Ek-2
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
1
MAAġ ÖDEMELERĠ
2
HARCIRAH VE ÖN ÖDEMELER
Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;
Yurtiçi sürekli görev yolluklarının
ödenmesinde;
YurtdıĢı geçici görev yolluklarının
ödenmesinde;
3
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Nakil Belgesi
2- Göreve BaĢlama Yazısı
3- Atama Oluru
4- Aile Beyanı
5- Asgari Geçim Beyanı
6- Banka Hesap Numarası
7- Ücretsiz izinli personelin ücretsiz izin oluru
1- Yurtiçi / YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi MYHBY Örnek No: 27
2- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere iliĢkin fatura.
3- Yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet
mahalli dıĢında açılan kurs veya okullara gönderilenlerden
katılım belgesi
Uçakla seyahat edilmiĢse; yolcu bileti.
* (Merk. Yön.Harc.Belg.Yönetmeliği 22.ve 27.madde)
1- Dilekçe
2- Yurtiçi / yurtdıĢı sürekli görev yolluğu bildirimi - MYHBY
Örnek No: 28
3- Personel Nakil Bildirimi Formu - MYHBY Örnek No:10,
Aile Yardımı Bildirimi Formu - MYHBY Örnek No: 14,
4- Emekli olanlar için Emekli Sandığı yazısı.
* (Merk. Yön.Harc.Belg.Yönetmeliği 23.ve 27.madde)
1- Yurtiçi / YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi - MYHBY
Örnek No: 27
2- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere iliĢkin fatura.
Ucakla Yapılan Seyahatlerde;
1- Yolcu bileti.
2- Bilette kayıtlı gidiĢ-dönüĢten birisinin kullanılmaması
nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleĢen
seyahat ücretini gösteren belge.
* (Merk. Yön.Harc.Belg.Yönetmeliği 25.ve 27.madde)
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
3 Gün
2 ĠĢ Günü
2 ĠĢ Günü
2 ĠĢ Günü
SATINALMA- (AVANS-KREDĠ)
Avans- Mal veya Hizmet Alımı
1- Talep yazısı
2- Teknik ġartname (Mal veya Hizmetin niteliğine göre ilgili
Birimden)
Avansın kapatılması
1 ay
1
Kredi- Mal veya Hizmet Alımı
4
Kredinin kapatılması
3 ay
SATINALMA- (DOĞRUDAN TEMĠN)
Mal veya Hizmet Alımı
Gayrimenkul Bakım Onarım
Firma- Doğrudan Temin Ödeme Emr
5
1- Talep yazısı
2- Teknik ġartname (Mal veya Hizmetin niteliğine göre ilgili
birimden
1- Talep yazısı
2- Teknik ġartname (Mal veya Hizmetin niteliğine göre ilgili
birimden
1- Talep yazısı
3- KeĢif veTeknik ġartname (Yapı ĠĢleri Teknik Daire
BaĢkanlığından)
1-Fatura
2- Vergi Dairesi Borç Durum Belgesi (2.000,00-TL ve üstü
ödemeler için)
3- Ticaret Faaliyet Belgesi ve eki Ġmza Sirküleri (Yılda bir
defaya mahsu
3- 7 gün
3- 7 gün
3- 5 iĢ günü
SATINALMA- (ĠHALE)
Mal veya Hizmet Alımı (Ġhale)
Ġhale Dökümanı Satılması
Ġhalede Sunulacak Belgelerin "Aslı
GörülmüĢtür" Yapılması
Teklif Zarflarının Teslim Alınması
Geçici Teminat Ġadesi
(En avantajlı 1.ve 2. istekliler hariç)
Geçici Teminat Ġadesi
(En avantajlı 1.ve 2. istekliler için)
Kesin Teminat Ġadesi
ġikayet BaĢvurusu
1- Talep yazısı
2- Teknik ġartname (Mal veya Hizmetin niteliğine göre ilgili
birimden )
1- Makbuz (Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığından
alınacak)
2- Yetki Belgesi (Vekalet, Ġmza Sirküsü veya Görevlendirme
yazısı)
3- Kimlik
4- Firma KaĢesi
Onaylanacak belgelerin aslının Ġdarece görülmesi gerekir.
Teklif zarfı yeterlidir. (Teslim alındığına dair Teslim Tutanağı
Ġdarece verilir.)
1- Vekaletname
2- Ġmza Sirküsü
1- Vekaletname
2- Ġmza Sirküsü
(SözleĢme imzalandıktan sonra, Strateji GeliĢtirme Daire
BaĢkanlığına iade yazısı yazılır. Sonraki süreç ilgili BaĢkanlık
tarafından yürütülür.)
1- Talep yazısı
2- Teminat Mektubu alındısı veya Makbuzu
3- Sigorta borcunun olmadığına dair Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınan Soğuk Damgalı yazı
(Makbuz ve Soğuk Damgalı yazı Strateji GeliĢtirme Daire
BaĢkanlığına gönderilir. Sonraki süreç ilgili BaĢkanlık
tarafından yürütülür.)
Dilekçe
4734 sayılı kanunda
belirtilen süreler
30 dakika
1 saat
10 dakika
1 saat
1 saat
SGK'dan yazı
geldikten sonra
2 ĠĢ Günü
10 gün
2
Firma- HakediĢ Ödemeleri
1- Üst Yazı
2- Fatura
3- Muayene Raporu (Hizmetin yürütüldüğü Üniversitemizin
birimlerinden)
4- Puantaj Listeleri
5- SGK ve Vergi Dairesi borç durum belgesi
6- SGK Tahakkuk FiĢi (Güvenlik ve Temizlik Hizmeti için)
7-Damga Vergisi Alındısı
8- Hizmet Dökümü (Güvenlik ve Temizlik Hizmeti için)
9- MaaĢ bordrosu (Güvenlik ve Temizlik Hizmeti için)
10- Banka ödeme listesi (Güvenlik ve Temizlik Hizmeti için)
11- Ġmza Sirküler
ĠĢ Deneyim Belgesi
Talep yazısı
KAMU BORÇLARI
Ġlan Giderleri
Elektrik, Su, Doğalgaz Ödemeleri;
Telefon Ödemeleri;
CARĠ TRANSFERLER
Kamu ĠĢveren Sendikalarına
Uluslar arası KuruluĢlara yapılan
Ödemeler
BÜTÇE, PLAN, RAPORLAMA
Bütçe Hazırlama
Ġlanla ilgili gazete, Fatura.
Fatura.
Fatura. (Özel görüĢme bedelleri tespit edilip, ilgililerden
tahsili sağlandığından iĢlem uzun sürmektedir.)
3- 5 gün
hizmet; 20 gün
yapım; 30 gün
2 ĠĢ Günü
1 ĠĢ Günü
10 ĠĢ Günü
Yıllık aidatı belirten talep yazısı
1 iĢ günü
KuruluĢla yapılan sözleĢme yazısı, Fatura
2 ĠĢ Günü
1-Bütçe Çağrısı
2-Bütçe Hazırlama Rehberi
3- Ġhtiyaç Listeleri
Bütçe kanununa göre
yılı Temmuz ayının 15’ine
kadar
Plan, Faaliyet Raporu, Harcama
Raporu, Analiz vs. hazırlama
TAġINIR MAL KAYIT- KONTROL
Talep yazısı
3-7 gün
TaĢınır ĠĢlem FiĢi
1- Fatura
2- Muayene Raporu (Mal tesliminden sonra)
1- Talep Yazısı
2- Liste
1- Resmi Talep Yazısı
2- Banka Dekontu
3- Berat Aslı
1- Talep yazısı
2- Ruhsat Fotokopisi
1 gün
Depodan Malzeme Talebi
Soğuk Damga ve Mühür Talebi
Araç Hurda ĠĢlemleri
3 gün
Ġlk veya kayıpsa 3 ay
10- 30 gün
TAġINMAZLAR
Kiralama
1- Verilen Teklifin değerlendirilmesi (Yapı ĠĢleri ve Teknik
Daire BaĢkanlığı tarafından)
2- Kiralanacak Alanın Bedel Tespiti (Üniversitemiz Tahmini
Bedel Komisyonu tarafından- Kiralanacak alan daha önce
10- 30 gün
3
EVRAK KAYIT
ARAÇ ĠġLETME
Ġl Ġçi Araç Talebi
Ġl DıĢı Araç Talebi
POSTA ĠġLETME
kiralanmamıĢsa ĠTO tarafından yapılır.)
3- Onay
4- Komisyon üyelerine ve Firmaya davetiye)
5- Ġhale
6- Ġhaleyi alan Firmaya Tebligat
7- Protokol
Resmi Yazı veya Dilekçe, varsa ekleri
Ġl Ġçi Araç Talep Formu
Rektörlük Makamı Olur yazısı
Birimlerden gelen evrak, zarf ve paketler
1 gün
Aynı gün
3 gün
1 gün
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya
da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri
Ġsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
:Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı
:Ġbrahim BĠROL
:Daire BaĢkanı
:Amasya Üniversitesi
: (0358)2120366
: (0358)2120365
:[email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri
Ġsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü
: Hasan ÖZYURT
: Genel Sekreter
: Amasya Üniversitesi
: (0358)2180164
: (0358)2180104
: hasan.ozyurt @amasya.edu.tr
4
Download

Ek-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU