Ġdari
Yardımcı Hizmetler
Teknik
Döner Sermaye
ĠĢçi
Erdal GÖNÜLAL
Doğum Yeri ve Yılı:
Ereğli - 1974
YazıĢma Adresi :
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Arş. İst. Müdürlüğü 42151 Meram / KONYA
Telefon :
Faks :
e-posta :
0 332 7556774
0 332 7556774
[email protected]
Ülke
TR
TR.
Üniversite
Selçuk
Fakülte/Enstitü
Ziraat Fakültesi
Kurum/KuruluĢ
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Ereğli Tarım ilçe Müdürlüğü
Bahri Dağdaş M.A. Kışlık Hub. Arş. Ens.
Bahri Dağdaş M.A. Kışlık Hub.Arş.Ens.
Akören Tarım İlçe Müdürlüğü
Hanak/Ardahan Tarım İlçe Müdürlüğü
EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
Öğrenim Alanı
Tarla Bitkileri
AKADEMĠK/MESLEKTE DENEYĠM
Ülke
ġehir
Bölüm/Birim
Derece
Lisans
Mezuniyet Yılı
1998
Görev Türü
Görev Dönemi
200 -
TR
Konya
Mühendis
TR
TR
TR
TR
TR
Konya
Konya
Konya
Konya
Kars
Mühendis
Mühendis
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
PROJE DENEYĠMĠ
2002 - 2009
1998 - 2002
1996 - 1998
1995 - 1996
1993 - 1995
Yeraldığı Proje
Proje Lideri Olarak Sayı
Yardımcı Araştırmacı
Olarak Sayı
Kurumsal
Ulusal
Uluslararası
KATILDIĞI KURSLAR
Kursun Adı
Meyve Ağaçlarında Budama
İli
Yalova
YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Dergilerde yayınlanan makaleler
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Yılı
2002
Download

Erdal GÖNÜLAL