TÜRKiYE GÜREŞ FEDERASYONU
TURKISH WRESTLlNG FEDERATION
Sayı
Konu
TGFI
)'(
ç
({) ...IrJt:t2014
GENÇliK HİzMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜGÜNE
•
Federasyonumuzun Faaliyet Programında yer alan; 2014 Yılı i 1-13/14-15 Yaş Minik
Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Grup müsabakaları; Serbest Sitil: 15 - 18 Mayıs 2014
tarihleri arasında Adana, Aydın, Sinop ve Sivas'da, Türkiye Şampiyonası ise 05 - 08 Haziran 20 i4
tarihleri arasında Trabzon'da, Greko-Romen Sitiı: 29 Mayıs - O 1 Haziran 20 i4 tarihleri arasında
Burdur, Ordu, Osmaniye, ve Yozgat'da, Türkiye Şampiyonası ise 12 - i5 Haziran 2014 tarihleri
arasında Gaziantep'de yapılacaktır.
2014 Yılı i1-13/14-15 Yaş Minik Erkekler
Greko-Romen ve Serbest. Güreş Grup
Müsabakaları ve Türkiye Şampiyonaları ekte gönderilen talimat hükümlerine göre yapılacak olan
gurup ve şampiyonaya tüm illerimizin katılması uygun görülmektedir.
İlgi Talimat Federasyonumuzun www.tgf.gov.tr adresinden yayınlanmış
duyurulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim .
olup, İlgililere
•
Dağıtım gereği:
81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne
Mithatpaşa Caddesi Süleyman Sırrı Sokak No:3 Kat8 Kızılay lAnkara - TÜRKIYE
Tel: 0312-310 70 47 - 0312 3100995 Faks: 0312-3119677 - [email protected]:www.tgf.gov.tr
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU
11-13/14-15
YAŞ MİNİK
ERKEKLER
2014 YILI GRUP VE TÜRKİYE şAMI'İYONALARI
BİRİNCİ BÖLÜM
TALİMATI
Orlak Hükümler
Madde-I-)
Teknik Toplantı,
Teknik Toplantı, Lisans, Tolerans ve Yaş Tashihi
Lisans Tolerans ve Yaş:
a-Müsabakaların teknik toplantıları, müsabaka tarihinden bir gün önce saat i7:00'de yapılacaktır.
b- Tartı müsabakadan bir gün önce saat i8.00'de yapılacaktır.
c-Tartı sırasında tüm sporcular; 20 i3-20 i4 yılı vizeli lisansları ile birlikte nüfus cüzdanı, pasaport, askeri kimlik kartı
veya polis kimlik kartı göstermek zorundadırlar.
şampiyonaya alınmayacaktır.
•
Tahrifatlı olan lisans ve kimlik kartları kabul edilmeyecektir,
d- Tartı sırasında; yaşlı olduğu konusunda federasyon yetkilileri ve Baş Hakem tarafından kanaat oluşan sporcular
ile ilgili gerekli araştırma yapılacak ve yaşı büyük olduğu tespit edilen sporcular disiplin kuruluna sevk
edileceklerdir. Müsabakalara alınmayacaklardır. Sahtecilik yaptığı tespit edilen sporcunun antrenörü, kulübü ve
yöneticisi de disiplin kuruluna sevk edilecektir.
e- Tartı sırasında doktor raporu ile katılan sporcular raporlarını
rapor vermek zorunda değildir
tartı hakemine ibraz edeceklerdir.
Tartı doktoru
f- Türkiye Şampiyonası öncesi grup müsabakaları yapılacaktır. i i-i3/14- i5 Yaş Minik Erkekler Grup müsabakaları
SERBEST:
15 - LS Mayıs 2014 tarihleri arasında 4 grup merkezinde yapılacaktır. Grup Merkezleri: ADANA,
AYDIN, SİNOP VE SİVAS İlleridir. i 1-13/14-15 Yaş Minik Erkekler Türkiye Şampiyonası
OS - OS Haziran 2014 tarihleri arasında TRABZON' da yapılacaktır.
GREKOROMEN:
29 Mayıs - OL Haziran
2014 tarihleri arasında 4 grup merkezinde yapılacaktır. Grup
Merkezleri: BURDUR, ORDU, OSMANİYE ve YOZGAT İııeridir. i1-13/14-15 Yaş Minik Erkekler Grekoromen
Türkiye Şampiyonası 12 - 15 Haziran 2014 tarihleri arasında GAZİANTEP' de yapılacaktır.
g- Grup müsabakalarında ilk 8 (sekiz) dereceyi alan sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak edeceklerdir.
Kontenjan yoktur.
h- Güreşçiler Grup müsabakalarında
ve Türkiye Şampiyonasında farklı sıkletlerde güreşebilirler.
i-) Bir önceki yılda Yıldızlar kategorisinde Miııi Takıma giren yaşı tutan sporcular, Yıldızlar Türkiye
eşampiyonasında
(2013-2014 Sezonu) ilk üç (3) dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına direk katılırlar.
Direk katılma hakkı olan sporcular grup müsabakalarına katılır ise direk katılma hakkını kaybeder.
j-)Yurt Dışında katılacak T.C. vatandaşı sporcular yabancı ülke adına çıkarmış lisans ve pasaport ibraz ettikleri
takdirde direk olarak Türkiye Şampiyonasına katılabilirler.
k-)Müsabakalara
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar katılamazlar. T.C. Vatandaşı olmayan Türkiye ye göç
eden ve vatandaşlık işlemleri devam eden sporcular Emniyet Müdürlüğü Tasdikli ikamet teskeresi ve lisansı ile grup
müsabakalarma katılabilirler. ilk 8'e girdikleri takdirde Türkiye Şampiyonasına katılabilirler.
1-) Grup müsabakaları ve Türkiye Şampiyonalarında doping kontrolü yapılacaktır.
m-) Müsabakalar FİLA kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
n-) Saha içi veya dışında spor ahlakına aykırı tutum ve davranışlarda bulunan idareci antrenör ve sporcular hakkında
ceza i işlem yapılacaktır.
1
0-) Müsabaka
sıkletleri:
ı i-i3
Yas: (23-26),29,32,35,38,42,47,53,59,66,75,(75
32),35,38,42,47,53,59,66,73,85,(85-100)
ö-) Grup müsabakaları
p_) Müsabakalara
katılırlar.
ro) Müsabaka
i4-15 Yaş: (29-
şeklindedir.
ve Türkiye Şampiyonasında
i4- i5 yaş grubu (1999-2000
Müsabakalarda
- 90). (12 sıklet),
tolerans yoktur.
i i-i3 yaş grubu (2001-2002-2003
doğumlular)
doğumlular)
yıl esas alınır ay ve gün dikkate alınmaz.
Programı:
11-13/14-15
YAŞ MİNİK
ERKEKLER
SERBEST
GÜREŞ
GRUP MÜSABAKALARı
ı1-13
15-18 Haziran
Yaş:(23-26),29,32,35,38,42,4
7,53,59,66, 75,(75-90)( i2)
2014
14-15 Yaş:(29-32),35,38,42,47,53,59,66,
I. gün
2. gün
3. gün
4. gün
Tartı 14/05/2014
i 1-13 Yaş:
(23-26),32,38,47,59,75
Saat i8.00- 18.30
i 1-13 Yaş:
Tartı 15105/2014
29,35,42,53,66,(75-90)
Saat 16.00-16.30
14-15 Yaş: (29-32),
38,4 7,59, 73,(85-100)
Tartı 16/05/2014
Saat 18.00-18.30
Tartı 17/05/2014
i4- i5 Yaş: 35,42,53,66,85
Saat i6.00- 16.30
73,85,(85- i00)( i i)
Tolerans
Yoktur
11-13 Yaş: (23-26),32,
38,47,59,75,
Müsabaka
15/05/2014
11-13 Yaş:
29,35,42,53,66,(75-90)
Müsabaka
Saat 09.00
14. i5 Yaş: (29-32),
38,47,59,73,(85- i00)
Müsabaka 17105/2014
Saat 10.00
14.15 Yaş:
35,42,53,66,85
Müsabaka 18/05/2014
Saat 10.00
Saat 10:00
16/05/2014
GRUP MERKEZLERI
AYDIN
SINOP
SIVAS
ADANA
Aydın-Afyon - AnkaraAntalya-Burdur- BursaIsparta- istanbu i.İzm irManisa- Uşak-MuğlaKUtahya- Denizli-KonyaKaraman- Aksaray- NiğdeNevşehir-
Sinop- Kocae ii-Ankara- İstanbu 1Kırkiarel i-Tekirdağ- EdimeÇanakkale- Balıkes ir-B ursaYa lova- Bilecik-EskişehirKırıkkale-Çankırı-KarabUk- BoluDUzce-Sakarya-Bartın- ZonguldakKastamonu-Sinop- Kırşehir-Konya
Çorum -Artvin-ArdahanRize Bingöl-ErzincanErzurum- GUmUşhaneIstanbu i-Kars- BayburtTrabzon-ıgdır- AnkaraAğrı-Sivas-Giresun- TokatYozgat- Ordu -MuşAmasya-SamsunKahramanmaraş
Kahramanmaraş -Ankaraistanbul. Kilis-GaziantepOsmaniye- ŞanlıurfaAdıyaman-Si irt-AdanaMersin-Malatya- Hatay Mardin- Diyarbakır-BatmanElazığ-Şırnak-Bitlis. VanHakkari- Tunceli- KayseriAntalya
2
i1-13/14-15 YAŞ MİNİK ERKEKLER SERBEST GÜREŞ
TÜRKİYE ŞAMPİYONASı
TRABZON
i i-i3 Yaş:(23-26),29,32,35,38,42,47,53,59,66,
05-08/06/2014
i4- i5 Yaş:(29-32),35,38,42,47,53,59,66,
75,(75-90)(12)
Tolerans Yoktur
ı. gün
2. gün
3.gün
4. gün
ıl-13 Yaş:
Tartı 04/06/2014
(23-26),32,38,47,59,75
Saat i8.00- i8.30
i 1-13 Yaş:
29,35,42,53,66,(75-90)
14-15 Yaş: (29-32),
38,47,59,73,(85-100)
14-15 Yaş:
35,42,53,66,85
73,85,(85- i00)( i 1)
i i-13 Yaş: (23-26),32,
38,47,59,75,
Müsabaka 05/06/2014
saat 10:00
Tartı 05/0612014
i1-13 Yaş:
Müsabaka 0610612014
Saat i6.00- i6.30
29,35,42,53,66,(75-90)
saat 09.00
14-15 Yaş: (29-32),
38,47,59,73,(85- i00)
Müsabaka 0710612014
saat 10.00
14-15 Yaş:
Müsabaka 08/06/2014
35,42,53,66,85
saat 09.00
Tartı 06/06/2014
Saat 88.00- 18.30
Tartı 07/06/2014
Saat i6.00- i6.30
•
3
11-13/14-15 YAŞ MİNİK ERKEKLER
GREKOROMEN
GÜREŞ
GRUP MÜSABAKALARı
29 Mayıs OL Hazimn
18/05/2014
ı. gün
2. gün
3. gün
4. gün
i i-i3 Yaş:(23-26),29,32,35,38,42,4
i4- i5 Yaş:(29-32),35,38,42,47,53,59,66,
11-13 Yaş:
Tartı 28.05.2014
(23-26),32,38,47,59,75
Saat i8.00- i8.30
i 1-13 Yaş:
Tartı 29/05/2014
29,35,42,53,66,(75-90)
Saat 16.00- 16.30
14-15 Yaş: (29-32),
38,47,59,73,(85- 100)
7,53,59,66, 75,(75-90)( 12)
Tartı 3010512014
Saat 16.00- i6.30
Tartı 3110512014
14- 15 Yaş: 35,42,53,66,85
Saat 16.00-16.30
i 1-13/14-15 YAŞ MİNİK ERKEKLER
73,85,(85- 100)( i 1)
Tolerans
Yoktur
i 1-13 Yaş: (23-26),32,
38,47,59,75,
Müsabaka 29/05/2014
saat 10:00
i 1-13 Yaş:
29,35,42,53,66,(75-90)
Müsabaka 30/05/2014
saat 09.00
14-15 Yaş: (29-32),
38,47,59,73,(85- 100)
saat 10.00
14-15 Yaş:
35,42,53,66,85
Müsabaka 01106/2014
saat 09.00
GREKOROMEN
Müsabaka 31/05/2014
GÜREŞ
GRUP MERKEZLERİ
BURDUR
YOZGAT
ORDU
OSMANIYE
Aydın-Afyon - AnkaraAntalya-Burdur- BursaIsparta-İstanbul-İzmirManisa- Uşak-MuglaKUtahya-Denizli-KonyaKaraman- Aksaray- NigdeNevşehir-
Yozgat- Kocaeli.Ankaralstanbul-Kırklareli-TekirdagEdime-Çanakkale- BalıkesirBursa- Yalova-BilecikEskişehir-Kırıkkale-ÇankırıKarabük. Bolu-DüzceSakarya-Bartın- ZonguldakKastamonu-Sinop- KırşehirKonya -Kahramanmaraş
çorum -Artvin-Ardahan-Rize
Bingöl-Erzincan.ErzurumGümüşhane-Istanbu1-Kars.
Bayburt-Trabzon-ıgdır- AnkaraAgrı-Sivas-Giresun-Tokat- Ordu
-Muş-Amasya-Samsun-
Kahramanmaraş -Ankaraİstanbul- Kilis-GaziantepOsmaniye- ŞanlıurfaAdıyaman-Siirt.AdanaMersin-Malatya- Hatay Mardin- Diyarbakır-BatmanElazıg-Şırnak-Billis-VanHakkiiri- Tunceli- KayseriAntalya
L
.-
i
i
11-13/14-15 YAŞ MİNİK ERKEKLER
TÜRKİYE
GREKOROMEN
GÜREŞ
ŞAMPİYONASI
GAZIANTEP
1 i-i3 Yaş:(23-26),29,32,35,38,42,4
12-15/06/2014
14-15 Yaş:(29-32),35,38,42,47,53,59,66,
7,53,59,66, 75,(75-90)( 12)
Tolerans Yoktur
ı. gün
2. gün
3.gün
4. gün
11-13 Yaş:
Tartı 11/06/2014
(23-26),32,38,47,59,75
Saat 18.00- 18.30
i 1-13 Yaş:
Tartı 12/06/2014
29,35,42,53,66,(75-90)
Saat 16.00- 16.30
14-15 Yaş: (29-32),
38,47,59,73,(85- i00)
Tartı 13/06/2014
14-15 Yaş:
35,42,53,66,85
Saat 18.00.18.30
Tartı 14/06/2014
Saat 16.00.16.30
73,85,(85- 100)( ll)
i 1-13 Yaş: (23-26),32,
38,47,59,75,
Müsabaka 12/06/2014
Saat 10:00
i 1.13 Yaş:
Müsabaka 13/06/2014
29,35,42,53,66,(75-90)
Saat 09.00
14-15 Yaş: (29-32),
38,47,59,73,(85- 100)
Müsabaka 14/0612014
Saat 10.00
14-15 Yaş:
35,42,53,66,85
Müsabaka 15/06/2014
Saat 09.00
İKiNCi BÖLÜM
Mali Konular
a)
Madde 2-Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından görevlendirilecek temsilci, gözlemci,
teknik-idari görevli ve hakemlerin yoııuk ve harcırahları Federasyonca ödenecektir.
-Müsabakalarda:
- Grup müsabakalarında ilk 6 dereceyi alanlara (1-2-3-3-5-5)
- Türkiye Şampiyonalarında
ilk 10 dereceyi alanlara (1-2-3.3-5-5-7-8-9-10)
yol ücretleri ile müsabaka gün sayısına göre yol ve ikamet yevıniyeleri Federasyonca ödenecektir.
,
-Müsabakalara:
- 2-5 sporcu ile katılan illerin 1 idareci veya i antrenörline,
- 6- 12 sporcu ile katılan iııerin 1 idareci ve 1 antrenörline,
• 13.20 sporcu ile katılan iııerin 1 idareci ve 2 antrenörline,
• 2 ı.30 sporcu ile katılan iııerin 1 idareci ve 3 antrenörline,
- 31-40 sporcu ile katılan iııerin 1 idareci ve 4 antrenörline,
- 4 i ve üzeri sporcu ile katılan iııerin 1 idareci ve 5 antrenörüne,
yol ücretleri ile müsabaka gün sayısına göre yol ve ikamet yevmiyeleri Federasyonca ödenecektir.
5
•• c) ii Müdürlükleri müsabakaların düzenli ve eksiksiz yapılması için Türkiye Şampiyonalarında 25 personel, Grup
Müsabakalarında 20 personel görevlendirecek, bu personelin görev yaptıkları günler için seans olarak ücretleri
federasyonca ödenecektir. Fiilen görev yapmayan kişilere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
d) Sporcu, idareci ve antrenörler Gençlik Hizmetleri ve Spor ii Müdürlüğü imkanları ile müsabakalara katılabilirler.
Ayrıca kulüp imkanları veya kendi imkanları ile müsabakalara katılabilirler.
Ödüller
a) Türkiye Şampiyonalarmda 1-2-3-3 dereceleri alan sporculara madalya verilecektir.
b) Tüm Türkiye Şampiyonalarında, seçilen en ccntilınen ve en teknik güreşçiye madalya verilecektir.
c) Serbest ve Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 (üç) takıma kupa verilecektir. Bu değerlendirme
kulüpler arasında olacak, takım lasnili için kulüplerin sporcuların m sıkletlerinde aldıkları en iyi derece
değerlendirilerek ilk 3 (üç) takım belirlenecektir.
d) Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 (üç) e giren sporculara madalya verilecektir.
e) Grup müsabakalarında sadece ilk üç (1-2-3-3) sırayı alan sporculara madalya verilir. Takım tasnili yapılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
•
Tertip Komitesince Alınacak Önlemler
Madde 3- Müsabakalarm düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılmasından
doğrudan il
müdürlükleri sorumlu olduklarından;
a)
İçişleri Bakanlığının spor müsabakalarımn güvenliği ile ilgili 138 nolu genelgesi çerçevesinde gerekli Emniyet
tedbirlerini alacaklardır.
b) Sakatlık ve acil durumlarda müdahale etmek üzere salonda bir ambulans ile yeteri kadar doktor ve sağlık görevlisi
bu iundunı lacakt ır.
c) Özeııikle Türkiye Şampiyonalarmın yapıldığı iııerde, yeterli sayıda ve uygun nitelikte minder temin edeceklerdir.
d) Her minder için bir elektronik skorboard, tartılar için ayarları yapılmış en az üç adet elektronik kanlar temin
edeceklerdir.
Diğer Hususlar:
Madde 5- Grup ve Türkiye şampiyonalarına iştirak eden tüm sporcular, miııi takımlara seçildikleri takdirde
yanlarmda "Yukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneğini" bulundurarak kampa gelmek zorundadırlar.
Hüküm Bulunmayan Haııer:
•
Madde 6- Bu talimatta yer almayan konular, itilaflı hususlar veya olaylar hakkında karar verme ve uygulama yetkisi,
Güreş Federasyonu Başkanlığına aittir.
Yürürlülük :
Madde
7- Bu Talimat Federasyon Başkanlığı makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
6
Download

ÿş1 1 1 ( 1 ) - Türkiye Güreş Federasyonu