T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
76. HESAP DÖNEMĠ
FAALĠYET RAPORU
2013
Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı
MART 2014
Misyonumuz
BaĢta hububat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasalarını düzenleyerek
üretici ve tüketiciyi koruyacak düzenleyici tedbirler almak, olağanüstü hal stoku
bulundurmak, afyon ve uyuĢturucu maddelere konulan devlet tekelini iĢletmek.
Vizyonumuz
BaĢta hububat olmak üzere tarımsal ürün piyasalarında istikrar sağlayan, paydaĢlara güven
veren, dinamik, yetkin ve çağın gerekleriyle uyumlu bir KURUM…
Ġlkelerimiz
Üretici, tüketici memnuniyeti
Güvenilirlik
Üretim ve hizmette kalite
Hesap verilebilirlik
Verimlilik
Katılımcılık
Kaynakların etkin kullanımı
Yenilikçilik
Saydamlık
Çevreye duyarlılık
Karar Organı
(2013 Yılı Yönetim Kurulu)
KuruluĢun Adı
Merkezi
Ġlgili Bakanlık
Esas Sermayesi
ÖdenmiĢ Sermayesi
Karar
Organındaki
Unvanı
1 BaĢkan
: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
: Ankara
: Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı
: 2.050.000.000,00 TL
: 2.050.000.000,00 TL
Adı Soyadı
Temsil Ettiği Bakanlık
veya KuruluĢ
KuruluĢtaki Görevi
veya Mesleği
Görevli Bulunduğu Süre
BaĢlama Tarihi
Ayrılma Tarihi
Mesut KÖSE
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür
15.02.2011
Devam ediyor
Uğur ERKAYMAZ
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
19.03.2010
19.03.2013
R. Kayhan ÜNAL
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
19.06.2013
Devam ediyor
Üye
Mustafa ERDOĞAN
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
19.08.2011
22.02.2013
Üye
Mustafa ERDOĞAN
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
18.05.2013
Devam ediyor
Üye
Mehmet TAġAN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bakanlık MüĢaviri
26.08.2011
13.03.2013
Üye
Dr.Ahmet ARSLAN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdür
Yrd.lığı Görevinden Emekli
08.03.2010
08.03.2013
Üye
Davut HANER
Hazine MüsteĢarlığı
Kayseri Vali Yardımcısı
03.06.2010
03.06.2013
Dr. Mehmet KÜÇÜK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bakanlık MüĢaviri
30.04.2013
Devam ediyor
Üye
2 Üye
3
4 Üye
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
I. TOPLU BAKIġ
A) Hububat, Fındık ve UyuĢturucu Maddelerin Dünya Ekonomisindeki Yeri
1. Hububat
Hububat, dünyada temel bir gıda maddesi olarak yerini korumakta olup ekmeğin yanı sıra
undan yapılan gıda maddeleri özellikle geliĢmekte olan ülkelerin baĢlıca ihtiyacını teĢkil etmektedir.
Bu nedenle hububatın dünyada üretimi ve ticareti büyük önem kazanmaktadır. Dünya hububat
verileri yıllar itibariyle Tablo-1’de gösterilmiĢtir.
Tablo 1: Dünya Hububat Üretim, Tüketim, Ticaret ve Stok Verileri (Milyon Ton)
Yıllar
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13*
2013/14**
Üretim
Buğday
679
653
695
655
707
Arpa
150
122
134
130
145
Mısır
821
831
877
861
959
Pirinç
441
449
465
469
470
Ticaret
Buğday
128
126
145
141
147
Arpa
17
15
20
20
20
Mısır
86
93
97
96
108
Pirinç
31
36
39
37
39
Tüketim
Buğday
653
658
697
674
691
Arpa
145
136
136
133
140
Mısır
823
844
876
865
928
Pirinç
438
445
458
467
471
Stoklar
Buğday
199
194
192
173
188
Arpa
41
27
26
23
27
Mısır
144
131
131
127
158
Pirinç
96
99
107
110
108
Kaynak: IGC (Ocak 2014)
(*)Tahmin
(**) Öngörü
Hububat üretiminde yıllar itibariyle iklim Ģartlarına bağlı olarak dalgalanmalar meydana
gelmekte olup buna bağlı olarak hububat tüketim ve ticareti de yıllara göre farklılık göstermektedir.
Ülkeler itibariyle hububat üretim miktarları Tablo-2’de gösterilmiĢtir.
4
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 2: Ülke Bazında Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç Üretim Miktarları (Milyon Ton)
Ülkeler
2009/10
2010/11
Buğday
AB (27)
138
137
Çin
115
115
Hindistan
81
81
ABD
60
60
Rusya
62
42
Avustralya
22
27
Pakistan
24
24
Kanada
27
23
Türkiye
18
18
Ukrayna
21
17
Arjantin
9
16
Kazakistan
17
10
Dünya
679
653
Arpa
AB (27)
62
53
Rusya
18
8
Ukrayna
12
8
Kanada
10
8
Türkiye
7
6
ABD
5
4
Avustralya
8
8
Dünya
150
122
Mısır
ABD
333
316
Çin
164
177
Brezilya
56
57
AB
58
56
Meksika
20
21
Arjantin
23
24
Hindistan
17
22
Türkiye
4
4
Dünya
821
831
Pirinç
Çin
137
137
Hindistan
89
96
Endonezya
36
36
BangladeĢ
31
32
Vietnam
25
26
Tayland
20
20
Filipinler
10
11
Türkiye
0,5
0,5
Dünya
441
448
Kaynak: IGC (Ocak 2014) (*)Tahmin (**) Öngörü
5
2011/12
2012/13*
2013/14**
137
117
87
54
56
30
24
25
19
22
15
23
696
132
121
95
62
38
22
23
27
18
16
9
10
655
142
122
92
58
52
26
24
38
18
22
10
15
707
52
17
9
8
7
3
8
134
54
14
7
8
6
5
7
130
60
15
8
10
7
5
9
144
314
193
73
66
18
21
22
4
877
274
206
81
56
22
28
22
4
861
354
218
69
64
22
24
23
4
959
141
105
36
34
27
20
11
0,5
465
143
104
37
34
27
20
12
0,5
469
142
103
38
34
27
20
12
0,5
470
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
2. Fındık
Fındık, dünyada üretimi yapılan sert kabuklu meyve türleri içinde 800-850 bin ton (% 21)
arasındaki üretimiyle ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, dünyadaki 800-820 bin ton arasındaki
tüketimi ile dünya ticaretinde önemli bir üründür. Dünya fındık üretim verileri Tablo-3’te
gösterilmiĢtir.
Tablo 3: Dünya Fındık Üretimi ve BaĢlıca Üretici Ülkeler (Bin Ton)
Ülkeler
2009
Türkiye (*)
500
Ġtalya
120
Azerbaycan
35
Gürcistan
32
ABD
43
Ġspanya
18
Diğerleri
27
Toplam
775
Kaynak: International Nut Council ( INC )
(*) Türkiye verileri TÜĠK'ten alınmıĢtır.
2010
2011
2012
2013
600
107
39
40
25
20
27
858
430
140
55
30
35
22
27
739
660
84
40
28
32
16
25
885
549
132
38
27
35
19.5
25
826
Son yıllarda fındık üretim alanları; Türkiye’de 697 bin hektara, dünyada ise 899 bin hektara
ulaĢmıĢtır (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü verileri).
Dünya fındık üretimi, 1960’lı yıllarda yaklaĢık 250 bin ton civarında iken, 2008 yılında 1,07
milyon tona kadar çıkmıĢtır. Son on yıllık dönemde ise dünya fındık üretimi ortalama 830 bin ton
civarında gerçekleĢmiĢtir (INC, 2012 AB Fındık Danışma Toplantısı).
Dünya fındık üretiminin ortalama % 68’sini gerçekleĢtiren Türkiye’yi sırasıyla; Ġtalya
(%14), Azerbaycan (% 4) ve ABD (% 4) takip etmektedir.
Türkiye’de üretilen fındığın % 15-20’si iç piyasada tüketilmekte, % 80-85’i ise ihraç
edilmektedir. Dünyada en fazla fındık ithal eden ülkeler sırasıyla; Almanya, Ġtalya, Fransa, Polonya,
Kanada ve Avusturya gibi çikolata ve Ģekerleme sanayisinin geliĢmiĢ olduğu ülkelerdir.
3. UyuĢturucu Maddeler
UyuĢturucu maddeler arasında afyon alkaloidleri ve bu alkaloidler arasında morfin önemli
bir yer tutmaktadır. Morfinin ham maddesi, haĢhaĢ bitkisinin kapsülü veya kapsülden elde edilen
afyon sakızıdır.
Afyon alkaloidleri dünyada yasal olarak tıbbi ve bilimsel amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Ancak yasal olmayan amaçlara yönelik olarak da kullanılması nedeniyle haĢhaĢın ekimi baĢta
BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı olmak üzere uluslararası düzeyde izlenmekte ve kontrol edilmektedir.
Morfin eĢ değerine göre dünya uyuĢturucu madde üretimi ülkeler ve yıllar itibariyle
Tablo-4’te gösterilmiĢtir.
6
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 4: Dünya HaĢhaĢ Ekim Alanları ve UyuĢturucu Madde Üretimi
Ülkeler
Ekim Alanı (Ha)
Hindistan
Üretim (Ton)
Ekim Alanı (Ha)
Macaristan
Üretim (Ton)
Ekim Alanı (Ha)
Avustralya
Üretim (Ton)
Ekim Alanı (Ha)
Fransa
Üretim(Ton)
Ekim Alanı (Ha)
Ġspanya
Üretim(Ton)
Ekim Alanı (Ha)
Türkiye
Üretim(Ton)
Diğer
Ekim Alanı (Ha)
Ülkeler
Üretim(Ton)
Ekim Alanı (Ha)
Toplam
Üretim (Ton)
Kaynak: Narcotics Drugs, 2013
2009
8.853
45
1.114
5
4.598
60
6.750
84
6.865
70
48.893
134
30
77.073
428
2010
12.237
63
7.308
18
9.127
97
9.400
89
6.439
47
51.897
140
25
96.408
479
2011
16.518
87
6.025
13
10.973
113
8.592
71
9.488
73
54.911
164
20
106.507
541
2012
12.092
83
3.929
9
8.352
174
8.680
92
8.762
83
13.510
14
22
55.325
477
Dünya afyon ve alkaloidleri üretimi yıllar itibariyle Tablo-5’de gösterilmiĢtir.
Tablo 5: Yıllar Ġtibariyle Dünya Afyon ve Alkaloidleri Üretimi (Ton)
Yıllar
Afyon
Morfin
Kodein
2009
407
411
340
2010
580
409
331
2011
789
440
381
2012
765
474
414
2013*
252
Kaynak: Narcotics Drugs, 2012
(*) 2013 yılı afyon miktarı tahmin olup morfin ve kodein miktarı takip eden yıl sonunda açıklanmaktadır.
7
2013
5.619
32
2.600
27
11.484
184
10.267
131
8.762
116
32.277
65
38
71.009
593
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
B) KuruluĢun Tarihçesi, Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve GeliĢimi
KuruluĢumuz, hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düĢmesini önlemek
için Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilecek yerlerde ve tayin edilecek fiyatlarla buğday satın
almak ve bu suretle piyasayı korumak, tanzim etmek ve stok bulundurmak amacıyla 1938 yılında,
3491 sayılı Kanun’la kurulmuĢtur. 3491 sayılı Kanun’da sonradan yapılan değiĢikliklerle diğer
hububat ve bakliyat ile afyon konusu da faaliyet alanımız içine alınmıĢtır.
KuruluĢumuz; sermayesinin tamamı devlete ait, 08.06.1984 tarihli 233 sayılı Kamu Ġktisadi
TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi, tüzel kiĢiliğe ve
faaliyetlerinde özerkliğe sahip, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teĢekkülüdür.
Hukuki dayanağı, Ekonomik ĠĢler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 11.12.1984 tarihli ve
18602 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kararı ile yürürlüğe giren TMO Ana Statüsüdür.
Merkezi Ankara'da olan KuruluĢumuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili
kuruluĢudur.
KuruluĢumuz faaliyetlerinin ağırlığını buğday ticareti teĢkil etmekte olup arpa ve diğer
hububat piyasalarında da önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Afyon konusunda ise piyasada tekel
olarak faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte bazı yıllarda bakliyat, yağlı tohumlar, yumrulu
bitkiler gibi ürünlerle ilgili olarak verilen görevleri de yerine getirmiĢtir.
Ayrıca 28.08.2006 tarihli ve 2006/10865 sayılı “Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Karar” ile
fındık alımı ve satıĢında da görevlendirilmiĢtir. Bu kararın 14.07.2009 tarihli ve 2009/15202 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmasıyla KuruluĢumuzun fındık alımı görevi sona
ermiĢtir. Ancak bu Karar’la yürürlüğe girmiĢ olduğu tarihten önce satın alınan fındıkların
tasfiyesine kadar, yürürlükten kaldırılan Fındık Alım Satımı Hakkında Karar hükümlerinin
uygulanmasına devam edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
KuruluĢumuz bünyesinde Afyonkarahisar iline bağlı Bolvadin ilçesinde Afyon Alkaloidleri
Fabrikası ĠĢletme Müdürlüğü bulunmaktadır. TaĢra teĢkilatında; Ģube müdürlükleri ve bunlara bağlı
olan ajans amirlikleri Ģeklinde bir örgüt yapısına sahiptir. Ayrıca ülkenin her bölgesinde bulunan
tesisli ekipleri ve yoğun alım dönemlerinde faaliyete geçirilen geçici alım merkezleriyle tarım
sektörüne hizmet vermektedir.
KuruluĢumuz, lisanslı depoculuk uygulamalarına öncülük etmek üzere Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile yürüttüğü çalıĢmalar sonucu 26.02.2010 tarihinde kurulan TMO-TOBB Tarım
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketinde % 48 hisse ile iĢtirak sahibidir.
KuruluĢumuzca ülkemizin her bölgesinde, limanlar ve yoğun üretim alanları dikkate
alınarak çeĢitli cins ve tonajlarda depolar yaptırılmıĢ olup hububat depolama kapasitesi yaklaĢık 4
milyon tondur.
KuruluĢumuzun 2009-2013 yılları arasındaki geliĢimi ve faaliyetleri hakkındaki toplu
bilgiler Tablo-6’da gösterilmiĢtir.
8
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 6: KuruluĢumuz Hakkında Toplu Bilgiler (2009-2013)
Toplu bilgiler
Sermaye
ÖdenmiĢ sermaye
Öz kaynaklar
Yabancı kaynaklar
Finansman giderleri
Maddi dur.varl. (edinme değ.)
Maddi duran varlık bir. amort.
Yatırımlar için yap nakdi ödeme
Yatırım gerçekleĢme oranı (nakdi)
Bağlı ortaklara ödenen sermaye
Bağlı ortaklar temettü gelirleri
ĠĢtiraklere ödenen sermaye
ĠĢtirakler temettü gelirleri
BaĢlıca alım miktarı
Buğday
Arpa
Mısır
Fındık
HaĢhaĢ kapsülü
Tüm alım tutarı
BaĢlıca üretim miktarı
Morfin ve türevleri
Un
Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti)
BaĢlıca satıĢ miktarı:
Buğday
Arpa
Mısır
Net satıĢ tutarı
Stoklar :
Ġlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Mamuller
Ticari mallar
Diğer stoklar
Memur (ortalama)
SözleĢmeli (ortalama)
ĠĢçi (ortalama)
Personel için yap. tüm giderler
Cari yıla iliĢkin
Memurlar için yapılan gid.
Memur baĢ.ort.aylık gid.
SözleĢmeliler için yap.Gid.
SözleĢmeli için aylık ort. gid.
ĠĢçiler için yap.gid.
ĠĢçiler için yap. aylık ort.gid.
Döneme iliĢkin kurumlar vergisi
Tahakkuk eden vergiler
GSYĠH'na katkı (üretici fiyatı)
GSYĠH'na katkı (alıcı fiyatı)
GSMH'na katkı (alıcı fiyatı)
Faaliyet kârı
Dönem kârı
Bilanço kârı ve zararı
Ölçü
2009
2010
2011
2012
Son iki yıl
farkı artıĢ
2013
ArtıĢ veya
azalıĢ %
Milyon TL
"
"
"
"
"
"
Milyon TL
%
Bin TL
"
"
"
Bin Ton
"
"
"
"
"
Milyon TL
1.460
1.460
2.448
5.035
352
2.318
1.522
15
61
-
2.050
2.050
3.267
4.294
315
2.329
1.560
24
95
15.000
-
2.050
2.050
3.329
2.507
598
2.346
1.594
19
42
24.480
-
2.050
2.050
3.341
1.816
152
2.412
1.628
75
84
24.480
-
2.050
2.050
3.424
2.615
92
2.484
1.657
79
83
24.480
-
83
799
(60)
72
29
4
(1)
0
-
2
44
(40)
3
2
5
(1)
-
4.026
1.261
191
104
32
3.079
987
950
85
34
1.074
1.240
167
22
42
971
1.667
121
4
1.252
1.987
2
1.402
20
2.488
319
2
1.281
17
1.236
19
1.059
Ton
Bin Ton
Milyon TL
118
98
114
123
123
119
98
139
144
148
(4)
4
(0)
3
Bin Ton
"
"
Milyon TL
948
298
840
2.239
2.728
711
99
4.096
1.059
637
363
2.694
917
443
0
1.522
1.549
506
68
2.244
632
63
68
723
69
14
278.576
47
Bin TL
"
"
"
"
KiĢi
"
"
Bin TL
2.437.663
3.356
382.884
2.583.076
7.429
190
2.793
461
115.801
1.608.086
12.217
42.634
1.759.271
1.580
186
2.773
425
121.657
868.665
2.003
35.625
1.747.203
310
193
2.832
389
138.294
575.282
1.427
174.974
2.222.883
1.131
189
2.923
342
155.708
317.770
2.485
238.901
3.350.569
688
188
3.016
293
169.745
(257.511)
1.058
63.926
1.127.686
(443)
(1)
93
(49)
14.037
(45)
74
37
51
(39)
(1)
3
(14)
9
Bin TL
TL
Bin TL
TL
Bin TL
TL
Bin TL
"
"
"
"
Milyon TL
"
"
8.814
3.886
93.311
2.759
20.588
3.855
14.698
30.270
996.759
(6.505)
(285.115)
228
161
146
7.648
3.662
95.683
3.019
18.229
3.980
61.176
81.414
879.697
(1.528.712)
(1.534.508)
360
282
221
9.108
4.143
111.868
3.354
17.203
4.470
12.615
12.623
906.850
(43.602)
(43.602)
396
44
32
10.528
4.842
128.922
3.758
16.117
4.959
6.127
36.343
499.426
(59.505)
(59.505)
137
14
7
11.125
5.161
142.454
4.033
16.050
5.999
20.989
50.309
561.702
(164.638)
(164.638)
223
103
82
596
319
13.533
275
(67)
1.040
14.862
13.966
62.276
(105.133)
(105.133)
85
89
74
6
7
10
7
(0)
21
243
38
12
177
177
62
659
1.003
9
447
99
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
II- ĠDARĠ BÜNYE
A) Mevzuat
1. Kanunlar
KuruluĢumuz, 24.06.1938 tarihli, 3491 sayılı Kanun’la kurulmuĢ, daha sonra KuruluĢ
Kanunu’nun yürürlükten kaldırıldığı 08.06.1984 tarihli 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi, tüzel kiĢiliğe ve faaliyetlerinde özerkliğe
sahip, sermayesinin tamamı Devlete ait, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir Ġktisadi Devlet
TeĢekkülü olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluĢudur.
KuruluĢ amaç ve faaliyet konuları ile hukuki bünyesi, 233 sayılı KHK’nin geçici 5.1
maddesi uyarınca Ekonomik ĠĢler Yüksek Koordinasyon Kurulunca kabul edilen ve 11.12.1984
tarih, 18602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ana Statüsü’nde yer almaktadır.
Ana Statümüzde yapılan değiĢiklik 19.08.2006 tarih, 26264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiĢtir.
Ana Statü’nün 4. maddesinde KuruluĢumuzun amaç ve faaliyet konuları; yurtta hububat
fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düĢmesini ve tüketici halk aleyhine anormal
derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dıĢında diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevleri
yürütmek, afyon ve uyuĢturucu maddelere konulan devlet tekelini iĢletmek, bu ürünlerin alım ve
satımını yapmak, gerekli stokların tesisi ve muhafazasını temin etmek Ģeklinde özetlenmiĢtir.
KuruluĢumuz yönetim ve denetim bakımından 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri
Hakkında KHK ile bunların ek ve değiĢiklikleri, 3346 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ile Fonların
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6085 sayılı
SayıĢtay Kanununa tabidir.
6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiĢ olup söz
konusu Kanun, kamu kurum ve kuruluĢları ile özel sektöre iĢ sağlığı ve güvenliği alanında önemli
yükümlülükler getirmiĢtir.
KuruluĢumuzda çalıĢan personelden memur statüsünde hizmet ifa edenlerin özlük ve sosyal
hakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ek ve değiĢiklikleri ile bu Kanuna istinaden
düzenlenmesi zorunlu olan yönetmeliklerle belirlenmiĢtir.
SözleĢmeli personel statüsünde hizmet ifa edenlerin özlük hakları 233 ve 399 sayılı
KHK’nin ilgili hükümleri ile Yüksek Planlama Kurulunun ilgili kararlarında belirlenmiĢtir.
ĠĢçi statüsünde çalıĢanların özlük ve sosyal hakları ise 1475 sayılı ĠĢ Kanunu’nun
14.maddesi ile 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile düzenlenmiĢtir.
2. Tüzükler
2013 yılında KuruluĢumuzu doğrudan ilgilendiren yeni bir tüzük bulunmamaktadır.
3. Bakanlar Kurulu Kararları
GeçmiĢ yıllarda yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan kararlara ilave olarak 30.09.2013
tarihli ve 2013/5503 sayılı Kararname Eki Kararın “Ġç Kontrol Sisteminin OluĢturulması” baĢlıklı
24’üncü maddesi ile Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri, 2014 yılı sonuna kadar kurumsal yönetim
ilkelerini de dikkate alarak; iç kontrol sistemini oluĢturmak, doğrudan genel müdüre bağlı iç
denetim birimi kurmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmek üzere görevlendirilmiĢtir. Bu
kapsamda Kurumumuzda, konuyla ilgili gerekli çalıĢmalar baĢlatılmıĢ olup süreç devam etmektedir.
10
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
4. Uluslararası AnlaĢmalar
KuruluĢumuzun ticari, mali, teknik hususlarda doğrudan uluslararası bir anlaĢması
bulunmamaktadır. GerçekleĢtirilen ithalat ve ihracatlarla ilgili hususlara ilgili bölümlerinde
değinilmiĢtir.
5. Yüksek Planlama Kurulu Kararları
2013 yılında KuruluĢumuzu doğrudan ilgilendiren YPK kararı bulunmamaktadır.
6. ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu Kararları
2013 yılında KuruluĢumuzu doğrudan ilgilendiren ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu Kararı
bulunmamaktadır.
7. Yönetmelikler ve Diğer Mevzuat
TMO’nun mevzuatı; TMO Ana Statüsü, TMO Kefalet Sandığı Nizamnamesi, TMO Kadro
Tanımları Kitabı, 36 Yönetmelik, 7 Yönerge, 9 Ġzahname, TMO Genel Hesap Planı ve
Açıklamaları’ndan oluĢmaktadır.
7.1. Yönetmelikler
Yönetim Kurulunun 17.01.2013 tarihli ve 1/9-9 sayılı Kararı ile TMO Muhasebe
Yönetmeliğinin “Alacaklara Faiz Uygulanması” baĢlıklı 270 inci maddesinin birinci fıkrasının a)
bendinde değiĢiklik yapılmıĢtır.
Yönetim Kurulunun 31.05.2013 tarihli ve 7/55-4 sayılı Kararı ile daha önce Destek
Hizmetleri ġube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ġç Hizmetler Servisi ġefliği ile Sosyal Hizmetler
Servisi ġefliği “Sosyal ve Ġç Hizmetler Servisi ġefliği” adı altında birleĢtirildiğinden TMO Teknik
ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Yönetmeliğinin ilgili maddesinde değiĢiklik yapılmıĢ, ayrıca Yönetmeliğin
tamamı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde biçimsel olarak
yeniden düzenlenmiĢtir.
Yönetim Kurulunun 15.07.2013 tarihli ve 8/62-2 sayılı Kararı ile TMO Hububat Alım ve
SatıĢ Esaslarına ĠliĢkin Uygulama Yönetmeliğinin “Alım Dönemleri” baĢlıklı 6 ncı maddesi ile
“Asgari Alım Miktarları” baĢlıklı 7 nci maddesinde; TMO Çeltik Alım ve Çeltik/Pirinç SatıĢ
Esaslarına ĠliĢkin Uygulama Yönetmeliğinin “Alım Dönemleri” baĢlıklı 6 ncı maddesi ile “Alım
Miktarları” baĢlıklı 7 nci maddesinde değiĢiklik yapılmıĢtır.
Yönetim Kurulunun 31.10.2013 tarihli ve 14/98-1 sayılı Kararı ile Genel Müdürlük
Makamının 27.03.2012 tarihli ve 373 sayılı Olur’ları, Yönetim Kurulunun 29.03.2012 tarihli ve
6/44-8 sayılı Kararı ile TMO TeftiĢ Kurulu Yönetmeliğinde değiĢiklik yapılmasına dair karar
doğrultusunda yürütülen güncelleme çalıĢmaları ve ilgili Kurumlardan gelen görüĢler hakkında
Yönetim Kuruluna bilgi verilmiĢ olup Yönetim Kurulunca çalıĢmanın bu aĢamada
sonlandırılmasına karar verilmiĢtir.
7.2. Ġzahnameler
Genel Müdürlük Makamının 06.08.2013 tarihli ve 961 sayılı Olur’ları ile TMO HaberleĢme
ĠĢleri Ġzahnamesinin 17 nci maddesi ile bu maddenin gönderme yaptığı Ek-4’te yer alan sirküler
örneğinde değiĢiklik yapılmıĢtır.
7.3. Yönergeler
Kurumumuzda 2013 yılı içinde Yönergelerle ilgili olarak herhangi bir mevzuat çalıĢması
gerçekleĢtirilmemiĢtir.
11
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 7: TMO Genel Müdürlüğü Mevzuat Cetveli
SĠCĠL NO
MEVZUATIN ADI
KARAR TARĠH/NO
YÜRÜRLÜK TARĠHĠ
TMO Ana Statüsü
0003 0102 0089
11/12/1984 - 18602 R.G.
11.12.1984
TMO Kadro Tanımları Kitabı
0003 0102 0087
12/03/2007 - 7/46-6 YKK
12.03.2007
TMO Kefalet Sandığı Nizamnamesi
0003 0102 0092
28/11/1956 - 9469 R.G.
28.11.1956
YÖNETMELĠKLER
TMO TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği
0003 0102 0068
05/12/1993 - 21779 R.G.
05.12.1993
TMO Hukuk MüĢavirliği Yönetmeliği
0003 0102 0026
10/07/2007 - 20/146-5 YKK
10.07.2007
TMO AraĢtırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi BĢk. Yönetmeliği
0003 0102 0005
02/07/2004 -14/220-6 YKK
02.07.2004
TMO Alım ve Muhafaza Dairesi BaĢkanlığı Yönetmeliği
0003 0102 0001
24/05/2001 - 13/118-17 YKK
24.05.2001
TMO Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Yönetmeliği
0003 0102 0016
26/10/2003 - 28/268-12 YKK
01.11.2003
TMO HaĢhaĢ ve Alkaloid ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Yönetmeliği
0003 0102 0082
04/06/2007 - 17/120-3 YKK
04.06.2007
TMO Personel ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Yönetmeliği
0003 0102 0043
11/11/2005 - 26/360-17 YKK
11.11.2005
TMO Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Yönetmeliği
0003 0102 0040
10/05/2012 - 9/49-2 YKK
10.05.2012
TMO Teknik ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Yönetmeliği
0003 0102 0067
31/05/2013 - 7/55-4 YKK
31.05.2013
TMO Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Yönetmeliği
0003 0102 0006
12/05/2005 - 12/153-1 YKK
12.05.2005
TMO Özel Büro ġube Müdürlüğü Yönetmeliği
0003 0102 0047
07/06/2002 -16/128-8 YKK
07.06.2002
TMO Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Yönetmeliği
0003 0102 0008
16/07/2004 - 15/238-12 YKK
16.07.2004
TMO Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar ġube Müdürlüğü Yönetmeliği
0003 0102 0004
26/6/2009 - 11/96-8 YKK
26.06.2009
TMO Güvenlik ġube Müdürlüğü Yönetmeliği
0003 0102 0037
26/6/2009 - 11/101-13 YKK
26.06.2009
TMO Afyon Alkaloidleri Fabrikası ĠĢletme Müdürlüğü Yönetmeliği
0003 0102 0003
02/09/2005 - 20/290-19 YKK
02.09.2005
TMO TaĢra TeĢkilatı Yönetmeliği
0003 0102 0085
26/03/2009 - 6/56-12 YKK
30.03.2009
TMO MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavı Yönetmeliği
0003 0102 0069
01/05/2003 - 25095 R.G.
01.05.2003
TMO Kapasite Değerlendirme Yönetmeliği
0003 0102 0007
18/06/2012 - 11/56-1 YKK
18.06.2012
TMO Teklif Sistemi Yönetmeliği
0003 0102 0086
10/07/1986 - 350/3 YKK
10.07.1986
TMO Bakliyat ve Çeltik ĠĢleme ĠĢyerleri Yönetmeliği
0003 0102 0011
02/11/2004 - 28/340-1 YKK
02.11.2004
TMO Yetki Devri Yönetmeliği
0003 0102 0010
21/02/2012 - 4/29-1 YKK
23.02.2012
TMO Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği
0003 0102 0076
17/10/2006 - 26322 R.G.
17.10.2006
TMO Genel Müdürlüğü SözleĢmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
0003 0102 0077
17/10/2006 - 26322 R.G.
17.10.2006
TMO Genel Müdürlüğü SözleĢmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
0003 0102 0088
28/03/2003 - 25062 R.G.
28.03.2003
TMO Muhasebe Yönetmeliği
0003 0102 0042
04/06/2007 - 17/119-2 YKK
04.06.2007
TMO Hizmet Takdir ve TeĢekkür Belgesi Yönetmeliği
0003 0102 0078
19/02/1999 - 5/35-5 YKK
19.02.1999
TMO Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği
0003 0102 0079
06/09/2001 - 23/194-11 YKK
06.09.2001
TMO Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği
0003 0102 0080
14/08/2005 - 25906 R.G.
14.08.2005
TMO Sigorta Yönetmeliği
0003 0102 0050
21/05/2004 - 11/175-5 YKK
21.05.2004
TMO TaĢıt Araçları Bakım Yönetmeliği
0003 0102 0066
07/06/2004 - 12/182-3 YKK
07.06.2004
TMO Konut ve Misafirhane Yönetmeliği
0003 0102 0034
03/07/2009 - 13/110-5 YKK
08.07.2009
TMO Lokal ve Kafeterya Yönetmeliği
0003 0102 0036
30/03/1998 - 11/79-8 YKK
30.03.1998
TMO Ġhale Yönetmeliği
0003 0102 0084
08/03/2000 - 23987 R.G.
08.03.2000
TMO Fındık ĠĢleri D. BĢk. Yönetmeliği
0003 0102 0100
05/04/2008 - 8/64-9 YKK
05.04.2008
TMO Hububat Alım ve SatıĢ Esaslarına ĠliĢkin Uygulama Yönetmeliği
0003 0102 0012
24/01/2008 - 2/16-6 YKK
01.06.2009
TMO Çeltik Alım ve Çeltik/Pirinç SatıĢ Esaslarına ĠliĢkin Uygulama Yönetmeliği
0003 0102 0013
24/01/2008 - 2/16-6 YKK
01.06.2009
ĠZAHNAMELER VE YÖNERGELER
TMO Ticaret ĠĢleri Ġzahnamesi
0003 0100 0060
06/03/2007 - 275 Gen.Md.Olur’u
06.03.2007
TMO Savunma ĠĢleri Ġzahnamesi
0003 0100 0080
11/03/2004 - 472 Gen.Md. Olur’u
11.03.2004
TMO Kontrol ĠĢleri Yönergesi
0003 0103 0090
20/11/2012 - 1299 Gen.Md.Olur’u
20.11.2012
TMO Yönetimi GeliĢtirme ĠĢleri Ġzahnamesi
0003 0100 0111
20/07/1987 - 32468 Gen.Md.Olur’u
20.07.1987
TMO Alım ve Muhafaza ĠĢleri Ġzahnamesi
0003 0100 0001
13/02/1990 - 30587 Gen.Md.Olur’u
01.07.1990
TMO HaĢhaĢ ve Alkaloid ĠĢleri Ġzahnamesi
0003 0100 0052
20/07/2004 -1107 Gen.Md.Olur’u
20.07.2004
TMO Genel Hesap Planı ve Açıklamaları
0003 0100 0040
31/12/1993 - 31/622-21 YKK
01.01.1994
TMO Teknik ĠĢler Ġzahnamesi
0003 0100 0091
13/07/1988 - 32714 Gn.Md.Olur’u
13.07.1988
TMO Destek Hizmetleri Yönergesi
0003 0103 0120
30/07/2009 - 1002 Gen.Md.Olur’u
30.07.2009
TMO Varlıklar ve Malzeme ĠĢleri Ġzahnamesi
0003 0100 0100
07/06/2004 - 12/194-15 YKK
07.06.2004
TMO HaberleĢme ĠĢleri Ġzahnamesi
0003 0100 0050
24/11/2005 - 1255 Gen.Md.Olur’u
24.11.2005
TMO Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Ġzahnamesi
0003 0100 0110
09/02/2005 - 161 Gen.Md.Olur’u
09.02.2005
TMO Varlıkların Ġzlenmesi ve Devir Teslim ĠĢleri Yönergesi
0003 0103 0001
24/01/2008 - 2/15-5 YKK
24.01.2008
TMO Yetki Devri Yönergesi
0003 0103 0100
23/02/2012 - 227 Gen.Md.Olur’u
23.02.2012
TMO Güvercinlik Kampusü Misafirhanesi Yönergesi
0003 0103 0110
26/03/2009 - 6/46-2 YKK
26.03.2009
TMO Laboratuvar ĠĢleri Yönergesi
0003 0103 0130
23/08/2011 / 685 Gen.Md.Olur’u
23.08.2011
TMO Ġç Kontrol Sistemi Yönergesi
0003 0103 0150
28/10/2011 - 916 Gen.Md.Olur’u
28.10.2011
12
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
B) TeĢkilat Yapısı ve Dönem Ġçindeki DeğiĢiklikler
1.TeĢkilat Yapısı
1.1. Merkez TeĢkilatı
Merkez TeĢkilatımız; TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği, 9 Daire BaĢkanlığı ve
doğrudan Genel Müdüre veya Genel Müdür Yardımcısına bağlı 4 ġube Müdürlüğü olmak üzere 15
birimden oluĢmaktadır.
Yönetim Kurulunun 21.02.2013 tarihli ve 3/15-1 sayılı Kararı ile TMO Personel ve Eğitim
Dairesi BaĢkanlığı Yönetmeliğinde değiĢiklik yapılmıĢ olup bu kapsamda “ĠĢ Güvenliği Servisi
ġefliği” ve “ĠĢ Sağlığı ġefliği”nden oluĢan “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ġube Müdürlüğü” kurulmuĢ
olup Özlük ĠĢleri ġube Müdürlüğü bünyesindeki “Sağlık ĠĢleri Servisi ġefliği” kaldırılmıĢtır.
1.2. TaĢra TeĢkilatı
01.01.2013 tarihinde TaĢra TeĢkilatında; 1 ĠĢletme Müdürlüğü (AAF ĠĢletme Müdürlüğü),
27 ġube Müdürlüğü, 120 Ajans Amirliği, 72 Tesisli Ekip ġefliği ile faaliyet göstermekteyken yıl
içinde iĢyerlerinin statü ve bağlılık durumlarıyla ilgili gerçekleĢtirilen çalıĢmalar neticesinde;
Yönetim Kurulunun 10.05.2012 tarihli ve 9/51-4 sayılı Kararına istinaden, ilgili Merkez
birimleri ile gerçekleĢtirilen toplantıda yapılan değerlendirme neticesinde yayımlanan 27.02.2013
tarihli ve 2093 sayılı Genelge ile Sivas Ajans Amirliği “ġube Müdürlüğü” statüsüne, Kangal Tesisli
Ekibi “Ajans Amirliği” statüsüne, Artova Geçici Alım Merkezi “Tesisli Ekip” statüsüne
dönüĢtürülmüĢ, ġarkıĢla ve Kangal Ajans Amirlikleri ile Yıldızeli ve Artova Tesisli Ekipleri Sivas
ġube Müdürlüğüne bağlanmıĢtır.
Yönetim Kurulunun 29.07.2013 tarihli ve 9/71-1 sayılı Kararı ile 01.01.2014 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere; Ordu ve Akçakoca ġube Müdürlüklerinin kapatılmasına, Adapazarı
Ajans Amirliğinin Derince ġube Müdürlüğüne bağlanmasına karar verilmiĢtir.
Kurumumuz 31.12.2013 tarihi itibariyle 1 ĠĢletme Müdürlüğü (AAF ĠĢletme Müdürlüğü), 28
ġube Müdürlüğü, 120 Ajans Amirliği, 72 Tesisli Ekip ġefliği olmak üzere 221 noktada faaliyet
göstermektedir.
2. Karar Organı
Yönetim Kurulu, 233 sayılı KHK’nin 5.maddesine göre TeĢebbüsün en yüksek seviyede
yetkili ve sorumlu karar organıdır. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun BaĢkanıdır. Üyelerden ikisi
ilgili Bakanlığı, biri Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanlığı temsil etmekte, iki üye ise
teĢebbüs Genel Müdür Yardımcılarından atanmaktadır.
Karar organında 2013 yılında aĢağıda belirtilen değiĢiklikler olmuĢtur:
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ERDOĞAN’ın üyelik süresi
22.02.2013 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyesi (Bakanlık Temsilcisi) Dr. Ahmet ARSLAN’ın üyelik
süresi 08.03.2013 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyesi (Bakanlık Temsilcisi) Mehmet TAġAN’ın
üyelik süresi 13.03.2013 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Uğur
ERKAYMAZ’ın üyelik süresi 19.03.2013 tarihinde ve Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine Temsilcisi)
Davut HANER’in üyelik süresi 03.06.2013 tarihinde sona ermiĢtir.
BoĢalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 30.04.2013 tarihinde Bakanlık Temsilcisi olarak Dr.
Mehmet KÜÇÜK, 18.05.2013 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ERDOĞAN, 19.06.2013
tarihinde ise Genel Müdür Yardımcısı R. Kayhan ÜNAL atanmıĢlardır.
Yönetim Kurulu 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında 18 toplantı yaparak 113 karar
almıĢtır.
13
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
3. Yürütme Organı
233 sayılı KHK’nin 5. ve 11. maddeleri uyarınca Genel Müdürlük, teĢebbüsün yetkili ve
sorumlu yürütme organıdır.
Genel Müdürlük; Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı ve bağlı alt birimlerden
oluĢmaktadır.
Yürütme organında 2013 yılında aĢağıdaki değiĢiklikler olmuĢtur:
Genel Müdür Yardımcısı Uğur ERKAYMAZ 24.06.2013 tarihinde istifaen görevinden
ayrılmıĢ olup boĢalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine TMO Genel Müdürlüğü AraĢtırma
Planlama ve Koordinasyon Dairesi BaĢkanı Gökhan YAZGI 24.06.2013 tarihinde vekâleten
atanmıĢtır.
3.1. DanıĢma Birimleri
-AraĢtırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı
APK Dairesi BaĢkanlığının teĢkilat yapısı ve görevleri 02.07.2004 tarihli ve 14/220-6 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren AraĢtırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı
Yönetmeliği ile belirlenmiĢtir.
- Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı
BaĢkanlığın teĢkilat yapısı ve görevleri 12.05.2005 tarihli ve 12/153-1 sayılı Yönetim
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Yönetmeliği ile belirlenmiĢtir.
- Hukuk MüĢavirliği
KuruluĢumuzun hukuk iĢleri, Genel Hükümlere ve TMO Hukuk MüĢavirliği Yönetmeliği
esaslarına göre yürütülmektedir.
Hukuk MüĢavirliği tarafından 2013 yılında takip edilen dava ve icra dosyaları Tablo-8’de
gösterilmiĢtir.
Tablo 8: 2013 Yılında Takip Edilen Dava ve Ġcra Dosyaları
Mahiyeti
Para Birimi
2012’den
Devreden
Adet Tutar
Bin TL
Bin USD
478
Bin EURO(*)
DAVA
Bin TL
Bin USD
479
TMO
Davalı
Bin EURO(**)
TMO
Bin TL
37
Alacaklı
Bin EURO
ĠCRA
TMO
Bin TL
12
Borçlu
Bin EURO
(*) 116 bin Euro’su 227 bin Alman Markı karĢılığıdır
(**) 360 bin Alman Markı karĢılığıdır.
TMO
Davacı
85.654
3.622
4.119
8.836
585
184
1.276
403
217
14
2013' de
2013' de
2014' e
Açılan
Sonuçlanan
Devreden
Adet Tutar Adet Tutar Adet
Tutar
675
125
544
61
611
103
2
5
542
1.686
97
2
243
5
3
485
5
153
34
14
85.785
3.622
4.119
7.761
585
184
1.273
493
217
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
- TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı
KuruluĢumuz teftiĢ iĢlemleri 05.12.1993 tarihli ve 21779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
TMO TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği esasları çerçevesinde yıllık olarak hazırlanan teftiĢ programlarına
göre yapılmaktadır.
2013 yılı teftiĢ, soruĢturma ve incelemeler ile ilgili bilgiler Tablo-9 ve Tablo-10’da
gösterilmiĢtir.
Tablo 9: 2013 Yılı TeftiĢ Faaliyetleri Özeti (Adet)
Mahiyeti
TeftiĢler
SoruĢturma ve Ġncelemeler
2012 Yılından
Devir Alınanlar
2013 Yılında Ele
Alınanlar
2013 Yılında
Bitenler
2014 Yılına
Devredenler
14
8
55
27
64
31
5
4
2012’den devreden 14 iĢle birlikte 69 ünitenin teftiĢi üzerinde çalıĢılmıĢ, bunlardan 64
ünitenin teftiĢi bitirilmiĢtir. Yıl içinde tanzim olunan ve idareye intikal ettirilen teftiĢ rapor adedi
146’dır. 2014 yılına devreden teftiĢ adedi 5’tir.
2013 yılı içerisinde, 2012’den devreden 8 iĢle birlikte 35 adet inceleme ve soruĢturma
konusu üzerinde çalıĢılmıĢtır. 18 adet inceleme, 13 adet idari soruĢturma ve 5 adet adli soruĢturma
raporu olmak üzere toplam 36 adet rapor tanzim edilmiĢ, yılsonu itibariyle 31 iĢ sonuçlandırılmıĢtır.
2014 yılına devreden inceleme ve soruĢturma iĢi 4’tür.
Tablo 10: 2013 Yılı TeftiĢ Faaliyetlerinin Detayı
Raporların
Birimlere Göre
Dağılımı
Genel Müdürlük
A.A.F ĠĢletme
Müdürlüğü
Adana
Afyonkarahisar
Akçakoca
Aksaray
AkĢehir
Bandırma
Derince
Diyarbakır
Edirne
Erzurum
EskiĢehir
Giresun
Gaziantep
TeftiĢ
Ġnceleme/
SoruĢturma
3
4
12
6
5
4
5
11
4
5
5
5
4
4
1
--
Raporların
Birimlere Göre
Dağılımı
TeftiĢ
Ġnceleme/
SoruĢturma
Ġskenderun
5
--
2
Ġzmir
4
--
1
-1
1
3
--2
----1
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
KırĢehir
Konya
Mersin
Ordu
Polatlı
Samsun
ġanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Yerköy
Toplam
5
5
5
4
5
4
5
6
4
7
3
5
5
146
3
-2
-1
--3
9
2
--1
36
Ġkmal edilen 146 adet teftiĢ raporunun 3 adedi Genel Müdürlük, 143 adedi taĢra iĢyerleri
için, 31 adet inceleme ve soruĢturma iĢine ait 36 adet raporun 4 adedi Genel Müdürlük, 32 adedi ise
taĢra Ģube ve bağlı iĢyerleri için düzenlenmiĢtir.
15
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
C. Personel Durumu
1. Personel Kadroları ve Personele ĠliĢkin ĠĢlemler
KuruluĢumuzun 2013 yılı norm kadrosu, Yönetim Kurulumuzun 31.05.2013 tarihli ve 7/532 sayılı Kararı ile uygun görülmüĢ olup 2012 yılı ile mukayeseli norm kadrolar aĢağıda yer
almaktadır.
Tablo 11: Mukayeseli Norm Kadrolar (KiĢi)
Birimi
2012
2013
Merkez
AAF ĠĢletme Müdürlüğü
TaĢra TeĢkilatı
Toplam
773
445
3.564
4.782
781
452
3.387
4.620
2013 yılı kadroları ile Merkez TeĢkilatında;
Yönetim Kurulumuzun 10.05.2012 tarihli ve 9/49-2 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren “Mali
ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Yönetmeliği” doğrultusunda, adı geçen BaĢkanlığın norm kadrolarında
düzenleme yapılmıĢtır.
Teknik ĠĢler Daire BaĢkanlığı bünyesinde yer alan Yatırım ve ĠĢletme ġube Müdürlüğünün,
“Yatırım ġube Müdürlüğü” ve “ĠĢletme ġube Müdürlüğü” olarak yeniden yapılanması ve Teknik
ĠĢler Daire BaĢkanlığı Yönetmeliğinin bu çerçevede yeniden düzenlenmesi Yönetim Kurulumuzun
09.08.2012 tarihli ve 15/81-4 sayılı Kararı ile uygun görülmüĢ olup bu doğrultuda 2013 yılında,
Teknik ĠĢler Daire BaĢkanlığı kadroları yeniden düzenlenmiĢtir.
Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun 21.02.2013 tarihli ve 3/15-1 sayılı Kararı ile Personel ve
Eğitim Daire BaĢkanlığı Yönetmeliği değiĢtirilerek “ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği ġube Müdürlüğü”
kurulması, Özlük ĠĢleri ġube Müdürlüğüne bağlı faaliyette bulunan Sağlık Hizmetleri Servis
ġefliğinin “ĠĢ Sağlığı Servisi”ne dönüĢtürülmesi ile “ĠĢ Güvenliği Servisi” kurularak bu iki servis
Ģefliğinin ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği ġube Müdürlüğüne bağlanması uygun görülmüĢ olup norm
kadroları da bu çerçevede hazırlanmıĢtır.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı kurulması Yönetim
Kurulumuzun 10.09.2013 tarihli ve 11-83-6 sayılı Kararı ile uygun görülmüĢ, kadro ihdası
talebimiz 13.01.2014 tarihli ve 2014/5831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülmüĢ olup
kadroları 2014 yılı norm kadroları ile düzenlenmiĢtir.
TaĢra TeĢkilatında ise;
13.07.2012 tarihli ve 808 sayılı Makam Olur’u ile Bandırma ġube Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyet göstermek üzere “Çanakkale Ajans Amirliği”nin kurulması,
28.12.2012 tarihli ve 1465 sayılı Makam Olur’u ile Adana ġube Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyet gösteren “Yakapınar Ajans Amirliği”nin Tesisli Ekip statüsüne dönüĢtürülmesi, Diyarbakır
ġube Müdürlüğü Bağlar Ajans Amirliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Mermer Tesisli Ekibinin de
Ajans Amirliği statüsüne dönüĢtürülmesi uygun görülmüĢ olup kapanan/açılan iĢyerlerinin norm
kadroları 2013 yılı norm kadroları ile düzenlenmiĢtir.
Yönetim Kurulumuzun fındık iĢyerleri ile ilgili 13.12.2012 tarihli ve 23/97-1 sayılı Kararı
ile fındık stoku bulunmayan Giresun ġube Müdürlüğü, Ordu ġube Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyet gösteren Fatsa Ajans Amirliği ve Akçakoca ġube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet
gösteren Düzce Ajans Amirliğinin kapatılması uygun görülmüĢ olup norm kadroları 2013 yılı
kadroları doğrultusunda düzenlenmiĢtir. Yine aynı Karar ile 2013 yılında durumları yeniden
değerlendirilecek olan Ordu ve Akçakoca ġube Müdürlüklerinin kadroları da azaltılmıĢtır.
16
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
31.12.2013 tarihi itibariyle Ordu ve Akçakoca ġube Müdürlüklerinin kapatılması ve
Akçakoca ġube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Adapazarı Ajans Amirliğinin Derince
ġube Müdürlüğüne bağlanması Yönetim Kurulumuzun 29.07.2013 tarihli ve 8/71-1 sayılı Kararı
ile uygun görülmüĢ olup kadroları 2014 yılı kadroları ile düzenlenmiĢtir.
Sivas Ajans Amirliğinin “ġube Müdürlüğü” statüsüne, Kangal Tesisli Ekibinin “Ajans
Amirliği” statüsüne dönüĢtürülmesi ve Kayseri ġube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren
ġarkıĢla Ajans Amirliğinin de Sivas ġube Müdürlüğüne bağlanması ve ġube Müdürlüğünün
altyapı çalıĢmaları tamamlandıktan sonra faaliyete geçmesi, Yönetim Kurulumuzun 10.05.2012
tarihli ve 9/51-4 sayılı Kararı ile uygun görülmüĢtür. Altyapı çalıĢmaları 2013 yılında tamamlanan
ve 01.03.2013 tarihi itibariyle faaliyete geçen ġube Müdürlüğünün kadroları, 2013 yılı norm
kadroları ile düzenlenmiĢtir.
2012 yılı Yatırım Planı’nda yer alan yeni laboratuvar binası yapımı ve 16 laboratuvarın
rehabilitasyonu çalıĢmaları, 2013 yılında da devam ettiğinden ziraat mühendisi, gıda mühendisi,
biyolog, kimya teknikeri, ziraat teknikeri ile laborant vb. unvanlarda bu yıl da düzenleme
yapılmıĢtır.
AAF ĠĢletme Müdürlüğündeki “ĠĢletme Müdür Yardımcısı” kadrosunun ikiye çıkarılması
ile ilgili talepler, bir komisyon marifetiyle incelenmiĢ, 22.04.2013 tarihinde birisi “Teknik” diğeri
“Ġdari” olmak üzere 2 adet ĠĢletme Müdür Yardımcısı kadrosu konulması hususunda karar alınmıĢ,
kadro ihdası talebimiz 13.01.2014 tarihli ve 2014/5831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de uygun
görülmüĢtür.
KuruluĢumuz, 2013 yılında I ve II sayılı cetvellerde yer alan kadro/pozisyonlar için 195
kadro/pozisyonun iptali ile 195 kadro/pozisyonun ihdası talebinde bulunmuĢ ancak Devlet Personel
BaĢkanlığınca 193 iptal ve 187 ihdas talebimiz uygun görülmüĢtür.
Tablo 12: Vizeli I ve II Sayılı Cetvellerin Dağılımı (KiĢi)
Birimi
I Sayılı Cetvel
II Sayılı Cetvel
Toplam
Merkez
TaĢra
Toplam
150
571
721
121
3.702
3.823
271
4.273
4.544
17
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
TMO’nun dıĢarıdan atanan Yönetim Kurulu hariç, Genel Müdürlük Merkezi, ġube
Müdürlükleri ile AAF ĠĢletme Müdürlüğünün personel sayıları ile yılsonu itibariyle fiilen çalıĢan
personel sayıları memur, iĢçi, sözleĢmeli olarak 2012 yılı sayıları ile birlikte Tablo-13’de
gösterilmiĢtir.
Tablo 13: KuruluĢumuzun Norm ve Program Kadroları
Personel
A-Memurlar
1-Genel Ġdare Hizmetleri
a) I Sayılı
b) III Sayılı
2-Teknik Hizmetler
3-Sağlık Hizmetleri
4-Yardımcı Hizmetler
Toplam (A)
B-SözleĢmeliler
1-399 sayılı KHK'ya göre çal.
Toplam (B)
Toplam (A+B)
C-ĠĢçiler
1-Sürekli ĠĢçiler
2- Geçici ĠĢçiler
Toplam (C)
Genel toplam (A+B+C)
2012
ÇalıĢan Personel
Ortalama Yıl Sonu
KiĢi
KiĢi
Norm
Kadro
Sayısı
2013
Program
ÇalıĢan Personel
Kadro
Ortalama
Yılsonu
Sayısı
KiĢi
KiĢi
189
190
257
271
188
185
189
190
257
271
188
185
2.923
2.923
3.112
2.913
2.913
3.103
4.125
4.125
4.382
4.273
4.273
4.544
3.016
3.016
3.204
3.019
3.019
3.204
342
326
238
276
293
276
342
3.454
326
3.429
238
4.620
326
4.820
293
3.497
276
3.480
2012 yılı sonunda I sayılı cetvele tabi memur sayısı 190 iken 5 emekli, 2 baĢka kuruma
nakil, 1 statü değiĢikliği, 1 vefat nedeniyle 9 çıkıĢa karĢılık, 1 açıktan atama (istifa eden personelin
yeniden ataması), 3 sözleĢmeli statüden geçiĢ ile yılsonundaki I sayılı cetvele tabi görev yapan
personel sayısı 185 olmuĢtur.
2012 yılı sonunda 2.913 olan sözleĢmeli personel sayısı; 63 emekli, 7 baĢka kuruma nakil,
33 istifa, 6 vefat, 2 sözleĢme feshi, 3 I sayılı cetvele geçiĢ ve diğer nedenlerle 4 olmak üzere toplam
118 çıkıĢa karĢılık, 213 açıktan atama, 1 göreve iade, 2 baĢka kurumdan nakil/istifa eden
personelin yeniden göreve alınması,1 II sayılı cetvele geçiĢ, 4 Çocuk Esirgeme Kurumu kontenjanı
(2828 Sayılı Kanun), 3 özelleĢen kurumlardan nakil olmak üzere toplam 224 giriĢ olmuĢ ve
yılsonundaki sözleĢmeli personel sayısı 3.019 olmuĢtur.
2012 yılı sonunda 326 olan sürekli iĢçi sayımızdan, yıl içinde 47 emeklilik, 1 vefat, 1
askerlik ve 1 iĢ sözleĢmesi feshi nedeniyle toplam 50 çıkıĢ olmuĢ ve yılsonundaki sürekli iĢçi sayısı
276 olmuĢtur.
1.1. Memurlar Ġle Ġlgili ĠĢlemler
2013 yılında da geçmiĢ yıllarda olduğu gibi I sayılı cetvele tabi personelimizin özlük hakları
657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülmüĢtür. Yıl içerisinde sistemde sadece
maaĢ ve yan ödeme katsayısı yönünden değiĢiklikler meydana gelmiĢ olup bu değiĢiklikler Tablo14’te gösterilmiĢtir.
Tablo 14: Memur Katsayıları
DeğiĢiklik Tarihi
01.01.2013
01.07.2013
MaaĢ
Yan Ödeme
Taban Aylığı
0,073837
0,076791
0,023413
0,024350
978,98
1.027,50
18
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
1.2. SözleĢmeli Personel Ġle Ġlgili ĠĢlemler
SözleĢmeli personelin özlük iĢlemleri 233 ve 399 sayılı KHK’ler ve ilgili mevzuata göre
yürütülmektedir.
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan yasal düzenleme ile sözleĢmeli personel
ek ödeme oranlarının tespiti hususunda Yüksek Planlama Kuruluna verilen yetki yürürlükten
kaldırılarak bu hususta Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıĢtır. Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen
sözleĢmeli personel ek ödeme oranları aĢağıda gösterilmiĢtir. (Ek ödemeler, en yüksek devlet
memuru aylığına, aĢağıda belirtilen unvanlara karĢılık gelen oranların uygulanması sonucunda
oluĢan tutardadır.) 2011 yılı YPK kararı ile tespit edilen ek ödeme unvan ve ek ödeme oranları,
bugüne kadar ki Bakanlar Kurulu kararları ile de aynı bırakılmıĢ, bu hususta herhangi bir değiĢiklik
olmamıĢtır.
SözleĢmeli personel ücretleri 2012 yılından itibaren Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiĢtir.
Buna göre temel ücretlere 2013 yılının ilk altı ayında enflasyon zammı dahil %3,14 oranında, ikinci
altı ayda ise %4 oranında artıĢ yapılmıĢtır.
Tablo 15: Unvanlara Göre Ek Ödeme Oranları
Ek Ödeme
Oranı
Ünvanlar
Mühendis, Mimar, Müdür Yard., Teknik ġef, Eksper,
Teknik Uzman, Kontrolör, Tabip
Uzman, Ajans Amiri, Koruma Güvenli Amiri,
Kor.Güv.Amir Yard. (BKK ile ilave edilmiĢtir),
ġef, Koruma Güvenlik Grup ġefi, Ġtfaiye ġefi
Tekniker
Teknisyen, Laborant
Diğer Unvanlar
% 82
% 67
% 48
% 47
% 42
1.3. ĠĢçiler Ġle Ġlgili ĠĢlemler
ĠĢçiler ile ilgili iĢlemler, 1475 sayılı mülga ĠĢ Kanununun 14. maddesi, 4857 sayılı ĠĢ
Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun yürürlükteki maddeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ile ĠĢçilerin üyesi bulunduğu sendikalarla imzalanan Toplu ĠĢ SözleĢmeleri hükümlerine
göre yürütülmüĢtür.
Toplu ĠĢ SözleĢmesi
ĠĢveren Sendikası TÜHĠS aracılığı ile 01.02.2013 – 31.01.2015 yürürlük süreli olarak TezKoop ĠĢ Sendikası ile 09.09.2013 tarihinde, Petrol-ĠĢ Sendikası ile 11.09.2013 tarihinde yeni dönem
toplu iĢ sözleĢmeleri imzalanmıĢtır.
2013 sonu itibariyle AAF ĠĢletme Müdürlüğünde çalıĢan 13 iĢçimiz Petrol – ĠĢ Sendikasına,
Genel Müdürlük ve ġube Müdürlükleri ile bağlı iĢyerlerinde çalıĢan 263 iĢçimiz ise Tez-Koop ĠĢ
Sendikasına üyedir.
Ġmzalanan toplu iĢ sözleĢmelerinde iĢçiler mesleklerine göre Tez-Koop ĠĢ Sendikasında 9,
Petrol ĠĢ Sendikasında 6 iĢ grubuna ayrılmıĢtır.
Ücret ArtıĢı: 01.02.2013 – 31.01.2015 yürürlük süreli Toplu ĠĢ SözleĢmelerinin ücret
zammı maddeleri gereğince,
01.02.2013 tarihinden itibaren günlük brüt çıplak ücretlere % 4 oranında, 01.08.2013
tarihinden itibaren de günlük brüt çıplak ücretlere % 4 oranında zam yapılmıĢtır.
Sosyal Yardım Zammı: 01.02.2013 tarihinden itibaren 187,20 TL 01.08.2013 tarihinden
itibaren 194,69 TL olarak uygulanmıĢtır.
19
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Gece ÇalıĢmaları: Gece çalıĢmalarının saat ücreti, 01.02.2013 tarihinden itibaren 0,23
TL/Saat, 01.08.2013 tarihinden itibaren 0,24 TL/Saat olarak uygulanmıĢtır.
Giyim Yardımı: ĠĢçilere yılda bir takım yazlık ve bir takım kıĢlık elbise, bir çift ayakkabı
ve bir gömlek tutarı kadar orta kalite ve kotta giyim yardımı yapılmaktadır. Giyim yardımı ayni
olarak verilemediği takdirde, bu belirlenen eĢyaların yerine 2012 Nisan ve Ekim aylarında ödenen
miktarlar ücret zammı oranında arttırılarak 2013 Nisan ayında 184,40 TL Ekim ayında 334,93 TL
fatura karĢılığında iĢçilere giyim yardımı olarak ödenmiĢtir.
Evlenme, Doğum, Ölüm Yardımları: Evlenme yardımı
101,46 TL, 01.08.2013 tarihinden itibaren 105,52 TL, doğum
itibaren 50,70 TL, 01.08.2013 tarihinden itibaren 52,73 TL, ölüm
kanuni mirasçılarına 01.02.2013 tarihinden itibaren 253,66 TL,
263,81 TL olarak uygulanmıĢtır.
01.02.2013 tarihinden itibaren
yardımı 01.02.2013 tarihinden
yardımı, iĢçinin ölümü halinde
01.08.2013 tarihinden itibaren
ĠĢçinin bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eĢi ve çocuklarının ölümü halinde 01.02.2013
tarihinden itibaren 156,16 TL, 01.08.2013 tarihinden itibaren 158,25 TL ölüm yardımı olarak
ödenmiĢtir.
ĠĢ kazası sonucu ölen iĢçinin kanuni mirasçılarına ödenecek miktar 01.02.2013 tarihinden
itibaren 405,87 TL, 01.08.2013 tarihinden itibaren 422,10 TL olarak uygulanmıĢtır.
Yemek Yardımı: ĠĢveren günde 1 öğün 2000 kalori 3 kap doyurucu yemek verir. Yemek
çıkmayan iĢyerlerinde, ramazan ayında oruç tutanlara ve doktor raporu ile yemek yemeyenlere
fiilen çalıĢtıkları günlerde 01.02.2013 tarihinden itibaren 4,92 TL/Gün, 01.08.2013 tarihinden
itibaren 5,12 TL./Gün yemek yardımı ödenmiĢtir.
Vasıta Yardımı: ĠĢyerine gidip gelmelerinde servis aracı sağlanmaktadır. Toplu taĢıma kartı
hususunda mevcut uygulama devam etmiĢtir. Toplu taĢıma kartı uygulaması olmayan iĢyerlerinde
çalıĢan iĢçilere ise fiilen çalıĢılan günler için 2 adet belediye otobüsü veya belediye denetimindeki
özel halk otobüsü bilet ücreti ödenir. Servis sağlanamayan ve belediye otobüsü iĢletilmeyen
iĢyerlerinde vasıta ile gidip gelmek zorunda olanlara fiilen çalıĢılan günler için vasıta bedeli olarak
iĢyerinin bağlı bulunduğu Ģube merkezindeki belediye otobüsü rayiç bedeli üzerinden iki adet bilet
ücreti ödenir.
TeĢvik Primi: Müktesep hak sayılmamak, baĢkaca bir ödemeyi etkilememek kaydı ile
iĢçilerin fiilen çalıĢtıkları normal mesai günlerinde gruplara göre ödenen teĢvik primi uygulamasına
31.01.2013 tarihi itibariyle son verilmiĢtir.
01.02.2013 tarihinden itibaren iĢçilerin fiilen çalıĢtıkları günlerde gün baĢına günlük brüt
çıplak (yevmiyesinin) ücretinin % 6’sı (yüzde altı) oranında teĢvik primi ödenmektedir.
2. Personele Yapılan Harcamalar
2013 yılında personele yapılan harcamalar, geçen yılın rakamlarıyla karĢılaĢtırmalı olarak
Tablo-16’da gösterilmiĢtir.
20
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 16: Personele Yapılan Harcamalar (Bin TL)
Personele Yapılan
Harcamalar
2012
Harcanan
KiĢi
BaĢına
Toplam
Ayda
Harcama
DüĢen
(TL)
A-Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Denetçiler (KuruluĢ DıĢı)
B-Memurlar
C-SözleĢmeli Personel
D-ĠĢçiler
Toplam
2013
Ödeneğin
Esas
Ek
Sosyal
Son
Ücretler Ödemeler Giderler
Durumu
140
3.892
186
11.040
131.354
19.401
161.935
4.842
3.758
4.959
13.258
143.131
17.408
173.984
Cari Yıl
Toplamı
116
3.930
103.185
7.697
114.812
5.065
14.442
4.104
23.727
GeçmiĢ
Yılla
Ġlgili
Ödeme
Ve Geri
AlıĢlar
Toplam
Harcama
KiĢi
BaĢına
DüĢen
(TL)
116
4.831
11.457
146.109
19.869
177.550
5.161
4.033
5.999
116
2.130
24.827
4.249
31.206
11.125
142.454
16.050
169.745
332
3.654
3.818
7.805
3. Sosyal Konular ve Giderler
2013 yılında memur, sözleĢmeli personel ve iĢçilere yapılan sosyal yardımlar geçen yıl ile
karĢılaĢtırmalı olarak Tablo-17’de gösterilmiĢtir.
Tablo 17: Sosyal Giderler (Bin TL)
SözleĢmeliler
Memurlar
Sosyal Giderler
A-Cari yılla ilgili
1-Aile ve çocuk yardımı
2-Evlenme,doğum ve ölüm yrd.
3-Sosyal yardım
4-Barındırma giderleri
5-Yedirme yardımı
6-Giydirme yardımı
7-TaĢıma gideri
8-Emekli ikr.iĢten ayrılma tazminatı
9-SGK kurum karĢılığı ve ek krĢ.
10-ĠĢsizlik Sigortası iĢveren payı
11-SGK GSS (Sağlık gid.)
12-Eğitim giderleri
13-Ayni ve nakdi baĢka sos.gid.
Toplam (A)
B-GeçmiĢ yıllarla ilgili
1-Em. için öd.sos.yrd.zammı
2-Emekli ikr.iĢten ayrılma tazm
3-Diğer Ödemeler
Toplam (B)
Genel Toplam
2012
2013
2012
2013
224
0
230
3
3.571
58
3.774
62
26
0
222
13
801
35
86
298
346
9
860
2.038
71
10.181
2.785
87
11.208
526
27
23
1.860
582
46
20
2.130
5.085
815
405
22.310
5.346
837
429
24.827
ĠĢçiler
2012
Toplam
2013
2013
Fark
3.795
59
4.004
66
210
7
850
4.249
415
145
2.522
84
13.517
272
5.611
844
1.221
28.484
603
117
3.427
96
12.068
258
8.384
883
1.299
31.206
188
-27
905
12
-1.449
-14
2.773
39
79
2.722
7.567
1.498
1
1
304
145
262
271
117
297
2.535
272
0
258
2.456
2
793
4.314
2012
443
264
2.342
3.484
3.283
3.818
0
6.068
68
511
68
332
90
2.433
170
3.654
3.283
0
3.818
158
6.227
239
7.805
80
1.578
2.371
2.462
24.743
28.481
7.597
8.067
34.711
39.011
4.300
2013 yılı sosyal giderlerinden gerekli görülen bazı giderlerle ilgili açıklamalar aĢağıda yer
almaktadır.
3.1. Barındırma
Lojman bulunan iĢyerlerimizde mevcut Lojman Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
memur, sözleĢmeli ve iĢçi statüsündeki tüm personele imkânlar dâhilinde lojman tahsisine gayret
edilmektedir.
21
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
3.2. TaĢıma Giderleri
Memur, sözleĢmeli ve iĢçi personelin iĢyerlerine gelip gitmeleri, bazı yerlerde Kurumumuza
ait, bazı yerlerde ise kiralama suretiyle temin edilen servis araçlarıyla yapılmaktadır.
3.3. Eğitim
Hizmet Ġçi Eğitim Programlarımız; YetiĢtirme Eğitimleri, GeliĢtirme Eğitimleri, Görevde
Yükselme Eğitimleri, Yabancı Dil (Ġngilizce) Eğitimleri, ġube Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme
Toplantıları olmak üzere beĢ baĢlık altında gerçekleĢtirilmektedir.
2013 yılında 48 ana baĢlıkta 71 eğitim programının uygulanması ve bu programlara 2.227
personelin katılımı planlanmıĢtır. Ancak yıl içinde değiĢen Ģartlar ve Kurumumuzun geliĢtirilmesi
sürecinde, 20.12.2013 tarihi itibarıyla 142 eğitim programı uygulanmıĢ ve programlara 3.925
personelin (personelin bazıları birkaç kez olmak üzere) katılımı sağlanmıĢtır.
Hizmet içi eğitimlerimizde; BaĢbakanlık, Yargıtay Tetkik Hâkimliği, Ankara Bölge Ġdare
Mahkemesi, Ekonomi Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, UlaĢtırma
Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı, TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi, Ġzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, EskiĢehir Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, TAGEM,
Çankırı Karatekin Üniversitesi, UĢak Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, Tokat GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Ġzmir Zirai Karantina
Müdürlüğü, Halk Eğitim, TODAĠE, ATAUM, TCDD Genel Müdürlüğü, Türk Standartları
Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Karayolları
Genel Müdürlüğü, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ABP Ltd. ġti., Giresun Üniversitesi,
TÜBĠKAM, Türkiye Kimyagerler Derneği, Özel Sıla DanıĢmanlık, ESĠT, Yamaç Akademi, Anka
DanıĢmanlık, SĠSUD, AFAD, Lebib Yayınları ve Türk Ekonomi Hukuk AraĢtırmaları Derneği,
Bitki Islahçıları Derneği, Özel Maraton Operatörlük Kursu, ICC Ġsviçre Hakem Heyeti ve Temyiz
Kurulu Üyesi Av. Jacques COVO, Özel IĢık ve Öz ġelale Operatörlük Kursları, TĠSVA, TMMOB
Makine Mühendisleri Odası EskiĢehir ġubesi, Seçim OSGB Firması, BiliĢim Eğitim DanıĢmanlık
Akademi ve Kurumumuz personeli de eğitici olarak görev yapmıĢtır.
2013 yılında Bakanlığımızın 105 personeline “Aday Memurları Eğitimi”, Ticaret
Borsalarının 24 personeline “Yetkili Sınıflandırıcı Lisanslı Laboratuvar Eğitimi” verilmiĢtir. Ayrıca
“Ekmek Ġsrafını Önleme Kampanyası” kapsamında “3. Tüketici Hukuku Sempozyumu”,
“Ekmeğimize Sahip Çıkalım, Sağlıklı Ekmek Tüketelim Paneli”, “Ekmek Ġsrafının Önlenmesi, Tam
Buğday Ekmeği ve Sağlık” panelleri ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği yapılarak düzenlenmiĢtir.
Kurumumuzun geliĢtirilmesi sürecinde 2011 yılı Nisan ayında Merkezde, Kasım 2011
tarihinden itibaren ise taĢra Ģube müdürlüklerimizde görev yapan personelimizin niteliklerini
artırmak amacıyla tahsil ve unvan ayrımı gözetmeksizin istekli tüm personelimize yönelik TMO
Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğimizin 16’ncı maddesinin d fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde ve
Yönetim Kurulumuzun 29.12.2010 tarihli ve 26/154-3 sayılı Kararı doğrultusunda, kurs bedelinin
% 20’si katılımcılar tarafından ödenen yabancı dil (Ġngilizce) eğitimi uygulamasına baĢlanılmıĢtır.
Söz konusu eğitimden 2013 yılında Merkez birimlerinden 12, taĢra birimlerinden de 96
personelimiz yararlanmıĢtır.
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
tarafından 2013’te gerçekleĢtirilen “ Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitim Programı” ile “Avrupa Birliği
Temel Eğitim Programı”na personelimizin katılımı sağlanmıĢtır.
4. Disiplin ĠĢlemleri
2013 yılında personelimize disiplin cezası verilmesi gereken hâl ve hareketlerinden dolayı
19 uyarma, 23 kınama, 10 aylıktan kesme, 10 kademe ilerlemesinin durdurulması, 78 ikaz, 1 devlet
memurluğundan çıkarma, iĢçi statüsündeki personele 4 yevmiye kesme cezası olmak üzere toplam
145 disiplin cezası uygulanmıĢtır.
22
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
III-MALĠ BÜNYE
A)
Mali durum
KuruluĢumuz mali bünyesinin incelenmesine esas olmak üzere 2013 yılı sadeleĢtirilmiĢ
bilançosu, 2012 yılı ile karĢılaĢtırmalı olarak Tablo-18’de gösterilmiĢtir.
Tablo 18: Mali Durum
Mali Durum
2012
(Bin TL)
Varlıklar (Aktif):
1-Dönen varlıklar
a) Hazır değerler
b) Kısa sür. paraya çev. değ.
Toplam (1)
2-Duran varlıklar
a) Uzun sür. paraya çev. değ.
b) Bağlı değerler
Toplam (2)
Varlıklar toplamı
Kaynaklar (Pasif):
1-Yabancı kaynaklar
a) Kısa süreli
b) Uzun süreli
Toplam (1)
2-Özkaynaklar
Kaynaklar toplamı
2013
%
(Bin TL)
Fark
%
(Bin TL)
66.770
4.272.055
4.338.825
1,30
82,89
84,18
254.813
4.875.927
5.130.739
4,25
81,39
85,64
188.043
603.872
791.914
25.001
790.142
815.143
5.153.968
0,49
15,33
15,82
100,00
25.157
834.836
859.993
5.990.733
0,42
13,94
14,36
100,00
156
44.694
44.851
836.765
66.480
1.749.883
1.816.363
3.337.605
5.153.968
1,29
33,95
35,24
64,76
100,00
776.790
1.838.586
2.615.376
3.375.357
5.990.733
12,97
30,69
43,66
56,34
100,00
710.310
88.704
799.013
37.751
836.765
TeĢekkülümüz bilançosunun sadeleĢtirilmesi ile ilgili olarak;
Pasifte yer alan sipariĢ avanslarında bulunan 69.317 bin TL, aktifteki ticari mal stokundan,
Pasifte diğer borçlar hesabında bulunan 1.706.035 bin TL Hazineye olan borçlar, aktifteki
Hazineden olan alacaklar hesabından,
Pasifteki personel ve iĢçi gider tahakkukları hesabında bulunan 407 bin TL aktifteki peĢin
ödenen ücret giderleri hesabından,
Pasifte diğer kısa vadeli borçlar hesabında yer alan 1.957 bin TL’lik sayım ve tesellüm
fazlalıkları, aktifteki diğer dönen varlıklar içerisindeki sayım ve tesellüm noksanlıklarından mahsup
edilmek suretiyle toplam 1.777.717 bin TL sadeleĢtirme yapılmıĢ ve varlık - kaynaklar 5.990.733
bin TL olarak oluĢmuĢtur.
Kaynak ve varlıklarımız 2012 yılına göre % 16 oranında 836.765 bin TL artarak 5.990.733
bin TL olmuĢtur.
2013 yılı bilançosunda % 56,3 oranında öz kaynakların, % 43,7 oranında yabancı
kaynakların oluĢturduğu 5.990.733 bin TL toplam kaynakların, % 14,36 oranındaki 859.993 bin
TL’si duran varlıklara, % 85,64 oranındaki 5.130.739 bin TL’si dönen varlıklara tahsis edilmiĢtir.
23
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
KuruluĢumuz 2012 yılında 3.337.605 bin TL öz kaynağa sahip iken bu kalem 2013 yılında
3.375.357 bin TL’ye çıkmıĢtır. Öz kaynakların;
2.050.000
671.999
166.102
32.751
454.504
3.375.357
bin TL’si ödenmiĢ sermaye,
bin TL’si devir alınan yedekler,
bin TL’si geçmiĢ yıl kârı,
Bin TL’si dönem kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı,
bin TL’si sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farkıdır.
KuruluĢumuzun bilanço değerlerine göre mali durum incelemesi aĢağıda yapılmıĢtır.
1.Mali Yapı
a) Mali Kaldıraç
Yabancı kaynaklar x 100
Varlıklar toplamı
=
2013
%
2.615.376 x 100
5.990.733
43,7
2012
%
35,2
2012 yılına göre 8,5 oranında artarak % 43,7 olarak gerçekleĢen bu oran, varlıkların %
43,7’inin yabancı kaynaklarla, % 56,3’ünün de öz kaynaklarla finanse edildiğini ortaya
koymaktadır.
b) Mali Yeterlilik (Finansman)
2013
%
Öz kaynaklar x 100
Yabancı kaynaklar
3.375.357 x 100
2.615.376
=
=
129,06
2012
%
183,75
2012 yılına göre 2013 yılında öz kaynakların % 1 oranında 37.751 bin TL artmasına
karĢılık, yabancı kaynakların % 44 oranında 799.013 bin TL artması nedeniyle mali yeterlilik oranı
% 129,06 olarak gerçekleĢmiĢtir.
c) Oto Finansman (Ġç Kaynaklar)
KuruluĢumuzun iç kaynaklarının; 454.504 bin TL’si sermaye yedekleri, 671.999 bin TL’si
ise kâr yedekleri olmak üzere toplam 1.126.504 bin TL olarak tespit edilmiĢ olup yedeklerin
ödenmiĢ sermaye ile iliĢkileri aĢağıda gösterilmiĢtir.
Yedekler x 100
ÖdenmiĢ sermaye
=
1.126.504 x 100
2.050.000
2013
%
2012
%
55
61,7
=
Geçen yıla göre 6,7 puan azalarak % 55 olarak gerçekleĢmiĢtir.
24
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
d) Bağlı Değerlerle Bu Değerlerin Finansmanında Kullanılan Kaynakların ĠliĢkileri
2013
%
Bağlı değerler x 100
Öz kaynaklar
=
834.836 x 100
3.375.357
=
2012
%
24,73
23,67
2013 yılında bağlı değerlerimiz % 5,66 oranında artmıĢ olmasına rağmen öz
kaynaklarımızın % 1 oranında artması nedeniyle gösterge 1,06 puan artmıĢtır.
Bağlı Değerler x 100
Varlıklar toplamı
=
834.836 x 100
5.990.733
=
2013
%
2012
%
13,94
15,33
Bağlı değerlerimiz % 5,66 oranında artarken, varlıklar toplamımızın da % 16 oranında
artması nedeniyle gösterge % 1,39 puan azalmıĢtır.
e) Paraya Çevrilebilir ve Hazır Değerlerin Varlıklar Ġçindeki Yeri
Paraya çevrilebilir hazır değ. x 100
5.130.739 x 100
=
Varlıklar toplamı
5.990.733
=
2013
%
2012
%
85,64
84,18
Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerimiz 2012 yılına göre % 18 oranında artmıĢ olmasına
rağmen varlıklar toplamının da % 16 oranında artması nedeniyle gösterge % 1,46 puan artmıĢtır.
2.Likidite Oranları
KuruluĢun kısa süreli borçlarını ödeyebilme kabiliyetinin yanı sıra iĢletme sermayesi
ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla düzenlenen likidite oranları aĢağıda gösterilmiĢtir.
Cari Oran
=
Likidite
Oranı
=
Nakit
Oranı
=
Dönen varlıklar x 100
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
(Dönen varlıklar - Stoklar) x 100
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
=
5.130.739 x 100
2013
2012
%
%
=
661
6.527
=
166
2.107
32,8
100
776.790
=
(Hazır Değerler +Çok kısa sürede
paraya çevrilebilir değerler ) x 100 =
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
(5.130.739-3.841.096) x 100
776.790
254.813 x 100
776.790
=
2013 yılında KuruluĢumuzun cari oranı % 661, likidite oranı % 166 ve nakit oran 32,8
olarak gerçekleĢmiĢtir. Her üç göstergenin faaliyet dönemlerine ait oranları geçen yıla göre yüzde
olarak sıra ile cari oran 5.866 puan, likidite oranı 1.941 puan ve nakit oran 67,2 puan azalmıĢtır.
25
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
3. Varlıkların Kullanım Oranları
KuruluĢumuzun varlık ve kaynaklarının, elde edilen net satıĢlara göre devir hızları ve
sonuçları aĢağıdaki orantılara göre değerlendirilmiĢtir.
a) Alacakların Devir Hızı
Alacakların Devir Hızı =
Net satıĢlar tutarı
Ortalama ticari alacaklar
=
2.244.202
127.314
=
2013
2012
17,6
12,3
Ortalama ticari alacakların geçen yıla göre % 3 oranında artması, net satıĢların % 47
oranında artması, alacaklar devir hızını 5,3 puan artarak % 17,6’ye yükselmiĢtir.
Ortalama Ticari
=
Alacaklar
Tic.Alacaklar (Dön.baĢı + Dön.sonu)
=
2
204.235+ 50.394
2
=
2013
2012
127.314
123.453
KuruluĢumuz ortalama ticari alacaklarının toplamı 2012 yılında 123.453 bin TL iken 2013
yılında % 3 oranında 3.862 bin TL artarak 127.314 bin TL’ye yükselmiĢtir.
b) Stok Devir Hızı
Net satıĢlar tutarı
Ortalama stoklar
Ortalama Stoklar =
=
Stoklar (Dön.baĢı + Dön.sonu)
2
=
2.244.202
3.443.964
=
2.977.514 + 3.910.414
2
=
2013
0,7
3.443.964
2012
0,5
2.822.675
Stok devir hızı; stokların bir yıl içerisinde kaç kez satıĢlara dönüĢtüğünü gösterir. Stokların
devir hızı 2012 yılında 0,5 iken, 2013 yılında 0,7 olarak gerçekleĢmiĢtir.
c) Dönen Varlıklar Devir Hızı
Net satıĢlar tutarı
Dönen varlıklar
2.244.202
=
5.130.739
=
2013
2012
0,4
0,4
Gösterge geçen yıla göre aynı kalarak 0,4 olarak gerçekleĢmiĢtir.
d) Maddi duran varlık devir hızı
2013
Net satıĢlar
(Maddi dur. varl (net) - (Yatırımlar + yatırım =
sip.avans.)
2.244.202
829.597- (141.968+ 3.021) =
684.608
26
= 3,28
2012
2
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
e) Aktif Devir Hızı
Net satıĢlar tutarı
Varlıklar toplamı
2.244.202
5.990.733
=
=
2013
2012
0,4
0,3
Bu oran kuruluĢun sahip olduğu tüm varlıkların verimliliğinin ölçülmesinde kullanılmakta
olup geçen yıl 0,3 olan varlıkların devir hızı faaliyet yılında 0,4 olarak gerçekleĢmiĢtir.
f) Öz Kaynak Devir Hızı
2013
Net satıĢlar tutarı
Öz kaynaklar
=
2.244.202
3.375.357
= 0,7
2012
0,5
KuruluĢumuz 2013 yılında öz kaynaklarının 0,7 katı net satıĢ hasılatı elde etmiĢtir. Geçen
yıla göre göstergede 0,2 puan artıĢ olmuĢtur.
27
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
B) Mali sonuçlar
1.Kârlılık (Rantabilite)
Mali kârlılık (Mali Rantabilite)
2013
%
Dönem Net Kârı x 100
ÖdenmiĢ Sermaye
Dönem Net Kârı x 100
Öz Kaynaklar
Faaliyet Kârı x 100
Öz Kaynaklar
=
=
=
81.646 x 100
2.050.000
81.646 x 100
3.375.357
222.723 x 100
3.375.357
=
2012
%
4
0,4
2013
%
2012
%
2,4
0,2
2013
%
2012
%
6,6
4
=
=
Kurumumuz faaliyetleri 2012 yılında 7.402 bin TL, 2013 yılında ise 81.646 bin TL net kârla
sonuçlanmıĢ ve öz sermayeye göre % 4, öz kaynaklara göre % 2,4 oranında mali kârlılık elde
etmiĢtir.
2. Mali Sonucu Ġlgilendiren Etkenler
Finansman Giderleri Yükü
Ödenen Faizler x 100
91.519 x 100
=
Faize Tabi Yabancı Kaynaklar
1.534.133
=
2013
%
2012
%
5,97
17,08
2013 yılında ödenen faizler ile faize tabi yabancı kaynaklar arasındaki oranın geçen yıla
göre azalması kur değerlenmesinden kaynaklanmıĢtır.
Dönem sonucunun oluĢumundaki bir diğer etken de net satıĢların kullanılan sermayeye
oranı ile ilgili olup aĢağıda açıklanmıĢtır.
TeĢekkülümüz 2013 yılı faaliyet döneminde 2.244.202 bin TL safi satıĢ hasılatı elde
etmiĢtir. Safi satıĢ hasılatının kullanılan sermayeye oranı aĢağıda gösterilmiĢtir.
Net satıĢlar x 100
Kullanılan Kaynak - ĠĢletmeye
Açılmayan Yatırımda
Kullanılan Kaynaklar
2.244.202 x 100
= 5.990.733 -141.968
28
=
2013
%
2012
%
38,4
29,9
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
KuruluĢumuz 2012 yılında kullandığı kaynakların her 100 TL’si için 29,9 TL safi satıĢ
hâsılatı elde ederken 2013 yılında kullanılan kaynakların her 100 TL’si için 38,4 TL safi satıĢ
hasılatı elde etmiĢtir.
Faaliyet döneminde KuruluĢumuz net satıĢları % 47 oranında artarken kullanılan
kaynakların da % 16 oranında artması nedeniyle gösterge 8,5 puan artarak 38,4 oranında
gerçekleĢmiĢtir.
Geçen yıla göre; KuruluĢumuz net satıĢları % 47, satıĢ maliyeti % 47, faaliyet giderleri de %
27 oranında artıĢ göstermiĢtir.
29
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
IV- ĠġLETME ÇALIġMALARI
A) ĠĢletme Bütçesinin Genel Durumu
Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri ve benzeri kuruluĢların 2012 yılına ait Genel Yatırım ve
Finansman Programı Kararnamesi, Bakanlar Kurulunun 04.10.2012 tarihli ve 2012/3840 sayılı
Kararı ile kesinleĢmiĢ, Hazine MüsteĢarlığının 22.11.2012 tarihli, 18621 sayılı yazısı ile
KuruluĢumuza gönderilmiĢtir. 2013 Yılı Program ĠĢletme Bütçesi, anılan Kararname doğrultusunda
hazırlanarak Yönetim Kurulumuzun 13.12.2012 tarihli ve 23/102-6 sayılı Kararı ile onaylanmıĢtır.
Bakanlar Kurulunun 30.09.2013 tarihli 2013/5503 sayılı Kararı ile kesinleĢen ve Hazine
MüsteĢarlığının 29.11.2013 tarihli ve 18747 sayılı yazıları ile bildirilen Genel Yatırım ve
Finansman Programı çerçevesinde, KuruluĢumuzun 2013 yılı revize ve 2014 yılı Yatırım ve
Finansman program iĢletme bütçesi, Yönetim Kurulumuzun 24.12.2013 tarihli ve 18/112-5 sayılı
kararı ile onaylanarak Hazine MüsteĢarlığına gönderilmiĢtir.
2013 yılı iĢletme bütçesi ile gerçekleĢmeleri arasındaki sapma önceki dönem rakamları ile
birlikte aĢağıdaki çizelgede gösterilmiĢtir.
30
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 19: Bütçeye ĠliĢkin Toplu Bilgiler
2012
Toplu Bilgiler
12344-1
4-2
5-
6-
78-
9-
101112-
Personel sayısı
Personel gideri
Tüm alım tutarı
BaĢlıca Alımlar
Ticari Emtia Alımları
Buğday
Arpa
Mısır
Fındık
HaĢhaĢ kapsülü-ürünü
Un, bulgur, makarna
Diğer hububat ve bakliyat
Malzeme Alımları
Alım miktarı
Buğday
Arpa
Mısır
Fındık
HaĢhaĢ kapsülü-ürünü
Diğer hububat ve bakliyat
Tüm üretim maliyeti
Un
Morfin hidrat
BaĢlıca üretimler
Morfin hidrat
BaĢlıca satıĢlar
Buğday
Arpa
Mısır
Kabuklu fındık
Fındık ürünleri
Fındık yağı
Mercimek
Diğer hububat ve bakliyat
HaĢhaĢ ürünü
Diğer SatıĢlar
SatıĢ Miktarları
Buğday
Arpa
Mısır
Kabuklu fındık
Fındık ürünleri
Fındık yağı
Mercimek
Diğer hububat ve bakliyat
HaĢhaĢ ürünü
Yatırımlar (Nakdi harcama)
Genel Bütçeden Transferler
Dönem kârı veya zararı
2013
Bütçeye
göre sapma
Ölçü
KiĢi
Bin TL
Bin TL
Bin TL
Bin TL
''
''
''
''
''
''
''
Bin Ton
Bin Ton
''
''
''
"
''
Bin TL
''
''
Kg
Bin TL
''
''
''
"
"
"
''
''
''
''
Bin Ton
''
''
''
''
''
''
''
Ton
Bin TL
''
''
GerçekleĢen
(ilk durum %)
3.454
(4)
155.708
12
1.251.621
(55)
1.249.705
(55)
1.221.022
(55)
1.092.821
(42)
(100)
69.275
(64)
11.197
(81)
47.729
28.683
1.839
1.667
121
(62)
(66)
(59)
(45)
(100)
(63)
0
(81)
(58)
4
47
143.944
Bütçe
GerçekleĢen
Ġlk durum
3.551
189.440
3.034.799
3.034.799
2.918.299
1.894.588
428.000
375.746
Son durum
3.468
186.858
2.651.642
2.527.470
2.410.970
1.363.711
923
939.357
3.497
169.745
2.487.782
2.366.606
2.336.444
1.355.312
923
878.270
63.204
36.382
120.379
116.500
4.301
2.775
800
600
61.073
45.907
116.500
3.722
2.000
2
1.500
61.073
40.867
30.162
3.650
1.987
2
1.402
20
106
20
199
143.944
47
97.624
89.785
20
239
147.544
147.544
122.754
918.835
504.869
245.918
16
40.972
3
5.482
25.966
95.610
588.873
1.398
917
443
0
24
0
1
13
130
74.959
1.523.290
7.402
24
(42)
(41)
1
110.000
2.130.326
1.346.519
240.052
241.633
23.650
0
87.666
0
86.978
103.828
1.228.818
3.172
2.128
415
443
22
15
0
48
101
94.600
927.326
199.465
119.000
1.326.045
967.280
204.597
90.830
0
0
45.460
0
17.791
87
772.635
2.184
1.537
322
198
0
9
0
12
107
90.600
927.326
29.872
118.789
1.433.504
956.635
204.597
113.288
0
0
45.183
0
25.666
88.135
756.807
2.169
1.549
322
251
0
0
8
0
38
107
78.504
927.326
81.646
(100)
78
(54)
1
(28)
(41)
(43)
(15)
(100)
47
0
(73)
22
(16)
0
(96)
31
Bütçeye göre
sapma
(ilk durum %)
(2)
(10)
(18)
(22)
(20)
(28)
(100)
134
(3)
12
(100)
(74)
(15)
(28)
(100)
134
0
2
126
51
8
(33)
(29)
(15)
(48)
(70)
(15)
(38)
(32)
(27)
(22)
(44)
0
(22)
6
(17)
0
(59)
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
B) Finansman
Bakanlar Kurulunun 30.09.2013 tarihli ve 2013/5503 sayılı Kararı ile kesinleĢen Genel
Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, KuruluĢumuzun 2013 yılı Finansman Programı,
Yönetim Kurulumuzun 24.12.2013 tarihli ve 18/112-5 sayılı Kararı ile onaylanmıĢtır.
KuruluĢumuzun 2012 yılı gerçekleĢme rakamları ile 2013 yılı finansman programı ve
gerçekleĢme rakamları aĢağıda gösterilmiĢtir.
Tablo 20: Finansman Programı Büyüklükleri (Bin TL)
2013 Yılı
Finansman Programı Büyüklükleri
2012 Yılı
GerçekleĢen
Program
GerçekleĢen
Revize
I- Yaratılan fonlar (1+2)
(534.988)
(992.533)
(601.722)
(607.763)
1-AyıklanmıĢ dönem kâr zararı (-) (A+B+C+D+E)
(523.720)
(989.332)
(593.630)
(604.565)
13.530
180.142
118.833
102.635
1.521.532
3.461.111
2.255.987
2.244.290
14
-
144
88
- Net SatıĢlar (+)
1.521.518
3.461.111
2.255.843
2.244.202
- SatıĢların Maliyeti (-)
1.301.255
3.111.195
1.891.809
1.916.103
- Faaliyet Giderleri (-)
83.019
148.300
118.573
105.376
- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kâr (+)
40.783
59.324
45.514
56.053
2.058
3.639
2.389
2.283
A- Dönem kâr zararı (+)
- Brüt SatıĢlar (+)
- SatıĢ Ġndirimleri (-)
- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-)
- Finansman giderleri (-)
-
-
-
-
15.138
16.075
8.337
12.744
- Olağan dıĢı gider ve zarar (-)
177.577
93.234
178.090
186.602
B- Diğer SatıĢlar (tahakkuk eden) (-)
588.873
1.228.818
772.635
756.807
51.587
59.318
60.133
48.794
36
26
39
813
-
-
-
(11.268)
(3.201)
(8.092)
(3.198)
6.127
- Olağan dıĢı gelir ve kâr (+)
C- Cari dönem amortisman ve tük.payı gideri (+)
D- Cari dönem karĢılık giderleri (+)
E- Kur farkları (+)
2-Kanuni yükümlülükler
- Kurumlar vergisi (önceki dönem) (-)
12.615
3.201
6.127
- Tahakkuk eden peĢin vergi (cari dönem) (-)
2.929
-
4.894
-
- Mahsup edilen peĢin vergi (önceki dönem) (+)
4.276
-
2.929
2.929
- Temettü ödemesi (önceki dönem kârından) (-)
-
-
-
- Temettü stopajı (önceki dönem kârından) (-)
-
II- Toplam finansman ihtiyacı
-
395.147
416.039
1.335.824
74.959
94.600
90.600
78.504
309.679
300.102
1.254.753
932.899
10.509
21.337
(9.529)
14.821
-
-
III- Borçlanma gereği (I-II)
930.135
1.408.572
1.937.545
1.633.987
IV- Net faiz ödemesi
131.436
137.567
55.105
68.320
20.288
36.142
21.895
23.182
- Yatırım
- Stok artıĢı
- Sabit kıymet artıĢı
- Bağlı ortaklık ve iĢtiraklerin sermaye artıĢı
- Faiz gelirleri (-)
- Faiz giderleri (+)
1.026.224
-
151.724
173.709
77.000
91.502
V-Faiz dıĢı fazla (Bütçe transferi hariç)
(798.699)
(1.271.005)
(1.882.440)
(1.565.667)
VI-Toplam bütçe ve fon transferleri
1.523.290
927.326
927.326
927.326
1.523.290
927.326
927.326
927.326
- Sermaye transferleri
-Diğer Transferler
-Yardım
VII-Özel Fonlar
4.977
VIII-Transfer sonrası faiz dıĢı fazla (VI-V)
729.568
32
1.243
(343.679)
(955.114)
(638.341)
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
KuruluĢumuzun 2013 yılında geçekleĢtirdiği toplam 2.488 milyon TL’lik alımın 927 milyon
TL’lik kısmı Hazine avanslarından, 597 milyon TL’lik kısmı yurt içi ticari banka kredileri, geri
kalan kısmı ise TMO kaynaklarından karĢılanmıĢtır.
2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan Hazine Avans tutarı olan 927.326 bin TL
nakden alınmıĢtır.
Tablo 21: Kredi Ödemeleri (Bin TL)
Ödeme Türü
2012
I-Nakden Ödemeler
Hazine
Ticari Bankalar
Yurt DıĢı
Yurt Ġçi
II-Mahsuben Ödemeler
Hazine
Genel Toplam (I+II)
2013
88.942
88.942
0
0
0
843.290
843.290
932.232
42.957
42.957
200.510
200.510
0
0
243.467
Tablo 22: Kredi Bazında Yıllık Finansman Giderleri (Bin TL)
Kullanıldığı
Alım Dönemi
2009-2010
2013-2014
2013-2014
2013-2014
Toplam
Kredi Tutarı
Vadesi
Kaynağı
2.050 Milyon TL
200 Milyon TL
400 Milyon TL
100 Milyon USD
10 yıl
Eylül 2013
Mayıs 2014
Mayıs 2014
Hazine
Ticari Banka
Ticari Banka
Ticari Banka
33
Finansman Gideri
63.180
510
10.248
17.564
91.502
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
C ) Giderler
KuruluĢumuzun 2013 yılı iĢletme bütçesinde öngörülen giderlerle bunların gerçekleĢme
durumları, geçen yıl sonuçları ile birlikte Tablo-23’te gösterilmiĢtir.
Tablo 23: Giderler (Bin TL)
2013
Ödenek
Giderler
0-Ġlk madde ve malz. gid.
1-ĠĢçi ücret ve giderleri
2- Memur ücret ve gid.
3-DıĢarıdan sağ.fay. hiz.
4-ÇeĢitli giderler
5-Vergi resim ve harçlar
6-Amort. ve tükenme pay.
7-Finansman giderleri
Toplam
2012 Yılı
GerçekleĢme
Ġlk
Durum
Son
Durum
GerçekleĢme
Son
Duruma
Göre Fark
622.398
16.050
153.695
176.771
27.419
3.663
48.794
91.519
1.140.309
(96.091)
(1.199)
(15.914)
(61.752)
(9.321)
(1.188)
(11.339)
13.810
(182.994)
485.952
859.747
702,628
16.117
15.969
17,149
139.591
173.471
169,709
132.541
254.823
239,034
25.357
49.757
36,940
3.452
5.871
4,851
51.587
59.318
60,682
151.739
173.709
92,309
1.006.335 1.592.665 1,323,303
Ödeneğe Göre Sapma
Ġlk
Son
Duruma Duruma
Göre
Göre
%
%
(28)
(13)
1
(7)
(11)
(9)
(31)
(26)
(45)
(25)
(38)
(24)
(18)
(19)
(47)
18
DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere iliĢkin yapılan ödemeler 2012 ve 2013 yılları
itibariyle Tablo-24’te özetlenmiĢtir.
Tablo 24: DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler (Bin TL)
2012
GerçekleĢen
DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Elektrik
Su
Gaz
Temizlik giderleri
Ġdare binalarının bakım - onarım giderleri
Tesislerin makine, cihaz, bakım - onarım giderleri
Lojmanların bakım - onarım giderleri
Diğer bakım - onarım giderleri
TaĢıma giderleri
Yükleme boĢaltma giderleri
Kira giderleri
Posta, telefon, telgraf giderleri
Açık yığın giderleri
Özel güvenlik hizmetleri gideri
DıĢardan sağlanan diğer fayda ve hizmetler
Toplam
8.602
726
4.951
8.059
3.556
8.743
2.421
6.032
23.568
11.921
16.437
1.128
481
32.418
3.498
132.541
34
2013
GerçekleĢen
10.172
781
5.569
10.709
4.815
8.076
2.746
13.838
33.888
19.185
22.974
1.331
1.069
37.296
4.321
176.771
Fark
1.570
55
618
2.650
1.259
(667)
324
7.806
10.320
7.264
6.538
203
589
4.879
823
44.230
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
KuruluĢumuzun çeĢitli gider kalemleri için yapmıĢ olduğu ödemeler Tablo-25’te
gösterilmiĢtir.
Tablo 25: ÇeĢitli Giderler (Bin TL)
Gider Adı
Yolluklar
Sigorta Giderleri
-Dahili Sigorta Gideri
-Harici Sigorta Gideri
Katılma Payları
Ġlan Giderleri
Reklam,Sergi ve Fuar Gid.
Gazete ve Kitap Giderleri
Temsil Giderleri
Borsa Ücretleri
Noter,Mahkeme ve Ġcra Gid.
ĠĢbaĢı Eğitim Giderleri
Diğer ÇeĢitli Giderler
Toplam
2012
GerçekleĢen
3.726
14.309
11.025
3.284
2.345
439
38
33
709
2.212
315
102
1.129
25.357
2013
GerçekleĢen
Fark
5.017
11.957
9.130
2.827
2.684
556
92
37
709
4.057
877
145
1.287
27.419
35
1.292
(2.352)
(1.896)
(457)
339
117
54
4
0
1.844
562
44
158
2.062
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
D) Tedarik ĠĢleri
KuruluĢumuzun temel fonksiyonlarından birini de tedarik iĢleri oluĢturmaktadır. Tedarik
iĢlerinin ağırlığını da hububat, bakliyat ve haĢhaĢ kapsülü alımları teĢkil etmekte, bunlar dıĢındaki
alımlar, iĢyerleri, tesisler ve büro hizmetleri için yapılan yedek parça, ambalaj malzemesi, büro
levazımatı, alet, demirbaĢ, mefruĢat vb. çeĢitli malzeme alımlarından oluĢmaktadır.
Tedarik iĢlemleri, Genel Müdürlüğümüzde Alım ve Muhafaza, Fındık ĠĢleri, Ticaret, HaĢhaĢ
ve Alkaloid ĠĢleri ve Teknik ĠĢler Dairesi BaĢkanlıkları, taĢrada ise AAF ĠĢletme Müdürlüğü, ġube
Müdürlükleri, Ajans Amirlikleri ve Ekip ġefliklerince gerçekleĢtirilmektedir.
Alım ve Muhafaza Dairesi BaĢkanlığı iç piyasalardan alınan hububat alımları ve alınan
ürünlerin depolanması ile muhafazasından, Fındık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı iç piyasalardan fındık
alımları ve alınan ürünlerin depolanması ve muhafazasından, Ticaret Dairesi BaĢkanlığı
yurtdıĢından yapılan hububat ve bakliyat alımlarından HaĢhaĢ ve Alkaloid ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı
haĢhaĢ kapsülü alımı ve muhafazasından, Teknik ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı yedek parça ve çeĢitli
malzeme alımlarından sorumludur.
Emtia alımları, Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararnameler kapsamında, alım Ģartları ve
baremleri ile ilgili genelgelere göre yapılmakta ve alımların fiilen yürütülmesi taĢra teĢkilatı
tarafından yerine getirilmektedir.
36
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
1. Alımlar
1.1. Ġlk Madde, Malzeme ve Emtia Alımları
KuruluĢumuzun 2013 yılı alımları, program değerleri ile geçen yıl gerçekleĢmeleri
karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki çizelgede gösterilmiĢtir.
Tablo 26: 2013 Yılı Alım Tablosu
2012
GerçekleĢen
Alımlar
Miktar
(Ton)
Ödeme
(Bin TL)
2013
Program Ödeneği
Son
Durum
Miktar
(Ton)
Ġlk Durum
Ödeme
(Bin TL)
Miktar
(Ton)
Ödeme
(Bin TL)
Ġlk
Duruma
Göre
Sapma
(%)
20.329
20.329
61.073
61.073
(100,00)
(3,37)
(66,14)
20.329
-
61.073
-
-
5.469
24.694
30.162
(62,54)
(75,77)
(74,11)
(28,46)
(99,78)
(100,00)
133,74
GerçekleĢen
Miktar
(Ton)
Ödeme
(Bin TL)
1-Ġlk maddeler
a) Ġç alımlar
Çeltik
HaĢhaĢ kapsulü
Toplam (a)
b) DıĢ alımlar
Toplam (b)
Toplam (1)
2-Yardımcı iĢletme ilk mad.
Toplam (2)
3-ĠĢletme malz. ve yedekler
a) Ġç alımlar
Yakıtlar ve yağlar
Diğerleri
Toplam (3)
4- Ticari mallar (Emtia)
a)Ġç alımlar
Buğday
Arpa
Çavdar
Yulaf
Mısır
HaĢhaĢ tohumu
Un
Toplam (a)
b) DıĢ alımlar
Buğday
Arpa
Toplam (b)
Toplam (4)
5-Diğer
Toplam (5)
Ġç alım toplamı
DıĢ alım toplamı
Genel toplam
Verilen sipariĢ avansları
44.693
3.713
48.406
47.729
11.197
58.926
48.406
-
58.926
-
4.051
24.632
28.683
1.667.311 1.092.821
120.975
69.275
2.075
1.916
1.790.361 1.164.012
1.790.361 1.164.012
1.838.767 1.251.621
1.838.767 1.251.621
19
100.000
20.000
120.000
117.169
63.204
180.373
20.338
20.338
61.073
61.073
120.000
180.373
20.338
61.073
-
-
-
-
-
14.600
101.900
116.500
-
14.600
101.900
116.500
2.755.000
800.000
6.000
600.000
1.894.588
428.000
3.210
375.746
2.000.000
1.745
1.500.000
1.363.711
923
939.357
1.986.700 1.355.312
1.745
923
1.401.755
878.270
34.400
4.195.400
36.382
2.737.926
45.000
3.546.745
45.907
2.349.898
40.000
3.430.200
4.195.400
2.737.926
199.417
199.417
3.746.162
124.171
124.171
2.474.069
199.415
121.175
199.415
121.175
3.629.614 2.396.546
4.315.400
4.315.400
3.034.799
3.034.799
3.567.083
199.417
3.766.500
2.527.471
124.171
2.651.642
3.450.528 2.366.606
199.415
121.175
3.649.943 2.487.782
40.867
2.275.371
(66,14)
-
12,33
(12,47)
(22,02)
(18,02)
2013 yılında 3.034.799 bin TL tutarında alım yapılacağı programlanmıĢ, revize programda
alımlar 2.651.642 bin TL olarak revize edilmiĢtir. GerçekleĢme ise programa göre % 18 oranında
azalarak 2.487.782 bin TL olmuĢtur.
Alımların % 95’i oranında 2.355.680 bin TL’sini, KuruluĢumuzun temel faaliyet alanını
oluĢturan emtia (hububat) alımları teĢkil etmektedir.
Hububat alımlarının % 58’i oranındaki 1.355.312 bin TL’si buğday, % 42 oranındaki
1.000.368 bin TL’si de diğer emtia alımlarıdır.
KuruluĢumuz alımlarının % 95’i iç, % 5’i dıĢ alımlardan oluĢmaktadır.
37
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
1.1.1 Hububat Alımları
KuruluĢumuz alımlarının temelini oluĢturan hububat alımları, Bakanlar Kurulu Kararları
doğrultusunda yapılmakta olup 2013 yılı hububat alımları Bakanlar Kurulunun 08.06.2009 tarihli ve
2009/15095 sayılı Kararına göre yapılmıĢtır.
a) Hububat Ġç Alımları
KuruluĢumuzda ticari emtia alımlarının ağırlığını iç piyasadan yapılan hububat teĢkil
etmektedir.
-Buğday
2013 yılında 1.986.700 ton buğday alımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Buğday alımları karĢılığı
ödenen tutar 1.355 milyon TL olup ayrıntısı aĢağıda gösterilmiĢtir.
Makarnalık Buğday
DüĢük Vasıflı Makarnalık Buğday
Ekmeklik Buğday
DüĢük Vasıflı Ekmeklik Buğday
Tutarı (Bin TL)
133.147
Ort. Fiyat
0,755
66.362
42.472
0,640
1.213.916
851.076
0,701
530.009
328.617
0,620
Miktar(Ton)
176.413
-Arpa
2013 yılında 1.745 ton arpa alımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Arpa alımları karĢılığı ödenen tutar
923 bin TL olup ayrıntısı aĢağıda gösterilmiĢtir.
Miktar(Ton)
Arpa
Asgari Fiyatlı Arpa
Tutarı (Bin TL)
Ort. Fiyat
1.643
874
0,532
102
49
0,475
- Mısır
2013 yılında mısır alımları 1.401.755 ton olarak gerçekleĢmiĢ, karĢılığında 878.270 bin TL
ödenmiĢ olup ortalama alım fiyatı 0,627 TL/Kg olarak gerçekleĢmiĢtir
- Çeltik
2013 yılında çeltik alımı gerçekleĢmemiĢtir.
-Diğer Hububat
2013 yılında yulaf, çavdar alımı gerçekleĢmemiĢtir.
38
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Hububat Alım Fiyatları
Tablo 27: 2013 Yılında Ürün Cinslerine Göre Uygulanan Alım Fiyatları
I-Makarnalık Buğdaylar (Kod 1170)
Amanos 97, Altın 40-98, AltıntaĢ-95, Aydın-93, Ç-1252, Diyarbakır-81, Eminbey, Fırat-93, Fuatbey 2000,
Güneyyıldızı, Harran-95, Kızıltan-91, Kunduru- 1149, Mirzabey, Salihli-92, Sarıçanak, Selçuklu-97, Sham-1, Svevo,
Zenit, Zühre ve diğer makarnalık buğday çeĢitleri.
DüĢük Vasıflı Makarnalık Buğday Alım Fiyatı (Kod 1190)
II-Ekmeklik Buğdaylar
1-Anadolu Beyaz Sert Buğdaylar (Kod:1260)
Adana-99, Ceyhan-99, Kıraç 66, Kirik, Melez 13, Tosunbey, Zerun.
2-Anadolu Kırmızı Sert Buğdaylar (Kod:1270)
Ahmetağa, Aldane, Bağcı 2002, Bezostaja-1, Doğu-88, Dropia, Esperia, Flamura-85, Gün-91, Karasu-90, Krasunia
odes'ka, Pamukova-97, Sagittario, Selimiye, Syrena odes'ka, Tekirdağ.
3- Diğer Beyaz Buğdaylar (Kod:1360)
Ağrı“S”093, Altay 2000, Atay-85, Aytın-98, Basribey-95, Bayraktar 2000, Cumhuriyet-75, DağdaĢ-94, Dariel,
Doğankent-1, Galil, Genç-99 (Ka “S” Nac), Gerek-79, Göksu 99, Gönen, Ġzmir-85, Karahan 99, Karatopak, KaĢifbey95, Kırgız-95, Kutluk-94, Müfitbey, Nurkent, Özkan, Palandöken-97, Saroz-95, Seyhan-95, Sultan-95, Süzen-97,
Tahirova, Tir, TopbaĢ 111/33, Yüreğir-89, Ziyabey-98 ve diğer beyaz buğdaylar
4-Diğer Kırmızı Buğdaylar (Kod:1370)
Centauro, Colfiorito, Demir 2000, Ekiz, Flamura-80, Gelibolu, Golia, Guadalupe, Ġkizce-96, Karacabey-97, Kate A-1,
Kınacı-97, Konya 2002, Lancer, Momchil, Negev, Pandas, Pehlivan, Sana, Saraybosna, Sönmez 2001 ve diğer kırmızı
buğdaylar
5-DüĢük Vasıflı Ekmeklik Buğdaylar (Kod: Beyaz 1660-Kırmızı 1670)
III-Arpa (Kod:2110)
IV-Çavdar (Kod:2210) - Tritikale (Kod:2220) - Yulaf (Kod:2310)
Asgari Alım Fiyatı [Arpa(Kod:2160), Çavdar(Kod:2260), Tritikale(Kod:2270), Yulaf(Kod:2360)]
765
640
720
685
620
Müdahale Fiyatı
AçıklanmamıĢtır.
TÜĠK verilerine göre ülkemizde 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100 bin ton arpa,
370 bin ton çavdar, 210 bin ton yulaf, 105 bin ton tritikale üretilmiĢtir. 2013 yılında ise 22.050 bin
ton buğday, 7.900 bin ton arpa, 365 bin ton çavdar, 112 bin ton tritikale, 235 bin ton yulaf üretimi
gerçekleĢmiĢtir. Bahse konu ürünlerin toplam üretimi, 2012’ de 27.885 bin ton iken, 2013’de % 10
artıĢla 30.662 bin ton olarak gerçekleĢmiĢtir.
Piyasalar yakından takip edilmiĢ, hasatın baĢlamasıyla birlikte 20.05.2013’ten itibaren
taahhütname karĢılığı alımlara baĢlanılmıĢ ve 21.422 ton buğday, 38.273 ton arpa, 46 ton yulaf ve
546 ton çavdar olmak üzere toplam 60.287 ton taahhütname karĢılığı alımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Piyasa fiyatlarının üreticiler lehine düĢmesini engellemek amacıyla 07.06.2013 tarihinde
müdahale alım fiyatları açıklanmıĢtır. 2013 yılında 1.986.700 ton buğday peĢin alım iĢlemine
286.453 ton ürün emanet alım iĢlemine tabi tutulmuĢtur.
Ayrıca Bakanlığımız tarafından 2013 yılı ürünü için buğday, arpa, çavdar, tritikale ve
yulafta 50 TL/Ton prim ödemesi yapılmaktadır.
Mısır ve Çeltik Alım Fiyatları
-Mısır
TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 4.600 bin ton olan mısır üretiminin 2013 yılında %28
oranında artıĢ göstererek 5.900 bin ton olarak gerçekleĢmiĢtir.
2013 yılında gerçekleĢen 5.900 bin ton mısır üretiminin 3.758 bin tonu 1. ürün, 2.142 bin
tonu 2. ürün olarak üretildiği tahmin edilmektedir. Ülkemiz mısır tüketimi ise ikame ürünlerin
fiyatına bağlı olarak 5,5-6 milyon ton civarındadır.
2013 dönemi 1. ürün mısır hasadı ülkemiz genelinde 01.08.2013 tarihi itibariyle baĢlamıĢtır.
Hasatla birlikte piyasa fiyatlarının üretici aleyhine geliĢmeye baĢlaması üzerine 07.08.2013
tarihinde mısır müdahale alım fiyatı 640 TL/Ton olarak açıklanarak tüm iĢyerlerimizde peĢin ve
emanet alımlara baĢlanmıĢtır.
Diğer ürün alımlarında olduğu gibi mısır alımlarında da tam randevulu sisteme geçilmiĢtir.
39
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Bu kapsamda 2013 yılı sonu itibariyle 1.401.755 ton peĢin 18.305 ton emanet alım
yapılmıĢtır. Emanet alımlar 31.12.2013 tarihi itibariyle sona ermiĢtir. Tüm iĢyerlerimizde peĢin
mısır alımları devam etmektedir. Emanete alınan ürünler 31.05.2014 tarihine kadar depolanacaktır.
Ayrıca Bakanlığımız tarafından 40 TL/Ton prim ödemesi yapılacaktır.
-Çeltik
2012 yılında 880 bin ton olan çeltik üretimimiz 2013 yılında % 2,3 artıĢla 900 bin ton olarak
gerçekleĢmiĢtir (TÜĠK). Türkiye çeltik üretiminin pirinç eĢdeğeri yaklaĢık olarak 540 bin tondur.
Yıllık pirinç tüketimimiz ise 600 bin ton civarındadır.
2002 yılında 360 bin ton olan çeltik üretimi, tüketimin % 44’ünü karĢılarken Bakanlığımızca
uygulanan politika ve destekler sonucunda 2013 yılında 900 bin tonluk üretimle, tüketimin % 90’ını
karĢılayacak seviyelere ulaĢmıĢtır. Üretim ve tüketim arasındaki fark ise ithalât yoluyla
karĢılanmaktadır.
2013/14 dönemi çeltik hasatı 08.09.2013 tarihinde baĢlamıĢ olup 07.11.2013 tarihinde
tamamlanmıĢtır.
Hasat öncesi piyasalarda çeltik stokunun kalmaması, dolar kurunun artmasına bağlı olarak
ithal ürün maliyetlerinin yükselmesi ve yerli ürüne olan tüketici talebinin artması nedeniyle piyasada
iĢlem gören çeltik fiyatları, TMO tarafından öngörülen fiyatın üzerinde seyrettiğinden müdahale
alım fiyatlarının açıklanmasına gerek duyulmamıĢtır.
Ayrıca Bakanlığımız tarafından 100 TL/Ton prim ödemesi yapılacaktır
-Fındık
2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TMO’ya fındık piyasalarına müdahale görevi
verilmiĢ olup bu görev kapsamında 2006, 2007 ve 2008 dönemlerinde toplamda 694 bin ton kabuklu
fındık alım yapılarak karĢılığında net 2,96 milyar TL ödemede bulunulmuĢtur.
2009/15202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ise Fındık Stratejisi uygulamaya konulmuĢ
olup bu kapsamda TMO’nun müdahale alım görevi sonlandırılmıĢtır.
2013 Sonu Ġtibarıyla Fındık Stoku Değerlendirme ÇalıĢmaları ve SatıĢlar
2011/1812 sayılı Kararname gereği, 2012 yılı Eylül ayında Fiskobirlik’e yapılan yağlık
amaçlı 28.500 ton kabuklu fındık satıĢı tamamlanmıĢtır. Akabinde Fiskobirlik, 50 bin ton kabuklu
fındıktan bakiye kalan 21.500 tonu Kurumumuzdan talep etmiĢtir. Hazine MüsteĢarlığının Fiskobirlik
nezdinde yapmıĢ olduğu denetimlerin sonucuna müteakip ilave 21.500 ton kabuklu fındık aralık ayı
içinde Fiskobirlik’e tefrik edilmiĢtir. 2014 yılı baĢından itibaren baĢlanan teslimatlar, 2014 yılı Eylül
ayında tamamlanmıĢ olacaktır.
Fiskobirlik’e; 12 bin ton ham fındık yağı 5,20 TL/Kg fiyattan, 6 parti halinde, vadeli ve vade
farksız olarak satıĢı yapılmıĢ olup ilk iki parti olarak toplamda 4.500 ton ürün teslim edilmiĢtir.
Teslimatlar 2014 yılı Ekim ayında tamamlanmıĢ olacaktır.
32.419 ton kabuklu fındık yağ imalatına verilmiĢ olup bu imalattan 9.687 ton ham yağ ve
6.293 ton fındık küspesi elde edilmiĢtir.
Yine imalata verilen 600 ton ham yağdan 577 ton rafine yağ elde edilmiĢtir. Elde edilen
ürünlerin tamamı TMO iĢyerlerine sevk edilmiĢ olup satıĢa sunulmaktadır.
1.234 ton rafine fındık yağı, 7.256 ton ham yağ ve 6.356 ton fındık küspesi satıĢı
gerçekleĢmiĢtir.
Sonuç olarak alımlarla oluĢan 694 bin ton fındık stokumuzun; 59 bin tonu Kararname
kapsamında Fiskobirlik’e ve 199 bin tonu piyasaya satılarak, 29 bin tonu kavrulmuĢ fındık ve fındık
mamulleri imalatına, 377 bin tonu ise yağ imalatına verilerek 664 bin tonluk kısmı (% 96)
değerlendirilmiĢtir. 2014 yılına 29.733 ton kabuklu fındık stoku ile girilmiĢtir.
40
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
b) Hububat ve Bakliyat DıĢ Alımları
2013 yılındaki hububat ithalatına iliĢkin ihale ve ürün bazındaki bilgiler aĢağıdaki listede
gösterilmiĢtir.
Tablo 28: 2013 Yılı Ġhale Bazında Ġthalat Tablosu
Ġhale Tarihi
09.01.2013
Toplam
Ürün
Adı
Yemlik
Beyaz
Arpa
Fiili Miktar
(MT)
10.000
C+F Fiyat
(ABD $/MT)
331,10
10.000
331,10
3.311.000
25.000
331,99
8.299.750
25.000
331,99
8.299.750
25.000
332,10
8.302.500
20.000
332,10
6.642.000
10.000
335,00
3.350.000
10.000
335,00
3.350.000
24.415
327,64
7.998.874
10.000
345,64
3.456.400
10.000
342,00
3.420.000
10.000
10.000
342,00
358,00
3.420.000
3.580.000
199.415
Tutar
(ABD $)
3.311.000
66.741.274
41
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 29: 2013 Yılı Ġthalat Maliyetleri Tablosu
ĠĢyeri Adı
Gemi Adı
Ġthal Edilen
Ülke
Ürün
Adı
Alım
Miktarı
(Ton)
Tahliye
Miktarı
(Ton)
Mal
Sair
Bedeli
Masraflar
Tutarı
Tutarı
(Bin TL)
(Bin TL)
11.811
339
5.942
58
11.873
106
Toplam
Ortalama
Ġthalat
Maliyeti
Bedeli
(TL/Kg)
(Bin TL)
12.150
0,611
6.000
0,600
11.979
0,599
Bandırma ġube Md.
Ġzmir ġube Md.
Ġzmir ġube Md.
Afyon ġb.
(Antalya Aj.)
M/V Joalmi
M/V Joalmi
Ionic Hawk
Fransa
Fransa
Fransa
Arpa
Arpa
Arpa
20.000
10.000
20.000
19.873
10.000
20.000
Ionic Hawk
Fransa
Arpa
10.000
9.998
6.057
30
6.087
0,609
Ġskenderun ġb.
Ziemina
Gorislaska
Pasific Huron
M/V DimitriosS
Mv Angel Alia
Hans Lehmann
Hans Lehmann
Sagitta
Almanya
Arpa
24.130
24.123
14.186
179
14.365
0,595
Fransa
Arpa
25.000
24.886
15.022
185
15.207
0,611
Almanya
Arpa
50.000
49.933
29.686
235
29.921
0,599
Ukrayna
Fransa
Almanya
Ukrayna
Arpa
Arpa
Arpa
Arpa
20.000
10.000
284
10.001
199.415
19.923
9.944
280
10.001
198.961
12.331
6.329
165
6.252
119.652
252
66
2
72
1.523
12.583
6.394
167
6.324
121.175
0,632
0,643
0,595
0,632
0,609
Ġskenderun ġb.
Mersin ġb.
Samsun ġb.
Trabzon ġb.
Trabzon ġb.
Trabzon ġb.
Genel Toplam
42
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
c) Liman Siloları
Liman silolarının mülkiyeti, kira bedelleri, kapasiteleri, giderleri, yıllık ihracat ve ithalat
miktarları Tablo-30’da gösterilmiĢtir.
Tablo 30: Liman Silolarının Durumu
Mülkiyet Durumu
Yeri
Sahibi
Derince
Tekirdağ
Ġzmir (Yeni Liman Alanı)
Ġzmir (Alsancak)
Antalya
Antalya
Ġskenderun
Mersin
Samsun
Trabzon
Bandırma
TCDD
Maliye Hazinesi
Maliye Hazinesi
TCDD
Maliye Hazinesi
Belediye
TMO
TMO
TMO
Türkiye
Denizcilik
ĠĢletmeleri A.ġ.
Çelebi Bandırma
Uluslararası
liman
iĢletmeciliği A.ġ
Kira
Depo
gideri
Kapasitesi
Bin TL
Ton
39
95.000
213
70.000
664
72.000
Toplam
141
40.000
2013 Yılı
Giderleri
Bin TL
11.574
8.839
12.411
2013 Yılı
2013 Yılı
Ġhracat
Ġthalat
(Hububat) (Hububat)
Ton
Ton
49.045
62.900
61.319
30.000
2.563
9.998
34
60.000
100.000
39.000
11.079
32.005
6.580
48.100
187.878
49.009
49.932
19.923
197
30.000
7.401
62
20.000
6.972
19.800
19.873
1.350
526.000
99.424
429.042
198.961
20.226
HaĢhaĢ Kapsülü ve HaĢhaĢ Tohumu
HaĢhaĢ kapsülü alımı Bakanlar Kurulunun “HaĢhaĢ Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı
Hakkında Karar”ında tespit edilen fiyata göre yapılmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılı mahsulü haĢhaĢ
kapsülleri, HaĢhaĢ Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkındaki 25.07.2012 tarih, 2012/3544 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanan alım baremi, satın alma Ģartları ve 19.07.2013 tarih,
2013-1 sayılı alım genel yazı hükümlerince satın alınmıĢtır.
2013 yılı “HaĢhaĢ Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” 22
ġubat 2014 tarihli ve 28921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢ olup haĢhaĢ kapsülü alım fiyatı 3,25
TL/Kg olarak belirlenmiĢtir. 0,25 TL/Kg olan fiyat farkı üreticilerin banka hesaplarına 2014 yılında
ödenmiĢtir.
Ülkemizde BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatınca verilen 700.000 dekarlık limit dâhilinde haĢhaĢ
ekimi ve çizilmemiĢ haĢhaĢ kapsülü üretimi yaptırılmakta olup her üreticiye belirlenen limit
çerçevesinde en fazla 3 tarlasında haĢhaĢ ekim izni verilmektedir.
2012/2013 tarım döneminde 49.450 üreticiye 404.143 dekar alanda ekim izni verilerek, ölçüm
sonucunda tespit edilen 322.773 dekar fiili hasat alanından 20.329 ton haĢhaĢ kapsülü satın alınmıĢ
olup, bu alım için haĢhaĢ üreticilerine 61.072.777 TL ödeme yapılmıĢtır.
2013/2014 tarım döneminde 46.517 üreticiye 390.695 dekar alanda kıĢlık ekim izni verilmiĢtir.
Ayrıca 700.000 dekar limiti aĢmayacak Ģekilde 1 ġubat-15 Mart 2014 tarihleri arasında ise yazlık
haĢhaĢ ekim izni verilecek olup, yazlık ekiliĢlerle birlikte toplam ekiliĢin 470.000 dekar olacağı tahmin
edilmektedir. Bu ekim alanından yaklaĢık 300.000 dekar sağ alan kalacağı tahmin edilerek, iklim
Ģartlarının uygun olması halinde yaklaĢık 20.000 ton civarında haĢhaĢ kapsülü üretimi beklenmektedir.
2013 yılsonu itibariyle 19.474 ton tohumsuz haĢhaĢ kapsülü 462 ton tohumlu olmak üzere
toplam 19.935 ton haĢhaĢ kapsülü ve 23.948 kg haĢhaĢ ürünleri stokumuz bulunmaktadır.
43
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
HaĢhaĢ tohumu ıslahı ve tohumluk üretimi çalıĢmaları Kurumumuz bünyesinde; kamu
araĢtırma kurumları ve üniversiteler ile yapılan ortak projeler dâhilinde yürütülmektedir.
HaĢhaĢ üreticilerinin kaliteli tohumluk ihtiyaçlarının Kurumumuzca karĢılanması amacıyla
haĢhaĢ tohumu ıslah çalıĢmaları kapsamında geliĢtirilen % 0,8 ve üzerinde morfin içeriğine sahip
tohumluklar sözleĢmeli üreticiler vasıtasıyla çoğaltılarak, temizlenip, ilaçlanıp, paketlendikten sonra
bedeli mukabilinde üreticilere dağıtılmaktadır.
Bu kapsamda, 2012/2013 tarım döneminde 164 ton haĢhaĢ tohumluğu dağıtılmıĢ, 2013/2014
tarım döneminde ise 235 ton haĢhaĢ tohumluğunun üreticilere dağıtılması planlanmıĢtır.
HaĢhaĢ üreticilerinin kaliteli tohumluk ihtiyaçlarının karĢılanması için, 2012/2013 tarım
döneminde Konya ili Çeltik ilçesi hinterlandında 7.000 dekar ve Ankara ili Polatlı ilçesi hinterlandında
8.000 dekar olmak üzere toplam 15.000 dekar alanda, 2013/2014 tarım döneminde ise Konya ili Çeltik
ilçesi hinterlandında 1.500 dekar, Ankara ili Polatlı ilçesi hinterlandında 2.000 dekar olmak üzere
toplam 3.500 dekar alanda yüksek morfin içeriğine sahip haĢhaĢ çeĢidi ekimi ve üretiminin sözleĢmeli
yetiĢtiriciler vasıtasıyla yaptırılması uygun görülmüĢtür.
HaĢhaĢ üreticilerine alternatif üretim modeli sağlanmasını teminen 2013/2014 tarım döneminde
Tokat ili Erbaa ilçesinde gıda amaçlı tohum üretimi için 3.000 dekar alanda haĢhaĢ ekim izni
verilmiĢtir.
Malzeme Alımları
2013 yılı malzeme alımları program ödeneği ve gerçekleĢmeleri geçen yılla karĢılaĢtırılmalı
olarak aĢağıdaki çizelgede gösterilmiĢtir.
Tablo 31: Malzeme Alımları (Bin TL)
Ödenek
Malzeme Türleri
Ġç
35.000
14.000
6.000
6.500
17.000
3.500
750
850
250
600
14.000
18.050
116.500
1-DemirbaĢ, döĢeme, alet ve donanım mlz.
2-Ambalaj malzemeleri
3-Ġlaçlama ve temizlik malzemeleri
4-Büro, kırtasiye malzemeleri
5-ĠĢletme bakım onarım yedek parça ve mlz.
6-Tesisat bakım onarım malzemeleri
7-Marangozhane imalat bakım onarım mlz.
8- Metal atölyesi imalat bakım onarım mlz.
9-Matbaa ve ciltevi imalat bakım onarım mlz.
10-Yağlar
11-Yakıtlar
12-Diğer ilk madde ve malzemeler
Toplam
GerçekleĢme
DıĢ
Ġç
DıĢ
4.541
2.879
1.271
1.519
4.739
898
66
109
138
5.330
8.672
30.162
2013 yılı Malzeme Programı, Yönetim Kurulumuzun 13.12.2012 tarihli ve 23/102-6 sayılı
Kararları ile kabul edilerek yürürlüğe girmiĢtir.
2013 yılı içerisinde söz konusu program kapsamında azami tasarrufa riayet edilerek
KuruluĢumuzun faaliyet alanındaki görevleriyle ilgili cari dönemde yürürlükte bulunan ve yeni
yayımlanan alım kararnameleri çerçevesinde iĢyerlerimizde mevcut cihaz, tesis ve ekipmanlar ile alım
muhafaza ve depolama faaliyetlerinin devamlılığının aksatılmadan sağlanabilmesi amacıyla demirbaĢ
nitelikli malzeme alımları yapılmıĢtır.
44
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Hizmet Alımları
2013 yılı hizmet alımları program ödeneği ve gerçekleĢmeleri geçen yılla karĢılaĢtırılmalı
olarak Tablo-32’de gösterilmiĢtir.
Tablo 32: Hizmet Alımları (Bin TL)
2013
2012
Hizmet Alımları
GerçekleĢen
Ġlk Durum
Son Durum
GerçekleĢme
Ġlk
durumuna
Tutar
Ödenek
Ödenek
Tutar
göre, sapma
%
1-Temizlik
8.059
12.000
12.000
10.709
(11)
32.428
40.000
40.000
37.306
(7)
3-Araç Kiralama
2.520
3.000
3.000
2.087
(30)
4-Tahmil Tahliye
11.921
43.185
43.185
19.185
(56)
5-Personel TaĢıma
2.522
3.750
3.750
3.427
(9)
6-TaĢıma Giderleri
23.568
62.575
38.145
33.888
(46)
770
2.692
2.692
712
(74)
81.789
167.202
142.772
107.314
2-Koruma ve Güvenlik
7-Diğer Hizmet Alımları
Toplam
TaĢıma ve Gümrükleme
Yurt içinden ve yurt dıĢından satın alınan ürünlerin stoklama ve ihtiyaç yerlerine taĢınması “Ġç
Ticaret ĠĢleri Ġzahnamesi” esaslarına göre yürütülmekte olup taĢımaların çok büyük bir kısmı karayolu
ile yapılmıĢtır.
2013 yılında kara, demir ve denizyolu ile yaptırılan taĢımalar 2012 yılı rakamları ile
karĢılaĢtırmalı olarak Tablo-33’de gösterilmiĢtir.
Tablo 33: TaĢımalar (Bin Ton/ Bin TL)
2012
TaĢıma Türü
1 - TaĢımalar
Karayolu
Demiryolu
Denizyolu
Ġç
DıĢ ( Navlun )
Diğer
Toplam (1)
2- Yükleme-BoĢaltma
Genel Toplam
TaĢınan
Miktar
483
3
486
486
2012’ye göre fark
2013
TaĢıma
Ücreti
TaĢınan
Miktar
23.183
181
204
23.568
11.921
35.489
TaĢıma
Ücreti
863
32.983
31
894
894
Miktar
Tutar
723
380
(3)
0
31
9.800
(181)
0
723
182
33.888
18.167
52.055
0
408
0
408
(22)
10.320
6.246
16.567
Karayoluyla taĢınan emtia miktarı bir önceki yıla göre % 79 artarak 863 bin ton, taĢıma
giderleri ise % 42 oranında artarak 32.983 bin TL olmuĢtur.
TaĢıma giderlerinin % 97’si karayolu, % 2’si denizyolu, % 1’i ise diğer taĢıma giderleri olarak
gerçekleĢmiĢtir.
Yükleme ve boĢaltma giderleri bir önceki yıla göre % 52 oranında artarak 18.167 bin TL
olmuĢtur.
45
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
2. Stoklar
KuruluĢumuz stoklarının büyük bir bölümü hububat ve fındık gibi emtia stoklarından
oluĢmaktadır. Emtia stokları raporun pazarlama bölümünde incelendiğinden burada sadece malzeme
stokları hakkında açıklama yapılmıĢtır.
Ġlk Madde ve Malzeme Stokları
2013 yılı ilk madde ve malzeme stokları türleri itibariyle 2012 yılı ile mukayeseli olarak Tablo34’te gösterilmiĢtir.
Tablo 34: Ġlk madde ve Malzeme Stokları (Bin TL)
Malzeme Stokları
2012
DöĢeme demirbaĢ alet ve donanım malzemeleri
Ambalaj malzemeleri
Ġlaçlar, temizlik ve sağlık malzemeleri
Büro kırtasiye malzemeleri
ĠĢletme bakım onarım, yedek parça ve malzemeleri
Diğer malzemeler
Diğer stoklar (HaĢhaĢ Kapsülü, Çeltik, Fındık)
Toplam
1.176
8.727
912
896
7.310
1.426
554.836
575.283
2013
1.261
7.835
847
1.110
8.471
1.719
296.525
317.770
Ġlk madde ve malzeme stoklarının hareketi aĢağıdaki çizelgede gösterilmiĢtir.
46
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 35: 2013 Yılı Malzeme Stok Hareket Tablosu (Bin TL)
2013 Yılı Ġlk Madde ve Malzeme Stok Hareketleri
STOKLAR
2012
Yılından
Devir
Çıkan
Giren
Alım
Suretiyle
KuruluĢ
Ġçi Nakil
Sayım
Fazlası
Tashih
ve
Diğer
Toplam
Iskat ve
ĠĢletmede
SatıĢ
Kullanılan
Suretiyle
KuruluĢ
Ġçi Nakil
Sayım
Noksanlığı
Ġlk Madde ve Malzeme
20.447
30.162
17.572
162
-
68.343
7
29.518
17.572
1
HaĢhaĢ Kapsülü
92.235
56.279
96.356
1.145
9.165
255.180
-
91.404
96.356
176
Çeltik
57.416
-
10.565
16
3.669
71.667
-
20.305
10.565
Fındık
405.185
-
232.850
452
11.625
650.113
-
226.569
Toplam
575.283
86.441
357.344
1.776
24.459
1.045.302
7
367.795
47
Tashih
ve
Diğer
Toplam
2014
Yılına
Devir
47.098
21.245
-
187.935
67.245
32
-
30.902
40.764
232.850
2.177
-
461.596
188.516
357.344
2.386
-
727.532
317.770
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
F) Pazarlama
KuruluĢumuzun pazarlama faaliyetleri Ticaret, Fındık ĠĢleri ile HaĢhaĢ ve Alkaloid ĠĢleri
Dairesi BaĢkanlıkları olmak üzere üç ayrı birimin sorumluluğunda, Genel Müdürlüğümüzce
verilen talimatlar doğrultusunda Ģube müdürlükleri ve ajans amirlikleri tarafından yürütülmektedir.
KuruluĢumuz, hububat piyasasında etkin bir yere sahip olup düzenleyici bir rol
oynamaktadır. Hububatın satıĢı iĢyerleri vasıtasıyla gerçekleĢmektedir.
1. SatıĢlar
-SatıĢ Miktar ve Tutarları
2013 yılı satıĢları, ürünler itibariyle program ve 2012 yılı gerçekleĢmesi ile birlikte Tablo42’de gösterilmiĢtir.
48
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 42: SatıĢlar (Bin TL/Ton)
2012
GerçekleĢen
SatıĢlar
Ölçü
Miktar
2013
Ġlk durum
Tutar
Miktar
1-ESAS ÜRÜN
a)Yurt Ġçine
-HaĢhaĢ Tohumu
-HaĢhaĢ Kapsülü
-HaĢhaĢ Ürünleri
Toplam (a)
b)Yurt DıĢına
-HaĢhaĢ Kapsülü
- HaĢhaĢ Ürünleri
Toplam (b)
Toplam (1)
2-ARA VE YAN ÜRÜNLER
a)Yurt Ġçi
- Tali Ürünler
Toplam (a)
b)Yurt DıĢı
-Tali Ürünler
-Toplam (b)
-Toplam (2)
3-TĠCARĠ MALLAR
a)Yurt Ġçi
aa)Hububat ve Bakliyat
- Buğday
-Arpa
-Çavdar
- Yulaf
- Mısır
- Mercimek
- Pirinç
- Çeltik
-Un (Hibe)
- Kabuklu Fındık
- Fındık Ürünleri
-Fındık Yağı
-Toplam (aa)
ab)Diğer
Diğer (Standart DıĢı Emtia)
Hurda Çuval
Hurda Polietilen
Diğer Muh. Hurda Mlz.
Toplam (ab)
Toplam (a)
b)Yur DıĢı
ba)Hububat ve Bakliyat
-Buğday
-Arpa
-Mısır
Toplam (ba)
bb)Diğer
Ġlaç
Toplam (bb)
Toplam (b)
Toplam (3)
4-HĠZMET SATIġLARI
Toplam (4)
Yurt Ġçi SatıĢlar Toplamı
Yurt DıĢı SatıĢlar Toplamı
Diğer Gelirler
Genel Toplam
GerçekleĢen
Program
Son durum
Tutar
Miktar
Ton
Ton
Ton
219
1.240
2
221
2.170
3.409
2
2
2.834
2.834
2
2
Ton
Ton
0
129
129
350
0
92.201
92.201
95.610
99
99
101
100.994
100.994
103.828
0
7.785
7.785
0
0
0
0
0
0
7.785
814.778
342.784
5.820
460.572
199.090
3.555
24
16
6.691
11.819
2.075
24.197
0
976
1.197.345
1.916
40.972
3
5.482
723.424
0
1.197.345
76
62
824
419
1.381
724.805
0
2.265.621
0
1.608.867
102.070
44.297
540.000
100.693
0
202.763
46.828
0
91.125
200.000
100.000
840.000
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
0
202.763
1.400.108
Ton
Ton
0
1.197.567
202.891
0
1.400.457
30
30
91.155
815.960
13.291
13.291
749.290
183.356
588.873
1.521.518
Miktar
Tutar
Tutar
2.395
2.395
182
0
2
184
1.215
0
2.573
3.788
105
105
107
85.042
85.042
87.437
0
105
105
289
0
84.346
84.346
88.135
0
0
0
25.229
25.229
9.700
9.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.229
0
0
9.700
1.588.000
215.000
0
0
343.361
0
24.119
24.000
34.400
21.500
0
15.241
2.265.621
1.045.701
137.922
0
0
190.568
0
55.376
31.602
36.382
23.650
0
87.666
1.608.867
1.291.344
322.330
5.582
0
67.607
0
6.375
0
45.000
0
0
8.558
1.746.796
844.126
204.597
3.656
0
36.342
0
14.135
0
45.907
0
0
45.460
1.194.223
1.303.493
322.330
5.582
0
67.607
0
6.797
0
40.000
0
0
8.485
1.754.294
833.480
204.597
3.656
0
36.342
0
13.011
0
40.867
0
0
45.183
1.177.137
0
1.746.796
0
1.194.223
35
829
245
421
1.530
1.755.824
13
95
586
365
1.059
1.178.196
300.818
245.323
123.154
245.323
123.154
102.130
51.065
454.013
130.000
375.323
54.488
177.642
183.719
429.042
76.946
200.100
0
840.000
3.105.621
0
454.013
2.062.880
0
375.323
2.122.119
0
177.642
1.371.865
0
2.265.623
840.099
0
1.611.701
555.007
1.265.200
3.431.908
0
1.746.798
375.428
0
1.196.618
262.684
772.635
2.231.937
0
0
429.042
2.184.866
0
0
1.781.237
429.147
0
2.210.384
15
15
200.115
1.378.311
11.249
11.249
1.202.934
284.461
756.807
2.244.202
3.105.722
49
2.122.226
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
2013 yılında 3.431.908 bin TL satıĢ yapılması programlanmıĢ, 2.231.937 bin TL olarak
revize edilmiĢ, gerçekleĢme ise 2.244.202 bin TL olmuĢtur.
KuruluĢumuz satıĢlarının % 80,88 oranında 1.202.934 bin TL’lik kısmı yurt içi, % 19,12
oranında 284.461 bin TL’lik kısmı yurt dıĢı satıĢlardan oluĢmuĢtur.
-Esas Ürün SatıĢları
Morfin ve Türevleri SatıĢları
HaĢhaĢ ürünlerinin satıĢları Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilen morfin ve
türevlerinden oluĢmaktadır.
2013 yılsonu itibariyle yurt içi ve yurt dıĢına 88.135 bin TL’lik satıĢ gerçekleĢtirilmiĢtir.
-Yan ve Ara Ürün SatıĢları
Yan ve ara ürün satıĢları kıymetli çıkıntı gibi maddelerden oluĢmakta olup esas itibariyle
fındık yan ürün satıĢlarından oluĢmaktadır. 2013 yılında 9.700 bin TL tutarında tali ürün satıĢı
yapılmıĢtır.
-Ticari Mal SatıĢları
KuruluĢumuzun temel fonksiyonlarından birisi de almıĢ olduğu hububat ve bakliyatı
piyasada istikrarı sağlayacak bir düzen içinde satmaktır. Ticari mal satıĢları içinde en önemli yeri
buğday, arpa, mısır ve fındık yağı teĢkil etmektedir.
KuruluĢumuz satıĢlarının % 92,67 oranında ticari mal satıĢlarından oluĢmaktadır.
Ticari mal satıĢlarının % 85,48 oranında 1.178.196 bin TL’lik kısmı yurt içine, % 14,52
oranında 200.115 bin TL’lik kısmı da yurt dıĢına yapılmıĢtır.
Ticari mal satıĢlarının detayları aĢağıda açıklanmıĢtır.
Yurt Ġçi Ticari Mal SatıĢları
Hububat ve Bakliyat
Yurt içi ticari mal satıĢlarının % 70,81 oranında 833.480 bin TL’lik kısmını buğday, %
17,38 oranında 204,597 bin TL’lik kısmını arpa, % 7,97 oranında 93.876 bin TL’lik diğer hububat
ve bakliyat ürünlerinden,
Fındık
Yurt içi ticari mal satıĢlarının % 3,83 oranında 45.183 bin TL’lik kısmını fındık yağı satıĢı
oluĢturmaktadır.
2013 yılı hububat ve pirinç iç satıĢlarının aylar itibariyle dağılımı Tablo-43’de
gösterilmiĢtir.
50
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 43: 2013 Yılı Hububat ve Pirinç Ġç SatıĢlar Aylık Dağılımı (Miktar/TON)
PEġĠN SATIġLAR
Buğday
Ekmeklik
9.581
Toplam
9.581
Arpa
25.985
Çavdar
894
Pirinç
317
Toplam
36.777
ġubat
Mart
13.620
4.080
13.620
4.080
48.872
58.042
684
350
288
633
63.464
63.105
Nisan
Mayıs
11.176
703
11.176
703
31.606
13.738
653
12
1.008
661
44.443
15.114
Haziran
Temmuz
0
0
0
0
0
0
0
0
532
784
532
784
Ağustos
Eylül
0
0
0
0
0
0
0
0
418
600
418
600
0
61.212
0
61.212
0
0
0
0
406
427
406
61.639
67.310
167.682
67.310
167.682
0
178.243
0
2.593
723
6.797
68.033
355.315
Aylar
Ocak
Makarnalık
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
0
VADELĠ SATIġLAR
Buğday
(Ekmeklik)
Aylar
Çavdar
Arpa
Toplam
Ocak
47.920
59.027
0
106.947
ġubat
Mart
2.471
11.339
28.087
23.104
1.602
936
32.160
35.379
Nisan
Mayıs
18.662
15.586
29.598
4.271
226
225
48.486
20.082
Haziran
Temmuz
38
0
0
0
0
0
38
0
Ağustos
Eylül
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.120
0
0
0
0
0
3.120
3.580
102.716
0
144.087
0
2.989
3.580
249.792
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
DĠĞER SATIġLAR
Aylar
Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Makarnalık
26.180
40.199
49.080
40.999
44.752
0
0
0
0
15.195
12.413
39.450
268.268
Buğday
Ekmeklik
7.539
65.675
99.853
77.360
209.428
293
51
1.375
24.047
29.110
118.889
131.207
764.827
Toplam
33.719
105.874
148.933
118.359
254.180
293
51
1.375
24.047
44.305
131.302
170.657
1.033.095
51
Arpa
0
Çavdar
Mısır
0
0
3.801
4.752
2.127
23.629
33.298
0
0
0
0
0
67.607
Pirinç
0
Toplam
33.719
105.874
152.734
123.111
256.307
23.922
33.349
1.375
24.047
44.305
131.302
170.657
1.100.702
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
SatıĢ Fiyatları
2013 yılı hububat ve pirinç iç piyasa satıĢ fiyatları ile diğer satıĢların fiyatları, yıl içindeki
fiyat değiĢiklikleriyle birlikte Tablo-44 ve 45’de gösterilmiĢtir.
Tablo 44: Ġç SatıĢ Fiyatları
18.01.2013
T L/T ON
CĠNSĠ
KOD NO
MAKARNALIK BUĞDAYLAR
NO 1 Anadolu Durum
1121
NO 2 Anadolu Durum
1122
DüĢük Vasıflı D. Buğdayı
1141
EKMEKLĠK BUĞDAYLAR
ANADOLU BEYAZ SERT EKMEKLĠK BUĞDAYLAR
NO 1
1261
NO 2
1262
NO 3
1263
NO 4
1264
ANADOLU KIRMIZI SERT EKMEKLĠK BUĞDAYLAR
NO 1
1271
NO 2
1272
NO 3
1273
NO 4
1274
BEYAZ YARI SERT EKMEKLĠK BUĞDAYLAR
NO 1
1311
NO 2
1312
NO 3
1313
NO 4
1314
KIRMIZI YARI SERT EKMEKLĠK BUĞDAYLAR
NO 1
1321
NO 2
1322
NO 3
1323
NO 4
1324
DĠĞER KIRMIZI-BEYAZ EKMEKLĠK BUĞDAYLAR
NO 1
1362-1372
NO 2
1363-1373
NO 3
1364-1374
DÜġÜK VASIFLI EKMEKLĠK BUĞDAYLAR
1611-1621
NO 1
1661
1671
Standart DıĢı Buğday
1691
ĠT HAL BUĞDAYLAR
1521
Ġthal ABD Buğdayı
1544
Ġthal Alman Buğdayı
1523
Ġthal Kazak Buğdayı
1528
Ġthal Ukrayna Buğdayı
1543
ARPALAR
NO 1 Beyaz Arpa
2111
630
NO 2 Beyaz Arpa
2112
Ġthal Arpa
2161
630
ÇAVDAR
NO 1 Çavdar
2211
649
NO 2 Çavdar
2212
Asgari Alım Fiyat. Çavdar
2260
T RĠT ĠKALE
NO 1 T ritikale
2221
649
NO 2 T ritikale
2222
Asgari Alım Fiyatlı T ritikale
2271
PĠRĠNÇ*
2013 YILI T MO HUBUBAT VE PĠRĠNÇ ĠÇ SAT Iġ FĠYAT LARI ( KDV HARĠÇ )
25.01.2013
18.02.2013
05.03.2013
12.03.2013
T L/T ON
T L/T ON
T L/T ON
T L/T ON
Ocak (T L/Kg)
Açık yığın, MAYDÜ ve Nodalarda
Tüm kapalı depolarda
Çuvallı hububat satıĢlarında (pirinç hariç)
NAKLĠYE ĠLAVE ÜCRETĠ
ġubeler arası nakliye ile oluĢan hububat satıĢlarında
14.11.2013
T L/T ON
30.11.2013
T L/T ON
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
810
800
790
810
800
790
-
-
-
-
-
810
800
790
810
800
790
725
-
725
-
725
-
725
-
729
-
-
-
725
-
725
-
725
-
725
-
729
-
-
748
743
748
743
748
743
748
743
749
745
790
780
770
795
780
770
-
-
-
-
715
715
715
715
690
690
-
690
690
-
685
700
700
685
700
700
685
700
-
685
700
-
-
-
-
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
-
-
649
-
649
-
649
-
649
-
649
-
-
-
649
-
649
-
-
-
-
-
-
ġubat
(T L/Kg)
Mart
(T L/Kg)
Mayıs
(T L/Kg)
Nisan
(T L/Kg)
Diğer Uzun Dane(Osmancık)
3651
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
Diğer Orta Dane (Calrose)
3631
2.50
2.50
2.50
2.50
Uzun Dane (Baldo)
3671
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
* Paketli iç satıĢ fiyatları olup, fiyatlara paketleme ücreti, maniplasyon, nakliye ilave ücreti ve KDV dahildir.
MANĠPLASYON ĠLAVE ÜCRETĠ
01.04.2013
T L/T ON
TL/TON
5
7,5
7,5
TL/TON
32
52
Haziran
(T L/Kg)
2.50
3.00
T emmuz Ağustos
(T L/Kg) (T L/Kg)
2.50
3.00
2.50
-
Eylül
(T L/Kg)
2.50
-
Ekim (T L/Kg) Kasım (T L/Kg) Aralık (T L/Kg)
2.50
-
2.50
-
2.50
-
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
HaĢhaĢ Tohumu ve Ürünleri SatıĢları
2013 yılında iç piyasaya yapılan haĢhaĢ ürünleri satıĢları geçen yıl satıĢları ile birlikte
Tablo-46’da gösterilmiĢtir.
Tablo 46: 2013 Yılında Ġç Piyasaya Yapılan HaĢhaĢ Ürünleri SatıĢları
2012
Ürün adı
Kodein Püre
Kodein Fosfat
Dionin
Kokain HCL
Morfin HCL
Morfin Sülfat
Ham Afyon
Ham Morfin
DüĢük Morfinli Kodein
Beyaz Morfin
Ürünler Toplamı
HaĢhaĢ Kapsülü Tohumu
Diğer SatıĢlar
Genel Toplam
2013
Miktar
Kg
26.30
1,648.68
6.00
0.54
10.00
1.10
0.50
Tutar
TL
39,213.30
2,090,526.24
13,680.00
8,025.00
16,090.00
1,857.90
150.39
1,693.12
219,391.00
2,169,542.83
1,239,675.15
589,405.87
3,998,623.85
221,084.12
Miktar
Kg
29.83
1,947.85
8.48
0.65
11.00
4.50
2.00
1.79
1.11
0.10
2,007.30
182,420.00
184,427.30
Tutar
TL
44,516.79
2,469,873.80
19,327.56
9,675.00
18,150.00
7,600.50
663.00
1,891.50
1,589.00
126.10
2,573,413.25
1,214,959.43
136,978.41
3,925,351.09
Yurt DıĢı SatıĢlar
Ġhracatlara iliĢkin ihale, liman ve ürün bazındaki bilgiler Tablo-47’de gösterilmiĢtir.
Tablo 47: 2013 Yılı Ġhale Bazında Ġhracat Tablosu
Fiili Miktar FOB Fiyat
Tutar
(MT)
(ABD $/MT)
(ABD $)
10.500
286,56
3.008.880
19.800
276,06
5.465.988
5.020
250,06
1.255.176
49.045
282,9
13.874.741
25.300
280,9
7.106.770
9.809
264,27
2.592.224
KEB
15.05.2013
31.400
264,25
8.297.450
5.200
243,11
1.264.172
10.500
262,5
2.756.250
31.500
260,7
8.212.050
26.250
252,8
6.636.000
21.000
257,7
5.411.700
Ġhale Toplamı
245.323
65.881.402
10.500
204,99
2.152.395
10.500
203,49
2.136.645
10.500
202,49
2.126.145
10.500
202,29
2.124.045
Mısır
24.10.2013
10.100
202,19
2.042.119
52.500
206,71
10.852.275
30.819
203,71
6.278.068
62.800
206,77
12.985.156
Ġhale Toplamı
198.219
40.696.848
Genel Toplam
443.542
106.578.250
14.500 MT ve 2.932.805 $ tutarındaki mısır yüklemesi 2014 yılında yapılmıĢtır.
Ġhale Tarihi
Ürün Adı
53
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 48: 2013 Yılı Liman ve Gemi Bazında Ġhracat Bilgileri
Tahliye
Limanı
Ürün
Cinsi
KEB
ĠSKENDERUN
BANDIRMA
MISIR
KEB
KEB
Bağlantı
Miktarı
Gemi
Adedi
10.000
1
50.000
20.000
70.000
Miktar
(MT)
8
2
4
MERSĠN
ĠZMĠR
DERĠNCE
TEKĠRDAĞ
Toplam
Fiyat
(US$/MT)
Tutar
(US$)
10.500,00
286,56
3.008.880
10.500,00
204,99
2.152.395
10.500,00
203,49
2.136.645
10.500,00
202,49
2.126.145
10.500,00
202,29
2.124.045
10.100,00
202,19
2.042.119
19.800,00
276,06
5.465.988
5.019,50
250,06
1.255.176,17
9.809,00
264,27
2.592.224,43
31.500,00
260,70
8.212.050
26.250,00
252,80
6.636.000
52.500,00
206,71
10.852.275
62.800,00
206,77
12.985.156
25.300,00
280,90
7.106.770
5.200,00
243,11
1.264.172
MISIR
110.000
3
KEB
30.000
2
MISIR
30.000
1
30.818,66
203,71
6.278.068,21
KEB
50.000
1
49.044,69
282,90
13.874.741,39
31.400,00
264,25
8.297.450
10.500,00
262,50
2.756.250
21.000,00
257,70
5.411.700
KEB
60.000
430.000
3
25
443.541,84
106.578.250,20
* Ġskenderun Limanı'ndan yapılan 14.500 MT ve 2.932.805 $ tutarındaki mısır yüklemesi 2014 yılında yapılmıĢtır.
54
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 49: 2009-2013 Yılları Fiili Ġthalat ve Ġhracat Bilgileri
Yılı
Konusu
Ġthalat
2009
Ġhracat
Ġthalat
2010
Ġhracat
2011
Ġthalat
2012
Ġhracat
Ġthalat
2013
Ġhracat
Ürün Cinsi
Ekmeklik Buğday
Makarnalık Buğday
Pirinç
Toplam
Mısır
Yemlik Beyaz Arpa
Kırmızı Ekmeklik Buğday
Beyaz Ekmeklik Buğday
Makarnalık Buğday
Beyaz Yemlik Buğday
Toplam
Pirinç
Toplam
Yemlik Beyaz Arpa
Kırmızı Ekmeklik Buğday
Beyaz Ekmeklik Buğday
Makarnalık Buğday
Beyaz Yemlik Buğday
Toplam
Ekmeklik Buğday
Toplam
Yemlik Beyaz Arpa
Kırmızı Ekmeklik Buğday
Beyaz Ekmeklik Buğday
Toplam
Yemlik Arpa
Toplam
Kırmızı Ekmeklik Buğday
Mısır
Toplam
Bağlantı
Miktarı
Tutarı
(Ton)
(Bin US$)
20.000
20.000
300.000
330.000
215.000
240.000
100.000
25.000
1.210.000
20.000
20.000
430.000
320.000
150.000
280.000
50.000
1.230.000
450.000
450.000
100.000
65.000
35.000
200.000
200.000
200.000
240.000
190.000
430.000
18.860
18.860
52.048
45.244
33.927
40.554
20.724
3.885
196.381
14.850
14.850
64.398
51.059
24.628
49.882
7.717
197.683
183.193
183.193
26.203
16.542
8.085
50.829
66.933
66.933
64.510
39.008
103.518
Fiili
Miktarı
Tutarı
(Ton)
(Bin US$)
126.498
44.501
49.999
25.916
19.750
18.621
196.247
89.038
311.393
54.003
286.177
38.676
92.382
13.414
67.950
10.778
51.680
12.382
0
0
809.582
129.253
20.000
14.850
20.000
14.850
499.742
74.707
446.762
72.005
330.913
55.909
337.161
59.853
75.507
11.676
1.690.085
274.149
448.541
182.484
448.541
182.484
100.693
26.380
65.475
16.655
36.595
8.453
202.763
26.380
199.414
66.741
199.414
66.741
245.323
65.881
183.719
37.764
429.042
103.645
(*): SözleĢmeler imzalanırken menĢe bazında miktar belli olmadığından, toplam bağlantı miktarı alınmıĢtır
(**) 02.07.2008 tarihli ithalat ihalesi sonucunda alınan 65.000 MT'luk Yemlik arpanın 30.000 MT'u doğrudan KKTC'ne gönderilmiĢtir.
-HaĢhaĢ Ürünleri Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilen morfin ve türevlerinin %
95’lik kısmı ihraç edilmektedir. 2013 yılında 85.055,39 kg morfin ve türevleri ihracatı
gerçekleĢtirilerek 44.736.747,10 USD $ döviz girdisi elde edilmiĢtir. Ayrıca yurt içinde 2.007,30
kg türev satıĢı yapılarak 2.573.413,25 TL gelir sağlanmıĢtır.
55
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
2.Mamul, Ara Mamul ve Ticari Mal Stokları
2013 yılı sonu itibariyle oluĢan mamul, ara mamul, ticari mal stokları ile stok hareketleri
geçen yıl sonuçlarıyla karĢılaĢtırmalı olarak Tablo-51 ve Tablo-52’de gösterilmiĢtir.
Tablo 51: Mamul, Ara Mamul, Ticari Mal Stokları (Bin TL)
2013 sonu stoklar
2012'den devir
Stoklar
Ölçü
Ġlk Durum
Miktar
A-
B-
C1-
D1-
E-
FG-
Ġlk Madde Malzeme
Fındık
Çeltik
HaĢhaĢ kapsülü ve tohumu
Diğer (Ġlk madde malzeme)
Toplam (A)
Yarı Mamül
Çeltik
Fındık (kabuklu ve iç)
Ham Fındık Yağı
HaĢhaĢ Ürünleri
Toplam (B)
Mamul Stokları
Ambardaki Mamuller
Pirinç
Mercimek
Fındık Ürünleri
Fındık Yağı
HaĢhaĢ (tohum ve kapsül)
Dionin
Kodein Pür
Kodein Fosfat
Morfin HCL
Morfin Sülfat
Kokain HCL
Kokain
Afyon
Morfin
DüĢük Morfinli Kodein
Noskapin
Opium Povder (Toz Afyon)
Tebain
Kodein Sülfat
Kodein HCL
Etil Morfin Baz-1
Dihidro Kodein Baz
Dihidro Kodein Bitartara
Dihidro Kodein Tiyosiya
Kodein Hidrobromid
Morfin Tartarat
Oksikodon Baz
Beyaz Morfin
Toplam (C)
Ticari Mallar
Ambardaki Emtia
Buğday
Arpa
Çavdar
Yulaf
Mısır
Fındık
Mercimek
Pirinç
Toplam (D)
Yolda Stoklar
Buğday
Arpa
Mısır
Pirinç
Toplam (E)
Diğer Stoklar
Toplam (F)
SipariĢ Avansları
Toplam (A+B+C+D+E+F+G)
Ton
Ton
Ton
Tutar
62.153
48.835
25.526
136.514
Ton
Ton
Ton
Ton
405.185
57.416
92.235
20.447
575.283
-
1.427
1.427
1.305
0
6.996
1.066
9
104
2.606,5
42,6
12,4
0,5
590,3
140,9
7.487,6
1.408,5
5,0
8,3
12,4
96,3
19,0
16,4
178,4
359,2
1,4
0,1
2.714
1
152.495
6.126
42
150
2.815
104
24
0
8
9
7.244
1.422
0
1
17
195
57
104
467
859
1
0
92,5
9.381
119
174.974
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
2.740.561
310.197
20.636
141.172
3.212.566
Ton
Ton
Ton
Ton
369
2.593
318
3.280
-
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Ton
-
3.361.741
GerçekleĢen
Program
Miktar
Son Durum
Tutar
Miktar
Miktar
Tutar
Tutar
85.784
27.296
104.543
94.049
29.753
33.835
20.234
181.945
44.434
67.327
29.733
32.215
19.474
113.080
198.592.000
83.822
293.705.817
81.421
188.516
40.765
67.245
21.245
317.770
-
-
610
1.875
2.485
5.544
-
12.202
-
8.146
1.650
3
932
1.701
25
1
0
588
25
19.110
823
5
61
12
6
19
101
19
1
0
2
64
15.363
193.219
9.133
15
1.267
1.884
63
8
0
8
2
19.600
968
0
4
17
13
58
273
71
1
0
12
84
238.901
3.169.590
188.303
14.890
1.280.227
4.653.010
2.344.880
134.997
9.484
861.207
3.350.569
97
94
191
498
498
3.910.414
-
-
-
4.750
111.109
8.434
192.942
2.890
3.012
21.554
24.179
4.753
114.121
8.456
217.121
1.946.444
172.349
12.150
91.939
2.222.883
3.405.663
781.237
6.000
2.643.095
499.865
3.536
3.203.894
189.030
15.054
2.503.911
136.215
10.896
368.176
244.388
1.443.565
962.193
3.447
4.564.523
7.377
3.398.261
3.930
4.855.473
8.122
3.621.337
229
1.384
184
1.797
1.131
1.131
19
2.977.514
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
155
52
207
-
4.682.356
3.710.974
4.947.751
4.132.164
4.750.001
56
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 52: Stok Hareketleri (Bin TL)
2013 Yılı Stok Hareketleri Tablosu
GiriĢler
Stoklar
Ġlk Madde ve Malzeme
Fındık
Çeltik
HaĢhaĢ (tohum ve kapsülü
Malzeme
Toplam (1)
2- Yarı mamuller
Çeltik
Fındık ve Fındık Ürünleri
HaĢhaĢ Ürünleri
Toplam (2)
3- Mamuller
Pirinç
Kırmızı Mercimek
Fındık Ürünleri
Fındık Yağı
HaĢhaĢ (tohum ve kapsül)
Dionin
Kodein Pür
Kodein Fosfat
Morfin HCL
Morfin Sülfat
Kodein hidrobromid
Kokain
Afyon
Morfin
DüĢük Morfinli Kodein
Noskapin
Opium Powder (Toz
Afyon)
Tebain
Teknik Metanol
Kodein Sülfat
Kodein HCL
Etil Morfin Baz-1
Dihidro Kodein Baz
Dihidro Kodein Bitartara
Dihidro Kodein Tiyosiya
Oksikodon Baz
Morfin Tartarat
Toplam (3)
4- Ticari Mallar
Buğday
Arpa
Çavdar
Yulaf
Mısır
Kırmızı mercimek
Pirinç
Fındık
Un
Toplam (4)
5- Yolda ve Diğer Stoklar
Yoldaki Stoklar
Diğer Stoklar
Toplam (5)
SipariĢ Avansları
Genel Toplam
2012'den
Devreden
Alım
Suretiyle
Sayım
Fazlası
Sair GiriĢ
ÇıkıĢlar
Sayım
Noksanlıkları
SatıĢ Suretiyle
Toplam
Sair ÇıkıĢ
2014 Yılına
Devir
Toplam
1-
405,185
57,416
92,235
20,447
575,283
56,279
30,162
86,441
452
16
1,145
162
1,776
12,107
3,425
9,231
24,763
417,744
60,857
158,890
50,771
688,262
7
7
2,177
32
176
1
2,386
227,050
20,061
91,470
29,518
368,098
229,228
20,092
91,646
29,526
370,492
188,516
40,765
67,245
21,245
317,770
1,427
1,427
-
-
21,276
495,215
177,764
694,256
21,276
495,215
179,191
695,683
-
-
20,666
495,215
177,316
693,198
20,666
495,215
177,316
693,198
610
1,875
2,485
2,714
1
152,495
6,126
42
150
2,815
104
24
1
8
9
7,244
1,422
0
4,794
-
8
90
1,266
16
-
27,992
216,597
270,774
3,454
435
3,315
7,872
2
69
0
1
8
126,381
4,686
0
30,715
216,689
424,536
14,390
477
3,466
10,687
106
93
1
9
17
133,624
6,108
0
11,920
84
6,509
193,092
1,216
257
512
8,572
42
56
122
399
10
0
1
5
0
0
216,566
37,826
4,031
205
1,686
227
0
28
18,513
216,689
231,317
5,257
462
2,199
8,803
42
84
1
15
114,024
5,140
-
12,202
193,219
9,133
15
1,267
1,884
63
8
1
8
2
19,600
968
0
7
1
-
-
17
195
57
104
467
859
-
-
119
174,974
4,794
1,381
1,523
1,336
13
2
664,468
1,946,444
172,349
12,150
91,939
2,222,883
1,355,312
122,098
878,270
40,867
2,396,546
1,874
449
14
473
-
204,884
37,989
875
62,904
-
2,809
5,965
1,797
1,131
2,928
19
2,977,514
2,487,782
8
17
0
195
58
104
1,990
2,195
13
121
845,617
0
0
1
0
1
103,184
2,297
1
0
0
1
14
10,841
2,842
4
183
0
104
4
4
183
0
104
1,718
2,124
1
37
606,717
17
0
13
58
273
71
12
84
238,901
2,344,880
134,997
9,484
861,207
3,350,569
191
498
688
3,910,414
879
1,982
0
0
0
324,013
621
838
141
1
37
282,082
1,155,297
195,883
3,439
7,140
1,732
74
1,195
273
42
170,670
1,419
290
306,653
3,508,513
332,885
13,040
1,033,586
40,867
4,928,891
40,867
1,566,156
10,366
1,801
1,163,633
197,888
3,556
172,379
40,867
1,578,322
191
20,903
21,093
2,013
1,713,246
1,988
22,033
24,021
2,032
7,184,507
9,327
9,327
1
1
1,899,503
13,374
1,797
12,208
14,005
2,032
1,361,216
1,797
21,536
23,333
2,032
3,274,093
Stokların Muhafaza ġekli
Hububat Stokları
Stoklardaki ürünler (özellikle hububat) çeĢitli tipte depo ve silolarda, kapalı depoların
yetersiz olduğu veya bulunmadığı yerlerde ise açıkta polietilen örtüler altında (mısır hariç)
muhafaza edilmektedir.
2013 sonu itibariyle; 3.169.590 ton buğday (yerli), 188.303 ton arpa (ithal+yerli), 14.890
ton çavdar-tritikale, 1.280.227 ton mısır (yerli), 32.215 ton çeltik ve 5.544 ton pirinç olmak üzere
toplam 4.690.769 ton hububat stoku bulunmaktadır.
Stoklarda bulunan ürünlerin; 960.747 tonu silolarda, 1.479.261 tonu yatay depolarda,
261.246 tonu MAYDÜ’lerde ve 1.989.515 tonu açık yığınlarda muhafaza altına alınmıĢ
durumdadır.
57
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 53: 2013 Yılsonu Ġtibariyle ġubeler Depo Grupları ve Depolama Kapasiteleri (Ton)
ġube
Müdürlüğü
Liman Silo ve
Yatay Depolar
Adana
Afyon
Aksaray
AkĢehir
Bandırma
Derince
Diyarbakır
Edirne
Erzurum
EskiĢehir
Gaziantep
Ġskenderun
Ġzmir
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
KırĢehir
Konya
Mersin
Polatlı
Samsun
Sivas
ġanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Yerköy
Toplam
0
40.000
0
0
20.000
95.000
0
0
0
0
0
60.000
72.000
0
0
0
0
0
100.000
0
39.000
0
0
70.000
30.000
0
526.000
Ġç Silolar
Yatay Depolar
64.000
15.000
24.000
30.500
24.500
26.800
112.000
2.000
66.000
40.000
51.400
26.800
46.000
108.200
50.000
32.300
41.300
147.900
0
168.400
30.700
16.000
54.400
4.100
0
83.900
1.266.200
197.500
50.500
70.500
64.000
53.800
11.000
119.000
105.000
62.500
41.700
40.000
4.000
70.900
25.000
42.000
39.600
35.000
135.000
43.000
20.500
26.000
18.000
152.500
133.500
0
42.500
1.603.000
Maydüler
45.000
0
0
10.000
35.000
0
10.000
90.000
0
0
5.000
25.000
0
12.500
25.000
50.000
60.000
50.000
0
45.000
0
0
0
90.000
0
55.000
607.500
Toplam
306.500
105.500
94.500
104.500
133.300
132.800
241.000
197.000
128.500
81.700
96.400
115.800
188.900
145.700
117.000
121.900
136.300
332.900
143.000
233.900
95.700
34.000
206.900
297.600
30.000
181.400
4.002.700
Mücadele ĠĢleri
Kurumumuzda 2013 yılında manipülasyona tabii tutularak fümige edilen ürün miktarı
774.938 ton ve manipülasyon olmadan fümige edilen ürün miktarı 2.276.417 ton olmak üzere
toplam 3.551.355 ton ürün 50.234 kg ilaç kullanılmak suretiyle ilaçlanmıĢtır.
Toplam 6.914.157 ton ürün manipülasyona tabi tutulmuĢ olup bu miktarın % 11,2’sinde
haĢere tespit edilmiĢtir (mükerrer ilaçlamalarda dâhil olmak üzere).
58
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
G) Sigorta ĠĢleri
2013 yılında; depolama tesisleri, gemi yükleme boĢaltma cihazları, mısır kurutucu
cihazları, konveyör galerileri, lojmanlar, hizmet binaları, A.A.Fabrikası, Merkez Laboratuvarı,
fındık stokları, deniz, hava ve karayolu ile yapılan taĢımalar, protein tayin cihazları,
A.A.Fabrikasına ait makineler Merkez Laboratuvarına ait makine ve cihazlar, araçlar, açık yığın
ve kapalı depolarda stoklanan emtianın bir kısmı dıĢ sigorta yoluyla; bunların haricindeki tüm
kıymetler ise iç sigorta yoluyla güvence altına alınmıĢtır.
2013 yılında sigorta Ģirketine toplam 3.036.347,03 TL prim ödenmiĢ ve 1.556.395,73 TL
tazminat alınmıĢtır.
Tablo 54: Sigorta (Bin TL)
Sigorta Türü
Sigorta
Kıymeti
Ayrılan Fon
Veya Ödenen
Prim Tutarı
Mahsup
Veya Tahsil
Edilen
Prim Tutarı
Fark
A- Geçen yıldan devreden iç sigorta fonu
BirikmiĢ Ġç
Sigorta Fonu
123.066
B- Yıl içerisinde yaptırılan
1- Ġç Sigorta
5.086.821
9.130
18
9.111
2- DıĢ Sigorta (Ray Sigorta)
2.026.422
3.036
1.556
1.480
Toplam(B)
7.113.243
12.166
1.574
10.591
C- Gelecek yıla devreden iç sigorta fonu
9.111
132.178
59
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
H) ĠĢletme Sonuçları
1. SatıĢların Kârlılığı
2013 yılı satıĢ sonuçları aĢağıdaki Tablo-55’te gösterilmiĢtir.
Tablo 55: SatıĢ Sonuçları Tablosu ( Bin TL)
SatıĢ Sonuçları
1-
Brüt
SatıĢlar
SatıĢ
Ġndirimleri
SatıĢların
Maliyeti
Net
SatıĢlar
SatıĢ
Maliyetleri
Toplamı
Faaliyet
Giderleri
SatıĢ Maliyetleri
Toplamına Göre
kâr / zarar (%)
Faaliyet Kârı
Veya Zararı
Esas ürün
a) Yurt içine
HaĢhaĢ kapsülü
b)
2-
HaĢhaĢ tohumu
1.352
0
1.352
1.216
74
1.290
62
0,048
HaĢhaĢ ürünleri
2.573
0
2.573
2.392
145
2.537
36
0,014
Toplam (a)
3.925
0
3.925
3.608
219
3.828
98
0,026
HaĢhaĢ kapsülü
0
0
0
0
0
0
0
HaĢhaĢ tohumu
0
0
0
0
0
0
0
HaĢhaĢ ürünleri
127.692
0
127.692
115.392
7.010
122.403
5.289
0,043
Toplam (b)
127.692
0
127.692
115.392
7.010
122.403
5.289
0,043
Toplam (1)
131.617
0
131.617
119.001
7.230
126.230
5.387
0,043
9.700
0
9.700
9.259
0
9.259
441
0,048
1.046
0
1.046
67
4
71
975
13,742
13
0
13
3
0
3
10.759
0
10.759
9.329
4
9.333
11
1.426
3,918
0
0
0
0
0
Toplam (b)
0
0
0
0
0
0
0
0
Toplam (2)
10.759
0
10.759
9.329
4
9.333
1.426
0,153
1.152.508
85
1.152.422
967.217
55.056
1.022.273
130.149
0,127
214.615
0
214.615
195.883
10.698
206.581
8.034
0,039
3.656
0
3.656
3.439
188
3.627
29
0,008
Yulaf
0
0
0
0
0
0
0
0,000
Mısır
53.959
0
53.959
47.053
2.570
49.623
4.336
0,087
Pirinç
13.474
0
13.474
11.920
651
12.571
902
0,072
Kabuklu Fındık
0
0
0
0
0
0
0
0,000
Fındık Ürünleri
0
0
0
0
0
0
0
0,000
212.667
0
212.667
193.092
11.051
204.143
8.524
0,042
Mercimek
0
0
0
0
0
0
0
0,000
Un (Hibe)
40.867
0
40.867
40.867
0
40.867
0
0,000
1.691.745
85
1.691.659
1.459.472
80.213
1.539.685
151.975
0,099
Yurt dıĢına
Yan ve ara ürün
a)
Yurt içine
Tali ürünler
Hurdalar
Diğer (Standart DıĢı Emtialar)
Toplam (a)
b)
Yurt dıĢına
Diğer
3-
Ticari mallar
a)
Yurt içine
Buğday
Arpa
Çavdar
Fındık Yağı
Toplam (a)
b)
Yurt dıĢına
Buğday
214.875
0
214.875
188.079
10.272
198.351
16.523
0,083
Arpa
0
0
0
0
0
0
0
0,000
Mısır
141.964
0
141.964
123.617
6.751
130.368
11.596
0,089
15
0
15
6
0
6
9
1,463
Toplam (b)
356.854
0
356.854
311.702
17.023
328.725
28.128
0,086
Toplam (3)
2.048.599
85
2.048.513
1.771.174
97.236
1.868.410
180.104
0,096
Hizmet satıĢları
11.251
2
11.249
16.599
907
17.505
(0,357)
1.717.681
88
1.717.593
1.489.008
81.343
1.570.351
(6.256)
147.242
484.546
0
484.546
427.094
24.034
451.128
33.418
0,074
Diğer SatıĢlar
42.063
0
42.063
0
0
0
42.063
Genel toplam
2.244.290
88
2.244.202
1.916.103
105.376
2.021.479
222.723
0,110
Geçen dönem sat.sonuçları
1.521.533
14
1.521.518
1.301.255
83.019
1.384.274
137.244
0,099
Ġlaç
4-
Yurt içi satıĢ toplamı
Yurt dıĢı satıĢ toplamı
60
0,094
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
SatıĢların kârlılığını etkileyen unsurları daha detaylı bir Ģekilde incelemek üzere Tablo58’deki göstergeler hazırlanmıĢtır.
Tablo 58: Göstergeler
Göstergeler
1-
2-
3-
4-
2012
GerçekleĢen
%
Program
%
85,5
89,9
85,4
5,5
4,3
4,7
91,0
94,2
90,1
9,0
5,8
9,9
Maliyet giderleri göstergesi
SatıĢların maliyeti X 100
Net satıĢlar
Faaliyet giderleri göstergesi
Faaliyet giderleri X 100
Net satıĢlar
SatıĢ göstergesi
SatıĢ maliyetleri toplamı X 100
Net satıĢlar
Faaliyet sonucu göstergesi
Faaliyet kârı X 100
Net satıĢlar
2013
GerçekleĢen
%
Çizelgeden görüleceği üzere maliyet giderleri göstergesi oranı 2012 yılında % 85,5 iken
2013 yılında program değeri % 89,9 olarak belirlenmiĢ, gerçekleĢme oranı ise % 85,4 olmuĢtur.
Faaliyet giderleri göstergesi 2012 yılında % 5,5 iken 2013 yılında program değeri % 4,3
olarak belirlenmiĢ, gerçekleĢme oranı ise % 4,7 olmuĢtur.
SatıĢ göstergesi 2012 yılında % 91 iken 2013 yılında program değeri % 94,2 olarak
belirlenmiĢ, gerçekleĢme oranı ise % 90,1 olmuĢtur.
Diğer bir deyiĢle 100 TL’lik satıĢ hasılatı elde etmek için 85,4 TL üretim maliyeti, 4,7 TL
faaliyet gideri olmak üzere toplam 90,1 TL masraf yapılmıĢtır.
Böylece her 100 TL’lik satıĢa karĢılık 2012’de 9 TL kâr elde edilirken, 2013 yılında elde
edilen kâr 9,9 TL olarak gerçekleĢmiĢtir.
SatıĢların karlılığına doğrudan ve dolaylı olarak etki eden bünye içi ve dıĢı faktörlere
raporun ilgili bölümlerinde yer verilmekle birlikte bu konulara aĢağıda topluca tekrar değinilmiĢtir.
a. Bünye içi faktörler
Verimlilik
KuruluĢumuz, hububat, bakliyat, fındık ve haĢhaĢ kapsülü (ürünleri) alım ve satımı yapan
bir KuruluĢ olup faaliyet hacmi dıĢ faktörlere (alım kampanyasındaki ödeme Ģekli, bu sektörde
faaliyette bulunan firmaların beklentileri ve faaliyet alanına giren ürünlerin üretim durumuna) göre
değiĢmektedir.
2013 yılı alım ve satıĢ faaliyetlerine iliĢkin verimlilik değerleri 2012 yılı rakamları ile
karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıda gösterilmiĢtir.
Alım Miktarı
Personel Adedi
SatıĢ miktarı
Personel Adedi
=
3.649.943
3497
=
2.210.384
3497
=
=
2013
2012
1.044
532
2013
2012
632
405
2013 yılında kiĢi baĢına ortalama alım miktarı % 96,24 oranında artarak 532 tondan 1.044
tona, satıĢ miktarı ise % 56,05 oranında artarak 405 tondan 632 tona yükselmiĢtir.
61
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ġktisadilik
2013 yılı iktisadilik oranı 2012 ile birlikte aĢağıda gösterilmiĢtir.
2013
SatıĢ Tutarı (Bin TL) x100
2.244.202 x 100
=
=
117
Maliyet Gideri (Bin TL)
1.916.102
2013 yılı iktisadilik oranı 2012 yılına göre değiĢiklik göstermemiĢtir.
2012
117
Verimlilik ve Ġktisadilik Arasındaki ĠliĢkiler
KuruluĢumuzun alım ve satıĢ faaliyetleri büyük ölçüde tarımsal üretim durumuna, ödeme
Ģekline ve özel sektörün tercihlerine bağlıdır. Öte yandan personel sayısında kısıt dönemde iĢ
hacmine göre ayarlamak mümkün olmadığından verimlilik dıĢ faktörlere göre belirlenmektedir.
Stoklar
KuruluĢumuzda stoklama temel fonksiyonlardan birini teĢkil etmektedir. Nitekim
KuruluĢumuz kampanya döneminde üreticilerin mağdur olmalarına fırsat vermeden ürünü alıp
stoklayıp yeni hasat mevsimine kadar tüketiciye dengeli fiyatlarla intikal ettirmektedir.
KuruluĢumuzun her yıl üretim durumuna bağlı olarak stok miktarı değiĢmekte olup 2013
yılsonu 3.910 milyon TL olan stokların 3.404 milyon TL’si hububat ve bakliyat, 382 milyon TL’si
fındık ve ürünleri, 124 milyon TL’si ise diğer stoklardan oluĢmaktadır.
b) Bünye DıĢı Faktörler
KuruluĢumuz hububat piyasasında faaliyet gösteren en büyük kuruluĢtur. KuruluĢumuzun
faaliyet alanına giren ürünlerin (Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik) 2013 yılı
Türkiye üretimi (TÜĠK) 37.468 bin tondur.
31.12.2013 tarihi itibariyle 242.775 ton makarnalık, 1.213.915 ton ekmeklik 530.009 ton
düĢük vasıflı ekmeklik buğday olmak üzere toplam 1.986.700 ton buğday alımı
gerçekleĢtirilmiĢtir. Yulaf, çavdar ve çeltik alımı gerçekleĢmemiĢtir. Toplam emanet alım miktarı
ise 286.453 tondur.
Yine 31.12.2013 tarihi itibariyle 1.401.755 ton peĢin, 18.305 ton emanet mısır alımı
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yine 31.12.2013 tarihi itibariyle 1.745 ton peĢin arpa alımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Üretimin yetersiz olduğu yıllarda TMO ithalat yoluyla hububat piyasasındaki düzenleyici
rolünü sürdürmektedir.
HaĢhaĢ kapsül alımı ve iĢlenmesi konularında tekel olarak faaliyet göstermekte olan
KuruluĢumuz 2013 yılında 20.329 ton haĢhaĢ kapsülü alımı gerçekleĢtirmiĢtir.
Fiyatlar
Ürün fiyatları ve alım satım esasları Ana Statüsünün 4. maddesi çerçevesinde
KuruluĢumuzca belirlenmiĢtir.
Ġthal ve ihraç edilen ürün fiyatları ise serbest piyasa koĢullarında dünya fiyatları
çerçevesinde belirlenmektedir.
62
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
2- Kullanılan Sermaye (Kaynaklar Toplamı) DeğiĢmelerinin Kârlılığa Etkisi
Kullanılan sermayenin kârlılığa etkisini ölçmek için sadeleĢtirilmiĢ bilanço rakamlarından
yararlanılarak aĢağıdaki rasyolar hesaplanmıĢtır.
Safi satıĢ hasılatı
Kullanılan kaynaklar
Safi satıĢ hasılatı
Öz kaynaklar
Safi satıĢ hasılatı
Dönen varlıklar
Safi satıĢ hasılatı
Net duran varlıklar
Safi satıĢ hasılatı
Mamul ve mahsul stokları
Safi satıĢ hasılatı
Alacaklar
=
2.244.202
2.615.376
=
2.244.202
3.375.357
=
2.244.202
5.130.739
=
2.244.202
859.993
=
2.244.202
3.910.414
=
2.244.202
2.625.368
=
=
=
=
=
=
2013
2012
0,858
0,838
2013
2012
0,665
0,456
2013
2012
0,437
0,351
2013
2012
2,610
1,867
2013
2012
0,574
0,511
2013
2012
0.855
0.756
Toplam Aktif ve Pasifin Yapısı
2013 yılı aktif toplamının 6.908.456 bin TL ile % 88,93’ünü dönen varlıklar, 859.993 bin
TL ile % 11,07’sini duran varlıklar oluĢturmaktadır. Toplam aktif içindeki stokların payı
3.910.414 bin TL ile % 50,34 oranında ve toplam alacakların payı da 2.612.308 bin TL ile % 33,
63 oranındadır.
2013 yılında pasif dağılımı içindeki öz sermaye payı 3.424.252 bin TL ile % 44,08
oranında gerçekleĢmiĢtir. Yabancı kaynakların pasif içindeki payı 4.344.198 bin TL ile % 55,92
oranındadır.
3.Milli ekonomiye katkı
a) Gayrisafi Yurt Ġçi Hasılaya Katkı
2013 yılında gayrisafi yurt içi hâsılaya katkı üretici fiyatlarıyla (+) 561.702 bin TL olarak
alıcı fiyatlarıyla ise (-) 164.638 bin TL olarak gerçekleĢmiĢtir.
Gayrisafi yurt içi hâsılaya katkının ayrıntısı Ek-11’de gösterilmiĢtir.
b) DıĢ Ödemeler Dengesine Etkisi
2013 yılında peĢin yapılan ihracattan 163.286 bin TL karĢılığı döviz sağlanmıĢtır.
2013 yılı döviz çizelgesi Ek-12’dedir.
63
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
I-Bağlı Ortaklıklar ve ĠĢtirakler
1.Bağlı Ortaklıklar
KuruluĢumuzun bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
ĠĢtirakler
KuruluĢumuzun 2013 yılı sonu itibariyle bir Ģirkette iĢtiraki bulunmaktadır.
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.ġ.
ġirket, lisanslı depoculuk alanında faaliyet göstermek üzere 26.02.2010 tarihinde
Kurumumuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ordu Ġl Özel Ġdaresi, Umumi Mağazalar Türk
A.ġ. ve Gümrük ve Turizm Ticaret ĠĢletmeleri A.ġ. tarafından ortak olarak kurulmuĢtur.
Kurumumuzun ayni sermaye, diğer ortakların ise nakdi sermaye ile katıldıkları ġirketin
toplam sermayesi 51 milyon TL olup sermayesinin tamamı ödenmiĢtir. Ortakların sermaye payları
ve tutarları ise Ģu Ģekildedir:
TMO
TOBB
Ordu Ġl Özel Ġdaresi
UMAT A.ġ.
Gümrük ve Turizm ĠĢl. A.ġ.
: 24.480.000.- TL (% 48)
: 24.990.000.- TL (% 49)
: 1.020.000.- TL (% 2)
:
255.000.- TL (% 0,5)
:
255.000.- TL (% 0,5)
ġirketin sermayesi, KuruluĢumuzca taahhüt edilen ve ödenen sermaye ile ödeme oranı ve
sermayedeki kamu payı Tablo-59’da gösterilmiĢtir.
Tablo 59: ĠĢtirakler (Bin TL)
ĠĢtirakin Adı
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk San. ve Tic. A.ġ.
ĠĢtirakin
Nominal
Ödenen
Sermayesi
Sermayesi
51.000
51.000
Toplam KuruluĢ Payı
Ödenen
Taahhüt
Edilen
24.480
24.480
%
100
2013 yılında ġirketin faaliyetleri 970.133 TL zararla sonuçlanmıĢtır.
ġirket 12.07.2011 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığından almıĢ olduğu izin ile
faaliyetlerine baĢlamıĢ olup 2013 yılında depolarına 54.654 ton hububat 941 ton fındık olmak
üzere toplam 55.595 ton ürün teslim edilmiĢtir. Söz konusu ürünlerin 33.470 tonu (% 60)
üreticiler, 22.125 tonu (% 40) sanayici ve tüccar tarafından emanete bırakılmıĢtır.
Emanete bırakılan ürünler karĢılığı 3.273 adet ürün senedi düzenlenmiĢtir. Düzenlenen
ürün senetlerinden 2.673 adedi borsada ciro edilmek suretiyle el değiĢtirmiĢ, 172 adet ürün senedi
karĢılığı bankalardan kredi kullanılmıĢ, 937 adedi ise ürünün geri çekilmesinde kullanılmıĢtır.
31.12.2013 tarihi itibariyle depolarında 45.637 ton hububat ve 938 ton fındık
bulunmaktadır.
Fındık ürünü için lisans alınan Düzce ve Ünye depolarında 2012 ve 2013 yıllarında
beklenen doluluğa ulaĢılamadığı için 31.12.2013 tarihi itibariyle faaliyetlerin sonlandırılmasına
karar verilmiĢtir.
64
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ġ-Yatırım Faaliyetleri
KuruluĢumuzun 2013 Yılı Yatırım Programında;
- Tarım sektöründe 2 adet devam eden ve 1 adet yeni olmak üzere 3 adet proje yer almıĢ
olup, 2013 yılında Tarım sektörüne 86.000 Bin TL ödenek tahsis edilmiĢtir. Projelere, 2013 yılı
içerisinde ödenek ve idari gider olmak üzere toplam 75.832 Bin TL harcama yapılmıĢtır. Tarım
sektörünün 2013 yılı ödeneğine göre gerçekleĢme oranı % 88 olmuĢtur.
- Ġmalat - Kimya sektöründe 1 adet etüd-proje, 2 adet yeni proje olmak üzere toplam 3 adet
proje yer almıĢ olup, 2013 yılında 8.600 Bin TL ödenek tahsis edilmiĢtir. Projelere, 2013 yılı
içerisinde ödenek ve idari gider olmak üzere toplam 2.672 Bin TL harcama yapılmıĢtır. Ġmalat
Kimya Sektörünün 2013 yılı ödeneğine göre gerçekleĢme oranı % 31 olmuĢtur.
KuruluĢumuza iki sektörde toplam 94.600 Bin TL ödenek tahsis edilmiĢ olup projelere
2013 yılı içerisinde toplam 78.504 Bin TL harcama yapılmıĢtır. Ġki sektörde toplam ödeneğe
göre gerçekleĢme oranı % 83 olmuĢtur.
Etüd - Proje ĠĢleri
Ġmalât - Kimya Sektörü
2013 Yılından Sonraya Kalanlar
ÇeĢitli Etüdler (2013C110120)
Projenin 2013 yılı proje tutarı 5.920 Bin TL, ödeneği 2.920 Bin TL’dir.
Proje kapsamında yer alan iĢlerden HaĢhaĢ Tohumu Değerlendirme Sistemi Etüdü ile
Su Arıtma Tesisi Etüdleri için 2013 yılında toplam 631 Bin TL harcama yapılmıĢ olup
gerçekleĢme % 22 olmuĢtur
Devam Eden Projeler
Tarım Sektörü
2013 Yılından Sonraya Kalanlar
Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Modernizasyon ve Rehabilitasyonu (2010A020130)
Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Modernizasyon ve Rehabilitasyon Projesi’nin 2013 yılı
proje tutarı 66.102 Bin TL, 2013 yılı ödeneği ise 25.266 Bin TL’dir.
- Bilgisayar otomasyonu iĢinin 2013 yılı proje tutarı 9.000 Bin TL, ödeneği ise 3.500
Bin TL’dir. 2013 yılında proje kapsamında antivirüs yazılım lisansı, güvenlik ürünleri
(checkpoınt-mcafee-imperva, esafe, Websence), Network güvenlik ve takip yazılımları, LOG
yönetim yazılımı ek lisans, Microsoft lisans alımları, bilgi güvenliği yönetim sistemi hizmeti
ve yazılımı, sigorta iĢlemleri yazılımı, 2 adet yeni sunucu bilgisayar ile bu sunucular için
gerekli harcamalar yapılmıĢtır.
- 4.797 Bin TL proje tutarı ve 1,250 Bin TL ödenekle projede yer alan Alım Merkezi
Tesisi ve Rehabilitasyonu iĢi kapsamında 2013 yılında 7 iĢyerinde alım binası inĢası, 12
iĢyerinde de 60 tonluk elektronik baskül ve baskül binası inĢası gerçekleĢtirilmiĢtir.
- 18.750 Bin TL proje tutarı ve 5.379 Bin TL ödenek ile projede yer alan Colombian
Çelik Silolar ve MUD Depoların Rehabilitasyonu iĢi kapsamında colombian tip çelik siloların
bulunduğu 8 iĢyerinde yapılacak rehabilitasyon için 2013 yılında çıkılan ihale neticesinde
23.05.2013 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢtır. SözleĢmeye göre çalıĢmalar devam etmekte
olup silolardaki rehabilitasyon 03.07.2014 tarihinde tamamlanacaktır.
65
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
- 6.750 Bin TL proje tutarı ve 2.000 Bin TL ödenek ile proje kapsamında yer alan
Mısır Kurutma Cihazı Alımı iĢi kapsamında 2013 yılı içerisinde 8 adet Mısır Kurutma Cihazı
4 adet ĠĢyerine sevk edilmiĢtir. Proje kapsamında 6 iĢyerine tesis edilecek 12 adet mısır
kurutma cihazı ise yüklenicinin iĢi tamamlayamaması nedeniyle sözleĢme feshedildiğinden
tamamlanamamıĢ olup 2014 yılında yeniden ihale edilecektir.
- 5.539 Bin TL proje tutarı ve 1.500 Bin TL ödenek ile proje kapsamında yer alan
Kamyon Kaldırıcı Yapımı iĢinin, 2013 yılında ihalesi yapılmıĢ olup ihale iptal edildiğinden yıl
içerisinde harcama yapılmamıĢtır.
- 5.250 Bin TL proje tutarı ve 2.450 Bin TL ödenek ile proje kapsamında yer alan
Ġskenderun Liman Silosu Rıhtım Konveyörü Yapımı iĢine devam edilmektedir. Konveyör
hattının yapımı 2014 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
- 3.950 Bin TL proje tutarı ve 2.750 Bin TL ödenek ile proje kapsamında yer alan Yeni
Laboratuvar Yapımı iĢine 2012 yılında baĢlanılmıĢ olup, 2013 yılında iĢin yapımına devam
edilmiĢtir.
- 2.200 Bin TL proje tutarı ve 900 Bin TL ödenek ile projede yer alan Kazan Ajans ve
Güvercinlik ek Tesisleri Rehabilitasyonu iĢi ile ilgili olarak proje ihalesine çıkılması yönünde
hazırlıklar yapılmıĢ ancak Makamın talimatı gereği bugüne kadar herhangi bir iĢlem
yapılmamıĢtır.
- 2.116 Bin TL proje tutarı ve ödenek ile proje kapsamında yer alan Büyük Küçük
Bakım Onarım ĠĢleri kapsamında muhtelif idame yenileme iĢleri yapılmıĢtır.
- 1.450 Bin TL proje tutarı ve 500 Bin TL ödenek ile yer alan Vasıta Baskülleri iĢi
kapsamında yeni baskül ihtiyacı duyulan iĢyerlerinin belirlenmesi çalıĢmalarına devam
edilmektedir.
- 800 Bin TL proje tutarı ve ödenek ile proje kapsamına alınan Mobil Vinç Alımı iĢi
ödeneği ile 3 adet vinç alımı yapılarak kullanıma alınmıĢtır.
- 3.000 Bin TL proje tutarı ve 1.000 Bin TL ödenek ile proje kapsamına alınan Silo
Otomasyon Sistemlerinin Rehabilitasyonu iĢi kapsamında, 2013 yılında, 445 bin TL harcama
yapılmıĢtır. Kalan ödenek 555 bin TL’dir.
- 2.500 Bin TL proje tutarı ve 1.500 Bin TL ödenek ile proje kapsamına alınan Sabit
Numune Alma Sondası iĢi kapsamında 2013 yılında yapılan ihale iptal edilmiĢtir. Yeni ihale
hazırlıklarına devam edilmektedir.
Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Modernizasyon ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında yer
alan iĢler için 2013 yılında 8,192 Bin TL ödeneğine göre 98 Bin TL idari gider olmak üzere
toplam 8.290 Bin TL harcama yapılmıĢ olup, gerçekleĢme % 39 olmuĢtur.
Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Modernizasyon ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında yer
alan iĢler için 2013 yılında toplam 15.798 Bin TL harcama yapılmıĢ olup gerçekleĢme % 63
olmuĢtur.
66
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Muhtelif Depolama Tesisleri (2011A020090)
Muhtelif Depolama Tesisleri Projesinin 2013 yılı proje tutarı 223.735 Bin TL, 2013
yılı ödeneği ise 60.209 Bin TL’dir. Proje kapsamında devam eden 50.000 ton yatay depo,
250.000 ton çelik silo olmak üzere toplam 300.000 ton depo ile 2013 yılında yapımına
baĢlanan 120.000 ton depo ve 2 adet malzeme deposu yapımı yer almaktadır.
Yıl içerisinde 300.000 ton deponun yapımı 13 iĢyerinde devam ederek proje % 90
oranında tamamlanmıĢtır. Aynı Proje kapsamında yer alan 3 iĢ yerinde 120.000 tonluk çelik
silo yapımının ihalesi yapılarak depo yapımına baĢlanmıĢtır.
8 iĢyerinde 150.000 tonluk çelik siloların da proje ihalesi yapılarak proje yapım
çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
Muhtelif Depolama Tesisleri Projesi kapsamında yer alan iĢler için 2013 yılında
toplam 59.700 Bin TL harcama yapılmıĢ olup gerçekleĢme oranı % 99 olmuĢtur.
Yeni Projeler
Tarım Sektörü
2013 Yılında Bitenler
Muhtelif ĠĢler (2013A020100)
Muhtelif ĠĢler Projesi’nin 2013 yılı proje tutarı ve program ödeneği 525 Bin TL’dir.
Proje kapsamında 2 adet kamyon alımı gerçekleĢtirilmiĢ, hasta nakil aracı alımından
ise vazgeçilmiĢtir. Projeye 2013 yılında toplam 333 Bin TL harcama yapılmıĢ olup
gerçekleĢme oranı % 63 olmuĢtur.
Ġmalât – Kimya Sektörü
2013 Yılında Bitenler
Muhtelif ĠĢler (2012C110130)
Muhtelif ĠĢler Projesi’nin 2013 yılı proje tutarı ve program ödeneği 3.280 Bin TL’dir.
Proje kapsamında yer alan Sosyal Tesisler Doğalgaz ve ġofben Sistemi Kurulması
iĢinin yapımından vazgeçilmiĢ, Zırhlı Kasalı Araç Alımı ve 30 Adet T-8 TaĢıt Alımı iĢleri
gerçekleĢtirilerek toplam 2.013 Bin TL harcama yapılmıĢ olup, yılı ödeneğine göre
gerçekleĢme oranı % 61 olmuĢtur.
2013 Yılından Sonraya Kalanlar
5.000 Ton HaĢhaĢ Kapsül Deposu (2013C110140)
5.000 Ton HaĢhaĢ Kapsül Deposu Projesi’nin 2013 yılı proje tutarı 4.900 Bin TL iken
yapılan revize ile 7.500 Bin TL olmuĢtur. 2013 yılı ödeneği ise 2.400 Bin TL’dir.
ĠĢin ihalesine çıkılmıĢ olup değerlendirme aĢamasında iĢ güvenliği nedeniyle istif
yüksekliğinin düĢürülmesi ilgili birimce talep edilmiĢ olduğundan yeni bir proje yaptırılması
gündeme gelmiĢ ve ihale iptal edilmiĢtir. 2014 yılında iĢ güvenliğine uygun proje yaptırılarak
ihaleye çıkılacaktır. Proje kapsamında yıl içerisinde 28 Bin TL harcama yapılmıĢtır.
67
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 60: 2013 Yılı Yatırım GerçekleĢmesi (Bin TL)
BAġLANGIÇTAN 2013
YILI
SONUNA KADAR
PROJENĠN
PROJELER
PROJE N0
YILLAR
ĠTB.
SÜRESĠ
SON
TUTAR
NAKDĠ
ÖDEME
FĠZĠKĠ
YATIRIM
GERÇEKLEġME
2013 YILI
ÖDENEĞĠNĠN
ĠLK
DURUM
2013 YILINDA
SON
DURUM
NAKDĠ
ÖDEME
NAKDĠ
FĠZĠKĠ
TÜMÜNDE
YATIRIM
%
FĠZĠKĠ
2013
TÜMÜNDE
YILINDA
%
%
2013
YILINDA
%
A) ETÜD-PROJE ĠġLERĠ
1- ĠMALAT-KĠMYA SEKTÖRÜ
b) 2013 Yılından Sonraya Kalanlar
-ÇeĢitli Etüdler
2013C110120
2013-2014
TOPLAM (A)
5.920
631
631
2.920
2.920
631
631
11
22
11
22
5.920
631
631
2.920
2.920
631
631
11
22
11
22
B) DEVAM EDEN PROJELER
1- TARIM SEKTÖRÜ
b) 2013 Yılından Sonraya Kalanlar
- Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Modernizasyon
ve Rehabilitasyon Projesi
- Muhtelif Depolama Tesisleri
TOPLAM (B)
C) YENĠ PROJELER
2010A020130
2010-2015
66.102
56.350
56.350
25.266
25.266
15.798
15.798
86
63
86
63
2011A020090
2011-2016
223.735
289.837
128.511
184.861
128.511
184.861
60.209
85.475
60.209
85.475
59.700
75.498
59.700
75.498
37
64
99
88
37
64
99
88
2013A020100
2013-2013
525
333
333
525
525
333
333
63
63
63
63
525
333
333
525
525
333
333
63
63
63
63
3.280
2.013
2.013
3.280
3.280
2.013
2.013
1- TARIM SEKTÖRÜ
a) 2013 Yılında Bitenler
- Muhtelif ĠĢler
TOPLAM (1)
2-ĠMALAT-KĠMYA SEKTÖRÜ
a) 2013 Yılında Bitenler
- Muhtelif ĠĢler
2013C110130
2013-2013
2013C110140
2013-2014
61
61
b) 2013 Yılından Sonraya Kalanlar
- 5.000 Ton HaĢhaĢ Kapsül Deposu
7.500
29
29
2.400
2.400
29
29
-
1
-
1
TOPLAM (2)
10.780
2.042
2.042
5.680
5.680
2.042
2.042
20
36
20
36
TOPLAM (C)
11.305
2.375
2.375
6.205
6.205
2.375
2.375
21
38
21
38
307.062
187.867
187.867
94.600
94.600
78.504
78.504
61
83
61
83
TOPLAM ( A+B+C )
68
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tablo 61: 2013 Yılı Yatırım GiriĢ ve ÇıkıĢları (Bin TL)
GiriĢler
ĠĢyeri Adı
PROJE ADI
TARIM SEKTÖRÜ
MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI MODERNĠZASYONU VE
REHABĠLĠTASYONU PROJESĠ
Bilgisayar Otomasyonu
Genel Müdürlük
Alım Merk.Modernizasyonu
Muhtelif
Yangın Hidrantı Yapımı
Mardin
Colombian Çelik Silo Rehabilitasyonu
Muhtelif
Düz Depoların Yarı Mek. Depolara DönüĢümü
Muhtelif
Depolama Tesisleri Etüdü
Muhtelif
2012 Yeni Laboratuvar Yapımı
Ankara
Silo Otomasyon Sist.Reh.
Erzurum-E.Ģehir
Vasıta Baskülleri
Muhtelif
Mısır Kurutma Cihazı Alımı
Karaman
Mobil Vinç Alımı
Samsun Ġskenderun Ġzmir
Ġsk.Liman silosu Rıhtım Konveyoru Yapımı
Ġskenderun
BÜYÜK KÜÇÜK BAKIM ONARIM ĠġLERĠ
Silivri Saha Yol Yapımı
Silivri
Malkara Saha Yol Yapımı
Malkara
Dinar Saha Yol Yapımı
Dinar
Kurtalan Ġhata Duvar Yapımı
Kurtalan
Bismil Ġhata Duvar Yapımı
Bismil
Çınar Ġstinat Duvar Yapımı
Çınar
Antalya Silo Asansör Yapımı
Antalya
Kırklareli Hizmet Binası Tev.
Kırklareli
MUHTELĠF DEPOLAMA TESĠSLERĠ
2012 Çankırı Kızılırmak 10.000 ton Çelik Silo
Kızılırmak
2012ġerefli Koçhisar 30.000 ton Çelik Silo
Ankara
2012 Yunak 20.000 ton Çelik Silo
Konya
2012 Çumra 20.000 ton Çelik Silo
Konya
2012 Karapınar 20.000 ton Çelik Silo
Konya
2012 Nurdağı 20.000 ton Çelik Silo
Gaziantep
2012 Bismil 30.000 ton Çelik Silo+Kurutma
Cihazı Yapımı
Bismil
2012 Besni 10.000 ton Çelik Silo +Kurutma
Cihazı Yapımı
Adıyaman
2012 ViranĢehir 30.000 ton Çelik Silo +Kurutma
Cihazı Yapımı
ġanlıurfa
2012 Sarıkaya 30.000 ton Çelik Silo
Yozgat
2012 Mucur 30.000 ton Çelik Silo
KırĢehir
2012 Babaeski 10.000 ton Yatay Depo
Kırklareli
2012 Çankırı Kızılırmak 20.000 ton Yatay Depo
Çankırı
2012 Çorum 20.000 ton Yatay Depo
Çorum
Sivrihisar ÇS.120.000 Ton
Sivrihisar
Haymana ÇS.120.000 Ton
Haymana
Yozgat ÇS.120.000 Ton
Yozgat
Mermer Malzeme Deposu
Mermer
Akpınar Malzeme Deposu
Akpınar
MUHTELĠF ĠġLER
2 Adet TaĢıt Alımı
ġ.Urfa-Kırklareli
ĠMALAT-KĠMYA SEKTÖRÜ
MUHTELĠF ĠġLER
HaĢhaĢ Toh.Değ.Sist.Etüdü
AAF
Su Arıtma Tes.Etüdü
AAF
30 Adet T8 TaĢıt Alımı
AAF
Zırhlı Kas..Araç Al.
AAF
5000 Ton HaĢhaĢ Kap.Dep.
AAF
Su Arıtma Tesisi Modernizasyonu
AAF
ALKALOĠDLERĠN ALKOL ĠLE EKSTRAKSĠYONU
Alkaloidlerin Alkol Ġle Ekstraksiyonu
AAF
PRESLERĠN YENĠLENMESĠ
Preslerin Yenilenmesi
AAF
GENEL TOPLAM
Harcama
Gider
Tahsih/
Aktarma
GiriĢ
Toplamı
70.777
69.309
864
1.302
142.253
1.300
11.041
13.053
3.103
954
153
3.532
1.302
679
59.736
2.242
4.314
3.304
4.265
4.082
4.798
25.578
3.821
967
156
11.618
629
736
1.744
448
388
133
727
4.211
1.495
188
182
50
128
149
123
193
481
114.846
4.651
8.372
6.211
6.576
6.548
7.271
1.300
679
102
1.673
442
383
130
717
1.865
1.468
185
179
48
126
146
120
190
474
54.458
2.380
4.037
2.871
2.282
2.436
2.443
181
39
13
3
53
2
2
25
7
6
3
10
20
27
3
3
2
3
3
3
3
7
652
29
21
35
28
30
30
5.012
5.098
62
4.372
2.347
29
7.041
4.407
5.651
1.089
5.865
3.293
4.170
4.208
3.590
2.374
726
5.257
5.355
2.388
2.244
119
133
329
329
2.640
2.640
154
469
1.693
295
28
Devir
7.932
625
629
46
1.809
0
101
2
3
517
0
0
18.450
0
0
0
11.517
627
736
1.744
0
0
133
0
3.694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.591
4.651
8.372
6.211
6.576
6.548
7.271
10.172
0
10.172
6.748
0
6.748
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
135
333
333
2.013
2.013
0
0
1.714
299
0
0
0
0
0
0
11.225
11.262
8.666
9.285
3.493
6.599
8.574
5.446
2.431
2.288
0
0
0
0
8.927
4.793
156
475
0
0
28
4.134
0
0
0
0
141.968
2014'e
Devir
TahsihAktarma
0
0
0
0
0
70.777
71.949
946
5.386
TahsisAktarma
GiriĢ
Toplamı
4.084
0
4.084
0
101
2
Devir
PROJE ADI
727
517
0
0
0
0
0
Gider
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Ġskenderun
Güvercinlik
121
121
1.917
Ġskenderun
69
5.800
36
0
4.590
693
174
308
0
5.810
121
135
333
333
2.013
2.013
1.714
299
0
0
0
0
0
9.925
Mahsup /
Tahsilat
ÇıkıĢ
Toplamı
10
10
1.796
14
1.782
1.495
188
182
50
128
149
123
193
481
255
ÇıkıĢlar
10
G.Müdürlük
5.828
3.142
967
156
0
448
388
GiriĢler
Ödenen
Avans
0
0
0
0
0
0
2014'e
Devir
7.128
3.821
967
156
101
2
0
0
448
388
0
727
517
1.495
188
182
50
128
149
123
193
481
255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÇıkıĢ
Toplamı
133.041
11.262
8.666
9.285
3.493
6.599
8.574
5.446
2.431
2.288
121
135
333
333
6.806
2.672
156
475
1.714
299
28
4.134
0
0
0
0
149.059
0
Tahsih/
Aktarma
9.212
51
51
44
29
9
24
91
43
44
1
2
4
4
82
82
2
6
21
4
0
50
0
Yatırım Avansları
259 1000 Hesap
Genel Müdürlük ve ek tesis yemekhane bakım
onar.
259 1300 Hesap
Düz Depoların Yarı Mek.Dep.Dön.
Çelik Silo Yatay Depo Yapımı(1.2.3. Kısım)
Muhtelif Depolama Tesisleri (120.000
Tn.Kap.Ç.S.)
Colombian Çelik Silo Rehabilitasyonu
Ġsk.Liman Silosu Rıhtım Konveyörü Yapımı
Yeni Labarotuar Binası Yapım
259 1500 Hesap
Ġsk.Liman Silosu Rıhtım Konveyörü Yapımı
GENEL TOPLAM
ÇıkıĢlar
ĠĢyeri
MDV
Aktarma
7.912
10
7.596
50
1.782
4.590
693
174
308
121
121
7.727
10
10
0
0
0
0
0
4.585
50
1.782
4.585
50
1.782
3.011
0
0
1.763
623
74
294
121
121
4.706
1.763
623
74
294
121
121
4.706
2.827
69
100
14
0
3.021
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
V.BĠLANÇO
KuruluĢumuzun Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen bilançosunda kısa ve
uzun vadeli hesapların bütünlüğünün sağlanması ve bir önceki yıl rakamları ile karĢılaĢtırılması
aĢağıdaki aktif ve pasif çizelgesinde gösterilmiĢtir.
A. Aktif
Aktif hesapların vadelerine göre durumları ve genel toplam içindeki payları bir önceki yıl
ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki çizelgede gösterilmiĢtir.
Önceki dönem
TL
%
Cari dönem
TL
%
66.770.045,36
204.234.962,62
1.806.980.077,50
2.977.513.978,68
7.316.253,42
97.459.508,85
1,12
3,42
30,24
49,83
0,12
1,63
254.812.570,04
50.393.927,57
2.561.914.382,63
3.910.413.546,99
8.847.211,25
122.074.374,05
3,28
0,65
32,98
50,34
0,11
1,57
188.042.524,68
(153.841.035,05)
754.934.305,13
932.899.568,31
1.530.957,83
24.614.865,20
Toplam (I)
II- Duran Varlıklar
A- Ticari Alacaklar
B- Diğer Alacaklar
C- Mali Duran Varlıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
G- Gelecek Yılara Ait Giderler ve Gelir Tahakk.
H- Diğer Duran Varlıklar
Toplam (II)
5.160.274.826,43
86,36
6.908.456.012,53
88,93
1.748.181.186,10
521.024,75
24.480.000,00
785.009.251,05
1.494.776,89
0,01
108.302,19
3.529.351,05
815.142.705,94
0,01
0,41
13,14
0,03
0,06
13,64
677.317,45
24.480.000,00
829.597.329,51
1.981.519,60
0,01
129.031,00
3.128.177,47
859.993.375,04
0,01
0,32
10,68
0,03
0,04
11,07
156.292,70
44.588.078,46
486.742,71
20.728,81
(401.173,58)
44.850.669,10
Genel Toplam (I+II)
5.975.417.532,37
100,00
7.768.449.387,57
100,00
1.793.031.855,20
Aktif
I- Dönen Varlıklar
A- Hazır Değerler
B- Menkul Kıymetler
C- Ticari Alacaklar
D- Diğer Alacaklar
E- Stoklar
F- Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak.
H- Diğer Dönen Varlıklar
Nazım Hesaplar
676.113.389,33
Fark
TL
576.570.868,25
(99.542.521,08)
KuruluĢumuzun dönem sonu aktif toplamı bir önceki döneme göre % 30 oranında
(1.793.031.855,20 TL) artarak 7.768.449.387,57 TL olmuĢtur. Toplam aktifin 6.908.456.012,53
TL’si (% 88,93) Dönen Varlıklar, 859.993.375,04 TL’si (% 11,07) Duran Varlıklardan meydana
gelmiĢtir.
I. Dönen Varlıklar
Geçen yıla göre % 34 oranında 1.748.181.186,10 TL artarak 6.908.456.012,53 TL olan
Dönen Varlıkların ayrıntısı aĢağıda açıklanmıĢtır.
I.A) Hazır Değerler
Hazır değerler mevcudu bir önceki yıla göre 188.042.524,68 TL artarak 254.812.570,04 TL
olmuĢtur.
Hazır değerlerimizin ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki
çizelgede gösterilmiĢtir.
Hazır Değerler
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Bankalar Net Toplamı
Diğer Hazır Değerler
Toplam
Önceki Dönem
TL
87.224,43
66.682.805,93
66.682.805,93
15,00
66.770.045,36
70
Cari Dönem
TL
102.302,61
254.710.211,28
254.710.211,28
56,15
254.812.570,04
Fark
TL
15.078,18
188.027.405,35
188.027.405,35
41,15
188.042.524,68
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Diğer hazır değerler baĢlığı altında bulunan 56,15 TL ise posta pulu bedelidir.
I.C) Ticari Alacaklar
Ticari alacaklarımızın ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki
çizelgede gösterilmiĢtir.
Önceki Dönem
TL
Ticari Alacaklar
C1) Alıcılar
Cari Dönem
TL
TL
Fark
203.809.518,50
50.171.866,06
(153.637.652,44)
C2) Alacak Senetleri
-
-
-
C3) Alacak Senetleri Reeskontu
-
-
-
C4) Verilen Depozito ve Teminatlar
-
11.794,40
11.794,40
391.784,79
210.267,11
(181.517,68)
C5) Diğer Ticari Alacaklar
C6) ġüpheli Ticari Alacaklar
17.468.372,07
17.836.533,57
368.161,50
Toplam
221.669.675,36
68.230.461,14
(153.439.214,22)
C7) ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı (-)
(17.434.712,74)
(17.836.533,57)
(401.820,83)
Alacaklar Net Toplamı
204.234.962,62
50.393.927,57
(153.841.035,05)
I.C1) Alıcılar
Alıcılar hesabımızın ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki
çizelgede gösterilmiĢtir.
Alıcılar
Önceki Dönem
TL
Cari Dönem
TL
TL
Fark
-Resmi Dairelerden Alacaklar
-
-
-
-KĠT'lerden Alacaklar
-
-
-
-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar.
-
-
-
-ĠĢtiraklerden Alacaklar
-
-
-
-Gerçek ve Tüzel KiĢilerden Alacaklar
177.806.142,29
28.823.965,11
(148.982.177,18)
-YurtdıĢından Alacaklar
Toplam
26.003.376,21
203.809.518,50
21.347.900,95
50.171.866,06
(4.655.475,26)
(153.637.652,44)
I.D5) Diğer ÇeĢitli Alacaklar
Bu hesapta yer alan 1.660.254,72 TL muhtelif alacaklarımızı kapsamaktadır.
I.D7) ġüpheli Diğer Alacaklar
Bu hesapta yer alan 1.580.237,11 TL Ģüpheli diğer alacaklarımızı kapsamaktadır.
I.D8) ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-)
ġüpheli hale gelen diğer alacaklarımız için ayrılan karĢılık tutarı 1.580.237,11 TL’dir.
71
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
I.E) Stoklar
Stoklarımızın ayrıntısı, geçen yıl rakamlarıyla karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki çizelgede
gösterilmiĢtir.
Stoklar
1-
Ġlk Madde Ve Malzeme
2-
Yarı Mamuller
3-
Mamuller
4-
Önceki Dönem
TL
Cari Dönem
TL
Fark
TL
575.282.615,96
317.770.418,19
1.427.054,04
2.485.045,39
1.057.991,35
174.974.337,18
238.900.608,78
63.926.271,60
Ticari Mallar
2.222.882.690,24
3.350.569.080,99
1.127.686.390,75
5-
Diğer Stoklar
2.927.914,33
688.393,64
(2.239.520,69)
6-
Verilen SipariĢ Avansları
19.366,93
-
(19.366,93)
2.977.513.978,68
3.910.413.546,99
932.211.174,67
-
-
-
2.977.513.978,68
3.910.413.546,99
932.899.568,31
Toplam
7-
Stok Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-)
Stoklar Net Toplamı
(257.512.197,77)
Stoklar hakkında detaylı bilgi raporun iĢletme çalıĢmaları bölümünde verilmiĢtir.
I.H) Diğer Dönen Varlıklar
Diğer dönen varlıklarımızın ayrıntısı, geçen yıl rakamlarıyla karĢılaĢtırmalı olarak
aĢağıdaki çizelgede gösterilmiĢtir.
Diğer dönen varlıklar
Önceki Dönem
TL
Sonraki döneme devreden KDV
Cari Dönem
TL
94.621.229,00
PeĢin ödenen vergi ve fonlar
ĠĢ avansları
Personel avansları
Sayım ve tesellüm noksanları
Fark
TL
120.033.504,20
25.412.275,20
-
-
-
1.308,72
2.000,00
691,28
62.203,70
81.775,00
19.571,30
16.969.421,95
9.102.110,00
(7.867.311,95)
Toplam
111.654.163,37
129.219.389,20
17.565.225,83
Diğer dönen varlıklar karĢılığı (-)
(14.194.654,52)
(7.145.015,15)
7.049.639,37
97.459.508,85
122.074.374,05
24.614.865,20
Net toplam
II.A) Ticari Alacaklar
Ticari alacaklarımızın ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki
çizelgede gösterilmiĢtir.
Önceki Dönem
TL
Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli)
Cari Dönem
TL
Fark
TL
A1)
Alıcılar
-
-
-
A2)
Alacak Senetleri
-
-
-
A3)
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
-
-
-
A4)
Verilen Depozito Ve Teminatlar
521.024,75
677.317,45
156.292,70
A5)
ġüpheli Ticari Alacaklar
-
-
-
521.024,75
677.317,45
156.292,70
Toplam
A6)
Diğer ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-)
Alacaklar Net Toplamı
72
-
-
-
521.024,75
677.317,45
156.292,70
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
II.C) Mali Duran Varlıklar
C3) ĠĢtirakler
Bu hesapta yer alan 24.480.000,00 TL, % 48 sermaye payı ile iĢtirakimiz olan TMO-TOBB
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. Aġ.deki payımızı ifade etmektedir.
II.D) Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar net değeri genel toplamı geçen yıla göre % 5,68 oranında artarak
829.597.329 TL olmuĢtur.
KuruluĢumuzun maddi duran varlıklarının 2012’den devreden, 2013 yılında giren, çıkan ve
2014 yılına devreden edinme değerleri aĢağıdaki çizelgede gösterilmiĢtir.
Maddi Duran Varlıklar Hareket Tablosu (Bin TL)
2013 Yılında GiriĢler
Maddi Duran Varlıklar
ARAZĠ VE ARSALAR
YER ALTI VE
YERÜSTÜ DÜZ.
Yerüstü düzenleri
Yer altı düzenleri
BĠNALAR
a)Ġdare Binaları
b)ĠĢletme Binaları
2012
Yılından
Devir
Alım
Yapılmakta
Diğer
Yolu
Olan
Tashih Ve
Ġle
Yatırımlardan
Aktarmalar
GiriĢler
Aktarımlar
40.356
1.291
532.973
1.883
528.404
1.883
4.569
GiriĢler
Toplamı
2013 Yılında ÇıkıĢlar
Satılan
Veya
Kayıttan
DüĢen
Diğer
Tashih Ve
Aktarmalar
ÇıkıĢlar
Toplamı
2014
Yılına
Devredilen
663
42.310
340
323
663
41.647
1.086
2.015
537.957
584
1.772
2.356
535.601
977
1.810
533.074
584
1.641
2.225
530.849
108
205
4.883
131
131
4.752
1.481.141
9.745
2.022
38.253
1.531.160
9.539
40.516
50.055
1.481.105
129.536
1.123
826
5.449
136.933
150
5.960
6.110
130.823
5.378
33.205
38.584
1.350.614
0
544.548
4.563
5.159
300.705
188
188
23.219
1.349.398
6.854
1.196
31.749
1.389.198
Beton Silolar
539.894
4.457
193
4
544.548
Çelik Silolar
300.082
793
448
4.540
305.863
188
23.408
596
Mısır Kurutma Üniteleri
23.219
Ambarlar
97.647
107
753
98.507
3.646
488
4.133
94.373
Hangarlar
99.253
132
1.967
101.352
231
1.970
2.201
99.152
Maydüler
20.414
500
20.915
479
Depolar
83.068
1.169
255
22.110
106.603
Diğer ĠĢletme Binaları
48.333
196
299
1.686
50.515
SOSYAL BĠNALAR
139.694
1.768
0
1.055
Lojmanlar
112.935
810
26.758
958
258.307
2.080
85.109
16.312
Cihazlar
125.689
1.964
Gereçler
31.197
TAġITLAR
DÖġEME VE
DEMĠRBAġLAR
Ara Toplam
Diğer Sosyal Binalar
TESĠS MAKĠVA VE
CĠHAZLAR
Tesisler
Makinalar
Yapılmakta olan yatırım
Avans ve Akreditifler
Ara Toplam
479
959
19.956
24.519
24.519
82.084
426
999
1.425
49.090
142.517
4.011
1.351
5.362
137.155
1.045
114.790
3.969
1.341
5.310
109.480
10
27.727
42
10
52
27.675
13.667
276.512
5.744
15.111
20.856
255.657
45
4.477
89.631
490
8.371
8.861
80.770
58
327
16.696
360
101
461
16.235
1.732
7.942
137.327
3.751
5.407
9.158
128.169
14
727
921
32.858
1.143
1.232
2.375
30.483
13.735
2
2.346
4.393
20.476
4.877
2.102
6.979
13.498
14.248
340
1.295
15.883
928
599
1.527
14.355
2.340.760
15.342
2.458
7.912
60.285
2.424.298
22.012
60.423
82.435
2.341.863
70.777
72.895
9.520
153.193
9.925
1.300
11.225
141.968
1.917
5.810
7.727
4.706
4.706
3.021
72.694
0
78.706
9.520
160.920
14.631
1.300
15.931
144.989
Edinme Değeri
2.413.454
15.342
86.618
69.805
2.585.218
36.643
61.723
98.366
2.486.852
BirikmiĢ Amortisman
1.628.444
68.251
1.696.695
39.440
1.657.255
1.555
888.523
58.926
829.597
Net değer
785.009
15.342
86.618
73
36.643
61.723
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Maddi Duran Varlık GiriĢleri
2013 yılında maddi duran varlıklara yapılan 83.538.612 TL tutarındaki giriĢlerin,
15.341.551 TL’si ilk madde ve malzeme stokları, maddi duran varlıklar sayım fazlası ile hibe veya
alım yoluyla doğrudan giriĢlerden, 7.912.074 TL’si yapılmakta olan yatırım hesaplarından
aktarılan, 60.284.987 TL’si ise iĢyerleri arası yollamalar ve tashihlerden oluĢmaktadır.
Arazi ve Arsalar
Bu hesapta görülen 1.953.811 TL giriĢin, 1.290.950 TL tutarındaki kısmı doğrudan giriĢi,
662.861 TL tutarındaki kısmı ise diğer tashih ve aktarma iĢlemlerini ifade etmektedir.
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Bu hesapta görülen, 4.983.505 TL giriĢlerin, 1.882.788 TL’si doğrudan yapılan alımları,
1.085.682 TL’si yapılmakta olan yatırımlar hesabından aktarılan bedelleri, 2.015.035 TL’si ise
diğer tashih ve aktarma iĢlemlerini ifade etmektedir.
Binalar
Bu hesapta görülen 50.019.612 TL giriĢlerin, 9.744.824 TL’si doğrudan yapılan alımları,
2.021.861 TL’si yapılmakta olan yatırımlar hesabından aktarılan bedelleri, 38.252.927 TL’si ise
diğer tashih ve aktarma iĢlemlerini ifade etmektedir.
Tesis, Makine Cihazlar ve Gereçler
Bu hesapta görülen 18.205.490 TL giriĢin, 2.080.489 TL’si doğrudan yapılan alımları,
2.458.408 TL’si yapılmakta olan yatırımlar hesabından aktarılan bedeli, 13.666.593 TL’si ise diğer
tashih ve aktarma iĢlemlerini ifade etmektedir.
TaĢıt Araçları
Bu hesapta görülen 6.741.322 TL giriĢin, 2.200 TL’si doğrudan yapılan alımları, 2.346.123
TL’si yapılmakta olan yatırımlar hesabından aktarılan bedeli, 4.392.999 TL’si ise diğer tashih ve
aktarma iĢlemlerini ifade etmektedir.
DöĢeme ve DemirbaĢlar
Bu hesapta görülen 1.634.869 TL giriĢin, 340.300 TL’si doğrudan yapılan alımları, ilk
madde ve malzeme stoklarından yapılan aktarmaları ve sayım fazlalıklarını, 1.294.569 TL’si ise
diğer tashih ve aktarma iĢlemlerini ifade etmektedir.
Maddi Duran Varlık ÇıkıĢları
2013 yılında maddi duran varlık hesaplarından yapılan 82.435.327 TL çıkıĢın; 60.422.856
TL’si tashih ve iĢyerleri arası aktarma bedelini, 22.012.471 TL’si ise satılan ve ıskat edilen maddi
duran varlık bedelini ifade etmektedir.
Arazi ve Arsalar
Bu hesaptan yapılan 662.933 TL çıkıĢın, 322.928 TL’si tashih ve aktarma bedelini,
340.005 TL’si satıĢ ve ıskatları ifade etmektedir.
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Bu hesaptan yapılan 2.355.530 TL çıkıĢın, 1.771.943 TL’si tashih ve aktarma bedelini,
583.587 TL’si ise satıĢ ve ıskatları ifade etmektedir.
Binalar
Bu hesaptan yapılan 50.055.182 TL çıkıĢın, 40.516.003 TL’si tashih ve aktarma bedelini,
9.539.179 TL’si ise satıĢ ve ıskatları ifade etmektedir.
74
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Tesis, Makine ve Cihazlar
Bu hesaptan yapılan 20.855.650 TL çıkıĢın, 15.111.308 TL’si tashih ve aktarma bedelini,
5.744.342 TL’si ise satıĢ ve ıskatları ifade etmektedir.
TaĢıt Araç ve Gereçleri
Bu hesaptan yapılan 6.978.568 TL çıkıĢın, 2.101.534 TL’si tashih ve aktarma bedelini,
4.877.034 TL’si ise satıĢ ve ıskatları ifade etmektedir.
DöĢeme ve DemirbaĢlar
Bu hesaptan yapılan 1.527.462 TL çıkıĢın, 599.139 TL’si tashih ve aktarma bedelini,
928.323 TL’si ise satıĢ ve ıskatları ifade etmektedir.
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Bu hesaptaki 78.705.558 TL tutarındaki giriĢler cari yıl harcama bedellerini, 11.224.628
TL çıkıĢlar ise muhtelif maddi duran varlık hesaplarına yapılan aktarmaları ifade etmektedir.
Yapılmakta olan yatırımlara iliĢkin proje bazında detaylı açıklamalar Ġ-Yatırım Faaliyetleri
bölümünde yapılmıĢtır.
Maddi duran varlıkların edinme değerine göre amorti edinme oranları aĢağıdaki çizelgede
gösterilmiĢtir.
75
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
2013 Yılı Amortisman Tablosu
BirikmiĢ Amortismanlar
Edinme Değeri
Edinme
Maddi Duran Varlıklar
Net Değer (TL)
(TL)
Tutar (TL)
değerine
göre %
ARAZĠ VE ARSALAR
41.646.961
0
0,00
41.646.961
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ
535.601.174
527.633.924
98,51
7.967.250
Yerüstü düzenleri
530.848.807
523.791.088
98,67
7.057.719
Yer altı düzenleri
4.752.367
3.842.836
80,86
909.530
BĠNALAR
1.481.105.099
887.883.511
59,95
593.221.587
a) Ġdare Binaları
130.822.825
70.270.251
53,71
60.552.573
b )ĠĢletme Binaları
1.350.614.043
746.136.584
55,24
604.477.459
Beton Silolar
544.547.743
346.524.133
63,64
198.023.611
Çelik Silolar
300.704.615
163.006.923
54,21
137.697.693
Mısır Kurutma Üniteleri
23.219.339
19.061.975
82,10
4.157.364
Ambarlar
94.373.395
54.497.018
57,75
39.876.376
Hangarlar
99.151.700
86.679.598
87,42
12.472.102
MAYDÜ’LER
19.955.977
13.849.837
69,40
6.106.140
Depolar
82.083.982
39.488.982
48,11
42.595.000
Yardımcı ĠĢletme Binaları
49.090.156
23.028.119
46,91
26.062.038
c) Sosyal Binalar
137.155.366
71.476.676
52,11
65.678.690
Lojmanlar
109.480.354
52.518.916
47,97
56.961.439
Diğer Sosyal Binalar
27.675.012
18.957.760
68,50
8.717.252
TESĠS MAKĠNA VE CĠHAZLAR
255.656.643
220.671.093
86,32
34.985.550
Tesisler
80.769.614
65.452.480
81,04
15.317.134
Makinalar
16.235.071
15.296.740
94,22
938.331
Cihazlar
128.168.963
112.293.900
87,61
15.875.063
Gereçler
30.482.996
27.627.974
90,63
2.855.022
TAġITLAR
13.497.677
9.755.031
72,27
3.742.646
DÖġEME VE DEMĠRBAġLAR
14.355.373
11.311.398
78,80
3.043.975
Ara Toplam
2.341.862.927
1.657.254.957
70,77
684.607.969
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
141.968.271
0,00
141.968.271
Toplam 2013
2.483.831.198
1.657.254.957
66,72
826.576.240
Toplam 2012
2.411.536.958
1.628.444.326
67,53
783.092.632
Fark
72.294.239
28.810.631
-0,81
43.483.608
Dönem sonu itibariyle yapılmakta olan yatırımlar hariç maddi duran varlıklar % 70,77
oranında amorti edilmiĢtir.
76
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Maddi Duran Varlıkların BirikmiĢ Amortismanları
Maddi duran varlıklar ile ilgili birikmiĢ amortismanların 2013 yılında hareketlerini
gösteren çizelgeye aĢağıda yer verilmiĢtir.
2013 Yılı Amortisman Tablosu
2013 Yılında
2012 Yılından
Maddi Duran Varlıklar
Devir
Giren
Çıkan
0
0
0
ARAZĠ VE ARSALAR
527.376.859
2.614.788
2.357.723
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ
523.635.058
2.439.644
2.283.614
Yerüstü düzenleri
3.741.801
175.144
74.109
Yer altı düzenleri
861.137.769
46.815.469
20.069.726
BĠNALAR
67.289.659
4.347.190
1.366.598
a) Ġdare Binaları
721.480.694
38.876.039
14.220.148
b )ĠĢletme Binaları
335.245.081
11.494.159
215.107
Beton Silolar
155.518.363
12.029.516
4.540.956
Çelik Silolar
18.657.632
444.495
40.153
Mısır Kurutma Üniteleri
54.431.451
3.988.754
3.923.186
Ambarlar
85.289.365
3.830.712
2.440.479
Hangarlar
13.162.434
1.254.372
566.968
Maydüler
36.705.447
4.340.283
1.556.747
Depolar
22.470.921
1.493.749
936.551
Yardımcı ĠĢletme Binaları
72.367.416
3.592.240
4.482.980
c) Sosyal Binalar
53.687.153
3.298.496
4.466.734
Lojmanlar
18.680.262
293.744
16.246
Diğer Sosyal Binalar
217.008.519
14.843.326
11.180.752
TESĠS MAKĠNA VE CĠHAZLAR
62.787.903
5.116.151
2.451.575
Tesisler
15.431.292
333.769
468.322
Makinalar
110.581.563
8.309.208
6.596.871
Cihazlar
28.207.761
1.084.197
1.663.984
Gereçler
11.650.221
2.634.016
4.529.206
TAġITLAR
11.270.960
1.342.940
1.302.501
DÖġEME VE DEMĠRBAġLAR
1.628.444.326
68.250.539
39.439.907
TOPLAM
2014 Yılına
Devir
0
527.633.924
523.791.088
3.842.836
887.883.511
70.270.251
746.136.584
346.524.133
163.006.923
19.061.975
54.497.018
86.679.598
13.849.837
39.488.982
23.028.119
71.476.676
52.518.916
18.957.760
220.671.093
65.452.480
15.296.740
112.293.900
27.627.974
9.755.031
11.311.398
1.657.254.957
Maddi duran varlıklar birikmiĢ amortismanları geçen yıla göre % 1,77 oranında artarak
1.657.254.957 TL’ye yükselmiĢtir.
Yıl içinde birikmiĢ amortisman hesaplarında yapılan 68.250.539 TL tutarındaki giriĢin;
47.249.625 TL’si 2013 yılı ayrılan amortisman tutarını, 21.000.914 TL’si ise hesap içi tashihleri
ifade etmektedir.
BirikmiĢ amortisman hesaplarında 2013 yılında yapılan 39.439.907 TL tutarındaki çıkıĢın;
18.382.838 TL’si ıskat edilen ve satılan maddi duran varlıklara ait birikmiĢ amortisman tutarını,
21.057.069 TL’si ise hesap içi tashihleri ifade etmektedir.
77
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
II-E) Maddi Olmayan Duran Varlıklar
E1) Haklar
Bu hesapta yer alan 527.653,33 TL, çeĢitli kullanım haklarından oluĢmaktadır.
E6) Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bu hesapta yer alan 10.016.850,35 TL bilgisayar yazılım ve otomasyon sistemleri lisans
ücretlerinden oluĢmaktadır.
E7) BirikmiĢ Amortismanlar
Bu hesapta yer alan 8.562.984,08 TL maddi olmayan duran varlıkların birikmiĢ
amortismanıdır.
Maddi olmayan duran varlıkların net değeri 1.981.519,60 TL’dir.
II-F) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
F3) Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Bu hesapta görülen 5.941.977,91 TL, Mersin Limanı hububat rıhtımı tarama iĢinin parasal
değerini ifade etmektedir.
F4) BirikmiĢ Tükenme Payları
Bu hesapta izlenen 5.941.977,90 TL, Mersin Limanı hububat rıhtımı tarama iĢi için ayrılan
itfa payıdır.
II-G) Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
G1) Gelecek Yıllara Ait Giderler
Bu hesapta yer alan 129.031,00 TL gelecek yıllarda gider kaydedilecek tutarları ihtiva
etmektedir.
II.H) Diğer Duran Varlıklar
H4) Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
Bu hesapta yer alan 12.485.766,63 TL, çeĢitli nedenlerle ıskat edilen ve satılacak maddi
duran varlık bedellerine aittir.
H8) BirikmiĢ Amortismanlar
Bu hesapta yer alan 9.357.589,16 TL, ıskat edilen maddi duran varlıkların birikmiĢ
amortismanlarına aittir.
78
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
B. Pasif
Bilançonun pasifini oluĢturan hesaplar, geçen yıl değerleriyle karĢılaĢtırmalı olarak
aĢağıdaki çizelgede gösterilmiĢtir.
Pasif
Önceki dönem
TL
Cari dönem
%
TL
Fark
TL
%
I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar
A- Mali borçlar
7.678.111,48
0,13
653.173.255,11
8,41
645.495.143,63
B- Ticari borçlar
27.257.093,37
0,46
13.059.268,72
0,17
(14.197.824,65)
C- Diğer borçlar
797.025.982,85
13,34
1.743.129.765,70
22,44
946.103.782,85
39.744.889,36
0,67
69.747.060,85
0,90
30.002.171,49
D- Alınan avanslar
E- Yıllara yay.inĢ.ve onarım hak.
-
-
-
-
-
F- Ödenecek vergi ve diğer yüküm.
3.344.940,18
0,06
3.311.415,67
0,04
(33.524,51)
G- Borç ve gider karĢılıkları
H- Gelecek aylara ait gelir ve gider
tahakkukları
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar
3.198.276,34
0,05
18.832.060,79
0,24
15.633.784,45
3.148.345,13
0,05
2.401.185,55
0,03
(747.159,58)
Toplam (I)
2.774.767,43
0,05
1.957.094,85
0,03
(817.672,58)
884.172.406,14
14,80
2.505.611.107,24
32,25
1.621.438.701,10
-
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar
A- Mali borçlar
880.960.231,70
14,74
880.960.231,70
11,34
B- Ticari borçlar
-
-
-
-
-
C- Diğer borçlar
-
-
-
-
957.626.250,44
D- Alınan avanslar
E- Borç ve gider karĢılıkları
-
-
-
-
-
868.922.456,04
14,54
957.626.250,44
12,33
88.703.794,40
-
-
-
F- Gelecek aylara ait gelir ve gider tah.
-
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar
-
-
-
Toplam (II)
1.749.882.687,74
29,28
1.838.586.482,14
23,67
88.703.794,40
Toplam (I+II)
2.634.055.093,88
44,08
4.344.197.589,38
55,92
1.710.142.495,50
2.050.000.000,00
34,31
2.050.000.000,00
26,39
-
454.504.288,52
7,61
454.504.288,52
5,85
-
III - Öz kaynaklar
A- ÖdenmiĢ sermaye
B- Sermaye düzeltme farkları
C- Sermaye yedekleri
D- Kâr yedekleri
E- GeçmiĢ yıl kârları
-
-
-
-
-
811.211.977,55
13,58
671.999.462,80
8,65
(139.212.514,75)
18.243.975,44
-
166.102.261,90
2,14
147.858.286,46
F- GeçmiĢ yıl zararları(-)
G- Dönem net kârı
-
-
-
-
-
7.402.196,98
0,12
81.645.784,97
1,05
74.243.587,99
Toplam (III)
3.341.362.438,49
55,92
3.424.251.798,19
44,08
82.889.359,70
Genel toplam (I+II+III)
5.975.417.532,37
100,00
7.768.449.387,57
100,00
1.793.031.855,20
Nazım hesaplar
676.113.389,33
79
576.570.868,25
(99.542.521,08)
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
I. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
I.A) Mali Borçlar (Kısa Vadeli)
Bir önceki yıla göre 645.495.143,63 TL artarak 653.173.255,11 TL olan mali borçlarımızın
ayrıntısı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Mali Borçlar
Önceki dönem
TL
Cari dönem
TL
Fark
TL
A1) Banka Kredileri
-
625.272.158,46
625.272.158,46
A2) Hazineden Alınan Krediler
-
-
-
A3) YurtdıĢı Kredileri
-
-
-
A4) Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit Faizleri
7.678.111,48
27.901.096,65
20.222.985,17
Toplam
7.678.111,48
653.173.255,11
645.495.143,63
A1) Banka Kredileri
Bu hesapta yer alan 625.272.158,46 TL, alımın finansmanı için Ziraat Bankasından
kullanılan kredi anaparası ve faizi toplamıdır.
A4) Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
Bu hesapta yer alan 27.901.096,65 TL, 2.050 milyon TL’lik Hazine kredisinden bakiye
880.960.231,70 TL’nin 15.07.2013 -31.12.2013 dönemi için tahakkuk eden faizidir.
I.B) Ticari Borçlar
13.059.268,72 TL olarak bu grupta yer alan ticari borçlarımız, geçen yıla göre
14.197.824,65 TL azalıĢ göstermiĢtir.
Ticari borçlarımızın ayrıntısı geçen yıl rakamları ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki
çizelgede gösterilmiĢtir.
Ticari Borçlar
Ba) Satıcılar
Bb) Borç Senetleri
Bc) Borç Senetleri Reeskontu (-)
Bd) Alınan Depozito ve Teminatlar
Be) Diğer Ticari Borçlar
Toplam
Önceki dönem
TL
4.948.754,96
3.984.677,52
Cari dönem
TL
Fark
TL
1.561.127,69
5.726.011,82
(3.387.627,27)
1.741.334,30
18.323.660,89
5.772.129,21
(12.551.531,68)
27.257.093,37
13.059.268,72
(14.197.824,65)
I-C) Diğer Borçlar
1.743.129.765,70 TL olarak bu grupta yer alan diğer borçlarımızın ayrıntısı geçen yıl
rakamlarıyla karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki çizelgede gösterilmiĢtir:
Diğer borçlar
Ca) Ortaklara Borçlar
Önceki dönem
TL
1.706.035.134,97
927.326.000,00
-
-
-
Cc) Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Ce) Diğer ÇeĢitli Borçlar
Toplam
Fark
TL
778.709.134,97
Cb) ĠĢtiraklere Borçlar
Cd) Personele Borçlar
Cari dönem
TL
-
-
-
44.978,02
62.104,51
17.126,49
18.271.869,86
37.032.526,22
18.760.656,36
797.025.982,85
1.743.129.765,70
946.103.782,85
80
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
I-F) Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
TL
ĠĢletmenin tabi olduğu vergiler
Kurumlar Vergisi
Damga vergisi
MTV
Diğer vergiler
Sorumlu sıfatıyla ödenen KDV
Personelin tabi olduğu vergiler
Gelir vergisi
Ġstihkak Ödem. Kesilen Damga vergisi
Avans Ödemelerinden Kesilen Damga Vergisi
Üçüncü kiĢilerin tabi olduğu vergiler
Gelir stopajı
Serbest meslek stopajı
ĠnĢaat ve onarım stopajı
Kira stopajı
Zirai ürün alımları stopajı
Damga vergisi
Diğer vergi stopajları
Fon payı
Diğer fon kesintileri
ĠĢletmece ödenen sosyal güvenlik kesintileri
SGK Emekli sandığı ve GSS kurum karĢılığı
SGK iĢveren payı
SGK ĠĢsizlik sigortası iĢveren payı
Sosyal güvenlik kurumu iĢveren payı
Personelden kesilen sosyal güvenlik kesintileri
SGK Emekli sandığı ve GSS Ģahıs payı
SGK sosyal sigortalar kurumu iĢçi payı
SGK iĢsizlik sigortası personel payı
SGK personel payı
Vadesi geçmiĢ ertelenen vergi ve diğer yükümlülük
Vadesinde ödenmeyen gelir vergisi
Vadesinde ödenmeyen emekli sandığı kes.
ĠĢletmenin Tabi Olduğu Diğer Yükümlülükler
TSE Yükümlülükleri
Milli Prodüktivite Merkezi Payı
Ticaret ve Sanayi Odası Aidatı
Kamu Görevlileri Sendikası ( Kamu Sen )
Memur-Sen/ (Toç-Bir-Sen)
Borsa Tescil Ücret Kesintisi
Personelden kesilen diğer yükümlülükler
Kamu görevlileri sendikaları
ĠĢçi sendika aidatı
Ġcra kesintileri
Ziraat Mühendisleri Odası Aidatı
Diğer kesintiler
Üçüncü kiĢilerden kesilen diğer Yükümlülükler
Borsa tescil ücreti kesintisi
SGK primi kesintisi
Borsa adına kesilen simsariye ücreti
Diğer Kesintiler
Toplam
TL
58,65
58,65
1.799.574,21
1.722.291,17
75.863,98
1.419,06
863.055,33
2.035,40
3.030,97
19.433,08
477.457,60
357.649,51
3.448,77
167.475,54
146,79
150.639,19
14.885,13
1.804,43
140.425,21
126,38
129.941,16
9.287,41
1.070,26
49.498,30
116,63
493,58
48.888,09
3.884,23
69,65
1.759,44
2.055,14
287.444,20
194.537,47
92.906,73
3.311.415,67
81
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
I.G) Borç ve Gider KarĢılıkları
G1) Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları
Bu hesapta görülen 20.989.373,50 TL, Kurumlar Vergisi karĢılığıdır.
G2) PeĢin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)
Bu hesapta görülen 2.157.312,71 TL, peĢin ödenen Gelir Vergisi stopajıdır.
I-H) Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları
H1) Gelecek Aylara Ait Gelirler
Bu hesapta görülen 812.549,82 TL, peĢin tahsil edilen kira bedellerinin 2014 yılına isabet
eden tutarlarıdır.
H2) Gider Tahakkukları
Bu hesapta yer alan 1.588.635,73 TL;
401.332,70 TL
5.866,07 TL
1.180.766,71 TL
657,24 TL
13,01 TL
1.588.635,73 TL
ĠĢçi ücret ve gider tahakkuku,
Memur sözleĢmeli personel ücreti giderleri karĢılığı,
DıĢardan sağlanan fayda ve hizmetler gider karĢılığı,
ÇeĢitli giderler tahakkuku,
Vergi resim ve harç giderleri tahakkukundan oluĢmaktadır.
I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar:
I4) Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
Bu hesapta yer alan 1.957.094,85 TL; emtia, malzeme, maddi duran varlık sayım ve
tesellüm fazlalıklarına aittir.
II. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
II. A) Mali Borçlar
Mali borçlarımızın ayrıntısı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Mali Borçlar ( Uzun Vadeli )
Önceki dönem
TL
Cari dönem
TL
Fark
TL
A1) Banka Kredileri
-
-
-
A2) Hazine Kredileri
880.960.231,70
880.960.231,70
-
Toplam
880.960.231,70
880.960.231,70
-
A2) Hazine Kredileri
Bu hesapta görülen 880.960.231,70 TL, 2009/2010 dönemi alım kampanyasının
finansmanı için Hazine MüsteĢarlığından sağlanan 2014-2019 vadeli 2.050.000.000,00 TL Hazine
ikrazının, 2011 ve 2012 yılları Merkezi Yönetim Bütçesi ödeneğinden mahsubu yapıldıktan sonra
kalan anapara tutarıdır.
82
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
II.E) Borç ve Gider KarĢılıkları
E2) Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları
Bu hesapta yer alan 957.626.250,44 TL dahili sigorta fonları ve Ohal stok karĢılıklarından
oluĢmaktadır.
III. Öz Kaynaklar
III.A) ÖdenmiĢ sermaye
A1. Sermaye
KuruluĢumuzun 2.050.000.000 TL olan ödenmiĢ sermayesinin dağılımı ve geçen yıla göre
karĢılaĢtırması tablo Ek - 6’da yer almaktadır.
A2. ÖdenmemiĢ Sermaye
KuruluĢumuz ödenmemiĢ sermayesi bulunmamaktadır.
III.B) Sermaye Düzeltme Farkları
B3) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
30.12.2003 tarihli, 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Vergi Usul Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değiĢiklik yapan 17.12.2003 tarihli 5024 sayılı
Kanun gereğince uygulanan enflasyon muhasebesi sonucu, ödenmiĢ sermayede oluĢan olumlu
sermaye farkları, 4.578.604.879,20 TL ile aynı kanun uyarınca geçmiĢ yıllar zararlarından oluĢan
4.124.100.590,68 TL’nin 2009 yılında mahsup edilmesi neticesinde 454.504.288,52 TL olmuĢtur.
III.D) Kâr Yedekleri
D1) Yasal Yedekler
Bu hesapta yer alan 620.425.150,15 TL’nin; 460.516.817,36 TL’si birinci tertip yedek
akçe, 159.908.332,79 TL’si ikinci tertip yedek akçedir.
D5) Özel Fonlar
Bu hesapta yer alan 51.574.312,65 TL, 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnalar baĢlıklı 5. maddesinin e fıkrasına
istinaden MDV satıĢlarından elde edilen kârın % 75’lik kısmından oluĢmaktadır.
III.E) GeçmiĢ Yıllar Kârları
Bu hesapta yer alan 166.102.261,90 TL, geçmiĢ faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan
dağıtılmamıĢ bulunan karlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği kısımdır.
III.G) Dönem Net Kârı (Zararı)
2013 faaliyet dönemi 81.645.784,97 TL net dönem kârı ile kapanmıĢtır.
83
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Nazım hesaplar
Bilançonun aktif ve pasifinde yer alan 576.570.868,25 TL tutarındaki nazım hesapların
ayrıntısı aĢağıda gösterilmiĢtir.
92.782.557,94 TL
2.755.652,00 TL
0,01 TL
105.648.580,82 TL
25.323.277,88 TL
92.386.898,08 TL
206.089,47 TL
31.779,81 TL
0,92 TL
28,87 TL
26,21 TL
8,68 TL
135,37 TL
47,40 TL
731.196,43 TL
9,91 TL
0,34 TL
13,74 TL
29,34 TL
0,75 TL
746,24 TL
5.259,26 TL
695.205,06 TL
239,10 TL
2.407.763,00 TL
0,52 TL
2,01 TL
6.951.680,96 TL
120.918.937,07 TL
277.616,80 TL
46.103.874,52 TL
2,95 TL
7,90 TL
7.207,79 TL
10.897,06 TL
2.943.735,75 TL
37.101.178,55 TL
22.304.551,12 TL
9.643.668,83 TL
7.331.959,79 TL
Teminat mektupları,
Ġpotek senetleri,
Temliknameler,
Diğer itibari kıymetli evraklar,
Tarım ürünleri lisanslı depoculuk Ģirketlerinden alınan ürün senedi,
TeĢekkülümüzce dava edilenler,
Dava safhasında bulunan noksanlıklar,
Aciz vesikasına bağlanan borçlular,
SatıĢ sözleĢmeleri,
ĠnĢaat, imalat ve taahhüt sözleĢmeleri,
Personelimize hizmet sözleĢmeleri,
Kira sözleĢmeleri,
Sigorta poliçeleri,
Kitap ve mevzuat,
Depozito makbuzları,
Tapu senetleri,
Temsil ve vekâlet belgeleri,
Kasa anahtarları,
Silah mermileri,
TeĢekkülümüze verilen armağanlar,
Makbuz senetleri,
Sarfı sürele tabi malzemeler,
TÜBĠTAK destekli proje kapsamında alınan dayanıklı taĢınırlar,
Diğer muhtelif kıymetli evraklar,
Teminat mektupları alanlar,
Kira sözleĢmeleri alanlar,
Diğer muhtelif kıymetli evrak alanlar,
TeĢekkülümüz aleyhine açılan davalar,
Emanet emtia stokları,
Taahhütname karĢılığı alınan emtia,
Kredili emanet emtia,
Rehin emtia alanlar,
Emanet emtialar,
Gelir Vergisi’nden mahsup edilen özel gider indirimi,
Matrahtan indirilecek Ģahıs sigorta primleri,
Personel icraları,
Hazine MüsteĢarlığından mahsup edilen yurtdıĢı alacaklar,
Olağanüstü hal stoklarından borçlular,
Kurumlar Vergisi matrahına ilaveler,
Terkin edilen Gelir Vergisi’nden alacaklar hesabıdır.
576.570.868,25 TL
84
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
VI. GELĠR TABLOSU
KuruluĢumuz 2013 yılı faaliyet döneminde vergi öncesi 102.635.158,47 TL dönem kârı
elde etmiĢtir.
Dönem sonu itibariyle KuruluĢumuzun gelir tablosunda, brüt satıĢlar 2.244.289.531,94 TL
olmuĢ, 87.789,46 TL tutarındaki satıĢ indirimlerinin düĢülmesi neticesinde, net satıĢlar
2.244.201.742,48 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu tutardan 1.916.102.071,46 TL tutarında satıĢların
maliyeti ile 105.376.430,30 TL tutarında faaliyet giderlerinin düĢülmesi neticesinde
222.723.240,72 TL tutarında iĢletme faaliyet kârı meydana gelmiĢtir.
Bu kâra 56.052.155,21 TL diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile 12.744.824,35 TL
olağan dıĢı gelir ve kârların ilave edilmesi; 2.283.014,02 TL tutarında diğer faaliyetlerden olağan
gider ve zararlar, 186.602.047,79 TL olağan dıĢı gider ve zararların tenzilinden sonra, dönem
sonucu 102.635.158,47 TL kârla kapanmıĢtır. Dönem kârından 20.989.373,50 vergiler ve kanuni
yükümlülük paylarının düĢülmesiyle dönem net kârı 81.645.784,97 TL olmuĢtur.
2013 yılında; 2.313.086.511,50 TL’lik gelir ve kârlara karĢılık 2.210.451.353,03 TL’lik
gider ve zarar oluĢmuĢtur. Diğer bir ifadeyle gelirin gideri karĢılama oranı % 104,6’dır.
KuruluĢumuzun 2013 yılı gelir tablosunun ayrıntısı 2012 yılı rakamları ile karĢılaĢtırmalı
olarak Ek-16’da gösterilmiĢtir.
85
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
VII- EKLER
1- TMO TeĢkilat ġeması
2- Personelin TeĢkilat Ġçindeki Dağılımı
3- Memur ve SözleĢmeli Personelin Hareketini Gösterir Çizelgeler
4- ĠĢçi Hareketini Gösterir Çizelgeler
5- ĠĢçilerin ĠĢyerlerine Dağılımı
6- Sermaye DeğiĢim Tablosu
7- Mali Bünyedeki Varlıkların Ayrıntısı
8- Mali Bünyedeki Kaynakların Ayrıntısı
9- Fon Akım Tablosu
10- Nakit Akım Tablosu
11- KuruluĢun Gayri Safi Milli Hâsılaya (GSMH) Katkısı
12- DıĢ Ödemeler Dengesine Etki Çizelgesi
13- Finansman Giderleri
14- Vergiler
15- Bilanço
15/1) Bilanço Dipnotları
16- Gelir Tablosu
16/1) Gelir Tablosu Dipnotları
17- Kâr Dağıtım Tablosu
18-ĠĢtirakler Bilançosu
19-ĠĢtirakler Gelir Tablosu
86
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ TEġKĠLATI ġEMASI
(31/12/2013 Tarihi Ġtibariyle)
Ek-1.a
YÖNETĠM KURULU
GENEL MÜDÜR
Özel Büro
ġb. Md.
GENEL MÜDÜR YRD.
GENEL MÜDÜR YRD.
GENEL MÜDÜR YRD.
HaĢ. ve Alk.
ĠĢleri D. BĢk.
APK
D. BĢk.
Pers. ve Eğitim
D. BĢk.
Ticaret
D. BĢk.
Mali ĠĢler
D. BĢk.
Alım ve Muh.
D. BĢk.
HaĢhaĢ Üretim
ve Islah ġb. Md.
Koor. ve Değ.
ġb. Md.
Personel
ġb. Md.
Ġç Ticaret
ġb. Md.
Finansman
ġb. Md.
Ticaret
ġb. Md.
Yönetimi
GeliĢtirme
ġb. Md.
Özlük ĠĢleri
ġb. Md.
DıĢ Ticaret
ġb. Md.
ĠĢletme
ġb. Md.
DıĢ ĠliĢkiler
ġb. Md.
Eğitim
ġb. Md.
ĠĢ Sağ.ve Güv
ġb.Md .
TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı
Bilgi ĠĢlem
D. BĢk
Fındık ĠĢleri
D. BĢk.
Teknik ĠĢler
D. BĢk.
Hub. Alım ve
Muh. ġb.Md.
Sistem Yönetimi
ġb. Md.
Fındık Alım ve
Muh. ġb. Md.
Satınalma
ġb. Md.
Bütçe ve
Bilanço ġb.Md.
Bak. Mıs. Çel.
Alım ve Muh.
ġb. Md.
Ġnternet
Servisleri
ġb. Md.
Fındık Ticaret
ġb. Md.
Yatırım
ġb. Md.
TaĢımalar
ġb. Md.
Merkez Muh.
ġb. Md.
Toh.ve Rap.Tet.
ġb. Md.
Fındık Ġmalat ve
TaĢımalar
ġb.Md.
Emlak
ġb. Md.
Piyasa Takip ve
Değ. ġb. Md.
Mali Mev. ĠĢt. ve
Sig. ġb. Md.
Hukuk
MüĢavirliği
Projeler ve
Uygulama
ġb. Md.
HaberleĢme
ġb. Md.
AAF
ĠĢletme müdürlüğü
Destek Hizmetleri
ġb. Md.
ĠĢletme ġb. Md.
Güvenlik
ġb. Md.
Ürün Tek. ve
Lab. ġb. Md.
Bas.Yay. ve Halk.
ĠliĢ. ġb. Md.
TAġRA ġUBE MÜDÜRLÜKLERĠ
(28 ġUBE)
87
Ek-1.b
31/12/2013 TARĠHLĠ TMO TAġRA TEġKĠLATI ġEMASI
MARMARA
BANDIRMA
1- Karacabey
1- Balıkesir
2- Biga
3- Çanakkale
1- Eceabat
4- Gelibolu
1- EvreĢe
2- ġarköy
DERĠNCE
EDĠRNE
1- LalapaĢa
1- Havsa
2- Ġpsala
3- KeĢan
4- Uzunköprü
KIRKLARELĠ
1- Pınarhisar
1- Babaeski
2- Lüleburgaz
1- Ahmetbey
3- Saray
TEKĠRDAĞ
1- Çorlu
2- Hayrabolu
3- Malkara
4- Muratlı
5- Silivri
ġUBE
AJANS
T.EKĠP
5
16
7
EGE
ĠÇ ANADOLU-1
AFYONKARAHĠSAR
1- Ġhsaniye
2- ġuhut
3- SinanpaĢa
1- Burdur
1- YeĢilova
2- Tefenni
2- Antalya
1- Korkuteli
3- Çay
4- Emirdağ
5- Dinar
6- UĢak
7- Sandıklı
ESKĠġEHĠR
1- Alpu
2- Çifteler
3- Kütahya
4- Sivrihisar
1- Biçer
POLATLI
1- Beylikköprü
2- Malıköy
3- Yağcıoğlu
1- Bala
2- Beypazarı
1- AyaĢ
3- Çankırı
4- Haymana
1- Burunsuz
2- Oyaca
5- Kazan
1- Güvercinlik
KIRIKKALE
1- BalıĢeyh
2- Çerikli
3- Keskin
4- Karakeçili
3
16
13
ġUBE
AJANS
T.EKĠP
ĠÇ ANADOLU-3
AKSARAY
1- EĢmekaya
1- Ereğli
1- Çakmak
2-Niğde
Niğde
1- UlukıĢla
3- ġereflikoçhisar
KAYSERĠ
1- Bünyan
2- Felahiye
3- YeĢilhisar
4- Tomarza
1- Boğazlıyan
2- Himmetdede
3- PınarbaĢı
4- Sarıoğlan
5- Yenifakılı
1- Kanlıca
SĠVAS
1- Yıldızeli
2- Artova
1- ġarkıĢla
2- Kangal
KIRġEHĠR
1- Boztepe
1- Akpınar
2- HacıbektaĢ
1- Topaklı
3- Kaman
4- Mucur
AKġEHĠR
1- ġarkikaraağaç
1- BeyĢehir
2- Doğanhisar
3- Ilgın
4- Yunak
1- Çeltik
2- Sülüklü
5- Kadınhanı
KONYA
1- PınarbaĢı
2- Altınekin
1- Cihanbeyli
1-Yeniceoba
2- Çumra
1- Ġçeriçumra
2- Arıkören
3- Karaman
1- Ayrancı
4- Karapınar
5- Kulu
6- Sarayönü
1- ÇeĢmelisebil
2- Meydan
ĠZMĠR
1- Aydın
1- Çine
2- Söke
3- Milas
2- Manisa
1- Salihli
3- Denizli
1- Çardak
4- Acıpayam
5- Çivril
1- Çal
ġUBE
AJANS
T.EKĠP
ĠÇ ANADOLU-2
2
9
7
ġUBE
AJANS
T.EKĠP
KARADENĠZ
TRABZON
ORDU
SAMSUN
1- Bafra
2- ÇarĢamba
3- Havza
1- Merzifon
4- Amasya
1-Zile
5- Çorum
1- Alaca
2- Sungurlu
6- Osmancık
AKÇAKOCA
1- Adapazarı
ġUBE
AJANS
T.EKĠP
4
16
13
ADANA
1- Yakapınar
1- Ceyhan
1- Sağkaya
2- Doğankent
3- Kozan
1- Çukurköprü
2- Ġmamoğlu
4- Mustafabeyli
5- Osmaniye
1-Kadirli
6- Yenice
DOĞU
ERZURUM
1- Ağrı
2- Erzincan
1- Mercan
3- Horasan
4- Iğdır
5- Kars
1- Akyaka
6- MuĢ
1- Bulanık
7-Ahlat
1- Van
GAZĠANTEP
1- Araban
2- Islahiye
3- K.MaraĢ
4- Elbistan
5- Nurdağı
6- Nizip
MERSĠN
ġUBE
AJANS
T.EKĠP
4
7
4
ġUBE
AJANS
T.EKĠP
4
15
5
ġUBE
AJANS
T.EKĠP
1
7
4
AAF ĠġL. MD.
ġUBE
AJANS
TESĠSLĠ EKĠP
TOPLAM
ġUBELER
AJANSLAR
TESĠSLĠ EKĠPLER
88
GÜNEYDOĞU
DĠYARBAKIR
1- Bismil
1-Tepe
2- Çınar
3- Elazığ
4- Malatya
5- Mardin
1- Derik
6- Silvan
7- ġenyurt
8- Batman
9- Kurtalan
10- Nusaybin
11- Bağlar
1- Ergani
12- Mermer
ġANLIURFA
1- MürĢitpınar
2- Adıyaman
3- Kahta
4- Akçakale
5- Besni
6- Siverek
1- Hilvan
7- ViranĢehir
1- Ceylanpınar
8- Bozova
ĠSKENDERUN
1- Antakya
2- Kırıkhan
3- Reyhanlı
YERKÖY
1- Sekili
2- Saray
1-Doğankent
Doğankent
2- Sarıkaya
3- Sorgun
4- ġefaatli
1- Sarıkent
5- Yozgat
1- OsmanpaĢa
3
14
14
AKDENĠZ
ġUBE
AJANS
T.EKĠP
2
20
5
1
28
120
72
221
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-2
Personelin TeĢkilat Ġçinde Dağılımı
Üniteler
A- Merkez TeĢkilatı:
1- Genel Müdürlük
2- Özel Büro ġb.Müdürlüğü
3- TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı
4- Hukuk MüĢavirliği
5- Pers.ve Eğt. Dai. BĢk.
6- Alım ve Muh.Dai.BĢk.
7-Mali ĠĢler Daire BĢk.
8-Teknik ĠĢler Daire BĢk.
9-HaĢhaĢ ve Alk. ĠĢl.D.BĢk.
10-Bilgi iĢlem D. BĢk.
11-APK Daire BĢk.
12-Ticaret Daire BĢk.
13-Basın Yayın ġube Md.
14-Ürün Tekn.ġube Md.
15-Güvenlik ġb.Md.
16-Fındık ĠĢl.Dai.BĢk.
Toplam (A)
B- TaĢra TeĢkilatı :
ġube Müdürlükleri
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Derince
Bandırma
Akçakoca
Ġzmir
Afyonkarahisar
EskiĢehir
Kırıkkale
Polatlı
Aksaray
AkĢehir
Konya
Adana
Ġskenderun
Mersin
Gaziantep
Samsun
Trabzon
Giresun
Ordu
Erzurum
Diyarbakır
ġanlıurfa
Kayseri
KırĢehir
Yerköy
Sivas
A.A.Fab.ĠĢl.Md.
Toplam (B)
Genel Toplam (A + B)
Memur
2012 ÇalıĢan KiĢi
SözleĢmeli ĠĢçi Toplam Memur
18
1
21
3
4
8
6
8
5
5
6
5
0
3
2
1
3
1
2
21
2
10
2
0
1
1
0
1
50
18
14
26
16
56
31
53
105
38
71
36
46
13
22
8
21
574
18
1
19
3
4
8
7
7
5
4
6
5
2
1
5
98
0
10
3
12
49
22
45
76
31
56
28
41
12
19
7
15
426
2
1
1
5
1
2
7
3
2
3
3
2
2
5
3
3
4
3
4
1
0
1
3
7
2
6
5
2
60
47
102
50
73
26
118
117
79
64
119
67
73
126
94
87
73
71
126
34
0
17
87
159
88
118
54
68
0
1
11
2
6
2
24
4
1
2
22
2
6
16
13
12
10
21
7
4
0
2
23
23
16
13
8
7
62
49
114
57
80
30
149
124
82
69
144
71
81
147
110
102
87
95
137
39
0
20
113
189
106
137
67
77
2
1
1
5
1
290 18
2.487 276
2.913 326
317
2.855
3.429
8
90
185
9
92
190
89
2
1
5
95
7
4
3
3
4
2
2
5
3
3
4
3
4
1
3
7
2
5
5
2
2013 ÇalıĢan KiĢi
SözleĢmeli ĠĢçi Toplam
12
3
10
52
22
42
75
32
57
29
38
12
18
9
16
427
63
55
111
53
80
9
127
113
88
69
127
71
77
134
97
88
73
80
133
37
3
2
1
2
1
2
17
1
9
2
1
1
1
43
10
2
4
1
15
5
1
2
17
2
6
14
11
10
8
19
8
4
88 21
166 21
98 17
107
5
62
5
71
6
23
6
292 13
2.592 233
3.019 276
18
16
24
14
58
31
51
99
38
70
37
43
13
21
10
22
565
65
56
122
60
85
10
149
122
92
74
148
75
85
153
111
101
85
102
145
42
0
0
112
194
117
117
72
79
29
313
2.915
3.480
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-3
Memur ve SözleĢmeli Personelin Hareketini Gösterir Çizelgeler
Memurlar
GiriĢ ve çıkıĢlar
2012 2013
KiĢi KiĢi
192 190
11
4
13
9
190 185
YılbaĢı mevcudu
Yıl içinde giren
Yıl içinde çıkan (-)
Toplam
Memurlar
2012 2013
KiĢi KiĢi
1
GiriĢ Ģekli
* Açıktan tayin
* Naklen tayin
* MüĢterek Kararname
* Göreve iade
* Askerlik dönüĢü
* SözleĢmeden memuriyete geçiĢ
* BaĢkaca nedenler
- Çocuk Esirgeme Kontenjanı
- Terörle Mücadele Yasası
- ÖzelleĢtirme Kanunu Gereğince
Toplam
11
11
3
4
Memurlar
AyrılıĢ Nedenleri
* Emeklilik
* BaĢka KuruluĢa Nakil
* Bağlı Ortaklıklara geçiĢ
* Memuriyetten SözleĢmeli statüye geçiĢ
* SözleĢmeden memuriyete GeçiĢ
* Askerlik
* ĠĢten Çıkarma
* SözleĢme Feshi
* Ġstifa
* Ölüm
* BaĢkaca nedenler
* Milletvekili Seç.Nedeniyle istifa
Toplam
90
2012 2013
KiĢi KiĢi
8
5
2
1
SözleĢmeli
Personel
2012
2013
KiĢi
KiĢi
174
213
3
5
1
1
1
1
4
4
2
185
224
SözleĢmeli
Personel
2012
2013
KiĢi
KiĢi
56
63
1
7
1
4
1
13
SözleĢmeli
Personel
2012
2013
KiĢi
KiĢi
2.844
2.913
185
224
116
118
2.913
3.019
9
11
3
4
38
6
2
33
6
116
4
118
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-4
ĠĢçi Hareketini Gösterir Çizelgeler
GiriĢ ve çıkıĢlar
YılbaĢı mevcudu
2012
KiĢi
2013
KiĢi
371
326
Yıl içinde çıkan (-)
45
50
Yıl sonu mevcudu
326
276
Yıl içinde giren
GiriĢ Ģekli
2012
KiĢi
2013
KiĢi
0
0
2012
KiĢi
2013
KiĢi
Askerlik dönüĢü
Açıktan
Özürlü Kontenjanından
Geçici ĠĢçilikten Daimi ĠĢçiliğe
Toplam
AyrılıĢ Nedenleri
Emeklilik
45
Vefat
47
1
Ġstifa
ĠĢ söz. fesh
1
Askerlik nedeniyle
1
Kurum dıĢı nakil
Toplam
45
91
50
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-5
ĠĢçilerin ĠĢyerlerine Dağılımı
ĠĢyerleri
A.Merkez Birimleri
Özel Büro ġb.Md.
TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı
Hukuk MüĢavirliği
Alım Muhafaza Daire BĢk.
Personel ve Eğt.Dai.BĢk.
Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı
Teknik ĠĢler Daire BaĢkanlığı
HaĢhaĢ ve Alk.iĢ.Dai.BĢk.
Bilgi ĠĢlem Daire BĢk.
APK Daire BĢk.
Güvenlik ġube Md.
Ürün Teknolojisi ġube Md.
Basın Yayın ġb.Md.
Fındık ĠĢl.Dai.Md.
Toplam (A)
B- ġube Müdürlükleri
Edirne ġb.
Kırklareli ġb.
Tekirdağ ġb.
Derince ġb.
Bandırma ġb..
Akçakoca ġb.
Ġzmir ġb.
Afyonkarahisar ġb.
EskiĢehir ġb.
Kırıkkale ġb.
Polatlı ġb.
Aksaray ġb.
AkĢehir ġb.
Konya ġb.
Adana ġb.
Ġskenderun ġb.
Mersin ġb.
G.Antep ġb.
Samsun ġb.
Trabzon ġb.
Giresun ġb.
Ordu ġb.
Erzurum ġb.
D.Bakır ġb.
ġ.Urfa ġb.
Kayseri ġb.
KırĢehir ġb.
Sivas ġb.
Yerköy ġb.
Toplam (B)
C -ĠĢletme Müdürlüğü
AAF ĠĢletme Müdürlüğü
Toplam (C)
Genel Toplam (A+B+C)
2013
Norm Kadro
2012
Prog.Kadr. Yıl Sonu KiĢi
3
2
1
1
2
2
15
2
5
1
3
2
1
1
5
2
26
2
11
1
2013
Prog. Kadr. Yıl Sonu KiĢi
1
56
3
2
1
1
3
2
21
2
10
2
1
1
1
50
3
2
1
1
3
2
21
2
10
2
1
1
1
50
3
2
1
1
2
2
17
1
9
2
1
1
1
43
5
184
2
10
2
8
2
24
4
1
4
28
2
7
17
14
18
11
23
8
3
2
2
29
22
18
15
9
7
292
1
11
2
6
2
24
4
1
2
22
2
6
16
13
12
10
21
7
4
2
23
23
16
13
8
7
258
1
11
2
6
2
24
4
1
2
22
2
6
16
13
12
10
21
7
4
2
23
23
16
13
8
7
258
10
2
4
1
15
5
1
2
17
2
6
14
11
10
8
19
8
4
21
21
17
5
5
6
6
220
18
18
238
23
23
371
18
18
326
18
18
326
13
13
276
1
1
1
36
1
8
1
4
1
14
3
2
12
2
4
13
10
7
8
17
7
2
1
15
17
13
10
7
92
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-6
Sermaye Bilgileri Tablosu (TL)
31.12.2012
Cari Yıl Ġçindeki
Durumu
DeğiĢim
2.050.000.000,00
0,00
2.050.000.000,00
0,00
2.050.000.000,00
0,00
1.072.286.013,22
6,27
721.574.846,66
0,00
292.411.249,37
0,00
SERMAYE DEĞĠġĠMĠ
1. Nominal Sermaye
1.1. Hazinenin Taahhüdü
Hazinenin Taahhüdünden Ödenen
Nakdi
Ayni
Hazinece Mahsup Edilen Tutar
Ġkraz
Hazine Garantili
Hazine Devirli
Hasılat Payı
DFĠF
SSK/SGK Borcu
Temettü
Kâr Yedekleri
GeçmiĢ Yıl Kârları
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Diğer
237.259.728,38
167.518.787,91
24.385.081,00
Sermaye Düz. Olumlu Farkları (Hazine Mahsubu Harici)
Yen. Değ. ArtıĢından Mahsup Edilen Tutar
Diğer
Hazinenin Taahhüdünden Kalan
1.2. Diğer Ortakların Taahhüdü
Diğer Ortakların Taahhüdünden Ödenen
Diğer Ortakların Taahhüdünden Kalan
2. ÖdenmiĢ Sermaye
3. ÖdenmemiĢ Sermaye
93
31.12.2013
Durumu
2.050.000.000,00
2.050.000.000,00
2.050.000.000,00
1.072.286.013,22
6,27
721.574.846,66
292.411.249,37
0,00
0,00
237.259.728,38
0,00
0,00
0,00
0,00
167.518.787,91
0,00
0,00
0,00
0,00
24.385.081,00
0,00
256.139.133,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.050.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256.139.133,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.050.000.000,00
0,00
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-7
Mali Bünyedeki Varlıkların Ayrıntısı
Varlık türleri
Kod
Dönen
Bin TL
Duran
Bin TL
Toplam
Bin TL
1 - Hazır ve paraya çevrilebilir değerler :
Kasa bankalar :
Kasa mevcudu
1
102
102
Bankalardaki nakit
2
254.710
254.710
Kanuni karĢılıklar kasası
3
Diğer
4
0
Hazır değerler toplamı
5
254.813
Kasa ve bankalar toplamı
6
0
254.813
Menkul kıymetler :
Hisse senetleri
7
Tahvil, senet ve bonolar
8
Diğer
9
Menkul kıymetler toplamı
10
-
-
Alacaklar :
Bankaların verdiği krediler
11
Ticari alacaklar
Kamu iktisadi teĢebbüslerinden
12
77
Resmi dairelerden
13
72
Bağlı ortaklıklar veya bağlı A.ġ.lerden
14
-
-
ĠĢtiraklerden
15
-
-
Yurt dıĢından
16
21.348
Diğer
17
29.046
528
29.574
18
50.394
677
51.071
Hazineden
19
854.144
Kamu iktisadi teĢebbüslerinden
20
-
-
Resmi dairelerden
21
-
-
Bağlı ortaklıklardan
22
-
ĠĢtiraklerden
23
Yurt dıĢından
24
Diğer
25
Ticari alacaklar toplamı
77
72
-
-
21.348
Diğer alacaklar
854.144
24.480
-
24.480
-
1.735
1.735
Diğer alacaklar toplamı
26
880.359
Alacaklar toplamı
27
931.430
Stoklar
Ġlk madde ve malzeme
28
317.770
Yarı mamüller
29
2.485
2.485
Mamüller
30
238.901
238.901
Ticari mallar
31
3.281.252
3.281.252
Diğer
32
688
Stoklar toplamı
317.770
688
33
Diğer paraya çevrilebilir değerler :
3.841.096
34
128.557
Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı
35
4.875.927
Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamı (1)
36
5.130.739
25.157
2 - Bağlı değerler :
ĠĢtrirakler
37
Bağlı ortaklıklar veya bağlı A.ġ.ler
38
Maddi duran varlıklar:
Maddi duran varlıklar edinme değeri
39
2.486.852
2.486.852
BirikmiĢ amortismanlar
40
1.657.255
1.657.255
41
829.597
829.597
Maddi olmayan duran varlıklar (Net)
42
1.982
1.982
Özel tükenmeye tabi varlıklar (Net)
43
0
0
Diğer bağlı değerler
44
3.257
3.257
Maddi duran varlıklar (Net)
Bağlı değerler toplamı (2)
45
Varlıklar toplamı (1 + 2)
46
94
5.130.739
834.836
834.836
859.993
5.990.733
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-8
Mali Bünyedeki Kaynakların Ayrıntısı
Kaynak türleri
1 - Yabancı kaynaklar :
Mevduat :
Tasarruf mevduatı
Diğer Mevduat
Mevduat toplamı
Mali borçlar :
Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borç
Hazine aracılığıyla sağlanan dıĢ kredi
Banka kredileri
Diğer krediler
ÇıkarılmıĢ menkul kıymetler taksit ve faizleri
Diğer
Mali borçlar toplamı
Ticari borçlar
Kamu iktisadi teĢebbüslerine
Resmi dairelere
Bağlı ortaklıklara
ĠĢtiraklere
Yurt dıĢına
Diğer
Ticari borçlar toplamı
Diğer borçlar
Kamu iktisadi teĢebbüslerine
Resmi dairelere
Sosyal güvenlik kuruluĢlarına
Bağlı ortaklıklara
ĠĢtiraklere
Yurt dıĢına
Diğer
Diğer borçlar toplamı
Diğer yabancı kaynaklar
Sosyal güvenlik fonları
Ġç sigorta fonları
Kıdem tazminatı karĢılıkları
Dönemkârından hazineye ödenecek kâr payı
Dönemkârından diğer ortak.Öden.Kar payı
Dönemkârından ödenecek vergi ve yasal yük.
Ödenecek diğer vergiler
Diğer
Diğer yabancı kaynaklar toplamı
Negatif konsolidasyon Ģerefiyesi
Yabancı kaynaklar toplamı (1)
2 - Öz kaynaklar
Sermaye
ÖdenmemiĢ sermaye (-)
ÖdenmiĢ sermaye
Sermaye düzeltilmesi olumlu farkı
Tahsis sermayeleri olmayan kuruluĢların
fon veya karĢılıkları
Sermaye yedekleri :
MDV yeniden değerleme artıĢları
Diğer sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
GeçmiĢ yıllar karları
GeçmiĢ yıllar zararları (-)
Dönemkârının özkaynaklarda kalacak kısmı (+)
yada dönem net zararı (-)
Özkaynaklar toplamı (2)
3 - Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-)
4 - Azınlık payları
5 - Azınlık zararlarına sirayet eden zarar (-)
Kaynaklar toplamı (1+2+4) - (3+5)
Kod
Kısa süreli
Bin TL
Uzun süreli
Bin TL
Toplam
Bin TL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27.901
625.272
880.960
-
908.861
625.272
653.173
880.960
1.534.133
11
12
13
14
15
16
17
13.059
13.059
-
13.059
13.059
18
19
20
21
22
23
24
25
37.525
37.525
-
37.525
37.525
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
4.998
73.032
957.626
308
957.626
48.895
18.832
4.998
1.030.659
776.790
1.838.586
2.615.376
2.050.000
454.504
2.050.000
2.050.000
454.504
40
-
-
41
42
43
44
45
46
51.574
51.574
620.425
166.102
32.751
37
38
39
47
48
49
50
51
95
308
957.626
48.895
18.832
620.425
166.102
32.751
3.375.357
5.990.733
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-9
Fon Akım Tablosu
Fon Kaynak ve Kullanımları
A Fon Kaynakları:
1 Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar
a) Olağan kâr
b) Amortismanlar (+)
c) Fon çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (+)
d) Fon giriĢi sağlamayan gelirler (-)
2 Olağan dıĢı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar:
a) Olağan dıĢı kar
b) Fon çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (+)
c) Fon giriĢi sağlamayan gelirler (-)
3 Dönen varlıklar tutarındaki azalıĢlar
4 Duran varlıklar tutarındaki azalıĢlar
5 Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlar
(Borç ve gider karĢılıklarını kapsamaz)
6 Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlar
(Borç ve gider karĢılıklarını kapsamaz)
7 Sermaye arttırımı
(Nakit karĢılığı veya DıĢarıdan getirilen diğer varlıklar)
8 Hisse senedi Ġhraç Primleri
B Fon Kullanımları:
1 Faaliyetlerle ilgili kullanımlar:
a) Olağan zarar
b) Amortismanlar (+)
c) Fon çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (+)
d) Fon giriĢi sağlamayan gelirler (-)
2 Olağan dıĢı faaliyetlerle ilgili kullanımlar:
a) Olağan dıĢı zarar
b) Fon çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (+)
c) Fon giriĢi sağlamayan gelirler (-)
3 Ödenen vergi ve benzerleri
(Bir önceki dönem kârından ödenen)
4 Ödenen temettüler :
a) Bir önceki dönem kârından ödenen
b) Yedeklerden dağıtılan
5 Dönen varlıklar tutarındaki artıĢlar
6 Duran varlıklar tutarındaki artıĢlar
(Yeniden değerlemeyi kapsamaz)
7 Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalıĢlar
8 Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalıĢlar
9 Sermayedeki azalıĢlar
96
Cari dönem
Bin TL
2.170.622
276.492
28.811
88.704
153.841
401
1.622.373
2.170.622
173.857
(1.244)
6.127
1.902.022
74.062
15.796
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-10
Nakit Akım Tablosu
(Bin TL)
A- Dönem baĢı nakit mevcudu
B- Dönem içi nakit giriĢleri
1- SatıĢlardan elde edilen nakit
a) Net satıĢlar
b) Ticari alacaklardaki azalıĢlar
c) Ticari alacaklardaki artıĢlar(-)
2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan dolayı sağlanan nakit
3- Olağan dıĢı gelir ve karlardan sağlanan nakit
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan)
a) Menkul kıymet ihraçlardan
b) Alınan krediler
c) Diğer artıĢlar
5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili olmayan)
a) Menkul kıymet ihraçlardan
b) Alınan krediler
c) Diğer artıĢlar
6- Sermaye artıĢından sağlanan nakit
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit
8- Diğer nakit giriĢleri
C- Dönem içi nakit çıkıĢları
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkıĢları
a) SatıĢların maliyeti
b) Stoklardaki artıĢlar
c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalıĢlar
d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artıĢlar (-)
e) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen giderler (-)
f) Stoklardaki azalıĢlar (-)
2- Faaliyet giderlerine iliĢkin nakit çıkıĢları
a) AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri
b) Pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri
c) Genel yönetim giderleri
d) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (-)
3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara iliĢkin nakit çıkıĢları
a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar
b) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)
4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkıĢları
5- Olağan dıĢı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkıĢı
a) Olağan dıĢı gider ve zararlar
b) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)
6- Duran varlık yatırımlarına iliĢkin nakit çıkıĢları
7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (alımlarla ilgili olmayan)
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b) Alınan kredilerin anapara ödemeleri
c) Diğer ödemeler
8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (alımlarla ilgili olmayan)
a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b) Alınan kredilerin anapara ödemeleri
c) Diğer ödemeler
9- Ödenen vergi ve benzerleri
10- Hazineye aktarılan
11- Diğer nakit çıkıĢları
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C)
E- Nakit artıĢ veya azalıĢı (B-C)
97
66.770
4.179.405
2.397.886
2.244.202
153.685
56.052
12.745
1.622.373
625.272
997,101
88.704
88.704
1.645
3.991.362
2.834.389
1.916.102
932.900
14.198
(28.811)
105.376
730
55.053
49.593
2.283
2.283
186.602
186.602
71.191
1.598
1.598
783.080
783.080
6.127
783.795
254.813
188.043
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-11
KuruluĢun Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) Katkısı (Gelir Yoluyla)
Firma ölçeğinde katma değerin oluĢumu
A-Pozitif etkenler:
- Personel giderleri
- Verilen faizler ( Yurt içi )
- Verilen bina ve arazi kiraları
- KarĢılık giderleri
- Mevzuat gereğince katılma payları
- Dernek ve benzeri yerlere bağıĢlar
- GeçmiĢ yıllara ait gider ve zararlar
- Ġç sigorta fonu gideri
- Amortisman ve tükenme payları
- DıĢ aleme ödenen giderler
- Diğer pozitif etkiler
- Dönem kârı
Toplam (A)
B-Negatif etkiler (-)
- Alınan faizler (Yurt içi)
- Alınan bina ve arazi kiraları
- KarĢılıklarda kullanılmayan kısım
- GeçmiĢ yıllara ait gelir ve kârlar
- Bağlı ort.ve iĢt.den alınan kâr payları
- Ġç sigorta fonundan yapılan tahsilat
- DıĢ alemden sağlanan gelirler
- Diğer negatif etkiler
- Dönem zararı
Toplam (B)
Üretici Fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt
içi Hasıla (GSYĠH)'ya katkı : (A-B)
Diğer Transferler (-)
Hazine yardımları (-)
Diğer yardım ve bağıĢlar (-)
Vergi iadeleri (-)
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar
Alıcı Fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt
Ġçi Hasıla (GSYH)'ya katkı
DıĢ aleme ödenen giderler (-)
DıĢ alemden sağlanan gelirler (-)
Alıcı Fiyatlarıyla Gayri Safi Milli
Hasıla (GSMH) 'ya katkı
98
Sıra
No
Bin TL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
174.772
91.519
12.099
813
2.684
8.531
9.130
48.794
179.541
102.635
630.518
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
(23.182)
(1.797)
(7.105)
(42)
(18)
(36.671)
(68.815)
24
561.702
25
26
27
28
29
(756.807)
30.466
30
31
32
33
(164.638)
(164.638)
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-12
2013 Yılı DıĢ Ödemeler Dengesine Etki Tablosu
DıĢ alemden sağlanan
1- Ġhracat bedellerinden
DıĢ aleme ödenen
Bin TL
284.461 1- Ġthalat bedelleri
Bin TL
121.175
2- Sermaye bedellerinden
0 2- Sermaye bedellerine
0
3- Görünmeyen iĢlemlerden
0 3- Görünmeyen iĢlemlere
0
Toplam
284.461
Denge farkı
Toplam
Denge farkı
99
121.175
163.286
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-13
2013 Yılı Finansman Giderleri Tablosu
Faiz
Krd.Koms.
Kur Farkı
Toplam
Bin TL
Bin TL
Bin TL
Bin TL
Kaydedildiği hesaplar ve ödendiği yerler
1- Kaydedildiği hesaplar bakımından :
ĠĢletme maliyetine giren
Kâr ve zarar hesabına alınan
Yatırım bedellerine giren
Toplam
2- Ödendiği (ya da alacak kaydedildiği)
yerler bakımından:
Hazine TL Kredi Faizi
T.Ġhracat Kredi Bankası
Diğer Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri
Ġç borçlar için baĢkaca yerler
DıĢ borçlar için verilen
Hazineye ödenen döviz faizi
Diğer
Toplam
91.502
17
91.502
17
0
91.502
17
0
91.519
63.180
63.180
28.322
28.322
0
91.502
100
17
17
0
17
91.519
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-14
Vergiler Tablosu
Vergi türleri
Geçen Yıldan
Devir
Tahakkuk
Ödenen Veya
Mahsup edilen
Yıl Sonu
Kalıntısı
Bin TL
Bin TL
Bin TL
Bin TL
A- KuruluĢun yükümlü olduğu vergi,
resim, harç ve fonlar
1-
Gelirlerden alınan:
3.198
- Kurumlar Vergisi
5.356
18.832
-
-
-
-
3.198
20.989
5.356
18.832
- Motorlu taĢıtlar vergisi
1
238
239
0
- Emlak Vergisi (Belediyelere ödenen)
-
2.659
2.659
0
1
2.897
2.899
0
- KDV
-
25.412
25.412
0
- Özel tüketim vergisi (ÖTV)
-
-
-
-
- Banka ve Sigorta Muamele Ver.
-
-
-
-
- Damga Vergisi
0
239
239
0
- DıĢ Ticarette Ödenen Vergiler(5)
-
245
245
-
-
383
383
-
-
83
83
-
- Diğer
Toplam(1)
2-
20.989
Servetten Alınan
- Diğer
Toplam(2)
3-
Mal ve Hizmetten alınan (Dolaylı Vergiler):
- Harçlar
- Belediyelere ödenen vergi, resim ve harçlar
(Emlak vergisi dıĢında)
60
60
-
- ġans Oyunları Vergisi
-
-
-
-
- HaberleĢme Vergisi
-
-
-
-
- Özel iletiĢim vergisi
- Diğer
Toplam(3)
-
-
-
-
0
26.422
26.422
0
1
29.319
29.321
0
3.200
50.309
34.676
18.832
1.513
23.211
22.924
1.800
1.343
55.489
55.969
863
- Tevkif edilen KDV
0
29.992
29.992
0
-Elektrik ve Havagazı tüketim vergisi
-
-
-
-
- Diğerleri
-
-
-
-
Toplam(B)
2.856
108.691
108.884
2.663
Genel Toplam (A+B)
6.055
159.000
143.560
21.495
Toplam(2+3)
Toplam (A)
KuruluĢun sorumlu olduğu vergi,resim,harç ve
B- fonlar :
- Personelden stope edilen gelir ve damga vergisi
- Yüklenici, üretici ve ortaklardan stope edilen
gelir , kurumlar ve damga vergisi
101
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-15.a
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bilançosu (TL)
Önceki Dönem
31.12.2012
Aktif (Varlıklar)
I-
Ayrıntısı
Cari Dönem
31.12.2013
Tümü
Ayrıntısı
Tümü
Dönen Varlıklar
A-
B-
C-
Hazır Değerler
1 - Kasa
2 - Alınan Çekler
3 - Bankalar
4 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5 - Diğer Hazır Değerler
Menkul Kıymetler
1 - Hisse Senetleri
2 - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
3 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
4 - Diğer Menkul Kıymetler
5 - Menkul Kıymetler Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-)
8E-
F-
Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri
G-
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler
2 - Gelir Tahakkukları
H-
56,15
-
50.393.927,57
203.809.518,50
50.171.866,06
391.784,79
17.468.372,07
11.794,40
210.267,11
17.836.533,57
(17.434.712,74)
(17.836.533,57)
1.806.980.077,50
2.561.914.382,63
1.803.372.430,88
2.560.179.009,34
65.935,71
3.216.710,91
75.118,57
1.660.254,72
1.581.003,78
1.580.237,11
(1.256.003,78)
(1.580.237,11)
2.977.513.978,68
3.910.413.546,99
575.282.615,96
1.427.054,04
174.974.337,18
2.222.882.690,24
317.770.418,19
2.485.045,39
238.900.608,78
3.350.569.080,99
2.927.914,33
688.393,64
19.366,93
-
-
7.316.253,42
7.192.771,67
123.481,75
Diğer Dönen Varlıklar
1 - Devreden Katma Değer Vergisi
2 - Ġndirilecek KDV
3 - Diğer KDV
4 - PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5 - GeçmiĢ Döneme Ait Ġndirilecek ATĠK KDV.
6 - ĠĢ Avansları
7 - Personel Avansları
8 - Sayım ve Tesellüm Noksanları
9 - Diğer ÇeĢitli Dönen Varlıklar
10-
254.710.211,28
204.234.962,62
ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-)
Stoklar
1 - Ġlk Madde Malzeme
2 - Yarı Mamuller
3 - Mamuller
4 - Ticari Mallar
5 - Yolda ve Konsinyaterlerdeki Stoklar
6 - Satın Alınan Emtia
7 - Diğer Stoklar
8 - Stok Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-)
9 - Verilen SipariĢ Avansları
66.682.805,93
-
ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı (-)
Diğer Alacaklar
1 - Ortaklardan Alacaklar
2 - ĠĢtiraklerden Alacaklar
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4 - Personelden Alacaklar
5 - Diğer ÇeĢitli Alacaklar
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
7 - ġüpheli Diğer Alacaklar
254.812.570,04
102.302,61
15,00
Ticari Alacaklar
1 - Alıcılar
2 - Alacak Senetleri
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4 - Verilen Depozito ve Teminatlar
5 - Diğer Ticari Alacaklar
6 - ġüpheli Ticari Alacaklar
7-
D-
66.770.045,36
87.224,43
8.847.211,25
7.886.211,20
961.000,05
97.459.508,85
Diğer Dönen Varlıklar KarĢılığı (-)
Dönen Varlıklar Toplamı
120.033.504,20
1.308,72
62.203,70
16.969.421,95
2.000,00
81.775,00
9.102.110,00
(14.194.654,52)
(7.145.015,15)
5.160.274.826,43
102
122.074.374,05
94.621.229,00
6.908.456.012,53
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-15.b
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bilançosu (TL)
Önceki Dönem
31.12.2012
Ayrıntısı
Tümü
Aktif (Varlıklar)
II-
Cari Dönem
31.12.2013
Ayrıntısı
Tümü
Duran varlıklar
A-
B-
C-
D-
E-
F-
Ticari Alacaklar
1-
Alıcılar
2-
Alacak Senetleri
3Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4Verilen Depozito Ve Teminatlar
5ġüpheli Ticari Alacaklar
6ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-)
Diğer Alacaklar
1Ortaklardan Alacaklar
2ĠĢtiraklerden Alacaklar
3Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4Personelden Alacaklar
5Diğer ÇeĢitli Alacaklar
6Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
7ġüpheli Diğer Alacaklar
8ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-)
Mali Duran Varlıklar
1Bağlı Menkul Kıymetler
2Bağlı Menkul Kıymetler
Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-)
3ĠĢtirakler
4ĠĢtiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5ĠĢtirakler Sermaye Payları
Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-)
6Bağlı Ortaklıklar
7Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
8Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları
Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-)
9Diğer Mali Duran Varlıklar
10Diğer Mali Duran Varlıklar Değ. DüĢ. KarĢılığı (-)
Maddi Duran Varlıklar
1Arazi ve Arsalar
2Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
3Binalar
4Tesis, Makina ve Cihazlar
5TaĢıtlar
6DemirbaĢlar
7Diğer Maddi Duran Varlıklar
8BirikmiĢ Amartismanlar (-)
9Yapılmakta Olan Yatırımlar
10Verilen Avanslar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1Haklar
2ġerefiye
3KuruluĢ ve Orgütlenme Giderleri
4AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri
5Özel Maliyetler
6Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7BirikmiĢ Amartismanlar (-)
8Verilen Avanslar
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1Arama Giderleri
2Hazırlık ve GeliĢtirme Giderleri
3Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
4BirikmiĢ Tükenme Payları (-)
5-
G-
H-
521.024,75
521.024,75
677.317,45
677.317,45
-
-
24.480.000,00
24.480.000,00
24.480.000,00
24.480.000,00
785.009.251,05
829.597.329,51
40.356.083,02
532.973.198,84
1.481.140.668,85
258.306.802,88
13.734.923,07
14.247.965,34
41.646.961,14
535.601.173,60
1.481.105.098,80
255.656.643,13
13.497.677,33
14.355.372,81
(1.628.444.326,18)
70.777.316,48
1.916.618,75
(1.657.254.957,49)
141.968.271,11
3.021.089,08
1.494.776,89
1.981.519,60
527.653,33
527.653,33
7.987.945,26
(7.020.821,70)
10.016.850,35
(8.562.984,08)
0,01
5.941.977,91
(5.941.977,90)
0,01
5.941.977,91
(5.941.977,90)
Verilen Avanslar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1Gelecek Yıllara Ait Giderler
2Gelir Tahakkukları
Diğer Duran Varlıklar
1Gelecek Yıllarda Ġndirilecek KDV
2Diğer KDV
3Gelecek Yıllar Ġhtiyacı Stoklar
4Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V.
5PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar
6Diğer ÇeĢitli Duran Varlıklar
7Stok Değer DüĢüklüğü KarĢılığı
8BirikmiĢ Amortismanlar (-)
108.302,19
108.302,19
129.031,00
129.031,00
3.529.351,05
14.153.677,73
3.128.177,47
12.485.766,63
(10.624.326,68)
(9.357.589,16)
Duran Varlıklar Toplamı
815.142.705,94
859.993.375,04
Aktif (Varlıklar) Toplamı
Nazım Kayıtlar
5.975.417.532,37
676.113.389,33
7.768.449.387,57
576.570.868,25
103
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-15.c
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bilançosu (TL)
Önceki Dönem
31.12.2012
Pasif (Kaynaklar)
Ayrıntısı
I-
Tümü
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
A- Mali Borçlar
B-
C-
D-
1-
Banka Kredileri
2-
Hazine Kredileri
3-
Yurt DıĢı Kredileri
4-
Uzun Vadeli Kredilerin Anapara
Taksitleri ve Faizleri
5-
Tahvil, Anapara ve Borç,
Taksit ve Faizleri
6-
ÇıkarılmıĢ Bonolar ve Senetler
7-
ÇıkarılmıĢ Diğer Menkul Kıymetler
8-
Menkul Kıymetler ihraç Farkı (-)
Satıcılar
2-
Borç Senetleri
3-
Borç Senetleri Reeskontu (-)
4-
Alınan Depozito ve Teminatlar
5- Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
1-
Ortaklara Borçlar
2-
ĠĢtiraklere Borçlar
3-
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4-
Personele Borçlar
5-
Diğer ÇeĢitli Borçlar
EF-
G-
1-
Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3-
Vadesi GeçmiĢ ErtelenmiĢ veya
Taksitlend.Vergi ve Diğer Yükümlülükler
PeĢin Ödenen Vergi
ve Diğer Yükümlülükler (-)
3-
Kıdem Tazminatı KarĢılığı
4-
Maliyet Giderleri KarĢılığı
1.561.127,69
3.984.677,52
5.726.011,82
778.709.134,97
Diğer KDV
3-
Merkez ve ġubeler Cari Hesabı
4-
Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
5-
1.743.129.765,70
1.706.035.134,97
44.978,02
62.104,51
18.271.869,86
37.032.526,22
39.744.889,36
39.568.339,76
69.747.060,85
69.317.109,68
176.549,60
429.951,17
3.344.940,18
3.311.415,67
2.856.880,50
2.662.688,19
198.959,52
307.900,75
289.100,16
340.826,73
3.198.276,34
18.832.060,79
6.127.469,47
20.989.373,50
(2.929.193,13)
(2.157.312,71)
3.148.345,13
Gelecek Aylara Ait Gelirler
2-
5.772.129,21
797.025.982,85
2- Gider Tahakkukları
Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Hesaplanan KDV
13.059.268,72
4.948.754,96
5- Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve
Gider Tahakkukları
1-
27.901.096,65
18.323.660,89
Dönem Kârı Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülük KarĢılıkları
2-
653.173.255,11
27.257.093,37
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Borç ve Gider KarĢılıkları
1-
I-
7.678.111,48
2- Alınan Diğer Avanslar
Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
1-
H-
Alınan SipariĢ Avansları
Tümü
625.272.158,46
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
Alınan Avanslar
1-
Ayrıntısı
7.678.111,48
9- Diğer Mali Borçlar
Ticari Borçlar
1-
Cari Dönem
31.12.2013
2.401.185,55
767.106,21
812.549,82
2.381.238,92
1.588.635,73
2.774.767,43
2.774.767,43
Diğer ÇeĢitli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
1.957.094,85
884.172.406,14
104
1.957.094,85
2.505.611.107,24
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-15.d
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bilançosu (TL)
Önceki Dönem
31.12.2012
Pasif (Kaynaklar)
Ayrıntısı
II-
III-
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
AMali Borçlar
1Banka Kredileri
2Hazine Kredileri
3Yurt DıĢı Kredileri
4ÇıkarılmıĢ Tahviller
5ÇıkarılmıĢ Diğer Menkul Kıymetler
6Menkul Kıymetler Ġhraç Farkı (-)
7Diğer Mali Borçlar
BTicari Borçlar
1Satıcılar
2Borç Senetleri
3Borç Senetleri Reeskontu (-)
4Alınan Depozito ve Teminatlar
5Diğer Ticari Borçlar
CDiğer Borçlar
Ortaklara Borçlar
1ĠĢtiraklere Borçlar
2Bağlı Ortaklıklara Borçlar
3Diğer ÇeĢitli Borçlar
4Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
5Kamuya Olan EretelenmiĢ ve
6TaksitlendirilmiĢ Borçlar
DAlınan Avanslar
1Alınan SipariĢ Avansları
2Alınan Diğer Avanslar
EBorç ve Gider KarĢılıkları
1Kıdem Tazminatı KarĢılıkları
2Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları
FGelecek Yıllara Ait Gelirler ve
Gider Tahakkukları
1Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2Gider Tahakkulları
GDiğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
1Gelecek Yıllara Ertelenen Veya
Terkin Edilen KDV
2Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
Öz
Kaynaklar
AÖdenmiĢ Sermaye
1Sermaye
2ÖdenmemiĢ Sermaye (-)
BSermaye Düzeltme Farkları
3Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları
CSermaye Yedekleri
1Hisse Senedi Ġhraç Primleri
2Hisse Senedi Ġptal Karları
3M.D.V. Yeniden Değerleme ArtıĢları
4ĠĢtirakler Yeniden Değerleme ArtıĢları
5Maliyet ArtıĢları Fonu
DKar Yedekleri
1Yasal Yedekler
2Statü Yedekleri
3Olağanüstü Yedekler
4Diğer Kâr Yedekleri
5Özel Fonlar
EGeçmiĢ Yıllar Kârları
1GeçmiĢ Yıllar Kârları
FGeçmiĢ Yıllar Zararları (-)
1GeçmiĢ Yıllar Zararları
GDönem Net Kârı (Zararı)
1 - Dönem Net Kârı
Öz Kaynaklar Toplamı
Pasif (Kaynaklar) Toplamı
Nazım Kayıtlar
Cari Dönem
31.12.2013
Tümü
Ayrıntısı
880.960.231,70
880.960.231,70
Tümü
880.960.231,70
880.960.231,70
-
-
-
-
-
-
868.922.456,04
957.626.250,44
868.922.456,04
957.626.250,44
-
-
-
-
1.749.882.687,74
1.838.586.482,14
2.050.000.000,00
2.050.000.000,00
2.050.000.000,00
2.050.000.000,00
454.504.288,52
454.504.288,52
454.504.288,52
454.504.288,52
-
-
811.211.977,55
616.779.964,12
671.999.462,80
620.425.150,15
144.101.275,51
50.330.737,92
51.574.312,65
18.243.975,44
18.243.975,44
105
166.102.261,90
166.102.261,90
-
-
7.402.196,98
3.341.362.438,49
5.975.417.532,37
676.113.389,33
81.645.784,97
3.424.251.798,19
7.768.449.387,57
576.570.868,25
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-15.e
Bilanço Dipnotları
1-
Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiĢ bulunan ortaklıklarda
--:
kayıtlı sermaye tavanı
Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
ve genel sekreter gibi üst yöneticilere
2-
a) Cari dönemde verilen her çeĢit avans ve borcun toplam tutarı
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi
:
:
8.900,00 TL
---
3-
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı
:
1.385.984.500,00 TL
4-
Alacaklar için alınmıĢ ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
:
101.264.221,76 TL
5-
Yabancı kaynaklar için verilmiĢ ipotek ve diğer teminatların
toplam tutarı
:
3.096.874,85 TL
6-
Pasifte yer alamayan taahhütlerin toplam tutarı
:
---
7-
8-
9-
101112131415-
16-
17-
Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları
Döviz Cinsi
Miktarı
TL. Kuru
USD
10.575,00
2,1343
Yurt dıĢından alacaklar (avanslar dahil)
Döviz Cinsi
Miktarı
TL. Kuru
USD
10.002.296,28
2,1343
Yurt dıĢına borçlar (avanslar dahil)
Döviz Cinsi
Miktarı
TL. Kuru
EURO
1.219,23
2,9365
USD
3.204.406,79
2,1343
Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili
olanların tutarı
Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin
toplam tutarı
Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüĢtürülebilir
niteliktekilerin tutarı
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü
Türü
Tertibi
Adedi
Üsleri
--------Cari dönemde ihraç edilmiĢ hisse senedi tutarı
ĠĢletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip
ortakların
Adı
Pay Oranı
Hazine
%100
Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iĢtirakler ile
müessese ve bağlı ortaklıkların
Adı
Pay Oranı
Top. Sermayesi
TMO-TOBB Tarım
%48
51.000.000,00 TL
Ürünleri Lisanslı
Depoculuk San.
ve Tic. A.ġ.
Stok değerleme yöntemi
a) Cari dönemde uygulanan yöntem
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değiĢikliğinin stoklarda
meydana getirdiği artıĢ (+) veya azalıĢ (-) tutarı
106
:
22.570,22 TL
:
21.347.900,95 TL
:
3.580,27 TL
6.839.165,42 TL
:
---
:
---
:
:
Toplam Tutar
-----
:
Pay Tutarı
2.050.000.000,00 TL
:
Dönem Kâr/Zararı
- 970.133 TL
:
:
Hareketli Ortalama
Hareketli Ortalama
:
---
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-15.f
18-
19-
2021-
22-
2324-
25-
26-
27-
28-
2930-
Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri
a) Satın alınan, imal veya inĢa edilen maddi duran
:
23.253.626,03 TL
varlıkların maliyeti
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran
:
22.012.471,75 TL
varlıkların maliyeti
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artıĢları
:
--- Varlık maliyetlerinde (+)
:
--- BirikmiĢ amortismanlarda (-)
:
--Ana kuruluĢ, bağlı ortaklık ve iĢtiraklerin ticari alacak ve ticari borçları içindeki payları
Ticari Alacak
Ticari Borç
:
1- Ana KuruluĢ
----:
--2- Bağlı Ortaklık
----:
--3- ĠĢtirakler
----:
--3.497
Cari dönemdeki ortalama personel sayısı
:
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı
:
--gerektiren hususlara iliĢkin bilgi
Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin
edilemeyen Ģarta bağlı zararlar ile her türlü Ģarta bağlı
:
kazançlara iliĢkin bilgi (ĠĢletmeyi borç altına sokacak ve
--dönem sonucunu etkileyebilecek ihtilafların mahiyetleri bu
bölümde açıklanır.)
ĠĢletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde
etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değiĢikliklere
:
--iliĢkin bilgi ve bunların parasal etkileri
Bankalardaki mevduatın bloke olanına iliĢkin tutarları
:
--Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde
yer alıp iĢletmenin ortakları, iĢtirakleri ve bağlı ortaklıklar
:
--tarafından çıkarılmıĢ bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar
ĠĢtirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan
sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi :
--tutarları
Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin
ve çıkarılmıĢ menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi
:
101.977.498,52 TL
dahil) kredi menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk
etmemiĢ gelecek döneme iliĢkin faiz borçları tutarları
Ortaklar, iĢtirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen
garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin
:
--tutarı
Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların
:
açık, yorumlanabilir ve anlaĢılabilir olması açısından
--açıklanması gerekli olan diğer hususlar
Bilançonun onaylanarak kesinleĢtiği tarih
:
…/…/2014
107
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-16.a
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2013 yılı Gelir Tablosu
Gelir ve Giderler
A- BRÜT SATIġLAR
1-Yurt Ġçi SatıĢlar
2-Yurt DıĢı SatıĢlar
3 - Diğer Gelirler
B- SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-)
1- SatıĢtan Ġadeler (-)
2 - SatıĢ Ġskontoları (-)
3 - Diğer Ġndirimler (-)
C- NET SATIġLAR
D- SATIġLARIN MALĠYETĠ (-)
1 - Satılan Mamüller Maliyeti (-)
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4 - Diğer SatıĢların Maliyeti (-)
BRÜT SATIġ KÂRI VEYA ZARARI
E- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
1 - AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-)
2 - Pazarlama. SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-)
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALĠYET KÂRI VEYA ZARARI
F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN
GELĠR VE KARLAR
1 - ĠĢtiraklerden Temettü Gelirleri
2 - Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3 - Faiz Gelirleri
4 - Komisyon Gelirleri
5 - Konusu Kalmayan KarĢılıklar
6 - Kambiyo Karları
7 - Faaliyetle Ġlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN
GĠDER VE ZARARLAR (-)
1 - Reeskont Faiz Giderleri (-)
2 - Komisyon Giderleri (-)
3 - KarĢılık Giderleri (-)
4- Kambiyo Zararları(-)
5 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
H- FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-)
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
I - OLAĞAN DIġI GELĠR VE KÂRLAR
1 - Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2 - Diğer Olağan DıĢı Gelir ve Kârlar
J- OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR (-)
1 - ÇalıĢmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3 - Diğer Olağan DıĢı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
DÖNEM KÂRI VERGĠ VE DĠĞER
K- YASALYÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI (-)
Önceki Dönem
01.01-31.12.2012
Ayrıntısı
Tümü
1.521.532.691,57
749.184.666,97
183.355.920,80
588.992.103,80
(14.321,34)
(14.321,34)
Cari Dönem
01.01-31.12.2013
Ayrıntısı
Tümü
2.244.289.531,94
1.202.971.698,60
284.461.242,06
756.856.591,28
(87.789,46)
(87.789,46)
1.521.518.370,23
(1.301.255.358,61)
2.244.201.742,48
(1.916.102.071,46)
(156.134.122,78)
(1.107.533.108,82)
(29.852.255,28)
(7.735.871,73)
(324.012.997,28)
(1.566.155.566,59)
(16.598.768,56)
(9.334.739,03)
220.263.011,62
(83.019.141,02)
(722.051,06)
(36.567.167,22)
(45.729.922,74)
328.099.671,02
(105.376.430,30)
(730.301,06)
(55.053.403,34)
(49.592.725,90)
137.243.870,60
222.723.240,72
40.783.304,74
56.052.155,21
20.288.053,57
23.182.167,39
2.608.889,54
2.995.761,91
14.890.599,72
7.104.536,89
7.008.910,97
18.756.539,96
(2.058.351,01)
(35.330,31)
(2.023.020,70)
(2.283.014,02)
(813.398,91)
(1.469.615,11)
-
-
175.968.824,33
15.137.693,00
276.492.381,91
12.744.824,35
4.991,81
15.132.701,19
42.378,79
12.702.445,56
(177.576.850,88)
(52.085.893,19)
(7.616.467,32)
(117.874.490,37)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
108
(186.602.047,79)
(30.645.613,27)
(8.531.037,63)
(147.425.396,89)
13.529.666,45
102.635.158,47
6.127.469,47
20.989.373,50
7.402.196,98
81.645.784,97
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-16.b
Gelir Tablosu Dipnotları
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
910-
11-
12-
13-
Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları
:
48.793.853,89 TL
a) Amortisman giderleri
:
48.793.853,89 TL
aa) Normal amortisman giderleri
:
48.793.853,89 TL
bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri
:
---
b) Ġtfa ve tükenme payları
:
---
Dönem KarĢılık giderleri
:
813.398,91 TL
Dönemin tüm finansman giderleri
91.519.024,28 TL
:
a) Üretim maliyetine verilenler
91.502.043,94 TL
:
b) Sabit varlıklar maliyetine eklenenler
:
c) Doğrudan gider yazılanlar
16.980,34 TL
:
Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluĢ, ana ortaklık,
müessese, bağlı ortaklık ve iĢtiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam :
--tutar içindeki payları %20’yi aĢanlar ayrıca gösterilecektir.)
Ana kuruluĢ, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iĢtiraklere
yapılan satıĢlar (Toplam tutar içindeki %20’yi aĢanlar ayrıca :
--gösterilecektir.)
Ana kuruluĢ, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iĢtiraklerden
alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar
1.065.670,67 TL
:
içindeki payları %20’yi aĢanlar ayrıca gösterilecektir.) (Kira
bedeli)
Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleriyle Genel Müdür, Genel
Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari :
457.555,52 TL
dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı
-) Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan
değiĢikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana :
Normal Amortisman
getirdiği artıĢ (+) veya (-) azalıĢ
Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariĢ) ve stok
Hareketli Ortalama
değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk :
Maliyet Yöntemi
çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi)
Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının
: Stok Sayımı YapılmıĢtır.
gerekçeleri
Yurt içi ve yurt dıĢı satıĢlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,
hurda, döküntü gibi maddelerin satıĢları ile hizmet satıĢlarının ayrı
Oran AĢılmamıĢtır.
:
ayrı toplamlarının brüt satıĢların yüzde yirmisini aĢması halinde bu
madde ve hizmetlere iliĢkin tutarları
Önceki döneme iliĢkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve
kaynaklarını gösteren açıklayıcı not
ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR VE KÂRLARI
42.378,79 TL
:
ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDER VE ZARARLARI
8.531.037,63 TL
:
- Önceki Dönem Gider ve Zararı
69.864,80 TL
:
- Emekli Sandığı Makam Tazminatı
928.185,09 TL
:
- Sosyal Güvenlik KuruluĢları
--:
- Emekli Personel Ölüm Yardımı Giderleri
194.711,87 TL
:
- Emekli Personel Ġkramiye ve Kıdem Tazminatı
7.338.275,87 TL
:
Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek
--:
koĢuluyla, hisse baĢına kâr ve kâr payı oranları
109
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-17
Kar Dağıtım Tablosu
A- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1- DÖNEM KÂRI
2- ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
- Kurumlar Vergisi
- Gelir Vergisi Kesintisi
- Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
102.635.158,47
20.989.373,50
20.989.373,50
0.00
0.00
NET DÖNEM KÂRI
3- GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-)
4- I.TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)
5- ĠġLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
81.645.784,97
DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI
6- ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-)
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
7- PERSONELE TEMETTÜ (-)
8- YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-)
9- ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-)
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
10- ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)
11- STATÜ YEDEKLERĠ (-)
12- OLAĞAN DIġI YEDEKLER (DAĞITILMAMIġ KARLAR)
13- DĠĞER YEDEKLER
14- ÖZEL FONLAR
61.118.753,28
B- YEDEKLERDEN DAĞITIM
1- DAĞITILAN YEDEKLER
2- II. TERTĠP YASAL YEDEKLER (-)
3- ORTAKLARA PAY (-)
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
4- PERSONELE PAY (-)
5- YÖNETĠM KURULUNA PAY (-)
C- HĠSSE BAġINA KÂR
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
- Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
D- HĠSSE BAġINA TEMETTÜ
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
- Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
E- HAZĠNEYE DEVREDĠLECEK KÂR
- Hazineye Devredilecek Net Kâr
- Gelir Vergisi Stopajı
110
20.527.031,69
12.223.750,66
48.895.002,62
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-18.a
111
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-18.b
112
76. Hesap Dönemi 2013 Yılı Faaliyet Raporu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Ek-19
113
Download

76. HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 2013 Mali ĠĢler