KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞINA
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim ġube Müdürlüğü
Belediyemiz……………………………….. Daire Başkanlığı emrinde ………………..
kadrosunda ….. kurum sicili ile görev yapmaktayım.
Açılacak olan unvan değişikliği sınavında …….. Derecelik……………………………
kadrosuna müracaat etmek istiyorum,
Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.
……………………………
T.C:……………………………….
EKĠ
1 Adet Diploma Fotokopisi
Download

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞINA