6552 SAYILI KANUN - MADDE 73
(DĠLEKÇE KODU: 220)
EK:1/A
MARMARĠS BELEDĠYE BAġKANLIĞINA
□
□
Dairenizce takip edilen ve kesinleşmiş bulunan
tüm borçlarımın /
aşağıda belirttiğim
borçlarımın 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan
borçlarımı aşağıda belirttiğim şekilde ödemek istiyorum.
□PeĢin (Yazıyla: ..……..)
□6 eĢit taksitle(Yazıyla: ..……..)
□9 eĢit taksitle(Yazıyla: ..……..)
2
□12 eĢit taksitle(Yazıyla: ..……..)
□18 eĢit taksitle(Yazıyla: ..……..)
3
İletişim bilgilerimizin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyoruz. Ayrıca yaptığımız başvuru
içerisinde kesinleşmiş alacağının bulunmadığının anlaşılması halinde bu alacaklar için maddeden
yararlanamayacağımızı, yapılandırılan borçlarımızla ilgili olarak, dava açmayacağımızı, kanun yollarına
başvurmayacağımızı ve açmıĢ olduğumuz tüm davalardan vazgeçtiğimizi bildirir, gereğinin yapılmasını arz
ederiz.
…/ …/2014
Adı ve Soyadı4 / Unvanı
Ġmza / KaĢe
BORÇLUNUN KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ
VERGĠ KĠMLĠK NUMARASI
ADI VE SOYADI / UNVANI
Adres
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Telefon
0(
)
@
E-Posta
ARAÇ PLAKA NO
5
1
2
3
YAPILANDIRILMASI ĠSTENEN BORÇLAR6ĠLE KANUNDAN YARARLANMAK ĠÇĠN VAZGEÇĠLEN
DAVALAR
Türü
Dönemi
Tutarı7
Yargı Mercii8
Davanın Esas Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EK: ….. Adet LİSTE I
Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için her bir vergi dairesine ayrı ayrı iki örnek dilekçe verilir.
Yapılandırılan alacak tutarının tamamının ilk taksit süresi içerisinde ödenmek istenmesi halinde bu seçenek tercih edilecek ve el yazısı ile "peşin" ibaresi yazılacaktır.
3
Hesaplanacak alacak tutarının 2'şer aylık dönemler şeklinde taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında bu seçeneklerden biri tercih edilecek ve tercih edilen taksit sayısı
el yazısı ile yazılacaktır. Tercih edilen taksit siiresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.
4
Tüzel kişilik adına yapılacak başvurular kanuni temsilciler tarafından yapilacaktir.
5
Mirasçı, kefîl, şirket ortağı, kanuni temsilci ve yeminli mali müşavir gibi sorumluluk nedeniyle amme borçlusu sayılan kişilerin başvurusu halinde, anılan kişilerin de kimlik
bilgilerine asıl borçlu ile birlikte bu bölümde yer verilecektir.
6
T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.
7
Yapılandırmaya konu borcun ilişkili olduğu araç sayısının 3'ten fazla olması halinde EK: LISTE I kullanılacaktır.
8
Tüm borçları için başvuranlar, varsa sadece davaya ilişkin sütunları dolduracaktır. Yapılandırmaya konu borçların 10'ten fazla olması halinde EK: LISTE I kullanılacaktır.
9
Mükellefçe borcun tutan bilinmiyorsa bu sütun boş bırakılacaktır.
10
Kesinleşmiş borçlarla ilgili (ödeme emri, haciz gibi işlemler) açılan dava bulunması halinde doldurulacaktır. Dava sayısının 10'ten fazla olmasi halinde EK: LISTE I kullanılacaktır.
1
2
Download

6552 SAYILI KANUN - MADDE 73 (DĠLEKÇE KODU: 220) EK:1/A