DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulunun Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne özel yetenek sınavı ile, Antrenörlük
Eğitimi Bölümüne sportif özgeçmiş ile öğrenci alınmasına ve özel yetenek sınavı başvurusuna
ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun özel yetenek
sınavı ve sportif özgeçmiş ile öğrenci alan bölümlerine yönelik; adayların başvuru,
değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları
ve itirazlar ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. Maddesi ve
Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Sportif Özgeçmiş Puanı: Antrenörlük Eğitimi Bölümü için her spor dalına özgü
belirlenmiş olan ve adayın spor alanındaki deneyimini ölçeklendiren puanı (EK 1),
b) Diskalifiye: Sınav saatinde yerinde bulunmama, sınav kurallarına uymama, sınavı
terk etme, spor dalları için belirlenmiş olan alt sınır derece veya puanlarda sınavı
tamamlayamama durumunu,
c) İtiraz Komisyonu: Sınav Üst Kurulunca belirlenen en az 3 (üç) öğretim elemanından
oluşan ve adayların Özel Yetenek Giriş Sınavına yönelik itirazlarını değerlendiren
komisyonu,
ç) OBP: Adayın Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını,
d) GBP: Genel Başarı Puanı = Yerleştirme Puanı. Adayın Standartlaştırılmış ÖYGS
puanı (ÖYSP-SP), OBP ve YGS Puanının bu yönergede açıklanan yönteme göre
hesaplanmasıyla elde edilen kesin kayıt için sıralama puanını ifade eder.
e)
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
f)
ÖYGS: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Özel Yetenek Giriş Sınavlarını,
g) ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanını,
ğ) ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Puanı Standart Puanını,
h) YGS: Adayın Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı Puanını,
ı) Sınav Komisyonu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, Yüksek Okul
Kurulundan oluşan komisyonu,
i)
Sınav Üst Kurulu: Rektör’ün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında
Yüksekokul Müdürü ve Bölüm Başkanlarından oluşan kurul,
j)
Senato: Düzce Üniversitesi Senatosu
k) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
l)
Yüksekokul: Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,
m) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim
Kurulunu,
n) Yüksekokul Kurulu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar ve Giriş Esasları
MADDE 5 – (1) Yüksekokul bölümlerine o yıl için ÖSYM’nin Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen kontenjan kadar öğrenci alınır.
Kılavuzda belirtilmeyen hususlar (Kadın, Erkek, Milli Sporcu kontenjanları ve yerleştirme
usulleri) Sınav Üst Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 6 – (1) Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun
bölümlerine ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak, Yükseköğretim Kurulu’nca belirtildiği
şekilde ilgili yıla ait YGS puanı, ÖYSP-SP ve OBP ile birlikte değerlendirilerek öğrenci
alınır.
MADDE 7 – (1) Özel Yetenek Sınavı her yıl sınav komisyonunca değerlendirilip
belirlenir.
(2) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ilgili yıla ait Eğitim öğretim döneminde; Olimpik ve
Olimpik olmayan branşlardan 1. Öğretim ve 2. Öğretim için sportif özgeçmiş ile öğrenci
alınacaktır.
MADDE8 – (1) Ön kayıt için başvuruda bulunacak Milli sporcu adayların;
a) Milli olan sporcuların, Milli sporcu olduklarını gösteren belgelerinin (ilgili kurumca
verilen) aslı ya da noter tasdikli suretini teslim etmeleri gerekmektedir. Milli sporcuların,
Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceye giren sporcuların ve liselerin spor alan /kol/
bölümlerinden mezun adayların, ilgili yıla ait YGS puan türlerinin (YGS 1–2–3–4–5–6)
herhangi birinden 145.000 ve daha fazla YGS puanına (OBP hariç) sahip olmaları gerekir.
b) Milli sporcu kontenjanı genel kontenjana dâhildir. Milli sporcu başvurusu kontenjanı
tamamlanmadığı takdirde genel kontenjandan tamamlanır. Genel kontenjan tamamlanmadığı
takdirde milli kontenjanından tamamlanır.
c) Milli sporcular diğer adaylar gibi sınava girerler. Milli sporcular kendilerine ayrılmış
kontenjan ve sporcular arasında değerlendirmeye tabi tutulur. Milli sporcu kontenjanı
dolduğunda yerleşemeyen sporcular genel kontenjan dâhilinde mevcut puanlarına göre
değerlendirilir.
ç) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için; adayların 7’inci maddenin 2’nci fıkrasında
belirtilen spor dallarında milli olma zorunluluğu vardır.
d) Kadın kontenjanları dolmaz ise erkeklerden, erkek kontenjanları dolmaz ise
kadınlardan, milli sporcu kontenjanı dolmadığı takdirde genel kontenjandan, genel kontenjan
dolmadığı takdirde milli sporcu kontenjanındantamamlanacaktır.
(2) Milli sporcular dışındaki adayların YGS puan türlerinin herhangi birinden;
a)
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için 230,000 ( İki yüz otuz) puan veya daha
fazla,
b) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 145,000 (Yüz kırk beş) puan veya daha fazla
YGS puanına sahip olmaları şartı aranır.
(3) Adaylar, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim ve
Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim Bölümlerinden sadece birine, ikisine veya hepsine birden
başvuru yapabilirler.
(4) Adaylar, hangi bölümü öncelikle tercih edeceklerini başvuru sırasında belirtmek
zorundadır.
(5) Antrenörlük Eğitimine başvuran adaylar 1. Öğretim ve 2. Öğretim tercih
sıralamasını başvuru sırasında belirtmek zorundadır.
(6) Başvurudan sonra hiçbir şekilde tercih değişikliği yapılmaz.
(7) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne başvuran Milli sporcular ve Türkiye
Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olan sporcularda sınav tarihi itibari ile son dört yıl
içerisinde en az bir kez milli olma veya Türkiye Şampiyonalarında derece almış olma şartı
aranır.
(8) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvurabilmek için adayların değerlendirilecekleri
spor dalında en az 3 (üç) yıllık lisanslı sporcu olmaları şarttır.
(9) Antrenörlük Eğitimi bölümüne girecek olan adaylar uzmanlık dalı eğitimine 3. Sınıf
itibari ile başlar. Öğrenciler uzmanlık branşlarının açılmaması durumunda Yüksekokul
bünyesinde açılan branşlardan uzmanlık dalı seçer ve mezuniyetini bu branştan tamamlar.
MADDE 9 – (1) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne başvuran adayın gireceği
yetenek sınavı tek aşamalı koordinasyon testinden oluşur. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne
başvuran adayların sportif özgeçmiş puanlaması, bu yönergede ilan edilen değerlendirme
tablosuna (EK-1) göre yapılır.
MADDE 10 – (1) Adayın yerleştirmeye esas olan puanı; ilgili yıla ait ÖSYS sınav
kılavuzuna göre hesaplanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ön Kayıt koşulları
MADDE 11 – (1) Yüksekokul’un bölümlerine ön kayıtlar Yüksekokul Yönetim
Kurulununbelirlediği tarihler arasında yapılır. Adayların ön kayıt için aşağıdaki belgeleri
belirtilen süre içinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ön Kayıt Bürosu’na şahsen teslim
etmeleri şarttır. Eksik evrak ve posta ile kayıt yaptırılmaz. Ön kayıt koşulları aşağıdaki
şekildedir:
a) Adayın yılına ait YGS sonuç belgesinin sureti (Adayların YGS sonuçları ÖSYM
sınav sisteminden T.C. Kimlik No’ları girilerek kontrol edilecektir.),
b) T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de
aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi,
c) Adayın mezuniyet belgesi aslı ile birlikte fotokopisi (Lise diploması veya çıkış
belgesi olmalıdır, ayrıca kesin kayıt esnasında diplomanın aslını getirmeyen adayların kaydı
yapılmayacaktır, belgelerde tutarsızlık ve sahtecilik olması durumunda aday hakkında hukuki
işlem başlatılacaktır.),
ç) Adayın son bir ay içinde çekilmiş 4,5 x6 ebadında 4 adet fotoğrafı,
d) Adayın kimlik bilgilerinin, puan türlerinin ve diğer bilgilerinin yazılı olduğu kayıt
belgesi,
e) Sağlık Kuruluşlarından alınacak “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek
Sınavlarına Katılmasına Sağlık Yönünden Sakınca Yoktur”ibaresini içeren hekim raporu,
f) Spor eğitimine mani olabilecek bedensel veya konuşma engellerinden biri veya
birkaçı bulunanlardan sınava başvuranlar, kazansalar dahi sınavları iptal edilir.
g) Milli sporcuların başvuru yaptıkları spor dalından milli sporcu olduklarını gösteren
ilgili spor federasyonundan alacakları milli olma sayısını ve varsa milli başarılarını da
(yarışmalarda derece) içeren Millilik Belgesi'nin aslı veya noter onaylı fotokopisi (K.K.T.C.
ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir),
ğ) Bireysel veya takım halinde ulusal/uluslararası başarıları olan adayların ve milli
sporcu olarak başarıları olanların bu başarılarını Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili
federasyonlardan belgelemeleri gerekmektedir.
h) Türkiye Şampiyonası’ndailk 3 dereceye giren sporcuların bu başarılarını ilgili
federasyon onaylı ıslak imzalı ve mühürlü müsabaka cetvelini belgelemeleri gerekmektedir.
ı) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adayların sınava girecekleri spor dalında
deneyim puanına esas teşkil edecek belgeleri Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Milli
Eğitim Bakanlığı veya ilgili kurumlardan onaylı olarak getirmeleri zorunludur,
i) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adayların ilgili spor dalında, en az üç yıllık
lisanslı sporcu olduğunu gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı ya da noter tasdikli
sureti (en az üç farklı yarışma sezonuna ait üç kez vizeli lisans belgesinde son vize özel
yetenek giriş sınavı başvuru tarihinden önce yapılmış olmalıdır),
j) Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların,
mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve fotokopisi.
k) MEB ile ilgili evraklar müsabakanın yapıldığı yıla bağlı olarak, OBESİD veya
Okul Sporları Federasyonundan alınacak ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır.
l) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne başvuran Milli sporcular ve Türkiye
Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olan sporcularda sınav tarihi itibari ile son dört yıl
içerisinde en az bir kez milli olma veya Türkiye Şampiyonalarında derece almış olma şartını
gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti.
MADDE 12 – (1) Adaylara ön kayıt sırasında fotoğraflı Aday Bilgi Formu hazırlanır.
Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı, damgalı özel kimlik belgesini
(nüfus kâğıdı, ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır.
Damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da adaya
benzemeyen fotoğraflı kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Tarihleri ve Koşulları
MADDE 13 – (1) Özel Yetenek Giriş Sınavları (ÖYGS): Yüksekokul Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen tarih ve süreçler içinde yapılır. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne
başvuran adaylar ilan edilen sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde spor
kıyafetleri ile sınav komisyonu önünde hazır bulunur.
MADDE 14 – (1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavları,
spor salonunda yapılır. Sınav Üst Kurulu tarafından gerekli görülen durumlarda (olağanüstü
durumlarda) sınav yer, gün ve saatleri için değişiklik önerilebilir.
MADDE 15 – (1) Adayların, sıra numaralarına göre ilan edilen yer ve saatte sınav
komisyonu önünde hazır bulunmaları şarttır. Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını
kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılır.
MADDE 16 – (1) Adaylar tercih önceliğine göre başvurdukları bölümlerden sadece
birini kazanır ve varsa diğer bölümün listesinden çıkarılır.
(2) Yüksekokula ön kayıtla başvuran adaylar için ÖYGS aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Özel Yetenek Giriş Sınavları (ÖYGS): Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne
başvuran adaylar belirlenen sınava girerler. Sınav sonucunda adayların almış oldukları
dereceler en düşükten en yükseğe doğru sıralanır.
b) Sportif Özgeçmiş Değerlendirmesi: Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran
adayların değerlendirilmesi, başvurdukları spor dalının bu Yönergede ilan edilen deneyim
puanı değerlendirme tablosuna (EK1) göre yapılır.
c) Genel Başarı Puanının Belirlenmesi (GBP): Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü için
Mesleki Yeterlilik Sınavında (MYES) elde ettikleri puanlara göre,
Antrenörlük Eğitimi
Bölümü için Sportif Özgeçmiş Değerlendirmesinde elde ettikleri puanlara göre adaylar;
c.1)Yönergenin 10. maddesinde belirtilen şekilde değerlendirilir.
c.2)Adaylar elde ettikleri Yerleştirme Puanına (YP) göre bölüm listesinde sıralanır.
MADDE 17 – (1) Özel Yetenek Giriş Sınav Komisyonunun görevleri;
a) Adayların Özel Yetenek Giriş Sınav programı, girecekleri yer ve zamanın
belirlemesi, gerektiğinde değişiklikler yapılarak ilan edilmesi,
b) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması,
c) Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin tespit edilmesi,
ç) Sınav jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar sürecek tüm
işlemlerin yürütülmesi,
d) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemenin tespit ve temini,
e) Branşlara göre sınav komisyonu ve diğer alt kurulları oluşturma ve görevlendirmedir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav Sonuçlarının İlanı
MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu internet
sayfasında duyurulur. Adaylara ayrıca ve şahsen bir duyuru yapılmaz.
MADDE19 – (1)Asıl adayların kesin kayıtları Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yürütülür. Kesin kayıtların son günü GBP sıralamasına göre her
bölümün kendi kontenjan sayısı kadar yedek listesi ilan edilir. Sınavı kazanan asıl adaylar,
listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak kayıt yerine teslim
etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Aksi halde yerine sıradaki yedekler alınır. Zamanında
kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt
hakkı talep edemez.
Yedeklerin Kesin Kayıt hakkı Kazanmaları
MADDE 20 – (1) Kesin kayda hak kazanan ve ilan edilen listede belirtilen süre içinde
kayıtlarını yaptırmayan (son gün saat 17.00’den sonra gelen adaylar kesinlikle kabul edilmez)
veya gerekli belgeleri kayıt yerine teslim etmeyenlerin kesin kayıt hakları sona erer ve
yerlerine sırada olan diğer yedeklerin kaydı yapılır. Asıl adayların ilan edilen kayıt sürelerinin
sonunda yedek listelerden, açık kalan kontenjan kadar yedek aday kesin kayıt için belirlenir
ve ilan edilir. Belirlenen yedek adaylar kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Kontenjan
dolmadığı takdirde ikinci ve son kez aynı usulle kesin kayıt hakkı verilir.
MADDE 21 – (1) İlgili mevzuat ve bu yönerge ile belirtilen koşulları taşımayan
adayların başvuruları geçersiz sayılır. Koşulları taşımadığı halde sınavlara katılan veya kayıt
yaptıran adayların sınav sonuçları ve kayıtları iptal edilir. Gerekli koşulları taşımadıkları
sonradan anlaşılanlar ile bu koşulları daha sonra kaybedenlerin kayıtları silinir.
MADDE 22 – (1)Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavı şiddetli fiziksel
aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sürdürülen
eğitim/öğretim programı şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları gibi
bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle yüksekokul giriş sınavına başvuran adaylar
gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü
sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hükmü Bulunmayan Haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde; Düzce Üniversitesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Yükseköğretim Kurulu, Senato, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönerge 30.05.2014 tarih ve 2014/87 sayılı Kararı ile Düzce
Üniversitesi Senatosunda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
EK-1
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖYS SPORTİF ÖZGEÇMİŞ PUAN
TABLOSU
Adaylar sadece bir kategoriden puan alırlar
BELGE ADI
SIR
A
1
 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine
uygun olimpik ve olimpik olmayan spor branşlarında ilgili Federasyondan alınan ve
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, katıldıkları yarışma türüne göre A ve
B sınıfı milli sporcu belgesi
PUAN
100
 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine
uygun olimpik ve olimpik olmayan spor branşlarında ilgili Federasyondan alınan ve
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, katıldıkları yarışma türüne göre C
sınıfı milli sporcu belgesi
 Ulusal ligi olan takım sporlarında, en üst ulusal ligde (futbol branşı için Spor Toto Süper
Lig ve 1.Lig dahil) 2 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.
2
 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Büyükler kategorisinde
Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3
dereceye girmek veya herhangi bir kategoride Türkiye rekoruna sahip olduğunu ilgili
federasyon onayı ile belgelemek.
90
 Milli Takımlarda antrenörlük yapmış olduğunu ilgili federasyondan resmi onaylı
müsabaka cetveli eki ile birlikte belgelemek.
 Ulusal ligi olan takım sporlarında 2. Ligde 2 resmi müsabakada oynadığını müsabaka
cetveli ile belgelemek.
3
 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Gençler kategorisinde
Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3
dereceye girmek.
80
 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Büyükler kategorisinde;
Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda 4., 5., 6.,
7., 8. dereceye girmek
 Uluslararası hakemlik belgesine sahip olmak.
 Ulusal ligi olan takım sporlarında Futsal 1. Ligi, Plaj Futbolu 1. Ligi, Plaj Hentbolu 1.
Ligi, Plaj Voleybolu 1. Ligi, BAL, A2, 3. Liglerde, (basketbol ve voleybol için bölgesel
ligler) 2 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.
4
 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen, Yıldızlar kategorisinde
Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında ilk 3
dereceye girdiğini resmi olarak belgelemek.
70
 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Gençler kategorisinde
Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda 4., 5., 6.,
7.,8. dereceye girmek
 Ulusal veya A klasman hakemlik belgesine sahip olmak.

5

Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından Türkiye Şampiyonaları veya
Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası dışındaki federasyonun resmi organizasyonlarda
(yıldızlar ve üst grup) ilk üç dereceye girdiğini resmi onaylı olarak belgelemek.
Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen, Yıldızlar kategorisinde
40
Türkiye Şampiyonaları’nda veya Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında 4., 5.,
6.,7.,8. dereceye girdiğini resmi olarak belgelemek.
6

B klasman hakemlik belgesine sahip olmak.

Ulusal ligi olan takım sporlarında, en üst ulusal ligdeki takımların alt yapılarında
(futbol branşı için Spor Toto Süper Lig ve 1.Lig dahil) (gençler, ümitler, yıldızlar, U18,
U17, U16, U15) 2 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.

İlgili federasyonun Türkiye Okullar arası ortaokul ve liseler arası müsabakalarında ilk
üç dereceye girmek (müsabakada yer almak zorundadır).

2. kademe ve üzeri antrenörlük belgesine sahip olmak.

Bölge veya C klasman hakemlik belgesine sahip olmak.

Ulusal liglerde faaliyet gösteren takım sporlarında en üst ulusal ligdeki takımlar dışında
kalan takımların alt yapılarında (gençler, ümitler, yıldızlar, U18, U17, U16, U15) 2
resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.

Ulusal liglerde faaliyet gösteren bireysel sporlarda, ulusal ligdeki takımların alt yaş
gruplarında 2 resmi müsabakada yer aldığını müsabaka cetveli ile belgelemek.
7
8

1. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. Halk oyunları branşında alınmış
antrenörlük ya da usta öğreticilik belgesine sahip olmak.

İl Hakemliği belgesine sahip olmak.

En az 3 yıllık tescilli lisansa sahip olmak ve takım sporları için 2 resmi müsabaka,
bireysel sporlarda en az 2 resmi müsabakada yer aldığını gösteren müsabaka cetveli ile
belgelemek (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden).

Herhangi bir spor kulübünde en az 3yıl lisanslı sporcu olarak halk oyunları branşında
faaliyet göstermiş olduğunu belirten belge (Sporcu Lisansı, Onaylı Yarışma Takım
Listesi, Ulusal ve Uluslararası organizasyonlarda yer aldığına dair onaylı belge, Halk
Oyunları yarışmalarında alınan dereceleri belirten belge vb.)

Aday hakem belgesine sahip olmak
30
20
10
Download

D.Ü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş