KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ
T.C.
AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI
ĠġARET DĠLĠ TERCÜMANLIĞI SINAV BAġVURU FORMU
TC Kimlik Numarası
:
Adı
:
Soyadı
:
Baba Adı
:
Anne Adı
:
Cinsiyeti
:
Doğum Tarihi
:
Doğum Yeri
:
Medeni Hali
:
Nüfüsa Kayıtlı Olduğu Ġl
:
Nüfüsa Kayıtlı Olduğu Ġlçe
:
Cilt No
:
ÖĞRENĠM
Askerlik Hizmeti
4,5x6
Fotoğraf
Aile No
Yaptı [ ]
:
Mezun Olduğu Lise
Tecilli [ ]
Muaf [ ]
:
Mezun Olduğu Yüksek Okul
:
Mezun Olduğu Üniversite
:
Yabancı Dil Bilgisi
:
Sabıka Kaydı Var mı ?
:
Varsa Mahkumiyet Süresi
:
Varsa Mahkum Olma Sebebi :
… gün … ay … yıl
Mecburi Hizmeti Var mı?
:
Halen veya Daha Önceden ÇalıĢtığı Kurumun Adı
:
Sonucu
ÇalıĢtığı Ünvan
:
BaĢlama Tarihi
:
Ayrılma Tarihi
:
Emekli Sicil No
:
SSK No
:
:
Bağkur No :
TERCĠHLER
4:
5: Tercihim dıĢında bir yere atanmayı kabul ediyorum: Evet [ ] Hayır [ ]
1:
2:
3:
ĠLETĠġĠM
Sıra No :
:
YazıĢma Adresi
:
Adres Ġli
:
Semt / Ġlçe
:
Posta Kodu
:
E-Posta
:
Sabit Telefon
:
Cep Telefonu
:
AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞINA
(Personel Dairesi BaĢkanlığı)
Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanlığı kadroları için yapılacak giriş sınavına katılmak istiyorum.
İş bu Başvuru Formunu gerçeğe uygun olarak doldurduğumu, bu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılık tespit edildiği takdirde
sınava alınmayacağımı, hakkımda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını ve atamam yapılsa dahi iptal
edileceğini bildiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Gereğini arz ederim. …/…/2014
.
İMZA
Download

Başvuru Formu - Personel Dairesi Başkanlığı