ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
MAAġ TAHAKKUK ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve
Eğitim Dairesi Başkanlığı Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki,
sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge; Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi
ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Yönerge; Denizli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 17.
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede adı geçen;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Belediye
Başkanlık
Başkan
Meclis
Encümen
Daire Başkanlığı
Müdürlük
: Büyükşehir Belediyesini,
: Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
: Büyükşehir Belediye Başkanını,
: Büyükşehir Belediye Meclisini,
: Büyükşehir Belediye Encümenini,
: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını,
: Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğünü
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
ġUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġU VE GÖREVLERĠ
KuruluĢu
Madde 5- Müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için 2
şeflikten oluşturulur. Müdürlüğün teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir:
MAAġ TAHAKKUK ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Memur Tahakkuk ġefliği
ĠĢçi Tahakkuk ġefliği
-1-
ġube Müdürlüğün görevleri
Madde 6- Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır:
a) Başkan ödeneği ile Başkan danışmanlarının ücretlerinin tahakkukunu yapmak ve
ödenmesini sağlamak,
b) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığından gelen toplantı tutanaklarına göre,
meclis ve encümen huzur hakları ile komisyon ücretlerinin tahakkukunu yapmak ve
ödenmesini sağlamak,
c) Memur, sözleşmeli personel, işçi, stajyer öğrenci maaş ve ücret bordrolarını
hazırlamak ve ödenmesini sağlamak,
d) Personele verilecek prim, ödül ve ikramiye ile ilgili tahakkukları yapmak ve
ödenmesini sağlamak,
e) Terfi ve atamalarla ilgili maaş işlemlerini yapmak,
f) Yan ödeme kararnamesine uygun olarak memurların yan ödeme, zam ve tazminat
cetvelleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) Personel bordrolarından yapılan kesintilerin emanet hesaplara alınarak, emanet
defterine kayıt edilmesini ve ödenmesini sağlamak,
h) Aylık prim ve hizmet belgesi ile dört aylık prim bildirgelerini Sosyal Güvenlik
Kurumu’na süresi içinde bildirmek,
i) Emanet hesaplara alınan paraların zamanı geldiğinde hak sahiplerine ödenmesini
sağlamak,
j) Personel icra ve kesintilerini takip etmek ve ilgili icra dairelerine ödenmesini
sağlamak,
k) İtfaiye personelinin fiili hizmet süresi zammı kesinti ve prim belgelerini hazırlamak ve
Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermek,
l) Emekli Sandığı kesinti ve evraklarını hazırlamak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na
göndermek,
m) Müdürlüğün dosyalama ve yazışma işlemlerini yerine getirmek,
n) Müdürlüğe ait evrak, bilgi ve belgelerin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
o) Yürüttüğü tüm faaliyetler ile ilgili bilgi ve verileri toplamak.
ġube Müdürü
Madde 7- Denizli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nde ve bu yönergede
belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle Belediye
Başkanına veya bağlı olduğu Genel Sekreter / Genel Sekreter Yardımcısına ve Daire
Başkanına karşı birinci derecede sorumludur.
ġefliklerin görevleri
Madde 8- Madde 5’te Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması’nda gösterilen şefliklerin
görevleri:
-2-
Memur Tahakkuk Şefliği
a) Başkan ödeneğinin bordrosunu hazırlamak, tahakkukunu yapmak ve ödenmesini
sağlamak,
b) Memur maaş bordrolarının hazırlamak, tahakkukunu yapmak ve ödenmesini
sağlamak,
c) Memur personele ait ödül ve ikramiyeler ile ilgili tahakkukları yapmak ve ödenmesini
sağlamak,
d) Teknik personele ait arazi tazminatlarının tahakkukunu yapmak ve ödenmesini
sağlamak,
e) Memur personele ait kesintilerin (sendika, kefalet, icra, yemek v.b.) emanet
hesaplarına alınarak emanet defterine kaydedilmesini ve ilgili kurumlara
gönderilmesini sağlamak,
f) 5510 öncesi ve sonrası memur personele ait aylık prim ve hizmet belgelerinin online
olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek,
g) 5510 öncesi ve sonrası memur personele ait fiili hizmet zammı primine ait belgeleri
online olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek,
h) Sosyal Güvenlik Kurumu emanet hesaplarına alınan primlerin zamanında ödenmesini
sağlamak,
i) Memur personellere ait yan ödeme zam ve tazminat cetvellerini hazırlamak, Başkan
onayından sonra vize edilmek üzere Valilik Makamına sunmak,
j) Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken % 20 ek karşılıklara ait cetvellerin
hazırlanarak ödenmesini sağlamak,
k) Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinden doğan ödemelerin ve sosyal hakların
ödenmesini sağlamak,
l) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli personele ödenen emekli ikramiyesi, ölüm
yardımı v.b. ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesini sağlamak.
İşçi Tahakkuk Şefliği
a) Başkan danışmanlarının ücret bordrolarını hazırlamak, tahakkukunu yapmak ve
ödenmesini sağlamak,
b) İşçi, sözleşmeli personel ve stajyer öğrencilerin ücret bordrolarını hazırlamak,
tahakkukunu yapmak ve ödenmesini sağlamak,
c) Meclis ve encümen huzur hakları ile komisyon ücretlerinin tahakkukunu yapmak ve
ödenmesini sağlamak,
d) Toplu sözleşmeden doğan ikramiye, prim, ödül ve sosyal hakların ödenmesini
sağlamak,
e) İşçi ve sözleşmeli personellerle ilgili kesintilerin (icra, yemek, sendika kefalet vb.)
emanet hesaplarına alınarak emanet defterine kaydedilmesini ve ilgili kurumlara
gönderilmesini sağlamak,
f) İşçi personelin aylık prim ve hizmet bildirgelerini sistem üzerinden Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirmek,
-3-
g) Fiili hizmet zammına tabi çalışan işçi personellerin fiili hizmet zammı primlerini
hazırlayıp, sistem üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek,
h) Emekli olan veya iş akdi fesh edilen işçi personele ait kıdem, ihbar, izin vb.
alacaklarını hazırlayıp ödenmesini sağlamak,
i) Mahkeme sonucu veya herhangi bir şekilde alacağı doğan işçi personellerin geriye
dönük ödemelerini hazırlayıp ödenmesini sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Servis OluĢturulması
Madde 9- Şefliklerin içerisinde servis oluşturulması, Kalite Yönetim ve Ar-ge Şube
Müdürlüğü’nün koordinesinde Daire Başkanı’nın onayı ile gerçekleştirilir.
DeğiĢiklik
Madde 10- Bu yönergede yapılacak her türlü değişiklikler Başkan onayı ile yapılır,
değişiklik teklifinin Başkan onayına sunulması işlemi Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube
Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilir.
Yürürlük
Madde 11- Bu yönerge hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı onayıyla yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 12- Bu yönerge hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
(Bu yönerge, Başkanlığın 23/06/2014 tarih ve 12 sayılı Onay’ı ile 23/06/2014 tarihinde
yürürlüğe konulmuştur.)
-4-
Download

Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü