ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI
ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
KUZEY EGE
HAVZASI SU
KALİTESİ İZLEME
RAPORU
İlkbahar Dönemi
2014
Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme
Programı
Mayıs, 2014
İLKBAHAR
1
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
KUZEY EGE (BAKIRÇAY) HAVZASI, BAKIRÇAY NEHRĠ
1. GĠRĠġ
2011 yılı Hükümet Programı ve Orta Vadeli Program (2012-2014) kapsamında “Çevrenin
Korunması” önemli ve öncelikli bir politika olarak belirlenmiĢtir. Söz konusu program
kapsamında, çevrenin korunması politikasının desteklenmesi için çevre mevzuatının etkin
uygulanması ve ölçüm, izleme, denetim, kontrol ve raporlama altyapısının etkinleĢtirilmesi
önceliklerine yer verilmiĢtir. Bu doğrultuda; Bakanlığımızca 2013-2017 yılları faaliyetlerini
içeren Stratejik Plan hazırlanmıĢ olup hedef 2.14’de alıcı ortam izleme faaliyeti yer
almaktadır. Ayrıca, 644 sayılı (648 sayılı değiĢiklikle) KHK gereği alıcı ortamları izlemek,
buna iliĢkin altyapıyı oluĢturmak gerekmektedir.
Bu kapsamda Daire BaĢkanlığımızca 2012 yılında Evsel ve Endüstriyel Kirlilik Ġzleme
Programı (EKĠP) (2012-2013) hazırlanarak, Ergene, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay
Havzalarında mevsimsel izleme çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Yürütülen çalıĢma neticesinde
“Ergene, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay Havzası 2012 Yılı Su Kalitesi İzleme Final
Raporu” yayımlanarak ilgili birimlerimize ve Ġl Müdürlüklerimize kirliliğe karĢı önlemlerin
alınabilmesi amacıyla gönderilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda söz konusu havzalarda mevsimsel
izlenmeye devam edilmesi, Susurluk ve Sakarya Havzalarında da yoğun Ģekilde kirlilik
gözlenmesi neticesinde kirlilik tespitine yönelik nokta belirleme ve alıcı ortam izleme
çalıĢmaları ihtiyacına yol açmıĢtır. Bu kapsamda, ihtiyacın karĢılanmasına yönelik Evsel ve
Endüstriyel Kirlilik Ġzleme Programı (2013-2014) hazırlanmıĢ ve 2013 yılında Ergene, Küçük
Menderes, Gediz, Kuzey Ege Havzalarında su alıcı ortamı etki alanlarında Mobil Su ve Atık
Su Analiz Laboratuvarımız ile mevsimsel izleme, Sakarya ve Susurluk Havzalarında ise
numune alma noktası belirleme çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. 2014 yılında ise; Evsel ve
Endüstriyel Kirlilik Ġzleme Programı (2014-2015) hazırlanarak Ergene, Küçük Menderes,
Gediz, Kuzey Ege, Sakarya ve Susurluk Havzalarında su alıcı ortamı etki alanlarında Mobil
Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarımız ile mevsimsel izleme çalıĢması yapılmakta olup,
sahada yapılması mümkün olmayan parametreler ise Çevre Referans Laboratuvarımızda
incelenmektedir. Yapılan çalıĢmalar sonucu elde edilen veriler Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi
Yönetmeliği
çerçevesinde
değerlendirilmekte,
ayrıca
ilave
parametreler
de
analiz
deilmektedir.
Bu raporda Bakırçay Havzası’nda 2014 yılında ilkbahar dönemi (03-07.03.2014) kapsamında
yapılan izleme çalıĢma sonucu elde edilen bulgular ve 2012-2014 yılı ile karĢılaĢtırması yer
almaktadır.
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
2
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
2. HAVZAYA GENEL BAKIġ
Kuzey Ege Havzası’nın en önemli alt havzalarından birini Bakırçay Nehri oluĢturmaktadır.
Kocadağ eteklerinden doğan Gelenbe Deresi’nin Karakurt boğazından geçerek Kırkağaç
Ovası’na girmesiyle birlikte Bakırçay adını alan nehrin uzunluğu yaklaĢık 120 km’dir. En
önemli kolu olan Yağcılar Çayı ile Kınık civarında birleĢen Bakırçay, Bergama yakınlarından
geçerek Çandarlı Ġlçesi yakınlarından Ege Denizi’ne dökülür. Havzada, Manisa ve Ġzmir illeri
bulunmaktadır. Kuzey Ege Havzası’nın en önemli akarsularından olan Bakırçay Nehri (ġekil
1) evsel kirlilik baskısı altındadır. Kuzey Ege Havzası’nın önemli bir alt havzası olan
Bakırçay Havzası’nda çevresel kirlilik açısından önem arz eden endüstriyel faaliyetlerden
birisi, Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan kömür madenciliğidir. Ġlçede Türkiye Kömür
ĠĢletmeleri Kurumu’na bağlı Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü ile irili ufaklı birçok özel
maden iĢletmesi yer almaktadır. Havzada, zeytin, sebze ve meyve tarımı yaygındır.
Bergama’da taĢ ocakları ve salça fabrikaları bulunmaktadır. Manisa Soma’da Termik Santral
yer almaktadır.
ġekil 1. Bakırçay Nehri
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
3
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
3. ĠZLEME KOORDĠNATLARI
Kuzey Ege Havzasında izleme noktaları Çizelge 1 ve Ek 1 ile gösterilmektedir.
Çizelge 1. Kuzey Ege Havzası Örnekleme Noktaları
ĠSTASYON
NO
ĠSTASYON
ADI
ĠL
ĠZLEME NOKTASI
KOORDĠNATLARI
ÖRNEKLEME NOKTASI
X
ĠZLEME
TĠPĠ
Y
BÇ-01
KOCAÇAY
MANĠSA
MANĠSA BALIKESĠR D565
YOLU ÜZERĠ, MEMBAA
N39°15ʹ.35.0’’, E027°53ʹ.30.7’’
Gözetimsel
BÇ-02
BAKIRÇAY
MANĠSA
SOMA GĠRĠġĠ
N39°10ʹ.39,6’’ , E027°39ʹ.25.2’’
Gözetimsel
BÇ-03
BAKIRÇAY
MANĠSA
SOMA ÇIKIġI, TURGUTALP
BELEDĠYESĠ BAKIRÇAY
KÖPRÜSÜ
N39°11ʹ.31.1’’, E027°34ʹ.0.03’’
Operasyonel
BÇ-04
BAKIRÇAY
ĠZMĠR
ĠZMĠR ĠLĠ GĠRĠġĠ MANĠSA
ĠLĠ ÇIKIġI KARADERE
BĠRLEġĠM ÖNCESĠ
N39°07 ʹ.55.7’’ E027°22ʹ.17.4’’
Gözetimsel
BÇ-05
BAKIRÇAY
ĠZMĠR
N39°06.54.6’’ E027°19ʹ.464’’
Operasyonel
BÇ-06
BAKIRÇAY
ĠZMĠR
N39°04ʹ.56.3’’ E027°12ʹ.40.02’’
Operasyonel
BÇ-07
BAKIRÇAY
ĠZMĠR
N39°03ʹ.12.4’’ E027°06ʹ.39.4’’
Operasyonel
BÇ-08
BAKIRÇAY
ĠZMĠR
N39°57ʹ.21.8’’, E027°00ʹ.40.8’’
Gözetimsel
KINIK ÇIKIġI, BERGAMA
ÖNCESĠ KARADERE
BĠRLEġĠM SONRASI
BERGAMA DERESĠ
BĠRLEġĠM SONRASI,
SĠNDEL YOLU KÖPRÜSÜ,
BERGAMA CEZAEVĠ
ARKASI
BERGAMA ÇIKIġI,
EĞRĠGÖL KÖYÜ, ĠZMĠR
BERGAMA KARAYOLU
ÇANDARLI BAKIRÇAY
KÖPRÜSÜ DENĠZE
DÖKÜLMEDEN ÖNCE
4. SU KALĠTESĠ
4.1. 2014 yılı Ġlkbahar Dönemi Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Bakırçay Havzası 2014 yılı ilkbahar dönemi su kalitesi sonuçlarına bakıldığında Yüzeysel Su
Kalitesinin Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, nehir genel olarak amonyum azotu, nitrit
azotu, toplam fosfor, TKN, BOĠ ve KOĠ parametrelerinde IV. Sınıf su kalitesinde görülürken,
en kirli noktalar, BÇ-02 noktası (Bakırçay, Soma GiriĢi, Soma/Manisa), BÇ-03 (Bakırçay,
Ġzmir Ġli GiriĢi Manisa Ġli ÇıkıĢı Karadere BirleĢim Öncesi) noktası ve Lavar tesislerinin
olduğu ve suya Ģlam karıĢtığı gözlemlenen BÇ-04 (Bakırçay, Soma ÇıkıĢı, Turgutalp
Belediyesi Bakırçay Köprüsü, Soma/Manisa) noktası olarak tespit edilmiĢtir. En düĢük
çözünmüĢ oksijen BÇ-02 noktasında, en yüksek KOĠ değeri BÇ-04 noktasında, en yüksek
renk değeri ise BÇ-05 noktası olan Kınık ÇıkıĢı, Bergama öncesi Karadere birleĢim
sonrasında tespit edilmiĢtir.
Bakırçay Havzası ilkbahar dönemi grafikleri aĢağıda yer almaktadır. Tablolarda 0 olarak yer
alan değerler < tespit limitini göstermektedir.
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
4
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Sıcaklık
Sıcaklık 0C
25
20
15
10
5
0
İlkbahar
BÇ-01
BÇ-02
BÇ-03
BÇ-04
BÇ-05
BÇ-06
BÇ-07
BÇ-08
10,7
13,3
14,7
13,7
13,7
13
13,7
13,5
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
5
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
6
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
7
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
8
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
9
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
10
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
11
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
12
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
13
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
14
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
15
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
16
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
17
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
4.2. 2012-2014 yılı Ġlkbahar Dönemi Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2012-2014 yılı ilkbahar dönemi sonuçları karĢılaĢtırıldığında 2012’den 2014’e amonyum
azotu, toplam fosfor, toplam çözünmüĢ madde, kadmiyum, mangan, bor, alüminyum ve renk
parametrelerinde artıĢ gözlenirken, nitrat, toplam krom, florür, serbest klor, sülfür ve demir
parametrelerinde ise azalıĢ gözlenmiĢtir. Nehir genel olarak her yıl IV. Sınıf su kalitesinde
tespit edilmiĢtir.
Bakırçay Havzası 2012-2014 yılı su kalitesinin karĢılaĢtırmaları aĢağıdaki grafiklerde yer
almaktadır. Tablolarda 0 olarak yer alan değerler < tespit limitini göstermektedir.
Her yıl civa, kurĢun, krom+6, kobalt, toplam siyanür ve fekal koliform parametreleri tespit
limitini aĢmadığından grafiğe yansıtılmamıĢtır.
Bazı parametrelerin 2012 yılı verileri
bulunmamaktadır.
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
18
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
19
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
20
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
21
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
22
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
23
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
24
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
25
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
26
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
27
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
28
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
29
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
5. DEĞERLENDĠRME
Bakırçay Havzası 2014 yılı ilkbahar dönemi su kalitesi sonuçlarına bakıldığında nehir genel
olarak IV. Sınıf su kalitesinde görülürken, en kirli noktalar, BÇ-02 noktası (Bakırçay, SOMA
GĠRĠġĠ, Soma/Manisa) baĢta olmak üzere, BÇ-03 (Bakırçay, Ġzmir Ġli GiriĢi Manisa Ġli ÇıkıĢı
Karadere BirleĢim Öncesi) noktası ve Lavar tesislerinin olduğu ve suya Ģlam karıĢtığı
gözlemlenen BÇ-04 (Bakırçay, Soma ÇıkıĢı, Turgutalp Belediyesi Bakırçay Köprüsü,
Soma/Manisa) noktası olarak tespit edilmiĢtir. Meteorolojiden alınan verilere göre; Mart 2014
döneminde havzaya 73,4 mm yağıĢ düĢtüğü, geçen yıla göre yağıĢlarda % 29 azalma olduğu
belirtilmektedir (http://www.mgm.gov.tr/ veridegerlendirme/havzalara-gore-yagis.aspx,2014).
2012-2014 yılı ilkbahar dönemi sonuçları karĢılaĢtırıldığında 2012’den 2014’e amonyum
azotu, toplam fosfor, toplam çözünmüĢ madde, kadmiyum, mangan, bor, alüminyum ve renk
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
30
KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU
İlkbahar Dönemi 2014
parametrelerinde artıĢ gözlenirken, nitrat, toplam krom, florür, serbest klor, sülfür ve demir
parametrelerinde ise azalıĢ gözlenmiĢtir.
Genel Müdürlüğümüzce, kirliliğin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi ve önlemlerin
alınabilmesi için, 2012/24 sayılı “Gerçek Zamanlı Uzaktan Atık Su Ġzleme Sistemi
ÇalıĢmalarına Dair Genelge” kapsamında debisi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan tesislerin
arıtma tesis çıkıĢlarına gerçek zamanlı sürekli izleme istasyonları kurularak kirlilik seviyeleri
anlık olarak izlenmeye baĢlanmıĢtır. Veri entegrasyonu tamamlanan tesislerin atık su
izlemeleri devam etmektedir. Anlık olarak, pH, sıcaklık, ÇözünmüĢ oksijen, iletkenlik, debi
ve akıĢ hızı ölçülmektedir.
Havzada yer alan illerden debisi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan tesisler ile veri entegrasyonu
sağlanan tesisler aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablodan da görüldüğü üzere havzadaki
tüm tesislerin Bakanlığımız veri tabanına entegrasyonu sağlanmıĢtır.
Tablo 1. Debisi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan tesisler
SIRA
NO
TESĠSĠN ADI
ĠLĠ
ADRESĠ
HAVZA
DEBĠ m³
/ gün
1
Aliağa Bel. AAT.
Ġzmir
Aliğa
K. Ege
22.000
2
3
Petkim A.ġ. AAT.
TüpraĢ A.ġ. AAT.
Ġzmir
Ġzmir
Aliağa
Aliağa
K. Ege
K. Ege
40.800
15.650
4
Enka A.ġ. AAT
Ġzmir
Aliağa
K. Ege
10.000
SKKY.
Veri
Tablo entegrasyonu
No
sağlanan
21.3
X
14.12
11.1
21.19..3
X
X
X
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, ÇED Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve Ġzleme Dairesi
BaĢkanlığı
Download

KUZEY EGE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar