ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU
Tarih:29.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Özel Şahıs
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.08.2014
tarihli
toplantısında gündemin 108. m addesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Kom isyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 025-B -06-A , 0 2 5 -B 06-B nolu imar paftasında yer alan Altınova 28524 ada 3
parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülm esi ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 2 1 K (025B -06A ,06B )
nolu imar paftasında yer alan Altınova 28524 ada 3
parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülm esine
ilişkin
1/5000
ölçekli
Nazım
İmar
Planı
değişikliği
Kom isyonum uzca incelenmiş, plan değişikliğine ait ilk
başvuru tarihinin (04.12.2013), alana ilişkin tapu tescil
tarihinden (30.06.2014) önce olması nedeniyle uygun
olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞL
İmar Kom. Başk
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Cenk H
İmar
Reşat OKTAY
V t
Oy tun Ey I*
İmar Kom". Üye
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Selçuk SENİRLİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
GÖSTERİM
300
ADA/PARSEL NO: 28524 / 3
PAFTA NO: 025-B-06-A ve 025-B-06-B
K
ÖLÇEK: 1/5000
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
M E V C U T PLAN
A K A R YA K IT LP G SATIŞ, BAKIM ve SER V İS İS TA S Y O N U
Ö N E R İ PLAN
-----------------------------------------------------------------
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
KONU: 28524 ADA 3 PARSEL
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı; Antalya îli Kepez ilçesi sınırları içerisinde 025-B-06-A ve 025-B-06-B 1/5000
ölçekli nazım imar planı paftalarında yer almaktadır_____________________________________
' .^ '
J if.
Ü
m m
t 3
• ' "'‘vf
p
ti
i
i
l
-.-i
;;ı « V
NV ^. -
VU ■
1 •*
H
iV
•/
:' ;l l
v'
..4 s.
Jİ v
v.V/£ «i 'vr
*A V *
J ^ L m
S m
v ,
.fi •■ p
... -j0 'aM. ı ® 1
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
V-W
*>(r-\ '
ı^ 4
k f l
*■ \
%
•# y
'
/■*\
iîç
■r
v\ <f* ^
. -5
V '' > \\\ ' >
.
f
* ■ S&1*.
m
% •'
*
V
.’ ' '^
i l
»-•/
W $ /fa
- : « 3^ 4*1
v>' V /
^
’ !■î
4'
A # 4."v- • MVJi
\>.
<•
\
*v
\
ym ct
'A
%V\i&Qı
r
r*
^ «M.»-<
S
• -r*
i l
vs'**'*r
'
~ik-
,- •N
/ \ / \gr|/fe a rth
O
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve servis istasyonu kullanımına dönüştürülmesidir.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
28524 ada 3 parsel Kepez İlçesi Altınova bölgesi içerisinde yer almaktadır
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No: 16 Kat:4 D:8 Antalya
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve servis istasyonu kullanımına dönüştürülmesidir.
Sonuç olarak 28524 ada 3 parselin mevcut imar planı hükmü değiştirilerek Akaryakıt LPG Satış
Bakım ve servis istasyonu alanı önerilmiştir. Akaryakıt, LPG, İkmal ve Servis İstasyonu olarak
önerilen söz konusu parselin ön çekme mesafesi 25 m., yan ve arka çekme mesafeleri ise 5’er m.
olarak verilirken, E=0,10 verilmiştir.
Öneri imar planı değişikliği ekte sunulmaktadır.
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(KEPEZ BELEDİYESİ)
6ÖSTERJU
ADA/PARSEL NO: 28524 / 3
ES
PAFTA NO: 025-B-06-A ve 025-B-06-B
ÖLÇEK: 1/5000
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
Şekil 3. Plan Örneği 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği öneri durum,
sunarım.
< t: ı l ı k
. ı . m . Ş ti.
• m * < -..ıN C iu rt ü oasi
'*
-
.«.<• Nu
S ilicin
116 a 01 7 S
(. o ; 7 2/1
a Ayu m .' / ANKARA
. ;>2|
33 7<i •467 64 00
■ ıı jii : |ilüneıiC.''pl3ıi3VİXOB.tî
n ı lı l V.O. : 730 ÜÛ4 2 J t S
T ı c a r e ı S i c i l Noî B 3 7 İ8
2
Say/t ÜLKER
Şehir Plancısı
Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No: 16 Kat:4 D:8 Antalya
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’ NA
Kepez Belediyesi Altınova M ahallesi sınırları içerisinde, tapuda 28316 ada 5 parselin
638,61 m2 lik, 28316 ada 8 parselin 622,07 m2 lik, 28317 ada 8 parselin 539,70 m2
lik, 28317 ada 14 parselin 581,49 m2 lik ve 28317 ada 35 parselin 789,83 m2 lik
kısım larının im ar uygulaması sonucunda 28524 ada 3 nolu im ar parselini
oluşturm aktadır. O luşturulan bu 28524 ada 3 nolu parsel Akaryakıt LPG Satış, Bakım
ve Servis istasyonu yapabilm ek am acıyla 1/5000 ölçekli nazım im ar planı değişikliği
hazırlanm ıştır. Hazırlanm ış olan İmar planı değişikliği ekte sunulm aktadır.
G ereğinin yapılm asını saygılarım la arz ederim.
EK:
1. 1 adet dosya
fu > ±
I
V N T A f \ v- SU \ f K M - . I İ İ K I t F . L K D İ VI ÇS Î
’ KLICR:
'■‘3
(}\:
II t . Ü . i ; i i U İ \ î l . l . : i :
j
T A Ş I N M A Z A A İ T T A P U K A V D I ( Ak t i f Ma l i k l e r için De t ays ı z - ŞBI var )
Z em in T ipi
A n a T a şın m a z
Z em in N o
85592145
İ l/İ iç e
A N T A L Y A /K EPK Z
K urum A üı
K ep ez TM
M a h a lle / K öy A dı
O R T A M ah.
M evkii
K o calarla
C ilt / S a y fa No
4/372
K ayıt D urum
A k tif
A d a /P a rsel
: 28524/3
Y ü zölçü m
:
A na T a ş. N itelik
: A rsa—
!
3 .7 7 0 ,1 2 m 2
*
M I'L K İY E T B İL G İL E R İ
Sistem N o
27266 8 6 8 1
M alik
B A R IŞ K E P E Z : M E H M E T O ğ lu
E lb irliğ i N o
H isse P ay/P ayd a
TAM
M etre k a r e
3 .7 7 0 ,1 2
E d in m e S eb eb i - T a rih - Y ev.
T erk in S eb eb i - T a rih - Y ev.
im a r (T S M ) + B irleş. - 30/06/2014^25548-
“ -
r
Y e tk ili M üdü r Y a r d ım c ısı
1V1Ütl Û r P- "i S t II î 1t i
Rapor Tarihi ı Saati: 04.07.2014 15:50
i3
Kt inf.j ?>'
1
Download

Gündemin 21.Maddesi - Antalya Belediyesi