T.e.
MUS VALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 12356836/10.0411342138
Konu: Destekleme ve Yeti~tirme Kurslan
istatistik
06/02/2015
.............................. KA YMAKAMLIGINA
ilge Milli Egitim Miidiirliigii
••••
., ;t, ..
..................................... MUDURLU\JUNE ilgi: MEB Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigiiniin 02.02.2015 tarih ve 1611776 saylh
yazlSI
Milli Egitim Bakanhgma bagh orgiin ve yaygm egitim kurumlannda ogrenim
gormekte olan ogrencilerin bilgi eksiklerini gidermek,yeteneklerini gele~tirmek, derslerdeki
b~anlanm arttIrmak ve smavlara hazrrlamalanna destek olmak amaclyla hazrrlanml~ olan
ilgi Yonerge kapsammda destekleme ve yeti~tirme kurslarmm hafta sonlannda ve orgiin
egitim saatleri dl~mda yaptlmasl nedeniyle ilave olarak elektrik, su, yakacak ve kutasiye
giderlerininde ol~gu ve bu giderlerin mevcut odeneklerle k~Ilanamadlgl ifade
edilmektedir.
Bu nedenle soz konusu gidederin kar~Ilanabilmesi ve diger saYlsal verilerin
olu~turulmaslamaclyla, okulunuz ve kurumunuzda a9tlan kurslara ait ekte sunulan 9izelgenin
resmi verilere dayanarak dogru olarak tanzim edip en ge9 10.02.2015 giinii mesai saati
bitimine kadar MUdiirlUgumiiz hayat boyu ogrenme boliimiine teslim edilmesi hususunu;
Geregini Bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a
Milli Egitim Mudiirli
EKLERi:
Tablo (1 Sayfa)
DAGITIM;
i1ge Kaymakamhklarma
HEM ve Mes.Egitm.Mud
Tiim Okul Mlidiirliiklerine
Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalarum~r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenOb 18-68f6-38fc-9c9c-07bO kodu ile teyit edilebilir.
Download

MUS VALiLiGi