T .C .
M E R SİN V A L İL İĞ İ
İl M ilfı E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü
Sayı
: 6 1 9 6 1 3 6 1 / 1 0 .0 4 / 3 6 5 8 7 5 5
0 1 /0 9 /2 0 1 4
K o n u :Ç o c u k K u lü p le ri Y ö n e rg e si
......................K A Y M A K A M L I Ğ I N A
(İlçe M illi E ğitini M ü d ü r lü ğ ü )
B a k a n lığ ım ız
T em el
E ğ itim
G en el
M ü d ü rlü ğ ü n ü n
2 7 / 0 8 /2 0 1 4
ta rih li
ve
4 5 5 1 2 7 9 7 / 1 0 .0 4 / 3 5 7 9 7 3 5 say ılı M a k a m O n a y la rıy la y ü rü rlü ğ e k o n u la n " M illî E ğ itim
B a k a n lığ ı O k u l Ö n c e si E ğ itim v e İlk ö ğ re tim K u ru m la n Ç o c u k K u lü p le ri Y ö n e rg e s i" ile ilg ili
y a z ıla rı iliş ik te g ö n d e rilm iş tir. K o n u y la ilgili iş ve işle m le rin y e n i y ö n e rg e y e u y g u n o la ra k
y a p ılm a s ı h u s u s u n d a ;
B ilg ile rin iz i v e g e re ğ in i ric a ed erim .
H aşan G Ü L
V a li a.
M illi E ğ itim M ü d ü r ü
EKLER
1 -Y a zı v e E k le ri( 13 say fa)
D A Ğ IT IM :
•
13 ilç e K a y m a k a m lığ ın a
(İlç e M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü )
Güvenli Elektronik İmzalı
Asiı ile Aynıdır
Qi ^
^
aJ _____________________________________________________________________ _____________________
Bu belge, 5070 sayılı E lek tro n ik İm za K anununun 5 inci m addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalan m ıştır
E vrak teyidi h ttp ://e v rak so rg u .m e b .g o v .tr adresinden 8990-964d-371b-913c-8152 k o d u ile yapılabilir.
D um lupm ar M ah.G M K . B ulvarı Y enişehir-M ersin
E lek tro n ik A ğ :h ttp ://m e rsin .m eb.gov.tr
e-posta:tem elegitim 33@ m eb. g o v.tr
A yrıntılı bilgi için: M urat B A G IŞ -Ş ube M udurü /M ,A Y D IN -V .H .K .İ
Tel: (0 324) 329 14 81(266)
F a k s :(0 324)327 15 18
T .C .
M İL L Î E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I
T e m e l E ğ itim G en el M ü d ü r lü ğ ü
2 7 /0 8 /2 0 1 4
S a y ı : 4 5 5 1 2 7 9 7 /1 0 .0 4 /3 5 7 9 7 3 5
K o n u : Ç o c u k K u lü p le ri Y ö n e rg e si
...
v a l il iğ in e
2 6 /0 8 /2 0 1 4 tarih li v e 4 5 5 1 2 7 9 7 /2 0 /3 5 5 7 6 4 6 sayılı M a k a m O n ay ı ile y ü rü rlü ğ e k o n u lan
M illî E ğ itim
B a k a n lığ ı O k u l
Ö n c esi E ğ itim v e İlk ö ğ re tim K u ru m la n Ç o c u k
K u lü p le ri
Y ö n e rg e s i v e e k le ri e k te g ö n d e rilm iştir.
B ilg ile rin iz i v e g e re ğ in i ric a ederim .
F u n d a K O C A B IY IK
B a k a n a.
G enel M üdür
EK:
1- M a k a m O n a y ı (1 say fa)
2- Y ö n e rg e (6 say fa)
3- Y ö nerge ekleri (5 sayfa)
D A Ğ IT IM
81 İl V a liliğ in e
Bu belge, 5070 sayılı E lek tro n ik İm za K anununun 5 inci m addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalan m ıştır
A tatürk Blv. 06648 K ızılay/A N K A R A
E lek tro n ik A ğ: w w w .m e b .g o v .tr
e-posta: teg m _ m ev zu at@ m eb .g o v .tr
A yrıntılı bilgi için: D. D E M İR B ilg. İşit.
T el: (0 312) 413 15 85
Faks: (0 3 1 2 )4 1 7 71 05
T .C .
M İL L Î E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I
J
O. y
T e m e l E ğ itim G en el M ü d ü r lü ğ ü
1
S a y ı : 4 5 5 1 2 7 9 7 /2 0 /3 5 5 7 6 4 6
2 6 /0 8 /2 0 1 4
K o n u : Y ö n e rg e
B A K A N L IK M A K A M IN A
İlgi: a) M illî E ğ itim B a k a n lığ ı O k u l Ö n c esi v e İlk ö ğ re tim K u ru m la n Y ö n e tm e liğ i,
b ) Ş u b a t 2 0 0 8 tarih li v e 2605 say ılı T e b liğ le r D e rg isin d e y a y ım la n a n M illî E ğ itim
B a k a n lığ ı O k u l Ö n c e si E ğ itim K u ru m la n Ç o cu k K u lü b ü Y ö n e rg e si.
3 0 /3 /2 0 1 2 ta rih li 6 2 8 7 say ılı İlk ö ğ re tim v e E ğ itim K a n u n u ile B a z ı K a n u n la rd a
D e ğ iş ik lik Y a p ılm a s ın a D a ir K a n u n g e re ğ in c e eğ itim siste m im iz v e e ğ itim k u r u m la n y e n id e n
y a p ıla n d ırılm ış o lu p b u b a ğ la m d a h a z ırla n a n ilg i (a) Y ö n e tm e lik 2 6 /7 /2 0 1 4 ta rih li 2 9 0 7 2
say ılı R e s m î G a z e te 'd e y a y ım la n a ra k y ü rü rlü ğ e g irm iştir.
İlg i (a) Y ö n e tm e liğ in 83 ü n c ü m a d d e sin in b irin ci fık ra sı h ü k m ü g e re ğ in c e ilgi (b)
Y ö n e rg e y e rin e y e n id e n h a z ırla n a n M illî E ğ itim B a k a n lığ ı O k u l Ö n c esi E ğ itim v e ilk ö ğ re tim
K u ru m la n Ç o c u k K u lü p le ri Y ö n e rg e si ek te su n u lm u ştu r.
M a k a m la rın ız c a d a u y g u n g ö rü lm esi h âlin d e
k o n u lm a s ın ı o lu rla rın ız a arz ed erim .
ek te
su n u la n Y ö n e rg e n in
y ü rü rlü ğ e
Z eynep Ö Ç G Ü D E R
G e n e l M ü d ü r V.
E K : Y ö n e rg e (11 S ay fa )
U y g u n g ö rü ş le arz e d e rim .
.../0 8 /2 0 1 4
Y u s u f T E K İN
M ü s te ş a r
OLUR
.../0 8 /2 0 1 4
N abi A V C I
B ak an
B u belge, 5070 sayılı E lektronik İm za K anununun 5 inci m addesi gereğince gıivenli elektronik im za ile im zalan m ıştır
A tatürk Blv.
06648 K ızılay/A N K A R A
E lektronik A ğ: w w w .m e b .g o v .tr
e-posta: teg m _ m ev zu at@ m eb .g o v .tr
A yrıntılı bilgi için: D. D E M İR Bilg. İşit.
Tel: (0 312) 413 15 85
Faks: (0 312) 417 71 05
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I O K U L Ö N C E S İ E Ğ İT İM V E İ L K Ö Ğ R E T İ M
KURUMLARI
ÇO CUK KULÜPLERİ YÖ NERG ESİ
B İR İN C İ B Ö L Ü M
A m a ç , K a p s a m , D a y a n a k ve T a n ı m l a r
Am aç
M A D D E 1- (1 ) B u Y ö n e rg e n in am ac ı; B a k a n lığ a b a ğ lı re s m î/ö z e l o k u l ö n c e si
e ğ itim k u ru m la rı ile ilk o k u lla ra d e v a m e d e n ç o c u k la rın , e ğ itim saatleri d ış ın d a k iz a m a n la rd a ilgi
a la n la rın a y ö n e lik s o s y a l, k ü ltü re l, san a tsa l, s p o rtif ve b ilim se l a la n la rd a e ğ itim le rin in ve
so sy al g e liş im le rin in d e ste k le n m e si iç in k u ru la n ço c u k k u lü b ü n ü n işle y iş in e iliş k in u su l ve
e sa sla rı d ü z e n le m e k tir.
K apsam
M A D D E 2- (1) B u Y ö n e rg e, B a k a n lığ a b a ğ lı re sm î/ö z e l ok u l ö n c e si e ğ itim k u ru m la n ile
ilk o k u lla r b ü n y e s in d e k u ru la n ç o c u k k u lü p le rin in k u ru lu ş, y ö n e tim , e ğ itim v e işle y iş i ile ilg ili
u su l v e e s a s la rı k a p sa r.
Dayanak
M A D D E 3- (1 ) B u Y ö n e rg e; 14/6/1973 tarih li ve 1739 say ılı M illî E ğ itim T em el
K a n u n u , 2 6 /7 /2 0 1 4 ta rih li v e 2 9 0 7 2 S ayılı R esm î G a zete 'd e y a y ım la n a n M illi E ğ itim
B a k a n lığ ı O k u l Ö n c esi E ğ itim v e İlk ö ğ re tim K u ru m la n Y ö n e tm e liğ i, 2 1 /5 /1 9 7 7 tarih li ve
15943 say ılı R e sm î G a z e te ’d e y a y ım la n a n M illîE ğ itim B a k a n lığ ı K u ra m la rın d a S ö z le şm e li
v e y a E k D e rs G ö re v i ile G ö re v le n d irile c e k U z m a n v e U sta Ö ğ re tic ile r H a k k ın d a Y ö n e tm e liğ e
d a y a n ıla ra k h a z ırla n m ıştır.
T a n ım lar
M A D D E 4- (1 ) B u Y ö n e rg e d e geçen ;
a) A la n : M e z u n o ld u k la rı lisan s d ü z e y in d e k i y ü k se k ö ğ re tim p ro g ra m ın a b ağ lı o la ra k
k u lü b ü n a ç ıld ığ ı e ğ itim k u ru m u n a ö ğ re tm e n o la ra k a ta n a b ile c e k le ri a la n la rı,
b) B a k a n lık : M illî E ğ itim B a k a n lığ ım ,
c) Ç o c u k k u lü b ü : E ğ itim /d e rs saatleri d ışın d a; ç o c u k la rd a g ü v en , so ru m lu lu k d u y g u su
ile m e v c u t ilgi a la n la rın ı g eliştirm e y e v e yeni ilgi ala n la rı o lu ş tu rm a y a , b e c e rile r
k a z a n d ırm a y a y ö n e lik b ilim se l, so sy al, k ü ltü rel, san a tsa l v e s p o rtif e tk in lik le rin y a p ılm a sı
a m a c ıy la iste k li v e lile rin ç o c u k la rı için k u ru la n k u lü b ü ,
ç) G ru p : K u lü p te g ö re v li ö ğ re tm e n /u sta ö ğ re tic i so ru m lu lu ğ u n d a k i en az 10 ç o c u k ta n
o lu ş a n g ru b u ,
d) K o o rd in a tö r ö ğ re tm e n : A la n d ışın d an gö rev y a p a c a k o la n u s ta ö ğ re tic ile re e tk in lik le r
s ıra s ın d a re h b e rlik v e g ö z e tim fa aliy etle rin i y ü rü te n alan m e z u n u ö ğ re tm e n i,
e) K u lü p e tk in lik saati: O kul ö ncesi e ğ itim k u ra m la rın d a k e s in tis iz 50 d ak ik a,
ilk o k u lla rd a ise 4 0 d a k ik a lık e tk in lik sü resin i,
f) Ö ğ re tm e n : B a k a n lığ a b ağ lı re s m î v e ö zel ö ğ re tim k u ra m la rın d a g ö re v y a p a n v e y a b u
k u ra m la ra a ta n m a şa rtla rım ta şıy a n a lan m e z u n u ö ğ re tm e n i,
g) T e m e l g id e rle r: M a te ry a l alım ı, b eslen m e , S osyal G ü v e n lik K u ru m p rim i v e o k u lu n
d iğ e r g id e rle rin i,
ğ) U s ta ö ğ re tic i: K o o rd in a tö r ö ğ re tm e n re h b e rlik v e g ö z e tim in d e ilg ili k u lü p etk in liğ in i
y ü rü te b ile c e k se rtifik a y a sah ip en az lise m e z u n u ö ğ re tic iy i
ifa d e e d e r.
1
İK İN C İB Ö LÜ M
Ç o c u k K u lü b ü K u r u lm a sı
Ç o c u k k u lü b ü k u r u lm a s ı
M A D D E 5- (1) A la n ta ra m a sı y a p ıla ra k , ça ğ n ü fu s u n u n e ğ itim ta le b in in k a rş ıla n d ığ ı
o k u l ö n c e s i e ğ itim k u ru m la n ile ilk o k u lla rd a ,p e rso n e l v e fiz ik î im k â n la rın y e te rli o lm a sı,
u y g u n e ğ itim o rta m ı b u lu n m a sı ve k u lü p için en az 10 ç o c u k v e lis in in b a ş v u ru d a b u lu n m a s ı
d u ru m u n d a , o k u l m ü d ü rlü ğ ü n ü n tek lifi v e il/ilç e m illî e ğ itim m ü d ü rlü ğ ü n ü n o n a y ı (E K -1 ) ile
ç o c u k k u lü b ü k u ru lu r. Ç o c u k k u lü b ü , k u ru ld u ğ u o k u lu n ad ın ı alır.
(2 ) O k u l y ö n e tim i, b ir so n ra k i e ğ itim ve ö ğ re tim yılı için o k u ld a k u ru la c a k k u lü p le re
k a y ıtla r b a ş la m a d a n ö n c e ; k u ru m u n tü rü n ü , im k â n ve şartların ı, ö ğ re n c ile rin s ı n ı f se v iy e sin i,
ç e v re n in so sy o - e k o n o m ik , k ü ltü re l v e co ğ rafi ö z e llik le rin i d ik k a te a la ra k k a ra r v erir.
(3 ) A ç ılm a s ı p la n la n a n ço c u k k u lü p leri, k ay ıt d ö n e m in d e v e lile re d u y u ru lu r.
(4 ) Ç o c u k k u lü b ü k u ru la m a y a n o k u llard a k i ço c u k la r, b a şk a o k u lla rın ç o c u k k u lü p le rin e
k a y ıt y a p tıra b ilirle r. O k u l ö n ce si e ğ itim k u ru lu la rın d a b u ç o c u k la r için , E K -4 K a y ıt F o rm u v e
E K -5 A c il D u ru m la rd a B a şv u ru la c a k K işile r F o rm u d o ld u rtu lu r.
(5 ) Ç o c u k la r, v e lile rin ta le p le ri de d ik k ate a lın arak ço c u k k u lü b ü n e k a y d e d ilir.
(6 ) B ir k u lü p te k i ç o c u k /ö ğ re n c i say ısın ın ok u l ö n ce si e ğ itim k u ru m la rın d a 20*yi,
ilk o k u lla rd a 3 0 ‘u g e ç m e m e s i esastır.
(7 )Ç o c u k k u lü b ü isteğ e b ağ lı v e ü cretlid ir. V e liler, ç o c u k la rım ç o c u k k u lü b ü n e k ay ıt
y a p tırm a y a z o rla n a m a z .
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
K u lü b ü n Ç a lış m a E sasla rı
K u l ü b ü n ç a lış m a esasları
M A D D E 6- (1) Ç o c u k k u lü b ü ç a lış m a esasları şu n lard ır;
a) D u ru m la rın ın b e lg e le n d irilm e s i k ay d ıy la;
1 )K u lü p te b ird e n ç o k ç o c u ğ u b u lu n an v e lile rin d iğ e r ç o c u k la rın d a n ü c re tin y a n s ı alın ır.
2 )K u lü p le rd e ,
d u ru m la rm ıb e lg e le n d irm e le rik a y d ıy la şe h it,
h arp
m a lû lü v e m u h a rip g a z iç o c u k la n ile k u lü p te k iö ğ re n c ik o n te n ja n m m
1/1 0 'u
o ra n ın d a k iy o k s u la ile le rin e n g e lliç o c u k la n n d a n ü c re ta h n m a z .
b) F ler y a ş /s ın ıf d ü z e y in d e y eterli say ıd a b a şv u ru o lm ası h â lin d e ,ç o c u k la r se v iy e le rin e
u y g u n y a ş /s ın ıf d ü z e y le rin e g ö re k u lü p etk in lik le rin e alın ır. Z o ru n lu h â lle rd e ise fa rk lı y aş
g ru b u n d a k i/s ın ıfla rd a k i ç o c u k la ra b ir a ra d a d a k u lü p etk in liğ i y a p tırıla b ilir.
c )K u lü p e tk in lik saati g ü n lü k , 2 ç a lış m a sa a tin d e n az, 6 ç a lış m a s a a tin d e n ç o k o la m a z .
E tk in lik le rin e n g eç s a a tl 8 .3 0 'd a so n a erd irilm e si zo ru n lu d u r. Y a rıy ıl tatili ile sın ırlı o lm ak
ü z e re g ü n lü k 8 k u lü p e tk in lik saati k u lü p faaliy eti y ap ılab ilir.
ç) K u lü p te fa rk lı a la n la rd a etk in lik y a p tırılab ilir. A n c ak , b ir a la n a a it e tk in lik saati
g ü n lü k iki e tk in lik sa a tin d e n fa z la o lam az.
d ) R e s m î v e d in î b a y ra m g ü n leri ile y ılb aşı g ü n ü v e 1 M a y ıs g ü n ü ç o c u k k u lü b ü
fa a liy e tle ri y a p ılm a z .
DÖ RDÜNCÜ BÖLÜM
K u lü p te Y a p ıla c a k E tk in lik ler
Y a p ı la c a k e tk in lik le r
M A D D E 7- ( l) K u lü p etk in lik le ri, T ü rk m illi e ğ itim in g en el a m a ç v e te m e l ilk e le ri ile
e ğ itim /ö ğ re tim p ro g ra m la rın a u y g u n o lara k y ü rü tü lü r.
(2 )Ç o c u k /ö ğ re n c ile rin y a ş ve g elişim se l d u ru m la rın a g ö re ç o c u k k u lü b ü e tk in lik le rin d e ;
b ilim o lim p iy a tla rı v e p ro je ça lışm a la rı, güzel san atlar, b e d e n e ğ itim i v e sp o r ç a lışm a la rı, h a lk
o y u n la rı, g e le n e k s e l ç o c u k o y u n ları, y a b a n c ı dil ile ilk o k u lla rd a g ü n lü k e ğ itim ve
2
ö ğ re tim id e s te k le y ic i ç a lış m a la r y ap ılır. A n cak , e ğ itim v e ö ğ re tim i d e ste k le y ic i ç a lış m a la r
g ü n lü k 1 (b ir) e tk in lik sa a tin d e n fa z la o lam az.
(3 ) B e sle n m e saati ile üç saa tte n fa z la k u lü p etk in liğ i y a p ıla n o k u l ö n c e s i e ğ itim
k u ra m la rın d a k i d in le n m e s a a tle riö ğ re tm e n /u sta ö ğ re tic i g ö z e tim in d e y ap ılır.
B E ŞİN C İB Ö L Ü M
K a y ıt, D e v a n ı ve D e v a m s ız lık
K a y ıt z a m a n ı
M A D D E 8- (1 ) Ç o c u k k u lü b ü k ay ıtları e ğ itim v e ö ğ re tim y ılı k a y ıtla rı ile b irlik te b aşlar,
e ğ itim v e ö ğ re tim y ılı sü re sin c e d e v a m e d er.
Ç o c u k k u lü b ü k a yıtları
M A D D E 9- (1 ) Ç o c u k k u lü b ü n e k a y ıtta ö n c e lik sıralam a sı;
a) Ç a lışa n a n n e b a b a la rın o k u la k ay ıtlı ço c u k la rı,
b ) O k u la k a y ıtlı d iğ e r ço c u k la r,
c) Ç o c u k k u lü b ü k u ru la m a y a n o k u llard a k i an n e b abası ç a lışa n ç o c u k la r,
ç) Ç o c u k k u lü b ü k u ru la m a y a n o k u lla rd a k i d iğ e r ç o c u k la r,
o la ra k b e lirle n ir.
(2) M ü ra c a a tın fa z la o lm a sı d u ru m u n d a bu b e lirle m e le r v e lile r h u z u ru n d a k u ra ile
y a p ılır.
(3) K u lü b e k ay d ı y a p ıla n ço c u ğ u n v elisi ile Ç o c u k K u lü b ü S ö z le şm e si (E K -2 )
im z a la n ır.
D e v a m v e d e v a m s ız lık
M A D D E 10- (1) K u lü b e k a y ıtla rı y ap ıla n ç o c u k la rın k u lü p e tk in lik le rin i a k s a tm a y a c a k
ş e k ild e d e v a m la n n ın v e lile ri ta ra fın d a n sa ğ la n m a sı esastır.
(2) K u lü b e d e v a m e tm e y e n ç o c u k la rın d u ru m u v e liy e iv e d ilik le b ild irilir. M a z e re ts iz ve
k e s in tis iz 20 (y irm i) g ü n d e v a m etm e y e n ç o c u k la rın k u lü p le ilişiğ i k e s ilir v e v eli
b ilg ile n d irilir.
(3 ) 7 (y e d i) g ü n d e n fa z la sağ lık ra p o ru n a dayalı h a sta lık la r, d o ğ al afet, an n e , b a b a ve
k a rd e ş le rin ö lü m ü g ib i ö z ü rle r n e d e n iy le y a p ıla n d e v a m sız lık la rd a , d e v a m e tm e d iğ i g ü n le re ait
ü c re t b ir so n ra k i a y ın ü c re tin e say ılır. B ir so n rak i a y d a ü c re t ö d e m e si y o k ise b u ü c re t v e liy e
iad e ed ilir.
(4) Ç o c u k k u lü b ü n e k a y ıty a p tıra n , a n c a k h iç b ir h iz m e t a lm a d a n k a y ıtta n v a z g e ç e n
v e lile re ö d e d ik le ri a id a t iad e ed ilir.
A L T IN C I B Ö LÜ M
K u lü p Y ö n e tim i v e P er so n e l İşleri
Ç o c u k k u lü b ü y ö n e tim k u r u lu v e görevleri
M A D D E 11- (1) Ç o c u k k u lü b ü y ö n e tim k u ru lu ; ok u l m ü d ü rü n ü n b a ş k a n lığ ın d a b ir
m ü d ü ry a rd ım c ıs ı, k u lü p te g ö re v li b ir ö ğ re tm e n v e y a k o o rd in a tö r ö ğ re tm e n ile ç o c u k la rın ı
k u lü b e k a y d e ttire n v e lile rin k en d i a ra la rın d a se ç ece k le ri ik iv eli te m s ilc is in d e n o lu şu r.M ü d iir
y a rd ım c ıs ı b u lu n m a y a n o k u lla rd a , ok u l m ü d ü rlü ğ ü n c e u y g u n g ö rü le n b ir ö ğ re tm e n
ç o c u k k u lü b ü y ö n e tim in d e g ö re v le n d irilir. U y g u la m a s ın ıfla rın d a b u g ö re v b ö lü m şefi
ta ra fın d a n y a p ılır.
(2) Y ö n e tim K u ru lu ;
a) G ö re v v e s o ru m lu lu k la r k o n u su n d a ü y e le r a ra s ın d a iş b ö lü m ü y apar.
b) V e lile rin v e ç o c u k la rın istek leri d o ğ ru ltu su n d a k u lü p e tk in lik a la n la rın ı b elirler.
c) K u lü p e tk in lik p ro g ra m ın ı h az ırlatır, o n ay lar v e u y g u la n m a sın ı sağ lar,
ç) K u lü p ü c re tle rin i, b u Y ö n e rg e e sa sla rın a g ö re b elirler.
3
d ) K u lü p te g ö re v alan y ö n e tic i, ö ğ re tm e n , u sta ö ğ re tic i, k o o rd in a tö r ö ğ re tm e n , ilg ili
p e rs o n e le ö d e n e c e k ü c re t m ik ta rı ile d iğ er g id erleri b u Y ö n e rg e h ü k ü m le rin e u y g u n o la ra k
te s p it e d e r v e ilg ilile re d u y u ru r.
e) Ç o c u k k u lü b ü a d ın a k a m u b an k a la rın ın b irin d e h esa p açar.
f)K u lü b ü n g e lir v e g id e rle rin in u su lü n e u y g u n o la ra k k a y ıt e d ilm e s in i v e h a rc a n m a s ın ı
sağ lar.
g) K u lü p e tk in lik le rin in d ü ze n li y ü rü tü lm esi için z a m a n ın d a g e re k li te d b irle ri alır.
U sta ö ğ r e tic i, ö ğ r e tm e n v e k o o r d in a tö r ö ğ r e tm e n in g ö r e v le n d ir ilm e s i v e g ö re v i
M A D D E 12- (1 ) Ç o c u k k u lü b ü n d e g ö re v le n d irile c e k u sta ö ğ re tic i/ö ğ re tm e n ve
g e re k m e s i h â lin d e k o o rd in a tö r ö ğ re tm e n , y ö n e tim k u ru lu n c a te s p it e d ilir. İh tiy a ç ta n fa zla
b a ş v u ru o lm a sı h â lin d e , g ö re v le n d irm e işle m le rin d e k i ö n ce lik ; d ip lo m a , s e rtifik a , iş d e n e y im i
v e b e n z e ri h u s u s la r b e lg e y e d ay a lı o la ra k y ö n e tim k u ru lu n c a b e lirle n e re k se ç im y a p ılır v e
d o s y a s ın d a b u lu n d u ru lu r.
(2 ) A la n d ış ın d a n g ö re v le n d irile n u sta ö ğ re tic ile re , re h b e rlik v e g ö z e tim fa a liy e tle rin i
y ü rü tm e k ü z e re ü ç g ru b a k a d a r 1 (b ir) k o o rd in a tö r ö ğ re tm e n g ö re v le n d irilir. G ru p sa y ısın ın
ü ç ü g e ç m e si h a lin d e ik in ci k o o rd in a tö r ö ğ re tm e n g ö re v le n d irilir. İstek li o lm a m a sı d u ru m u n d a
o k u l d ış ın d a n d a a la n m e z u n u ö ğ re tm e n le r k o o rd in a tö r ö ğ re tm e n o la ra k g ö re v le n d irile b ilir.
(3) Ç o c u k k u lü b ü n d e g ö re v le n d irile n u sta ö ğ re tic i/ö ğ re tm e n ve k o o rd in a tö r ö ğ re tm e n ,e n
a z 15 g ü n ö n c e d e n g ö re v le n d irm e o n a y ın ın ip ta lin iiste y e b ilir.B u k işile r, y e rle rin e
g ö re v le n d irm e y a p ılın c a y a k a d a r g ö re v le rin i sü rd ü rü rler. B u süre 15 g ü n ü g e ç e m e z .
(4 ) Ç o c u k k u lü b ü n d e g ö re v le n d irile n u sta ö ğ re tic i/ö ğ re tm e n ve k o o rd in a tö r ö ğ re tm e n ,
y a p ıla c a k e tk in lik le rle ilgili ay lık /y ıllık çe rç e v e p lan ı h az ırlar. H a z ırla n a n ç e rç e v e p lan ları
o k u l m ü d ü rlü ğ ü n c e o n a y la n d ık ta n so n ra u y g u lan ır.
(5) Ç o c u k k u lü b ü n d e g ö re v le n d irile n u sta ö ğ re tic i/ö ğ re tm e n v e k o o rd in a tö r
ö ğ re tm e n ,k u lü p e tk in lik le ri e sn a sın d a m e v z u a ta u y g u n o la ra k n ö b e t g ö re v in i y e rin e g etirir.
M e m u r v e d iğ e r p e r s o n e lin g ö re v le n d irilm esi
M A D D E 13- (1 ) Ç o c u k k u lü b ü y ö n etim k u ru lu n ca ,
a) O k u lu n m u h a se b e işle rin d e n so ru m lu b ir m em u r, y o k s a o k u ld a sö z le şm e li o la ra k
ç a lış a n p e rso n e l, ç o c u k k u lü b ü n ü n idari v e m ali işlerin i y ü rü tm e k ü z e re g ö re v le n d irilir.
B u n la rın b u lu n m a m a s ı d u ru m u n d a b u görevi m ü d ü r y a rd ım c ısı y ü rü tü r.
b) Ç o c u k k u lü b ü n ü n te m iz lik v e b e sle n m e işlerin d e y eterli s a y ıd a y a rd ım c ı p erso n e l
g ö re v le n d irilir.
c) O k u ld a s ö z le şm e li o la ra k ç a lışa n p erso n e lin k u lü p h iz m e tle rin d e d e g ö re v le n d irilm e s i
d u ru m u n d a , b u k iş ile r için k u lü p b ü tç e sin d e n ö d e n e c e k o la n v erg i ve d iğ e r k e sin tile r, k işile rin
sö z le ş m e li o la ra k ç a lıştırıld ık la rı h e sa b a a k ta rıla ra k ö d en e b ilir.
Y E D İN C İB Ö L Ü M
M a li H ü k ü m le r
K u lü p ü c r e tin in te sp iti v e a lın m a sı
M A D D E 14- (1 ) V e lile rin ek o n o m ik d u ru m ları ve k u lü b e d e v a m ed e n ç o c u k say ısı esas
a lın a ra k ; ç o c u k k u lü b ü n ü n e tk in lik saat ü creti. D ev let M e m u rla rı K a n u n u n a g ö re g ü n d ü z
ö ğ re tim i için b e lirle n e n g ö ste rg e ra k am ı ile a y lık la r için b e lirle n e n k a t sa y ın ın ç a rp ım ın d a n
o lu ş a n d e rs saati ü c re tin in 1 /1 0 ’u n d a n az, 1/5 ’in d en fa z la o lm a y a c a k şe k ild e k u lü p y ö n e tim
k u ru lu n c a
b e lirle n ir.A n c a k
ö zel
o k u lla rd a
k u ru la n
y ö n e tim in c e b e lirle n ir.
4
çocuk
k u lü p le rin in
ü c re tle ri
ok u l
(2) G ü n lü k k u lü p e tk in lik saati k u lü p y ö n e tim in c e b elirlen ir. K u lü p fa a liy e ti y a p ıla n g ü n
s a y ıs ın a g ö re h e s a p la n a n a y lık ü cret v eliy e b ild irilir.V e li, k u lü p ü c re tin i h e r ay p e şin
o la ra k k u lü p a d ın a b a n k a d a a ç ıla n h e s a b a y a tıra ra k d e k o n tu n u k u lü p y ö n e tim in e te slim eder.
(3 ) K u lü p ü c re tin i b ir ay iç e risin d e y a tırm a y a n v e lin in ço c u ğ u , b ir s o m a k i a y k u lü p
e tk in lik le rin e a lın m a z v e k u lü p le ilişiğ i kesilir.
H a r c a m a l a r ı n y a p ılm a s ı
M A D D E 15- (1) Ç o c u k k u lü b ü n ü n g id erle ri, v e lile rd e n a lm a n ü c re tle rd e n o lu ş a n k u lü p
b ü tç e s in d e k ig e lirle rd e n k a rşıla n ır. H a rc a m a la r y ö n e tim k u ru lu k ararı d o ğ ru ltu s u n d a y ap ılır.
(2 ) H a rc a m a la rd a , 4 /1 /2 0 0 2 tarih li v e 4 7 3 4 say ılı K a m u İh ale K a n u n u , 5 /l/2 0 0 2 ta r ih li
ve 4 7 3 5 sa y ılı K a m u İh a le S ö z le şm e le ri K a n u n u ile 10/12/2003 ta rih li v e 5 0 1 8 say 111 K a m u
M a lî Y ö n e tim i v e K o n tro l K a n u n u , 3 1 /1 2 /2 0 0 5 tarih li v e 2 6 0 4 0 say ılı 3. M ü k e rre r R e sm î
G a z e te *de y a y ım la n a n M e rk e z î Y ö n e tim H a rcam a B elg eleri Y ö n e tm e liğ i v e 1 9 /1 2 /2 0 0 2
ta rih li v e 2 4 9 6 8 sa y ılı R e s m î G a z e te ’ d e y a y ım la n a n M al A lım la n D e n e tim . M u a y e n e ve
K a b u l İş le m le rin e D a ir Y ö n e tm e lik h ü k ü m leri u y g u lan ır.
(3 ) Ç o c u k k u lü b ü g e lir v e g id erle ri o k u lu n tabi o ld u ğ u m u h a se b e s is te m in e göı e tu tu lu r.
M u h a s e b e k a y d ın ın isp a tla y ıc ı b ir b e lg e y e d a y a n m a sı v e m ali so n u ç d o ğ u ra n h e r işle m in
m u h a s e b e k a y ıtla rın d a g ö ste rilm e si z o ru n lu d u r.
(4 ) H a rc a m a la rla ilg ili b e lg e le r d o sy a la n ır v e d e n e tim e h a z ır h â ld e b u lu n d u ru lu r.
K u l ü p g id e r le r i
M A D D E 16- ( l) K u lü p g e lirle rin in ;
a) % 3 4 ’ü te m e l g id e rle re ,
b ) % 3 ?ü o k u l ö n c e si e ğ itim k u ru m la n ve ilk o k u lla rın ih tiy a ç la rın d a k u lla n ılm a k ü ze re
o k u lu n b ağ lı b u lu n d u ğ u il/ilç e m illi eğ itim m ü d ü rlü ğ ü n e,
c) % 4 5 ‘i k u lü p te g ö re v le n d irile n ö ğ re tm e n , u sta ö ğ re tic i v e k o o rd in a tö r ö ğ re tm e n e ,
ç) % 12’sik u lü p y ö n e tim k u ru lu b aşk a n ı, m ü d ü r y a rd ım c ısı y a d a m ü d ü r y a rd ım c ıs ı
o lm a y a n o k u lla rd a m ü d ü r y a rd ım c ısı y e rin e g ö re v le n d irile n ü y e ö ğ re tm e n e ,
d) % 2 ’si k u lü b ü n y a z ışm a v e m u h a se b e islerin d e g ö re v le n d irile n p e rso n e le ,
e) % 4 ’ü k u lü b ü n te m iz lik , b ak ım v e b e slen m e işlerin i y ü rü tm e k le g ö re v li p e rso n e le
ay rılır.
t) H e s a p la m a la r Ö rn e k B ü tçe T ab lo su E K -3 ’e g ö re y ap ılır.
(2 ) Ö d e m e le r a y lık ; ek g ö ste rg e dâhi! en y ü k se k D e v le t m e m u ru b rü t a y lığ ın ın k u lü p te
g ö re v le n d irile n ö ğ re tm e n , u sta ö ğ retici v e k o o rd in a tö rö ğ re tm e n le rd e n re s m î g ö re v i b u lu n a n la r
için % 8 0 ’ini, re s m î g ö re v i b u lu n m a y a n la r için % 1 4 0 ’ını, k u lü p y ö n e tim k u ru lu b a şk a n ı için
% 7 5 'in i, y ö n e tim k u ru lu ü y esi için % 5 0 ’sini, k u lü b ü n y a z ış m a v e m u h a s e b e işleri ile
te m iz lik , b a k ım v e b e sle n m e islerin i y ü rü te n p erso n el için % 4 0 ‘ını g eç e m e z .
(3) K u lü p te b ird e n fa z la g ö rev i o lan p e ıso n e le , b u g ö re v le ri k a p s a m ın d a ü creti e n fa z la
o la n k a le m d e n ö d e m e y ap ılır.
(4) K u lü b ü n te m iz lik , b a k ım ve b e sle n m e işlerin i y ü rü tm e k ü ze re b ird e n fa z la p e rso n e l
g ö re v le n d irile b ilir. B u d u ru m d a % 4 ’liik p ay g ö re v le n d irile n p e rs o n e le eşit o la ra k p a y la ş tın lır.
B u g id e r k a le m in d e n b ir k işiy e ö d e n e c e k ü c re t % 2 ’yi g eçem ez.
(5 ) B u m a d d e n in ik in ci fık ra sın a göre h e sa p la n a n g id e r k a le m le rin d e n a rta n m ik ta r,
a y lık o la ra k te m e l g id e rle r k a le m in e ak tarılır.
(6) E ğ itim v e ö ğ re tim y ılı s o n u n d a k u lü p h e sa b ın d a p a ra k a lm a s ı d u ru m u n d a , b u p a ra
o k u l ö n c e si a id a t h e s a b ı v e y a o k u l-a ile b irliğ i h e sa b ın a ak tarılır.
Ç o c u k k u l ü b ü n d e tu tu la c a k d e fter v e d o sy a la r
M A D D E 17- (1) Ç o c u k k u lü p lerin d e;
a) N o te r ta s d ik li K a ra r D e fteri,
b )K u lü p K a y ıt D e fte ri,
5
c) K u lü p Y o k la m a D e fteri,
ç) K u lü p D e rs D e fteri,
d) N o te r ta s d ik li İşle tm e D e fteri,
e) K u lü p ü c re tle ri ile ilg ili b a n k a d e k o n tla rı ve H a rc a m a B e lg e le ri D o sy a sı,
f) K u lü p e ğ itim e tk in lik le ri p ro g ra m v e p la n la r d o sy ası
tu tu lu r.
S E K İZ İ N C İ B Ö L Ü M
D e n e tim ve S o r u m lu lu k
D e n e tim
M A D D E 18- (1) Ç o c u k k u lü b ü eğ itim e tk in lik le ri ile e v rak , d e fte r v e d o sy a la rın
z a m a n ın d a , d o ğ ru v e d ü z g ü n o lara k tu tu lu p tu tu lm a d ığ ı, y ö n e tic i, ö ğ re tm e n ve d iğ er
p e rs o n e lin g ö re v le rin i z a m a n ın d a v e d ü ze n li o lara k y ü rü tü p y ü rü tm e d ik le ri v e b e n z e ri
h u s u s la r, y ö n e tim k u ru lu b a şk a n ı ile d en e tim y etk isi b u lu n a n la rc a d en e tle n ir.
S o ru m lu lu k
M A D D E 19- (1) B u Y ö n e rg e h ü k ü m le rin c e k u lü p h iz m e tle rin d e g ö re v a la n her
k a d e m e d e k i p e rs o n e l,g ö re v le rin i za m a n ın d a v e etk in o la ra k y e rin e g e tirm e k le y ü k ü m lü d ü r.
Ö z e l ö ğ r e tim k u r u m l a n ile ilgili işve işlem ler
M A D D E 20 - (1 )8 /2 /2 0 0 7 tarih li v e 5580 say ılı Ö zel Ö ğ re tim K u ru m la n K a n u n u
k a p s a m ın d a fa a liy e tte b u lu n a n ö zel o k u lö n cesi e ğ itim k u ru m la rı ile ö z e lilk o k u lla rd a a ç ıla c a k
ç o c u k k u lü p le rin işle y işin d e ,ö z e l ö ğ re tim k u ru m la n m e v z u a tın d a h ü k ü m b u lu n m a y a n
h u s u s la rd a b u y ö n e rg e h ü k ü m le ri u y g u lan ır.
Y ü r ü r l ü k t e n k a ld ır ıla n m e v zu at:
M A D D E 2 1- B u y ö n e rg e n in y ü rü rlü ğ e g ird iğ i ta rih itib a rıy la l 1 /0 2 / 2 0 0 8 ta rih li v e 39
sa y ılı T a lim v e T e rb iy e K u ru lu K a ra rı ile y ü rü rlü ğ e k o n u la n M illî E ğ itim B a k a n lığ ı O k u l
Ö n c e si E ğ itim K u ru m la n Ç o c u k K u lü p leri Y ö n e rg esi y ü rü rlü k te n k a ld ırılm ış tır.
Y ü rü rlü k
M A D D E 22 - (1 ) B u Y ö n e rg e O n a y tarih in d e y ü rü rlü ğ e girer.
Y ü rü tm e
M A D D E 2 3 - (1 ) B u Y ö n e rg e h ü k ü m le rin i M illî E ğ itim B ak an ı y ü rü tü r.
6
EK-1
Ç O C U K KU LÜ BÜ ONAY Ö R N E Ğ İ
K U R S Y Ö N E T İM K U R U L U
GÖREVİ
1
O kulM üdürü
2
M üdürY rd.
3
Ö ğretm enveyakoordinatoröğretm en
4
V eli
5
Veli
Ö Ğ R E T M E N /U S T A Ö Ğ R E T İC İ/K O O R D İN A T Ö R Ö Ğ R E T M E N
1...................
2....................
3 ..........................
G Ö REV Lİ PERSO N EL
A .Y azışm a - M u h aseb eişleri
B. T em izlik B ak ım v eB eslen m e
1
2.............................
3 ....................................
K U L Ü P E T K İN L İĞ İ Y A P IL A C A K G Ü N L E R ..................
G Ü N L Ü K E T K İ N L İ K S A A T İ S A Y IS I....................................
B aşlam asaati : ..........................B itişsaati :...........................
K U L Ü P E T K İN L İK SA A T İ Ü C R E T İ
Ö Ğ R E N C İ SA Y ISI
: .............
T A H M İN İ B Ü T Ç E : ............. TL
K U L Ü P E T K İN L İK A L A N L A R I
1234-
F olklor
D ram a
M ü zik
Y u k an d ak ib ilgilerdoğrultusundaçocukkulübüaçılm asım olurlarınızaarzederim .
A dıS oyadı
O kulM üdürü
U ygungörüşlearzederim .
M ü d ü rY ardım cısı/Ş ubeM üdürü
OLUR
.... /...../.......
A D I SO Y A D I
İl/İlçeM illiE ğitim M üdürü
(EK-2)
Ç O C U K KU LÜ BÜ SÖ Z L E ŞM E Sİ
Bu
sö zleşm e..................................................................................................kulüp y ö netim kuruluile......................................................’nınvelisi
..............................................................................’nın arasm dakiyüküm lülükleribelirlem ekam acıyladüzenlenm iştir.
1- Y ö n e tim k u ru lu n cay ö n erg eh ü k ü m lerin eg ö reh esap lan an b iretk in lik saatü creti............................. T L dir.
2-
K u lü p faaliyetiyapılangünsayısınagörehesaplananaylıkücretveliyebildirilir.
V eli,
b elirlenenkulüpücretini
her
ay
p eşin o larakkulüpadınabankadaaçılanhesabayatırarakdekontunukulüpyönetim ineteslim eder.
3- V eli, y ö n etim kuruluncabelirleneneğitim etkinliksaatlerineuym akzorundadır.
4-
7
(yedi)
gündenfazlasağlıkraporunadayalıhastalıklar,
doğalafet,
anne,
baba
vek ard eşlerinölüm ügibiözürlernedeniyleyapılandevam sızlıklarda, d ev am etm ediğigünlereaitücretbirsonrakiayınücretinesayılır.
B irso n rakiaydaücretödem esiyokisebuücretveliyeiadeedilir.
5- Ç ocuğunukulübekayıtyaptırdığıhaldehiçbirhizm etalm adankayıttanvazgeçilm esivetalephâlindekulüpücretiaidatıiadeedilir.
6- V eli, çocuğunundevam sızlığındankulüpyönetim inihaberdareder.
7- M azeretsizv ek esin tisiz 20 (yirm i) gündevam etm eyençocuklarilekulüpücretinibir ay içerisindeyatırm ayanvelininçocuğu,
birsonraki ay kulüpetkinliklerinealınm azvekulüpleilişiğikesilir.
8- V eli, ö ğretm en/ustaöğreticininizniolm adanetkinliksınıflarınagirem ez.
9-V eli, kulüpyönetim ivegrupöğretm enlerinindüzenlediğitoplantılarakatılır.
10- Bu sözleşm edebelirtilm eyenhususlardayönergehüküm leriuygulanır.
11- S ö z leşm e d eb e lirtile n h u su sla rlailg iliy aşa n a ca k u y u şm az lık h a lin d e .............................ilindekim ahkem eleryetkilidir.
B u sözleşm e on bir (11) m addeolup
20... tarihindeikinüshaolarakdüzenlenm işvetaraflarcaim zaedilm iştir.
V eiiY ö n etim K u ru lu B aşk am
A dıS oyadı:
AdıSoyadı:
İm zası
İm zası
:
:
* K u lüpyönetim kurulu, yönergehüküm lerineaykırıolm am akkaydıylasözleşm eyegerektiğindem addeekleyebilir.
EK-3
ÇOCUK KULÜPLERİ ÖRNEK BÜTÇE TABLOSU
A
A ylıklar İçin
Belirlenen
Katsayı
B
G ündüz Öğretim i
G ö ste rge si
C
Belirlenebilecek
En A z Saat Ücreti
(A*B/10)
D
Belirlenebilecek
En Çok Saat
Ücreti
(A*B/5)
0,076998
140
1,08 T L
2,16 T L
Ü C R E T B E L İR L E M E T A B LO SU
F
G
E
Aylık
Okulun Belirlediği Saat Günlük Kulüp
Etkinlik Saati
Ortalama İş
Ücreti
Sayısı
Günü S a y ısı
5
2,00 TL
20
H
Okulun
Belirlediği
Aylık Ücret
(E*F*G)
I
Kulübe Katılan
Ço cuk Sayısı
J
Aylık Aidat
Toplam ı
<H*I)
K
En Yüksek Devlet
Memuru Brüt
Aylığı
200,00 T L
60
12.000,00 T L
731,00 TL
GİDER KALEMLERİ ÖZET TABLOSU
ORAN
M İKTAR
Temel Giderler (Materyal Alımı, Beslenme, SGK Prim ve Okulun Diğer Giderleri)
34%
4.080,00 TL
ll/llçe Milli Eğitim Müdürlüğü Payı
Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi
Öğretmen, Usta Öğretici ve Koordinatör Öğretmen
Yazışma-Muhasebe İşlerini Yürüten Personel
Temizlik Bakım ve Beslenme İşlerini Yürüten Personel
3%
12%
45%
2%
4%
360,00 TL
1.440,00 TL
5.400,00 TL
240,00 TL
480,00 TL
TO PLAM
100%
12.000,00 T L
G İD E R K A LE M LE R İ
GİDER KALEMLERİ AYRINTI TABLOSU
16.M addenin 2.Fıkrasına
G İD ER KA LEM LERİ
Kadro Durumu
Brüt Ücret
Göre En Fazla Ö denecek
A ÇIKLA M A 1
A ÇIKLA M A 2
N et Ücret
Tem el G id erler (M ate ryal Alım ı, Beslenm e, SGK Pıim ve Okulun
Diğer G iderleri)
E
:0
İl/ilçe Milli Eğitim M üdürlüğü
360,00 TL
360,00 TL
Başkan (M üdür)
720,00 TL
548,25 TL En Yüksek Devlet M em uru Brüt Aylığının % 75'i
Gelir ve damga vergilerini hesaplayınız
s
Ü ye (M üdür Yardım cısı/Öğretm en)
720,00 TL
365,50 TL En Yüksek Devlet M em uru B rüt Aylığının % 50'i
Gelir ve damga vergilerini hesaplayınız
Gelir ve damga vergilerini hesaplayınız
se
>
Öğretm en
Öğretmen, Usta Öğretici ve Koordinatör
4.080,00 TL
cm tu
>.
cû
Ö ğretm en
Resmi Görevli
900,00 TL
584,80 TL En Yüksek Devlet M em uru Brüt Aylığının % 80'i
Ö ğretm en
SGK'lı
900,00 TL
1.023,40 TL En Yüksek Devlet M em uru Brüt Aylığının %140'ı
Gelir ve damga vergisi ile SGK prim ve diğer kesintileri hesaplayınız.
Usta Öğretici
SGK'lı
900,00 TL
1.023,40 TL En Yüksek Devlet M em uru Brüt Aylığının %140'ı
Gelir ve damga vergisi ile SGK prim ve diğer kesintileri hesaplayınız.
Koordinatör Ö ğretm en
Resmi Görevli
900,00 TL
584,80 TL En Yüksek Devlet M em uru B rüt Aylığının % 80'i
Koordinatör Ö ğretm en
SGK’lı
900,00 TL
1.023,40 TL En Yüksek Devlet M em uru Brüt Aylığının %140'ı
Personel
Yürüten
Kadro durum unu giriniz
Gelir ve damga vergilerini hesaplayınız
Gelir ve damga vergisi ile SGK prim ve diğer kesintileri hesaplayınız.
Kesintiler için kadro durum unu giriniz
Resmi Görevli
240,00
240,00 En Yüksek Devlet M em uru Brüt Aylığı %40'ı
Gelir ve damga vergilerini hesaplayınız
Hizmetli
Resmi Görevli
240,00
240,00 En Yüksek Devlet M em uru B rüt Aylığı %40'ı
Gelir ve damga vergilerini hesaplayınız
Aşçı
SGK'lı
240,00
240,00 En Yüksek Devlet M em uru B rüt Aylığı %40'ı
Gelir ve damga vergisi ile SGK prim ve diğer kesintileri hesaplayınız.
Personel
Beslenme İşlerini
900,00 TL Kadro durum unu giriniz
Usta Öğretici
Y azışm a-M uh ase be İşlerini Yürüten
Temizlik Bakım ve
4.080,00 TL
EK-4
................................ O K U L U Ç O C U K K U L Ü B Ü
BAŞVURU FO R M U
Ç o c u ğ u n A tlı ve S o y ad ı
E v A d re si : .........................
Ev T e le fo n u : ..................
O k u l T e le fo n u : ..............
D oğum T a rih i : ...............
Y aşı (G ü n ,A y ,Y ıl) : .......
C in siy e ti K ız ( ) ............. ........ E rk e k ( ) .................................................
O k u lu ve S ınıfı : .............
E v d e O tu r a n K işile r :
A dı Y aşı S a ğ /Ö lm ü ş/Ö z /Ü vey
B a b a : ............................................................................................................
A n n e : ..........................................................................................................
K a r d e ş le r :
1-.................................................................................................
2 - .....................................................................................................................................................................................................................................
3 4 D iğ er K işile r :
A dı -S o y a d ı Y a şı Y a k ın lık D erecesi
.
1-.................................................................................................
2 - .....................................................................................................................................................................................................................................
3 -..................................................................................................................
A n n e -B a b a H a k k ın d a B ilg iler :
A n n e B ab a
E ğ itim D üzeyi : ..............................................................................................
M esleğ i : ...........................................................................................................
Ç a lıştığ ı Y e r : ................................................................................................
T e lefo n u : ..........................................................................................................
A y lık G e liri : ...................................................................................................
A n n e -B a b a A y rı ise A y rı O tu r a n ın :
A d r e s i : ...............................................................................................................
T elefo n : .....................................................B o şa n m ış( ) A y rı Y a şıy o r ( )
Ç o c u ğ u n Ö zel D u ru m u :
B e d en sel E n g el, Dil ve K o n u ş m a B o z u k lu ğ u , Ü stü n veya Ö zel Y eten ek li, G e n e tik B o z u k lu k , Y a y g ın G elişim sel
B o z u k lu k , Z ih in se l Y e te rsiz lik , D ik k a t E k sik liğ i ve Y ıkıcı D a v ra n ış B o z u k lu ğ u , A le rji, Ç iğ n em e , Y u tm a G ü çlü ğ ü ,
K r o n ik H a s ta lık la r , D a v ra n ış B o z u k lu k la rı, G e ç ird iğ i H a s ta lık la r ve Y a p ıla n A şıla r.
1-..........................................................................................................
2 - ...........................................................................................................................................................................................................................................................
3 4 B a ş v u ra n ın :
A d ı-S o y a d ı :
İm z a sı :
T a rih :
N O T : '‘B aşvuru F o rm u ” m üracaat eden veli tarafından doldurulacak ve çocukların kulü b e a lınm asında bu bilg iler esas
alınacaktır.
....................................................................................... O K U L U Ç O C U K K U L Ü B Ü
A C İL D U R U M L A R D A B A S V U R U L U C A K K İŞ İL E R F O R M U
ÇOCUĞUN
A dı : ..................................................................................................
S o y a d ı : .........................................................................................................
D oğum Y e ri : .......................................................................................
D oğum T a r ih i : ...................................................................................
B A B A N IN
A dı -S o y a d ı : ........................................................................................
İşA d re s i : ..............................................................................................
İşT e le fo n u : .........................................................................................
E v A d r e s i : ...........................................................................................
Ev T e le fo n u : ......................................................................................
A N N E N İN
A d ı-S o y a d ı : ...........................................................................................
İşA d resi : ................................................................................................
İş T elefo n u : ...........................................................................................
E v A d r e s i : .............................................................................................
E v T elefo n u : .........................................................................................
O K U L A G E T İ R İ P G Ö T Ü R E N İN
A d ı- S o y a d ı: ........................................................................................ .
A d r e s i : .....................................................................................................
T elefo n : ...................................................................................................
A C İL D U R U M L A R D A A N A B A B A N IN
D IŞ IN D A B A Ş V U R U L A C A K K İŞ İN İN
A d ı-S o y a d ı : ...........................................................................................
A d re si : .....................................................................................................
T elefo n : ...................................................................................................
V A RSA Ç O C U Ğ A BAKAN
H A STA N E VEYA
DOKTORUN
A d ı-S o y a d ı : .......................................................................................
A d re si : ....................................................................................................
T elefo n : ..................................................................................................
N O T : Ç o cu ğ a ve y a k ın ların a ait bilgilerin bulunduğu bu form karta bastırılarak çoğaltılır.
Download

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÇOCUK