T.C.
KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ
TOPLANTI TARİHİ
KARAR NO
KARAR ÖZETİ
: 20.03.2014
: 15
: İl Özel İdaresi mikro kredi projesi kapsamında kredi kullanan üyelere ait
kredi borcunun affedilmesinin uygun görüldüğü.
TOPLANTIYA KATILANLAR :
BAŞKAN Y. : Burhan ERES
ÜYE
: Celal ÖZKARAASLAN
ÜYE
: Kadir GÜRKAN
ÜYE
: Mecit ERDOĞAN
ÜYE
: Ahmet HAMSİCİ
ÜYE
:
-
_________
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
:
:
:
:
:
Burhan ERES
İrfan ÇAKMAK
Murat USTAOĞLU
Suat YAVUZASLAN
Cemil GÜRGEN
______________________________________________________________
K A R A R
____________________________________________________________________
Mikro Kredi Uygulama Projesinde kredi kullandırılmış olup, borçlarını ödemeyecekleri
yönünde verdikleri dilekçelere istinaden Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından düzenlenen Durum
Değerlendirme Raporlarının incelenmesi neticesinde, borçlarını ödemeyeceği kanaatine varılan
ilişik listedeki üyelere ait konunun, 5302 sayılı Kanunun 26/f maddesi uyarınca değerlendirilerek
karara bağlanmasına ilişkin İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Müdürlüğünün
11.03.2014 tarih ve 64982312- 840- 1551 sayılı yazısı, ilişik dilekçeleri ile Durum Değerlendirme
Raporları okunmuştur.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda ''İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları''nın sayıldığı
6'ncı maddesinin (a) bendindeki ''...yoksullara mikro kredi verilmesi ...'' hükmüne istinaden İl Özel
İdaresince uygulanan Mikro Kredi Projesi kapsamında kredi kullandırılmış olan üyelerden ilişik
listedeki 122 kişinin idareye olan borcunu ödenemeyeceğine Encümenimizce de kanaat
getirilmiştir.
Yukarıda adı geçen kanunun “Encümenin Görev ve Yetkileri” başlıklı 26’ncı maddesinin (f)
bendindeki “…ihtilafların sulhen halline karar vermek” hükmüne istinaden konunun
değerlendirilmesi neticesinde; ilişik listede belirtilen üyelere ait toplam 93.285,00 TL. mikro
kredi borcunun affedilmesi UYGUN GÖRÜLMÜŞ olup, gereği için kararın İl Özel İdaresi Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı - Bütçe Müdürlüğüne gönderilmesine 20 Mart 2014 tarihinde
oybirliğiyle karar verilmiştir.
E.TOPACA
B.ERES C.ÖZKARAASLAN K.GÜRKAN M.ERDOĞAN
VALİ
Gen.Sek.
Başiskele
Gebze
Karamürsel
BAŞKAN Başkan Y.
(Katılamadı)
B.ERES
Genel Sekreter
İ.ÇAKMAK
Gen.Sek.Yard.
M.USTAOĞLU
Str.Gel.Dai.Bşk.
A.HAMSİCİ
Çayırova
S.YAVUZASLAN
Af.Koor.Dai.Bşk.
S.DOĞU
Dilovası
(İzinli)
C.GÜRGEN
Daire Başkanı
1
T.C.
KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ
TOPLANTI TARİHİ
KARAR NO
KARAR ÖZETİ
: 20.03.2014
: 16
: İl Özel İdaresi 2014 yılı gider bütçesindeki harcama kalemleri
arasında ödenek aktarma işleminin uygun görüldüğü.
TOPLANTIYA KATILANLAR :
BAŞKAN Y. : Burhan ERES
ÜYE
: Celal ÖZKARAASLAN
ÜYE
: Kadir GÜRKAN
ÜYE
: Mecit ERDOĞAN
ÜYE
: Ahmet HAMSİCİ
ÜYE
:
-
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
:
:
:
:
:
Burhan ERES
İrfan ÇAKMAK
Murat USTAOĞLU
Suat YAVUZASLAN
Cemil GÜRGEN
_________________________________________________________________ _________
K A R A R
______________________________________________________________________ ____
2014 Mali Yılı Gider Bütçesinde kapanış işlemlerinin tamamlanabilmesi için, ihtiyaç
duyulan harcama kalemleri arasında gerek duyulan ödenek aktarma işleminin karara
bağlanmasına ilişkin İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Müdürlüğünün
18.03.2014 tarih ve 64982312- 841.02.05- 1822 sayılı yazısı ile ilişik aktarma cetveli
okunmuştur.
Konunun incelenip değerlendirilmesi neticesinde;
İl Özel İdaresinin 30 Mart 2014 tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona ereceğinden, 2014 Mali
Yılı Gider Bütçesi kapanış işlemlerinin tamamlanabilmesi için, ilişik cetvelde belirtilen harcama
kalemlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle yedek ödenekten ve fonksiyonel sınıflandırmanın
ikinci düzeylerinden hizalarında belirtilen ödeneklerin indirilerek, eklenmesi işleminin
Encümenimize teklif edildiği anlaşılmıştır.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 26/c ve d ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’nin 36/2 ve 38’nci maddeleri uyarınca, bütçe kapanış işlemlerinin
tamamlanabilmesi amacıyla İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesindeki harcama
kalemlerinden, ilişik cetvelde adı ile gerekli ve fazlası miktarları hizalarında belirtilen
ödeneklerin İNDİRİLEREK, ihtiyacı bulunan harcama kalemlerine EKLENMEK suretiyle
aktarma işleminin UYGUN GÖRÜLDÜĞÜNE, gereği için kararın İl Özel İdaresi Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Müdürlüğüne gönderilmesine 20 Mart 2014 tarihinde
oybirliğiyle karar verilmiştir.
E.TOPACA
B.ERES C.ÖZKARAASLAN K.GÜRKAN M.ERDOĞAN
VALİ
Gen.Sek.
Başiskele
Gebze
Karamürsel
BAŞKAN Başkan Y.
(Katılamadı)
B.ERES
Genel Sekreter
İ.ÇAKMAK
Gen.Sek.Yard.
M.USTAOĞLU
Str.Gel.Dai.Bşk.
A.HAMSİCİ
Çayırova
S.YAVUZASLAN
Af.Koor.Dai.Bşk.
S.DOĞU
Dilovası
(İzinli)
C.GÜRGEN
Daire Başkanı
1
TOPLANTI TARİHİ
KARAR NO
KARAR ÖZETİ
T.C.
KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ
: 20.03.2014
: 17
: İl Özel İdaresinde başarı durumu iyi olan 10 memur personele, 2014 yılı
ilk üç ayı için ikramiye verilmesinin UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ.
TOPLANTIYA KATILANLAR :
BAŞKAN Y. : Burhan ERES
ÜYE
: Celal ÖZKARAASLAN
ÜYE
: Kadir GÜRKAN
ÜYE
: Mecit ERDOĞAN
ÜYE
: Ahmet HAMSİCİ
ÜYE
:
-
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
:
:
:
:
:
Burhan ERES
İrfan ÇAKMAK
Murat USTAOĞLU
Suat YAVUZASLAN
Cemil GÜRGEN
__________________________________________________________________________
K A R A R
________________________________________________________________________ ___
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36’ncı maddesinin 7’nci fıkrasına istinaden başarı
durumları göz önünde bulundurularak İl Özel İdaresinde görevli 10 memur personele, il özel
idareleri tüzel kişiliğinin kaldırılma tarihi olan 30 Mart 2014’e kadar olan dönem için ikramiye
verilebilmesi için konunun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları
ve İletişim Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.03.2014 tarihli ve 24841391903.08.01 sayılı yazısı okunmuştur.
Encümenimizce konunun incelenip, değerlendirilmesi neticesinde;
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36’ncı maddesinin 7’nci fıkrasında; “Sözleşmeli ve işçi
statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere il özel idaresi memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur
sayısının %10’unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 20000 gösterge rakamı ile çarpımı
sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, çalıştıkları sürelerle (hastalık ve yıllık izinleri dahil) orantılı
olarak, encümen kararı ile yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. Büyükşehir belediyelerinin olduğu
yerlerde bu rakam 30000 olarak uygulanır.” hükme bağlanmış, ancak; Kamu İşveren Heyeti ile BEM-BİRSEN arasında imzalanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu
Sözleşme ile “büyükşehirlerde ikramiye gösterge rakamının 36000 olarak belirlendiği” anlaşılmıştır.
Bu nedenle, Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 36000 gösterge rakamı ile
çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek ve İl Özel İdaresi sicil amirleri tarafından yapılacak
değerlendirmelere istinaden başarı durumu en iyiler arasından olmak suretiyle memur statüsüne
tabi mevcut 97 personelin % 10’una tekabül eden 10 personele; 06 Aralık 2013 tarih ve 28489
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 6360 sayılı “Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun”un 1’nci maddesinin 5 ile 36’ncı maddesinin (a) fıkraları uyarınca, Kocaeli İl Özel İdaresi
tüzel kişiliğinin sona erme tarihi olan 30 Mart 2014’e kadar döneme ait 2014 yılı ikramiyesinin,
çalıştıkları sürelerle (hastalık ve yıllık izinleri dahil) orantılı olarak 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin ilgili
harcama kaleminden tahakkuk ettirilmesi UYGUN GÖRÜLMÜŞ olup, gereği için kararın İl Özel
İdaresi İnsan Kaynakları ve İletişim Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
gönderilmesine 20 Mart 2014 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.
E.TOPACA
B.ERES C.ÖZKARAASLAN K.GÜRKAN M.ERDOĞAN
VALİ
Gen.Sek.
Başiskele
Gebze
Karamürsel
BAŞKAN Başkan Y.
(Katılamadı)
B.ERES
Genel Sekreter
İ.ÇAKMAK
Gen.Sek.Yard.
M.USTAOĞLU
Str.Gel.Dai.Bşk.
A.HAMSİCİ
Çayırova
S.YAVUZASLAN
Af.Koor.Dai.Bşk.
S.DOĞU
Dilovası
(İzinli)
C.GÜRGEN
Dai.Bşk.
1
Download

tc kocaeli il özel idaresi il encümeni