"
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGl, TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR
FEDERASYONU BAŞKANLIGI VE TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR
EGİTİM VE REHABİLİTASYON DERNEGİ ARASINDA ÖZEL EGİTİM VEREN
OKUL VE KURUMLARDA SPORUN GELİşTİRİLMESİ VE
YAYGINLAŞTIRILMASINA
DAİR İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ
Protokolün Amacı
Bu protokolün amacı; Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel
eğitim okul ve kurumlarında eğitim öğretim gören 8 yaş üzeri özel eğitim okul ve
kurumlarında eğitim gören lisanslı veya lisanssız öğrencilerin daha fazla fiziksel ve
sosyal aktivitelere katılımlarının sağlanması, spor yoluyla fizik kondisyonunu
geliştirmesi, sağlıklı olması, cesaretlendirilerek özgüverı kazanması, soysal uyum
davranışlarını geliştirerek, arkadaş edinmesi, becerilerini ve yeteneklerin geliştirerek,
başarının mutluluğunu yaşaması, toplum ile ilişkilerini güçlendirerek, ulusal ve
uluslar arası oyun kurallarına uygun olarak yarışmalara kablması ve benzeri
hususlar ile ilgili işbirliğinin yapılmasını sağlamaktır.
MADDE-l
MEB, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığı (TOSSFED) ve
Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği arasında imzalanan iş
birliği protokolü çerçevesinde; spor, hizmet ve faaliyetleri, yapılacak program
dahilinde 3797 ve 3289 sayılı kanunların ilgili hükümlerince yürütülür.
Protokolün Kapsamı
MADDE-2 Bu protokol ile MEB, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu
Başkanlığının lisanlı sporculara yönelik birlikte hazırlanacak yıllık program ile
Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneğinin (TÖSSED)lisansı
olmayan öğrencilere yönelik hazırlayacağı program dahilinde, özel eğitim okul ve
kurumlarında eğitim gören 8 yaş üzeri lisanslı sporcu ve lisansı olmayan öğrencisporcuların sportif faaliyetlerinin tümünü kapsar.
Tanımlar
MADDE-3
Bu protokolde geçen;
a) MEB:Milli Eğitim Bakanlığını,
b) OERDHGM: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
c) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
ç) TÖSSFED:Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığını,
d) OBESİD:Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,
e) Okul Spor Kulübü: Özel eğitim okul ve kurumlarındaki spor kulüplerini,
at·~
1/6
/i(!
f0k
~
\
f) Özel Eğitim Okul ve Kurumları: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı zihinsel öğrenme
yetersizlikleri olan öğrencilerin eğitim gördüğü resmi ve özel eğitim okul ve
kurumları (zihinsel engelliler ilköğretim okulu, iş okulu, eğitim uygulama
okulu, iş eğitim merkezi) ile kaynaştırma eğitimi yapılan ve özel eğitim sımfı
bulunan tüm ilk ve orta dereceli okulları,
g) TÖSSED:Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneğini,
h) Öğrenci-Sporcu: Özel eğitim okul ve kurumlarda öğrenim gören lisanslı ve
lisanssız olarak spor yapan kız ve erkek öğrencileri,
ifade eder.
Taraflar
MADDE-4 Bu protokolün tarafları; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim
Rehberlik ve Damşma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (OERDHGM) Okuliçi Beden
Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, (OBESİD) Başbakanlık Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü, (Genel Müdürlük) TÖSSFEDve TÖSSED'dir.
Okul Spor Kulübü
MADDE-S 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanunun 20. maddesine istinaden tescil edilen spor
kulüpleridir.
Bu spor kulüpleri, MEB ve TÖSSFED'in belirleyeceği esaslar doğrultusunda
spor etkinliklerine katılırlar.
Görev ve Yükümlülükler
Milli Eğitim Bakanlığı'mn Yükümlülükleri
MADDE-6 Bu protokolün yürürlüğü girmesi ile MEB;
a) Özel eğitim okul ve kurumlarında Okul Spor Kulübü kurulması için
gerekli
çalışmaları başlatır.
İhtiyaç duyulması
halinde
ilgili
mevzuatlarında gerekli düzenlemeleri yapar.
b) Kendisine bağlı özel eğitim okul, kaynaştırma ve özel eğitim sımfları dahil
kurumlarındaki kız ve erkek öğrenciler ile öğretmen ve velilere sporun
geliştirilmesi ve sevdirilmesi ile ilgili faaliyetleri ve bu yöndeki projelerin
uygulamaya konulmasım teşvik eder ve desteklenmesini sağlar.
2/6
c) Okul spor kulüplerinin spor faaliyetlerini yürütebilmeleri için; yapılacak
her türlü antrenman maç vb. faaliyetlerde spor salonu ve tesislerini spor
kulüplerine veya ihtiyaç halinde TÖSSFED'etahsis eder.
d) TÖSSFED'in yıllık faaliyet programı kapsamında düzenlenecek sportif
faaliyetlerde okul spor kulübü bulunan özel eğitim okul ve kurumlarında
görev yapan yönetici, öğretmenler ve öğrencilerin müsabakalara katılımı
için özlük haklarında kayıp olmayacak şekilde (Ek ders görevi dahil)
görevlendirilmelerini sağlar.
e) TÖSSED'in yıllık faaliyet programı kapsamında düzenlenecek sportif
faaliyetlerde, özel eğitim okul ve kurumlarında görev yapan yönetici,
öğretmenler ve lisansı olmayan öğrencilerin müsabakalara katılımı için
özlük haklarında kayıp olmayacak şekilde (Ek ders görevi dahil)
görevlendirilmelerini sağlar.
f) Okullarda sporun çağdaş anlamda gelişebilmesi için gerekli olan nitelikli
eğitimi amaçlayan yönetici, öğretmen, veli, öğrenci ve özellikle okul spor
eğiticilerinin hizmetiçi eğitimleri ile ilgili gerekli önlemleri alır ve
düzenlemeleri
yapar. Bu konuda
TÖSSFED veya TÖSSED'in
düzenleyeceği spor faaliyetleri ile ilgili ailelere yönelik eğitim
programlarına talep halinde gerekli katkıyı sağlar.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığı'mn Yükümlülükleri
MADDE-7 Bu protokolün yürürlüğe girmesi ile TOSSFED;
a) Okul Spor Kulübü Takımlarımn; MEB tarafından karşılanamayan top,
eşofman, forma, ayakkabı, çanta ile spor karşılaşmalarındaki spor
malzemelerini olanakları dahilinde karşılar, konaklama, beslenme, ulaşım
vb. ihtiyaçlarım mevcut yönetmelikleri doğrultusunda karşılar.
b) Özel eğitim okul ve kurumlarında sporun geliştirilmesiyle ilgili plan,
program, proje, faaliyet vb. etkinliklerin uygulamaya konulmasında
MEB'in çalışmalarına her türlü yardım ve desteği olanakları dahilinde her
türlü yardım ve desteği verir.
c) MEB bünyesinde okul spor kulübü bulunan özel eğitim okul ve
kurumlarında görev yapan eğitici öğretmenlere ihtiyaç duyulduğu
hallerde seminer, oyun kuralları ve antrenörlük kurslarım OBESİD ile
birlikte düzenler. Kurslara kablan okul spor kulübünde görevli eğitici
öğretmenler belli bir ücret karşılığında ancak MEB bünyesinde görev
yapan öğretmenler ile MEB personelinden kablacak olanlar ortaklaşa
belirlenecek kontenjan dahilindeki sayı kadar düzenlenecek kurslara
ücretsiz yararlandırılır.
qf
(:i
d) Kursa kablacak MEBpersonelinin yolluk ve yevmiyeleri 6245 sayılı Devlet
MemUrları;kanununa~~:efederasyoncaÖdenir'
~))J
e) TÖSSFED, okul spor kulüplerinin yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel spor
müsabakalarımn yapılması sağlar.
f) Öncelikle okul spor kulübü ve spor salonu bulunan özel eğitim okul ve
kurumları başta olmak üzere periyodik olarak okullara malzeme yardımım
imkanlar dahilinde yapar.
g) Zihinsel Engelliler sporunun tabana yayılmasım sağlayarak elit sporcular
yetiştirilmesini sağlar.
h) 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanuna istinaden ve TÖSSFED ulusal ve uluslar arası spor
hizmet ve faaliyetlerine kahlmak üzere MEB tarafından görevlendirilmesi
sağlanan özel eğitim okul ve kurumları okul spor kulüplerinde görev
yapan yönetici ve öğretmenlerin her türlü iaşe, ibate ve yol ücretlerini
karşılar.
i) Faaliyetlere kahlacak olan okul spor kulüplerine bağlı lisanslı öğrencilerin
tüm sorumluluğunu kabul eder.
j)
TÖSSED öğrenci-sporculara yönelik uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel
düzeyde yapacağı faaliyetleri ile ilgili yıllık programım sene başında
TÖSSFED'e bildirir.
Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneğinin
Yükümlülükleri
MADDE-B
a) Zihinsel engellilere yönelik "Uluslararası Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz ve
Kış Oyunları"m her dört yılda bir düzenleyen kuruluşun (Special
Olyrnpics International) Türkiye' deki tek akredite programı olarak çalışan
TÖSSED her yıl başlangıcında düzenleyeceği yıllık programını
Federasyona yazılı olarak bildirir.
b) Uluslararası ÖzelOlimpiyatlar Organizasyonu ile yapılacak her türlü
yazışma ve ilişkiler TÖSSED tarafından yürütülür. Yazışma içeriğinde
MEB ve TÖSSFED ile ilgili konular var ise TÖSSED taraflara gerekli
bilgilendirmeyi yapar.
c) Öğrenci-sporculara yönelik Özel Olimpiyatlar Organizasyonu kapsamında
yapılacak olan faaliyetler ile ilgili açıklama, tanıtım, eğitim, reklam
faaliyetleri TÖSSEDtarafından gerçekleştirilir. Basınla ilişkiler konusunda
gerekli faaliyetler TÖSSEDtarafından yürütülür.
d) Özel Olimpiyatlar süresince ihtiyaç duyulan spor malzemelerin temini,
dağıtımı, konaklama, ulaşım, yeme ve içme ihtiyaçları TÖSSED ve
turnuvanın sponsorları tarafından karşılamr. Sporcular faaliyetlere
4/6
kablmaları için ailelerinden teslim alındıkları andan faaliyet sonrası teslim
edilene kadar geçen sürede TÖSSED'in sorumluluğu ve denetimi altında
olur. TÖSSED, her sporcuya ferdi kazalara karşı sigorta yaptırmakla
yükümlüdür.
e) Özel Olimpiyatlar ve buna bağlı her türlü organizasyonlar için yapılacak
harcamaların tamamı TÖSSED tarafından karşılanır. Faaliyetlere sponsor
temini TÖSSEDtarafından sağlanır. Ancak TÖSSED'in talebi, TÖSSFED'in
uygun görmesi halinde yapılacak faaliyet harcamaları ortaklaşa karşılanır.
f) Özel Olimpiyatlar organizasyonuna kablmak isteyen lisanslı sporcular,
aileleri ve/veya öğretmenlerinin yazılı talebi ve TÖSSFED'in onayı ile Özel
Olimpiyatlar faaliyetlerine katılabilirler.
Protokolün Süresi
MADDE-9 Protokol taraflarca i~alandığı
tarihte geçerlilik kazanır ve
imzalandığı tarihten itibaren TOSSFED'in görev süresi sonuna kadar
yürürlükte kalır, sürenin bitiminde TÖSSFEDYönetiminin değişmesi halinde
ve yeni yönetimin bir itirazı olmadığı hallerde protokol kendiliğinden uzar.
Değişiklik Hükümleri ve Yürürlükten Kaldırılması
MADDE-lO Taraflar bu protokolde karşılıklı mutabakat sağlayarak değişiklik
ve ilave yapabilir, taraflarca yürürlükten kaldırılabilir.
Diğer Özel Hususlar
MADDE-ll
a) TOSSED'in yapacağı organizasyonlarda TÖSSEDistediği takdirde MEBve
TÖSSFED'den en az bir gözlemcinin kablımını talep edebilecektir. Kablım
halinde
kablanların
her türlü
masrafları TÖSSED tarafından
karşılanacaktır.
b) TOSSFED'in yapacağı organizasyonlarda TÖSSFEDistediği takdirde MEB
ve TÖSSED'den en az bir gözlemcinin kablımını talep edebilecektir.
Kablım halinde kablanların her türlü masrafları TÖSSFED tarafından
karşılanacaktır.
5/6
------~------------~-
Yürütme
MADDE - 12 Protokolde yer alan iş ve işlemleri MEB, TÖSSFEDve TÖSSED
kendi yükümlülükleri doğrultusunda birlikte yürütürler.
İptal
MADDE - 13 İş bu protokol taraflardan birinin protokolü feshettiğini karşı
tarafa yazılı olarak bildirmesi durumunda protokol tebligat tarihinden
itibaren 30 gün sonra sona erer. Ancak TÖSSFEDveya TÖSSED'in birinin tek
taraflı sözleşmeyi feshetmeleri halinde diğer taraf ile MEB arasındaki
protokole ilişkin karşılıklı yükümlülükler devam eder.
Yürüdülük
MADDE - 14 On dört maddeden oluşan ve 3 nüsha olarak hazırlanan işbu
protokol uygun bulunup taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
03..).Wf
n: 2009
Milli Eğitim Bakanlığı
Adına
Türkiye Özel
Sporcular Spor
Federasyonu
Başkanlığı Adına
Türkiye Özel
Sporcular Spor
Eğitim ve
Rehabilitasyon
Derneği Adına
Türkiye Özel
Sporcular Spor
Eğitim ve
Rehabilitasyon
Derneği Adına
:L)d~
RemziKA
illi Eğitim Ba anlığı
Müsteşar Yard mcısı
Necme tin AYDıN
Dernek Başkam
Dilek SABANCı
Onursal Başkan
OLUR
tJ J.. /12/2009
Nimet ÇUBUKÇU
Milli Eğitim Bakam
Far
afız ÖZAK
Devlet Bakam
6/6
Download

tössed arasında imzalanan protokol metni