SERMAYE PĠYASASI KURULU’NUN II-14.1 SAYILI FĠNANSAL
RAPORLAMAYA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ
TARAF GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK–30 EYLÜL 2014
www.taraf.com.tr
Sa yfa |2
TARAF GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
Raporun Dönemi
01.01.2014 – 30.09.2014 dönemi faaliyet sonuçlarını içermektedir.
Ortaklığın Unvanı
Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Dönem Ġçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler
Ortaklığın Yönetim Kurulu’na ĠliĢkin Bilgiler:
Adı Soyadı
Görevi
Başar ARSLAN
Savaş ARSLAN
Erem ERTEKİN
Hanife Esin AKBULUT
İbrahim Doğu ÖZTEKİN
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu üyeleri 31 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl
görev yapmak üzere seçilmiştir.11 Haziran 2012 tarihinde tescil, 15 Haziran 2012 tarihinde
ise Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler
çerçevesinde;
Başkan
Üye
:Hanife Esin Akbulut
:Savaş Arslan
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan
Üye
:Hanife Esin Akbulut
:Erem Ertekin
Denetimden Sorumlu Komite:
Başkan
:Hanife Esin Akbulut
Sa yfa |3
TARAF GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
Üye
:İbrahim Doğu Öztekin.
Ortaklığın Denetleme Kurulu’na ĠliĢkin Bilgiler:
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014
yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili
düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ATA Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM Anonim Şirketi seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ile şirket Ana
Sözleşmesi nin 8,9 ve denetçiler şirket ana sözleşmesinin 10. maddesinde belirtilen yetkilere
haizdirler. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu gerekli
gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek
çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması
ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Denetçiler, TTK’nun ilgili
maddelerinde sayılan görevleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmakla
yükümlüdür.
ĠĢletmenin Performansını Güçlendirmek Ġçin Uyguladığı Yatırım Politikası
Yoktur.
ĠĢletmenin Finansman Kaynakları
Taraf Gazetecilik’in başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile
yurtiçinde kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli kredilerden
oluşmaktadır.
Dönem Ġçinde Yapılan Sermaye ArtıĢı, Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri ve Kar
Dağıtımları
Yoktur .
Hesap Döneminin Kapanmasından Ġlgili Finansal Tabloların GörüĢüleceği
Genel Kurul Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen
Önemli Olaylar
Yoktur.
Sa yfa |4
TARAF GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
TeĢviklerden Yararlanma Durumu
Yoktur.
Personel ve ĠĢçi Hareketleri, Toplu SözleĢme Uygulamaları ve ÇalıĢanlara
Sağlanan Haklar
Taraf Gazetecilik, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik
değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi,
çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
Bu kapsamda, Taraf çalışanlarına ücrete ilave olarak yemek yardımı gibi menfaatler sağlanmaktadır.
Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağlayan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı
ödenmektedir.
Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Mekanizması
Üst yönetim tarafından, Şirket’in iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal
yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuatına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde
mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile
güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin
sağlanması, kurum varlıklarının korunması, kurum içerisinde var olan kontrollerin yeterli olup
olmadığının kontrolü, kurumun ürettiği bilgilerin güvenilirliği kontrolü, hata hile ve usulsüzlüklerin
önlenmesi ve tespiti amacıyla gerekli kontrollerin ve denetimlerin yapılarak, sonuçların Yönetim
Kurulu’na raporlanması yapılmaktadır. Kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve
kuruma katma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde risk yönetimi, iç kontrol ve
yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik
yaklaşımlar geliştirerek iç kontrol prosedürünü oluşturma ve kurumun hedeflerine ulaşmasına
yardımcı olma yönünde sürekli çalışmalar yapılmaktadır.
Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar Ġçin Faydalı
Olacak Diğer Hususlar
Yoktur.
Ortaklık Yapısı, Pay Oranları ve Pay Tutarları
Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;
Sa yfa |5
TARAF GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
30.09.2014
30.06.2014
Ortaklar
Pay (%)
Pay Tutarı
Pay (%)
Pay Tutarı
ALKIM BASIM YAYIN
DAGITIM A.S.
54,16
5.199.700
54,16
5.199.700
MÜREKKEP MATB.
MED.BAS.RD.TV.İŞL.A.Ş.
8,33
800.000
8,33
800.000
SAVAS ARSLAN
0,00
100
0,00
100
AHMET ARSLAN
0,00
100
0,00
100
ZEYNEP ARSLAN
0,00
100
0,00
100
37,50
100
3.600.000
9.600.000
HALKA AÇIK
37,50
100
Finansal Oranlar
ÖZET BİLANÇO (TL)
30.09.2014
31.12.2013
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar
9.044.439
14.740.545
23.784.984
20.829.944
2.435.967
519.073
23.784.984
17.781.176
15.120.705
32.901.881
15.979.189
2.171.256
14.751.436
32.901.881
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)
30.09.2014
30.06.2013
Net Satışlar
Brüt Kar
FVÖK
FVAÖK
15.032.700
3.588.292
396.436
1.021.821
13.462.615
4.788.197
3.275.819
3.881.728
Net Dönem Karı
146.484
2.250.248
FVÖK : Faiz ve vergi öncesi kar
3.600.000
9.600.000
Sa yfa |6
TARAF GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
FVAÖK : Faiz, vergi ve amortisman öncesi kar
FVAÖK : FVÖK + Amortisman
ÖNEMLİ ORANLAR
Brüt Kâr Marjı (%)
FVAÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
30.09.2014
31.12.2013
0,24
0,07
0,01
0,36
0,29
0,17
TARAF GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
Cari
Dönem
30.09.2014
Bağımsız
Denetim'den
Geçmiş
Geçmiş
Dönem
31.12.2013
4
6
8
5-8
8
9
10
16
892.234
1.272.011
5.447.259
5.012.064
435.195
740.948
255.584
436.403
9.044.439
70.248
1.756.594
15.036.583
15.008.979
27.604
91.828
212.394
613.529
17.781.176
11
12
10
24
14.006.035
3.169
34.434
696.907
14.740.545
23.784.984
14.492.369
3.625
34.500
590.211
15.120.705
32.901.881
7
7
6
15
8
5-8
3.064.525
331.563
3.708.646
236.701
10.502.355
4.145.822
2.649.206
515.437
3.554.470
841.331
5.122.390
852.060
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Ġlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Ġlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
Ġlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Ġlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Ġlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Ġlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
TOPLAM KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Ġlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Ġlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Ġlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
TOPLAM UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Karşılıklı Ġştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara Ġlişkin Primler/Ġskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve Ġşletmeleri Ġçeren Birleşmelerin Etkisi
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
8
10
5-10
10
24
14
6.356.533
704.088
133.333
570.755
497.048
1.785.018
20.829.944
4.270.330
1.079.401
133.333
946.068
1.144.811
1.072.143
15.979.189
7
6
8
10
5-10
10
14
14
24
431.343
133.845
814.050
254.083
33.333
220.750
183.412
183.412
619.234
2.435.967
862.327
518.333
133.333
385.000
147.774
147.774
642.822
2.171.256
(6.238)
9.600.000
(800.000)
5.280.000
45.979
45.979
145.444
(11.742.945)
(2.673.245)
138.529
525.311
519.073
23.784.984
14.234.080
9.600.000
5.280.000
24.826
24.826
145.444
(11.742.945)
9.406.131
1.520.624
517.356
14.751.436
32.901.881
17.1
17.2
17.3
17.4.1
17.5
17.6
17.7
17.8
TARAF GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
Cari
Dönem
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
GeçmiĢ
Dönem
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
GeçmiĢ
Dönem
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
GeçmiĢ
Dönem
01.01.201430.09.2014
01.01.201330.09.2013
01.07.201430.09.2014
01.07.201330.09.2013
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALĠYET KARI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KÂRI/ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
DÖNEM KARI/ZARARI
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18,1
18,2
19,1
19,2
21,1
21,2
22,1
23,1
23,2
24
24
17,8
15.032.700
(11.444.408)
3.588.292
3.588.292
(2.125.616)
(851.156)
362.253
(522.073)
451.700
628.395
1.080.095
97.062
(669.198)
507.959
(361.475)
(497.048)
135.573
146.484
146.484
13.462.615
(8.674.418)
4.788.197
4.788.197
(814.246)
(213.581)
603.065
(738.156)
3.625.279
613.571
4.238.850
73.500
(1.289.301)
3.023.049
(772.801)
(865.058)
92.257
2.250.248
2.250.248
4.878.791
(4.077.708)
801.083
801.083
(225.948)
(704.886)
(11.287)
(119.184)
(260.222)
628.395
368.173
7.643
(282.518)
93.298
(65.048)
(77.244)
12.196
28.250
28.250
4.206.511
(2.852.857)
1.353.654
1.353.654
(140.853)
(72.112)
519.941
(148.233)
1.512.397
368.865
1.881.262
8.826
(725.583)
1.164.505
(274.786)
(263.399)
(11.387)
889.719
889.719
7.955
8.847
7.948
5.976
Ana Ortaklık Payları
Pay BaĢına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire Ġlişkin Vergiler
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
17,8
138.529
2.241.401
20.302
883.743
25
0,01443
0,23348
0,00211
0,09206
21.153
26.442
(5.289)
(5.289)
21.153
167.637
16.149
20.186
(4.037)
(4.037)
16.149
2.266.397
(4.800)
(5.999)
1.199
1.199
(4.800)
23.450
13.172
16.465
(3.293)
(3.293)
13.172
902.891
7.955
159.682
8.847
2.257.550
7.886
15.564
5.976
896.915
17.4.1
24
17,8
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
Download

SERİ: XI, NO:29 SAYILI TABLİĞE