OKUL HEYECANIM
Okulumuzu Koruyalım
Okulunuzun ve çevresinin korunmas› ile ilgili en önemli
sorun nedir? Bunun çözümü için düflündüklerinizi yaz›n›z.
Öz De¤erlendirme Ölçe¤i
Afla¤›daki tabloda size uygun seçene¤i iflaretleyiniz.
Okul ve çevresini koruma konusunda kendinizi de¤erlendiriniz.
“Bunu çok iyi yapabiliyorum.” için ☺,
“Bunu k›smen yapabiliyorum.” için ,
“Bunu henüz yapam›yorum.” için sütununa “x ” iflareti koyunuz.
Ölçütler
☺ 1. Okulumu, s›n›f›m› ve okul eflyalar›n› korurum.
2. Okul bahçesindeki bitkileri korurum.
3. At›k ve art›klar› yerlere atmam. Çöp kutular›n›
kullan›r›m.
4. Okula ve çevresine zarar veren arkadafllar›m›
uyar›r›m.
5. Tuvaleti temiz kullan›r›m.
6. Lavabolar› temiz tutar›m.
7. Okulu ve çevresini koruman›n vatandafll›k görevi oldu¤unu bilir, ona uygun davran›r›m.
41
OKUL HEYECANIM
Atatürk’ün Hayatı
Noktal› yerleri belirtildi¤i flekilde doldurunuz. Sayfadaki bofl yerlere Atatürk resimleri yap›flt›rabilirsiniz.
.........................
.........................
................................
Do¤du¤u yer
Babas›
Annesi
Okudu¤u okullar
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
42
Download

01 HB2 1.kitap DK giris