T.C.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MEMUR DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
Madde 1- Bu yönetmelik Malatya BüyükĢehir Belediyesinde, Belediye hizmetlerinin gereği gibi
yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin, Devlet memuruna yüklediği
sorumlulukları yerine getirmeyenlere, yasakladığı fiilleri iĢleyenlere, durumun niteliğine ve
iĢlenilen fiilin derecesine göre uygulanacak disiplin cezalarını vermeye yetkili disiplin amirlerini
tespit etmek amacıyla düzenlenmiĢtir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik Malatya BüyükĢehir Belediyesinde görevli 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı DMK’nun 124 ve 134. maddeleri gereğince 17/09/1982 tarih
ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin kurulları ve Disiplin
Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin
m bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Kurum : Malatya BüyükĢehir Belediyesini
Başkan; Malatya BüyükĢehir Belediye BaĢkanını
Disiplin Amiri: Ek 1’de gösterilen Disiplin Amirlerini,
Ġfade eder.
Disiplin Amirleri
Madde 5- BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Kurumda görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.
Bu sıfatla, haiz bulunduğu uyarma, kınama ve aylıktan kesme gibi disiplin cezalarını vermeye
iliĢkin bütün yetkilerini her derecedeki memur personel hakkında doğrudan kullanabilir.
Kurumda görevli memur personelin diğer disiplin amirleri bu yönetmeliğe ekli ek-1 sayılı
cetvelde gösterilmiĢtir.
Çeşitli Hükümler
Madde 6- Üst Disiplin Amirleri kendinden önce gelen disiplin amirlerinin ve bunlara bağlı olan
personelinde aynı zamanda disiplin amiri sıfatına sahiptirler. Geçici olarak asıl görev yerinin
dıĢında ( en az 6 ay süre ) çalıĢan personelin disiplin amirleri ek-1’de belirtilen geçici olarak
çalıĢtığı birimdeki disiplin amiridir.
Memurları Disiplin İşleri
Madde 7- Malatya BüyükĢehir Belediyesinde görevli memurların disiplin iĢ ve iĢlemlerinde 657
sayılı DMK’nun ilgili maddeleri ile 17/09/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
Madde 8- Bu Yönetmelik BüyükĢehir Belediye Meclisinin kararıyla kabul edildikten sonra
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu yönetmelik hükümlerini BüyükĢehir Belediye BaĢkanı yürütür.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DİSİPLİN VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ
ÜNVANI
DİSİPLİN AMİRİ
GENEL SEKRETER
BÜYÜKġEHĠR BLD.BġK
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
BÜYÜKġEHĠR BLD.BġK.
TEFTĠġ KURULU BAġKANI
BÜYÜKġEHĠR BLD.BġK
ĠÇ DENETÇĠ
BÜYÜKġEHĠR BLD.BġK
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
GENEL SEKRETER
BÜYÜKġEHĠR BLD.BġK
1.HUKUK MÜġAVĠRĠ
GENEL SEKRETER
BÜYÜKġEHĠR BLD.BġK
DAĠRE BAġKANI
GENEL SEKRETER
BÜYÜKġEHĠR BLD.BġK
MÜFETTĠġ VE MÜFETTĠġ YRD.
TEFTĠġ KURULU BġK.
GENEL SEKRETER
HUKUK MÜġAVĠRĠ - AVUKAT
1. HUKUK MÜġAVĠRĠ
GENEL SEKRETER
BASIN YAYIN
TANITIM
HALKLA ĠLġKĠLER ġUBE MÜD.
ġUBE MÜDÜRÜ
VE GENEL SEKRETER
ÜST DİSİPLİN AMİRİ
BÜYÜKġEHĠR BLD.BġK
DAĠRE BAġKANI
GENEL SEKRETER
ĠTFAĠYE ġUBE MÜDÜRÜ
ĠLGĠLĠ DAĠRE BAġKANI
GENEL SEKRETER
ZABITA ġUBE MÜDÜRÜ
ĠLGĠLĠ DAĠRE BAġKANI
GENEL SEKRETER
UZMAN - MALĠ HĠZ. UZMANI –
MALĠ HĠZ.UZM.YRD.
SĠVĠL SAVUNMA UZMANI
ĠLGĠLĠ DAĠRE BAġKANI
GENEL SEKRETER
GENEL SEKRETER
BÜYÜKġEHĠR BLD.BġK
ġEF-DĠĞER MEMURLAR
ġUBE MÜDÜRÜ
DAĠRE BAġKANI
Download

Belediye Memur Disiplin Amirleri Yönetmeliği