MÜġTEREK KĠRALIK KASA - BĠLGĠ ve TALEP FORMU
ÜRÜN TANIMI: Müşterek kiralık kasalar, iki veya daha fazla kişinin birlikte açtırdıkları ve kullandıkları kiralık kasalardır.
Kiralık kasa sahiplerinin tercihine göre açılan müşterek kasalar münferit imza ile (kiralık kasa sahiplerinin/ kiracıların
herhangi birinin imzası ile) veya müşterek imza ile (kiralık kasa sahiplerinin/kiracıların birlikte imzalaması ile) kullanılabilir.
TAHSĠL EDĠLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMĠSYON BĠLGĠLERĠ
Hesap ĠĢletim Ücreti: TL-Türk Lirası vadesiz hesaplar ve TL artan hesap için üç ayda bir 25 TL (Yıllık 100 TL), YPYabancı Para (USD, EUR vb) vadesiz hesaplar için, 3,57 YP (Yıllık 14,28 YP) olarak tahsil edilir.
Vadesiz Hesap Ekstre Ücreti: Posta ile ekstre gönderimi 5,25 TL
Artan Hesap Ekstre Ücreti: Posta ile ekstre gönderimi 10 TL
Para Çekme:
Diğer Banka ATM'den Para Çekme %1 + 3 TL,
Diğer Banka ATM'den Bakiye Sorgulama 1 TL
Havale Ücreti:
İsme Havale Binde 5 (asgari 52,4 TL, azami 358,6 TL),
Hesaba Havale Binde 5 (asgari 15 TL, azami 23 TL),
Başka Şubeden Para Çekme Binde 2 (asgari 23,8 TL, azami 47,6
4 TL),
Düzenli Ödeme ile Havale 3 TL
EFT Ücreti:
Giden EFT Binde 5 (asgari 400 TL, azami 300 TL), Haber Verme 2,1 TL
Düzenli Ödeme ile EFT 15 TL, İsme gelen EFT'nin aynı gün ödenmesi 40 TL,
Sistem Kapandıktan Sonra Şubeden EFT (17:15) (asgari 47,6 TL, azami 358,6 TL)
YP Para Transferi: Gelen ve Giden Havale
vale Binde 5 (asgari 30 YP, azami 240 YP),
Muhabir Banka Havale Sorgulama 30 YP
Ödemeler:
Gişeden Fatura Ödemesi 1,90 TL,
Şans Oyunu Ödemeleri 0,94 TL
Özel Rapor Ücretleri: Referans Mektubu (Yurt İçi) 500 TL,
Referans Mektubu (Yurt Dışı) 2.000 USD,
KKB/TBB Raporları 10 TL
Kiralık Kasa Ücreti: Küçük Boy Depozito 250
2 TL, Yıllık Ücret 250 TL
Orta Boy
Depozito 300 TL, Yıllık Ücret 300 TL
Büyük Boy Depozito 400 TL, Yıllık Ücret 400 TL
Devlete Ödenecek Vergi ve Fonlar: Yukarıda belirtilen ücret, masraf ve komisyonlar üzerinden %5 BSMV, kredi
kullanmanız halinde ise kredi faizi ve kredi peşin faizi üzerinden %5 BSMV ve ayrıca %15 KKDF tahsil edilerek devlete
ödenecektir.
Ücret, Masraf ve Komisyon Ġndirimleri: Kullanacağınız ürünlerin sayısı, aktifliği
aktifl ile kanal kullanımınıza bağlı olarak
sağladığımız indirim ve istisnalardan yararlanabilmeniz için; Şubeniz, Çağrı Merkezimiz (444 78 78) ve web
sayfamızdan (www.sekerbank.com.tr) ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
ÜCRETLERĠN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ ve DEĞĠġĠKLĠ
DEĞĠġĠKLĠK BĠLDĠRĠMLERĠ:
DeğiĢiklik Bildirimi: Bu formdaki, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibari ile açıklanan, yıllık tüketici
fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza ee-posta, ATM,
telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin
kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde yeni döneme ait ek, ücret tahsil
edilmeyecektir. Ürün veya
hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın
v
tarafınıza bu hizmet veya ürünü vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Yapılan bildirime rağmen ürünü kullanmaya veya
hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik
Kurumunca bir önceki yılsonu itibari ile açıklanan, yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını aşan ücret
değişiklikleri için ayrıca onayınız alınacaktır.
Yukarıda belirtilen ücretler, ürün ve hizmetin türüne göre, nakden, hesaben, kredi kartına borç kaydedilerek veya
FR00836/R03/Ocak 2015
Sayfa 1
kredili mevduat hesabınızın limitinden karşılanarak tahsil edilebilir.
ÜRÜN TALEBĠNĠZ: Kullanmayı talep ettiğiniz MüĢterek Kiralık Kasa’ya iliĢkin tercihinizi aĢağıda iĢaretleyiniz.
MüĢterek Kiralık Kasa Kullanım ġekli: (AĢağıdaki seçeneklerden sadece biri iĢaretlenmelidir. Her iki seçeneğin
de boĢ bırakılması halinde “A” seçeneği kabul edilmiĢ olacaktır.)
A) Münferit Kiralık Kasa ( )
(Bunu işaretlerseniz kiralık (kiracılardan) kasa sahiplerinden her biri tek başına kiralık kasaya dilediği zaman para,
belgeler, mücevherat, hisse senedi, tahvil, mevduat sertifikaları,
fikaları, ticari ve tapu senetleri ve diğer taşınabilir
değerlerin saklanması için tam yetkili olacaktır.)
B) MüĢterek Kiralık Kasa ( )
(Bunu işaretlerseniz kiralık kasa sahipleri ancak birlikte hareket ederek kasaya para, belgeler, mücevherat, hisse
senedi, tahvil, mevduat sertifikaları,
kaları, ticari ve tapu senetleri ve diğer taşınabilir değerlerin saklanması
konusunda işlem yapmaya yetkilidirler.)
Önemli Not: Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bireysel Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’nde ve
Müşterek Kiralık Kasa Sözleşmesi’nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda
Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla, belirtilen sözleşmelere ek olarak, bu formun bir nüshası
tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup anlamanız ve uygun bulmanız durumunda
munda 2(iki) nüsha şeklinde hazırlanmış olan bu formu imzalayarak 1(bir)
nüshasını saklayınız.
1) Başvuru Tarihi:
…........ ….......
/
/ 201…. Ad Soyad: .............................................................................................................. İmza:
2) Başvuru Tarihi:
…........ ….......
/
/ 201…. Ad Soyad: ..................................................................
.............................................................................................................. İmza:
3) Başvuru Tarihi:
…........ ….......
/
/ 201…. Ad Soyad: .............................................................................................................. İmza:
4) Başvuru
şvuru Tarihi:
…........ ….......
/
/ 201…. Ad Soyad: .............................................................................................................. İmza:
5) Başvuru Tarihi:
…........ ….......
/
/ 201…. Ad Soyad: .............................................................................................................. İmza:
6) Başvuru Tarihi:
…........ ….......
/
/ 201…. Ad Soyad: .............................................................................................................. İmza:
Bu Bölüm ġekerbank Tarafından Doldurulacaktır.
Bankaya Kazandıran Sicil No: ......................................................................................
Kampanya Kodu: ..........................................................................................................
Müşteri Belgelerini Teslim Alan Sicil No: …...................... İmza: ..............................
Şube Müdürlüğü Görüşü / Açıklaması: Olumlu ( )
Olumsuz ( )
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
FR00836/R03/Ocak 2015
Şube Kodu: .........................................................................................................
Müşteri Numarası: ..............................................................................................
Satış Kanalı: .......................................................................................................
Müşteri Belgelerini Kontrol Eden Sicil No: …..................... İmza: .....................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Download

Müşterek Kiralık Kasa -Bilgi ve Talep FormuC.indd