……………….. ĠDARE MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA
Yürütmenin Durdurulması
İstemlidir
DAVACI
: ………………. (Ad Soyad yazılacak), T.C. Kimlik No: ………………
……………….. (Adres yazılacak)
DAVALI
: …….. Valiliği (Ġl Milli Eğitim müdürlüğü) - ………………..
KONUSU
: Yönetici Değerlendirme Formu uyarınca …. Puan verilerek başarısız
sayılmam ve buna dayalı olarak ……………. okulunda/lisesinde yürüttüğüm
okul müdürlüğü görevimin uzatılmamasına ilişkin işlemin yürütmesinin
durdurulması ve iptaline karar verilmesi istemleridir.
SÜRE
: Yönetici değerlendirme sonuçları 21 Ağustos 2014 günü duyurulduğundan
davam süresi içerisindedir.
AÇIKLAMALAR VE HUKUKSAL DURUM
…………
ili
…………
ilçesi
…………………………………………
okulunda/lisesinde müdür olarak görev yaptığım sırada 14 Mart 2014 gün ve 28941 sayılı
Resmi Gazetede 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Ġle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe
girdi.
6528 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin 8 inci fıkrası;
“Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı
ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi
üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre
tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki
görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”
biçiminde değiştirildi.
1
Yine 6528 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye Geçici 10 uncu madde eklendi. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen Geçici 10 uncu maddenin 8 inci fıkrası şu şekildedir: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak
görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders
yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört
yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının
bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.”
6528 sayılı Kanunun bu hükümleri ile sınavla elde ettiğim ve kazanılmış hakkım olan
okul müdürlüğü görevim, hakkımda başlatılmış bir soruşturma olmadığı, görevimle ilgili bir
kusurum saptanmadığı ve istemediğim halde sona erdirildi. Daha açık bir ifade ile bir idari
işlemle değil kanunla müdürlük görevime son verildi.
6528 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler uyarınca hukuka uygun biçimde elde ettiğim
ve … yıldır yürüttüğüm okul müdürlüğü görevim 13 Haziran 2014 günü Kanunun emredici
hükmü uyarınca baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın sona erdirilecekti. Ancak görev
süremizin sona ermesi durumunda yerimize kimin atanacağı, bizlerin durumunun ne olacağı
belli değildi, açıkçası ortada yasal bir boşluk vardı.
Milli Eğitim Bakanlığınca 10 Haziran 2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Ġlişkin
Yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinde yer alan;
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14.3.2014 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha
fazla olan yöneticilerin görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde başka bir işleme gerek
kalmaksızın sona erer. Görev süreleri 14/3/2014 tarihi itibarıyla dört yıldan daha az olan
yöneticilerin görevi ise, dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi
itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının
bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte
öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar
görevlerine devam eder.” hükmü uyarınca, yeni yöneticiler görevlendirilene kadar görevimize
devam edeceğimiz kurala bağlandı, böylece Yasal boşluk Yönetmelikle giderildi (!)
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
Ġlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca, müdürlükte dört yıllık görev süresini
dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran
müdürler, yönetmeliğin ekinde yayımlanan EK-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu
Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek, Yönetmeliğin 16 ncı maddesi
uyarınca dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları
2
eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev süreleri, Ek1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha
üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile
uzatılacaktır.
Eğitim kurumu müdürlerinin bulunduğu kurumda görevine devam edip etmeyeceğine,
Yönetmeliğin ekinde yayımlanan EK-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmeye göre karar verilecektir. Bu form ile
ilk kez, eğitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve en kıdemsiz öğretmen, öğretmenler
kurulunda seçilen iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve yardımcısı ile öğrenci meclisi
başkanı, eğitim yöneticilerinin görev süresinin uzatılmasında puanla değerlendirme
yapabilecektir. Ancak ilçe milli eğitim müdürü, insan kaynaklarından sorumlu ilçe milli
eğitim şube müdürü, değerlendirilecek eğitim kurumundan sorumlu ilçe milli eğitim şube
müdürünün verecekleri puanı gösteren ‘Puan Değeri’ bölümü uyarınca, ilçe milli eğitim
müdürü ile şube müdürlerinin istemediği hiçbir eğitim kurumu müdürü görevine devam
edemeyecektir. Değerlendirme formuna göre, ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri 100
üzerinden toplamda en az 60 puan vererek tek belirleyen olacaktır. Öğrenci meclisi
bulunmayan veya bulunmakla birlikte öğrenci meclisi başkanı değerlendirme yapabilme
ehliyetine sahip olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü eğitim kurumu (anaokulu, ilkokul ve
zihin engelliler özel eğitim kurumu) müdürlerinin değerlendirmesinde ilçe milli eğitim
müdürü ile şube müdürleri 100 üzerinden toplamda 65 puan; okul aile birliği ile öğrenci
meclisi bulunmayan eğitim kurumu müdürlerinin değerlendirmesinde, ilçe milli eğitim
müdürü ile şube müdürleri 100 üzerinden toplamda 70 puan; öğretmeni, okul aile birliği ve
öğrencisi bulunmayan eğitim kurumu müdürlerinin değerlendirmesinde, ilçe milli eğitim
müdürü ile şube müdürleri 100 üzerinden toplamda 100 puan verecektir. Böyle bir
değerlendirmenin adalet ve hakkaniyetle bağdaştırılmasına olanak yoktur.
Yönetmeliğin anılan hükmü uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda 75 puan
alamadığım için görev sürem uzatılmamıştır. Somut hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadan,
tamamen soyut ve politik değerlendirmelerle düşük puanlar verilerek bulunduğum eğitim
kurumunda yönetici olarak görevime devam etmem engellenmiştir.
……
…….
…….
(Bu bölümde üyelerimiz yöneticilik görevlerine nasıl atandıklarını, ne kadar
süredir yönetici olarak görev yaptıklarını, yöneticilikleri boyunca elde ettikleri
baĢarıları gösteren belgeleri, katıldıkları hizmet içi eğitime iliĢkin belgeleri, okulun elde
ettiği baĢarılara iliĢkin belgeleri; bu süre içerisinde aldıkları bir ceza veya geçirdikleri
3
bir soruĢturma var ise sonuçlarını gösteren belgeleri, yöneticilikleri boyunca okul için
elde edilen kazanımları (Spor salonu, kütüphane, bilgisayar, dil veya müzik
laboratuarları, çevre düzenlemesi gibi), varsa okulun teftiĢ raporlarını, ayrıca puan
veren milli eğitim müdürü ve Ģube müdürleri ile ne kadar süredir çalıĢtıklarını
açıklamalıdırlar.)
Dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 2577
sayılı Yasanın 27/2 maddesinde sayılan koşullar birlikte gerçekleşmiştir. Yukarıdaki
açıklamalar dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu, somut hiçbir bilgi ve
belgeye dayanmadan, tamamen hukuk dışı saiklerle hareket edilerek düşük puan verildiğini ve
yöneticilik görevimin sona erdirildiğini göstermektedir. Uygulanması durumunda sınavla elde
ettiğim okul müdürlüğü hakkım, başarısızmışım gibi elimden alınacak, meslektaşlarım,
öğrencilerim, ailem ve yakınlarım da bana bu gözle bakacaktır. Bu nedenle mahkemenizden
yürütmenin durdurulmasını istemem zorunlu olmuştur.
SONUÇ VE ĠSTEM
: Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce doğrudan göz önünde
bulundurulacak nedenlerle;
1. Yönetici Değerlendirme Formu uyarınca …. Puan verilerek başarısız sayılmam ve
buna dayalı olarak ……………. okulunda/lisesinde yürüttüğüm okul müdürlüğü görevimin
uzatılmamasına ilişkin işlemin ĠPTALĠNE,
2. Öncelikle YÜRÜTMENĠN DURDURULMASINA,
3. Yargılama giderlerinin davalı yönetime yükletilmesine karar verilmesini dilerim.
…/09/2014
Ad, Soyad,
Ġmza
EKLER :
1. Okul yöneticiliğine atandığımı gösteren belgelerin örnekleri,
2. Hizmet Cetvelinin örneği,
3. Aldığım teşekkür, takdir ve başarı belgelerinin örnekleri,
4. Katıldığım hizmetiçi eğitim etkinliklerini gösteren belgelerin örnekleri,
5. Okulumda yapılan olağan denetimlerde düzenlenen teftiş raporlarının örnekleri,
6. EK-1 GÖREV SÜRESĠ UZATILACAK EĞĠTĠM KURUMU MÜDÜRLERĠ ĠÇĠN
DEĞERLENDĠRME FORMU`nun örneği.
4
DĠLEKÇE DIġI NOTLAR
1.
Bulunduğunuz ilde idare mahkemesi yoksa dilekçenin baĢlığı;
……… ĠDARE MAHKEMESĠ BAġKANLIĞI’NA
Sunulmak üzere
………… ASLĠYE HUKUK MAHKEMESĠ’NE
biçiminde yazılacaktır)
2.
Dilekçeye belirttiğimiz belgelerin eklenmesi yararlı olacaktır. Daha önce ayrıca rotasyona
tabi tutulan üyelerimiz, uğradıkları haksızlıkları göstermesi açısından, buna ilişkin belgeleri
de eklemelidir.
3.
Dava dilekçesi en geç 20 Ekim 2014 Pazartesi günü mahkemeye verilmelidir.
4.
Dava dilekçesi ve ekleri iki örnek olarak hazırlanmalıdır.
5.
Dava dilekçelerinin her ikisi de dava açacak okul müdürü tarafından imzalanmalıdır.
5
Download

Dava Dilekçesini görmek için tıklayınız. - Eğitim-Sen