HAYMANA KAYMAKAMLIGI
HAYMANA iL<;E MiLLi EGiTiM MUDURLUGU
KANTiN iHALE DUYURUSU
1- ihale konusu olan isin ntteligl, yeri ve miktarr: Ankara iIi Haymana Ilcesinde bulunan asagida
adi ve ihale bilgileri yer alan okulun kantini 2886 Sayih Devlet ihale Kanunun 51/g maddesine gore,
pazarhk usulu ile kiraya verilecektir.
KiRA YA VERiLECEK
Muhammen
Okulu
Bedeli (ayhk)
300,00.- TL
Mahmut Hilmi Dogan Ortaokulu
KANTiNiN
Gecici
Teminat
77,00.- TL
ihale
Tarihi
07/1112014
ihale
Saati
14.30
2- Kantin bizzat yuklenici tarafmdan cahstmlacaknr. Kantin baskasi tarafmdan cahstmlamaz.
Resmi veya gayri resmi devir ve temlik yapilamaz. (aym nedenden dolayi, herhangi bir okulumuzda
hal en kantin isletmecisi olanlar bu ihaleye katilamazlar).
3- isteklilerin asagida belirtilen belgeler ile birlikte, usulune uygun olarak hazirlayacaklan ve yazih
tekliflerini de iceren teklif dosyasim 07/11/2014 Cuma gtinti saat 14.30' e kadar Haymana ile;e Milli
Egitim MUdUrlUgUMuhasebe Bolumune teslim etmeleri gerekmektedir.
4- ihaleye Katilmak Iein istenilen Belgeler.
a- Haymana ile;e Milli Egitim Mudurlugunun T.C. Ziraat Bankasi Haymana Subesindeki 58118305004 nolu hesabina kiralanacak okul kantinin ismi belirtilmek suretiyle yilhk muammen bedelin % 3' U
kadar gecici teminatm yatmldigina dair banka dekontu veya herhangi bankadan almacak Teminat
Mektubu (ash) ihaleyi kazanamayanlann gecici teminatlan bir hafta icinde kendilerine iade edilecektir.
b- y erlesim yeri belgesi (Nufus MUdUrlUgUveya Muhtarhktan alinacak ash).
c- Nufus cuzdarn ornegi (ash) veya arkah onlu nufus cuzdam fotokopisi.
d- Cumhuriyet Bassavcihgmdan almrms olan sabika kayit belgesi. (ash)
e- Kantin kiralama ihalelerinde katihmcilardan 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayih Mesleki Egitim
Kanunu hukumlerine gore kantincilik alamnda almmis ustahk belgesi sahibi olma sarti aramr.
Ancak, katihmcilann hie; birisinde ustalik belgesi bulunmamasi durumunda isyeri acama belgesi,
kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma sarti aramr. (belgenin ash ibraz
edilecektir)
f- Ogrenim Belgesi ash veya fotokopisi. (en az ilkokul veya ilkogretim okulu mezunu olmayanlar
bu ihaleye katilamazlar)
g- istekli tarafmdan imzalanrms Idarece duzenlenen sartname ornegi.
istenilen (b) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler ihale tarihinden onceki son 6 (alti) ay icerisinde
dUzenlenmesi gereklidir. KatlhmcIlarm istenilen belgeleri ihale saatine kadar Haymana ile;e Milli Egitim
MUdUrlUgUMuhasebe BolUmUne teslim etmeleri gerekmektedir.
Posta kanah ve ihale ba~lama saatinden soma yapllan ba~vurular kabul edilmeyecektir.
Ba~vurulan katlhcl veya vekili tarafmdan bizzat yapIlacaktlr. Belgeleri eksik olan katlhmcIlann
ba~vurulan iptal edilecek, degerlendirmeye almmayacaktlr.
5- ihaleye katdamayacak Olanlar:
a- ihale komisyon ba~kam ve Uyeleri ile birligin yonetim ve denetleme kurulu Uyelerinin ikinci
dereceye kadar kan veya kaym hlslmlarl ihaleye katllamaz.
b- 5237 saYlh TUrk Ceza Kanununun 53 UncUmaddesinde belirtilen sUreler gee;mi~olsa bile; kasten
i~lenen bir sue;tan dolaYl bir Yll veya daha fazla sUre ile hapis cezasma yada affa ugraml~ olsa bile
devletin gUvenligine kar~l sue;lar, Anayasal dUzene ve bu dUzenin i~leyi~ine kar~l sue;lar, milli
savunmaya kar~l sUylar, devlet slrlanna kar~l sUylar ve casusluk, zimmet, irtikap, rU~vet, hlrslzhk,
dolandmclhk, sahtecilik, gUveni kotUye kullanma, hileli iflas;jh.~teyyJ~sat karl~tlrma, edimin ifasma
fesat kan~tlrma, sUytan kaynaklanan mal varhgl degerini ;akla¢:i Vyya, k~yakyI1lk ve aym Kanunun
Cinsel DokunulmaZ~l?a Kar~l SUyiar ba~hkl~ ikinci klSmmi}~al}!l1~~J?Ol~upq;e dUzenlenen maddelerde
yer alan sue;lardan bmnden mahkum olanlar lhaleye katlla~azl~F ({
.'
\~:;:,:~~~;;~tt~·',"j..,i<'
,1
~~tt~~~'~
"(:f~~,",;~;,~
. > '".
'
Sayfa 1/2
c- 2886 Devlet Ihale Kanunun 83 ve 84 uncu maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davrarusta
bulunduklan anlasilan kiracilar hakkmda aym kanunun 84 uncu maddesi uyannca yapilan ihalelerde 1
(bir) yil yasaklama karan verilir ve yasaklanan kisiler yasaklama siiresi icinde yapilacak ihalelere
katilamazlar.
d- ihaleye sirket, demek, vakif vb. tuzel kisiler, kurumlar ve basit usul vergi mukellefleri
katilamazlar. Ihaleye sadece gercek usulde gelir vergisi mukellefi olmayi kabul eden gercek kisiler veya
vekilleri vasitasi ile katilacaktir.
e- Adma kayith herhangi bir kantin isletmesi (okul, universite, hastane, kurum, yurt, ozel vb)
bulunanlar ihalelere katilamazlar.
Bu durumda olanlar ihaleye katilsalar bile evraklan degerlendirmeye almmayacak ve iade
edilecektir.
6- Bu ihaleye katilanlar, ihalesine girdikleri okul kantini yerinde gormus, ihale sartnamesi,
sozlesme tasansmi, Milli Egitim Bakanhgi Saghk lsleri Dairesi Baskanhguun okul kantinlerini
denetimleri ile ilgili olarak yayrmladigi 16109/1988 tarihli ve 7409 sayih Genelgesinin ekinde bulunan
"Okul Kantinleri Denetim Formu" nu okumus ve bu belgelerdeki turn sart ve yukumlulukleri kabul
etmis sayihr.
7- Ihale ve kiralama ile ilgili her turlu vergi, resim, hare ve diger masraflar yuklenici tarafmdan
odenecektir.
8- lhale karan, karar tarihinden itibaren en gee 15 gun icinde ita amiri tarafmdan onaylamr veya
iptal edilir. ita amirince karar iptal edilirse ihale hukumsuz sayihr,
9- Idare ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
10- Ihale ile ilgili ayrmtih bilgi ve sartlann yer aldigi ihale sartnamesi, tasansi ve kantin denetimi
formu ornegi, mesai saatleri icinde ilgili okul mudurlugunden ve il<;e Milli Egitim Mudurlugunden
bedelsiz olarak gorulebilir ve almabilir. 28/1 0/20 14
Sayfa 2 12
Download

Mahmut Hilmi Dğan Ortaokulu Kantin İhalesi 04.11.2014 14:40