T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ
K. No.
Karar Tarihi
228
03.11.2014
229
03.11.2014
230
04.11.2014
231
05.11.2014
232
06.11.2014
233
06.11.2014
234
07.11.2014
KARAR ÖZETLERİ
Yurtdışına gidecek olan İl Genel Meclis Üyesi Metin ÇAKIR’ın Kasım ayı toplantıları için verdiği izin dilekçesine istinaden izinli
sayılması hususu işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesi uyarınca; İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı için 22.000.000,00.-TL
Gelir, 22.000.000,00.-TL Gider olarak tahmin edilerek hazırlanmış olan Bütçe Tasarısı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.
maddesi gereği hazırlanan İl Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Planının 04.11.2014 gününden itibaren 5 gün içinde detaylı bir şekilde
incelenmek üzere İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.
İdari İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; Karabük İli Eflani İlçesi Acıağaç Köyü
Gökçeoğlu Mahallesine isalesi öngörülen Q=0,200 lt/sn verimli “Büngüldeyik” membasının Q=0,120 lt/sn.lik kısmının Karabük İli
Eflani İlçesi Acıağaç Köyü Gökçeoğlu Mahallesine içme suyu ihtiyacı olarak ve geriye kalan Q=0,080 lt/sn lik kısmının da kaynak ve
devamındaki doğal hayatın canlılığını koruyabilmesi ve bitki ve hayvanların su ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla doğaya bırakılacak
şekilde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b maddesi ile 10/f maddesi ve tahsise ilişkin diğer tüm mevzuat hükümlerine uyulmak
kaydıyla içmesuyu ihtiyacı olarak tahsisine.
İdari İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 11,64 ve Geçici 21.maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/l maddesi ve İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının
sağlanmasında önemli bir görev ifa edecek olması hasebiyle 1 adet 1.dereceli İç Denetçi Kadrosunun 5.dereceli İç Denetçi Kadrosu
olarak değiştirilmesine.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz Eskipazar
Söbüçimen Köyü Merkez Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki bahse konu yol, İl Özel idaresinin yol ağında olduğundan dolayı ayrıca
yol ağına alınmasına gerek olmadığına.
İlimiz Merkez İlçeye bağlı Karaşar Köyü ile Eskipazar Söbüçimen Köyü Doğucular Mahallesi, Karaşar Köyü Kuşburuncuk Mahallesi
ile Eskipazar Doğancılar Köyü Demirciler Mahalleleri arasındaki yolların bakım ve onarımının yapılabilmesi için, 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanununun 6/b maddesi gereğince İl Özel İdaresinin yol ağına alınmasına.
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan
rapor doğrultusunda; İlimizin tüm ilçeleri ile ilgili olarak; İlçemize bağlı köylerimizde Etkin etkili ve süratli işlem yapılabilmesi için,
özellikle kapalı durumda olan köy okullarımızın acilen İl Özel İdarelerine devrinin uygun olacağı, okul bina lojman ve arsalarının
öncelikle kamu yararına uygun olarak ekonomiye katkı sağlayacak şekilde değerlendirilip kullanıma sunulmaları, ihtiyacı olan köy
muhtarlıklarına bakım ve onarımları yapılmak şartı ile sosyal amaçlı kullanılmak üzere, sözleşme yapılarak İl Genel Meclisi kararı ile
tahsisinin uygun olacağı, afete uğramış mağdur vatandaşlara geçici süre ile tahsis edilmesinin uygun olacağı, istekli ve ihtiyaç sahibi
vatandaşlara kira bedeli karşılığı tahsislerin yapılabileceği, çeşitli kurum ve kuruluşlara kamp misafirhane dinlenme tesisi şeklinde
kiralanabileceği, gençlik ve spor hizmetlerinde kamp ve izci evi olarak değerlendirilebilecekleri gibi, toplantı, seminer ve yaygın eğitim
kurs faaliyetlerinde değerlendirilebileceği ve ekonomiye kazandırılarak halkın yararına kullanılması gerektiği Meclisin bilgisine
sunulmuştur.
Sayfa 1 / 5
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ
235
10.11.2014
236
10.11.2014
237
11.11.2014
238
11.11.2014
239
11.11.2014
240
12.11.2014
241
12.11.2014
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde
bulunan, tapuda; 12 Pafta, 150 Ada, 17 Parsel no'da kayıtlı taşınmaz üzerine “Yurt Alanı” faaliyetine yönelik hazırlatılmış bulunan 1
adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 2 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının tüm kurumlardan gelen yazılarda belirtilen
şartlara ve tüm mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanması şartıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 10/c fıkrası
gereğince onaylanmasına.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde
bulunan, tapuda; 150 Ada,7- 9 Parsel no'da kayıtlı taşınmazlar üzerine “Yurt Alanı” faaliyete yönelik olarak hazırlatılmış bulunan 1 adet
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 2 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının tüm kurumlardan gelen yazılarda belirtilen şartlara ve
tüm mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanması şartıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 10/c fıkrası gereğince
onaylanmasına.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü
Köyünde bulunan tapuda; 14 Pafta, 159 Ada, 9 Parsel no'da kayıtlı taşınmaz üzerine “Konut Amaçlı” faaliyete yönelik olarak
hazırlatılmış bulunan Uygulama ve Nazım İmar Planının kat adedinin Bostanbükü Köyünün daha önceki planlamalarda 4 kat
uygulandığından plan bütünlüğünü bozmaması amacıyla ve kamu terki yeterli görülmediğinden kabul edilmesinin uygun olmadığına.
İlimiz Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi(a)'da kayıtlı yazısı ekinde alınan Seferler Köyü Muhtarlığının ilgi(b)'de
kayıtlı dilekçesinden; İl Genel Meclisinin Nisan 2013 tarihinde 80 karar no'su ile onayladığı Memba Tahsis Kararına konu "Çorakyeri"
Membasının ve 05/09/2013 tarihli Limit İçmesuyu Tahsis Belgesi ile ünitemizin hala kullanımında olan "Yağyeri" Membasının ekli Köy
Kararında bulunan hanelere ayrı ayrı tahsis edilip edilmemesinin, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince İdari İşler
Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun en kısa sürede karara
bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İdari İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; İl Özel İdaresi lehine irtifak hakkı tesis
işlemleri tamamlandığında; tahsisine karar verilmesi talep edilen toplamda Q=0,160 lt/sn debili olan “Değirmendere” membasının,
tahsise ilişkin diğer tüm mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla, kaynak ve devamındaki doğal hayatın canlılığını koruyabilmesi ve
bitki ve hayvanların su ihtiyacının karşılanabilmesi için başka kaynakların bulunması nedeniyle Q=0,160 lt/sn lik kısmının Karabük İli
Safranbolu İlçesi Akkışla Köyü Sofular Mahallesine, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b maddesi ile 10/f maddesi ve tahsise
ilişkin diğer tüm mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla içmesuyu ihtiyacı olarak tahsisine.
İdari İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; Karabük İli Eskipazar İlçesi Kapucular
Köyüne isalesi öngörülen Q=0,400 lt/sn verimli “Kuzupınarı” membasının Q=0,390 lt/sn.lik kısmının tahsisi için 02.09.2014 tarihinde
köylere asılan ilana, ilan süresi içinde herhangi bir itiraz bulunmadığından “Kuzupınarı” membasının Q=0,390 lt/sn.lik kısmının bahsi
geçen Köye içmesuyu ihtiyacı olarak, kalan Q=0,010 lt/sn.lik kısmının doğal hayatın devamlılığı için doğaya bırakılacak şekilde, 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b maddesi ile 10/f maddesi ve tahsise ilişkin diğer tüm mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla
içmesuyu ihtiyacı olarak tahsisine.
İdari İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; Karabük İli Yenice İlçesi Ören Köyüne isalesi
öngörülen Q=1,000 lt/sn verimli “Karapınar” membasının Q=0,900 lt/sn.lik kısmının tahsisi için 22.08.2014 tarihinde köylere asılan ilana, ilan
süresi içinde herhangi bir itiraz bulunmadığından “Karapınar” membasının Q=0,900 lt/sn.lik kısmının bahsi geçen Köye içmesuyu ihtiyacı
olarak, kalan Q=0,100 lt/sn.lik kısmının doğal hayatın devamlılığı için doğaya bırakılacak şekilde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b
maddesi ile 10/f maddesi ve tahsise ilişkin diğer tüm mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla içmesuyu ihtiyacı olarak tahsisine.
Sayfa 2 / 5
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ
242
13.11.2014
243
13.11.2014
244
13.11.2014
245
19.11.2014
246
25.11.2014
247
25.11.2014
Karabük İli Ovacık İlçesi Avlağıkaya Köyüne isalesi öngörülen Q=3,00 lt/sn verimli “Çağlayan Deresi” membasının çıktığı arazi özel
kişiler adına tapulu olmadığından Q=3,00 lt/sn verimli “Çağlayan Deresi” membasının Q=1,00 lt/sn.lik kısmının adı geçen köye
içmesuyu ihtiyacı olarak, kalan Q=2,00 lt/sn.lik kısmının doğal hayatın devamlılığı için doğaya bırakılacak şekilde tahsis edilip
edilmemesinin, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince İdari İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından
detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ocak ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
ENBATI A.Ş.nin dilekçesinde Hamzalar Mevkiinde bulunan Regülatör Kontrol Binasının su ihtiyacı için Belediye hattından su
verilemediğinden mevcut şebekemizden sayaç takmak suretiyle kendi hattına içme suyu talebinin, İl Özel İdaresi Kanununun 16.
maddesi gereğince İdari İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak
raporun Ocak ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz Ovacık İlçesi Merkez Mahallesi, tapunun 120 Ada, 50 parselinde kayıtlı bulunan 3.108,93 m2
yüzölçümlü taşınmazın, (Ovacık hapishanesinin) devamlı göçveren ve küçük olan ilçenin ekonomisine katkıda bulunmak, istihdamı
geliştirmek ve aynı zamanda atıl durumda kalacak bina ve müştemilatını ekonomiye yeniden kazandırmak amacıyla idaremiz tarafından
tarım, kültürel ve görev alanımıza giren konularda kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi ve 5302 sayılı
İl Özel idaresi Kanununun 10. Maddesinin (f) bendi gereğince satın alınması hususunun, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi
gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun en kısa
sürede karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İdaremizce her yıl yapılan araç kiralama hizmeti ihalesine ilişkin iş ve işlemler ile ihale sürecinde geçen zamanı başka diğer işlerde
değerlendirmek, süreklilik arz eden bu araç kiralama hizmetini uygun şartlarda zamanında satın almak, ihalede rekabet ortamının
artırmasını sağlamak amacıyla her yıl satın alınan bu hizmetin 3 yıl süreli satın alınması hususu idaremizin menfaatine olacağı
düşünülmektedir. Bu itibarla, 5302 sayılı yasanın 50 nci maddesi gereğince konuya ilişkin hukuk müşavirliğimizin 17.11.2014 tarh ve
5951 sayılı görüşleri uyarınca; Müdürlüğümüzce yeni yapılacak olan araç kiralama hizmeti işinin 3 yıl süreli olarak satın alınabilmesi
amacıyla 31.12.2017 tarihine kadar 3 yıl süre ile yaygın yüklenmeye girişilmesi hususunun, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi
gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari İşler Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun en
kısa sürede karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İdaremizde uzmanlaşma ve iş bölümünü geliştirmek, 5302 sayılı Kanun ve 3202 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat çerçevesinde verilen
görevlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl Özel İdaresi Teşkilatı”
başlıklı 35’nci maddesi, aynı Kanunun 10.maddesinin (l) bendi ve “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin” 10’uncu maddesi uyarınca, “1 adet, 1’inci dereceli Genel Sekreter Yardımcısı” kadrosu ihdas edilmesi hususunun, İl Özel
İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari İşler Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde
incelenmesine ve hazırlanacak raporun en kısa sürede karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
2014 yılında İl Genel Meclisi tarafından kararlaştırılan ve 2015 yılında da çalıştırılması düşünülen tam zamanlı sözleşmeli personel
kadrolarına dair liste ekte sunulmuş olup, 2015 yılında Karabük İl Özel İdaresinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel ile
sözleşme ücretinin belirlenmesi hususunun, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından
detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ocak ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
Sayfa 3 / 5
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ
248
25.11.2014
249
26.11.2014
250
26.11.2014
251
27.11.2014
252
27.11.2014
253
27.11.2014
254
27.11.2014
255
27.11.2014
256
27.11.2014
2015 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesine ait 12 maddeden ibaret olan BÜTÇE KARARNAMESİ ile 2015 Yılı İl Özel İdare Bütçesi ve ekli
cetvelleri madde madde okunup, her madde için ayrı ayrı oylama yapılarak gideri gelirine denk şekilde 25.500,000.- TL. olarak
belirlenmesine, Karabük İl Özel İdaresinin 2015 yılına ait Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmış olan 2015 Mali Yılı Performans
Planının hazırlandığı şekliyle kabulüne.
İdari İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; İdarenin talebi ve Hukuk Müşavirliği raporu
doğrultusunda idarece her yıl yapılan araç kiralama hizmeti ihalesinin 3 yıllığına yapılmasının idarenin menfaatine olacağının
değerlendirilmesi de dikkate alınarak, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 50.maddesi gereğince; İdaremizce yapılacak araç kiralama
hizmeti işinin 3 yıl süreli olarak satın alınabilmesi amacıyla 31.12.2017 tarihine kadar 3 yıl süre ile yaygın hizmet yüklenilmesine.
İdari İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; Hukuk Müşavirliği raporu da dikkate alınarak
yeniden tahsis kararı verilmesi talep edilen “Çoraksuyu” membasının İl Genel Meclisimizce alınan 02.04.2013 tarih ve 80 nolu kararı ile
Q=0,140 lt/sn lik kısmının Eflani İlçesi Seferler Köyü Kabalar Mahallesine içme suyu ihtiyacı olarak tahsis edilmiş olması ve bahse
konu diğer membaa olan "Yağyeri" membasının ise 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe girmesinden evvel yürürlükte olan
mevzuat hükümlerine göre 05.09.2003 onay tarihli Limit İçmesuyu Tahsis Belgesi ile Q=0,310 lt/sn lik kısmının (tamamının) Eflani
İlçesi Seferler Köyü Kabalar Mahallesine içme suyu ihtiyacı olarak tahsis edilmiş olması nedeniyle bu membalarla ilgili yeni bir tahsis
kararı verilmesine gerek olmadığına.
İdari İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl Özel
İdaresi Teşkilatı” başlıklı 35’nci maddesi, aynı Kanunun 10.maddesinin (l) bendi ve “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmeliğin” 10’uncu maddesi uyarınca, “1 adet, 1’inci dereceli Genel Sekreter Yardımcısı” kadrosu ihdas edilmesine.
İlimiz Merkez İlçesi Bulak Köyünde bulunan, tapuda; 12 Pafta, 1648 Parsel no'da kayıtlı taşınmaz üzerine “Konut Amaçlı” faaliyetine
yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar Planı yapılıp yapılmaması hususunun, İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi gereğince İmar
ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ocak ayında
karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyünde bulunan, tapuda; F29-d-05-b-2 Pafta, 129 Ada, 51 Parsel no'da kayıtlı taşınmaz üzerine
“Birden Çok Konut Amaçlı” faaliyete yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar Planı yapılıp yapılmaması hususunun, İl Özel İdaresi
Kanununun 16. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve
hazırlanacak raporun Ocak ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İlimiz Safranbolu İlçesi Yazıköy Köyünde bulunan, tapuda; F29-d-05-b-1/1 Pafta, 128 Ada, 24 Parsel no'da kayıtlı taşınmaz üzerine “
Tercihli Konut ” faaliyetine yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar Planı yapılıp yapılmaması hususunun, İl Özel İdaresi Kanununun
16. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve
hazırlanacak raporun Ocak ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
İlimiz Safranbolu İlçesi Bostanbükü Köyünde bulunan, tapuda; 14 Pafta, 114 Ada, 26 Parsel no'da kayıtlı taşınmaz üzerine “Spor Tesisi
Alanı” faaliyetine yönelik olarak Uygulama ve Nazım İmar Planı yapılıp yapılmaması hususunun, İl Özel İdaresi Kanununun 16.
maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Ocak ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine
sunulmasına.
İl Genel Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 192 sayılı kararına esas soru önergesi üzerine, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel
Müdürlüğünce verilen 07.11.2014 tarih ve 693123 sayılı cevabi yazı İl Genel Meclisinin bilgisine sunulmuş ve müzakere edilmiştir.
Sayfa 4 / 5
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ
257
28.11.2014
258
28.11.2014
259
28.11.2014
260
28.11.2014
44.78.34.00-01.1.2.1.10-5-06.5 "Konarı Yürüyüş Parkuru Yapımı" harcama kaleminde bulunan 100.000,00-TL'nin, söz konusu yapım
işi Bakanlık tahsisli ödenek ile yapılacağından, 100.000,00 TL ve 44.78.00.62.05-01.1.1.00-05-03.08 " Gayrimenkul Mal Bakım ve
Onarım Giderleri" harcama kaleminden kullanılmayacağı anlaşılan 25.000,00-TL ödenek ile birlikte toplam 125.000,00 TL ödeneğin
44.78.33.00-01.3.1.00-05-01.01. "Memur Maaş Ödemeleri" harcama kalemine, 44.78.00.62.02-01.1.1.00-05-01.01 "Memur Maaşları"
harcama kaleminden 50.000,00-TL ödeneğin de Eflani İlçesi Karacapınar Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı harcama kalemine
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği aktarılması hususunun, İl Özel İdaresi Kanununun 16.
maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun en kısa sürede karara
bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
Tarım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz Ovacık İlçesi Merkez Mahallesi, tapunun 120
Ada, 50 parselinde kayıtlı bulunan 3.108,93 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 5018 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince bedelsiz devrinin
sağlanması, olmadığı takdirde ise taşınmazın doğrudan 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre satın alınmasına.
Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda; 44.78.34.00-01.1.2.1.10-5-06.5 " Konarı Yürüyüş Parkuru Yapımı"
harcama kaleminde bulunan 100.000,00-TL'nin, söz konusu yapım işi Bakanlık tahsisli ödenek ile yapılacağından, 100.000,00 TL ve
44.78.00.62.05-01.1.1.00-05-03.08 " Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri" harcama kaleminden kullanılmayacağı anlaşılan
25.000,00-TL ödenek ile birlikte toplam 125.000,00 TL ödeneğin 44.78.33.00-01.3.1.00-05-01.01. " Memur Maaş Ödemeleri " harcama
kalemine, 44.78.00.62.02-01.1.1.00-05-01.01 "Memur Maaşları" harcama kaleminden 50.000,00-TL ödeneğin de Eflani İlçesi
Karacapınar Köyü Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.
maddesi gereği aktarılmasına.
İlimiz ve bağlı İlçelerinde Kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerinden; Merkez İlçe Mütevelli
Heyetinde: Faruk KARTAL- Ümit KÜÇÜKAY, Safranbolu İlçesi Mütevelli Heyetinde: Celal KANDAK-Hüseyin ÜNAL, Yenice İlçesi
Mütevelli Heyetinde: Muzaffer ŞIK-Ahmet MISIRLI, Eflani İlçesi Mütevelli Heyetinde: Zeki SELİM- Metin KILIÇ, Eskipazar İlçesi
Mütevelli Heyetinde: Ali YURTOĞLU-İsmail GÜVEN ve Ovacık İlçesi Mütevelli Heyetinde: Recep DEMİRCİ-Raşit HASTÜRKNurettin AYRILMA’nın 2015 yılı faaliyet dönemi için görevlendirilmesine.
Sayfa 5 / 5
Download

2014 yılı kasım ayı il genel meclisi karar özetleri