■""imtiyaz" Sahibi
▼e
Yazı Işlori Müdiirii
FEVZİ ALİ RIZA
posta Kutusu 156
Telefon No. 687
Lef koşa— Kıbns.
Yıl*
1
HUR SOZ
Sabah
Çıkar- Gündelik
Kıbrıs Türk Menfaatlari Nasıl
Darbe eniyor
Y ^ Z A N ı Hüsayln Timur Azmlofllu
B O ZK U RT Eczabanesi
II
K asdi
o lm a m a k la t c a b c r
menfaati riın i-i en a ğ ır bir su re tte
iiarbt'liyen m esele m a a r if d u r u m u ­
dur. İnsani ve ru h î h ak la rım ı?®
riaytt etu ıiyen b u g ü n k ü
m a a rif
sistemi yü kseliş
ve
b a ğ lılığ ım ızı
bozan en b ü y iik bir a m ild ir M e k ­
teplere kon an k a y ıtla r, ta lı«il için
gençlerin ön ü n e d ik ile n m a n ia la r
ve m ektep’e r im u in , d in î, m illi, ve
»nanevî gid işatın a a y k ır ı o la n id a
re sistemi bu ce m a a t e v lâ tla rın ın
okuyam am asın» v e d in î v e m illî
hissiyatından b ih a b e r kalm a sına t ebep olu yor. B u a cı d u ru m u n hal
çaresi şunlardır:
d e I o m lra lı b ir İn g iliz te lâ k k isin e
u y m a d ığ ı
b a riz
b ir
h a k ik a ttir.
Y a k ın lık
itib a r ile l i r b irin e ç o k
b e n z iy e n
bu ik i ce m a a t, telâk k i
itib a r ile b irb ir n d ı n ç e k fark lıd ırla r.
D in i ib » r ıy le m u ta b ık k a ld ığ ım ız
bir A r a b le lâ b k is i
b iz im le k a b ili
im tiz a ç b ir h ale girem em esin e bak ılııs a b ir İn g iliz telâ k k isin in de
T ü r k telâ k k ilerin e uym ıya< ağı pek
d a h a ta b iid ir. Y u k a r ıd a ca y d ığ ı­
m ız d ü s t ü r h r ın an a v a ta n ı m e k ­
t e p v e ev le rim iz d ir. M ek tep ler de
ru h î gıd a la rın ı, a n a n ev i ce m a a t ve
a ile
telâ k k ilerin d en
pek fark lı
o 'a r a k a h n ç o c u k la r ,
ce m a a t v e
1 .'O rta ok u l m ezu n la rı ellerin
a ü elerile b ir te z a t h a lin d e kalm ış
deki dip lom alarle d u h u l im tih a n ı­ o la c a k la r ın d a n , b u n la r a ra s ıcd a k i
na tabi tu tu lm a k sızın L is e y e k a b u l im tisa s
v e b a ğ lılık y ık ıla c a k tır .
B iz şarklı’ to p lu lu k la r, g ra p m e­
olunmalı.
2.
M ekteplere g ire b ilm e k içind e n iy e tin i b e n im s e m e k h e v e s in d e
o lm a m ız a ra ğm en a d a t v e a h lâ k la
yaş tah did i orta d a n k a ld ır ılm a lı»
a n a n e v i şark d ü stu rla rın a sım sık ı
3. M ek tep lerim izd e T ü ık m ü d ü r ­
b a ğ lı k a lm a lıy ız . Ç ü n k ü , r n a , d in
ler çalıştı ılm alıdır.
telâ k k isi g ib i a sırla rca
b a ğ la n d ık ;
L iseye im tih a n le g irm e n in ilk a sırla rın ru h la rım ıza h a k k ettiğ i bu
nazarda fa y d a lı b ir ş e y d a ca ğ ın a t e lâ k k iy e — y a b a n c ı fire n k b o z u n
bir çok la rım ız k a n a a t g etireb iliriz tu su g ö z le re y a n lış o ls a b ile — en
ve bunun K a lb u r Ü stü s e çm e ta l d o ğ r u \e en isa b etli bir k a n a a tla
lebe elde ed ilm esin e y a r a r bir v a ­ in a n d ık . B u k a n a a tim iz i d e ğ iş tir­
sıta ola ca ğın a d a in a n a b iliriz . F a ­ m e k b iz i d in d e ğ iş t ir m 'y e m eeb u r
kat O ıta c k u ld a sen elerce b ilgileri e tm e k k a d a r a ğır v e z e rd u r . G ö ­
ölçülüp d ip lom a a la n bu ç o o u k la - r ü lü y o r ki m e k te p le r a ile v e c e ­
nn deha v e k ü ltü r k a b iliyetle» i m a a t h a y a tım ız ın b irer m ü tem m im i
aoaba oldu m o U s ıy a
y a p ıla n
b ir sa y ılıy o rla r . B u n la rın ta m a m la y ıo ı
duhul im tih a n ile a n la şıla b ilir m i? esa sların ı a n c a k v e a n oa k o m e k ­
Makbul ola b ilecek v e
h akikA tta te p le rd e ça lıştırıla ca k
T ü rk m ü ­
kalbır d iy eb ileceğ im iz ö lç ü ç o o u k - d ü rleri
k u ra b .lir . Â k si ta k d ird e ,
ların ta b ia t, a lâ k a , liy a k a t v e a aa- K ıb r ıs T ü rk ç o c u k la r ı ö lk ü v e h e ­
bi du ru m larıyle p e k y a k ın d a n v e d efleri b a şk a b a şk a , ayrı zü m reler
uzun vadeli ola ra k ilgilen en C r t a lıa lir d e y a ş a m a k a m a cın ı g ü d e c e ­
mektepler v e m u a llim leri ola b ilir. ğ in d e n * B irle ş e lim ” fe ry a tla rı a ra ­
Msarrîfce O ıta o k u lla r ta n ın m ış b i­ s ın d a şa şk ın v e ga y esiz o la ra k d a r ­
rer m ektep v e m u a llim leri d e m u - m a d a ğ ın b ir c e p h e a rze d e ce k le rd ir.
saddak o d u ğıın a g ö r e ,
b u n la rın M ek tep lerim iz a y n e n k u rd u ğ u m u z
yetiştirdikleri ço cu k la rın d a L is e y e v e y a k u rm a k isted iğ im iz b ir f a b ­
hazırlanmış
h esa p ed ilm esi ica p rik a h esa p o lu n m a lıd ır
ö y le
b ir
edeoektir. B u n la r L is e istek lerin i fa b r ik a k i için d e İlm î irfa n h a m ın
tatmin ed em iy orsa ç o c u k la r v e ç o
y o ğ r u lu r, s o n ra b u h a a ıır h e d e f
cuk b a b a la n n ed en a v u t u lu y o r v
v e g a y e k a lıp la rın a d ö k ü lü r. B u ­
aeden bu k a d a r p a ıa v e senelerin n u n
id a re c i v e k a lıp ç ıla rı h aleti
boşu boşun a h ed er o lm a s ır a
fır­ ru h u y e m iz i a n lıy a m ıy a n kim seler
sat veriliyor da. b u h u su sta k ö k ­ d u r s a d ü ş ü n ce v e m e fk û re le rim ize
ten ten sikat y a p ılm ıy o r ? İ c a p e d en u y g u n b içim le r s e çm e k te a ce m ilik
O h a ld e b iz e en
tensikatın y a p ılm a s ın a
lü zu m g ö ­ g ö s te r e ce k le rd ir .
rülm ediğine
b a k ılırs a ,
halihaz<r u y g u n v e en m ü n a s ip m e k te p id a ­
ve
ö y le
mektep ve m u a llim lerin
ih tiy a c ı recileri T ü r k o lm a lıd ır ;
karşılıyaeak d u r u m d a o lm a la r ın ı id a re c ile r
o lm a lıd ır ki
duygusu
kabul etm ek lâ zım d ır. P a ra v e c a ­ d u y g u m u z a a d a tı a d a tım ız a u y su n
nını çocu ğu n u n ta h silin e fe d a eden ru h u A n k a r a A t a ça rk la rın d a bi­
bu K ibrıs Türktt şim d ik i
y ır s iz le n m iş , elleri a ta k evserlerile n u r -1
tahdidat k a rşısın d a bir ç o k d e h a ­ la n m ış d s u n ö y l e m ü d ü rlerk i ben ­
ların sön d ü ğü n e v e ilm i irfa n n u ­ liğ in i v e b en liğ im iz i A n k a r a n ın es­
runu paraları ile b ile a la m a d ık la ­ ra ren giz tılısım la rın a b ü rü s ü n . A t a
rına ağlam asın m ı?
D u h u l i m t i ­ ü lk ü lerile y ıld ır ım la r y a r a t s ın d a
hanlarında h ey eca n v e y a te s a d ü fi o n u n a teşile sezm iy a n
v e ölm ü ş
bir nekisa d o la y ısile m ü m e y y iz le r i o la n ülkiı v e m e fk û re le rim izi ateş
tatmin e d em iy en ç o o u k 'a r g ö z le r i­ . leşin . B u a lev ler içim i/.i a y rılık ve
ni neden bu irfa n k a p ıs ın a k a p a - ] h a s ıe t a oılerile y a l sın d a asır d ide
'*niş olsunlar? T a rih b iz » is b a t et
h icra n v e
efa letleriroizi k ü l e tsin ,
memişmidir k i ^ a m ık
K em a ller^ ö y l e k i, d e r tli ru h la rım ız m a su m
Sdisonlar, v e ı\ a p o ly o n B a n a p a rtb a ş ın a ü m it v e ö ğ ü t verioi k a 'p jar dehalarının y ü k s e k liğ in i d u h u l lerd o i l k b ir y u v a v e m ü ş fik b ir
imtih nlarile ö lçm e m iş le rd ir.
k u c a k b u lsu n . P a ra s ız v a sıta sız v e
2. M ekteplerd e y a ş ta h d id i aris
h içlik le d id iş e n
y a v ru la rım ız a v a tokrat ve s e rm a y e d a r zü m relerin ta n ın d a k ü ltü r k a p ıla rın ı s e rb e s tçe
tahsiline m e d a r o la n b ir te d b ird ir . a çtırs ın . A çtır s ın d a irfa n n u ru n a
Zaman m e v h u m u n d a n u za k o la n k ö r k a la n , v a t a n a g id ip t e y ü zle ­
to y 10, fakir ç o c u ğ u n u
fırsa tla ra rin e b a k lm ıy a n h ic ıa n lı e v lâ d la oyarak o k u tm a k m e c b u r iy e t in d e ­ rım ıza b ir a n n e v e b ir b a b a şef­
dir. B in a en a leyh , m e k te p le r şera it k a ti y a ra ts ın .
Te tedabirini, y a ş k ıv a m ı d e v r in ­
de ço cu k la u n ı o k u tm a ğ a m u k te d ir
ülamıyaDİarn g ö re a y a rla m a lıd ırla r.
3. M ek tep lerim izd e T ü r k m ü ­
dürleri ça lıştırılm a m a sı içtin ai g e r i­
liğimizin e n b ü y ü k a m ille rin d e n
birisini teşkil ed er. İç t im a iy a t ta ,
fnan evî telâ k k i, o e m a a t v e a ile
N llıljğ ı, ahlâkî k ü ltü r g ü n d em *,
hususî m a h iy ettek i r o h î g ıd a , id ea l
ruhu, din i ve m illî te lâ k k i h er
millette başka başka s im a la r a rseder.
Bu h ususattaki b ir F ra n s ız tej&kkioi bir A lm a n te lâ k k isin e a y bir Ç in te lâ k k isi bir J a p o u
™ âkkiainden ç e k
fa r k lı o lm a s ın a
göre yine Irla n d a lı bir İn g ilia in k ı
Zelzele
ROMA: Güney Ualyada
ve Sioilyada şiddetli bir zel­
zele neticesi üç kişi ölmüş
ve 33 kişi yaralanmıştır.
U « *k K a s a s ı
PA RlS: Kuzey batı Fransada Deval yanında iki uçak
düşmüştür. Parçalanan uçak­
tan dört ceset çıkarılmıştır.
Tayyarede kaç kişi bulundu­
ğu henüz belli değildir.
İsta n t u! Ü n iv ersitesi
T ic a r e t ve İ k tis a t F a
k ü ltesi P r o fe s ö rle rin d e n
S a y ın ü a y İsm e!- A L K A N 'ın
A d a m ız d a k i
ırk d a ş la n n ı “ İ ş H a y a t ı” n a te ş v ik m a k sa d ile
v e g a z e te m iz içiıı h a z ır-'
la dığ ı a şa ğ ıd a k i m a k a ­
le y i b ü y ü lt b ir iftih a r
ve g u ru r d u y a ra k n e ş ­
re d e r v e ça y ın P r o fe s ö r
b iz e karşı g ös te rm e k te
old u k la rı d erin s l â k a k a d a -, d o la y ı teşek k ü r
v e m in n etta rla rım ız ı izh az ederiz.
1$ HAYATİ
V* Ferdin Refahı
YAZAN
| «M «t
ALKAN
İstanbul
İ ş h a y a tı, h er fe r d in h a y a t
v e fa a liy e tin d e m ü h im
bir
y e r tu tm a k b a k .m ın d a n , on a
ça lışm a sı v e g a y ıe t i r is b e
t in d e refa h v e sa a d et tem in
e tm e k it ila r ıy le
b ü y ü k bir
e h e m m iy e ti v e k ıy m e ti Jıaiz
b ir s a b a d 'r . F ilh a k ik a , b u g ü n
t ic a r e t v e s a n ’ atla. m eşgu l,
tic a r î işler y a p a n , iş b a y a ­
tın d a alın teri d ö k e n k im se­
le r, b u h a y a tın , b u ça l şm a flın , n im etlerin d en fa y d a 'a n
m a k s u re tiy le k en d ilerin e iyi
b ir y a ş a m a s e v iy e s i h a zırla r,
lar;
ç o lu k v e
ç o c u k la r ım a
is tik b a lle rin i e m n iy e t altın a
a lırla r v e öm ü rlerin i m ü r e f­
feh ola ra k geçirirler.
B u , ta m m a n a sıy le b ir h a ­
k ik a ttir. E sk id en b eri tic a r e te ,
İktisad î ç a lış m a y a e h e m m i­
y e t v e rm iş n illetler,
insan
to p lu lu k la rı v e fertler, bu s a ­
hanın n im etlerin d en fa y d a ­
lanarak k u v v e tle n ir işler z e n ­
gin olm u şla r v e refa h a k a v u ş ­
m u şla rd ır. B u n u n ak sin i y a ­
p a n la r ise e k s eriy etle m e m u ­
riy e t p.'Şİn de k oşa ra k v e i n ­
k iş a f e d e m iy e re k , d a im a a y ­
n i y a ş a n a seviy esin i m u h a fa ­
za e tm e k le k ıt k a n a a t g e ç in ­
m e k zoru n d a k a lm ışla rd ır.
B u itib a ıla d ır k i, k u v v e tli
b ir 'v a r lık y a ra tılm a k is te
n iy o rs a , m ü sm ir b ir fa a liy e t
sahası ela n iş b a y a tın a , tica
rete e h e m m iy e t verilm elid ir.
F e r tle r iş h a y a tın a a tılm a ­
lı, tica re t y a p m a lı, k ü çü k te n
b a şlıy a ra k y a v a ş y a v a ş fa k a t
m u h a k k a k su re tte bu işi b ü ­
y ü tm e li, gen işletm elid ir.
T ic a r e t â le m in d e , te k b a ş ı­
na old u ğ u g ib i, b irleşerek te ,
şirk et k u ra ra k ta fa a liy e tte
b u lu n u lu r
Şu h ald e y a ln ız
b a ş ın a ça lış m a k m u h ak k a k
ş a rt d e ğ ild ir. A y n i işi y a p ­
m a k ü zere b irleşm ek y a n i
p a ra y ı, m esa iy i
b ir a ra y a
g etirerek k u v v e tli v e k u d re tli
ek om m ik v a rlık la r tesis e t ­
m ek le d a h a iyi iş y a p m a k ,
işi b a şa rm a k
v e m u v a ffa k i­
y e t le rek a b et e tm e k k a b il
o lu r. B u n d a n d o la y ı şirk et
k u rm a k d a im a n aza rı d ik k a ­
te alın m a lı v e her n e olu rsa
o lsu n bu teşek k ü llerle iş h a ­
y a t ın a k a n ş ılm a lıd ır . T eşci)
b ü s , y o k ls r ı
v a r ed en bir
k u v v e tt ir . M ü teşeb b is olm a lı,
k a za n m a k için iş h a y a tın a
a tılm a lıd ır. T e ş e b b ü s le r n e ­
tice s in d e m e y d a n a g e le n v e
İktisadî v a rlık la r o la n “ İ Ş ­
L E T M E ’ ’ ler,
m en su p la rın ı,
sa h ip lerin i z e n g in liğ e v e r e ­
fa h a
g ö tü rü rle r.
N ite k im ,
in san etra fın a ba ka rsa, k e n ­
d in d en
m ü reffeh
y a ş ıy a n
k im selerin d a im a İş b a y a t ın ­
d a k ile r o ld u ğ u n u g ö re re k , bu
h ususa ta m b ir k a n a a t g e t i­
reb ilir.
İş te b u n d a n d o la y ı d a İŞ
H A Y A T I , fe r t için b ir refa h
t e sa a d et k a y n a ğ ıd ır.
Gazetedir
C U M A
16 M a y»
1947
SAYISI:,
Bir Kuruştur.
S a y ıl
2 Ö O
Sosyal ve Siyasal Özet
Am trlktd# F#«» Bir Madan K a s ttı
Vaşingtondan alınan bir habere gere, IUinoisda k ö­
mür ınadenlernde \ukua gelon feci kaza neticesinde ö ’enlerin sayısı IIL olaıak resmen tesbit edilmiştir. Bu kaza
Amerikan âyan ve saylav'ar meclisinde çok büyük bir
heyecan uyandırmıştır.
İM
A nrcrllanııt Yani Polanya Safiri
Beyaz saraydan bildiri’diğine göre Başkan Truman,
istifa eden Arthur Bliss Lanein yerine, Polonya elçiliğine
Nevvork bankerlerinden Stanton Grifiis’ i namzet göste­
recektir.
C ısv r Bir Nina
Bu göne kadar Atlartik Okyanusunu aşan en yaslı
kadın
y o 'cjsu Aroerikalı Ca,ch?rino Buhs’ tnr. Son
günlerde Londra bava alanına inen bu cesur nine Okya­
nus üzeriı de uçtuğu sırada doksan dördüncü yıl dönümü­
nü kutlamıştır. Uçağın aşçısı bu y 'ş lı jolounun şereiıne
en sevdiği yemeği olan ‘ fırında hindi’’ hazırlamıştır.
Anlattıklarına göre Bayan Bush yalnız hindiyi değil
yolculuk boyunca günde dört defa verilen diğer kuvvet’i
yemeklerin hep3İne de bol bol iltifat etmiştir.
N«hfeiı Gemisi Şlrk*4l
B ir ç o k G ü n e y A m e rik a lı D e v le tle r b u g ü n le rd e k ıy a m e t g ü n ü n ü n
y a k la ştığ ın ı h a b e r v e re n y e n i bir m e z h e b in te lk in le riy le ç a lk a n m a k ta d ır . 1 u u ğ u rsu z h a b e rle r yrerlileri k o rk u v e d e h ş e t iç in d e b ır a k m a k t a ­
d ır . K ıy a m e t g ü n ü n ü n y a k la ş tığ ın ı b ild ire n bu m e z h e b in v a izle ri se r.
m a y e s iy le y e n i b ir n u h gem isi y a p ıla c a k b ir a n o n im şirk e tin hisse
se n etlerin i s a tm a k ta d ırla r. B u se n etleri sa tın ala n
h erk es k e n d is in e
inşa e d ile ce k y e n i N ıh g e m is in d e b ir y e r s a ğ ’ am ış o lu y o - . S ö y le n d i­
ğ in e gö re bu m o d e rn N u h g e m i i T e v r a t 't a t a r if e d ile n d e n h a y li f a r k ­
lı o la ca k tır. B u ra y a h e r cin s te n b ir ç i f t d e ğ il, n e k a d a r p a ra v e re n
varsa o k a d a r y o lc u a lın a ca k tır B u g e m i ç o k k o n fo r lu o la c a k tır . H a ­
ta hissesi e lverişli o la n la r k ıy a m e t g ü n ü n ü b ir lü k s k a m a r a d a g e ç ir e ­
b ile ce k le ! dir.
G revin Stbabl Nayıal»?
Wümirgton hastanelerinde çalışan 250 hastabakıc1
geçenleıdo greve başlamışlardır. Bunun sebebi ne kendi'
lerine yapılan muamele tarzı ve çalışma saatleri, ne de
ücretlerin miktarı veya verilen yemeklerin kalitesidir.
Bu gayretli hastabakıcıların biricik isteği bütün kadınlara
verilen hakların kendilerine ds tanınmas'dır.
Acaba elde etmek isledikleri haklar nelerdir? Zihin­
leri kuıcalıyan bu eorunun cevabı şudur:
Hastabakıcılar da cinslerinin ezelî zaafına uyarak
boyanma hakkın istiyorlarmış. Hastare başhekimi bütün
hastabakıcılara pudra sürmek ve boyanmayı yasak et­
miş. Grev başladıktan sonra müteassıp müdürle müza­
kerelere girişilmiş. Poktor bu yasağın hiç değ:lse çalışma
eaatlerinde devam etmesini ileri sürmüş, fakat sonuçta
mağlûbiyeti kabul etmek zorunda kalmış.
O sründ°n başlıyarak W i’8İngton’un bütün hastabakı­
cıları istedikleri şekilde bovanmakta serbesttirler:
•İ
infllltara ila YununlsUn A rtım d a 3 5 V *g o n K a yıp
Ulaştırma bakanlığı lugi'tare’ den Yunan'stan’ a gönde
rılmiş oLn vagonlar hakkında M ; bir malûmat alamamış
tır. Yugoslavya ve Bulgaristan tarikiyle Yunanistan*
müteveccihen Le Havreden hareket etmiş olan 35 vagonun
nerede bulunduğu bilinmek tedir-
Truamaı nSulh Yolunda Yani Gvyratlarl
Başkan Truman Amerikan mi'letlerarası kanunlar
cemiyetinin senelik toplantısında okunan biı mektubunda
dünj a milletlerinin ve bu milletlerin kanun sistemlerinin
insanların şahsî haklarının güvenliğinin olduğu kadar sul­
hun ve milletlerarası güvenliğinin artmışını da gözönün*
de bulundurması icap ettiğini belirtmektedir.
Türkiye Sigaraları
Birinci
Strkıldoryan
Büyük Kulüp
Husus! Kokulu
Yeni Harman
Dünyanın an güzel ve en ucuz si>
garaları bunlardır. Sigaracınızdan ısrar*
le, kendi öz malınız olan yalnız Tür­
kiye sîgtrası alınız.
M. Sayfl Akdemi*
y
#O Ğ L U
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
—
Sayfa 2
(H Ü P S Ü Z )
Ç
H A B E R L E R
T c v g 'o s u o d a n
to z a r güuü O S.O. Stadın­
da üaaabamızım llu m K ız »e
Erkek Okulları öğrencilerinin
iştiraki ile bir gösteri tertip
ed 'k n i} ve çeşitli Milli kıya­
fetlerle
yürüyüş ve beden
gösterileri yapılır, ıştır. Bu
gösterilere iştirak eden bazı
Gruplara ır.ûkâfutl ır takdim
edilmiştir.
T ’irk K ız v9 Erkek Okul­
larının da senede bir d ef’a
olsun tu g :bi gösterileri tertib etmelerini arzu ederiz.
K.T.O» Kurumu
Sokrntarllfl ndan;
SakralarllSindaaıLeymusrn T û .k halkının
maıûmu o'm ak i zere ilân
ölucurki 19 Mayıs Spor ve
geı çlik bayramı mtinasebe
tiy>e Leymr sun Türk Spor
K u'ûbu 18 Mayıs ve 19 Ma
yıs günlerinde b ’itün Ley
mosun Türk halkına açık bu ­
lundurulacak,ve Kulüp üyesi
olmıyan her sınıf halk hür
olarak Kulûpda yapılacak
törenlere iştirak edebilecektir.
18
Mayıs Seor Bayramı Arlfasl
PlrgpoN f
Aşağıdaki gençlerimiz Lon'
dra Matriculation imtihanın1
kısmen geçmiş veya kâmilen
tamamlamışlardır: Tahir Raci, birinci kısmı geşmiştir Şu
!e Fadıl, Ragıp Ahmet, Mus­
tafa A. R a if B kısmını ffeçip
ikmal etmiştir. Mehmet Aziz
yalnız Lâtinoeden geçemem ijtir.
Aksu 0 « U f « r
Merhum Pençizade Suphi
Beyin ruhuna ithaf olunmak
üzere öiömünün 40 inci gü­
nü münasebetiyle önümüzde‘
ki Pazar gi
«ünü Arap”
Ahmet
Camii şerifinde ikindi nama
zindan sonra mevlûdu şerit'
kıraat olunacaktır
Biloümle din kardeşlerimiz
davet olunurlar.
BI10İRİK
Maraşta
tücoar Mihael
Theododu tarafından mah­
dut miktarda ve muhtelif bü­
yüklükte köşeli demir idhal
edilmiş ve ilân tarihinden
Aksu 20 Mayıs Salı günü itibaren 4 gün sonra tesb t
I ârnaka limanına gelecek ve edilmiş fiat üzerinden satı­
ayni g°n yine hareket ede­ lacaktır.
“ D E L F İ”
cektir.
Kambilıli Taksi Yazıhanesi
Eh yemi vo on lüks «tomoblllordo
voyc lo n a n ilk
ANCAK
rakal yolculuk
712
Telefon Etmekle Mümkündür.
YE
poitft
Müsteşarın
Ö ğr«fm anl«re C e vab ı
As Ir llû Vali hazretleıin«
pöndeıi'rn 3 Nisan 19-17 tarih'i a riz'ya aşağıdaki ceva­
bın alınmış olduğu bildirilir.
Kıbrıs Türk eğretrrenler
cemiyeti Sekreterine:
öğretmenlerin macş mik
vası ve sairesi hakkında asaI tlû Vali Hazretlerine pön
derilen 3 Nisan tarihli ari
zarıza aşağıdaki cevabın si­
ze iblâğına n uhterem müs
ter lehe Müsteşarı tarafından
memur edildim.
a) Öğretmeı lerin
marş
mikyas: geçen dört sene zarf r d - i k i d ^ f a gözden g«.çi
rilmiş olııb ba'en n er'i bu
Ju aıı ma11? mikyası dahi hü
kumt t men urları maaşa t.
nisbet tutularak pek dikkat­
li mütalea neticesinde tayin
edilmiş olduğundan bu hu­
susta daha fızla tebedd^lât
tezekkür edilemez.
18 Mayıs Pazar g ü n ü sabıh
Kur)uH Alma Müsabakan
taat 10 da L ej mosun Türk
Polis, Asker ve Bahriyeli­ Spor Hulûsunun Pingpong
lerden mütevekkil 3 grup Po- Şampiyonduk maçlarının son
lemidya TaJim Merkezinde:
jy^ç, yapılacak ve bu m sç
bir kurşun atma müsabakası *Itırdan sor ra Kulübün Piııgyapm alar ve Lotieede Pole- poıı şampiyonu i>ân edile­
midya Askerleri ve Polis'er cektir. Pingpong Şam} iyonu
müsavi gelerek ] nci, Bahri­ na mükâfat tfkdim edilecek­
yeliler de 2 nci gelmişlerdir. tir.
Askerî Grup Binbaşı Ö.F.
Volaybal
Müftürade ve Polis Grubu
18 Mayıs günü Ös. sat t 4
ise Polis Müfettişi Salih Meh
de
Türk Okulu Sahasında
med tarafından idare olun­
b>: Ahiren yapılan maaş
L.T.S.K , ve Orte, Okul vo
makta idi.
leyböl takımları abasında v o ­ tJbeddülâtı için umumiyetle
Fakir TaltbıUtin Yamak banali leybol maçı yapılacaktır.
kabul olunan tebd’ l ve tağ­
Kapandı
yir
nizamatı,
yoni maaşat
Futbel
komisyonu
raporunun
in­
Bir müddetten beri k sa
18 Mayıs günu ö.e. saat
ci
paragrafında
yapılan
tavbamız Rum Talebelerine sı­ 4.30 da L.T.S.K . ve Polecak yerrek veren Yemek ha midya Talim Merkezi futbol siyelari göz önünde bulun­
ne 1 Mayıstan itibaren k a - takımları arasında, Leymo- durmak suretile Müstemlekât
panmişt’r. Bu yemekhanede sun Türk Okulu sahasında, N hzti tarafından ehammi
yrtle
tezekkür edildikten
750 Rum talebesi her gün fut bol maçı yapılacaktır
sonra
tasvib
edilmiş olop
yemek yemekte idi.
19 Mayıs Spor vo G oa(llk
bu
hususun
betekrar
baştan
Bu Yemekhanenin kapan
Bayramı GOnO
tezekkür
edilmesine
asaletlû
Lafko
şad
iı
A
l
l
ı
t
i
ı
l
a
masına sebep (Rum gazete
Leymosun Tiirk fcpor Ku- Vali Hazretleri bir sebeb
lerinin bildir'ğine göre) Bele
diyenin yaptığı nakti yar­ lûbu atletlerinden bir kafile görmez.
c): K öy öğretmenleri için
bütün
Kıbrıs
dımı durdurmasından ileri Leffeoşada
gelmiştir. Belediyenin bu ye Türkleri arasında yapılacak temin edilen mesken keyfimekharıeyi idare eden komi atletizim müsabakalarına iş­ yetlerinir, ahvalin mflsaadesi
teye yaptığı son yardım£250 tirak etmek üzere Lefkoşaya nisbetinde, inkişafı için ted ­
hareket edecektir. Böylelikle bir ittihaz olunmaktadır.
d»r.
d): Bildiğiniz gibi yaşayış
L .T.S.K . [atletleri Teymosun
Türk MUvazzIlarİMİz*
Türk halkını ve gençlerini maliyeti fihristi her ay göz­
Kıymat Verelim
Lefkoşada temsil etmiş ola­ den geçirilmekte olup bıınu
Kasabamızda pek yakında caktır.
hcsap,ama usiilfl te-’ kik al­
müntezamen
Türkçe mee
tındadır
harp at iyesinin tedi­
toy «tosu ada Töroa
mualar ve bazı gazeteler
yesinin
mütezammın
tertiba
19 Mayıs Spor ve gençlik
Türk muvezzileri tarafından bayramı günü ö.s. 6 da L ey­ tın şimdiki halde değiştiril­
satılacaktır.
Halihazııda mosun Türk Spor Kulûbun- mesi mutesavver değildir.
Türk müvezzıler tarafından da M:llî Tören başlıyacak
2-: Cemiyetiniz tarafından
“ Z I R IL T I” “ Y E D t GÜN” ve saat 10 na kad^r devam izhar edilen sadaktt hissiya“ A F İY E T ”
ve “ OCAK” edecektir. Bir çok hatipler t m hükümetin memnuni­
meemualarınm sstışı temin günün kıymetini belirtecek yetle kaydeylemiş olduğunu
edilmiştir.
ve Leyınoeun Tiirk Spor K u­ da ilâveten bayan evlerim.
M a a r if M ü d ü r V ek ili.
Her Türk okuyucunun yu ­ lübü gençleri bir çok şiir,
karıda ism’ geçen mecmua­ şarkı ve marslar söyleyeoekları almak istediğinde Töık dirler.
İstanbul Sinemasında
müvezzilerini tercih etmesini
Movlût
özleriz.
19 May» Balosu Hazırlıklarına
Türk G«n«lcrl
1 <>47
M & y lg
Layıaosun Türk Spor Kul Ok»
G tstarl
1 9 4 7 Matrfculatton
Imtikıiiılarını G a çon
10
Davam Edllmaktad.'r
y»»au.
Illrk H<
BütuB bU
bıkku» a»H
IdfciB*>’®‘J*
r»ud*îl
JİBİ tutup Ç*|
ılır:
1. ܻlkU 0
j Om»»1
nükaau* e»»*
B
-V8P'lra,« - 1
Dansta Polis bandosu çalacaktr.
Türk cemaati arasında ilk
defa olarak böyle büyük ha­
zırlıklarla
yapılioak
olan
dansı rruvaffakiyetlendirmek
ve bu Adada sosyete ioabla
rina Türklerin de uyabildiklerini göstermek hepimizin
millî bir vazifesidir.
Davetiye alan sayın hal­
kımızın aileleriyle bu dansa
iştirakleri
beklenmektedir.
Bir yanlışlık yözönden da­
vetiye almayanların L. T . S.
Kulübüne müracaat ederek
davetiyelerini almaları rica
olunur.
Biletler
gişede davetiye
gösterilerek alınacaktır. H u­
susî masa ayırtmak istiyenlerin erken müracaatları rica
olunur.
Bilet satı» yerler: Mu?tafa
Febim ticaretevi, İdadi So­
kağı, Bozkurt ticaretovi, ve
Lef koşa Türk Spor Kulübü.
H
A
F
T
jHjHudjımaiı
it Her Tu
ıtl»yı«!e kli
IdBitıue s®11
A
LUKUDİ Sinemasında
TCROS
4. bu tıudi
yetli liderler
Halkta ok
ç o c u ğ u
muş gibidir.
boçu LOjUÜ*
ıdeta ı»alkı
TûrkiyecU Türk A rt's ffe rl Tarafından
Çevrilm iş M lflî 3 rr T ü rk Plimi.
Ttirkiyanln Kalkınma Harekatlar!ni
?<tbarüz fcttir#n Enteresan
ıwıdırmi;tır
jâk ra ttiitnl
iıı eJen taı
ttler »erebil
I
oetüleîerıle w
dar olup es«
f«laka:nkldi'
Bu teılaia! iı
makul dugı.
bîr f.lm TOÜtOS ÇOCUĞU
?e oıusuıti
yiztınUr ve
17 Mayıs Cumartesi
ö.s.
saat 3 . 3 0 , 6 . 3 0 v e
heı guu bira
rai ilan»
bedelm uıw
ndır. Üy h.
lar*, söylem
mua uiuıiu
m*kta deva
uz kı, «iZı ı
ler bekiijot
9.30da
Biletler B O Z K U R T Satışyeriude
için yaımsdk.
ijin bagıracı
yacskunız. J
K O N S E R
Bu aLşfnı Cuma 16 Hayıs 9 4 7 aaal8*3^da
Macik itti a inde O ASISTE Tiirkiyanin biricik
türküleri sanatkârı
Z E H R A
raprar. 0<
Sallısız biraia
kündeo çıta;
bırakacak zc
2İ birbırmizı
Oizı kemıtet
fendevler d
fflki1ÜeııB
halk
B İ L İ R
ve Ankara Rudyosu fasıl okuyucusu
T O K A Y
S A F İ Y E
ile saz aıkadas’ a.J Kem ani İSM A İL O K A V , Çümbttş
K A D B İ ŞEN Ç A LA R , Klarnet İİAM DI T O K A Y ve
N ECD ET ( ’ FZi'.N beyleri dinliye çektiniz.
jreürp
Sn da fu r
öyle bir gut,
toplan üa t
tey'a bulam
Biletlf rinizi Necdet Arıkan Ticaretevinden
ve Ki eden tedarik edebilirsiniz.
Kendıma,
®“ l 18bat tat
[“h|u haıkçı
‘I, hisöt hissi
Bu Sigeralirın Üstünlüğünün SebepUrldan
Acı
^ja ver
Bazıları Şunlsrdır.
Dans için davetiyeler gön­
derilmiştir ve sinemahanede
* “ zel bir dma
U
(',b«r acıma
f
f
İngiitereden yen5 ithal
£rd$th
G yet temiz
edilmiştirler.
bir
E
ve ıhu
; MaQ «lak
?l!avuiülau
, JûutnUzii ,
edffaai#-
tsrlcr.
t
mt1' t8na,;
Vücuda zarar vermemek için
matar uçfarı vardır.
V;
şek ide imal
frn ,,Wvtt1'
h0ia gaoe,
penierd
Ceketi
C O R K T IP P E D
CIGARETTES
grel
ARDATH TOBACCO
> î;
CO„ LTD.. LONOON
i-
fîösrj
-Basıldığı yer: -HÜRSOZ- Basımevi Temiztoklu Sokağı No 29 Lofkoşa.
6ÎÎ 5,
Download

Türkiye Sigaraları