İL G E N E L M E C L İ S İ 2 0 1 4 Y I L I T E M M U Z A Y I T O P L A N T I S I N A A İ T G Ü N D E M
Y er
T arih
S aat
: İl G e n el M eclisi T o p lan tı S alo n u
: 01 T e m m u z 2 0 1 4-Salı
: 14:00
1-) Açılış.
2-) Y o k lam a.
3-) H aziran ayı to p la n tıla rın a ait İl G e n el M eclisi K a rar ve T u ta n a k la rın ın o k u n a ra k M ec lisin
b ilg isin e s u n u lm ası.
4-) İl G e n el M ec lisin in 0 6 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 110 sayılı Kararı ile İm ar v e B ayın dırlık
K o m is y o n u ile Ç e v re ve Sağlık K o m is y o n u n c a detaylı bir şek ild e in c e le n m e s i u y g u n g ö rü len ;
İlim iz S afra n b o lu İlçesi B o s ta n b ü k ü K ö y ü n d e b u lu n a n , tap uda; 10 Pafta, 136 A da, 1 Parsel n o 'd a
kayıtlı ta ş ın m a z üze rin e “ Y urt A la n ı” fa aliy etin e y ö n e lik olarak U y g u l a m a ve N a z ı m İm ar Planı
y a p ılm a s ın a ait h a z ırla n a n k o m is y o n ra p o ru n u n k a ra ra b ağ la n m a s ı.
5-) İl G enel M e c lisin in 0 6 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 111 sayılı K ararı ile İdari İşler K o m is y o n u ile
Plan ve B ü tçe K o m is y o n u n c a detaylı bir ş ek ild e in cele n m e si u y g u n g ö rü len ; İl Ö zel İdaresi m a k in e
araç p a rk ın d a b u lu n a n m e v c u t ve dahil e d ile c e k iş m ak in eleri ve e k ip m a n la r ın ın g erçek kişi vey a
tüzel kişilik lere k ira la n m a s ın a ait 201 3 yılı b irim fiyatlarının 2 0 1 4 y ılın d a d a aynı k a lm a k üzere;
2 0 1 4 yılına ait M a k in e E k ip m a n K ira B edel T a b lo s u ile M a k in e - E k ip m a n K ira la m a Y ö n e tm e liğ in in
hazırlan d ığ ı şekliyle kabul ed ilip e d ilm e m e s in e ait h a z ırlan an k o m is y o n ra p o ru n u n k a rara
b a ğ lan m a sı.
6-) İl G e n el M e c lisin in 0 6 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 112 sayılı Kararı ile İdari İşler K o m is y o n u ile
Ç e v re ve S ağlık K o m is y o n u n c a detaylı bir şek ild e in cele n m e si u y g u n g ö rü len ; İl Ö zel İdaresi Su ve
K anal H izm etleri M ü d ü rlü ğ ü n c e v erilen g ö rü şte “ y a p ıla n K im y a s a l ve B a k teriy o lo jik a n a liz le r
s o n u c u içilebilir o ld u ğ u b elirtilen ” K a ra b ü k İli S a fra n b o lu İlçesi İn c eça y K ö y ü , D e ğ irm e n c io ğ lu ,
O rta k ö y ve H o şa fç ıo ğ lu M ah a lle le rin e isalesi ö n g ö rü le n Q = 0 ,6 0 0 lt/sn verim li “ A k k a v a k lık ”
m e m b a s ın ın Q = 0 ,5 0 0 lt/sn.lik k ıs m ın ın tahsisi için 1 3 .0 1.201 4 tarih in d e k ö y lere asılan ilana, ilan
süresi içinde h erh an g i bir itiraz b u lu n m a d ığ ın d a n , Q = 0 ,1 0 0 lt/sn.lik k ıs m ın ın da doğ al h ay a tın
d e v a m lılığ ı için d o ğ a y a bırak ılac ak şekilde tahsis ed ilip e d ilm e m e s in e ait h a z ırla n a n k o m is y o n
ra p o ru n u n k arara b ağ la n m a s ı.
7-) İl G e n el M e c lisin in 0 6 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 113 sayılı Kararı ile İm ar ve B ayındırlık
K o m is y o n u ile Ç e v re ve Sağlık K o m is y o n u n c a detaylı bir şekilde in c e le n m e s i u y g u n g ö rü len ;
İlim iz Y e n ic e İlçesi T ır K ö y ü Ş im ş ir D eresi ü z e rin d e y a p ılm ası p la n la n a n
Ş im ş ir Deresi
ve H E S faaliyetine y ö n elik o larak, K a ra b ü k İl G e n el M e c lis im iz in 1 1.11.2013 tarih ve 2 56
nolu k ara rın d a " görüş so ru lan tüm k u ru m la rd a n o lu m lu g ö rü ş a lın m ası ve a ra ş tırm a la r
ta m a m la n d ık ta n s o n ra m e c lis im iz c e k a rara b a ğ la n m a s ın a " kararı v erilm iştir. K o n u ile ilgili o lu m lu
g ö rü ş a lın m ış olup; U y g u la m a ve N a z ım İm ar Planı y ap ılıp y a p ılm a m a s ın a ait h az ırla n a n k o m is y o n
ra p o ru n u n k a rara b ağ lan m a sı.
8-) İl G e n el M ec lisin in 0 6 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 114 sayılı K ararı ile İm ar ve B ayın d ırlık
K o m is y o n u ile K ö y lere Y ö n e lik H iz m e tle r K o m is y o n u n c a detaylı bir şe k ild e in c ele n m e si u y g u n
g örü len; İlim iz S a fra n b o lu İlçesi K u z y a k a k ö s e le r M aha lle si Ç a y b o y u M e v k iin d e
b u lu n an ,
tapu da; F 2 9 -d -0 5 -2 -c Pafta, 102 A d a, 21 P arsele e sa s b u lu n a n m ü lk iy e ti M e h m e t K A L E M ve
A d n a n K A L E M 'e ait m er'i İm ar P la n ın d a T a v u k Ç iftliği am açlı U y g u la m a İm ar Planı k a p s a m ın d a
y e m ve tahıl d e p o la m a am açlı o lara k silo y a p ıların ın p o r ta tif am aç lı y ap ılm a s ı k o şu tu n d a yapı
ç e k m e m e s a fe şartlarının u y g u la n m a m a s ın a y ö n e lik im ar planı d eğ işik liğ i y a p ılm a s ın a ait
h a z ırlan an k o m is y o n ra p o ru n u n k arara b a ğ la n m a s ı.
9-) İl G e n el M ec lis in in 0 6 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 115 sayılı Kararı ile İm a r ve B ay ın dırlık
K o m is y o n u ile T a r ım K o m is y o n u n c a d etay lı bir şekild e in cele n m e si u y g u n g ö rü len ; İlim iz
E s k ip a z a r İlçesi sınırları içerisin de b u lu n an , G e re d e Ç ayı ü z e rin d e k u ru lm a s ı p la n la n a n İkiler H es
Enerji ü retim lisansı E P D K 'n m 0 3 .0 3 .2 0 1 3 tarih ve 3 1 0 3 -9 sayılı kararı ile İskele E lektrik Ü retim
A n o n im Ş irketin e v erilm iş o lu p "H ES" fa aliyetine y ö n elik o lara k U y g u la m a ve N a z ım İm ar Planı
yap ılıp y a p ılm a m a s ın a ait h az ırla n a n k o m is y o n ra p o ru n u n karara b a ğ la n m a s ı.
10-) İl G e n el M ec lisin in 0 6 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 116 sayılı K ararı ile İm ar ve B ay ınd ırlık
K o m is y o n u ile T a rım
K o m is y o n u n c a d etaylı bir şek ild e in cele n m e si u y g u n g ö rülen;
İlim iz S afra n b o lu İlçesi Y a z ık ö y K ö y ü n d e b u lu n a n , tap u d a; 161 A d a , 85 Parsel n o 'd a kayıtlı
ta ş ın m a z üze rin e “ B ü y ü k b a ş H a y v an cılık T e s is i” faaliyetine yö n elik o lara k U y g u la m a ve N a z ım
İm ar Pli
' y a p ılm a m a s ın a ait h a z ırla n a n k o m is y o n ra p o ru n u n k a rara b a ğ la n m a s ı.
Sayfa 1 / 2
\j
11-) İl G e n el M ec lisin in 0 6 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 117 sayılı Kararı ile İm ar ve B ayınd ırlık
K o m is y o n u n c a detaylı bir şekild e in cele n m e si u y g u n g ö rü len ; İlim iz Y e n ic e İlçesi B ağbaşı K ö y ü
K o c a o ğ lu M e v k iin d e b u lu n an , tap ud a; F 2 8 -c -0 1 -c -4 -b pafta. 102 ada, 9 p arseld e " K on ut Dışı
K entsel Ç a lış m a A lan ı " faaliyetine y ö n e lik olara k U y g u la m a İm ar Planı hu su su ; 0 5 .0 2 .2 0 1 4 tarih
ve 33 sayılı M ec lis K a rarın da , K a rab ü k Ç e v re ve Ş ehircilik İl M ü d ü rlü ğ ü n ü n o lu m s u z g örü şü
n ed e n iy le o n a y la n m a s ın ın bu haliyle u y g u n o lm a d ığ ın a , an c ak ilgili m ü d ü rlü k te n o lu m lu bir g örü ş
alınm ası d u r u m u n d a k o n u n u n tek ra r İl G enel
M eclisi g ü n d e m in d e g ö rü ş ü lm e s i kararı
alınm ış, Ç e v re ve Ş eh ircilik ten o lu m lu g ö rü ş g e lm iş olup , U y g u la m a ve N a z ım İm ar Planı yapılıp
y a p ılm a m a s ın a ait haz ırlan an k o m is y o n ra p o ru n u n karara b a ğ lan m a sı.
12-) İl G enel M e c lisin in 0 6 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 118 sayılı K ararı ile 5 3 02 sayılı İl Ö zel İdaresi
K a n u n u n u n 18/2 m ad d esi g ereğ in ce, V alilik M a k a m ın a arz edilen; İçişleri B akanlığı (B ilgi İşlem
Dairesi B a ş k an lığ ın ın ) 2 7 .1 1 .2 0 1 3 tarih ve 7 1 9 -2 7 5 8 sayılı y azısında, e-içişleri Yerel Y ö n e tim
M od ülleri K u llan ım O ranları H a k k ın d a k i 2 0 1 3 /5 2 no lu G en elg esi ile ilgili olarak ; b u g ü n e k ad a r ne
gibi ç a lış m a la r yapıldığı ile ilgili olarak, İl G enel M e c lis in d e sö z lü a ç ık la m a y a p ılm ası ve M H P
g r u b u n a yazılı b ild irim d e b u lu n u lm a sı.
13-) İl G en el M ec lisin in 0 6 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 119 sayılı K ararı ile M e c lis K ararlarını T a k ip ve
İzlem e K o m is y o n u n c a detaylı bir şek ild e in c e le n m e s i u y g u n g ö rülen; İl G enel M e c lis im iz c e 2 0 1 4
M a y ıs a y ın d a a lm a n k ararlard an ; 0 8 .0 5 .2 0 1 4 tarih ve 96 sayılı s ö zleşm eli m ü h e n d is istihd am ı,
0 5 .0 5 .2 0 1 4 tarih ve 89 sayılı İn c ek ay a S ey ir T e ra s ın ın ihale y o lu y la k ira la n m a s ı, 0 8 .0 5 .2 0 1 4 tarih
ve 97 sayılı k o n k a s ö r alım ı ile ilgili kararların ın u y g u la m a s ın ın y ap ılıp y a p ılm a d ığ ın ın ve
netice le rin in İl G enel M e c lisin in b ilg isin e su n u lm ası.
14-) İl G enel M e c lisin in 0 6 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 120 sayılı Kararı ile E ğitim , K ü ltü r ve Sosyal
H iz m e tle r K o m is y o n u , K ö y lere Y ö n e lik H iz m e tle r K o m is y o n u ile G e n ç lik ve S p o r K o m is y o n u n c a
detaylı bir şekild e in cele n m e si u y g u n g ö rü len ; İlim iz sınırları içerisinde, ö z e llik le k ö y le rim iz d e atıl
d u r u m d a b u lu n a n o k u lla rım ız ın in cele n ere k ne d u r u m d a o ld u ğ u , h erh an g i bir am a ç için k u llanılıp
k u llan ılm a d ığ ı, ö ze llik le k ırsalda b u lu n a n bu ok u lların ve arsaların ak ıb e tin in ne o laca ğı, o rta ve
u zu n v ad e d e bu yap ıların ne şek ild e d eğ e rle n d irile c e ğ i, milli serv et o lan bu ta ş ın m a z la rın
in celenerek, ayrıntılı bir ara ş tırm a y a p ılarak h a lk ım ız ın h izm etin e nasıl su n u la b ile c e ğ i, e k o n o m iy e
nasıl k a z a n d ırılaca ğ ı k o n u la rın ın a y d ın la tılm a s ın a ilişkin S afra n b o lu İlçesin de in c e le m e y a p ılm a sın a
ait k o m is y o n ra p o ru n u n İl G en el M ec lis in in bilgisin e sun u lm ası.
15-) V alilik M a k a m ın c a İl G e n el M e c lis im iz e havale ed ilm iş olan, İl Ö zel İdaresi M ali
H iz m e tle r M ü d ü rlü ğ ü n ü n 0 9 .0 6 .2 0 1 4 tarih ve 2 8 2 6 sayılı y az ısın d a ; K a ra b ü k İli S a fra n b o lu İlçesi
Y a z ık ö y 'd e 134 ada, 8 parseld e Batı K a ra d e n iz K a lk ın m a A jansı (B A K K A ) d estek p ro g ram ı
k a p s a m ın d a y apım ı d e v a m ed e n E n g e ls iz Y a şa m M erk ezi inşaatın ın b itirilm esi için 2 0 4 .0 0 0 .0 0 -T L
d a h a ö d e n e ğ e ihtiyaç d u y u ld u ğ u ilgi sayılı y a z ıd a belirtilm ektedir. 2 0 1 4 M ali Yılı B ü tç e m iz in
4 4 .7 8 .3 6 .0 0 - 0 1 .3 .9 .0 0 - 05- 01.01 h a r c a m a k a le m in d e yer alan ö d e n e ğ in k u lla n ılm a y a c a ğ ın d a n , sö z
k o n u su ö d e n e k te n 2 0 4 .0 0 0 ,0 0 -T L alın arak 4 4 .7 8 .3 7 .0 0 - 10 .9.9.01.10 -08 - 05.03. E n g e ls iz Y a şa m
M erk ezi Y a p ım ı Projesine, M ahalli İdareler B ütçe ve M u h a s e b e U su lü Y ö n e tm e liğ in in 3 6 .m ad d esi
gereği ak tarılm ası ve ak tarıla n bu ö d e n e ğ in sö z k o n u s u işin y a p ım ın d a k u lla n ılm a k üzere A ile ve
Sosyal P olitik alar İl M ü d ü rlü ğ ü a d ın a açılan h e sa b a g ö n d e rilm e si
16-) Bir son rak i to p la n tın ın gün ve saatinin belirlen m esi.
17-) K apanış.
p\T H
\
Sayfa 2 / 2
' H a şa n Y IL D IR IM
İl G e n el M eclisi B aşk anı
Download

2014 temmuz ayı meclis gündemi