TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
AMAÇ
Serbest Tüketici Belgesine sahip Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile bağlı
müesseselerine ait işyerlerinin elektrik enerjisi ihtiyacının serbest piyasadan temin edilmesi.
2.
TANIMLAR VE KISALTMALAR
TTK, İDARE
: Türkiye Taşkömürü Kurumu
TÜKETİM BİRİMİ
: Mahalleri belirtilen Türkiye Taşkömürü
Kurumu tüketim birimleri ile bu Şartname
kapsamına dahil edilmelerinin talep edilmesi
durumunda Sözleşmeye eklenebilecek olan
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve
bağlı müesseselerine ait abonelikler, tüketim
noktaları
EPDK
: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
BEDAŞ
: Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
TEİAŞ
: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
TEDAŞ
: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
LİSANSLI ELEKTRİK DAĞITIM
ŞİRKETİ
: Bölgesindeki sorumlu Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketleri
YÜKLENİCİ
: 14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu, 04.08.2002 tarihli 24836 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 14.04.2009 tarihli
ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliği çerçevesinde Üretim veya Toptan
Satış Lisansına sahip Türkiye Cumhuriyeti
Yasalarına göre kurulmuş ve faaliyet gösteren
şirket
AKTİF ENERJİ
: Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilen
kWh birimi ile ölçülen elektrik enerjisi
ENERJİ TÜKETİM VERGİSİ (ETV)
: Elektrik Piyasası Kanunu 11. maddesinde
değişiklik yapılmasına dair 5784 sayılı kanunla
yapılan değişikliğe göre indirimli Perakende
Sayfa 1 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Elektrik Enerjisi Satış Bedeli üzerinden alınan
pay/payı
ENERJİ FONU BEDELİ
: Elektrik Piyasası Kanunu 11. maddesinde
değişiklik yapılmasına dair 5784 sayılı kanun ve
09.07.2008 kabul tarihli değişikliğe göre indirimli
Perakende Elektrik Enerjisi satış bedeli üzerinden
alınan payı
SALT AKTİF ENERJİ BİRİM FİYATI
: Türkiye Taşkömürü Kurumunun Yükleniciden
satın alacağı 1 kWh elektrik enerjisi için
ödeyeceği vergi, fon, masraflar vb. hariç birim
satış fiyatı
DAĞITIM
: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar
üzerinden nakli
DAĞITIM BÖLGESİ
: Bir dağıtım lisansında tanımlanan bölge
ÜRETİM ŞİRKETİ
: Belirlenen bir bölgede elektrik üretimi ile iştigal
eden sorumlu tüzel kişi
DAĞITIM SİSTEMİ TEKNİK KAYBI
: Kayıp katsayıları hakkında Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Kurul Kararı hükümlerine
göre uygulanan Dağıtım Sistemi üzerindeki
Teknik Enerji Kaybı
DENGELEME VE UZLAŞTIRMA
YÖNETMELİĞİ
: 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik
ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATI
: EPDK ve diğer yetkili kurumlarca yayınlanan
yönetmeliklerin tamamı
İLETİM SİSTEMİ TEKNİK KAYBI
: Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
hükümlerine göre hesaplanan iletim Sistemi
Kayıpları
NİHAİ BİRİM SATIŞ FİYATI
: KDV haricinde, diğer tüm bedel, vergi, fon ve
masrafın (örneğin Sistem Kullanım Bedeli, Enerji
Fonu, TRT payı, Elektrik Tüketim Vergisi)
eklenmesi ile hesaplanacak olan birim satış fiyatı
PMUM
: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi
REAKTİF GÜÇ
: Elektrik devrelerinde, akım ile gerilimin aynı
fazda olmamasından kaynaklanan durumlarda
oluşan zahiri güç bileşeni
REAKTİF ENERJİ
: Reaktif Güç Bileşeninin zaman ile çarpımı
sonucunda elde edilen enerji miktarı
SAYAÇLAR HAKKINDA TEBLİĞ
: 22.03.2003 tarih ve 25056 sayılı Resmi Gazetede
Sayfa 2 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
yayınlanan Elektrik Piyasasında Kullanılacak
Sayaçlar Hakkında Tebliğ
3.
SATIŞ BEDELİ
: Taraflarca üzerinde mutabık kalınan birim satış
fiyatı ile ilgili tüketim dönemine ait satış
miktarının çarpılması sonucu hesaplanacak olan
bedel
SERBEST TÜKETİCİ
: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi
miktarından daha fazla tüketimde bulunması
ve/veya bulunmayı taahhüt etmesi veya iletim
sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle
Yüklenicisini seçme hakkına sahip gerçek veya
tüzel kişi
SÖZLEŞME
: İşbu Şartname ile ön şartları belirtilen ihale
sonucunda nihai koşulların düzenleneceği
Yüklenici ile imzalanacak olan sözleşme
TEKNİK ŞARTNAME
: İşbu Şartname ve ekleri
YORUM KURALLARI
Bu Şartnamede yer alan kavram ve kısaltmaların yorumlanmasında, sözleşmede aksi
belirtilmedikçe, Elektrik Piyasası Mevzuatında yer alan tanım ve açıklamalar esas alınacaktır.
Sözleşmenin uygulanmasında oluşabilecek çelişki ve belirsizlik durumlarında TTK lehine olan
durum yada hüküm uygulamaya esas olacaktır.
4.
GENEL ESASLAR
4.1. Eklerde verilen bilgiler İsteklileri sadece bilgilendirmek amacı ile konulmuş olup, bu belgelere
dayanarak TTK’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez. İsteklilere gerekli görmeleri halinde
TTK işyerlerindeki tespitlerinde İdarece yardımcı olunacaktır. İhaleye katılan İstekliler, ek
listede belirtilen her bir tüketim birimini yerinde görmüş, incelemiş, mevcut abonelik ve teknik
özellik bilgilerine sahip sayılacaktır.
4.2. Yüklenici ekli listede verilmiş olan elektrik tüketim değerlerinde veya gün içi dağılımlarında
değişiklikler olması durumunda TTK’ dan fiyat değişikliği veya herhangi bir nam altında ilave
ücret, hak talep edemez.
4.3. Taraflar işbu teknik şartname ve ekleri kapsamında bulunan hak ve yükümlülüklerini; doğrudan
veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ve şartta, bir başkasına veremez, devredemez ve satamaz.
4.4. Vergiler, yürürlükteki Kanun ve Mevzuatlar çerçevesinde hesaplanarak ödeme bildirimlerinde
gösterilecektir. TTK, TEDAŞ ödeme bildirimlerinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun
34 ve 38. maddelerine göre Belediye Tüketim Vergisine Tabi tutulmakta olup, bu konudaki
TEDAŞ uygulamaları aynen devam ettirilecektir.
Sayfa 3 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
4.5. İstihsalin sürekliliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması açısından halen Türkiye Taşkömürü
Kurumu Kozlu Müessesesi, gerektiğinde 15kV olarak Üzülmez Müessesesinden; Üzülmez
Müessesesi de Kozlu Müessesesinden beslenebilmektedir (ekli tek hat şemada görüldüğü gibi).
4.6. Halen Madde 4.5 de belirtilen özel nedenlerden dolayı Üzülmez ve Kozlu müesseseleri için
tespit edilen sözleşme güçleri tek tek değerlendirmeye alınmayıp (bir arıza anında bir
müessesenin toplam sözleşme güçlerinden biri azalıp diğeri artabilmektedir.) her iki müessesenin
toplam sözleşme güçleri dikkate alınmaktadır. Şayet bu iki müessesenin çekmiş olduğu fiili güç
her iki müessese için tespit edilen toplam sözleşme gücünü aştığı takdirde güç aşımı oluştuğu
kabul edilecektir.
4.7. Halen TEİAŞ 66/15 kV Karadon, Zonguldak, Kozlu ve Armutçuk trafo merkezlerinde TTK
müesseseleri haricindeki diğer tüm çıkış fiderlerine ait aktif ve reaktif sayaç değerleri toplam
aktif ve reaktif sayaç değerlerinden tenzil edilmek suretiyle, TTK müesseselerine ait satışa esas
toplam sayaç değerleri tespit edilmekte olup bundan sonrada bu uygulamaya aynen devam
edilecektir (ekli tek hat şemada görüldüğü gibi).
4.8. Yeraltı kömür madenciliği işletmeciliğinde elektrik enerjisi çok büyük önem arz etmektedir.
Halen madenciliğin gereği olarak havalandırma(grizunun önlenmesi), su tahliyesi (ocakta biriken
suların dışarı atılması), insan ve malzeme nakleden ihraç vinçlerinde kesintisiz ve sürekli olarak
elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Yüklenici, elektrik enerjisinin kesintisiz bir şekilde
sürekliliğini sağlayacaktır. Yüklenici sağladığı elektrik enerjisinin, 12.09.2006 tarih ve 26287
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik
Enerjisinin Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun
olmasından sorumludur.
4.9. İdarenin, elektrik abonelikleri listesi sözleşme tarihinde güncellenecektir. Taraflar arasında
sözleşmenin imzalanması aşamasında veya imzalandıktan sonra yüklenicinin mevzuat gereği
ihtiyaç duyacağı ve talep edeceği bilgiler İdare tarafından Yükleniciye sağlanacaktır.
4.10. Hukuki gerekçeler nedeniyle Yüklenicinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesi veya
faaliyetlerinin son bulmasına karar verilmesinden itibaren derhal (İdarenin başka bir tedarikçi
firmadan veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiden elektrik enerjisi temin edebilmesi için)
Yüklenici durumu İdareye bildirecektir.
4.11. Bakım zamanında ve/veya santrallerden birinin herhangi bir sebepten dolayı çalışmaz hale
gelmesi durumunda ve her ne şart ve nam altında olursa olsun, Yükleniciden ve/veya piyasa
şartlarından kaynaklanan nedenler ile Yüklenici tarafından karşılanmayan enerji miktarı İdareye
sözleşmedeki indirimli fiyattan ve hiçbir fiyat farkı uygulamadan Yüklenici tarafından temin
edilecektir. TEDAŞ veya Kanun ile kurumların yerine ikame edilecek kurumlar veya görevli
şirket tarafından fatura edildiğinde İdarenin uğrayacağı zarar Yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
4.12. İdare, aktif ve reaktif oranların, ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde kaldığını görebilmesi
ve aykırı bir durum varsa gerekli tedbirleri alabilmesi için bütün enerji alınan noktalarda aktif ve
reaktif tüketimleri takip etmek durumundadır. Yüklenici ve yerel elektrik dağıtım şirketi, İdareye
bu konuda gerekli kolaylıkları gösterecektir.
Sayfa 4 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
4.13. Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, TEDAŞ, TEİAŞ,
TETAŞ, Yüklenici veya İdare tarafından sayacın kontrolü talep edilir. Bu talep, lisans sahibi
tarafından 3516 sayılı “Ölçüler ve Ayarlar Kanunu” hükümleri çerçevesinde karşılanır ve kontrol
neticesinde oluşacak bedeller mevzuatın yükümlü kıldığı tarafça ödenir.
4.14. Sayacın tüketimi kaydetmemesi veya doğru kaydetmemesi halinde, dağıtımdaki lisans sahibinin
ilgili mevzuata göre, İdare ile mutabık kalarak belirleyeceği hesaplama şekline göre
düzenleyeceği tutanak, belge ve raporlar dikkate alınarak enerji tüketimi (Sözleşme Birim Fiyatı
aynı kalacak şekilde) tahakkuka bağlanır. Faturalamadan, sayacın hatalı okunmasından, yanlış
tarife ve yanlış çarpan faktörü uygulanması gibi hususlardan kaynaklanacak hataların tespitinde,
ilgili mevzuat hükümleri gereğince (Sözleşme Birim Fiyatı aynı kalacak şekilde) işlem yapılır.
4.15. Ekli listede verilen abonelerin dışında yeni açılan aboneler olduğu takdirde, abonelik talebi ile
ilgili gerekli bilgi ve belgeler İdare tarafından Yüklenici’ye bildirilecek ve Yüklenici PMUM’a
gerekli bildirimleri yaparak verilen teklif fiyatı üzerinden yeni aboneleri faturalandıracaktır.
İptal edilen aboneler olduğunda ise PMUM’a gerekli bildirimler yapılarak portföy çıkışı için
uygun en yakın tarih itibariyle abone kaydı Yüklenici’nin portföyünden çıkarılacaktır.
5.
ELEKTRİK ENERJİSİNİN TEMİN EDİLMESİ
5.1. Yüklenici, 15. Maddede açıklanan Mücbir Sebepler ile ortaya çıkan kesintiler dışında TTK’nın
ihtiyacı olan elektrik enerjisini, TEİAŞ ve Dağıtım Şirketi hatlarından, TEİAŞ ile Yüklenici ve
Dağıtım Şirketi ile Yüklenici arasında imzalanmış bulunan Sözleşmelere uygun olarak, günün
her saatinde kesintisiz olarak temin etmekle yükümlüdür.
5.2. İdare ve Yüklenici, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri
Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile belirtilen sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
5.3. Sözleşme kapsamındaki faaliyetler, Yüklenicinin EPDK’dan aldığı lisans çerçevesinde
gerçekleştirilecek olup, Yüklenici EPDK’nın lisansta yapacağı değişikliklere bağlı olarak
sözleşmenin lisans ile uyumlu olması için gerekli her türlü değişikliklerin yapılmasını
sağlayacaktır.
6.
SÖZLEŞME GÜÇLERİ
Sözleşme gücü, tüketim birimlerine ait aboneliklerin mevcut sözleşme gücü üzerinden devam
ettirilecektir.
TTK’da Çift Terimli tarife üzerinden aboneliklere sahip tüketim birimlerinin sözleşme güçleri
aşağıda listelenmiştir.
Müessese
Sözleşme Gücü (kW)
Armutçuk T.İ.M.
2200
Kozlu T.İ.M.
7000
Üzülmez T.İ.M.
6000
Karadon T.İ.M.
13500
Sayfa 5 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Amasra T.İ.M.
3000 (1500+1500)
Halen Üzülmez Müessesi için tespit edilen 6.000 kW olan sözleşme gücü TEİAŞ 66/15kV
Zonguldak (1) ve 154/15,8 kV Zonguldak (2) trafo merkezlerindeki TTK fiderlerinin toplam
çekmiş oldukları güç esas alınarak tespit edilmiştir. Ayrıca TTK’nın Asma üretim tesisleri
(Üzülmez) hem TEİAŞ 66/15kV Zonguldak (1) ve hem de 154/15,8kV Zonguldak (2) trafo
merkezlerinden ayrı ayrı beslenebilmekte olup, (şartname ekindeki 1 nolu tek hat şemada
görüldüğü gibi) bundan sonra da bu şekilde besleneceğinden bu müessese için tespit edilen
sözleşme gücü TEİAŞ’ın her iki trafo merkezindeki TTK çıkış fiderlerinin toplam gücü olan
6.000 kW değeri esas alınacaktır.
TTK’ nın halen bulunduğu abonelik grubunda sözleşme bedeli ödenmemekte olup, bu uygulama
aynı şekilde devam edecektir.
7.
ENERJİ TALEP MİKTARI
7.1. TTK’nın 2013 yılındaki yaklaşık enerji tüketimi dağılımı ekli çizelgede listelenmiş olup,
yaklaşık 179 milyon kWh olarak gerçekleşmiştir. Yıllık ihtiyaç 190 milyon kWh olarak
öngörülmüştür. Yeni abonelik sözleşmesi yapılması halinde veya ekli listedeki tesisatlardan her
hangi birinin kullanımının sonlandırılmasından oluşabilecek artış veya azalış bilgisi ile Yüklenici
üretim planı yapabilecek ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine verilen tüketim miktarlarını
mevzuata uygun olarak değiştirebilecek süre öncesinde Yükleniciye iletecektir. İdarenin mevcut
birimlerine ilave edilecek diğer tüketim birimleri İdarenin talebi ile sözleşme yapılan şartlar ve
bedel üzerinden listeye eklenebilecek veya listeden çıkartılabilecektir.
7.2. İhale sonuçlandıktan sonra Sözleşme’nin ve Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma
Yönetmeliği uyarınca bildirim formunun imzalanmasını müteakip Yüklenici PMUM’a İdare’nin
tedarikçisi olduğunu bildirecek ve mevzuat gereği portföy geçişi için uygun en yakın tarih
itibariyle İdare’nin kendi portföyüne geçişini sağlayacaktır. Portföy geçişinin yapıldığı tarih (en
erken 1 Ocak 2015) sözleşmenin yürürlük tarihi olarak kabul edilecek ve bu tarihten itibaren 12
ay boyunca geçerli olacaktır. Ancak, Yüklenicinin kusuru veya işi tamamlayamama gibi
sebeplerden dolayı PMUM’a kayıt yaptırmada kayıp yaşanırsa İdarenin uğrayacağı zararı
Yüklenici karşılayacaktır.
8.
ELEKTRİK ENERJİSİ BİRİM SATIŞ FİYATI
İstekliler, KDV hariç olmak üzere, salt aktif enerji bedeli, vergi, fon, resim, harç, ulaşım, dağıtım bedeli,
iletim bedeli, kayıp kaçak bedeli, PSH(Sayaç Okuma) bedeli, enerji fonu, TRT payı ve elektrik tüketim
vergisi tutarlarının toplamını teklif fiyat birim fiyatına dahil edecektir.
İstekliler tarafından teklif edilen (sözleşme ile hüküm altına alınacak olan) birim satış fiyatına, elektrik
tarifeleri yönetmeliğinde tanımlandığı şekli ile diğer tüm bedel, vergi, fon ve yasal payların
eklenmesiyle nihai fatura tutarı hesaplanacaktır. Her faturada ilgili vergi, fon ve yasal kesintiler vb.
alanlar ayrı ayrı açıkça belirtilmek zorundadır. Sözleşme süresince, sözleşme birim fiyatı sabit kalacak
şekilde, vergi, fon, yasal paylar ve diğer tüm bedellerde gerçekleşecek artırım veya indirimde bu
değişiklik sözleşme hükümleri çerçevesinde Resmi Gazetede yayınladığı tarih baz alınarak faturalara
yansıtılacaktır.
Sözleşme; KDV hariç olmak üzere, salt aktif enerji birim fiyatı ile diğer tüm bedel, vergi, fon ve yasal
paylar dahil olmak üzere toplam tutar üzerinden yapılacaktır.
Sayfa 6 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Firma teklifi ile birlikte, Ek-3’de yıllık toplam elektrik enerjisi tüketimleri listelenen her bir
abonelik için ortalama aylık tüketim miktarları (Yıllık tüketim/12) esas alınarak salt aktif enerji,
fon, resim, harç, ulaşım, dağıtım bedeli, iletim bedeli, kayıp kaçak bedeli, PSH(Sayaç Okuma)
bedeli, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi, vd. ile KDV dağılımını gösteren örnek
fatura bildirimleri sunulacaktır.
9.
TEKLİF İÇİN GEREKLİ BELGELER
9.1. İstekli firmalar, 2013 yılında veya teklif tarihinden önceki 12 ay boyunca, yılda en az 190
Milyon kWh enerji ürettiklerini veya sattıklarını belgeleyecektir.
9.2. İstekliler, EPDK’nın yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre
düzenlenmiş “Elektrik Satış Lisansı”, “Üretim Lisansı”, “Otoprodüktör Lisansı”, “Otoprodüktör
Grubu Lisansı” veya “Perakende Satış Lisanslarından” birinin aslını veya noter onaylı suretini
veya belge aslının idareye sunulup, “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhini yaptırmaları ve teklifleri
ekinde vermeleri zorunludur.
9.2.1. İstekli, Tedarikçi, Perakende Satış Lisansı sahibi veya Toptan Satış Lisanslarından birine sahip
olması durumunda; sözleşme süresince TTK’ya temin edeceği elektrik enerjisini hangi
kaynaklardan sağlayacağına dair kapasite bilgilerini teklifi ile birlikte sunacaktır. Sözleşme
imzalama aşamasında ise enerji kaynakları ile TTK’ya mahsus yapılan ikili anlaşmalar veya
taahhütler ile bu kaynaklara ait kapasite raporları İdareye sunulacaktır.
9.2.2. İstekli, elektrik enerjisini Üretici, Otoprodüktör Grubu veya Otoprodüktör lisansı ile satacaksa;
tesislerinin yerlerini, kurulu kapasitelerini ve varsa devam eden yatırımlarına ait belgelerini
teklifi ile birlikte sunacaktır.
9.3. İstekli firmalar, teklifleri ile birlikte tüm abonelikler için bu şartnamenin 8. Maddesi gereği
tanzim edecekleri fatura örneklerini sunacaktır.
10.
TEMİN EDİLECEK ELEKTRİK ENERJİSİNİN FATURA BEDELİNİN TESPİTİ
10.1. Satış miktarının tespitinde TTK’nın tüketim birimlerindeki elektrik giriş noktalarında bulunan
sayaç ve ölçü devreleri üzerinden her ayın son günü kayıt ve tespit edilen Aktif Enerji miktarları
esas alınacaktır.
10.2. Satışa temel olacak Aktif Enerji miktarının tespiti, her tüketim döneminin(Aylık) son iş günü
sayaçların okuma sisteminden alınan endekslerle hesaplanacaktır.
10.3. Sayaçlar ilgili Dağıtım Şirketi, İdare ve Yüklenicinin yetkili temsilcileri ile birlikte okunacak ve
bu değerler ile bir önceki dönem sonu endeksler kullanılarak okuma yerinde sayaç okuma
tutanağı düzenlenecektir. Taraflardan okuma işlemine katılmayan olması halinde, hazır bulunan
tarafça okuma işlemi gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin okumaya katılmadığı İdare yetkililerinin
katıldığı durumda, tanzim edilen sayaç okuma tutanağı Yükleniciye en geç takip eden ayın ilk
günü faks veya e-posta ile gönderilecektir. Yüklenici hesapladığı Aktif Enerji bedelini İdareye
faks ve e-posta ile bildirerek teyit almak zorundadır.
10.4. Satış miktarı, ilk ve son endeks değerleri farkının alınması ve çarpan(sayaca özel) değeri ile
çarpılması suretiyle hesaplanacak ve faturalar bu değer üzerinden tanzim edilecektir.
Sayfa 7 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
10.5. İdare (TTK) ve YÜKLENİCİ yetkililerince 10.3 maddesi ile müştereken tespit edilen sayaç
endeks değerleri üzerinde yetkililerce sağlanan mutabakattan sonra YÜKLENİCİ tarafından
İdareye (TTK’ya) elektrik enerjisi satışı ile ilgili fatura tanzim edilerek gönderilecektir.
10.6. Türkiye Taşkömürü Kurumu halen abonesi olduğu Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş. firmasına
güvence bedeli ve sözleşme bedeli olarak herhangi bir ödeme yapmamaktadır. Bundan böyle de
aynı şekilde uygulamaya devam edilecektir. Yüklenici, İdareden hiçbir ad altında güvence
bedeli, depozito vs. talep etmeyecektir.
10.7. Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi halen kullanmakta olduğu elektrik enerjisini TEİAŞ
66/15kV Karadon trafo merkezinden mülkiyeti kendisine ait müstakil fiderler ile temin
etmektedir. Bu müessese için satışa esas ölçü 3 zaman dilimli demantmetreli toplam aktif sayaç
(kWh) ile toplam reaktif (kVARh ) sayaç değerleri Trafo (1) ve Trafo ( 2) için ayrı ayrı esas
alınarak yapılacaktır (ekteki tek hat şemada belirtildiği gibi ).
10.8. Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi halen kullanmakta olduğu elektrik enerjisini TEİAŞ
66/15kV Zonguldak (1) ve 154/15,8 kV Zonguldak (2) trafo merkezlerinden mülkiyeti kendisine
ait müstakil fiderler ile temin etmektedir. Bu müessese için satışa esas ölçü 3 zaman dilimli
demantmetreli toplam aktif sayaç (kWh) ile toplam reaktif (kVARh ) sayaç değerleri Trafo (1)
ve Trafo (2) için ayrı ayrı esas alınarak yapılacaktır (ekteki tek hat şemada belirtildiği gibi ).
10.9. Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi halen kullanmakta olduğu elektrik enerjisini TEİAŞ
66/15kV Kozlu trafo merkezinden mülkiyeti kendisine ait müstakil fiderler ile temin etmektedir.
Bu müessese için satışa esas ölçü 3 zaman dilimli demantmetreli toplam aktif sayaç (kWh) ile
toplam reaktif (kVARh) sayaç değerleri Trafo(1) ve Trafo (2) için ayrı ayrı esas alınarak
yapılacaktır (ekteki tek hat şemada belirtildiği gibi ).
10.10. Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi halen kullanmakta olduğu elektrik enerjisini TEİAŞ
66/15KV Kandilli trafo merkezinden mülkiyeti kendisine ait müstakil fiderler ile temin
etmektedir. Bu müessese için satışa esas ölçü 3 zaman dilimli demantmetreli toplam aktif sayaç
(kWh) ile toplam reaktif (kVARh) sayaç değerleri Trafo 1ve Trafo 2 için ayrı ayrı esas alınarak
yapılacaktır (ekteki tek hat şemada belirtildiği gibi ).
10.11. Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi halen kullanmakta olduğu elektrik enerjisini BEDAŞ’ın
31,5kV Amasra Dağıtım Merkezinden temin etmektedir. Bu müessese için satışa esas ölçü 3
zaman dilimli demantmetreli toplam aktif sayaç (kWh) ile toplam reaktif (kVARh) sayaç
değerleri Trafo 1ve Trafo 2 için ayrı ayrı esas alınarak yapılacaktır (ekteki tek hat şemada
belirtildiği gibi).
10.12. Armutçuk (8), Kozlu (10), Üzülmez (11) ve Karadon (12) tüketim noktalarındaki İdareye ait
aylık tüketimler, yerel dağıtım şirketi abonesi üçüncü şahıslara ait tüketimler tenzil edilerek
hesaplanmakta ve oluşan faturalar bu tenzillerden sonra netleşmektedir. Uygulama aynı şekilde
devam edecektir.
11.
FATURALANDIRMA
11.1. Faturalar, her ayın son günü tarihli olarak ve 20 adet tüketim biriminin ait olduğu 6 birim (Genel
Müdürlük, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra) adına düzenlenecek ve takip eden
ayın ilk 5 (beş) iş günü içerisinde topluca İdarenin (Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü) posta
adresine faks ve e-posta yoluyla iletilecektir. İdare ile Yüklenicinin faturalar üzerindeki
Sayfa 8 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
mutabakatından sonra düzenlenen faturaların asılları da son ödeme gününden 10 (on) gün önce
TTK Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü posta adresinde olacak şekilde Yüklenici tarafından
teslim edilecek ve/veya ulaştırılacaktır. Fatura asıllarının son ödeme tarihinden en az 10 (on)
gün önce ulaşmaması durumunda, geç ödemelerde gecikme bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir.
Yüklenici ayrıca mümkün olduğu takdirde, söz konusu aylık fatura bilgilerini ve raporlarını
internet ortamında, kendi web adresinde şifre ile girilebilir biçimde İdarenin erişimine açacaktır.
11.2. Ödeme bildirimlerinde her bir abone için TEDAŞ'ın uygulama usulleri geçerli olacak ve Elektrik
Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan fiyatlandırma yöntemine göre
asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.
a) Müşterinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, kayıt numarası, dosya numarası, abone grubu,
b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafosu
oranları,
c) Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,
d) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı, (Aktif, Endüktif, Kapasitif tüketim durumları ve bu
tüketimlere ilişkin endeks değerleri, tüketim miktarları ve tutar bilgileri)
e) Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri,
f) Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli,
g) Vergi, yasal kesinti ve borçlar,
h) Son ödeme tarihi ve ödeme merkezleri,
i) Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri,
j) Müşteri hizmetleri merkezinin telefon ve faks numaraları ile internet adresi,
k) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç.
l) Dağıtım şirketince uygulanan tarife ve sözleşmeye göre ödemeye esas fiyat hesaplamaları
karşılaştırmalı olarak gösterilecektir.
11.3. 6446 sayılı "Elektrik Piyasası Kanunu"nda belirtilen hükümlere göre yayınlanacak
yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerle getirilen yeni uygulamalarla zorunlu olan elektrik
enerjisi tarifesinde bağlayıcı hükümler aynen uygulanacaktır.
11.4. Şartname gereği açıklanan vergi fon ve paylar haricinde ilgili Resmi Kurum tarafından
oluşturulacak mevzuat değişikliklerine bağlı olarak gerek oransal artış / azalış gerekse yeni vergi,
fon ve paylar gibi ilave edilecek/kaldırılacak yeni bedellerin söz konusu olması halinde, bu
bedeller, sözleşme birim fiyatı sabit olacak şekilde faturaya yansıtılacaktır.
11.5. İhale kapsamındaki toplam yirmi (20) adet abonelik için tek bir teklif verilecektir. Her abone
tüketimi için ayrı ayrı fatura düzenlenecektir. Aboneliklerin tamamına teklif verilmemesi ihale
dışında kalınmasına neden olacaktır.
Sayfa 9 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
12.
REAKTİF ENERJİ BEDELİ
TTK tüketim birimlerinin çektiği endüktif ve/veya kapasitif reaktif enerji miktarının,
yürürlükteki mevzuatta belirtilen değerleri aşması halinde, ilgili tarifeden Yüklenici tarafından
TTK’ya fatura edilir.
13.
ÖDEME
Yüklenici tarafından fatura edilen elektrik bedeli için son ödeme günü, ödeme bildiriminin
yapıldığı ayın 25 (yirmibeş)'inden sonra olacak şekilde belirlenecektir.
İdare tanzim edilen faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar fatura bedelini kısmen veya
tamamen ödememesi halinde, faturanın ödenmeyen kısmı üzerinden aylık % 1 (yüzde bir)
oranında gecikme cezasını Yükleniciye ödeyecektir.
14.
FATURAYA İTİRAZ
Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; hatalı sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü
uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme
bildirimi düzenlenmesi gibi hususları kapsar.
14.1 TTK hatalı bildirimlere karşı, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca itiraz
edebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakla birlikte, itiraza
konu tüketim bedeli ile abonenin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli
arasındaki farkın yüzde otuzdan (% 30) fazla olması durumunda, TTK, bir önceki dönemde
ödemiş olduğu tüketim bedeli kadar tutarı son ödeme tarihinden önce yatırabilir. Bu durumda
TTK’ya gecikme cezası uygulanmaz.
14.2 İdarece yapılan itiraz, Yüklenici tarafından başvuru tarihini izleyen en geç 10 (on) iş günü
içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. İnceleme sonuçları TTK’ya yazılı olarak bildirilir.
İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla
olarak tahsil edilen bedel TTK’ya 3 (üç) iş günü içerisinde iade edilir veya TTK’nın onay
vermesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir.
14.3 Uyuşmazlığın devamı halinde, konu ile ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri dahilinde işlem
yapılır.
15.
MÜCBİR SEBEPLER
15.1. Taraflar, diğer tarafın faaliyetlerini geçici veya daimi olarak durdurması, yangın, deprem, sel gibi
doğal afetler, iş yerindeki grev ve elektrik piyasası mevzuatında ve PMUM tarafından mücbir
sebep olarak kabul edilen durumlarda elektrik piyasası mevzuatında öngörüldüğü şekilde karşı
tarafa bildirmek suretiyle mücbir sebep hükümlerinden yararlanabilir.
15.2. Elektrik Piyasası Mevzuatında sayılan mücbir sebep hallerinin yanında 4734 sayılı Kamu
İhaleleri Sözleşme Kanununun 10’uncu maddesinde sayılan haller de mücbir sebepler
sayılacaktır.
a) Doğal Afetler,
b) Kanuni Grev,
c) Genel salgın hastalık,
Sayfa 10 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller
Mücbir sebep olarak kabul edilecektir.
15.3. Taraflar, mücbir sebep hallerinde, derhal diğer tarafa söz konusu mücbir sebep halinin başlangıç
tarihini, mahiyetini ve tahmini süresini ihbar edecektir. Bu bildirimi yapmış olmak, bildirimi
yapan Yüklenicinin bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Süre
uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare tarafından
yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden
kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte
olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir
sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak
bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
15.4. Mücbir sebep ortadan kalktığı ve sistemin normale döndüğü taraflarca saptandığında sözleşme
uygulanmaya devam eder.
15.5. Yüklenici her ne nam altında olursa olsun Mücbir Sebeplerden dolayı tazminat talebinde
bulunmayacaktır.
16.
DİĞER HUSUSLAR
16.1. Sözleşme, mevzuat gereği serbest tüketici kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren,
Yüklenici firmaca elektrik enerjisinin temin edileceği 12 aylık süreyi kapsayacaktır.
16..2. Yüklenici, şartnamede belirtilen enerji miktarının sözleşme süresinden daha önce tüketileceğinin
anlaşılması halinde, gerçekleşen enerji tüketim miktarı şartnamede belirtilen enerji miktarının %
90’ına ulaştığında, şartnamede belirtilen alım miktarının tamamlanmak üzere olduğunu idareye
yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sözleşmede belirtilen limitlerin tamamlandığını gösteren
yazılı bildirim ile sözleşme idarenin kararı neticesinde sonlandırılır. Gerçekleşen tüketimin
şartnamede belirtilen miktarın % 90’a ulaşmasına rağmen Yüklenici, İdareye yazılı bildirimde
bulunmamışsa doğabilecek maddi zararlardan İdare sorumlu tutulamaz. Yüklenici hiçbir
tazminat vs. talep edemez.
16.3. TTK’nın yapacağı tasarruf ve verimliliği artırıcı uygulamalardan ötürü (tüketim noktalarındaki
teçhizatın yenilenmesi, kullanım amaçları ve sürelerinin değişmesi, bazı bina, bölüm ya da
teçhizatın kullanım dışı bırakılması, vb.) aboneliklerde talep edilen yıllık tüketim miktarlarında
düşmeler olması mümkündür.
16.4. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşme kapsamında bulunan aboneliklere enerji temini,
abonelik için mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken işlemlerin tamamlanmasını takip eden
ayın ilk gününde (en erken 1 Ocak 2015 tarihinde) başlayacaktır.
16.5. Elektrik temin edilememesi, sayaçların okunmaması, arızalanması ve her türlü elektrik
kesintilerinde TTK bilgi almak ve gereğinin yapılması için;
a)
EPDK
b)
TEDAŞ Genel Müdürlüğü
Sayfa 11 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
c)
BEDAŞ İl Müdürlükleri
d)
Yüklenici Şirkete başvurabilir.
16.6. İdare ile sözleşme imzalayacak olan Yüklenici, abonelikle ilgili her türlü resmi sürecin takibi,
kontrolü ve uygulamasını yerine getirmekle yükümlüdür.
16.7. İhale kapsamında, Yüklenici firmanın işçi çalıştırması, malzeme kullanması ve bunların ücretleri
ile TTK’nın hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yüklenicinin TTK işyerlerinde kullanacağı malzeme,
araç-gereç ve kullanıcıların yaratabilecekleri her türlü tehlikeyi dikkate alarak; kendi
personelinin ve TTK personeli ve/veya üçüncü kişilerin herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması
için gereken her türlü önlemi almakla yükümlüdür.
16.8. İhale konusu şartnameler, ekler ve listeler geçerlilik sıralamasına bakılmaksızın; tam ve bütün bir
iş için vasıta olup, birlikte geçerli olacak ve herhangi birinde var olan husus diğerinde de varmış
gibi yükleniciye ödev yükleyecektir. Aralarında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde
Yüklenici bunu lehine tefsir etmeyecektir. İdarenin dikkatini çekecek ve yorumunu isteyecektir.
İdarenin kararı kati olacak ve Yüklenici buna uyacaktır.
16.9. Yüklenici; tüketici hakları, sözleşme kapsamındaki ticari seçenekler ve muhtemel riskler
hakkında sözleşme imzalanmadan önce İdareyi bilgilendirecektir. Bu bilgilendirmenin
yapılmaması durumunda doğabilecek her türlü menfi durum ve zarar Yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
16.10. Abonelik grubunda olabilecek değişiklik, ya da yeni eklenecek veya iptal edilebilecek
abonelikler nedeniyle Yüklenici, TTK’ dan fiyat değişikliği veya herhangi bir nam altında ilave
ücret, hak talep edemez.
17.
GİZLİLİK
Bu Şartname kapsamında TTK Tüketim Birimlerine verilen ve TTK Tüketim Birimlerinden
alınan tüm bilgiler özel ve gizlidir; bu şartnameye yönelik uygulamalar dışında herhangi bir
amaç için kullanılamaz; Tarafların yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara
verilemez. Sözleşme sona erse dahi, tarafların gizlilik yükümlülüğü 5 (beş) yıl daha devam eder.
EKLER:
Ek-1 : TTK Tek Hat Şeması
Ek-2 : TTK 2013 Aktif Enerji Tüketimi Dağılımı
Ek-3 : TTK Yıllık Aktif Enerji İhtiyacı Dağılımı
Sayfa 12 / 12
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Download

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU SERBEST PİYASADAN