ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/16
ÖTA ve ÖHO Elektronik Ücret Toplama Sistemine Dahil Edilmesi
EGO Genel Müdürlüğü
Ġlgili yazı
EGO Genel Müdürlüğü UlaĢım Dairesi Bakanlığının 12.05.2014 tarih ve 191-3817-22814 sayılı yazılarında;
UKOME GENEL KURULU BAŞKANLIĞINA
Genel Müdürlüğümüzce ihale edilerek kurulum çalıĢmaları tamamlanan Elektronik Ücret Toplama Sistemi
(Akıllı Kart) Kurumumuz otobüslerinde devreye alınmıĢtır.
VatandaĢlarımızın tek kart ile rahat ve ulaĢılabilir yolculuk yapmalarının sağlanması, toplu taĢımdan elde
edilen kamu menfaatinin daha yukarı seviyelere çıkarılabilmesi ve Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ile Özel Toplu
TaĢım (ÖTA) araçları yönetmeliklerinin 14. maddelerinde yer alan hükmün uygulanabilmesi için Özel Halk
Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu TaĢım (ÖTA) araçların Elektronik Ücret Toplama Sistemine dahil edilmesi
gerekmektedir.
Söz konusu araçların sisteme dahil edilmesi ve gerekli iĢlemlerinin EGO Genel Müdürlüğünce yapılması için
karar alınması hususunda gereğini arz ederim. Denilmektedir.
UKOME KARARI: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu TaĢım Araçlarının (ÖTA) Elektronik Ücret
Toplama Sistemine (Akıllı Kart) dahil edilmesine, gerekli iĢlemlerinin EGO Genel Müdürlüğünce yapılmasına, oy
birliğiyle karar verilmiĢtir.
Oturum BaĢkanı
EGO UlaĢım Dai. BaĢkanı
Mümtaz DURLANIK
Üye
Ġl Emniyet Müd.lüğü
Emn.ġub.Müd.
Levent ALICI
Üye
4.Kolordu Kom.lığı
UlaĢtırma Albay
Ġsmail KARATAġ
Üye
Ġl Jan.Kom.lığı
J.BçvĢ
Süleyman TORUN
Üye
UlaĢtırma II. Bölge
Md.lüğü
Necdet ÖZÇELĠK
Üye
TCK 4. Bölge Md.
Trf. Müh.
Selahattin METĠN
Üye
DHMĠ Esenboğa HL
BaĢ Md.Yrd.
Dr. Nurhan OTO
Üye
EGO Gnl. Müd.
Otobüs ĠĢlt. Daire BĢk.
Abdurrahman KÖSEOĞLU
Üye
TCDD 2. Bölge Md.
Servis Md. Yrd.
Pekcan ALP
Üye
Eml. Ġst.Dai.BĢk.lığı
ġub.Müd.
Nevzat ġAHBAZ
Üye
Destek Hiz.Dai.
BaĢkanlığı ġub.Md.
Fatih AYDEMĠR
Üye
Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.lığı
ġub. Müd.
Sadık TĠPĠ
Üye
Fen Ġsleri Dai.BĢk.lığı
Mühendis
Ġsrafil ÜNAL
Üye
Zabıta Dai.BĢk.lığı
ġube Müdürü
Mustafa GÜVEN
Üye
Çev.Kor.Dai.BĢk.lığı
ġub. Md.
Hilmi ÇAĞGAN
Üye
Kent Estetiği Dai. BĢk.lığı
Temsilcisi
Fatih KUZU
Üye
Ankara Umum Oto. ġof.
Esnaf Odası
Ġzzet YILDIRIM
KATILMADI
UlaĢtırma Altyapı
Yat. Gen.Md.lüğü
ONAY
.…/..../2014
İ.Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
1
Download

Download Decision. - EGO Genel Müdürlüğü