FIRÇALAR ÇANTADA
DİŞLER YOLUNDA
İlköğretim 1. sınıf öğrencilerine
Flor Jel Uygulama Projesi…
Hakan Yusuf GÜNER
Vali
Eylül 2014
Projenin Amacı
İlköğretim 1. sınıf öğrencilerine:
Düzenli fırçalama eğitimi ( günde en az 1 kere akıllı fırçalatmak )
Öğretmen-veli dikkatini çekebilmek, tabandan destekli bir çürükten
KORUYUCU MODEL oluşturabilmek
Yılda en az 4 defa yapılan fırça ile flor jel uygulama işlemi ile
fırçalamayı anımsatmak
Yeni çıkan birinci azı dişlerini kuvvetlendirmek, mevcut çürüklerin
çürüme hızlarını azaltabilmek
Gerekçeler
1
İlimizde 2013-2014 Eğitim döneminde İlköğretim öğrencileri üzerinde yapılan ağız
ve diş taraması çalışmalarında toplam 8176 1. sınıf öğrencisinin: 17.060 çürük diş,
933 kayıp diş, 1424 dolgu dişi olduğu belirlenmiştir.
2
Diş sağlığının bozulması bütün vücut sistemini etkilemekte kalp, böbrek, eklemler
vb. yapılarda önemli sağlık sorunlarına yol açabilen enfeksiyonlara kaynak
olmaktadır.
3
Diş çürümelerinde en büyük etken olarak flor eksikliği gösterilmektedir
4
Flor eksikliğinin giderilmek üzere ilköğretim 1. sınıflarda flor jel uygulaması
yapılarak diş çürümelerinin önüne geçilmesi/azaltılması hedeflenmektedir.
5
Flor jel uygulamalarının mantığı; özellikle 7-9 yaş civarındaki çocuklarda daimi
dişlerin erken çürüme risklerini değiştirmek, ya da yüksek çürük riskli bireylerde
erken çürük ihtimali olan daimi dişlerin direncini arttırabilmektir.
6
Dişlere flor jel veya yüksek konsantrasyonda flor içeren herhangi bir ajan
uygulandığında mine yüzeyinde geçici olarak kalsiyum florid benzeri bir tabaka
kalır. Ağız içinde ph düştüğü zaman bu tabakadaki flor salınmakta ve asit üretimine
karşı cevap vererek minenin reminerilizasyonunu(yenilenmesini) sağlamaktadır.
Ağız DiĢ Hastalıkları – Genel Sağlık ĠliĢkisi
GENEL SAĞLIK SORUNLARI
Kötü Ağız Hijyeni
Kalp-damar hastalıkları
Kemik erimesi
DiĢeti Hastalıkları,
DiĢ Çürükleri
Diğer iltihaplanmalar
Diyabet
Kalp zarı iltihabı
Üst solunum yolları iltihaplanmaları
Romatizmal hastalıklar
Uzak dokularda zarar veya
iltihaplanma
BağıĢıklık sisteminde zarar
DĠġ ÇÜRÜKLERĠ
DĠġETĠ HASTALIKLARI
MĠKROBĠK HASTALIKLARDIR.
Diş Sürme Zamanları
Üst Dişler
(Daimi)
Santral
yaş
Lateral
yaş
Kanin
yaş
1.Premolar
yaş
2.Premolar
yaş
1.Molar
yaş
2.Molar
yaş
3.Molar
yaş
Alt Dişler
(Süt)
8-12 ay
7-8
9-13 ay
8-9
16-22 ay
11-12
10-11
10-12
13-19 ay
6-7
25-33 ay
12-13
17-21
Çürük GeliĢiminin Faktörleri
Bakteri
Şeker
Diş
Asit
Bakteri + Şeker+
Çevre
Çürük
Fırça + Tükürük +
Flor
Minenin
Remineralizasyonu
Bakteri + Şeker +
Çevre
Fırça + Tükürük +
Flor
AMAÇ ; Remineralizasyon –
Demineralizasyon
dengesini sağlamak
FLOR
Minenin diĢ çürüğüne karĢı dirençli ve güçlü olmasına yardım eder,
Minede oluĢan erken defektrin remineralize olmasına yardım eder,
Bakteri büyüme ve geliĢimini önler
Flor uygulaması bir AġI iĢlemi gibi düĢünülmelidir…
Tek bir uygulama KESĠNLĠKLE yeterli olamaz…
Flor, DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU MĠKTARDA ve DOĞRU SIKLIKLA
uygulanmalıdır..
Flor uygulamalarında DEVAMLILIK esastır…!!!!
Oysa bu çocuklara çürük oluĢmadan
koruyucu diĢhekimliği hizmeti
Türkiye’deki maliyet hesaplanacak olursa; verilecek olsaydı..:
 Çocuk baĢına tedavi edilmesi gereken
5 diĢ olduğu varsayıldığında ;
 2008 yılı birim fiyatlarına göre kiĢi
baĢına tedavi maliyeti
20$x5=100 $ dır.
 Altı bin çocuk için bu maliyet
6000x100=600.000 $ olacaktır.
 0.40 kuruĢ tek bir uygulama..
 Yılda 4 uygulama: 1.60 TL..
 3 yıl boyunca birey baĢına ortalama
maliyet..: 4.80 TL..(!)..YaklaĢık 3
dolar..(!)
 6000 çocuk için toplam maliyet;
18.000 $
 Bu uygulama ile %40 çürük azalımı
bekleniyor…!!!!
Yani birey baĢına 5 çürük değil ortalama 3 çürük
oluĢabileceği düĢünülüyor.Ya da diğer bir değiĢle çocukların
%60 ‘ında çürük geliĢecek, %40 ‘ında geliĢmeyecek..!!!
BU DURUMDA:
•20$x3=60 $ çocuk baĢına DOLGU MALĠYETĠ (!)..
•6000 çocuk için bu maliyet; 360.000 $
•Ortalama koruyucu uygulama için maliyet de buna eklenirse;
18.000+360.000=378.000 $ dır..(!)
Tüm bunlaraek olarak; Türkiye’de yapılan dolguların ortalama ömrü 3-5 yıl
arasındadır ve 4 yıl sonra tekrarlanması gerekir.
OYSA…
•Bir birey4 yaĢına kadar çürümezse; bundan sonra çürüme ihtimali artık %20 nin
altındadır.
•9 yaĢına kadar çürük geliĢtirmeyen BĠRĠNCĠ AZI DĠġLERĠ (6 yaĢ sonu 7 yaĢ
baĢında çıkartılan ilk ANA DĠġLERĠMĠZ), çürüme riskinden %80 ihtimalle
çıkarlar.
PROJEDE GÖREV
ALACAK KİŞİ, KURUM
VE KURULUŞLAR
Proje Üst Kurulu
Hakan Yusuf GÜNER
Vali
Burhanettin
ÇOBAN
Belediye Başkanı
Prof.Dr.Mustafa
SOLAK
AKÜ Rektörü
Uz.Dr. Lütfi
AKGÜN
Metin YALÇIN
Halk Sağlığı Müdürü
Milli Eğitim Müdürü
Proje Yürütme Kurulu
Vali Yardımcısı
A.K.Ü. Diş
Hekimliği
Fakültesi
AKÜ Sağlık
Yüksekokulu
Afyonkarahisar
Belediyesi
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Halk Sağlığı
Müdürlüğü
İlçe Proje Yürütme Kurulu
Muhammet Emin
GÜNGÖR
Kaymakam
Meryem GÜNDOĞDU
İlçe Toplum Sağlığı
Merkezi Sorumlu Hekimi
Ramazan TURAN
Ömer GENCER
İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlçe Özel İdare Müdürü
Proje Sekretaryası ve Raporlama
Halk Sağlığı
Müdürü
Destek Hiz. Şube
Müdürü
Bul. Olmayan
Hast. Şube Müd.
T.S.H. Şube
Müdürü
Proje Kapsamında İşbirliği
Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar
Belediyeler
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Kaymakamlıklar
Afyonkarahisar
Valiliği
Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Projenin Hedef Kitlesi
İlköğretim 1. sınıf
Öğrencileri
Sağlıklı Dişler
Öğretmenler ve
veliler
PROJEDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER ve
UYGULAMA KLAVUZU
GÖREVLENDİRME
UYGULAMA İlçemizde Diş Hekimince yürütüldü.
Supervisor olarak, sağlık meslek lisesi öğrencileri bilgilendirildi ve projenin
uygulanma esnasında katılımları sağlandı.
Uygulamada Sorumlu Yönetici olan Diş Hekimi;
İşleyişin planlaması yaptıktan sonra program dahilindeki okullardan öğrenci sayısı
bilgisine ulaştı ve uygulamada gerekli malzemeleri tedarik ettikten sonra uygulama
için okul ziyaretlerine başladılar.
Öğretmenlere bilgilendirmeleri gündelik hayatta da taze tutabilmeleri ve sürekliliğin
olması için teorik olarak bilgilendirme yapıldı.
UYGULAMA
1
Uygulama ilköğretim 1.sınıflardan başlar ve gelecek yıl 1-2 ve devam eden yıl
1-2-(3-4.).sınıfları KAPSAR.
Uygulama yılda 4 defa (ekim-aralık-mart-mayıs aylarında) sınıf içinde ve
eğitilmiş supervisorlar tarafından gerçekleştirilir.
2
4
Uygulamada diş fırçası-peçete-plastik bardak ve %2 lik nötral florlu jel
kullanılır.
3
1
Proje Faaliyetleri
1.sınıflarda 146 Öğrenci, Ana Sınıflarında 128 Öğrenci’ye Flor –Jel
uygulamasının 1. Etabı tamamlanmıştır. Yıllık 4 seans olarak planlanan
uygulamaların ikinciside Aralık Ayı İçinde uygulanması planlanmaktadır.
Proje Faaliyetleri
Proje Faaliyetleri
Proje Faaliyetleri
Proje Faaliyetleri
Proje Faaliyetleri
PROJENİN İŞLEYİŞİ
Programın Ekim 2014 tarihinden başlayarak Haziran 2015 sürelerinde tüm
ilköğretim 1. sınıf öğrencilerine sınıf içinde yapılacağı konusunda bilgi verildi
Program dahilindeki tüm hedef sınıf öğretmenlerine 1.5 saatlik bir seminerin
verileceği bildirildi.
Program dahilinde, sağlık meslek lisesi 2.sınıf öğrencilerinin SUPERVİSOR
eğitimi için görevlendirileceği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, ilgili sınıflarla programın
4 yapılacağı bildirildi.
Uygulamadan 1-2 gün önce aranarak uygulayıcı grubun geleceğini tarih ve saat
belirlenir.
1
Supervisor grubunu teorik ve pratik eğitime alırlar
PROJENİN İŞLEYİŞİ
Sınıfta öğretmen ve öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgiler verilir.
Flor jelin dişlere nasıl uygulanacağı tatbiki olarak gösterilir.
Konuya ilişkin sorular varsa cevaplandırılır.
1
Uygulanan öğrencilerin sayısı kayıtlara işlenir.
4
1
PROJENİN MALİ
BOYUTU (BÜTÇE)
BÜTÇE
Anasınıfı uygulaması
8 Okulda toplamda 88 anasınıfı öğrencisine ulaşıldı.
İlki Kasım ayında uygulanan eğitim projesinin, İkincisinin
Mayıs ayında uygulanması planlanıyor.
Toplam maliyeti =195,00 TL
İlk Okul Uugulaması
370,00TL
10 Okulda toplamda 146 ilkokul öğrencisine ulaşıldı.
Yılda 4 sefer uygulanması planlanan eğitim projesinin,
ilkini Eylül ayında uyguladık,diğer uygulamaların Aralık,
Mart, Haziran aylarında yapılması planlanıyor.
Toplam maliyeti =175,00
370,00TL.
ARZ EDERİM
Download

flor jel uygulaması projesi