TÜRKĠYE
ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU
Sayı :TÖSSFED/
Konu :Türkiye Masa Tenisi ġampiyonası Hk.
30/03/2015
…………………..SPOR KULÜBÜ BAġKANLIĞINA
Federasyonumuzun 2015 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Masa Tenisi
ġampiyonası 8-10 Nisan 2015 tarihleri arasında Ġstanbul-Silivri’de gerçekleĢtirilmesi
planlanmıĢtır.
Söz konusu Ģampiyonaya ek listede belirtilen sporcu/sporcular ile 1 antrenör veya
idareci iĢtirak edecek olup, kulüplerimiz sporcularının lisanslarını yanlarında getireceklerdir.
2015 yılı lisansı olmayan ve vizesini yaptırmayan sporcular müsabakalara kesinlikle
alınmayacaklardır.
Bu itibarla; Ģampiyona ile ilgili katılım formu, reglaman ve yarıĢma talimatı ekte
gönderilmiĢtir. Kulüplerimiz kafile listesini (katılım formunu) online olarak doldurarak 2
Nisan 2015 PerĢembe günü saat: 15:00'e kadar federasyonumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Anılan tarihten sonra yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacak ve Ģampiyonaya dahil
edilmeyecektir.
Kafile listesi, katılım formu ve izin yazılarının asıllarının faaliyet sırasında federasyon
yetkililerine teslim edilmesini önemle rica ederim.
(Ġmza)
Adnan ÖZTÜRK
Genel Sekreter
EKLER:
Ek-1:1 Adet Katılım Formu (Online Form)
Ek-2:1 Adet ġampiyona Reglamanı
Ek-3:1 Adet Sporcu Listesi
Dağıtım
:
Gereği
:
* Spor Kulübü BaĢkanlığına
Adres: Spor Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Süleyman Sırrı Sokak No:3 Kat:7 YeniĢehir-ANKARA
Telefon:0 312 311 58 95 Faks:0 312 311 96 28 Elektronik Ağ: www.tossfed.gov.tr e-mail: [email protected]
Download

TÜRKĠYE - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu