T.C.
MUGLA BUYUKSEHiR BELEDIYESI
Imar ve Sehircilik Dairesi BaskanhgT
Uygulama imar Planlama Sube Miidiirltigti
Sayi : 36521862-310.99- 2
Konu : Mugla Ili Mentese ilcesi "Fatma RES Projesi
0?/Ol/2O15
BiLGi iSLEM DAiRESi BASKANLIGI'NA
ilgi: Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Mekansal Planlama Genel Miidurliigii'min 18.12.2014
tarih ve 20269 sayili yazisi.
ilgi yazi ile Mugla ili Mentese ilcesinde yapilmasi planlanan "Fatma RES Projesi"ne
iliskin, 1/5000 Olcekli Nazim ve 1/1000 Olcekli Uygulama imar Plam teklifinin gerekli
diizeltmeler yapilmak, plan notlari eklenmek suretiyle 3194 sayili imar Kanununun 9.maddesi
ve 644 sayili Cevre ve Sehircilik Bakanliginm Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanun
Hukmiinde Kararnamenin 2(c) maddesi kapsaminda Bakanhk Makaminin 03.12.2014 tarih ve
19440 sayili Olur'lan ile onaylanmis oldugu bildirilmistir.
Onayh 1/5000 Olcekli Nazim imar Plam ve 1/1000 01?ekli Uygulama imar Planlan,
25.12.2014 tarihinden itibaren 30 gun sure ile Mugla Valiligi Cevre ve Sehircilik il
Miidurlugii'nde askiya cikartilmis olup, ilgili ilan yerlerinde goriilebilecegine iliskin konunun
bilgi amafh olarak Belediye Baskanhgimizin sitesinde yayinlanmasi hususunda;
Bilgilerinize arz ederim.
Ayse UNAL
imar ve Sehircilik Dairesi Baskani
Mugla Buyiik^ehir Belediyesi
Uygulama imar Hanlama §ube Miidiirlugu
Kur?unlu Cad. Buyuk^ehir Binasi No:4
Tel: 0 252 214 0700 Faks: 0 252 214 2298
www.mugla.bel.tr
[email protected]
Download

Uygulama imar Planlama Sube Miidiirltigti Sayi : 36521862