ÖZGEÇMİŞ
Doç. Dr. ESRA UZER ÇELİK
Doğum Yılı: 1978
YazıĢma
Adresi :
Aydınlık Evler Mahallesi, Cem Meriç Caddesi, 6780 Sokak.
No:48, Çiğli / ĠZMĠR 35640 Ġzmir/Türkiye
Telefon :
232-325 40 40
Faks :
232-325 25 35
e-posta :
[email protected]
EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
Ülke
Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı
Derece
Mezuniyet
Yılı
Ege
DĠġ
Türkiye Üniversitesi HEKĠMLĠĞĠ
FAKÜLTESĠ
DĠġ
HASTALIKLARI Doktora 2007
VE TEDAVĠSĠ
Ankara
DĠġ
Türkiye Üniversitesi HEKĠMLĠĞĠ
FAKÜLTESĠ
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ Yüksek
FAKÜLTESĠ
Lisans
AKADEMĠK/MESLEKTE DENEYĠM
Görev
Kurum/KuruluĢ
Ülke
ġehir
Bölüm/Birim
Türü
2001
Görev
Dönemi
Ġzmir Katip Çelebi
Türkiye Ġzmir
Üniversitesi
DiĢ Hekimliği
Fakültesi
Doç. Dr.
2012-
Ġzmir Katip Çelebi
Türkiye Ġzmir
Üniversitesi
DiĢ Hekimliği
Fakültesi
Yrd. Doç.
Dr.
20112012
Süleyman Demirel
DĠġ
Türkiye Isparta
Üniversitesi
HEKĠMLĠĞĠ
Yrd. Doç.
Dr.
20072011
DĠġ
HEKĠMLĠĞĠ
KLĠNĠK
BĠLĠMLERĠ
AraĢtırma
Görevlisi
20022007
Ege Üniversitesi
Türkiye Ġzmir
UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Diğer , Konservatif DiĢ Tedavisi
1
PROJE DENEYĠMĠ
Proje Adı
Çürük Aktivite
Testlerinin
KarĢılaĢtırılması
Kurum
Bütçe
Ege
Üniversitesi 2500
Farklı Ağartma
Tekniklerinin
Etkinliğinin ve Bu
Tekniklerle
Süleyman
Ağartılan DiĢlerin Demirel
20000
Yeniden
Üniversitesi
Renklenmeye
Yatkınlığının In
vitro KoĢullarda
Değerlendirilmesi
Tarih
Görev
Proje
Türü
01.01.2004AraĢtırmacı/Uzman Ulusal
01.07.2007
01.04.2011AraĢtırmacı/Uzman Ulusal
10.02.2014
Görsel-ĠĢitsel
Teknolojik
Araçların DiĢ
Ġzmir Katip
10.01.2012Hekimliği Klinik Çelebi
461612
Yürütücü
17.05.2012
Öncesi Pratik
Üniversitesi
Eğitime Katkısının
Ġncelenmesi
Ulusal
Florür salan
restorasyonların
Ġzmir Katip
aĢınma direnci ve
Çelebi
94600
klinik
Üniversitesi
performansının
değerlendirilmesie
05.07.2013Yürütücü
05.07.2016
Ulusal
Ġki Farklı Ev Tipi
Beyazlatma
Sisteminin Farklı
Renk Tonuna
Ġzmir Katip
Sahip DiĢlerdeki
Çelebi
15000
Etkinliği: 6 Aylık Üniversitesi
Kontrollü
Randomize Klinik
ÇalıĢma
07.01.2014Yürütücü
07.01.2016
Ulusal
CAD/CAM
sistemiyle
hazırlanan Sınıf II Ġzmir Katip
(MOD) kompozit Çelebi
15000
inley
Üniversitesi
restorasyonların
klinik performansı
03.02.2014Yürütücü
03.02.2016
Ulusal
2
ve aĢınma
direncinin
değerlendirilmesi
Farklı Teknik ve
Materyallerle
HazırlanmıĢ Ġnley
Restorasyonların
Marjinal ve
Ġnternal
Uyumlarının
Değerlendirilmesi
Ġzmir Katip
21.10.2013Çelebi
119985
AraĢtırmacı/Uzman Ulusal
21.10.2015
Üniversitesi
DĠĞER AKADEMĠK FAALĠYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası Ġndekslere Kayıtlı Makale/Derleme Ġçin
Yapılan DanıĢmanlık Sayısı
3
Son Bir Yılda Projeler Ġçin Yapılan DanıĢmanlık Sayısı
2
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
223
Tamamlanan
DanıĢmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı
Devam
Eden
Yüksek
Lisans
Doktora
1
Uzmanlık
2
1. 2008-2010/Süleyman Demirel Üniversitesi DiĢ
Hekimliği Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü
2. 2009-2010/Süleyman Demirel Üniversitesi DiĢ
Hekimliği Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü
3. 2008-2011/Süleyman Demirel Üniversitesi DiĢ
Hekimliği Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu
4. 2009-2010/ Süleyman Demirel Üniversitesi DiĢ
Hekimliği Fakültesi 3. Sınıf Koordinatörlüğü
Diğer Faaliyetler
(Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik
vb.)
5. 2010-2011 Devam ediyor/Süleyman Demirel
Üniversitesi
DiĢ
Hekimliği
Fakültesi
Eğitim
Komisyonu BaĢkanı
6. 2010-2011 /Süleyman Demirel Üniversitesi DiĢ
Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı
7. 2011/ Süleyman Demirel Üniversitesi DiĢ
Hekimliği Fakültesi Bologna EĢgüdüm Temsilciliği
8.
2011-Devam
ediyor/Ġzmir
Katip
Çelebi
Üniversitesi Bologna EĢgüdüm Komisyonu DiĢ
Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
9.
2011-Devam
Üniversitesi
ediyor/Ġzmir
ADEK
DiĢ
Katip
Hekimliği
Çelebi
Fakültesi
3
Temsilcisi
10.
2011-Devam
ediyor/Ġzmir
Katip
Çelebi
Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Restoratif DiĢ
Tedavisi A.D. BaĢkanı
11.
2011-Devam
Üniversitesi
DiĢ
ediyor/Ġzmir
Hekimliği
Katip
Çelebi
Fakültesi
Dekan
Yardımcısı
12. 2012-Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Farabi Koordinatörü
13.
2012-Devam
Üniversitesi
ediyor/Ġzmir
BAP Komisyonu
Katip
Çelebi
DiĢ Hekimliği
Fakültesi Temsilcisi
14.
2012-Devam
ediyor/Ġzmir
Katip
Çelebi
Üniversitesi Eğitim Komisyonu DiĢ Hekimliği
Fakültesi Temsilcisi
15.
2013-Devam
ediyor/Ġzmir
Katip
Çelebi
Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Senato Üyesi
16. 2013-Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi
Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Fakülte
Kurulu Üyesi
17. 2013-Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi
Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Yönetim
Kurulu Üyesi
18. 2012-Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu Üyesi
19. 2014-Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi
Üniversitesi
DiĢ
Hekimliği
Fakültesi
Sosyal
Kültürel Etkinlikler Alt Kurulu BaĢkanı
20. 2014-Devam ediyor/ Ġzmir Katip Çelebi
Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi EğitimÖğretim ve Bologna Alt Kurulu BaĢkanı
ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Alındığı KuruluĢ
Yılı
2010 Yılı Tıp ve Sağlık Bilimleri
Kategorisi TeĢvik Ödülü
Süleyman Demirel Üniversitesi 2011
Poster Ödülü
Ege Bölgesi DiĢ Hekimleri
Odaları
2010
IADR CED Travel Stipend
IADR/CED
2009
Poster Ödülü
DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi
Anabilim Dalları
2008
IADR CED Travel Stipend
IADR/CED
2007
YurtdıĢı bilimsel etkinliklere katılma
desteği
TÜBĠTAK BaĢkanlık
2007
Poster Ödülü
Ege Bölgesi DiĢ Hekimleri
2007
4
Odaları
Poster Ödülü
Ege Bölgesi DiĢ Hekimleri
Odaları
2004
IADR CED Travel Stipend
IADR/CED
2004
YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Celik, Esra Uzer; Yildiz, Gul; Yazkan, Basak, Clinical Evaluation of Enamel
Microabrasion for the Aesthetic Management of Mild-to-Severe Dental
Fluorosis, 2013, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry
Celik EU, Yıldız G, Yazkan B., Comparison of enamel microabrasion with a
combined approach to the esthetic management of fluorosed teeth, 2013,
Operative Dentistry
Celik, Esra Uzer; Aladag, Akin; Turkun, L. Sebnem; Yilmaz, Gokhan, Color
Changes of Dental Resin Composites before and after Polymerization and
Storage in Water, 2011, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry
Ermis, R. B.; Temel, U. B.; Celik, E. U.; Kam, O., Clinical Performance of a
Two-step Self-etch Adhesive with Additional Enamel Etching in Class III
Cavities, 2010, Operative Dentistry
Turkun, Murat; Celik, Esra Uzer; Aladag, Akin; Gokay, Necmi, One-Year
Clinical Evaluation of the Efficacy of a New Daytime At-Home Bleaching
Technique, 2010, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry
Ermis, R. B.; Kam, O.; Celik, E. U.; Temel, U. B., Clinical Evaluation of a
Two-step Etch&Rinse and a Two-step Self-etch Adhesive System in Class II
Restorations: Two-year Results, 2009, Operative Dentistry
Ergucu, Z.; Celik, E. U.; Unlu, N.; Turkun, M.; Ozer, F., Effect of Er,Cr:YSGG
Laser on the Microtensile Bond Strength of Two Different Adhesives to the
Sound and Caries-affected Dentin, 2009, Operative Dentistry
Turkun, Murat; Celik, Esra Uzer; Kaya, Ayseguel Demirbas; Arici, Mesut, Can
the Hydrogel Form of Sodium Ascorbate Be Used to Reverse Compromised
Bond Strength After Bleaching?, 2009, Journal of Adhesive Dentistry
Tuerkuen, L. Sebnem; Celik, Esra Uzer, Noncarious Class V Lesions Restored
with a Polyacid Modified Resin Composite and a Nanocomposite: A Two-year
Clinical Trial, 2008, Journal of Adhesive Dentistry
Celik, E. U.; Ergucu, Z.; Turkun, L. S.; Turkun, M., Effect of different laser
devices on the composition and microhardness of dentin, 2008, Operative
Dentistry
Celik, E. U.; Turkun, M.; Yapar, A. G. D., Oxygen release of tetra acetyl
ethylene diamine (TAED) and sodium perborate combination, 2008,
5
International Endodontic Journal
Celik, Esra Uzer; Yapar, Ayse Goezde Duransoy; Ates, Mustafa; Sen, Bilge
Hakan, Bacterial microleakage of barrier materials in obturated root canals,
2006, Journal of Endodontics
Celik, Esra Uzer; Erguecue, Zeynep; Tuerkuen, L. Sebnem; Tuerkuen, Murat,
Shear bond strength of different adhesives to Er : YAG laser-prepared dentin,
2006, Journal of Adhesive Dentistry
Turkun, M; Turkun, LS; Celik, EU; Ates, M, Bactericidal effect of Er,Cr :
YSGG laser on Streptococcus mutans, 2006, Dental Materials Journal
Cal, E.; Celik, E. U.; Turkun, M., Microleakage of IPS Empress 2 Inlay
Restorations Luted With Self- adhesive Resin Cements, 2012, Operative
Dentistry
Turkun, LS; Ates, M; Turkun, M; Uzer, E, Antibacterial activity of two
adhesive systems using various microbiological methods, 2005, Journal of
Adhesive Dentistry
Celik, Esra Uzer; Ergucu, Zeynep; Turkun, L. Sebnem; Ercan, Utku Kursat,
Tensile Bond Strength of an Aged Resin Composite Repaired with Different
Protocols, 2011, Journal of Adhesive Dentistry
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
Celik EU, Gökay N, Ates M, Efficiency of caries risk assessment in young
adults using Cariogram, 2012, European Journal of Dentistry
Yıldız G, Celik EU, A minimally invasive technique for the management of
severely fluorosed teeth: A two-year follow-up., 2013, European Journal of
Dentistry
Çelik EU, Yazkan B, Katırcı G. “BaĢlangıç çürük lezyonlarının tedavisi”
Atatürk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, 21, 48-56 (2011).
Katırcı G, Çelik EU. “Florozisli diĢlerde ağartma” Süleyman Demirel
Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2, 118-126 (2010).
Çelik EU, Çelik B, Önal S, Örmeci A, UlutaĢ H. “Isparta ilindeki 11-12
yaĢındaki çocukların diĢ çürüğü ve florozis prevalansının değerlendirilmesi”
Atatürk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, 20, 170-175 (2010).
Çelik EU, Yıldız G, Katırcı G. “Sklerotik dentine bağlanma” Ege Üniversitesi
DiĢhekimliği Fakültesi Dergisi, 30, 61-74 (2009).
ErmiĢ RB, Çelik EU. “Üç farklı hassasiyet giderici ajanın dentin tübülleri
üzerine etkisinin taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi” Süleyman
Demirel Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1, 1-8 (2009).
Celik EU, Kumbaracı N, Çal E, Türkün M. “Influence of two desensitizer
6
agents on the microleakage of adhesively luted ceramic inlays” European
Journal of Dentistry, 5, 77-83 (2011).
Celik EU, Sirin TC, Ergucu Z, Turkun M, Ates M. “Can different
chlorhexidine agents be used as cavity disinfectants?” General
Dentistry/General Discussion, October, 1-5 (2008).
Çelik EU, ErmiĢ RB. “Koruyucu rezin uygulamasının yüksek viskoziteli
geleneksel cam iyonomer simanın mikrosertliği üzerine etkisinin in vitro olarak
değerlendirilmesi” Cumhuriyet Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi,
11, 91-95 (2008).
Ergücü Z, Tezel H, Çelik EU. “Titanyum tetraflorürün farklı adeziv sistemlerin
kenar sızıntısı üzerine etkisi” Ege Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi Dergisi,
28, 75-83 (2007).
Tezel H, Ergücü Z, Çelik EU. “Titanyum tetraflorür uygulaması farklı adeziv
sistemlerin mine ve dentindeki bağlanma direncini değiĢtirir mi?” Ege
Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi Dergisi, 27, 145-152 (2006).
Türkün Lġ, Çelik EU. “Antibakteriyal adeziv ile uygulanan kompomer ve
nanofil kompozit restorasyonların bir yıllık klinik performansı” Gazi
Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24, 1-8 (2007).
Çelik EU, Ergücü Z, Türkün Lġ, Türkün M. Er,Cr:Ysgg Lazer Uygulamasının
Dentinin Kompozisyonu ve Mikrosertliği Üzerine Etkisi. CÜ DiĢ Hek Fak
Derg 2006 9:15-20.
Türkün M, Çelik EU. “Devital diĢlerde ağartma” DiĢhekimliğinde Estetik &
Ġmplant, 1, 74-82 (2006).
Çelik EU, Türkün M, Alper S. “Dental civa nedeniyle oluĢan likenoid
reaksiyonlar” DiĢhekimi Dergisi Bilimsel Eki, Eylül, 7-10 (2005).
Çelik EU, Gökay N. “DiĢhekimliğinde kullanılan lazerler” Akademik Dental
DiĢhekimliği Dergisi, 26, 1-10 (2005).
Uzer E, Türkün Lġ. “Poliasit modifiye kompozit rezin ile nano dolduruculu bir
kompozit rezinin kenar sızıntılarının karĢılaĢtırılması” Ankara Üniversitesi
DiĢhekimliği Fakültesi Dergisi, 32, 181-190 (2005).
Gökay N, Çelik EU. “Çürük aktivite testleri” DiĢhekimi Dergisi Bilimsel Eki,
Aralık, 5-9 (2004).
Türkün Lġ, Çelik EU. “Farklı kavite tiplerinde kendinden asitli adeziv
sistemlerin kenar sızıntılarının incelenmesi” Ege Üniversitesi DiĢhekimliği
Fakültesi Dergisi, 25, 55-61 (2004).
Ergucu Z, Celik EU, Turkun M. “Microleakage study of different adhesive
systems in Class V cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser and bur
preparation” General Dentistry, 55, 27-32 (2007).
Turkun M, Ozata F, Uzer E, Ates M. “Antimicrobial substantivity of cavity
disinfectants” General Dentistry, 53, 182-186 (2005).
Celik EU, Gökay N, Ates M. Efficiency of caries risk assessment in young
7
adults using Cariogram” European Journal of Dentistry (Yayınlanmak üzere
kabul edildi).
ErmiĢ RB, Çelik EU, Katırcı G. “Uygulama süresinin yüksek ıĢık Ģiddetine
sahip LED cihazının sertleĢtirme etkinliği üzerine etkisi” Ege Üniversitesi
DiĢhekimliği Fakültesi Dergisi, 28, 179-185 (2007).
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Çelik EU. Muayenehane Pratiğinde Lazer Uygulamaları Denizli DiĢhekimleri
Odası Termodental Bilimsel Sempozyumu, Kasım, 2011.
Çelik EU. Florozisli DiĢlerde Ağartma Tedavileri Isparta DiĢ Hekimleri Odası
Bilimsel Etkinliği, Isparta, Mart 2010.
Turkun, M; Turkun, LS; Celik, EU; Ates, M, Bactericidal Effect Of Er,Cr :
YSGG Laser On Streptococcus Mutans, World Clinical Laser Institute
European Symposium, Ġstanbul, Kasım 2005.
Çelik EU. Er,Cr:Ysgg Lazer Ġle Kavite Dezenfeksiyonu. Biolase Kullanıcı
Sempozyumu, Ġstanbul, Haziran 2005.
Uzer Çelik E, Türkün M, Alper S. Dental Civa Nedeniyle OluĢan Kontak
Allerji Lezyonları&#8221 4. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Bilimsel
Kongresi, Selçuk 2005.
Türkün Lġ, Uzer E. Ġki Self-Etching Adezivin Sınıf II Ve Sınıf V
Restorasyonlarda Kenar Sızıntılarının Ġncelenmesi 3. Ege Bölgesi DiĢhekimleri
Odaları Bilimsel Kongresi, Pamukkale 2004.
ErmiĢ RB, Kam Ö, Çelik EU, Temel UB. iki Farklı Adeziv Sistemin Sınıf 2
Restorasyonlardaki 18-Aylık Klinik Performansının Değerlendirilmesi
Cumhuriyet Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi 13. DiĢ Hastalıkları Ve
Tedavisi Ana Bilim Dalı Toplantısı, Sivas 2008.
Celik EU, Yıldız G, Yazkan B. Comparison of the microabrasion with a
combined approach for aesthetic management of fluorosed teeth. Across
European Borders 5th Conseuro Meeting, Ġstanbul, Turkey 2011.
Yazkan B, Yıldız G, Çelik EU, Esenlik E. “Ortodontik tedavi sonrası oluĢan
baĢlangıç çürük lezyonlarının mikro-invaziv yöntemle tedavisi: Olgu
Sunumları” 15. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre
ve Sergisi, Fethiye 2011.
Yıldız G, Yazkan B, Çelik EU, Türkün M. “Farklı ajanların devital diĢlerin
ağartılmasındaki etkinliklerinin değerlendirilmesi: Olgu sunumları” 15. Ege
Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye
2011.
Katırcı G, ErmiĢ RB, Çelik EU, Çalık A. “Farklı çürük uzaklaĢtırma
8
yöntemlerinin etkinliklerinin in vitro olarak karĢılaĢtırılması” 5. Ege
Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir 2010.2010.
Çelik EU, Aladağ A, Türkün Lġ, Yılmaz G. “Kompozit rezinlerde
polimerizasyon
ve
yaĢlandırma
sonrası
oluĢan
renk
değiĢiminin
değerlendirilmesi” 5. Ege Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi ve 14. Ege
Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir
2010.
Çelik EU, Çelik B, Önal S, Örmeci A, UlutaĢ H. “Isparta ilindeki 11-12
ybaĢındaki çocukların diĢ çürüğü ve florozis prevalansının değerlendirilmesi”
13. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,
Antalya, 2010.
Yıldız G, Yazkan B, Çelik EU. Kompozit restorasyonlarla estetik
düzenlemeler: Olgu sunumları. 13. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, 2010.
Yazkan B, Yıldız G, Çelik EU. “Yaygın çürüklerin Equia sistemiyle
restorasyonu: Vaka raporu” 13. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası
Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, 2010.
Çelik EU, Çelik B, Önal S, Örmeci A, UlutaĢ H. “Sosyodemografik faktörler,
ağız hijyeni ve beslenme alıĢkanlıkları ve florozisin 6-7 yaĢındaki çocukların
çürük deneyimi üzerine etkisi” 12. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir 2009.
Çelik EU, Yıldız G, ErmiĢ RB. “Florozisli diĢlerin mikroabrazyon ve
muayenehane tipi ağartma yöntemi ile tedavisi: Vaka raporu” 12. Ege Bölgesi
DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir 2009.
Çelik EU, Yazkan B, ErmiĢ RB. “Mikroabrazyon ve ev tipi ağartma tedavisinin
florozisli diĢlerdeki etkinliği: Ġki olgu sunumu” 12. Ege Bölgesi DiĢhekimleri
Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir 2009.
Ermis RB, Temel UB, Celik EU, Kam O. “Clinical effectiveness of selective
etching in class III composite restorations” Joint Meeting of the Continental
European, Israeli and Scandinavian Divisions of the IADR, Münih, Almanya,
2009.
Ergucu Z, Celik EU, Turkun LS, Ercan UK. “Tensile bond strength of aged
composites repaired with different protocols”, IADR/AADR/CADR 87th
General Session & Exhibition, Miami, ABD, 2009.
Cal E, Uzer Celik E, Turkun M. “Performance of self-adhesive luting-resins on
microleakage of Empress-2 inlay restorations” IADR/AADR/CADR 87th
General Session & Exhibition, Miami, ABD, 2009.
ErmiĢ RB, Temel UB, Çelik EU, Kam Ö. “Minenin fosforik asitle
9
pürüzlendirilmesinin kendinden asitli adezivin sınıf 3 restorasyonlardaki klinik
performansı üzerine etkisi” 10. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası
Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir 2008.
Ermis RB, Uzer Çelik E, Katırcı G. “IĢık kaynağının ve sertleĢtirme süresinin
kompozit rezinin mikrosertliği üzerine etkisi” 9. Ege Bölgesi DiĢhekimleri
Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir 2008.
Çelik EU, ErmiĢ RB. “IĢıkla sertleĢen koruyucu rezinin yüksek viskoziteli cam
iyonomer simanın mikrosertliği üzerine etkisi” 9. Ege Bölgesi DiĢhekimleri
Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir 2008.
Çelik EU, Kam Ö, Temel UB, Ermis RB. “Ġki farklı hassasiyet giderici ajanın
dentin yüzeyine etkisinin morfolojik olarak incelenmesi” 9. Ege Bölgesi
DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Ġzmir 2008.
Uzer Celik E, Kumbaracı N, Cal E, Turkun M. “Effect of rewetting cavities
with HEMA-desensitizers on microleakage of adhesive-luting-cement” IADR
86th General Session & Exhibition, Toronto, Kanada, 2008.
Çelik EU, Gökay N, AteĢ M. “Çürük riskinin belirlenmesinde bir bilgisayar
programının etkinliğinin incelenmesi” 7. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye 2007.
Turkun LS, Celik EU. “Clinical trial of Class V's restored with compomer or
nanocomposite” 42nd Annual Meeting of IADR-Continental European and
Israeli Divisions, Selanik, Yunanistan, 2007.
Turkun M, Celik EU, Aladag A, Gokay N. “Comparison of the clinical efficacy
of different vital bleaching systems” 42nd Annual Meeting of IADRContinental European and Israeli Divisions, Selanik, Yunanistan, 2007.
Tezel H, Ergücü Z, Çelik EU. “Titanyum tetraflorit uygulaması farklı adeziv
sistemlerin mine ve dentindeki bağlanma direncini değiĢtirir mi?” 6. Ege
Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya,
2006.
Uzer Çelik E, Ergücü Z, Türkün M, Sevgican F, Aladağ A. “Beyazlatma
tedavisinde yeni bir sistem: meta köpüklü çubuklar” 5. Ege Bölgesi
DiĢhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Marmaris, 2006.
Turkun M, Ergucu Z, Turkun LS, Celik EU, Ates M. “Is phosphoric acid
sufficiently antibacterial?” 84th General Session & Exhibition of IADR. 1st
Meeting of the Pan-Asian-Pasific Federation, Brisbane, Avusturalya, 2006.
Çelik EU, Ergücü Z, Türkün Lġ, Türkün M. “Er:YAG lazerle hazırlanmıĢ
dentine farklı adezivlerin bağlanma direnci” Ege Üniversitesi DiĢhekimliği
Fakültesi Uluslararası DiĢhekimliği Kongresi, Ġzmir 2005.
Çelik EU, Türkün Lġ. “Poliasit modifiye kompozit ile nano hibrit kompozitin
10
kenar sızıntılarının karĢılaĢtırılması” Restoratif DiĢ Hekimliği Derneği IV.
Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya 2005.
Turkun LS, Uzer Celik E. “Clinical evaluation of compomer and nanohybrid
Class V restorations” Joint Meeting of the Continental European Division
(CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the IADR, Amsterdam,
Hollanda, 2005.
Turkun LS, Turkun M, Uzer E. “Antibacterial activity of two adhesive systems
using different microbiological methods” The Joint Meeting of the Continental
European Division (CED) Scandinavian Division (NOF) and Israeli Divison
(ID) of IADR, Ġstanbul, Türkiye, 2004.
Yıldız G, Yazkan B, Çelik EU. Kompozit restorasyonlarla estetik
düzenlemeler: Olgu sunumları. 13. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, 2010.
Celik EU, Yıldız G, Yazkan B. Comparison of the microabrasion with a
combined approach for aesthetic management of fluorosed teeth. Across
European Borders 5th Conseuro Meeting, Ġstanbul, Turkey 2011.
Diğer yayınlar
Çelik EU. Sınıf III ve Sınıf V amalgam restorasyonlar. Art and Science of
Operative Dentistry, BeĢinci Baskı, 785-805 (2011).
Çelik EU. “DiĢ preparasyonunda kullanılan aletler ve cihazlar” Art and Science
of Operative Dentistry, BeĢinci Baskı, 327-364 (2011).
Çelik EU. “Kendi kendine oluĢmuĢ mukozal yaralanma Ģeklindeki sarımsak
yanığı-olgu sunumu ve literatür derlemesi” Quintessence Türkçe, 2, 57-60
(2009).
Çelik EU. “Mikroabrazyonun in vitro koĢullarda mine dokusundan madde
kaybı ve mine yüzeyinin pürüzlülüğü ve kolorimetrik değiĢimleri üzerine
etkisi” Quintessence Türkçe, 2, 47-51 (2009).
Çelik EU. “Muayenehanede uygulanan yeni bir ağartma tekniğinin etkinliğinin
spektrofotometrik değerlendirilmesi” Quintessence Türkçe, 2, 41-46 (2009).
Çelik EU. “Mikroabrazyon tekniğinin endikasyonları ve sınırlamaları”
Quintessence Türkçe, 2, 25-29 (2008).
11
Çelik EU. “Adezivle yapıĢtırılan tüm seramik restorasyonlarla estetik ve
fonksiyonel tedavi 4.5 yıllık olgu sunumu” Quintessence Türkçe, 2, 17-24
(2008).
Çelik EU. “Kuron kısmı kırılan kanal tedavili maksiller lateral kesicinin restore
edilmesi: kanıta dayalı yaklaĢımın araĢtırılması” Quintessence Türkçe, 1, 37-47
(2008).
Çelik EU. “Hamile hastalarda dental tedaviler ve ilaç kullanımı ile ilgili
düĢünceler” Quintessence Türkçe, 4, 53-60 (2007).
Çelik EU. Sınıf III ve Sınıf V amalgam restorasyonlar. Art and Science of
Operative Dentistry, BeĢinci Baskı, 785-805 (2011).
12
Download

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ESRA UZER ÇELİK