YURTİÇİ FALİYETLER
SİRKÜLERİ
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
-1-
25.11. 2014
İÇİNDEKİLER
A.
B.
GENÇ, YILDIZ VE KÜÇÜK ERKEKLER
3
1.
BÖLGE ġAMPĠYONALARI
3
2.
ANADOLU ġAMPĠYONASI
3
3.
TÜRKĠYE ġAMPĠYONASI
4
3.1. Katılacak Takımlar
4
3.1. Kura Yöntemi
5
GENÇ, YILDIZ VE KÜÇÜK KIZLAR
6
1.
BÖLGE ġAMPĠYONALARI
6
2.
ANADOLU ġAMPĠYONASI
6
3.
TÜRKĠYE ġAMPĠYONASI
7
3.1. Katılacak Takımlar
7
3.2. Kura Yöntemi
8
C. TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI MAÇ PROGRAMI (KIZLAR VE ERKEKLER)
9
ÇEYREK - FİNAL / KLASMAN MAÇLARI
9
D. YURTİÇİ FAALİYETLERİ BÖLGESEL GRUPLARI
10
EK-1 2013 – 2014 YURTİÇİ FAALİYET PROGRAMI
13
EK-2 ELEME GURUBU MAÇLARINDA KULLANILACAK FİKSTÜRLER
14
EK-3 2014 - 2015 SEZONU TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINA KATILIM ESASLARI
17
EK-4 TAKVİM
19
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
-2-
25.11. 2014
A.
GENÇ, YILDIZ ve KÜÇÜK ERKEKLER
1.
BÖLGE ŞAMPİYONALARI
Coğrafi yapı esas alınarak altı bölgeye ayrılmıĢ Ġl Birinciliklerinden “D” bölümünde dağılımı
verilen takımların katılımı ile 6 ilde yapılır. Bölge Şampiyonu olan takımlar Anadolu
Şampiyonası’ na katılma hakkı kazanır.
2.
ANADOLU ŞAMPİYONASI
Anadolu ġampiyonası, aĢağıda belirtilen 8 takım arasında oynanır.
a.
Bölge ġampiyonları
6 takım,
b.
Geçen sezon Anadolu ġampiyonaları’nda birinci ve ikinci olan
2 takım
takımların il birincileri (bu dereceyi elde ettikleri kategorilerde)
Gençler : Manisa ve Trabzon Ġl Birincileri,
Yıldızlar : Balıkesir ve Mersin Ġl Birincileri,
Küçükler : Antalya Birincisi ve Adana Ġl Ġkincisi(*),
(*)
Geçen yıl bu hakkı kazanan il birincisi takım doğrudan Türkiye ġampiyonası’na katılım
hakkı elde etmesi nedeniyle aynı ilin ikincisi katılma hakkı kazanmıĢtır.
Anadolu ġampiyonalarında takımlar çekilecek kura ile dörder takımlı iki gruba ayrılırlar. Kura
çekiminde;
a.
Geçen sezon Anadolu ġampiyonaları’nda birinci ve ikinci olan takımların il birincileri ( “b”
maddesinde kategorilerine göre belirtilmiĢ takımlar) seri baĢı olarak iki gruba ayrılırlar.
Daha sonra kalan takımlar sıra ile kura çekerler.
b.
Gruplar belli olduktan sonra takımlar grup numaraları için kura çekerler.
c.
Bütün kuralar takım ismine göre alfabetik sıra ile çekilir.
Takımlar üç gün tek devreli lig usulü gurup maçları oynadıktan sonra guruplarda oluĢan puan
sıralamasına göre dördüncü ve beĢinci günler aĢağıdaki Ģekilde Ģampiyonluk ve klasman
maçlarını oynarlar.
a.
Gruplarında 4. olan takımlar karĢılıklı olarak tek maçlık eleme usulü karĢılaĢırlar ve bu
maçın galibi yedinci, mağlubu ise sekizinci olur.
b.
Gruplarında 3. olan takımlar karĢılıklı olarak tek maçlık eleme usulü karĢılaĢırlar ve bu
maçın galibi beĢinci, mağlubu ise altıncı olur.
c.
Gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar kendi gruplarında oynandıkları maç neticesi ile
birlikte getirerek dört takımlı final grubunu oluĢturlar. Final grubunda aynı gruptan gelen
takımlar arasında oynanan maç neticesi aynen dikkate alınır ve takımlar karĢı gruptan
gelen takımlarla karĢılaĢırlar. Lig usulü oynanan maçlar sonunda oluĢan sıralamaya
göre takımlar derecelendirilir.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
-3-
25.11. 2014
Maç
4. Gün
5. Gün
Açıklama
A gr. 4. sü
B gr. 4. sü
A gr. 3. sü
B gr. 3. sü
A gr. 1. si
B gr. 2. si
B gr. 1. si
A gr. 2. si
A gr. 2. si
B gr. 2. si
A gr. 1. si
B gr. 1. si
7.lik-8.lik maçı (Tek maç eleme usulü)
5.lik-6.lık maçı (Tek maç eleme usulü)
Final Grubu Maçı (Lig usulü)
Final Grubu Maçı (Lig usulü)
Final Grubu Maçı (Lig usulü)
Final Grubu Maçı (Lig usulü)
Sıralama sonucuna göre; her kategoride 1. ve 2. olan iki takım, Türkiye Şampiyonası’ na
katılma hakkı kazanır.
Gruplarda üçten az takım katılım olursa bir baĢka değiĢle toplam takım sayısı altı ve daha az
sayıda olursa takımlar tek grupta toplanır ve tek devreli lig usulü oynanan maçlar sonunda
Ģampiyon ve sıralama belli olur.
3.
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
3.1.
Katılacak Takımlar
Türkiye ġampiyonası;
GENÇLER
Adana Ġl Birinciliği
YILDIZLAR
-
-
KÜÇÜKLER
1.si
Ankara Ġl Birinciliği
1. , 2. ve 3.sü
Balıkesir Ġl Birinciliği
1. si
Bursa Ġl Birinciliği
1. 2.ve 3. sü
1., 2. ve 3. sü
1.ve 2.si
Ġstanbul Ġl Birinciliği
1., 2., 3., 4 ve 5. si
1., 2., 3., 4 ve 5 si
1., 2., 3., 4 ve 5 si
Ġzmir Ġl Birinciliği
1.ve 2.si
1., 2. ve 3. sü
1., 2. ve 3. sü
Anadolu ġampiyonası
1. ve 2. si
1. ve 2. si
1. ve 2. si
1. , 2. ve 3.sü
-
1.ve 2.si
1. si
olmak üzere toplam 16 takımla oynanır.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
-4-
25.11. 2014
3.1.
Kura Yöntemi
Takımlar aĢağıdaki esaslar dahilinde A, B, C ve D grupları için kura çekerler.
Birinci torbadan kura
çekecek takımlar
(4 Takım)
Ġkinci torbadan kura
çekecek takımlar
(4 Takım)
Üçüncü torbadan kura
çekecek takımlar
GENÇLER
YILDIZLAR
KÜÇÜKLER
Ġstanbul 1. si
Ġstanbul 1. si
Balıkesir 1. si
Bursa 1. si
Ġzmir 1. si
Bursa 1. si
Ġstanbul 2. si
Ankara 1. si
Ġzmir 1. si
Ankara 1. si
Ġstanbul 2.si
Ġstanbul 1. si
Balıkesir 1. si
Ġstanbul 3.sü
Ġstanbul 2. si
Ġstanbul 3.sü
Ġzmir 2. si
Ankara 1. si
Ankara 2. si
Ġstanbul 4.sü
Ġstanbul 3.sü
Ġstanbul 4.sü
Bursa 1. si
Adana 1. si
Diğer takımlar
Diğer takımlar
Diğer takımlar
(8 Takım)
a.
Gruplar belli olduktan sonra takımlar grup numaraları için kura çekerler.
b.
Bütün kuralar takım ismine göre alfabetik sıra ile çekilir.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
-5-
25.11. 2014
B.
GENÇ, YILDIZ ve KÜÇÜK KIZLAR
1. BÖLGE ŞAMPİYONALARI
Coğrafi yapı esas alınarak altı bölgeye ayrılmıĢ Ġl Birinciliklerinden “D” bölümünde dağılımı
verilen takımların katılımı ile 6 ilde yapılır. Bölge Şampiyonu olan takımlar Anadolu
Şampiyonası’ na katılma hakkı kazanır.
2.
ANADOLU ŞAMPİYONASI
Anadolu ġampiyonası, aĢağıda belirtilen 8 takım arasında oynanır.
a.
Bölge ġampiyonları
6 takım,
b.
Geçen sezon Anadolu ġampiyonaları’nda birinci ve ikinci olan
2 takım
takımların il birincileri (bu dereceyi elde ettikleri kategorilerde)
Gençler : Mersin Ġl Ġkincisi(*) ve Kayseri(**) Ġl Birincisi
Yıldızlar : Kocaeli Ġl Birincisi ve Mersin il Ġkincisi(*)
Küçükler : Kocaeli Ġl Ġkincisi(*) ve Zonguldak il Ġkincisi i(*)
(*)Geçen yıl bu hakkı kazanan il birincisi takım doğrudan Türkiye ġampiyonası’na
katılım hakkı elde etmesi nedeniyle aynı ilin ikincisi katılma hakkı kazanmıĢtır.
(**) Geçen yıl bu hakkı kazanan ilden iki takım doğrudan Türkiye ġampiyonası’na
katılım hakkı elde etmesi nedeniyle bir önceki sezon Anadolu ġampiyonasında sıra takip
eden ilin birincisi katılma hakkı kazanmıĢtır.
Anadolu ġampiyonalarında takımlar çekilecek kura ile dörder takımlı iki gruba ayrılırlar. Kura
çekiminde;
a.
Geçen sezon Anadolu ġampiyonaları’nda birinci ve ikinci olan takımların il birincileri ( “b”
maddesinde kategorilerine göre belirtilmiĢ takımlar) seri baĢı olarak iki gruba ayrılırlar.
Daha sonra kalan takımlar sıra ile kura çekerler.
b.
Gruplar belli olduktan sonra takımlar grup numaraları için kura çekerler.
c.
Bütün kuralar takım ismine göre alfabetik sıra ile çekilir.
Takımlar üç gün tek devreli lig usulü gurup maçları oynadıktan sonra guruplarda oluĢan puan
sıralamasına göre dördüncü ve beĢinci günler aĢağıdaki Ģekilde Ģampiyonluk ve klasman
maçlarını oynarlar.
a.
Gruplarında 4. olan takımlar karĢılıklı olarak tek maçlık eleme usulü karĢılaĢırlar ve bu
maçın galibi yedinci, mağlubu ise sekizinci olur.
b.
Gruplarında 3. olan takımlar karĢılıklı olarak tek maçlık eleme usulü karĢılaĢırlar ve bu
maçın galibi beĢinci, mağlubu ise altıncı olur.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
-6-
25.11. 2014
c.
Gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar kendi gruplarında oynandıkları maç neticesi ile
birlikte getirerek dört takımlı final grubunu oluĢturlar. Final grubunda aynı gruptan gelen
takımlar arasında oynanan maç neticesi aynen dikkate alınır ve takımlar karĢı gruptan
gelen takımlarla karĢılaĢırlar. Lig usulü oynanan maçlar sonunda oluĢan sıralamaya
göre takımlar derecelendirilir.
Gün
Maç
4. Gün
A gr. 4. sü
B gr. 4. sü
A gr. 3. sü
B gr. 3. sü
A gr. 1. si
B gr. 2. si
B gr. 1. si
A gr. 2. si
A gr. 2. si
B gr. 2. si
A gr. 1. si
B gr. 1. si
5. Gün
Açıklama
7. lik-8.lik maçı (Tek maç eleme usulü)
5.lik-6.lık maçı (Tek maç eleme usulü
Final Grubu Maçı (Lig usulü)
Final Grubu Maçı (Lig usulü)
Final Grubu Maçı (Lig usulü)
Final Grubu Maçı (Lig usulü)
Sıralama sonucuna göre; 1. ve 2. olan takımlar Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı
kazanır.
Gruplarda üçten az takım katılım olursa bir baĢka değiĢle toplam takım sayısı altı ve daha az
sayıda olursa takımlar tek grupta toplanır ve tek devreli lig usulü oynanan maçlar sonunda
Ģampiyon ve sıralama belli olur.
3.
3.1.
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Katılacak Takımlar
Türkiye ġampiyonası;
GENÇLER
YILDIZLAR
KÜÇÜKLER
Adana Ġl Birinciliği
1. ve 2. si
1. ve 2. si
1. ve 2. si
Ankara Ġl Birinciliği
1. ve 2. si
1. , 2 ve 3. sü
1. ve 2. si
Antalya Ġl Birinciliği
1. ve 2. si
Ġstanbul Ġl Birinciliği
1. , 2. , 3., 4. ve 5. si
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
-
-7-
1. , 2. , 3., 4. ve 5. si
1. si
1. , 2. , 3. ve 4.sü
25.11. 2014
Ġzmir Ġl Birinciliği
Kocaeli Ġl Birinciliği
Mersin Ġl Birinciliği
-
-
1. si
Zonguldak Ġl Birinciliği
Anadolu ġampiyonası
1.2. , ve 3. sü
1. ve 2. si
1.si
1. ve 2. si
1.si
1.si
-
1. ve 2. si
1. ve 2. si
1.si
1. ve 2. si
olmak üzere toplam 16 takımla oynanır.
3.2.
Kura Yöntemi
Takımlar aĢağıdaki esaslar dahilin de A, B, C ve D grupları için kura çekerler.
Birinci torbadan kura
çekecek takımlar
(4 Takım)
Ġkinci torbadan kura
çekecek takımlar
(4 Takım)
Üçüncü torbadan kura
çekecek takımlar
GENÇLER
YILDIZLAR
KÜÇÜKLER
Ġstanbul 1. si
Ġstanbul 1.si
Ġstanbul 1.si
Adana 1. si
Ġstanbul 2.si
Antalya 1.si
Ġstanbul 2. si
Ġstanbul 3.sü
Ġstanbul 2.si
Antalya 1. si
Adana 1.si
Kocaeli 1. si
Ġstanbul 3. si
Mersin 1. si
Ankara 1.si
Mersin 1. si
Ġstanbul 4. sü
Ġstanbul 3.sü
Ankara 1. si
Ġzmir 1. si
Mersin 1.si
Antalya 2. si
Ankara 1.si
Zonguldak 1.si
Diğer takımlar
Diğer takımlar
Diğer takımlar
(8 Takım)
a.
Gruplar belli olduktan sonra takımlar gruplarında maç sırası için kura çekerler.
b.
Bütün kuralar takım ismine göre alfabetik sıra ile çekilir.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
-8-
25.11. 2014
C. TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI MAÇ PROGRAMI (KIZLAR VE ERKEKLER)
GRUP MAÇLARI
A,B,C ve D guruplarında yer alan takımlar tek devreli lig usulü oynar.
Salon
Gün
1.
1
2.
No
Maç
Gün
No
Maç
Gün
No
Maç
1
A1 – A2
9
D2 – D3
17
C1 – C3
2
A3 - A4
10
D4 – D1
18
C2 – C4
3
C1 – C2
11
B2 – B3
19
A1 – A3
4
C3 – C4
12
B4 – B1
5
B1 – B2
13
A2 – A3
2
3
20
A2 – A4
21
D1 – D3
6
B3 – B4
14
A4 – A1
22
D2– D4
7
D1 – D2
15
C2 – C3
23
B1 – B3
8
D3 – D4
16
C4 – C1
24
B2 – B4
ÇEYREK - FİNAL / KLASMAN MAÇLARI
4. Gün
Salon
1.
No
25
26
27
28
Maç
A gr. 1.si C gr. 2.si
A gr. 2.si C gr. 1.si
B gr. 1.si D gr. 2.si
B gr. 2.si D gr. 1.si
Salon
2.
No
29
30
31
32
Maç
A gr. 4.sü C gr. 4.sü
B gr. 4.sü D gr. 4.sü
A gr. 3.sü C gr. 3.sü
B gr. 3.sü D gr. 3.sü
Derece
13.-16.
13.-16.
9.-12.
9.-12.
YARI FİNAL/KLASMAN MAÇLARI
5. Gün
Salon
1.
No
33
34
35
36
Maç
25 Mağ. 27 Mağ.
26 Mağ. 28 Mağ.
25 Galibi 27 Galibi
26 Galibi 28 Galibi
Salon
2.
No
37
38
39
40
Maç
29 Mağ.
30 Mağ.
29 Galibi
30 Galibi
31 Mağ.
32 Mağ.
31 Galibi
32 Galibi
Derece
15.-16.
13.-14.
11.-12.
9.-10.
FİNAL MAÇLARI
6. Gün
Salon
1.
No
41
42
43
44
Maç
33 Mağlubu
33 Galibi
35 Mağlubu
35 Galibi
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
-9-
34 Mağlubu
34 Galibi
36 Mağlubu
36 Galibi
Derece
7. – 8. lik maçı
5. – 6. lık maçı
3. – 4. lük maçı
Final maçı
25.11. 2014
D. YURTİÇİ FAALİYETLERİ BÖLGESEL GRUPLARI
Genç
Erkek
Balıkesir 2.
Bilecik 1.
Çanakkale 1.
Düzce 1.
Edirne 1.
Kırklareli 1.
Kocaeli 1.
Sakarya 1.
Tekirdağ 1.
Yalova 1.
Genç
Erkek
Afyon 1.
Antalya 1.
Aydın 1.
Burdur 1.
Denizli 1.
Isparta 1.
Kütahya 1.
Manisa 2.
Muğla 1.
UĢak 1.
Kız
Balıkesir 1.
Bilecik 1.
Bursa 1.
Çanakkale 1.
Düzce 1.
Edirne 1.
Kırklareli 1.
Kocaeli 1.
Sakarya 1.
Tekirdağ 1
Yalova 1.
Kız
Afyon 1.
Antalya 3.
Aydın 1.
Burdur 1.
Denizli 1.
Isparta 1.
Kütahya 1.
Manisa 1.
Muğla 1.
UĢak 1.
MARMARA GRUBU
Yıldız
Erkek
Kız
Balıkesir 2. Balıkesir 1.
Bilecik 1.
Bilecik 1.
Çanakkale 1. Bursa 1.
Düzce 1.
Çanakkale 1.
Edirne 1.
Düzce 1.
Kırklareli 1. Edirne 1.
Kocaeli 1.
Kırklareli 1.
Sakarya 1. Kocaeli 2.
Tekirdağ 1. Sakarya 1.
Yalova 1.
Tekirdağ 1.
Yalova 1.
EGE GRUBU
Yıldız
Erkek
Kız
Afyon 1.
Afyon 1.
Antalya 1.
Antalya 1.
Aydın 1.
Aydın 1.
Burdur 1.
Burdur 1.
Denizli 1.
Denizli 1.
Isparta 1.
Isparta 1.
Kütahya 1.
Kütahya 1.
Manisa 1.
Manisa 1.
Muğla 1.
Muğla 1.
UĢak 1.
UĢak 1.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
- 10 -
Küçük
Erkek
Balıkesir 2.
Bilecik 1.
Çanakkale 1.
Düzce 1.
Edirne 1.
Kırklareli 1.
Kocaeli 1.
Sakarya 1.
Tekirdağ 1.
Yalova 1.
Küçük
Erkek
Afyon 1.
Antalya 2.
Aydın 1.
Burdur 1.
Denizli 1.
Isparta 1.
Kütahya 1.
Manisa 1.
Muğla 1.
UĢak 1.
Kız
Balıkesir 1.
Bilecik 1.
Bursa 1.
Çanakkale 1.
Düzce 1.
Edirne 1.
Kırklareli 1.
Kocaeli 3.
Sakarya 1.
Tekirdağ 1.
Yalova 1.
Kız
Afyon 1.
Antalya 2.
Aydın 1.
Burdur 1.
Denizli 1.
Isparta 1.
Kütahya 1.
Manisa 1.
Muğla 1.
UĢak 1.
25.11. 2014
MERKEZ-KUZEY GRUBU
Yıldız
Küçük
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Amasya 1.
Amasya 1.
Amasya 1.
Amasya 1.
Amasya 1.
Amasya 1.
Bartın 1.
Bartın 1.
Bartın 1.
Bartın 1.
Bartın 1.
Bartın 1.
Bolu 1.
Bolu 1.
Bolu 1.
Bolu 1.
Bolu 1.
Bolu 1.
Çankırı 1.
Çankırı 1.
Çankırı 1.
Çankırı 1.
Çankırı 1.
Çankırı 1.
Çorum 1.
Çorum 1.
Çorum 1.
Çorum 1.
Çorum 1.
Çorum 1.
EskiĢehir 1.
EskiĢehir 1.
EskiĢehir 1.
EskiĢehir 1.
EskiĢehir 1.
EskiĢehir 1.
Karabük 1.
Karabük 1.
Karabük 1.
Karabük 1.
Karabük 1.
Karabük 1.
Kastamonu 1. Kastamonu 1. Kastamonu 1. Kastamonu 1. Kastamonu 1. Kastamonu 1.
KırĢehir 1.
KırĢehir 1.
KırĢehir 1.
KırĢehir 1.
KırĢehir 1.
KırĢehir 1.
Kırıkkale 1.
Kırıkkale 1.
Kırıkkale 1.
Kırıkkale 1.
Kırıkkale 1.
Kırıkkale 1.
Samsun 1.
Samsun 1.
Samsun 1.
Samsun 1.
Samsun 1.
Samsun 1.
Sinop 1.
Sinop 1.
Sinop 1.
Sinop 1.
Sinop 1.
Sinop 1.
Tokat 1.
Tokat 1.
Tokat 1.
Tokat 1.
Tokat 1.
Tokat 1.
Yozgat 1.
Yozgat 1.
Yozgat 1.
Yozgat 1.
Yozgat 1.
Yozgat 1.
Zonguldak 1. Zonguldak 1. Zonguldak 1. Zonguldak 1. Zonguldak 1. Zonguldak 3.
MERKEZ-GÜNEY GRUBU
Genç
Yıldız
Küçük
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Adana 1.
Aksaray 1.
Adana 1.
Aksaray 1.
Adana 3.
Aksaray 1.
Aksaray 1.
Gaziantep 1. Aksaray 1.
Gaziantep 1. Aksaray 1.
Gaziantep 1.
Gaziantep 1. Hatay 1.
Gaziantep 1. Hatay 1.
Gaziantep 1. Hatay 1.
Hatay 1.
K.MaraĢ 1.
Hatay 1.
K.MaraĢ 1.
Hatay 1.
K.MaraĢ 1.
K.MaraĢ 1.
Karaman 1.
K.MaraĢ 1.
Karaman 1.
K.MaraĢ 1.
Karaman 1.
Karaman 1.
Kayseri 2.
Karaman 1.
Kayseri 1.
Karaman 1.
Kayseri 1.
Kayseri 1.
Kilis 1.
Kayseri 1.
Kilis 1.
Kayseri 1.
Kilis 1.
Kilis 1.
Konya 1.
Kilis 1.
Konya 1.
Kilis 1.
Konya 1.
Konya 1.
Mersin 3.
Konya 1.
Mersin 3.
Konya 1.
Mersin 2.
Mersin 1.
NevĢehir 1.
Mersin 2.
NevĢehir 1.
Mersin 1.
NevĢehir 1.
NevĢehir 1.
Niğde 1.
NevĢehir 1.
Niğde 1.
NevĢehir 1.
Niğde 1.
Niğde 1.
Osmaniye 1. Niğde 1.
Osmaniye 1. Niğde 1.
Osmaniye 1.
Osmaniye 1. KKTC
Osmaniye 1. KKTC
Osmaniye 1. KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KUZEY - DOĞU GRUBU
Genç
Yıldız
Küçük
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Ağrı 1.
Ağrı 1.
Ağrı 1.
Ağrı 1.
Ağrı 1.
Ağrı 1.
Ardahan 1.
Ardahan 1.
Ardahan 1.
Ardahan 1.
Ardahan 1.
Ardahan 1.
Artvin 1.
Artvin 1.
Artvin 1.
Artvin 1.
Artvin 1.
Artvin 1.
Bayburt 1.
Bayburt 1.
Bayburt 1.
Bayburt 1.
Bayburt 1.
Bayburt 1.
Erzincan 1.
Erzincan 1.
Erzincan 1.
Erzincan 1.
Erzincan 1.
Erzincan 1.
Erzurum 1.
Erzurum 1.
Erzurum 1.
Erzurum 1.
Erzurum 1.
Erzurum 1.
Giresun 1.
Giresun 1.
Giresun 1.
Giresun 1.
Giresun 1.
Giresun 1.
GümüĢhane 1. GümüĢhane 1. GümüĢhane 1. GümüĢhane 1. GümüĢhane 1. GümüĢhane 1
Iğdır 1.
Iğdır 1.
Iğdır 1.
Iğdır 1.
Iğdır 1.
Iğdır 1.
Kars 1.
Kars 1.
Kars 1.
Kars 1.
Kars 1.
Kars 1.
Ordu 1.
Ordu 1.
Ordu 1.
Ordu 1.
Ordu 1.
Ordu 1.
Rize 1.
Rize 1.
Rize 1.
Rize 1.
Rize 1.
Rize 1.
Sivas 1.
Sivas 1.
Sivas 1.
Sivas 1.
Sivas 1.
Sivas 1.
Trabzon 2.
Trabzon 1.
Trabzon 1.
Trabzon 1.
Trabzon 1.
Trabzon 1.
Genç
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
- 11 -
25.11. 2014
Genç
Erkek
Adıyaman 1.
Batman 1.
Bingöl 1.
Bitlis 1.
Diyarbakır 1.
Elazığ 1.
Hakkâri 1.
Malatya 1.
Mardin 1.
MuĢ 1.
Siirt 1.
ġanlıurfa 1.
ġırnak 1.
Tunceli 1.
Van 1.
Kız
Adıyaman 1.
Batman 1.
Bingöl 1.
Bitlis 1.
Diyarbakır 1.
Elazığ 1.
Hakkâri 1.
Malatya 1.
Mardin 1.
MuĢ 1.
Siirt 1.
ġanlıurfa 1.
ġırnak 1.
Tunceli 1.
Van 1.
GÜNEY - DOĞU GRUBU
Yıldız
Küçük
Erkek
Kız
Erkek
Adıyaman 1. Adıyaman 1. Adıyaman 1.
Batman 1.
Batman 1.
Batman 1.
Bingöl 1.
Bingöl 1.
Bingöl 1.
Bitlis 1.
Bitlis 1.
Bitlis 1.
Diyarbakır 1. Diyarbakır 1. Diyarbakır 1.
Elazığ 1.
Elazığ 1.
Elazığ 1.
Hakkâri 1.
Hakkâri 1.
Hakkâri 1.
Malatya 1.
Malatya 1.
Malatya 1.
Mardin 1.
Mardin 1.
Mardin 1.
MuĢ 1.
MuĢ 1.
MuĢ 1.
Siirt 1.
Siirt 1.
Siirt 1.
ġanlıurfa 1.
ġanlıurfa 1.
ġanlıurfa 1.
ġırnak 1.
ġırnak 1.
ġırnak 1.
Tunceli 1.
Tunceli 1.
Tunceli 1.
Van 1.
Van 1.
Van 1.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
- 12 -
Kız
Adıyaman 1.
Batman 1.
Bingöl 1.
Bitlis 1.
Diyarbakır 1.
Elazığ 1.
Hakkâri 1.
Malatya 1.
Mardin 1.
MuĢ 1.
Siirt 1.
ġanlıurfa 1.
ġırnak 1.
Tunceli 1.
Van1.
25.11. 2014
EK-1 2014 – 2015 Yurtiçi Faaliyet Programı
GENÇ ERKEK
YILDIZ ERKEK
KÜÇÜK ERKEK
GENÇ KIZ
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK KIZ
Bölge
ġampiyonası
17 - 21 Mart
2015
10 - 14 Mart
2015
31 Mart – 4 Nisan
2015
17 - 21 Mart
2015
10 - 14 Mart
2015
31 Mart – 4 Nisan
2015
1. GRUP
KIRKLARELİ
DÜZCE
SAKARYA
KOCAELİ
ÇANAKKALE
EDİRNE
2. GRUP
AYDIN/KUŞADASI
DENİZLİ
ISPARTA
MUĞLA
ANTALYA
KÜTAHYA
3. GRUP
ESKİŞEHİR
AMASYA
ÇORUM
BOLU
TOKAT
SAMSUN
4. GRUP
KONYA
NİĞDE
KARAMAN
NEVŞEHİR
GAZİANTEP
OSMANİYE
5. GRUP
GİRESUN
TRABZON
SİVAS
RİZE
ORDU/FATSA
ERZİNCAN
6.GRUP
MARDİN
BATMAN
TUNCELİ
MALATYA
MUŞ
ELAZIĞ
28 Nisan – 2
Mayıs 2015
7-11 Nisan
2015
21-25 Nisan
2015
28 Nisan – 2
Mayıs 2015
7-11 Nisan
2015
21-25 Nisan
2015
TRABZON
BALIKESIR
ANTALYA
ISPARTA
RĠZE
EDĠRNE
19-24 Mayıs
2015
5-10 Mayıs
2015
26-31 Mayıs
2015
19-24 Mayıs
2015
5-10 Mayıs
2015
26-31 Mayıs
2015
TEKĠRDAĞ
KOCAELĠ
ISPARTA
ELAZIĞ
HATAY
UġAK
Anadolu ġampiyonası
Türkiye
ġampiyonası
(1)
(2)
MİNİ-BASKET
13. Türkiye
Minikler ġenliği
24 – 28
Haziran
2015
Büyükler (Kız-Erkek) Kategorisi faaliyetleri ve yerleri daha sonra ilan edilecektir.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Ġl Müdürlüklerinin tahsis onayları, Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Faaliyet Programları veya Milli Takım
Faaliyet programındaki muhtemel değiĢiklikler sonucunda Yurtiçi Faaliyet Programında değiĢiklik yapma hakkına sahiptir.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
-1-
25.11. 2014
EK-2 ELEME GURUBU MAÇLARINDA KULLANILACAK FİKSTÜRLER
a. Altı ve daha az takım katılması halinde;
Müsabakalar tek devreli lig usulü oynanacak ve gurup birincisi olan takım Anadolu ġampiyonası’
na katılmaya hak kazanır.
b. Yedi veya sekiz takım katılması halinde:
Takımlar A ve B olmak üzere iki guruba ayrılacaklardır. (7 takım halinde bir takım bay olur)
1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
A1 – A4
B1 – B2
A1 – A3
A Gr. 1. si – B Gr. 1. si
A2 – A3
B3 – B4
A4 – A2
B1 – B4
A1 – A2
B1 – B3
Son gün galip gelen takım Anadolu
Şampiyonası’ na katılmaya hak kazanır.
B2 – B3
A3 – A4
B4 – B2
c. Dokuz takım katılması halinde:
Takımlar A (5 Takım) ve B (4 Takım) olmak üzere iki guruba ayrılacaklardır.
1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
B1 – B4
A1 – A2
A5 – A3
A Gr. 1. si – B Gr. 1. si
A1 – A3
A4 – A5
A1 – A4
A4 – A2
B1 – B2
B1 – B3
B2 – B3
B3 – B4
B4 – B2
A2 – A5
A1 – A5
Son gün galip gelen takım Anadolu
Şampiyonası’ na katılmaya hak kazanır.
A3 – A4
A2 – A3
d. On takım katılması halinde:
Takımlar A ve B olmak üzere iki guruba ayrılacaklardır.
1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
5. Gün
A2 – A5
A1 – A2
B1 – B3
A1 – A5
A Gr. 1. si – B Gr. 1. si
A3 – A4
A4 – A5
B4 – B2
A2 – A3
B2 – B5
B1 – B2
A1 – A4
B1 – B5
B3 – B4
B4 – B5
A5 – A3
B2 – B3
A1 – A3
B1 – B4
Son gün galip gelen takım Anadolu
Şampiyonası’ na katılmaya hak
kazanır.
A2 – A4
B3 – B5
e. On bir takım katılması halinde:
Takımlar A(4 Takım), B (4 Takım) ve C (3Takım) olmak üzere üç guruba ayrılacaklardır.
Üç gün lig usulü oynanacak maçlar sonunda her grubun birincisi ve A ve B gruplarındaki en iyi
ikinci takım (Toplam 4 takım) aĢağıdaki Ģekilde Yarı Final ve Final maçlarını oynarlar.
En iyi ikinci takımın belirlenmesinde;
1. Ġki takım arasında gruplarında oynadıkları Galibiyet/Mağlubiyet oranı,
2. Bunda eĢitlik olması halinde gruplarında oynadıkları tüm maçlardaki Atılan Sayı/Yenen Sayı
oranına bakılır.
3. Atılan Sayı/Yenen Sayı oranında eĢitlik olması durumunda yüksek sayı atmıĢ takım seçilir.
4. Tüm kriterlerde eĢitlik olması halinde iki takım arasında kura çekilecektir.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
-1-
25.11. 2014
1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
A1 – A4
B1 – B2
C1 – C3
C Gr. 1. si- Grup 2. si (X)
A2 – A3
B4 – B3
A1 – A3
A Gr. 1. si- B Gr. 1. si (Y)
B1 – B4
C1 – C2
A2 – A4
B2 – B3
A1 – A2
B1 – B3
5. Gün
(X) Galibi-(Y) Galibi
Son gün galip gelen takım
Anadolu Şampiyonası’ na
katılmaya hak kazanır.
C2 – C3
A4 – A3
B2 – B4
f. On iki takım katılması halinde:
Takımlar A, B ve C olmak üzere dört takımlı üç guruba ayrılacaklardır.
Üç gün lig usulü oynanacak maçlar sonunda her grubun birincisi ve A, B ve C gruplarındaki en
iyi ikinci takım (Toplam 4 takım) aĢağıdaki Ģekilde Yarı Final ve Final maçlarını oynarlar.
En iyi ikinci takımın belirlenmesinde;
1. Ġki takım arasında gruplarında oynadıkları Galibiyet/Mağlubiyet oranı,
2. Bunda eĢitlik olması halinde gruplarında oynadıkları tüm maçlardaki Atılan Sayı/Yenen Sayı
oranına bakılır.
3. Atılan Sayı/Yenen Sayı oranında eĢitlik olması durumunda yüksek sayı atmıĢ takım seçilir.
4. Tüm kriterlerde eĢitlik olması halinde iki takım arasında kura çekilecektir.
1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
5. Gün
A1 – A4
B1 – B2
C1 – C3
C Gr. 1. si- Grup 2. si (X)
(X) Galibi-(Y) Galibi
A2 – A3
B4 – B3
C2 – C4
A Gr. 1. si- B Gr. 1. si (Y)
B1 – B4
C1 – C2
A1 – A3
En iyi grup 2. sinin C Grubu
B2 – B3
C4 – C3
A2 – A4
2. si olması halinde
C1 – C4
A1 – A2
B1 – B3
C Gr. 1. si- B Gr. 1. si (Y)
C2 – C3
A4 – A3
B2 – B4
g. On üç takım katılması halinde:
A Gr. 1. si- Grup 2. si (X)
Son gün galip gelen takım
Anadolu Şampiyonası’ na
katılmaya hak kazanır.
Takımlar A(4 Takım), B (3 Takım), C (3Takım) ve D (3Takım) olmak üzere dört guruba
ayrılacaklardır.
Üç gün lig usulü oynanacak maçlar sonunda her grubun birincisi (Toplam 4 takım) aĢağıdaki
Ģekilde Yarı Final ve Final maçlarını oynarlar.
1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
A1 – A4
B1 – B2
C1 – C3
B Gr. 1. si- D Gr. 1. si (X) (X) Galibi-(Y) Galibi
5. Gün
A2 – A3
C1 – C2
D1 – D3
A Gr. 1. si- C Gr. 1. si (Y)
B2 – B3
D1 – D2
A1 – A3
C2 – C3
A4 – A3
A2 – A4
Son gün galip gelen takım
Anadolu Şampiyonası’ na
katılmaya hak kazanır.
D2 – D3
A1 – A2
B1 – B3
h. On dört takım katılması halinde:
Takımlar A(4 Takım), B (4 Takım), C (3Takım) ve D (3Takım) olmak üzere dört guruba
ayrılacaklardır.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
- 15 -
25.11. 2014
Üç gün lig usulü oynanacak maçlar sonunda her grubun birincisi (Toplam 4 takım) aĢağıdaki
Ģekilde Yarı Final ve Final maçlarını oynarlar.
1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
A1 – A4
B1 – B2
C1 – C3
B Gr. 1. si- D Gr. 1. si (X) (X) Galibi-(Y) Galibi
5. Gün
A2 – A3
B3 – B4
D1 – D3
A Gr. 1. si- C Gr. 1. si (Y)
B1 – B4
C1 – C2
A1 – A3
B2 – B3
D1 – D2
A2 – A4
C2 – C3
A1 – A2
B2 – B4
Son gün galip gelen takım
Anadolu Şampiyonası’ na
katılmaya hak kazanır.
D2 – D3
A4 – A3
B1 – B3
i. On beş takım katılması halinde:
Takımlar A(4 Takım), B (4 Takım), C (4Takım) ve D (3Takım) olmak üzere dört guruba
ayrılacaklardır.
Üç gün lig usulü oynanacak maçlar sonunda her grubun birincisi (Toplam 4 takım) aĢağıdaki
Ģekilde Yarı Final ve Final maçlarını oynarlar.
1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
A1 – A4
B1 – B2
C1 – C3
B Gr. 1. si- D Gr. 1. si (X) (X) Galibi-(Y) Galibi
A2 – A3
B3 – B4
C2 – C4
A Gr. 1. si- C Gr. 1. si (Y)
B1 – B4
C1 – C2
D1 – D3
B2 – B3
C3 – C4
A1 – A3
C1 – C4
D1 – D2
A2 – A4
C2 – C3
A1 – A2
B1 – B3
D2 – D3
A4 – A3
B2 – B4
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
5. Gün
Son gün galip gelen takım
Anadolu Şampiyonası’ na
katılmaya hak kazanır.
- 16 -
25.11. 2014
EK-3 2014 - 2015 SEZONU TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINA KATILIM ESASLARI
(GENÇ, YILDIZ VE KÜÇÜK ERKEKLER)
2014 - 2015 sezonunda Genç, Yıldız ve Küçük Erkekler kategorilerinde Türkiye ġampiyonalarına
katılım esasları aĢağıdaki Ģekilde uygulanacaktır.
1.
Türkiye ġampiyonaları; Bölge, Anadolu ve Türkiye olmak üzere üç kademede
oynanacaktır.
2.
Türkiye ġampiyonalarına katılım; doğrudan ve Anadolu ġampiyonası’ndan olmak üzere
iki yoldan olacaktır.
3.
Takımların bir önceki sezonda almıĢ oldukları derece ve baĢarıları, Bölge, Anadolu ve
Türkiye ġampiyonalarına katılım esaslarını etkileyecektir.
4.
Bir önceki sezon elde edilen baĢarı nedeniyle her hangi bir Ģampiyonaya doğrudan
katılım hakkı kazanmıĢ olan illerden, (Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Bursa hariç) bir sonraki
sırada yer alan takım veya takımlar alt Ģampiyonaya katılma hakkı kazanacaktır.
5.
Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Bursa illerinden takımlar doğrudan Türkiye ġampiyonasına
katılacaklardır.
6.
Bölge ġampiyonalarında birinci olan altı takım ile bir önceki sezon Anadolu
ġampiyonasında final oynama baĢarısı göstermiĢ iki takımın il birincileri (toplam sekiz
takım) Anadolu Ģampiyonasına katılma hakkı elde edeceklerdir.
7.
Türkiye ġampiyonasına katılım aĢağıdaki Ģekilde olacaktır.
8.
a.
Bir önceki sezon ilk sekiz takım arasına girme baĢarısı
gösteren takım sayısı oranında illerinden doğrudan katılacak
takımlar
8 takım
b.
Anadolu ġampiyonu ve finalisti
2 takım
c.
Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Bursa’dan bir önceki sezon Türkiye
ġampiyonasına katılmıĢ takımların dereceleri oranında
yapılacak sıralamaya göre katılım hakkı kazanacak takımlar
6 takım
Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Bursa takımlarının bir önceki sezon alınmıĢ derecelere göre
sıralaması aĢağıdaki Ģekilde belirlenecektir.
a.
Türkiye ġampiyonalarına her ne koĢulda olursa olsun toplamda Ġstanbul’ dan beĢ,
Ankara, Ġzmir ve Bursa’ dan üçer takımdan daha fazlası katılamaz.
b.
Türkiye ġampiyonası’nda takımların elde ettiği derecelere göre 1 den 16 ya kadar
sıralama yapılır.
c.
Takımların elde ettikleri derecelere karĢı gelen aĢağıda yer alan puanlara göre
Ġstanbul, Ankara, Ġzmir ve Bursa illerinin toplam puanı hesaplanır. Sıralamada yer
halan diğer illerin puanı dikkate alınmaz.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
- 17 -
25.11. 2014
Sıra
d.
Puan
ġampiyon
128
Finalist
120
3. sıra
116
4. sıra
114
5. sıra
64
6. sıra
56
7. sıra
52
8. sıra
50
9. sıra
32
10. sıra
24
11. sıra
20
12. sıra
18
13. sıra
16
14. sıra
8
15. sıra
4
16. sıra
2
Her ilin toplam puanı, o ilden Ģampiyonaya katılmıĢ takım sayısına bölünerek il
baĢarı ortalaması elde edilir. Dört il bu ortalama değerlerine göre azalan sırada iki
kez ardıĢık olarak sıralanır. Ġki veya daha fazla ilin ortalamasının aynı değerde
olması halinde klasman sıralaması esas alınır ve sıralamada daha üst sırada takımı
bulunan il üstte sayılır.
Bu sıralama esas alınarak altı takım belirlenir. BaĢlangıçta veya sıralamaya göre takım sayısının
belirlenmesinde illerin Türkiye ġampiyonalarına en fazla sayıda katılabilecekleri sayıya ulaĢılması
halinde sonraki aĢamalarda bu il sıralamada yok farz edilir.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
- 18 -
25.11. 2014
EK-4 TAKVİM
2014 - 2015 TBF Altyapı Faaliyetleri
TARİH
GÜN
ERKEKLER
KIZLAR
Salı
Yıldızlar Bölge ġampiyonası
Yıldızlar Bölge ġampiyonası
ÇarĢamba
Yıldızlar Bölge ġampiyonası
Yıldızlar Bölge ġampiyonası
12.3.2015
PerĢembe
Yıldızlar Bölge ġampiyonası
Yıldızlar Bölge ġampiyonası
13.3.2015
Cuma
Yıldızlar Bölge ġampiyonası
Yıldızlar Bölge ġampiyonası
14.3.2015
Cumartesi
Yıldızlar Bölge ġampiyonası
Yıldızlar Bölge ġampiyonası
15.3.2015
Pazar
16.3.2015
Pazartesi
17.3.2015
Salı
Gençler Bölge ġampiyonası
Gençler Bölge ġampiyonası
18.3.2015
ÇarĢamba
Gençler Bölge ġampiyonası
Gençler Bölge ġampiyonası
19.3.2015
PerĢembe
Gençler Bölge ġampiyonası
Gençler Bölge ġampiyonası
20.3.2015
Cuma
Gençler Bölge ġampiyonası
Gençler Bölge ġampiyonası
21.3.2015
Cumartesi
Gençler Bölge ġampiyonası
Gençler Bölge ġampiyonası
22.3.2015
Pazar
23.3.2015
Pazartesi
24.3.2015
Salı
25.3.2015
ÇarĢamba
26.3.2015
PerĢembe
27.3.2015
Cuma
28.3.2015
Cumartesi
29.3.2015
Pazar
30.3.2015
Pazartesi
31.3.2015
Salı
Küçükler Bölge ġampiyonası
Küçükler Bölge ġampiyonası
1.4.2015
ÇarĢamba
Küçükler Bölge ġampiyonası
Küçükler Bölge ġampiyonası
2.4.2015
PerĢembe
Küçükler Bölge ġampiyonası
Küçükler Bölge ġampiyonası
1.3.2015
Pazar
2.3.2015
Pazartesi
3.3.2015
Salı
4.3.2015
ÇarĢamba
5.3.2015
PerĢembe
6.3.2015
Cuma
7.3.2015
Cumartesi
8.3.2015
Pazar
9.3.2015
Pazartesi
10.3.2015
11.3.2015
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
- 19 -
25.11. 2014
3.4.2015
Cuma
Küçükler Bölge ġampiyonası
Küçükler Bölge ġampiyonası
4.4.2015
Cumartesi
Küçükler Bölge ġampiyonası
Küçükler Bölge ġampiyonası
5.4.2015
Pazar
6.4.2015
Pazartesi
7.4.2015
Salı
Yıldızlar Anadolu ġampiyonası
Yıldızlar Anadolu ġampiyonası
8.4.2015
ÇarĢamba
Yıldızlar Anadolu ġampiyonası
Yıldızlar Anadolu ġampiyonası
9.4.2015
PerĢembe
Yıldızlar Anadolu ġampiyonası
Yıldızlar Anadolu ġampiyonası
10.4.2015
Cuma
Yıldızlar Anadolu ġampiyonası
Yıldızlar Anadolu ġampiyonası
11.4.2015
Cumartesi
Yıldızlar Anadolu ġampiyonası
Yıldızlar Anadolu ġampiyonası
12.4.2015
Pazar
13.4.2015
Pazartesi
14.4.2015
Salı
15.4.2015
ÇarĢamba
16.4.2015
PerĢembe
17.4.2015
Cuma
18.4.2015
Cumartesi
19.4.2015
Pazar
20.4.2015
Pazartesi
21.4.2015
Salı
Küçükler Anadolu ġampiyonası
Küçükler Anadolu ġampiyonası
22.4.2015
ÇarĢamba
Küçükler Anadolu ġampiyonası
Küçükler Anadolu ġampiyonası
23.4.2015
PerĢembe
Küçükler Anadolu ġampiyonası
Küçükler Anadolu ġampiyonası
24.4.2015
Cuma
Küçükler Anadolu ġampiyonası
Küçükler Anadolu ġampiyonası
25.4.2015
Cumartesi
Küçükler Anadolu ġampiyonası
Küçükler Anadolu ġampiyonası
26.4.2015
Pazar
27.4.2015
Pazartesi
28.4.2015
Salı
Gençler Anadolu ġampiyonası
Gençler Anadolu ġampiyonası
29.4.2015
ÇarĢamba
Gençler Anadolu ġampiyonası
Gençler Anadolu ġampiyonası
30.4.2015
PerĢembe
Gençler Anadolu ġampiyonası
Gençler Anadolu ġampiyonası
1.5.2015
Cuma
Gençler Anadolu ġampiyonası
Gençler Anadolu ġampiyonası
2.5.2015
Cumartesi
Gençler Anadolu ġampiyonası
Gençler Anadolu ġampiyonası
3.5.2015
Pazar
4.5.2015
Pazartesi
5.5.2015
Salı
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
6.5.2015
ÇarĢamba
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
7.5.2015
PerĢembe
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
8.5.2015
Cuma
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
- 20 -
25.11. 2014
9.5.2015
Cumartesi
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
10.5.2015
Pazar
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
Yıldızlar Türkiye ġampiyonası
11.5.2015
Pazartesi
12.5.2015
Salı
13.5.2015
ÇarĢamba
14.5.2015
PerĢembe
15.5.2015
Cuma
16.5.2015
Cumartesi
17.5.2015
Pazar
18.5.2015
Pazartesi
19.5.2015
Salı
Gençler Türkiye ġampiyonası
Gençler Türkiye ġampiyonası
20.5.2015
ÇarĢamba
Gençler Türkiye ġampiyonası
Gençler Türkiye ġampiyonası
21.5.2015
PerĢembe
Gençler Türkiye ġampiyonası
Gençler Türkiye ġampiyonası
22.5.2015
Cuma
Gençler Türkiye ġampiyonası
Gençler Türkiye ġampiyonası
23.5.2015
Cumartesi
Gençler Türkiye ġampiyonası
Gençler Türkiye ġampiyonası
24.5.2015
Pazar
Gençler Türkiye ġampiyonası
Gençler Türkiye ġampiyonası
25.5.2015
Pazartesi
26.5.2015
Salı
Küçükler Türkiye ġampiyonası
Küçükler Türkiye ġampiyonası
27.5.2015
ÇarĢamba
Küçükler Türkiye ġampiyonası
Küçükler Türkiye ġampiyonası
28.5.2015
PerĢembe
Küçükler Türkiye ġampiyonası
Küçükler Türkiye ġampiyonası
29.5.2015
Cuma
Küçükler Türkiye ġampiyonası
Küçükler Türkiye ġampiyonası
30.5.2015
Cumartesi
Küçükler Türkiye ġampiyonası
Küçükler Türkiye ġampiyonası
31.5.2015
Pazar
Küçükler Türkiye ġampiyonası
Küçükler Türkiye ġampiyonası
1.6.2015
Pazartesi
2.6.2015
Salı
3.6.2015
ÇarĢamba
4.6.2015
PerĢembe
5.6.2015
Cuma
6.6.2015
Cumartesi
7.6.2015
Pazar
8.6.2015
Pazartesi
9.6.2015
Salı
10.6.2015
ÇarĢamba
11.6.2015
PerĢembe
12.6.2015
Cuma
13.6.2015
Cumartesi
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
- 21 -
25.11. 2014
14.6.2015
Pazar
15.6.2015
Pazartesi
16.6.2015
Salı
17.6.2015
ÇarĢamba
18.6.2015
PerĢembe
19.6.2015
Cuma
20.6.2015
Cumartesi
21.6.2015
Pazar
22.6.2015
Pazartesi
23.6.2015
Salı
24.6.2015
ÇarĢamba
Minikler Türkiye ġenliği
25.6.2015
PerĢembe
Minikler Türkiye ġenliği
26.6.2015
Cuma
Minikler Türkiye ġenliği
27.6.2015
Cumartesi
Minikler Türkiye ġenliği
28.6.2015
Pazar
Minikler Türkiye ġenliği
29.6.2015
Pazartesi
30.6.2015
Salı
1.7.2015
ÇarĢamba
2.7.2015
PerĢembe
3.7.2015
Cuma
4.7.2015
Cumartesi
5.7.2015
Pazar
6.7.2015
Pazartesi
7.7.2015
Salı
8.7.2015
ÇarĢamba
9.7.2015
PerĢembe
10.7.2015
Cuma
11.7.2015
Cumartesi
12.7.2015
Pazar
13.7.2015
Pazartesi
14.7.2015
Salı
15.7.2015
ÇarĢamba
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
- 22 -
25.11. 2014
16.7.2015
PerĢembe
17.7.2015 Cuma
18.7.2015 Cumartesi
19.7.2015 Pazar
20.7.2015 Pazartesi
21.7.2015 Salı
22.7.2015 Çarşamba
23.7.2015 Perşembe
24.7.2015 Cuma
25.7.2015 Cumartesi
26.7.2015 Pazar
Basketbol Yaz Kampı 1.
27.7.2015 Pazartesi
Basketbol Yaz Kampı 1.
28.7.2015 Salı
Basketbol Yaz Kampı 1.
29.7.2015 Çarşamba
Basketbol Yaz Kampı 1.
30.7.2015 Perşembe
Basketbol Yaz Kampı 1.
31.7.2015 Cuma
Basketbol Yaz Kampı 1.
1.8.2015
Cumartesi
2.8.2015
Pazar
3.8.2015
Pazartesi
Anadolu Basketbol Turu
4.8.2015
Salı
Anadolu Basketbol Turu
5.8.2015
Çarşamba
Anadolu Basketbol Turu
6.8.2015
Perşembe
Anadolu Basketbol Turu
7.8.2015
Cuma
Anadolu Basketbol Turu
8.8.2015
Cumartesi
9.8.2015
Pazar
Basketbol Yaz Kampı 2.
10.8.2015 Pazartesi
Basketbol Yaz Kampı 2.
11.8.2015 Salı
Basketbol Yaz Kampı 2.
12.8.2015 Çarşamba
Basketbol Yaz Kampı 2.
13.8.2015 Perşembe
Basketbol Yaz Kampı 2.
14.8.2015 Cuma
Basketbol Yaz Kampı 2.
Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (2014–2015)
- 23 -
25.11. 2014
Download

Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri (A5 2014-2015)