SĠYER-Ġ NEBĠ YARIġMASI ÇALIġMA PROGRAMI
PROJE ADI
SİYERİ NEBİ BİLGİ YARIŞMASI
PROJE TÜRÜ
KÜLTÜREL İÇERİKLİ YARIŞMA
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezi,
PROJE SÜRESĠ
10 EKİM – 20 ARALIK 2014
PROJE ÖZETĠ
Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezi, tüm Türkiye genelinde ki bütün lise öğrencilerine yönelik
Peygamber Efendimizin Hayatıyla ilgili sorulardan oluşacak bir sınav yapacaktır. Bu sınav öncesinde
belirlediği bir tarihte öğrencilere MGV tarafından yayınlanan Dr. Mehmet SÜRMELİ’nin Gaye İnsan
Hz. Muhammed(sas) isimli kitabı ile sınava girmek isteyenlere dağıtarak kayıt yapacaktır. 20 Aralık
2014 de İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile beraber belirlenen okullarda, Anadolu Gençlik Derneği’nin
kendi belirlediği sınav gözetmenleriyle sınav yapacak ve dereceye girenleri ödüllendirecektir.
PROJENĠN AMACI
"İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır." inancı ile çalışmalarını yürüten Anadolu Gençlik
Derneği, ülkemizin il, ilçe, belde ve mahallelerinde kurduğu şube, temsilcilik ve bürolarla, bunların
yanı sıra diğer müessese ve faaliyetlerle ülkemiz gençliğinin beraberlik ve kardeşliğinin öncüsü
olmuştur. Derneğimiz gençliğimizin ahlaki yoksunluktan dolayı her geçen gün uçuruma
sürüklendiğini; alkol, uyuşturucu kullanımında, suç işleme oranlarında istatistiki olarak büyük bir artış
olduğunu gözlemlenmektedir. Bu nedenlerden dolayı Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezi olarak
bizler, değerler eğitiminin uygulanmaya konulduğu bir süreçte aziz milletimiz tarafından en büyük
değer ve örnek model olarak kabul edilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatının
gençler tarafından daha iyi okunarak algılanması gerektiğine inanıyoruz. Buna bağlı olarak Ülkemiz
sınırlarında bulunan bütün lise öğrencilerimize yönelik Siyer-i Nebi yarışması hazırlamaya karar
verdik. Yapılan bu çalışmalar sonucunda ahlaklı, milleti için çalışan, ailesini –eşini dostunu
önemseyen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
PROJENĠN HEDEF KĠTLESĠ
Siyer-i Nebi Bilgi yarışması ile hedeflenen kitle, İllerimiz deki merkez ve ilçelerindeki liselerimizde
okuyan 9.10.11.12. sınıflardaki öğrencilerdir.
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINDAN BEKLENTĠLERĠMĠZ
1-Milli Eğitim Bakanlığımız, Ülkemiz deki İllerimizin merkezinde ve İlçelerinde bulunan örgün ve
yaygın eğitim olarak hizmet veren liselerimizde, Anadolu Gençlik Derneği Şubelerinin belirlediği
kişilerin ve öğretmenlerinin, Siyer-i Nebi yarışmasını tanıtmasına, yarışmayla ilgili uygun alanlara afiş
asmalarına, uygun alanlara stant açma ve yarışmaya katılmak isteyen öğrencilere okuyacakları kitabın
verilmesine izin vermesi.
2- İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, yapılan kayıtlar sonucunda sınava girecek öğrenci sayısına göre, her
sınıfta yirmi öğrenci sınava girecek şekilde sınıf ve okulların belirlenerek kullanılması hususunda
müsaade etmesi. Sınıfta görev yapacak olan salon başkanları ve okul da işleri kontrol edecek okul
sorumluları Anadolu Gençlik Derneği Şubeleri tarafından belirlenecektir.
TAKVĠM
TARĠH
Tanıtım ÇalıĢmalarının ġubelere
Gönderilmesi
10 Ekim 2014
Kayıt Tarihleri
20 Ekim – 20 Kasım 2014
Kitapların ġubelere Gönderilmesi
10 Ekim – 20 Ekim 2014
Sınav Tarihi
Sonuç Açıklama
20 Aralık 2014 Cumartesi Saat: 11:00
31 Aralık 2014 ÇarĢamba
YARIŞMA ÖDÜLLENDİRME





Siyer-i Nebi yarışmasında ödüllendirme 2 aĢamalı olacaktır.
Siyer-i Nebi yarıĢmasında dereceye giren öğrencilerin puanları eĢit olması
durumunda, sıralamada ay, gün ve yıl olarak yaĢı küçük olan yarıĢmacının puanı
dikkate alınacaktır.
Ġlde 1. Olan öğrencimiz AGD ġube BaĢkanlığımız tarafından Umre ile
ödüllendirilecektir.
İlde dereceye giren öğrencileri AGD Şube Başkanlıklarımız ödüllendirecektir.
Türkiye geneli yapılan değerlendirme neticesinde ilk 10’a giren öğrenciler AGD
Genel Merkez tarafından ödüllendirilecektir.
Türkiye Geneli ilk 10’a giren Öğrencilere AGD Genel Merkezin vereceği ödüller:
 1. 6.000 TL
 2. 4.000 TL
 3. 3.000 TL
 4. 2.000 TL
 5. Laptop
 6. İpad New
 7. Cep Telefonu
 8. Fotoğraf Makinası
 9. MGV Yayınları Ürünleri
 10. Özel Kitaplık
UġAK GENELĠ ĠLK 10’A
GĠRENLERE ÖDÜLLER
1.YE
2.YE
3.YE
4.YE
5.YE
6.YA
7.YE
8.YE
9.YA
10.YA
UMRE
LAPTOP
CEP TELEFONU
TABLET
TABLET
ÇEYREK ALTIN
ÇEYREK ALTIN
KOL SAATĠ
KOL SAATĠ
KOL SAATĠ
Download

Şartname için tıklayınız