TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FINDIK BÜLTENĠ
SAYI: 2014/02
05.02.2014
1- FINDIK ALIMLARI
2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne fındık alım görevi
verilmiĢtir.
Bu görev kapsamında; 2006, 2007 ve 2008 tarım dönemlerinde, toplamda 694 bin ton alım
gerçekleĢtirilmiĢ olup karĢılığında net 2,96 milyar TL ödemede bulunulmuĢtur.
2009/15202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fındık Stratejisi uygulamaya konularak TMO’ya
verilmiĢ olan fındık alım görevi 2009 yılından itibaren sonlandırılmıĢtır.
Bununla birlikte, TMO-TOBB LĠDAġ fındıkta lisanlı depoculuğa 2012 yılı itibariyle baĢlamıĢtır.
2013 yılında da faaliyetlerine devam etmekte olup Ünye’de 34 ton, Düzce’de 907 ton olmak üzere
toplamda 941 ton ürün muhafaza altına alınmıĢtır.
2- KABUKLU FINDIK STOKLARI
Alımla oluĢan 694 bin tonluk stokun 666 bin tonluk kısmı (%96) çeĢitli yöntemler ile
değerlendirilmiĢ olup cari stok miktarı 27 bin tondur (19 bin tonu FKB’ye tahsislidir).
3- STOK DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI
a- ĠMALAT ĠġLEMLERĠ
Halkımıza fındık ve mamullerinin tüketimi alıĢkanlığı kazandırılması ve arz fazlası stokların yağlık
amaçlı değerlendirilmesi suretiyle imalatlarda toplam 406 bin ton kabuklu fındık kullanılmıĢtır.
ġubat ayı içerisinde 500 tonluk rafine fındık yağı imalatı için Afyonkarahisar ve Trabzon ġube
Müdürlüklerinde ihaleye çıkılacaktır.
b- SATIġ ĠġLEMLERĠ
Perakende SatıĢlar:
Halkımıza fındık ve mamullerinin tüketimi alıĢkanlığı kazandırmak amacıyla, kavrulmuĢ fındık ve
fındık ezmesi gibi ürünlerimiz Kurumumuz satıĢ noktalarında tüketicilerimizin beğenisine sunulmuĢ
olup bu yöndeki satıĢlarımız 2011 yılında sonlandırılmıĢtır.
Kurumumuzca yapılmıĢ olan bu tür tanıtım faaliyetlerinin de katkısı ile 2006 yılında 60 bin ton olan
fındık tüketimi, 110–120 bin ton seviyesine ulaĢmıĢtır.
TMO markası ile üretilen rafine fındık yağları, bağlı iĢyerlerimizde aĢağıdaki fiyatlardan
perakende olarak satıĢa sunulmaktadır. Bugüne kadar 5 bin ton rafine fındık yağı satıĢı
yapılmıĢtır.
Perakende SatıĢ Fiyatları (KDV Dâhil, TL/Adet)
Rafine Fındık Yağı
1 Litre
6,00
5 Litre
30,00
Toptan SatıĢlar:
a- Kabuklu Fındık SatıĢları:
Üreticilerden olan ürün arzının azalması sonucu piyasalarda arz açığı oluĢması durumunda, arz talep
dengesi de gözetilerek sektörün fındık ihtiyacı Kurumumuzca karĢılanmıĢ olup 2007 yılından bu
yana toplamda 199 bin ton satıĢ gerçekleĢtirilmiĢtir.
1
2011/1812 sayılı Kararname kapsamında Fiskobirlik’e ilave 21.500 ton kabuklu fındık tahsis
edilmiĢ olup 9 parti halinde satıĢı yapılacaktır.
2.500 tonluk 1. parti ürünün satıĢ ve teslimatı tamamlanmıĢ olup Kararnameler kapsamında bugüne
kadar Fiskobirlik’e 61 bin ton kabuklu fındık satıĢı yapılmıĢtır.
b. Natürel Ġç Fındık SatıĢları:
2009 yılında piyasa talepleri doğrultusunda imalatlardan seçilen 13–15 mm kalibreli, 5 bin ton
naturel iç fındık satıĢı yapılmıĢtır.
c. Ham Fındık Yağı ve Fındık Küspesi SatıĢları:
2014 ġubat ayı itibariyle toplam 102 bin ton ham fındık yağı satıĢı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Fiskobirlik’e 6 parti halinde satılan 12 bin ton ham fındık yağının 2.250 tonluk 3. partisinin
teslimatı tamamlanmıĢ olup toplam 6.750 ton ürün teslim edilmiĢtir.
Bugüne kadar toplam 70 bin ton fındık küspesi satıĢı gerçekleĢtirilmiĢ olup küspe satıĢları
sonlandırılmıĢtır.
d. KıyılmıĢ Fındık SatıĢları:
Fındıkta alternatif tüketim yolları oluĢturmak ve fındıklı ekmek üretiminde kullanılmak üzere Halk
Ekmek Fabrikalarına dönük imal edilen 764 ton kıyılmıĢ fındık; Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Antalya
Halk Ekmek fabrikalarına satılmıĢtır.
Bu kapsamdaki satıĢlar 2011 yılında sonlandırılmıĢtır.
4- ĠÇ VE DIġ PĠYASA FĠYATLARI
Serbest Piyasa Fiyatları (TL/kg)*
DıĢ Piyasa*
Giresun Trabzon Samsun Akçakoca (CPT- $/kg)
6,70
Giresun Kalite Kabuklu
6,40
6,40
6,40
6,40
Levant Kalite Kabuklu
13,00
13,60
13,00
13,00
13,00
6, 27
11-13 mm Natürel Ġç Fındık
*05.02.2014 tarihi itibariyle iç ve dış piyasa fiyatlarıdır.
2013 yılı hasat dönemi başında; Levant kalite ürünler 6,00 TL/kg, Giresun kalite ise 6,20-6,30 TL/kg
fiyattan işlem görmeye başlamıştır. Uzun süre 6,50-7,00 TL/Kg olan fiyatlar, 6,40-6,70 TL/kg aralığında
seyretmekte olup fiyatlarda bir miktar düşüş söz konusudur.
Ürün Adı
Ordu
5-TÜRKĠYE VE DÜNYA FINDIK ÜRETĠMĠ:
Dünya fındık üretimi, 1960’lı yıllarda 250 bin ton civarında iken, 2008 yılında 1,07 milyon tona
kadar çıkmıĢtır. Son on yıllık dönemde ise dünya fındık üretimi ortalama 830 bin ton olmuĢtur
(Kaynak: INC, 2012 AB Fındık DanıĢma Toplantısı).
Son on yıllık ortalama veriler dikkate alındığında; Ülkemiz üretimi 561 bin ton(% 68), diğer ülke
üretimleri ise 270 bin ton (% 32) civarındadır.
DÜNYA FINDIK ÜRETĠMĠ (Kabuklu/Ton)
ÜLKELER
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ORTALAMA
TÜRKĠYE
350,000
530,000
661,000
530,000
800,791
500,000
600,000
430,000
660,000
549,000
561,079
ĠTALYA
134,500
85,000
138,000
115,000
125,000
120,000
107,000
140,000
84,000
132,000
118,050
AZERBAYCAN
13,491
27,786
25,000
30,800
40,000
35,000
39,000
55,000
40,000
30,000
33,608
GÜRCĠSTAN
12,327
17,393
17,000
25,000
35,000
32,000
40,000
30,000
28,000
35,000
27,172
ABD
33,500
27,400
39,010
33,570
36,280
42,600
24,500
35,000
32,000
35,000
33,886
ĠSPANYA
25,000
23,000
28,000
23,000
26,000
18,000
20,000
22,000
16,000
19,500
22,050
DĠĞERLERĠ
47,606
48,780
57,244
57,880
6,729
27,000
27,000
27,000
25,000
25,000
34,924
TOPLAM
616,424
759,359
965,254
815,250
1,069,800
774,600
857,500
739,000
885,000
825,500
830,769
* Dünya verileri INC, Türkiye verileri TÜİK’ten alınmıştır.
2
6-TÜRKĠYE VE DÜNYA FINDIK ĠHRACATI:
a) Türkiye Sezonluk Üretim, Ġhracat(Ġç) Miktar ve Tutarları:
TÜRKĠYE FINDIK ÜRETĠMĠ VE ĠHRACATI
DÖNEM
ÜRETĠM
(Ton/Kabuklu)
ĠHRACAT
(Ton/Ġç )
ĠHRACAT GELĠRĠ
(Bin $)
ĠHRACAT FĠYATI
(Ortalama, $/kg)
2005–06
530.000
239.366
1.952.767
8,16
2006–07
661.000
248.664
1.262.427
5,08
2007–08
530.000
207.287
1.589.547
7,67
2008–09
801.000
244.628
1.178.101
4,82
2009–10
500.000
218.714
1.378.691
6,30
2010–11
600.000
281.331
1.783.568
6,34
2011–12
430.000
229.628
1.819.726
7,92
2012–13
660.000
301.193
1.750.440
5,81
2013–14*
549.000
129.631
927.229
7,15
* 31.01.2014 tarihi itibariyle, KİB
b) Yıllık Bazda Dünya Fındık Ġhracatı (Kabuklu):
Dünya fındık tüketiminin tamamına yakın kısmı (% 91), Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri
tarafından gerçekleĢtirilmekte olup büyük ölçüde (% 80’i) çikolata ve Ģekerleme sanayinde ham
madde olarak kullanılmaktadır.
2005–11 yılları arasında Dünya fındık ihracatının iç fındık ortalaması 301 bin ton olup kabuklu
karĢılığı 602 bin tondur. Bunun %78’nin Türkiye tek baĢına gerçekleĢtirmektedir (INC, 2012).
DÜNYA FINDIK ĠHRACATI (Yıllık Bazda-Kabuklu/Ton)
ÜLKE
TÜRKĠYE
ĠTALYA
AZERBAYCAN
ALMANYA
ĠSPANYA
HOLLANDA
ABD
FRANSA
ÇĠN
DĠĞERLERĠ
TOPLAM
2005
418,728
31,739
21,698
19,426
6,651
11,200
30,040
5,636
2,388
14,438
561,944
2006
494,372
16,553
14,346
24,040
6,918
4,472
25,897
4,326
3,703
11,993
606,620
2007
466,276
41,496
20,120
22,178
8,552
5,983
32,611
5,618
7,954
13,306
624,094
2008
456,804
30,447
12,660
13,573
8,117
4,682
24,685
4,440
6,087
14,667
576,162
2009
438,710
31,157
24,334
…
7,184
6,745
32,214
4,744
9,461
16,250
570,799
2010
504,610
30,130
17,006
23,216
7,646
4,323
13,337
5,249
10,127
16,527
632,171
2011
487,532
28,510
25,804
…
9,868
5,559
19,967
4,607
7,193
55,039
644,079
2012
531,488
531,488
2013
549,314
549,314
* Dünya verileri INC (2012-13 verileri açıklanmamıştır), Türkiye verileri KİB’ten alınmıştır.
3
Download

Tarih 05.02.2014