T.C.
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
26.02.2015
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
•
•
•
•
•
•
•
Toprak Mahsulleri Ofisi, 24/06/1938 tarih, 3491 sayılı Kanunla kurulan bir
iktisadi devlet teşekkülüdür.
Yurtta hububat piyasasını düzenlemek, afyon ve uyuşturucu maddelere
konulan devlet tekelini işletmekle görevlidir.
08/06/1984 tarih, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi
olup hukuki dayanağı TMO Ana Statüsü’dür. Denetimi, Sayıştay Başkanlığı
tarafından yapılmaktadır.
Sermayesi 2.050.000.000 TL olup tamamı devlete aittir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşudur.
Taşra teşkilatında; şube müdürlükleri ve şube müdürlüklerine bağlı ajans
amirlikleri şeklinde örgütlenmiştir.
Bolvadin’de, Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır.
YÖNETİM KURULU
MERKEZ TEŞKİLATI
ŞEMASI
20.02.2015
GENEL MÜDÜR
Mesut KÖSE
GENEL MÜDÜR YRD.
R. Kayhan ÜNAL
Özel Büro
Şb. Md. V.
Özgün ÖZCAN
GENEL MÜDÜR YRD.
Gökhan YAZGI
GENEL MÜDÜR YRD.
Mustafa ERDOĞAN
Pers. ve Eğitim
D. Bşk.
İsmail MANDIRACI
APK
D. Bşk.
Metin ÖZTÜRK
Fındık İşleri
D. Bşk.
Mustafa BAHAR
Ticaret
D. Bşk.
Cihan SOYALP
Mali İşler
D. Bşk.
Muharrem AKYAKA
Alım ve Muh.
D. Bşk.
Hacı BARAN
Bilgi İşlem
D. Bşk. V.
Özkan GÜNDAY
Haş. ve Alk.
İşleri D. Bşk.
Ömer TANRIVERDİ
Bas.Yay. ve Halk.
İliş. Şb. Md.
Ayşin ŞENSES
Kurumsal Kimlik
Şb.Md.V.
Gökhan GÜRBÜZ
İç Ticaret
Şb. Md.
Ender YENEN
Finansman
Şb. Md.
Dilek GÜVENİR
Hub. Alım ve
Muh. Şb.Md.
Hünkar AYDIN
Sistem Yönetimi
Şb. Md.V.
Nihat GÜZEL
Haşhaş Üretim
ve Islah Şb. Md.
Kudret ARICAN
Ürün Tek. ve
Lab. Şb. Md.
Hidayet Fodul
Fındık Ticaret
Şb. Md.
Enver ŞİMŞEK
Dış Ticaret
Şb. Md.
V.Tunç NECİPOĞLU
Bütçe ve
Bilanço Şb.Md.
Ramazan
BALKAN
Bak ve Mıs. Çel.
Alım ve Muh.
Şb. Md.
Selim TAHAN
İnternet
Servisleri
Şb. Md.V.
Sedat SERÇE
Ticaret
Şb. Md. V.
Zeynep YALÇINER
Tasarruf
Yönetimi
Şb.Md.
Taşımalar
Şb. Md.
Emel İ.
TAHAOĞLU
Merkez Muh.
Şb. Md.
Celal BAYRAM
Toh.ve Rap.Tet.
Şb. Md.V.
Erdoğan KILIÇ
Projeler ve
Uygulama
Şb. Md.V.
Uğur GİRİFTİNOĞLU
İşletme
Şb. Md.
Nazmi AKIN
Eğitim
Şb. Md.
Haluk
TÜRKOĞLU
Dış İlişkiler
Şb. Md.
Hale ÖZSARAÇ
Piyasa Takip ve
Değ. Şb. Md.
Çağatay MARAŞ
Mali Mev. İşt. ve
Sig. Şb. Md. V.
Mevlüt KIYMAZ
Haberleşme
Şb. Md.V.
R.Kerim BÜLBÜL
AAF İŞLETME MD.
Bayram KUMRU
İş Sağ.ve Güv.
Şb.Md .
Fatma ARAÇ
İç Kontrol
Şb.Md.V.
İsmail TEZER
Teftiş Kurulu
Başkanı
Selami GÜLEN
I.Hukuk
Müşaviri
Berrin EKMEKCİ
Personel
Şb. Md.
Perran KARAN
Özlük İşleri
Şb. Md.
İzzet GEMİCİ
Koor. ve Değ.
Şb. Md.
Rifat ŞAHİN
Mevzuat ve
Yönetimi
Geliştirme
Şb. Md.
İsmail TEZER
Destek Hizmetleri
D.Bşk.
Necat BÖREKCİ
Bakım Onarım
Şb.Md.V.
İlhami Bakırcıoğlu
Sosyal İşler
Şb.Md.V.
Ö.Faruk ÖZEN
Satınalma
Şb. Md.
Taner SEND
Yatırım
Şb. Md.V
Ali ÇELİK
Ek Tesisler
Şb.Md.V.
Haluk
TÜRKOĞLU
Emlak
Şb. Md.V.
Hilmi MENT
Güvenlik
Şb.Md.
Çetin YILMAZ
İşletme Şb. M
Ercan YORUL
Sivil Savunma
Uzmanlığı
TAŞRA ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
(28 ŞUBE)
Teknik İşle
D. Bşk.
Metin
KÜÇÜKKÖSE
TMO PERSONEL DURUMU
STATÜ
I Sayılı
Cetvel
Sözleşmeli
+
İşçi
BĠRĠM
NORM
ÇALIġAN
Merkez
146
97
Taşra
115
89
Toplam
261
186
Merkez
696
458
Taşra
3.750
2.785
Toplam
4.446
3.243
Genel Toplam
4.707
3.429
EKĠLĠġ DURUMU
2013 YILI
Birim: da
Buğday
Arpa
Çavdar
Yulaf
Mısır
Çeltik
HaĢhaĢ
77.726.000
27.205.100
1.381.656
925.490
6.592.221
1.105.924
322.773
Kaynak: TÜĠK
2014 YILI
Birim: da
Buğday
Arpa
Çavdar
Yulaf
Mısır
Çeltik
HaĢhaĢ
79.192.084
27.872.973
1.150.800
939.621
6.586.450
1.108.844
266.212
Kaynak: TÜĠK
ÜRETĠM DURUMU
Birim: Ton
Yıllar
Buğday
Arpa
Çavdar
Yulaf
Mısır
Çeltik
HaĢhaĢ
2012
20.100.000
7.100.000
370.000
210.000
4.600.000
880.000
3.497
2013
22.050.000
7.900.000
365.000
235.000
5.900.000
900.000
19.244
2014
19.000.000
6.300.000
300.000
210.000
5.950.000
830.000
16.223
TMO TÜRKĠYE GENELĠ DEPO DURUMU
Birim: Ton
DEPO CĠNSĠ
ADET
KAPASĠTE
Beton Silo
20
596.100
Çelik Silo
162
1.416.100
Yarı Mekanik Depolar
38
383.000
Mekanize Ufki Depolar
58
600.000
Maydü
108
597.500
Diğer Depolar
470
697.000
Toplam
856
4.289.700
TMO PEġĠN ALIMLAR
Birim: Ton
ÜRÜN
2009
2010
2011
2012
2013
Buğday
3.771.313
980.233
823.988
1.634.449
1.985.646
Arpa
1.293.487
916.526
167.214
Çavdar
48.387
15.661
1.766
Yulaf
4.127
394
Mısır
183.467
83.491
Çeltik
Toplam
Haşhaş Kapsülü (Kg)
2014*
1.745
47.632
125.962
12.849
41.305
1.373.444
173.541
5.300.781
1.996.305
1.053.449
1.801.716
3.360.835
173.541
31.086
33.555
41.641
3.497
19.244
16.223
* 26.02.2015 tarihi itibariyle alım miktarlarıdır.
TMO EMANET ALIMLARI
Birim: Ton
ÜRÜN
2009
2010
2011
2012
2013
Buğday
281.951
307.841
773.570
149.175
286.453
Arpa
101.546
54.495
178.251
79.403
72.991
128.177
100.137
18.305
17.470
3.329
3.661
438.656
1.083.659
249.312
304.758
17.470
2014
Çavdar
Yulaf
Mısır
Çeltik
Toplam
462.900
TMO SATIġLARI
ÜRÜN
Birim: Ton
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Makarnalık Buğday
93.003
202.159
235.984
62.168
268.268
236.141
46.490
Ekmeklik Buğday
638.525
1.335.745
823.600
752.586
1.035.252
1.459.629
204.355
Arpa
12.061
211.038
637.316
342.719
322.330
428.289
155.200
12.230
26.908
5.820
5.582
4.528
4.760
67.603
1.229.771
5.157
46.093
Çavdar
Yulaf
146
4.367
Mısır
528.883
98.700
362.546
Pirinç
23.399
13.052
10.098
6.691
Çeltik
2.996
9.065
Mercimek
42.246
2.967
85
Fındık Mamulleri
166.086
205.984
158.429
42.261
30.967
36.512
236
TMO ĠHRACAT
Birim: Ton
ÜRÜN
2009
2010
Makarnalık Buğday
51.680
337.161
Ekmeklik Buğday
165.832
Arpa
286.177
2011
2012
2013
852.211
102.070
245.323
499.770
100.693
2014
Çavdar
Yulaf
Mısır
311.393
183.719
14.500
429.042
14.500
Pirinç
Toplam
815.082
1.689.142
202.763
TMO ĠTHALAT
ÜRÜN
Birim: Ton
2009
Makarnalık
Buğday
49.999
Ekmeklik
Buğday
126.498
2010
2011
2012
2013
448.272
Arpa
2014
2015
61.525
24.979
998.271
199.414
601.935
100.000
Çavdar
Yulaf
Mısır
Pirinç
69.864
19.750
20.000
Çeltik
Toplam
196.247
20.000 448.272
32.640
3.800
35.000
19.499
199.414 1.799.234 148.278
STOKLAR (TMO)
SERBEST STOKLAR
Birim: Ton
Stok Miktarı*
Makarnalık
Buğday
Ekmeklik
Buğday
Arpa
Çavdar
Mısır
Çeltik
Pirinç
148.396
2.037.071
245.399
4.470
271.133
45.314
10.824
* 26.02.2015 tarihi itibariyle sözleĢmesi yapılan/parası yatan miktara göre hesaplanmıĢ stoklardır.
HĠZMET ARAÇLARI VE Ġġ MAKĠNELERĠ
BĠNEK OTO
Kiralık
KAMYON
TMO Kiralık
TMO
Genel Müdürlük
16
Şube Müdürlüğü
63
71
54
Toplam
79
71
55
KAMYONET
Kiralık
1
TMO
TRAKTÖR
Kiralık
TMO
FORKLĠFT
Kiralık
TMO
5
2
76
98
52
28
76
103
54
28
TMO TÜRKĠYE GENELĠ TAġINMAZLAR
TOPLAM
Arsa ve
Arazi (m2)
Hizmet
Binası
Lojman
11.597.769
308
330
Misafir
Çiftçi
Spor Sosyal
Kantar
Yatakhane
Diğer
Dinlenme
Tesisi Tesisi
Binası
Sayısı
Evi
215
1
44
116
TÜRKĠYE GENELĠNDE
FAALĠYET GÖSTEREN FABRĠKALAR
FABRĠKA
SAYISI
KURULU KAPASĠTE
(Ton/Yıl)
ATIL KAPASĠTE
(Ton/Yıl)
Un Fabrikası
724
36.360.060
18.156.372
Makarna Fabrikası
23
1.845.636
483.592
Yem Fabrikası
402
28.145.275
11.727.276
İrmik Fabrikası
13
616.177
159.940
Çeltik Fabrikası
132
3.524.659
2.328.824
Bisküvi Fabrikası
33
1.688.084
645.784
Bulgur Fabrikası
90
1.332.204
593.310
Nişasta Fabrikası
7
1.441.576
484.476
1.424
74.953.671
34.579.574
FABRĠKA TÜRÜ
Toplam
T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Arz Ederim.
Download

toprak mahsullerġ ofġsġ genel müdürlüğü