T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ
K. No.
Karar Tarihi
169
01.09.2014
170
01.09.2014
171
01.09.2014
172
02.09.2014
173
02.09.2014
KARAR ÖZETLERİ
imar ve Bayındırlık Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; ilimiz
Merkez İlçe Şenler Köyündeki Kocağı Pınarı ve Çınar Deresi mevkiinde bulunan hanelerin ulaşımını sağlayan mevcut yolun
kadastro haritalarında yapılan inceleme neticesinde kadastro yolu olduğu ve köy içi yol olarak hizmet yapılmakta olup, yol
ağına alınmasına gerek olmadığına; Yeşiltepe Köyü Karacataş Mahallesi ile Düzçam Köyü arasında ulaşımın kısa yoldan
yapılmasını sağlayan 2 km.lik yolun 1.km.sinde kayalık olan yaklaşık 200-250 metre kısmı kırıcı (excavatör) ve dozer
çalışılarak genişletildiğinde yol ağına alınması düşünülen bu yol ileriye dönük olarak ekonomik katkı sağlayacağı için, 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b maddesi gereğince İl Özel İdaresinin yol ağına alınmasına.
İdari İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; Karabük İli Merkez İlçesi
Kadıköy Beşirağa Mahallesine isalesi öngörülen Q=0,111 lt/sn verimli “Gölevi” membasının Q=0,100 lt/sn.lik kısmının
Karabük İli Merkez İlçesi Kadıköy Beşirağa Mahallesine içme suyu ihtiyacı olarak ve geriye kalan Q=0,011 lt/sn lik kısmının da
kaynak ve devamındaki doğal hayatın canlılığını koruyabilmesi ve bitki ve hayvanların su ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla doğaya
bırakılacak şekilde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b maddesi ile 10/f maddesi ve tahsise ilişkin diğer tüm mevzuat
hükümlerine uyulmak kaydıyla içmesuyu ihtiyacı olarak tahsisine.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; Karabük
İli Bulak Köyü sınırları dahilindeki Mencilis mağarasının giriş gezi ücretleri belirleme zamanının son ücret belirleme
zamanı olan 06.08.2013 tarihini takip eden yılın aynı tarihleri olması gerektiğinden bu nedenle giriş gezi ücretlerinin 2014
yılı için 06.08.2014 tarihinden başlamak ve geçerli olmak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 maddesinin (o)
bendi uyarınca, giriş gezi ücretinin çevredeki emsal turistik işletmelerdeki uygulamalar da dikkate alınarak hakkaniyete
uygun şekilde 1 yıl süre için tam 4,00 TL, öğrenci-asker 3,00 TL olarak belirlenmesine.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununa dayanılarak çıkartılan, “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in”
9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası ve aynı Yönetmeliğin 10’uncu ve 11’inci maddeleri uyarınca, iki adet 12 dereceli Kaloriferci
kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 5’inci dereceli Mimar ve 1 adet 5’inci dereceli Tekniker kadrosu ihdas edilmesi, ihdas edilecek 1 adet
5’nci dereceli Mimar kadrosu ile 1 adet 5’inci dereceli Tekniker kadrosuna karşılık, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36’ncı
maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi uyarınca, tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına karar
verilmesi ve sözleşme ücretinin belirlenmesi hususunun İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince, İdari İşler Komisyonu
ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun en kısa sürede karara
bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz
Yenice İlçesi Çakıllar Köyü ile Yortan Beldesi Çengeller Mahallesi arasındaki yaklaşık 1 km.lik yolun bakım ve onarımının
yapılması için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b maddesi gereğince İl Özel İdaresinin yol ağına alınmasına.
Sayfa 1 / 5
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ
174
02.09.2014
175
02.09.2014
176
03.09.2014
177
03.09.2014
178
03.09.2014
179
04.09.2014
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonunca
hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz Ovacık İlçesi ile ilgili olarak; Köy muhtarlıklarınca sosyal amaçlı kullanılan
okullarımızın sayısı 11, az hasarlı kullanılabilir durumda olan okulların sayısı da 11, yıkılmış sadece bahçesi olan okul sayısı
3 tane, hasarlı, bakımsız ve kullanılamaz durumda olan okul sayımız da 14 tane olup, tamamı 39 tanedir. Köylerimizin
ekonomik ve sosyal gelişmeleri, halkın yaş ortalaması ve nüfus artış oranları dikkate alındığında bundan sonraki yıllarda
mevcut arsa ve okul binalarının Milli Eğitim tarafından kullanılamayacağı tespit edilmiştir. Söz konusu okul, lojman ve
arsaların kamu yararına değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılarak halkın yararına kullanılması gerektiği Meclisin
bilgisine sunulmuştur.
İdari İşler Komisyonu, Tarım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; Çevre ve
doğal hayatın korunması ve insan sağlığına duyarlılık bu konuda görev yetki ve sorumluluk üstlenenler başta olmak üzere
her insanın bir görevi ve sorumluluğudur. İnsani bir hassasiyet ve duyarlılıkla konunun sürekli gündemden tutulması, takip
ve denetimlerin izlenip kamuoyunun bilgilendirilmesi için de gerekli tedbirlerin alınıp, çalışmalar yapılmasının gerekli ve
zorunlu olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Bahse konu sanayi kuruluşlarınca çevre ve insan sağlığına zarar verilip
verilmediği, idarelerce yapılan denetimler ve uygulanan idari yaptırımlar konusu İl Genel Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz
Eskipazar İlçesi Adiller Köyü Merkez Mahalle Köy içi yaklaşık 300 metre yolun köy merkezinde olması, kadastro yolu
olması ve köy içi sınırlarının yol ağı dahilinde sayılması nedeni ile İl Özel İdare yol ağına alınmasına gerek olmadığına.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz
Eskipazar İlçesi Aslanlar Köyü Gevrekler Mahallesi ile Ortaköy Yeniköy mahallesi arasındaki 1.750 metre yolun bakım ve
onarımının yapılması için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b maddesi gereğince İl Özel İdaresinin yol ağına
alınmasına.
Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; 2015-2019 yıllarını kapsayan III. Stratejik planla ilgili
yapılan değerlendirmeler gerekse plana ilavesinin uygun olacağı bildirilen ve yukarıda maddeler halinde sayılan hususlarla
ilgili olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde incelemeye konu 2015-2019 yıllarını kapsayan III. Stratejik
planın 16.maddesine ek olarak (f) bendi eklenerek “Merkez ve Eskipazar İlçeleri sınırında bulunan Dede Yaylası mevkiinde
Bahattin Gazi Türbesine ulaşım için gerekli yolların asfalt olacak şekilde yapılmasının sağlanması ile buranın kültür ve
turizme açılacak şekilde altyapının sağlanması” ibaresinin eklenerek aşağıda maddeler halinde bahsedilen hususların da
ilavesi yapılmak suretiyle, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesinin (a) bendi gereği kabulüne.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;
İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde bulunan, tapuda; 10-11-2 Pafta, 141 Ada, 41-55 Parsellerde, mülkiyeti
''Seyfettin ARSLAN'' adına kayıtlı taşınmazlar üzerine, “Yurt Alanı” faaliyetine yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar
Planının taşınmaza ait dosyada bazı eksiklikler olduğundan bu haliyle kabul edilmesinin uygun olmadığına, eksiklikler
tamamlandığı takdirde konunun İl Genel Meclisi gündemine gelmesi halinde yeniden değerlendirilmesine.
Sayfa 2 / 5
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ
180
04.09.2014
181
04.09.2014
182
05.09.2014
183
05.09.2014
184
05.09.2014
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz Safranbolu
İlçesi Bostanbükü Köyünde bulunan, tapuda: 141 Ada, 2 Parsel no'da kayıtlı taşınmaz üzerine “Yurt Alanı” faaliyetine
yönelik olarak hazırlatılmış bulunan 1 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar
planının kurumlardan gelen yazılardaki belirtilen hususlara ve tüm mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanması şartıyla,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 10/c fıkrası gereğince onaylanmasına.
Karabük İli Ovacık İlçesi Soğanlı Köyü Merkez Mahallesine isalesi öngörülen Q=0,080 lt/sn verimli “Kızılcaoluk”
membasının Q=0,070 lt/sn.lik kısmının tahsisi için 16.07.2014 tarihinde köylere asılan ilana, ilan süresi içinde herhangi bir
itiraz bulunmadığından “Kızılcaoluk” membasının Q=0,070 lt/sn.lik kısmının bahsi geçen Mahalleye içmesuyu ihtiyacı
olarak, kalan Q=0,010 lt/sn.lik kısmının da doğal hayatın devamlılığı için doğaya bırakılacak şekilde tahsis edilip
edilmemesinin, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince İdari İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu
tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ekim ayında karara bağlanmak üzere İl Genel
Meclisine sunulmasına.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari İşler Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; 1-İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke
ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası ve aynı Yönetmeliğin 11.maddesi uyarınca, iki adet
12 dereceli Kaloriferci kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 5’inci dereceli Mimar ve 1 adet 5’inci dereceli Tekniker kadrosu
ihdas edilmesi, ihdas edilecek 1 adet 5’nci dereceli Mimar kadrosu ile 1 adet 5’inci dereceli Tekniker kadrosuna karşılık,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36’ncı maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi uyarınca, tam
zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına, 2- 5’inci dereceli mimar kadrosuna karşılık çalıştırılacak olan tam zamanlı
sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerinin, 1.950,00 TL. ve 5’inci dereceli tekniker kadrosuna karşılık çalıştırılacak olan
tam zamanlı sözleşmeli personelin sözleşme ücretinin, 1.660,00 TL. olarak belirlenmesine.
İlimiz Eflani İlçesi Akçakese Köyüne isalesi düşünülen ve aynı köy sınırlarında 134 Ada 3 nolu Parselde kalan memba şahıs arazisi
olduğundan; adı geçen parselde durum haritasında gösterildiği gibi a=926,43 m2 alanda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f
maddesi gereğince İl Özel İdaresi lehine İrtifak Hakkı tesis edilmesi ve İrtifak Hakkı tesis edilen bu alandaki kaynak suyunun
(Ketengölü membası) Eflani İlçesi Akçakese Köyüne tahsis edilip edilmemesinin, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi
gereğince İdari İşler Komisyonu Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde
incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ekim ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İlimiz Safranbolu İlçesi Ovacuma köyü Akkışla Mahallesi Sofular mevkiine isalesi düşünülen ve aynı köy sınırlarında 214 Ada 8 nolu
Parselde kalan memba şahıs arazisi olduğundan; adı geçen parselde durum haritasında gösterildiği gibi a=280,86 m2 alanda 5302 sayılı
İl Özel İdaresi Kanununun 10/f maddesi gereğince İl Özel İdaresi lehine İrtifak Hakkı tesis edilmesi ve İrtifak Hakkı tesis edilen bu
alandaki kaynak suyunun (Değirmendere membası) Safranbolu İlçesi Ovacuma köyü Akkışla Mahallesi Sofular mevkiine tahsis edilip
edilmemesinin, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince İdari İşler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve
Bayındırlık Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ekim ayında karara bağlanmak
üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
Sayfa 3 / 5
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ
185
05.09.2014
186
05.09.2014
187
05.09.2014
188
05.09.2014
189
05.09.2014
190
05.09.2014
Ovacık Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Proje ortağı bulunduğumuz “Karagöl Turizme Kazandırılıyor” projesinin
uygulama alanı içinde bulunan Ovacık İli Küçüksu Köyü dahilindeki, 154/1-154/3-153/15-153/16 ada ve parsel numaralı
taşınmazların kamulaştırılması için; İl Encümeninin 27/08/2014 tarih ve 126 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış olup,
bahse konu taşınmazların 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 10/f maddesi gereğince kamulaştırılması hususunun, İl Özel
İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından detaylı
bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ekim ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde bulunan, mülkiyeti Ali İhsan ÇİFTÇİ adına kayıtlı, tapuda; 11 Pafta, 144 Ada, 4 Parsel
no'da kayıtlı taşınmaz üzerine “Ticaret Alanı” faaliyetine yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar Planı yapılıp yapılmaması
hususunun, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde
incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ekim ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
Karabük İli Yenice İlçesi Kuzdağ Köyüne isalesi öngörülen Q=1,250 lt/sn verimli “Orman Suyu” membasının Q=0,571
lt/sn.lik kısmının tahsisi için 27.11.2013 tarihinde köylere asılan ilana, ilan süresi içinde herhangi bir itiraz bulunmadığından
“Orman Suyu” membasının Q=0,571 lt/sn.lik kısmının bahsi geçen Köye içmesuyu ihtiyacı olarak, kalan Q=0,224 lt/sn.lik
kısmının doğal hayatın devamlılığı için doğaya bırakılmasına ve Q=0,455 lt/sn.lik kısmının da Orman İşletme deposuna
aktarılacak şekilde tahsis edilip edilmemesinin, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince İdari İşler Komisyonu ile
Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ekim ayında karara
bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İlimiz Eflani İlçesi Esencik Köyünün yeni yapılan karayolu ile eski karayoluna bağlanan 400 metre uzunluğundaki yolun bakım ve
onarımının yapılabilmesi için Özel İdaremizin yol ağına alınıp alınmamasının, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve
hazırlanacak raporun Ekim ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İlimiz Eskipazar İlçemize bağlı köylerimizde taşımalı sistem veya öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan okullarımızın,
lojmanlarımızı, okul bahçelerinin durumlarını incelemede bu binaların ve arsalarının nasıl değerlendirilebileceğini,
halkımızın hizmetine veya ekonomiye nasıl kazandırılabileceğinin araştırılması hususunun, İl Özel İdaresi Kanununun 16.
maddesi gereğince, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu ile Gençlik ve
Spor Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ekim ayında İl Genel Meclisinin
bilgisine sunulmasına.
İlimiz Yenice İlçesi Çeltik Köyü ile yaklaşık 4 km. olan Yamaç bağlantı yolunun bakım ve onarımının yapılabilmesi için Özel
İdaremizin yol ağına alınıp alınmamasının, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ekim ayında
karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
Sayfa 4 / 5
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ
191
05.09.2014
192
05.09.2014
193
05.09.2014
194
05.09.2014
195
05.09.2014
196
05.09.2014
İlimiz Safranbolu İlçesi Yörük Köyü mezarlık altında alt yol olarak bilinen ve Yukarı Mahalleye giden yolun temizlenerek
sarı malzeme ile sağlıklaştırılmasına, kilitli taş döşenmesine ihtiyaç duyulduğu ile ilgili İl Genel Meclisinde sözlü açıklama
yapılması ve MHP grubuna yazılı bildirimde bulunulması hususunda, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18. maddesi
gereğince konunun Valilik Makamına arz edilmesine.
İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Kirpe deresi üzerinde daha önce programa alınarak yapılması kararlaştırılan, fizibilite
raporları çıkartılarak Bakanlık tasdikinden geçen, ihale aşamasına gelen sulama göleti ile ilgili gelişmeler hakkında ve ayrıca
30.000 m olarak sözü verilen parke taşı konusundaki gelişmeler hakkında bilgi verilmesi ile ilgili İl Genel Meclisinde sözlü
açıklama yapılması ve MHP grubuna yazılı bildirimde bulunulması hususunda, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18.
maddesi gereğince konunun Valilik Makamına arz edilmesine.
İlimiz Safranbolu İlçesi Kuzyaka Köseler Köyünde yapılmakta olan köy konağı zemininin çürük olduğu, gerekli zemin
etüdünün yapılmadığı, bu bölgede heyelan olduğu, okul bahçesi istinat duvarının sağlıksız, içi boş yapılıp dışının derzle
kapatıldığı vatandaşlar tarafından ifade edilmektedir. Konunun kamu yararı ve zararı bakımından incelenmesini, ileriki
zamanlarda ortaya çıkması muhtemel olumsuzluklar hakkında tedbir alınması konusu ile ilgili İl Genel Meclisinde sözlü
açıklama yapılması ve MHP grubuna yazılı bildirimde bulunulması hususunda, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18.
maddesi gereğince konunun Valilik Makamına arz edilmesine.
İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy 125. Jandarma Er Eğitim Alayı’nın kanalizasyon giderinin açıktan aygaz tesisi önündeki Zincirlikuyu
Deresine açıktan aktığı, insan ve çevre sağlığı için zararlı olan bu uygulamanın önüne geçilmesi, 5-6 yıldır yapılan şikayet ve
müracaatlardan netice alınamadığı, girişimlerin sonuçsuz kaldığı, ayrıca Safranbolu gezi turizmini de olumsuz etkilediği belirtilmekte
olup, konunun incelenmesi hususunun, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ekim
ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İlimiz Safranbolu İlçesi İncekaya Seyir Terası ile ilgili olarak Özel İdaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Safranbolu
Kaymakamlığına 16.06.2014 tarihinden yazı yazıldığı bilinmektedir. Ancak konu ile ilgili bugüne kadar olumlu, olumsuz bir
cevap alınamamış olduğu anlaşılmakta olup, ilgili mevzuat hükümlerine uyulmamasının sorumluluğu ve hukuki neticeleri
dikkate alındığında meclis kararlarının yerine getirilmesi bakımından konunun ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiği
konusu ile ilgili İl Genel Meclisinde sözlü açıklama yapılması ve MHP grubuna yazılı bildirimde bulunulması hususunda,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18. maddesi gereğince konunun Valilik Makamına arz edilmesine.
İlimiz Eskipazar İlçesi Köyceğiz Köyü Taşlıköy Mahallesi ile Çetiören arasında mevcut bulunan yaklaşık 800 metre yolun bakım ve
onarımının yapılabilmesi için Özel İdaremizin yol ağına alınıp alınmamasının, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve
hazırlanacak raporun Ekim ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
Sayfa 5 / 5
Download

2014 yılı eylül ayı il genel meclisi karar özetleri