TEXTILE
Ticaret Sicil No: Merkez-110786
Mersis No: 0769034878900012
www.sf-textile.com
Izmir Ticaret Sicili Miidurliigii
Ticaret Sicil No: Merkez-110786
Ticaret Unvani: SF-TRADE T E K S T l L & K O N F E K S l Y O N S A N A Y l V E TICARET
LIMITED §iRKETi
Ticari Adresi: Ayfer SokakNo:15 Ege Serbest Bolgesi Ak9ay Cad. Gaziemir-Izmir
Birle§me i§lemi Inceleme Hakki Duyurusu,
Yukarida bilgileri yazili §irketimizin Mudiirler Kurulunca Birle§me i§lemine ili§kin alman
27/10/2015 tarihli karar dogrultusunda hazirlanan Birle§me Sozle§mesi, Birle§me Raporu,
Son U9 Y i l m Finansal Tablolari ile Yillik Faaliyet Raporlarinin Genel Kurulun onayina
sunulmasindan once otuz giin suresince 30/12/2015 tarihinden itibaren Ayfer Sokak No: 15
Ege Serbest Bolgesi Ak9ay Cad. Gaziemir/lzmir adresindeki §irket merkezimizde ve www.sftextile.com adresindeki §irketimizin internet sitesinde ortaklanmizm incelemesine hazir
bulundurulacagi 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi geregince ilan
olunur.
SF-TRADE T E K S T i L & K O N F E K S i Y O N
SANAYl V E T i C A ^ E T N ^ i M i T E D ^IRKETI
S F T n n d o Tofcnta VB K o n f . B o n . VB TIC. L t d . S t i .
A k - c s y CB**BBI A y f e r - S o k a k N o . 1 0
EQeSartwetBOIaKKJl aoadamln/feDmlr-TUBKEY
www.8f-texcile.com
T: tao.aaa.ssi 1 7 4S
Download

SF-TRADE TEKSTlL&KONFEKSlYON SANAYl VE TIC - SF