T.C
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
Sayı : 33773088- O |C\ 0°> - I <î( ^ 2 - 4 ^
Konu : Yönetmelik
0. l/l 0/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve revize
edilen, “Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı - Ulaşım Koordinasyon Merkezi Özel Toplu Taşıma Araçları - Özel Servis Araçları - Fayton Taşımacılığı - Ticari Taksiler ve
Taksi Duraklan - Karayolu Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, Parkomatlı Park Yerleri, Genel ve
Bölge Otoparkları ile Karayolu Toplu Taşım Araçlan Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik Taslaklan’nm, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini;
arz ederim.
Selahattin ARTUN
Mali Hizmetler Dairesi Bşk.
Uygun görüşle arz ederim.
.©İ./10/2014
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Menderes TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkanı
EKİ:
-Yönetmelik Taslağı (8 adet)
Adres: Karaalioğlu Parkı İçi
W eb : www.antalva.bel.tr
07100 ANTALYA
Tel: 02422495282
Fax: 02422495285
E-Posta: sg@ antalva.bel.tr
kalite@ antalva.bel.tr
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri
doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli
dağılımının temin edilmesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafmdan sunulan hizmetlerde kalitenin
artırılması ve vatandaşlarımıza medeni yaşamın gereklilikleri doğrultusunda hizmet vermek için,
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik; Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığının ve bağlı birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 22.02.2007 tarihli
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik, 12.01.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve
Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğine,
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Başkanlık: Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını,
c) Belediye: Antalya Büyükşehir Belediyesini,
ç) Birim: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı müdürlüklerini,
d) Daire Başkam: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Yönetim
Teşkilat
MADDE 5 - (1) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı aşağıda belirtilen
müdürlük ve servislerden oluşur:
a) Toplu Taşıma Hizmetleri Şube Müdürlüğü
b) Trafik Şube Müdürlüğü.
c) UKOME Şube Müdürlüğü,
ç) Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü,
d) Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü
e) Mali ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetim
MADDE 6 - (1) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığında sunulan hizmetler;
bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Daire Başkanlığı ile Daire Başkanlığı'na bağlı Şube
Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkanlığı ve Bağlı Müdürlüklerin Görevleri
Daire Başkanlığının görevleri
^
MADDE 7 - (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Antalya ilinin mevcut ve gelecekteki ulaşım politikalarını belirlemek, ulaşım taleplerinin
gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek, yapmak,
yaptırmak,
b) Kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda
ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlamak,
c) Antalya ili nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım
kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak/
hazırlatmak, onaylamak/onaylatmak, uygulamak/uygulatmak ve zaman içerisinde uygulamaların
etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmek,
ç) Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri
gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler
hazırlamak-ve /hazırlatmak,
d) Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu
ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel
öğesi olan toplu taşımanın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, can güvenliği ve maliyet
unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve erişebilirliliği artırmak için, Ulaşım Ana Planı
doğrultusunda, yol ağının toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlamak/
hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
e) Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya
yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri ve önlemler geliştirmek,
f) Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve
konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık
sağlayıcı önlemler geliştirmek, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı
standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve
güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,
g) Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projeler kısa vadeli ve az yatırımla
gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlamak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü
gözeten projeler hazırlamak/hazırlatmak,
ğ) Ulaşım projelerinin, Antalya İli’nin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar
vermeyen çözümler içermesi konusunda özen göstermek ve bu kentsel özelliklerin değerlendirilmesi
ve geliştirilmesine yönelik önlemlere öncelik vermek,
h) Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla;
trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı
önlemler almak. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımanın erişebilirliği ve konfor düzeyini
arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşıma ile
bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek,
ı) Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini
belirlemek amacıyla, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini,
ulaşım planlan ve projelerinin hazırlanması sırasında uyulması öngörülen ilke ve standartları
/.‘f - .j-'.y
İp.
f ; i ,
i
-
‘J ' ı l j ' U ’J ' - i .
v Vİ • IM' V' i ’- i
.
i,1!|.r ı, i
• ’. v l < I t » •( ' «*
I -
.
. -
r
k-:.
-
l
. 1 : * r <ı
>
.
I. «.? .•
n
i ■
p
i
■
' -h \ \ ( * 1 : ! v < *
CI0.OO.YM.O4/R.O3/2.12
'
’
v.J
5.
.pTt’/ 1
M U 1/ r ...
\ (
i ■1
ı,
-I
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
i) Kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek
planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak,
j) Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında ilgili tüm kamu
kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak.
Toplü Taşıma Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 8 - (1) Toplu Taşıma Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 5216.sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 6360 sayılı
Kanun gereği, şehir içi toplu taşım sistemini Belediye araçlarıyla veya özel toplu taşım araçlarıyla
planlamak ve yürütmek,
b) Resmi daireler ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine otobüs-temin etmekr
c) Yeni-açılan yerleşim bölgelerine ve vatandaşlardan gelen taleplere göre hat, güzergah ve
saat-çizelgelerini hazırlamak-ve4akip-etmek.
b) Belediye sınırları içerisinde hat ve güzergah ihtiyaç ve taleplerini toplu taşıma yönetmeliği
de dikkate alınarak incelemek ve değişiklik yapılması gereken durumlarda (hat ekleme-çıkarma,
güzergah revizyonu vb.), önerileri Müdürlük görüşüyle beraber UKOME Genel Kurulunda
görüşülmesi için UKOME Şube Müdürlüğü’ne iletmek
c) Toplu taşıma araçlarının zaman tarifesi ve rotasyon planlarını hazırlamak ve takip etmek.
ç) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki toplu taşım araçlarının (belediye, ihaleli ve özel
halk otobüsleri) denetimini yapmak,
.-,K
d) Kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmaları nedeniyle toplutaşıma güzergahlarında değişiklik
olması ihtiyacı halinde ilgili, kurum ve kuruluşlarla (ASAT, Karayolları, TEDAŞ, Türk Telekom)
koordinasyon kurarak, alternatif yol ve güzergâhları belirlemek,
e) Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği kapsamında
belirlenmiş çalışma şekil ve esaslarına uymadığı tespit edilen toplu taşım araç işleticilerine ve
şoförlerine, ilgili yönetmelik kapsamında cezai işlem uygulamaları gerçekleştirmek,
f) Toplu taşıma hizmetlerine yönelik gelen şikayet, talep ve önerileri kayıt altına almak ve
değerlendirmek^ ve toplu taşıma sistemine ilişkin (hat. güzergah, tarife vb.) bilgilendirme ve
duyuruları yapmak,
g) Klimalı durakların düzenli işleyişini sağlamak, balcım ve onarım işlerini takip etmek Gelen
talep ve ihtiyaca göre, toplu taşıma durak/aktarma merkezi/depolama alanları vb. yerlere ilişkin
önerileri hazırlayarak. UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi için UKOME Şube Müdürlüğü’ne
iletmek,
h) Toplu taşıma araçları ücret tarifelerine ilişkin gelen talepler ya da ihtiyaç doğrultusunda
gerekli ön incelemelerin yapılarak, UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi için UKOME Şube
Müdürlüğü’ne iletmek.
ı)Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma durak/aktarma merkezi/depolama alanları
vb.yerlerde denetim ve organizasyonu sağlamak,
i)Müdürlüğii ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek,
j)Şube Müdürlüğünü ilgilendiren ve UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi gereken
konularda; ön incelemeler ile gerekli tüm bilgi ve belgeleri hazırlayarak, Müdürlük görüşüyle beraber
UKOME Şube Müdürlüğüne iletmek.
k)Elektronik bilet sistemi veri ve ekipmanlarını denetlemek, istatistiksel olarak raporlamak ve
planlanacak yeni ulaşım çözümleri için öneriler sunmak.
l)Toplu taşıma hizmetinin güvenli, düzenli, konforlu ve hızlı gerçekleşmesi için uygulamalar
üretmek ve sistemi denetlemek.
UKOME Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 9 - (1) UKOME Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) UKOME Genel Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yapmak,
, V;
9£ *\l.‘'.M
* : .
m ''
7
B
00.00.YM .04/R.03/3.12
.(t \ l VV.(/ ;•
■/
'
Jr•^V-v( 1 . 1 / ' İ, •
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
b) Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlamak ve üyelere duyurmak,
c)Görüşme tutanaklarını ve oylama işlerini düzenlemek, alman kararları yazmak,
imzalattırmak ve ilgili mercilere göndermek,
ç) Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde nazım plana uygun arazi kullanım
ve ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda, Büyükşehir Ulaşım Planının yapılması için gereken ön
çalışmaları yaparak-kurula-sunmak, ulaşımla ilgili tüm proje çalışmalarının yapılması için gerekli ön
etütleri yapmak
d)
UKOME Teknik Kurul (UTK) Alt Komisyon çalışmalarına nezaret etmek, katılmak,
kurulun toplanmasını sağlamak, alman kararlan yazmak, imzalattırmak ve UKOME Genel Kuruluna
sunmak,
e) Otobüs Minibüs Değişiklikleri, Toplu Taşıma Özel -Yolları,— Toplu Taşıma Durak
Düzenlemeleri, -Taksi Durak Taleplerinin Değerlendirilmesi Kavşak Düzenlemeleri, Tek Yönlü Yol
Uygulamalan-ve Trafik Düzenlemeleri—ile ilgili Etüd-Proje çalışmalart-yapmak, yaptırmak,
e) Toplu Taşıma Güzergâh Değişiklikleri, Toplu Taşıma Özel Yollan, Toplu Taşıma Durak
Düzenlemeleri, Taksi Durak Taleplerine ilişkin ilgili şube Müdürlükleri tarafından hazırlanan ön
inceleme ve görüşleri değerlendirerek, gerekli olması halinde UKOME Genel Kuruluna sunmak,
f)Yol, hemzemin ve katlı Kavşak Düzenlemeleri, Dolaşım Planları. Yön Düzenlemeleri,
Trafik Sakinleştirme Uygulamaları ile ilgili Etüd-Proje çalışmaları yapmak, yaptırmak.
g)
Kavşak kapasite/hacim oranları dikkati alınarak, sinyalizasyon sistemi önerilerini UKOME
Genel Kuruluna sunmak,
»
ğ) Otobüs, minibüs, taksi, servis ve çekici araçlarının taşıma bedelleri ile taşıt trafiğine sınırlı
bölgelerde uygulanacak giriş-çıkış fiyatları konusunda ilgili şube müdürlüklerince yapılan
değerlendirmeler sonucunda, talep ve önerileri UKOME Genel Kuruluna sunmak,
h) Yol kenarı ve açık otopark alanlarına ilişkin planlama, talep, öneri ve değerlendirmeleri
hazırlayarak UKOME Genel Kuruluna sunmak,
ı) Yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı işaret tabelaları ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve
uygulanmasını sağlamak,
i) Ulaşım Ana Planı ve Ulaşımla ilgili her türlü projenin ihalesi, değerlendirilmesi ve
kontrolünü yapmak,
i)
UKOME Genel Kurulu ve Il-T-rafık Komisyonu'na ulaşım ve trafik düzenlemelerine ilişkin
öneriler sunmak,
j) UKOME Genel Kurulu Gündemini belirlemek,
•
«»■:
k) İlçe Belediyeler ve İlgili Kurumlar ile koordinasyonu sağlamak,
1) Kent genelinde ulaşım sistemi ile ilgili incelemeler yapmak, sorunları saptamak, çözüm için
gerekli çalışmaları yürütmek.
m) Trafik Şube Müdürlüğünce ön çalışması yapılmış “Ön Geçiş İzin Belgesi” ve “Geçiş Yolu
İzin Belgesinin” değerlendirilmesinin yapılarak gerekli kararın alınması için UKOME Genel
Kuruluna sunmak.
n)Müdürlüğii ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek
Trafik Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 10 - (1) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca şehirde trafik hizmetlerini
yürütmek üzere;
a) Mevcut trafik sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sağlayacak şekilde yönetimi ile
ilgili tüm faaliyetlerin bir bütün olarak Antalya Büyükşehir Belediyesinin temel stratejileri ve
politikaları uyannca, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde planlanmasını, yürütülmesini
ve denetimini sağlamak,
b) Sinyalizasyon Bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli durumlarda şartname ve ihale
dokümanlarım hazırlamak veya hazırlatmak,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
c) Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik
akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasını temin etmek, bu amaçla sinyal planlarını hazırlamak,
sistemde arıza olması durumtenunda en kısa sürede anzayı gidermek,
ç) Trafiği bir bütün olarak planlama, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve
denetlemek,
d) Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırlan içerisindeki ana ve ara arter yollar ve
protokol anlaşması ile bakım ve sorumluluğu Belediyemize devredilen devlet yolları üzerinde, trafik
emniyetini vec.rgüvenliğini sağlamak amacıyla yatay-düşey trafik işaretlemelerin yapmak ve
yaptırmak, onarmak,
' ~
e) Kamu, kurum ve kuruluşlar- ile vatandaşlar-ın-talepleri arasında Müdürlük bünyesinde
projeler haziriamaky uy gulamak- ve-uygulatmak,
f) Önemli kavşak ve ana arterlerdeki trafik sıkışması, trafik kazaları ve benzeri durumlarında
izlemek trafiğmk akışının daha güvenli ve hızlı şekilde sağlanması için, trafikle ilgili birimlerlein bu
bilgileri aktarmak ve koordinasyonu sağlamak,
g) El ve Araç telsizleri ile Role istasyonlarının tamir ve bakımım yapmak ve Belediye
içerisinde telsize ihtiyaç duyan-bk-im-ve personelin haberleşmesini sağlamak,
ğ) Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için
Karayolları Trafik Kanunu’na bağlı yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak “Ön Geçiş İzin
Belgesi” ve “Geçiş Yolu İzin Belgesinin” teknik çalışmalarını yaparak, konunun UKOME Genel
Kurulunda görüşülmesi ri-çiır birim görüşünü içeren teknik raporla beraber, UK"0ME""Şube
Müdürlüğü’ne iletmek. UKOME Genel Kuruluna sunmak.
h) İhtiyaç ve gelen taleplere göre UKOME Genel Kurul Kararı ile belirlenen yerlere Yeni
açılan yerleşim bölgelerine-ve-vatandaşlardan gelen taleplere göre durak temin etmek,
ı) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan ana arterlerde yapılacak kazı, yol. kavşak
ve asfalt çalışmaları ile ilgili alt yapı kuramlarınca karayolu üzerinde alınması gereken trafik tedbirlerinin
alınmasını ve işaretlemelerinin yapılmasını koordine etmek,
i)Müdürlüğü ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek,
j)Şube Müdürlüğünü ilgilendiren ve UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi gereken
konularda: ön incelemeler ile gerekli tüm bilgi ve belgeleri hazırlayarak, Müdürlük görüşüyle beraber
UKOME Şube Müdürlüğüne iletmek.
Raylı Sistemler Şube Müdürlüğünün görevleri
,.
MADDE 11 - (1) Raylı Sistemler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Raylı Sistem araçlarının koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
b)Raylı Toplu Taşıma Sistemlerinin projeye uygunluğunu ve yapım ihalelerini
değerlendirmek, ihale sonrası gerekli proje ve dokümanları incelemek ve onaylamak, ihalelerin
sonuçlarının geçici ve kesin kabullerini yapmak, uygulama ve projelerle ilgili sözleşmeleri incelemek
ve değerlendirmek, resmi ve özel kuruluşlarla konusu ile ilgili yazışmalar yapmak.
c)
Nostalji Tramvay ve Hafif Raylı Sistem araçlarının hizmet kalitesinin arttırılması adına
çalışma yürütmek; gelen şikayetleri değerlendirmek ve bu doğrultuda yüklenici-işletici © firmayı
uyarmak.
ç)Müdürliiğü ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek,
d)Şube Müdürlüğünü ilgilendiren ve UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi gereken
konularda: ön incelemeler ile gerekli tüm bilgi ve belgeleri hazırlayarak. Müdürlük görüşüyle beraber
UKOME Şube Müdürlüğüne iletmek.
Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 12 - (1) Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)
Kentimizde tahdit kapsamında bulunan Taksi (T), Minibüs (M AB AN) ve Servis (€ )
araçlarının alınabilmesi için gerekli olan Ticari Plaka Tahs^ş B e lg e c in i düzenlemek, , j
fJTPJ.
ı /
I-» \-f-!
) 1 / l' >
’
ı
n .ü Ş tfp A İ J:j-
' f r 'i'l
:?'{ı fi
T? m
a , '! -iv !) :l i !'
I
ı
••
i M ) 1 / l' . ,
OO.OO.YM.O4/R.O 3 / 5 .12
' ' {. n?i
-
'
1! r , .
..-.ı-l; I••t h ı u , . mum.:- v.1•;(:•
ı. .
[ '■
i
\-j I / ı: .
ı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
b) Kentimizde tahdit kapsamında bulunan Taksi, Minibüs (M AB'AN) ve Servis (€)
araçlarının devir işlemlerini yapmak, ve Belediyemiz denetiminde faaliyet gösteren diğer Özel Toplu
Taşım araçlarının devir işlemleri için ilgili evrakları düzenleyerek Büyükşehir Belediye Encümenine
sunmak.
c) Belediyemiz denetiminde faaliyet gösteren Taksi, Servis, Minibüs ve diğer Özel Toplu
Taşım araçlarının araç yenileme, plaka takma ve plaka çekme
işlemlerini yönetmelikler ve
UKOME
Genel
Kurul
Kararları
ile
belirlenen
şartlar
doğrultusunda
yapmak.
ç) İl Merkezinde sınırları içerisinde toplu taşımacılık hizmetlerinin geliştirilmesi ve disiplin
âltma alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla; tahdit kapsamında bulunan ticari taksi,
ticari minibüs ve umum servis araçları ile Özel Halk Otobüslerinin Denetim Komisyonu tarafından
denetlenmesini yürütmek.
ç) İl sınırları içerisinde bulunan Ticari araçlar için Uygunluk Belgesi ve Çalışma Ruhsatı
düzenlenmek
d) Servis araçları için Güzergah izin Belgesi vermek. İl sınırlan içerisinde bulunan servis
araçlarına “Okul Güzergah İzin Belgesi, Personel Güzergah İzin Belgesi, Ücretsiz Müşteri Servisi
İzin Belgesi” vennek.
f) İl genelinde faaliyet gösteren şirketlerin özıual olan araçlarına “Personel ve Okul Güzergah
İzin Belgesi” vermek. (Kreş, gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları ve okul
öncesi özel eğitim kurumlan vb.)
g) İl 'genelindeki totem tabelaların ulaşım açısından uygunluğuna yönelik görüş bildirmek.
h) İl genelinde ticari faaliyette bulunan araçlara dair tüm verilen bilgisayar ortamına işlenerek
güncelliğinin korunması, Banka ve İcra Müdürlükleri tarafından konulan rehin ve haciz
işlemlerinin dosyalarına işlenmesini sağlamak.
e)Belediye sınırları içerisinde ticari taksilere ilişkin ihtiyaç ve talepleri ilgili yönetmeliklerde
dikkate alınarak incelemek ve değişiklik yapılması gereken durumlarda (sayı, sınır, konum, vb.),
önerileri Müdürlük görüşüyle beraber UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi için UKOME Şube
Müdürlüğü’ne iletmeler
f)Müdürliiğü ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek.
g)Şube
Müdürlüğünü ilgilendiren ve UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi gereken
konularda; ön incelemeler ile gerekli tüm bilgi ve belgeleri hazırlayarak, Müdürlük görüşüyle beraber
UKOME Şube Müdürlüğüne iletmek.
»
. »V •;
ıı.l. i.-’ •«!»,..
>»
B.V- ‘ ' “.T^
.
Mali ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 13 - (1) Mali ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve bağlı
birimlerinin Mal ve Hizmet Alımı İşlemlerinin yapılması yapmak.
b) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerinin Taşınır Mal
Kayıtlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44. Maddesi kapsamında
işlemlerinin, kayıtlarının yapılması ve kontrolü yapmak.
c) 5216 sayılı Büyükşehir belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığı’nın bütçe işlemlerini hazırlamak, takip etmek
ç) Gelen Giden evrakların takibini ve yazışmaları yapmak
d)Daire Başkanlığına gelen evrakların kayıt altına alınması ve Daire Başkam onayıyla ilgili
birimlere iletilmesini sağlamak.
e)Müdürlüğü ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek,
f)Şube
Müdürlüğünü ilgilendiren ve UKOME Genel Kurulunda görüşülmesi gereken
konularda; ön incelenmeler ile gerekli tüm bilgi ve belgeleri hazırlayarak, Müdürlük görüşüyle beraber
ara
UKOME Şube Müdürlüğüne iletmek.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkamnın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Görevleri
MADDE 14 - (1) Daire Başkamnın görevleri şunlardır:
a) Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, yıllık plan, Daire Başkanlığının bilanço ve personel kadro
taslaklarını hazırlayıp, Başkanlığa sunmak,
b) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni verBelediye Başkanı tarafmdan alman kararları takip
etmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
c) Yıllık çalışma programlarım ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak ve Başkanlığa
sunmak,
ç) Astların belirlenen politikaları anlamalarını ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını,
yerine getirilmesini sağlamak,
d) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis
edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar
belirlemek,
e) Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak
yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek,
•
f) Rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak, sonucu Başkanlığa
iletmek,
g) Birimdeki personeller arasında ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin
personeli arasında aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için
Başkanlığa önermek,
ğ) Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek,
h) Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde
sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,
ı) Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine
atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek ve Başkanlığa
önermek,
i) Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden
alınmalarında, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırmalarında Başkanlığa öneride
bulunmak,
j) Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelenmek,
değerlendirmek Başkanlığa öneride bulunmak,
k) Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacım tespit etmek, sorumluluklarım yerine
getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarım sağlamak,
1) Birim personeli tarafmdan önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını incelemek, bu hususta
programlar hazırlamak ve Eğitim Şube Müdürlüğüne ve Başkanlığa iletmek,
m) Daire Başkanlığına havale edilen iş ve evrakların birim personeline havalesini yapmak ve
gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve
sonuçlandırılmasını sağlamak,
n) Bağlı personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan
personele gereğini yapmak,
o)
Kalite Geliştirme Ekibinin faaliyetlerini izlemek ve iyileştirme ve geliştirme önerilerinde
bulunmak,
ö) Bağlı bulunan üst makamlar tarafından verilecek diğer benzeri görevleri yapmak,
e) Kendisine bağlı tüm birimlerin etkin ve verimli çalışması için gerekli tüm tedbirleri almak,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
olarak, bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer üst makamlara gerekli bilgi,
belge ve raporları sunmak,
ö) Bağlı bulunan üst makamlar tarafından verilecek diğer benzeri görevleri yapmak,
e) Kendisine bağlı tüm birimlerin etkin ve verimli çalışması için gerekli tüm tedbirleri almak,
f) Kendisine bağlı birimlerin koordinasyonunu sağlamak,
g) Daire Başkanlığı ve bağlı Müdürlükler tarafından yürütülen hizmetlerle ilgili
olarak, bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer üst makamlara gerekli bilgi, belge ve
raporları sunmak,
Yetkileri
MADDE 15 - (1) Daire Başkamnın yetkileri şunlardır:
a) Başkanlığına ilişkin görevlerin, mevzuat hükümleri ve encümen kararlan gereğince
yürütülmesi için karar vermek, tedbir almak ve uygulamak,
b) Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni
tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlığa önerilerde bulunmak,
c) Başkanlığına bağlı personele mazeret-izni vermek, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit
etmek, takdirnamer ödül- yer değiştirme gibi personel işlemleri için-Başkanlığa önerilerde bulunmak,
ç) Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin
cezalarını Başkanlığa önermek,
d) Başkanlığın hizmet kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili, başkanlık personelinin görev,
yetki-ve sorumluluklarını belirlemek- ve bildirmek,
e) Daire Başkanlıkğı görev kapsamında yer alan hizmetler ile ilgili, yönetmelik ve yönergeler
hazırlamak ve Büyükşehir Belediye Meclisine öneride bulunmak,
f) Daire Başkanlıkğı görev kapsamında yer alan faaliyetlerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yürütülebilmesi ve iyileştirilmesi için Kalite Geliştirme Ekibi
oluşturmak.
Sorumlulukları
MADDE 16 - (1) Mevzuat ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kendisine verilen
görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden,
yetkilerinin zamanında kullanılmamasından Başkanlığa karşı sorumludur.
(2)
Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetlerin Antalya Büyükşehir Belediyesi Kalite
Yönetim Sistemi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve
Rehberlerin uygulanmasından sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Büyükşehir
Belediye Başkanı ve Kalite Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Görevleri
MADDE 17 - (1) Şube Müdürlerinin görevleri şunlardır:
a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,
b) îlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Genelge, Bildiri, Prensip kararları ve Talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine
getirmek,
c) Müdürlüğün çalışma ve usullerini kalite yönetim sistemi ve mevzuat uygulamalarına bağlı
kalarak gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığından
prensip kararları alınması hususunu üst makamlara iletmek,
ç) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,
d) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst makamların istediği raporları hazırlamak, bu raporları
hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak,
e) Üst makam tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş
bölümünü gerçekleştirmek,
f) Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek,
talimatlar almak,
g) Müdürlüğün çalışma esaslarım planlayıp-programlayarak, çalışmaların bu programlar
uyarınca yürütülmesini sağlamak,
ğ) Müdürlükçe yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve
araştırmalar yaparak, sonucunu Daire Başkamna bildirmek,
h) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek,
ı) Müdürlükte en uygun personel dağılımım gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan
sürdürülmesini temin etmek,
i) Müdürlüğünde çalışan personellere üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak,
j) Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu konuda ilgili
personeli uyarmak,
.... , yi
k) Birim faaliyetleri ile ilgili hizmet gerçekleştirme ve kalite planları hazırlamak, birim kalite
geliştirme ekiplerinde yer almak ve müdürlük hizmet kapsamında yer alan faaliyetleri planlamak,
1) Antalya Büyükşehir Belediyesi kalite yönetim kurulu tarafından yayınlanan prosedür ve
talimatları uygulamak ve ilişkili dokümanların birim personeli tarafından kullanılmasını sağlamak,
m) Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,
n) Birim faaliyetleri ile ilgili kalite yönetim sistemini oluşturmak, uygulanmasını sağlamak ve
etkinliğini sürekli iyileştirmek,
o)
Faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kuttanım noktasında bulundurulması için gerekli
olan düzenlemeleri yapmak,
ö) Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama
sunmak,
p) Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarını
» ^ izlemek ve üst makama rapor etmek,
• ■
’ .
r) Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili birim çalışanları ile toplantılar düzenlemek ve
alınan kararları Toplam Kalite Birimine bildirmek,
s) Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili; izleme ve ölçme faaliyetlerini, gerçekleştirmek
ve üst makama rapor etmek.
Yetkileri
MADDE 18 - (1) Şube Müdürlerinin yetkileri şunlardır:
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlıkça uygun görülen programlar gereğince
yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,
b) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve
aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari
tedbirler konusunda Daire Başkanlığına tekliflerde bulunmak,
c) Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki
sınırları içinde incelemek, parafe veya imza etmek,
ç) Sicil Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarım verme
yetkisini kullanmak,
a®
•«'.•t j
m m .,.
1
0 f0
■ fit?
■H m
m iM
___- ~ -
m
00.00.YM .04/R.03/9.12
.:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
d) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler
yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek,
e) Emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek,
mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi
personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkam ile Başkanlığa önerilerde bulunmak,
görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek,
f) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan
Müdürlerden birini veya bir personeli müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Üst Makamın
Onayına sunmak,
g) Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki
personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak,
ğ) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek,
h) Müdürlük personelinin görev ve sorumluluklarım belirlemek ve iş bölümü yapmak,
ı) Kalite hedeflerim belirlemek, revize etmek ve üst makama onaylatmak,
i) Görev ve sorumluluk alanında yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde
belirlenen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli olan düzeltici faaliyetleri
başlatmak,
j) Görev ve sorumluluk alanında yer alan iş ve işlemlerin geliştirilmesine yönelik iyileştirme
faaliyetlerini başlatmak ve iyileştirme planları hazırlamak ve üst makama onaylatmak,
k) Birim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurum içi ve kurum dışı
anket çalışmalarını yürütülmesini sağlamak,
1) Birim kalite geliştirme ekip üyelerini belirlemek ve ekip üyelerinin kalite geliştirme
çalışmaları ile ilgili iş bölümünü yapmak.
Sorumlulukları
MADDE 19 - (1) Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelik ile
kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince
kullanılmamasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına, Başkanlığa karşı sorumludur.
(2)
Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin Antalya Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi
ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin
uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Daire Başkanı ve Kalite
Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
<.
ALTINCI BÖLÜM
Şube Şefleri ve Personelin, Görev ve Sorumlulukları
Şube Şeflerinin görevleri
MADDE 20 - (1) Şube Şeflerinin görevleri şunlardır:
a) Birim Personeli tarafmdan hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden
inceleyerek, gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,
b) Evrak dosyalarında bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza ve benzeri eksiklikleri
inceleyerek, gerekli önlemleri almak,
c) Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırma ve sevk
personellerine verilmesini sağlamak,
ç) İşlemi bitmemiş evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,
d) Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme
hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,
e) Personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini arttırmak
için yöntemler geliştirmek,'
|
f) Gizliliği olan ewak, dosya ve diğer bügiler için mevzuata ıı^pm önlemleri almak,
. y j;
yi ' 2 - İ
!■■'/
>
I ')
r
;
•
I 1
fi
00.00.Y M .04/R .03/10.12
y] m
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
g) Personelin devam ve çalışmalarım izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını
sağlamak,
ğ) Birimini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
h) Birim faaliyetleri ile ilgili oluşturulan hizmet gerçekleştirme ve kalite planlarının birim
personeli tarafından uygulanmasını sağlamak,
ı) Birim kalite geliştirme ekiplerinde yer almak ve müdürlük hizmet kapsamında yer alan
faaliyetlerin planlamalara uygun gerçekleştirilmesini sağlamak,
i) Antalya)'.; Büyükşehir Belediyesi kalite yönetim kurulu tarafından yayınlanan prosedür,
talimat ve Rehberleri uygulamak ve ilişkili dokümanların birim personeli tarafından kullanılmasını
sağlamak,
j) Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak,
k) Birim faaliyetleri ile ilgili oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygulamak ve etkinliğini
sürekli iyileştirmek için gerekli olan çalışmaları üste önermek,
1) Birim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurmak,
m) Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan
verileri analiz etmek, üste raporlamak ve planlı toplantılara katılmak.
Şube Şeflerinin sorumlulukları
MADDE 21 - (1) Şube Şeflerinin sorumlulukları şunlardır:
a) Biriminde görevli personelin, hizmetlerin gerçekleşmesinde sağlıklı, süratli ve verimli bir
şekilde çalışmasını sağlayıcı bilgi ve belgeye sahip olmak,
b) Üstün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, en süratli sağlıklı bir şekilde yerine
getirilmesini sağlamak,
c) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis
edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedefler ve standartlar
belirlemek ve üstüne iletmek.
Personelin görevleri
MADDE 22 - (1) Personelin görevleri şunlardır:
a) Görevli olduğu şubede iş bölümü esaslarına göre yetkililerce verilen işleri incelemek ve
gerekli işlemleri yapmak,
b) Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme
tasarrufu sağlayacak şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim Sistemine uygun bir
şekilde yerine getirmek,
c) Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına
uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak,
ç) Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre
işlemleri yerine getirmek,
d) Birimin kırtasiye ve diğer gereksinmelerini saptayarak ilgililere bildirmek ve alacağı
talimata göre gerekli işlemleri yapmak,
e) Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
f) Evraka ilişkin işleri imzadan çıkışına kadar izlemek, tamamlamak ve şevke hazır duruma
getirmek,
- -r
s ■ •
g) Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
ğ) İş hacmi yoğun olan şubelere amirin saptayacağı esaslara göre yardımcı olmak,
h) Amirlerince verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak.
Personelin sorumlulukları
■ • ■•
•
:
i '1'
MADDE 23 - (1) Kendisine verilen görevlerin kanun, yönetmelik, karar, tüzük, mevzuat
^ükpnleri, Meclis, Encümen Kararlan doğrultusunda ve Antalya. Büyükşehir Belediyesi Kalite
s
,j ■
;
00.00.YM.04/R.03/11.12
•'............ ........................
»<■• ••
-
V
••
fj
.
•••
■
■ -
-
■
______
1
I _ L
_i
___________________________ _•____ M________________ V
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetim Sistemine uygun bir şekilde mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yerine
getirilmesinden Şube Müdürüne karşı sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Şekli ve İşleyiş
MADDE 24 - (1) Daire başkanlığınca müdürlüklere gönderilen yazıların tamamı gelen evrak
kayıt defterine kaydedilir. Müdür tarafından okunup, gereği yapılmak üzere işleme konulur. îşlemi
bitirilen evrak hakkında gerekli işlemler yapılır. Planlamaya yönelik olarak gelen başvuru ve talepler
yasalar çerçevesinde değerlendirilerek, başkanlığın görüşü doğrultusunda ilgilisine cevap verilerek
veya meclise sunularak sonuçlandırılır.
MADDE 25 - (1) Müdürlüklerde tutulacak defter ve dosyalarda; Daire Başkanlığı ve bağlı
Müdürlüklerde tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel
Müdürlüğü tarafından yayınlanan Standart Dosya Planı uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 26 - (1) Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabul tarihinden
itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 13.01.2014 tarih ve 17 sayılı meclis
kararlı ile yürürlükte olan “Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kalkar.
Yürütme
MADDE 27 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
00.00. YM .04/R .03/12.12
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ulaşım
Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.
Kapsam c
‘" u'
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kara, deniz,
su ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi için
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nde yer almayan hususları, hizmetin
nitelik ve niceliğini, uygulamada uyulması gereken zaman ve hazırlık koşullarına ilişkin konuları
düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik;
a. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği,
b. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği,
c. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu,
d. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin (a) bendi ve 15 inci
maddesinin (f) bendi,
e. 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun,
f. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun
herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;
Belediye
:Antalya Büyükşehir Belediyesini,
İlgili Belediye
: İlçe Belediyesini,
Daire Başkanlığı :Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığını,
UKOME Şube Müdürlüğü: Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde
Ulaşım Koordinasyon Birimini olarak ifade edilen UKOME’nin sekreterya hizmetlerini yürüten,
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlı
birimi ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bağlılık, Bağlayıcılık
Bağlılık
MADDE 5 -(1) Büyükşehir belediyesi ulaşım koordinasyon merkezi Büyükşehir Belediye
başkamna bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
v"-:
-Vj.*vr
SfePv
v>>(
OO.OO.YM.33/R.OO/1.6
Bağlayıcılık
MADDE 6 -(l)U laşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan tüm kararlar; Büyükşehir
Belediyesi, büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler ve büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve
kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Kuruluş
MADDE 7 - (1) UKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin
başkanlığında;
-- ^
a) Büyükşehir belediye başkanınca, belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve
işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on bir
kişinin,
b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin,
c) Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin,
ç) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
d) Sınırları içerisinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı
temsilcisinin,
e) Sınırları içerisinde deniz ve içsu bulunan büyükşehirlerde Liman Başkanlığını, birden fazla
Liman Başkanlığı bulunan büyükşehirlerde ise bu başkanlıkları temsilen görevlendirilecek
temsilcinin,
'■ f) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
g) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
ğ) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
h) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
ı) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin,
i)Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın
temsilcisinin,
j) Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o
belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe belediye başkanları veya
görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşur.
(2) UKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen
ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının
temsilcileri de oy hakkı olmaksızın davet edilerek görüşleri alınır.
.
(3) Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın
görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.
(4) Kurumlar üst düzey yetkililerince temsil edilir.
(5) Genel Kurul toplantılarına katılacak olan üst düzey yetkililerinin isimleri kuramlarınca üç
(3) kişilik liste halinde her yılın ilk toplantısından önce Büyükşehir Belediyesine bildirilir. Daimi
isim değişikliği halinde, yenilenen temsilci bilgileri ayrıca ilgili kuramca Büyükşehir Belediyesine
bildirilir. Alınan kararlar, yalnızca Büyükşehir Belediyesine isimler bildirilen kurum temsilcileri
tarafından imzalanabilir.
Görev ve yetkileri
M adde 8 - (1) UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu
üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere;
ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma
ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine
haizdir. Bu amaçla;
...
.
■,
.i.;
ı-
./i.
‘ • ''
a) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda
mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri
almakla,
b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi
kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak,
uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,
c) Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili
tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya
mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,
ç) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu
taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret.ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarım belirlemek;
otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol,' cadde, sokak, meydan ve benzeri
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve
kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek
ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile
karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını
sağlamakla,
d) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve
güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile
motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek,
çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve
çalışma ruhsatı vermekle,
!
e) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde,* ü!aşiiii,‘toplu taşıma ve trafik mevzuatının
büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak
ve görüş oluşturmakla,
f) İlçe ve ilk kademe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir
belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak
ve düzeltilmesini sağlamakla,
g) Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya
tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile
zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin
yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,
ğ) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını
‘" i tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini
belirlemekle, görevli ve yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplantı ve Toplantı Usulü
Toplantı
Madde 9 - (1) UKOME büyükşehir belediye başkanmm veya görevlendireceği kişinin
başkanlığında, 7. maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.
(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın
daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak
! üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır.
*
(3) Büyükşehir Belediyesi ve/veya UKOME Şube Müdürlüğü'nün gerek
duyduğu hallerde; UKOME Genel Kurul toplantı tarihi değiştirebilir.
(4) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul
tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.
Toplantı Usulü
Madde 10 - (1) UKOME toplantıları;
a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile
başkan tarafından açılır.
b) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.Kararlarda çekimser kalınamaz.
Genel Hükümler
Madde 11 - (1) Her yılın Ocak ve Haziran aylarının ilk toplantılarında tüm kurum, kuruluş ve
birimler son 6 (altı) aylık dönemde alman ve kendisini ilgilendiren kararlara ilişkin yapılan
uygulamalar ve gerçekleştirme oranları hakkında Genel Kurula bilgilendirme sunumu yapar.
Hazırlanan sunum; rapor metni ve ilgili konularda sayısal haritalar, fotoğraflar vb. bilgilerle birlikte
toplantı öncesinde UKOME Şube Müdürlüğü’ne teslim edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teknik Komisyonların Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Kuruluş, Görev ve Yetkileri
MADDE 12-(1) Konuların daha detaylı ve kapsamlı incelenebilmesi için, bu yönetmeliğin 7.
maddesinde belirtilen belediye, kurum, kuruluş ve birimlerin temsilcilerinin katılımıyla; UKOME
Genel Kurulunca teknik komisyonlar oluşturulabilir
■^
(2) Gerekli görülen ve özellikli inceleme yapılması gereken konularda,
çalışmaların yapılması için UKOME Şube Müdürlüğü, bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen
belediye, kurum, kuruluş ve birimlerden konuyla ilgili olanların katılımıyla, geçici süreli ilave
komisyonlar oluşturabilir.
(3) Komisyonlar tarafından incelenmesi gereken konular, UKOME Şube
Müdürlüğü tarafından Genel Kurula girmeden önce ilgili komisyonlara havale edilebilir.
(4) Teknik Komisyonlar, Genel Kurul'un faaliyetlerine, karar almasına ve
uygulamalarına yol gösterecek teknik nitelikli istişari görüş bildirir.
(5) İlgili Belediye, kurum, kuruluş ve birimlerden tarafından değerlendirilmesi
için UKOME Genel Kurul ve/veya teknik komisyona iletilen konular ilgisine göre EK_1 de yer alan
bilgi ve belgelerce UKOME Şube Müdürlüğü iletilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmaması
MADDE 13 - (1) -B u Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ile görev alanına giren konularda UKOME Genel Kurulunun aldığı
ve alacağı kararlar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkam
UKOME GENEL KURULU VE/VEYA ALT KOMİSYONLARCA
İNCELENECEK KONULARA İLİŞKİN İLGİLİ BELEDİYE, KURUM, KURULUŞ,
BİRİM VE ŞAHISLARCA HAZIRLANACAK BELGELER
1. Ulaşım ve Trafik Teknik Değerlendirme;
a. Fotoğraf
b. Sayısal Konum Bilgisi
c. İmar Durumu (Kavşak ve Yol Düzenlemeleri, Dolaşım Planı, Yön Düzenlemeleri, Geçiş
__
Yolu İzin Belgesi, Ulaşılabilirlik Raporu vb. konularda)
d. Güncel Halihazır Harita (Geometrik Düzenleme Projeleri)
J '"
e. Daha Önce Alman Kararlar ve/veya Uygulamalar
f. Teknik Görüş
Geçiş
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Yolu İzin Belgesi için ayrıca;
Tesisin Yerine Göre 1/200 Ölçekli Onaylı Vaziyet Planı
Tapu veya Tapu Kayıt Sureti
İmar Çapı Fotokopisi
Ölçü Kroki Fotokopisi
Aracı veya Takipçi var İse Noter Onaylı Vekâletname
Teknik görüş
Fotoğraflar,
Konum bilgisi (kmz)
Arazi Kiralık ise;
i. Kira Sözleşmesi Uygunsa;
j. Ödeme Makbuzu
Yol Kapatma Çalışmaları için ayrıca;
a. Sayısal Konum Bilgisi
b. Alternatif Güzergah Önerileri
c. Çalışmanın Yapılacağı Tarih Ve Saat Dilimleri
2. Otopark-Parkomat;
1. Fotoğraf
2. Sayısal Konum Bilgisi
3. Başvuruya İlişkin Daha Önce Alman Kararlar ve/veya Uygulamalar
Otopark Talepleri için başvuru sahibince ayrıca aşağıdaki belgeler temin edilecektir.
• Sahiplik Belgesi ( Tapu-Kira Kontratı)
• Muvafakatname
• Vaziyet Planı (kapasite ve giriş çıkışları gösterir şekilde)
• İmar durumu uygunluk belgesi
• Otopark açma istemi ile ilgili dilekçe
• İlgili Belediyesinin yazılı Görüşü
3. Ticari Taksi;
1. Fotoğraf (cep, bekleme yeri, durak kulübesi vb. konularda)
2. Sayısal Konum Bilgisi (cep, bekleme yeri, durak kulübesi vb. konularda)
3. Başvuruya İlişkin Daha Önce Alman Kararlar ve/veya Uygulamalar
4. Meslek Odasının görüş yazısı
5. Gerekli durumlarda; sımr, kapasite, sayı bilgileri
Taleplerin ilgili tüm yönetmeliklerle uyumu kontrol edildikten sonra UKOME Genel Kurul
ve/veya alt komisyonlarca incelenmesi için UKOME Şube Müdürlüğü’ne sunulacaktır. ________
MI
OO.OO.YM.33/R.OO/5.6
4. Ücret Belirleme;
1. Başvuruya İlişkin Daha Önce Alınan Kararlar ve/veya Uygulamalar
; t vn;■)?.!
-‘'(T :!
5. Toplutaşıma Hat ve Güzergah;
1. Sayısal Konum Bilgisi (Kmz)
2. Başvuruya İlişkin Daha Önce Alınan Kararlar ve/veya Uygulamalar
3. Başvuruyla ilişkili Diğer Kullanım/Sunum/Talep Bilgileri
4. Talebe ilişkin arz ve talep bilgileri
Taleplerin ilgili tüm yönetmeliklerle uyumu kontrol edildikten sonra UKOME Genel Kurul
ve/veya alt komisyonlarca incelenmesi için UKOME Şube Müdürlüğü’ne sunulacaktır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİK TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ
MADDE 1. Bu Yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediyece ruhsat
verilen, resmi kurum ile özel ve tüzel kişilerce işletilen tüm toplu taşıma araçlarının çalışma
şekillerini,' şartlarını, taşıma tarifelerinin tespitini, denetim ve sorumlulukları ile taşımacılığa katılma,
çıkarılma, çekilme ve hat düzenlemelerine ilişkin konuları düzenlemeyi amaçlamaktadır.
KAPSAM
MADDE 2. Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde belirlenen
güzergâhlarda ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm toplu taşıma araçlarını kapsar.
YASAL DAYANAK
MADDE 3.
Bu yönetmelik,
1. 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun,
2. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği,
3. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği,
4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 7. ve 9.Maddeleri,
5. 5362
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu,
6. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin(a) bendi ve 15 inci maddesinin (f)
bendi,
7. 6360 Sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
8. Bakanlar Kurulunun 1986/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
hakkındaki kararı,
9. 15/06/2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir
Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18 inci ve 28 inci maddeleri,
10. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ve İlgili diğer mevzuat
hükümlerine, dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun
herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.
TANIMLAR
MADDE 4.
Şehir
Belediye
Bu Yönetmelikte geçen;
:Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırını,
:Antalya Büyükşehir Belediyesini,
B elediye M eclisi
B elediye E ncüm eni
:A ntalya B üy ü k şeh ir B elediye M eclisini,
:A ntalya B üy ü k şeh ir B elediye E ncü m en in i,
Daire Başkanlığı
:Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığını,
:5216 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince görev yapmakta olan
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini
:Toplu taşımada kullanılacak olan aracın, bu Yönetmelikte ve UKOME
Genel Kurul kararı ile belirlenen şartları ve teknik özelliklerini
UKOME
Araç Uygunluk Belgesi
-i . ,•
■
*
00.00.YM .33/R .00/1.17
Araç Tanıtını Kartı
Çalışma Ruhsatı
Denetleme Görevlisi
Durak
İşletme Süresi
İşletme Yılı
İşletici
gösteren, Ek-1 de bulunan teknik komisyon üyeleri tarafından
imzalanan belgeyi,
: Aracın taşımacılığa uygun olduğunu, Taşımacılık yaptığı hattı veya
hatları gösteren ve aracın ön kısmında yolcunun görebileceği bir yerde
muhafaza edilen belgeyi
:Bu Yönetmelik kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve
tüzel kişilere çalışma izni veren ve Antalya Büyükşehir
Belediyesince düzenlenen veya verilen, 1 yıl için geçerli olacak ve
her yıl bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenilenecek olan
belgeyi,
:Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığınca .görevlendirilen Toplu Taşıma Araçları
Denetleme Görevlileri, Zabıta ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı
görevlilerini,
Toplu taşıma hizmeti veren taşıtlarının yolcuları bindirmek ve
indirmek için durakladıkları işaretlerle belirlenmiş yeri,
:İmtiyaz şeklinde olmayan ihale ile ve/veya sözleşme ile belirlenen
süreyi,
:Ocak ayı başından başlayan ve o yılın aralık ayının son gününe kadar
geçen süreyi,
:Araç sahibini veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla
sicilde kayıtlı görüleni,
Minibüs
Y a p ıs ı itibarıyla sü rü cü sü n d en başka en az 9 ve en çok 16 o tu rm a yeri
olan özel toplu taşım a araçla rın ı,
....
Özel Halk Otobüsü
:Antalya Büyükşehir Belediyesinin denetimindeki en az 27 oturma
kapasiteli özel toplu taşıma araçlarını.
:Formasyon eğitimi almış kişiler tarafından verilen eğitim sonrasında
taşımacı ve araç personelinden başarılı olanlara verilecek belgeyi.
:İşIetici ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
arasında karşılıklı imzalanan yazılı belgeyi,
:Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırını,
rTicari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve
ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü,
:Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcu taşımacılığı ruhsatı
verilen gerçek ve tüzel kişileri,
:Belirlenen hat ve güzergahlarda yapılan yolcu taşımacılığını,
:Taşımacılığın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar
ara duraklar dahil takip edilen yolu,
Taşımacılığın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki
yerleşim yerini,
:Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yolcu
sayısını,
: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre gerçek kişiler tarafından
kurulan taşımacı kooperatifler, Şirketler, Odalar ve Birliklerini,
:Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon
Merkezi.
:Toplu taşım araçlarının uymaları gereken UKOME Genel Kurulunca
belirlenen ücret tarifesini,
:Aıacı kullanan sürücü dışında araçta bulunan kişileri,
:İzin belgesi araç sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun
taşınması yükümlülüğünü içeren ve bu Yönetmelikle belirlenen
şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan
belgeyi,
:Toplu taşım araçlarının uymaları gereken Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığınca belirlenen taşıma faaliyetlerini zaman
Personel Çalışma Belgesi
Sözleşme
Şehir
Şoför
Taşımacı
Taşımacılık
Taşımacılık Güzergahı
Taşımacılık Hattı
Taşıma Kapasitesi
Tüzel Kişilik
UKOME
Ücret Tarifesi Cetveli
Yolcu
Yolcu bileti
Zaman Tarifesi Cetveli
Araç Hareket Memuru
: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığının
görevlendirmiş olduğu ve araçların rotasyon çizelgesine göre
hareketlerini denetleyen personel.
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ŞARTLARI
ÇALIŞACAK HATLARIN VE GÜZERGÂHLARIN TESPİTİ
MADDE 5vitf'.Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde tüm töplü taşıma araçlarının
çalıştırılması, sayıları ve bunların hatları ile izleyecekleri güzergâhların tespiti UKOME Genel
Kurulu’na aittir.
HAT VE GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİKLERİ
MADDE 6.
1. Tüm toplu taşıma araçlarının çalıştığı hatlarda, yapılacak altyapı çalışmaları, trafik
değişikliği vb. zorlayıcı nedenlerle, değişiklik gerekmesi halinde Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığının önerisi ve UKOME Genel Kurulunun onayı ile bu değişiklik
yapılabilir.
2. İşleticiler; Trafik güvenliği, alt yapı çalışmaları veya olağanüstü hallerde Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının belirleyeceği güzergâhı UKOME Genel Kurulu’ndan
değişikliğe ilişkin karar almana kadar izlemek zorundadır.
3. Toplu taşıma araçlarının çalıştığı hat ve güzergahlarda yolculuk talebinin tamamının metro,
tramvay, hafif raylı sistem, banliyö treni veya başka bir sistemle karşılanması kararı verilirse,
bu durumda o hatta ait tüm araçların çalışmaları UKOME Genel Kurulunca belirlenecek başka
hatlara kaydırılır. Bu durumda işletici, UKOME ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından alman yeni güzergah planı kararlarına bir
koordinasyon ve düzen içerisinde uymak zorundadır.
HATLARA ARAÇ İLAVESİ
MADDE 7.
1. Tüm toplu taşıma araçlarının çalıştığı hatlara, ek olarak belediye otobüsü çalıştırılmasına
veya yeni toplu taşıma aracı ilavesine, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığının teklifi üzerine UKOME Genel Kurulu tarafından karar verilir. İlave özel toplu
taşıma araçları miktarları için ayrıca ihale yapılır.İşletmeciler kendi güzergâhlarında
çalışmakta olan otobüs sayılarının arttırılmasını, kendi hatlarında yeni güzergâhlar
belirlenmesi veya belirlenen hatların/güzergâhların kendi hat ve güzergâhlarını
etkileyebileceği konularında hiçbir hak iddia edemezler.
2. Tüm toplu taşıma araçlarının çalıştığı hatlara bitişik veya yakın yeni yerleşim bölgelerinde
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, UKOME Genel Kurul kararıyla yeni
hatlar açabilir. İşletmeciler bu hatlar üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
HAREKET PROGRAMI
MADDE 8. Araçlar, bayram ve tatil günlerindeki hareket programları dahil olmak üzere, Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının vereceği günlük hareket programına göre
çalışacaklardır.
MADDE 9.
1. Taşımacılık esnasında mücbir sebebin oluşması halinde, yolcu taşımacılığı Daire
Başkanlığının onayı olmadan kesintiye uğratılmayacaktır.
2. Araçların seferlerinin kaza, arıza, trafikten alıkoyma ve benzeri durumda tamamlanamaması
halinde, yolcuların ek ücret alınmadan, başka bir toplu taşıma aracına aktarılarak aym
güzergahta seferlerini tamamlaması sorumluluğu işleticiye aittir.
3. Savaş durumu, seferberlik hali, olağanüstü hal uygulaması, deprem, sel baskını gibi doğal
afetler Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı lehine mücbir sebep kabul edilir.
Bu gibi durumlarda tüm toplu taşım araçları, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
’■
Başkanlığının emrine tahsis edilir ve herhangi bir ücret talep edilemez.
4. Tüm Toplu taşıma araçlarında; özellikle sıcakların başladığı 15 Mayıs ta başlayıp, 15 Ekim
tarihine kadar, hiçbir yazılı bildirime gerek kalmadan, klima sistemlerini soğutma konumunda
çalıştırmak zorundadırlar. Ayrıca bu tarihler dışında Daire Başkanlığınca gerekli görülmesi
halinde araç klimaların çalıştırılması istenilebilir.
HAREKET PROGRAMI
MADDE 10.
1. Araçlar, hareket memurluklarına bağlı olarak ve bu memurlukların verdiği günlük hareket
programlarına uyarak seferlerini yaparlar.
2'.’ Hareket programlan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca planlanır.
3. Araçların çalışacakları saatler Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı teklifi ile
UKOME Genel Kurulunca belirlenir.
EĞİTİM PROGRAMLARI
MADDE 11. İdare gerekli gördüğü hallerde şoförleri ve işletmecileri eğitim faaliyetine çağırabilir.
Eğitimin hangi şartlarda verileceğine idare karar verir.
1. Çalışacak Personele İlişkin Koşullar
2. Toplu taşıma yıllık izin belgeli işleticiler kendileri haricinde araçlarında sürücü
çalıştırabilirler.
3. Araç işleticilerinin:
a) • İşletici çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumlulukları, vergi ve sigorta
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
b) Araçların çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak
yargıya intikal eden her türlü yükümlülükte ve üçüncü şahıslara karşı doğacak
yükümlülüklerden işletici sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen bedeller
Belediye'vi ilgilendirmez. Belediye ve trafik tarafmdan verilen para cezaları işleticiye aittir.
c) Belediye, aracın çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi
nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücü ve personelin değiştirilmesini işleticiden talep
ettiğinde en geç 15 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir.
d) Personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da işletici Otobüs Şube Müdürlüğü'ne
bildirmek zorundadır. Sürücü bilgileri belgelendirilerek toplu taşıma yıllık izin belgesine
kaydettirilecektir.B) Sürücü olarak çalışacak
4. Personelin:
a) Kullanacağı otobüs için (E) sınıfı, sürücü belgesine sahip olması (3 yıl deneyim)
b) Sosyal güvenlik kuramlarından birine kayıtlı olması,
c) Otobüs Şube Müdürlüğünce aynı veya ayrı düzenlenen kimlik kartlarını alarak, görünür
vaziyette sol yakalarına takması.
d) Özel otobüslerde görev yapan personeli yaz sezonunda; kısa kollu ve açık mavi renkli
gömlek, lâcivert ravat, lâcivert pantolon, kışın ise; açık mavi gömlek, lâcivert kravat, gri
ma'
'
M #
OO.OO.YM.33/RJDO/4.17
'm
....r n y i
■ rrn?
pantolon, lâcivert ceket olmak üzere standart ve temiz kıyafet giymek zorundadır. Belediye
şirketince işletilen otobüs personelinin kıyafetleri ise Başkanlık tarafından çıkarılacak
talimatla belirlenecektir. Araç personelinin kılık-kıyafet uygulama tarihleri Valilik
Makamı’nın kılık-kıyafet genelgesine göre uygulanacaktır.
e) Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü olarak çalışan işleticiler içinde
geçerlidir.
f) Yüz kızartıcı suçlar ile terör suçlarından sabıkalı olan kişiler hiçbir şekilde özel toplu
taşıma araçlarında çalıştırılamaz.
g) Yönetmelikte belirtilen kurallara uygun çalışmayan ve hatalı davranışlarda bulunan
personelin, Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebi üzerine işveren tarafından işine son verilir.
Yukarıda sayılan maddelerin dışında sürücülere ilişkin UKOME tarafından alınacak diğer
kararlara uyulacaktır.
5. Özel otobüs personelinin çalışma kurallarına uymaması veya bu kurallara aykırı davranması
hâlinde durum yazılı olarak işleticiye bildirilir.
6. Kurallara uymadığı tespit olunan ve yazılı olarak işleticiye bildirilen personel, yazımn tebliğ
edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde işletici tarafından değiştirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞIMA TARİFESİ, BİLET VE ÜCRETLERİN TAHSİLİ
TAŞIMA ÜCRETİNİN TESPİTİ
MADDE 12. Tüm toplu taşıma araçlarında uygulanacak ücretli, ücretsiz ve indirimli yolculara ait
tarifeler UKOME tarafından, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde tespit edilir. Tarifeye ilişkin
değişiklik önerileri Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından UKOME Genel
Kurulu’na sunulur ve tarifeler onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN ALINACAK ÜCRETLER, ÇALIŞMA RUHSATI VE
ELEKTRONİK ŞOFÖR KİM LİK KARTI
MADDE 13.
1. Özel Toplu Taşıma Aracı Hat Tahsis Ü creti:
a. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından toplu taşımacılık izni verilen işleticilerden işletme
süresi karşılığı alman ücretlerdir.
b. İhale sureti ile toplu taşıma izni verilen araçlardan “Özel Toplu Taşıma Tahsisi” karşılığı
alınan ihale bedelidir.
2. Durak Katılım Payı: İşletici, araçların çalıştıkları hatlardaki yolcu potansiyeline
bakılmaksızın, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir tarifesinde
belirlenen ücreti yılda bir sefer ödenir. Her yılın Ocak ayı içinde o yıla ait durak katılım payı
ücreti Büyükşehir Belediye veznesine yatırılır. Yıl içerisinde verilen çalışma ruhsatının o yıla
ait durak katılım payı verildiği ay da dahil olmak üzere, yıl sonuna kadar ki ayların
toplamının 12'ye oranı nispetinde olur. Durak Katılım Payı bedelinin ödenmesinde gecikilen
her ay için yürürlükte bulunan yasal faiz oranlarına göre gecikme faizi uygulanır. Yıllık Hat
Tahsis Ücretinin ödenmemesi halinde, gecikme faizi ile beraber ödenmesi gereken bedel
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından işleticiye tebliğ edilir. Tebliğ
tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gecikme faizi ile beraber bedelin ödenmemesi halinde
işleticinin sözleşmesi feshedilir. İşleticinin Antalya Büyükşehir Belediyesine yatırdığı bütün
paralar gelir kaydedilir.
3. Araç Uygunluk Belgesi Ücreti: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir
tarifesinde belirlenen Araç uygunluk belgesi ücreti ödenir.
4. Depolama Katılım Payı: Araçların sefer dışında depolama yaptıkları alan için Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir tarifesinde belirlenen ücreti öder.
5. Devir Ücreti:
a. Encümen kararı ile devri uygun görülen araçların yeni işleticisinden, Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir tarifesinde belirlenen o yılki ücret alınır.
b. Birinci derece akrabalar (Anne, baba, kardeş ve eşler) arasında yapılan devirlerde Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir tarifesinde belirlenen ücret ödenir.
c. Hat üzerinde ortaklık bulunması durumunda ise devir ücreti ortakların sahiplik oranına
(hisse oram) göre bölünerek yeni işleticileri tarafından , Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi tarafından her yıl gelir tarifesinde belirlenen o yılki devir ücreti ödenir.
6. Elektronik Şoför Kimlik Kartı :Toplu taşım araçlarında şoför çalıştıran işleticilerden şoför
için, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından Ek-xxx de örneği
gösterilen Elektronik Şoför Kimlik Kartını, Belediye Meclisince her yıl gelir tarifesinde
belirlenen ücreti ödeyerek almak zorundadırlar. Bu kimlik kartı 5 süreyle geçerli olup her yıl
vizesi yaptırılmak zorundadır. Araç sürücüleri bu kart olmadan sefere çıkamazlar, sefer
boyunca bu kart görünür biçimde yaka kartı olarak ta kullanılacaktır. Bu yönetmelik
hükümlerine uymayan araç sürücülerinin kartlarına el koyulur.
Yukarıda belirtilen ücretleri ödeyenlere Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Toplu Taşıma
Aracı Çalışma Ruhsatı" verilir.
Ruhsatlara aracın özellikleri ve aracın işletici/işleticileri ile ilgili bilgiler işlenir. Antalya Büyükşehir
Belediyesi tarafından tanzim olunacak, çalışma ruhsatihdâ yer alan bilgiler doğru ve noksansız olarak
işletici tarafından Belediyeye bildirilir. Doğru bilgi vermediği sonradan anlaşılan,ruhsat üzerinde
herhangi bir tahrifat yaptığı anlaşılan işleticilerin ruhsatları iptal edilir ve araçların çalışmasına son
verilir. Çalışma ruhsatları her yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından araçların durumu kontrol
edilerek yenilenir.
ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİNİN BELİRLENMESİ
MADDE 14. Ücret toplama sisteminin belirlenmesi veya değiştirilmesi Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığının teklifi ile UKOME genel kurulu tarafından yapılır. Ücret toplama
sisteminin değişmesi halinde, tüm özel toplu taşıma araçları işleticileri yeni sisteme uyacak ve bu
sistem için araçlarına monte edilecek cihazların montajının yapılmasını sağlayacaktır.
İNDİRİMLİ TAŞIMA
MADDE 15. Yasalar, Bakanlar Kurulu Kararı ve UKOME Genel Kurul Kararı ile belirlenen kişiler,
indirimli tarife ile taşınırlar. Öğrenciler, okul kimlik kartlarıyla bu haktan yararlanırlar. İndirimli
taşıma hakkından faydalanacaklar her yıl indirimden faydalanma koşullarını taşıdıklarını kanıtlar
belgelerini sunmak zorundadır.
ÜCRETSİZ TAŞIMA
MADDE 16. Yasalar, Bakanlar Kurulu Kararı ve UKOME Genel Kurul Kararı ile belirlenenler
ücretsiz taşınması hüküm altına alınanlar ile altı yaşına kadar olan çocuklar ücretsiz taşınırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAŞIMACILIĞA KATILMA, ÇEKİLME, ÇIKARILMA, RUHSAT İPTALİ, DEVİR VE
SİGORTA ZORUNLULUĞU
MADDE 17.
1. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme yaparak Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde toplu taşıma aracı hakkını alan işleticiler, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığı tarafından belirlenen günde aracını toplu taşıma aracı belgesi ile birlikte Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına getirmek zorundadır.
2. Araç, teknik bir komisyon tarafından ek -l’de bulunan, araçlarda aranacak olan teknik
özellikleri gösteren esaslara göre Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca her
yıl incelenir, inceleme sonunda aracın yeterli görülmesi halinde uygunluk belgesi verilir.
3. Araç, ilk incelemede uygun bulunmamışsa, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığı tarafından tespit edilen eksiklikler yazılı olarak işleticilere iletilir. İşletici on beş
gün içerisinde eksikliklerini tamamlayarak aracını ikinci defa yeterlilik açısından kontrol
ettirir. Eksikliklerin giderildiğinin anlaşılması halinde uygunluk belgesi verilir. Aksi halde
araca uygunluk belgesi verilmeyerek sözleşme iptal edilir.
4. Uygunluk belgesi olan özel toplu taşıma aracına işletme ruhsatı verilir ve her yıl Dairesi
Başkanlığınca kontrolden geçirilerek araçların ruhsatlan yenilenir.
5. Her yıl kontrol neticesi verilecek uygunluk belgeleri için Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi tarafından her yıl gelir tarifesinde belirlenen ücret alınır.
6. İşleticiler ruhsata aracın özelliklerini ve işleticisine ait bilgileri işletmek zorundadır. Bu
bilgileri işletmeyenlere çalışma ruhsatı düzenlenmez. Ayrıca işleticiler ruhsatlarını
araçlarında bulundurmak ve istenildiğinde Denetim Görevlilerine ibraz etmek zorundadırlar.
İşleticiler sürücü adlarını ve daha sonra yapacakları değişiklikleri, uygulamaya konulmadan
• ' -‘-'önce Ulaşnn Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadır.
7. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, teknolojinin getirdiği her türlü yeniliği
UKOME Genel Kurulunun alacağı kararlarla toplu taşıma araçlarında uygulama hakkına
sahiptir. Bu yenilikler herhangi bir şekilde toplu taşıma yapma hakkı elde etmiş işleticiler
tarafından uygulanmak zorunda olup, yeniliğin uygulanmaması için hiçbir gerekçe öne
sürülemeyecektir.
TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME VE ÇIKARILMA
MADDE 18.
1. Taşımacılıktan çekilme ve çıkarılma aşağıdaki nedenlerden biri ile olur.
a. İşleticinin hiçbir hak talep etmeden kendi isteğiyle aracını trafikten çekmesi, bu halde
' • trafikten çekilen aracın sahibi en geç 180 gün içinde yeni (başka) bir aracın kaydını
yaptırmak zorundadır. Bu hakkını kullanmayan kişi tüm haklarını kayıp eder.
b. Aracın tescil ve trafik belgelerinin iptali veya teknik kontrolünün artık
yapılamayacağının tespit edilmesiyle,
c. 19 uncu maddedeki ruhsat iptalini gerektiren cezai işlemlerin uygulanmasıyla,
d. İşleticinin ölümüyle, varislerin en geç doksan gün içinde Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığına başvurmamaları ve taleplerini bildirmemeleri halinde,
e. Araçların on (10) yaşını doldurmasına rağmen 30 gün içinde yeni aracın ikame
edilmemesi durumunda,
2. Çekilme ve çıkarılma hallerinde ruhsat bedelleri dâhil olmak üzere işleticilere hiçbir şekilde
geri ödeme yapılmaz.
RUHSAT İPTALİ
MADDE 19. İşletici sözleşmedeki ve bu Yönetmelikteki yükümlülükleri yerine getirmediği
takdirde aşağıdaki aşamalara göre hakkında işlem yapılır.
1. Karşılığında sadece para cezası veya parka çekilme cezaları bulunan suçlar nedeniyle bir
işletme yılı içinde ondan fazla tutanak düzenlenen aracın ruhsatı iptal edilir.
. , î ) . .'rti..
A -,
v
■
'<
•*>.*
-
••iv " - ■
r
• • ••
-
2. Sahte bilet satan, bastıran, kullanılan elektronik ücret toplama sistemini herhangi bir şekilde
çalıştırmayan ve/veya çalışmasına engel olan, işleticinin ruhsatı derhal iptal edilerek hakkında
savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
3. Rotasyon programı uygulanmasında, belirlenen programa uymayan, sefere çıkmayan yada
sefere çıkmasına rağmen güzergahı terk eden araçların beş defa aynı suçu işlemesi halinde
aracın ruhsatı iptal edilir.
4. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının vereceği günlük hareket programına
gün içinde uymama suçunun bir yıl içinde on defa işlenmesi halinde aracın ruhsatı iptal edilir.
5. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının vereceği günlük hareket programında
seferlerini tamamlamasına rağmen aynı gün içersinde hatta çalıştığı tespiti halinde çalışma
ruhsatı iptal edilir.
■
şşşs,
6. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının vereceği günlük hareket programında
seferi olmamasına rağmen herhangi bir hatta çalıştığı tespit edilmesi halinde çalışma ruhsatı
iptal edilir.
7. İşletmecilerin tespit edilen tarife fiyatlarını veya hatlardaki herhangi bir uygulamayı bahane
ederek, araçları servisten alıkoymaları ve araçları yavaş sürme gibi işi yavaşlatma eylemlerini
yapmaları halinde, eylemin tekrarına gerek kalmaksızın çalışma ruhsatlan iptal edilir.
8. Belirlenen çalışma ruhsatı harcı bedelinin süresi içinde ödenmemesi halinde aracın çalışma
ruhsatı iptal edilir.
9. Bir yıl içinde her ne sebeple olur ise olsun hakkında tutanak tutularak 20 den fazla ceza
alanların ruhsatı iptal edilir.
10. Bir yıl içinde araçlarında her ne sebeple olursa olsun klimalarını çalıştırmamak sebebiyle
hakkında tutanak tutularak 10 dan fazla ceza alanların ruhsatı iptal edilir.
11. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından alınacak ruhsat iptali kararı
UKOME Genel Kuruluna sunulur. UKOME Genel Kurulunda ruhsat iptali kabul edildiği
takdirde işleticiler, Antalya Büyükşehir Belediyesinden hiçbir hak talep edemez ve uğradığı
zararı hiçbir şekilde isteyemezler.
ARAÇ DEVRETME DÖNÜŞÜM VE YENİLEME
MADDE 20. Toplu Taşıma İzin Belgeleri araca, Trafik ruhsatındaki kayıtlı olan araç sahiplerine
verilir. Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi almış özel toplu taşıma aracı sahibi veya sahipleri
Belediye'ye başvuru yaparak Encümen kararı alındıktan sonra aracın Noter satışını ve Emniyet
Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler.
1. Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli olarak almak isteyenler (Devir-Ortaklık):
a. Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir)
b. Nüfus cüzdan fotokopisi
c. "E" sınıfı ehliyet fotokopisi,
d. SRC Belgesi Bu belge kursiyer kartı ve geçici taşıt kullanma belgesi ise onun fotokopisi
alınır. Daha sonra asıl olan dosyasına konur.
e. Devir yapılmak istenen araca ait Trafik Tescil Belgesinin örneği,
f. Cumhuriyet Başsavcılığından son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (Aslı)
g. Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır. (Tüm ortaklar için geçerlidir)
h. Bu Yönetmelikte tüm yapılacak olan devir dönüşüm ve diğer yapılacak işlemler için
başvuru sırasında sunulan belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri sunulur. Sunulan
belgeler görevli tarafından asılları ile suretlerinin eşleştirmesi yapıldıktan sonra, aslı
görülmüştür şeklinde onaylanıp teslim alınır.
2. Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli olarak satmak isteyenler (Devir-Ortaklık):
a. Dilekçe
b. Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Antalya Büyükşehir Belediyesi
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur
belgesi,
Her iki mükellef Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına başvurularını
yaparlar. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra araç uygunluk belgesi için Teknik Komisyon
tarafmdan araç incelendikten sonra, uygun olan araçlar için Ek-1 de örneği bulunan Uygunluk
Belgesi düzenlenir. Uygunluk Belgesi ile birlikte başvuru belgeleri karar alınmak üzere
Antalya Büyükşehir Belediye Encümenine gönderilir.
3. Encümen kararı olumlu ise aracı alan kişi:
a. Noter satışı,
b. Trafik Tescil Belgesi fotokopisi,
c. Trafik sigorta poliçelerinin fotokopileri
d. Plaka yazılı vergi levhası fotokopisi,
e. Sosyal Güvenlik kaydı ile ilgili yazı veya kayıt fotokopisi^
f. Devir almak isteyen kişi veya kişilerin Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğine uyacaklarına
dair taahhütname vereceklerdir. Taahhütname Daire Başkanlığı görevlileri huzurunda
imzalanacak, ya da noter onaylı olacaktır.
g. Eski Toplu Taşıma îzin Belgesi ve 2 adet resim,
Tüm bu evraklar tamamlanıp Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına teslim
edilir. Bu belgeler Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca Encümen’e
sunulur. Encümen kararının ardından Yönetmeliğin belirlediği devir ücreti ile yönetmelik
hükümleri gereği alınması gereken tüm bedeller Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca tahsil
edilir. Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 iş günü içinde işlemlerini tamamlamayan
alıcı kişi veya kişilere Ulaşım Planlama :ve;Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca 30 günlük ek
bir süre verilir. Bu süre zarfında evraklar tamamlanmadığı takdirde Çalışma ruhsatı askıya
alınır ve aracın çalışmasına izin verilmez. Tüm bu işlemler bittikten sonra Antalya
Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Aracı Çalışma Ruhsatını aracı alan kişi veya
kişiler adına düzenlenir.
4. Dönüşüm ve dönüşümün özendirilmesi :Minibüsten ve Mevcut Özel Halk Otobüslerinden
otobüse dönüşüm ve dönüşümün özendirilmesi kapsamında; UKOME Genel Kurulu gerekli
şartları oluşturarak dönüşüm işlemi için kararlar alabilir.
5. Tahdit Kapsamında Olan Ticari Plaka Devri:Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisindeki vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve
disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför
esnafının haklarının korunması maksadıyla plakaları tahdit kapsamında olan toplu taşıma
aracı devralmak isteyenler usul ve esasları UKOME tarafından belirlenen "Ticari Taşıt Tahsis
Belgesi" alacaklardır. Ticari Taşıt Tahsis Belgesi almayan yada almaya hak kazanamayanlara
tahditli ticari plaka ve hat ruhsatı devredilemez.
6. Ticari Plaka Tahsis Belgesi Alacak Olan Gerçek Kişilerden İstenecek Belgeler:
a. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ticari taşıt tahsis bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
b. Oda Kayıt Belgesi; İlgili Meslek Odası Başkanlığından Alınmış Mesleki Faaliyet Belgesi,
Oda Üye Kaydı Yoksa Üye Olmadığını Belirten Yazı (Aslı).
c. Devir alınmak istenilen tahditli ticari plakaya ait Trafik Tescil Belgesinin fotokopisi.
d. Araç Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve en az B sınıfı ehliyet fotokopisi.
e. Aracı / Plakayı alacak şahsın en son bir ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış
Adli Sicil Belgesi sunulacak ve bu belgede; 5237 sayılı kanunun 102 (cinsel saldırı). 103
(çocukların cinsel istismarı), 104 (reşit olmayanla cinsel ilişki), 105 (cinsel taciz), 109
(Kişiyi hüniyetinden yoksun kılma), 188 ( Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
), 190 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma), 191 (Kullanmak
için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak), 227
(Fuhuş), maddelerinde düzenlenmiş olan suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen
Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlar ve devletin güvenliğine karşı suçlardan affa uğramış olsalar bile
hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak,
f. Müracaat tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde son iki (2) yıl
içerisinde ikamet ettiğini belirten belge,
g. SRC belgesi fotokopisi,
h. Geçim kaynağının şoförlük olduğunu yazılı olarak beyan etmiş olmak.
Yukarıda fotokopi olarak sunulan belgeler başvuru sırasında
zorundadır. Asılları sunulamayan belgeler noter onaylı olacaktır.
asılları ibraz edilmek
Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucunda olumlu bulunan kişilere "Ticari Taşıt Tahsis
Belgesi" düzenlenir. Düzenlenen bu belge; üzerindeki tarih itibari ile otuz (30) gün geçerlidir.
Bu belge ve Yönetmeliğin 20. maddesi hükümleri doğrultusunda devir işlemleri yapılır. Bu
maddenin (e) bendinde aranan şartlar, tehdit kapsamında olmayan toplu taşıma araç
devirlerinde de alıcılar için geçerlidir.
SİGORTA ZORUNLULUĞU
MADDE 21.
1. İşletici, sorumluluğu altına aldığı şartname konusu işin işletimi süresince işletmesinde
çalışan tüm personeli her türlü kaza, doğal afet, terör veya hasarlara karşı sigorta yaptırmak'
zorundadır.
'■ 'c'2. İşletici, sorumluluğu altına aldığı şartname konusu işin başlangıç sürecinden itibaren, toplu
taşımacılık yapacağından trafik seyri halindeyken meydana gelebilecek her türlü kaza, doğal
afet, terör veya hasarlara karşı yolcularından da sorumlu olacağından araçlar yolcuları ile
birlikte sigorta kapsamında olacaktır.
3. İşletici, sorumluluğu altında olan işin başlangıç sürecinden itibaren meydana gelebilecek her
türlü kaza sebebiyle üçüncü şahıslara verilecek maddi ve manevi zararları sigorta kapsamına
alacaktır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
DENETİM, SORUMLULUK VE CEZALAR
DENETİM
MADDE 22.
1. Tüm toplu taşıma araçları, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının yönetim,
yürütüm ve denetimine bağlı olarak bu yönetmelik ve sözleşme esaslarına göre işletilir.
2. Tüm toplu taşıma araçları ve personeli aşağıdaki yetkililerce denetlenir.
a. Daire Başkanları, aynı düzeydeki birim amirleri ve denetleme yetkisi olan Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı personeli,
b. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen denetim
görevlileri, Zabıta ve UKOME Genel Kurulunca oluşturulan Denetim Komisyonu.
SORUMLULUK
MADDE 23. İşletici, Tüm toplu taşıma aracının ve personelinin her türlü eyleminden ve
taşımacılığından doğacak olan mali, cezai ve hukuki yükümlülüklerden sorumludur.
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ SAYISI
■
v.-‘ ;
.
•
. ' •.
-W ' ■ V
•
y
.
-•
;
• •
■ -V.. -
MADDE 24. Çalıştırılacak toplu taşıma araçlarının toplam sayısında artış yapılması Ulaşım
Planlama vç Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının önerisi UKOME Genel Kurulunun kararıyla
gerçekleştirilir. Yapılacak ihale neticesinde çalışma hakkı kazanan araçlar için de bu yönetmelik
hükümleri uygulanır.
CEZALARIN UYGULANMASI
MADDE 25. Cezalar aşağıdaki şekilde uygulanır.
1. Hata ve kusur görülen işleticiler 22. maddede belirtilen yetkili kişilerce her zaman sözlü veya
yazılı olarak uyanlabilirler.
2. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere parka çekme*: para ve taşımacılıktan
çıkarılma cezaları uygulanır.
3. Cezalar 22.maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen kişiler ile vatandaşların araçlarda ve araç
personeli hakkında gördüğü aksaklıkları Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığına yazılı, sözlü, vb bildirimlerinin Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığınca değerlendirilmesinden sonra uygulamr.
4. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının işleticiye yapacağı her türlü bildirim
işleticinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adresine yapılır.
5. Yönetmeliğimiz içinde belirtilen ve aynı zamanda da Bu Yönetmeliğin 25. Maddesinde
belirtilen talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine aşağıda belirtilen ceza tipleri
uygulanır
Ceza tanımları aşağıdaki gibidir;
a.
A Grubu Ceza
: Araç Sahibine ve Sürücüsüne 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun
32. Maddesinde belirtine para cezası uygulanır,
b. B Grubu Ceza
:A Grubu ceza ve Sürücüsünü 7 gün sefere çıkartmamak,
c. C Grubu Ceza
:A Grubu ceza ve Sürücüsünü 10 gün sefere çıkartmamak
d. D Grubu Ceza
:A Grubu ceza ve Sürücüsünü 15 gün sefere çıkartmamak
e. E Grubu Ceza
: A Grubu ceza ve Sürücüsünü 30 gün sefere çıkartmamak
f. F Grubu Ceza
:A Grubu ceza ve Sürücüsünü Bir (1) yıl boyunca sefere
çıkartmamak
g. G Grubu Ceza
: A Grubu ceza ve 1608 sayılı kanuna istinaden Aracı 5 gün
Sefere çıkartmamak
h. H Grubu Ceza
: A Grubu ceza ve 1608 sayılı kanuna istinaden Aracı 15 gün
Sefere çıkartmamak
i. I Grubu Ceza
: Ruhsat İptali
CEZA UYGULANACAK HALLER İLE UYGULANACAK CEZALAR
MADDE 26. İşleticilere eylemin niteliğine göre uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir.
1. Cezalar; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek görevliler
tarafından idari cezalar, tutanak altına alınarak uygulanır.
2 .İşleticilere suçun niteliğine göre uygulanacak cezalar aşağıda belirtildiği gibi sıralı yaptırımlar
uygulanır.
1. Kirli araçla sefere çıkmak; ilk seferde A, tekrarında sırasıyla B.C.D,E,F (en fazla F) Grubu
ceza,
2. Personelin araçta sigara içmesi ilk seferde A, tekrarında sırasıyla B,C (en fazla C) Grubu
ceza,
3. Personelin kılık kıyafet talimatlarına uymaması; ilk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla
B grubu ceza,
4. Çığırtkanlık yaparak yolcu toplamak; ilk seferde A, tekrarında sırasıyla B,C,D,F (en fazla F)
grubu ceza,
5. Duraklarda gereksiz bekleme yapmak; ilk seferde A, tekrarında sırasıyla B,C,D,E,F (en
fazla F) grubu ceza,
6. Sürücü tarafmdan ücret alınması, Elektronik Ücret Toplama Sistemine muhalefet H grubu
ceza, tekrarında taşımacılıktan çıkarılma cezası,
7. Kendi durağında rotasyon programı uygulaması halinde bu programa uymamak; ilk seferde
D, tekrarında sırasıyla E,F,H (en fazla H) grubu ceza,
8. Daire Başkanlığının vereceği günlük hareket programına gün içinde bir seferde uymamak;
ilk seferde B, tekrarında sırasıyla C,D,E,F (en fazla F) grubu ceza,
9. Biletsiz yolcu taşımak; aynı yıl içerisinde ilk seferde C, tekrarında sırasıyla D,E,F,H (en
. fazla H) grubu ceza,
10. Ücretsiz yolculuk hakkı olan yolcuları taşımamak; ilk seferde A, tekrarında, en fazla I
grubu ceza,
11. Yolcuya hakaret etmek ve kötü davranmak; ilk seferde B, tekrarında sırasıyla C,D,E,F (en
fazla H) grubu ceza,
12. Hat, durak ve güzergahlara uymayan taşımacılara; ilk seferde F, tekrarında G,H (en fazla I)
grubu ceza,
13. Araca, arka kapıdan yolcu almak; (A) grubu ceza,
14. Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımım yaptırmadan sefere çıkmak; ilk seferde (G),
tekrarında H (en fazla H) grubu ceza,
15. Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde uygunsuz ve yüksek hızla araç
kullanmak, diğer araçlar ile yarışmak; ilk seferde (G), tekrarında en fazla H grubu ceza,
16. Aynı hatta çalışan önündeki aracı geçmek yada arkasındaki aracın sefer süresini ihlal
etmek ilk seferinde B tekrarında C,D;E:F en fazla H gurubu ceza.
17. Görevli Daire Başkanlığı hareket personeline veya denetim elemanlarına hakaret veya
kötü muamelede bulunmak; ilk seferde (D), tekrarında sırasıyla en fazla E.F.G (en fazla G)
grubu ceza,
18. Toplu taşım aracı ile görev içi veya dışında alkollü araç kullanmak; tespit edildiğinde (H)
grubu ceza, tekrarında taşımacılıktan çıkarılma cezası,
19. Yirmi dört saatlik süre içerisinde sürücünün dokuz saatten fazla araç kullanması; araç
servisten alınır, ruhsata kayıtlı diğer sürücü gelene kadar servise verilmez ve (A) grubu
ceza,
20. Yaka ve kimlik kartsız personel çalıştırmak; ilk seferde (A), tekrarında sırasıyla B.G (en
fazla G) grubu ceza,
21. Denetim elemanlarının talimatlarına uymamak; ilk seferde (A), tekrarında sırasıyla
B,C,D,E,F (en fazla F) grubu ceza,
■22. Belirli günlerde bayrak takmamak; ilk seferde (A), tekrarında sırasıyla B,C,D (en fazla D)
grubu ceza,
23. Aracın, Çalışma Ruhsatında ve diğer belgelerinde tahrifat yapmak; tespit edildiğinde
taşımacılıktan çıkarılma cezası,
24. Daire Başkanlığının izni olmadan bir yıl içinde kesintisiz olarak toplam on günden fazla
çalışmamak; taşımacılıktan çıkarılma cezası,
25. Araç seferini günlük hareket programından verilen süreden gerekçesiz olarak geç veya
erken bitirmek; A grubu ceza, tekrarında sırasıyla B,C„D,E,F grubu ceza, tekrarında (H)
grubu ceza, tekrarında taşımacılıktan çıkarılma cezası,
26. Araç içerisinde gezerek bilet kesmek, ücret toplamak ; (F) grubu ceza,
27. Aracın parka çekilmesi için işleticiye ve personeline bilgi verildiği halde aracını parka
götürmemek; normal cezası ile birlikte (H) ceza,
28. Büyükşehir Belediyesi ve Daire Başkanlığı ile ilgili her tüıiü ilan ve reklamı araçlarda
muhafaza etmemek, yırtıldığı takdirde yenisi temin edildiği halde yerine asmamak; ilk
seferde (A), tekrarında sırasıyla B,C,D (en fazla D) grubu ceza,
29. Teknik şartnamede belirtilen araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine
getirmemek; ilk seferde (A), tekrarında sırasıyla B,C,D,E,F (en fazla F) grubu ceza,
30. Aracın teknik şartnamesinde belirtilen akaryakıtın dışında bir yakıt kullanması (10 numara
yağ vb.); ilk seferde (G), tekrarında sırasıyla H (en fazla H) grubu ceza,
31. Sürücünün araçta radyo veya teyp bulundurması, cep telefonu kullanması; ilk seferde (A),
tekrarında sırasıyla B,C (en fazla C) grubu ceza,
32. Taşınması gereken yolcu sayısından daha fazla yolcu taşımak; ilk seferde (A), tekrarında
sırasıyla B,C,D, en fazla (D) grubu ceza,
33. Daire Başkanlığının istediği her türlü teknik cihazı araca takmamak; ilk seferde (A),
tekrarında her kontrol için (H),
34. Araçta çalıştırılacak personeli Daire Başkanlığına bildirmemek; (H) grubu ceza,
35. Özel toplu taşıma araçları komisyonuna çağrıldığı halde gelmemek; (F) grubu cezası.
36. Yönetmelikte belirtilen tarihler arası aracın klimasını açmamak; ilk seferde (A), tekrarında
sırasıyla G (en fazla G) grubu ceza,
37. Son sıra terk, sabah sırasına çıkmamak. Tam tur seferini tamamlamamak, hat ihlali, hat ve
sefer kurallarına uyulmaması. UKOME Genel Kurul kararları veya Ulaşım Daire Başkanlığı
talimatlarına aykırı davranışlar içeren hallerde, İlk seferde A tekrarında B.C.D.E;F en fazla
H gurubu ceza.
38. Şoförün cezalıyken sefere çıkması halinde G gurubu ceza tekrarında H gurubu ceza
uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKEN TEKNİK ÖZELLİKLER, REKLAM ALINMASI
VE ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL
ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
MADDE 27. Araçlarda istenilen teknik özellikler ek -l’de gösterilmiştir.
REKLAM ALINMASI
MADDE 28.
1. Özel toplu taşıma araçlarına reklam alınması işlemleri, 06/08/2011 tarihli 28017 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmeliğin 8.
Maddesinin (a) bendinde "Reklam takılacak ve bulundurulacak araçların camlarına,
tekerleklerine, ön ve arka kısımlarına reklam uygulanamaz." hükmü gereğince; alınacak
reklamların "Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik" hükümleri
doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İlan Reklam Şube
Müdürlüğü tarafından Daire Başkanlığının görüşünü de almak suretiyle uygulanır. Ancak,
reklam alınmasına ilişkin diğer uygulama usul ve esasları UKOME Genel Kurulu tarafından
belirlenir.
2. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına ait
ilanlar duyuru ve yayınlar hiçbir ücret talep edilmeden özel toplu taşıma araçlarına asılır
ve/veya yayımlanır. İşletici bu ilanları muhafazada gerekli itinayı gösterir.
ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL
MADDE 29.
1. Özel toplu taşıma araçlarında görevlendirilecek personelin kılık kıyafetleri Ulaşım Planlama
ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının hareket personelinin kılık kıyafetine uygun olacaktır.
Ayrıca araç personeli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca verilen
2.
3.
4.
5.
Elektronik Şoför Kimlik kartlarını takmak zorundadır. Yaka kimlik kartları özel toplu taşıma
aracı işleticisine ve çalıştırılan sürücülere verilir. Personelin işten ayrılması durumunda
işletici ayrılan kişinin yaka kimlik kartını Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığına iade etmek zorundadır.
Sürücülerin T.C. vatandaşı ve kullanacakları araca uygun sürücü belgesine sahip olması
şarttır. Sürücüler bir iş gününde dokuz saatten fazla çalıştırılamazlar. Özel toplu taşıma
araçlarında çalıştırılacak sürücülerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre herhangi
bir şekilde sürücü belgesinin geri alınmadığına ve psikoteknik muayeneden geçmiş olduğuna
ilişkin belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir. Ayrıca; sürücülerin yasal süreç çerçevesinde,
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının veya ilgili meslek odası tarafından
düzenlenen eğitim programına katılması ve ücreti karşılığında psikoteknik muayeneden
geçmesi şarttır.
Çalıştırılacak sürücülerin 20/5. maddenin (e) bendinde belirlenmiş olan sabıka şartlarını
taşıması zorunludur. Yönetmelikte belirtilen kurallara uygun çalışmayan ve hatalı
davranışlarda bulunan personelin Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı
tarafından işine son verilmesi istenirse; işletici, o kişilerin işine son vermek zorundadır. Bu
durumdaki personel hiçbir şekilde özel toplu taşıma araçlarında çalıştırılamaz.
Özel toplu taşıma araçlarında çalıştırılacak olan sürücü değiştirildikçe araç sahiplerinin
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bilgi vermesi mecburidir. Özel toplu
taşıma araç sahibi tarafından personel değişikliğinin bildirilmemesi durumunda, çalıştırılacak
olan sürücü ile ilgili bilgi ve belgelerini Daire Başkanlığına bildirilene kadar araç hat seferine
çıkarılmaz.
Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları, 63 yaşından gün almamış
olmaları gerekmektedir.
YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
KAYIP VE BULUNTU EŞYALAR HARKINDAKİ UYGULAMA
MADDE 30. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları içerisinde bulunarak
Belediyenin Toplu Taşıma Araç Depolamalarına teslim edilen kayıp ve buluntu eşyaların
muhafazası, sahiplerine verilmesi, sahibi bulunmayanlar hakkında yapılması gereken işlemleri
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
1. Yolcular veya toplu taşıma araç sürücüleri tarafından bulunup getirilen kayıp ve buluntu
eşyalar, Belediye Toplu Taşıma Araç depolamasında görevli en yetkili depolama personeli
tarafından "Kayıp ve Buluntu Eşya Teslim ve İade Tutanağı" ile teslim alınır.
a. Yetkili depolama personelinin tanzim edeceği "Buluntu Eşya Teslim ve İade Tutanağı" 3
nüshadır ve imzalı olmalıdır. Tutanağın aslı depolamada kalır, 2. nüshası buluntu eşya ile
birlikte muhafaza edilir, 3. nüshası eşya sahibine verilebilir.
b. Depolama sorumlusu dışında diğer personel buluntu eşyayı teslim alamaz.
2. "Kayıp ve Buluntu Eşya Teslim ve İade Tutanağı" nın 2. Nüshası ile birlikte muhafaza edilen
kayıp ve buluntu eşya depolama alanında 7 iş günü muhafaza edildikten sonra bahse konu
tutanak ile birlikte Ulaşım Daire Başkanlığı Kayıp Eşya Birimi Sorumlusuna imzalı olarak
teslim edilir.
3. Tutanak ile teslim alınan kayıp ve buluntu eşya Kayıp Eşya Birimi sorumlusu tarafından
tanzim edilip, eldeki imkanlar dahilinde sahiplerine ulaştırılmaya çalışılır. Kayıp ve buluntu
eşyalar 3 ay süre ile muhafaza edilir. Sahipleri bulunan eşyalar tutanağın 3. Nüshası teslim
alan tarafından imzalanıp, eşya sahibine teslim edilir.Buluntu eşyanın kokucu, bariz şekilde
hijyenik olmaması ve kapladığı alan ile taşıdığı maddi değer dikkate alınarak muhafaza
edilmeye uygun olmaması hallerinde durum "Kayıp ve Buluntu Eşya Teslim ve îade
Tutanağı'mn işlem sonucu bölümünde rapor edilerek Toplu Taşıma Hizmetleri Şube
Müdürlüğü onayı ile imha edilmesi yoluna gidilir.
4. Ay içerisinde sahibi bulunmayan kayıp ve buluntu eşyalardan tekstil malzemeleri
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına, diğerleri (değerli evrak,
kimlik ve kartlar ile para ve para değeri taşıyan eşyalar) Antalya Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Dairesi Başkanlığına tutanaklarıyla birlikte teslim edilir.
: fc
HÜKÜM BULUNMAMASI
-,
MADDE 31.
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığı ile görev alanına giren konularda UKOME Genel Kurulunun aldığı ve
alacağı kararlar uygulanır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 32. Bu Yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 33.Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığı yürütür.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 30 Mart 2014 tarihinden evvel İl Trafik Komisyon kararıyla güzergahı
belirlenen ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 100 kilometreye kadar il içi yolcu
taşıma izini verilen "D4 Yetki Belgesi” olan gerçek ve tüzel kişiler. Bakanlıkça izin verilen süreleri
ve güzergahları doğrultusunda faaliyetlerine, bu Yönetmelik hükümler doğrultusunda devam ederler.
(2) D4 Yetki Belgesi olan gerçek ve tüzel kişiler: Yetki Belgesi sürelerinin bitimi tarihinde, bu
yönetmelik hükümlerine uygun başvurularını yaparlar ve yapılan başvurular, UKOME Genel
Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Olumlu karar verilen araçlar için bu yönetmelik
hükümlerine göre çalışma süreleri uzatılır ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
(3) İlçe Belediyelerince 30 Mart 2014 tarihinden evvel ilçeleri içerisinde izin verilen toplu taşıma
araçları Bir (1) yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.
(4) D4 Yetki Belgeli araçlar ile, İlçe Belediyelerince izin verilen toplu taşıma araçlarının
deviı-
satış. araç yenileme işlemlerinde alınacak devir, aidat ve araç uygunluk belgesi ve diğer harçlar bu
yönetmelikte belirlenen ücretlerin ödenmesi kaydı ile yapılır.
(5) İlçe Belediyeleri ve İl Trafik Komisyonu Kararları ile daha önce toplu taşıma izini verilen tahdit
kapsamındaki toplu taşıma araçları bu yönetmelik hükümlerine uymak ve çalışma ruhsatlarını almak
zorundadırlar.
EK-1
A.GENEL HÜKÜMLER
Teklif edilecek araçların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Araçların İmal, Tadil ve
Montajına dair yönetmelik hükümlerine ve diğer ilgili mevzuatta gösterilen ölçü, değer ve gereçlerle
imal edilmesi ve trafik için geçerli bütün teçhizat ile donatılmış bulunması sağlanacaktır. Araçların
donanım ve teçhizatlarının eksik olması sebebiyle yolcuların veya herhangi bir vatandaşın maddimanevi zarara uğraması halinde bu sorumluluk araç sahibine aittir.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Sayı : 16001592 (802)Konu :Toplu Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi
TOPLU TAŞIM ARACI UYGUNLUK BELGESİ
Yasal Dayanağı; Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Yönetmeliği.
ARACIN
PLAKA NO / GÖVDE NO
MARKA /MODEL
KAPASİTESİ
MOTOR NO
ŞASE NO
MAL SAHİBİ
T.C. VATANDAŞLIK NO
:
:
:
:
:
:
:
SIRA
UYGUN
A Ç IK L A M A
NO
1
UKOME Genel Kurulunun 03/01/2014 tarilı ve 2 0 14/01 - 0 1 sayılı Kararı gereği, araç 10 yaşının üzerinde
olmamalıdır.
2
Dış görünüşü itibari ile kırmızı-beyaz renk kodunda boyalı ve bakımlı olacaktır.
3
Kaporta düzgün olacak.
4
Camlarda kırık yada çatlak olmayacaktır.
5
Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuarlar bulunmayacaktır. Antenler ve Jant kapakları bu
kapsamda değerlendirilir.
6
Lastiklerde dışarıdan görülen bombe yada çatlak bulunm ayacak ve lastik dış derinliği 3/4 den az olmayacak.
7
Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak bu lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir.
8
İç göstergeler düzenli çalışır durumda olacaktır.
9
Araç içi ışıklandırm a için yeterli sayıda lamba çalışır durum da olacak, ancak bu lambalar renkli olmayacaktır.
10
Bütün kapılar düzenli açılır kapanır durumda olacaktır.
11
Aracın içi temiz, koltuklan düzenli ve beresiz olacak.
12
Park lambaları, Stop lambaları "Uzun ve Kısa büzmeleri" düzenli çalışır durumda olacaktır. Farları sarı veya
başka renk olmayacaktır.
13
Egsoz m otor gürültüsünü içeriye ve dışarıya aksettirmeyecek şekilde olacaktır.
14
ABS freıı sistemi olacaktır.Frenleri tam. gıcırtısız ve dengeli tutulabilir durumda olacaktır.(Gerektiğinde fren
balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.)
15
Araçta ısıtma ve soğutm a sistemi çalışır durum da olacaktır.
16
Karayolu Trafik Kanunun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı, takozu ve
ilk yardım çantası (yolcu sayısına göre tıbbi malzemeler) bulunacaktır.
17
Aracın fenni muayenesi yapılmış olacaktır.
Ç alışabilir
Çalışamaz
T E K N İK K O M İS Y O N
Üye
Qye
Komisyon Başkanı
Kontrol Görevlisi
*B u b elg e d e ka zın tı v e ya s ilin ti ya p ılam az.
M I
GÖ RÜ LEN
A K SAK LIK
......
V;»;
.n - . -
İ |o J |j
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, 6360 sayılı; On üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişildik Yapılmasına Dair
Kanun kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 02/04/1986 tarih ve 10553 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ticari taksi olarak hizmet veren araçların denetimlerini yapmak,
özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde boş olarak müşteri aramak için dolaşımlarını
azaltmak, yol üzerinde bekleme yapmalarının önüne geçmek, ekonomik kaybı önlemek, çevre
üzerindeki bozucu etkilerini azaltmak, hizmet verdikleri alanda hizmet kalitesini arttırmak, durak yeri,
bekleme yerleri ve duraklarda çalışacak plakaları belirlemek, iptal etmek, trafik güvenliğinin
sağlanmasına yönelik aranacak usul ile ticari taksi olarak kullanılacak araçlarda aranacak şartlar,
teknik özellikler, ticari taksi şoförlüğü yapacak kişilerde aranacak özellikler ile eğitim ve
standartlarını belirlemek, hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarım, verilen hizmetten
yararlananlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların
yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek için hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, İl Trafik Komisyonu ve UKOME Genel Kurulu Kararları ile
durakları ve plakaları belirlenen, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışacak taksilerin
çalışma şekil, şart ve esaslarını;
a) Taksi durak yeri ve bekleme yerleri müracaat ve tesis şartlarını,
b) Ticari Taksilerin sahip olması gereken şartları,
c) Ticari Taksi kullanan şoför esnafının taşıması gereken özellikler ve uymaları gereken
kuralları,
ç) Denetim ve yaptırım şartlarını, kapsar.
Yasal dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik;
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 9.maddeleri,
b) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
c) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
ç) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu,
d) 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu,
e) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu,
f) 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun,
g) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,
ğ) 6360 sayılı; On üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve yinııi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve
kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
h) Bakanlar Kurulunun 1986/10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar hakkındaki kararı,
ı) Karayolları Trafik Yönetmeliği,
i) 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Büyükşehir Belediyeleri
Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelikte
herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla
tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen terimlerden;
a) ABB: Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni,
b) ABB ZDB: Taksiler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Dairesi Başkanlığım,
c) ABB UDB: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistem-'. Dairesi
Başkanlığım,
" uç) UKOME: 5216 sayılı kanunun 9. maddesi gereğince kurulmuş bulunan ve görev yapmakta
olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
d) UKOME ŞM: Taşıma araçları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere, Antalya Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü’nü,
e) Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Ticari Taksiyi kullanan sürücünün, aracı kullanırken
yakasına takması / üzerinde bulundurması gereken tamtım kartını,
f) Durak Çalışma Belgesi: Bu yönetmelik hükümlerine göre, UKOME Genel Kurul Kararı ile
belirlenerek oluşturulacak taksi durağı adına, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek
ve yıllık olarak vize yapılacak olan belgeyi,
g) Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi: Taksi sahiplerinin bu Yönetmelikte belirlenen ücreti
(harcı) ödemek şartıyla, her taksi için ayrı ayrı alacakları belgeyi,
ğ) Fiyat Tarife Kartı: 5216 Sayılı yasa ve UKOME Genel Kurulu çerçevesinde belirlenmiş
fiyat tarifesinin yazılı olduğu ve Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından hazırlanarak Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan belgeyi,
h) Durak Başkanı: Durakta faaliyet gösteren taksi sahiplerinin çoğunluk oyuyla seçilen veya
seçilememe durumunda Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından belirlenen ve duraktaki düzen ve
işleyişten sorumlu kişiyi,
ı) SRC Belgesi: Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren / gösterecek
tüm taksi sürücüleri için verilen belgeyi,
i) Taksi Durağı: Ticari Taksilerin, yolcu almak için bekleyebilecekleri ve depolama
yapabilecekleri şekilde belirlenmiş ve UKOME Genel Kurulu tarafından karar altına alınmış yeri,
j) Taksi Bekleme Yerleri: Ticari Taksilerin, yolcu almak için bekleyebilecekleri şekilde özel
işaretlerle belirlenmiş ve UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenmiş sayıda taksilerin
faydalanabileceği bekleme yerlerini, cep ya da işaretle ayrılmış yol bölümlerini,
k) Ticari Taksi: Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 11.04.2003-25076 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan değişik hali ile; yapısı itibariyle sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan, insan taşımak
için imal edilmiş bulunan ve taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan ticari motorlu araçtır,
1) Ticari Taksi Sürücüsü: En az B sınıfı sürücü belgeli, mesleğin gerektirdiği diğer temel ve
mesleki özelliklere sahip olan ve ticari taksiyi sevk ve idare eden şoförü,
m) Yolcu: Ticari taksiyi kullanan şoför dışında, araçta bulunan kişileri,
n) İlçeler: 6360 sayılı kanunla Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilen ilçeleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Verilecek Belgelere İlişkin Esaslar
Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi alacak taksi sahiplerinin başvuru şartları ve istenen
belgeler
MADDE 5 - (1) Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi alma talebinde bulunan taksi sahipleri
aşağıdaki belgelerle bağlı bulundukları Şoförler ve Otomobilciler.Odasına başvuracaktır:
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
a) Matbu Dilekçe: Dilekçede başvuru sahibinin ikametgâh adresi, irtibat telefonu, aracın
plakası, modeli, varsa çalıştığı durak belirtilir,
b) Araca ait trafik tescil belgesi fotokopisi. Araçlarda 0-7 yaş ve fenni muayenesinin yapılmış
olması şartı aranır.
c) Nüfus cüzdan fotokopisi,
ç) Taksi sahibinin en fazla 6 ay önce çekilmiş, renkli 2 adet vesikalık fotoğrafı,
d) Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından yıllık belirlenen Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi
harcının yatırılmış olduğuna dair makbuz.
e) Araca ait geçerliliği devam eden Trafik sigortası sureti.
Durak Çalışma Belgesi Verilme Usulü,
MADDE 6- (1) Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığı tarafından, UKOME Genel Kurul Kararı ile oluşturulan duraklar için, Antalya Büyükşehir
Belediyesi Meclisi tarafından yıllık belirlenen Durak Çalışma Belgesi harcı yatırıldıktan sonra Durak
Çalışma Belgesi düzenle 1enir. Çalışma ruhsatının durak içerisinde asılması ve Durak bilgileri ile
ilgili herhangi bir değişiklik olması halinde Durak Çalışma Belgesi yenilenmesi zorunludur.
-
Durak Panosu
w;.....
(2)
Her durak, durak kulübesi içerisine; Durağın UKOME Genel Kurul Kararı ile kuruluş tarih
ve sayısının, belirlenmiş bekleme yerlerinin, durakta çalışan araç plakalarının listesinin, sürücülerin
fotoğraflarının bulunduğu Durak Panosu takmak zorundadır. Durak Panosu, ilgili Meslek Odası
Başkanlığınca imzalanmış olmalıdır. İlgili durak içerisinde Durak Panosunun hazırlanmasından ve
takibinden durak başkanı sorumlu olup, Durak Panosunun takılmadığının ve düzenli olarak takip
edilmediğinin tespiti durumda durak başkanma cezai işlem uygulanır.
■
Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi Verilme Usulü
MADDE 7 - (1) Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi verilme usulü aşağıdaki gibidir:
a) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm ticari taksi sahipleri, bu yönetmeliğin
Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesinden sonra, bağlı bulundukları Şoförler
veOtomobilciler Odasından Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi’ni almak zorundadırlar.
b) Ticari Taksi Çalışma İzin Belgelerinde taksi sahibinin adı, soyadı, TC Kimlik No, iletişim
bilgileri, taşıtın plaka numarası, durak adı, aracın modeli, markası, yazılı olacaktır.
d) Taksi sahipleri adına düzenlenen “Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi” , hak sahibinin aynı
plakalı ve modelli araca sahip olduğu süre içerisinde geçerlidir. Taksi sahibinin plakasını devretmesi
ya da satması durumunda, sahip olduğu “Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi” iptal edilecek ve plakayı
alan kişi adına yeni “Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi” düzenlenecektir.
Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından yıllık belirlenen Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi
harcının yatırılmış olduğuna dair makbuzun sunulması ile belge düzenlenir.
e) Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesinin zayi edilmesi halinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi
tarafından yıllık belirlenen gelir tarifesi üzerinden ticari taksi evrakları için zayii harcı tahsil edilir.
f) Ticari Taksi Çalışma izin belgesi örneği EK: 1'de gösterilmiştir.
Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi Verilme Şartları ve Usulü
MADDE 8 - (1) Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi verilme şartları ve usulü aşağıdaki
gibidir:
a)
Ticari Taksi sahipleri ve şoförleri Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesini, yönetmelik
yürürlüğe girdikten sonra almak zorundadır. Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi örneği EK: 2’de
gösterilmiştir.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
b) Araçlarda çalışacak taksi sahibi ve/veya şoförler aşağıdaki bilgi ve belgeler ile bağlı
bulundukları Şoförler ve Otomobilciler Odasına Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi başvurusunda
bulunurlar. Taksi sahibi ve/veya taksiyi şoförün kullanması halinde araç sürücüsü adına ayrı ayrı
Ticari Taksi Sürücüsü Tamtım Belgesi düzenlenir.
c) Bağlı bulundukları Şoförler ve Otomobilciler Odasından; Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım
Belgesi alacakların dilekçe ekinde;
• TC Numarası bulunan kimlik fotokopisi,
_
• Sürücü belgesi fotokopisi,
• Savcılıktan alınmış sabıka kaydı,
• En fazla 6 ay önce çekilmiş 2 adet fotoğraf,
• Çalışacakları aracın trafik tescil belgesi fotokopisi,
• 2918 Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine istinaden 63 yaşını aşmamış olmak
• Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından yıllık belirlenen Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım
Belgesi harcının yatırılmış olduğuna dair makbuzun sunulması ile belge düzenlenir.
ç) Taksi Çalışma İzin Belgeli araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler (kendisi çalıştığı takdirde
araç sahipleri de dâhil) bağlı bulundukları Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından basılan ve
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı onaylı Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi
almak ve araçta çalıştığı sürece üzerinde görülür şekilde bulundurmak zorundadır.
d) Ticari Taksi Sürücüsü, Tanıtım Belgesi 5 (beş) yıl geçerli olup her yıl bağlı bulundukları
Şoförler ve Otomobilciler Odasınca vize ettirilmesi zorunludur. Sürücünün çalıştığı plakanın
değişmesi, taksi şoförünün mesleği bırakması ya da başka bir taksi kullanmaya başlaması durumunda
bağlı bulundukları Şoförler ve Otomobilciler Odasınca düzenlenir ve Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Daire Başkanlığı tarafmdan yeniden onaylanır. îlk verilen tanıtım kartının aslı yenisi onaya
verildiğinde, geri alınır. Ticari taksi sürücüsü “Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi” olmadan ticari
taksi kullanamaz.
e) Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi'nin zayi edilmesi hallerinde Büyükşehir Belediyesi
Meclisince tarafmdan yıllık belirlenen gelir tarifesi üzerinden ticari taksi evrakları için zayii harcı
tahsil edilerek belge yenilenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taksi Durağı / Bekleme Yerleri Oluşturma ve Durakta Çalışacak Taksi Plakalarının
Belirlenmesine İlişkin Esaslar
Taksi duraklarının oluşturulması için gereken işlemler, usul ve esaslar
MADDE 9 - (1) Taksi duraklarının oluşturulması ile ilgili, usul ve esaslar aşağıdaki gibidir;
a ) ABB sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak üzere; bu yönetmelikte belirlenen
koşullara uymak kaydıyla, ticari plakalı taksilere durak yeri verilmesine, durakta çalışacak araç
sayılarının ve plakalarının belirlenmesine, sayılarında değişiklik yapmaya, sayılarının arttırılması
veya eksiltilmesine, Taksi Durağı / Bekleme Yerleri kaldırılmasına, birleştirilmesine, yerinin
değiştirilmesine UKOME Genel Kurulu yetkilidir.
b) UKOME Genel Kurulu taksi duraklan veya plakaları konusunda karar verirken ilgili odanın
ve ilgili belediyelerinin görüşlerini alır.
c) Durak açma talebinde bulunan kişi, kurum, kuruluş ya da işletmeler, taleplerini Antalya
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına ve/veya Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanlığına yapacaklardır. Durak talepleri, yönetmelikte istenilen belgeler
ilgilisi tarafından hazırlanarak, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına iletilecektir.
ç) Bir durağın birden fazla durak kulübesi olamaz, birden fazla kulübesi bulunan veya
hakkında alınmış bir UKOME Genel Kurul kararı bulunmayan taksi duraklarının kulübeleri,
sorumluluk bölgelerine göre ilgili Belediyesi tarafmdan kaldırılır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
ç) Şoförler ve Otomobilciler Odası, Taksi Durağı / Bekleme Yerleri talebinde bulunanların
durak / bekleme yeri olarak talep ettikleri yerin, kime ait olduğunu tespit edecek, yer kamuya ait ise
ilgili kurum ya da belediyenin yazılı görüşü ile birlikte, talep edilen yerin imar durumunu gösterir
işaretlenmiş tasdikli imar planını temin ederek müracaat dosyasına ekleyecektir. Şoförler ve
Otomobilciler Odasınca Oda görüşünün eklendiği yazı ile birlikte ABB UDB’na iletilecektir.
d) Bir duranan bekleme yeri saynsn (o durana verilmio bekleme yerlerindeki toplam araç
v..;#'. saynso), Taksi Durannna kayatln araç sayDsnnnn lA ini (dört? birini) geçemez. Küsuratlar bu hesapta
~dikkate alnnmaz. Bekleme yerleri iki duraonn ortak sonarlarımla, bulvar ve ana caddelere konulamaz.
Durak sınırlan, bekleme yeri ve sayıları UKOME Genel Kurulu tarafmdan belirlenir. Uygun görülen
her bekleme yeri için Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafmdan her yıl gelir tarifesinde
belirlenen Ticari Taksi Bekleme Yeri Harcı tahsil edilir. Bekleme yeri harçlarının yatırılmış olduğuna
dair makbuzların durak başkanlığınca saklanması zorunludur. Bir bekleme yeri ile ilgili olarak 3 (üç)
ay boyunca Ticari Taksi Bekleme Yeri Harcının yatınlmadığımn tespiti durumunda bekleme yeri
UKOME Genel Kurulu kararı ile iptal edilir.
e) Talep edilen bekleme yeri şahsa ait ise; yerin tapusu, çapı, noterden kira sözleşmesi ve tapu
sahibi/sahiplerinin muvafakat namesi, müracaat dosyasına eklenecektir.
g) Yeni taksi durağı açma taleplerinde; Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafmdan düzenlenen
müracaat dosyasında, açılacak yerin en yakınındaki mevcut taksi durağı ile arasındaki mesafesi
belirtilecektir. Ayrıca müracaat dosyasında Taksi Durağının sorumluluk sahası (sınırları) harita
üzerinde belirlenecek, duraktaki tüm araç sahiplerinin çoğunluğunun muvafakatleri alınacaktır.
Belirlenen sınırlar diğer durakların sınırlarını ihlal etmeyecektir. Taksi Durağı depo alanı / alanları,
durakta çalışacak olan araç sayısı kadar park yeri olacak şekilde, araç park edebilecek alana sahip
olacaktır. Her araç için 10 metrekareden az olmamak üzere alan tahsisi aranır.
h) Şoförler ve Otomobilciler Odasınca, Çağrı zili talebinde bulunanların durak olarak talep
ettikleri yerlerin durak sınırları içerisinde olup olmadığı incelenecek, durak sınırları içinde olması
halinde, odanın yazılı görüşü ile birlikte, çağrı zili konması istenen yer/yerler harita üzerinde
işaretlenmiş olarak Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına müracaat edilecektir. Çağrı
zilleri iki durağın ortak sınırlarına, konulamaz. UDB tarafından onaylanmadan takılan çağrı zilleri
derhal kaldırılır.
ı) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına yapılan talepler, UKOME teknik
kurulunca yerinde incelendikten sonra, karar alınmak üzere UKOME Genel Kuruluna sunulur.
j) Otel, motel, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, sosyal tesisler ile vb. diğer alanlara taksi
durağı izni verme yetkisi sadece UKOME Genel Kuruluna aittir. Bu yetki hiçbir kimse, kuruluş, şirket
vb. tarafmdan hiçbir suretle kullanılamaz. Buna aykırı oluşturulan durak yerleri sorumluluk bölgelerine
göre ilgili Belediyesince derhal kaldırılır.
k) Durak, bekleme yerleri ya da belirlenen taksi plakaları hakkında alman UKOME Genel
Kurulu Kararları hiçbir şekilde müktesep hak sayılamaz. Alman kararların geçerli gerekçeler sebebiyle
iptali veya değiştirilmesinde UKOME Genel Kurulu yetkilidir.
1) Bir araç plakası, ikinci bir durakta çalışamaz.
m) Durak hakkı sadece plakaya aittir. Plakanın araç sahibi tarafmdan satılması halinde plakayı
satan kişinin durak üzerinde hiçbir hakkı kalmaz.
n) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte sınırları bulunmayan duraklar hakkında Şoförler ve
Otomobilciler Odası tarafmdan tüm ilçelerde sınır tespit çalışması yapılarak, sınırlar belirlenecektir.
Belirlenen sınırlar haritaya işlenecek, durak çalışanlarının çoğunluğunun imzaları alınmak suretiyle,
UKOME teknik kurulunca yerinde incelendikten sonra, karar alınmak üzere UKOME Genel Kuruluna
sunulur.
o)
Duraklarda kayıtlı taksi sayıları her durak için 10 taksiden az olamaz. 6360 sayılı yasanın
ardından Büyükşehir Belediyesi sımrlanna dahil edilen ilçelerde ise duraklar için en az 5 araç şartı
aranır. Birbirlerine sınırları olan taksi duraklarının birleşmek istemeleri hallerinde çalışanlarının
■■
■!
v: .
i
00.00. Y M .../R .
■
• '!
v-l il AM.,
ı
■
'j
■
’ .ı..
•*
'ı
V
, ,:-J , Y i : î'.V./.
ı
I ■;
Yİ H A U . , ' <
i
>
.i
i
tAU.
■
15.20
-j
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
çoğunluğunun imzalan alınmak suretiyle, UKOME Teknik Kurulunca yerinde incelendikten sonra
UKOME Genel Kuruluna sunulur.
ö) Birden fazla taksi durağının birleştirilmesinin istenilmesi hallerinde, birleşme esaslarının
özellikle ana arter niteliği taşıyan cadde ve bulvarlar esas alınarak, bölge bazında değerlendirilir.
Değerlendirmeler sırasında taksi duraklarında çalışanların çoğunluğunun kabul etmesi yeterli sayılır.
p) Taksi Durak Başkam: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve ilgili Meslek
Odası ile duraktaki taksi sahipleri/ arasında koordinasyondan sorumludur. Durakta faaliyet gösteren
taksi sahiplerinin çoğunluk oyuyla seçilen veya seçilememe durumunda ilgili Meslek Odası tarafından
atanan ve duraktaki düzen ve işleyişten sorumlu kişidir. Durak Başkanı Durak Karar Defterini düzenli
olarak tutmakla yükümlüdür. Her durak için bir Durak Başkanı seçilecek olup, seçilen Taksi Durak
Başkanmm ismi yedi (7) gün içerisinde ilgili Meslek Odasına ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem
Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilecektir. Taksi Durak Başkam, UKOME Genel Kurulu’nun
almış olduğu tüm karar ve uygulamaları duraktaki taksi sahiplerine bildirmekle ve durağın bu
yönetmelik kapsamında çalışmasından, ayrıca duraktaki düzen ve işleyişten sorumlu ve yükümlüdür.
Taksi Duraklarının Ruhsatlandırma Esas ve Usulleri
MADDE 10 - (1) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı
yapmak üzere bu yönetmelikte belirlenen koşullara uymak kaydıyla, tesis edilen ve ÛKOME Genel
Kurul Kararı ile belirlenen durak yerlerinin ruhsatlandırma işlemleri;
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve
sorumluluklarına ilişkin 7. maddesi (d) bendi uyarınca; Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya
işletilen alanlar ile, Büyükşehir Belediyesinin sorumlu bulunduğu alanlarda tesis edilen ve/veya
edilecek olan Taksi Durakları için İşyeri Açma ve Ruhsatlandırma İşlemleri, Büyükşehir Belediyesi
tarafından yürütülür.
b) İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin Ek-1 Sıhhi Müesseseler kısmının (L) bendinde
Taksi Duraklarının Sıhhi Müessese olarak nitelendirilmesi sebebiyle; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun, İlçe Belediyelerinin görev ve yetkilerini belirten bölümün (c) bendi uyarınca; İlçe
Belediyesinin görev ve yetki alanı içerisinde tesis edilen ve/veya edilecek olan Taksi Duraklan için
İşyeri Açma ve Ruhsatlandırma İşlemleri, ilgili İlçe Belediyesi tarafından yürütülür.
■t
..».i : «vsLVJ*»i » r
Durakların İptal Edilmesi
MADDE 11 - (1) Durakların iptal edilmesi aşağıdaki gibidir:
a) Açılan durakların ve bekleme yerlerinin trafik güvenliği açısından sakınca doğurması ya da
Trafikte meydana gelen değişimler, alt yapı değişme zarureti, yeni şeritler veya kavşakların yapılması
vb. hallerde durum ABB UDB ve UKOME Teknik kurulu tarafından incelenir, UKOME Genel
Kurulunda görüşülerek karar alınır.
b) Genel asayiş, suç işleme, suç işleyenlere yataklık, suçluları barındırma vb. nedenlerle
rahatsızlığa sebebiyet verdikleri yerinde incelenerek, raporla tespit edilen duraklar, görevlilerce
verilecek ihtarname tutanağı ya da yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen rahatsızlığa son
verilmediği takdirde alınacak UKOME kararı doğrultusunda söz konusu duraklar iptal edilir.
c) Kendi durak sınırları dışında, bekleme yapılması, veya çağrı zili tesis edilmesi hallerinde,
yönetmeliğin 24. maddesinde sayılan ceza vermeye yetkililer tarafından konu incelenerek, yönetmelik
hükümlerine göre ceza işlemi uygulanır. Ayrıca yazılı olarak ilgili durak başkanlığına uyarıda
bulunulur. Yapılan uyarılara rağmen ihlale son verilmediği takdirde, durak yönetimine yazılı olarak
son kez uyarıda bulunulur. Yapılan uyarılara rağmen ihlale yine de son verilmediği takdirde, UKOME
Genel Kuruluna sunulur ve alınacak karar doğrultusunda söz konusu durak iptal edilir.
(ç) Taksi bekleme yerleri ile taksi duraklanmn, acil olarak kapatılmasının gerektiği
durumlarda, ABB Ulaşım Planlama Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı onayı ile geçici olarak
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
kapatılabilir. Kapatılmayı takip eden ilk UKOME toplantısında gerekiyorsa, sürekli olarak kapatılması
teklif edilir. Kapatılma halinde uygun yer varsa kapatılan durak yerine yeni bir durak tahsis edilir.
Devir ve Satışlar
MADDE 12 - (1) Devir ve satışlar aşağıdaki gibidir:
Belediyeden Çalışma îzin Belgesi almış taksi sahibi, aracını devretmek istediğinde, tahditli aracı
satın alacak kişi, ABB UDB’na dilekçe ile başvuruda bulunacaktır. Başvuru 86/10553 sayılı Ticari..;?*
Plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esaslarla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında
değerlendirilecektir.
Ticari Plaka Tahsis Belgesi Alacak Olan Kişilerden İstenecek Belgeler ve Şartlan:
a)-Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ticari taşıt tahsis bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
b)-Oda
Kayıt Belgesi; İlgili Oda Başkanlığından Alınmış Mesleki Faaliyet Belgesi, Oda Üye Kaydı
Yoksa Üye Olmadığını Belirten Yazı (Aslı).
c)-Devir alınmak istenilen tahditli ticari plakaya ait Trafik Tescil Belgesinin fotokopisi.
ç)-Araç Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve en az B sınıfı ehliyet fotokopisi Belediyeye belgeler
sunulurken aslı ibraz edilerek teslim edile'cök 'Ve'"teslim alan görevli tarafından belge asılları
görülmüştür şeklinde onaylayacaktır.
d)Aracı / Plakayı alacak şahsın en son bir ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış Adli
Sicil Belgesi sunulacak ve bu belgede; 5237 sayılı kanunun 102 (cinsel saldırı), 103 (çocukların cinsel
istismarı), 104 (reşit olmayanla cinsel ilişki), 105 (cinsel taciz), 109 (Kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma), 188 ( Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti), 190 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanılmasını kolaylaştırma), 191 (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak), 227 (Fuhuş), maddelerinde düzenlenmiş olan suçlar, uyuşturucu ve
silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlar ve devletin güvenliğine karşı suçlardan affa uğramış olsalar bile hürriyeti
bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak,
e)- Müracaat tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde son iki (2) yıl içerisinde
ikamet ettiğini belirten belge,
f)- SRC belgesi fotokopisi,
g)- Geçim kaynağının şoförlük olduğunu yazılı olarak beyan ettliğini belirtir dilekçe.
Yukarıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak bir dosyaya takılı olarak sunulur; Sunulan
belgeler Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı görevlilerince; belgelerinin incelenmesi
ve kişi hakkında gerekli linkler aracılığı ile kontrol edilmesi, yapılan araştırma ve inceleme
sonucunda olumlu bulunanan kişilere devir alınmak istenilen ticari plaka numarasının belirtildiği
"Ticari Plaka Tahsis Belgesi" düzenlenir. Düzenlenen bu belge; üzerindeki tarih itibari ile 30 (otuz)
gün geçerli olacaktır. Yönetmeliğin 12. maddesi hükümleri doğrultusunda Ticari Plaka Tahsis
Belgesi ile devir işlemleri yapılır. Bu maddede aranan şartlar, tahdit kapsamında olmayan ticari taksi
devirlerinde de alıcılar için geçerlidir.
h)- Belediyeden Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi almış taksi sahibi veya sahipleri, aracını devir
etmek istediklerinde gerekli belgeleri hazırlayıp, şartlan sağladıktan sonra, ABB Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına aracı alacak kişi ile birlikte başvuru yapar. Aracı devir alacak kişi,
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir tarifesinde belirlenen Ticari Plaka tahsis
V ¥)
ı n i/ 1
..fifervisl*'»..,!
J
■ T-’ ■•İ ‘j
'( 'I 'i
00.00.Y M .../R .
17. 20
‘i i '
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
belgesi bedeli olan ücretin tamamını yatırdığına dair makbuz ile birlikte ABB UDB’na müracaat
ederek “Ticari Plaka tahsis belgesi” talebinde bulunur. Tahsis belgesi alındıktan sonra; Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir tarifesinde belirlenen devir ücreti bedelinin
ödenmesinden soma, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının sakınca olmadığına dair
uygun yazısı ile Noter/Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden devrini yapabilecek veya ortak
olabilecektir.
•i"
İ
Ticari plakayı alan kişi plakayı satın aldığı tarihten itibaren 180 gün içerisinde devir, satış, ' ’*
hibe yapamaz. Plaka araçtan ayrı olarak alınmış ise yine 180 gün içerisinde bu yönetmelik
hükümlerinde bulunan şartlara uygun bir araca ticari plakayı tescil ettirmek zorundadır. Plakasını
tescil ettirmeyenler UKOME Genel Kurulunca değerlendirilerek iptal edilir.
ı)- Bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlar dışında yapılan satış, devir ve hisse devri işlemleri
geçersiz sayılır. Bu araçlar için Yönetmelikte belirtilen belgeler düzenlenmez.
i)- Ortaklık, miras yoluyla devir haricinde, en fazla iki kişi arasında tesis edilebilir. İkiden fazla
ortaklığa izin verilmez ve kabul edilmez. Ancak ortaklar arasındaki hisse oranı kendileri tarafından
belirlenebilir.
j)- Ortaklıklarda; bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartların yerine getirilmesi zorunludur, ilgili
belgeler her ortak için ayrı ayrı istenir.
k)- Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Ndterden alınan vekâletnameler ile başvuru sahibi adına
yapılan başvurular da kabul edilir.
1)- Devredilen plaka, aynı durakta çalışmasına devam edecek olup; UKOME Genel Kurul Kararı
aranmaksızın yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi ve Sürücüsüne
Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi (araç sahibi ve sürücüsüne) düzenlenecektir,
m)- Ortak alımlarda yukarıdaki belgeler her ortak için ayrı ayrı istenir.
n)- Durak hakkı, Ticari Taksi Plakasına aittir. Ticari Taksi Plakası sahipleri, sahip oldukları araç
plakası olmaksızın durak hakkına sahip değildir. Duraktaki plakasını devreden/satan kişi, devrettiği
plakasının kayıtlı bulunduğu durak üzerinde hiçbir hak iddia edemez. Durak üzerindeki tüm haklarım
da plakası ile birlikte devretmiş/satmış sayılır.
o)- Ticari Taksi Plaka sahipleri ya da yeni Ticari Plaka alma talebinde bulunanlar; alım-satım-devirdurak vb. konulardaki başvurularının sonuçlan hakkında, herhangi bir müktesep hak ve/veya bedel,
zarar, ziyan ve benzeri bir talepte bulunamazlar.
Ticari taksi çalışma izin belgesi ve Tahditli plakanın askıya alınması durumunda
uygulanacak kurallar
MADDE 13 - (1) Ticari taksi çalışma izin belgesi ve Tahditli plakanın askıya alınması
durumunda uygulanacak kurallar aşağıdaki gibidir:
a) Ticari Taksi aracını “plakası uhdemde kalmak şartıyla” satış yapanlar veya modeli
yükseltmek amacı ile hususi araca çevirenler 180 gün içinde bu yönetmelikte aranan şartlara
haiz yeni bir vasıta alarak aynı T Ticari Plakaya tescil ettirmeleri zorunludur.
b) Askıya alman Ticari Taksi Çalışma İzin Belgeleri ve Tahditli plakanın verilen zaman içinde
ruhsat sahibi ve / veya sahipleri tarafından alınmaması durumunda, Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi
ve Tahditli plakanın iptali yoluna gidilir. Gerek duyulması halinde konu hakkında ilgili kurumlara bilgi
verilir.
c) “Plakası uhdemde kalmak şartıyla” satış yapanlar veya modeli yükseltmek amacıyla Ticari
Taksi Çalışma İzin Belgeleri ve Tahditli plakanın askıya alman plaka sahiplerinin, kendilerine tanınan
180 günlük süre içerisinde aracının duraktaki hakkı saklı kalır; plakasının iptali durumunda plakanın
durak kaydı silinir ve bununla ilgili alınmış olan komisyon kararları iptal edilir.
ç) Yönetmelik gereği iptal edilen Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi ve/veya Tahditli plaka
sahipleri bu durumda hiç bir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamazlar.
[:
.1': 1V
■
'
! ■')
■’î •i ,l/
*
■
'
'
0 0 .00.Y M .../R .
î ■! '/'
/8. 20
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
Veraset yolu ile intikallerde aranan şartlar
MADDE 14 - (1) Veraset yolu ile intikallerde aranan şartlar aşağıdaki gibidir:
a) Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden
alınacak veraset ilamında yazılı varislerinin, alman veraset ilamı tarihinden itibaren 180 gün içinde
başvuruları üzerine Antalya Valiliği Trafik Tescil Müdürlüğü’nden düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil
Belgesinde belirtilen mirasçılardan birinin üzerine diğer mirasçıların noter kanalıyla verdikleri onay
belgesi ile mirasçılardan biri adına Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi düzenlenebilir.
b) Yetki verilen mirasçının Yönetmelikte istenen belgeleri 30 (otuz) gün içinde tamamlaması
şarttır. Mirasçıların bir başka şoför kullanarak taşımacılığına devam etmesi halinde, araçlarını
kullanacak kişinin sürücü belgesinin bu Yönetmelik koşullarında hazırlanan belgeleri ile birlikte
(tahsis belgesi hariç) ABB UDB’na teslim edilmesi şarttır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu
belgeleri dosyasına konulması ve Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Kartı düzenlenmesi için bildirim
yapmak zorundadırlar.
c) Mirasçılar kendi adına veya mirasçıların biri adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra
Çalışma İzin Belgesi’nin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip aracı bir başka kişiye satmak
istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak suretiyle satış işlemini yaparlar.
ç) Mirasçıların biri adına Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi düzenlenecekse devir ücreti
alınmaz (birinci derece hısımlar dâhil). Bir başka şâhısa aracı satmak istedikleri takdirde devir ücreti
alınır.
■"
- nh
d) Varisler arasında anlaşmazlık halinde, yargı kararları doğrultusunda işlem yapılır.
İcra yolu ile yapılan satışlarda uygulanacak kurallar
MADDE 15 - (1) Belediyeden İşletme ruhsatı alan Ticari taksilerin icra marifetiyle satışı
sonucunda yeni sahibinin Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesini alabilmesi için, yönetmeliğin ilgili
şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evrakları tamamlaması gerekir.
Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ücret ve harçlarını
ödemesi ve yönetmelik hükümlerine göre durumunun uyması halinde yeni sahibine Ticari Taksi
Çalışma İzin Belgesi verilir.
Araç / Model değişikliği yapmak isteyen Ticari Taksi çalışma izin belgeli taksi
sahiplerinin uyacakları kurallar <>
■*>>
MADDE 16 - (1) Araç / model değişikliği yapmak isteyen Ticari Taksi Çalışma İzin Belgeli
taksi sahiplerinin uyacakları kurallar aşağıdaki gibidir:
a) Taksi sahibi aracını yeni bir araçla / model değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik
ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi, onaylı fotokopisi veya noter satış senedini dilekçesine
ekleyerek, UDB'na başvurusundan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Ticari Taksi Çalışma
İzin Belgesi yönetmelik doğrultusunda düzenlenir.
b) Yeni aracın model yılı itibariyle 7 yaşından büyük olmaması şartı aranır.
c) Yeni araç alımlarında ve model değişikliklerinde model yılı itibariyle 7 (yedi) yaşından
büyük olmaması şartı aranır.
ç) Ticari Taksi Çalışma İzin Belgeli araç sahipleri, araç değişikliklerini Trafik Tescil
tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde UDB’na yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre
sonunda bildirimde bulunmayan taksi sahiplerinin tespiti sonucunda, ABB Zabıta Şube
Müdürlüğünce ilgili ceza işlemlerinin tamamlatılması sonucunda, diğer Yönetmelik koşullarını
taşıması şartıyla Çalışma İzin Belgesi yenilenir.
d) Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu
taleplerini evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde, aracın sadece ticari plakasını alacağını
belirtmek zorundadır. Bu durumda eski aracın Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi ABB UDB’na teslim
|Ş r .r .
OO.OO.YM.../R.
/9. 20
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
Çalışamama durumunda uyulacak kurallar
MADDE 17 - (1) Çalışamama / Onarım durumunda uyulacak kurallar aşağıdaki gibidir:
a) Çalışamama, kaza, tamir, yangın gibi nedenlerle hizmetten en az 30 gün uzak kalınması
halinde, Çalışma İzin Belgesi sahipleri, mazeretlerini yazılı olarak Şoförler ve Otomobilciler Odası
aracılığı ile ABB UDB’na bildirmek zorundadırlar.
■
ıfr)-Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çalışmasını durdurduğunu bildirenlere, ABB ABB
UDB’nca 2 (iki) ayı geçmemek üzere süre tanınır.
c)
Bu süre ilgili mücbir sebepler karşısında 2 (iki) ay daha süre uzatılabilir. Aracım bu süreler
sonunda da sefere koyamayan veya yeni araç alarak Çalışma İzin Belge değişikliğini yaptırmayanlara
ceza işlemi uygulanır.
ç) İcra yolu ile trafikten men edilerek çalışmayan araçların Çalışma İzin Belgeleri konu
çözümleninceye kadar askıya alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taksilerin Çalışma Esasları
Sürücülerde aranan ilave özellikler
MADDE 18- (1) Şoförlerde bulunması gereken asgari özellikler şunlardır:
a) ABB, Şoförler ve Otomobilciler Odası ve MEB koordinasyonunda verilecek eğitim
sertifikası, acil kurtarma ve ilk yardım bilgisi,
b) Şehre ilişkin tarihi, turistik, coğrafi, sosyal ve kültürel bilgileri içeren, harita ve şehir planı
okuma bilgisi,
c) Davranış bilgisi (Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi yönetmeliğine uygun R.G. tarihi:
14.09.2004 RG sayısı: 25583 ), yabancı dil (isteğe bağlı)
ç) Yol ve trafik bilgisi,
d) Bu Yönetmeliğin 11 Maddesinin (e) bendinde belirtilen suçlardan atfa uğrasalar bile hüküm
giymemiş olmak.
e) 2918 sayılı kanuna istinaden 63 yaşını aşmamış olmak.
Taksilerde Olması Gereken Teknik Şartlar
MADDE 19- (1) Taksilerde olması gereken teknik şartlar aşağıda sayılmış olup; UKOME
Genel Kurulunca bu konuda her türlü değişiklik ve düzenleme kararları alınabilir.
a) 2918 sayılı Karayolları Kanun ve Yönetmeliği Madde-67’de belirtildiği üzere, teknik
şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır.
b) Taksi aracı sarı renk kodunda boyanacaktır.
c) Taksi aracının ön kapıları ve tavanında standarda uygun plaka numaraları yazılı olacaktır.
ç) Taksi amblemleri: Aracın üst kısmına ışıklı “Taksi” yazısı konması zorunludur. Bu levha
105*320 milimetre ebadında, ışık geçiren 3mm kalınlığında, krom sarısı renginde, pleksiglastan imal
edilmiş her iki yüzünde “Taksi” yazılı bulunan, çelik veya eloksallı alüminyumdan imal edilmiş
bağlantı ayağı ile aracın üzerine monte edilmiş olacaktır. Ayrıca “Taksi” kelimesinden başka hiçbir
yazı bulunmayacak, geceleri boş iken yakılacak, yolcu alındığında içeriden söndürülebilecek şekilde
imal edilmiş olacaktır.
d) Taksilerde fabrika çıkışı dışında aksesuar olabilecek malzeme takılmayacaktır.
e) İç lamba: Taksi içini aydınlatacak, şoförün gözüne almayacak, beyaz ışıklı olacaktır.
f) LPG ile çalışan araçların bu sistemleri fabrika çıkışlı ve/veya yetkili servis onaylı olacaktır.
g)Yangın Söndürme Cihazı: Araçların imal tadil ve montajı hakkmdaki yönetmelikte
gösterilen adet ve nitelikte olacaktır.
00.00.YM.../R. /10. 20
■
i / /f « .
.v.( .M-J.1(«■!., I
"-.i- '!'■/
- 1 "i ')'
;:‘V .•
\ '1• ..vV . \ İ ' fi: »U. ' I-
:--;= ,• 4 !•i,'l t •’ - .
>* : ■ I •( . if. ' l
''! ■■■■i ’j
. ■;i-.hit »,•
••
'
V -■}■■)
•
' ' ; ■'
•.•.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
ğ) Reflektör: Normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek kırmızı ışık
yansıtan veya veren, numunesine uygun en az iki adet reflektör bulunacaktır.
h) Stepne: Daima kullanılabilir durumda bulunacaktır.
ı) Taksilerin yan ön kapılarına bağlı bulundukları durağın ambleminin konulması zorunludur.
Bu amblemin mıknatıslı/yapıştırma vb. sökülüp takılabilinir şekilde olması yasaktır. Uymayanlar
hakkında ceza işlemi uygulanır.
i) 18.04.2007 tarih ve2ö497 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan
Karayolu Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine göre;
(2) Özel Güvenlik Bölmesi: Taksilere, müşterilerin araç sürücüsü ile iletişim ve temaslarım
engelleyen ve özellikleri 24.10.2004 tarih ve 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların
İmal, Tadil ve Montaj hakkında yönetmelikte belirtilen zırhlı ara bölme konulabilir.
(3) Işıklı Acil durum uyarı sistemi: Taksilerde oluşabilecek acil durumlarda kullanılmak üzere,
taksi sürücüsü tarafından acil durum düğmesine basmak suretiyle dışarıya kırmızı ışık veren, taksi
tepe lambasının altına monte edilen an az 300 kslO mm boyutlarında, ön ve arkadan görülebilecek
şekilde ışıklı acil durum uyarı sistemi konulabilir. Uyarı lambasımn belirli noktalarda sağlaması
gereken ışık şiddeti değerleri ECE-7 Regülâsyonunda S3 kategorisi stop lambaları için verilen
değerleri sağlamalıdır.
(4) Acil çağrı sistemi: Taksilerde oluşabilecek acil durumlarda kullanılmak üzere, taksi
sürücüsü tarafından acil çağrı düğmesine basmak sureti ile araç takip merkezine acil durum uyarısı
gönderen acil çağrı sistemi konulabilir.
j) Tüm taksiler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ABB nin onaylayacağı “araç
takip sistemi”ne geçmek zorundadır. Sistemle ilgili gerekli kurulum izni ABB‘den alındıktan sonra
AŞO tarafından gerçekleştirilecektir.
Ticari Taksilerde İstenen Özellikler
MADDE 20- (1) Çalışacak Ticari Plakalı Taksilerin herhangi bir marka ayrımı olmaksızın
sahip olması istenilen özellikler:
a) Sürücü dâhil en çok 8 oturma yeri kapasiteli ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan
motorlu taşıttır.
b) Klimalı,
c) Sürücü ve yolcular için ayrı ayrı emniyet kemerli,
ç) Hidrolik direksiyon,
d) ABS fren sistemi,
e)Bagaj hacmi en az 400 litre.
f)
Sürücü ve ön yolcu koltuğu için hava yastığı.
g) Tüm Taksiler, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen
teknik özelliklere uygun GPS araç takip sistemi ve dış güvenlik kamerası sistemi kuracaklardır Sistem
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca izlenebilir olacaktır.
Sürücülerin Eğitim Semineri
MADDE 21 - (1) Sürücülerin katılacakları eğitim semineri esasları aşağıdaki gibidir:
a) Taksilerde çalışma izin belgesine sahip sürücüler, yılda en az 1 kez, 2 saatten az olmamak
kaydıyla belediye ve ilgili oda tarafından, konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim
seminerine katılmak zorundadır.
b) Seminere katılanlara Katılım Belgesi verilecektir.
c) Bu eğitim; aracında çalışmayan mal sahipleri ile verasetten intikal araç sahibi olanlar için
zorunlu değildir.
■
•"'!
BEŞİNCİ BOLUM
Uygulama ile İlgili Genel Esaslar ’/
F*1Ü İ
OO.OO.YM.../R.
•’?-
f A!
' ) ■)
t
/1 1 .2 0
i ’■
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
Taksi yolcu taşıma ücretlerinin tespiti
MADDE 22 - (1) Taksi yolcu taşıma ücretlerinin tespiti aşağıdaki gibidir:
a) Taksi yolcu taşıma ücretlerinin belirtildiği Fiyat Tarifesinin tespitinde, 5216 sayılı Kanun ve
UKOME Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
b) Fiyat Tarife Kartları, Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından hazırlanarak ABB UDB
tarafından onaylanır.
c) Fiyat Tarifesinin Ticari Taksi içerisinde yolcuların görebilecekleri şekilde asılı
bulundurulması zorunludur. Aksi takdirde ceza işlemi uygulanır.
Belediye alacaklarının tahsili ile ilgili yapılacak işlemler
MADDE 23 (1) Yönetmelik gereği çalışmalarına izin verilecek araçlar hakkında Tahakkuk ve
Tahsilât İşlemlerinin takibi ABB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ABB Zabıta Şube
Müdürlüğü’nce yürütülecektir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti ile
tembihname hükümlerinin takibi ABB Zabıta Şube Müdürlüğünce yürütülür.
Ceza vermeye yetkili kurul ve kişiler ile yapılacak işlemler
MADDE 24 (1) Ceza vermeye yetkili kurul ve kişiler ile yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:
a) ABB Zabıta Şube Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde bu yönetmelik hükümlerine aykırı
hareket edenler hakkında tanzim edilecek 3 suret tutanağın bir sureti, fiili yapan aracın sürücüsüne
teslim edilir: Tutanağın ikinci sureti ABB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na iletilir. Tutanağın
üçüncü sureti ABB Zabıta Şube Müdürlüğü’nce saklanır. ABB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı En
geç bir (1) ay içinde ödeme yapan ve/veya yapmayan araçlar hakkında, ABB Zabıta Şube Müdürlüğü
‘ne bilgi verir.
b) Eğer ilgili madde gereğince araç trafikten men edilmiş ise, tahsilât yapılıncaya kadar araç
otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından, ayrıca ödenir.
c) Trafikten men edilen araçların, işleten veya malikleri tarafından geri alınabilmesi için, para
cezalarının usulünce ödediğine ilişkin makbuzların ibrazı şarttır.
ç) ABB Zabıta Şube Müdürlüğünce düzenlenen zabıt tutanağında belirtilen ücret ABB Gelir
Şube Müdürlüğü tarafından tahsil edilir ve cezaların tamamı ödenmeden belge yenilemesi yapılmaz.
d) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkam-veya yetki verdiği denetim görevlileri,
UKOME Genel Kurulu kararı ile oluşturulan denetim komisyonu görevlileri, Büyükşehir Belediye
Zabıtası, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Fahri
Trafik Müfettişleri, İlçe Belediye Zabıta ekipleri ile 2918 sayılı Karayolları. Trafik Kanunu ve Yurtiçi
Yolcu Taşıma Kanununun yetki verdiği Kurum ve Kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerini
uygulamaya yetkilidir.
e) Meslek Odası denetimi; ilgili meslek odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği Denetim
Görevlileri tarafından, gerek duyulan zamanlarda denetimler yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her
işletmeci için bir sicil dosyası açılacak, bu dosyada, araca ilişkin belgeler yanında, işletmeci ve
sürücüye ait belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip
edilecek, Durak karar defterlerinin kontrolü yapılacaktır. AŞO bu yönetmelikte yasaklanan hallerin
tespiti halinde bu durumu tutanakla tespit -edecek ve tespitten sonraki beş iş günü içerisinde ABB
UDB’na yazılı olarak bildirilecektir. ABB UDB’na ceza uygulanması amacıyla gelen bu talepler,
UKOME Genel Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.
Uyulması Gerekenler Kurallar, Yaptırım ve Cezai Hükümler
MADDE 25—(1) Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında; 5216 ve 5393 sayılı kanunlar,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, 1608 (151) sayılı
Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
Karayolları Trafik Yönetmeliği, 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
00.00.YM.../R. /12. 20
>
l/'r ■
' %
i '!»
-'i
i •;
"f • i
i
i •
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
“Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği” hükümleri gereğince aşağıda
maddeler halinde verilen yasal işlemler uygulanır:
a) A. Tip ceza, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi ile belirlenen para cezası
uygulanır.
b) B. TİP ceza, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi ile belirlenen para cezası ve
1608 sayılı Kanuna istinaden 7 gün araç trafikten men edilir.
c) C. Tip ceza, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi ile belirlenen para cezası ve
1608 sayılı Kanuna istinaden 15 gün araç trafikten men edilir.
ç) D. Tip ceza, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi ile belirlenen para cezası ve
1608 sayılı Kanuna istinaden 90 gün araç trafikten men edilerek, ABB UKOME Genel Kurul kararı
doğrultusunda durak ise Durak kararı, araç ise Plaka kaydı iptal edilir.
Cezaların Uygulanış Şekli:
A Tip ceza
: 5326 sayılı kabahatler kanununa istinaden İdari Yaptırım Karar Tutanağı ile
uygulanır. Ceza uygulanan araç plakası tutanakta ayrıca belirtilir.
B-C Tip ceza : EK 3’te bulunan tutanak marifetiyle uygulanır.
D Tip cezai" ' : Ola)' mahallinde EK 3 'te bulunan tutanak ile araç trafıkten 90’’gün süreyle men
edilerek, düzenlenen tutanak plakanın iptali istemi ile UKOME Genel Kuruluna sunulur. UKOME
Genel Kurulunca plakanın iptali kararının onaylanmaması halinde, araca 90 günlük trafikten men
cezası, men edildiği tarihten itibaren uygulanır.
Plakanın iptal kararının onaylanması halinde, ticari plaka hususi plakaya terkin edilerek
trafikten men işlemi sona erer.
Durak ile ilgili düzenlenen tutanaklarda ise; yine UKOME Genel Kuruluna sunulur ve
alınacak UKOME Genel Kurul kararı doğrultusunda işlemler uygulanır.
(1) Uyulması gereken kurallar
a) Ticari taksi sahipleri ve şoförler kanunlara, bu çerçevede hazırlanan tüzük ve yönetmelikler ile
Antalya Büyükşehir Belediyesi genelinde alınacak. Meclis, Encümen-’ ve UKOME Genel
Kurulu Kararlarına uymak zorundadırlar.
b) Araç sahibi, çalıştırdığı şoförünün, bu yönetmelik hükümlerini yerine getirmesi konusunda her
türlü yükümlülüklerinden sorumludur.
c) Taksi durakları, kendi sınırları içinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının
onayı olmak kaydı ile çağrı butonları veya kablosuz sistem oluşturabilir.
d) Taksi sürücüleri çalıştığı bölge ve yollar hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır.
e) Taksilerde önemli telefonlar listesi ile çalıştıkları bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gösteren,
harita ve broşürler olmalıdır.
f) Taksi sürücüleri tarafından engelli yolcuların rahatça indirilip-bindirilmesi için gerekli özen
gösterilmelidir.
g) Yolcu emniyeti bakımından indirip-bindirmeler sağ taraftan yapılmalıdır.h) 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununun 40/6 maddesine istinaden “Kedi, köpek ve kuş gibi
evcil hayvanlar özel kafeslerinde bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde
yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz.”
i) Vatandaşların araç sürücüsü hakkında gördüğü aksaklıkları yada şikayetini ABB UDB’na
yazılı olarak bildirmeleri durumunda, ABB UDB’nca konu incelenir, gerek görülürse
yönetmelikte belirtilen ceza işlemleri uygulanır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
j)
k)
1)
m)
n)
o)
r)
s)
TASLAK
Ticari Plaka sahipleri/sürücüleri UKOME Genel Kurulunca yapılan değişikliklere itirazsız,
hiçbir hak, zarar, ziyan, bedel talebinde bulunmaksızın kabul etmek, gereklerini yerine
getirmek ve uymak zorundadırlar,
Taksi sürücüleri engelli vatandaşların taksiye iniş-binişleri ile engelliye ait araç ve eşyaların
araca yerleştirilmesine yardım etmek zorundadır.
Para cezaları yapılacak bildirimi izleyen 15 gün içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi
veznesine ödenir. Bu süre içerisinde cezasını ödemeyenlerden gecikilen her ay için Kanuni
gecikme cezası alınır. Gecikme cezası için cezaya giren aydan gün almak yeterlidir. ~ ' ;
İşleticiye uygulanacak yaptırımlar İşleticinin ABB UDB’na bildirdiği Resmi adrese veya
kayıtlı olduğu Durak Başkanlığına bildirilir. Ceza bildirimleri ayrıca ilgili Meslek Odasına
bilgi olarak gönderilebilir,
İhlallere ilişkin artırımlı ceza uygulamaları yılı içinde değerlendirilecek olup; her yıl 31 Aralık
itibariyle bu cezalar sıfırlanır,
Trafikten men edilmesi gereken araçlar trafik çekicisi marifetiyle bölgedeki ilgili trafik
otoparkına çekilir.
Taksi şoförü aracın içinde unutulan eşyaları 24 saatlik süre içinde en yakın karakola teslim
ederek, UDB’na bilgi vermek zorundadır,
Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza, fiil vb. üçüncü şahıslara karşı
doğacak yükümlülüklerden", tazminat, davalardan araç sahibi/siirücüsü sorumlu olupv
müeyyideler ABB'ye rücu edilemez.
(2) Cezai İşlem Gerektiren Uygulamalar
a) ABB Meclisinin, Encümenin ve UKOME Genel Kurulu Kararlarının uygulanmasını
engellenmesi halinde ilk seferinde A. Tip, tekrarlarında B. Tip, tekrarında C. Tip, tekrarında
D. Tip ceza uygulanır.
b) Kendi adlarına düzenlenmiş Çalışma İzin Belgesini araçlarında bulundurmamak,
görevlilerce istendiğinde ibraz edilmemesi halinde ilk seferinde A. Tip, tekrarlarında B. Tip
ceza uygulanır.
c) ABB Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı onaylı Ticari Taksi Sürücüsü
Tanıtım Belgesini almadığı veya belgesinde plakası yazılı araç dışında araç kullandığı,
araçta çalıştığı sürece üzerinde görülür şekilde bulundurmadığı, görevlilerce istendiğinde
ibraz etmediği takdirde ilk seferinde A. Tip, tekrarlarında B. Tip, ceza uygulanır.
d) Bir araç plakası, ikinci bir durakta çalışamaz. Çalıştıkları tespit edilen araçlara; ilk
seferinde B. Tip, tekrarlarında C. Tip, ceza uygulanır.
e) Kazaya uğramış aracını orijinal şekliyle tamir ettirmeden çalışmaya devam etmesi halinde;
ilk seferinde A. Tip, tekrarlarında B. Tip, ceza uygulanır.
f) Taksi sürücüsü taksimetreyi yolcunun görebileceği şekilde takmak ve her yolculuk
başlangıcında açmak zorundadır. Yolculuk ücreti; yolculuğun sonunda taksimetre
cihazında yazılı olan ücrettir. Tarife dışında ücret talep etmek ya da taksimetrenin kapalı
olması durumunda Cezası: A. Tip, tekrarlarında B. Tip ceza uygulanır.
g) Arızalı taksimetre' ile kesinlikle çalışma yapılamaz. Tespiti edilmesi halinde B. Tip ceza
uygulanır.
h) ABB tarafından belirlenen taksi fiyat tarifesine uyulmadığı yönündeki şikâyetler, şikâyet
sahibinin yolculuğun başlangıç ve bitiş noktasını bildirir şekilde ödediği ücreti taksi
fişi/faturası olarak belgelemesi durumunda değerlendirilir. Suçun tespiti durumunda, C.
Tip ceza uygulanır.
i) Bu yönetmelik kapsamına giren Ticari taksiler Büyükşehir Belediyesinden Ticari Taksi
Çalışma İzin Belgesi almadan çalışma yapmalan halinde; ilk seferinde A. Tip,
tekrarlarında B. Tip ceza uygulanır.;
‘f- vi 'j' -
-vvf
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
Fiyat Tarifesinin Ticari Taksi içerisinde yolcuların görebilecekleri şekilde asılı
bulundurulması zorunludur. Aksi takdirde A. Tip ceza uygulanır,
k) Direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, taşımacılığı aksatmak, işi yavaşlatma veya
durdurma şeklinde trafiği aksatarak trafik akışını engelleme gibi eylemlerde bulunmaları
halinde, A. Tip ceza uygulanır.
1)
Araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve
- v . r k i r l i olmaması zorunludur. Ceza: ilk seferde A.tip, tekrar;arında B. Tip ceza uygulanır,
ıh) Taksilere, UKOME Genel Kurul Kararları ile belirlenmiş durakları haricinde, yol
kenarlarında, kavşaklarda, kaldırımlarda, yaya yollarında, park edilmesi yasak olan, trafik
seyrinin aksatılacağı park edilmemesi gereken yerlerde bekleme yapmaları halinde, ilk
seferde A. Tip, tekrarlarında, B. Tip ceza uygulanır,
n) Araçlarda çalışacak şoförler; duraklarca belirlenmiş kıyafet bütünlüğü sağlayacak, temiz,
bakımlı olacaktır. Kısa pantolon, şort, askılı penye terlik vb. giyecekler ile kesinlikle
çalışma yapanlar hakkında A. Tip ceza uygulanır,
o) Taksi içinde yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför
dâhil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun ile 5727 Sayılı Kanun sayılı kanun
gereği araç içerisinde Sigara İçilmez ibareli levha asılması zorunludur. Asılmaması
durumunda A.tip ceza uygulanır,
p) Yöi'Cu aihiak için ani şerit değiştirmek, trafik akışını olumsuz etkileyecek şekilde yapmak
yasaktır. Tespit edilenler hakkında A. Tip ceza uygulanır,
r) Araçların içine ve dışına ilan, reklâm, afiş veya resimlerin Antalya Büyükşehir Belediyesi
İlan ve Reklam Şube Müdürlüğünden izin alınmadan asılması yasaktır. 2918 sayılı
kanunun 26. maddesi hükümleri doğrultusunda; Reklamlar ön kapılarındaki logo ve plaka
numaralarını kapatamaz, aracın sadece arka kapıları üzerinde camlan kaplamayacak ve
araç rengini değiştirmeyecek ve kaplama olmayacak şekilde reklam uygulaması
yapılabilir. Aksini yapanların tespiti halinde ilk seferde A. Tip ceza, tekrarında B. Tip ceza
uygulanır.
s) Ticari taksilerin içinde ve dışında herhangi bir siyasi, dini, gayri ahlaki, toplumsal değer
yargılarını rencide edici ilan reklâm ve benzeri yazılı görsel ve işitsel araçlar
bulundurulamaz ve yayın yapılamaz. Tespit edilmesi durumunda ilk seferde A. Tip,
■tekrarmda B. Tip, tekrarında C. Tip, tekrarında D. Tip ceza uygulanır,
t) Taksi şoförleri taksi bekleme yerleri, taksi durakları ve bulundukları mahalleri
kirletemezler, çevreyi rahatsız edici gürültü vb. eylemlerde bulunamazlar. Tespiti
yapılanlar hakkında ilk seferde A. Tip tekrarında, D. Tip ceza uygulanır,
u) Taksi şoförleri, yakın ve uzun mesafe ayrımı yapamaz, trafik yoğunluğu ve iklim şartları
gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap verilmemesi durumunda ilk seferde A. Tip,
tekrarında, B. Tip ceza uygulanır,
v) Ticari taksiler iklim şartları gözetmeksizin yolcunun talebi ile aracın ısıtma ve soğutma
sistemlerinin çalıştırılmaması durumunda ilk seferde A. Tip, tekrarında B. Tip ceza
uygulanır.
y) Taksi sürücüleri, müşterilerinin gösterdikleri adrese, yolcusu bir başka yolu özellikle
istemediği müddetçe en kısa yoldan götürmediklerinin tespiti halinde ilk seferde A. Tip,
tekrarında B. Tip ceza uygulanır
z) Taksilerin üzerinde ‘Taksi’ yazan tepe lambası geceleri müşteri alındıktan sonra
söndürülmeli, boş iken yakılmalıdır. Aksi takdirde; A. Tip ceza uygulanır,
aa) Taksilerde fabrika çıkışı dışında aksesuar ve eklenti yapılmayacaktır. Eklenti yapılması
durumunda ilk seferde A.tip, tekrarında B. Tip ceza uygulanır,
bb) Taksilerin servis taşımacılığı yapması, taksi dolmuş gibi çalışması ve araçta yolcu var iken,
başka bir yolcu/kişi alması durumunda, ilk seferde A. Tip, tekrarlarında B. Tip ceza
UygUİamr. '
j)
00.00.Y M .../R .
.
■
'
■"
’ ' " î ' . f j ’ '-.-; j
1
''(■■‘ i
$
" " I / 1/ '
/15. 20
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
cc) Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında
araç ve gereç bulundurulması yasaktır. Bulundurulması halinde, ilk seferde A. Tip,
tekrarında B. Tip ceza uygulanır,
dd) Taksi yolcularım kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları
yasaktır. Son gideceği yere kadar yolcularını götürmek zorundadır, aksi halde, A. Tip,
tekrarlarında B. Tip ceza uygulanır,
ee) Antalya-Büyükşehir Belediyesi UDB’nın sözlü ya da yazılı talebi halinde,.taksi sahibi veya
şoförü aracfm görüntüye getirmemesi halinde, ilk seferde A. Tip, tekrarında B. Tip ceza
uygulanır.
ff) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine bu sınırlar dışından ve/veya kent
merkezine müşteri getiren taksilerin yolcu almak amacıyla bekleme yapmaları ve yolcu
almaları yasaktır; İçişleri Bakanlığının 30.07.1986 tarih ve 266184 sayılı plaka tahdidi
konulu emir yazılarının 7. maddesinin ( c ) bendinde “Ticari taşıtların amaç dışı
çalıştıkları veya tayin edilmiş il veya ilçenin dışında ticari faaliyet gösterdiklerinin tespiti
halinde bu taşıtlara ait ticari plakalar yetkili Trafik Komisyonunca alınacaktır” hükmü
amirdir. Tespiti halinde ilk seferde B. Tip, tekrarında C. Tip ceza uygulanır,
hh) Taksi şoförlerinin; fiziksel engelli kişileri aracına almayı reddetmesi veya biniş ve
inişlerinde yardımcı olunmaması durumunda; ilk seferinde A. Tip, tekrarında B. Tip ceza
uygulanır.
••
-n.; w ■■"
ii) Taksi şoförlerinin; yolculara hakaret etmesi ve yolcuları rahatsız edici davranışlarda
bulunmaları durumunda ilk seferinde A. Tip. tekrarında B. Tip ceza, tekrarında C. Tip,
tekrarında D. Tip ceza uygulanır,
jj) Denetim görevlilerinin talimatlarına uymama, denetim görevlilerine hakaret etme veya
kötü muamelede bulunulması durumunda ilk seferinde B. Tip, tekrarında, C. Tip
tekrarında, D. Tip ceza uygulanır,
kk) Denetim görevlilerine ateşli veya kesici silahla saldırıda bulunulması durumunda D. Tip
ceza uygulanır
11) Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın parka gönderilmemesi
halinde, D. Tip ceza uygulanır.
Taksilerin ön kapılarına taksi plakasının, durağın bulunduğu ilçe adının ve bağlı bulunduğu
durak adının yazılması zorunludur. Bu yazının veya amblemin mıknatıslı/yapıştırma^vb. ->-»
sökülüp takılabilinir şekilde olması yasaktır. Uymayanlar hakkında ilk seferde A. Tip,
tekrarlarında B. Tip ceza uygulanır,
mm) Durak içerisinde çalışan taksici esnafı veya şoförlerin birinin veya birkaçının diğer
çalışanlar ile uyumsuzluk yaratması, durağın huzurunu bozan ve çalışma usul ve esaslarına
uymayanlar hakkında bu yönetmeliğin 23. maddesinde sayılan ceza vermeye yetkililer
tarafından her bir araca A. tipi ceza uygulanır. Durumun devam etmesi halinde her bir
araca B. Tip tekrarında C. Tip. tekrarında D. Tip ceza uygulanır.
nn)6360 sayılı kanun kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilen
ilçelerde faaliyet gösteren ticari taksilerin kent merkezine ve diğer ilçelere yolcu
getirilebilirken, bağlı bulundukları ilçe sınırları dışından hiçbir suretle yolcu alamazlar.
Aksi durumun tespiti halinde ilk seferde C. Tip, tekrarında D. Tip ceza uygulanır.
*
oo) Durak Çalışma Belgesini almayan veya gerekli vize işlemlerini yaptırmayan Duraklar için,
durağa kayıtlı tüm ticari taksi sahiplerine her defasında A. Tip ceza uygulanır,
pp) Durak Panosunun takılmadığının ve düzenli olarak takip edilmediğinin tespiti durumda
durak başkanma, ilk seferde A. Tip, tekrarlarında B. Tip ceza uygulanır.
qq) Yapılması men edilen, ticari taksicilik mesleğine yakışmayan ve yukarıdaki ceza maddeleri
dışında kalan uygulama ve davranışlarda; ilk seferde A. Tip, tekrarlarında B. Tip ceza
uygulanır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte yenileme ve/veya değişiklik yapma yetkisi
MADDE 26 - (1) Bu yönetmelikte yenileme ve değişiklik yapma yetkisi Antalya Büyükşehir
Belediyesi Meclisine aittir.
Hüküm bulunmayan hallerde yapılacak işlem
MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde (cezai hükümler hariç.), 5216
sayılı kanun ve UKOME Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Geçici Madde (1) Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilgili meslek Odası
tarafından bir (1) aylık süreç içerisinde taksi duraklarına bu yönetmelik hakkında bilgilendirme
yapılacaktır.
(2) 5. maddede belirtilen şart, Muratpaşa. Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde
bulunan mevcut araçlar yönetmelik yayım tarihinden itibaren, 6360 sayılı kanun kapsamında Antalya
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen ilçelerde faaliyet gösteren ticari taksilerin araç
yenileme işlemlerinde yönetmelik yayım tarihinden itibaren yaş şartı 1 (bir) yıllık geçiş sürecinde
tamamlanacaktır.
(3) Araç / Model değişikliği yapmak isteyen araçlar için 16. maddede belirtilen araç yaş
sınırlama şartı, Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm ticari taksiler
için yönetmelik yayım tarihinden itibaren geçerlidir.
(4) ö.maddenin (a) bendinde belirtilen Ticari Taksi Çalışma îzin Belgesi'ni ve Ticari Taksi
Sürücüsü Tanıtım Belgesini yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde alınmak
zorundadır.
(5) 6360 sayılı kanun kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilen
ilçelerde 30 Mart 2014 tarihinden önce çalışmasına izin verilen ticari taksiler yönetmeliğin yayımı
tarihi itibariyle bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
Yürürlük
•*,
, /ran- --
MADDE 28 - (1) Bu yönetmelik ABB Meclis Kararı ile yürürlüğe girer.
(2)
Bu yönetmeliğin onay tarihinden itibaren; Antalya Büyükşehir Belediyesi
meclisinin 07/10/2010 tarih ve 429 sayılı kararı ile uygun bulunan yönetmelik
yürürlükten kalkar.
Yürütme
MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adına
yönetmelikte belirtilen birim başkanları tarafından yürütülür.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
EK: 1: Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
“
TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
TİCARİ TAKSİNİN
Plakası
Durağı
Markası
Modeli
ARAÇ SAHİBİNİN
Adı Soyadı
Kimlik No
İletişim
Ticari Plaka İşlem eri Şube Müdürü..
EK: 2 Ticari Taksi Sürücü Tanıtım Belgesi
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
TİCARİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ TANITIM BELGESİ
Sürücünün
Kimlik No
Adı Soyadı
Sürücü Belge No
Aracın
Plakası :
Durağı :
Ticari Plaka İşlemeri Şube Müdürü.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
EK: 3
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLERE UYGULANACAK CEZALARA İLİŞKİN TUTANAK
6360 sayılı; On üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna bağlı çalıştırılah'
Karayolları Trafik Yönetmeliği, 4295 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, İl Trafik Komisyonu tarafmdan
Ulaşım ve Toplu Taşıma ile ilgili almış oldukları kararları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve UKOME
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümeninin aldığı ilgili kararlar, Büyükşehir
Belediye M eclisi’nin
./20..... tarih ve ........ sayılı kararı ile yürürlüğe giren Ticari Taksiler ve Taksi Durakları
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Zabıta Yönetmeliği, Terminal Yönetmeliği ve UKOME Genel Kurulunun
Ulaşım ve Toplu Taşıma ile ilgili almış oldukları kararların uygulatılması ile ilgili olarak;
...../..../20... tarihinde , saat
‘te yapılan denetimlerde Ticari Taksiler ve Taksi Duraklan Çalışma
Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden ...................................... Maddesine aykırı hareket ettiği
tespit edilen, aşağıda bilgileri bulunan ticari taksi sürücüsüne;
KİMLİK BİLGİLERİ
ADRES BİLGİLERİ
□ Ev adresi
□ İş Adresi
TC Kimlik No
:
Adı Soyadı
:
Plakası
Durağı
:
Baba Adı
:
Ana Adı
:
Doğum yeri /tarihi
:
Nüfusa Kayıtlı Olduğu
İl
İçe
:
Mahalle/Köy
:
Mahalle
Cadde
Sokak
Site
Kapı no
İlçe/İl
Ev/İş Tel
Cep Tel
:
:
:
:
:
:
:
:
□
B T i p i C e z a U y g u l a n m ı ş t ı r (K a b a h a tle r K an u n u 32. m ad d ed e b e lirtilen p a ra cezası ile birlik te ara ç 7 g ün tra fik ten m e n edilir.)
□
C T ip i C e z a U y g u l a n m ı ş t ı r (K a b a h a tle r K an u n u 32. m ad d ed e b e lirtilen p a ra cezası ile b irlik te araç 15 g ün tra fik ten m e n edilir.)
1—1 D T i p i C e z a (K a b a h a tle r K an u n u 32. m ad d ed e b e lirtilen p a ra cezası ile ara ç 90 gün tra fik ten m en e d ilir.) A y rıc a P la k a n ın /D u ra ğ ın iptali
k a ra rın ın u y g u la n m a sı için U K O M E G en el K u ru lu n a S evk E dilm iştir.
A raç................................. plakalı çekici marifetiyle...................................ilçesi...................................... otoparkına gönderilmiştir.
CEZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
ADI SOYADI
m
- m * ■
UNVANI
&
sicil n o
b: : ■
-fİfM':;' ‘
İMZASI
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TİCARİ TAKSİLER ve TAKSİ DURAKLARIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
. r'ıişsfe..
&■ -
.
.
00.00.YM.../R. /20. 20
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar
Amaç;
Madde 1. Bu Yönetmelik, 6360 sayılı kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde, Antalya ve bağlı İlçelerin Trafik Tescil Şube Müdürlüklerince tescil işlemleri yapılmış,
özel ve tüzel kişiliklerce ticari amaçlı olarak çalıştırılacak servis araçlarının hangi koşullar altında, ne
şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar/kişiler
arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek, denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve
sorumluluk alanlarım belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam;
Madde 2. Bu Yönetmelik;
a. Resmi, özel kurum ve kuruluşların kent içi toplu taşıma servis hizmeti talebine cevap veren
özel ve tüzel kişilere ait tahdit kapsamındaki veya tahsis edilmiş sıralı C Plaka grubunda
bulunan özel servis araçları,
b. Okul öncesi, ilköğrenim, orta öğrenim ve yükseköğrenim, özel kurs ile Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri taşımak üzere servis
aracı olarak kullanılan tahdit kapsamındaki veya tahsis edilmiş sıralı C Plaka grubunda
bulunan özel servis araçları,
c. "Ücretsiz Müşteri Servisi " adı altında ücretsiz yolcu ve müşteri taşımacılığı yapan gerçek ve
tüzel kişilere ait servis araçlarını,
d. Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelinin ve öğrencisinin servisini yapan gerçek ve tüzel
kişilere ait servis araçlarını,
e. Servis araçlarından faydalananları,
f. Özel Servis araçlarına uygulanacak yaptırımları,
g. Taşımalı eğitim kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen öğrenci servis
araçlarını kapsar.
Bu Yönetmelik; şehirlerarası otobüsleri, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mülkiyetindeki resmi
plakalı araçlarla kendi personellerini taşımasını kapsamaz.
Yasal Dayanak;
Madde 3. Bu Yönetmelik;
• 2918
Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı yönetmeliği,
• 4925
Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği,
• 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 7/f-p Maddesi ve9. Maddelerine,
• 5237
Sayılı Türk Ceza Kanunu,
• 5326
Sayılı Kabahatler Kanunu,
• 5393
Sayılı Belediye Kanunu,
• 6360Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
• 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun,
• 02.04.1986 tarih ve 1986/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararma, değişiklik ve eklerine,
Bakanlar Kurulunun ticari plakalarının verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki kararı
(son şekli uygulanır.),
• Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği,
• Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği,
• Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği
• İl
Trafik
Komisyonu
ve
Ulaşım
Koordinasyon Merkezi kararları,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
İlgili diğer mevzuat hükümlerine,
Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun
herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz. Özel
Servis araçları, işleticisinin kendi sorumluluğu altında ve Antalya Büyükşehir Belediyesi denetimine
bağlı olarak bu yönetmelik esaslarına ve UKOME kararları ile belirlenen şartlara göre çalıştırılır.
Tanımlar;
Madde 4. Bu yönetmelikte yer alan deyimler;
1. Belediye
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
2. Daire Başkanlığı
:Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
3. Araç Sahibi (İşletici)
: Çalışma ruhsatlı aracın trafik tescil ruhsatı ile Özel İzin Belgesi
ve Çalışma Ruhsatında isimleri yazılı bulunan ve araç üzerindeki
tüm hukuki sorumluluğa sahip olan gerçek ya da tüzel kişileri,
4. Araç
:Bu yönetmelik kapsamında taşıma yapabilecek araçlar, minibüs
ve otobüs sınıfındaki araçlardır. Otomobil sınıfındaki araçlarla
servis taşımacılığı yapılamaz.
5. Araç Uygunluk Belgesi
:Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu
yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen teknik komisyondan
alacakları araç uygunluk belgesini,
6. Çağrı Merkezi
:Antalya Büyükşehir Belediyesi dilek ve şikâyet hattı,
7. Meslek Odası
:Antalya ili ve ilçelerinde ilgili Esnaf Odaları ile Antalya Ticaret
ve Sanayi Odasını,
8. Muvafakatname
:Satış izni için noterlik makamına verilen yetki izin belgesini,
9. Noter
rAntalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet
gösteren noterlik kuruluşlarını,
10. Okul
:Genel olarak okul öncesi, ilköğretim, orta öğrenim ve
yükseköğrenim veren özel veya kamu kuruluşları,
11. Okul Servis Aracı
:Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların
öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında
kullanılan taşıtları,
12. Özel İzin Belgesi ve
Çalışma Ruhsatı
: İşleticilerin ücretini yatırarak servis araçlarının çalışacakları
güzergâhı da belirten, bir yıl geçerliliği olan Antalya Büyükşehir
Belediyesi yetkili birimince verilen belgeyi,
13. Özel Servis Aracı
:Resmi veya özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında
toplu taşıma servis hizmeti verme amacıyla kullanılan ve Trafik
Tescil Şube Müdürlüğünde servis aracı (C) plaka kaydı bulunan
araçları,
14. Personel-Okul
Servis Aracı
:Okul taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte
değerlendirilmesidir.
15. Personel Servis Aracı
:Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel
kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere
ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlardır.
16. Servis Plakası
:Özel ve tüzel kişilere ait tahdit kapsamındaki veya tahsis edilmiş
sıralı C Plakayı
17. Rehber Personel
:Okul öncesi, ilköğretim, engelli bireyler vb. taşımacılık yapan
servis araçlarında araç içi düzenini sağlayan, bireylerin
/öğrencilerin araca biniş ve inişlerinde yardımcı olan kişileri,
18. Sürücü
:Yönetmelik gereğince işletici tarafından görevlendirilen araç
7 .ı
sürücüsünü,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
19. Teknik Komisyon
:Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca, araçların
uygunluğunu kontrol etmek üzere görevlendirilen komisyonu,
20. Araç Trafik ve
Tescil Belgesi (Araç Ruhsatı) :İ1 ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Trafik Tescil Şube
Müdürlüklerinden verilen belge.
21. Ticari Taşıt Tahsis BeIgesi:“C” plakalı özel servis araçlarının alım-satımında kullanılmak
üzere Belediye yetkili birimince verilen belgeyi,
22. UKOME
: 5216 sayılı kanunun 9.maddesi gereğince kurulmuş bulunan ve
görev yapmakta olan Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
Yönetim;
Madde 5. Servis aracı sahipleri, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından
verilecek Özel İzin Belgesi ve Çalışma Ruhsatı ile bu yönetmelik hükümlerine göre servis
faaliyetlerini Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetim ve denetiminde yaparlar,
Özel Servis araçları bu yönetmelikte belirtilen yasal yetkili kurum elemanları tarafından
(Jandarma İl Trafik Timleri, İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne Bağlı Trafik Ekipleri, Büyükşehir
Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlı
kontrol görevlileri) UKOME Genel Kurulunca oluşturulan komisyon görevlilerince denetlenirler,
.»iii-uKMıv, U
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimleriyle <ilişkilerde muhatap; adına Özel İzin
Belgesi ve Çalışma Ruhsatı düzenlenen servis araç sahipleridir. Ancak araç sahiplerinin noterden
vekâletname verdikleri resmi vekilleri Antalya Büyükşehir Belediyesinde yapılacak iş ve işlemleri
takip edebilir.
Yürütme;
Madde 6. Araç uygunluk belgesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesince son muayene belgesi
doğrultusunda, aracın iç ve dış görünümünde bir aykırılık bulunmaması koşuluyla uygun olan araçlar
için düzenlenir.
Ticari taşıt tahsis belgesi, araç uygunluk belgesi, askıya alınma yazısı, noterlik makamına
yazılan muvafakatname, özel izin belgesi, çalışma ruhsatı ve prosedürün tamamlanması için
gerekli/gerekecek yazılar Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi tarafından düzenlenir,
Özel izin belgesi, çalışma ruhsatı ve ticari taşıt tahsis belgesi vb. servis araç sahibine veya
resmi vekiline imza karşılığı verilir,
Özel servis araçlarının devir işlemleri: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
devre ilişkin bilgi ve belgeleri Antalya Büyükşehir Belediye Encümenine karar alınmak üzere sunar
Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından verilecek karar doğrultusunda işlemler tamamlanır.
Bu yönetmelik hükümleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına yetkili birim olan
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
Hukuki Sorumluluk:
Madde 7. Özel Servis Araçları personelinin taşımacılıktan kaynaklanan davranışlar ile taşımacılıktan
doğan ve doğacak her türlü vergi, sigorta, harç ve giderlerle mali, hukuki ve cezai sorumluluk
işleticiye aittir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile. işletici arasında bu konuda hiç bir ilişki olmayıp,
Antalya Büyükşehir Belediyesi işleticilere ve üçüncü kişilere karşı hiç bir taahhüt altına girmez.
Servis Araçlarının Çalışacakları Güzergahların Belirlenmesi
Madde 8. Özel Servis Araçları tescil işleminin yapıldığı ilçe içerisinde personel veya öğrenci
taşımacılığını güzergah izin belgesi almak kaydı ile yaparlar. Tescil işleminin yapıldığı ilçe dışında
servis taşımacılığı yapamaz ve güzergah izin belgesi başvurusunda bulunamaz. Ancak ilçesinden
almış olduğu yolcuyu diğer ilçelere taşımak için güzergah izin belgesi düzenlenebilinir.
* **.
■
[■\ I VI !/'•!“I ..-İv.-; • it-,
''
." ■ . -.. ..
İKİNCİ BOLUM
• !
:i
. Vİ .İ/VV'1 I
"i
i :i
\ I. ı. ,*-• I
''
*i
:;'f
r-1
-ı >.I ;■i. .■, . I
:l
i -V
00.00.YM.33/R.00/- 3 -.16
•
' I .•i •
I
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
Ticari Taşıt Tahsis Belgesi, Özel Servis Araçlarının Devri, Ortaklık Alınması ve Taşımacılıktan
Çekilme
Ticari Taşıt Tahsis Belgesi;
Madde 9. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki vatandaşın ulaşım ihtiyacını
karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması,, korsan taşımacılığın
önlenmesi vefıiten çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla Servis Plakasını
devralmak isteyenler usul ve esasları UKOME tarafından belirlenen "Ticari Taşıt Tahsis Belgesi"
alacaklardır. Ticari taşıt tahsis belgesi olmayanlara servis aracı veya plakası devredilemez.
Taşıt Tahsis Belgesi alacaklardan istenecek belgeler;
Gerçek Kişilerden İstenecek Belgeler:
• Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ticari taşıt tahsis belgesi
bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait diğer borçlarının
ödenmiş olması,
• Oda kayıt belgesi ilgili Oda Başkanlığından alınmış mesleki faaliyet belgesi, oda üye kaydı
yoksa üye olmadığını belirten yazı, (aslı)
• Araç ruhsat fotokopisi.'
>■'
• Araç sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve en az B sınıfı ehliyet fotokopisi
• Aracı / Plakayı alacak şahsın en son bir ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış
Adli Sicil Belgesi sunulacak ve bu belgede; 5237 sayılı kanunun 102 (cinsel saldırı), 103
(çocukların cinsel istismarı), 104 (reşit olmayanla cinsel ilişki), 105 (cinsel taciz), 109 (Kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma), 188 ( Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ), 190
(Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma), 191 (Kullanmak için
uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak), 227 (Fuhuş),
maddelerinde düzenlenmiş olan suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı
veya insan ticareti suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve
devletin güvenliğine karşı suçlardan affa uğramış olsalar bile hürriyeti bağlayıcı ceza ile
hüküm giymemiş olmak,
• Müracaat tarihi itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde son iki (2) yıl
içerisinde ikamet ettiğini belirten belge,
• SRC belgesi (mesleki yeterlilik belgesi) fotokopisi. /SRC belgesi yoksa başvuru yapıldığına
dair makbuzları, daha sonra asıl belge fotokopisi dosyasına konur.
• Geçim kaynağının şoförlük olduğunu yazılı olarak beyan etmiş olmak.
Bu belgeleri eksiksiz olarak getiren vatandaşlara; tahsis belgesi üzerindeki tarih itibari ile otuz (30)
gün geçerli olmak üzere "Ticari Taşıt Tahsis Belgesi" verilir.
Tüzel Kişiliklerden İstenecek Belgeler;
• Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığına ticari taşıt tahsis belgesi
bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve Belediyeye ait diğer borçlarının ödenmiş olması,
• Araç ruhsat fotokopisi.
• Şirketin ez az bir yıl önceden Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
• (Oda Kayıt Belgesi İlgili Oda Başkanlığından Alınmış Mesleki Faaliyet Belgesi,)
• Ana Sözleşme
• Ticari
Sicil Gazetesi Sureti
•r: i/.-'u .:.■
...
.
S
•
Şirket Yetkilisinin imza sirküleri,
Vergi Levhası,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
• Şirketin Vergi Dairesine faal mükellef olduğunu gösterir yazı,
Bu belgeleri eksiksiz olarak getiren tüzel kişilere belge tarihi itibari ile yüz seksen (180) gün geçerli
olmak üzere "Ticari Taşıt Tahsis Belgesi" verilir.
Özel Servis Araçlarının Devir İşlemleri ve Ortaklık Alınması;
Madde 10. Özel servis aracı sahipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yaparak, Antalya
Büyükşehir Belediye Encümeni plaka devri hakkında-:olumlu karar vermesi halinde, Ulaşım ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığının da uygun görüş yazısı ile aracın (veya servis plakasının) noter satışını ve
trafik tescil bürolarından devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Bu yönetmelik hükümlerine göre
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne müracaatta bulunmadan satış yapılması veya ortak alınması halinde
yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak yeni alman hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz.
Ortaklık iki gerçek kişi şeklinde olabilir, miras haricinde, ikiden fazla ortaklık kabul edilmez.
Araçlarda ve servis plakalarında sadece şahıs ortaklığı olabilir, şirket ortaklığı (şahıs-şirket veya
şirket- şirket şeklinde) olamaz.
Ticari plakaların satışında araçlı (plaka ve araç birlikte) satış yapılabilir. Ancak, (boşta) askıda
iken alman bir plakanın tekrar satışının yapılabilmesi için bir araca takılıp en az yüz seksen (180) gün '
süreli ticari faaliyette bulunduktan sonra araç veya plaka askıya alınmak suretiyle satışı yapılabilir.
Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda noterden alınan vekâletnameler kabul edilir.
Bu yönetmelik kapsamında ölümle intikal hali hariç yapılan her türlü plaka devri ve ortaklık
alımında Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin her yıl belirlediği devir ücretleri alınır.
Devir, satış ve ortak almada takip edilecek işlemler sırasıyla;
A- Devir veya Ortaklık Almak İsteyenler;
Gerçek kişilerden;Servis plakasını veya özel servis aracını devir almak veya ortaklık almak isteyen
gerçek kişilerden istenen belgeler;
• Dilekçe (devir ile birlikte araç değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir.)
• Başvuru sahibi vekil ise noterden vekâletname, , ,,
• T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya vatandaşlık haklarını gösterir belge,
• Ticari Taşıt Tahsis Belgesi,
• Alacağı plakanın Trafik ruhsatnamesi (motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) aslı,
• Ortak almalarda da aynı evraklar istenir.
Bu belgeleri eksiksiz olarak getiren vatandaşların devir işlemi başlatılır.
Tüzel kişilerden;Servis plakasını veya özel servis aracını devir almak isteyen Tüzel kişilerden istenen
belgeler;
• Dilekçe (devir alan-devir eden) (devir ile birlikte araç değişikliği yapılacaksa dilekçede
belirtilir.)
• Başvuru sahibi vekil ise noterden vekâletname,
• Şirket yetkilisinin imza sirküleri aslı,
• Ticari Taşıt Tahsis Belgesi,
• Alacağı plakanın araç ruhsat fotokopisi,
Bu belgeleri eksiksiz olarak getiren tüzel kişilerin devir işlemi başlatılır.
B- Servis Plakasını veya Özel Servis Aracını Devretmek İsteyenler:
Servis plakasını veya özel servis aracım devretmek veya ortak almak isteyenlerden istenen belgeler;
TV
1 1 (A
* alan-devir
1 A * eden)
A \
Dilekçe
(devir
Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığından borcu yoktur belgesi,
-
I
>v.I: ı; i-/., ı
ı - t.-v.>l 'i -v -. ı.
. ■■■■ <. >ı
1■ ı
00.00.YM.33/R.00/- 5 -.16
. . r •>
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
Araç veya plaka sicil dosyasında "satılamaz", "rehinli" vb kayıt varsa bunun kaldırıldığına dair
ilgili kurumdan alınacak yazı,
Trafik ruhsatnamesi aslı (motorlu araç tescil ve trafik belgesi),
Plaka askıda ise askıda olduğuna dair Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınmış olan yazı,
Tüm evraklar tamamlandıktan sonra her iki taraf yetkili birime başvurularım yaparlar. Bu
Yönetmeliğe göre Ulaşun-Planlama ve Raylı. Sistem Dairesi Başkanlığınca yapılacak olan devir ve
tüm işlemler için; başvuru sırasında sunulan belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri sunulur.
Sunulan belgeler görevli tarafından asılları ile suretlerinin eşleştirmesi yapıldıktan sonra, aslı
görülmüştür şeklinde onaylanıp teslim alınır. Devir başvuruları ve ilgili belgeler Antalya Büyükşehir
Belediye Encümenine sunulur. Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı doğrultusunda, servis
plakasını alan kişi Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından her yıl belirlenen devir ücretini
Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yatırdığına dair makbuzu Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığına ibraz eder. Ücretin yattığına dair makbuz alındıktan sonra; Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığınca, devir veya ortaklık yapılmasının uygun olduğu içerikli, otuz (30) gün
süre ile geçerli bir yazı noterlik makamına sunulmak üzere verilir. Bu süre içinde anılan belge ile
işlemini tamamlamamış kişinin yazı için tekrar Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir.
ı
>•-.. ■
-t,«ri
Araç Uygunluk Belgesi;
Madde 10.
A-"C" serisinden servis aracı olarak çalıştırılmak istenen araçlar için Antalya Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından Araç Uygunluk Belgesi
(Ek-1) alınacaktır.
Araç uygunluk belgesi için gerekli olan belgeler;
• Özel Servis Aracı olarak çalıştırılmak istenen araç (uygun olduğunun tespiti için kontrol
edilmek üzere yetkili birime getirilmesi),
• Aracın geçerli fenni muayenesinin bulunması,
• Trafik tescil belgesi, araç sıfır ise faturası veya noter satış sözleşmesi,
« T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi
• Bağlı olduğu odadan alacağı, müracaat ettiği ay’a ait tarihli oda kayıt belgesi
aslı,
• Geçmiş döneme ait dönem harçları, yol belgesi, çalışma ruhsatı gibiAntalya Büyükşehir
Belediyesine ödenmesi gerekli her türlü ücretin ödenmiş olması, şartları yerine getirilir.
Araç sahipleri; araçları, trafik tescil belgeleri (sıfır ise faturası) veya noter satış sözleşmesi ile
birlikte uygunluk incelemesi için Yetkili Birime müracaat eder. Teknik komisyon tarafından aracın bu
yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olan araçlara, Antalya
Büyükşehir Belediyesi ücret tarifesindeki Araç Uygunluk Belgesi hizmet ve belge ücretini yatırdığına
dair makbuzu ibraz ettikten sonra Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne verilmek üzere "Araç Uygunluk
Belgesi" verilir. İşleticiler, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alacakları Trafik Tescil Belgesinin
(araç ruhsatı) bir suretini en geç on ( 10) gün içerisinde sicil dosyasına konulmak üzere yetkili birime
vereceklerdir.
B- Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi (Kamu İhaleleri için);
Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi almak isteyen araç sahipleri; müracaat tarihi
itibariyle son altı (6) ay içerisinde yapılmış olan fenni muayenelerine istinaden Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca? araçlarını trafik tescil belgeleri ile birlikte yetkili birimin
belirlediği tarihte ve yerde uygunluk incelemesi için hazır bulunduracaktır. Teknik komisyon
tarafından uygun bulunan araçlara "Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi" verilir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlan içindeki resmi ve özel kurum ve kuruluşlar; personel
servis taşımacılığı yaptırmak üzere yapacakları hizmet alımı ihale ilanlarında ve sözleşmelerinde bu
yönetmelik hükümlerine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkili birimince özel servis aracı
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
uygunluk tespit belgesi alma şartını arayacaklardır.
Özel Servis Aracı Sahiplerinin Ölümü Veraset Yolu ile İntikallerde Yapdacak İşlemler;
Madde 11. Veraset yolu ile intikallerde aranan şartlar aşağıdaki gibidir:
Araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden/noterden alınacak veraset ilamında yazılı varislerinin,
başvuruları üzerine mirasçılar adına devir işlemi yapılır. Mirasçıların noter kanalıyla onay vermeleri
halinde, mirasçılâîüan biri adına Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi geliPMifesinde belirtilen
devir ücretini ödenmesi halinde düzenlenebilir.
Özel servis aracı veya plakası sahiplerinin vefat etmesi durumunda yasal varisler adına Özel Servis
Aracı veya plaka devri için aşağıdaki belgeler istenecektir;
• Veraset ilamının aslı ile vukuatlı nüfus kayıt örneği,
• Varislerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanları,
• Adres beyam,
• Araç ruhsat fotokopisi,
• Varisler arasında hakkından feragat eden varsa noter feragatnamesi,
İstenilen belgeler tamamlanarak başvuru yapılır. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra devir
için, muristen mirasçılara plakanın devri yapılırken "devir bedeli" istenmeyecektir. Verilen tescil
belgesine istinaden Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce yapılan tescil işleminden sonra Trafik Tescil
belgesinin aslı gösterilir ve fotokopisi on (10) gün içinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığının sicil dosyasına eklenir.
Mirasçılar yeni trafik tescil belgesi veya plakayı tescil ettirdikten sonra aracı veya servis
plakasını başka bir kişiye devredebilirler. Aracı veya plakayı almak isteyen kişilerin Yönetmeliğin 8.
ve 9. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca aracı veya servis plakasını
devir alacak kişi Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından her yıl belirlenen devir ücretini
ödemek zorundadır.
İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar;
Madde 12. Servis Plakasını veya Özel servis araçlarını icra marifetiyle satışında, isteklilerin bu
yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen "Ticari Taşıt Tahsis Belgesi" sahibi olması, satış sonucunda
yeni sahibinin bu yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmesi ve Antalya
Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına devir ücretini ödemesi gerekir. Bu durum
icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığına devir ücretinin ödenmesi ve şartların bu yönetmelik hükümlerine uyması halinde,
yeni sahibine devir işlemleri yapılır ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne sunulmak üzere “tescil yazısı”
verilir.
Araç Değişikliğinde Uyulacak Kurallar;
Madde 13. Servis aracı sahipleri araçlarını başka bir araçla değiştirmek istediklerinde bu yönetmeliğin
10/A maddesini yerine getirmesi gerekmektedir.
Servis araçlarında devir ile birlikte araç değişikliği de yapılabilir. Devir ile birlikte araç
değişikliği yapan kişiler, “Araç Uygunluk Belgesi” için istenilen belgeler ile Antalya Büyükşehir
Belediyesine müracaat ederler.
Araç değişikliği yapan veya devir ile araç değişikliği yapan kişiler, Antalya Büyükşehir
Belediyesinden aldıkları uygunluk belgeleri ve ilgili yazı ile birlikte Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne
giderek Trafik Tescil Belgesini alırlar.
Trafik Tescil Belgesinin aslı ibraz edilerek bir suretinin on (10) gün içinde Antalya
Büyükşehir Belediyesine verilmesi zorunludur.
Ticari Faaliyetini Durdurma (Ticari Plakayı Askıya Alma);
mVi'hv, i
İhV.,;,
ı
I
OO.OO.YM.33/R.OO/- 7 -.16
ı. I : I i'l'-.i!., I
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
Madde 14. Özel servis aracını çalıştırmak istemeyenler yetkili birime dilekçe ile müracaat ederler ve
C plakalarının Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce askıya alınması hususunda "askıya alınma" yazısı
yazılarak araç sahibine verilir. Taşımacılıktan çekilenlerin ödedikleri çalışma özel izin belgesi ve
çalışma ruhsatı hizmet ve belge ücreti geri ödenmez. Askıya alındığına dair belgenin bir sureti en geç
on (10) gün içerisinde plaka sicil dosyasına konulmak üzere yetkili birime teslim edilir.
Askıya alman ticari plaka en fazla yüz seksen (180) gün askıda kalabilir. Yüz seksen (180)
günden daha fazla askıda kaldığı tespit edilen ticari plakanın kaydı Antalya Büyükşehir Belediyesi
UKOME Genel Kurul kararıyla iptal edilir.
Çalışacak Özel Servis Araç sayısı,
Madde 15. Belediye sınırları içerisinde ticari amaçla çalıştırılacak C Plakalı Özel Servis Araçları
sayısı hususunda 02/04/1986 tarih ve 86/10553 sayılı Kararnamenin eki; Ticari Plakaların
Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve 24.12.1994 tarih ve
22151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. Servis
aracı sayısı yetersiz görüldüğünde; anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde UKOME Genel Kurul
kararı ile alman plaka artış kararları kesindir.
.-l*ı •
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel İzin Belgesi ve Çalışma Ruhsatı, İstenilecek Evraklar ;
Madde 16. Özel servis araç işleticileri "Özel İzin Belgesi ve Çalışma Ruhsatı" olmadan çalışamazlar.
Özel servis aracı Özel İzin Belgesi ve Çalışma Ruhsatı bir yıl süre ile geçerli olup, Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl belirlenen gelir tarifesindeki belirtilen ücret karşılığında
verilir. Özel İzin Belgesi ve Çalışma Ruhsatının herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, belge
ücretinin 1/3’i oranında ücret ödenmesi zorunludur.
Servis Aracı Özel İzin Belgesi ve Çalışma Ruhsatı Türleri Şunlardır:
C Belgesi (Ek-2) :Çalışma Ruhsatı; Servis Plakalı araçların için düzenlene belgeyi;
C1 Belgesi (Ek-3) :Personel Servis Aracı Özel İzin Belgesi; Personel servisi hizmeti veren “C” plakalı
servis araçları için düzenlenir.
C2 Belgesi (Ek-4) :Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi; Öğrenci servis hizmeti veren C plakalı servis
araçlar ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen taşımalı eğitim kapsamındaki
araçlar için düzenlenir.
C3 Belgesi (Ek-5) Ücretsiz Müşteri Servis Aracı Özel İzin Belgesi Özel sağlık kuruluşlarında, Alış
Veriş Merkezlerinde, Otogarlarda vb. işletmelerde çalışan ücretsiz müşteri servis
araçları için düzenlenir.
C4 Belgesi (Ek-6) :Mülkiyetindeki (Öz mal) Araçla Kendi Personelini Taşıma Özel İzin Belgesi;
. Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelinin servisini yapan gerçek ve tüzel kişilere
ait hizmet veren servis araçları için düzenlenir.
C5 Belgesi (Ek-7) :Mülkiyetindeki Araçla Kendi Öğrencilerini Taşıma Özel İzin Belgesi; Kreş, gündüz
bakımevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları ve okul öncesi özel eğitim
kuramlarının mülkiyetindeki araçlarla hizmet verdikleri kişileri veya kendi
öğrencilerini getirip götürmek için faaliyette bulunan servis araçları için düzenlenir.
Çalışma Ruhsatı ve Özel izin Belgesi için İstenilecek Evraklar;
Madde 17.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
A- Okul Servis ve Personel Servis Araçları (C1 ve C2 Belgesi); için aşağıda belirlenen belgeler
istenilecektir;
• Aracın izleyeceği güzergâh ile çalışma saatlerini de içeren dilekçe,
• Araç sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin, ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair son bir
ay -içinde alınmış oda üye belgesi,
• Aracın Trafik. Tescil Şube Müdürlüğünce düzenlenmiş motorlu araç tescil-belgesi (araç
ruhsatnamesi
'
■ ^-4e• Aracın Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası
poliçesi,
• Servis hizmeti verdiği kuruluşla yapılan sözleşme sureti,
• Özel servis aracı Özel İzin Belgesi ve Çalışma Ruhsatı, hizmet ve belge ücretinin yatırıldığına
dair makbuz,
• Aracı kullanacak sürücülerin ve diğer personellerin adli sicil kaydı,
• Servis verecek araç ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen taşımalı eğitim kapsamındaki
araç ise; İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alacakları özel izin belgesi.
B- Ücretsiz Müşteri Servis Aracı Özel İzin Belgesi (C3);
• Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmanın veya firmaların acenteliğini yapan otogar
yazıhane işletmecisinin, yetkili birime imzalı kaşeli dilekçesi,
• Otogar Müdürlüğünün uygun görüşlü üst yazısı,
• Aracın Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce düzenlenmiş motorlu araç tescil belgesi,
• Aracın Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası
poliçesi
• Başvuruda bulunan firma yetkilisinin, yetki ve acentelik belge tasdikli suretleri,
• Yapılacak olan taşımacılığın ticari bir faaliyet olmayacağı hakkında taahhütname,
• Araç kiralık ise kira sözleşmesi,
• Firmanın imzalı kaşeli dilekçesi,
Özel sağlık kuruluşlarında, Alış Veriş Merkezlerinde, Otogarlarda vb. işletmelerde çalışan
Ücretsiz Müşteri Servis araçlarının çalışma saat ve güzergahlarında UKOME Genel Kurulu kararları
bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Araçların kiralanması halinde servis plakalı (C) olması şarttır. Araçların
öz mal olması halinde Servis Plakalı (C) plaka şartı aranmaz.
Bu yönetmelik kapsamındaki araçların işletme hakkı bir başka kişi veya kişilere
devredilemez, kiraya verilemez.
Bu Yönetmelik ile UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi ve
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl belirlenen gelir tarifesindeki ücretinin yatırılması
halinde verilecek belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. Belgelerin herhangi bir nedenle yenilenmesi
halinde de (vize hariç) hizmet ve belge ücretinin 1/3’ünün ödenmesi zorunludur.
C- M ülkiyetindeki A raçlarla Kendi Personelini Taşıyacak Servis A raçları için (C4);
• Aracın izleyeceği güzergâh ile çalışma saatlerini de içeren dilekçe,
• Aracın Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce düzenlenmiş motorlu araç tescil belgesinin aslı,
• Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, tüzel kişi ise imza sirküleri aslı,
• Kayıtlı olduğu vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış faal mükellef olduklarına dair
belge,
Mülkiyetindeki Araçla Kendi Personelim Taşıma Özel İzin Belgesinin geçerlilik süresi (1) bir
yıldır. Bu araçlarla kendi personeli dışmda ücretli veya ücretsiz olarak başka kişileri taşıyamaz.
Mülkiyetindeki Araçlarla Kendi Personelini Taşıyacak Servis Araçlarının öz mal olması şart
olduğundan "C" plaka şartı aranmaz. Bu araçların işletme hakkı bir başka kişi veya kişilere
devredilemez, kiraya verilemez.
. I
>. .. J y . . ,< I :• P V
.
I -
,.1 'İH 1
, I •i .
■
I
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
Bu araçların Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde aranan
şartlara haiz olması ve bu belge için Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen belge ve
hizmet ücretinin ödenmesi zorunludur.
D- Mülkiyetindeki Araçla Kendi Kreş, Bakımevi, Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Yuvalarını
* Taşıyacak servis araçları için (C5);
•'7”
’® Aracın izleyeceği güzergâh ile çalışma saatlerini de içeren dilekçe,
• Aracın Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce düzenlenmiş motorlu araç tescil belgesinin aslı,
• Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Tüzel kişi ise imza sirküleri aslı,
• Kayıtlı olduğu vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış faal mükellef olduklarına dair
belge,
• işyeri açma (çalışma) ruhsatının aslı,
Kreş, gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezleri ve çocuk yuvalarının mülkiyetindeki
araçlarla hizmet verdikleri kişileri, kendi öğrencilerine ve personeline servis hizmeti vermek için;
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde aranan şartları sağlamak şartıyla yetkili birime
başvurarak mülkiyetindeki araçla kendi kreş, bakımevi rehabilitasyon merkezi ve çocuk yuvalarını
taşım a’özd-‘izin \beİ'gesi alacaklardır. Bu belge için, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl
belirlenen belge ve hizmet ücretinin Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
veznesine yatırılması zorunludur.
Mülkiyetindeki Araçla Kendi Kreş, Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Yuvalarını
taşıma Özel İzin Belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. Bu belge ile birlikte hizmet verilen kişilerin
(aynı araçta kendi personelini de taşıyorsa personelin de) işyerini temsile yetkili kişilerce kaşelenmiş
ve imzalanmış isim listelerinin araçta bulunması ve denetim ekiplerince istenilmesi halinde ibraz
edilmesi zorunludur. Bu araçlarla hizmet verdiği kişiler ile kendi personeli dışında ücretli veya
ücretsiz olarak başka kişiler taşınamaz. Mülkiyetindeki Araçlarla Kendi Personelini Taşıyacak Servis
Araçlarının öz mal olması şart olduğundan “C" plaka şartı aranmaz. Bu araçların işletme hakkı bir
başka kişi veya kişilere devredilemez, kiraya verilemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşleticilerde, Personellerde ve Araçlarda Aranacak Şartlar Özel Servis Aracı İşleticilerinin
Uyacakları Esaslar;
Madde 18. Bu yönetmelikle birlikte Özel Servis Araç sahipleri ve işleticileri aşağıda belirtilen şartlara
uyacaktır;
• İşleticiler, yolcuların rahat bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak ve taahhüt
edilen yere kadar servis hizmeti vermek zorundadır,
• İşleticiler meydana gelebilecek trafik kazası veya herhangi bir olumsuzlukta üçüncü şahıslara
karşı yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde sorumludur. Aracın fenni muayene, zorunlu trafik
sigortası ve periyodik bakımları vs. ilgili tüm hak ve yükümlülüklerden doğan
sorumluluklardan araç sahibi sorumludur. Bu sebeplerle Antalya Büyükşehir Belediyesi ve
birimlerine karşı suç isnat edilemez ve talep yöneltilemez.
• İşletici yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların Sosyal Güvenlik Kuramımdan
sigorta işlemlerinin yaptırılması işleticinin sorumluluğundadır. İşletmeci aracında çalıştırdığı
personelin yasal hak ve yükümlülüklerinden sorumludur,
• Araç plakalarına yazılan cezalardan araç sahipleri sorumludur.
• Özel servis aracı işleticileri UKOME Genel Kurulun tarafından belirlenen fiyat tarifesi harici
ücretlerle taşıma yapamazlar,
* '/
; .
v/
• İşleticiler (veya şoförler) ile hizmeti alan personel, veliler veya müşteriler arasındaki
uyuşmazlıklarda
Yetkili
Birim
bu
yönetmelikte belirlenen ceza hükümleri
V rı
■I
İH
a I !■I ,■ı.-r-.ı
i
-.i.::
X , ' v ( ‘ I . Vr .
I
• ■ 1 . \ I : i .• sV
ı
••
< ■
>-i ’ i ■>
00.00. YM.33/R.00/-1 0 -1 6
■ i
- 1 '■ ■
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
•
•
•
•
kapsamında yaptırım uygular. Ayrıca ilgili odalar, Okul Aile Birlikleri, servis hizmetini alan
idareler kendi yasal düzenlemeleri çerçevesinde yaptırım yetkisine sahiptir,
Belirli günlerde bayrak takılması ilgili kanunlara göre mecburidir,
Bu yönetmeliğin 16. madde hükümlerine uygun olarak özel izin belgesi alınmak suretiyle
taşımacılık yapılacaktır,
İşleticiler sürücü bilgilerini ve daha sonra yapacakları değişiklikleri, uygulamaya konulmadan
evvel Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadır.
İşletici, aracının ve personelinin her türlü eyleminden ve taşımacılığından doğacak olan mali,
cezai ve hukuki yükümlülüklerden sorumludur.
Özel Servis Aracı Sürücülerinin ve Personelinin Uyacakları Esaslar;
Madde 19. Bu yönetmelikle birlikte Özel Servis Araçları sürücüleri aşağıda belirtilen şartlara
uyacaktır;
1. Yolcular, trafiğin nispeten yoğun olmadığı güvenli noktalarda indirilip bindirilmelidir. Hizmet
yaparken araçların bekleme yapması gereken durumlarda park etmek amacıyla yol ve cadde
üzerinde trafiği aksatmayacak şekilde duracaklardır,
2. Yolcuların iniş ve binişlerinde, iniş ve biniş güvenli olarak tamamlandıktan sonra kapılar
kapatılır, kafciM kapanmadan araç hareket ettirilemez araç yolcuları rshâ&iZ''etmeyecek
şekilde güvenli, dengeli ve sarsıntısız kullanılmalıdır,
3. Servis araçlarında çalışanların kıyafeti temiz, bakımlı ve kamu kurum ve kuruluşları kılık ve
kıyafet yönetmeliği çerçevesinde olmalıdır,
4. Şoför ve diğer çalışanların servis aracı içerisinde dikkat dağıtacak telefon,telsiz gibi cihazlarla
konuşması,sakız çiğnemesi, sigara içmesi, yemek, çerez vb yemesi yasaktır,
5. Servis aracı kullanımı esnasında şoförler, konuşma ve davranışlarında genel ahlak ve adaba
uygun hareket edecek, argo kelimeler kullanmayacak, kibar ve nezaketli olacaklardır,
6. Servis aracı sürücüsü yetkili denetim elemanlarınca istenilmesi halinde gerekli belgeleri
göstermek zorundadır,
7. Servis araçlarının kent içinde kullanamayacakları yollar ve durmayacakları yerler UKOME
Genel Kurulu tarafından alacağı kararlarla belirlenir,
8. Yetkili birim yönetmelik, hükümlerine uymayan sürücülerin geçici veya daimi olarak
değiştirilmesini istediğinde, işletici buna uymak zorundadır. Aksi takdirde sürücü resen
uzaklaştırılır ve gerekli yasal mevzuat hükümleri uygulanır,
9. Özel servis araçlarının yolcu indirme bindirme yerlerinin belirlenmesi için tabela veya işaret
konulamaz. Servis aracından yararlananlara nereden binileceği ve nerede inileceği önceden
bildirilir,
10. Özel servis araçlarına koltuk sayısından fazla yolcu alınamaz,
1 1 . Özel servis araçları sürekli taşıdıkları kendi yolcuları dışında güzergahta ücretli veya ücretsiz
yolcu alamazlar,
12. Personel servis aracı sürücü ve yardımcı personelinin Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel
Servis Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen diğer özelliklere sahip olması,
13. Öğrenci servis aracı sürücü ve rehber personelinin, Öğrenci Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliğinde belirtilen özelliklere sahip olması,
14. Araç sürücülerinin 23 yaşından gün almış, 63 yaşından gün almamış olmaları ve Öğrenci
Servis araçlarında şoför olarak çalışacak personelin; kullanacağı araca göre minibüs için beş
yıllık (B) sınıfı, otobüsler için en az üç yıllık (E) sımfi sürücü belgesine sahip olması gerekir.
15. Servis aracı sürücüsü ve çalışanları ile ilgili alınmış/alınacak UKOME Genel Kurul
kararlarında belirlenen diğer özelliklere sahip olmak,
16. Bu yönetmeliğin 16. Maddesinin kapsamında personel ve öğrenci taşıyan araçların personel
veya öğrenci isim listeleri bulundurmaları zorunludur. Bu listelerde olmayan kişiler
taşınamazlar. 16. Maddenin C bendine göre taşımacılık yapanlar için böyle bir şart yoktur.
17. Sürücülerin ilgili meslek odaları tarafından
düzenlenecek
eğitim
seminerlerine
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
katılmaları zorunludur, ilgili Oda katılım listesini Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire
Başkanlığına bildirecektir.
Özel Servis Araçlarında Aranacak Genel Şartlar;
Madde 20. Araçlar çalışma sürelerince bu yönetmelikte belirlenen koşulları taşımak ve belirlenen
kurallara uymak zorundadırlar. Aksi durumda haklarında cezai,işlem uygulanır. Yolcu taşımacılığına
katılacak Özel Servis Araçları, 2918 sayılı Karayolları Trafik'Kamunu ve buna bağlı Karayolları Trafik
Tüzüğü kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan personel ve okul servis araçları için
tespit edilmiş şartlara haiz minibüs veya otobüs cinsi olacaktır. Araçların trafik fenni muayeneleri ve
zorunlu trafik sigortaları olmalıdır.
Özel Servis Aracı Olarak Çalışacak Araçlarda Aranacak Genel Şartlar Şunlardır;
1. Mevcut Trafik Yasası ve Yönetmeliği gereği bulunması gerekli olan her türlü alet edevat ile
aksesuarlar (yedek lastik, yangın söndürücüsü, ilkyardım çantası, çekme halatı, trafik seti vs.)
daima araç üzerinde bulundurulacaktır,
2. Araçların içi, dışı, koltukları sağlam ve sürekli temiz tutulacak, kaportası bozuk ve boyasız
olmayacaktır,
.S-j.-.HÇamJarda kırık, çatlak ya da patlak bulunmayacaktır,
.
4. Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuarlar bulunmayacaktır, (antenler bu
kapsamda değerlendirilir.)
5. Araçlarda kesici alet, bıçak, sustalı bıçak, satır, sopa vb. alet ve edevat bulundurulmayacaktır,
6. Araçların komaları havalı koma (klakson) olmayacaktır,
7. Araç içerisinde aracın veya sürücünün kusurundan dolayı zarar gören yolcuların zararını araç
sahibi tazmin etmekle yükümlüdür,
8. Araçların içinde veya dışında ilan, reklâm, tanıtım öğeleri, yazı, amblem, çıkartma, süs ve
aksesuar olmayacaktır,
9. Farları standart renkte olacak, başka renk far olmayacaktır,
10. İç ve dış aydınlatma donanımları çalışır durumda olacaktır. Araç içerisinde veya dışarısında
standart sayı dışında ayna, lamba veya renkli lamba olmayacaktır,
11. Çalıştırılacak araçların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Araçların İmal, Tadil ve
Montajına dair yönetmelik hükümlerine ve diğer ilgili mevzuatta gösterilen ölçü, değer ve
gereçlerle imal edilmesi ve trafik için geçerli bütün teçhizat ile donatılmış bulunması
sağlanacaktır. Yasal prosedüre uyulmadan araçlarda hiç bir suretle koltuk veya benzeri
eklemeler yapılamaz. Araçların donanım ve teçhizatlarının eksik olması sebebiyle yolcuların
veya herhangi bir vatandaşın maddi-manevi zarara uğraması halinde bu sorumluluk araç
sahibine aittir.
12. Servis araçları; model yılı Aracın yaşı hususunda, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra
gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla; personel servis araçları için Kamu Kurum ve
Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde, öğrenci servis araçları için ise Öğrenci
Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen yaş sınırı esas alınır.
13. Tüm, servis araçlarında ;özellikle sıcakların başladığı .15 Mayıs ta başlayıp, 15 Ekim tarihine
kadar, hiçbir yazılı bildirime gerek kalmadan, klima sistemlerini soğutma konumunda
çalıştırmak zorundadırlar. Ayrıca bu tarihler dışında Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem
Dairesi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde araç klimaların çalıştırılması
istenilebilir.
14. Araç içerisinde ve arkasında Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından
alacakları Çağrı Merkezi logolusunu olacaktır,
15. Servis araçlarında yönetmeliğin yürürlülüğe girmesine müteakip 6 ay içerisinde , Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen teknik özelliklere uygun
GPS araç takip sistemi ve dış güvenlik kamerası sistemi kuracaklardır Sistem Ulaşım Planlama
ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca
izlenebilir olacaktır.
00.00. YM.33/R.00/-12-.16
,;,ı,V -ı
l • U \V > ı
v .l.
^ S a f e V : K - . l . :M
v
I ■■
A--.*
\ i I i / > .V -.
ı
.
f c v >. 1
İV * .-
1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
16. Dış kaporta rengi beyaz veya tonları renkte olacaktır,
17. Okul Servis araçlarına fosforlu 12 santimetre eninde kırmızı renkte kuşak, personel servis
araçlarına sarı renkte kuşak, özmal taşımacılık yapan (ücretsiz müşteri servisleri bu
kapsamdadır) araçlara ise mavi renkli kuşak olacaktır.
18. Araçların plakası UKOME Genel Kurul kararı ile belirlenen şekilde tavanda yazılı olacak, ön
kapılarda bağlı olduğu meslek odası adı ve logosu olacaktır,
19. Aracın ön kısım da‘bulunan tabelasında taşımacılık yapılan yerin adı okunur boyutlarda yazılı
olacaktır,
20. Araç içinde orijinal ses düzeni haricinde cihaz bulundurulamaz. Teyp, ses cihazı ve radyolarla
yüksek sesli müzik dinlemek yasaktır.
21. Sigara içilmez plaketleri ve oturan yolcu plaketleri olacaktır,
22. Bütün kapılar otomatik düzenli açılır kapanır durumda olacak, araçların kapıları sürücü
tarafından açılıp kapatılacaktır,
23. Tehlike anında otomatik kapıların içerden açılmasını sağlayan manuel tertibat çalışır durumda
olacaktır,
24. UKOME Genel Kurulu'nca belirlenen taşıma fiyat tarifesi aracın içerisinde görünür bir yerde
olacaktır,
25. Ticari faaliyette bulunan saraçların tamamı, Karayolları Trafik Kanununa ve engdJ ilerin .,a
yolculuk yapmasına uygun şekilde olacaklardır.
Öğrenci Servis Araçlarında Aranacak Şartlar;
Madde 21. Öğrenci servis araçlarında bu yönetmeliğin 20. Maddesinde belirtilen şartlara ilave olarak
Öğrenci Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartlar aranır.
Denetim;
Madde 22. Servis taşımacılığı yapan araçlar ile şoförleri bu yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki
kurum görevlilerince denetlenir.
1. İl/İlçe Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri,
2. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri,
3. İl/İlçe Jandarma Merkez Komutanlığı Trafik Timleri,
. . .
4. Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Görevlileri,
5. UKOME Genel Kurulunca belirlenen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistem Daire Başkanlığı Kontrol Görevlileri,
Ayrıca, yapılacak denetimlere ilgili servis odalarının görevlendireceği kişiler Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın talebi halinde iştirak edebilecektir.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri,
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Kontrol Görevlileri
ve Trafik Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ilgili mevzuatlara göre yapacakları işlemler
dışında bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen eksiklikler için düzenlenecek tutanağın bir
nüshası işleticiye (veya araç sürücüsüne) tebliğ edilir, bir nüshası da gereği yapılmak üzere Antalya
Büyükşehir Belediyesi ilgili birimine gönderilir.
Araç işleticileri ve personeli bu maddede belirtilen denetim birimlerinin talimatlarına
uymakla yükümlüdürler. Denetimler bu yönetmelik hükümleri ve UKOME Genel Kurul kararlarında
yer alan hususlara göre yapılır.
Yaptırım Gerektiren Fiiller;
Madde 23. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aşağıda belirtilen yaptırımlar
uygulanır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
1. Çalışma Ruhsatı Almadan Taşımacılık Yapmak;
1. Seferde; 7 (Yedi) Gün Taşımacılıktan Men
2.Seferde; Taşımacılık hizmetinden tamamen Men
2. Güzergâh İzin Belgesi Almadan Taşımacılık Yapmak;
1. Seferde; 5 (Beş) Gün Taşımacılıktan Men
2. Seferde; 7 (Yedi) Gün Taşımacılıktan Men
' r'"*’bx
3.Seferde; Taşımacılık hizmetinden tamamen Men
3. UKOME Tarafından Onaylanan Tarife Dışında Ücret Talep Edilmesi;
1. Seferde; 15 (onbeş) Gün Taşımacılıktan Men
2.Seferde; Taşımacılık hizmetinden tamamen Men
4. İstiap Haddini Aşan Ye Ayakta Yolcu Veya Yasaklanmış Eşya Taşımak (Yamçı, Patlayıcı)
Karayolları trafik kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
5. Sürücünün Alkollü, Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanması;
2918 sayılı karayolları trafik kanununun 48/5 maddesi ile Çalışma Ruhsatı iptali;
6. UKOME Genel Kurul Kararlarına Uymamak
1. Seferde; 5 (Beş) Gün Taşımacılıktan Men
.usan •2*.Seferde; 7 (Yedi) Gün Taşımacılıktan Men
.«u«eaw/!asiî'
3.Seferde; Taşımacılık hizmetinden tamamen Men
7. Araç içi olumsuz davranış:Araçta sigara içmek, yiyecek içecek tüketmek, yük sesle müzik
dinlemek, argo ve küfürlü konuşmak gibi bu yönetmelik davranışlar sergilemek,
1. Seferde; 5 (Beş) Gün Taşımacılıktan Men
2. Seferde; 7 (Yedi) Gün Taşımacılıktan Men
3.Seferde; Taşımacılık hizmetinden tamamen Men
8. Araçta yapılacak her türlü yasal olmayan değişiklik: Koltuk arttırma veya eksiltme, camlara
filim çekme, jant kapaklarının standarda uygun olmaması
1. Seferde; 5 (Beş) Gün Taşımacılıktan Men
2. Seferde; 7 (Yedi) Gün Taşımacılıktan Men
3.Seferde; Taşımacılık hizmetinden tamamen Men
9. Güzergah izin belgesi ve çalışma ruhsatında belirlenen güzergaha aykırı taşıma yapmak,
1. Seferde; 7 (Yedi) Gün Taşımacılıktan Men
2.Seferde; Taşımacılık hizmetinden tamamen Men
10. İstihap haddini aşmak, taşınan kişilerin alındıkları yerlere bırakılmaması, kişilerin araca biniş
saatlerinin keyfi olarak belirlenmesi, araçlarda siyasi propaganda yapmak (araçta siyasi obje,
logo, figür vs. bulundurmak), araçlarda yanlı yayın yapan radyoların vs. dinlenmesi,
1. Seferde; 5 (Beş) Gün Taşımacılıktan Men
2. Seferde; 7 (Yedi) Gün Taşımacılıktan Men
3.Seferde; Taşımacılık hizmetinden tamamen Men
Yukarıda cezai işlen belirtilen araçların trafikten men işlemi bağlı bulunduğu bölgeye en yakın trafik
otoparkına çekilmek sureti ile yapılır
Sigorta zorunluluğu;
Madde 24. (1) İşletici, sorumluluğu altına aldığı şartname konusu işin işletimi süresince işletmesinde
çalışan tüm personeli her türlü kaza, doğal afet, terör veya hasarlara karşı sigorta yaptırmak
zorundadır.
2 . İşletici, sorumluluğu altına aldığı taşıma işinin başlangıç sürecinden itibaren, toplu taşımacılık
yapacağından trafik seyri halindeyken meydana gelebilecek her türlü kaza, doğal afet, terör
'P & ij'1';
, l.
■
i■
•'!
i
■ k \ vI
•)'
"i
■i
•
. ,l
i
!t
'V.. i
''i
e .. ı
'
i
’l ‘ '■ i
■')
00.00. YM.33/R.00/-14-.16
i
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
T A SL A K
veya hasarlara karşı yolcularından da sorumlu olacağından araçlar yolcuları ile birlikte sigorta
kapsamında olacaktır.
3. İşletici, sorumluluğu altında olan işin başlangıç sürecinden itibaren meydana gelebilecek her
türlü kaza sebebiyle üçüncü şahıslara verilecek maddi ve manevi zararları sigorta kapsamına
alacaktır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler:
İşleticilere ve İşletici firmalara yapılacak bildirimler;
Madde 25. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının işleticiye yapacağı her türlü
bildirim işleticinin Adrese Dayalı Nüfiıs Kayıt Sistemindeki adresine yapılır. Cezai bildirimler ayrıca
E-Posta ya da SMS yoluyla işleticiye ve ilgili meslek odasına bilgi mahiyetinde gönderilebilir.
İhtilafların Çözümü;
Madde 26. Bu yönetmeliğin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümü için UKOME Genel
Kurulu, Antalya Mahkemeleri ve İcr:’. Daireleri yetkilidir.
.
Verilen Belgeler;
Madde 27. Bu Yönetmelikte adı geçen ve yönetmelik ekin belirtilen belgeler ile her türlü evrakın
şekil ve muhteviyatı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenir. Bu
belgeler Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisince ücretlendirilecek ve ilgili mali yıla ait ücret
tarifesinde yayınlanacak olup bunlar;
- Ticari taşıt tahsis belgesi,
- Araç uygunluk belgesi,
- Kamu kurum ve kuruluşları ihalesine girmek için araç uygunluk belgesi,
- Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne yazılan Tescil Yazısı,
- Çalışma ruhsatı belgesi,
- Araç satışı için noterlik muvafakatname belgesi,
- Özel İzin Belgeleri
Saklı Tutulan Hükümler;
Madde 28. Bu yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem
Dairesi Başkanlığı ile görev alanına giren konularda UKOME Genel Kurulunun aldığı ve alacağı
kararlar uygulanır. İlgili kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuat hükümleri geçerlidir ve bu
konuda çıkan mevzuat hükümleri saklıdır.
Yürürlük;
Madde 29.
Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ve yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme;
Madde 30. Bu yönetmelik hükümlerinin yürütmesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca
gerçekleştirilir.
Geçici ve Diğer Hükümler
-
kt,:.
■: .
. fâ td . .
-i-
Geçici Madde 1 V
İlçe Belediyelerince, 30 Mart 2014 tarihinden evvel ilçeleri içerisinde Antalya Valiliği İl Trafik
komisyonunun 21.10.2011 tarih ve 2011/141 sayılı karan doğrultusunda Karayollan Trafik Kanununa
00.00.YM.33/R.00/-15-.16
V
,
).
-
-.
#
-A
V
. ! , V " ,
!
' ..
‘ fi • > ■ ' ,
(
; i
/
:J.
.
V
i
. - i . ’ı ' .
.
I
.
...
ı
.
>
i
: I • ■
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TASLAK
bağlı yönetmeliğin 55. maddesinin (e) bendi gereği, İlimiz genelinde öğrenci servisi, personel servisi
vb. tüm servis hizmetlerinde kullanılan araçların denetimini kolaylaştırmak, taşımacılığı geliştirmek,
korsan taşımacılığın önüne geçmek ve uygulama birliği oluşturmak amacı ile C plaka uygulaması için
izin verilen servis araçları 1 (bir) yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.
Geçici Madde 2
Bu yönetmeliğin yürürlüğünden önce alınmış belgelerin altı ay içerisinde bu yönetmelik hükümlerine
göre yenilenmesi gerekir.
Geçici Madde 3
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren, bu yönetmelik kapsamındaki tüm araçların altı (6) ay
içerisinde çalışma ruhsatı almaları gerekmektedir.
Geçici Madde 4
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Özel Servis Aracı İşleticilerinin kayıtlı adreslerine
yapılan tüm bildirimler, bağlı bulundukları odaya da yapılacağından, oluşacak tebliğ sorunlarından
plaka sahipleri ve.bağbbulundukları oda sorumludur.
j w
a i ■■
Madde 31. Bu yönetmelikte yenileme ve değişiklik yapma yetkisi Antalya Büyükşehir Belediyesi
Meclisine aittir.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KARAYOLU TOPLU TAŞIM ARAÇLARI
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BOLUM
AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK
AMAÇ:
MADDE 1.
B u Y ö n e tm e liğ in am acı: 5 2 1 6 sayılı B ü y ü k şe h ir B eled iy esi K an u n u ile A n ta ly a B ü y ü k şe h ir B elediyesi
sın ırları içerisin d e; il m e rk e z in d e n ilçe m erk ezlerin e, ilçe m erk ezlerin d en il m erk ezin e, ilçe m erk ez lerin d e n diğeı
ilçe m e rk e z le rin e k ara y o lu ile to p lu ta şım ac ılığ ın d a, ta şım düzeni ve gü v en liğ in i sağlam ak, sü rü cü lerin niteliklerini,
so ru m lu lu k la rın ı b e lirle m e k v e d en etlem ek tir.
KAPSAM:
MADDE 2.
Bu Yönetmeliğin kapsamı; Antalya Büyükşehir Belediyespi||qırlarji|içerisinde karayolu toplu taşımacılığı
yapan ticari araçların çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve “Güzergâh İzin Belgesini” düzenlemek, Antalya
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde;
a. il merkezinden ilçe merkezlerine,
b. ilçe merkezlerinden il rnsrliaz-ine^fârc. ilçe merkezlerinden diğer ilçe merkezlerine,
taşıma düzeni ve güvenliğini sağlamak, sürücülerin niteliklerini, sorumluluk ve denetimlerini belirleme konularını
kapsar.
BAĞLAYICILIK:
MADDE 3.
Bu Yönetmelik kapsamında yapılan her türlü yolcu taşımacılığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)
Genel Kurulunun belirleyeceği prensipler çerçevesinde yürütülür. UKOME’ce alman kararlar, Belediyeler ve bütün
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
HUKUKİ DAYANAK:
MADDE 4. Bu Yönetmeliğin yasal dayanağı;
1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
2. 4925 sayılı Karayolu Taşım Kanunu ve Yönetmeliği,
3. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği,
4. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
5. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
6. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu,
7. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
8. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği,
9. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile kurulan (UKOME) Ulaşım Koordinasyon Merkezi
Yönetmeliğini,
10. 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
11. 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
12. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR:
MADDE 5. Bu Yönetmelikte adı geçen;
1. BELEDİYE
: Antalya Büyükşehir Belediyesini,
2. DAİRE
: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığını,
3. MÜDÜRLÜK
: Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünü,
4. UKOME
: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
5. BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
: Antalya Büyükşehir Belediyesini,
%•
6. ULAŞIM
KOORDİNASYON
MERKEZİ ŞB. MD.
: UKOME’nin (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) sekretaryalığını yapan birimi,
7. MESLEK ODASI
: Ticaret Odası ve ilgili diğer odaları,
8. KOOPERATİF
: Toplu taşım araç sahibi gerçek kişilerin bağlı bulundukları kooperatifleri,
9. ŞİRKET
: Toplu taşım araç sahibi tüzel kişilerin bağlı bulundukları şirketleri,
10. TOPLU TAŞIM
:Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temi
etmek üzere kullanılan araçlar ile bu maksatla kurulan, kara ulaşım sistemlerini,
11. MİNİBÜS
Yapısı itibariyle sürücüsü dâhil 10 ile 17 oturma yeri olan ve insan taşımak içi
imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.
12. OTOBÜS
:Yapısı itibariyle sürücüsü dâhil en az 18 oturma yeri olan ve insan taşımak içi
imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.
13. KARAYOLU
: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, otoyol, köprü v
benzeri yapı ve alanları,
14. SÜRÜCÜ
: Karayolunda motorlu bir aracı vey&taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,
15. ŞEHİR İÇİ TAŞIM
: Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde yapılan taşımları,
16. TAŞIM HATTI
:Düzenli yolcu taşımacılığında taşiitıanın yapıldığı kalkış noktası ile varı
noktasındaki yerleşimler arasındaki taşımacılık koridorug|k
m;.
17. TAŞIM GÜZERGAHI : Taşımanın başladığı kalkış noktasından, bittiği varış noktasına kadar ar
duraklarda dâhil takip edilen yolu,
18. TAŞIMACI
:Bu yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında aranılan belgelere sahip olan vı
taşımayı bir ücret karşılığında kendi nam ve hesabına üstlenen gerçek / tüzel kişiyi,
19. DURAK
:Düzenli yolcu taşımacıhğınd2v,J«alkış noktası ile varış noktası arasınd;
bulunan, yolcu indirip bindirilen yeri,
20. GÜZERGÂH İZİN
BELGESİ
:Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yerleşim noktalan arasınd;
düzenli toplu taşımacılığı yapacak taşımacılara UKOME kararı ile Ticari Plaka İşlemleri Şubı
Müdürlüğü'nce verilen belgeyi,
21. FİYAT TARİFESİ
:Diizenli toplu taşım faaliyetlerinde sunulan hizmetin kalitesi, mesafesi v<
zamanına göre yolcuların ödeyeceği ve UKOME tarafından belirlenerek yürürlüğe konan ve ilgililere*
uygulanması zorunlu olan hizmet bedelleri tarifesi,
22. ZAMAN TARİFESİ
:Toplu taşımacılık faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen, UKOMI
tarafından belirlenecek/onaylanacak ve ilgililerce uygulanması zorunlu tarifeyi,
23. TERMİNAL
:İnsan veya eşya taşımlarında, araçların indirme, bindirme yükleme, aktarın:
yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığ
yeri, .
■#,
. . .
24. ARAÇ UYGUNLUK
BELGESİ
:Araç sahiplerinin; araçları için; bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edileı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünden alacaklar
uygunluk belgesini,
25. İL TERMİNALİ
: Antalya Büyükşehir Belediyesi merkezindeki terminali,
26. İLÇE TERMİNALİ
: Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları içerisinde ilçe terminallerini,
27. YOLCU TERMİNALİ Yolcu taşımlarında, araçların indirme, bindirme, bilet satışı ile bekleme
haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yeri,
28. SÖZLEŞME
: Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Toplu taşımacılık aracı sahibi arasındz
imzalanan 1 yıl sureli anlaşma belgesini,
29. ŞOFÖR TANITIM
KARTI
: Toplu taşım aracını kullanan kişinin aracında bulundurması gereken şoföı
tanıtım kartını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ TOPLU TAŞIMCILIĞI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ YERLEŞİMLERDE İL MERKEZİ, İLÇE, KÖ1
VE MAHALLE ARASINDAKİ TOPLU TAŞIMCELIĞI:
MADDE 6.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının verdiği yetkiler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırlaı
içerisindeki İl /İlçe/Mahalle ve yerleşim alanları arasında yapılacak karayolu toplu taşımacılığında;
1. Antalya Büyükşehir Belediyesince "Güzergah İzin Belgesi" verilen araçlar ile, Antalya Büytikşehi
Belediyesinin kendi öz mal araçları, kiralayacağı veya Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerine kiraladıe
araçlar tarafından yapılabilir.
2. “Güzergah izin Belgesi” Tahdit kapsamında bulunan araçlara düzenlenmez.
3. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki İl/İlçe/Mahalle ve Yerleşim alanları arasında yapılacal
toplu taşım hizmetlerindeki izleyecekleri güzergâh-UKOME’ce belirlenecektir.
4. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki toplu taşımacılığının, güzergâhları,
başlangıç vebitişnoktalar
ile duraklardaki İlçe Belediyelerinin görüşü alınarak UKOME kararma göre yapılacak taşımacılıktır.
5. “Güzergah İzin Belgesi” ne tabi araçların güzergâhları, bu güzergâhta kaç araç çalıştırılacağı, başlangıç v<
bitiş noktaları ile durakları UKOME’ce belirlenir.
>Kj’.
,^
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ARAÇLARIYLA TOPLU TAş M h İZMETİ VERİLMESİ:
MADDE 7.
% .
1 ||
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşım araçlarıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
İl Merkezinden İlçe Merkezlerine, İlçe Merkezlerinden İl Merkezlerine, İlçe Merkezlerinden diğer İlç<
Merkezlerine İlçe Merkezlerinde İlçe Merkezlerine bağlı mahallelere toplu taşımacılık yapılması için UKOME
kararıyla il içerisinde karayollarının fiziki yapısı, yoğunluğu, taşıt ve yolcu kapasitesi, yolculuk talep düzeyleri ih
Ikîene'cek hat, güzergâh, sayı, sefer aralıkları, zaman süresi vefcensGari hasıislar dikkate alınarak toplu taşımacılıl
yapılmasına izin verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÜZERGÂH İZİN BELGESİNE TABİ ARAÇLARINA AİT
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
TAŞIM FAALİYETLERİNDE GENEL KURAL:
MADDE 8.
Taşım Faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye zarar vermeyecek, genel sağlık, fert, toplum ve
çevre sağlığı ile güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda gerçekleştirilir.
TAŞIM HİZMETLERİNİN SÜREKLİLİĞİNİN ENGELLENMESİ:
MADDE 9.
"Güzergâh îzin Belgesi" alan kişiler hizmetlerini kabul edilebilir bir neden olmaksızın veya zorunlu haller
dışında toplu taşımacılık yapmaktan kaçınamazlar. Sunacakları toplu taşımacılık hizmetlerinden ayrım
yapılmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadır. Toplu taşımacılık hizmeti
üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.
“GÜZERGÂH İZİN BELGESİ”, TAŞIM HATLARININ VE SAYILARININ SINIRLANDIRILMASI:
MADDE 10.
1. UKOME, karayollarının fiziki yapısı, yoğunluğu, taşıt ve yolcu kapasitesi, kamu yararı gözetilerek atıl
kapasite ve kaynak israfının önlenmesi, güvenlik ve benzeri hususlar gibi nedenlerle; “Güzergâh İzin
Belgesi” sayısında, toplu taşım hatlarında kullanılacak taşıt sayıları ve kapasitelerinde, güzergâhlarında,
kalkış-varış noktalarında, duraklarında, sınırlamalar, kısıtlamalar ve yeni düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
2. Şirketlerin müracaat etmeleri halinde, şirket araçlarına/kiraladıkları araçlarına, Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nce düzenlenen “Güzergâh İzin Belgesi”ndeki taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla bu yönetmelik
koşullarında uygun görülenlere UKOME kararı ile Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’nce “Güzergâh
îzin Belgesi” düzenlenerek verilir.
MADDE 11.
1. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yerleşim noktaları arasında toplu taşımacılığı yapmak
isteyen taşımacıların; “Güzergâh İzin Belgesi” alması zorunludur.
2. Antalya Büyükşehir Belediyesi U“Güzergah İzin Belgesi” almak isteyen taşımacılar; Antalya Büyükşehi
Belediyesi Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Ticari Plaka İşlemleri Şub<
Müdürlüğünce bu yönetmeliğe göre yapılan incelemeler neticesinde uygun olanlar Ulaşım Koordinasyoı
Merkezi Şube Müdürlüğüne bildirilir. UKOME Şube Müdürlüğünce UKOME Genel Kurulund;
görüşülmek üzere gündeme alır.
.. .
3. UKOME Genel Kurulu talebi uygun bulursa Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’nce “Güzergâh İziı
Belgesi” düzenlenir.
4. Yolcu taşımacılığında “Güzergâh İzin Belgesi”nin aslı veya onaylı kopyasının araçlarda bulundurulması vc
yetkililerce yapılacak denetimlerde istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.
“GÜZERGAH İZİN BELGESİ” DÜZENLENMESİNDE BAŞVURU IŞ VE İŞLEMLERİ:
MADDE 12.
II
1. Bu Yönetmelik kapsamında belirlenen taşımacılık hatlarında çalışacak “Güzergah İzin Belgesi” olaı
araçların sayısı UKOME’ce belirlenir. UKOME gerekli gördüğünde taşımacılık hatlarındaki araç sayıların
değiştirebilir, azaltabilir ve arttırabilir veya hattı iptal edebilir. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlar
içindeki yerleşim noktalan arasında Ulaştırma Bakanlığından (D-4) Belgesi ile toplu taşımacılığı yapar
gerçek ve tüzel kişiler öncelikli hak sahibi olup;, belgelerini ibrâz etmesi ve Antalya Ulaştırma Bölge
*<ç;Hiedai.«Mödih’lüğünce geçerliliği onaylanması durumunda AntalyaıuL&toüiu'ato-Belediyesi Meclisi kararma
belirlenen harcı yatırmak kaydıyla "Güzergâh İzin Belgesi" verilecektir. İlk defa toplu taşım yapma!
isteyen taşımacılara, bu yönetmelik hükümleri kapsamında UKOME’ce belirlenecek taşıt sayıları içind<
kalmak kaydıyla, uygun görülenlere ilk defa “Güzergâh İzin Belgesi” verilecektir.
2. UKOME’ce Belirlenen Sayıda Verilecek “Güzergah İzin Belgesi”nin Alınabilmesi İçin, Talept«
Bulunan Öz mal Ticari Araç Sahibi Gerçek Kişilerden;
a. G erçek kişilerde sahip ve/veya varsa tem sil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
-T.C Kimlik Nolu Nüfus Fotokopisi,
A d li S ic il K a y d ı (kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanm
uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşım acılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle M ücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayıl
Kaçakçılıkla M ücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile
hüküm lü olm am aları),
-İmza Sirküsü (Noter veya Esnaf ve Sanatkâr odalarınca düzenlenmiş) aslı
b. Vergi sistem ine kayıtlı olduklarına dair Vergi M ükelleflik Belgesi
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
"Güzergâh İzin Belgesi" Harcı Ödeme Makbuzu,
Güzergâh İzin Belgesi Talep Dilekçesi ve Talep Sahibinin (1) Bir Adet Fotoğrafı,
İkametgâh Belgesi (TUİK)'den,
Esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı gerçek kişilere ait geçerli unvan, adres, temsil ve ilzama
yetkili olan kişiler, sermaye miktarı ve iştigal konusunun yer aldığı ilgili odadan alınmışbelge,
Taşımada kullanılacak taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerin fotokopileri,
Yolcu taşımacılığında gerçek kişilerin varsa D4 Yetki belgesi eki Taşıt Belgesinde kayıtlı her biı
araç için taşıt kartlarını ayrı ayrı olmak üzere fotokopilerini dosya ekinde sunmaları,
Sürücüye ait yeterli düzeyde ehliyet ve SRC Belgesi fotokopisi,
Tebligat adres beyanı belgesinin dilekçe ekleri olarak dosya içinde ve dosya ile birlikte başvuru
esnasında Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri zorunludur.
3. UKOME’ce Belirlenen Sayıda Verilecek “Güzergâh İzin Belgesi”nin Alınabilmesi İçin, Talepte
Bulunan Öz mal Ticari Araç Sahibi Tüzel Kişilerden;
a. Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve
temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ye ilzama yetkili
yöneticilerin,
Kooperatiflerde, yönetim kurulu başkam ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkil
yöneticilerin,
- T.C. Kimlik Nolu Nüfus Fotokopisi,
- İmza sürgüsü aslı,
- A d li S ic il K a y d ı (kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma
uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşım acılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle M ücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayıl
Kaçakçılıkla M ücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile
hüküm lü olm am aları)
b. Güzergâh. İzin Belgesi Talep Dilekçesi ve Talep Sahibinin (l)Bir Adet Fotoğraf:;
c.
Vergi sistem ine kayıtlı olduklarına dair Vergi M ükelleflik Belgesi,
"
d. Şirket kuruluş belgesi, Ticaret Sicil Belgesi veya ticaret veya sanayi odalarına kayıtlı gerçek veyj
tüzel kişilere ait geçerli unvan, adres, ortaklar, temsil ve ilzama yetkili olan kişiler, sermaye miktar
ve iştigal konusunun yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri fotokopileri,
e. Ticaret sicil belgesi,
|||;
f. Şirket yetki belgesi,
g. "Güzergâh İzin Belgesi" Harcı Ödeme Makbuz^..
h. Ticaret Odası Kayıt Belgesi,
i. Araç “Güzergâh İzin Belgesi” Fotokopisi veya Araç bilgilerinin yer aldığı fatura veya benzer:
belge fotokopisi,
j. Taşımada kullanılacak taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerin fotokopileri,
k. Yolcu taşımacılığıridd'tüifefkişiliğin varsa D4 Yetki belgesi eki Taşıt Belgesinde kayıtlı her biı
araç için taşıt kartlarını ayrı ayrı olmak üzere fotokopilerini dosya ekinde sunmaları,
1. Araç sürücüsünün (E sınıfı ehliyet -3 yıl), (B sınıfı ehliyet - 5 yıl), SRC Belgesi, Psikoteknik, Adli
Sicil Kaydı, İkametgâh belgeleri sunulmak suretiyle “Güzergâh İzin Belgesi” yenilenir.
m. Tebligat adres beyanı belgesinin dilekçe ekleri olarak dosya içinde ve dosya ile birlikte başvuru
esnasında Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri zorunludur.
m
"GÜZERGÂH İZİN BELGESİ" VERİLMESİYLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER:
MADDE 13.
1. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşım araçlarının "Güzergâh İzin Belgesi" alma
zorunluluğu ile izin belgesi almadan toplu taşımacılık yapılamayacağı,
2. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşımacılık yapmak üzere "Güzergâh İzin Belgesi"
talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerce yapılan müracaat Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünce
yapılan tetkik ve incelemelerde uygunluğu tespit edilenler UKOME Şube Müdürlüğüne bildirilir.
3. UKOME Şube Müdürlüğünce "Güzergah İzin Belgesi" için uygun olan gerçek ve tüzel kişilerin talepleri
UKOME Teknik Kurulunda görüşülmek üzere sunulur.
4. UKOME Teknik Kurulunun "Güzergâh İzin Belgesi" müracaatlarıyla ilgili yapılan incelemede;
Karayollarının fiziki yapısı, yoğunluğu, taşıt ve yolcu kapasitesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak
hazırladığı rapor UKOME Genel Kurulu’na sunulur.
5. UKOME Genel Kuruluna "Güzergah İzin Belgesi" talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler için teknik
kurulca verilen raporların uygun bulunması halinde, UKOME Genel Kurulunca alınan karar Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayı ile geçerlik kazanır ve bu onayı takiben Ticari Plaka İşlemleri
Şube Müdürlüğü’nce “Güzergah İzin Belgesi” düzenlenir.
“GÜZERGÂH
İZİN
BELGESİNDEKİ
PLAKASINI/İSMİNİ
DEĞİŞTİRMEK
İSTEYEN
TAŞIMCILARIN TALEP İŞ VE İŞLEMLERİ;
MADDE 14.
1. Taşımacı, “Güzergâh İzin Belgesi”ne kayıtlı aracını sattığı veya hurdaya çıkardığında yeni satın alacağı
aracın Antalya Valiliği İl / İlçe Trafik Tescil Ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacağı belgeleri ile
birlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka
İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne yazı ile başvurur.
2. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri
Şube Müdürlüğü bu belgelerin güncelliğini ve bu yönetmelik kapsamında dosyasında herhangi bir eksik
olup olmadığmı kontrol ederek UKOME Şube Müdürlüğü’ne iletir. Talebin uygun bulunması halinde,
> <-40*■i,1.'
.
. M » •«»
./
.
... •
.,j
4.
5.
6.
7.
8.
Komisyonu: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü, Meslek Odası ve İ
Trafik Tescil Ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkililerinden oluşur.
Bu eğitim, aracında çalışmayan mal sahipleri ile verasetten intikal eden araç sahipleri için zorunlu değildir.
Eğitime katılacak sürücüler için (2) iki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, renkli, orijinal'
Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış “Adli Sicil kayıt Belgesi”,
SRC, Psikoteknik Rapor ile uyuşturucu/keyif verici madde (kimyasal/organik) kullanmadığını belirti
Sağlık Müdürlüğü onaylı Rapor,
Sosyal güvenlik durumunu gösterir belge (Emeklilik Belgesi, BAG-KUR, SSK) Belgelerini getirme!
zorundadır.
TAŞIMCILIKTA KULLANILACAK TAŞITLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
^ :
MADDE 17.
Taşımacılıkta kullanılacak araçların müracaat tarihi itibarıyla, "Araç Uygunluk Belgesi" talep edecel
araçlarda;
1. Model yılı esas alınmak koşuluyla (12) on iki yaşından büyük .olmayacaktır.
2. Güzergâh izin belgesine, sadece ANTALYA ilinin 07 plakasına sahip özmal taşıtlar kaydedilir.
3. Otobüslerin renkleri Beyaz RAL 9010 olacaktır.
4. Otobüslerin önünde ve arkasında gittiği yeri belirtilen yazı. RAL?6027 renkte, 10 cm. yüksekliğinde, 1,!
cm. çizgi kalınlığında yazılacaktır.
im
5. Güzergâh levhası 20X20 ebadında (Merkezi 3 durak yazılacak) oh sağ ve havalı kapının yan tarafın;
konulacaktır.
6. Aracın el freni çalışır durumda olacaktır.
7. Aracın boyası yıpranmamış, kaportasııdü2&ün-olacaktır.
«rsjva8. Lastiklerde dışarıdan görünen bombe ya da çatlak olmayacak, lastik diş derinliği (0) sıfır ebattaki lastil
imalatı için izin verilen diş derinliğinden az olmayacaktır.
9. Araçta klima bulunacak ve çalışır durumda olacaktır.
10. Yönetmelik uygulanmaya başladığı tarihten itibaren (6) altı ay içinde Antalya Büyükşehir Belediyes
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığından alacakları teknik şartnameye uygun ve
Belediye tarafından izlenebilir "Araç Takip Sistemine” geçilecektir.
11. Aracın ısıtma amaçlı kullanılan kaloriferi çalışır durumda olacaktır.
12. Aracın kapıları otomatik (havalı, elektrikli, hidrolik) ve şoför kontrolünde olacaktır.
13. Aracın iç ve dış aynaları haricinde ayna takılmayacaktır.
14. Aracın içinde ve/veya dışında, 25829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari araçlarda reklam
bulundurulması hakkındaki yönetmelik” ve “Antalya Büyükşehir Belediyesi ilan ve reklam yönetmeliği’
kapsamında izin alınanlar dışında ilan, reklam, afiş vb. bulunmayacaktır.
15. Aracın camları şeffaf olacak, camlarda şerit, kırık ve çatlak bulunmayacaktır. Jantlara fırfu
takılmayacaktır.
16. İç aydınlatma beyaz ve çalışır durumda olacaktır.
17. Yangın söndürme cihazları Otobüsler için (2) iki Adet (6) altı Kg. olacaktır.
18. Aracın kendi kornası haricinde havalı korna, Çat çat, Islık vb. kornalar takılmayacaktır.
19. Egzoza susturucusunun haricinde ilave düzenek (Ses çıkartan) takılmayacaktır.
20. İç döşemeler yırtık, görünüm bozukluğu ve yolcuyu rahatsız edici tehlikeli şekilde olanlar değiştirilecektir.
21. UKOME'ce belirlenen “Fiyat Tarifesi”, çalışma saatleri, şikâyet telefonları yolcunun görebileceği yere
takılacaktır.
22. Sağlık Seti ve Trafik Seti, Reflektör (Araç plakası yağlı boya ile yazılacak) olacaktır.
23. Frene basıldığında yanıp sönen arka stop lambaları (Orijinal) haricinde renkli ilave stoplar takılmayacaktır.
24. Aracın Türk Standartları Enstitüsü’ nün TS 12257 No’lu standardına göre imal edilmiş olması,
25. Bu Yönetmelikte belirtilen araçların renginin Beyaz RAL 9010, yan, ön ve arka güzergâh yazılarının RAL
6027 serisinden olması,
26. Araç üzerinde çalıştığı güzergâhı, fiyat tarifesini, çalışma süresini ve şikâyet telefonlarını belirten levhalar
dışında hiçbir levha / pano bulundurulamaz.
27. “Araç Uygunluk Belgesi” Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce (2) iki yılda bir "Güzergâh İzin Belgesi"
yenilemesi yapılacaktır. Araçlarda aranacak teknik özellikleri belirleyen “Araç Uygunluk Belgesi” Antalya
Büyükşehir Belediyesi Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu yönetmelikte
bulunan EK-1 tablosunda yer alacaktır.
28. Otobüslerde aranacak nitelikler belirtilen koşullara uygun olmaması durumunda görünüme sevk edilir.
:uv; :•>/ ’
sr-- r/Ssi) '
•
“GÜZERGÂH İZİN BELGESİ” SAHİBİ İŞLETMECİLERİN SORUMLULUĞU:
"i
i ')
’f
Ol, ;
\-v ( •1/ i I
.
i
‘I
i
■!
'i
i
,
i
*7
UKOME Kararı ile taşımacıların en son aldığı “Güzergâh İzini Belgesi”ndeki güzergâh, kalkış ve varı
noktaları ve süreler dâhilinde “Güzergâh İzin Belgesi” yenilenir.
“GÜZERGÂH İZİN BELGESİ” YENİLEMELERİNDE BAŞVURU İŞ VE İŞLEMLERİ;
MADDE 15.
1. “Güzergâh İzin Belgesi” sahipleri, belgelerinin geçerlilik süresi bitiminin (60) altmış gün öncesinde
itibaren, belgelerini yenileme isteklerini Antalya Büyükşehir Belediyesi bildirir. UKOME’ce alınmış sür
ile ilgili farklı bir karar yoksa “Güzergâh İzin Belgesi” bu yönetmelik kapsamında, süresinin bitir
tarihinden itibaren (2) iki yılda bir yenilenir.
2. 6360;sayılı Kanun öncesi Antalya Valiliğinden “Güzergah İzin Belgesi” almamış ancak Kaymakamlık ve
veya İl Trafik Komisyonu kararlarıyla İlçe ve İl Merkezi arasında çalışmaktaıplan (D4)belgeli yolcu taşır
araç sahipleri bu yönetmelik kapsamında “Güzergah İzin Belgesi” almak zorundadırlar,
3. “Güzergah İzin Belgesi” geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren (60) altmış gün içerisinde eksi
evrakların tamamlamaması / başvurulmaması halinde, bir sonraki "Güzergah İzin Belgesi" yenilenmez
süre uzatımı tarihine kadar Güzergah İzin Belgesi düzenlenmez*:,
4. Herhangi bir sebeple (2) iki defaya mahsus "Güzergah İzirtgBelgesi" UKOME tarafından iptal edile
taşımacıların, Güzergah İzin Belgesi için tekrardanımüracf|t>. etme hakkı bulunmaz güzergah izi
belgesinde ki hakkını devir edemez.
"ŞİŞ;:.. *.&
5. "Güzergâh İzin Belgesi" yenilemesinde istenilen belgeler;
Wa
a. Nüfus Cüzdan Sureti,
b. Eski “Güzergâh İzin Belgesi”,
c. Yeni “Güzergâh İzin Belgesi” harcı makbuzu,
d. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İşletmeci (Taşımacı) ile yapılansözleşm e, üu,. , -: .
e. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçek kişilerin toplu taşım işi ile iştigal ettiğ
yerde ikametgâhlarının bulunması,
f. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde tüzel kişilerin toplu taşım işi ile iştigal konulaı
içerisinde yolcu taşımacılığını bulunduğunu belirtir "Ticaret Odası Kaydı" ve aynı yerde ticaı
ikametgâhlarının bulunması,
g. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Şirketin yolcu taşımacılığı ile iştigal ettiğini y
da iştigal konulan içerisinde yolcu taşımacılığının bulunduğunu belirtir “Kuruluş Ana Sözleşmesi
veya “Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi” fotokopisi,
h. Gerçek ve tüzel kişilerin oda kayıt belgesi (Güncel),
i. Yolcu taşımacılığı üzerine vergi mükellefi olduğuna dair belge,
j. Araç “Güzergâh İzin Belgesi” fotokopisi,
k. Sürücüye ait Şoför tanıtım kartı,
1. Z o ru n lu T ra fik ve K o ltu k S ig o rta P oliçelerin in foto k o p ileri,
m. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü onaylı “Araç Uygunlul
Belgesi",
n. Vergi kayıt durumu belgesi (halen yolcu taşımacılığı yaptığını belirtir),
o. "Güzergâh İzin Belgesi" düzenlenen toplu taşım araçlarının bir başka Yetki Belgesine kayd
olmadığına dair Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden alman resmi yazı,
p. Araç sürücüsünün (E sınıfı ehliyet -3 yıl), (B sınıfı ehliyet -5 yıl), SRC Belgesi, Psikoteknik, Adi
Sicil Kaydı, İkametgâh belgeleri sunulmak suretiyle “Güzergâh İzin Belgesi” yenilenir.
q. “Güzergâh İzin Belgesi” almadan yolcu taşımacılığı yapılması, “Güzergâh İzin Belgesi”ndt
belirtilen güzergâhlar haricinde ve belirtilen plakalı araç dışındaki araçlarla yolcu taşımacılığ
yapılması yasaktır. “Güzergâh İzin Belgesi” almadan ve (2) iki yıl sonunda “Güzergâh İzir
Belgesi”ni yenilemeyen işletmecilerin yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilenlerin faaliyetler
durdurulur.,
•
£
. «•
i
EĞİTİM SEMİNERİ:
MADDE 16.
1. "Güzergah İzin Belgesi” ile çalışan araç şoförlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Meslek Odas
tarafından konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır.
2. Kursa katılacak ve toplu taşım araçlarında şoförlük yapacak olanların 222 sayılı Milli Eğitim Yasası’n;
bağlı olarak temel eğitim diplomasına sahip olmaları şarttır.
3. Antalya Büyükşehir Belediyesi denetimli Meslek Odası tarafından yapılacak seminer sonunda seminere
katılan araç sahibi ve şoförlerin seminerde başarılı olanlarına, seminere katılım belgesi verilecektir. Sına\
MADDE 18. Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılan yolcu taşımlarının; taşımacılık, çevre ve insaı
sağlığıyla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuata, bu konuda Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere v<
“Güzergâh îzin Belgesi” sahibi işletmeci ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasındaki sözleşmelere uyguı
yapılması esastır.
1. Buna göre Taşımacıların (İşletmeciler) Sorumlulukları;
a. Yolcu ve yolcu beraberi eşyanın güvenlik içinde ve UKOME’ce belirlenen zamanda taşınmasındaı
sorumludurlar.
b. Çevre ve insan sağlığını koruyup gözetmek ve bu Jçopudaki mevzuat hükümlerine uyma!
r4 ‘K „
zorundadırlar.
""nc;
c. Araç içinde veya dışında yolcuları rahatsız edici, yönlendirici nitelikli kaba tavır ve davranışlardar
kaçınmakla sorumludurlar.
d. Yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma yeri işgal etmeyen çanta, file, valiz vb. eşyadan ayrıç;
ücret talep edemezler.
e. Taşımacılar, her gün saat:06.00 ile 24.00 arasında UKOME’ce belirlenecek zaman aralıkların
geçmemek üzere kendi hatlarında taşımacılık .yapmal^zorundadırlar, Taşımacılık şoför kusuru
kaza veya arıza nedeni ile kesintiye uğrarsa, yolcular (15.) on beş dakikadan fazla bekletilemez
Taşımanın kesildiği yerden başka bir araç ile tamamlanmaması halinde yolcudan alınan ücretlerir
taşımanın kesildiği yerde geri ödenmesinden sorumludurlar.
f. Aileleri yanında olmak ve ayrı bir oturma.yeri işgal etmemek şartı ile 12 yaşına kadar çocuklardar
taşım ücreti talep edemezler. Bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli
^tij)i,icücret;.tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.
.
g. Yaş şartı aranmaksızın en az % 40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti
geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.
h. Toplu taşım araçları istasyonları dışında yıkanamaz. Temizlenirken çıkan çöp ve kirli sular çevreye
atılmayacaktır.
i. Taşıtlarda şoför dâhil, sigara içmek yasaktır.
j. Otobüs şoförlerinin kıyafetleri ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Meslek Odasınca belirlenen
Tipte ve temiz olacaktır. Saç-sakalları görgü kurallarına uygun ve düzenli olacaktır. Vatandaşlara
davranışlarında ölçülü ve saygılı olmak zorunludurlar.
k. Taşıtta gereksiz klakson çalınması ve havalı korno bulundurulması yasaktır. Ayrıca motor
gürültüsünün en aza indirilmesi için susturucu takılması veya egzoz sisteminin araç çıkış
standartlarına uygun olması zorunludur.
2. Taşımacıların Uyması Gereken Kurallar;
a. UKOME’ce belirlenen fiyat tarifesine uymak zorundadırlar,
b. Taşıtlar belirlenen güzergâhların dışına çıkamazlar ve çalışma saatlerini ihlal edemezler. Belirlenmiş
güzergâhlarından kalkış-varış noktaları dışında kısa dönüş yapamazlar.
c. Taşıtlarda kaç kişilik olduğunu belirten belgede yazılı olan sayıdan fazla yolcu bulunduramazlar.
d. Yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek araç kullanmak, hız ve manevra yapmak
yasaktır.
e. Şoför ve varsa yardımcı personel trafik ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarında
bulunamazlar.
f. Duraklar, UKOME’ce belirlenecektir. Güzergâh üzerinde otobüs hattı var ise trafik durumuna göre
otobüs duraklarının 25 metre ileri ya da gerisine durak yeri belirlenir.
g. UKOME trafik durumuna göre durakları kaldırabilir veya artırabilir. Taşıtların duraklardaki varsa
ceplere girerek indirme-bindirme yapmaları zorunludur.
h. Taşıtlar duraklarda yolcu indirme ve bindirmenin dışında hiçbir şekilde bekleme yapamazlar,
yasaklanmış yerlere park edemezler. Taşıtlarda boş yer olduğu sürece duraklardaki yolcuları almak
zorundadırlar.
i. Taşımacıların, bu faaliyetlerini devam ettirmekteyken, araç içindeki ve dışındaki üçüncü şahıslara, bu
şahısların mal varlıklarına verdiği zararlardan hareket halindeyken/duraklamaktayken sorumludurlar.
HİZMETTEN YARARLANANLARIN (YOLCULARIN) HAKLARI:
MADDE 19.
Bu yönetmelik kapsamında düzenlenen “Güzergâh İzin Belgesi” sahiplerinin bütün faaliyetlerinden ve
hizmetlerinden yararlananlar, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı ile tanınmış
haklara sahiptirler. Taşım hizmeti veren “Güzergâh İzin Belgesi” sahipleri de bu konuda hizmetten yararlananlara
kusursuz hizmet vermek zorundadırlar.
“GÜZERGÂH İZİN BELGESİ”NİN DEVREDİLEMEYECEĞİ VE SÜRESİ:
MADDE 20.
1. Toplu taşımacılık “Güzergah İzin Belgesi”, adına düzenlenen kişi dışında, başkaları tarafından veya başka
araçta kullanılamaz,
2. Satış yapan kişinin “Güzergâh İzin Belgesi”ne yönelik tüm haklarından vazgeçtiğini ve bu hakları alan
kişiye devrettiğini belirtir, Noter onaylı Taahhütname belgesinin getirilmesi,
3. Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun UKOME tarafından verilen “Güzergah İzin Belgesi”nin süresi
(2) iki yıldır.
' " M...
-t-.»
“GÜZERGÂH İZİN BELGESİ” SAHİBİNİN BİLGİ VE BELGESİNİ VERME ZORUNLULUĞU:
MADDE 21.
“Güzergah İzin Belgesi” sahibi, ilgili Kanun ve YönetmehkŞhÜkümlerine, Bakanlık, Valilik ve Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan yönetmelik vebali matlara uymak, denetim ve inceleme
yapmak üzere yetkilendirilmiş görevlilere istenilen bilgtye belgeleri vermek zorundadır.
GÜZERGÂH İZİN BELGESİ ALMA ŞARTLARININ KAYBEDİLMESİ:
MADDE 22.
1.
“Güzergah İzin Belgesi” sahipleri; belgelerine kayıtlı taşıtların kazaya uğraması, yetkili mercilerce
konulması, hurdaya çıkarılması vb. durumlar.
mıi.. ,i2v: ;i;UKOME,ce kabul edilecek mücbir sebepten dolayı iş göremez .duruma geldiğinde değişikliğin meydana
geldiği tarihten itibaren (60) altmış gün içinde Antalya Büyükşehir Belediyesine bildirmek zorundadır.
UKOME tarafından talep, belgeleriyle birlikte incelenip, uygun görülmesi halinde mevcut belgenin kalan
süresi bitene kadar kullanılabilir yeni “Güzergâh İzin Belgesi” düzenlenir.
3. “Güzergah İzin Belgesi” sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılar veya onlar adına yetkili olanlar bu
durumu (90) doksan gün içerisinde UKOME’ye bildirmek suretiyle isterlerse ve bu talep UKOME’ce
uygun görüldüğünde, “Güzergah İzin Belgesi” kapsamındaki faaliyetlerini ölüm tarihinden başlamak üzere
(6) altı ay süreyle devam ettirebilirler.
4. Kanuni mirasçılar, “Güzergâh İzin Belgesi” sahipliği sıfatını devam ettirmek isterlerse, durumlarını bu
yönetmelikte belirtilen şartlara (6) altı aylık süre içerisinde uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu süre
içerisinde tüm yükümlülük ve sorumluluk kanuni mirasçılar tarafından üstlenilmiş sayılır.
5. Yukarıda ifade edilen sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde UKOME’ce “Güzergah İzin Belgesi”
iptal edilir.
6. “Güzergah İzin Belgesi” alındıktan sonra aracın satılması ve (60) altmış gün içerisinde yeni araç alınarak
başvurulmaması, vergi kaydının kapatılması durumlarında “Güzergah İzin Belgesi” alamaz.
7. Araç Uygunluk Belgesi düzenlenme işlemi sırasında, Trafik Tescil Belgesi’nde yazılı olan motor ve/veya
şase numaralarının araç üzerindeki motor ve/veya şase numaraları ile aynı olmadığının tespit edilmesi
halinde, ilgili araç ve sahibi hakkında görevli personeller tarafından tutanak düzenlenir ve UKOME
tarafından "Güzergah İzin Belgesi" iptal edilir.
FİYAT TARİFELERİ:
MADDE 23.
1. "Güzergah İzin Belgesi"ne tabi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda yolcu bilet fiyat tarifeleri, UKOME
kararıyla belirlenir.
2. UKOME kararıyla belirlenen bilet fiyat tarifeleri için, başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş ve dönüşte
aynı olacak şekilde bir belge düzenlenir. Yolcular tarafından görülebilecek şekilde terminallerdeki acente
ile bilet satış yerlerine aşılmalı ve bir örneği de taşıtların görülebilir bir yerinde bulundurmaları zorunludur.
3. UKOME kararıyla tespit edilmiş fiyat tarifelerinin üzerinde ya da altında ücret alınamaz.
ZAMAN TARİFELERİ:
MADDE 24. MADDE 24-
1. “Güzergah İzin Belgesi”ne sahip araçların düzenli yolcu taşımları zaman tarifesine tabidir. UKOME
tarafından belirlenen zaman tarifeleri yürürlüğe girer.
2. Zaman tarifesinin görülebilecek şekilde, iş yerleri, terminal ve bilet satış yerlerine asılması ilgili İlçe
Belediye Başkanlıklarına bir örneğinin verilmesi ayrıca taşıtların üzerinde bir örneğinin bulundurulması
zorunludur.
YASAKLAR:
MADDE 25.
1. Güzergah İzin Belgesi” almayan araçların toplu taşımacılık yapmaları yasaktır.
.2. Otobüslerde Büyükşehir Belediyesince onaylanacak “Şoför Tanıtım Kartı” almadan şoförlerin çalışmaları
■' pasaktır. Aksi halde Araç sahibi ve şoföre ayrı ayrı cezai işlem uygulanır.
3. Otobüslerin kesinlikle şehir içerisinde toplu taşımacılık yapmaları yasaktır.
4. Otobüslerin her türlü karşılama töreni ve mitinge katılmaları yasaktır.
5. Otobüslerin kalkış ve varış noktaları ilgili İlçe terminalinden izin alınmaması ve UKOME'den
onaylatılmaması halinde faaliyet göstermeleri yasaktır.
6. UKOME trafik durumuna göre durakları kaldırabilir veya artırabilir. Taşıtların duraklardaki varsa ceplere
girmeyerek indirme-bindirme yapmaları yasaktır.
1| | .
7. Taşıtlar duraklarda yolcu indirme ve bindirmenin dışındâibeklemeîeri ve yasaklanmış yerlere park etmeleri
yasaktır.
^§Ş;,
8. UKOME kararıyla belirlenen fiyat tarifesine uyulmaması yasaktır.
9. Otobüs içinde görünür yerine UKOME kararıyla belirlenen Fiyat Tarifesi ile çalışma süresini ve şikâyet
telefonunun asılmaması yasaktır.
10. Otcbi;a."çr:föüarinin yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma yeri işgal siır,eyer, çanta, file, valiz vb.
eşyalardan ayrıca ücret talep etmeleri yasaktır.
11. Otobüs şoförlerinin otobüste bulunması gereken belgelerin, kontrollerde denetim elemanlarına ibraz
edilmesi hususunda sorun çıkartmaları yasaktır.
12. Otobüs şoförlerinin görevli memurun ikazlarına uymamaları yasaktır.
13. Otobüslerin ön cam sağ köşesine ve havalı kapı sağ tarafına güzergâhındaki (3) üç ana nokta ismini belirten
ışıklı veya ışıksız 20X20 ebadında panel levhalar konulacaktır. Aynı hatta dönüşümlü çalışan araçlarda
dönüşümlü çalışılan yerin adı çalıştığı günlerde değiştirilmek ve takılmak koşulu ile tepe levhasının ön
tarafına tırnaklı geçmeli panel levhaya veya arka yüzüne ve yan yazıların üstüne takılan mıknatıslı panel
levhalara yazılacaktır. Bunların dışında hiçbir levha ve pano bulundurulması yasaktır.
14. Taşıtlar belirlenen güzergâhların dışına çıkmaları, çalışma saatlerini ihlal etmeleri ve belirlenmiş
güzergâhlarından ilk ve son durakları dışında kısa dönüş yapmaları yasaktır.
15. Yükümlülerin, ücretleri karşılığında herkesin her zaman taşım hizmetlerinden yararlanmasını
sağlamamaları yasaktır.
16. Otobüslerde ayakta yolcu taşınması ve kaç kişilik olduğunu belirten beigede yazılı olan sayıdan fazla yolcu
Bulundurmaları yasaktır.
17. Otobüslerde boş yer olduğu sürece duraklardaki yolcuların alınmaması yasaktır.
18. Yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek araç kullanmak, hız ve manevra yapmak yasaktır.
19. Taşımacılık şoför kusuru, kaza veya arıza nedeni ile kesintiye uğrarsa, yolcuların (15) on beş dakikadan
fazla bekletilmesi ve taşımanın kesildiği yerden başka bir araç ile tamamlanmaması halinde yolcudan
alınan ücretlerin taşımanın kesildiği yerde geri ödenmemesi yasaktır.
20. Taşım hizmeti aracın arızalı olması durumu dışında araçta bulunan yolcular indirilerek hiçbir şekilde
aksatılamaz.
21. Taşıtlarda şoför dâhil, sigara içmek ve şoförün cep telefonu ile görüşmesi yasaktır.
22. Otobüslerde bulunan muavinler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama ve bilet kesmenin dışında çığırtkanlık
yapmaları yasaktır.
23. Otobüs şoförlerinin kıyafetleri Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Meslek Odasınca belirlenip, Meslek
Odalarınca onaylayacağı Tipte ve temiz olacaktır. Saç-sakalları görgü kurallarına uygun ve düzenli
olacaktır. Araç içinde veya dışında yolcuları rahatsız edici, yönlendirici nitelikli kaba tavır ve davranışlarda
bulunmaları yasaktır.
24. Otobüs gereksiz klakson çalınması yasaktır.
25. Otobüs havalı korno bulunması yasaktır.
26. Motor gürültüsünün en aza indirilmesi için susturucu takılmaması veya egzoz sisteminin araç çıkış
standartlarına uygun olması zorunludur.
27. Taşıtların içerisinde video, TV, CD, VCD, DVD, Radyo, teyp vb. cihazların kullanılması yasaktır.
28. Araçta klima bulunacak ve çalışır durumda olacaktır.
29. Otobüslerdeki ısıtma amaçlı kullanılan kaloriferin ihtiyaç halinde çalıştırılmaması yasaktır.
30. Otobüslerde iç aydınlatma donanımlarının beyaz renkte ve çalışır durumda olması zorunludur, orijinal
rengi dışında herhangi bir renk aydınlatma bulunması yasaktır.
31. Toplu taşım araçları istasyonları dışında yıkanamaz. Temizlenirken çıkan çöp ve kirli suların çevreye
atılması yasaktır.
32. Otobüslerin temiz tutulması zorunludur, iç ve dış temizliği mal sahibinin sorumluluğundadır. İç döşemeler
yolcuyu rahatsız edecek şekilde yırtık ve kirli olması yasaktır.
33. Otobüslerin bir başkasına kiraya verilmesi yasaktır.
34. Otobüsler Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki il merkezi ve ilçe garajlarına girmemeleri ve
garaj çıkış ücretlerini ödememeleri yasaktır.
35. Model değişikliği yapan “Güzergâh İzin Belgeli^-araç sahipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Ticari
Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’nden “Araç Uygunluk Belgesi” aldıktan sonra aracın trafik tescilini
yapıldığı tarihten itibaren (30)otuz gün içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi 'ne bildirim yapılmaması
yasaktır.
36. Aracın Trafik Tescil Belgesi’nde yazılı motor ve şase numarası ile aracın üzerindeki motor ve şase
numarasının aynı olması zorunludur.
DENETİM:
MADDE 26.
Bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetler Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün denetimine
ilişkin genel hükümleri yanında, Antalya Büyükşehir Belediyesi denetim birimlerinin denetimine tabidir. Yapılan
denetimlerde “Güzergâh İzin Belgesi” veya “Otobüs Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası” bulunmayan araçlar ve
i"'..5?-' :>’ari işleten taşımacıların faaliyetlerine izin verilemez, iig!Jrcıh?jmTC&apsamında cezai işlem yapılır. Sair
mevzuatına göre suç teşkil eden fiiller ile ilgili olarak ise adli mercilere suç duyurusunda bulunulur.
CEZA VERMEYE YETKİLİ KURULLAR:
MADDE 27.
1. Toplu taşım aracı ve sürücülerine yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 5326
sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun
hükümleri, Büyükşehir Belediye Encümenince uygulanır.
2. Ticaretten ve sanattan men kararları Ulaşım Dairesi Başkanlığınca tatbik edilir.
CEZALAR:
MADDE 28.
1. Toplu taşım aracı taşım hizmetini üstlenen işletmecilerin hizmetin ifası sırasında yapmış oldukları kusurlar
ile ilgili olarak Madde-29 ceza Tiplerindeki öp-l den Tip-IV‘e kadar olan cezaları ile taşımacılıktan
çıkartılma cezalan sırası ile Büyükşehir Belediyesi Encümenince uygulanır.
2. Ceza ve yaptırımlar; Toplu taşım aracındaki yolcuların araçlarda ve araç sürücüleri hakkında gördüğü
aksaklıkları yazılı veya sözlü olarak iletmeleri, şehir içindeki uygunsuz paklanmalarıyla ilgili şikayetlerinin
Denetim Görevlileri yapılan denetimler ile ayrıca yönetmelik hükümlerine aykırı durumların tespiti vb.
durumlarda düzenlenecek “İdari Karar Tutanağı” ile Ceza tespit tutanağı içeriğine göıe uygulanacak
yaptırımlara Biiyükşelıir Belediyesi Encümeni karar verir.
3. İşletmeciler ve sürücülerin bu yönetmelik hükümlerine uymamaları durumunda Denetim Görevlileri
memurlarınca düzenlenen idari karar tutanağı ile ceza tespit tutanakları Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem
Dairesi Başkanlığınca Büyükşehir Belediye encümenine sevk edilir ve encümence karar verilir. Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından işletmeciye tebliği yapılır. İlgiliye tebliğinden
itibaren 30 takvim günü süre zarfında Büyükşehir Belediyesi veznesine ödemenin yapılması zorunludur.
İşletmeci ödememe ısrarının devamı halinde Büyükşehir Belediye encümenince “Güzergâh İzin Belgesi”
askıya alınarak araç parka çekilir. İşletmecinin cezası 6183 sayılı kanun hükümlerine göre kendisinden
tahsil edilir. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından aracı parka çekilen işletmeci
ceza ödemesinde bulunmaz ve bu durumunun devamı halinde ise işletmecinin “Güzergâh İzin Belgesi”
iptali Büyükşehir Belediye Encümenince değerlendirilir.
4. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’mn işletmeciye yapacağı her türlü bildirimler; işletmecinin kendisine
direk yapılır.
CEZA TİPLERİ:
MADDE 29.
1. Bu Yönetmelikte Belirtilen Ve Aynı Zamanda ’da Aşağıda Maddeler Halinde Yazılan Talimatlar:
Uymayan Araçlara ve/veya Araç Sahiplerine;
1. I-Tip ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uygulanır,
2. II-Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanabilir, (30) otuz güne kadar Ara<
bağlama uygulanır,
3. III-Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un 2.maddesi uygulanır,
4. IV-Tip ceza, Büyükşehir Belediyesi Encümeni kararıyla “Güzergâh izin Belgesi” iptal edilir,
2. Suç Niteliği İçeren Eylemler Ve Uygulanacak Cezalar Aşağıda Belirlendiği Gibidir;
1. Toplu taşım aracı durağı dışında yolcu indirme bindirme, nizami yanaşmadan yolcu almak
indirmek, Ceza: îlk seferinde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza,
2. 2- Toplu taşım aracında teyp ve radyo çalmak, havalı kçrna kullanmak (çalmak) vb.
Ceza: İlk seferinde I Tin v<* nvmm hn1f>aptirinr^vp Irnftar cpfprden men, tekrarında II. Tip ceza,
3. Toplu taşım aracının
Ceza: ilk seferde I. Tip, tekrarlarında II. Tip cezâ;;. ^
4. Sürücünün sefer sırasında sigara içmesi,
Ceza: Yasal cezasının uygulanması,
5. Yolcuya hakaret etme veya kötü davranmak,
Ceza: İlk seferinde I Tip, tekrarında İLTİSdskranndş IV. Tip ceza “Güzergâh İzin Belgesi” iptali,
6. Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan sefere çıkmak,
Ceza: İlk seferinde I Tip, tekrarında, tekrarında uygun hale getirilinceye kadar seferden men
cezası,
7. Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde uygunsuz ve yüksek hızla araç kullanmak,
Ceza: İlk seferde I Tip, tekrarında II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza “Güzergâh İzin Belgesi” iptali,
8.Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak,
Ceza: İlk seferinde l. Tip, tekrarında II. Tip ve sürücünün işten çıkarılması, tekrarında IV. Tip ceza
“Güzergâh İzin Belgesi” iptali,
9. Alkollü araç kullanılması,
Ceza: İlk seferinde II. Tip tekrarında sürücünün işten çıkarılması, tekrarında IV. Tip ceza
“Güzergâh İzin Belgesi” iptali
10. Denetim görevlilerinin talimatlarına uymama,
Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza,
11. Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın parka gönderilmemesi,
Ceza: IV. Tip ceza “Güzergâh İzin Belgesi” iptali,
12. Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini
yerine getirmemek,
Ceza: İlk seferinde II. Tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası,
13. Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, taşımacılığı aksatmak, gösteri yapmak vb.
eylemlerde bulunmak.
Ceza: İlk seferinde II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza “Güzergâh İzin Belgesi” iptali,
14. Mazeretsiz olarak yolculuğu yarım bırakmak.
Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarında II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza “Güzergâh İzin Belgesi”
iptali,
15. Denetim görevlilerine silahlı (ateşli veya kesici) saldırıda bulunmak.
Ceza: IV. Tip ceza “Güzergâh İzin Belgesi” iptali,
16. İşletme sahibi “Güzergâh İzin Belgesi” olmadan izinsiz olarak Toplu taşımacılık yapan araçlar,
Ceza: îlk seferinde III. Tip, tekrarında IV. Tip ceza “Güzergâh İzin Belgesi” iptali,
17. Toplu taşım araçlarının şehir içinde otopark haricinde paklanma yapmaları,
18. Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen ve yukarıdaki ceza maddeleri dışında kalar
uygulama ve davranışlar
Ceza: İlk seferinde I Tip, tekrarlarında II. Tip cezalar Büyükşehir Belediye Encümeni Kararıyla
uygulanabilir.
7
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE YAPILACAK DÜZENLEMELER:
MADDE 30.
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili yasalar çerçevesinde gerekli düzenlemeyi yapmaya Antalya
Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi yetkilidir. 5216 sayılı Kanun gereği İçişleri Bakanlığı’nca
15.06.2006 tarih, 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan BüyOkşehit:, Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri
Yönetmeliği ve 16/05/2014 tarih ve 64 sayılı Antalya Büyül^ehir Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren
UKOME Yönetmeliği’nde hüküm bulunmayan hallerde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDELER:
Bu yönetmelik kapsamında geçici madde tanımlaması yapılan uygulamalar ilgili geçici madde doğrultusunda
geçici madde sürecince uygulanır. G eciH madde kapsamında belirlenen uygulamalar geçici maddede belirti'?*),
süre bitiminde iş bu yönetmelik ligin maddelerine göre uygulamaya devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 1- Büyükşehir Belediyesi;sınırları içerisinde;faaliyet'-gösteren D4 belgeli toplu taşım araçları ile
toplu taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilerin "Güzergâh İ/itı Belgesi" almasında ve belgesi yenilenmek
istenen araçların en fazla ( 12) on iki yaş ve altında olması şartı 01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
GEÇİCİ MADDE 2- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren D4 belgeli toplıı taşım araçları ile
toplu taşımacılık yapacak gerçek ve..tüzel kişilerin toplu taş.ıın araçlarınm.Jarkli renkte bulunanları için Beyaz renk
(RAL 9010) değişimleri 01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
GEÇİCİ MADDE 3- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren D4 belgeli toplu taşım araçları ile
ilk defa toplu taşımacılık yapacak gerçek ve tiizel kişilerin "Güzergah İzin Belgesi" alan taşımacıların belge
yenilemesi 01/01/2016 tarihinden itibaren (2 ) iki yılda bir uygulanacaktır.
.
et-
-
t vat:.
GEÇİCİ MADDE 4- 6360 sayılı yasa öncesi Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden alınmış yetki belgeleri bu
yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip (altı) 6 ay içerisinde “D4” yetki belgelerini ekleriyle birlikte
Güzergah İzin Belgesine dönüştürmek zorundadır. Dönüşümü yaptırmayan taşımacıların faaliyetine izin
verilmeyecektir.
GEÇİCİ MADDE 5- ilçe merkezine bağlı mahallelere ve ilçe merkezlerine bağlı mahallelerden ilçe merkezlerine
D4 yetki belgesi ile taşımacılık yapan taşımacıların faaliyetleri, yetki belgesinin süresi bitimine kadar sürecek daha
sonra yeni belge düzenlemneyecektir. Bu tiir araçlar ilçe şehiıiçi toplu taşımacılık sistemine dahil edilecektir.
BEŞİNCİ BOLUM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
YÜRÜRLÜK:
MADDE 31. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 9. maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak hazırlanmış
olan bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul edilip;
1. Bu yönetmeliğe yeni madde eklenmesi çıkarılması Büyükşehir Belediye Başkanınm ve/veya Büyükşehir
meclis üye ya da üyelerinin teklifi; meclisin salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.
2. Bu yönetmelikte bahsedilen sıralı sayılı amir ve/veya yöneticiler yönetmelikte vaaz edilen çalışma alanları
ve çalışmaları hakkında Büyükşehir meclisinin talebi ile Büyükşehir meclisine bilgi verir.
3. Bu Yönetmelik, Belediyemiz ilan tahtası veya internet sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.
I --i ;y
T t ı
i i
"î ■/ı
13 ı ■)
YÜRÜTME:
MADDE 32. Bu Yönetmelik, hükümlerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
Ek: 2 Adet Tablo.
EK - 1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
“TOPLU T iş ö * ARACI UYGUNLUK TESPİT BELGESİ”
MAL SAHİBİ
İŞLEM TARİHİ : ......./ ......./ .............
"' '
ARAÇ PLAKASI
ARAÇ MODELİ
ARAÇ KAPASİTES
MOTOR NO
ŞAŞI NO
ARAÇ FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
UYGUN
’ÎKŞ,
K a p o rta d ü z g ü n o lacak tır.
D ış g ö rü n ü şü itibarı ile b o y alı ve b ak ım lı ■'lacaktır. B o y ası y ıp ra n m a m ış olacaktır.
C am lard a k ırık y a d a ç atla k b u lu n m a y a ca k tır. Ja n tla ra fırfır tak ılm ay acak tır.
D ış y ü z ey lerin d e te h lik e o lu ştu ra c ak b iç im d e a k se su a rla r b u lu n m a y a ca k tır. (A n te n le r bu k a p sa m d a d e ğ erle n d irilir.)
A ra c ın içi te m iz , k o ltu k la rı d ü zen li v e b e re siz o la c ak , p e lü ş b u lu n m a y a ca k tır.
M ev c u t lastik leri ile aynı e b atta y e d ek lastiğ i b u lu n a c ak b u lastik y o lc u la rın o tu rm asın ı en g ellem ey ecek tir.
İç g ö ste rg e le r d ü zen li ç alışır d u ru m d a o lacak tır. İç a y d ın la tm a b e y az olacak tır.
Işık la n d ırm a için yeterli sa y ıd a la m b a ç a lışır ve b u la m b a la r re n k li o lm ay acak tır.
A ra c ın k a p ıla rı o to m a tik
( h a v alı,
ele k trik li, h id ro lik ) v e şo fö r k o n tro lü n d e olacaktır.
E g z o z u v e s u stu ru cu su zed e le n m e m iş o la c ak ilav e d ü z en e k (S es çık a rta n ) ta k ılm a y a ca k tır.
P ark lam b aları, sto p lam b aları "U zun ve K ısa H u zm eleri" d ü zenli ç a lışır ve ay arla n m ış d u ru m d a olacaktır.
F arları sarı v ey a b a şk a re n k fa r o lm ay acak tır.
Y a ğ k a rte li, h id ro lik d e p o su , ş an z ım a n v e d ife ra n siy e ld en k a ç a k n ite liğ in d e y a ğ sızm ası o lm ayacaktır.
F ren leri tam , g ıc ırtısız v e d en g eli tu ta b ilir d u ru m d a o la c a k tır.(G e re k tiğ in d e fren ba la tala rı tek erlek çık a rtıla ra k k ontrol e d ilir.)
M o to rları d ü zen li ç a lışır d u ru m d a o la c ak ve e g zo z d a n siy ah d u m a n çık m ay acak tır.
A ra ç ların k o m a la rı h av alı k o m a o lm ay acak tır.
A ra c ın y aşı
(
) dır.
A ra ç m u ay en e ista sy o n u n d a n to p lu taşım a ra çların ın v iz e ta rih le rin g e çm em iş o lm ası ve z am an ın d a viz e y apılm aları.
A ra ç ü z erin d e ç alıştığ ı g ü z erg âh ı, fiy at tarifesin i, ç alışm a sü resin i ve şik ây e t tele fo n la rın ı belirten le v h a lar d ışın d a h iç b ir
le v h a / p a n o b u lu n d u ru lam a z
S a ğ lık Seti, T rafik S eti, Ç ek m e H alatı v e R e fle k tö r (A ra ç p lak ası yağlı b o y a ile y a zılı) olacaktır.
U K O M E 'c e b e lirle n e n “ F iy a t T a rife si” , ç alışm a s aa tle ri, şik ây e t telefo n ları y o lc u n u n gö reb ileceğ i y e re ta k ıla ca k tır.
Y a n g ın sö n d ü rm e cih a zla rı m in ib ü sle r için 1 A d e t 6 K g ., O to b ü s le r iç in ise 2 A d e t 6 K g. v e ü z erle rin d e y a ğ lı b o y a ile p la k a sı y a
olacak tır.
A ra ç ta k lim a b u lu n a c a k v e ç a lışır d u ru m d a o lacak tır.
Aracın ısıtma amaçlı kullanılan kaloriferi çalışır durumda olacaktır.
Güzergâh levhası 20X20 ebadında (Merkezi 3 durak yazılacak) ön sağ ve havalı kapı yan tarafına konulacaktır.
h- »
■- . .
Otobüslerin önünde ve arkasında gittiği yeri belirtilen yazı RAL 6027 renkte, 10 cm. yüksekliğinde, 1,5 cm. çizgi kalınlığında
yazılacaktır.
“'
^
••'.!.
W
P Ü P
GÖRÜNEN
AKSAKLIK
■vslî*
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
‘TOPLU TAŞIM ARACI GÜZERGÂH-ÎZİN BELGESİ’
m
Güzergâh İzin Belgesi Sahibi:
Adı Soyadı
T.C Kimlik/Vergi No
Doğum Tarihi/Yeri
Adres
Dönemi
%
m
m
m
v«©:-
Plaka No ve Cins
Kapasite ve Model
Taşıt Şoförü
Ehliyet Sınıfı
Taşıtın Güzergâhı
AÇIKLAMA
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 9.maddesi kapsamında UKOM E’nin...................tarih ve ......................... sayılı
doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesince hazırlan arak ............................
yürürlüğe giren “Karayolu Toplu Taşım Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda “Güzergâh İzin Be
ile Taşım yapmasına izin verilmiştir
İmza
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE KARAYOLU ÜZERİ
PARK YERLERİ, PARKMETRE, PARKOMATLI PARK YERLERİ, GÜVENLİ, GENEL
VE BÖLGE OTOPARKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırlan içerisindeki muhtelif bulvar,
cadde . -sokaklar üzerinde veya ceplerde; cadde ve sokaklar kenâiE'îşki yaya yolunun uygun
bölümlerinden faydalanmak suretiyle ve araçların ücretli olarak park edebilmesi gayesiyle tesis
edilmiş veya edilecek olan park yerleri ile genel ve bölge otoparklann, parkmetre ve parkomatlı
park yerlerinin hangi esas ve usuller ile açılacağı bu park yerlerinin hangi kurum, kuruluş veya
kişiler tarafından çalıştırılacağı, izinsiz olarak faaliyet gösteren bu tür park yerlerine uygulanacak
cezai hükümler ile denetleme, yürütme ve kapatma ile ilgili esaslan ortaya koymak ve yetki
konusunda kurumlar arasında yaşanan veya yaşanacak olan çelişkileri gidermek suretiyle,
Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki otoparkların belirli esas ve usuller dahilinde
tespit edilerek yasal mevzuatlara uygun olarak çalıştırılmasını sağlamak.
Dayanak
MADDE 2 •=
. "melik, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belmiş ^ ı v ^ ^ i n n i Yedi
İlçe Kurulması İle Bazı Kânun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79 maddesi ile bu kanuna göre çıkartılmış olan
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 122. ve 151. maddeleri, 01.07.1993 tarih ve 21624 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği'nin 3. ve 4. maddeleri, 5216
Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/ L ve 9. maddeleri, 2918 Sayılı Karayolları Trafik
Kanuna göre çıkartılan Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki
Yönetmelik hükümleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İİişkin Yönetmelik, 15/06/2006 tarih
ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri
Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlan içerisinde
kalan tüm bulvar, cadde, sokak ve meydanlar üzerindeki ücretli park yerlerini, parkmetre ve
parkomatlı park yerleri ile bölge ve genel otoparklar, değişik nedenlerle trafikten men edilerek
çekilen araçların konulduğu güvenli otoparkları, ücretli olarak kullanılan Çekici, Kamyon, Otobüs
park yerleri ile ücretli olarak kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait otopark olmaya müsait boş
alan, arazi ve arsaları kapsar.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte adı geçen;
a) Büyükşehir Belediyesi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’m,
b) Denetlim Birimi: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Toplu taşım Şube
Müdürlüğünü/UKOME Şube Müdürlüğünü, Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğünü, Zabıta
Müdürlüğünü, ilgili belediyesini Emniyet Müdürlüğünü, Jandarma Komutanlığını,
c) UKOME: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre oluşturulan Ulaşım Merkezini,
ç) Bölge Otoparkları ve Genel Otoparklar: Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlan
içerisinde kalan yerlerde şehrin veya bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ve ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre veya daha önce İl Trafik
Komisyon kararı ile otopark sıkıntısı yaşanan ve gerek görülen bölgelerde alman kararlar
muvacehesinde ilan edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait
. ■
'
'/ l
■.'iüS&iiti
•'•'üöteûi.i.51 T'.ÂftL-.v.
i I, '/ j
•//■:>■....................7 i;t ,H /
t e * ,
■- •
.
.
.
v . ı i «5:
■ i
1 j i. : !
- I M'/l !
•
■' l U ' i
•'..üV’ ’,'V.'Ç/r.f
00.00. Y M ..../R .01/1. 11
i
'
■» v,\ ( ■U V - n
i
i
boş alan, arazi ve arsalar ile Belediyeler veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler
tarafından yapılan ve işletilen otoparkları,
d) Karayolu Üzeri Park Yerleri ile Parkmetre ve Parkomatlı Park yerleri: Büyükşehir Belediye
sınırlan içinde kalan, bulvar, cadde, sokak, meydan, çıkmaz sokak veya yaya yolunun uygun
bölümlerinden faydalanmak suretiyle açılmış olan ve karayolu üzerindeki trafik akımım doğrudan
ve dolaylı olarak etkilemeyecek şekildeki ceplerde veya uygun durumdaki yol kenarlarında, park
edilen süreyi, ücreti ve benzer bilgileri elektronik/mekanik tipte kayıt edecek tarzda iıiıal edilmiş
parkmetre ve parkomat makinelerinin veya cihazlarının konulması suretiyle açılmış olan park
yerlerini,
e) Otopark görevli kartı: Genel ve Bölge Otoparidariiisİ^etenler ile çalışanlara güvenlik tahkikatı
sonrasında sakıncasız olanlara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen belgeyi,
f) Denetleme formu: Daha önce İl ve İlçe Trafik Komisyon ve UKOME kararları doğrultusunda
faaliyet gösteren otoparkların bir takvim dahili esasında İşletmecinin sorumlulukları başta olmak
üzere, Otopark ücretleri, tesis ve yardımcı tesisler ile vb. konularında görülen eksikliklerin
tespitine ilişkin formu ifade eder. Bu form Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca düzenlenip yasal
işlem yapılır,
g) İlgili Belediye: Otopark olmasına izin verilen yerin bağlı olduğu belediyeyi ifade eder.
Bu yönetmelikte yer alan ve açıklaması bulunmayan diğer deyimler için ilgili kanun ve
yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir,
h)Parkomat: İlgili kamu kuruluşu tarafından araç park yeri olarak tahsis edilmiş ana arter cadde/
yol. kenarı .meydan, açık ve kapalı otopark .alş,^l^rda-Kr-:‘4 g a l.bedelinin tahsilatını
otomatik olarak yapan ve makbuzunu veren cihazdır,
ı)Vaziyet planı: İnşaat alanında bulunan tüm varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalardır,
ijRöperli kroki: Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan
ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.
ik in c i b o l u m
Karayolu (bulvar, cadde, sokak ve meydanlar) Üzeri Araç Park Yerleri ile
Genel Bölge ve Güvenli Otoparkların Açılmasına ve Çalıştırılmasına Dair Esaslar
Karayolu Üzeri Araç Park Yerleri
MADDE 5 - (1) Karayolu (bulvar, cadde, sokak ve meydanlar) üzerindeki park yerlerinin taşıt yolu
bitişiğinde açılmış veya açılacak olan cep içerisinde olması zorunludur.
(2) Yayaların geçişine engel olmayacak ve tehlikeye düşürmeyecek şekilde ayrılmış, işaretlerle
belirlenmiş geniş ve uygun durumdaki yaya yollarına da park izni verilebilir.
(3) Cep açılamayacak durumda olan ancak trafik yoğunluğu bakımından sakıncalı görülmeyen
taşıt yolu kenarlarına da gerekli işaretlerin
yapılması kaydıyla park yeri izni
verilebilir.
(4) 1. 2. ve 3. fıkralarda belirtilen ücretli araç park yerlerinin açılması UKOME'nin kararı ile olur.
Bu park yerleri ruhsatlandırma işlemlerinden muaftır.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/f bendi gereğince söz konusu park yerleri ile ilgili
olarak Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.
(5) Karayolu (bulvar, cadde, sokak ve meydanlar) üzeri park yerlerinin açılması yönündeki
müracaatlar yolun yapımından sorumlu kuruluş tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı
UKOME'ye yapılır. Bu müracaatlarda karayolu üzeri park yeri olarak çalıştırılacak olan yerlerin
plan ve projeleri, gerekli işaretlemelerin nasıl yapılacağı, talep edilen bulvar, cadde, sokak meydan
ve yol dışı alanların üzerindeki ve yakın çevresindeki son zirve saat trafik hacimleri ve yönleri,
park alanına yapılacak olan giriş ve çıkışlar ile araçların ne şekilde park edecekleri (yatay-düşeyyola paralel vb.) açıkça gösterilir. UKOME, yolun yapım ve bakımından sorumlu olan özel veya
tüzel kişilerin yapmış olduğu bu talepleri yerinde inceledikten sonra trafik denetimi açısından
-»i : : - ,m; .■<?/
M m ı/
1
'
‘
■
j;
" 1
. sM İ)U ,
'
İİ
S a i l M '. !
00.00. Y M ..../R .01/2. 11
1
'
sakıncası olup olmadığını tespit ettirmek ve görüş almak amacıyla yapılan bu talepleri Î1 Emniyet
Müdürlüğü’ne bağlı Trafik kuruluşunun da yer aldığı Alt Komisyona gönderir. Karayolu (bulvar,
cadde, sokak ve meydanlar) üzerindeki park yerlerinin açılması işlemlerinde Alt komisyonun
yapacağı inceleme somasında hazırlanan rapor UKOME'ye sunularak sakıncasız görülen park yeri
talepleri plan ve projesi ile birlikte değerlendirilerek karara bağlanması halinde yürürlüğe girer.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde UKOME kararı olmadan karayolu (bulvar,
cadde, sokak ve meydanlar) üzerinde park yerlerinin açılmasına ve çalıştırılmasına hiçbir kurum
ve kuruluş izin veremez.
(6) UKOME kararları doğrultusunda karayolu (bulvar, cadde, sokak ve meydanlar) üzerinde ücretli
p a r k 'u t.o la r a k çalıştırılmasında sakınca bulunmayan bu yerlerle
düzenleme Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılır. Cep yok ise cep açılır ve işaretlenir. Söz konusu park yerlerini
sınırlamak veya belirtmek amacıyla taşıt yolu üzerine seyyar veya sabit direk, kazık, zincir levha,
ışık ve benzeri standart yol elemanları dışında herhangi bir şekilde fiziki engel konulamaz. Bu
yerler mutlaka sarı renkli yol çizgi boyaları ile belirlenir ve işaretlenir. Bu işaretlemelerde parka
izin verilen araç sayısı park yapılabilecek saatler, park şekli, park yeri başlangıcı ve bitimi vb.
hususlar açık olarak gösterilir.
(7) Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için karayolunun bakımından sorumlu kuruluş
birimlerince ücret alınabildiği gibi, Karayolu üzeri park yeri ile parkmetre ve parkomatlı park
yeri alanının geniş olması belediye görevlisinin sayıca yetersiz kalması nedeniyle bu park yerine ve
park yerindeki araçlara hakim olamaması, araçların usulüne uygun olarak park ettirilmesi ve
benzeri konu^ - 1 P»ü ' .çehir Belediye Başkanlığı hizmet satın alabilir. Bı*
sayılı
kanunun 7/f maddesi doğrultusunda bunların 2. ve 3. kişilere kiraya verilmesi veya işlettirilmesi
sağlanır. Bu yerlerin işlettirilmesinde veya kiralanmasında 2886 sayılı yasa hükümleri uygulanır.
Ancak, bu yerlerin işletilmesinde ve kiraya verilmesinde öncelikle UKOME tarafından kamu
esenliği ve güvenliği yönünden kamu yararına faaliyet gösteren resmi kuruluşlar bu kuruluşlara
ait tüzel kişilikler tercih edilir. Bu amaçla hizmet satın alan Belediye, bu kuruluşların araç gereç
ve personelinden hizmet sözleşmesine uygun olarak yararlanabilir. Bu madde hükümleri özel
kişilere uygulanmaz.
Parkmetre ve Parkomatlı Park Yerleri
MADDE 6- (1) Parkmetre ve parkomatlı park yerleri i)e ilgili iş ve işlemler, bu yönetmeliğin
“Karayolu (bulvar, cadde, sokak ve meydanlar) Üzeri Park yerleri” başlığı altındaki 5. maddesinde
belirtildiği şekilde yürütülür.
Genel ve Bölge Otoparkları
MADDE 7- (1) Büyükşehir Belediye mücavir alan sınırları içerisinde muhtelif bölgelerde o
bölgenin mevcut veya gelecekteki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak düzenlenen gerçek veya
tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve
arsaları belirli süreli otopark yeri olarak ilan etmek ve bu otoparkları işletebilmesi için sahiplerine
veya üçüncü kişilere izin vermek, UKOME' nin kararma bağlıdır.
(2) Otopark ihtiyacının parselinde karşılanamadığı veya talebin yüksek olduğu merkezi iş alanları
ve benzeri bölgelerde; genel amaçlı otoparklar ile mevcut geçici ruhsat ile işletilmekte olan
otoparkların bakımı, onarımı ve işletilmesi belediye veya bağlı şirketleri tarafından
gerçekleştirilmediği durumlarda üçüncü şahıslara sözleşme düzenlenerek verilir. Sözleşme bedeli
Antalya Büyükşehir Meclisi tarafından belirlenir. Bu yönetmelik ve/veya sözleşme şartlarına uygun
işletilmeyen otoparkların sözleşmesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tek taraflı fesih
edilir. Bu hizmetler karşılığında alınacak otopark ücreti, Büyükşehir Belediyesince tespit edilir.
(2) Bölge otoparkı veya genel otopark açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ile resmi veya özel
kurum ve kuruluşlar bu müracaatlarım öncelikle Antalya M jffl^ j^ ^ ^ e le d iy e si İmar Dairesi
ş
İ ı.
Ife \! MAt ;!' J,v ■ i
'•.! UaVyV
00.00. Y M ..../R .01/3. 11
:1İ&,
rA'U1
Başkanlığı’nın görüşünü de almak suretiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’na yaparlar. Yapılan bu teklifler UKOME tarafından
değerlendirilir.
UKOME'ye intikal ettirilen bu tekliflere ilişkin dosyada;
• Sahiplik Belgesi ( Tapu-Kira Kontratı) (Tapunun hisseli olması durumunda tüm hissedarlara
ait noter onaylı muvafakat)
• Vaziyet Planı
• Röperli Kroki
• İmar durumu uygunluk belgesi (Antalylf-^S'üyükşehir Belediyesi İmar Dairesi
Başkanlığından)
• Otopark açma istemi ile ilgili dilekçe
Bir plan üzerinde; gerekli işaretlemeler yapılarak otopark yeri için başvurulan yerin yakın
çevresindeki son zirve saat trafik hacim ve yönleri bulunur. UKOME' nin-uygun-görerek kabul
ettiği genel ve bölge otoparklarına Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ruhsat verilir. Genel
güvenlik ve kamu esenliği bakımından otopark işleticisi ile çalışanları hakkında genel güvenlik
tahkikatı yapılacağından bu yerlere ruhsat verilmeden önce bu husus göz önünde bulundurulur ve
yönetmeliğin 7. maddesinin 3. 4. ve 5. fıkralarında gösterilen hususların yerine getirilmiş olması
koşulu aranır.
(3) UKOME tarafından otopark olarak kullanılmasına izin verilen yerler, İşyeri Açma ve Çalışma
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre BüyÜ^^Z^ lüoıeuiye Başkanlığı ruhsat
biriminden ruhsat almak zorundadır.
(4) Bu yönetmelik de gösterilmiş otopark ve park yerleri için daha önce alınmış olan İl Trafik
Komisyonu kararları ve UKOME kararları ruhsat mahiyetinde olmayıp, 7. Maddenin 2. Fıkrasında
belirtilen sahiplik belgesi, vaziyet planı, röperli kroki ve imar durumu uygunluk belgelerinin
değerlendirilip uygun bulunduğuna, bu yerlerin otopark olabileceğine giriş ve çıkışlarının uygun
olduğuna dair tespittir. Bu yerlere ruhsat verilmesi işlemi, her zaman için Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ruhsat birimince yapılır. Ruhsat verilirken otoparkın sigorta kapsamında olması,
işleticilerinin ve çalışanlarının güvenlik tahkikatının yapılmış olması, Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmeliğin 60. maddesinde aranılan şartlarının yerine getirilmiş olması
şartı aranır. (Madde^O Motorlu araçların park etmeleri için-kullanılan otoparkların dışarıya olan
toplam açık alanı, döşeme alanının 1/20' sinden fazla ise ve bu açık alanı her birinde en az yarısı
y4-0-4rad.?r- .olmak üzere karşılıklı ik-i- eephede bulunuyorsa—bn—ay-le-etopafk—aksi halde kapalı
otopark kabul edilir. Araç kapasitesi 20’den fazla olan -kapalı tip otoparklarda otomatik sprinkler
sistemi, yangın dolap -sistemi ve itfaiye bağlantı ağız-lan- yapılmak zorunludur. -Kapalı-tip
otoparklarda duman-çekiş-bacaları 86 ncı maddeye uygun olmalıdır. Toplam alanı 1900 m2 yi aşan
bodrumlardaki kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi zorunludur. Duman tahliye
sistemi binanın diğer bölümler-ine hizmet-veren sistemlerden bağımsız- olmalı- ve-saatte en az 9 hava
değişimi- sağlamalıdır.—Araçların asansörle—alındığı kapalı otoparklarda otomatik söndürme
sisteminin yapılması zorunludur.) Mevcut otoparklarda da-aynı sistem uygulanacaktır.
(5) Otopark olarak kullanılacak olan yerlerde aşağıda belirtilen şartlar aranır,
a) Açık otoparklar
1- Açık otopark olarak kullanılan yerin mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat
alınacaktır. Tapunun hisseli olması durumunda tüm hissedarlardan muvafakat istenecektir.
2- Açık otoparkta yapılacak kontrol kulübesi prefabrike veya kolay taşınabilir bir malzemeden
yapılacak olup, en az 9 m3 hacme sahip olacaktır.
3- İşyeri kapı numarası alınmış olacaktır.
4- Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun
olacaktır.
5- Otoparka giren araç sahiplerine aracın plakasını, cinsi ve parka giriş saatini gösteren kaşeli belge
verilecektir.
6- Açık otoparkın park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır.
7- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.
(Başvuru beyan formu ve vaziyet planında belirtilen araç sayısı ile sigortaya konu araç sayısı
uyumlu olacaktır.)
8- Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alman yerlerde açık otopark
açılamaz.
9-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılı bulunacaktır,
b) Kapalı otoparklar
1- Kullanış amacına uygun yapı kullamsâMsni belgesi olacaktır.
2- Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.
3- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.
(Başvuru beyan formu ve vaziyet planında belirtilen araç sayısı ile sigortaya konu araç sayısı
uyumlu olacaktır.)
4- Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir.
5- Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlarına akıtılacaktır.
6- Araçların park edeceği alanlar eni en az dört metre olacak şekilde işaretlerle ayrılacaktır.
7- Otoparka giren araç sahiplerine aracın plakasını, cinsi ve parka giriş saatini gösteren kaşeli belge
verilecektir.
8- Otopark yerinin zemini beton veya mozaik olacaktır.
9- Otopark yerinin havalandırılması ve aydınî^t^^ıJ^agerekİK tesisat kurulacaktır.
10- Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul
edilmesi yasaktır.
1 1 -İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılı bulunacaktır.
(6) Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin veya
maliklerin muvafakati olmadan işletmeye devam edilemez.
(7) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce ilgili Belediye
Başkanlıklarınca verilen işyeri açma ve işletme çalışma ruhsatları kazanılmış hak oluşturur.
Otoparkın bulunduğu bölgenin değişen ve gelişen ulaşım alt yapısına paralel olarak zaman
içerisinde trafik ve ulaşım açısından sakıncalı hale gelen veya benzer nedenlerle kapatılması
zorunlu olan bu park yerleri ve otoparklar; teklif aranmaksızın UKOME kararı ile kapatılır ve
verilen otopark ruhsatı Büyükşehir Belediye Başkanlığı ruhsat birimi tarafından iptal edilir.
(8) İmar planında otopark olarak gösterilmemiş yerlerin, ilgili belediyesinin yazılı görüşüyle
birlikte teklif edilmesi halinde, söz konusu alanın geçici otopark olarak ilan edilmesi ve bunların
sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi konusu UKOME genel kurulunda değerlendirilir. Bu
durumda geçici otopark olarak ilan edilen bu yerin imar planında otopark olarak tahsis edilmesi
şartı aranmaksızın imar planındaki durumu izin verdiği sürece geçerli olacak şekilde otopark ruhsatı
Büyükşehir Belediyesince verilir. Ancak yönetmeliğin 7. maddesinin 2. Bölümünde belirtilen bölge
ve genel otopark müracaatlarına konu olan alanlar için uygun görüş alamadıkları takdirde otopark
vasfını taşımadığından ve işgal edilmiş bir alan olduğundan gerekli tüm işlemler ilçe belediyesince
yapılır.
(9) UKOME tarafından Otopark olarak faaliyet gösterilmesine izin verilen kamuya ait yerlerin
otopark olarak düzenlemesini Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapar.
(10) Değişik nedenlerle trafikten men edilip yediemin otoparklarına çekilecek araçlar için
oluşturulacak otoparklar UKOME Genel Kurul Kararı olmadan çalıştırılamaz.
Güvenli/ Trafikten Men Edilen Araçların Depolanması İçin Kullanılacak Otoparklar
MADDE 8- (1) Güvenli/ trafikten men edilen araçların depolanması için kullanılacak alanlara
ilişkin bölgesel ölçekte ihtiyaçların tespiti ve hizmet edecekleri alanların sınırlarının belirlenmesi
UKOME Genel Kurulunca gerçekleştirilir. Bu alanlarda oluşturulacak otoparkların işletmesinin
belediye veya bağlı şirketleri tarafından gerçekleştirilmediği durumlarda, Büyükşehir Belediyesi
encümeni/meclisi tarafından belirlenen usul ve şartlarda üçüncü şahıslara verilebilir.
(2) Güvenli/ trafikten men edilen araçların depolanması için kullanılacak alanların otopark
kapasitesini ve araç giriş-çıkışlarım gösteren vaziyet planlarıyla beraber UKOME Genel
Kurulundan uygunluk ve ulaşılabilirlik belgesi alınması zorunludur.
Otopark Görevlileri V3/:^.îetenler
MADDE 9 - (1) Genel ve bölge otoparklarını çalıştıran işleten ve çalışacak kişiler hakkında
güvenlik tahkikatı yapılır. Bu kişilerin organize suçlar, terör, hırsızlık ve yüz kızartıcı diğer
suçlardan hüküm giymemiş olması veya taksirli suçlar hariç 6 aydan fazla mahkumiyet cezası
almamış olması gerekir.
(2) Genel ve Bölge Otoparklarım işletecek olan kişiler haklarında yapılacak tahkikat ve bu tahkikat
sonucu düzenlenecek OTOPARK GÖREVLİSİ BELGESÎ için 1 Adet Cumhuriyet Başsavcılığı
Sabıka Sicil Kaydı, 3 adet resim ve bir dilekçe ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
müracaat ederler. Bu kişiler hakkında gerekli tahkikatın yapılması Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı tarafından II Emmyet-Müdürlüğü-nden veya II Jandarma Komutanlığından talep edilir.
(3) Genel—ve Bölge otoparklarını işletenler ile çalışanları için,- Il- Emniyet Müdürlüğü veya II
Jandarma Komutanlığı’na b?
-güvenlik tahkikatları—yapıldıktan sonra salcın.?" - -t
olanlara. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca fotoğraflı ve otoparkın adının yazılı olduğu
OTOPARK GÖREVLİSİ BELGESİ verilir. Çalışanlar otopark görevlisi belgesini üzerlerinde
bulundurmak zorundadır. Bu belge olmadan hiç kimse otopark işletmeciliği yapamaz ve
otoparklarda çalışamaz. OTOPARK GÖREVLİSİ BELGESİ sadece daha önce İl Trafik
Komisyonu kararlarınca ilan edilen otoparklar ile 5216 sayılı kanun gereği UKOME tarafından
açılması uygun görülen genel ve bölge otoparkları için verilir.
(4) Güvenlik tahkikatı; genel ve bölge otoparklarının işleticisi, özel hukuk tüzel kişileri ise
şirketler bakımından yönetim kurulu üyelerinin, diğer oluşumlardan bakımından ise icra organı ve
Genel Müdürü hakkında yapılır. 8.1 maddede belirtilen durumlara düşenlere otopark işletmeciliği
izni, çalışanlarına çalışma izni, bu otoparklara ise ruhsat verilmez.
(5) Genel ve bölge otoparkını işleten veya çalışan kişi ve kurumlarda bir değişiklik olduğunda bu
değişiklik yapılmadan önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bilgi verilir. Otoparkın yeni
işleticisi ile çalışanı bu madde hükümlerine tabidir. Bu hükme uymayan işletmecilere birincisinde
500 YTL para cezası uygulanır. Fiillerin tekrarı halinde 1608 Sayılı Yasa Hükümlerine göre işlem
yapılır. Verilecek ceza miktarı her sene bütçe kararnamesi ile tespit edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlama ve Uygulama Esasları
Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları:
MADDE 10(1) Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarlarına ilişkin esaslar aşağıdaki
şekildedir:
a) Otopark sayısı, açık tesislerde parsel alanı üzerinden, diğer yapılarda ise emsal hesabına konu
alan üzerinden belirlenir.
b) Hesaplama sonunda bulunan sayının kesirli olması halinde bir üst değer esas alınır.
c)
Birden fazla fonksiyona sahip binaların farklı amaçlı bölümleri için, yukarıdaki esaslar
dâhilinde, kendi kullanım çeşidine göre tespit edilen otopark miktarları uygulanır.
Kullammlan gereği bünyesinde farklı fonksiyonları banndıran kompleks (otel,
hamam, sauna gibi) yapılarda, otopark ihtiyacı asıl kullanım amacı dikkate alınarak hesaplanır.
Ancak bünyesinde Kongre Merkezi bulunduran otellerin otopark ihtiyacı, otel ve kongre merkezi
bölümleri için ayrı ayrı hesaplanacaktır.
(2)
Antalya İl sınırları içerisinde otopark aranması gereken kullanımların alt türleri ve
miktarları aşağıda gösterilmiştir:
Antalya İl sınırları içerisinde otopark aranması gereken kullanımların alt türleri ve miktarları
aşağıda gösterilmiştir:
w.
Kullanım Çeşitleri
1- Meskenler
Ortalama Daire Yapı inşaat Alanı 50 m2 ye kadar
Ortalama Daire
arasında
Ortalama Daire
arasında
Ortalama Daire
arası nda
Ortalama Daire
büyük ise
Yapı İnşaat Alanı - 51 -80 m2
3 daire için
Yapı inşaat Alanı - 81-120 m2
2 daire için
Yapı İnşaat Alanı - 121-180ın2
•
Yapı İnşaat Alanı - 18İm2 den
M ^ e için
1 daire için 2 otopark
Rezidanslarda 60 m2ye kadar
1 daire için
Rezidanslarda 60 n r den büyük ise
1 daire için 2 otopark
2- Ticari Amaçlı Binalar ve Büro Binaları
Dükkan. Mağaza, Banka
Banka
Büro Binaları
Sauna ve Hamam
50 m2
25 m2
50 m2
50 ıiı2
3~ Konaklama Tesisleri
Oteller 5 ve 4 yıldızlı oteller
Oteller 1-2-3 yıldızlı oteller
Moteller
Hosteller
Tatil Köyleri
Apart Oteller
Pansiyonlar
Termal Tesisler
Kampingler
Kırsal Turizm Tesisleri
3 oda için
5 oda için
Oda Sayısının %80’i
5 oda iciıı
4 oda için
1 ünite için
4 oda için
4 oda için
1 ünite için
4 ünite için
4- Yeme, İçme Eğlence Tesisleri
Gece Kulübü
Gazino
20 m2
20 m2
Jfc*SK,aı*.
*
m
W
4 daire için
i
.... •
; -i'.
I î'/l
ı ■,[ j ‘
. !,l
7^-v--v
-M
i ;
i 'i
...
-İr
■
: // m' !V/V 1
Î.S.-AA
Diskotek
Düğün Salonu
Birahane
Bilardo Salonu, İnternet Cafe, Kahvehaneler
Diğerlerinden Her Biri İçin
Lokanta, Pastane, Fırın,
5- Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri
Konferans Salonu
Tiyatro- Sinema
Kütüphane
Kapalı Yüzme Havuzu
Açık ve Kapalı Spor Salonu
6- Fuar, Kongre ve Sergi Merkezleri
7- Eğitim Tesisleri
Özel veya Vakıf Üniversiteleri
Üniversite ve Yüksek Okullar
İlk ve Orta Öğrenim Kurumlan
Özel Okul. Dersane
Öğrenci Yurtları ve Kreşler
8- Sağlık Yapıları
Özel Hastane
Hastaneler
Sağlık Ocağı. Dispanser ve Diğerleri
9- İbadet Yerleri
10- Kaimi Kurum ve K uruluşları ile Kamu
Y ararlı
11- Sanayi ve Depolama Tesisleri ve Toptan
12- Küçük Sanayi Tesisleri
13- Oto Sanayi Sitesi
14- Toptancı Hali
20 m2
30 m2
20 m2
30 m2
20 m2
30 m2
10 oturma yeri
10 otuıına yeri
30 oturma yeri
20 otumıa yeri
20 oturma yeri
Kapasitenin% 10'u
250 m2
250 m2
400 m2
200 m2
400 m2
50 m2
50 m2
125 m2
200 m2
100 m?.
200 m2
125 m2
40 m2
75 m2
Beher pompaj
başım
■150 m2
ve her lif
ve/
16- Açık Tesisler (parsel ahun üzerinden)
Lunapark ve Benzeri Eğlence Yerleri
Rekreasyon Alanı
Çay Bahçesi
Açık Spor Alanları
Acık Yiizme Havuzu
Semt Pazarı
için bir adet otopark yeri ayrılması zorunludur.
vpv3
kanal
hacın?
60 m2 Alan
300 ıu2 Alan
75 ıu2 Alan
75 m2 Alan
30 m2 Alan
50 m2 Pazar alanı m2
Bu maddede belirtilen miktarlar en az miktarlar olup, lüzum ve ihtiyaca göre
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca re'sen veya İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin önerileri
doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile değiştirilebilir.
Bu maddede belirtilen kullanışlar dışında kalan binalar için aranacak otopark
miktarları Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Otopark Ücretlerinin Belirlenmesi ve İşletenin Sorumluluğu
Otopark Ücretleri
MADDE 11 - (1) Bu yönetmelik de bahse konu karayolu üzeri park yerleri, parkmetre ve
parkomatlı park yerleri ile genel ve bölge otoparklarında uygulanacak olan fiyat tarifesi 5393
Sayılı kanun 18, maddesinin (f) bendi gereği Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenir
.
işletenin Sorumlulukları
MADDE 12- (1) Fiyat tarifesi, rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Bu tarifenin
üzerinde ücret aldığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır. Bu hükme uymayan
işletmecilere verilecek ceza miktarı her sene bütçe kararnamesi ile belirlenir.Tekrarında verilen
otopark ruhsatı iptal edilir ve 1608 sayılı yasa gereği ticaret ve sanattan men cezası uygulanır.
(2) Bu yönerg^d^şâiahriri geçen park yerlerindeki araçlar ile otoparklardaki^çraçblirı sigorta
kapsamına alınması zorunludur.
(3) Bölge ve genel otoparkları ile karayolu üzeri park yerleri işletenler, ilgili vergi mevzuatı
kapsamında yazar kasa veya perakende satış fişi bulundurmak ve aldığı ücret karşılığında belge
vermek zorundadır.
(4) Otoparklar fiyat tarife listelerini giriş ve park bölümlerinde görülebilecek yerlere asmak
zorundadır.
(5) Otopark işleticileri, otopark içerisine park etmiş olan araçların herhangi bir şekilde hırsızlık,
yangın, emniyeti suistimal vb. gibi araç sahibinin mağduriyetine neden olabilecek, vuku bulması
muhtemel olaylara karışmaması için gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır.
(6) Açık, Kapalı ve Katlı otoparklarda, otoparkın giriş-çıkış ve araçların park alanlarını 24 saat
görüntüleyecek güvenlik kamera sistemi bulundurulması zorunludur. Görüntü kayıtlarının
saklanması, yetkili mercilerin talep etmesi halinde kayıtların ibraz edilmesi zorunludur.. .
Tesis ve Yardımcı Tesisler
MADDE 13- (1) Otoparktaki araçların güvenliğini sağlamak açısından otopark etrafı yol cephesi
dahil zeminle bitişik olacak şekilde güvenli, estetik ve sabit tel örgü veya h: 1.50 cm duvar gibi
fiziki engellerle çevrilir. Zemin asfalt, beton, parke taşı veya prefabrik betonla kaplanır. Bu zeminin
eğiminin % 12 yi geçmemesi gerekir. Giriş ve çıkışların iniş veya çıkış eğilimli olması durumunda
zeminin tırtıllı veya kanallı bir şekilde düzenlenmesi, her noktasının rahatlıkla görülebilecek
şekilde ışıklandırılması, araç giriş ve çıkışlarının trafik akımını engellemeyecek bir şekilde tesis
edilmesi zorunlu olup, otopark dışından güvenlik engeline yakın yerdeki yanmaya müsait ot,
odun, çöp kutusu vb. nesneler kaldırılır. Ayrıca otopark alanı içerisinde, araç park yerleri
çizgilerle işaretlenir, Otoparkın alanının durumuna göre araç durma noktalarına (h: 0.15 m) araç
stoperi, veya bordür taşı konulur alan müsaitse yaya kaldırımı tesis edilir. Genel ve Bölge
otoparklarında otopark alanları 5000 m2 büyük ise araçların giriş ve çıkışlara yönlendirilmesi
için trafik işaret ve levhaları ile otoparkların giriş kapılarına sürücünün görebileceği şekilde park
yeri alanının durumuna göre BOŞ veya DOLU yazılı bir levha asılı bulundurulur. Otopark
içerisinde su tahliyesi için drenaj sistemi yapılması zorunludur.
(2) Otoparklarda yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan araçların, diğer araçlarla aym
bölümde park etmesine izin verilmez. LPG gazı ile çalışan araçlar için ayrı bir park alanı
oluşturulur. Otoparklarda motosiklet, bisiklet ve mopet cinsi araçlar için en az kapasitesinin % 15’
i oranında yer ayrılması zorunludur.
(3) Otoparkların engelli vatandaşlar için araç park yeri ayırmaları ve buraları tabelalarla belirtmeleri
zorunludur. Otoparkların bu kısımlarında engelli vatandaşların hareketlerini zorlaştıracak hiçbir
fiziki engel bulunamaz. Engellilerden başka hiç kimse bu alana park edemez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve kapatma
' ^V-.-.
MADDE14- (1) Bu yönetmelikte bahsi geçen park yerleri ile genel ve bölge otoparkları,
Büyükşehir Belediyesi Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğü, UKOME Şube Müdürlüğü,Zabıta
Müdürlüğü, Defterdarlık, Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk bölgesinde Emniyet Müdürlüğüne,
Î1 Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler
tarafmdan kendi görev ve yetkileri yönünden kontrol edilir. Yapılacak olan kontroller habersiz
olacağı gibi hazırlanacak bir takvim dahilinde periyodik bir zaman dilimi içerisinde haberli
denetimler de yapılabilir. Yapılan bu denetimlerle ilgili denetleme formu oluşturulur, görülen
eksiklik ve aksaklıklar bu denetleme formuna yazılarak form ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilir. Bu form üzerinde yer alan eksikliklerin giderilmesi için ilgilisine ek süre verilir. Verilen
süre sonunda eksikliklerin giderilmediğinin görülmesi halinde bu otopark Büyükşehir Belediye
..^egkanbğı ruhsat birimi tarafmdan kapatılır.
wn- '•
(2) Bu yönetmelikte bahsi geçen park yerleri ile otoparklar, imar planında yapılacak değişiklere,
İlin gelişen ve değişen trafik alt yapısına, trafik sirkülasyon projelerinde yapılacak değişikliklere
bağlı olarak veya genel asayiş ve güvenliğin olumsuz yönde etkilenmesi hallerinde kapatılabilir.
Kapatma işlemlerinde aşağıda gösterilen esas ve usuller uygulanır.
(3) Trafik güvenliği yönünden kapatma; bu yönetmelikte bahsi geçen park yerleri ile genel ve
bölge otoparkları, geçen zaman içerisinde, yakın veya civar çevresindeki trafik düzenini ve
güvenliğini bozacak hale geldiğinde kapatılabilir. Yakın ve civar çevresindeki trafik düzeni ve
güvenliğini bozacak hale gelen park yerleri ile otoparklar hakkındaki tespitler, ilgili Belediye
tarafmdan yapılır. Yapılan bu tespitlerle bu yerlerin süresiz olarak kapatılması UKOME kararı ile
olur. Verilen otopark ruhsatı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı r-uhsat birimi tarafından iptal edilir.
(4) Değişen trafik sirkülasyonuna veya trafik alt yapısına bağlı olarak zorunluluk arzeden kapatma:
Antalya Büyükşehir Belediyesinin gelişen ve değişen trafik alt yapısına bağlı olarak veya o
bölgedeki yeni trafik sirkülasyonuna göre kapatılması zorunluluk arzeden park yerleri ve
otoparklar ilgili Belediye Başkanlığı 'nin UKOME'ye yapacağı teklifi üzerine ve Büyükşehir
Belediyesi alt komisyonunun görüşü de alınmak suretiyle UKOME kararı ile olur. Bu yerlere
verilen otopark ruhsatı Büyükşehir Belediye Başkanlığı ruhsat birimi tarafından iptal edilir.
(5) Suç işlenen suç işleyenlere yataklık yapar hale gelen ve suçluları barındıran civar ve
çevresindeki sakinleri süreklilik arz edecek şekilde rahatsız eden ve rahatsızlığa konu olan
hususları ikazlara rağmen gidermeyen park yerleri ile otoparklar süresiz olarak kapatılır. Bu
hükme giren kapatma işlemi İl Emniyet kuruluşlarının doğrudan UKOME'ye yapacağı teklif
üzerine UKOME kararı ile olur. UKOME kararı sonrasında bu yerler Belediye Encümeni kararı
doğrultusunda ruhsatı iptal edilerek kapatılır. Gecikmesinde sakınca olan hallerdeki kapatma
işlemleri Mülki Amirin onayı ile yapılır ve kapatma işlemi ilk UKOME gündemine alınarak
karara bağlanır ve bu karar sonrası Büyükşehir Belediye Başkanlığı ruhsat-birimi tarafmdan ruhsat
iptal edilerek işyeri kapatılır.
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu yönetmelik ABB Meclis Kararı ile yürürlüğe girer.
(2) Bu yönetmeliğin onay tarihinden itibaren; Antalya Büyükşehir Belediyesi meclisinin .......
tarih ve;.. . sayılı kararı ile uygun bulunan yönetmelik yürürlükten kalkar.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu yönetmeliği Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili Belediye Başkanlıkları
yürütür.
Geçici Hükümler
MADDE 17- (1) 6360 sayılı kanunla Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisine dahil
edilen ilçelerdeki Karayolu üzeri park yerleri parkmetre ve parkomatlı park yerleri ile genel ve
bölge otoparkları bu yönetmeliğin ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yönetmeliğe
uygun hale
.re-sundadır. Süre bitiminde yönetmeliğe aykırı faah y ^ >~£ş+ereniotoparklar
kapatılır.
(2) UKOME Genel Kıırul ve İl Trafik Komisyonu Kararları ile belirlenmiş mevcut otoparklardan,
çalışmalarına devam etmek isteyenler, bu yönetmeliğin yürürlüğü girmesinden itibaren 1 (bir) yıl
içerisinde yönetmeliğe uygun hale getirmedikleri halinde kapatılacaktır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FAYTON TAŞIMACILIĞI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak
üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlan içinde ticari
ve turistik amaçla çalışan Faytonların sayılannı belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı
vermek, bu taşıtlann teknik özelliklerini, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhını tespit etmek,
fayton sürücülerinin taşıması gereken özellikler ve uymaları gereken kurallar ile ruhsat alma
esaslarını uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk
alanlarım belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlan içinde faytonla
yapılan taşımacılığı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik,
a. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yörtefeİ^fîğir^'01'
b. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği,
c. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu,
d. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin (a) bendi ve 15 inci
maddesinin (f) bendi,
e. 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun,
f. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
g. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu
h. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
i. Zabıta Yönetmeliği,
■1ji. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun
herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.
Tanımlar
MADDE
4 -(1) Bu Yönetmelikte geçen;
ABB
:Antalya Büyükşehir Belediyesini,
İlgili Belediye
: İlçe Belediyesini,
Daire Başkanlığı :Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığını,
UKOME
: Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
UKOME Şube Müdürlüğü: Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri
Yönetmeliğinde Ulaşım Koordinasyon Birimini olarak ifade edilen UKOME’nin sekreterya
hizmetlerini yürüten, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem
Dairesi Başkanlığına bağlı birimi,
Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama
ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bağlı ticari araçlar için uygunluk belgesi düzenleyen
| birimi,
y
•
■m - ' mw< *•.
m
ı
0Ö.00.YM... ./R .00/1.7
Veteriner Şube Müdürlüğü: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığına bağlı veterinerlik işlerini yürütmekte olan birimi,
Zabıta Müdürlüğü: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı
Denetim Zabıta Şube Müdürlüğü ve/veya İlgili Belediye Zabıtasını,
Fayton
: Tek körüklü, dört tekerlekli, çift atlı insan taşıyan binek arabası olup;
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3. Maddesi’nde motorsuz taşıtolarak tanımlanan aracı,
Fayton Sahibi
: Faytonun sahibi olan özel ya da tüzel kişiliği,
Fayton Sürücüsü : Faytonu sevk ve idare eden kullanıcı,
Yolcu
: Sürücü dışında Fayton içinde bulunan ve ücreti mukabilinde taşman
kişi/kişileri,
Fayton Çalışma İzin Belgesi: Fayton sahibinin Çalışma Ruhsat ücretini (harcını) yatırarak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ticari
Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünden alacakları 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri / vize yaptıracakları belgeyi,
Tescil Belgesi: Faytonun taşımacılık yapmak için gerekli donanım ve teçhizat bilgileri ile
Fayton sahibinin kimlik bilgilerinin yer aldığı Karayolları Trafik Yönetmeliği EK. 8'e göre
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ticari
Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünden alınacak belgeyi,
Tescil Plakası: Araçların takibini sağlayan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 22.
Maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 35. Maddesi kapsamında hazırlanarak,
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ticari
Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü onayı ile aracın arkasına takılacak olan levhayı,
Güzergah İzin Belgesi: Aracın çahşâcâğ¥?Tîat'-ğüzergahr gösteren, Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ticari Plaka İşlemleri Şube
Müdürlüğünden alınacak belgeyi,
Araç Uygunluk Belgesi: Aracın bu yönetmelikteki şartlara uygun olduğunu gösteren,
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ticari
Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünden alınacak belgeyi,
Fayton Sürücü Belgesi: Fayton sürücüsünün kimlik bilgileri ve fotoğrafını içeren, Antalya
Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ticari Plaka
İşlemleri Şube Müdürlüğünden alınacak belgeyi ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Faytonların Tescili Ve Fayton Çalışma İzin Belgesi
Faytonların Tescili
MADDE 5 - (1) ABB sınırları dahilin de çalışan tüm Fayton araçlarının sahibi özel veya tüzel
kişiliğin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Ticari Plaka İşlemleri Şube
Müdürlüğü’nce belirlenecek tarihe kadar “tescil belgesi”, ”tescil plakası” ve “Fayton Çalışma
İzin Belgesi” almak için başvuruda bulunması zorunludur. Başvuruda bulunmayıp ilgili
belgelerini almayanların trafiğe çıkmaları yasaktır.
(2) Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’nden “tescil belgesi”ni alan Fayton sahipleri (özel ve
tüzel kişiler), tescil belgelerini aldıkları tarihten 30 (otuz) gün içinde bu Yönetmelikte belirtilen
gerekli belgelerle, Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne başvurarak “Fayton Çalışma İzin
Belgesi” (Ruhsat) ve “Araç Uygunluk Belgesi” almak zorundadır.
(3) “Fayton Çalışma İzin Belgesi” (Ruhsat) alındığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl için geçerlidir.
Her yıl yenilenir/vize yaptırılır. “Fayton Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) yenilenmeyen/vizesi
yaptırılmayan Faytonlar o yıl içinde trafiğe çıkamaz ve çalıştırılmalarına izin verilmez.
•'•S?.'
MADDE 6- (1) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 22. Maddesi ve Karayolları Trafik
Yönetmeliğinin 35. Maddesi kapsamında; Karayolları Trafik Kanunu'nun 22. Maddesi (d) bendi
uyarınca Antalya Büyükşehir Belediyesi Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’nce tescili
a. Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne başvuracak Fayton sahiplerinin (özel ve tüzel
kişiler) Karayolları Trafik Yönetmeliği EK. 8'e göre hazırlanmış kimlikleri şube
müdürlüğünce düzenlenerek, kimlik bilgileri, taşıtların cins ve özellikleri kayıt altına
alınır.
b. Fayton Plakaları 15x20 cm. ebadında, saçtan veya Daire Başkanlığınca uygun bulunacak
bir maddeden fayton sahipleri tarafından yaptırılır, Ticari Plaka İşlemleri Şube
Müdürlüğü onayı ile takılır.
c. Fayton sahiplerinin belgeleri ve bu Yönetmelikte gösterilen şartlara uyup uymadıkları
Trafik Zabıta Amirliği tarafından denetlenir.
“Fayton Çalışma İsin Belgesi” Başvuru Belgeleri
MADDE 7: (1) Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’nce verilecek “Fayton Çalışma İzin
Belgesi” başvurusu için aşağıdaki belgeler istenir:
a. Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’nden alınarak faytonu işleten özel ve tüzel kişiler
tarafından doldurulacak Başvuru Formu,
b. Fayton Sahibinin İkametgâh Belgesi,
c. Fayton Sahibinin Nüfus Cüzdan fotokopisi,
d. Tüzel kişilerde imza sirküsü, imza yetkilisinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve adrese dayalı
nüfus belgesi (onaylı),
e. Vergi Levhası Fotokopisi,
f. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
g. Ticari Plaka İşlemleri-Şube Müdüriüğü'nden alınmış “Fayton Tescil Belgesi” fotokopisi?-•
h. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü hesabına yatırılmış plaka tescil ücreti
makbuzunun aslı
i. Tarım İl Müdüriüğü'nden alınacak Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi ve Klinik
Muayene Raporu,
j. Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünden alınmış “Araç Uygunluk Belgesi”,
k. Fayton sürücüsünün “Rapor ile uyuşturucu/keyif verici madde (kimyasal/organik)
kullanmadığını belirtir Rapor”
1. Aracı / Plakayı alacak şahsın en son bir ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından
alınmış Adli Sicil Belgesi (bu belgede; 5237 sayılı kanunun 102 (cinsel saldırı), 103
(çocukların cinsel istismarı), 104 (reşit olmayanla cinsel ilişki), 105 (cinsel taciz), 109
(Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 188 ( Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve
ticareti ), 190 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma),.. 191
(Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya
bulundurmak), 227 (Fuhuş), maddelerinde düzenlenmiş olan suçlar, uyuşturucu ve silah
kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçlan ile 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve devletin güvenliğine karşı suçlardan affa
uğramış olsalar bile hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak aranır).
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fayton Sayı, Güzergah, Durak Ve Depolama Alanları
Fayton Sayı ve Güzergahları
MADDE 8: (1) Fayton güzergâh ve sayıları UKOME tarafından belirlenerek, ihalesi/hat
sözleşmesi ABB tarafından gerçekleştirilir.
(2) Faytonların çalışabilecekleri güzergahlar “Fayton Çalışma İzin Belgesi” nde belirtilen
güzergahlardır. Güzergahı değiştirmeye veya yeniden belirlemeye UKOME Genel Kurulu
yetkilidir.
(3) Faytonlar için Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdüriüğü'nden “Güzergah İzin Belgesi” alınması
Fayton Durakları ve Depolama Yerleri
MADDE 9: (1) Belirlenen güzergahlarda uygun alanlara mevcut lastik tekerlekli araçların
duraklarının dışında, atların trafiği engellemeyecek şekilde durup yolcusunu alabilecekleri
bekleme ve depolama alanları Fayton sahipleri tarafından tespit edilerek, uygun bulunması ve
yasal prosedürlerin tamamlanması halinde UKOME’ ce onaylanacaktır.
(2) Faytonun sürücüsü veya işleticisi atların su ihtiyacının karşılanmasını, ortamın temizliğini,
atık suların deşaıjı ile Faytonun olumsuz hava koşullarından etkilenilmemesini ve atlarda gübre
torbası bulundurulmasını sağlayacak şekilde gerekli olan her türlü önlemi almak zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fayton Ücretve Çalışma Esasları
Fayton Ücretleri
MADDE 10: (1) Yolcu taşıma ücretleri UKOME tarafından belirlenir.
(2) “Fayton Çalışma îzin Belgesi” alacak Fayton sahiplerinin ödeyeceği ücretler:
a. Plaka Ücreti: Tescili yapılan Faytonlara takılacak tescil plakaları için bir kereye mahsus
Belediye Meclisi'nce kabul edilen Gelir Tarifesindeki miktarda plaka tescil parası
alınacaktır. Plakanın zayii durumunda Fayton sahibi özel veya tüzel kişilerden bu ücret
tekrar alınacaktır.
b. “Fayton Güzergah İzin Belgesi” Ücreti: “Fayton Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” alacak
hak sahipleri 1 yıl geçerliliği olan “Fayton Güzergah İzin Belgesi” almak için, ABB
Meclisi'nce “Güzergah İzin Belgefefir,hİçiW' belirlenen ücretin ABB Gelirler Şube
Müdürlüğü'ne
ödendiğini
gösterir
makbuzu
ibraz
etmek
zorundadır.
Fayton Çalışma Esasları
MADDE 11: (1) Fayton Çalışma İzin Belgesi, Tescil Belgesi, Araç Uygunluk Belgesi, Güzergah
İzin Belgesi, plakası ve sürücülerinde Fayton Sürücü Belgesi olmayan Faytonlar çalışamaz.
2) “Fayton Çalışma İzin Belgesi” ve “Fayton Güzergah İzin Belgesi” nin her yıl yenilenmesi /
vize ettirilmesi zorunludur.
3) Faytonlar, UKOME tarafından belirlenmiş güzergah dışına çıkılamaz.
4) Faytonlar, UKOME tarafından belirlenen zaman tarifesi dışında çalışılamaz.
5) Faytonlar, Taşıma hizmeti mücbir bir sebep dışında hiçbir şekilde aksatılamaz.
6) UKOME tarafından belirlenen ve faytona asılan “Fiyat Tarifeleri” dışında ücret alınamaz.
7) Faytonlara “Fayton Tescil Belgesi” nde belirtilen kapasite üzerinde yolcu alınamaz.
8) Faytonlarda bulunması gereken belgelerin, kontrollerde denetim görevlilerine ibrazı
zorunludur.
9) Tescili yapılarak plaka takılmış Fayton, başkasına kiraya verilemez.
10) Faytonları belirlenen sürücüleri dışında kimse kullanamaz.
11)Faytonları temiz ve bakımlı tutulması zorunludur. Faytonun iç ve dış temizliğinden Fayton
sürücüsü ve Fayton sahibi sorumludur.
12)
Fayton sürücüsünün kılık kıyafeti kirli ve uygunsuz olamaz.
13) Atların sefer sırasında ve son duraklarında yaratacağı kirliliğin fayton sürücüsü tarafından
bertaraf edilmesi mecburidir.
14) Fayton sürücüleri yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşürecek tedbirsiz ve saygısız
davranışlarda bulunamazlar.
15) Fayton sürücüsü yolculara saygısız davranışlarda bulunamaz.
16) Faytonu, gidiş yönüne göre yolun en sağ kenarında, trafiği aksatmayacak şekilde durdurarak
yolcularım sağ taraftan bindirmek ve indirmek zorundadır.
17) Fayton sürücülerinin; çalışma saatleri içerisinde alkol ve benzeri keyif verici ürünleri
kullanmaları yasaktır.
18) Fayton sürücüleri arabalarında kullandıkları atlara, hayvan haklarına uymayan davranışlarda
R a m a z la r.
^
,
,
f
:
,
g to
4
(19) Aracın satılması / devir edilmesi halinde işlem Noter aracılığı ile yapılır ve satın alan / devir
alan özel veya tüzel kişi 30 gün içinde Ticari Plaka işlemleri Şube Müdürlüğü’ ne
başvurarak tescil belgelerini almak zorundadır. Satış ve devir işlemlerinde Ticari Plaka
İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne başvurulmadan, alman tescil belgesi ve izin belgeleri Faytonu
alan üzerine devredilemez
(20) Veraset
Yolu
İle
İntikallerde
aranan
Şartlar:
a) “Fayton Çalışma İzin Belgesi (Ruhsatı)” bulunan araç sahibinin ölümü halinde,
mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin vefat tarihinden itibaren 30 gün
içinde başvurusu üzerine diğer mirasçıların noter kanalıyla verdikleri onay belgesi ile
mirasçılardan biri adına “Fayton Çalışma İzin Belgesi (Ruhsatı)” düzenlenebilir. Yetki
verilen mirasçır:n;Yönetmelikte istenen belgeleri 30 (otuz) gün içinde tamamlaması şarttır.
Mirasçıların bir başka sürücü kullanarak Fayton taşımacılığına devam etmesi hâlinde,
Faytonu kullanacak kişinin bu Yönetmelik koşullarında hazırlanan belgeleri Ticari Plaka
İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne teslim etmeleri şarttır. Mirasçılar her sürücü değişikliğinde bu
belgeleri Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadırlar.
b) Mirasçılar kendi adına veya mirasçıların biri adına “Fayton Çalışma İzin Belgesi
(Ruhsat)” nin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip, Faytonu bir başka şâhısa satmak
istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak suretiyle satış işlemini yaparlar.
c) Mirasçıların biri adına “Fayton Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)” düzenlenecekse devir
ücreti alınmaz. Bir başka şâhısa aracı satmak istedikleri takdirde devir ücreti alınır.
d ) -'•Varisler arasında anlaşmazlık halinde, ABB Hukuk Müşavirliği'nin görüşleri
doğrultusunda işlem yapılır.
(21) Devirlerde Belediye Meclisi tarafından her yıl gelir tarifesinde belirlenen ücret ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Faytonların Teknik Özellikleri ve Atlarda Aranacak Şartlar
Faytonların Teknik Özellikleri
MADDE 12:(1) Araç Uygunluk Belgesi aşağıda belirtilen şartlara sahip olan faytonlara
düzenlenir.
a) Faytonların iç tavan yüksekliği, koltuk oturma minderinden itibaren 1.10 metreden alçak
olmayacaktır.
b) Ön ve arka koltuk mesafesi 0.50 metreden az olmayacaktır.
c) Yolcu koltukları deri veya deri benzeri kaliteli malzeme ile kaplı olacaktır.
ç) Faytonlarda kalite-kontrol yapılacak akşamlar ve hususlar;
1. Sepet,
2. Koltuk ve döşeme,
3. Kampana (orijinal zil sesinde),
4. Fener (2 adet),
5. Arka ışık veya reflektör (2 adet),
6. Ayna (2 adet),
7. Çamurluk,
8. Ok,
9. Dingil, makas,
10. Fren,
•
11. Tekerlekler,
12. Saçak ve tente,
13. Koşum ve üzengi takımı,
14. Plaka,
15. Fayton ve akşamlarına ait sahiplik belgesi (fatura, noter belgesi veya alıcı satıcı
arasındaki sözleşme),
-■••■u
17. Fayton Sürücü Belgesi (tüm sürücüler için),
18. Periyodik muayene raporu,
d) Faytonlarda bulunacak malzemeler:
1 . İlk yardım çantası,
2. Süpürge-faraş-kova, dışkı torbası,
3. Avadanlık,
4. Yangın söndürme cihazı.
Atlarda Aranacak Şartlar
MADDE 13: (1) Taşımacının faytonunda çalıştıracağı tüm atlar için;
a. TekTımaklı Hayvan Kimlik Belgesi düzenlenmiş olacaktır,
b. Elektronik yonga (chip) takılmış olacaktır,
"
c. Üç yaşından küçük on üç yaşından büyük atlar çalıştırılamaz, İl Tarım Müdürlüğü oluru ile
atlar yirmi yaşına kadar çalıştırılabilir.
d. Dişi atlar gebeliklerinin altıncı ayından itibaren ve doğumdan üç ay sonraya kadar
çalıştırılmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Cezai İşlemler
Çalışma İzin Belgeli Faytonların Takip Ve Denetimi
MADDE 14: (1) Taşımacılar, Sürücüler ve Faytonlar iş bu yönetmelik hükümlerine göre;
Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Trafik Zabıtası, Belediye Zabıtası, Veterinerlik
Şube MüdürKiğü^U'laşrrrı Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Antâlya"-Defterdarlığı,
İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince denetlenir.
Cezai İşlemler
MADDE 15: (1) Fayton Çalışma Esaslarına uymayan Fayton sürücüleri Trafik Zabıta Amirliği
ekiplerince cezai işlemlere tabi tutulur.
(2) Bu Yönetmeliğin 11. maddesinin (1) - (16). bentlerine uyulmaması durumunda; ilk tespitte 3
gün, 2. tespitte 5 gün, 3. tespitte 10 gün süreyle faytonların çalışmaları durdurulur. Yapılan 4.
tespitte ise aracın o yıl için geçerli olan güzergah izin belgesi iptal edilir.
(3) Bu Yönetmeliğin 11. maddesinin (17). bendine uyulmamasının
tespitihalindesürücünün
kimlik kartı 1 yıl süreyle iptal edilerek, faytonun çalışması 3 gün süreyle durdurulur.
(4) Bu Yönetmeliğin 11. maddesinin (18). bendine uyulmamasının
tespitihalindesürücünün
kimlik kartı süresiz olarak iptal edilerek, aracın o yıl için geçerli olan güzergah izin, belgesi-iptal
edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Hallerde Yapdacak Düzenlemeler
MADDE 16: -(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili yasalar çerçevesinde gerekli
düzenlemeyi yapmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi ve UKOME yetkilidir.
(2) Ulaşım Ana Planı, Toplu Ulaşım Sistemlerinin Entegrasyonu, yolculuk talepleri değişimi,
yeni yerleşim alanlarının oluşması, raylı sistemlerin yapılarak işletmeye alınması vb. nedenlerden
dolayı fayton çalışma alanlarında, güzergâhlarında, durak yerlerinde ve fayton sayılarında
UKOME tarafından re’sen veya talep olması halinde yeniden düzenleme yapılabilir. Bu
düzenlemeye yönelik iş ve işlemler Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
UKOME Şube Müdürlüğü’nce tarafından yürütülür.
(3) Düzenleme ile değiştirilmiş çalışma alanları ve güzergâhlara aktarılacak faytonlar; Ticari
Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’nce belirlenecek, saat, tarih ve yerde, Emniyet Müdürlüğü
temsilcisi (Jandarma bölgesinde Jandarma temsilcisi), Zabıta Daire Başkanlığı Temsilcisi,
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı temsilcisi, esnaf odası temsilcisi ve ilgili
;
v
m i
l ■m ■
6
..
00.00. Y M ..../R .0 0 /6 .7
■!'M''/'
T
r’
•'kur-iyili (‘i m!............ı1; ’î 11 /
'
ı\M
i
. -rM'V
i,.
.. ı'-'ii '
A.:vj : i;
esnafın katılımıyla, Noter huzurunda kura çekilerek belirlenir. Diğer çalışma alanlarına veya
güzergâhlara aktarılan faytonlar nedeniyle taşımacılar ABB nezdinde herhangi bir hak ve iddiada
bulunamazlar.
Yürürlük
MADDE 17: (1) Bu Yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18: (1) Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülür.
Download

Gündemin 58.Maddesi - Antalya Belediyesi