ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne Özel
Yetenek Sınavı ile öğrenci alınması ve özel yetenek sınavı başvurusuna ilişkin esasları
düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2- Bu Yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun özel yetenek sınavı ile
öğrenci alan bölümlerine yönelik; adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit
usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları ve itirazlar ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak:
Madde 3- 7 Mayıs 2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar:
Madde 4 - Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
a) AOBP
: Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanını
b) BESYO
: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu
c) GHSGM
: Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünü
d) GHSİM
: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü
e) ÖSYM
: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini
d) ÖYS
: Özel Yetenek Giriş Sınavını
e) ÖYSP
: Özel Yetenek Sınav Puanını
f) ÖYSP-SP
: Özel Yetenek Sınav Puanı, Standart Puanını
g) ÖSYS
: Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemini
h) Sınav Üst Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan kurulunu
i) Sınav Yürütme Kurulu: Sınav Üst Kurulu tarafından sınavın özeliğine göre
görevlendirilen ve öğretim elemanlarından oluşan kurulu.
j) Engelli Adayların Engel Düzeyi Ön Değerlendirme Komisyonu: Engelli adayların
engel düzeyi ön değerlendirme görevini yapan komisyonu
k) Bilgi İşlem Komisyonu: Dijital ortamda kayıtların sağlıklı tutulması, sınav listelerinin
oluşturulması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi görevini yapan komisyonu
l) Sınav Kontrol Komisyonu: Aday başvuru evraklarını, kayıt altına alınan sınav
verilerini ve sınav sonuçlarını kontrol eden komisyonu
m) Sınav İtiraz Komisyonu: Adayların yazılı olarak yapacakları itiraz başvurularını
değerlendirecek olan komisyonu
Sayfa 1 / 14
n) Spor Dalı (Branş) Sınav Komisyonu: Sınav Üst Kurulu tarafından oluşturulan,
öğretim elemanlarının görev yaptığı komisyonu
o) Sporcu Özgeçmişi Puanı: Adayın branşında kazandığı başarılarına göre verilen puanı
p) YGS :Yüksek Öğretim Giriş Sınavını
q) Yüksekokul: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulunu
r) Yüksekokul Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Kurulunu
s) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunu
t) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: Her yıl ÖSYM tarafından
yayınlanan ve yükseköğretim programları tercih işlemlerinin belirlenmesinde
kullanılan kılavuzu ’nu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjan ve Başvuru Koşulları
Kontenjanlar
Madde 5- 1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans
programlarına alınacak öğrenci kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjanları Tablosu
Bölümler
Erkek Bayan Yabancı Genel
uyruklu toplam
20
20
5
45
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
30+1’i 20+1’i
5
57
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
engelli engelli
51
41
10
92
Toplam
(*) ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayınlandığı şekliyle
geçerli olacaktır.
(**) Engelli aday başvurusu olmadığında kontenjan boş kalır.
2) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarına alınacak öğrenciler için “Programa
Başvuru için gerekli YGS Puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo: Programlara Başvuru İçin Gerekli En az YGS Puanları
BÖLÜMLER
YGS
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
160
MİLLİ SPORCU VE
SPOR LİSESİ MEZUNU
140
Antrenörlük Eğitimi
160
140
Sayfa 2 / 14
ÖYS Aday Kabul Koşulları
Madde 6 – Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarına:
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya kayıtların başlama tarihine
kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c) Kayıt yaptıracağı, Eğitim Öğretim yılı için yapılan YGS’ye girmek ve Bölümler için
istenecek olan gerekli YGS Taban Puanını almak
d) Milli, Engelli ve Yabancı uyruklu adaylar için istenilen kriterlerde olmak,
e) Sınav Hizmet Giderleri Ücretini yatırmış olmak
f) Aday Kabul İşlemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun belirlediği
kurallar çerçevesinde yürütülür.
Kayıt ve Başvuru İşlemleri
Madde 7 –
1) Aday kayıtları BESYO Kurulu tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılır.
Adayların sınav kesin kayıt başvuruları, 30 Haziran – 12 Temmuz 2014 tarihleri arasında;
şahsen mesai bitimine kadar (saat:17.00) yapılacaktır.
Adayların Online kayıt yapabilmeleri için öncelikle ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınav
Hizmet Giderleri ücretini yatırmaları gerekmektedir. Online kayıt başvuruları 30 Haziran –
07 Temmuz 2014 tarihleri arasında Yüksekokulun resmi web adresi; http://besyo.comu.edu.tr
adresinden yapılacaktır. İlgili evraklarını online kaydının son günü olan 07 Temmuz 2014
tarihi mesai bitimine Saat: 17:00’a kadar yapmış olması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve
saatten sonra online kayıt sistemi kapanacaktır. Adaylar; online başvuru formu çıktısı ve aday
sınav giriş formu ile birlikte en geç 12 Temmuz 2014 saat 17:00’ a kadar Sınav Başvuru
Evraklarını Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sınav Kayıt Bürosu’na
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru yapan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.
2) Kayıt sırasında adaylardan aşağıda yazılı belgeler istenir.
a) ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınav Hizmet Giderleri ücretinin yatırıldığına dair banka
dekontu
b) YGS sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylardan bu belge
istenmez).
c) “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel
Yetenek Sınavı Aday Başvuru Formu” (EK 1) ve “Aday Sınav Giriş Belgesi” (EK 2)
aday tarafından doldurulup ve imzaladıktan sonra belgelerle birlikte kayıt bürosuna teslim
edilecektir. “Aday Sınav Giriş Belgesi” Kayıt Bürosunda onaylandıktan sonra adaya
verilecektir.
d) 2 (iki) adet fotoğraf (4.5 x 6 cm ebadında son altı ayda çekilmiş).
e) Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi.
f) Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (noter veya resmi kurum
onaylı)
g) Sağlık Raporu: Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel
Hastanelerden alacakları "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek
Sayfa 3 / 14
Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" ifadesi bulunan sağlık raporunu
başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların
kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğretimi aksatabilecek bedensel
(kamburluk v.s.)
veya konuşma (kekemelik v.s.) gibi engellere sahip olan adaylar
belirlendiğinde, idarece ilgililerden heyet raporu istenecektir. Heyet raporunda durumu
belgelenenler sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilecektir.
h) Millilik Belgesi
i) Sporcu Özgeçmiş BelgesiMilli Sporcuların Durumu:
Madde 7- Sınava katılmak isteyen Millî Sporcuların, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü’nün Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına uygun olarak
alacakları Millî Sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını anlatan bir dilekçe ile
birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını sınavın bütün aşamalarında
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Okul Sporları ve Üniversite Sporları Federasyonlarının
verecekleri millîlik belgesi de geçerlidir. Millî sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylar
gibi sınava gireceklerdir. K.K.T.C.ve yabancı uyruklu adayların Millî Sporcu Belgesi bu sınavlar
için geçerli değildir.
Engellilerin Durumu
Madde 8 – En düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği olup
takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü
bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen merdiven inip çıkabilen, günlük
yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif
donanım(kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve
kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma gücünden azalma oranı%25-50 olan ortopedik
engelliler ön değerlendirme komisyonunun oluru ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü için
başvurabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Yetenek Sınavına İlişkin Esaslar
Aday Sınav Giriş Belgesi
Madde 9 – Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylara Kayıt Bürosu tarafından onaylı “Sınav
Giriş Belgesi” verilir. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı, soğuk
damgalı özel kimlik belgesini (nüfus kâğıdı, ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında
bulundurmak zorundadır. Soğuk damgası bulunmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya
da adaya benzemeyen kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz.
Özel Yetenek Sınavları (ÖYS)
Madde 10(1) ÖYS, Terzioğlu Yerleşkesindeki Hasan-Mevsuf Spor Salonunda (Eski BESYO)
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.
(2) Başvuran adaylar ilan edilen sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde
kendilerine ön kayıt esnasında verilen göğüs numarası ve Sınav Giriş Belgesi ile sınav
komisyonu önünde hazır bulunur.
Sayfa 4 / 14
(3) Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmaz ve sınava
girmekten vazgeçmiş sayılır.
(4) Sınav Üst Kurulu gerektiği zaman sınav yer, gün ve saatlerini değiştirme yetkisine
sahiptir.
Sınav Üst Kurulu
Madde 11–1) Sınav Üst Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Adayların ÖYS programını oluşturma, sınava girecekleri yer ve zamanı belirleme,
gerektiğinde değişiklikler yaparak ilan etme,
b) Sınav gözetmenleri belirleme ve spor dalı sınav komisyonlarını oluşturma,
c) Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirleme,
d) Sınav sonuçlarının ilanına kadar süren tüm işlemleri yürütme,
e) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemeyi tespit etme,
f) ÖYS ile ilgili itiraz ve benzeri hususlarda nihai kararları verme.
Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri:
Madde 12- Sınav Yürütme Kurulu, Sınav Üst Kurulu’na karşı sorumludur. Sınav Üst Kurulu
tarafından sınavın işleyişine uygun olarak verilecek görevleri yerine getirir.
Spor Dalı Sınav Komisyonu
Madde 13 – Spor Dalı Sınav Komisyonunun görevi: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde spor
dalına özgü deneyimi değerlendirmek ve puanlamak.
İtiraz Komisyonu
Madde 14 – Sınav Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonu, adayların özel
yetenek sınavına yönelik itirazlarının değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması ile
görevlidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavda Uygulanacak Testler ve Değerlendirmeler
Madde 15 1) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Değerlendirmesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınavı iki aşamadan oluşmaktadır.
a) Birinci Aşama: Sıçrama Testi, Koordinasyon Parkuru ve 20 Metre Mekik
Koşusundan oluşmaktadır.
b) İkinci Aşama: Sportif Branş sınavından oluşmaktadır.
Sınav Aşamaları
Adaylar
Sınava Yüzdelik Katkısı
Sıçrama Testi
Kızlar ve Erkekler
% 10
Koordinasyon Sınavı
Kızlar ve Erkekler
% 20
BİRİNCİ
20 Metre Mekik Koşusu
AŞAMA
İKİNCİ AŞAMA Sportif Branş Sınavı
TOPLAM
Kızlar ve Erkekler
% 20
Kızlar ve Erkekler
% 50
% 100
Sayfa 5 / 14
Adaylar aşağıda belirtilen sportif branşlardan birisini kayıt esnasında seçmek ve başvuru
anında belirtmek zorundadırlar. Sınavlar başladıktan sonra branş değişikliği kabul
edilmeyecektir. (Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün sportif branş sınavında 100 puan üzerinden
en az 40 puan alamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaklardır). Milli sporcular branş
sınavından 100 tam puan almış sayılırlar.
Başvuru sayısı 20 kişiden fazla olan branşlarda; Adaylar Sıçrama Testi, Koordinasyon
Parkuru ve 20 metre Mekik Koşusuna girdikten sonra aldıkları puanların toplamına göre
sıralanarak;
21-30 arası başvurusu olan branşlarda adayların % 90’ı
31-50 arası başvurusu olan branşlarda adayların% 80’i
51 ve üstü başvurusu olan branşlarda adayların % 70’i ilgili branş sınavına girmeye hak
kazanır.
2) Spor Dalları (Branşlar)
4-Voleybol (3 Erkek, 3 7-*Diğer Branşlar (6 Erkek, 4
Kadın)
Kadın)
2-Basketbol (3 Erkek, 3 5- Yüzme (3 Erkek, 2 Kadın)
Kadın)
3-Hentbol(4 Erkek, 3 Kadın) 6- Cimnastik (3 Erkek, 2
Kadın)
1-Futbol (8 Erkek, 3 Kadın)
3) Diğer Dallar (Branşlar): Su Topu, Kano, Bisiklet, Güreş, Okçuluk, Atletizm, Badminton,
Boks, Eskrim, Judo, Modern Pentatlon, Kürek, Yelken, Rüzgâr Sörfü, Masa Tenisi, Tekvando,
Triatlon, Tenis, Kayak.
Diğer branşlar kategorisinde belirtilen branşlardan başvuracak adaylar, Sıçrama Testi,
Koordinasyon Parkuru ve 20 Metre Mekik koşusu aşamalarından aldığı puanlar ile sporcu
özgeçmiş puanları hesaplanarak değerlendirilir.(Diğer branşlar kategorisindeki branşların
sporcu özgeçmişleri, Bireysel Sporlar Değerlendirme Tablosu’na göre yapılacaktır).
Branş sınavları sonucunda (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Yüzme, Cimnastik)
doldurulamayan kontenjanlar, ikinci aşamaya katılan öğrenci adaylarının Sıçrama Testi,
Koordinasyon Parkuru, 20 Metre Mekik Koşusu ve varsa sporcu özgeçmişi (Tablo-1, Tablo-2,
Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5’e göre), branş sınavı yapılmayan Diğer Branşlar kategorisindeki
branşlarla birlikte kadın ve erkek olarak puan sıralamasına göre branşa bakılmaksızın boş kalan
kontenjanlar doldurulur.(Kontenjanlar antrenörlük eğitimi bölümüne alınacak 20 kadın, 30
erkek kontenjan sayısı ile sınırlandırılır).
Sayfa 6 / 14
4)Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran Engelli adayların Engel Düzey
Beden Kazanma
Gücünden
Azalma Oranı
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
Engel Düzeyi
Değerlendirme
Puanı
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
Engel Düzeyi
Değerlendirme
Puanı
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
Beden Kazanma
Gücünden
Azalma Oranı
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
5) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran Engelli adayların Değerlendirme Puanı
Hesaplama Cetveli.
Sıçrama Testi
% 10
Koordinasyon Testi
% 10
Mekik Koşusu 20 m
Branş Sınavı(Olimpik Branşlarda Milli olan veya Türkiye genelinde ilk 3
dereceye giren sporcular branş sınavına tabi tutulmaz
ve tam puan olarak değerlendirilir.)
Engel Düzey Değerlendirme Puanı
TOPLAM
% 10
% 50
% 20
% 100
6) Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Değerlendirmesi
Sınav Aşamaları
Adaylar
Sıçrama Testi
Kızlar ve Erkekler
% 10
20 Metre Mekik Koşusu
Kızlar ve Erkekler
% 30
Koordinasyon Testi
Sporcu Özgeçmişi
TOPLAM
Kızlar ve Erkekler
Kızlar ve Erkekler
% 40
% 20
% 100
Sayfa 7 / 14
Sınava Yüzdelik Katkısı
Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Kriterleri
Madde 16 – Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine başvuran adayların Sporcu Özgeçmiş
değerlendirmeleri, Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tablosunda yer alan Tablo-1, Tablo-2,
Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5’e göre yapılacaktır (EK 4).
a) Adaylar, başvuru sırasında “Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden” kendilerine uyan en
yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
b) İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüpten alınan belgeler, GHSGM ya da
illerde GHSİM’ler tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz
sayılır.
c) Federasyon müsabakaları ile ilgili 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig maç cetvelleri
Federasyonlardan alınacaktır.
d) Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır.
e) Branşlarda sahte beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal
işlem yapılır. Sahte beyan tespit edildiğinde öğrencinin Yüksekokul ile ilişkisi
kesilir.
Değerlendirme ve yerleştirme
Madde 17 – (1) Adaylar tercih önceliğine göre başvurdukları bölümlerden sadece birini
kazanır ve varsa diğer bölümün listesinden çıkarılırlar. Eşit puana sahip adayların
yerleştirilmesinde; adayların ilk olarak YGS puanlarına bakılır, eşitliğin devam etmesi halinde
AOÖP’na bakılarak değerlendirme yapılır.
(2) Bilgi İşlem Komisyonu tarafından bilgisayar ortamında veriler girilir, Sınav Kontrol
Komisyonu tarafından veriler kontrol edilir ve komisyon onayından sonra sonuçlar ilan edilir.
Sınav sonuçlarının duyurulması
Madde 18– ÖYS sonuçları Yüksekokul web sayfasında (http://besyo.comu.edu.tr) ve
Terzioğlu Yerleşkesi BESYO Girişindeki Panolarda duyurulur.
Kesin kayıt işlemleri
Madde 19 –
(1)Kesin kayıt işlemleri, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde ve
Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda yapılır.
(2) Sınavı kazanan asıl adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri
eksiksiz olarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırır.
Aksi halde, yerine sıradaki yedekler asıl kayıt için ilan edilir.
(3) Kesin kayıt yaptırmayan asil listedeki adaylardan boş kalan kontenjanlar ilan edilir ve
yedek adayları başvuruları yönetim kurulunca belirlenen tarihte alınır başvuru yapan adaylar
arasında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılır ve liste yüksekokul web
sayfasından (http://besyo.comu.edu.tr) ilan edilir. Bu adaylar belirtilen sürede kesin kayıtlarını
yaptırır.
Sayfa 8 / 14
İtirazlar
Madde 20- (1) Sınavlarda uygulamaya ve sonuçlara yönelik “teknik itirazlar”, adayın o
istasyondaki spor dalı sınavının bitişinden itibaren en geç 1(bir) gün sonrasına kadar yazılı
yapılmış olması halinde işleme alınır. İtirazlar Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
(2) İşleme alınan itirazlar Sınav İtiraz Komisyonunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
Karar yazılı olarak itiraz sahibine BESYO Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yabancı uyruklu adaylar
MADDE 21 – (1) Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümlerine başvuran yabancı uyruklu adaylar diğer adaylarla birlikte Özel Yetenek Sınavına
tabii tutulurlar. Antrenörlük Eğitimi Bölümü kontenjanına göre asil ve yedek olarak tasnif
edilir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı 5 (beş) kişidir.
(2) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için başvuran yabancı uyruklu adayların
değerlendirilmesi diğer adayların değerlendirilmesi ile aynıdır. Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı 5 (beş) kişidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda ve ortaya çıkan ihtilaf
durumlarında Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 23 – (1) 12/07/2013 tarihli ve 11/5 sayılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Senatosu kararı ile yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 24 - Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun onay tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 – Bu Yönergeyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa 9 / 14
EK 1
ADAY ONLİNE BAŞVURU FORMU
FOTOĞRAF
TC
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
ONLİNE BAŞVURU FORMU
ADAY BAŞVURU NO
T.C KİMLİK/PASAPORT NO
ADI
SOYADI
D.TARİHİ/YERİ
CİNSİYET
EN YÜKSEK YGS PUANI
EN YÜKSEK AOBP
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE
OKUL ALAN KODU
2012-ÖSYS YERLEŞTİRME DURUMU
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE
ADI
MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE
BÖLÜM/TÜR/DAL
EV TELEFON NO
CEP TELEFON NO
ADRES
E-POSTA
BANKA DEKONT NUMARASI/TARİH
BÖLÜM TERCİHLERİ :
Beden Eğt. ve Spor Öğretmenliği (
Antrenörlük Eğitimi
(
)
)
BRANŞ SINAVI TERCİHLERİ: ( Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih edenler için)
Basketbol ( )
Cimnastik ( )
Futbol ( )
Hentbol ( ) Voleybol (
)
Yüzme ( )
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Yönergesini okudum. Bütün koşulları kabul
ediyorum. Bilgilerimin doğruluğunu onaylıyorum. Hatalı ve eksik bilgiler neticesinde kayıt ve sınav
ilgili hak talep etmeyeceğimi beyan ediyorum.
..…./..…./2014
Adayın İmzası:
Sayfa 10 / 14
EK 2
TC
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
ADAY SINAV GİRİŞ BELGESİ
FOTOGRAF
ADAY NO
T.C. NO
ADI SOYADI
CİNSİYETİ
Bölüm Tercihi
Beden Eğt.ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
TESTLER
SIÇRAMA TESTİ
KOORDİNASYON
TESTİ
DERECESİ
KOMİSYON
BAŞKANININ
İMZASI
Sayfa 11 / 14
20 M MEKİK
KOŞUSU
BRANŞ SINAVI
Branş:
EK 3 SPORCU ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI
Tablo 1. Bireysel Sporların Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu
PUAN
Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar
Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar
100
Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonası ve Avrupa kupası birine katılmış
olanlar
Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar,
95
Karadeniz Oyunları, Akdeniz oyunlarından birine katılmış olanlar, Balkan şampiyonası veya en az 10
ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış olanlar
Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar
Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar
Büyükler ve Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar
Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar
Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar
Liseler arası Türkiye Şampiyonasında ilk 5 dereceye girmiş olanlar
Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel (iller arası) turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar
En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları ulusal turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar
Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvada ilk 5’e girmiş olanlar
Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel turnuvalarda ilk 5’e girmiş olanlar
80
90
60
50
50
50
50
50
30
30
30
25
20
15
10
Tablo 2.Futbol Branşı Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu
Milli Takımda Yer Almak
A milli takımda yer almak
Ümit milli takımda yer almak
A Genç milli takımda yer almak
B Genç milli takımda yer almak
Ligde Oynamak
Süper ligde yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
I. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
II. Lig A kategorisinde yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
III. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
Liseler Türkiye Şampiyonası
İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
Sayfa 12 / 14
1 Defa
100
100
95
90
80
75
70
50
30
50
30
PUAN
2 Defa
100
95
3
Defa
100
Milli Takımda Yer Almak
A milli takımda yer almak
Genç milli takımda yer almak
Yıldız milli takımda yer almak
Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası)
A takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Ligde Oynamak
Süper lig (3 adet müsabaka cetveli)
Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli)
Liseler Türkiye Şampiyonası
İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
1 Defa
100
95
90
PUAN
2 Defa
100
95
3 Defa
100
PUAN
2 Defa
100
95
3 Defa
100
70
60
50
70
60
50
30
Tablo 3.Hentbol Branşı Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu
Tablo 4.Voleybol Branşı Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu
Milli Takımda Yer Almak
A milli takımda yer almak
Ümit milli takımında yer almak
Genç milli takımda yer almak
Yıldız milli takımda yer almak
Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası)
A takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Ligde Oynamak
Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli)
İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli)
Üçüncü Lig (3 adet müsabaka cetveli)
Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
Liseler Türkiye Şampiyonası
İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
Sayfa 13 / 14
1 Defa
100
100
95
90
70
60
50
80
60
50
30
50
30
Tablo 5. Basketbol Branşı Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu
Milli Takımda Yer Almak
A milli takımda yer almak
B milli takımda yer almak
Ümit milli takımında yer almak
Genç A milli takımda yer almak
Genç B milli takımda yer almak
Yıldız milli takımda yer almak
Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası)
A takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak
Ligde Oynamak
Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli)
İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli)
Üçüncü Bölgesel Lig (3 adet müsabaka cetveli)
Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli)
Liseler Türkiye Şampiyonası
İlk üçte yer almak
İlk üç sonrası
Sayfa 14 / 14
1 Defa
100
100
100
95
95
90
70
60
50
80
60
50
30
50
30
PUAN
2 Defa
100
100
95
3 Defa
100
Download

çanakkale onsekiz mart üniversitesi beden eğitimi ve spor