T.C.
REYHANLI K AY M AK A M LIĞI
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü-154566
SAYI : 86555309-610/ H U T
KONU: Okul Sağlığı Hizm etleri
İş Birliği Protokolü
18/09/2014
M ÜD Ü RLÜ ĞÜ N E
REYHANLI
Llatay Valiliği İl M illi Eğitim M üdürlüğünün 2014-2015 Eğitim -Ö ğretim Yılı “Okul Sağlığı
Hizm etleri iş birliği protokolü” konulu protokol ekte gönderilm iş olup; A ile H ekim lerinin okul
sağlığı (1.sın ıf öğrencilerine) hizm etlerini eksiksiz ve tam olarak, koordineli bir şekilde
yapabilm elerini sağlam ak amacıyla, öğrencilerin aile hekim lerine ulaşm alarında sıkıntı yaşanm am ası
ve bağlı bulundukları aile hekim lerine yönlendirilm esi için öğrencilere “Okul Sağlığı Tarama
Form ları “nın (ek-1 in) reyhanlim eb sitesinden indirilerek dağıtılması ve velilerin/öğrencilerin bu
konuda O kulunuzca bilgilendirilm esi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önem le rica ederim.
Ek : 1 Adet protokol Örneği (5 Sayfa)
2 Form (8 sayfa)
Dağıtım: Tüm İlkokullar
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanlı/HATAY
Tlf
: 326 413 10 56 - 65 75
irtibat
A.ISKIFOGLU
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
1074
http//
reyhanli-m eb.gov.tr
e-mail
ahm et_iskif852 6@ ho tm ail.co m
V
¿¿¡¡i*
T.C. MİLLÎ E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I İLE T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I A R A S IN D A
OKUL, S A Ğ L IĞ I H İZ M E T L E R İ İŞBİRLİĞİ P R O T O K O L Ü
Madde 1. TARAFLAR
„
Bu protokolün tarafları; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T. C. Sağlık Bakanlığı’dır.
Maıiılc 2. KONU
‘
îş bu protokolün konusu; Okul sağlığı hizmetleridir.
Mailde 3. AMAÇ
OkuIun çcVresi dahil sağîiğr öhımsuz olarak etkileyen her türlü etmenin denetimi ile okulda
çiıİjşai-ıHtnn vc öğrcncîlerin sağlıklarııun en üst düzeye çıkartılması.
M adde 4. KAPSAM
Bü protokol T;C. Millî Eğitim; Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitini Müdürlükleri,
İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları: T.C Sağlık Bakanlığı. İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık
Grup Başkanlıklar], Sağlık Ocaklarım kapsar.
Madde 5. DAYANAK
3797 Sayılı Millî Eğilim Bakanhğmın Teşkilat ve Görevleri Hakkında- Kanunun 4 l/c
maddesi, 5283 .Sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuntluşlarına ait Sağlık Birimleri.mn Sağlık
Bakanlığına Devredilmesine Dair
Kanunun 9. maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu‘nun 3 'üncü ve 163'üncü maddeleri, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyal leş tiril mes i
HakkındaKanun, SağlıkHizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge.
Madde 6. YETKİLİ B İR İM LER
Bu protokol hükümlerinin uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı adına " Sağlık İşleri
Dairesi Başkanlığı;, Sağlık Bakanlığı adımı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
yetkilidir.
Madde 7.TARAFLARIN YÜKÜM LÜLÜKLERİ
7. 1 .Milli Eğirim Bakanlığının Yükümlülükleri
7 . 1.1 Protokol
hükümleri Milli Eğilim: Bakanlığı adına Milli Eğitim Müdürlükleri
!a ra fi ndan yti rii t ü Ie c eğ inde n, bü protokolü ti Millî Eğitim Müdürlerine duyurmak ve
yapılacak çaliimalar için gerekli talimatları vern'iek,
7.1.2 Okul sağlığı: hizmetlerinin yürütülmesinde ve sonuçların Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığına bildirilmesinde Oltııl Saflığı H izm etleri Uygulama T alim atı hüküm lerine
güre hareket edilecektir.
7.1.3 Çalışma planım
sağlamak, :
uygulayacak
personele formların çoğaltılarak gönderilmesini
7.î.4 Sağlık kuruluşlarıyla okul, müdürlüklerinin ^iletişimini sağhimak,
7.1.5 Sağlık personeline taşıt, eğitim için a ra ç - gereç sağlamak,
7.1.6 Okul sağlığı hizmetleri kapsamında gidilecek okul müdürüne önceden haber verilerek
okulda gerekli:hazırlıkların yapılmasını sağlamak,
7.1.7 Okul sağlığı ile ilgili çalışmalara ait verilerin toplanarak bir bütiin halinde ve
doğru biçimde: F o rm -5 !e işlenerek Ocak ve Haziran aylarında Sağlık İşleri. Dairesi
Başkanlığına ulaştırmak. Ayrıca toplanan verilerin sonuçları ile ilgili bilgileri İl Sağlık
Müdürlükleri ve Sağlık Dakanlığma bildirmek.
7.1.8 Fakır öğrencilerin tedavilerinin .sağlanmasına yardımcı olmak.
7.1-9 Çevre sağlığı sorunu (su, tuvalet.....vs.) olan okulların .sorunlarının çözümlenmesi
için sağlık teşkilatı vc yerci idarelerle işbirliği yapmak.
;
7.2 Sağlık Bakanlığının Y ü k ü m lü lü k k ri
"İ. '
7.2.1
Protokol lıükünıleri Sağlık Bakanlığı adına İl . Sagh'k" ¡^dM üR l.eri ;-taral.tndari.
yürütüleceğinden; protokolü. İl Sağlık Müdürlerine duyurmak vc yapılacak . çalışmalar için
¿erekli talimatları vermek.
72.2 Okul sağlığı hizmetlerinin^ yürütülmesinde okul öğretim personeli,; çocuk ve genç
aileleri ile işbirliği yapılarak bir ekipiıaHndc çaltştlnıasını sağlamak,
7.2.3 Okullarda, özellikle okula yeni başlayan öğrenciler başta olmak Üzere, bölgesel
özellikler de dikkate alınarak, genel muayene ve hastalık (görme, .işitMea•ğeli^niic..-geriliği;
vb.) taramalarını yapmak,
7.2.4 Öğrencilere gereken aşılarm zamanında yapılmasını sağlamak, .
7.2.5 Öğrenciler, öğretmenler, okulda çalışanlar ve gerektiğinde velilere sağlık konularında
eğitim vermek.
7-2.6 Verilen hizmet ile ilgili kayulan (utmak.
7.3 O rtak H üküm ler
7.3.1 Okulfar ve benzeri yellerde öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla gerekli
tedbirlerin alınması için, il ve ilçelerde ilgili Vaii Yardımcısının/Kaymakamın
başkanlığında. İl Sağlık Müdürlüğü/İlçe. Sağlık Grup Başkanlığı ve İl Milli Eğitim
Müdüriüğü/İİçe Milli Eğitim .Müdürlüğü temsilcilerinden bir komisyon oluşturulmasını
sağlamak (Bu; komisyon ildeki okullar ve benzeri yerleri değerlendirecek ve çalışma
planlarını yapacaktır).
7.3.2 Sağlıklı vc yeterli içme kullanma suyu bulunması, kalitesinin sürekli izlenmesi vc
gerekli tedbirlerin alınması.
7.3.3. Derslikler ile diğer salon ve odalar, tuvaletler, avlu ve bahçeler, kantinler ve
yemekhanelerin öğrencilerin gelişim çağına uygun nitelikte, gerekli asgari teknik vc
hijyenik şartlara sahip olmasının sağlanması,
7.3.4 Okulların çevresindeki öğrencilere hitap eden işyerlerinin gerekli asgari teknik ve
hijyenik şartlara uygun faaliyet göstermesi, bu işyerlerinde satışa sunulan iiriin ve
hizmetlerin gerekli sağlık şartlarına uygun olmasının.sağlanması,
7.3.5 Kantin ve yemekhanelerde, sağlığa uygun, çocukların ve gençlerin yeterli ve dengeli
beslenmelerinin sağlanmasına yönelik besinlerin satışının yapılması, güvenli gıdaların
tüketime verilmesi, çevrede açıkta, gıda satışının önlenmesi, bu işyerleri ile kantin ve
yemekhanelerdeki tüm görevlilerin periyodik portör muayenelerinin yapılması ve
yaptırılması,
7.3.6 Yemek servisi bulunan okullarda ve okul beslenme hizmetlerinin yürütülmesinde
çocukların ve gençlerin enerji ve besin öğeleri ihtiyaçlamııi karşırayacak, şekilde uygun
menülerin planlanması.
7.3.7 Okullar ve benzeri yerler ile çevreleri ve çevrelerindeki işyerlerinin, oluşturulacak
ekipler aracılığıyla tetkik ve kontrollerinin yapılması, bunların sonuçlarına göre, gerekli
sağlık şanlarına uygun olmayan okullar vc benzeri yerler ile sahipleri, gerekli asgari teknik
ve hijyenik şartlara uygun faaliyet göstermeyen.-Sağlık.şartlarına uygun olmayan ürün ve
hikmetleri satışa sunan işyerleri ve sahipleri, yasaklara aykırı hareket edenler ■île
zorunluluklara ve alınan tedbirlere uymayanlar hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda
gerekli hertürlü işlemin .-..yapılması ve■'yaptırılması,
7.3.S Konu hakkmda İl ve İlçe Umumi HıfossıhhaMeclİBİeritıin, kamuo^ünuh;ye .ilgili;
.birimlerin bilgilendirilmesi.
‘3.
Madde
PROTOKOLÜN SÜRESİ
İş bu protokol, imzalandığı tarihten geçerli olmak üzere tarafların karşılıklı olarak feshitte
karar vermelerine yada yeni bir protokol imzalanıncaya kadar devam, edecektir.
Madde ■ YÜRÜRLÜK
•Bu protokol2,5L't?y 2006 tarihinde 2 nüsha halinde imzalanarak'yürürlüğe girmiştir.
M ÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI.İLE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA 25.09.2006; TARİHİNDE
İMZALANAN OKUL S AĞLIĞI PROTOKOLÜNÜN UYGULAMA ESASLARI
(Okul Sağhğı Hizmetleri Uygulama Talimatı)
1. İlde okul sağlığı b ile tle r in in yürütülmesinde-, başta Sağlık Müdürlüğü olm ak üzere Vereın.
Savaş Dispanserleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Bölge Hastaneleri, Askeri Birlikler gibi
tüm sağlık kurüluşlan ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği sağlanması için ilgili .vali yardımcısının
başkanlığında bu kuruluşların temsilcileri İl, İlçe M illî Eğitim Müdürlerinden oluşan Okul
Sağlığı Komisyonu kurulacaktır. Bu komisyon ildeki tüm ilköğretim ve ortaöğretim
okullarını kapsayacak şekilde bir plan yapacaktır.
2. İlçelerde planın yürütülmesinden ilçe Milli Eğitim M üdürleri sorumlu olacaklardır.
3. Okul Sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde ve sonuçların Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına
bildirilmesinde, daha önceki yıllarda görülen aksaklıkların giderilmesi için komisyonda okul
sağlığı rehberi, genelge ve uygulama taliman dikkatle gözden geçirilecektir.
4. Aynı şekilde planı uygulayacak elemanlara da bu dokümanların çoğaltılarak gönderilmesi
sağlanacaktır.
5. Sağlık kuruluşlarıyla okul müdürlüklerinin iletişiminin sağlanmasından M illî Eğitim
Müdürlükleri sorumlu olacaktır.
6. Ayrıca Millî Eğitim Müdürlükleri.
a) Formların çoğaltılması
b) Sağlık personeline taşıt, eğitim için araç-gereç sağlanması,
c) Sağlık kuruluşlarında hazırlanan istatistiklerin toplanarak bir bütün halinde ve doğru
biçimde Sağhk İşleri Dairesi Başkanlığına ulaştırılması,
d) Fakir Öğrencilerin tedavilerinin sağlanması, için çaba harcanması,
e) Çevre sağlığı sorunu (su, tuvalet,... .vs.) olan okulların sorunların çözümlenmesi için
yerel idarelerle işbirliği konularında gereken çabayı göstereceklerdir.
7. Formların kullanılmasına ilişkin açıklamalar üzerinde belirtilmiştir. Buna: uygun olarak
düzenlenmesine dikkat edilecektir.
8. Sağhk kuruluşlarınca; Form 5 doldurulurken dikkat edilmesi gerekli noktalar:
a) Tüberkülozla ilgili sonuçlar verilirken sonuçlarının neye.dayandığının belirtilmesi
(Örneğin PPD taraması sonucu şüpheli Tbc., Tetkik, sonucu Tbc,, klinik şüphe gibi)
illerde Verem Savaş Dispanserleri ile işbirliği kurularak ekibe katılmaları ya da ilde
taramanın yapılması İçin çaba sarf edilmesi ve sonuçların Verem Savaş
Dispanserlerinden alınması gereklidir*
b) Parazitoz bölümünde barsak paraziti dışındaki bit, uyuz gibi paraziter hastalıkların ayrıca
belirtilmesi,
c) Diğer hastalıklar bölümünde belli başlı hastalıkların belirtilmesi,
d) Ağız ve diş sağlığı bölümünde çürük diş sayısının değil, çürük dişi olan öğrenci sayısının
belirtilmesi,
e) Diş fırçalama alışkanlığı bölümündeki toplamın, muayene, edilen öğrenci sayısını tutup
tutmadığının kontrol edilmesi, eğer dış muayenesi yapılan öğrenci sayısı taranan öğrenci
Sayısının-altında vada üstünde ise belirtilmesi,
i) Çevre sağlığı bölümünde tuvaletler, lavabo, su gibi her bölümdeki seçeneklerin
toplamının taranan okul sayısı ile uyumlu olmasına dikkat edilmesi,
g) Sevk edilen öğrenci sayısının içine diş tedavisi için yapılan sevk sayılarının eklenmesi,
h) Uyumsuz öğrencilerin tamamının Rehberlik Araştırma Merkezlerine gönderilmesi,
9. Tarama ekipleri okullara gitmeden okulda yapılması gereken hazırlıklar;
Tarama yapılması,planlanan okulların yetkilileri Milli Eği tim Müdürlüğüne davet edilerek
öğrenci sayısı kadar Form I ’lerin okul yetkilisine teslim edilmesi, tarama konusunda vc ekip
okula gitmeden .önce yapılması gerekenler konusunda aydınlatılması uygun olacaktır,
a) Sınıf öğretmenlerinin Form l ’deki öğrencilerle ilgili bilgileri doğru doldurması.
b) Sağlık taramasından önce öğrencilerin bukonuda öğretmen tarafından ..bilgilendirilmesi,
sağlık sorunu olan öğrenci velilerinin arzu ederlerse okul sağlığı ekibine bilgi vermek ve
muayene sonuçlarını.almak üzere tarama günü okııla gelmeleri içiıı-duyuru yapılması,
c) Muayene odalarının hazırlanması,
d) Muayene masalarının hazırlanması içiıı sıraların üzerine battaniye getirilmesi
e) Sağlık eğitimi çalışmaları içîri uygun bir yer hazırlanması, gerektiğinde TV, Video içiıı
düzen, kurulması,
f) Evlerde kullanılmayan ilaçların toplanması ve sağlık eİubine^eslim' edilmesi için duyuru
yapılması, kullanılabilecek durumdaki uygun İlaçların fakir öğrencilere dağıtılması,
10 -Muhtaç öğrencilerin ileri tetkik ve tedavileri için Milli Eğitimi M üdürlüğü aracılığıyla Milli
Eğitim Bakanlığı Vakfi’.ndan yardım alınabileceğinin hatırda tutulması ve gerekirse girişiminde
bulunulması,
11 - Okul sağlığı ekibinin taramalar başlamadan önce toplanarak onlara tarama konusunda ekip
başkanı, tarafından bilgi .'verilmesi,
12- Okula gidilirken Milli Eğitim: Müdürlüğünden bir yetkilinin birlikte gelmesi, çevre sağlığı
denetimine katılması ve okulun sorunları konusunda bilgi sahibi olmasının sağlanmasında
gerekli yardımın yapılması için ilgili kuruluşların uyarılması işleri çabuklaştıracaktır. Bu. konuda
yerel olanaklardan (Örneğin; Özel vc gönüllü kuruluşlardan, oku] aile birliğinden)
yararlanılması,
13-Sağlık eğitiminde sağlıkla ilgili film, video kasetlerinden ve film gösterme araçlarından
yararlanılması,
14-DoğaI afet kriz, hail erinde daha önce duyurulmuş tedbirlere uygun hareket edilmesi ve sonuçtan
bilgi verilmesi,
15- Okul sağlığı ve sağlık eğitiminden sorumlu olacak görevlilerde zorunlu haller dışında görev
değişikliğine gidilmemesi,
16- Acil hallerde bilgi için Daire Başkanlığımızın telefonlarına başvurulması
gerekmektedir.
Form-1
T.C
M İLLİ EĞİTİM BA K A N LIĞ i
Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı
O K U L SAĞLIĞI ÖĞRENCİ M U A Y EN E FORM U
Oku Ki
Adı Soyads
Numarası
Cinsi
Yaşı
Boyu
Agsrlığı
* '
I ) Erkek
2) K ız :
“ k l □
□
.Cm.
-Kg; .
□
Normal
Kan Basıncı
İ’PD
Düşük :
i— 1
( ...... ..n im .h g .)
.m m .
G Ö Z M U A Y E N E Sİ
Ş a şılık
:
V ar
Yok
'■ D
□
□
:
Diğer
-
I
Normıı i :
I Sağda Görme Z ayıf
□
Göflne Keskinliği
İki Gözdede Görme Zayıf :
Trahom vb.)
Soida Görme Z ayıf
P İS M t JAYEN KSİ
Çürük Süt Dişi Say ısı
Dolgulu Süt Dişi Sayısı
Çiitük Kalıcı Diş Sayısı
Dolgulu Kalıcı Diş Sayısı
Çekilmiş Kalıcı Diş Sayısı
:Vlnloklü2yon.
Var
Diş Fırçası Kullanma Alışkanlığı
Var
□
□
Y OK
FİZİK 'MUAYENE
Suçlı B eri
■: Normal
Bit
M anjar
Diğer
D er i
: Nonııal
irer
K u la k
; Normal
Buşon
Perfore 2ar
Diğer
Burun
: Normal
Septum Deviasyomı.
Diüer
: □
Forın-1
: N orm al
'
Kronik T onsilit
N azoreringeal Akıntı
Boğaz
Boyun
Diğer
:
: Norm al
:■
Goiirc
;
Diğer
Göğüs
:
;
:
•
: Normal
D e fo rm it e (Sko ly o 2 vb;):
Diğer
:
A kciğer
: Normal
Diğer
:
:
K alp
: Normal
D iğer
;
: Normal
Hepaiomegali
:
K arn ı
Ü rogcıutal Sistcnı
E kstire m ite
Diğer
: No final
İnmemiş Teşhis
:
Diğer
: Normal
Töpailık
Atrofı
:
□
□
S p lc n o m e g a li: [
1 Hcrni : [" [
U
Yürüyüş
r-—
Dcformilc
B o z u k lu ğ u : |
Düz Tabanlık
A .lçe D ışa bas;.
anhk : □
:
:
Diiier
V arsa A kul Hus.
R uhsal Uyum D u ru m u
( Öğretmen in G özlem ine Göre)
Uyumlu
[..
| U yum suz : |
|
Çok Uyum suz ;
KONÜC
S aptanım P ato lo jiler
' 1. Yok
j .
Diş Ki-'kiîiıi
lm?a
Doktor
İm za
N ot t B u'forrn,'dcgcH cndirm efcr bittikten sonra öğrencilerin kişisel dosyasına konulm ak üzere okula
bırakılacaktır.
Form-2
Okıllun- Adı
'■
..............-............... *......... '-•••“
Adresi /T el
:................................ ...... .
SağlıkTaramasının Yapıldığı Tarih
OkulÖğı’enci Sayısı.
i
%
....................................... .........
r.
:........ ..................... .................
Sınıf Öğrenci Sayısı
: .......................................... —
Sınıfı Adı
,,
........ — ....................
..... .......... .............. .
Hastalık Bulunan Öğrenci Sayısı
.
Sıra'Nü
Sonuçlar
Ö neriler
Teşhis
Adı Soyadı
'
'
.
.
r.
■
I
1
....1s
i
1
i
1
..
!....
!
I
......
N O T.:-Bu fotin her sınıf için' - nttsKa halinde hazırimıacitk, Sağlık ekibi vc sınıf öğretmeni Hc birlikle düzen Icnccefc, bir
nüshası okulda diğer nüshîisı Sûgİık'EğiıimMcıkcztndc-bulundurulaeafcıır.
İMZA
Form -3
T.C
M İL L İ EĞ İTİM B A K A N LIĞ I
Sağlık İşleri Eîairesi Başkanlığı
O K U L VE ÇEVRE SAĞLIĞI FORM U
■Okıılu
Adresi- Tel
Tarama Tarihi
Müdürün. Adı Soyadı
Okulun Su Durumu
H. 5y : *-
; Şehir Suyu Vıır
: Şehir Suyu Yok
: Şehir Suyu Yuk-Sıs Bidonları var
: Hiç Suyu Yok
Oku iun Tu vale t. Du ru mu
Tuvaleti V ar Sıhiıİ
Tuvaleti Var Gayrî Sıhhi.
Tuvaleti Yok
Lavabolarda Sabun v ey a Benzeri Temizlik Malzemeleri
,V „
: □
Y<*: Q
[Ik Y ardım Dolabı ve M alzemesi
.Okullarda Cop vl- Atık i kım m u
Çöpler Sağlığa Uygun Olarak T oplanıyor
Ç öpler Sağlığa Uygun O larak Toplanm ıyor
Çevrede Septik Kaynak V ar (Belirtin iz)
Çevrede Septik Kaynak Yok
SO N U Ç
Çevre Sağlığı İle İlgili Ö nlem ler Alınmış
Çevre Sağlığı ile İlgili Ö nlem ler Alınmamış
Ö N E R İL E R
İm za
D oktor
İmza
M.E. M d. Yetkilisi
im za
Okul M üdürü
N a t : Bu form. Sağlık ekibi başkanı (D oktor) Okul Müdiirii ve M ilîi,E ğitini M ü d ü rlü p n d e n görevlerıdirnen
bir yetkili ile birlikte okul denetlendikten sonra düzenlenir. Her ay varsa aksaklığın giderilip giderilmediği
ilgili bölüm e işlenir.
{ Forao-4)
T .C
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
............\Lk ve Ortaöğretim OkuHarında
Öğrenci ve Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçlan
(Sayısal Olarak)
OKULUN ADI
TOPLAM ÖĞRENCİ :
SINIF SAYISI
:
MUAYENE OLAN
ÖĞRENCİ SAYISI
i
O K U L L A R D A ....,...................SIN IFL A R D A BELİRLENEN H A STA LIK LA R :
Alerji ve Cill Hastalıkları
Kulak .Problem leri’..
Durun Problemleri
Göz Bozuklukları
{Şaşılık-Görme Bozukluğu)
(Otit,PeıTore Zar vb.)
^(Dev i as yon Kr.Siruizit
vb.)
Boğaz Problemleri
Kalp Hastalıkları
A kciğer Hastalıkları
O rtopedik, problem ler
(Kr, Bronşit, Astma
(SkolvoZjKifoz içe dışa
(Kr. Tonsilit,Giıafr. Kr.Faranjiı (Anomaliler, Kapak
Bronşhiale vb.)
vb)
’Hastalıkları vb,}
basm a, dtiz tabanlık)
Gelişm e Geriliği
Ürogenital Problem ler
Karm Problemleri
■Parazi toz
(Hepaıospianoniiigiil.
(inm em iş teslis vb.)
Çölyak vb.)
Tüberküloz
Diğer (Bölgesel ve
Ruhsal Bozukluklar ve Zeka
Ö ğrctm en-Ö ğrenci
ÜC-Tİlİl’İ
İklimsel)
Toplam ı
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Çürük kalıcı-(6-yaş
dahil)
Dişi olan öğrenci
Çtırük süt dişi olan
öğren di
tvlalokluzyoııve
Ö rio’dontifc '
Bozukluklar
Dolgu dişleri olan
öğrenci
Diş Fırçası
Kullanm aA hşkanlığı
VAR
YOK
SONUÇLAR
REÇETE
İLAÇ
REH BERLİĞ E SEVK
H ASTANEYE
SEVK
ÇEVRE-SAĞLIĞI VE ÇEVRE KONTROLÜ
•t"-TUVALETLER
SU
Şelıir suyu var
SAĞLIK OCAĞINA
SEVK
Hiç suyu yok
Su bidonu var
Sağlığa uygun
LA VABOLAR
Sabun ve benzeri temizlik
malzemesi
Sağlığa
uygun değil
Var
i
İlk yardım dolabı ve
. malzemesi
Yok
Var
i
...................:.....-..................
Çöp Toplanması
Sağlığa
Uygun
Yok
Sağlığa
Uysun Değil
Çevrede; Septik
Kavnafc
Var
Yok
i
■ - -...
Çevre Sağlığı ü e İlgili
Önlem
Alınm ış
Onieııı
Alınmamış
Not: Bıı form okul sağlığı taraması yapılan Iıer okul müdürlüğünce iki misi ki düzenlenerek; bir nüshası
Milli Eğilim MüdtlHüğüne görıderilir, D iğei'nüshası okul kayıllarmda korunur,
-.
I.C,
(Form-5)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Öğrenci- Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları
{ T a rih ......../ ......... / ____ i .......... / Öğretim yılı)
Muayene. Edilen
Öğretmen Sayısı
Muavene Edilen
Öğrenci Sayısı
Toplanı Öğrenci
Sayısı
Toplam Okul Sayısı
ILI
........
-‘ti
TESPİT EDİLEN HASTALIKLAR / Gûreııci—Öğretmen Sayısı.'
Duru» Problemleri
AUcrji ve Cilt Hasialıkları K ulak P ro b le m le ri
{Deviasyon Kr.Sinüzit vb.)
(O tn v P eH ore Ziır vb.)
(Şaş111k-Görme Bozuk Iuğu)
Göz Bozuklukları
'Boğaz Problemleri
(Kr.Tonsiliİ, Guain Kr, FaranJit
vb)
Kalp'Hastalıkları.
(Anomaliler. Kapak
Hastalıktan vb;)
Akciğer Hastalıkları
CKr.Bronjii, Astma
Bronjhiale vb.)
Ortopedik Problemler
(Skolyoz, Ki toz, içe.dışa basma,
düztabanlık).
Pürazitoz
Gelişme Geriliği
Kanıt Problemleri
(Hepatospianomagai
Çülvak vb.)
Ürogenita! Problemler
(İnmemiş testis vb,)
.Ruhsal Bozukluklar veZeka
Geriliği
Tüberküloz
Diter (Bülgescl ve
İklimsel)
Öğretmen-Ö grenci Toplam i
AĞ IZ VE D 5-SAĞLlcSr
Çürük kalıcı i6 :ya$ dahil)
dişi olan öğrenci
Çüriilv küt dîşt olan
öğrenci
Dolgu dişleri olan
öğreniri
Malokluzyon vc
Onodoııtik
Bozukluklar
Di? Fırçası Kullanma.
Alışkanlığı
Ü la it öğrenci Olmayan
Öğr. '
TARAMASONUCUNDA YAPILAN İŞLEMLER
R c ç c îc Y a z d a n
Ücretsiz İlaç
Verilen
Sağlık Ocağı veya HaSı.Sevk
Rehberlik ve Arş.Mrfc.
Sevk
Toplam Öğr,
ÇEVRE SAĞLIĞI
TUVALETLER
SU
Şehir suyu
cıları okul
Su bidonu olan
okul
Hiç suyu
olnıavan okul
Sağlığa uygun
tuvaleti olaıı
uk«5
Sağlığa uygun
tuvaleti olmayan
okul
LAVABOLAR
Sabun ve benzeri temizlik maddeleri
■■
Olan oku!
Olmaya» okul
.
lik yardım dolabı ve malzemesi:
Olan Okul
..Olmayan
Okııl
Çöp Torbası
Sağlığa
Sağlığa
Uygun
Uygun
Değil
Çevrede Se 3tik .Kaynak
Olan Okul
Olmayan
Okul
11 Milli Eğitim Ştıbe Müdürü
Sağlık Ocağı Baştabibi/Yetkilisi
Çevre Saflığı ile İlgili
Önlem :
Önlem
Alınmamı«:
Alınmış
li Milli Eğitim Müdürü
Aeı.Suyaddmza MUhtir
iİ
Form - 6
T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
............. ..................SAĞLIK OCAĞININ
YILLIK ÇALIŞMA RAPORU
PERSO N EL M EV C U T D U R U M U _____________________A R A Ç D U R U M U
Personel
Mevcut
Uzman Hekim
•
Fiilen
çalışan
Araç
Faal
Motorlu Taşıt
Buzdolabı
kim
Diş Hekimi
Eczacı
Hemşire
Lab. Teknisyeni
Diğer Sağ.Personeli
Memur
Hizmetli
ŞoRir
Çalışmıyor
Yok
.
Mikroskop
Santrifüj
Hematokrit Cihazı
Sablı Cihazı
Diş Ünitesi
Sterilizator
Spektrofotomerte
Benmari
PO LİK LİN İK Ç A LIŞM A SI
Toplam hasta
sayısı
Küçiik cerrahi
müdahale sayısı
1
Tıbbi tedavi s Sevk edilen hasta
yapılan hasta '• sayısı
sayısı
i
f
Rapor verilen
hasta sayısı
Enjeksiyon
yapılan
hasta sayısı
L A B O R A T Ü V A R ÇALIŞM ALARI:
idrar
Kan
j
Gaita
(Hb.Hot.Bk.) ! (Parazit-Gizli
|
Kan)
Kültiır :
Boğaz
Gaita
Diğer
î
!
Sağlık Ocağı Baştabibi/Yetkilisi
Adı Soyadı
İmza
Pansuman
mayısı
Form-?
.............İLİ OKUL ¡SAĞLIĞI KOMİSYONU 200,-/200... ÖĞRETİM YILI OKULLARDA YAPILACAK
OKUL SAĞLIĞI-SAĞLIK EĞİTİM İNDE TARAM ASI ÇALIŞMA PROGRAMI
Download

Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü