PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. / PARSN, 2014/6 Aylık []
19.08.2014 18:49:40
Sorumluluk Beyanı
1 Mustafa DEMİR
2
Lokman
YAMANTÜRK
MUHASEBE
MÜDÜRÜ
DİREKTÖR
(MALİ-İDARİ)
PARSAN MAKİNA
PARÇALARI SANAYİİ
A.Ş.
PARSAN MAKİNA
PARÇALARI SANAYİİ
A.Ş.
19.08.2014
17:43:10
19.08.2014
18:45:52
FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠM
KURULU'NUN
KARAR TARĠHĠ: 19.08.2014
KARAR SAYISI : 2014/08-01-1
SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL
RAPORLAMAYA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ"NĠN ĠKĠNCĠ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ
GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI
01 Ocak - 30 Haziran 2014 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1.
sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği" uyarınca
hazırlanan, sınırlı bağımsız denetimden geçmiĢ Konsolide Finansal Tablolar ile Faaliyet
Raporu'nun;
a) Konsolide Finansal Tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelendiğini,
b) ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler
çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı
tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik
içermediğini,
c) ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler
çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmıĢ finansal tabloların, iĢletmenin aktifleri,
pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde
yansıttığını ve faaliyet raporunun iĢin geliĢimi ve performansını ve iĢletmenin finansal
durumunu ve karĢı karĢıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe
yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Mehmet ġükrü TekbaĢ Denetim Komitesi BaĢkanı
Metin Artım Denetim Komitesi Üyesi
Lokman Yamantürk Mali iĢler ve Ġnsan Kaynakları Direktörü
Download

2014/06 Sorumluluk Beyanı