SUE 3000
Yüksek Hızlı Transfer Cihazı
Ürün Tanıtımı
2 | SUE 3000
İçindekiler
Sayfa
1 Genel 1.1
İki adet kesicili şalt konfigürasyonu (Opsiyon 1)
1.2 İki adet giriş fideri ve bir adet bara ayırıcılı şalt konfigürasyonu (Opsiyon 2) 1.3
Üç adet giriş fideri ve seçme fonksiyonlu (üçte iki) şalt konfigürasyonu (Opsiyon 3)
1.4 İki adet giriş fideri ve bir adet bara ayırıcılı şalt konfigürasyonu (Opsiyon 4) 1.5
Üç adet giriş fideri ve bir seçme fonksiyonlu şalt konfigürasyonu (Opsiyon 5)
1.6 SUE 3000’in optimal kullanımı için ön şartlar 5
5
6
6
6
7
7
2 Entegrasyon 2.1
Arayüzler 2.2 SUE 3000’in başlatılması 7
7
7
3 Tasarım 8
4 Fonksiyonlar 4.1
İşletme modu
4.2 Şebeke koşullarının sürekli tespiti 9
9
9
5 Transfer modları 5.1
Hızlı transfer 5.2 1. Faz çakışmasında transfer 5.3
Artık gerilim transferi 5.4 Zaman-gecikmeli transfer 5.5 Özet 10 10
10 12
12 12
6 Konfigürasyon 6.1 Parametreler 6.2 Değiştirilebilir fonksiyonel parametreler 6.3 Arıza kaydı 13 13
14 15
7 İşletme 7.1 LCD (Saydam Kristal Ekran)
7.2 Durum göstergesi 7.2.1 Operasyonel durum
7.2.2 Haberleşme durumu 7.2.3 Alarm göstergesi 7.2.4 Kilitleme durumu 7.3 LED göstergesi 7.3.1 Serbest programlanabilir LED’ler 7.3.2 Sıra Göstergeler 7.4 Kontrol basma butonları 7.5 Fonksiyon tuşu
7.6 Elektronik tuş 15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
8 Test, kalite kontrolü 16 9 İşletme güvenliği 16
SUE 3000 | 3
İçindekiler Sayfa
10 Teknik veriler 10.1 Yanıt zamanı
10.2 Akım ve gerilim transformatörü 10.2.1 Anma değerleri 10.2.2 Termal yük kapasitesi 10.2.3 Tüketim 10.3 Binary giriş ve çıkışlar 10.3.1 Statik röleli binary I/O (Giriş/Çıkış) modülü
10.4 Haberleşme arayüzleri 10.4.1 HMI kontrol ünitesi
10.4.2 Merkezi ünite 10.5 Analog giriş kartı (opsiyonel)
10.6 Analog çıkış kartı (opsiyonel) 10.7 Bir istasyon otomasyon sistemi ile haberleşme (opsiyonel)
10.8 Güç beslemesi 10.8.1 Merkezi ünite
10.8.2 HMI kontrol ünitesi 10.9 Çevre şartları 10.10 Koruma derecesi 10.10.1 Merkezi ünite 10.10.2 HMI kontrol ünitesi 17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
11 Mahfaza 11.1 Boyutlar 11.2 Mevcut tasarım 19 19
19 12 Tip testi
12.1 Fonksiyon testleri 12.2 EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) 12.3 İzolasyon 12.4 Mekanik nitelikler 12.5 Çevre şartları 12.6 RoHS uyumluluğu 12.7 IEC 61850-8-1 Haberleşme
20
20
20
20
20
20
20
4 | SUE 3000
1
Genel
Gerilim düşüşleri veya komple besleme kesintileri, günümüzde enerji besleme kalitesine ilişkin en önemli ve kritik
sorunlardandır. Elektronik kontrol sistemlerindeki veya diğer
hassas tesislerdeki gerilim kesintilerinin, üretimin tamamen
kaybına veya uzun süreli durmalara neden olabileceği bir
gerçektir.
SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazı, enerji beslemesinin optimum bir şekilde sağlanmasını garanti eder. Cihaz,
bir yedek fidere otomatik transfer ile tüketiciye kesintisiz
beslemeyi garanti eder ve bağımlı prosesin durmasını engelleyerek önemli bir tasarruf sağlar. Ayrıca, manüel olarak
başlatılan transfer imkanlarıyla – örneğin hedeflenen anahtarlamalar için – tesisin işletmesini ciddi ölçüde basitleştirilir.
Çok çeşitli uygulama alanları sayesinde SUE 3000 farklı şalt
düzenleri için konfigüre edilebilir:
1.1
İki adet kesicili şalt konfigürasyonu
(Opsiyon 1)
Bu düzen genellikle, enerji santrallerine hizmet veren yardımcı tesislerde kullanılır. İki güç beslemesinden bir tanesi
normalde barayı besler. Bir tanesi açılır, diğeri kapatılır. Her
iki güç beslemesinin birlikte operasyonu istenmez ve belli
değerlerden dolayı (kısa devre dayanımı) genellikle buna
izin verilmez.
Fider 1
Koruma
Halihazırda dünya çapında tedarik edilen 2000’den fazla
sistem ve cihaz ile Yüksek Hızlı Transfer Cihazlarının köklü
tedarikçisi olarak ABB bu uzmanlaşma alanında benzersiz
bir bilgiye sahiptir.
SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazı, elektrik besleme
arızasının üretimde kesintiye neden olacağı ve böylece
işletme maliyetlerini etkileyeceği her türlü uygulamada kullanılabilir.
Fider 2
n.k.
SUE 3000
Örnek uygulama alanları:
Enerji santrallerine hizmet veren yardımcı tesisler, örneğin:
- - Buhar enerji santralleri
-- Gaz türbin enerji santralleri
-- Kombine çevrim enerji santralleri
- - Nükleer enerji santralleri
Çevresel teknoloji tesisleri
- - Baca gazı temizleme tesisi
-- Atık yakma tesisleri
Sürekli endüstriyel proseslere gerilim beslemesi
- - Kimya tesisleri
-- Yüksek seviyeli otomasyona sahip endüstriyel tesisler
-- Fiber üretimi
- - Petrokimya prosesleri
I&C
n.a.
Bara
Şekil 1-1
İki fiderli bara – Opsiyon 1
Bir hata, mevcut olarak aktif fiderin arızalanmasına neden
olduğunda, transfer cihazı yükü, mümkün olan en kısa
sürede ikinci fidere aktarır. Başarılı transferi müteakip, bara
ikinci fider tarafından beslenmeye devam eder. Ana fider
yeniden devreye girdiğinde, manüel olarak başlatılan bir geri
transfer gerçekleştirilebilir ve normal durum yeniden sağlanabilir. Yüksek Hızlı Transfer Cihazı SUE 3000, tamamen simetrik olarak tasarlanmıştır yani, eşit duruma sahip iki fider
mevcut ise, korumanın başlattığı bir transfer bu iki fiderin
herhangi birinden uygulanabilir.
Sürekli bir kullanılabilirlik sağlamak için yük, birbirinden
bağımsız en az iki adet senkronize fiderden beslenir ve hızlı
transfer cihazlarıyla donatılır.
Böylece Yüksek Hızlı Transfer Cihazı, güç beslemesi kesintisinde farklı fiziksel faktörleri dikkate alarak, yedek fidere
mümkün olan en hızlı transferi sağlayarak, bağlı cihazların
kesintisiz ve sürekli operasyonunu garanti etme görevine
sahiptir.
SUE 3000 | 5
1.2
İki adet giriş fideri ve bir bara ayırıcılı şalt
konfigürasyonu (Opsiyon 2)
Bu konfigürasyonda yük, yedeklilik için iki bara arasında
bölünür. Kublaj kesicisi genellikle açık kalır. Her iki fider de
aktiftir.
Fiderlerden birinin arızalanması halinde, arızalı fiderin kesicisinden kublaj kesicisine bir transfer gerçekleşir: Önceki
besleyen kesici açar ve bara kublaj kapanır.
Fider 1
Fider 2
Koruma
I&C
n.k.
n.k.
Bara 1
Bara 2
n.a.
M
Şekil 1-2
M
İki giriş fideri ve bir bara ayırıcısına sahip şalt
konfigürasyonu – Opsiyon 2 ve 4
Üç adet giriş fideri ve seçme fonksiyonuna
(üçte iki) sahip şalt konfigürasyonu (Opsiyon 3)
Bu konfigürasyon, bir barayı besleyen ikiden fazla giriş fideri
ve üç fider içinden iki fider seçme durumu gerekli ise kullanılır. Transfer yalnızca önceden seçilen iki fider arasında
gerçekleşir.
Fider 1
Fider 2
Fider 3
n.a.
n.k.
n.a.
Bara
M
Şekil 1-3
6 | SUE 3000
1.4
İki adet giriş fideri ve bir bara ayırıcılı şalt
konfigürasyonu (Opsiyon 4)
Opsiyon 4, Opsiyon 2’nin geliştirilmiş bir şeklidir. Bu konfigürasyonda yük yine yedeklilik için iki bara bölmesi arasında
bölünebilir. Ayırıcı kesici açık ise, besleme iki giriş fiderinden sağlanır.
Giriş fiderlerinden birinin arızalanması halinde, arızalı fider
hücresindeki kesiciden, ayırıcı kesiciye geçiş gerçekleşir:
Arızalı giriş fiderindeki önceden kapalı kesici açılır ve bara
ayırıcısı kapanır.
Sonra her iki bara bölmesi de tek giriş fiderinden beslenir.
Arızalı fider yeniden devreye girdiğinde, normal çalışma
koşulunu sağlamak için manüel geri anahtarlama gerçekleştirilebilir.
Komple barayı yalnızca bir giriş fideri besleyecek ise, bara ayırıcısının kapatılması gerekir.
Daha sonra her iki bara bölmesi tek fider tarafından beslenir. Arızalı fider yeniden devreye girdikten sonra normal
durumu yeniden sağlamak için manüel bir geri transfer
başlatılabilir.
1.3
Tüm gerekli giriş sinyalleri (örn. kontrol devreleri, konum
göstergeleri, fider gerilimleri) SUE 3000 transfer kontrolörüne sabit bir şekilde bağlanır. Böylece bu çözüm, iki veya üç
kesicili çözümlerle aynı güvenilirliği sağlar. Önceden seçilen
lojik, transfer yönünün yarı veya tam otomatik seçimini sağlamak için ek lojik koşullarıyla birleştirilebilir.
M
Üç fiderli bara ve üçten iki fider ön seçme fonksiyonu –
Opsiyon 3
Opsiyon 4 (bakın Şekil 1-2), kapalı kesicili fiderde bir arıza
oluştuğunda iki giriş fideri arasında bir transfer anahtarlama
gerçekleştirir. Bara sonra diğer giriş fideri tarafından beslenir. Arızalı fider yeniden devreye girdiğinde normal çalışma
koşulunu sağlamak için manüel geri anahtarlama gerçekleştirilebilir.
1.5
Üç adet giriş fideri ve seçme fonksiyonlu şalt
konfigürasyonu (Opsiyon 5)
Opsiyon 5, Opsiyon 3’ün geliştirilmiş şeklidir.
Bu konfigürasyon, üç adet giriş fideri mevcut olduğunda
kullanılır. Bu konfigürasyonda transfer anahtarlama herhangi
iki giriş fideri arasında gerçekleştirilebilir.
Tesisin kullanılabilirliğinin iyileştirilmesi önemli maliyet tasarrufu sağlar ve yatırımın hızlı geri dönüşüne imkan verir:
Tesisin sürekliğini sağlayan tek bir başarılı transfer dahi,
durma sürelerini ve pahalı yeniden başlatma süreçlerini
önler. Bu durum Yüksek Hızlı Transfer Cihazı için yatırım
maliyetlerinin komple amortismanı anlamına gelebilir.
2
Fider 1
Entegrasyon
Fider 2 Fider 3
SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazı, yeni tesis edilen
veya halihazırda mevcut olan şaltlara hiçbir sorun olmadan
bağlanabilir. Tüm genel gerilim seviyeleri desteklenir.
2.1
n.a.
n.k.
n.a.
Bara
M
Şekil 1-4
M
Üç giriş fideri ve bir seçme fonksiyonlu şalt
konfigürasyonu – Opsiyon 5
Tüm gerekli giriş sinyalleri (örn. kontrol devreleri, konum
sinyalleri ve fider gerilimleri) Yüksek Hızlı Transfer Cihazına
fiziksel olarak bağlıdır. Böylece bu konfigürasyon optimum
kullanılabilirlik sağlar.
Temelde aşağıda belirtilen bileşenlerde arayüzler mevcuttur
(Şekil 1-1’den Şekil 1-4’e)
Şalt (kesiciler, gerilim transformatörleri, ölçme transdüserleri (opsiyonel koruma akım transformatörleri),
aşırı akım röleleri, vb.)
Koruma (ünite, transformatör, diferansiyel, kablo,
aşırı akım, düşük akım vb. koruma)
Kontrol odası veya sistemi (uzaktan kontrol, sinyalleşme)
Yardımcı gerilim beslemesi (DC fideri)
2.2
Seçme lojiği örneğin giriş fiderlerinin yarı veya tam otomatik seçimini kolaylaştırmak için ayrıca başka lojik şartlarla
ilişkilendirilebilir.
1.6
Arayüzler
SUE 3000’in Başlatılması
Yüksek Hızlı Transfer Cihazının tüm gereksinimleri optimum
bir şekilde karşılaması için önemli bir husus, hızlı, doğrudan
ve gecikmesiz bir şekilde başlatılmasıdır.
SUE 3000’in optimum kullanımı için ön koşullar
SUE 3000’in optimal kullanımını garanti etmek için aşağıda
belirtilen ön koşulların sağlanması gerekir:
- - Normal çalışma esnasında birbirinden bağımsız en az
iki senkron fiderin mevcudiyeti
-- Kısa işletme zamanlı kesici
-- Şebeke transferlerine uygun şalt düzeneği/yükü
- - Yüksek Hızlı Transfer Cihazının başlatılması için hızlı
koruma röleleri
Bu genellikle uygun hızlı koruma rölelerine bağlantı ile
sağlanır. Fideri anahtarlayan (ve böylece bara beslemesini
kesen) koruma tetikleme, transfer için başlatma sinyali ile
paralel bir şekilde kullanılır.
Komple uzaktan kontrol ve uzaktan sinyalleşme için kontrol
giriş ve sinyalleri, kullanılır olmaya devam eder.
Dağıtım geriliminin kesilmesine neden olan bir arıza durumunda kesinti, Yüksek Hızlı Transfer Cihazının otomatik
müdahalesi sayesinde engellenir.
Transferler işletmeye bağlı olarak manüel olarak tetiklenmeye devam edilebilir.
SUE 3000 | 7
3
Tasarım
SUE 3000, gerçek-zamanlı bir mikro-işlemci sistemine dayanmaktadır. Ölçüm ve analog sinyal işleme fonksiyonları
bir Dijital Sinyal Prosesörü (Digital Signal Processor (DSP))
tarafından gerçekleştirilirken bir Mikro Kontrolör (Micro
Controller (MC)) lojik prosesini ve binary giriş ve çıkış cihazı ile haberleşmeyi gerçekleştirir. Bir istasyon otomasyon
sistemine bağlantı için, Haberleşme Prosesörü (Communication Processor (CP)) gereklidir. SUE 3000’in blok diyagramı Şekil 3-1’de gösterilmektedir.
Analog
giriş kartı
0/4…20mA
AI 1
AI 2
AI 3
AI 4
AI 5
AI 6
AI 7
AI 8
Haberleşme
kartı
RX
0/4…20mA
DSP
CAN
Şekil 3-3’te SUE 3000’in bir çelik sac hücreye kurulumu
gösterilmektedir.
KP Haberleşme
İşlemcisi
µC
Faz karşılaştırma
ve
analog değer ölçme
Analog
giriş
modülü
RX
Kontrol
HMI Kontrol Ünitesi, kendi güç beslemesine sahip bağımsız bir ünitedir. Alçak gerilim (AG) bölmesi kapısına veya
Merkezi Üniteye yakın özel bir bölmeye monte edilebilir. HMI
normalde cihazın parametrelerini ayarlamak ve onu lokal
olarak işletmek için kullanılır. HMI ana üniteye korumalı,
izole edilmiş bükümlü çift kablo vasıtası ile RS 485 arayüzü
üzerinden bağlanır. RS 485 arayüzüne göre Merkezi Üniteye
bir ekranlı, izole bükümlü çift ile bağlanır.
Zaman senkr.
Analog
çıkış kartı
Şekil 3-2’de gösterildiği gibi SUE 3000 iki bölümden oluşmaktadır, bir Merkezi Ünite ve ayrı bir İnsan Makine Arayüzü
(HMI). Merkezi Ünite, güç beslemesi, işlemci ve analog ve
binary Giriş ve Çıkış (I/O) modüllerini ve ek fonksiyonlar için
opsiyonel modülleri içermektedir.
Eth.
Ana kart
İkili
girişler
İkili
girişler
İkili (Binary) I/O-modülü
Şekil 3-1
SUE 3000 blok diyagramı (Merkezi ünite)
Fider gerilimleri, bara(ların) gerilimi(leri) ve aynı zamanda
fider akımları, ölçülen büyüklükler olarak bağlanır. Gerekli
ekstra alçak gerilimlere dahili bir ayarlama yapan transformatörler, kontrolörde uygun şekilde entegre edilir.
Her bir bileşen, orta ve yüksek gerilim şalta bağlantı için
tasarlanmıştır ve bu kullanım alanındaki tüm gereksinimleri
karşılamaktadır.
Şekil 3-3
Çelik sac hücre içine monte edilmiş Yüksek Hızlı Transfer
Cihazı SUE 3000
HMI Kontrol Ünitesi, arkadan aydınlatmalı bir Saydam Kristal Ekran (LCD), dört adet durum LED’i, yedi adet basma
butonu, sekiz adet (sanal 32) sinyal LED’i, analog değerlerin
gösterimi için 3 LED sırası (bar) ve bir elektronik tuş arayüzüne sahiptir.
Ekran dili, aynı zamanda Yüksek Hızlı Transfer Cihazının fonksiyonel düzenini tanımlamak için kullanılan ilgili konfigürasyon
yazılım aracı ile seçilebilir.
LCD ekranının sol yarısı, Tek Hat Şemasına ayrılır. Sağ yarısı
ise ölçülen veya hesaplanan analog değerleri veya kullanıcı
tarafından belirlenen uygun menü veya alt-menüyü görüntülemek için kullanılır. Farklı erişim haklarına sahip iki farklı
elektronik tuş mevcuttur.
Şekil 3-2
8 | SUE 3000
SUE 3000 (Merkezi Ünite ve HMI)
HMI Kontrol Ünitesinin ön tarafında iki adet sabit ve bir adet
serbestçe programlanabilir LED sırası vardır. Her bir LED sırası,
on adet yeşil ve iki adet kırmızı LED’den oluşmaktadır. Üçüncü
sıra ise, gerekli analog değerleri görüntülemek için kullanıcı
tarafından konfigüre edilebilir. Kırmızı LED’ler, anma değerlerinin üzerindeki değerleri göstermek için kullanılır.
SUE 3000’in fonksiyonları, kullanıcıya özel konfigürasyon
sayesinde sistem gereksinimlerine uygun şekilde ayarlanabilir. Kullanıcıya özel konfigürasyon, devreye alma esnasında yüklenir. Bu amaçla, konfigürasyon bilgisayarı, normalde
Microsoft Windows XP® üzerinde çalışan kişisel bir bilgisayar, HMI Kontrol Ünitesinin ön tarafındaki optik arayüze
bağlanır.
SUE 3000’in ana proses ile arayüzü şöyledir:
Enstrüman transformatörleri veya geleneksel olmayan
sensörlerden akım ve gerilim sinyallerini ölçmek için analog
girişler
Proses edilecek harici sinyallerin galvanik ayrımı için optik
bağlantılı binary girişler
Anahtarlama cihazlarının kontrolü için geleneksel mekanik
röleler veya statik çıkışlı binary çıkışlar
Opsiyonel altı kanallı analog girişler
0 … 20 mA veya 4 … 20 mA
Opsiyonel dört kanallı analog çıkışlar
0 … 20 mA veya 4 … 20 mA
ABB veya üçüncü taraf istasyon otomasyon sistemine
opsiyonel bağlantı
4
Fonksiyonlar
SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazı, tüm gerekli fonksiyonları tek bir ünitede entegre eder. Bu çok fonksiyonlu
ünite aynı zamanda sürekli kendini izleme fonksiyonuna
sahiptir. Tüm fonksiyonlar serbestçe konfigüre edilebilir
yazılım modülleri şeklinde tasarlanmıştır. Bu sayede çok
çeşitli işletme gereksinimi sorunsuz karşılanabilir. Yazılımın
çok yönlülüğü, SUE 3000’in gerekli spesifik uygulamadan
bağımsız olarak, neredeyse her şalt üzerinde kullanılmasını
mümkün kılar.
4.1
İşletme modu
SUE 3000’in önemli bir görevi, bir başlatma söz konusu
olduğunda, minimum kısa transfer zamanını gerçekleştirmek
ve transfer esnasında geçici etkilerin bağlı kullanıcılar için
hiçbir tehlike arz etmemesini sağlamaktır.
Bunun için SUE 3000, bir hızlı proses lojiğine ve aynı zamanda yüksek hassasiyetli analog sinyal işleme özelliğine
sahiptir.
Cihaz sürekli olarak bara gerilimini yedek fider gerilimi ile
karşılaştırır. Gerilim genliklerinin ve aynı zamanda frekans
farkı ve faz açısının izlenmesi ile aşağıda belirtilen senkronizasyon kriterleri yaratılır:
ff < ffMax
Faz açısı
Bara gerilimi ve yedek fider gerilimi arasındaki faz açısı
belirlenir. Senkronizasyon kriterlerinin yaratılması için limit
değerler, ileri ve geri baralar için bireysel olarak ayarlanabilir. Tipik bir ayar değeri ± 20°’dir.
Df < Df Max
Frekans farkı
Sistem, bara gerilimi ve yedek fider gerilimi arasındaki
frekans farkını belirler. Transfer prosesi göz önünde bulundurulduğunda, sağlanan frekans farkı, bağlı sistemlerin
(örneğin OG motorların) durma davranışının ve aynı zamanda dinamik yüklerinin gösterilmesine izin verir. Genel fabrika
ayarı 1 Hz’dir.
U Yedek > UMin1
Yedek fider gerilimi
Yedek fiderin gerilim seviyesinin izlenmesi, transferle ilgili
önemli bir kriterdir: SUE 3000 yalnızca düzgün çalışan bir
yedek fider mevcut ise transfer için hazırdır.
U Min1 fabrikada %80 U Nominal’e ayarlanır.
U Bara > UMin2
Bara gerilimi
Bara gerilim değeri, transfer modunun seçilmesinde önemli
bir rol oynar:
Bara, önceden ayarlı bir değerin altına düşerse, (U Min2 - genelde %70 U Nominal’e ayarlanır), hızlı transfer gerçekleşmez.
4.2
Şebeke koşullarının sürekli tespiti
SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazının sıra dışı önemli
özelliklerinden biri, belirtilen senkronizasyon kriterlerinin
sürekli kullanılabilir olmasıdır yani, SUE 3000 tarafından
on-line hesaplanırlar.
Dolayısıyla, bir başlatma durumunda, istenen transfer modu
halihazırda belirlenir ve derhal başlatılır. Bu, hızlı transfer olasılığının önemli ölçüde güçlendirildiği anlamına gelir. Şebeke
durumunun tespitini başlatmak için başlatma anını bekleyen sistemler, fiziksel şartlar dikkate alındığında, minimum kesinti
süresi ile bir hızlı transfer gerçekleştirme fırsatına sahip değildir.
Bu gerçek, Yüksek Hızlı Transfer Cihazı SUE 3000’i rakip konseptlerden açık bir şekilde farklılaştırmaktadır.
Yüksek Hızlı Transfer Cihazı, yalnızca anahtarlanacak her iki
kesici de kesinlikle farklı anahtarlama durumlarında (güvenilirlik
izleme) ve ayrıca işletme konumunda ise operasyon için
hazırdır.
SUE 3000 | 9
5
Transfer modları
Gerçekleştirilen transferde belirleyici unsur, Yüksek Hızlı
Transfer Cihazının başlatıldığı andaki şebeke ilişkileridir.
Burada fiziksel ilişkiler dikkate alınarak karşılık gelen optimum transfer modu seçilir.
Şekil 5-2’de yaklaşık 20 ms’lik akımsız bir transfer zamanına (ölü zaman) sahip bir hızlı transferin örnek salınım eğrisi
gösterilmektedir.
1
Dört farklı transfer modu mevcuttur, bunlar:
2
Hızlı transfer
3
1. faz çakışmasında transfer
Artık gerilimde transfer
4
5
Zaman-gecikmeli transfer
Şekil 5-2
Hızlı transfer, bir arıza durumunda gerilim beslemesinde minimum kesintinin garanti edildiği optimum transfer modudur.
Şebeke durumunun bu moda izin vermemesi halinde daha
az hızlı transfer modları seçilir.
Şekil 5-1’de, ayrılan baranın tipik bozulma karakteristikleri
(gerilim ve frekans) ve olası kapama anları gösterilmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
Bara gerilimi
Ana fider akımı
Yedek fider akımı
Toplam kesici açma süresi
(Kesici açıncaya kadar kadar arıza girişi)
Akım akışının olmadığı ölü zaman
5.2
Kısa süreli
transfer
0
Bir hızlı transferin salınım eğrisi
1. faz çakışmasında transfer
100%
Bara gerilimi
Bara gerilimi ( % Un )
Faz açısı ( derece )
Faz açısı
Artık
gerilim
transferi
Uzun süreli
transfer
1.faz
çakışmasında
transfer
-360°
Zaman
Başlama
Şekil 5-1
Transfer modunun genel görünümü
Hızlı transfer
Hızlı transferlerin uygulanması, SUE 3000’in en çok tercih
edilen ve en önemli fonksiyonel özelliğidir.
Bir hızlı transfer, hem ana hem de yedek fider, başlatma anında
tanımlanan limit değerler içinde ise yani, faz kayması ve faz
açısı, şebekeler arasında sınırlandığında ve yedek gerilim, minimum değerin üzerinde çıktığında gerçekleştirilir.
Burada Yüksek Hızlı Transfer Cihazından kesiciye açma ve
kapama komutları senkronize bir şekilde verilir. Bu durumda
kullanıcı için oluşan akımsız transfer zamanı, münhasır olarak
ilgili kesicilerin açma ve kapama için işletme zamanı arasındaki
farka bağlıdır. Bu süre modern kesicilerde genellikle birkaç milisaniyeye tekabül ettiğinden, tesisin kesintisiz bir şekilde
çalışmaya devamı öngörülebilir.
10 | SUE 3000
Önce, önceki fider gecikmesiz açtırılır. Sonra bağlı kullanıcılar güç beslemesiz kalır ve spesifik karakteristik eğrilerine
uygun olarak hizmetleri durdurulur.
0
Transfer modları aşağıda kısaca açıklanmıştır:
5.1
1.faz çakışmasında transfer, başlatma anında senkronize
koşullar söz konusu olmadığında ve fiziksel nedenlerle hızlı
transfer gerçekleştirilemediğinde uygulanır.
Yedek fiderin bağlanması için, fiziksel limit değerlere uyumun garanti edildiği zamanda değişik noktalar mümkündür.
1.faz çakışmasında transfer için açma komutu derhal verilir
ve yedek şebekenin bağlanması, yedek ve bara gerilim farkının (UYedek – UBara) ilk minimumunda gerçekleşir.
1
UYedek
2
df
dt
UBara
3
f
4
5
Şekil 5-4
1. faz çakışmasında transferin salınım eğrisi
1. Bara gerilimi
2. Yedek ve bara gerilimi arasındaki fark gerilim
3. Ana fider akımı
4. Yedek fider akımı
5. Transfer süresi
Şekil 5-3
1. faz çakışmasında transferin vektör şeması
Bağlantı penceresi (kesici kapama zamanı ve
df/dt ’ye bağlıdır)
Yedek fider gerilimi
U Yedek
Bara gerilimi
UBara
fUYedek – UBara arasındaki açı
df/dt
U Yedek – UBara arasındaki
(Df’den kaynaklanan)
1.faz çakışmasında bir transfer için projeye özel detaylar
(örneğin kesici işletme zamanı, kullanıcı karakteristikleri,
izin verilen frekans farkı, bağlantı penceresi), vaka başına
netleştirilmelidir.
Bu nedenle, bu işlevselliğin uygulanması son derece dikkatli
mühendislik ve yetkin bir devreye alma prosedürü gerektirir.
Yüksek Hızlı Transfer Cihazı, fark gerilimin seyrini ve 1.faz
çakışmasının zaman içindeki noktasını tahmini hesaplama
ile belirler. Tesise özel proses süresini (sistemin yanıt süresi, kesici işletme zamanı) kompanze etmek için, önceden tanımlı bağlantı penceresi içinde fark gerilimin asıl ilk minimumu gerçekleşmeden önce, buna göre kapama komutu verilir.
1. faz çakışmasında transferde hakim olan koşullar, vektör
şemasında gösterilmektedir (Şekil 5-3). Fark gerilimin birinci
minimumundaki bara gerilim vektörü, sabit yedek gerilime
karşı etrafında dönerek açı sıfır olmuştur.
Transfer anında oluşan fark gerilimi, münhasıran baranın artık gerilimi tarafından belirlenir. Senkronize bağlantı, proseslerin en iyi şekilde korunması için gerekli transfer zamanını
mümkün kılarken, aynı zamanda minimum sürede kalır.
SUE 3000 | 11
5.3
Artık gerilim transferi
5.5
Artık gerilim transferi, 1.faz çakışmasında bir bağlantı mümkün olmadığında kullanılır. Başlatma anındaki ve daha önce
besleyen kesicinin açtığı andaki koşullar, 1.faz çakışmasındaki koşullar ile aynıdır. Bu transferi 1.faz çakışmasından
ayıran tek husus, yedek fider bağlantısıdır.
Yedek fider bağlantısı, bara gerilimi, önceden ayarlı, izin
verilen bir değere düştüğünde gerçekleştirilir.
Bağlantı, açı veya fark frekansı dikkate alınmadan gerçekleştirilir yani senkronizasyon söz konusu değildir. Baraların
gerilimi yeterince düşük bir artık gerilim değerine ulaştığından, bağlantının geçici etkileri (anlık darbe, yeniden yükseltmek için gerekli akım, gerilim düşüşü) yönetilebilir.
Özet
SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazının çok önemli bir
özelliği, uygulanan transfer modu seçiminin, dinamik olarak
ilgili mevcut şebeke ilişkileri ile bağlantılı olarak gerçekleşmesidir.
Genellikle senkronize olan bir şebeke ortamında, genel
kural olarak hızlı transferler gerçekleştirilir. Komutları eş zamanlı olarak verme esası, anahtarlanan prosesin neredeyse
kesintisiz beslenmesi ile kısa transfer sürelerini mümkün
kılmaktadır. Kapatılacak kesicide mekanik bir arıza durumunda, iki (senkronize) fider arasında kısa süreli bir bağlantı gerçekleşir. Bu durum SUE 3000 tarafından algılanır ve
şebekelerin izin verilmeyen kublajını önlemek için otomatik
olarak yeniden iptal edilir.
Başlatma anında şebekeler senkronize değil ise, hızlı
transfer gerçekleşmez. Bu durumda ortaya çıkan akımsız
ara zaman, ilgili tesise göre farklıdır ve anahtarlanacak yük
ise bara geriliminin kesilme davranışını ve bununla birlikte
transfer süresini belirler.
1
2
3
4
5
Şekil 5-5
1.
2.
3.
4.
5.
5.4
Faz karşıtlığında artık gerilim transferinin salınım eğrisi
Bara gerilimi
Yedek ve bara gerilimi arasındaki fark gerilimi
Ana fider akımı
Yedek fider akımı
Transfer süresi
Zaman-gecikmeli transfer
Bir zaman-gecikmeli transfer, bir transfer esnasında (hızlı
transfer dışında) dolan önceden tanımlı bir süreden önce
hiçbir anahtarlama olayı tespit edilemediğinde gerçekleşir.
Yüksek Hızlı Transfer Cihazı normal işletme parametrelerine
sahip ise, bu durumun gerçekleşmesi beklenmez ve normalde yalnızca birden fazla bozunum eş zamana yakın oluştuğunda bu transfer gerçekleşir.
Bu nedenle zaman-gecikmeli transfer bir güvenlik kademesi
olarak düşünülebilir.
12 | SUE 3000
Değişik transfer tipleri seçici olarak ve oryantasyona bağlı
olarak aktifleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Böylece,
özel gereksinimlere uygun olarak optimum transfer konseptinin genel tesis için uygulanması sağlanır.
6
Konfigürasyon
SUE 3000, tesise özel durumlara optimum bir şekilde müdahale edebilmek için kapsamlı proje planlama ve parametrelendirme opsiyonlarına sahiptir.
Her uygulama, aşağıda belirtilen fonksiyonların isteğe göre
tanımlanmasına imkan sağlayan yazılım fonksiyon modülleri
ile kolaylıkla konfigüre edilebilir:
SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazı, her gerekli kontrol
düzeni konfigüre edilebilecek şekilde çok çeşitli lojik fonksiyonlar sağlar. Söz konusu lojik fonksiyonlar arasında şunlar
vardır:
AND lojik kapısı
NAND lojik kapısı
OR lojik kapısı
Lokal gösterge için LED’ler (anlamları ve renkler
NOR lojik kapısı
Dahil edilen anahtarlama cihazlarının durumunu
göstermek için Tek Hat Şeması
XOR lojik kapısı
Kontrol düzenleri
İki durumlu ve tek durumlu flip flop
Otomasyon bileşenleri
Sayaçlar
Transfer cihazının tüm fonksiyonları ABB ile işbirliği içinde
tanımlanabilir. Konfigürasyon sonucu kaydedilir ve kullanıcılara Yüksek Hızlı Transfer Cihazı ile birlikte teslim edilir.
Zamanlayıcılar
Şaltın çok sayıdaki bireysel yapılandırma olasılıkları ve
işletme kriterlerine bağlı olarak başka bileşenlerle birlikte
ek kilitleme, serbest bırakma veya bloke etme fonksiyonları
gerekli olabilir.
Hafızalar
Bu fonksiyonlar, mühendislere, yazılım uzmanı olmasalar
dahi, Yüksek Hızlı Transfer Cihazını kolayca güncelleme
imkanı sağlayan “Fonksiyonel Blok Programlama Dilini”
(Functional block Programming Language (FUPLA) kullanarak esnek ve kolay bir şekilde planlama yapmalarına imkan
verir.
Parametreler, bir kişisel bilgisayar kullanmadan HMI Kontrol
Ünitesi kullanılarak değiştirilebilir. Ek fonksiyonlar, konfigürasyon yazılımını çalıştıran ve HMI ünitesinin ön tarafındaki
optik arayüze bağlı bir kişisel bilgisayar ile uygulanabilir.
Söz konusu ek fonksiyonlar şunlardır:
(106) DI_HSTD BLOCK OVER CURRENT
S Q
≥1
(107) HSTD GENERAL BLOCK
Akım ölçüm değerlerinin okunması
(24) HSTD BLOCK CB COUPLING
R Q
İkili giriş ve çıkışların durumlarının okunması
D7
≥1
Parametreler
155
R Q
114
6.1
Fonksiyonel düzenin parametrelendirilmesi
D2
S Q
Darbe üreticiler
(118) HSTD BLOCK CB COIL FAIL
Arıza kaydedicinin okunması
S7
Olay listelerinin okunması
(131) CB1 ISOLATED
S6
(131) CB1 ISOLATED
≥1
76
(67)
(67)
S Q
RES
NR Q
(73)
Zeit [ms]: 5000
(24) HSTD BLOCK CB DECOUPLING
(118) HSTD BLOCK CB COIL FAIL
(119) HSTD BLOCK CB ISOLATED
Şekil 6-1
86
≥1
(119) HSTD BLOCK SB ISOLATED
FUPLA lojiği I/O durumlarının görüntülenmesi
(online izleme)
153
≥1
(83) DI_HSTD BLOCK INITIATIONS
SUE 3000’ün tesise özel bir konfigürasyonunun örnek
lojik diyagramı
SUE 3000 ile kullanıcı, gerçek programlanabilir bir kontrolör
içinde tam olarak entegre edilen bir transfer cihazı avantajına sahiptir. Bu esneklik, örneğin belli fonksiyonların kilitlenmesini veya yük atma için gerekli bileşenler vb. gibi otomasyon bileşenleri için kontrol fonksiyonlarını tanımlamak için
çok avantajlıdır.
SUE 3000 | 13
Tipik ayar opsiyonları aşağıda listelenmiştir ve kısaca
açıklanmıştır:
Transfer tipleri ve yönleri
Bireysel transfer modları, transfer yönüne bağlı olarak bireysel olarak aktive edilebilir ve/veya devre dışı bırakılabilir.
Kesici komutu gecikmeleri
Hızlı transferlerde farklı kesici işletme zamanlarından kaynaklanan transfer aralarının optimizasyonu (azaltılması) için
komutlar bireysel olarak geciktirilebilir.
Çeşitli fonksiyonlar için zaman ayarları
Lojik kontrol ünitesi içindeki zaman ilişkileri, tesise özel
proje planlamasından etkilenebilir:
- - Zaman-gecikmeli transfer
- - Kublaj açma zamanı
-- Düşük gerilim başlatma için gecikme zamanı, vb.
Analog sinyal prosesi için limit değerler
Senkronizasyon kriterlerinin belirlenmesi (açı, frekans farkları, gerilim sorgulamaları)
SUE 3000’in fonksiyonel proseslerindeki genel müdahaleler
Tüm bilinen tesise özel detaylar, tesis proje planlaması kapsamında dikkate alınır ve müşteriye özel bir parametre ayarı
gerçekleştirilir.
Konfigürasyon, kalıcı RAM (NVRAM) bellekte saklanır. Konfigürasyon, tedarik kapsamında yer alan konfigürasyon aracı
kullanılarak Müşteri tarafından kolayca modifiye edilebilir.
6.2
Değiştirilebilir fonksiyonel parametreler
Tanım
Frekans farkı
hızlı transferlerin serbest
bırakılması için
Şebekeler arasındaki açı
hızlı transferlerin serbest
bırakılması için
Bara gerilimi değeri
hızlı transferlerin serbest
bırakılması için
Yedek fider gerilimi
Yüksek Hızlı Transfer
Cihazının “hazır” olduğu değer
Maksimum frekans değişim hızı
“1.faz çakışmasında” transferin
başlatılacağı değer
Baranın artık gerilim değeri
Artık gerilime bağlı bağlantının
gerçekleştiği değer
Önceki fiderin gerilim değeri
bir düşük gerilim başlatmanın
başlatıldığı değer
Düşük gerilim başlatmaları için
gecikme zamanı
Zaman-gecikmeli kapama
komutuna kadarki süre
Kesici komutları için
gecikme zamanı
Farklı kesici işletme zamanları
için kompanzasyon
14 | SUE 3000
Ayar aralığı
(Varsayılan ayar)
0.5 – 2.5 Hz
(1 Hz)
± 50°
(± 20°)
0.6 – 0.8 x UNominal
(0.7 x UNominal )
0.7 – 0.9 x UNominal
(0.8 x UNominal )
5 – 40 Hz/sn
0.2 – 0.55 x UNominal
(0.4 x UNominal )
0.1 – 1.2 x UNominal
(0.7 x UNominal)
40 – 30,000 ms
(0.1 sn)
0.1 – 60 sn
(2 sn)
0 – 60 ms
(0 ms)
6.3
Arıza kaydı
Yüksek Hızlı Transfer Cihazı SUE 3000, analog ve binary
verileri kaydeden ve kodlayan bir arıza kaydedici modülü
ile donatılmıştır. Kaydedilen veri kanalı sayısı, başlangıçtaki
konfigürasyona bağlıdır. Analog kanalların 8’e kadar sinyali
ve 32 binary sinyal kaydedilebilir. Analog giriş sinyalleri, minimum 1000 ms ile maksimum 5000 ms arasındaki bir süre
için 1.2 kHz’lik örnekleme hızı ile kaydedilir.
LCD ekran üzerinde aşağıda belirtilen öğeler görüntülenebilir:
8‘e kadar anahtarlama cihazı ikonu
Motorlar, transformatörler, sensörler, transdüserler için
çeşitli ikonlar
Maksimum 40’a kadar satır
Kayıt süresi, tetikleme öncesi ve sonrası zamanın bir kombinasyonudur. Kayıtlar tipik bir dönüşümlü bellek prosesi
kullanılarak kaydedilir yani, en eski kaydın üzeri her zaman
yeni kayıt ile yazılır (FIFO karakteristikleri). Arıza kayıt sayısı, kayıt süresine bağlıdır. Örneğin, 1000 ms’lik kayıt süresinde maksimum 5 arıza kaydı kaydedilebilir. Arıza kayıtları
export edilebilir ve konfigürasyon yazılımı ile dönüştürülebilir. Kayıtların transferi aynı zamanda interbay
bus aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Bu faydalı özellik sayesinde kaydedilen transferler analiz
edilebilir ve örneğin projeye özel parametreler doğrulanabilir.
7
7.2
Durum göstergesi
İlerideki bölümlerde açıklanan dört adet sistem LED’i, SUE
3000’in durumunu gösterir.
7.2.1
Operasyonel durum
HMI’ın ön panelinde operasyonel durum, “Ready” olarak
adlandırılmıştır ve yeşil bir LED ile gösterilir. Bu LED sönük
ise ünite çalışır durumda değildir ve bu durum örneğin konfigürasyonun indirilmesi esnasında veya Merkezi Ünitede bir
arıza durumu algılandığında söz konusudur.
İşletme
7.2.2
Çok çeşitli fonksiyonlar, HMI Kontrol Ünitesi üzerindeki basit, kullanıcı dostu arayüz kullanılarak kontrol edilebilir. Bu
kullanıcı dostu arayüz aşağıda Şekil 7-1’de gösterilmektedir.
Haberleşme durumu
SUE 3000, bir otomasyon sistemine bağlanacak ise uygun
haberleşme kartı gereklidir.
Bu durumda bu opsiyonel kartın doğru operasyonel durumunu göstermek için yeşil bir LED kullanılır. Haberleşme
arızası durumunda LED rengi kırmızıya döner.
7.2.3
Alarm göstergesi
Çeşitli isteğe bağlı alarm koşulu kullanıcı tarafından tanımlanabilir ve konfigüre edilebilir. Bu koşullardan biri gerçekleştiğinde kırmızı LED yanar.
7.2.4
Kilitleme durumu
- Kullanılmamaktadır Şekil 7-1
Kontrol Ünitesi olarak HMI
HMI, aşağıdaki özelliklere sahiptir:
7.1
LCD (Saydam Kristal Ekran)
HMI’ın arkadan aydınlatmalı LCD ekranı, SUE 3000 tarafından kontrol edilen şalttaki anahtarlama cihazlarının grafiksel gösterimine imkan sağlar. Aydınlatma süresi ve gücü,
gerektiği şekilde ayarlanabilir. Tek Hat Şeması, anahtarlama
cihazlarının mevcut durumunu gösterir. LCD ekranının sağ
yarısı, ölçüm değerleri, ana menü ve alt-menü açıklamaları,
koruma sinyalleri ve olay kaydı gibi düz metin için kullanılır.
SUE 3000 | 15
7.3
LED göstergesi
7.3.1
Serbestçe programlanabilir LED’ler
Lokal gösterge olarak sekiz adet serbestçe programlanabilir ve üç adet renkli LED mevcuttur. LED ekran opsiyonları
menü aracılığıyla dört katına çıkartılabilir. Bunun sonucu
olarak kontrol, izleme ve denetim fonksiyonlarıyla ilgili
durum göstergesi olarak toplam 32 gösterge opsiyonu
mevcuttur.
Devre kartı konfigürasyonunun tek-hat gösterimi
------
Kesici konumlarının izlenmesi
Fider ve bara gerilimleri
Fiderlerin işletme akımları
Yüksek Hızlı Transfer Cihazının durumu
Fiderler arasındaki faz açısı
Clear-text lettering ve onay fonksiyonlu alarm LED’leri
Tuş anahtarlı kapalı/lokal/uzak seçimi
Duruma bağlı LED metinleri sağlanır.
Tuş anahtarlı operasyon/ayar-seçimi
7.3.2
Sıra göstergeler
Ölçüm değerlerini göstermek için üç adet LED sırası sağlanmaktadır. Bunlardan iki tanesi, besleme kaynaklarının (gerekli
ise) akım ölçümlerini göstermek için kullanılır. Üçüncü sıra,
serbestçe konfigüre edilebilir. Her bir sıra, on adet yeşil ve iki
adet kırmızı LED’den oluşmaktadır. On yeşil LED’e karşılık
gelen her LED sırasını nominal değerleri, konfigürasyon yazılımı ile tanımlanır. Ölçüm değerleri, anma değerlerini aştığı
taktirde, kırmızı LED’ler yanar ve aşırı yüklenme durumunu
gösterir.
7.4
Kontrol butonları
Kontrol butonları, lokal kontrol esnasında Yüksek Hızlı
Transfer Cihazının işletimi için kullanılır. Toplam yedi adet
buton mevcuttur, bunlarda üç adedi primer ekipmanın kontrolü için (gerektiğinde) ve dört adedi ise ekranı taramak ve
SUE 3000’in işletimi için kullanılır.
7.5
8
Test, kalite kontrolü
ABB Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin EN ISO 9001
ve EN ISO 14001 standartları ile tamamen uyumlu bir
şekilde uygulanması, komple mühendislik ve üretim sürecinden cihazların teslimatına kadar yüksek kalite standardını
garanti eder.
Tek seferlik tip testlerine ek olarak her sistem, teslimattan
önce fabrikada bir izolasyon testine ve fonksiyonel muayeneye tabii tutulur. Projeye özel çözümler, şalt simülasyon
modelleri kullanılarak test edilebilir.
Fonksiyon tuşu
Fonksiyon tuşu örneğin FUPLA içinde uygulanan bir fonksiyonu veya bir kontrol komutunu başlatmak için kullanılır.
7.6
Ayrıca Yüksek Hızlı Transfer Cihazı tamamen uzaktan
kontrol ile yönetilebilir. Manüel tetikleme kontrol odasından
uygulanır ve bozunuma özel otomatik başlatmalar, koruma
mekanizmaları tarafından bağımsız olarak tetiklenir. Bozunum ve durum mesajları kontrol odasına ve/veya bir proses
kontrol sistemine iletilebilir.
Elektronik tuş
İki farklı elektronik tuş sağlanmaktadır. Bir tanesi yalnızca
Yüksek Hızlı Transfer Cihazının parametrelendirilmesi için
kullanılabilir. Diğeri ise kontrol modlarının lokal, uzaktan
veya lokal/uzaktan seçilmesi için kullanılır: Bu iki tuşu kullanarak, parametrelendirme ve kontrol operasyonu arasında
belli bir ayrım sağlanabilir. Hangi elektronik tuşun kullanıldığını algılayan sensör HMI kontrol Ünitesinin ön tarafında
bulunmaktadır.
Cihazın ön panelinde aşağıdaki ekranlar ve işletme fonksiyonları bulunmaktadır:
SUE 3000’in açılması/kapatılması
Manüel başlatma
16 | SUE 3000
9
İşletme güvenliği
SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazının geliştirilmesi
esnasında, maksimum işletme güvenliğinin sağlanmasına
özel önem verilmiştir.
Çok sayıda dahili izleme fonksiyonu, fakat aynı zamanda
sürekli bobin izleme ve aynı zamanda kesicilerin çalışma sürelerinin izlenmesi gibi bireysel cihazların teşhisi, en yüksek
güvenlik seviyesini garanti etmektedir.
ABB’nin Yüksek Hızlı Transfer Cihazlarına ilişkin onlarca yıl
boyunca edindiği planlama, üretim ve uygulama bilgisi SUE
3000’in tasarımına kapsamlı bir şekilde dahil edilmiştir.
Cihaz, geleneksel kesicilerle birlikte otomatik transfer
düzenleri teknolojisinin mevcut durumunu temsil etmektedir.
10
Teknik veriler
10.3.1 Statik röleli binary I/O kartı
10.1
Yanıt zamanı
Giriş sayısı
kart başına 14
Yanıt zamanı, Yüksek Hızlı Transfer Cihazı SUE 3000’ün
koruma başlatması ile ilgili kesicilere komutun verilmesi
arasındaki süredir.
Giriş gerilimi
48 … 265 V DC /
110 … 265 V DC
(Eşik 35 V DC veya
75 V DC)
Sabit durumda yanıt zamanı
(Statik I/O kartı)
Güç çıkışı sayısı
kart başına 2
İşletme gerilimi
48 … 265 V DC
Kapama akımı
70 A (t ≤ 10 ms)
Yük akımı
12 A (t ≤ 30 sn)
10.2
< 2 ms
Akım ve gerilim transformatörü
10.2.1 Anma akımı
Anma akımı IN
1 A veya 5 A
Diğer güç
Çıkışlarının sayısı
kart başına 4
Anma gerilimi UN
100 V ... 125 V
İşletme gerilimi
48 … 265 V DC
Anma frekansı f N
50 Hz / 60 Hz
Kapama akımı
16 A (t ≤ 10 ms)
Load current
10 A (t ≤ 30 s)
Sinyal çıkışı sayısı
kart başına 2
10.2.2 Termal yük kapasitesi
Akım yolu
250 IN (tepe değer)
100 IN (dyn.) 1 sn
4 I N sürekli
İşletme gerilimi
48 … 265 V DC
Kapama akımı
1 A (t ≤ 10 ms)
Gerilim yolu
2 UN/√3 sürekli
Yük akımı
0.3 A (t ≤ 30 sn)
Watchdog (WD)
çıkışı sayısı (WD)
kart başına 1
İşletme gerilimi
48 … 265 V DC
Maksimum akım
0.3 A
Toplam giriş
kart başına 9
Toplam çıkış
9 per board (8 serbestçe
konfigüre edilebilir)
Bobin izleme fonksiyonuna
sahip güç çıkışı sayısı
2
(R Bobin < 10 kΩ ise bobin OK)
10.2.3 Tüketim
Akım yolu
0.1 VA ile I N
Gerilim yolu
0.25 VA ile
10.3
UN
İkili girişler ve çıkışlar
Primer ekipmanların çalışmasını sağlamak ve geleneksel
(paralel) haberleşmeyi kurmak için SUE 3000, binary I/O
kartlarıyla donatılmıştır.
İkili sinyal girişleri bir optik-bağlaştırıcı ile izole edilir.
Her giriş 1 ms’lik sabit bir filtreleme süresine sahiptir.
Ancak, yüksek hızlı transfer operasyonları için gerekli hızlı işletme zamanını sağlamak için statik çıkışların kurulması gerekir.
Maksimum 3 binary I/O kartı kurulabilir.
SUE 3000 | 17
10.4
Haberleşme arayüzleri
Ethernet arayüzü
Ana modül üzerindeki standart RJ45 konektörü
10.4.1 HMI kontrol ünitesi
Profibus DP
elektriksel RS 485 arayüzü (adaptörlü)
Notebook PC’ye optik/elektriksel standart arayüz RS 232
(ön tarafta)
10.8
Güç beslemesi
Merkezi Üniteye elektriksel izole standart arayüz RS 485
(arka tarafta)
10.8.1 Merkezi Ünite
10.4.2 Merkezi Ünite
Anma gerilimi
48 … 220 V DC(-%15, +%10)
Güç tüketimi
≤ 40 W
Yol alma akımı
10 A tepe değer
(200 ms ms için)
Kabul edilebilir ripple
< %10
HMI’a elektriksel izole standart arayüz RS 485
Cihaz temel yazılımını güncellemek için elektriksel standart
servis arayüzü RS 232
Zaman senkronizasyonu için giriş (opsiyonel, desteklenen
protokol IRIG, format B000, B002, B003)
Cam elyaf
Dalgaboyu:
820 nm
Maks. mesafe: 1500 m
Konnektör tipi:
ST
10.5
Analog giriş kartı (opsiyonel)
10.8.2 HMI kontrol ünitesi
Anma gerilimi
veya
48 … 90 V DC (-%15 +%10)
110 … 220 V DC (-%15, +%10)
Güç tüketimi
6 W
Kabul edilebilir ripple
< %10
0 … 20 mA veya 4 … 20 mA (altı kanal)
10.9
10.6
Çevre şartları
Analog çıkış kartı (opsiyonel)
Ortam çalışma sıcaklığı
-10 .. +55°C
Ortam taşıma ve
depolama sıcaklığı
-25 .. +70°C
Ortam nemi
95’e kadar yoğuşmasız
Rakım
< 1000 m deniz seviyesinin
üzerinde
0 … 20 mA veya 4 … 20 mA (dört kanal)
10.7
Bir istasyon otomasyon sistemi ile haberleşme
(opsiyonel)
IEC 61850-8-1
iki RJ45 konnektörlü elektriksel arayüz veya cam elyaf için
(çoklu-mod) iki çift LC konektör)
10.10 Koruma derecesi
SPA
Snap-in tipi konektörlü optik fiber plastik fiber arayüzü;
veya F-SMA veya ST konektörlü cam elyaf (çoklu mod
10.10.1Merkezi ünite
Kasa
IP20
LON (ABB LAG1.4’e uygun)
ST konektörlü cam elyaf (çoklu mod) optik arayüz
10.10.2kontrol ünitesi
IEC 60870-5-103
Kontrol için VDN kurallarına uygun uzantılı,
ST konektörlü cam elyaf (çoklu mod) optik arayüz
ModBUS RTU
iki galvanik olarak izole edilmiş RS-485 portlu elektriksel arayüz
veya cam elyaf için dört standart ST konektörlü optik arayüz
18 | SUE 3000
Ön
IP44
Arka
IP20
11
Mahfaza
11.1
Boyutlar
Merkezi Ünite için SUE 3000 mahfazası sac alüminyumdan
imal edilmiştir. Dış yüzeyi hem mahfazayı korozyona karşı
korur hem de EMC bozunumlarına karşı zırh görevi görür.
Mahfazada 3’e kadar I/O kartı entegre edilebilir, opsiyonel
bir haberleşme kartı ve analog kart.
Şekil 11-1
HMI kontrol ünitesinin boyutları
Şekil 11-2
11.2
Merkezi ünitenin boyutsal çizimi
Mevcut tasarım
SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazı, 2 mekanik model
seçeneği ile sağlanabilir.
Bir şaltın alçak gerilim bölmesinde müstakil bağlantısı için
tek kontrol ünitesi
Minyatür kesiciler, terminaller, röleler, vb. gibi tüm gerekli cihazlar dahil, çelik sac hücre içinde yerleşik çelik sac pano
içinde bağlantı için hazır bir şekilde kurulur.
SUE 3000 | 19
12
Tip testi
12.1
Fonksiyonel test
Tüm ilgili testler, IEC 60255 standart serisine ve transfer
fonksiyonları için test spesifikasyonlarına uygun olarak
gerçekleştirilir.
12.2
12.3
İzolasyon
IEC 60255-5’e uygun olarak 2 kV RMS, 50 Hz’de 1 dakika
boyunca gerilim testi
IEC 60255-5’e uygun olarak 5 kV 1.2/50 µs’de darbe gerilim
dayanım testi
EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazı tüm ulusal ve uluslararası EMC düzenlemeleri ile uyumludur. Tüm ilgili testler,
aşağıda belirtilen standart serisine uygun olarak gerçekleştirilir:
12.4
Mekanik nitelikler
IEC 60255-21-1’e uygun olarak titreşim testi
IEEE 693’e uygun olarak deprem dayanım testi
EN 55022 ve karşılığı olan IEC CISPR 11, Grup 1’e uygun
olarak girişim bastırma
12.5
Çevre koşulları
IEC 61000-4-2, seviye 3’e uygun olarak elektrostatik deşarja
karşı bağışıklık
IEC 60068-2-1’e uygun olarak soğuğa karşı dayanım testi
IEC 61000-4-3, seviye 3’e uygun olarak ışınımla elektromanyetik enerjiye karşı bağışıklık
IEC 61000-4-4, seviye 3’e uygun olarak elektriksel hızlı
geçici rejim veya patlama
IEC 60068-2-2’ye uygun olarak kuru sıcağa karşı dayanım
testi
IEC 60068-2-30’a uygun olarak nemli sıcaklığa karşı dayanım ve çevrim testi
IEC 61000-4-5, seviye 3’e uygun olarak darbe dayanım
testleri
12.6
RoHS uyumluluğu
IEC 61000-4-6, seviye 3’e uygun olarak radyo frekans
alanlarının yaydığı iletimle bozunumlara karşı bağışıklık
RoHS direktifi 2002/95/EC ile uyumludur
IEC 61000-4-8, seviye 5’e uygun olarak güç frekans
manyetik alana karşı bağışıklık
12.7
IEC 61850-8-1 Haberleşme
IEC 61000-4-9, seviye 5’e uygun olarak darbe manyetik
alana karşı bağışıklık
IEC 61000-4-10, seviye 5’e uygun olarak sönümlü salınımlı
manyetik alana karşı bağışıklık
IEC 61000-4-12, seviye 3’e uygun olarak salınımlı dalgalara
karşı bağışıklık
IEC 61000-4-16, seviye 3’e uygun olarak 0-150 kHz
aralığında salınımlı dalgalara karşı bağışıklık
IEC 61000-4-17, seviye 3’e uygun olarak DC giriş güç
portu üzerindeki ripple’e karşı bağışıklık
IEC 61000-4-29’a uygun olarak DC giriş güç portları
üzerinde derilim çökmesi, kısa süreli kesintiler ve gerilim
dalgalanmalarına karşı 50 ms dayanım
20 | SUE 3000
KEMA IEC 61850 Certificate Level A 1 - based on
REF542plus Feeder Terminal with IEC 61850 interface
(1MRS756326)
SUE 3000 | 21
22 | SUE 3000
SUE 3000 | 23
ABB AG
Calor Emag Medium Voltage Products
Oberhausener Strasse 33
40472 Ratingen, Almanya
Phone: +49 2102 12-0
Faks:
+49 2102 12-17 77
E-Posta: [email protected]
www.abb.com/mediumvoltage
Not:
Önceden bildirimde bulunmaksızın, teknik değişiklikler yapma
veya iş bu dokümanın içeriğini değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Satın alma emirlerine ilişkin olarak, mutabık kalınan şartlar
geçerliliğini koruyacaktır. ABB AG, işbu dokümandaki olası
hatalar veya eksik bilgiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumluluk
kabul etmez.
İşbu doküman ve içerdiği tüm bilgi ve şekillerin tüm hakları
saklıdır. ABB AG’nin önceden yazılı izni olmadan herhangi
bir şekilde çoğaltılması, üçüncü taraflara ifşası veya içeriğinin
kullanılması – kısmen veya tamamen – yasaktır.
Telif hakkı© 2014 ABB
Tüm hakları saklıdır
PG 609 tr Almanya’da basılmıştır (07.14 - 500-AMC)
Contact
Download

SUE 3000 Yüksek Hızlı Transfer Cihazı Ürün Tanıtımı