/V .
3*0 ••«X *
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İm ar ve Şehircilik D airesi B aşkanlığı P lanlam a Şube M üdürlüğü
/
expö2016
AN T AL Y A
Sayı: 9 0 8 5 2262-301.03b • 2 ,0 5 ^
K onu: M ahkem e kararı M uratpaşa 12566 parsel 1 N IP.
^2014
B A Ş K A N L IK M A K A M IN A
M u ratpaşa B elediyesi sınırları içerisinde, 20J nolu im ar p aftasında yer alan 12566 ada
1 parseld e konut alanının p azar alanına dönüştürülm esine ilişkin 13.08.2013 tarih ve 451
sayılı B ü y ü k şeh ir B elediye M eclis K ararının iptaline ilişkin A ntalya 1. İdare M ahkem esinin
2013/1209 E. 2014/223 K. sayılı iptal kararı gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli N azım İm ar
Planı k o n u su B üy ü k şeh ir B elediye M eclisinin 08.05.2014 tarihli to p lantısında görüşülerek
İm ar ve B ay ın d ırlık K om isyonuna havale edilm iş olup, kom isyon raporu ekte sunulm uştur.
K onunun karara bağlanm ak üzere M eclise havalesini arz ederim .
c
F aruk K A R T Ç A Y
\
EK:
-K om isyon R aporu
- M ahkem e K ararı fot.
- İptal olan 1/5000 ölçekli N İP. D eğ. fot.
M en d eres TÜREL
A n talya B üyükşehir B elediye B aşkanı
K -Q
TSEISO EN
9000 .
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A .L ale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
YVeb: w ww .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlaına@ .antalva.bel.tr
ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
YARGI KARARI
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 40. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20J nolu imar
paftasında yer alan konut alanının pazar alanına
dönüştürülmesine ilişkin 13.08.2013 tarih ve 451 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin Antalya
1. İdare Mahkemesinin 2013/1209 E. 2014/223 K. sayılı
iptal kararı gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20J nolu imar
paftasında yer alan konut alanının pazar alanına
dönüştürülmesine ilişkin 13.08.2013 tarih ve 451 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin
Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1209 E. 2014/223 K.
sayılı iptal kararı Komisyonumuzca incelenmiş, Mahkeme
kararlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda plan
çalışmalarının yapılması için konunun İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur,—
L
/
L
Can KASAPOGLU
İmar Kom. Başkafıı
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
AÇ
İmar Kom. Üyesi
İmar Kom. Üyesi
Kerim BAŞ KAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
U#v(
Oytun Eylem DOGMÜŞ
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Korm ÜyesT
Selçuk SENİRLİ
İmar Kor"
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
YARGI KARARI
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında gündemin 40. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20J nolu imar
paftasında yer alan konut alanının pazar alanına
dönüştürülmesine ilişkin 13.08.2013 tarih ve 451 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin Antalya
1. İdare Mahkemesinin 2013/1209 E. 2014/223 K. sayılı
iptal kararı gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar
Planı.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20J nolu imar
paftasında yer alan konut alanının pazar alanına
dönüştürülmesine ilişkin 13.08.2013 tarih ve 451 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin
Antalya 1. idare Mahkemesinin 2013/1209 E. 2014/223 K.
sayılı iptal kararı Komisyonumuzca incelenmiş, Mahkeme
kararlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda plan
çalışmalarının yapılması için konunun imar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştum—
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkafıı
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
TAÇ
İmar Kom. Üyesi
Hjâfsan Mi İRBAN
İrjıar Kom. Üyesi
Kerirr/BAŞ KAPTAN
İmar Kom. Üyesi
\
Mustafa Reşat OKTAY
İırrar Kom. Ü y ^
T.C.
ANTALYA
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2013/1209
KARAR NO : 2014/223
. DAVACI_______________: AN TALYA DEFTERDARLIĞI
v e k il i
: Av. HATİCE ASLAN
Antalya Defterdarlığı M uhakem at M üdürlüğü Soğuksu M ah.
M uratpaş a/ANTALY A
DAVALI
: AN TALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEKİLLERİ
: Av. TÜ LAY KÖKEN - Av. İLK ER GEDİK
Büyükşehir Belediyesi Hukuk M üşaviri Kazım Özalp
Cad.404.Sk.Sarılar İşh.N o:l/15 K:5 - M uratpaşa/AN TALY A
1
DAVANIN ÖZETİ
: Antalya ili, M uratpaşa ilçesi, Bahçelievler M ahallesinde bulunan
ve 138240/424720 hisse oranındaki payının mülkiyeti H âzineye ait olan 12566 ada 1 parsel
num aralı 2.489,00 m2 yüzölçüm lü takınmazın kullanım peklinin "Pazar alanı" olarak
planlanm asına ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar plam nm kabulüne dair Antalya Büyükşehir
Belediye M eclisinin 13/08/2013 tarih ve 451 sayılı kararının; söz konusu alanda daha önce
yapılan plan tadilatlarının M ahkem elerce iptal edildiği, bu yöndeki kararların D anıştay’ca
onanarak kesinleştiği, kesinleşen m ahkeme kararlarına aykırı olarak tesis olunan işlem inin
hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Antalya 2. İdare M ahkem esinin 13.02.2013 tarih ve E:2012/295,
K:2013/155 sayılı kararma dayalı olarak yapılan im ar planının hukuka uygun olduğu ileri
sürülerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
K arar veren Antalya 1. İdare M ahkem esi'nce, dava dosyası incelendikten sonra
gereği görüşüldü:
Dava, Antalya ili, M uratpaşa İlçesi, Bahçelievler M ahallesinde bulunan ve
138240/424720 hisse oranındaki payının mülkiyeti Hâzineye ait olan 12566 ada 1 parsel
num aralı 2.489,00 m2 yüzölçüm lü taşınmazın kullanım şeklinin "Pazar alanı" olarak
planlanm asına ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planının kabulüne dair Antalya Büyükşehir
Belediyesi M eclisinin 13/08/2013 tarih ve 451 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) fıkrasında: "İmar Planlan; Nazım İmar
Planı ve Uygulama İmar Planından m eydana gelir. M evcut ise bölge planı ve çevre düzeni
plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve
uygulam a imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince
onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit
edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz
edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine, gönderilen itirazlar ve planlan belediye
meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Kesinleşen imar planlarının bir
kopyası Bakanlığa gönderilir" hükmü yer almaktadır.
1/3
U Y A P B ilişim S is te m in d e y e r alan bu d o k ü m a n a h ttp ://v a ta n d a s.u y a p .g o v .ir ad re s in d e n
fbyRSIN - BHsvzF5 - oKböM sN - K tsX fA =
kodu
ile erişeb ilirsin iz
T.C .
A N TA LY A
1. İD A R E M A H K E M E S İ
ESA S N O
K A RA R NO
: 2013/1209
: 2014/223
İm ar planlan; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kipi ve aile m utluluğu ile toplum
hayatım yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırım ların yer
seçim lerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağı koruma, kullanm a dengesini en
rasyonel biçim de belirlem ek amacıyla hazırlanır ve koşulların zorunlu kıldığı biçim de ve
zam anda yasalarda öngörülen yöntem lere uygun olarak değiştirilebilir.
Öte yandan; Plan Yapımına A it Esaslara D air Yönetmelik'in "İm ar Planı
Değişikliklerinde U yulm ası Gereken Esaslar" başlıklı 27'nci maddesinde; imar planlarında
bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin
değiştirilm esine dair plan değişikliklerinin zorunluluk olm adıkça yapılam ayacağı hükme
bağlanm ıştır.
Dava dosyasının incelenm esinden; Antalya İli, M uratpaşa İlçesi, Ahatlı M ahallesi'nde
bulunan 12566 ada; 1 ve 2 parseller ile 1477 ada; 1, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin 30.07.1998
günlü, 36 sayılı m eclis kararıyla onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planında "orta
yoğunluklu yerleşik konut alanı" olarak belirli iken, 12.10.2009 günlü, 431 sayılı meclis
kararıyla bu alanın "katlı pazar yeri" olarak belirlendiği, bu meclis kararma karşı her bir
parsel yönünden açılan davalar sonucunda; Antalya 2. İdare M ahkem esinin 26.11.2011
günlü, E :2 0 10/153, K:2010/1251 sayılı kararıyla 1477 ada,7 parsel yönünden, 26.11.2011
günlü, E:2010/154, K :2 0 10/1250 sayılı kararıyla ise 1477 ada, 1 parsel yönünden davanın
reddine karar verildiği, A ntalya 3. İdare M ahkemesi'nin 29.11.2011 günlü, E:2010/136,
K :2011/1276 sayılı kararıyla 1477 ada, 10 parsel yönünden, 15.12.2011 günlü, E :2 0 10/137,
K :2 0 1 1/1403 sayılı kararıyla 1477 ada, 09 parsel yönünden davanın reddine karar verildiği
Antalya 1. İdare M ahkem esi'nin 23.02.2011 günlü, E:2010/138, K:2011/159 sayılı kararıyla
12566 ada, 2 parsel yönünden, 28.02.2011 günlü, E:2010/139, K :2011/216 sayılı kararıyla
12566 ada, 1 parsel yönünden ve 23.02.2011 günlü, E:2010/140, K :2011/158 sayılı kararıyla
da 1477 ada, 8 parsel yönünden söz konusu plan değişikliğinin iptaline karar verildiği,
belirtilen iptal yolundaki m ahkem e kararlarına dayalı olarak 08.07.2011 günlü, 304 sayılı
m eclis kararıyla bu alanın plansız alan olarak belirlendiği, ancak Antalya Defterdarlığı
tarafından buna yapılan itiraz üzerine Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi'nin 06.02.2012
günlü, 85 sayılı kararı ile söz konusu alanın "konut alanı" olarak belirlendiği, bu meclis
kararma karşı Antalya Sem t Pazarcıları Odası tarafından Antlaya 2. İdare M ahkem esinin
E:2012/295 esasında açılan davada, 13.02.2013 tarih ve K:2013/155 sayılı kararla "anılan
yerde bir pazar yeri öngörülm esi teknik ve sosyal bir ihtiyaç olm akla birlikte 12566 ada; 1 ve
2 parseller ile 1477 ada; 8 parseller yönünden Antalya l'inci İdare M ahkem esi'nin iptal
kararındaki gerekçeler doğrultusunda işlem tesisi gerekirken bu hususlar gözetilm eden
yeniden konut alanı olarak belirleme yolundaki meclis kararında anılan parseller yönünden
hukuka uyarlık bulunm adığı" gerekçesiyle nazım imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin
meclis kararının iptaline karar verildiği, bu kararın uygulanm ası kapsamında davaya konu
Antalya Büyükşehir Belediyesi M eclisinin 13/08/2013 tarih ve 451 sayılı kararı ile Antalya
İli, M uratpaşa İlçesi, B ahçelievler M ahallesinde bulunan ve 138240/424720 hisse oranındaki
payının mülkiyeti H âzineye ait olan 12566 ada 1 parsel num aralı 2.489,00 m 2 yüzölçüm lü
taşınmazın kullanım şeklinin "Pazar alanı" olarak planlanm asına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planının kabul edildiği, anılan meclis kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.
İncelenen olayda, davalı idarece Antalya 2. İdare M ahkem esinin .13.62.2013 tarih ve
E:2012/295, K :2013/155 sayılı iptal karaıi uyarınca davaya konu nazım im ’a r planının
kabulüne karar verildiği belirtilm ekle birlikte, anılan M ahkem e, kararında atıf yapılan ve
M ahkem emizin 23.02.2011 tarih ve E:2010/138, K :2011/159 i sayılı kararının " p a z a r
2/3
U Y A P B ilişim S is te m in d e y e r alan bu d o k ü m a n a h ttp ://v a ta n d a s .u \ a p .g o v .tr a d re sin d e n
fbyRSlN - BHsvzF5 - oKböM sN - K tsX fA=
k o d u ile erişeb ilirsin iz.
T.C.
ANTALYA
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS N O
: 2013/1209
KARAR N O : 2014/223
yerlerinin imar planında amacına uygun kullanımını terk ederek, katlı olarak değiştirilm esi
konusunda toplum sal bir yarar görülmediği, açıklanan nedenlerle, Hazine ve şahıslar arasında
m ülkiyet konusu çözülm eden, ilgili kamu ve kuruluşlarının görüşü alınmadan, Büyükşehir
Belediyesi İmar Yönetm eliğinde belirtilen Pazarlam a alanları tanımına aykırı şekilde
pazaryerinin katlı olarak yapılabilmesini sağlayacak plan değişikliği işleminde, kam u yaran
olmadığı, şehircilik ilke ve prensiplerine uyulmadığı" yolundaki gerekçesi dikkate alınarak
anılan alanın yeniden planlanm ası gerekirken, bu yönde bir çalışm a yapılm adan ve Antalya
2. İdare M ahkem esinin 13.02.103 tarih ve E :2012/295, K :2013/155 sayılı kararındaki
gerekçeler göz önünde bulundurulm adan Hâzinenin hissedarı olduğu 12566 ada 1 parsel
num aralı 2.489,00 m 2 yüzölçüm lü taşınmazın kullanım şeklinin "Pazar alanı" olarak
planlanm asına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planının kabulüne ilişkin davaya konu
belediye meclis kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda döküm ü yapılan
53,00-TL yargılam a giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen
750,00.-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alinarak davacıya verilmesine, Y D İtiraz
safhasın ait 164,70.-TL yargılam a giderinin davalı idare üzerinde bırakılm asına, artan posta
ücretinin kararın kesinleşm esinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden
itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 26/02/2014 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
ERKAN A TILI
37917
Üye
M ESUT AKPINAR
37905
YA RG ILA M A GİDERLERİ
Posta Gideri
:
53,00 TL
TOPLAM
53,00 TL
:
YD İTİRAZ SAFHASINA AİT
YA RG ILA M A GİDERLERİ
YD itiraz Harcı (iki kez):
Posta Gideri
TOPLAM
:
'
Üye
M USTAFA EVREN GÜM ÜŞ
97683
134,70 TL
30,00 TL
164,70 TL
3/3
U Y A P B ilişim S istem in d e y e r alan bu d o k ü m a n a h ttp :.7 v atan d as.u y ap g o v .tr a d re sin d e n
fbyRSIN - BHsvzF5 - oKböM sN - K tsXfA=
k o d u ile erişe b ilirsin iz
MURATPAŞA BELEDİYESİ
ADA, PARSEL NO: 12566 ADA 1, 2 PARSELLER
1477 ADA 1,7, 8, 9 VE 10 PARSELLER
PAFTA NO: 20J
ooo
GÖSTERİM
PLAN ONAMA SINIRI
KONUT ALANI
GEREKÇE: PLANSIZ ALAN OLARAK İŞLENEN PARSELLERİN"KONUT ALANI"NA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİNÖLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN
ANTALYA2.İDARE MAHKEMESİNİN2012/295 E 2013/155 K SAYILI KARARI İLE İPTAL
EDİLMESİ NEDENİYLE PARSELLERİN "PAZAR ALANI" OLARAK PLANLANMASI.
n r - w ^ , . n - a *.
MEVÇUTPLAN
K
ÖLÇEK: 1/5000
ÖNERİ PLAN
Download

Gündemin 30.Maddesi - Antalya Belediyesi