SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞINA
Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı
Adapazarı / SAKARYA
Aşağıda ünvanı ve açık adres bilgileri verilmiş olan işyerinin yangın güvenlik
tedbirlerinin İtfaiye Dairesi Başkanlığınızca incelenmesi; tedbirlerin Binaların Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olması durumunda yangın güvenlik
raporunun/görüşünün düzenlenmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.
………. / ……… / 2016
İşyerinin Adı / Ünvanı
Ruhsat Sahibi
TC Kimlik No
Vergi No (Tüzel Kişiler İçin)
İşyeri Faaliyet Konusu
İşyeri Kullanım Alanı (m²)
İşyeri Bulunduğu Kat
İrtibat Telefonu
E-mail Adresi
Ruhsat Alınacak İşyeri
Mahallinin Açık Adresi
@
…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……. …… …… …… …… ……
(İmza)
Adı Soyadı
Aşağıdaki bilgiler başvuru yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
Şahsi Başvuru
Vekâletli Başvuru
Şirket Adına Başvuru
Bina Yönetimi Adına Başvuru
…………………………
T.C. Kimlik No
…………………………
EKĠ:
Başvuru sahibine ait vekâletname
Yapı Ruhsatı (Onaylı)
Şirketler için yetkili kişiye ait imza sirküleri
Yapı Kullanma İzni Belgesi (Onaylı)
Download

örnek için tıklayınız - Sakarya Büyükşehir Belediyesi