T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni
Karar No
: 21
Karar Tarihi : 04/02/2014
ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının
blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10
adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki
20 adet işyeri ile İskilip ilçesindeki 33 adet işyerinin ayrı
ayrı bağımsız bölümler halinde satışının yapılması, Mimar
Sinan Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılan büroların ise
kiraya verilebilmesi için Muhammen Bedel Tespit
Komisyonunun oluşturulması.
Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim
amirleri; Gülay YÜCEL, Osman DUMAN, Hüsnü YALÇINKAYA, Recep ÇIPLAK İl
Encümen Üyeleri; Ömer KARTALER, Mehmet AKKUŞ, Yurdanur ÖZZEHİNLİ ve
Mehmet UZUN’ un katılmasıyla toplandı.
Valilik Makamınca Encümenimize havale edilen, Mülkiyeti idaremize ait merkez
Bahçelievler mahallesindeki 3 nolu lojman binası ile Bayat ilçesindeki lojman binası İl Genel
Meclisinin 22/11/2012 tarih ve 362 sayılı kararı, Sungurlu ilçesi iş hanı binası İl Genel
Meclisinin 04/09/2008 tarih ve 196 sayılı kararı, İskilip ilçesi iş hanı binası İl Genel
Meclisinin 07/05/2008 tarih ve 125 sayılı kararı ile satışlarının yapılması uygun
görüldüğünden,
Ayrıca ilimiz merkez Gülabibey mahallesindeki mülkiyeti idaremize ait tapunun 1240
ada, 1 nolu parselde kayıtlı Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılan mahkemesi
sonuçlanmış büro ile boş bulunan büroların kiraya verilmesi düşünüldüğünden,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince İlimiz Merkez ilçe
Bahçelievler mahallesinde bulunan 3 nolu lojman binasındaki 8 adet lojman 1 adet bağımsız
bölüm blok halinde, Bayat ilçesindeki 10 adet bağımsız bölümden oluşan lojman binası blok
halinde, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki 20 adet işyeri ayrı ayrı bağımsız bölümler halinde,
İskilip ilçesindeki 33 adet işyeri ayrı ayrı bağımsız bölümler halinde, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüyle satışının yapılabilmesi için
Muhammen Bedel Tespit Komisyonu oluşturulması Mali Hizmetler Müdürlüğünün
30/01/2014 tarih 972 sayılı yazıları ile teklif edilmiştir.
Encümenimizce yapılan değerlendirmede; İlimiz Merkez ilçe Bahçelievler
mahallesinde bulunan 3 nolu lojman binasındaki 8 adet lojman 1 adet bağımsız bölümün blok
halinde, Bayat ilçesindeki 10 adet bağımsız bölümden oluşan lojman binasının daha önceki
tarihlerde yapılan ihalelerde blok halinde satışının yapılamaması nedeniyle İl Genel
Meclisinin kararı gereğince ayrı ayrı bağımsız bölümler halinde, Sungurlu ilçesi işhanı
binasındaki 20 adet işyerinin ayrı ayrı bağımsız bölümler halinde, İskilip ilçesindeki 33 adet
işyerinin ayrı ayrı bağımsız bölümler halinde hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen
bedelleri doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık
teklif usulüyle hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda satışının
yapılabilmesi,
Ayrıca ilimiz merkez Gülabibey mahallesindeki mülkiyeti idaremize ait tapunun 1240
ada, 1 nolu parselde kayıtlı Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılan mahkemesi
sonuçlanmış büro ile boş bulunan büroların kiraya verilebilmesi için Muhammen Bedel
Tespit Komisyonunun oluşturulması gerektiğinden, muhammen bedel tespit komisyonunun
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9. maddesi gereğince,
İlimiz Merkez ilçe Bahçelievler mahallesindeki 3 nolu lojman binasındaki 8 adet
lojman 1 adet bağımsız bölümden oluşan lojman binasının blok halinde satışı ile ilgili
Muhammen Bedel Tespit Komisyonunun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden
V.H.K.İ. Ünal AÇAROĞLU, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden Mimar Merve
UYSAL ve İl Encümen Üyesi Yurdanur ÖZZEHİNLİ ’den oluşturulmasına,
Bayat ilçesindeki 10 adet bağımsız bölümden oluşan lojman binasının ayrı ayrı
bağımsız bölümler halinde satışı ile ilgili Muhammen Bedel Tespit Komisyonunun İl Özel
İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden V.H.K.İ. Ünal AÇAROĞLU, Plan Proje Yatırım ve
İnşaat Müdürlüğünden İnşaat Mühendisi İsmail KAPUCU ve İl Encümen Üyesi Mehmet
UZUN’dan oluşturulmasına,
Sungurlu ilçesi iş hanı binasındaki 20 adet işyerinin ayrı ayrı bağımsız bölümler
halinde satışı ile ilgili Muhammen Bedel Tespit Komisyonunun İl Özel İdaresi Mali
Hizmetler Müdürlüğünden V.H.K.İ. Ünal AÇAROĞLU, Plan Proje Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğünden İnşaat Mühendisi İsmail KAPUCU ve İl Encümen Üyesi Ömer
KARTALER‘den oluşturulmasına,
İskilip ilçesi iş hanı binasındaki 33 adet işyerlerinin ayrı ayrı bağımsız bölümler
halinde satışı ile ilgili Muhammen Bedel Tespit Komisyonuna İl Özel İdaresi Mali Hizmetler
Müdürlüğünden V.H.K.İ. Ünal AÇAROĞLU, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden
İnşaat Mühendisi İsmail KAPUCU ve İl Encümen Üyesi Mehmet UZUN’dan
oluşturulmasına,
Ayrıca ilimiz merkez Gülabibey mahallesindeki mülkiyeti idaremize ait tapunun 1240
ada, 1 nolu parselde kayıtlı Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılan mahkemesi
sonuçlanmış büro ile boş bulunan büroların kiraya verilmesi ile ilgili Muhammen Bedel
Tespit Komisyonunun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden V.H.K.İ. Ünal
AÇAROĞLU, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden Mimar Merve UYSAL ve İl
Encümen Üyesi Yurdanur ÖZZEHİNLİ’ den oluşturulmasına, gereği için karar örneklerinin
İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine, Encümenimizin 04/02/2014
günkü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Ömer KARTALER
Üye
Üye
Üye
Üye
Gülay YÜCEL Osman DUMAN Hüsnü YALÇINKAYA Recep ÇIPLAK
Üye
Mesut OCAKLI
(İZİNLİ)
Üye
Mehmet AKKUŞ
Üye
Yurdanur ÖZZEHİNLİ
Üye
Mehmet UZUN
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni
Karar No
: 22
Karar Tarihi : 11/02/2014
ÖZÜ: İlimiz Merkez İlçe, Turgut köyü
kadastro sınırları içerisinde bulunan, Taşarası
mevkii, H34-A-02-B pafta, 491 parsel nolu
taşınmaz üzerine 307,67 m²’lik kısma parsel sahibi
Bektaş AÇAR aleyhine, 496 parsel nolu
taşınmazın malikleri lehine irtifak hakkı tesisi
işleminin kabulü.
Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri;
Gülay YÜCEL, Osman DUMAN, Recep ÇIPLAK İl Encümen Üyeleri; Ömer KARTALER, Mehmet
AKKUŞ ve Yurdanur ÖZZEHİNLİ’ nin katılmasıyla toplandı.
Valilik Makamınca Encümenimize havale edilen; İlimiz Merkez İlçe, Turgut köyü kadastro
sınırları içerisinde bulunan, Taşarası mevkii, H34-A-02-B pafta, 491 parsel nolu taşınmaz üzerine
307,67 m²’lik kısma parsel sahibi Bektaş AÇAR aleyhine, 496 parsel nolu taşınmazın malikleri lehine
irtifak hakkı tesisi işlemi, Çorum Kadastro Müdürlüğü’nün 06/02/2014 tarih ve 413 sayılı yazısı ve
ekleri ile İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11/02/2014 tarih ve 1261 sayılı
yazılarıyla teklif edilmiştir.
Encümenimizce yapılan değerlendirmede; İlimiz Merkez İlçe, Turgut köyü kadastro
sınırları içerisinde bulunan, Taşarası mevkii, H34-A-02-B pafta, 491 parsel nolu taşınmaz üzerine
307,67 m²’lik kısma parsel sahibi Bektaş AÇAR aleyhine, 496 parsel nolu taşınmazın malikleri lehine
irtifak hakkı tesisi işleminin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 14’üncü ve 16’ıncı maddeleri gereğince
uygun bulunduğundan, İçişleri Bakanlığının (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 24/04/2007 tarih ve
10523 sayılı yazıları gereğince, Merkez İlçe, Turgut köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan,
Taşarası mevkii, H34-A-02-B pafta, 491 parsel nolu taşınmaz üzerine 307,67 m²’lik kısma parsel
sahibi Bektaş AÇAR aleyhine, 496 parsel nolu taşınmazın malikleri lehine irtifak hakkı tesisi
işleminin kabulüne, gereği için karar örneklerinin İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü) gönderilmesine, Encümenimizin 11/02/2014 günkü toplantısında oy birliği ile karar
verildi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Ömer KARTALER
Üye
Üye
Üye
Üye
Gülay YÜCEL Osman DUMAN Hüsnü YALÇINKAYA Recep ÇIPLAK
(İZİNLİ)
Üye
Mesut OCAKLI
(İZİNLİ)
Üye
Mehmet AKKUŞ
Üye
Yurdanur ÖZZEHİNLİ
Üye
Mehmet UZUN
(İZİNLİ)
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni
Karar No
: 23
Karar Tarihi :18/02/2014
ÖZÜ: İlimiz İskilip İlçesi işhanı binası zemin kat 28
nolu dükkanın, kira süresi 31/12/2012 tarihinde sona
erdiğinden ve fuzuli işgalde bulunan kiracıya, 01/01/2014
tarihinden tahliye tarihine kadar geçen süre içerisinde
alınacak kira bedelinin 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 75. maddesine istinaden ecrimisil yoluyla
tahsil edilmesi için aynı kanunun 13. maddesine göre bedel
tespit komisyonunun oluşturulması.
Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim amirleri;
Gülay YÜCEL, Osman DUMAN, Hüsnü YALÇINKAYA, Recep ÇIPLAK, İl Encümen Üyeleri ;
Ömer KARTALER, Mesut OCAKLI, Mehmet AKKUŞ, Yurdanur ÖZZEHİNLİ ve Mehmet
UZUN‘un katılmasıyla toplandı.
Valilik Makamınca Encümenimize havale edilen, İlimiz İskilip ilçesinde bulunan mülkiyeti
idaremize ait işhanı binasında, zemin kat 28 nolu dükkan, İskilip Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına
kiraya verilmiş ve kira süresi 31/12/2012 tarihinde sona erdiğinden, 2886 sayılı kanunun 75. maddesi
gereğince tahliye işlemlerinin sonuçlandırılmaması nedeniyle, 2014 yılı kira alacaklarımızın tahsil
edilmesi gerekmekte olup kiracının 01/01/2014 tarihinden tahliye tarihine kadar geçen süre içerisinde
alınacak kira bedelinin ecrimisil yoluyla belirlenerek kira tahakkuklarının belirlenmesi için komisyon
oluşturulması, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 13/04/2014 tarih 1347 sayılı yazıları ile
teklif edilmiştir.
Encümenimizce yapılan değerlendirmede; İlimiz İskilip İlçesi işhanı binası zemin kat 28
nolu dükkan kira süresi 31/12/2012 tarihinde sona erdiğinden ve halen tahliye edilemediği için fuzuli
işgalde bulunan kiracının 01/01/2014 tarihinden tahliye tarihine kadar geçen süre içerisinde alınacak
kira bedelinin ecrimisil yoluyla belirlenerek kira tahakkuklarının belirlenmesi için komisyon
oluşturulmasına, komisyon üyelerinin İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden V.H.K.İ. Ünal
AÇAROĞLU, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden Mimar Merve UYSAL ve İl Encümen
Üyesi Mehmet UZUN oluşturulmasına, gereği için karar örneklerinin İl Özel İdaresine (Mali
Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine, Encümenimizin 18/02/2014 günkü toplantısında oy birliği ile
karar verildi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Ömer KARTALER
Üye
Üye
Üye
Üye
Gülay YÜCEL Osman DUMAN Hüsnü YALÇINKAYA Recep ÇIPLAK
Üye
Mesut OCAKLI
Üye
Mehmet AKKUŞ
Üye
Yurdanur ÖZZEHİNLİ
Üye
Mehmet UZUN
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni
Karar No
: 24
Karar Tarihi : 18/02/2014
ÖZÜ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama
Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 2014
Mali yılı bütçesinin 44.19.35.00-07.9.9.00-05-06.1.4.01
(Uğurludağ Ambulans Alım Giderleri) ekonomik kodunda
bulunan 110.000,00 TL ödeneğin tamamının bu bölümden
alınarak, 44.19.35.00-07.4.0.00-05-06.1.4.01 (Uğurludağ
Ambulans Alım Giderleri) ekonomik koduna aktarılması.
Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri;
Gülay YÜCEL, Osman DUMAN, Hüsnü YALÇINKAYA, Recep ÇIPLAK İl Encümen Üyeleri ;
Ömer KARTALER, Mesut OCAKLI, Mehmet AKKUŞ, Yurdanur ÖZZEHİNLİ ve Mehmet
UZUN’un katılmasıyla toplandı.
Valilik Makamınca Encümenimize havale edilen, İl Genel Meclisinin 24/11/2013 tarih ve 377
sayılı kararına istinaden 2014 yılı bütçesinin 07.9.9.0.00 fonksiyonel sınıflandırması altında Uğurludağ
İlçe Hastanesinde kullanılmak üzere ambulans alımı için İl Sağlık Müdürlüğüne 110.000,00-TL
ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğünün 31/01/2014 tarih ve 1016
sayılı yazılarında, 02/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
gereğince Uğurludağ İlçe Hastanesinin İlimiz Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı bir birim olarak hizmet
vermekte olduğunu, bu nedenle 07.9.9.00 fonksiyonel sınıflandırmadaki 110.000,00-TL ödeneğin,
Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere 07.4.0.00 fonksiyonel sınıflandırma koduna
aktarılması, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/02/2014 tarih ve 1102 sayılı yazısı ile
teklif edilmiştir.
Encümenimizce yapılan değerlendirmede; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama
Yönetmeliği’nin 36. maddesinin 2. fıkrası ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 26. maddesinin
(d) fıkrası gereğince, 2014 Mali yılı bütçesinin 44.19.35.00-07.9.9.00-05-06.1.4.01 (Uğurludağ
Ambulans Alım Giderleri) ekonomik kodunda bulunan 110.000,00 TL. ödeneğin tamamının bu
bölümden alınarak, 44.19.35.00-07.4.0.00-05-06.1.4.01 (Uğurludağ Ambulans Alım Giderleri)
ekonomik koduna aktarılmasına, gereği için karar örneklerinin İl Özel İdaresi’ne (Mali Hizmetler
Müdürlüğü) gönderilmesine, Encümenimizin 18/02/2014 günkü toplantısında oy birliği ile karar
verildi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Ömer KARTALER
Üye
Üye
Üye
Üye
Gülay YÜCEL Osman DUMAN Hüsnü YALÇINKAYA Recep ÇIPLAK
Üye
Mesut OCAKLI
Üye
Mehmet AKKUŞ
Üye
Yurdanur ÖZZEHİNLİ
Üye
Mehmet UZUN
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni
Karar No
: 25
Karar Tarihi : 18/02/2014
ÖZÜ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama
Yönetmeliğinin 38. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 2014
Mali yılı bütçesinin 44.19.34.00.00-01.3.9.00-5-09.6
(Yedek Ödenek) ekonomik kodunda bulunan ödenekten
61.061,00 TL’nin alınarak, ilgili bölümlere aktarılması.
Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri;
Gülay YÜCEL, Osman DUMAN, Hüsnü YALÇINKAYA, Recep ÇIPLAK İl Encümen Üyeleri ;
Ömer KARTALER, Mesut OCAKLI, Mehmet AKKUŞ, Yurdanur ÖZZEHİNLİ ve Mehmet
UZUN’un katılmasıyla toplandı.
Valilik Makamınca Encümenimize havale edilen, 2014 Mali yılı bütçesinin hazırlanması
aşamasında düşünülmeyip sonradan yılı içerisinde harcanma zorunluluğu bulunan giderlerin
karşılanması amacıyla, ilgili ekonomik kodlara yeterli ödeneğin aktarılması, ilgili Müdürlükler ve İl
Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14/02/2014 tarih ve 1461 sayılı yazısı ile teklif edilmiştir.
Encümenimizce yapılan değerlendirmede; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 2014 Mali yılı bütçesinin 44.19.34.00.0001.3.9.00-5-09.6 (Yedek Ödenek) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 61.061,00 TL’nin alınarak,
1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, 09-10 Mayıs 2014 tarihlerinde ilimiz fuar alanı ve
Boğazkale ilçesinde gerçekleştirilecek olan Uluslar arası Ralli Organizasyonunda yapılacak olan
hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere 44.19.39.00-01.3.9.00-5-03.2 ekonomik koduna 15.000,00
TL, 44.19.39.00-01.3.9.00-5-03.6 ekonomik koduna 15.000,00 TL olmak üzere 30.000,00 TL,
2-Destek Hizmetleriz Müdürlüğünce, Oğuzlar ilçesi Kaymakam Lojmanına demirbaş alım
giderlerinde kullanılmak üzere 44.19.30.00-01.1.1.00-5-03.7 ekonomik koduna 6.600,00 TL,
3-İlimiz Ortaköy İlçesi Kaymakam Lojmanının bahçe duvarı tamiri ile kamelya yapımı
giderlerinde kullanılmak üzere 44.19.00.62.11-01.1.1.00-5-03.8 ekonomik koduna 5.000,00 TL,
4-Uğurludağ kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan proje ekibi tarafından hazırlanan “Artık
Ulaşmak Daha Kolay” adlı projeye idaremiz tarafından 15.000,00 TL maddi destek sağlanması İl
Genel Meclisinin 06.02.2014 tarih ve 52 sayılı kararları ile uygun görülmüş olup, söz konusu projede
kullanılmak üzere 44.19.39.00-10.9.9.03-5-07.1.9.03 ekonomik koduna 15.000,00 TL,
5-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, ilimiz merkez ve ilçe köylerinde çöp toplama
hizmeti yürütmek amacıyla köylere yerleştirilmek üzere 90 adet çöp varili alım giderleri için
44.19.36.00-01.3.9.00-05-03.7 ekonomik koduna 4.461,00 TL olmak üzere Toplam 61.061,00 TL’nin
aktarılmasına, gereği için karar örneklerinin İl Özel İdaresi’ne (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
gönderilmesine, Encümenimizin 18/02/2014 günkü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Ömer KARTALER
Üye
Üye
Üye
Üye
Gülay YÜCEL Osman DUMAN Hüsnü YALÇINKAYA Recep ÇIPLAK
Üye
Mesut OCAKLI
Üye
Mehmet AKKUŞ
Üye
Yurdanur ÖZZEHİNLİ
Üye
Mehmet UZUN
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni
Karar No
: 26
Karar Tarihi : 25/02/2014
ÖZÜ: İlimiz sınırları içerisinde oluşan katı ve
sıvı atıkların oluşturduğu çevre kirliliğinin
giderilmesi için araç gereç ve ekipmana ihtiyaç
duyulduğundan, 03/04/2007 tarih ve 26487 sayılı
“Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili Karşılığı
Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan 250.000,00 TL. nakdi
yardımın talep edilmesi.
Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim amirleri;
Gülay YÜCEL, Osman DUMAN, Hüsnü YALÇINKAYA, Recep ÇIPLAK, İl Encümen Üyeleri ;
Ömer KARTALER, Mesut OCAKLI, Mehmet AKKUŞ, Yurdanur ÖZZEHİNLİ ve Mehmet
UZUN‘un katılmasıyla toplandı.
Valilik Makamınca Encümenimize havale edilen; İlimiz Sınırları içerisinde oluşan katı ve sıvı
atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine, araç, gereç, ekipman
ve altyapı eksikliği nedeniyle imkan bulunmamakta olduğundan çok yoğun çevre kirliliği meydana
gelmektedir. Oluşan kirlilik, derelerimizi ve yer altı sularımızı kirletmekte, tarım ve hayvancılığı
etkilemekte ve bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalık saçmaktadır.
Gerekli çalışmaların derhal yapılması ve çevre kirliliğinin giderilmesi bakımından acilen kaynağa
ihtiyaç duyulmakta ancak, şu aşamada bu kaynak idaremizce oluşturulamamaktadır. Bu nedenle 03
Nisan 2007 gün ve 26487 sayılı “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili Karşılığı Öngörülen
Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
nakdi yardım talebinde bulunulması için İl Encümeninde görüşülmesi, İl Özel İdaresi Su ve Kanal
Hizmetleri Müdürlüğünün 21/02/2014 tarih 1636 sayılı yazısı ile teklif edilmiştir.
Encümenimizce yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz sınırları içerisinde oluşan katı ve
sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine araç gereç,
ekipman ve altyapı eksikliği nedeniyle imkan bulunmamakta olduğundan çok yoğun çevre kirliliği
meydana gelmektedir. Oluşan kirlilik, derelerimizi ve yer altı sularımızı kirletmekte, tarım ve
hayvancılığı etkilemekte ve bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. Katı
ve sıvı atıkların gereği gibi kontrol altına alınamaması nedeniyle özellikle çocuklarımızın ve
insanlarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalık saçmaktadır. Gerekli çalışmaların derhal
yapılması ve çevre kirliliğinin giderilmesi bakımından acilen kaynağa ihtiyaç duyulmakta ancak, şu
aşamada bu kaynak idaremizce oluşturulamamaktadır. Bu nedenle 03 Nisan 2007 tarih ve 26487 sayılı
“Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 250.000,00 TL. nakdi yardımın
talep edilmesine, gereği için karar örneklerinin İl Özel İdaresine (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü)
gönderilmesine, Encümenimizin 25/02/2014 günkü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Ömer KARTALER
Üye
Üye
Üye
Üye
Gülay YÜCEL Osman DUMAN Hüsnü YALÇINKAYA Recep ÇIPLAK
Üye
Mesut OCAKLI
Üye
Mehmet AKKUŞ
Üye
Yurdanur ÖZZEHİNLİ
Üye
Mehmet UZUN
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni
Karar No
: 27
Karar Tarihi : 25/02/2014
ÖZÜ: İlimiz İskilip İlçe işhanı binasında oturan ve
kira süresi 31/12/2012 tarihinde sona eren ve fuzuli
işgalde bulunan 28 nolu dükkan kiracısı İskilip Çiftçi
Malları Koruma Başkanlığından, 01/01/2014 tarihinden
tahliye tarihine kadar geçen süre içerisindeki
alacaklarımızın ecrimisil yoluyla, bedel tespit
komisyonunca belirlenen yıllık 878,00 TL. bedel
üzerinden günlük hesaplanarak tahsil edilmesi.
Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim amirleri;
Gülay YÜCEL, Osman DUMAN, Hüsnü YALÇINKAYA, Recep ÇIPLAK, İl Encümen Üyeleri ;
Ömer KARTALER, Mesut OCAKLI, Mehmet AKKUŞ, Yurdanur ÖZZEHİNLİ ve Mehmet
UZUN‘un katılmasıyla toplandı.
Valilik Makamınca Encümenimize havale edilen, İlimiz İskilip İlçe işhanı binasında oturan ve
kira süresi 31/12/2012 tarihinde sona eren 28 nolu dükkan kiracısı İskilip Çiftçi Malları Koruma
Başkanlığının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi gereğince tahliye işlemlerinin
sonuçlandırılamaması nedeniyle, 2014 yılı alacaklarımızın ecrimisil yoluyla tespit edilmesi için, İl
Encümeninin 18/02/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile oluşturulan bedel tespit komisyonunca değerleri
belirlenerek rapor hazırlanmış olup, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21/02/2014 tarih
1635 sayılı yazısı ile tahsil edilmesi talep edilmiştir.
Encümenimizce yapılan değerlendirmede; İlimiz İskilip İlçe işhanı binasında oturan ve kira
süresi 31/12/2012 tarihinde sona eren ve fuzuli işgalde bulunan 28 nolu dükkan kiracısı İskilip Çiftçi
Malları Koruma Başkanlığından, 01/01/2014 tarihinden tahliye tarihine kadar geçen süre içerisinde
ecrimisil yoluyla, bedel tespit komisyonunca belirlenen yıllık 878,00 TL. bedel üzerinden günlük
hesaplanarak tahsil edilmesine, gereği için karar örneklerinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler
Müdürlüğü) gönderilmesine, Encümenimizin 25/02/2014 günkü toplantısında oy birliği ile karar
verildi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Ömer KARTALER
Üye
Üye
Üye
Üye
Gülay YÜCEL Osman DUMAN Hüsnü YALÇINKAYA Recep ÇIPLAK
Üye
Mesut OCAKLI
Üye
Mehmet AKKUŞ
Üye
Yurdanur ÖZZEHİNLİ
Üye
Mehmet UZUN
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni
Karar No
: 28
Karar Tarihi : 25/02/2014
ÖZÜ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama
Yönetmeliğinin 38. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 2014
Mali yılı bütçesinin 44.19.34.00.00-01.3.9.00-5-09.6
(Yedek Ödenek) ekonomik kodunda bulunan ödenekten
19.000,00 TL’nin alınarak, 44.19.41.00-01.3.9.00-05-03.4
(Görev Giderleri) ekonomik koduna aktarılması.
Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri;
Gülay YÜCEL, Osman DUMAN, Hüsnü YALÇINKAYA, Recep ÇIPLAK İl Encümen Üyeleri ;
Ömer KARTALER, Mesut OCAKLI, Mehmet AKKUŞ, Yurdanur ÖZZEHİNLİ ve Mehmet
UZUN’un katılmasıyla toplandı.
Valilik Makamınca Encümenimize havale edilen, İlimiz İl Özel İdaresi Su ve Kanal
Hizmetleri Müdürlüğünce Merkezi Finans ve İhale Birimine ödenmek üzere mahkeme harç giderlerine
19.000,00 TL ödenek aktarılması, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 24/02/2014 tarih ve 1700
sayılı yazı ve İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/02/2014 tarihli yazısı ile talep
edilmiştir.
Encümenimizce yapılan değerlendirmede; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 2014 Mali yılı bütçesinin 44.19.34.00-01.3.9.005-09.6 (Yedek Ödenek) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 19.000,00 TL’ nin alınarak, Su ve
Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce Merkezi Finans ve İhale Birimine ödenmek üzere 44.19.41.0001.3.9.00-05-03.4 (Görev Giderleri) ekonomik koduna aktarılmasına, gereği için karar örneklerinin İl
Özel İdaresi’ne (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine, Encümenimizin 25/02/2014 günkü
toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Ömer KARTALER
Üye
Üye
Üye
Üye
Gülay YÜCEL Osman DUMAN Hüsnü YALÇINKAYA Recep ÇIPLAK
Üye
Mesut OCAKLI
Üye
Mehmet AKKUŞ
Üye
Yurdanur ÖZZEHİNLİ
Üye
Mehmet UZUN
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni
Karar No
: 29
Karar Tarihi : 25/02/2014
ÖZÜ: Mülkiyeti idaremize ait İlimiz Merkez
Bahçelievler mahallesinde bulunan, 8 adet lojman ve 1
adet bağımsız bölümden oluşan 3 nolu lojman binasının
blok halinde, Sungurlu ilçesi iş hanı binasındaki 20 adet
işyerinin, Bayat ilçesinde bulunan 10 adet bağımsız
bölümden oluşan lojman binası dairelerinin ve İskilip ilçesi
iş hanı binasında bulunan 33 adet işyerlerinin ayrı ayrı
satış ihalesi ile Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi olarak
kullanılan büroların hazırlanan ihale şartnamesi ve
muhammen bedelleri doğrultusunda kiraya verilme
ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi
gereğince açık teklif usulüyle 13/03/2014 Perşembe günü
saat 10:30’ da yapılması.
Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri;
Gülay YÜCEL, Osman DUMAN, Hüsnü YALÇINKAYA, Recep ÇIPLAK, İl Encümen Üyeleri;
Ömer KARTALER, Mesut OCAKLI, Mehmet AKKUŞ, Yurdanur ÖZZEHİNLİ ve Mehmet UZUN’
un katılmasıyla toplandı.
Valilik Makamınca Encümenimize havale edilen, Mülkiyeti idaremize ait İlimiz Merkezde
bulunan 8 adet lojman ve 1 adet bağımsız bölümden oluşan 3 nolu lojman binası blok halinde, Bayat
ilçesinde bulunan 10 adet bağımsız bölümden oluşan lojman binası, Sungurlu ilçesi iş hanı
binasındaki 20 adet işyeri, İskilip ilçesi iş hanı binasında bulunan 33 adet işyerlerinin ayrı ayrı
bağımsız bölümler halinde satılması ve İlimiz Merkez Gülabibey mahallesindeki mülkiyeti idaremize
ait tapunun 1240 ada, 1 nolu parselde kayıtlı Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılan
mahkemesi sonuçlanmış bürolar ile boş bulunan büroların kiraya verilmesi, İl Encümeninin
04/02/2014 tarih ve 21 sayılı kararı ile oluşturulan muhammen bedel tespit komisyonunca hazırlanan
rapor, ihale şartnamesi ve ekleri doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi
gereğince açık teklif suretiyle ihaleye çıkartılması, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21/02/2014 tarih
1664 sayılı yazıları ile teklif edilmiştir.
Encümenimizce yapılan değerlendirme sonucunda; Mülkiyeti idaremize ait İlimiz Merkez
Bahçelievler mahallesinde bulunan, 8 adet lojman ve 1 adet bağımsız bölümden oluşan 3 nolu lojman
binası blok halinde, Sungurlu ilçesi iş hanı binasındaki 20 adet işyerinin, Bayat ilçesinde bulunan 10
adet bağımsız bölümden oluşan lojman binası dairelerinin ve İskilip ilçesi iş hanı binasında bulunan
33 adet işyerlerinin ayrı ayrı satış ihalesi ile Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılan
büroların hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda kiraya verilme
ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle 13/03/2014
Perşembe günü saat 10:30’da, Gazi Caddesi No:68’de İl Genel Meclis Binasındaki Encümen Toplantı
Salonunda yapılmasına, ihale ilanlarının 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesine göre yapılmasına, ilan
giderlerinin ilgili bölümlerden ödenmesine, Encümenimizin 25/02/2014 günkü toplantısında oy birliği
ile karar verildi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Ömer KARTALER
Üye
Üye
Üye
Gülay YÜCEL Osman DUMAN Hüsnü YALÇINKAYA
Üye
Mesut OCAKLI
Üye
Mehmet AKKUŞ
Üye
Recep ÇIPLAK
Üye
Yurdanur ÖZZEHİNLİ
Üye
Mehmet UZUN
T.C.
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni
Karar No
: 30
Karar Tarihi : 25/02/2014
ÖZÜ: İlimiz Alaca İlçesi Gerdekkaya köyü
sınırları içerisinde Küçükyayla ve Köyiçi
mevkiinde şahısların mülkiyetinde bulunan
109/36, 109/37, 109/47, 109/48, 109/49, 109/59
ada/parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması
için, 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile bu
kanunda değişiklik yapan 4650 sayılı kanunun
5.maddesi gereğince, Kamu Yararı kararı
alınması.
Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri;
Gülay YÜCEL, Osman DUMAN, Hüsnü YALÇINKAYA, Recep ÇIPLAK, İl Encümen Üyeleri;
Ömer KARTALER, Mesut OCAKLI, Mehmet AKKUŞ, Yurdanur ÖZZEHİNLİ ve Mehmet UZUN’
un katılmasıyla toplandı.
Valilik Makamınca Encümenimize havale edilen; İlimiz İl Özel İdaresi 2014 yılı yatırım
programında yer alan Çorum Alaca Gerdekkaya köyü Küçük Ölçekli Sulama Göleti proje sahasının
bulunduğu arazilerin kamulaştırılması için Kamu Yararı kararı alınması, İl Özel İdaresi Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü’nün 24/02/2014 tarih ve 1698 sayılı yazıları ile teklif edilmiştir.
Encümenimizce yapılan değerlendirme de; İlimiz Alaca İlçesi, Gerdekkaya köyü sınırları
içerisinde, Küçükyayla ve Köyiçi mevkiinde şahısların mülkiyetinde bulunan 109/36, 109/37, 109/47,
109/48, 109/49, 109/59 ada/parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması için, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 4650 sayılı kanunun 5. maddesi gereğince,
Kamu Yararı kararı alınmasına, kanunun 8. maddesi gereğince rızaen satın alma yoluyla istimlak
edilmesi, rızaen satın alımı gerçekleştirilemediği takdirde Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi
gereğince Asliye Hukuk Mahkemeleri vasıtasıyla kamulaştırılmasına, taşınmazın idare adına tescili ve
gereği için karar örneklerinin İl Özel İdaresine (Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine,
Encümenimizin 25/02/2014 günkü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Ömer ARSLAN
Genel Sekreter
Üye
Ömer KARTALER
Üye
Üye
Üye
Gülay YÜCEL Osman DUMAN Hüsnü YALÇINKAYA
Üye
Mesut OCAKLI
Üye
Mehmet AKKUŞ
Üye
Yurdanur ÖZZEHİNLİ
2942 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin (b) bendi gereğince
TASDİK OLUNUR
…/…/2014
Sabri BAŞKÖY
Vali
Üye
Recep ÇIPLAK
Üye
Mehmet UZUN
Download

Şubat 2014 - Çorum İl Özel İdaresi