Sorumluluk Beyanı
TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:31.07.2014
KARAR SAYISI :3
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI,NO:29 SAYLI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9.
MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR.
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama
Standartları'na (UMS / UFRS) ve Konsolide Olmayan esasına göre düzenlenmiş 01.01.2014 30.06.2014 dönemine ilişkin finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların
önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması
sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki
finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri,
finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve işin gelişimi ve
performansını ve şirketin durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte
dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Nusret YURTER
Yönetim Kurulu Başkanı
Nazire Erinç YURTER
Yön.Krl.Bşk.Yrd.
Download

Sorumluluk Beyanı