TC
REYHANLI KA YMAKAMLIGI
il~eMilli Egitim Miidiirliigii
~ci'L
15/04/2015
Say. :291950461135.01/4037404
Konu: Okullar Hayat Olsun Projesi
...............................................
MDDURLUaUNE
REYHANLI
Okullar Hayat Olsun Projesi kapsammda okulunuzun 01/0112015 - 14/04/2015
tarihleri arasmda yapilan cahsmalan maddeler halinde gosteren bir rapor duzenlenerek
1610412015 persembe gunu mesai saati bitimine kadar Hayat Boyu Ogren me bOliimiine
gonderilmesi yada [email protected] adresine email atilmasi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim
Mehmet Ali ARSLAN
ilye Milli Eg. Sub. Mud.
Dagrtim: Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsammdaki
Okullar ve H.E.M
Ayrmtih bilgi icin: A. iSKiFOGLU
Tel: (0 326) 4131053
GSM: 05365541923
Kaymakamlik Binasi Kat 1
Elcktronik Ag: www.mcb.gov.tr
e-posta: ahmet_ [email protected]
Bu evrak guvenli elektronik imza ilc imzalanrrustrr, http://evraksorgu.mcb.gov.tr
adresinden2f6d-4
79c- 368b-bOe8-a9dO
kodu ile teyit edilebilir.
Download

Okullar Hayat Olsun Projesi