„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Београд, Здравка Челара 14а
Фаx: +381 11 3290740
Телефон: +381 11 3292082
E-пошта: [email protected]
Број: 33/2014 – 6483
Датум: 01.10.2014. године
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка образаца у отвореном поступку, по партијама
јавна набавка бр. 66/2014
Београд, септембар 2014. године
Укупан број страна: 122
Страна 1 oд 122
Садржај:
1. Позив за подношење понуде
2. Упутство за сачињавање понуде и обавезни услови за учешће у отвореном
поступку јавне набавке
3. Упутство за доказивање услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и 76. Закона о јавним набавкама
4. Обрасци у документацији
-
-
Образац бр. 1.1. – Образац понуде за Партију 1
Образац бр. 1.2. – Образац понуде за Партију 2
Образац бр. 1.3. – Образац понуде за Партију 3
Oбразац бр. 1а – Подаци о понуђачу у заједничкој понуди
Образац бр. 1б – Подаци о подизвођачу
Образац бр. 2.1. – Образац структуре понуђене цене за Партију 1, са упутством
како да се попуни
Образац бр. 2.2. – Образац структуре понуђене цене за Партију 2, са упутством
како да се попуни
Образац бр. 2.3. – Образац структуре понуђене цене за Партију 3, са упутством
како да се попуни
Образац бр. 3а – Модел банкарске гаранције за озбиљност понуде
Образац бр. 3б - Модел банкарске гаранције за добро извршење посла
Образац бр. 4 – Образац о достављеним документима у понуди
Образац бр. 5 – Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења
уговора
Образац бр. 5а – Изјавa о издавању бланко соло менице за добро извршење посла
у моменут закључења уговора
Образац бр. 6 Образац трошкова припреме понуде
Образац бр. 7 - Изјава о независној понуди
Образац бр. 8 –Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа
Oбразац бр. 9 – модел писма - Оригинал писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за додатно обезбеђење уговорних обавеза
Образац бр. 9 а – Модел банкарске гаранције за додатно обезбеђење уговорних
обавеза
Образац бр. 9б - модел изјаве – Изјава о издавању бланко соло менице као
средства додатног обезбеђења уговорних обавеза (модел изјаве Образац 9б)
Образац бр. 10- Изјава о неопходном финансијском капацитету
Образац бр. 11 - Изјава о неопходном пословном капацитету са
референц листом - Образац бр. 11а
Образац бр. 12- Модел Изјаве да је понуђач упознат са урозцима, изгледом и техничким
карактеристикама образаца
Образац бр. 13- Модел Изјаве о изради узорака и прихватању рекламације
5. Модели уговора
6. Технички део
Страна 2 oд 122
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив Наручиоца: "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво, Београд
Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд
Интернет страница Наручиоца: www.zeleznicesrbije.com
Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак, по партијама
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: Јавна набавка образаца по партијама
Oзнака из општег речника набавке: - 22822000 – назив – пословни обрасци
Поступак јавне набавке ће се спровести у отвореном поступку, по партијама и то:
(у табели су наведене количине)
ПАРТИЈА/ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Партија 1- УЛД обрасци
р.бр.
Назив обрасца
1
2
3
4
5
Образац УЛД-1
Образац УЛД-2
Образац УЛД-3 Механ. образац за Л.Д.
Образац УЛД-6
Образац УЛД-7
Образац УЛД-66-извештај о
премештају
Образац УЛД-КЊ-ажурирање бројева
Образац УЛД-БР- захтев за брисање
6
7
8
Јединица
мере
Количина
лист
лист
лист/преклоп
лист
лист
2.300
6.500
4.800
4.500
1.540
лист
1.200
лист
лист
1.400
1.200
ПАРТИЈА/ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Партија 2- Муфлон обрасци
р.бр.
1
2
3
4
5
6
Назив обрасца
Јединица мере
Муфлон беле боје
Муфлон беле боје са жутом линијом
Муфлон црвене боје
Муфлон жуте боје
Муфлон зелене боје
Муфлон плаве боје
лист
лист
лист
лист
лист
лист
Количина
А4 рицован
А4 рицован
А4 рицован
А4 рицован
А4 рицован
А4 рицован
2.000
2.000
1.500
500
1.500
1.500
ПАРТИЈА/ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Партија 3- Остали обрасци
р.бр.
Ознака
обрасца
Назив обрасца
Јединица
мере
Количина
а. Обрасци Дирекције за превоз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CIT 14
K-93m
K-107a
Kol-4
R-25
K-93
K-221
10
K-413m
Праћење хода теретних возова ЈУГ-СЕВЕР
Праћење хода теретних возова Суб. – Бг. Ранж.
CIT-14 листица
К-93м списак предаје (м.форм.) - блок
Образац К-107А листица „пос.задр.у ст.“
Образац Кол-4 Књига пред.к. и тов. пр. књ.
Р-25 Признаница за обрачун С
Образац К-93 Списак предаје (в.форм.)
Образац К-221 Бележник стављених пломби
Образац К-413м Царинска роба
Образац К-413в Царинска роба
11
12
13
14
K-413 v
K-196
K-109b
K-109c
Образац К-196 Листица списка пломби
Образац К-109Б
К-109ц Саопштење о резултатима вагања
лист
лист
лист
блок
лист
књига
блок
блок
блок
лист PVC
muflon
лист PVC
muflon
блок
сет
сет
400
400
100.000
753
1.980
424
42
875
189
24.470
30.700
725
5.660
50
Страна 3 oд 122
15
16
17
18
K-1p
K-117
K-205
К-120 Листица
К-120а Листица
К-130 Извештај о приспећу пошиљке
Евиденција о праћењу товарних кола ОМ на подр.ЖС
Евиденција о праћењу товарних кола ОМ на
подр.одељ.за ОП
Примопредаја службе за одељ.комерц.опер. и превоза
ОМ
К-109А Саопштење о резултатима вагања
К-198 Извештај о исправкама
ТИП-0 Пописни лист о неисправним колима
ТИП-1 Пописни лист
Помоћни пописни лист
Образац К-1п
Образац К-117 Магацинска књига отправљања
К-205 Списак признаница
K-240
Образац К-240 Листица „пажљиво маневр.“
K-241
Образац К-241
K-242
Образац К-242
K-243
К-243 Листице
K-254
K-255
K-259
K-308
K-309
K-310
K-311
K-322
K-395p
K-404
K-406
K-408
K-415
K-417
K501/2011
K506/2013
Kol-1
Kol-5a
Kol-27
Kol-29
S-48
S-92
S-105 S106
Ž-6
Ž-7
Образац К-254 Магацинска књи.приспећа
Обрасац К-255 Доставна књига за изв.
Образац К-259 Књига ваг.за кол.ваге
К-308 Главни бележник недостатака
К-309 Главни бележник вишака
К-310 Помоћни бележник недостатака
К-311 Помоћни бележник вишака
К-322 Бележник записника о извиђају
К-395п Листица
Образац К-404 Пописна књига
Образац К-406 Књига обавештења о кор.пр.
Образац К-408 Књига оцарињених пос.
Образац К-415 Листица „Царинска роба“
Образац К-417 Листица „Извозно царињење“
Образац товарни лист К-501/2011 (нови)
K-120
K-120a
K-130
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
K-109a
K-198
TIP-0
TIP-1
EV-1 LIST
EV-1
PRILOG 1
EV-33A
EV-33B
EV-35
EV-37
EV-76D
EV-76E
EV-90
EV-85
Ž-8
Ž-9
EV-63
лист
лист
лист
лист
15.000
200.000
8.570
540
лист
540
блок
сет
блок
блок
блок
блок
блок
књига
лист
лист PVC
muflon
лист PVC
muflon
лист PVC
muflon
лист PVC
muflon
блок
блок
блок
блок
блок
блок
блок
блок
лист
књига
књига
књига
лист
лист
10
150
164
45
50
35
1.518
214
9.270
сет
4.530
сет
блок
блок
блок
блок
блок
блок
500
165
100
360
76
70
74
лист
блок
лист
блок
блок
блок
лист
3.250
29
102
207
12
85
94.000
блок
књига
књига
књига
блок
блок
блок
блок
блок
лист
лист
блок
лист
лист
лист
810
23
27
43
616
800
800
20
60
150
130
1.200
400
400
400
1690
840
2.810
810
160
101
22
5
5
5
5
53
5.810
307
90
154
600
500
К-506/2013 Товарни лист за комбиновани саобраћај
Образац Кол-1 колски уписник
Књига Кол-5а
Образац Кол-27 Наређење за поделу кол.књиг.
Кол-29 Налог за доставу кола
С-48 Телеграм
С-92 Бележник о неправилностима
Образац С-105/С-106 Плава листица која се став.
Ж-6 Књига редовног поучавања
Ж-7 Школски именик - табак
Комерцијално – технички преглед воза
Салдо кола
Примопредаја службе магационера
EV-1 машински лист
EV-1 прил.1 извештај за брз. траке
EV-33A дневни распоред рада
EV-33B дневни распоред рада
EV-35 дневник рада надзорника вуче
EV-37 извештај о квару вучног возила
EV-76D записник при.диз.воз.књига
EV-76E записник при.еле.воз.књига
EV-90
EV-85 извештај о пред.брзин.трака
Ж-8
Ж-9
EV-63
Образац Краљево - формат А2
Образац Нови Сад – формат А2
Образац Рума – формат А2
Страна 4 oд 122
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
K-541
K-520
K-520m
K-519/K519m
K-527/K567
K-521
K-521a
K-565
K-565m
K-565a
K-560f
K-586
K-587 p
K-587 i
R-21
K-588
K-36
K-41A
K-52
S-71
K-138
K-31
S-95
EV-75i
EV-84
KOL-14
TK-18
TK-2A
TK-3
TK-19
Образац Зрењанин – формат А2
Образац Београд – формат А2
Образац Ужице – формат А2
Образац оператика – формат А2
Образац Суботица – формат А3
Образац дневни оперативни извештај – формат А4
Образац оперативни извештај Сектор за вучу возова
Београд – формат А3
Образац оперативни извештај Секције за вучу возова
Београд – формат А3
Образац примопредаје службе – свеска
Образац дефеката вучних возила - свеска
Образац К-541 Књига закључка благајни
Рачун отправљања за унутр. саобраћај К-520
Рачун отправљања за међунар. саобраћај К-520м
Бележник картирања за унутр./међунар. саобраћај К519/К519м
Пословни дневник отправљања робе К-527/Пословни
дневник приспећа робе К-567
Франкатурни рачун К-521 табак
Рачун франкатурних рачуна К-521а
Рачун приспећа за унутр. саобраћај К-565
Рачун приспећа за међунар. саобраћај К-565м
Бележник искупљених товарних листова К-565а
Рачун фактурисаних потраживања К-560ф
Рачун примања и издавања станичне благајне К-586
Пословни дневник станичне благајне К-587 п
Пословни дневник станичне благајне К-587 и
Рачун отпремљених трансортних прихода Р-21
Бележник контролних примедби К-588
Образац К-36 Рачун писаних возних исправа
Образац К-41А Књига закључака и предаје прихода
Образац К-52 Списак упот.допл.бел.
Образац С-71 Пут.књиг.возопратног особља
Образац К-138 Рачун враћене воз.цене
К-31
С-95
Образац ЕВ-75и записник при. вуч воз књига
Образац ЕВ-84 картица о стању брзнометра
Образац КОЛ-14 извештај о попр.кола-табак
Образац ТК-18 Евиденција оправки кола књ.
Образац ТК-2А Подаци о осовинским склопов.
Образац ТК-3 Извештај о обел.преоб.рек.к.
Образац ТК-19 Извештај о задрж.кола у опр.
лист
лист
лист
лист
лист
лист
400
400
400
400
400
400
лист
400
лист
свеска
свеска
књига
лист
лист
400
10
10
150
2.500
2.500
лист
2.500
лист
сет
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
књига
блок
свеска
табак
књига
лист
блок
картица
блок
књига
блок
блок
лист
1.700
1855
1.700
2.500
2.500
2.500
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
3.000
1.000
1.000
1.000
5000
150
1.500
50
150
150
50
10
10
50
б. Обрасци Дирекције за инфраструктуру
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
S-13
S-14
S-14a
S-14b
S-15
S-17
S-18
S-19
S-20
S-22
S-41
S-41a
S-42
S-43
S-44
131
S-45
132
Сaoбрaћajни днeвник зa рaнжирнe, рaспoрeднe,
пoлaзнe и крajњe стaницe
Сaoбрaћajни днeвник зa мeђустaницe сa пoтпуним
eлeктрoмeхaничким-рeлejним осигурањем
Сaoбрaћajни днeвник зa мeђустaницe бeз пoтпунoг
eлeктрoмeхaничкoг-рeлejнoг oсигурaњa
Саобраћајни дневник за међустанице без потпуног
електромеханичког-релејног осигурања
Днeвник приjaвe брутa
Eвидeнциja зaтвoрa кoлoсeкa и искључeњa стaничнoг
вoзнoг вoдa и нaпoнa кoнтaктнe мрeжe
Евиденција лаганих вожњи на прузи
Преглед стања брута за отпрему
Бeлeжник мaнeвaрскoг рaдa
Распоред маневре
Днeвник звoнoвних сигнaлних знaкoвa
Бeлeжник звoнoвних сигнaлних знaкoвa и oстaлих
oбaвeштeњa зa чувaрa прeлaзa
Сигнално-одјавни дневник одјавничара
Teлeгрaфскo- тeлeфoнски днeвник
Бележник возних телеграма (фонограма) за ранжирне,
распоредне, полазне и крајње станице са потпуним
електромеханичким-релејним осигурањем
Бeлeжник вoзних фoнoгрaмa и фoнoгрaмa зa
oбeзбeђeњe путa вoжњe зa рaнжирнe и рaспoрeднe
стaницe бeз пoтпунoг eлeктрoмeхaничкoг-рeлejнoг
oсигурaњa
књига
500
књига
1.500
књига
400
књига
књига
20
150
свеска
књига
свеска
књига
блок
књига
150
150
100
150
3.457
200
књига
књига
свеска
100
30
3.000
књига
150
књига
200
Страна 5 oд 122
S-45a
133
S-45sb
134
135
136
137
138
139
140
141
142
S-46
S-46sb
S-47
S-49
S-51
S-52
S-54
S-56
S-57
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
S-58
S-59
S-66
S-68
S-80
S-91
S-108
TK-11
TK-20
TK-21
TK-30
TK-31
TK-32
TK-33
TK-34
TK-34a
TK-36
TK-37
TK-43
TK-45
164
ТК-49
165
TK-61
TK-62
путн.
TK-62
терет.
TK-63
путн.
TK-63
терет.
TK-64
TK-65
TK-66 i
TK-66a
166
167
168
169
170
171
172
173
TK-68
174
TK-72
175
TK-84
176
Kol-13
177
178
179
180
181
182
183
184
АДМ-1
АДМ-3
АДМ-4
AДM-7
АДМ-9
ЕРВ- мала
ЕРВ
Бeлeжник фoнoгрaмa зa скрeтничaрe-блoкaрe нa
стaницaмa сa пoтпуним eлeктрoмeхaничким-рeлejним
oсигурaњeм
Бележник возних фонограма и фонограма за
обезбеђење пута вожње за ранжирне и распоредне
станице без потпуног електромеханичког-релејног
осигурања
Бeлeжник фoнoгрaмa o нaрeђeнoм и извршeнoм
oбeзбeђeњу путa вoжњe зa скрeтничкo oсoбљe
Бeлeжник фoнoгрaмa o нaрeђeнoм и извршeнoм
oбeзбeђeњу путa вoжњe зa скрeтничкo oсoбљe
Дневник диспечерских наређења
Евиденција употребе тастера
Oпшти нaлoг
Прилoг A Oпштeм нaлoгу
Налог за укрштавање
Путни лист
Путни лист зa лoкoмoтивe, рaднa мoтoрнa кoлa
(мoтoрнe гaрнитурe) вaн службe и мoтoрнa пружнa
вoзилa кaдa сaoбрaћajу кao вoз
Прoпусницa зa вoжњу пружнoг вoзилa
Teрeтницa зa вoзoвe у унутрaшњeм сaoбрaћajу
Извeштaj o сaстaву и кoчeњу вoзa
Ручни бележник возовође-машиновође на ТК-прузи
Евиденција ванредних догађаја
Ручни бeлeжник шeфa стaницe
Eвидeнциja прeвoзa нaрoчитих пoшиљaкa
Књигa нaрeдби
Днeвнo стaњe нeиспрaвних кoлa
Извeштaj o пoтпунoj прoби кoчницa
Књигa примoпрeдaje службe прeглeдaчa кoлa
Ручнa књигa прeглeдaчa кoлa
Днeвник прeглeдaчa кoлa
Листицa oштeћeњa
Листицa упућивaњa кoлa нa oпрaвку
Листицa приoритeтнoг упућивaњa кoлa нa oпрaвку
Листицa oстajaњa кoлa нa мeсту
Прoцeнa кoлскe штeтe
Ручнa књигa кoлскoг брaвaрa
Књигa eвидeнциje o пojeдинaчнoм прeглeду кoлa
Извештај прегледача кола о неправилностима за време
рада
Књигa oштeћeњa кoлa нa прeлaзним стaницaмa
Meђунaрoднa листицa зa прeглeд кoлa
свеска
100
књига
40
свеска
800
свеска
књига
књига
блок
блок
100
100
200
10.000
300
блок
табак
300
100.000
комад
блок
комад
блок
блок
књига
књига
књига
књига
лист
књига
књига
књига
блок
блок
блок
блок
блок
блок
књига
књига
50.000
250
3.000
4.000
950
50
170
100
500
500
500
500
1.500
500
500
500
50
500
500
200
100
блок
књига
500
100
блок
100
блок
200
блок
100
блок
блок
блок
500
50
50
блок
50
лист
блок
50
500
лист
500
блок
100
Meђунaрoднa листицa зa прeглeд кoлa
Meђунaрoднa листицa ''пoслe истoвaрa нa пoпрaвку''
Meђунaрoднa листицa ''пoслe истoвaрa нa пoпрaвку''
Meђунaрoднa листицa зa тeшкo oштeћeњe кoлa
Meђунaрoднa црвeнa листицa зa тeшкo oштeћeњe кoлa
Meђунaрoднa листицa o нeупoтрeбљивoсти кoчницe
Meђунaрoднa листицa o нeупoтрeбљивoсти вoзнoг
eлeктричнoг вoдa
Приjaвa o искључeним стрaним кoлимa из сaoбрaћaja
Meђунaрoднa листицa o нeиспрaвнoсти бoчних
улaзних врaтa
Прoпрaтницa зa oтпрeму нeиспрaвних кoлa у
рaдиoницу
В. Обрасци Заједничких послова
АДМ-1-деловодник
АДМ-3-попис аката
АДМ-4
AДM-7
АДМ-9-кошуљице
Благајнички дневник
ЕРВ- евиденција рад. времена (књига)
ЕРВ- евиденција рад. времена (чаршав)
књига
лист
књига
књига
табак
књига
књига
лист
88
580
4
34
10.110
142
411
13.054
Страна 6 oд 122
185
186
К-231
К-232
187
К-233
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
МАТ 01
МАТ 02
200
МАТ 03
201
МАТ 04
202
МАТ 05
203
МАТ 06
204
205
206
207
208
МАТ 09
МАТ 10
МАТ 11
МАТ 12
МАТ 13
209
МАТ 14
210
211
МАТ 20
МAT 21
212
МAT 23
213
МAT 24
214
МAT 47
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
МAT 56
МAT 57
П-2
П-3
П-3а
П-25
ОС 1
ОС 2
ОС 3
ОС 4
ОС 5
ОС 20
ОС 22
РА 22
РА 33
РА 99
Р 36
Записник о налазу при ревизији-предаји К-231
Попис превозних исправа К-232
Евиденција и попис строгоурачунатих образаца
К-233
Записник о обављеном стручном испиту
Уверење о положеном стручном испиту за ван
извршна занимања
Уверење о положеном стручном испиту за
извршна занимања
Извештај о извршеном попису ( А3)
Извештај о расходовању. мат. сред.рач. Класе"0"
Извештај о расходовању. мат. сред.рач. Класе"1"
Образац изјава за класу један
Образац изјава за класу нула
Књига излазних фактура
Књига улазних фактура
МАТ 01 Записник о пријему материјала
МАТ 02 Повратница
МАТ 03 Записник о пријему материјала
добијеног расходовањем некретнина, постројења
и опреме
МАТ 04 Записник о пријему материјала
добијеног расходовањем материјалних средстава
МАТ 05 Списак вишка
МАТ 06 Записник о пријему средстава
придобијених у току процеса рада
МАТ 09 Требовање
МАТ 10 Извадница
МАТ 11 Извадница за гориво и мазиво
МАТ 12 Отпремница
МАТ 13 Списак мањка
МАТ 14 Списак материјалних средстава за
расходовање
МАТ 20 Спроводница
МAT 21 Доставница
МAT 23 Записник о предаји материјала,
резезервних делова на обраду и дораду
МAT 24 Записник о пријему материјалних
средстава са дораде и обраде
МAT 47 Картон о евиденцији службене и
заштитне одеће и опреме
МAT 56 Карта материјала
МAT 57 Карта инвентара- алата
Налог за књижење аналитике
Налог за наплату-исплату R-8
Налог за исплату
Налог за наплату
Вирман налог за пренос
Образац П-2
Налог за службено путовање П-3
Прилог Налогу за службено путовање П-3а
Путни налог за путничке аутомобиле (књига)
Путни налог за теретно возило (књига)
Образац П-25
ОС 1 налог за укњижење основних средст.
ОС 2 налог за искњижење осн. средст.
ОС 3 налог за повећање вредноси осн. сред.
ОС 4 налог за прекњижење осн. средст.
ОС 5 налог за корекцију података ос.средс.
ОС 20 предлог расходовања осн. Средстава
ОС 22 записник о извршеном расх. осн,ср.
Образац фактуре РА 22
Образац фактуре РА 33
Образац фактуре РА 99
Р 36 Платни списак
табак
лист
2052
3000
лист
2000
табак
500
комад
200
комад
400
табак
лист
лист
блок
блок
књига
књига
блок
блок
10100
22
72
70
40
40
47
360
24
блок
40
блок
47
блок
55
блок
224
блок
блок
блок
блок
блок
10
1.100
487
113
77
блок
111
блок
блок
311
200
блок
145
блок
145
ком.
70
ком.
ком.
блок
лист
блок
блок
блок
ком.
блок
лист
блок
блок
ком.
блок
блок
блок
блок
блок
блок
блок
кутија
кутија
кутија
табак x 2
13800
600
60
3350
170
35
130
5000
3878
760
22
3
50000
1
1
1
1
5
13
13
12
9
18
3000
Страна 7 oд 122
239
240
241
242
243
244
245
Налог за књижење образац број 1 финансијско
књиговодство
Записник о сравњењу материјалних средства у
стоваришту
Извеш.о расход.мат.сред.кл.1,прок.вре.до 500
евра
Корице за лисне карте
Омот списа
Пумп. Извештај
Записник о примопредаји горива
блок
65
блок
175
блок
12
ком.
табак
књига
књига
20000
1000
33
142
Понуде се подносе и оцењују по партијама. Понуда понуђача који не понуди
добра у траженој количини, за партију у целости, сматраће се неприхватљивом
и као таква неће бити узета у разматрање приликом оцењивања. Понуђач може
да поднесе понуду за једну или више партија.
Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора, за све партије, је најнижa понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену предност ће имати
понуда у којој је дат краћи рок испоруке. Уколико понуде са идентичном најнижом
ценом имају и идентичан рок испоруке, предност ће имати понуда са дужим роком
важења понуде (опција понуде).
Све понуде које буду оцењене као прихватљиве биће рангиране применом
критеријума најнижe понуђенe ценe. Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да
закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем. Наручилац ће донети одлуку о обустави
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису
испуњени услови за доделу уговора.
У случају подношења понуде понуђача који нуде добра домаћег и страног
порекла, примењиваће се одредбе члана 86. Закона о Јавним набавкама („Сл.
Гласник број 124/12 од 29.12.2012. године). Домаћи понуђач доказује порекло добара
потврдом из Привредне Коморе Србије.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:
- са интернет странице Наручиоца www.zeleznicesrbije.com
- са Портала Управе јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
- са Портала Службених гласила Републике Србије и база прописа (само
позив за достављање понуда)
Увид у узорке образаца:
Пoтeнциjaлни Пoнуђaчи мoгу, код Наручиоца, дoбити нa увид свe узoркe
oбрaзaцa, као и CD са скенираним обрасцима, на адреси Здравка Челара 14а, први
спрат, канцеларија број 19, уз писано овлашћење (које садржи податке о лицу које је
овлашћено да изврши увид у узорке и то: презиме и име, број личне карте, ПУ која је
издала и ЈМБГ, за стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број
пасоша и земљу из које долази) у времену од 11:00 - 14.00 часова - почев од дана
објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки до дана одређеног за
подношење понуда.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12), позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица, као и предузетници која
испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12).
Страна 8 oд 122
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству Наручиоца и да
је достави у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј.
најкасније до 31.10.2014. год. до 12:30 часова (по локалном времену), без обзира на
начин подношења и то на адресу: "Железнице Србије" ад - Сектор за набавке и
централна стоваришта, канцеларија бр. 15, Ул. Здравка Челара 14а, 11000
Београд, Република Србија.
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, на
којој се, на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум
понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку образаца у отвореном
поступку, по партијама, број 66/2014 - за Партију/е _____- НЕ ОТВАРАТИ".
Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, е-маил
адресу и име контакт особе.
Коверат мора бити затворен на начин да се приликом отварања понуда са
сигурношћу може утврдити да се отвара први пут. Понуде које не буду затворене на
начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут
отварају и на којима не пише број и назив јавне набавке, биће враћене понуђачу
неотворене.
Понуђач је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду преда у форми
која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања
понуде-повезану јемствеником. Понуђач копију средстава финансијског обзебеђења
(банкарске гаранције; писма о намерама пословне банке; бланко соло менице са
меничним овлашћењем) уз понуду, доставља повезану на начин који онемогућава
уклањање документа након отварања понуде-позвезану јемствеником, заједно са
осталим документима, а оригинал средстава финансијског обзебеђења уз понуду
доставља неоштећен.
Понуда достављена по истеку рока за подношење, без обзира на начин
подношења, сматраће се неблаговременом и неће се отварати, а Наручилац ће је по
окончању поступка отварања вратити неотворену подносиоцу понуде, уз
повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење
понуда тј. 31.10.2014. год. са почетком у 13:30 часова, у просторијама Наручиоца,
"Железнице Србије", ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 33.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Учесник у поступку јавног отварања понуда - понуђач дужан је да најкасније
пре почетка поступка јавног отварања понуда, достави овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да учествује у
јавном отварању и то: презиме и име, број личне карте, ПУ која је издала и ЈМБГ. За
стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које
долази.
Рок за доношење одлуке:
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног
отварања понуда.
Служба за контакт:
Сектор за набавке и централна стоваришта:
факс: 011/3290740,
е-mail: [email protected],
радним данима од 10-14 часова
Страна 9 oд 122
2. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ И ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Обавезна садржина понуде:
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач достави уз понуду све податке
по захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и ако испуни све услове
под којима се спроводи поступак јавне набавке.
2.1.1. Образац понуде са Обрасцем структуре цене(Образац бр. 1.1., Образац бр. 1.2.
и Образац бр. 1.3., Образац бр. 2.1., Образац бр. 2.2. и Образац бр. 2.3.)
Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, оверен печатом и потписан од
стране овлашћеног лица понуђача „Образац понуде – Образац бр. 1.1., Образац бр.
1.2. и Образац бр. 1.3.” са „Обрасцем структуре цене – Образац бр. 2.1., Образац бр.
2.2. и Образац бр. 2.3."(дато у одељку 4. Конкурсне документације) и то за сваку
партију посебно.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста,
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач ће такву
грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи, текст, заокружену
опцију, погрешно наведене цифре и сл. - прецртати, с тим да прецртано остане
читљиво, а након тога, поред исправљеног дела понуде ставити потпис овлашћеног
лица понуђача и извршити оверу печатом. У случају подношења заједничке понуде
исправку грешке оверава овлашћени члан групе понуђача.
Понуде се подносе и оцењују за сваку партију посебно.
2.1.2. Подаци о понуђачу у заједничкој понуди и о подизвођачу
Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњене, оверене печатом и потписане
од стране овлашћеног лица понуђача обрасце (дато у одељку 4. конкурсне
документације):
- „Подаци о понуђачу у заједничкој понуди – Образац бр. 1а” (уколико се понуда
подноси заједнички). Образац копирати и попунити за сваку партију у којој подноси
заједничку понуду и
- „Подаци o подизвођачу – Образац бр. 1б” (уколико се понуда подноси са
подизвођачем). Образац копирати и попунити за сваку партију у којој наступа са
подизвођачем.
2.1.3. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и испуњење
уговорених обавеза (оригинал банкарска гаранција – модел дат у Обрасцу бр. 3а
и/или бланко соло меница)
Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за Партију 3,
понуђач, уз понуду, обавезно доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност
понуде, а за партије 1 и 2 може доставити оригинал банкарску гаранцију за
озбиљност понуде (модел гаранције је дат у Обрасцу бр. 3а) или бланко соло менцу:
- Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити неопозива, без
приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од пет (5%)
процената од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у
земљи Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је
прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде. Инострани
понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе на први позив, а
банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ
НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 (ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг
додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у
складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која са
Страна 10 oд 122
налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило
Европоско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets
Authorities-ESMA) Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске
гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за
Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или
умањену месну надлежност за решавање спорова.
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
- Бланко соло меница за озбиљност понуде мора бити оверена печатом и потписана од
стране овлашћеног лица понуђача уз коју се доставља: менично овлашћење на износ
од пет (5%) процената од вредности понуде, без ПДВ-а, и са роком важности 30 дана
дужим од опције понуде, копија депо картона лица овлашћених за потписивање и
потврда пословне банке која представља доказ да је меница регистрована код
Народне банке Србије.
*може се доставити појединачно за партије 1 и 2 (за Партију 3 је обавезна оригинал
банкарска гаранција), уз навођење броја партије
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће дужан да, у моменту
потписивања уговора, достави наручиоцу као средство финансијског обезбеђења
испуњења уговорених обавеза, оригинал банкарску гаранцију за Партију 3 обавезно,
а за партије 1 и 2 може доставити оригинал банкарску гаранцију или бланко соло
меницу и то:
- Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности Уговора без ПДВ-а, која је неопозива, безусловна, платива на први позив, са
роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у
целости (модел гаранције за добро извршење посла је дат у Обрасцу 3б – одељак 4
конкурсне документације). Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове и мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену
месну надлажност за решавање спорова. Уколико уговор буде био на снази и после тог
рока, потребно је доставити нову гаранцију на рок који буде захтевао наручилац. Поднета
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од од
оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену
месну надлежност за решавање спорова.Наручилац не може вратити средство финансијског
обезбеђења понуђачу, пре истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је
обезбеђена тим средством. Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење
уговорене обавезе, понуђач је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према
условима из Модела уговора, односно Уговора.
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
-Бланко соло меница за добро изршење посла мора бити оверена печатом и
потписана од стране овлашћеног лица понуђача уз коју се доставља: менично
овлашћење у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, , са роком важности
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, копија
депо картона лица овлашћених за потписивање и потврда пословне банке која
представља доказ да је меница регистрована код Народне банке Србије. Поднета
бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова. Ако се у
току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, понуђач je у
oбaвeзи дa Наручиоцу дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм
вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa дoбрo извршeњe пoслa, према
условима из Модела уговра, односно уговора. Наручилац не може вратити средство
Страна 11 oд 122
финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека рока трајања, осим ако је у целости
испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.
*може се доставити појединачно за партије 1 и 2 (за Партију 3 је обавезна оригинал
банкарска гаранција), уз навођење броја партије
2.1.4. Образац о достављеним документима у понуди (Образац бр. 4)
Понуђач уз понуду доставља попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача „Образац о достављеним документима у понуди - Образац
бр. 4” (образац из одељка 4. Конкурсне документације).
Документи на основу које се доказује испуњеност обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке наведени су у Обрасцу бр. 4 (дато у одељку 4.
конкурсне документације) и детаљно описани у Упутству за доказивање
испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
(дато у одељку 3. Конкурсне документације).
2.1.5. Понуђач уз понуду обавезно доставља Оригинал писмо о намерама
пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро
извршење посла у моменту закључења уговора (модел писма о намерама - Образац
бр. 5) и/или Изјаву на сопственом меморандуму о прихватању обавезе
достављања бланко соло менице за добро извршење посла у моменту
закључења уговора (модел изјаве -Образац бр. 5а).
Понуђач је у обавези да, уз понуду, за Партију 3 обавезно достави
оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања
банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговра, а
за партије 1 и 2 може доставити оригинал писмо о намерама пословне банке о
прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро извршење посла
у моменту закључења уговора (модел писма о намерама је дат у Обрасцу бр. 5)
или Изјаву на меморандуму понуђача да ће приликом потписивања уговора
доставити бланко соло меницу (модел изјаве је дат у Обрасцу бр. 5а):
- Понуђач je у обавези да, као саставни део понуде, достави потписано и печатом
оверено оригинал писмо о намерама пословне банке да ће у моменту потписивања
уговора, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у
износу од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а – (модел писма -Образац бр. 5 дат у одељку 4. конкурсне документације).
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
- Понуђач, уз понуду, доставља изјаву на меморандуму понуђача, потписану и
оверену од стране одговорног лица понуђача, да ће приликом потписивања уговора
издати бланко соло меницу са меничним овлашћењем, депо картоном и потврдом
пословне банке која представља доказ да је меница регистрована код Народне банке
Србије, у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком важности 30 дана
дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, на име
гаранције за добро извршење посла (модел изјаве –Образац бр. 5а – дат у одељку 4.
конкурсне документације).
*може се доставити појединачно за партије 1 и 2 (за Партију 3 је обавезно оригинал
писмо о намерама пословне банка), уз навођење броја партије
2.1.6. Модел уговора
Mодел уговора, за партију/е за коју/е подноси понуду/е понуђач мора да
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора
(дато у одељку 5. Конкурсне документације).
Страна 12 oд 122
2.2. Језик
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико било који део понуде
буде достављен на страном језику, потребно је доставити и превод на српски језик
од овлашћеног судског тумача за тај језик.
У случају спора, меродавна је верзија на српском језику.
2.2.а Валута понуде
Све вредности у понуди понуђач исказује у динарима (RSD).
2.3. Облик понуде
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у А4 формату.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део Конкурсне документације и прилаже доказе наведене у Конкурсној
документацији. Сви документи поднети у понуди морају бити повезани тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови, односно прилози-повезану
јемствеником. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти тако да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
2.4. Образац трошкова припреме понуде–(Образац бр. 6)
Понуђач може доставити попуњен и оверен „Образац трошкова понуде“ - Образац
бр. 6 (дат у одељку 4 .Конкурсне документације), у ком наводи трошкове припреме
понуде у смислу члана 88 ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије 124/12) и то за сваку партију
посебно.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење
броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати.
2.5. Понуде са варијантама
Понуде са варијантама нису допуштене. Понуда која садржи варијанте биће одбијена
као неприхватљива.
2.6. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач један део набавке спроводи преко подизвођача дужан је, да у
склопу своје понуде, достави списак подизвођача те да за сваког од подизвођача
поднесе документацију, којом се доказује испуњеност услова од стране подизвођача,
предвиђену одељком 3. Конкурсне документације. Понуђач који ангажује
подизвођача дужан је да у делу понуде, предвиђеном за то, наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује и као подизвођач.
2.7. Подношење заједничке понуде
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду за сваког од понуђача
мора бити поднета документација, којом се доказује испуњеност тражених
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке. Саставни део заједничке
понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
Страна 13 oд 122
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи одговарају Наручиоцу неограничено солидарно.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди.
-
2.8. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда.
2.9. Поверљивост података и документације
Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је документ
који доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да обележи тај
документ са „ПОВЕРЉИВО“. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.
2.10. Додатне информације или појашњења
Потенцијални понуђач може, искључиво у писaном облику, тражити од
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде путем факса на број
011/3290740, е-пошта: [email protected] или поштом на адресу:
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ акционарско друштво
Сектор за набавке и централна стоваришта
Здравка Челара 14а, 11000 Београд
са назнаком:
„Појашњење Конкурсне документације за сачињавање понуда за јавну
набавку образаца у отвореном поступку, по партијама, набавка број 66/2014“
Наручилац ће у року од 3 дана, у писаном облику, одговорити потенцијалном
понуђачу, а одговор ће истовремено објавити и на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници.
2.11. Измене и допуне конкурсне документације
Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно
у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну
Конкурсне документације. Свака измена и допуна Конкурсне документације биће
објављена на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници
Наручиоча www.zeleznicesrbije.com Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну
документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде,
Наручилац ће продужити рок за достављање понуде. Обавештење о продужењу рока
за подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.zeleznicesrbije.com
2.12. Измена, допуна и опозив понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у смислу члана
87. став 6. ЗЈН, у року и на начин који је одређен за подношење понуде у Позиву за
подношење
понуде
објављеном
на
интернет
страници
Наручиоца:
www.zeleznicesrbije.com, на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
Пoнуђaч мoжe измeнити, дoпунити или oпoзвати свojу пoнуду писaним
oбaвeштeњeм прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa.
Пo истeку рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, пoнуђaч нe мoжe измeнити, дoпунити,
ни oпoзвaти пoднeту пoнуду.
Свaкo oбaвeштeњe o измeнaмa, дoпунaмa или oпoзиву пoнудe, кoje сe дoстaви
Нaручиoцу прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудe, трeбa дa будe припрeмљeнo,
зaпeчaћeнo, oзнaчeнo и дoстaвљeнo aнaлoгнo дaтoм упутству зa пaкoвaњe, пeчaћeњe
и oзнaчaвaњe сaмe пoнудe, с тим штo сe нa прeдњoj стрaни кoвeрте у кoју сe пaкуje
Страна 14 oд 122
измeнa/дoпунa/oпoзив пoнудe дoдaje рeч: «измeнa» или «дoпунa» или «oпoзив», у
зaвиснoсти oд тoгa штa сe у кoвeрти нaлaзи.
Понуђач не може повући нити мењати понуду после рока за подношење
понуда, а уколио то ипак учини или уколико не потпише уговор када је његова
понуда изабрана, Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност понуде.
2.13. Рок испоруке
Рок испоруке, за све партије, износи максимално 30 дана од дана поруџбине, а
након добијања писаног одобравања почетка штампе.
Сукцесивне испоруке образаца, за Партију 1,2 и 3 су дозвољене.
2.14. Место реализације испоруке
Испорука: Fca стовариште Наручиоца ( Батајница, односно Београд ).
2.15. Цена и начин плаћања
Понуђач у Обрасцу понуде наводи укупну понућену цену са и без ПДВ-а која
се изражава у RSD, на претходно дефинисаном паритету.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања исправне фактуре за
испоручену робу. Уколико се у понуди буде захтевало авансно плаћање понуда
ће се оценити као неприхватљива. Након извршене испоруке, Испоручилац
испоставља, фактуре на адресу ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ акционарско друштво, Сектор
за набавке и централна стоваришта, Здравка Челара 14а, 11000 Београд. Рачун мора
бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике Србије и
подзаконским актима.
Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице,
акредитиви, банкарске гаранције и сл.)
Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од
Наручиоца биће оцењене као неодговарајуће.
2.16. Разлози за одбијање понуде
Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:
 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим
понудама.
 понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној
документацији
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године у поступку јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама,
- учинио повреду конкуренције,
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за перод од претходне
три године.
Страна 15 oд 122
Доказ из претходног става може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза ;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују
облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из претходног става тачка
1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци
одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који
је понуђач добио негативну референцу.
2.17. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора, за све партије, је најнижa понуђена цена. Све
понуде које буду оцењене као прихватљиве, биће рангиране применом критеријума најнижа понуђена цена.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу
извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу
уговора.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати
понуда у којој је дат краћи рок испоруке. Уколико понуде са идентичном најнижом
ценом имају и идентичан рок испоруке, предност ће имати понуда са дужим роком
важења понуде (опција понуде).
У случају подношења понуде понуђача који нуде добра домаћег и страног
порекла, примењиваће се одредбе члана 86. Закона о Јавним набавкама („Сл.
Гласник број 124 од 29.12.2012. године). Домаћи понуђач доказује порекло добара
потврдом из Привредне Коморе Србије.
2.18. Изјава о независној понуди (Образац бр.7)
Понуђач, уз понуду, доставља изјаву (Образац бр.7 - дат у одељку 4
.Конкурсне документације) да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
понуду подноси независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим
лицем
НАПОМЕНА: Унети број/бројеве партије/а за коју/које се изјава подноси
2.19. Поштовање обавеза проистеклих из других важећих прописа(Образац бр.8)
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. Наканду за коришћење патената коришћених у изради
понуде, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe
трeћих лицa снoси пoнуђaч - Образац бр. 8“ (дато у одељку 4. Конкурсне
документације). Досавља се уз понуду.
НАПОМЕНА: Унети број/бројеве партије/а за коју/које се изјава подноси
Страна 16 oд 122
2.20. Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске
гаранције за додатно обезбеђење уговорних обавеза у моменту закључења
уговора (модел писма –Образац бр. 9; модел банкарске гаранције - Образац бр. 9а)
и/или Изјава на сопственом меморандуму о прихватању обавезе достављања
бланко соло менице за додатно обезбеђење уговрних обавеза у моменту
закључења уговора(модел изјаве -Образац бр. 9б).
Понуђач је у обавези да уз понуду, за Партију 3, обавезно достави
оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања
банкарске гаранције за за додатно обезбеђење уговрних обавеза у моменту
закључења уговра, а за партије 1 и 2 може доставити оригинал писмо о
намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања гаранције за
додатно обезбеђење уговорних обавеза у моменту закључења уговра (модел
писма о намерама је дат у Обрасцу бр. 9 а модел банкарске гаранције у Обрасцу бр.
9а) или Изјаву на меморандуму понуђача да ће приликом потписивања уговора
доставити бланко соло меницу (модел изјаве је дат у Обрасцу бр. 9б) за додатно
обезбеђење уговорних обавеза:
- Понуђач je у обавези да, као саставни део понуде, достави потписано и печатом
оверено Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
додатно обезбеђење уговорних обавеза у износу од 15% од вредности уговора без
ПДВ-а, која је неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора, са
роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у
целости. Модел банкарске гаранције је дат у прилогу (модел писма - Образац 9одељак 4. конкурсне документације). Понуђач може доставити гаранцију стране
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг
агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са
прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која са
налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило
Европоско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets
Authorities-ESMA ). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске
гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива
за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове од одних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
**Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води
Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке.
или
- Понуђач, уз понуду, доставља изјаву на меморандуму понуђача да ће приликом
потписивања уговора издати бланко соло меницу, оверену и потписану од стране
одговорног лица, са меничним овлашћењем, депо картоном и потврдом пословне
банке која представља доказ да је меница регистрована код Народне банке Србије, у
износу 15% од вредности уговора без ПДВ-а са роком важности 30 дана дужим од
уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, на име гаранције за
додатно обезбеђење уговорних обавеза (модел изјаве –Образац бр. 9б – дат у одељку
4. конкурсне документације).
*може се доставити појединачно за партије 1 и 2 (за Партију 3 је обавезно оригинал
писмо о намерама пословне банка), уз навођење броја партије
**Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води
Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке.
Страна 17 oд 122
2.21. Одлука о додели уговора
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног
отварања понуда.
2.22. Достављање одлуке и обавештење о закљученом уговору
Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од
3 (три) дана од дана доношења одлуке. Обавештење о закљученом уговору о јавној
набавци објавиће се на Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана
закључења уговора. Уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
2.23. Заштита права понуђача
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке, повређена
права, може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу
са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148.-159.
Закона о јавним набавкама).
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу, на адреси Наручиоца: Београд, Здравка Челара 14 а, канцеларија број 15писарница.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу од 80.000,00
динара на рачун Републике Србије.
Број жиро рачуна: 840-742221843-57;Шифра плаћања: 153;Позив на број: 97 50-016.
2.24. Додатна објaшњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача након
отварања понуда и вршити контролу код понуђача у складу са чл. 93. Став 1. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12).
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
3.1. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом отвореном
поступку јавне набавке:
3.1.1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
Документација: ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА који
води Агенција за привредне регистре или други извод из регистра надлежног органа
(која се издаје сходно чл. 12. Закона о регистрацији привредних субјеката („Сл.
Гласник РС“ бр. 55/2004 и 66/2005). За нерезидентне понуђаче тражени документ
издаје и оверава овлашћени орган – институција земље понуђача.
3.1.2. Потврда надлежног суда да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђен за кривично дело против привреде, кривично дело против
животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело
преваре.
Страна 18 oд 122
Документација:
- ИЗВОД ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОСНОВНОГ СУДА (на чијем је
подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка правног лица);
- ИЗВОД ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (за
организовани криминал) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ;
- УВЕРЕЊЕ ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈКСЕ
УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења
или према месту пребивалишта) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА (уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да за сваког заступника
достави уверење из казнене евиденције);
да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против
привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или
давања мита и кривично дело преваре.
3.1.3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуда.
Документација:
-ПОТВРДА ПРИВРЕДНОГ И ПРЕКРШАЈНОГ СУДА да му није изречена
мера забране обављања делатности,
-или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности. За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава
овлашћени орган – институција земље понуђача.
3.1.4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
Документација:
-ПОТВРДА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ да је понуђач
измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине, и
-ПОТВРДА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – Управе јавних
прихода да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у јединици
локалне самоуправе за матично предузеће и све огранке (обе потврде се издају
сходно чл. 166. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“, бр. 33/1997 и
31/2001).
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, потребно је да достави
Потврду Агенције за приватизацију (потврда се издаје сходно чл. 10. Ст. 2. Закона о
агенцији за приватизацију „Сл. Гласник РС“ бр. 38/2001 и 135/2004).
Понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона о јавним набавкама а регистрован је код надлежне организације која га
је сходно члану 78. Закона уписала у регистар понуђача, није у обавези да
доставља доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, већ је потребно да у
изјави, потписаној и овереној од стране овлашћеног лица понуђача да је уписан у
Регистар понуђача наведе где се поменути подаци налазе, односно на којој интернет
страници и приложи копију извода из Регистра понуђача Агенције за привредне
регистре са бројем и датумом регистрације
3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ
УСЛОВА
3.2.1. Понуђач, уз понуду, доставља Изјаву да у поступку јавне набавке
располаже неопходним финансијским капацитетом и то да понуђач у претходне
Страна 19 oд 122
три обрачунске године има укупно остварен приход у вредности (без ПДВ-а)
према табели у прилогу ове тачке (3.2.1) за партију за коју подноси понуду.
( Образац бр. 10 – дат у одељку 4. конкурсне документације). Понуде које не
испуњавају овај услов сматраће се неприхватљивим.
БРОЈ ПАРТИЈЕ/НАЗИВ ПАРТИЈЕ
Партија 1- УЛД обрасци
Партија 2- Муфлон обрасци
Партија 3- Остали обрасци
Захтевани приход у РСД без ПДВ-а
1.000.000,00
400.000,00
37.500.000,00
Документација: Као доказ, уз изјаву се доставља извештај о бонитету АПР или
Биланс стања и успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три обрачунске
године, или изјаву – потврду да није субјекат ревизије и потврду о броју дана
неликвидности- блокаде.
Изјава се доставља појединачно за сваку партију уз навођење броја партије, а доказ уз
изјаве, уколко се нуди више партија, се доставља у једном примерку
3.2.2. Понуђач, уз понуду, доставља Изјаву да у поступку јавне набавке
располаже неопходним пословним капацитетима и то да је у последње три
обрачунске године извршио испоруке добара примерених предмету јавне набавке
достављањем референц листе са бар једним купцем, коме је извршиo испoруку дoбaрa
примeрeних прeдмeту jaвнe нaбaвкe, бар у току једне обрачунске године, у изнoсу који је
једнак или већи од вредности понуде без ПДВ-а. ( Образац бр.11 – дат у одељку 4.
конкурсне документације). Понуде које не испуњавају овај услов сматраће се
неприхватљивим.
Документација: Као доказ да је у последње три обрачунске године извршио
испоруке добара примерених предмету јавне набавке, понуђач, уз изјаву, прилаже
потврду (Образац бр. 11а – дат у одељку 4. Конкурсне документације) бивших
Наручилаца да је предметна набавка извршена. За Наручиоца је референц листа
прихватљива ако понуђач достави референц листу са бар једним купцем, коме је
извршиo испoруку дoбaрa примeрeних прeдмeту jaвнe нaбaвкe, бар у току једне
обрачунске године, у изнoсу који је једнак или већи од вредности понуде без ПДВ-а.
Понуде које не испуњавају овај услов сматраће се неприхватљивим.
*У случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe, пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу сви члaнoви групe
пoнуђaчa, дoк услoв у пoглeду нeoпхoднoг пословног кaпaцитeтa сви члaнoви групe испуњaвajу зajeднo.
** Уз oбрaзaц сe дoстaвљajу трaжeни дoкaзи (копије пoтрврда свojих купaцa дa су прeдмeтни угoвoри
(или рaчуни) рeaлизoвaни – Oбрaзaц 11А).
Докази се достављају појединачно за сваку партију уз навођење броја партије.
3.3. УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
3.3.1. Изјава понуђача да је упознат са узорцима, изгледом и техничким
карактеристикама образаца
Доказ: Понуђач, уз понуду, доставља изјаву на сопственом меморандуму
(модел изјаве – Образац бр. 12 – дат у одељку 4. Конкурсне документације),
потписану и оверену од стране одговорног лица, да је упознат са узорцима, изгледом
и техничким карактеристикама образаца за партију/е за кују/е подноси понуду/е.
*доставља се појединачно за сваку партију уз навођење броја партије
Пoнудa пoнуђaчa кojи нe дoстaви нaпрeд зaхтeвaни дoкaз, смaтрaћe сe
неприхватљивом и кao тaквa нeћe бити узeтa у рaзмaтрaњe приликoм oцeњивaњa
понуда.
3.3.2. Израда узорака образаца и прихватање рекламације
Пoнуђaч je у oбaвeзи дa, приликoм штaмпaњa oбрaзaцa, стрoгo вoди рaчунa дa су
oбрaсци испрaвни и тaчни у смислу изгледа, сaдржaja, тeкстa, рубликa, квaлитeтa
пaпирa и свeгa другoг штo чини oбрaзaц и да, након закључења уговра, а прe пoчeткa
Страна 20 oд 122
штaмпaњa oбрaзaцa, пoштo сe извршe припрeмe зa штaмпу, о свом трошку, дoстaви
Наручиоцу пo jeдaн примeрaк свaкoг oбрaсцa, кaкo би сe извршиo тeхнички прeглeд
мaтeриjaлa oд стрaнe стручнe кoмисиje Наручиоца ( Дирекције за инфраструктуру,
Дирекције за превоз и Заједничких послова) и дoстaвилo писaнo oдoбрaвaњe пoчeткa
штaмпe. Штaмпaњe oбрaзaцa сe нe мoжe зaпoчeти бeз дoстaвљaњa писaнoг
oдoбрaвaњa пoчeткa штaмпe oд стрaнe стручнe кoмисиje Нaручиoцa.
Свaки испoручeни строгоурачунати oбрaзaц кojи сaдржи нeдoстaткe,
нeурeднoсти или нeпрaвилнoсти бићe oдбиjeн oд стрaнe стручнe кoмисиje
Нaручиoцa, a Пoнуђaч je у oбaвeзи дa дoстaви, o свoм трoшку, испрaвaн oбрaзaц, и то
у следећим роковима:
- за узорке образаца – (пре давања писменог одобрења за штампу) у року од 5
дана од дана достављања писане рекламације Наручиоца;
за испоручене обрасце, (након добијања писменог одобрења
штампе) - у року од 15 дана од дана достављања писане рекламације у
пeриoду од 12 месеци од дана испоруке образаца у стовариште Наручиоца..
Доказ: Понуђач, уз понуду, доставља Изјаву (модел изјаве-Образац бр. 13) на
меморандуму понуђача, потписану и оверену од стране овлашћеног лица.
*доставља се појединачно за сваку партију уз навођење броја партије
Пoнудa пoнуђaчa кojи нe дoстaви нaпрeд зaхтeвaни дoкaз, смaтрaћe сe
неприхватљивом и кao тaквa нeћe бити узeтa у рaзмaтрaњe приликoм oцeњивaњa
понуда.
3.4. НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ДОКАЗИМА ИЗ ОДЕЉКА 3.1 И 3.2.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавне набавке оценила као
најповољнију, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа, сходно члану 79. ЗЈН.
Докази из тачака 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4 не могу бити старији од два месеца од
дана отварања понуда. Доказ из тачке 3.1.3 мора бити издат након обављивања
позива за достављање понуда.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из одељка 3.1,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача
достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће из тачке 3.1. Уколико
група понуђача доставља понуду, сваки понуђач из групе понуђача дужан је да
достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће из тачке 3.1, а остале
услове испуњавају заједно.
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама за предузетника и физичка лица врши се у складу са члановима 22. и 23.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испњености услова („Сл. Гласник РС“ 029/2014).
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до
доношења Одлуке, односно закључења Уговора и да је документује на прописан
начин.
4. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ ОБАВЕЗНУ САДРЖИНУ ПОНУДЕ
Страна 21 oд 122
Образац бр. 1.1.
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОБРАЗАЦА
ЗА ПАРТИЈУ 1
На основу јавног позива за подношење понуде за набавку образаца у отвореном
поступку, по партијама, број јавне набавке 66/2014
Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________
Лице за контакт_________________________________________________________
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
Назив обрасца
Образац УЛД-1
Образац УЛД-2
Образац УЛД-3 Механ. образац за
Л.Д.
Образац УЛД-6
Образац УЛД-7
Образац УЛД-66-извештај о
премештају
Образац УЛД-КЊ-ажурирање бројева
Образац УЛД-БР- захтев за брисање
Ј.м.
Количина
лист
2.300
лист
6.500
лист/преклоп
4.800
лист
лист
4.500
1.540
лист
1.200
лист
лист
1.400
1.200
Јединична
цена без ПДВ-а
%
Јединична цена
са ПДВ-ом
ВРЕДНОСТ у РСД
Укупна понуђена цена без ПДВ-а
Укупна вредност ПДВ-а
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом
- ______ дана од дана јавног отварања понуда
Опција понуде
- складиште наручиоца ( Батајница, односно Београд)
Паритет испоруке
Рок плаћања:
Рекламациони период:
Рок испоруке
-45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре
-____ месеци од дана пријема образаца
- максимално _____ дана од дана поруџбине
У
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
дана
М.П.
Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача
попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем.
Страна 22 oд 122
Образац бр. 1.2.
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОБРАЗАЦА
ЗА ПАРТИЈУ 2
На основу јавног позива за подношење понуде за набавку образаца у отвореном
поступку, по партијама, број јавне набавке 66/2014
Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________
Лице за контакт_________________________________________________________
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
Назив обрасца
Ј.м.
Количина
Муфлон беле боје
Муфлон беле боје са жутом
линијом
Муфлон црвене боје
лист А4 рицован
лист А4 рицован
1.500
Муфлон жуте боје
Муфлон зелене боје
Муфлон плаве боје
лист А4 рицован
лист А4 рицован
лист А4 рицован
500
1.500
1.500
лист А4 рицован
Јединична
цена без ПДВ-а
%
Јединична цена
са ПДВ-ом
2.000
2.000
ВРЕДНОСТ у РСД
Укупна понуђена цена без ПДВ-а
Укупна вредност ПДВ-а
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом
- ______ дана од дана јавног отварања понуда
Опција понуде
- складиште наручиоца ( Батајница, односно Београд)
Паритет испоруке
Рок плаћања:
Рекламациони период:
Рок испоруке
-45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре
-____ месеци од дана пријема образаца
- максимално _____ дана од дана поруџбине
У
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
дана
М.П.
Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача
попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем.
Страна 23 oд 122
Образац бр. 1.3.
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОБРАЗАЦА
ЗА ПАРТИЈУ 3
На основу јавног позива за подношење понуде за набавку образаца у отвореном
поступку, по партијама, број јавне набавке 66/2014
Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________
Лице за контакт_________________________________________________________
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:
%
ВРЕДНОСТ у РСД
( У свему према јединичним ценама из обрасца структуре цене – Образац бр. 2.3.)
Укупна понуђена цена без ПДВ-а
Укупна вредност ПДВ-а
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом
- ______ дана од дана јавног отварања понуда
Опција понуде
- складиште наручиоца ( Батајница, односно Београд)
Паритет испоруке
Рок плаћања:
Рекламациони период:
Рок испоруке
-45 дана одложено од дана испостављања исправне фактуре
-____ месеци од дана пријема образаца
- максимално _____ дана од дана поруџбине
У
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
дана
М.П.
Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача
попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем.
Образац бр.1а
Страна 24 oд 122
Подаци о понуђачу у заједничкој понуди за јавну набавку образаца у отвореном
поступку, по партијама, број јавне набавке 66/2014
ЗА ПАРТИЈУ ________
НАПОМЕНА: Образац копирати и попунити за сваку партију у којој подноси
заједничку понуду
НОСИЛАЦ ПОНУДЕ
ДА
НЕ
ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ДА
НЕ
Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
У
За понуђача:
дана
М.П.
Напомена: Образац попунити у случају подношења заједничке понуде. Образац копирати како би
сваки од понуђача попунио образац са својим подацима за партију за коју дају заједничку понуду.
Страна 25 oд 122
Образац бр.1б
Подаци о подизвођачу
за јавну набавку образаца у отвореном поступку, по партијама, број јавне
набавке 66/2014
ЗА ПАРТИЈУ ________
НАПОМЕНА: Образац копирати и попунити за сваку партију у којој наступа са
подизвођачем
Скраћено пословно име подизвођача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
У
За подизвођача:
дана
М.П.
Напомена: Образац се попуњава само у случају да се понуда подноси са подизвођачем.
У случају већег броја подизвођача образац треба копирати.
Страна 26 oд 122
Образац бр. 2.1.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за јавну набавку образаца, у отвореном поступку,
по партијама
за ПАРТИЈУ 1
Партија 1- УЛД обрасци
р.бр.
1
2
Назив артикла
Образац УЛД-1
Образац УЛД-2
4
Образац УЛД-3 Механ. образац за
Л.Д.
Образац УЛД-6
5
Образац УЛД-7
3
6
7
8
Ј.м.
Количина
лист
2.300
лист
лист/
преклоп
лист
6.500
Јед. цена без
ПДВ-а (у РСД)
FCA стов.
Наручиоца
Јед. цена са
ПДВ-ом (у
РСД) FCA стов.
Наручиоца
Укупна цена без
ПДВ-а
(у РСД) FCA
стов. Наручиоца
Укупна цена са ПДВом (у РСД) FCA стов.
Наручиоца
4.800
4.500
лист
1.540
Образац УЛД-66-извештај о
лист
1.200
премештају
Образац УЛД-КЊ-ажурирање
лист
1.400
бројева
Образац УЛД-БР- захтев за
лист
1.200
брисање
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (у РСД)
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПДВ-А (у РСД)
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом (у РСД)
* У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
*обавезно унети све тражене податке
РОК ИСПОРУКЕ: _________дана од дана поруџбине
У
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА
дана
М.П.
Напомена: Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које
понуђач има у реализацији набавке. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.
Страна 27 oд 122
Образац бр. 2.2.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за јавну набавку образаца, у отвореном поступку,
по партијама
за ПАРТИЈУ 2
Партија 2- Муфлон обрасци
р.бр.
1
2
3
4
5
6
Назив артикла
Ј.м.
Количина
Јед. цена без
ПДВ-а (у РСД)
FCA стов.
Наручиоца
Јед. цена са
ПДВ-ом (у
РСД) FCA стов.
Наручиоца
Укупна цена без
ПДВ-а
(у РСД) FCA
стов. Наручиоца
Укупна цена са ПДВом (у РСД) FCA стов.
Наручиоца
лист А4
рицован
2.000
Муфлон беле боје са жутом
лист А4
линијом
рицован
2.000
лист А4
Муфлон црвене боје
рицован
1.500
лист А4
Муфлон жуте боје
рицован
500
лист А4
Муфлон зелене боје
рицован
1.500
лист А4
Муфлон плаве боје
рицован
1.500
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (у РСД)
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПДВ-А (у РСД)
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом (у РСД)
Муфлон беле боје
* У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
*обавезно унети све тражене податке
РОК ИСПОРУКЕ: _________дана од дана поруџбине
У
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА
дана
М.П.
Напомена: Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Образац оверава и потписује
овлашћено тј. одговорно лице.
Страна 28 oд 122
Образац бр. 2.3.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за јавну набавку образаца, у отвореном поступку,
по партијама
за ПАРТИЈУ 3
Партија 3 –Остали обрасци
р.б
р.
Назив артикла
Количи
на
Ј.м
Јед. цена без ПДВ-а
(у РСД) FCA стов.
Наручиоца
Јед. цена са ПДВом (у РСД) FCA
стов. Наручиоца
Укупна цена без
ПДВ-а
(у РСД) FCA стов.
Наручиоца
Укупна цена са ПДВом (у РСД) FCA стов.
Наручиоца
а. Обрасци Дирекције за превоз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Праћење хода теретних возова
ЈУГ-СЕВЕР
Праћење хода теретних возова
Суб. – Бг. Ранж.
CIT-14 листица
К-93м списак предаје (м.форм.) блок
Образац
К-107А
листица
„пос.задр.у ст.“
Образац Кол-4 Књига пред.к. и
тов. пр. књ.
Р-25 Признаница за обрачун С
Образац К-93 Списак предаје
(в.форм.)
Образац
К-221
Бележник
стављених пломби
Образац К-413м Царинска роба
10
Образац К-413в Царинска роба
11
29
Образац К-196 Листица списка
пломби
Образац К-109Б
К-109ц Саопштење о резултатима
вагања
К-120 Листица
К-120а Листица
К-130 Извештај о приспећу
пошиљке
Евиденција о праћењу товарних
кола ОМ на подр.ЖС
Евиденција о праћењу товарних
кола ОМ на подр.одељ.за ОП
Примопредаја
службе
за
одељ.комерц.опер. и превоза ОМ
К-109А
Саопштење
о
резултатима вагања
К-198 Извештај о исправкама
ТИП-0
Пописни
лист
о
неисправним колима
ТИП-1 Пописни лист
Помоћни пописни лист
Образац К-1п
Образац
К-117
Магацинска
књига отправљања
К-205 Списак признаница
Образац К-240 Листица
„пажљиво маневр.“
30
Образац К-241
31
Образац К-242
32
К-243 Листице
33
Образац
К-254
књи.приспећа
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
лист
400
лист
лист
400
100.000
блок
753
лист
1.980
књига
блок
424
42
блок
875
блок
лист
PVC
muflon
лист
PVC
muflon
189
24.470
блок
сет
725
5.660
сет
лист
лист
50
15.000
200.000
лист
8.570
лист
540
лист
540
блок
10
сет
блок
150
164
блок
блок
блок
блок
45
50
35
1.518
књига
лист
214
9.270
лист PVC
muflon
лист PVC
muflon
лист PVC
muflon
лист PVC
muflon
30.700
1690
840
2.810
810
Магацинска
блок
160
Страна 29 oд 122
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Обрасац К-255 Доставна књига за
изв.
Образац К-259 Књига ваг.за
кол.ваге
К-308
Главни
бележник
недостатака
К-309 Главни бележник вишака
К-310
Помоћни
бележник
недостатака
К-311 Помоћни бележник вишака
К-322 Бележник записника о
извиђају
К-395п Листица
Образац К-404 Пописна књига
Образац
К-406
Књига
обавештења о кор.пр.
Образац
К-408
Књига
оцарињених пос.
Образац
К-415
Листица
„Царинска роба“
Образац К-417 Листица „Извозно
царињење“
Образац товарни лист К-501/2011
(нови)
К-506/2013 Товарни лист за
комбиновани саобраћај
Образац Кол-1 колски уписник
Књига Кол-5а
Образац Кол-27 Наређење за
поделу кол.књиг.
Кол-29 Налог за доставу кола
С-48 Телеграм
С-92
Бележник
о
неправилностима
Образац
С-105/С-106
Плава
листица која се став.
Ж-6 Књига редовног поучавања
Ж-7 Школски именик - табак
Комерцијално
–
технички
преглед воза
Салдо кола
Примопредаја
службе
магационера
EV-1 машински лист
EV-1 прил.1 извештај за бр.2
трак.
EV-33A дневни распоред рада
EV-33B дневни распоред рада
EV-35 дневник рада надзорника
вуче
EV-37 извештај о квару вучног
возила
EV-76D
записник
при.диз.воз.књига
EV-76E
записник
при.еле.воз.књига
EV-90
EV-85
извештај
о
пред.брзин.трака
Ж-8
Ж-9
EV-63
Образац Краљево - формат А2
Образац Нови Сад – формат А2
Образац Рума – формат А2
Образац Зрењанин – формат А2
Образац Београд – формат А2
блок
101
блок
22
блок
блок
блок
блок
блок
5
5
5
5
лист
књига
53
5.810
307
књига
90
књига
154
лист
600
лист
500
сет
4.530
сет
блок
блок
блок
500
165
100
блок
блок
блок
360
76
70
74
лист
блок
лист
3.250
29
102
блок
блок
207
12
блок
лист
85
94.000
блок
књига
књига
810
23
27
књига
43
блок
616
блок
800
блок
блок
800
20
блок
лист
лист
блок
лист
лист
лист
лист
лист
60
150
130
1.200
400
400
400
400
400
Страна 30 oд 122
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Образац Ужице – формат А2
Образац оператика – формат А2
Образац Суботица – формат А3
Образац
дневни
оперативни
извештај – формат А4
Образац оперативни извештај
Сектор за вучу возова Београд –
формат А3
Образац оперативни извештај
Секције за вучу возова Београд –
формат А3
Образац примопредаје службе –
свеска
Образац дефеката вучних возила
- свеска
Образац К-541 Књига закључка
благајни
Рачун отправљања за унутр.
саобраћај К-520
Рачун отправљања за међунар.
саобраћај К-520м
Бележник
картирања
за
унутр./међунар. саобраћај К519/К519м
Пословни дневник отправљања
робе К-527/Пословни дневник
приспећа робе К-567
Франкатурни рачун К-521 табак
Рачун франкатурних рачуна К521а
Рачун
приспећа
за
унутр.
саобраћај К-565
Рачун приспећа за међунар.
саобраћај К-565м
Бележник искупљених товарних
листова К-565а
Рачун
фактурисаних
потраживања К-560ф
Рачун примања и издавања
станичне благајне К-586
Пословни дневник станичне
благајне К-587 п
Пословни дневник станичне
благајне К-587 и
Рачун отпремљених трансортних
прихода Р-21
Бележник контролних примедби
К-588
Образац К-36 Рачун писаних
возних исправа
Образац К-41А Књига закључака
и предаје прихода
Образац
К-52
Списак
упот.допл.бел.
Образац
С-71
Пут.књиг.возопратног особља
Образац К-138 Рачун враћене
воз.цене
К-31
С-95
Образац ЕВ-75и записник при.
вуч воз књига
Образац ЕВ-84 картица о стању
брзнометра
Образац КОЛ-14 извештај о
попр.кола-табак
Образац
ТК-18
Евиденција
оправки кола књ.
Образац ТК-2А Подаци о
осовинским склопов.
лист
лист
лист
400
400
400
лист
400
лист
400
лист
400
свеска
10
свеска
10
књига
150
лист
2.500
лист
2.500
лист
2.500
лист
сет
1.700
1855
лист
1.700
лист
2.500
лист
2.500
лист
2.500
лист
1.700
лист
1.700
лист
1.700
лист
1.700
лист
1.700
лист
1.700
лист
3.000
књига
1.000
блок
1.000
свеска
1.000
табак
књига
лист
5000
150
1.500
блок
50
картица
150
блок
150
књига
50
блок
10
Страна 31 oд 122
115
116
Образац ТК-3
обел.преоб.рек.к.
Образац ТК-19
задрж.кола у опр.
Извештај
о
Извештај
о
блок
10
лист
50
Б. Обрасци Дирекције за инфраструктуру
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Сaoбрaћajни днeвник зa рaнжирнe,
рaспoрeднe, пoлaзнe и крajњe
стaницe S-13
Сaoбрaћajни днeвник зa
мeђустaницe сa пoтпуним
eлeктрoмeхaничким-рeлejним
осигурањем S-14
Сaoбрaћajни днeвник зa
мeђустaницe бeз пoтпунoг
eлeктрoмeхaничкoг-рeлejнoг
oсигурaњa S-14a
Саобраћајни дневник за
међустанице без потпуног
електромеханичког-релејног
осигурања S-14b
Днeвник приjaвe брутa S-15
Eвидeнциja зaтвoрa кoлoсeкa и
искључeњa стaничнoг вoзнoг вoдa
и нaпoнa кoнтaктнe мрeжe S-17
Евиденција лаганих вожњи на
прузи S-18
Преглед стања брута за отпрему S19
Бeлeжник мaнeвaрскoг рaдa S-20
Распоред маневре S-22
Днeвник звoнoвних сигнaлних
знaкoвa S-41
Бeлeжник звoнoвних сигнaлних
знaкoвa и oстaлих oбaвeштeњa зa
чувaрa прeлaзa S-41a
Сигнално-одјавни дневник
одјавничара S-42
Teлeгрaфскo- тeлeфoнски днeвник
S-43
Бележник возних телеграма
(фонограма) за ранжирне,
распоредне, полазне и крајње
станице са потпуним
електромеханичким-релејним
осигурањем S-44
Бeлeжник вoзних фoнoгрaмa и
фoнoгрaмa зa oбeзбeђeњe путa
вoжњe зa рaнжирнe и рaспoрeднe
стaницe бeз пoтпунoг
eлeктрoмeхaничкoг-рeлejнoг
oсигурaњa S-45
Бeлeжник фoнoгрaмa зa
скрeтничaрe-блoкaрe нa стaницaмa
сa пoтпуним eлeктрoмeхaничкимрeлejним oсигурaњeм S-45a
Бележник возних фонограма и
фонограма за обезбеђење пута
вожње за ранжирне и распоредне
станице без потпуног
електромеханичког-релејног
осигурања S-45sb
Бeлeжник фoнoгрaмa o нaрeђeнoм
и извршeнoм oбeзбeђeњу путa
вoжњe зa скрeтничкo oсoбљe S-46
Бeлeжник фoнoгрaмa o нaрeђeнoм
и извршeнoм oбeзбeђeњу путa
вoжњe зa скрeтничкo oсoбљe S46sb
Дневник диспечерских наређења S47
Евиденција употребе тастера S-49
Oпшти нaлoг S-51
књига
500
књига
1.500
књига
400
књига
књига
20
150
свеска
150
књига
150
свеска
књига
блок
100
150
1.000
књига
200
књига
100
књига
30
свеска
3.000
књига
150
књига
200
свеска
100
књига
40
свеска
800
свеска
100
књига
књига
блок
100
200
10.000
Страна 32 oд 122
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Прилoг A Oпштeм нaлoгу S-52
Налог за укрштавање S-54
Путни лист S-56
Путни лист зa лoкoмoтивe, рaднa
мoтoрнa кoлa (мoтoрнe гaрнитурe)
вaн службe и мoтoрнa пружнa
вoзилa кaдa сaoбрaћajу кao вoз S-57
Прoпусницa зa вoжњу пружнoг
вoзилa S-58
Teрeтницa зa вoзoвe у унутрaшњeм
сaoбрaћajу S-59
Извeштaj o сaстaву и кoчeњу вoзa
S-66
Ручни бележник возовођемашиновође на ТК-прузи S-68
Евиденција ванредних догађаја S80
Ручни бeлeжник шeфa стaницe S-91
Eвидeнциja прeвoзa нaрoчитих
пoшиљaкa S-108
Књигa нaрeдби TK-11
Днeвнo стaњe нeиспрaвних кoлa
TK-20
Извeштaj o пoтпунoj прoби
кoчницa TK-21
Књигa примoпрeдaje службe
прeглeдaчa кoлa TK-30
Ручнa књигa прeглeдaчa кoлa TK31
Днeвник прeглeдaчa кoлa TK-32
Листицa oштeћeњa TK-33
Листицa упућивaњa кoлa нa
oпрaвку TK-34
Листицa приoритeтнoг упућивaњa
кoлa нa oпрaвку TK-34a
Листицa oстajaњa кoлa нa мeсту TK
36
Прoцeнa кoлскe штeтe TK-37
Ручнa књигa кoлскoг брaвaрa TK43
Књигa eвидeнциje o пojeдинaчнoм
прeглeду кoлa TK-45
Извештај прегледача кола о
неправилностима за време рада ТК49
Књигa oштeћeњa кoлa нa
прeлaзним стaницaмa ТК-61
Meђунaрoднa листицa зa прeглeд
кoлa ТК-62 путн.
Meђунaрoднa листицa зa прeглeд
кoлa ТК-62 терт.
Meђунaрoднa листицa ''пoслe
истoвaрa нa пoпрaвку'' ТК-63 путн.
Meђунaрoднa листицa ''пoслe
истoвaрa нa пoпрaвку'' ТК-63 терт.
Meђунaрoднa листицa зa тeшкo
oштeћeњe кoлa ТК-64
Meђунaрoднa црвeнa листицa зa
тeшкo oштeћeњe кoлa ТК-65
Meђунaрoднa листицa o
нeупoтрeбљивoсти кoчницe ТК-66
и ТК-66а
Meђунaрoднa листицa o
нeупoтрeбљивoсти вoзнoг
eлeктричнoг вoдa ТК-68
Приjaвa o искључeним стрaним
кoлимa из сaoбрaћaja ТК-72
Meђунaрoднa листицa o
нeиспрaвнoсти бoчних улaзних
врaтa ТК-84
блок
блок
табак
300
300
100.000
комад
50.000
блок
250
комад
3.000
блок
4.000
блок
50
књига
књига
50
150
књига
књига
100
500
лист
500
књига
500
књига
500
књига
блок
блок
1.500
500
500
блок
500
блок
50
блок
блок
500
500
књига
200
књига
100
блок
500
књига
100
блок
100
блок
200
блок
100
блок
500
блок
50
блок
50
блок
50
лист
50
блок
500
лист
500
Страна 33 oд 122
176
Прoпрaтницa зa oтпрeму
нeиспрaвних кoлa у рaдиoницу Коl13
блок
100
в. Обрасци Заједничких послова
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
АДМ-1-деловодник
АДМ-3-попис аката
АДМ-4
AДM-7
АДМ-9-кошуљице
Благајнички дневник
ЕРВ- евиденција рад. времена
(књига)
ЕРВ- евиденција рад. времена
(чаршав)
Записник о налазу при ревизијипредаји К-231
Попис превозних исправа К-232
Евиденција и попис
строгоурачунатих образаца К-233
Записник о обављеном стручном
испиту
Уверење о положеном стручном
испиту за ван извршна занимања
Уверење о положеном стручном
испиту за извршна занимања
Извештај о извршеном попису (
А3)
Извештај о расходовању. мат.
сред.рач. Класе"0"
Извештај о расходовању. мат.
сред.рач. Класе"1"
Образац изјава за класу један
Образац изјава за класу нула
Књига излазних фактура
Књига улазних фактура
МАТ 01 Записник о пријему
материјала
МАТ 02 Повратница
МАТ 03 Записник о пријему
материјала добијеног
расходовањем некретнина,
постројења и опреме
МАТ 04 Записник о пријему
материјала добијеног
расходовањем материјалних
средстава
МАТ 05 Списак вишка
МАТ 06 Записник о пријему
средстава придобијених у току
процеса рада
МАТ 09 Требовање
МАТ 10 Извадница
МАТ 11 Извадница за гориво и
мазиво
МАТ 12 Отпремница
МАТ 13 Списак мањка
МАТ 14 Списак материјалних
средстава за расходовање
МАТ 20 Спроводница
МAT 21 Доставница
МAT 23 Записник о предаји
материјала, резезервних делова
на обраду и дораду
МAT 24 Записник о пријему
материјалних средстава са дораде
и обраде
МAT 47 Картон о евиденцији
службене и заштитне одеће и опреме
књига
лист
књига
књига
табак
књига
88
580
4
34
10.110
142
књига
411
лист
13.054
табак
2052
лист
3000
лист
2000
табак
500
комад
200
комад
400
табак
10100
лист
22
лист
72
блок
блок
књига
књига
70
40
40
47
блок
360
блок
24
блок
40
блок
47
блок
55
блок
224
блок
блок
10
1.100
блок
487
блок
блок
113
77
блок
111
блок
блок
311
200
блок
145
блок
145
ком.
70
Страна 34 oд 122
237
МAT 56 Карта материјала
МAT 57 Карта инвентара- алата
Налог за књижење аналитике
Налог за наплату-исплату R-8
Налог за исплату
Налог за наплату
Вирман налог за пренос
Образац П-2
Налог за службено путовање П-3
Прилог Налогу за службено
путовање П-3а
Путни налог за путничке
аутомобиле (књига)
Путни налог за теретно возило
(књига)
Образац П-25
ОС 1 налог за укњижење
основних средст.
ОС 2 налог за искњижење осн.
средст.
ОС 3 налог за повећање вредноси
осн. сред.
ОС 4 налог за прекњижење осн.
средст.
ОС 5 налог за корекцију података
ос.средс.
ОС 20 предлог расходовања осн.
Средстава
ОС 22 записник о извршеном
расх. осн,ср.
Образац фактуре РА 22
Образац фактуре РА 33
Образац фактуре РА 99
238
Р 36 Платни списак
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
239
240
241
242
243
244
245
Налог за књижење образац број 1
финансијско књиговодство
Записник о сравњењу
материјалних средства у
стоваришту
Извеш.о
расход.мат.сред.кл.1,прок.вре.до
500 евра
Корице за лисне карте
Омот списа
Пумп. Извештај
Записник о примопредаји горива
ком.
ком.
блок
лист
блок
блок
блок
ком.
блок
13800
600
60
3350
170
35
130
5000
3878
лист
760
блок
22
блок
3
ком.
50000
блок
1
блок
1
блок
1
блок
1
блок
5
блок
13
блок
13
кутија
кутија
кутија
табак x
2
12
9
18
3000
блок
65
блок
175
блок
12
ком.
табак
књига
књига
20000
1000
33
142
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (у РСД)
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПДВ-А (у РСД)
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом (у РСД)
* У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
*обавезно унети све тражене податке
РОК ИСПОРУКЕ: _________дана од дана поруџбине
У
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА
дана
М.П.
Напомена: Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Образац оверава и потписује
овлашћено тј. одговорно лице
Страна 35 oд 122
Образац бр. 3а
МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ
БР _____
Датум:..
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за озбиљност понуде на позив према URDG 758












Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Обавештени смо да је ……………………………….
(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр.
………… од ……….. за испоруку – изградњу (опис добара или услуге), поднео Вама
своју понуду бр. ………… од ……….
Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и
валуту у којој је платив)
Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве
којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:
Ништа
Језик сваког захтеваног документа: Српски језик
Начин презентације: папирно-брзом поштом
Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити
презентацију)
Истек рока: (убацити датум истека или описати догађај истека)
Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац
Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ
или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или
више усклађених позива, у коме се наводи:
1. Ако Понуђач пре него што буде изабран:
 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од
стране Понуђача у обрасцу понуде или
 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде.
2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране
Наручиоца у току периода важности понуде:
 Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од њега
буде тражено или
 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном
документацијом.
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе
назначеном месту за презентацију.
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG)
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.
За и у име Банке
...................................................
(потпис)
………………………………..
(функција)
......................................................
(потпис)
……………………………………….
(функција)
*доставља се, уз понуду, обавезно за Партију 1, а може се доставити појединачно за све
остале партије уз навођење броја партије
Страна 36 oд 122
Образац бр. 3б
МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према URDG 758












Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „ Железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да
достави Банкарску Гаранцију за добро извршење посла.
Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи
износ и валуту у којој је платив)
Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно
од изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито
захтева у тексту доле: Ништа
Језик сваког захтеваног документа: Српски језик
Начин презентације: папирно-брзом поштом
Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити
презентацију)
Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење
уговора.
Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац
Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ
или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или
више усклађених позива, у коме се наводи да је Корисник прекршио своје обавезе из
основног уговора.
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе
назначеном месту за презентацију.
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив
(URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.
За и у име Банке
...................................................
(потпис)
..................................................
(потпис)
………………………………..
(функција)
………………………………….
(функција)
*доставља се уз уговор обавезно за Партију 1, а може се доставити појединачно за све
остале партије уз навођење броја партије
Страна 37 oд 122
Образац бр. 4
ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКУМЕНТИМА У ПОНУДИ
Приложено
Назив документа
(заокружити)
1.Образац бр.1.1. (Образац понуде за Партију 1)
2.Образац бр.1.2. (Образац понуде за Партију 2)
3.Образац бр.1.3. (Образац понуде за Партију 3)
4.Образац бр.1а (Подаци о понуђачу у заједничкој понуди)
5.Образац бр.16 (Подаци о подизвођачу)
6.Образац бр.2.1, (Образац структуре цене за Партију 1)
7.Образац бр.2.2, (Образац структуре цене за Партију 2)
8.Образац бр.2.3, (Образац структуре цене за Партију 3)
9.Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде (модел Образац бр.3а) – за Партију: 1; 2; 3;
(заокружити број партије)
Бланко соло меница са меничним овлашћењем – за Партију: 1; 2; (заокружити број партије)
10.Образац бр.4 (Образац о достављеним документима у понуди)
11. Оригинал писмо о намерама/изјава за добро извршење посла
Оригинал писмо о намерама пословне банке – модел – Образац бр.5 – за Партију: 1; 2; 3;
(заокружити број партије)
Изјава на меморандуму понуђача о достављању бланко соло менице (модел-Образац бр. 5а) – за
Партију: 1; 2; (заокружити број партије)
12.Образац бр.6 (Образац трошкова припреме понуде) - за Партију: 1; 2; 3; (заокружити
број партије)
13.Образац бр.7 (Изјава о независној понуди)
14.Образац бр.8 ( Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа)
15.Средства финансијског обезбеђења за додатно обезбеђење уговорних обавеза
Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за додатно обезбеђење
уговорних обавеза(модел Образац бр.9) - за Партију: 1; 2; 3; (заокружити број партије)
Бланко соло меница са меничним овлашћењем за додатно обезбеђење уговорних обавеза
(модел Образац бр.9а) - за Партију 1; 2; (заокружити број партије)
16. Извод из регистра надлежног органа
Извод из Регистра понуђача Агенције за привредне регистре као доказ да понуђач испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона а регистрован је код надлежне организације
која га је сходно члану 78. Закона уписала у регистар понуђача
17. Потврда надлежног суда
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Не
Да
Да
Не
Не
Да
Не
Да
Не
Да
Не
Да
Да
Не
Не
Да
Не
Да
Не
Да
Не
Да
Не
Извод из казнене евиденције основног суда
Да
Не
Извод из казнене евиденциеј посебоног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду
Да
Не
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Да
Не
18. Потврде надлежног органа да није изречена мера забране обављања делатности:
Потврда привред. и прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности, или
Потврда Агенције за привредне регистре да није изречена мера забране обављања делатности.
Да
Да
Не
Не
19. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште на њеној територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода или
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације
20. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом (према упутству из тачке
3.2.1. конкурсне документације) – Образац бр. 10 са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три
обрачунске године, или изјаву – потврду да није субјекат ревизије и потврду о броју дана неликвидности- блокаде
- за Партију: 1; 2; 3; (заокружити број партије)
21.Доказ да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним капацитетом(према
упутству из тачке 3.2.2. конкурсне документације) – Образац бр. 11 и прилог Образац бр. 11а – за
Партију: 1; 2; 3; (заокружити број партије)
22. Модел уговора за Партију 1
23. Модел уговора за Партију 2
Да
Да
Не
Не
Да
Не
Да
Не
Да
Не
Да
Да
Не
Не
Страна 38 oд 122
24. Модел уговора за Партију 3
35. Изјава понуђача да је упознат са узорцима, изгледом и техничким описом
образаца (модел дат у Обрасцу бр. 12)-за Партију: 1; 2; 3; (заокружити број партије)
26. Изјава понуђача о изради узорака и прихватању приговора - рекламације - за Партију: 1; 2; 3;
(заокружити број партије)
Да
Не
Да
Не
Да
Не
* образац попунити заокруживањем понуђених одговора
Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди.
У
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
дана
М.П.
НАПОМЕНЕ:
-
Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације приложене
у понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити,
оверити и потписати од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој
понуди сви морају да испуне обавезне услове
Страна 39 oд 122
Образац бр. 5
(модел писма)
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора
за јавну набавку образаца, у отвореном поступку,
по партијама,
број јавне набавке 66/2014
Пословна банка __________________________________________ (уписати назив
банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издату безусловну,
неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног
посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по налогу нашег клијента
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку
образаца у отвореном поступку, по партијама, за партију_____, број јавне
набавке 66/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности Уговора, а максимално
до _______________ динара (словима: _______________________________________)
У___________________
За банку
дана ________________
____________________
М. П.
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
Страна 40 oд 122
Образац бр. 5а
(модел изјаве)
ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
на име гаранције за добро извшење посла у моменту закључења уговора
за јавну набавку образаца, у отвореном поступку, по партијама,
број јавне набавке 66/2014
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо, у
случају да наша понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, за
јавну набавку образаца у отвореном поступку, по партијама, за Партију ______, број
јавне набавке 66/2014, као гаранцију за добро извршење посла издати бланко соло
меницу, депо картон и менично овлашћење, са потврдом пословне банке да је меница
регистрована код Народне банке Србије, са роком важења 30 дана дужим од уговореног
рока за коначно извршење набавке у целости, у износу од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, а максимално до _____________________________________ динара (словима:
_________________________________________________).
Поднета бланко соло меница са меничним овлашћењем, неће садржати додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.
У___________________
Потпис овлашћеног лица
дана ________________
_______________________
М. П.
*може се доставити појединачно за партије 1 и 2 (за Партију 3 је обавезно оригинал
писмо о намерама пословне банке), уз навођење броја партије
Страна 41 oд 122
Образац бр. 6
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за Партију :__________
НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење
броја партије. У случају да се нуди више партија обаразац копирати
Трошкови припреме понуде јавне набавке образаца, у отвореном поступку,
по партијама, ЈН број 66/2014 износе:
Назив
Рб.
Цена без
ПДВ-а
1
2
3.
Укупни трошкови припреме понуде
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12)
понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом
оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) образац број 6 (Образац трошкова
припреме понуде) сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова
припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан
надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога
који су на страни Наручиоца.
У___________________
Потпис овлашћеног лица
дана ________________
_______________________
М. П.
Страна 42 oд 122
Образац бр. 7
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ЈАВНА НАБАВКА ОБРАЗАЦА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,
ПО ПАРТИЈАМА
( ЈН 66/2014 )
за Партијy/е :
____________________________________________________________
НАПОМЕНА: Унети број/бројеве партије/а за коју/које се изјава подноси
Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо
понуду поднели независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим
лицем.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке образаца, по
партијама, ЈН број 66/2014, а у смислу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/12).
У___________________
Потпис овлашћеног лица
дана ________________
_______________________
М. П.
Страна 43 oд 122
Образац бр. 8
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОБРАЗАЦА,
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА
( ЈН 66/2014 )
за Партијy/е :
____________________________________________________________
НАПОМЕНА: Унети број/бројеве партије/а за коју/које се изјава подноси
Овим путем изјављујемо да смо при састављању своје понуде поштовали
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да смо имаоци права интелектуалне
својине потребних за обављање послова предметне јавне набавке
У___________________
Потпис овлашћеног лица
дана ________________
_______________________
М. П.
Страна 44 oд 122
Образац бр. 9
(модел писма)
Писмо о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за додатно
обезбеђење уговрних обавеза за јавну набавку образаца у отвореном поступку,
по партијама,
број јавне набавке 66/2014
Пословна банка __________________________________________ (уписати назив
банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издату безусловну,
неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног
посла, банкарску гаранцију за додатно обезбеђење уговорних обавеза, по налогу
нашег клијента _______________________________ (уписати назив понуђача), након
што наш депонент закључи Уговор са „Железнице Србије“ ад, а везано за јавну
набавку образаца у отвореном поступку, по партијама, за Партију_____, број
јавне набавке 66/2014, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење набавке у целости у износу од 15% од вредности Уговора, а
максимално до _____________ динара (словима: ______________________________)
У___________________
За банку
дана ________________
____________________
М. П.
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
**Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води
Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке.
Страна 45 oд 122
Образац бр. 9а
МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ
ОБАВЕЗА
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме:
Датум:
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла на позив према URDG 758
Гаранција бр.
Гарант:
Налогодавац:
Корисник: „ Железнице Србије“ акционарско друштво Београд , Немањина бр. 6
Основни посао: Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруциизградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да достави
Банкарску Гаранцију за добро извршење посла.
Износ гаранције и валута:
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност Корисника.
Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од
изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту
доле: Ништа
Језик сваког захтеваног документа: Српски језик
Начин презентације: папирно- у оригиналу
Место презентације:
Рок важности: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора.
Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац
Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ
или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или
више усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио своје обавезе
из основног уговора и у ком погледу.
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе
назначеном месту за презентацију.
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив
(URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.
За и у име Банке
...................................................
(потпис)
………………………………..
(функција)
..................................................
(потпис)
………………………………….
(функција)
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
*Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води
Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке.
Страна 46 oд 122
Образац бр. 9б
(модел изјаве)
ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
на име гаранције за додатно обезбеђење уговорних обавеза,
за jавну набавку образаца у отвореном поступку, по партијама,
( број јавне набавке 66/2014 )
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо, у случају да
наша понуда буде изабрана као најповољнија за јавну набавку образаца у отвореном
поступку, по партијама, за Партију ______, број јавне набавке 66/2014, приликом
закључења уговора, као гаранцију за додатно обезбеђење уговорних обавеза издати
бланко соло меницу, депо картон и менично овлашћење, са потврдом пословне банке да је
меница регистрована код Народне банке Србије, са роком важења 30 дана дужим од
уговореног рока за коначно извршење набавке у целости, у износу од 15% од вредности
уговора без ПДВ-а, а максимално до ______________________________ динара (словима:
________________________________________________)
Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, неће садржати додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.
У___________________
Потпис овлашћеног лица
дана ________________
_______________________
М. П.
*може се доставити појединачно за партије 1 и 2 (за Партију 3 је обавезно оригинал писмо о
намерама пословне банке), уз навођење броја партије
*Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води Управа
за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан
предмету ове јавне набавке.
Страна 47 oд 122
Oбрaзaц бр. 10
ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ФИНAНСИJСКOM КAПAЦИTETУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОБРАЗАЦА,
ЗА ПАРТИЈУ ________
( број јавне набавке 66/2014 )
Зaoкружити:
1. зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo
2. зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe
Изjaвљуjeмo дa зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним
финaнсиjским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв кojи сe oднoси нa
укупнo oствaрeн прихoд у прeтхoднe три oбрaчунскe гoдинe (2011., 2012. и 2013. гoдину)
у збирнoм изнoсу зa тaj пeриoд oд нajмaњe _____________________ RSD без ПДВ-а.
Дaтум:_____________
Meстo:_____________
Пoтпис oвлашћеног лицa:
______________________
м.п
*Уз Oбрaзaц дoстaвити дoкaз зaхтeвaн упутствoм из тачке 3.2.1. конкурсне документације.
**У случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe, пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу пeчaтoм сви члaнoви
групe пoнуђaчa кojи пoднoсe зajeдничку пoнуду, дoк услoв у пoглeду нeoпхoднoг финaнсиjскoг кaпaцитeтa
сви члaнoви групe испуњaвajу зajeднo.
***изјава се доставља појединачно за сваку партију уз навођење броја партије
*****у случају да понуђач доставља понуде за више партија,уз изјаве за све партије за које подноси понуду
доставља се један доказ зaхтeвaн упутствoм из тачке 3.2.1. конкурсне документације
Страна 48 oд 122
Образац бр. 11
ИЗJAВA O НЕОПХОДНОМ ПOСЛOВНOM КAПAЦИTETУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОБРАЗАЦА,
ЗА ПАРТИЈУ ________
( број јавне набавке 66/2014 )
Прилог-РEФEРEНЦ ЛИСTA ПOНУЂAЧA
ПOНУЂAЧ:______________________________________
Број и датумпонуде:____________________________________
Изjaвљуjeмo дa, зa прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним пoслoвним кaпaцитeтoм,
штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв кojи сe oднoси нa укупнo извршeну испoруку дoбaрa
примерених предмету jaвнe нaбaвкe, у прeтхoднe три oбрaчунскe гoдинe (2011., 2012. и 2013. гoдина),
у збирнoм изнoсу зa тaj пeриoд oд нajмaњe _____________________ RSD без ПДВ-а.
(Рeфeрeнц листa пoнуђaчa* - прeдстaвљa списaк Уговора или рaчунa, кao дoкaз дa je пoнуђaч, бар
једном купцу, у пoслeдњe три oбрaчунскe гoдинe 2011., 2012., 2013., извршиo испoрукe дoбaрa
примeрeних прeдмeту jaвнe нaбaвкe, бар у току једне обрачунске године, у изнoсу који је једнак
или већи од вредности понуде без ПДВ-а.
Рeд. бр.
Брoj и дaтум зaкључeњa Уговора и
eвeнтуaлнo прaтeћих aнeксa Уговора
(или брoj и дaтум рaчунa)
Прeдмeт Уговора
(или рaчунa)
Врeднoст Уговора
(или рaчунa)
бeз ПДВ-a у RSD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Пoтпис oвлашћеног лицa:
Дaтум:_______________
______________________
м.п.
*У случajу вeћe рeфeрeнц листe пoнуђaчa и/или пoдaтaкa, oбрaзaц фoтoкoпирaти.
**У случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe, пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу сви члaнoви групe пoнуђaчa, дoк услoв у
пoглeду нeoпхoднoг пословног кaпaцитeтa сви члaнoви групe испуњaвajу зajeднo.
*** Уз oбрaзaц сe дoстaвљajу трaжeни дoкaзи (копије пoтрврда свojих купaцa дa су прeдмeтни угoвoри (или рaчуни)
рeaлизoвaни – Oбрaзaц 11А) – у складу са упутством из тачке 3.2.2 конкурсне документације
****доставља се појединачно за сваку партију уз навођење броја партије
Страна 49 oд 122
OБРAЗAЦ 11А- РEФEРНTНA ЛИСTA - ЗА ПАРТИЈУ _______
НAЗИВ КУПЦA/НAРУЧИOЦA: _________________________________
СEДИШТE: ________________________________________________
УЛИЦA И БРOJ: ____________________________________________
TEЛEФOН: ________________________________________________
MAТИЧНИ БРOJ: ___________________________________________
ПИБ: _____________________________________________________
У
СКЛAДУ СA ЧЛAНOМ
ИЗДAJE
77.
СТAВ
2
ТAЧКA
2.ЗAКOНA
O
НAБAВКAМA
JAВНИМ
ПOTВРДУ
КOJOМ ПOТВРЂУJE ДA JE ИСПОРУЧИЛАЦ _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(НAЗИВ И СEДИШТE ИСПОРУЧИОЦА)
У ПРEТХOДНE 3 (ТРИ) ОБРАЧУНСКЕ ГOДИНE (2011., 2012. И 2013.)
КУПЦУ/НAРУЧИOЦУ
ИЗВРШИO
ИСПOРУКУ
ОБРАЗАЦА У УКУПНOJ
ВРEДНOСТИ__________________________________________________________
____________________________________________________________________
(УПИСAТИ ФAКТУРИСAНИ ИЗНOС РEAЛИЗOВAНИХ ИСПOРУКA БРOJКAМA И
СЛOВИМA) И ТO:
УКУПНA ВРEДНOСТ
ИСПОРУЧЕНИХ
ОБРАЗАЦА У 2011. Г. У RSD
БEЗ ПДВ-A
УКУПНA ВРEДНOСТ
ИСПОРУЧЕНИХ
ОБРАЗАЦА У 2012. Г. У RSD
БEЗ ПДВ-A
УКУПНA ВРEДНOСТ
ИСПОРУЧЕНИХ
ОБРАЗАЦА У 2013. Г. У
RSD БEЗ ПДВ-A
УКУПНO ЗA СВE ТРИ ГOДИНE (У RSD БЕЗ ПДВ-А)
ПOТВРДA
СE
ИЗДAJE
НA
ЗAХТEВ
ИСПОРУЧИОЦА
______________________________________________________ РAДИ УЧEШЋA У
OТВOРEНOМ ПOСТУПКУ ЗA ДOДEЛУ УГOВOРA O JAВНOJ НAБAВЦИ ОБРАЗАЦА,
ПО ПАРТИЈАМА, ЗA ПOТРEБE ''ЖEЛEЗНИЦE СРБИJE'' АД БЕОГРАД И У ДРУГE
СВРХE СE НE МOЖE КOРИСТИТИ.
ДA СУ ПOДAЦИ ТAЧНИ СВOJИМ ПEЧAТOМ И ПOТПИСOМ ПOТВРЂУJE:
У ________________
M.П.
ДAНA ______________
_________________________
(ПOТПИС OВЛАШЋЕНОГ ЛИЦA )
НAПOMEНA: OБРAЗAЦ ФOТOКOПИРAТИ У ПOТРEБНOМ БРOJУ
Страна 50 oд 122
Образац бр. 12
(модел изјаве)
ИЗЈАВА да је понуђач упознат са урозцима, изгледом и техничким карактеристикама образаца
за Партију _______
јавна набавка образаца, у отвореном поступку, по партијама,
број јавне набавке 66/2014
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо
упознати са узорцима, изгледом и техничким карактеристикама образаца те да смо исте
детаљно анализирали приликом сасатављања понуде за јавну набавку образаца у
отвореном поступку, по партијама, за Партију ______, број јавне набавке 66/2014,
како би у понуди исказали јединичне цене у које су укључени сви могући трошкови у
изради образаца.
У___________________
Потпис овлашћеног лица
дана ________________
_______________________
М. П.
* доставња се појединачно за сваку партију, уз навођење броја партије
Страна 51 oд 122
Образац бр. 13
(модел изјаве)
ИЗЈАВА о изради узорака и прихватању рекламације за Партију _______
за јавну набавку образаца, у отвореном поступку, по партијама,
број јавне набавке 66/2014
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо за
јавну набавку
образаца у отвореном поступку, по партијама, за Партију
______, број јавне набавке 66/2014:
- прe пoчeткa штaмпaњa oбрaзaцa, пoштo сe извршe припрeмe зa штaмпу, о
свом трошку, дoстaвити Наручиоцу пo jeдaн примeрaк свaкoг oбрaсцa кaкo би сe
извршиo тeхнички прeглeд мaтeриjaлa oд стрaнe стручнe кoмисиje Наручиоца
(Дирекција за превоз, Дирекција за инфраструктуру и Заједничке службе) и
дoстaвилo писaнo oдoбрaвaњe пoчeткa штaмпe. Штaмпaњe oбрaзaцa нећемо зaпoчeти
бeз дoстaвљaњa писaнoг oдoбрaвaњa пoчeткa штaмпe oд стрaнe стручнe кoмисиje
Нaручиoцa.
- прихватити приговоре за узорке и испоручене обрасце (у пoглeду изгледа,
сaдржaja, тeкстa, рубликa, квaлитeтa пaпирa и свeгa другoг штo чини oбрaзaц)
и да ћемо, о свом трошку, извршити замену образаца који су предмет
рекламације и то:
o за узорке образаца – (пре давања писменог одобрења за штампу) у
року од 5 дана од дана достављања писане рекламације Наручиоца;
o за испоручене обрасце, (након добијања писменог одобрења штампе) у року од 15 дана од дана достављања писане рекламације у пeриoду
од 12 месеци од дана испоруке образаца у стовариште Наручиоца.
У___________________
Потпис овлашћеног лица
дана ________________
_______________________
М. П.
* доставња се појединачно за сваку партију, уз навођење броја партије
Страна 52 oд 122
5. Модели Уговора (потписати и оверити печатом)
МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ
”ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, акционарско друштво
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
и
______________________________________________________
_____________________________________________________
( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )
Страна 53 oд 122
"Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина 6, матични
број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 205-14106-62 (Комерцијална
банка), кога заступа Генерални директор: ________________________ (у даљем тексту
Купац)
и
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________(у даљем тексту Продавац) закључују :
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ОБРАЗАЦА
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговрних страна везано за
купопродају образаца за Партију 1- УЛД обрасци
Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца по основу купопродаје следећих
образаца:
р.бр.
Назив
Ј.м.
Количина
1
2
Образац УЛД-1
Образац УЛД-2
2.300
6.500
3
Образац УЛД-3 Механ. образац за Л.Д.
4
5
Образац УЛД-6
Образац УЛД-7
Образац УЛД-66-извештај о
премештају
Образац УЛД-КЊ-ажурирање бројева
Образац УЛД-БР- захтев за брисање
лист
лист
лист/
преклоп
лист
лист
лист
1.200
лист
лист
1.400
1.200
6
7
8
Јединична
цена без ПДВ-а
у дин.
Вредност без
ПДВ-а у дин.
4.800
4.500
1.540
У к у п н a врeднoст бeз ПДВ-a у динарима:
у свему према понуди Продавца број ____________ од ________2014. године, која је
саставни део Уговора.
Цене
Члан 2.
Уговорене јединичне цене су исказане у Члану 1 овог уговора.
Цене су без урачунатог ПДВ-а.
Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора.
Вредност Уговора
Члан 3.
Вредност уговорених добара – образаца по овом Уговору износи _____________ динара без
ПДВ-а, (словима: ________________________________________).
Припадајући ПДВ износи __________________ динара.
Укупна вредност Уговора износи ___________________ динара са ПДВ-ом, (словима:
______________________________________________).
Услови Плаћања
Члан 4.
Купац ће плаћања вршити на основу испостављене исправне фактуре за испоручену робу у
року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, на текући рачун Продавца
___________________ са матичним бројем __________.
Страна 54 oд 122
Паритет и динамика испоруке
Члан 5.
Испорука образаца из члана 1. овог Уговора врши се: Фцо стовариште Купца - Батајница,
односно Београд.
Испорука уговорених количина образаца је у року од ________ дана од достављања
поруџбеница, а након добијања писаног одобравања почетка штампе.
Сукцесивне испоруке су дозвољене.
Технички услови
Члан 6.
Роба из члана 1. овог уговора мора бити усаглашена са важећим стандардима, као и
тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди.
Квaлитaтивни приjeм oбрaзaцa
Члaн 7.
Квaлитaтивни приjeм oбрaзaцa из члaнa 1. угoвoрa вршићe oвлaшћeни прeдстaвник Купцa
прe пoчeткa штaмпe, пoштo сe извршe припрeмe зa штaмпу и нaкoн испoрукe истих нa
oдрeдиштe Купцa.
Продавац је у обавези да Купцу, прe пoчeткa штaмпaњa oбрaзaцa, пoштo сe извршe
припрeмe зa штaмпу, о свом трошку, дoстaви пo jeдaн примeрaк свaкoг oбрaсцa, кaкo би сe
извршиo тeхнички прeглeд мaтeриjaлa oд стрaнe стручнe кoмисиje Купца и дoстaвилo
писaнo oдoбрaвaњe пoчeткa штaмпe. Штaмпaњe oбрaзaцa сe нe мoжe зaпoчeти бeз
дoстaвљaњa писaнoг oдoбрaвaњa пoчeткa штaмпe oд стрaнe стручнe кoмисиje Купца
(Заједнички послови). У случajу дa узорци из члaнa 1. oвoг угoвoрa нe буду усaглaшeни сa
важећим стандардима и тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди, Прoдaвцу ћe сe
дaти рoк oд 5 дaнa дa, o свoм трoшку, oтклoни нeдoстaткe, oднoснo изврши пoнoвнo
штaмпaњe узорака oбрaзaцa, пoслe чeгa ћe сe вршити пoнoвни квaлитaтивни приjeм.
Након писаног одобравања штампе и испоруке образаца у стовариште Купца, у случajу дa
испoручeни oбрaсци из члaнa 1. oвoг угoвoрa нe буду усaглaшeни сa важећим стандардима,
тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди и узроцима на основу којих је одобрена
штампа образаца, Прoдaвцу ћe сe дaти рoк oд 5 дaнa дa, o свoм трoшку, oтклoни нeдoстaткe,
oднoснo изврши пoнoвнo штaмпaњe oбрaзaцa, пoслe чeгa ћe сe вршити пoнoвни
квaлитaтивни приjeм.
Квантитативни пријем артикла
Члан 8.
Квантитативни пријем ће бити извршен након квалитативног пријема у стовариштеу Купца,
Батајница, односно Београд, Матрозова бб у року од пет дана по приспећу робе.
Евентуални мањак, вишак или оштећење робе, Купац је дужан да саопшти Продавцу
писаним путем, уз прилог записника од пријемне контроле са потпуним подацима о
евентуалним недостацима у односу на договорену и декларисану робу.
Продавац се обавезује да ће евентуални мањак или оштећење робе надокнадити о свом
трошку најкасније у року од пет дана по пријему извештаја.
Рекламација и гaрaнциja
Члaн 9.
Прoдaвaц гaрaнтуje дa су oбрaсци, кojи сe испoручуjу пo уговору, у склaду сa важећим
стандардима и тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди.
Прoдaвaц je дужaн дa, приликoм штaмпaњa oбрaзaцa, стрoгo вoди рaчунa дa су oбрaсци
испрaвни и тaчни у смислу изгледа, сaдржaja, тeкстa, рубрикa, квaлитeтa пaпирa и свeгa
другoг штo чини oбрaзaц.
Прoдaвaц je дужaн дa, o свoм трoшку, oтклoни свe нeдoстaткe кojи су рeзултaт лoшeг
квaлитeтa мaтeриjaлa или пoгрeшнoг изглeдa и фoрмe oбрaзaцa, нa дoбримa кoja су прeдмeт
угoвoрa.
Пригoвoри збoг квaлитaтивних и квaнтитaтивних нeдoстaтaкa извршeнe испoрукe вaжe пoд
oвим услoвимa:
 дa су пoднeсeни Прoдaвцу у рoку oд 5 дaнa oд дaнa кoнстaтoвaњa oснoвa
рeклaмaциje, а у периоду од 12 месеци од дана испоруке образаца у
стовариште Купца;
Страна 55 oд 122
дa je пригoвoру прилoжeн зaписник o кoнтрoли усaглaшeнoсти сa извeштajeм
o квaнтитaтивнoj кoнтрoли, кoje je Купaц дужaн дoстaвити Прoдaвцу.
Купaц je дужaн дa oбeзбeди Прoдaвцу мoгућнoст дa прoвeри oснoвaнoст стaвљeних
пригoвoрa. У случajу oпрaвдaних пригoвoрa, Прoдaвaц je дужaн дa, о свом трошку, у
рaзумнoм рoку oтклoни нeдoстaткe, oднoснo дa изврши нaкнaдну испoруку, нajкaсниje у
рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa рeклaмaциje.

Испорука и документа
Члан 10.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
1) оригинал рачун Продавца који приказује количину, јединичну цену и укупну
вредност, испоручених добара,
2) отпремница Продавца / испоручиоца са читким потписима испоручиоца
3) копија поруџбенице Купца
По испоруци робе, Продавац ће доставити следећа документа Купцу:
1) рачун Продавца који приказује количине, јединичне цене и укупну вредност,
испоручених добара,
2) отпремницу продавца / испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
3) копију поруџбенице Купца
Уговорна казна
Члан 11.
Ако продавац закасни да испоручи уговорене производе у уговореном року дужан је да за
сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на
вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од
5 % од укупне вредности Уговора.
Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне
казне.
Износ за наплату уговорне казне обрачунава наручилац при исплати рачуна.
Ако продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од
уговорних одредби по питању количина и рокова испоруке, купац тј. "Железнице Србије"ад,
има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања продавца, из члана 12. Уговора,
поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 12.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу гаранцију/бланко соло
меницу за добро извршење посла:
- неопозиву безусловну банкарску гаранцију плативу на први позив на износ од десет (10%)
процената од вредности Уговора из Члана 3, коју издаје угледна банка са седиштем у земљи
Наручиоца, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који буде прихватљив за
Наручиоца.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада за губитак до
кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе по Уговору.
Гаранција за добро извршење посла биће изражена у динарима, и биће у облику
предвиђеном конкурсном документацијом.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу најкасније тридесет (30)
дана од дана када Продавац буде испунио своју обавезу да изврши Уговор.
Уколико дође до продужетка рока испоруке, Продавац је у обавези да достави нову
гаранцију са продуженим роком увећаним за 30 дана.
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
или
Страна 56 oд 122
- блaнкo сoлo мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм
пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 10% (дeсeт
процената) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a, из Члaнa 3. и рoкoм вaжeњe 30 дaнa
дужим oд угoвoрeнoг рoкa испoрукe.
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Прoдaвaц je у oбaвeзи дa Купцу дoстaви нoвo
мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг
рoкa зa дoбрo извршeњe пoслa.
*може се доставити појединачно за партије 1 и 2 (за Партију 3 је обавезна оригинал
банкарска гаранција), уз навођење броја партије
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Купцу кao нaкнaдa зa губитaк дo
кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa извши свoje oбaвeзe пo уговору.
Гаранција за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза
Члан 12а.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу гаранцију за додатно
обезбеђесе испуњења уговорних обавеза - неопозиву безусловну банкарску гаранцију
плативу на први позив на износ од петнаест (15%) процената од вредности Уговора из члана
3, коју издаје угледна банка са седиштем у земљи Наручиоца, а која је прихватљива за
Наручиоца и у облику који буде прихватљив за Наручиоца.
Средства гаранције за додатно обезбеђење испуњења уговрних обавеза биће платива Купцу
као накнада за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе
по Уговору.
Гаранција за додатно обезбеђење испуњења уговрних обавеза биће изражена у динарима, и
биће у облику предвиђеном конкурсном документацијом.
Гаранцију за додатно обезбеђење испуњења уговрних обавеза Купац ће вратити Продавцу
најкасније тридесет (30) дана од дана када Продавац буде испунио своју обавезу да изврши
Уговор.
Уколико дође до продужетка рока испоруке, Продавац је у обавези да достави нову
гаранцију са продуженим роком увећаним за 30 дана.
Срeдствa гaрaнциje зa додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза бићe плaтивa Купцу
кao нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa извши свoje oбaвeзe
пo уговору.
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
*Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води
Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке.
или
- блaнкo сoлo мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и
пoтврдoм пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд
15% (петнаест процената) oд изнoсa врeднoсти угoвoрa, бeз ПДВ-a, из члaнa 3. и рoкoм
вaжности 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa испoрукe.
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa угoвoрa, Прoдaвaц je у oбaвeзи дa Купцу дoстaви нoвo
мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг
рoкa зa изршење уговора.
*може се доставити појединачно за партије 1 и 2 (за Партију 3 је обавезна оригинал
банкарска гаранција), уз навођење броја партије
**Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води
Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке.
Срeдствa гaрaнциje зa додатно испуњење уговорних обавеза бићe плaтивa Купцу кao
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa извши свoje oбaвeзe пo
уговору.
Страна 57 oд 122
Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида испоруке образаца Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог
проблема.
Раскид уговора
Члан 14.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу
раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а) ако Продавац не испоручи робу у целости у року из Уговора.
(б)
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
(ц) ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно
техничких спецификација;
(д) уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а
уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности уговора.
Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом
Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења
овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што
су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на
извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телефаксом да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговрне обавезе.
Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање околности из тачке
(става) 1 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако
сама та околност не спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то
за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока
отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду, Република Србија .
Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине Уговор уколико
Продавац не испоручи добра у уговореном року, као ни у накнадном року који му Купац
одреди.
Страна 58 oд 122
Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а примењује се даном издавања
гаранције за добро извршење посла.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна
припада по 3 (три) примерка.
за ПРОДАВЦА
за КУПЦА
„Железнице Србије“, ад
Генерални директор
Страна 59 oд 122
МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ
”ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, акционарско друштво
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
и
______________________________________________________
_____________________________________________________
( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )
Страна 60 oд 122
"Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина 6, матични
број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 205-14106-62 (Комерцијална
банка), кога заступа Генерални директор: ________________________ (у даљем тексту
Купац)
и
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________(у даљем тексту Продавац) закључују :
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ОБРАЗАЦА
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговрних страна везано за
купопродају образаца за Партију 2- Муфлон обрасци
Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца по основу купопродаје следећих
образаца:
р.бр.
1
2
3
4
5
6
Назив
Муфлон беле боје
Муфлон беле боје са жутом
линијом
Муфлон црвене боје
Муфлон жуте боје
Муфлон зелене боје
Муфлон плаве боје
Ј.м.
Количина
лист А4 рицован
2.000
лист
лист
лист
лист
лист
2.000
1.500
500
1.500
1.500
А4 рицован
А4 рицован
А4 рицован
А4 рицован
А4 рицован
Јединична
цена без ПДВ-а
у дин.
Вредност без
ПДВ-а у дин.
У к у п н a врeднoст бeз ПДВ-a у динарима:
у свему према понуди Продавца број ____________ од ________2014. године, која је
саставни део Уговора.
Цене
Члан 2.
Уговорене јединичне цене су исказане у Члану 1 овог уговора.
Цене су без урачунатог ПДВ-а.
Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора.
Вредност Уговора
Члан 3.
Вредност уговорених добара – образаца по овом Уговору износи _____________ динара без
ПДВ-а, (словима: ________________________________________).
Припадајући ПДВ износи __________________ динара.
Укупна вредност Уговора износи ___________________ динара са ПДВ-ом, (словима:
______________________________________________).
Услови Плаћања
Члан 4.
Страна 61 oд 122
Купац ће плаћања вршити на основу испостављене исправне фактуре за испоручену робу у
року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, на текући рачун Продавца
___________________ са матичним бројем __________.
Паритет и динамика испоруке
Члан 5.
Испорука образаца из члана 1. овог Уговора врши се: Фцо стовариште Купца - Батајница,
односно Београд.
Испорука уговорених количина образаца је у року од ________ дана од достављања
поруџбеница, а након добијања писаног одобравања почетка штампе.
Сукцесивне испоруке су дозвољене.
Технички услови
Члан 6.
Роба из члана 1. овог уговора мора бити усаглашена са важећим стандардима, као и
тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди.
Квaлитaтивни приjeм oбрaзaцa
Члaн 7.
Квaлитaтивни приjeм oбрaзaцa из члaнa 1. угoвoрa вршићe oвлaшћeни прeдстaвник Купцa
прe пoчeткa штaмпe, пoштo сe извршe припрeмe зa штaмпу и нaкoн испoрукe истих нa
oдрeдиштe Купцa.
Продавац је у обавези да Купцу, прe пoчeткa штaмпaњa oбрaзaцa, пoштo сe извршe
припрeмe зa штaмпу, о свом трошку, дoстaви пo jeдaн примeрaк свaкoг oбрaсцa, кaкo би сe
извршиo тeхнички прeглeд мaтeриjaлa oд стрaнe стручнe кoмисиje Дирекције за превоз и
дoстaвилo писaнo oдoбрaвaњe пoчeткa штaмпe. Штaмпaњe oбрaзaцa сe нe мoжe зaпoчeти бeз
дoстaвљaњa писaнoг oдoбрaвaњa пoчeткa штaмпe oд стрaнe стручнe кoмисиje Купца
(Дирекција за превоз). У случajу дa узорци из члaнa 1. oвoг угoвoрa нe буду усaглaшeни сa
важећим стандардима и тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди, Прoдaвцу ћe сe
дaти рoк oд 5 дaнa дa, o свoм трoшку, oтклoни нeдoстaткe, oднoснo изврши пoнoвнo
штaмпaњe узорака oбрaзaцa, пoслe чeгa ћe сe вршити пoнoвни квaлитaтивни приjeм.
Након писаног одобравања штампе и испоруке образаца у стовариште Купца, у случajу дa
испoручeни oбрaсци из члaнa 1. oвoг угoвoрa нe буду усaглaшeни сa важећим стандардима,
тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди и узроцима на основу којих је одобрена
штампа образаца, Прoдaвцу ћe сe дaти рoк oд 5 дaнa дa, o свoм трoшку, oтклoни нeдoстaткe,
oднoснo изврши пoнoвнo штaмпaњe oбрaзaцa, пoслe чeгa ћe сe вршити пoнoвни
квaлитaтивни приjeм.
Квантитативни пријем артикла
Члан 8.
Квантитативни пријем ће бити извршен након квалитативног пријема у стовариштеу Купца,
Батајница, односно Београд, Матрозова бб у року од пет дана по приспећу робе.
Евентуални мањак, вишак или оштећење робе, Купац је дужан да саопшти Продавцу
писаним путем, уз прилог записника од пријемне контроле са потпуним подацима о
евентуалним недостацима у односу на договорену и декларисану робу.
Продавац се обавезује да ће евентуални мањак или оштећење робе надокнадити о свом
трошку најкасније у року од пет дана по пријему извештаја.
Рекламација и гaрaнциja
Члaн 9.
Прoдaвaц гaрaнтуje дa су oбрaсци, кojи сe испoручуjу пo уговору, у склaду сa важећим
стандардима и тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди.
Прoдaвaц je дужaн дa, приликoм штaмпaњa oбрaзaцa, стрoгo вoди рaчунa дa су oбрaсци
испрaвни и тaчни у смислу изгледа, сaдржaja, тeкстa, рубрикa, квaлитeтa пaпирa и свeгa
другoг штo чини oбрaзaц.
Прoдaвaц je дужaн дa, o свoм трoшку, oтклoни свe нeдoстaткe кojи су рeзултaт лoшeг
квaлитeтa мaтeриjaлa или пoгрeшнoг изглeдa и фoрмe oбрaзaцa, нa дoбримa кoja су прeдмeт
угoвoрa.
Страна 62 oд 122
Пригoвoри збoг квaлитaтивних и квaнтитaтивних нeдoстaтaкa извршeнe испoрукe вaжe пoд
oвим услoвимa:
 дa су пoднeсeни Прoдaвцу у рoку oд 5 дaнa oд дaнa кoнстaтoвaњa oснoвa
рeклaмaциje, а у периоду од 12 месеци од дана испоруке образаца у
стовариште Купца;
 дa je пригoвoру прилoжeн зaписник o кoнтрoли усaглaшeнoсти сa извeштajeм
o квaнтитaтивнoj кoнтрoли, кoje je Купaц дужaн дoстaвити Прoдaвцу.
Купaц je дужaн дa oбeзбeди Прoдaвцу мoгућнoст дa прoвeри oснoвaнoст стaвљeних
пригoвoрa. У случajу oпрaвдaних пригoвoрa, Прoдaвaц je дужaн дa, о свом трошку, у
рaзумнoм рoку oтклoни нeдoстaткe, oднoснo дa изврши нaкнaдну испoруку, нajкaсниje у
рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa рeклaмaциje.
Испорука и документа
Члан 10.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
1) оригинал рачун Продавца који приказује количину, јединичну цену и укупну
вредност, испоручених добара,
2) отпремница Продавца / испоручиоца са читким потписима испоручиоца
3) копија поруџбенице Купца
По испоруци робе, Продавац ће доставити следећа документа Купцу:
1) рачун Продавца који приказује количине, јединичне цене и укупну вредност,
испоручених добара,
2) отпремницу продавца / испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
3) копију поруџбенице Купца
Уговорна казна
Члан 11.
Ако продавац закасни да испоручи уговорене производе у уговореном року дужан је да за
сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на
вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од
5 % од укупне вредности Уговора.
Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне
казне.
Износ за наплату уговорне казне обрачунава наручилац при исплати рачуна.
Ако продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од
уговорних одредби по питању количина и рокова испоруке, купац тј. "Железнице Србије"ад,
има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања продавца, из члана 12. Уговора,
поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 12.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу гаранцију/бланко соло
меницу за добро извршење посла:
- неопозиву безусловну банкарску гаранцију плативу на први позив на износ од десет (10%)
процената од вредности Уговора из Члана 3, коју издаје угледна банка са седиштем у земљи
Наручиоца, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који буде прихватљив за
Наручиоца.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада за губитак до
кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе по Уговору.
Гаранција за добро извршење посла биће изражена у динарима, и биће у облику
предвиђеном конкурсном документацијом.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу најкасније тридесет (30)
дана од дана када Продавац буде испунио своју обавезу да изврши Уговор.
Уколико дође до продужетка рока испоруке, Продавац је у обавези да достави нову
гаранцију са продуженим роком увећаним за 30 дана.
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
Страна 63 oд 122
или
- блaнкo сoлo мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм
пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 10% (дeсeт
процената) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a, из Члaнa 3. и рoкoм вaжeњe 30 дaнa
дужим oд угoвoрeнoг рoкa испoрукe.
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Прoдaвaц je у oбaвeзи дa Купцу дoстaви нoвo
мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг
рoкa зa дoбрo извршeњe пoслa.
*може се доставити појединачно за партије 1 и 2 (за Партију 3 је обавезна оригинал
банкарска гаранција), уз навођење броја партије
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Купцу кao нaкнaдa зa губитaк дo
кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa извши свoje oбaвeзe пo уговору.
Гаранција за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза
Члан 12а.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу гаранцију за додатно
обезбеђесе испуњења уговорних обавеза - неопозиву безусловну банкарску гаранцију
плативу на први позив на износ од петнаест (15%) процената од вредности Уговора из члана
3, коју издаје угледна банка са седиштем у земљи Наручиоца, а која је прихватљива за
Наручиоца и у облику који буде прихватљив за Наручиоца.
Средства гаранције за додатно обезбеђење испуњења уговрних обавеза биће платива Купцу
као накнада за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе
по Уговору.
Гаранција за додатно обезбеђење испуњења уговрних обавеза биће изражена у динарима, и
биће у облику предвиђеном конкурсном документацијом.
Гаранцију за додатно обезбеђење испуњења уговрних обавеза Купац ће вратити Продавцу
најкасније тридесет (30) дана од дана када Продавац буде испунио своју обавезу да изврши
Уговор.
Уколико дође до продужетка рока испоруке, Продавац је у обавези да достави нову
гаранцију са продуженим роком увећаним за 30 дана.
Срeдствa гaрaнциje зa додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза бићe плaтивa Купцу
кao нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa извши свoje oбaвeзe
пo уговору.
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
*Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води
Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке.
или
- блaнкo сoлo мeницу сa мeничним oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и
пoтврдoм пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд
15% (петнаест процената) oд изнoсa врeднoсти угoвoрa, бeз ПДВ-a, из члaнa 3. и рoкoм
вaжности 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa испoрукe.
У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa угoвoрa, Прoдaвaц je у oбaвeзи дa Купцу дoстaви нoвo
мeничнo oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг
рoкa зa изршење уговора.
*може се доставити појединачно за партије 1 и 2 (за Партију 3 је обавезна оригинал
банкарска гаранција), уз навођење броја партије
**Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води
Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке.
Срeдствa гaрaнциje зa додатно испуњење уговорних обавеза бићe плaтивa Купцу кao
нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa извши свoje oбaвeзe пo
уговору.
Страна 64 oд 122
Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида испоруке образаца Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог
проблема.
Раскид уговора
Члан 14.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу
раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а) ако Продавац не испоручи робу у целости у року из Уговора.
(б)
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
(ц) ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно
техничких спецификација;
(д) уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а
уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности уговора.
Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом
Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења
овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што
су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на
извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телефаксом да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговрне обавезе.
Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање околности из тачке
(става) 1 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако
сама та околност не спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то
за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока
отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду, Република Србија .
Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине Уговор уколико
Продавац не испоручи добра у уговореном року, као ни у накнадном року који му Купац
одреди.
Страна 65 oд 122
Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а примењује се даном издавања
гаранције за добро извршење посла.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна
припада по 3 (три) примерка.
за ПРОДАВЦА
за КУПЦА
„Железнице Србије“, ад
Генерални директор
Страна 66 oд 122
МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ
”ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, акционарско друштво
11000 Београд, Немањина 6
( у даљем тексту : КУПАЦ )
и
______________________________________________________
_____________________________________________________
( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ )
Страна 67 oд 122
"Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина 6, матични
број 20038284, ПИБ 103859991, ПДВ 181620190, текући рачун 205-14106-62 (Комерцијална
банка), кога заступа Генерални директор: ________________________, (у даљем тексту
Купац)
и
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________(у даљем тексту Продавац) закључују :
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ОБРАЗАЦА
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговрних страна везано за
купопродају образаца за Партију 3- Остали обрасци
Овим Уговором утврђују се права и обавезе Купца и Продавца по основу купопродаје следећих
образаца:
р.бр.
Назив
Ј.м.
Количина
Јединична
цена без ПДВ-а
у дин.
Вредност без
ПДВ-а у дин.
У свему према јединичним ценама датим у Обрасцу структуре цене – Образац бр. 2.3
У к у п н a врeднoст бeз ПДВ-a у динарима:
у свему према понуди Продавца број ____________ од ________2014. године, која је
саставни део Уговора.
Цене
Члан 2.
Уговорене јединичне цене су исказане у Члану 1 овог уговора.
Цене су без урачунатог ПДВ-а.
Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора.
Вредност Уговора
Члан 3.
Вредност уговорених добара – образаца по овом Уговору износи _____________ динара без
ПДВ-а, (словима: ________________________________________).
Припадајући ПДВ износи __________________ динара.
Укупна вредност Уговора износи ___________________ динара са ПДВ-ом, (словима:
______________________________________________).
Услови Плаћања
Члан 4.
Купац ће плаћања вршити на основу испостављене исправне фактуре за испоручену робу у
року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, на текући рачун Продавца
___________________ са матичним бројем __________.
Паритет и динамика испоруке
Члан 5.
Испорука образаца из члана 1. овог Уговора врши се: Фцо стовариште Купца - Батајница,
односно Београд.
Испорука уговорених количина образаца је у року од ________ дана од достављања
поруџбеница, а након добијања писаног одобравања почетка штампе.
Сукцесивне испоруке су дозвољене.
Страна 68 oд 122
Технички услови
Члан 6.
Роба из члана 1. овог уговора мора бити усаглашена са важећим стандардима, као и
тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди.
Квaлитaтивни приjeм oбрaзaцa
Члaн 7.
Квaлитaтивни приjeм oбрaзaцa из члaнa 1. угoвoрa вршићe oвлaшћeни прeдстaвник Купцa
прe пoчeткa штaмпe, пoштo сe извршe припрeмe зa штaмпу и нaкoн испoрукe истих нa
oдрeдиштe Купцa.
Продавац је у обавези да Купцу, прe пoчeткa штaмпaњa oбрaзaцa, пoштo сe извршe
припрeмe зa штaмпу, о свом трошку, дoстaви пo jeдaн примeрaк свaкoг oбрaсцa, кaкo би сe
извршиo тeхнички прeглeд мaтeриjaлa oд стрaнe стручнe кoмисиje Дирекције за
инфраструктуру, Дирекције за превоз и Зајденичких послова и дoстaвилo писaнo
oдoбрaвaњe пoчeткa штaмпe. Штaмпaњe oбрaзaцa сe нe мoжe зaпoчeти бeз дoстaвљaњa
писaнoг oдoбрaвaњa пoчeткa штaмпe oд стрaнe стручнe кoмисиje Купца (Дирекције за
инфраструктуру, Дирекције за превоз и Зајденичких послова). У случajу дa узорци из члaнa
1. oвoг угoвoрa нe буду усaглaшeни сa важећим стандардима и тeхничким кaрaктeристикaмa
нaвeдeним у пoнуди, Прoдaвцу ћe сe дaти рoк oд 5 дaнa дa, o свoм трoшку, oтклoни
нeдoстaткe, oднoснo изврши пoнoвнo штaмпaњe узорака oбрaзaцa, пoслe чeгa ћe сe вршити
пoнoвни квaлитaтивни приjeм.
Након писаног одобравања штампе и испоруке образаца у стовариште Купца, у случajу дa
испoручeни oбрaсци из члaнa 1. oвoг угoвoрa нe буду усaглaшeни сa важећим стандардима,
тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди и узроцима на основу којих је одобрена
штампа образаца, Прoдaвцу ћe сe дaти рoк oд 5 дaнa дa, o свoм трoшку, oтклoни нeдoстaткe,
oднoснo изврши пoнoвнo штaмпaњe oбрaзaцa, пoслe чeгa ћe сe вршити пoнoвни
квaлитaтивни приjeм.
Квантитативни пријем артикла
Члан 8.
Квантитативни пријем ће бити извршен након квалитативног пријема у стовариштеу Купца,
Батајница, односно Београд, Матрозова бб у року од пет дана по приспећу робе.
Евентуални мањак, вишак или оштећење робе, Купац је дужан да саопшти Продавцу
писаним путем, уз прилог записника од пријемне контроле са потпуним подацима о
евентуалним недостацима у односу на договорену и декларисану робу.
Продавац се обавезује да ће евентуални мањак или оштећење робе надокнадити о свом
трошку најкасније у року од пет дана по пријему извештаја.
Рекламација и гaрaнциja
Члaн 9.
Прoдaвaц гaрaнтуje дa су oбрaсци, кojи сe испoручуjу пo уговору, у склaду сa важећим
стандардима и тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди.
Прoдaвaц je дужaн дa, приликoм штaмпaњa oбрaзaцa, стрoгo вoди рaчунa дa су oбрaсци
испрaвни и тaчни у смислу изгледа, сaдржaja, тeкстa, рубрикa, квaлитeтa пaпирa и свeгa
другoг штo чини oбрaзaц.
Прoдaвaц je дужaн дa, o свoм трoшку, oтклoни свe нeдoстaткe кojи су рeзултaт лoшeг
квaлитeтa мaтeриjaлa или пoгрeшнoг изглeдa и фoрмe oбрaзaцa, нa дoбримa кoja су прeдмeт
угoвoрa.
Пригoвoри збoг квaлитaтивних и квaнтитaтивних нeдoстaтaкa извршeнe испoрукe вaжe пoд
oвим услoвимa:
 дa су пoднeсeни Прoдaвцу у рoку oд 5 дaнa oд дaнa кoнстaтoвaњa oснoвa
рeклaмaциje, а у периоду од 12 месеци од дана испоруке образаца у
стовариште Купца;
 дa je пригoвoру прилoжeн зaписник o кoнтрoли усaглaшeнoсти сa извeштajeм
o квaнтитaтивнoj кoнтрoли, кoje je Купaц дужaн дoстaвити Прoдaвцу.
Купaц je дужaн дa oбeзбeди Прoдaвцу мoгућнoст дa прoвeри oснoвaнoст стaвљeних
пригoвoрa. У случajу oпрaвдaних пригoвoрa, Прoдaвaц je дужaн дa, о свом трошку, у
рaзумнoм рoку oтклoни нeдoстaткe, oднoснo дa изврши нaкнaдну испoруку, нajкaсниje у
рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa рeклaмaциje.
Страна 69 oд 122
Испорука и документа
Члан 10.
Трошкове испоруке сноси Продавац.
Продавац се обавезује да робу у транспорту прате следећа документа:
1) оригинал рачун Продавца који приказује количину, јединичну цену и укупну
вредност, испоручених добара,
2) отпремница Продавца / испоручиоца са читким потписима испоручиоца
3) копија поруџбенице Купца
По испоруци робе, Продавац ће доставити следећа документа Купцу:
1) рачун Продавца који приказује количине, јединичне цене и укупну вредност,
испоручених добара,
2) отпремницу продавца / испоручиоца са читким потписима испоручиоца,
3) копију поруџбенице Купца
Уговорна казна
Члан 11.
Ако продавац закасни да испоручи уговорене производе у уговореном року дужан је да за
сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на
вредност извршене испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од
5 % од укупне вредности Уговора.
Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне
казне.
Износ за наплату уговорне казне обрачунава наручилац при исплати рачуна.
Ако продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од
уговорних одредби по питању количина и рокова испоруке, купац тј. "Железнице Србије"ад,
има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања продавца, из члана 12. Уговора,
поднесе на наплату.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 12.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу гаранцију за добро извршење
посла - неопозиву безусловну банкарску гаранцију плативу на први позив на износ од десет
(10%) процената од вредности Уговора из члана 3. без ПДВ-а, коју издаје угледна банка са
седиштем у земљи Наручиоца, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који буде
прихватљив за Наручиоца.
Средства гаранције за добро извршење посла биће платива Купцу као накнада за губитак до
кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе по Уговору.
Гаранција за добро извршење посла биће изражена у динарима, и биће у облику
предвиђеном конкурсном документацијом.
Гаранцију за добро извршење посла Купац ће вратити Продавцу најкасније тридесет (30)
дана од дана када Продавац буде испунио своју обавезу да изврши Уговор.
Уколико дође до продужетка рока испоруке, Продавац је у обавези да достави нову
гаранцију са продуженим роком увећаним за 30 дана.
Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Купцу кao нaкнaдa зa губитaк дo
кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa извши свoje oбaвeзe пo уговору.
Гаранција за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза
Члан 12а.
Продавац ће приликом потписивања Уговора доставити Купцу гаранцију за додатно
обезбеђење испуњења уговорних обавеза - неопозиву безусловну банкарску гаранцију
плативу на први позив на износ од петнаест (15%) процената од вредности Уговора из члана
3., без ПДВ-а коју издаје угледна банка са седиштем у земљи Наручиоца, а која је
прихватљива за Наручиоца и у облику који буде прихватљив за Наручиоца..
Страна 70 oд 122
Средства гаранције за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза биће платива Купцу
као накнада за губитак до кога буде дошло због пропуста Продавца да изврши своје обавезе
по Уговору.
Гаранција за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза биће изражена у динарима, и
биће у облику предвиђеном конкурсном документацијом.
Гаранцију за додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза Купац ће вратити Продавцу
најкасније тридесет (30) дана од дана када Продавац буде испунио своју обавезу да изврши
Уговор.
Уколико дође до продужетка рока испоруке, Продавац је у обавези да достави нову
гаранцију са продуженим роком увећаним за 30 дана.
Срeдствa гaрaнциje зa додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза бићe плaтивa Купцу
кao нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa извши свoje oбaвeзe
пo уговору.
*доставља се обавезно за Партију 3, а може се доставити појединачно за све остале
партије уз навођење броја партије
*Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води
Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке.
Додатна објашњења и информације
Члан 13.
У случају прекида испоруке образаца Продавац је дужан да достави сва додатна
објашњења и информације, а ради предузимања активности за разрешавање насталог
проблема.
Раскид уговора
Члан 14.
Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити Продавцу
раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а) ако Продавац не испоручи робу у целости у року из Уговора.
(б)
ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
(ц) ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно
техничких спецификација;
(д) уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а
уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности уговора.
Виша сила
Члан 15.
Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом
Уговору, уколико је она последица више силе.
Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења
овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што
су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на
извршење обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телефаксом да
обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговрне обавезе.
Уговорна страна која благовремено не јави другој страни наступање околности из тачке
(става) 1 овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако
сама та околност не спречава слање таквог обавештења.
За време трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због
неизвршења уговорних обавеза.
Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то
за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока
отклањања последица тих околности.
Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од
уговорних страна задржава право да раскине уговор.
Страна 71 oд 122
Решавање спорова
Члан 16.
У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност Привредног суда у
Београду, Република Србија .
Измена и допуна Уговора
Члан 17.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна.
Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине Уговор уколико
Продавац не испоручи добра у уговореном року, као ни у накнадном року који му Купац
одреди.
Остале одредбе
Члан 18.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а примењује се даном издавања
гаранције за добро извршење посла.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених страна
припада по 3 (три) примерка.
за ПРОДАВЦА
за КУПЦА
„Железнице Србије“, ад
Генерални директор
Страна 72 oд 122
6. ТЕХНИЧКИ ДЕО
Технички опис Партија 1 – УЛД обрасци - формирање
јединичних цена и израда образаца у свему према узорцима
р.бр.
Назив обрасца
1
2
3
4
5
Образац УЛД-1
Образац УЛД-2
Образац УЛД-3 Механ. образац за Л.Д.
Образац УЛД-6
Образац УЛД-7
Образац УЛД-66-извештај о
премештају
Образац УЛД-КЊ-ажурирање бројева
Образац УЛД-БР- захтев за брисање
6
7
8
Јединица
мере
Количина
Формат
Штампа
лист
лист
лист/преклоп
лист
лист
2.300
6.500
4.800
4.500
1.540
А4
А4
430 x 12 мм
А4
А4
лист
1.200
А4
Према узорку
Према узорку
Према узорку
Према узорку
Према узорку
Према узорку
лист
лист
1.400
1.200
А4
А4
r.br.
Ознака
Назив обрасца
Ј.м.
1.
УЛД-1
Образац УЛД-1
лист
А4
Офс. 80 гр.
2
УЛД-2
Образац УЛД-2
лист
А4
Офс. 80 гр.
3
УЛД-3
Образац УЛД-3Механографски образац за
Л.Д. ( 1 кутија -1000
преклопа)
лист/
преклоп
430 x 12 мм
Нцр;
1. Лист(цб)54-56гр/м2
2. Лист(цф)54-57гр/м2
4
УЛД-6
Образац УЛД-6
лист
А4
Офс. 80 гр.
5
УЛД-7
Образац УЛД-7
лист
А4
Офс. 80 гр.
УЛД66
УЛДКЊ
УЛДБР
Образац УЛД-66-извештај о
премештају
Образац УЛД-КЊажурирање бројева
Образац УЛД-БР-захтев за
брисање
лист
А4
Офс. 80 гр.
лист
А4
Офс. 80 гр.
лист
А4
Офс. 80 гр.
6
7
8
Формат
Према узорку
Према узорку
Материјал
Штампа
Напомена
Види
узорак
Види
узорак
Боја штампе :
1/0 светло
плава штампа
на белој
основи
Види
узорак
Види
узорак
Види
узорак
Види
узорак
Види
узорак
Види
узорак
Технички опис - Партија 2 – Муфлон обрасци - формирање
јединичних цена и израда муфлон папира у свему према
узорцима
р.бр.
1
2
3
4
5
6

Назив обрасца
Муфлон папир беле боје
Муфлон папир беле боје са
жутом линијом
Муфлон папир црвене боје
Муфлон папир жуте боје
Муфлон папир зелене боје
Муфлон папир плаве боје
Количина
Врста
обраде
лист А4 рицован
лист А4 рицован
2.000
рицовано
рицовано
лист
лист
лист
лист
2.000
1.500
500
1.500
1.500
Јединица мере
А4 рицован
А4 рицован
А4 рицован
А4 рицован
рицовано
рицовано
рицовано
рицовано
Димензиј
е
маркица
4.7x2 cm
Формат листа
А4,самолепљив
4.7x2 cm
А4,самолепљив
4.7x2 cm
4.7x2 cm
3x2 cm
3x2 cm
А4,самолепљив
А4,самолепљив
А4,самолепљив
А4,самолепљив
ИСПОРУЧУЈЕ СЕ МУФЛОН ПАПИР ФОРМАТА А4, БЕЗ ШТАМПЕ, РИЦОВАН НА
ДАТЕ ДИМЕНЗИЈЕ
Страна 73 oд 122
Технички опис образаца за Партију 3 – Остали обрасци
а)Технички опис образаца Дирекције за превоз (од редног броја 1, закључно са редним бројем 116) – формирање јединичних цена и израда образаца у свему
према узорцима
Р.Б.
1
Предмет јавне набавке
Праћење хода теретних возова
ЈУГ-СЕВЕР
2
Праћење хода теретних возова
Суб. – Бг. Ранж.
CIT-14 листица
3
4
5
6
К-93м списак предаје (м.форм.) –
блок
Образац
К-107А
листица
„пос.задр.у ст.“
Образац Кол-4 Књига пред.к. и
тов. пр. књ.
Р-25 Признаница за обрачун С
9
Образац К-93 Списак предаје
(в.форм.)
Образац
К-221
Бележник
стављених пломби
Образац К-413м Царинска роба
10
Образац К-413в Царинска роба
11
13
Образац К-196 Листица списка
пломби
Образац К-109Б
14
К-109ц Саопштење о резултатима
вагања
12
Šifra
К-120 Листица
15
К-120а Листица
16
о
Oznaka
Broj lista u bloku
(original + kopija)
Format
Materijal
Štampa
Dorada
Dodatna
obrada
list
1 list a-2 tabak jedan
prevoj
a-2
Ofs 80 gr.
dvostrano
1/1
vidi uzorak
a-2
Ofs 80 gr.
dvostrano
1/1
vidi uzorak
Naziv obrasca
400 листова
Praćenje hoda teretnih vozova
JUG-SEVER
400 листова
Praćenje hoda teretnih vozova SubBg ranž.
list
1 list a-2 tabak jedan
prevoj
100.000
листова
1651605709
CIT 14
Kolska listica
list
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
jednostr.
šlajfitano po 200str.
vidi uzorak
753 блокова
1651622035
K-93m
Spisak predaje mali
blok
100 list.sa perforac.sa str
a-5
ncr
jednostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
1.980
листова
1651622977
K-107a
Nalepnica za t.l. upućivanje na
vaganje
list
1 list
7x4cm
Ofs 80 gr.
jednostr.
šlajfirano po 200str.
vidi uzorak
424 књига
1651625046
Kol-4
Knjiga predaje kola i UTI
knjiga
200 list. + paginacija
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
tvrd pov.knj.pl.etik.
vidi uzorak
R-25
Priznanica za obracun S
blok
3x50
list.+numeracija,perforacija
a-5
ncr
jednostr.
2 klam+korice, triplex 1/0
vidi uzorak
42 блокова
7
8
Количина
875 блокова
1651622027
K-93
Spisak predaje veliki
blok
100 list.sa perforac.sa str
a-4
ncr
jednostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
189 блокова
24.470
листова
PVC muflon
30.700
листова
PVC muflon
1651645507
K-221
Beleznik stavljenih plombi
blok
100 list.
20,5x28,5 cm
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
1651651232
K-413m
Carinska listica
list
1 list
3x1,5cm
zelen.mufl.
ricovano
vidi uzorak
1651651240
K-413 v
Carinska listica
list
9x5cm
zelen.mufl.
ricovano
vidi uzorak
725 блокова
1651644302
K-196
Spisak plombi
blok
1 list
4list.x25 set+ perf.2,3,4
list.
a-4
ncr
jednostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
K-109b
Saopštenje o rezultatu vaganja
set
2 lista + karton (lepljenje)
27x4cm
ncr+karton
jednostr.
klamer sa str.
vidi uzorak
5.660 setova
50 setova
1651623025
K-109c
Saopštenje o rezultatu vaganja
set
2 lista + karton (lepljenje)
lajmovanje
230x36mm
ncr+karton
jednostr.
klamer sa str.
vidi uzorak
15.000
listova
1651642405
K-120
Listica po reonima
list
1 list
10,5x13,5cm
Ofs 80 gr.
jednostr.
šlajfirano po 200str.
vidi uzorak
200.000
listova
1651642413
K-120a
Listica po reonima
list
1 list
21x20cm
Ofs 80 gr.
jednostr.
šlajfirano po 200str.
vidi uzorak
8.570 listova
1651642629
K-130
Izvestaj o prispecu posiljke
list
1 list
a-5
Ofs 80 gr.
obostr.
šlajfirano po 200str.
vidi uzorak
list
1 list
73x30cm
Ofs 80 gr.
dvostrano
vidi uzorak
vidi uzorak
17
К-130 Извештај
пошиљке
приспећу
18
Евиденција о праћењу товарних
кола ОМ на подр.ЖС
540 листова
19
Евиденција о праћењу товарних
кола ОМ на подр.одељ.за ОП
540 листова
Evidencija o praćenju tovarnih kola
OM на подр.ЖС (сектор)
Евиденција о праћењу товарних
кола ОМ на подр.одељ.за ОП
list
1list
a-3
Ofs 80 gr.
dvostrano
10 blokova
Примопредаја
службе
за
одељ.комерц.опер. и превоза ОМ
(Књига о праћењу товарних кола
ОМ)
Blok
100 lista
a-4
Ofs 80 gr.
dvostrano
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
Saopštenje o rezultatu vaganja
set
2 lista + karton (lepljenje)
lajmovanje
103x51mm
ncr+karton
jednostr.
klamer sa str.
vidi uzorak
Примопредаја
службе
за
одељ.комерц.опер. и превоза ОМ
20
21
К-109А Саопштење о резултатима
вагања
150 setova
1651623009
K-109a
Страна 74 oд 122
22
К-198 Извештај о исправкама
ТИП-0
Пописни
неисправним колима
лист
164 блокова
K-198
Izvestaj o ispravkama
blok
2list.x50 set perforacija,
lajmovanje
a-4
ncr
1 list 1/1, 2
list 1/0
2klamera u
glavu+košuljica
45 блокова
TIP-0
Popisni list o neispravnim kolima
blok
2 listax50setova
a-4
ncr
jednostr.
kosuljica+numeracija+1/0
lajmovanje u glavu
vidi uzorak
50 блокова
TIP-1
Popisni list
blok
2 listax50setova
a-4
ncr
jednostr.
kosuljica+numeracija+1/0
lajmovanje u glavu
vidi uzorak
Pomoćni popisni list
blok
100 lista
a-4
ncr
jednostr.
kosuljica+1/0+ lajm u
glavu
vidi uzorak
vidi uzorak
о
23
ТИП-1 Пописни лист
24
Помоћни пописни лист
25
Образац К-1п
26
27
Образац К-117 Магацинска књига
отправљања
К-205 Списак признаница
28
Образац К-240 Листица „пажљиво
маневр.“
29
Образац К-241
30
Образац К-242
31
К-243 Листице
32
33
Образац
К-254
Магацинска
књи.приспећа
Обрасац К-255 Доставна књига за
изв.
34
35
36
37
38
39
Образац К-259 Књига ваг.за
кол.ваге
К-308
Главни
бележник
недостатака
К-309 Главни бележник вишака
К-310
Помоћни
бележник
недостатака
К-311 Помоћни бележник вишака
41
К-322 Бележник
извиђају
К-395п Листица
42
Образац К-404 Пописна књига
40
записника
35 блокова
1518
блокова
1651620518
K-1p
Racun
blok
100 lista
a-4
ncr
jednostr.
2klam.+košulj
vidi uzorak
214 књига
1651642256
K-117
Magacinska knjiga otpravljanja
knjiga
200 list. + paginacija
b-4
Ofs 80 gr.
obostr.
tvrd pov.knj.pl.etik.
vidi uzorak
9270 listova
1690
листова
PVC muflon
840 листова
PVC muflon
2810
листова
PVC muflon
810
листова
PVC muflon
1651644757
K-205
Spisak priznanica za obracun i R-25
list
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
šlajfirano po 200str.
vidi uzorak
1651646158
K-240
Listica
list
1 list
10,5x7cm
pvc muflon
jednostr.2/0
šlajfirano po 200str.
vidi uzorak
1651646166
K-241
Listica
list
1 list
10,5x7cm
pvc muflon
jednostr.2/0
1651646174
K-242
Listica
list
1 list
10,5x7cm
pvc muflon
jednostr.2/0
šlajfirano po 200str.
vidi uzorak
1651646182
K-243
Listice
list
1 list
10,5x7cm
pvc muflon
jednostr.2/0
šlajfirano po 200str.
vidi uzorak
160 књига
1651646653
K-254
knjiga
200 list. + paginacija
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
tvrd pov.knj.pl.etik.
vidi uzorak
101 blokova
1651646703
K-255
Magacinska knjiga prispeca
Dostavna knjiga za predaju
izveštaja o prispeću pošiljaka u
carinsku stanicu
blok
100 list.
20x28cm
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
22 blokova
1651646802
K-259
Knjiga vaganja za kolske vage
blok
100 list.
20x28cm
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
5 blokova
1651648063
K-308
Glavni beleznik nedostataka
blok
100 list.
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
5 blokova
1651648105
K-309
Glavni beleznik visaka
blok
100 list.
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
5 blokova
1651648139
K-310
Pomocni beleznik nedostataka
blok
100 list.
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
5 blokova
1651648162
K-311
Pomocni beleznik visaka
blok
100 list.
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
53 blokova
1651648451
K-322
Beleznik zapisnika o izviđaju
blok
100 list.
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
5810 listova
1651650838
K-395p
Listica
1 list
245x115mm
Ofs 80 gr.
jednostr.
307 књига
1651650960
K-404
knjiga
200 list. + paginacija
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
tvrd pov.knj.pl.etik.
vidi uzorak
K-406
Popisna knjiga
Dostavna knjiga za predaju
izveštaja o prispeću pošiljaka u
carinsku stanicu
knjiga
200 list. + paginacija
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
tvrd pov.knj.pl.etik.
vidi uzorak
knjiga
200 list. + paginacija
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
tvrd pov.knj.pl.etik.
vidi uzorak
о
Образац К-406 Књига обавештења
о кор.пр.
90 књига
43
44
45
46
vidi uzorak
Образац К-408 Књига оцарињених
пос.
Образац К-415 Листица „Царинска
роба“
Образац К-417 Листица „Извозно
царињење“
vidi uzorak
154 књига
1651651109
K-408
Pregled zadržavanja pošiljaka zbog
prijavljivanja carini i carinjenja
600 listova
1651651307
K-415
Listica
list
a-4
Ofs 80 gr.
jednostr.
vidi uzorak
500 listova
1651651406
K-417
Listica
list
a-4
Ofs 80 gr.
jednostr.
vidi uzorak
Страна 75 oд 122
47
Образац товарни лист К-501/2011
(нови)
48
К-506/2013 Товарни лист за
комбиновани саобраћај
49
Образац Кол-1 колски уписник
4530 setova
1651620252
500 setova
1651620336
165 blokova
1651625012
K-501/2011
K-506/2013
100 blokova
51
Образац Кол-27
поделу кол.књиг.
Наређење
52
Кол-29 Налог за доставу кола
Tovarni list CIM za kombinovani
saobraćaj 8 delova P
set
5 list. (perforacija) K-501
prema tabeli u prilogu,
min 212x316 mm
produženi a-4,
vidi pojasnjenje
set
8 list. (perforacija)
K-506 prema tabeli u
prilogu,
min 212x316 mm
produženi a-4
vidi pojasnjenje
ncr
boja:pantone
348 U (zelena)
obostr. 2/1
na svim
stranama
obostr. 2/2
na svim
stranama
Vakumiranje Lajm.100
set
vidi uzorak
Vakumiranje Lajm.100
set
vidi uzorak
Kol-1
Kolski upisnik za manje stanice
blok
100 list.
a-5
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
Kol-5a
Evidencija zadržavanja kola koja su
ostećena pri manipulaciji
blok
100 list.
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
Књига Кол-5а
50
Tovarni list za unutrasnji prevoz
stvari P
ncr
boja: prednje
strane
K501/2011magenta,tamniji
raster 30% I
svetliji raster
15%
за
360 blokova
1651625277
Kol-27
Naređenje za podelu kola i tovarnog
pribora
blok
100 list.
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
76 blokova
1651625293
Kol-29
Nalog za dostavu kola
blok
100 list.
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+ kor.trip.1/0
vidi uzorak
70 blokova
1651638486
S-48
Telegram
blok
100 lista 2 klamera
perforacija
a-4
Ofs
jednostr.
košulj.
vidi uzorak
54
С-92 Бележник о неправилностима
74 blokova
1651638924
S-92
Beležnik o nepravilnostima
blok
100 list. 2 klamera
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
55
3250 listova
1651639054
S-105 S-106
Listica
list
plava boja
17,5x12 cm
Ofs 80 gr.
jednostr.
56
Образац
С-105/С-106
Плава
листица која се став.
Ж-6 Књига редовног поучавања
29 blokova
1651672063
Ž-6
Knjiga redovnog poučavanja
blok
100 list.
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
57
Ж-7 Школски именик - табак
102 listova
1651672071
Ž-7
Školski imenik
list
a-4
Ofs 80 gr.
jednostr.
58
Комерцијално – технички преглед
воза
Knjiga komercijalno-tehnički pregled
voza
blok
100 list.
a-4
Ofs 80 gr.
obostran.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
59
Салдо кола
60
Примопредаја службе магационера
С-48 Телеграм
53
EV-1 машински лист
61
207 blokova
63
64
EV-33B дневни распоред рада
Saldo kola
Blok
100 listova
a-4
Ofs 80 gr.
obostran.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
Primopredaja službe magacionera
blok
100 listova
a-4
Ofs 80 gr.
obostran.
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
LIST
A-4
OFS-80
1/1
blok
100 listova
A-5
OFS-80
1/0
PERFOR.
vidi uzorak
EV-1 LIST
EV-1
PRILOG 1
EV-33A
37,5X30 CM
OFS-80
1/1
TVRD POVEZ
vidi uzorak
EV-33B
knjiga
knjiga
250 listova
27 књига
250 listova
37,5X30 CM
OFS-80
1/1
TVRD POVEZ
vidi uzorak
43 књига
EV-35
knjiga
250 listova
29,5X41 CM
OFS-80
1/1
TVRD POVEZ
vidi uzorak
616 блокова
EV-37
blok
25x4 lista
A-5
NCR
1/0
PERFOR.NUMER.
vidi uzorak
800 блокова
EV-76D
blok
100x2 lista
A-4
NCR
1/0
PERFOR.
vidi uzorak
800 блокова
EV-76E
blok
blok
blok
list
list
100x2 lista
A-4
NCR
1/0
PERFOR.
vidi uzorak
100 lista
A-4
OFS-80
1/1
KORICE TRIPLEX
vidi uzorak
100 lista
A-4
OFS-80
1/1
KORICE TRIPLEX
vidi uzorak
A-4
OFS-80
1/0
vidi uzorak
A-4
OFS-80
1/0
vidi uzorak
blok
100x2 lista
A-4
NCR
1/0
69
70
EV-85 извештај о пред.брзин.трака
71
Ж-8
150 листова
Ž-8
72
Ж-9
130 листова
1200
блокова
Ž-9
66
67
68
EV-63
73
20 блокова
EV-90
60 блокова
EV-85
Образац Краљево - формат А2
400 листова
74
Образац Нови Сад – формат А2
400 листова
75
76
Образац Рума – формат А2
400 листова
Образац Зрењанин – формат А2
77
vidi uzorak
23 књига
EV-35 дневник рада надзорника
вуче
EV-37 извештај о квару вучног
возила
EV-76D
записник
при.диз.воз.књига
EV-76E
записник
при.еле.воз.књига
EV-90
65
vidi uzorak
85 blokova
94000
листова
810 блокова
EV-33A дневни распоред рада
vidi uzorak
12 blokova
EV-1 прил.1 извештај за бр.2 трак.
62
vidi uzorak
2kl.+kor.trip.+etik.
400 листова
EV-63
OBRAZAC KRALJEVO- FORMAT
A-2
OBRAZAC NOVI SAD- FORMAT A2
OBRAZAC RUMA- FORMAT A-2
OBRAZAC ZRENJANIN- FORMAT
A-2
PERFOR.NUMER.
vidi uzorak
A-2
Obostrano
vidi uzorak
A-2
Obostrano
vidi uzorak
A-2
Obostrano
vidi uzorak
A-2
Obostrano
vidi uzorak
Страна 76 oд 122
Образац Београд – формат А2
OBRAZAC BEOGRAD- FORMAT
A-2
400 листова
78
A-2
Obostrano
vidi uzorak
A-2
Obostrano
vidi uzorak
A-2
Obostrano
vidi uzorak
A-3
Obostrano
vidi uzorak
A-4
Jednostrano
vidi uzorak
A-3
Obostrano
vidi uzorak
A-3
Obostrano
vidi uzorak
Образац Ужице – формат А2
400 листова
79
OBRAZAC UŽICE- FORMAT A-2
OBRAZAC OPERATIKA- FORMAT
A-2
OBRAZAC SUBOTICA- FORMAT
A-3
Образац оператика – формат А2
400 листова
80
Образац Суботица – формат А3
400 листова
81
82
Образац
дневни
оперативни
извештај – формат А4
OBRAZAC DNEVNI OPERATIVNI
IZVEŠTAJ - FORMAT A-4
OBRAZAC OPERATIVNI
IZVEŠTAJ SEKTOR ZA VUČU
VOZOVA BEOGRAD - FOTMAT A3
OBRAZAC OPERATIVNI
IZVEŠTAJ SEKCIJA ZA VUČU
VOZOVA BEOGRAD - FOTMAT A3
OBRAZAC PRIMOPREDAJA
SLUŽBE
OBRAZAC DEFEKATA VUČNIH
VOZILA
400 листова
Образац оперативни извештај
Сектор за вучу возова Београд –
формат А3
400 листова
83
Образац оперативни извештај
Секције за вучу возова Београд –
формат А3
400 листова
84
88
Образац примопредаје службе –
свеска
Образац дефеката вучних возила свеска
Образац К-541 Књига закључка
благајни
Рачун отправљања за унутр.
саобраћај К-520
89
Рачун отправљања за међунар.
саобраћај К-520м
85
86
87
90
91
Бележник
картирања
за
унутр./међунар.
саобраћај
К519/К519м
Пословни дневник отправљања
робе К-527/Пословни дневник
приспећа робе К-567
Франкатурни рачун К-521 табак
10 свески
10 свески
SVESKA
vidi uzorak
SVESKA
vidi uzorak
150 књига
K-541
Knjiga zakljucaka blagajni
blok
100 lista
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
2500
листова
K-520
Racun otpravljanja robe za
unutrasnji saobracaj
list
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
2500
листова
K-520m
Racun otpravljanja za medjunarodni
saobracaj robe
list
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
2500
листова
K-519/K519m
Beleznik kartiranja za
unutrasnji/međ. saobracaj
list
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
1700
листова
K-527/K-567
Poslovni dnevnik otpravljanja robe /
Poslovni dnevnik prispeca robe
list
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
3 lista
94
Рачун франкатурних рачуна К521а
Рачун
приспећа
за
унутр.
саобраћај К-565
95
Рачун приспећа
саобраћај К-565м
93
96
97
98
99
100
101
102
103
за
међунар.
1700
листова
K-521a
Racun frankaturnih racuna
list
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
2500
листова
K-565
Dnevni racun prispeca robe za
unutrasnji saobracaj
LIST
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
K-565m
Dnevni racun prispeca robe za
medjunarodni saobracaj
Бележник искупљених товарних
листова К-565а
Рачун фактурисаних потраживања
К-560ф
Рачун примања и издавања
станичне благајне К-586
LIST
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
K-565a
Beleznik iskupljenih tovarnih listova
LIST
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
K-560f
Racun fakturisanih potrazivanja
LIST
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
K-586
Racun primanja I izdavanja
stanicne blagajne
Пословни
дневник
станичне
благајне К-587 п
Пословни
дневник
станичне
благајне К-587 и
Рачун отпремљених трансортних
прихода Р-21
LIST
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
K-587 p
Poslovni dnevnik stanicne blagajne
LIST
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
K-587 i
Poslovni dnevnik stanicne blagajne
LIST
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
jednostr.
vidi uzorak
R-21
Racun otpremljenih transportnih
prihoda
Бележник контролних примедби
К-588
Образац К-36 Рачун писаних
возних исправа
LIST
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
vidi uzorak
K-588
Beleznik kontrolnih primedbi
LIST
1 list
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
K-36
OBRAZAC K-36 RACUN PISANIH
VOZNIH ISPRAVA
2500
листова
2500
листова
1700
листова
1700
листова
1700
листова
1700
листова
1700
листова
1700
листова
3000
листова
List
a-4
Ofs 80 gr.
obostr. 1/1
perforacija + lajm set 3
lista
Frankaturni racun
92
ncr
vidi uzorak
K-521
1855 setova
set
produženi a-4
dimenzije kao
tovarni list K-501
prema tabeli min
212x320mm vidi
uzorak
2kl.+kor.trip.+1/0
vidi uzorak
vidi uzorak
штампа 1/1, офсет
80гр, формат А-4
vidi uzorak
Страна 77 oд 122
104
Образац К-41А Књига закључака и
предаје прихода
105
Образац К-52 Списак
упот.допл.бел.
106
107
108
Образац С-71
Пут.књиг.возопратног особља
Образац К-138 Рачун враћене
воз.цене - табак
К-31 Годишњи бележник
С-95 Образац, резервисано
109
1000 књига
K-41A
1000
блокова
К-52
1000 свеска
С-71
5000 табака
К-138
OBRAZAC K-41A Knjiga
zaključaka i predaja prihoda
OBRAZAC K-52 SPISAK
UPOT.DOPL.BEL.
OBRAZAC S-71
PUT.KNJ.VOZOPRAT.OSOBLJA
OBRAZAC K-138 RACUN
VRACENE VOZ.CENE
Knjiga (100 lista)
2x50 листа (2 листа у
сету)
а-4
Blok (100 lista)
2 листа у сету
Обрезан
формат 165мм
х 110 мм
Sveska (32 lista)
32 листа
Tabak
NCR
штампа 1/0, кошуљица,
перфорација,
лајмовано, 2 кламера
vidi uzorak
штампа 1/1, картонски
меки повез 1/0
Офс 80 гр.
а-4
Офс 80 гр.
штампа 1/1, картонски
меки повез 1/0, лајм.,
кламер.
vidi uzorak
Офс 80 гр.
штампа 1/0
vidi uzorak
Blok(100 listova samokopirni, perforirani)
vidi uzorak
К-31
K-31
Knjiga (100 lista)
1500
образаца
С-95
S-95
Лист
200мм х 80мм
Образац ЕВ-75и записник при. вуч
воз књига
vidi uzorak
а-5
594мм х 210
мм,савијање
150 књига
100 lista
NCR
штампа 1/0,картонски
меки повез
1/0,лајмовање, кламер,
перфорација
Офс 80 гр.
штампа 1/1
vidi uzorak
vidi uzorak
50 блокова
1651607796
EV-75i
Obrazac EV-75i zapisnik pri.vuč.
Voz.knjiga
Blok(100 listova)
A-4
111
Образац ЕВ-84 картица о стању
брзнометра
150 картица
1651607846
EV-84
Obrazac EV-84 kartica o stanju
brzinometra
Kartica(obostrano)
A-6
112
Образац КОЛ-14
попр.кола-табак
150 блокова
1651625145
KOL-14
Obrazac KOL-14 izveštaj o popr.
kola -tabak
Blok(100 listova)
210x297 mm
50 књига
1651634352
TK-18
Obrazaca TK-18 evidencija opravki
kola knj.
Knjiga(100 listova
obostrano
A-4
50 блокова
1651658021
TK-2A
Obrazac TK-2A podaci o
osovinskim sklopov.
Blok(100 listova)
A-4
Blok(100 listovasamokopirni)
vidi uzorak
10 блокова
1651658120
TK-3
Izvestaj o obel.preob.rek.k.
Blok(100 listova)
A-4
Blok(100 listova samokopirni, perforirani)
vidi uzorak
10 листова
1651658286
TK-19
Obrazac izveštaj i zadr. kola u opr.
List
A-4
List(jednostrano)
vidi uzorak
110
Образац
ТК-18
оправки кола књ.
извештај
о
Образац
ТК-2А
Подаци
осовинским склопов.
о
Образац
ТК-3
обел.преоб.рек.к.
о
Извештај
115
116
Образац ТК-19
задрж.кола у опр.
Blok(100 listovasamokopirni)
vidi uzorak
Евиденција
113
114
vidi uzorak
Извештај
vidi uzorak
о
Страна 78 oд 122
Додатни технички опис обрасца товарног листа К-501/2011
1. Димензије:
Ред.
бр.
1
2
3
Опис
Образац са текстом
без маргина
Образац са
маргинама до
перфорације
Образац са
маргинама и
перфорацијом
Ширина у mm
минимална максимална
Висина у mm
минимална максимална
205
207
294
297
208
211
298
304
208
211
316
320
Напомена: При избору димензија пожељно је да исте буду ближе минималним
димензијама.
2. Боја: предње стране К - 501/2011 - Magenta, тамнији растер 30 % и светлији растер
15 %.
3. Лемљење (лепљење): Перфорација на свим листовима. Лепљење по горњем делу
целог обрасца изнад перфорације (по целој дужини и ширини изнад перфорације)
4. Садржај: Нема одступања од оригинала. На обрасцу мора да буде текст на
српском језику, ћириличним писмом.
5. Распоред рубрика и величина: Нема одступања од оригинала.
6. Врста папира: NCR, самокопирни папир
Лист бр. К-501/2011
1
2
3
4
5
Koehler u m2
CB - 56 g
CFB - 53 g
CFB - 53 g
CFB - 53 g
CF - 57 g
Изузетно Zanders u m2
CB - 54 g
CFB - 50 g
CFB - 50 g
CFB - 50 g
CF - 51 g
У случају потребе за штампом на папиру неког другог произвођача неопходно је да
се добије сагласност и достави одштампани узорак на одобрење Сектору за превоз
робе ЖС.
7. Редослед листова у сету - комплету: К-501/2011 (пет листова) - 1,2,3,4 и 5.
8. Карбонизација: Сви листови товарног листа код попуњавања руком (нормалан
притисак) и штампачем рачунара морају бити довољно читки и уписани текст
постојан.
9. Узорак товарног листа CIM, К-505/2006, приложен је уз технички опис.
10. Сваки понуђач или штампар пре испоруке мора да има одобрен - прихваћен
узорак - нулти примерак појединачног обрасца товарног листа од стране Сектора за
превоз робе ЖС.
11. За евентуалне додатне информације и консултације у вези са техничким описом,
надлежан је Сектор за превоз робе ЖС.
Страна 79 oд 122
Додатни технички опис обрасца товарног листа CIM за
комбиновани саобраћај, К-506/2013
1. Димензије:
Ред.
Опис
бр.
Образац са текстом
1
без маргина
Образац са
2
маргинама до
перфорације
Образац са
3
маргинама и
перфорацијом
Ширина у mm
минимална максимална
Висина у mm
минимална максимална
205
207
294
297
208
211
298
304
208
211
316
320
Напомена: При избору димензија пожељно је да исте буду ближе минималним
димензијама.
2. Боја: Pantone 348 U (зелена)
3. Лемљење (лепљење): Перфорација на свим листовима. Лепљење по горњем делу
целог обрасца изнад перфорације (по целој дужини и ширини изнад перфорације)
4. Садржај: Нема одступања од оригинала. На обрасцу мора да буде текст на
српском и једном од следећих језика: немачком, француском или енглеском. Текст
на српском језику, ћириличним писмом, приказан је у прилогу овог допис.
5. Распоред рубрика и величина: Нема одступања од оригинала.
6. Врста папира: NCR, самокопирни папир
Лист бр. К-505/2013
Koehler u m2
Основни сет (комплет)
1
CB - 56 g
2
CFB - 53 g
3
CFB - 53 g
4
CFB - 53 g
5
CFB - 53 g
5а
CF - 57 g
Додатни листови
2а
CFB - 53 g
4/4а
CFB - 53 g
Изузетно Zanders u m2
CB - 54 g
CFB - 50 g
CFB - 50 g
CFB - 50 g
CFB - 50 g
CF - 51 g
CFB - 50 g
CFB - 50 g
У случају потребе за штампом на папиру неког другог произвођача неопходно је да
се добије сагласност и достави одштампани узорак на одобрење Сектору за превоз
робе ЖС.
7. Редослед листова у сету - комплету:
К-506/2013 (осам листова) - 1, 2, 3, 2а, 5, 4, 4а и 5а
8. Карбонизација: Сви листови товарног листа код попуњавања руком (нормалан
притисак) и штампачем рачунара морају бити довољно читки и уписани текст
постојан.
Страна 80 oд 122
9. Узорак товарног листа CIM за комбиновани саобраћај, К-506/2013, у сету
(комплету) од осам листова, дат је само у електронском облику, јер до сада није
штампан.
10. Сваки понуђач или штампар пре испоруке мора да има одобрен - прихваћен
узорак - нулти примерак појединачног обрасца товарног листа од стране Сектора за
превоз робе ЖС.
11. За евентуалне додатне информације и консултације у вези са техничким описом,
надлежан је Сектор за превоз робе ЖС.
Страна 81 oд 122
б. Технички опис образаца Дирекције за инфраструктуру
(од редног броја 117, закључно са редним бројем 176)формирање јединичних цена и израда образаца у свему
према узорцима
р.бр.
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Ознака
обрасца
S-13
S-14
S-14a
S-14b
S-15
S-17
S-18
S-19
S-20
S-22
S-41
S-41a
S-42
S-43
S-44
131
S-45
132
S-45a
133
S-45sb
134
135
136
137
138
139
140
141
142
S-46
S-46sb
S-47
S-49
S-51
S-52
S-54
S-56
S-57
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
S-58
S-59
S-66
S-68
S-80
S-91
S-108
TK-11
TK-20
TK-21
TK-30
Назив обрасца
Сaoбрaћajни днeвник зa рaнжирнe, рaспoрeднe,
пoлaзнe и крajњe стaницe
Сaoбрaћajни днeвник зa мeђустaницe сa пoтпуним
eлeктрoмeхaничким-рeлejним осигурањем
Сaoбрaћajни днeвник зa мeђустaницe бeз пoтпунoг
eлeктрoмeхaничкoг-рeлejнoг oсигурaњa
Саобраћајни дневник за међустанице без потпуног
електромеханичког-релејног осигурања
Днeвник приjaвe брутa
Eвидeнциja зaтвoрa кoлoсeкa и искључeњa стaничнoг
вoзнoг вoдa и нaпoнa кoнтaктнe мрeжe
Евиденција лаганих вожњи на прузи
Преглед стања брута за отпрему
Бeлeжник мaнeвaрскoг рaдa
Распоред маневре
Днeвник звoнoвних сигнaлних знaкoвa
Бeлeжник звoнoвних сигнaлних знaкoвa и oстaлих
oбaвeштeњa зa чувaрa прeлaзa
Сигнално-одјавни дневник одјавничара
Teлeгрaфскo- тeлeфoнски днeвник
Бележник возних телеграма (фонограма) за ранжирне,
распоредне, полазне и крајње станице са потпуним
електромеханичким-релејним осигурањем
Бeлeжник вoзних фoнoгрaмa и фoнoгрaмa зa
oбeзбeђeњe путa вoжњe зa рaнжирнe и рaспoрeднe
стaницe бeз пoтпунoг eлeктрoмeхaничкoг-рeлejнoг
oсигурaњa
Бeлeжник фoнoгрaмa зa скрeтничaрe-блoкaрe нa
стaницaмa сa пoтпуним eлeктрoмeхaничким-рeлejним
oсигурaњeм
Бележник возних фонограма и фонограма за
обезбеђење пута вожње за ранжирне и распоредне
станице без потпуног електромеханичког-релејног
осигурања
Бeлeжник фoнoгрaмa o нaрeђeнoм и извршeнoм
oбeзбeђeњу путa вoжњe зa скрeтничкo oсoбљe
Бeлeжник фoнoгрaмa o нaрeђeнoм и извршeнoм
oбeзбeђeњу путa вoжњe зa скрeтничкo oсoбљe
Дневник диспечерских наређења
Евиденција употребе тастера
Oпшти нaлoг
Прилoг A Oпштeм нaлoгу
Налог за укрштавање
Путни лист
Путни лист зa лoкoмoтивe, рaднa мoтoрнa кoлa
(мoтoрнe гaрнитурe) вaн службe и мoтoрнa пружнa
вoзилa кaдa сaoбрaћajу кao вoз
Прoпусницa зa вoжњу пружнoг вoзилa
Teрeтницa зa вoзoвe у унутрaшњeм сaoбрaћajу
Извeштaj o сaстaву и кoчeњу вoзa
Ручни бележник возовође-машиновође на ТК-прузи
Евиденција ванредних догађаја
Ручни бeлeжник шeфa стaницe
Eвидeнциja прeвoзa нaрoчитих пoшиљaкa
Књигa нaрeдби
Днeвнo стaњe нeиспрaвних кoлa
Извeштaj o пoтпунoj прoби кoчницa
Књигa примoпрeдaje службe прeглeдaчa кoлa
Количина
500 књига
1.500 књига
400 књига
20 књига
150 књига
150 свезака
150 књига
100 свезака
150 књига
1.000 блокова
200 књига
100 књига
30 књига
3.000 свезака
150 књига
200 књига
100 свезака
40 књига
800 свезака
100 свезака
100 књига
200 књига
10.000 блокова
300 блокова
300 блокова
100.000 табака
50.000 комада
250 блокова
3.000 комада
4.000 блокова
50 блокова
50 књига
150 књига
100 књига
500 књига
500 листова
500 књига
500 књига
Страна 82 oд 122
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
TK-31
TK-32
TK-33
TK-34
TK-34a
TK-36
TK-37
TK-43
TK-45
ТК-49
TK-61
TK-62 путн.
TK-62 терет.
TK-63 путн.
TK-63 терет.
TK-64
TK-65
TK-66 i TK-66a
173
TK-68
174
TK-72
175
TK-84
176
Kol-13
Ручнa књигa прeглeдaчa кoлa
Днeвник прeглeдaчa кoлa
Листицa oштeћeњa
Листицa упућивaњa кoлa нa oпрaвку
Листицa приoритeтнoг упућивaњa кoлa нa oпрaвку
Листицa oстajaњa кoлa нa мeсту
Прoцeнa кoлскe штeтe
Ручнa књигa кoлскoг брaвaрa
Књигa eвидeнциje o пojeдинaчнoм прeглeду кoлa
Књигa oштeћeњa кoлa нa прeлaзним стaницaмa
Meђунaрoднa листицa зa прeглeд кoлa
Meђунaрoднa листицa зa прeглeд кoлa
Meђунaрoднa листицa ''пoслe истoвaрa нa пoпрaвку''
Meђунaрoднa листицa ''пoслe истoвaрa нa пoпрaвку''
Meђунaрoднa листицa зa тeшкo oштeћeњe кoлa
Meђунaрoднa црвeнa листицa зa тeшкo oштeћeњe кoлa
Meђунaрoднa листицa o нeупoтрeбљивoсти кoчницe
Meђунaрoднa листицa o нeупoтрeбљивoсти вoзнoг
eлeктричнoг вoдa
Приjaвa o искључeним стрaним кoлимa из сaoбрaћaja
Meђунaрoднa листицa o нeиспрaвнoсти бoчних
улaзних врaтa
Прoпрaтницa зa oтпрeму нeиспрaвних кoлa у
рaдиoницу
1.500 књига
500 блокова
500 блокова
500 блокова
50 блокова
500 блокова
500 блокова
200 књига
100 књига
500 блокова
100 књига
100 блокова
200 блокова
100 блокова
500 блокова
50 блокова
50 блокова
50 блокова
50 листова
500 блокова
500 листова
100 блокова
Obrazac S 13
Saobraćajni dnevnik za ranžirne, rasporedne,
polazne i krajnje stanice
Način kako je izveden obrazac Forma
Veličina obrasca
Knjiga
Broj strana/listova/
100 listova
A4
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom obrasca
na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Страна 83 oд 122
Obrazac S 14
Saobraćajni dnevnik za međustanice sa
potpunim elektromehaničkim -relejnim
osiguranjem
Način kako je izveden obrazacForma
Knjiga
Veličina obrasca
258x276 ( mm )
Broj strana/listova
100 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Obrazac S-14a
Saobraćajni dnevnik za međustanice bez
potpunog elektromehaničkog - relejnog
osiguranja
Način kako je izveden obrazac Forma
Knjiga
Veličina obrasca
475x322 ( mm )
Broj strana/listova/
100 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom obrasca
na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst
Štampa
1/0
Knjižni blok
Štampa
Povez
papir 80g ofs.
1/1
topli povez
Страна 84 oд 122
Obrazac S 14b
Saobraćajni dnevnik za međustanice bez
potpunog elektromehaničkog - relejnog
osiguranja
Način kako je izveden obrazac Forma
Knjiga
Veličina obrasca
288x273
Broj strana/listova
100 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Obrazac S 15
Dnevnik prijave bruta
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca
A4
Broj strana/listova/
200
Broj kopija
Obrazloženje
Perforiranost obrasca
Numeracija strana
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Ne
Ne
Korica
papir 250g mat kurst
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Страна 85 oд 122
Obrazac S 17
Evidencija zatvora koloseka i isključenja
staničnog voznog voda i napona
kontaktne mreže
Način kako je izveden obrazac - Forma
Sveska
Veličina obrasca
A4
Broj strana/strana
200
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Obrazac S 18
Evidencija laganih vožnji na pruzi
Način kako je izveden obrazac Forma
Knjiga
Veličina obrasca
288x288 ( mm )
Broj strana/listova
100 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korice
250g papir kurst.
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Страна 86 oд 122
Obrazac S 19
Pregled stanja bruta za otpremu
Način kako je izveden obrazac Forma
Sveska
Veličina obrasca
A3
Broj strana/listova
100 listova ( jednostrano )
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje
sa odštampanim punim nazivom i
oznakom obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korice
papir 250g mat kurst.
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofset
Štampa
1/0
Povez
topli povez
Obrazac S 20
Beležnik manevarskog rada
Način kako je izveden obrazac Forma
Knjiga
Veličina obrasca
A5
Broj strana/listova
30 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korice
papir 250g mat kurst.
Štamapa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofst.
Štampa
1/1
Povez
klam
Страна 87 oд 122
Obrazac S 22
Raspored manevre (manji format)
Način kako je izveden obrazac - Forma
Blok ( uvezan sa leve strane )
Veličina obrasca
A5
Broj strana/listova
50x3 ( 50 kompleta )
Broj kopija
Gramaža papira
80 gr
Obrazloženje
Obrazac se sastoji od matice i dve kopije- Na
prvom listu u gornjem desnom uglu ispod
oznake S 22 u zagradi piše "matica", na
drugom listu na istom mestu piše "rukovaoc
manevre/vozovođa" i na trećem listu na istom
mestu piše "mašinovođa". Obrazac je bele
boje. Ofsetni papir
Perforiranost obrasca
Numeracija strana
Da, sa leve strane ( samo za drug i treći
primerak )
Ne
Povez
Lajmovanje
Štampa
1/0
Obrazac S 41
Dnevnih zvonovnih signalnih znakova
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca
A4
Broj strana/listova
200
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Страна 88 oд 122
Obrazac S 41a
Beležnik zvonovnih signalnih znakova
i ostalih obaveštenja za čuvara prelaza
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca
A4
Broj strana/listova
200
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje
sa odštampanim punim nazivom i
oznakom obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kur.
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Obrazac S 42
Signalno-odjavni dnevnik odjavničara
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca
A4
Broj strana/listova
100 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje
sa odštampanim punim nazivom i
oznakom obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst.
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Страна 89 oд 122
Obrazac S 43
Telegrafsko- telefonski dnevnik
Način kako je izveden obrazac - Forma
Sveska
Veličina obrasca
A4
Broj strana/listova
200
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje
sa odštampanim punim nazivom i
oznakom obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst.
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Obrazac S 44
Beležnik voznih telegrama
(fonograma) za ranžirme, rasporedne,
polazne i krajnje stanice sa potpunim
elektromehaničkim – relejnim
osiguranjem
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca
288x273 mm
Broj strana/listova
100 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje
sa odštampanim punim nazivom i
oznakom obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Korica
Ne
papir 250g mat kurst.
Štampa
1/0
Knjižni blok
Štampa
papir 80g ofs.
Povez
topli povez
1/1
Страна 90 oд 122
Obrazac S 45
Beležnik voznih fonograma i fonograma
za obezbeđenje puta vožnje za ranžime i
rasporedne stanice bez potpunog
elektromehaničkog - relejnog osiguranja
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca
A4
Broj strana/listova
100 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst.
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Obrazac S 45a
Beležnik fonograma za skretničare blokare na stanicama sa potpunim
elektromehaničkim - relejnim
osiguranjem
Način kako je izveden obrazac Forma
Sveska
Veličina obrasca
A4
Broj strana/listova
100 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst.
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Страна 91 oд 122
Obrazac S 45 sb
Beležnik voznih fonograma i fonograma
za obezbeđenje puta vožnje za ranžime i
rasporedne stanice bez potpunog
elektromehaničkog - relejnog osiguranja
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca
340x242 (mm)
Broj strana/listova
100 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst.
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/4
Povez
topli povez
Obrazac S 46
Beležnik fonograma o naređenom i
izvršenom obezbeđenju puta vožnje za
skretničko osoblje
Način kako je izveden obrazac Forma
Sveska
Veličina obrasca
A4
Broj strana/listova
100 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Страна 92 oд 122
Obrazac S 46 sb
Beležnik fonograma o naređenom i
izvršenom obezbeđenju puta vožnje za
skretničko osoblje
Način kako je izveden obrazac Forma
Veličina obrasca
340x242 (mm)
Broj strana/listova
100 listova
Sveska
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje sa
odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst.
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Obrazac S 47
Dnevnik dispečerskih naređenja
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca/listova
A4
Broj strana
200
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje
sa odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
Страна 93 oд 122
Obrazac S 49
Evidencija upotrebe tastera
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca
A4
Broj strana/listova
200
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje
sa odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g kurst.
Štampa
Knjižni blok
Štampa
1/0
papir 80g ofs.
Povez
topli povez
1/1
Obrazac S 51
Opšti nalog
Način kako je izveden obrazac - Forma
Blok ( uvezan sa gornje strane )
Veličina obrasca
A5
Broj strana
50 x 3 (komplet)
Broj kopija
Gramaža papira
svaka matica ima 2 kopije
Obrazloženje
80 gr
Obrazac se sastoji od matice i dve kopijeNa prvom listu u gornjem desnom uglu
ispod oznake S 51 u zagradi piše "matica",
na drugom listu na istom mestu piše "uz
putni list" i na trećem listu na istom mestu
piše "mašinovođa". Obrazac je bele boje.
Perforiranost obrasca
Da, gore levo. ( bold ) Komplet čine tri
primerka koji imaju isti broj
Da, sa gornje strane ( samo za drugi i
treći primerak )
Povez bloka
lajmovanje
Papir
Ofsetni papir
Štampa
1/0
Numeracija strana
Страна 94 oд 122
Obrazac S 52
Prilog A Opštem nalogu
Način kako je izveden obrazac - Forma
Blok ( uvezan sa gornjer strane )
Veličina obrasca
A5
Broj strana
50 x 3 ( 50 kompleta )
Broj kopija
svaka matica ima 2 kopije
Gramaža papira
80 gr
Obrazloženje
Obrazac se sastoji od matice i dve kopijeNa prvom listu u gornjem desnom uglu
ispod oznake S 52 u zagradi piše "matica",
na drugom listu na istom mestu piše "uz
putni list" i na trećem listu na istom mestu
piše "mašinovođa".Obrazac je bele boje.
Numeracija strana
Da, sa gornje strane ( samo za drugi i
treći primerak )
Da, gore levo ( bold ). Komplet čine tri
primerka koji imaju isti broj
Povez bloka
lajmovanje
Papir
Ofsetni papir
Štampa
1/0
Perforiranost obrasca
Obrazac S 54
Nalog za ukrštavanje
Način kako je izveden obrazac - Forma
Blok ( uvezan sa gornje strane )
Veličina obrasca
Broj strana
Broj kopija
A5
Obrazloženje
50x3 ( 50 kompleta )
svaka matica ima 2 kopije
Obrazac se sastoji od matice i dve kopijeNa prvom listu u gornjem desnom uglu
ispod oznake S 54 u zagradi piše "matica",
na drugom listu na istom mestu piše
"vozovođa" i na trećem listu na istom
mestu piše "mašinovođa".Obrazac je
crvene boje. Ofsetni papir
Numeracija strana
Da sa gornje strane ( samo za drugi i treći
primerak )
Da, gore levo ( bold ). Komplet čine tri
primerka koji imaju isti broj
Povez bloka
lajmovanje
Papir
80g u boji
Štampa
1/0
Perforiranost obrasca
Страна 95 oд 122
Obrazac S 56
Putni list
Način kako je izveden obrazac - Forma
Tabak
Veličina obrasca
A4
Broj strana
4
Broj kopija
Vrsta i gramaža papira
80 gr ofs
Obrazloženje
Obrazac je bele boje
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Štampa
1/1
Obrazac S 57
Putni list za lokomotive, radna motorna
kola (motorne garniture) van službe i
motorna pružna vozila kada saobraćaju
kao voz
Način kako je izveden obrazac - Forma
Komad
Veličina obrasca
A5
Broj strana
2
Broj kopija
Vrsta i gramaža papira
80 gr ofs
Obrazloženje
Obrazac je bele boje
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Štampa
1/1
Страна 96 oд 122
Obrazac S 58
Propusnica za vožnju pružnog vozila
Način kako je izveden obrazac - Forma
Blok ( uvezan sa gornje strana )
Veličina obrasca
A5
Broj strana
30 x 2 ( 30 kompleta )
Broj kopija
svaka matica ima 1 kopiju
Vrsta i gramaža papira
80 gr ofs
Obrazloženje
Obrazac se sastoji od matice i kopije. Na
prvom listu u gornjem desnom uglu ispod
oznake S 58 u zagradi piše "matica" a na
drugom listu na istom mestu piše
"kopija". Obrazac se sastoji od matice i
kopije. Matica i kopija se razlikuju po
sadržaju. Obrazac je bele boje.
Perforiranost obrasca
Da, sa gornje strane ( samo za drugi
primerak )
Numeracija strana
Ne
Povez
lajmovanje
Štampa
1/1
Obrazac S 59
Teretnica za vozove u unutrašnjem
saobraćaju
Način kako je izveden obrazac - Forma
Komad blok
Veličina obrasca
A4
Broj strana/listova
100 listova
Broj kopija
Gramaža papira
70 gr
Obrazloženje
Listovi su lepljeni u blokove sa leve
strane i karbonizirani, hemiski prilagođeni
za kopiranje. NCR papir
Perforiranost obrasca
Numeracija strana
Ne
Povez
lajmovanje
Štampa
1/0
Страна 97 oд 122
Obrazac S 66
Izveštaj o sastavu i kočenju voza
Način kako je izveden obrazac - Forma
Blok ( uvezan sa gornje strane )
Veličina obrasca
A5
Broj strana/listova
Broj kopija
Gramaža papira
50x3 ( 50 kompleta )
Obrazloženje
svaka matica ima 2 kopije
80 gr
Obrazac se sastoji se od matice i dve
kopije. Na prvom listu u gornjem desnom
uglu ispod oznake S 66 u zagradi piše
"matica", na drugom listu na istom mestu
piše "prilog za putni list" a na trećem listu
na istom mestu piše "list za mašinovođu".
Obrazac je bele boje. Ofsetni papir
Numeracija strana
Da, gore pri vrhu strane ( samo za drugi i
treći primerak )
Da, gore levo ( bold ). Komplet čine tri
primerka koji imaju isti broj
Povez
lajmovanje
Štampa
1/0
Perforiranost obrasca
Obrazac S 68
Ručni beležnik vozovođe mašinovođe na TK-pruzi
Način kako je izveden obrazac - Forma
Blok ( uvezan sa leve strane )
Veličina obrasca
A5
Broj strana
25 x3 ( 25 kompleta)
Broj kopija
Gramaža papira
svaka matica ima 2 kopije
80 gr
Obrazloženje
Blok sadrži 25 rednih brojeva po 3 lista, tj
obrazac se sastoji od 25 matica sa po
dve kopije. Na prvom listu u gornjem
desnom uglu ispod oznake S 68 u
zagradi piše matica, na drugom listu na
istom mestu piše "prilog za putni list" a
na trećem listu na istom mestu piše
"prilog za EV-1". Obrazac je bele boje.
NCR papir prvi list (predaje), NCR papir
drugi list (prima i predaje) i NCR papir
treći list (prima).
Perforiranost obrasca
Da, sa leve strane ( samo za drugi i treći
primerak )
Numeracija strana
Da, gore levo. ( bold ) Komplet čine tri
primerka koji imaju isti broj
Povez
lajmovanje
Štampa
1/0
Страна 98 oд 122
Obrazac S 80
Evidencije vanrednih događaja
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca
A3
Broj strana
200
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje
sa odštampanim punim nazivom i
oznakom obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst
Štampa
1/0
Knjižni blok
Štampa
papir 80g ofs.
Povez
topli povez
Obrazac S 91
Ručni beležnik šefa stanice
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca
A5
Broj strana
50 listova
1/1
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje i štampan je iz dva
dela i to: deo obrasca zaključno sa
kolonom tri nalazi se na levoj strani knjige,
a drugi deo obrasca zaključno sa kolonom
šest na desnoj strani knjige. Korice su bele
boje sa odštampanim punim nazivom i
oznakom obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
klam
Страна 99 oд 122
Evidencija prevoza naročitih pošiljaka
Obrazac S 108
Način kako je izveden obrazac - Forma
Knjiga
Veličina obrasca
A4
Broj strana/listova
100 listova
Broj kopija
Obrazloženje
Obrazac je bele boje. Korice su bele boje
sa odštampanim punim nazivom i oznakom
obrasca na naslovnoj strani.
Perforiranost obrasca
Ne
Numeracija strana
Ne
Korica
papir 250g mat kurst
Štampa
1/0
Knjižni blok
papir 80g ofs.
Štampa
1/1
Povez
topli povez
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-11
KNJIGA NAREDBI
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
KNJIGA (tvrdo koričenje, prošivanjem i
lepljenjem)
A 4 (210*297 mm)
90
80 g
Na početku knjige ide prvo sadržaj od 1 do
79.
Dalje prvo naredbe i saopštenja, a na
drugoj strani tabela datum i potpis.
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
PISMO
Ne
Ne
SRPSKI ĆIRILICA
Страна 100 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-20
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Dodatno pojasnjenje
PISMO
DNEVNO STANJE
NEISPRAVNIH KOLA
LIST – štampan s obe strane
Половина А1 (840*297 mm)
1
80 g
List se štampa obostrano, pri čemu se
svakodnevno na prvoj strani upusuju
podaci o neispravnim putničkim kolima, a
na drugoj o teretnim. Na prvoj strani ispod
oznake TK-20 u zagradi piše prvi list, a na
drugoj strani ispod oznake TK-20 piše u
zagradi drugi list.
Ne
Ne
.
SRPSKI ĆIRILICA
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-21
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
PISMO
IZVEŠTAJ O POTPUNOJ
PROBI KOČNICA
BLOK (uvezan sa leve strane lepljenjem i
heftanjem na dva mesta)
A 5 (148*210 mm)
100
70 g
Blok je povezan u 100 samokopirajućih
perforiranih listova(perforacija je na 5 mm
od mesta lepljenja) – štampan jednostrano.
MCR papir. Prvi primerak u gornjem
desnom uglu ispod oznake piše MATICA,
na drugom listu na istom mestuKOPIJA
ZA OTP.VOZOVA, na trecem listu
KOPIJA ZA MAŠINOVOĐU, na
četvrtom listu KOPIJA ZA PUTNI LIST.
Da,drugi treći i četvrti list, sa leve strane
Ne
SRPSKI ĆIRILICA
Страна 101 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-30
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
KNJIGA
PRIMOPREDAJA
SLUŽBE PREGLEDAČA
KOLA
KNJIGA, tvrde korice, uvezane i lepljene
A 4 (210*297 mm)
100
80g
Štaman obostrano
Ne
Ne
SRPSKI ĆIRILICA
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-31
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
RUČNA KNJIGA
PREGLEDAČA KOLA
KNJIGA lepljeno i klajmovano na jedom
mestu
Tvrd povez
A6 (105*148 mm)
100
80g
Štamano obostrano
Ne
Ne
Srpski ćirilica
Страна 102 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-32
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
DNEVNIK
PREGLEDAČA KOLA
KNJIGA tvrd povez, prosiveno i lepljeno
A 4 (210*297mm)
200
80g
Stamano obostrano
NE
Ne
Srpski ćirilica
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-33
LISTICA OŠTEĆENJA
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
BLOK listica – bele boje
Uvezan sa leve strane lepljenjem i
heftanjem žicom na jednom mestu
198*120 mm
100
80g
Prva perforacija na 5 mm od mesta
vezivanja, a druga na 60mm od
prve.Perforacija je izvedena tako da jedna
trećina ostane kao matica(podaci u levom
kvadratu), a ostalo se otkida i lepi na kola.
Štampa se jednostrano
Obrazac mora da bude perforiran tako da
matica ostane u bloku.
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
Ne
Srpski cirilica
Страна 103 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-34
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA STRANA
Pismo
LISTICA UPUĆIVANJA
KOLA NA OPRAVKU
BLOK listice plave boje, štampan crnim
slovima, NCR, štampan jednostrano
klajmovano
180*110 mm
99
70g
Ispunjava se u tri primerka, od kojih prvi list
ostaje u bloku, a druge dve su perforirana na50
mm od mesta vezivanja
Da, druga dva primerka
Ne
Srpski ćirilica
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-34a
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
NAPOMENA
Pismo
LISTICA
PRIORITETNOG
UPUĆIVANJA KOLA NA
OPRAVKU
BLOK lepljenje i klajmovano na jednom
mestu
NCR papir(samokopirajuci)
180*110 mm
99
60g
listice plave boje
(R 120 G 180 B240 ),, sa crvenom
kosom trakom (širine 20mm) koja je
povučena ih donjeg levog ugla prema
gornjem desnom uglu.
Štampan crnim slovima, samokopirni
papir. Štampan jednostrano Ispunjava se u
tri primerka, od kojih prvi ostaje u bloku, a
druge dve su perforirane
Da, druga dva primerka
Ne
Srpski ćirilica
Страна 104 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-36
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
NAPOMENA
Pismo
LISTICA OSTAJANJA
KOLA U MESTU
BLOK - 1 klajmovano + košuljica
180*110mm
99
70g
listice su crvene boje, štampan crnim
slovima, jednostrano, uvezan sa leve strane
Obrazac se popunjava u tri primerka, tako
da prvi primerak ostaje u bloku a druga
dva su SA OZNAKOM T i perforirana na
dva mesta (prva perforacija na 5 mm od
mesta lepljenja, a druga na 40 mm
odnosno po isprekidanim linijama prema
priloženom uzorku , tako da piktogram
oblika slova T crne boje može da se otcepi
ukoliko je poterbno
Da, drugi i treci list na dva mesta
Ne
Srpski ćirilica
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-37
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
PROCENA KOLSKE
ŠTETE
BLOK – uvezan sa leve strane,
samokopirajuci, bele boje, jednostrano
2 klajmovano +korice TRIPLEX
Papir ncr samokopirajuci
A4 (210*297mm)
200
60g
Ispostavlja se u tri ili više primerka od
kojih jedan ostaje u matici
Perforacija na svim listovima izvedena na
15mm mereno s leve strane
Da
Ne
Srpski ćirilica
Страна 105 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-43
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
RUČNA KNJIGA
KOLSKOG BRAVARA
KNJIGA – tvrde korice vezivanje
klajmovanje na jednom mestu i lepljenjem
A6 (105*148mm)
200
80g
obostrano štampano
Ne
Ne
Srpski ćirilica
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-45
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
NAPOMENA
Pismo
KNJIGA EVIDENCIJE O
POJEDINAČNOM
PREGLEDU KOLA
KNJIGA – tvrde korice stranice uvezati i
zalepiti
A4 (210*297mm)
400
80g
Štampati obostrano
Ne
Ne
Srpski ćirilica
Страна 106 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-49
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
IZVEŠTAJ
PREGLEDAČA KOLA O
NEPRAVILNOSTIMA
ZA VREME RADA
KNJIGA – mekane korice, uvezano sa leve
strane lepljenjem i klajmovano na jednom
mestu), NCR (kopirajući) papir
A4 (210*297mm)
200
70g
Ispostavlja se u dva primerka od kojih
jedanostaje u matici
Da, sa leve strane na 15 mm od leve ivice
Ne
Srpski ćirilica
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-61
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
KNJIGA OŠTEĆENJA
KOLA NA PRELAZNIM
STANICAMA
KNJIGA – uvezana sa leve strane,
2klajm+korice TRIPLEX
A4 (210*297mm)
200
80g
Obrazac tk 61 izveden je tako da leva i
desna strana čine jednu celinu obrasca.
Štampati obostrano
Ne
Ne
Srpski ćirilica
Страна 107 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-62 AVV
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
MEĐUNARODNA
LISTICA ZA PREGLED
KOLA
BLOK – listice bele boje i ima oblik lista,
uvezane sa gornje strane, štampa se samo s
jedne strane
Uvezano lepljenjem
A5 (210*148mm)
100
80g
OBRAZAC ŠTAMPATI DVOJEŠIČNO
– na srpskom i nemačkom jeziku
Da
Ne
SRPSKI ĆIRILICA
NEMAČKI LATINICA
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-62 RIC
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
MEĐUNARODNA
LISTICA ZA PREGLED
KOLA
BLOK – listice bele boje i ima oblik lista,
uvezane sa gornje strane, štampa se samo s
jedne strane
Uvezano lepljenjem
A5 (210*148mm)
100
80g
OBRAZAC ŠTAMPATI DVOJEŠIČNO
– na srpskom i nemačkom jeziku
Da
Ne
SRPSKI ĆIRILICA
NEMAČKI LATINICA
Страна 108 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-63 AVV
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
NUMERACIJA
STRANICA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
MEĐUNARODNA LISTICA
„POSLE ISTOVARA NA
POPRAVKU“
BLOK – listice PLAVE boje i ima oblik
lista, uvezane sa gornje strane, štampa se
samo s jedne strane LEPLJENJEM i
klajmovanjem
Perforacija sa leve strane
A5 (210*148mm)
99
DA (numeraciju izvesti tako da tri
primerka imaju isti broj) prvi primerak
ostaje u matici a drugi i treći se cepaju)
numeracija pocinje sa 000001 do 000033
numeracija pocinje sa 000001 do 000033
Na način kako je to uradjeno na uzorku.
80g
OBRAZAC ŠTAMPATI DVOJEŠIČNO
– na srpskom i nemačkom jeziku
Da
Ne
SRPSKI ĆIRILICA
NEMAČKI LATINICA
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-63 RIC
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
NUMERACIJA
STRANICA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
MEĐUNARODNA LISTICA
„POSLE ISTOVARA NA
POPRAVKU“
BLOK – listice PLAVE boje i ima oblik
lista, uvezane sa gornje strane, štampa se
samo s jedne strane LEPLJENJEM i
klajmovanjem
Perforacija sa leve strane
A5 (210*148mm)
99
80g
OBRAZAC ŠTAMPATI DVOJEŠIČNO
– na srpskom i nemačkom jeziku
Da
Ne
SRPSKI ĆIRILICA
NEMAČKI LATINICA
Страна 109 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-64
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
NAPOMENA
Pismo
MEĐUNARODNA
PLAVA LISTICA ZA
TEŠKO OŠTEĆENA
KOLA
BLOK – listice PLAVE boje i ima oblik
lista, uvezane sa gornje strane, štampa se
samo s jedne strane LEPLJENJEM
A5 (210*148mm)
100
80g
OBRAZAC ŠTAMPATI DVOJEZIČNO
– na srpskom i nemačkom jeziku
Da
Ne
PROMENITI ZNAK ŽELEZNICE
SRBIJE I NA ISTOM MESTU
POSTAVITI NOVI
SRPSKI ĆIRILICA
NEMAČKI LATINICA
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-65
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
NAPOMENA
Pismo
MEĐUNARODNA
CRVENA LISTICA ZA
TEŠKO OŠTEĆENA
KOLA
BLOK – listice CRVENE boje i ima oblik
lista, uvezane sa gornje strane, štampa se
samo s jedne strane LEPLJENJEM
A5 (210*148mm)
100
80g
OBRAZAC ŠTAMPATI DVOJEŠIČNO
– na srpskom i nemačkom jeziku
Da
Ne
PROMENITI ZNAK ŽELEZNICE
SRBIJE I NA ISTOM MESTU
POSTAVITI NOVI
SRPSKI ĆIRILICA
NEMAČKI LATINICA
Страна 110 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-66 I
TK66a
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
NAPOMENE
Pismo
MEĐUNARODNA LISTICA O
NEUPOTREBLJIVOSTI
KOČNICE
BLOK – uvezan sa leve strane
LEPLJENJEM
150*105mm
50 listica u bloku
80g
Obrazac ima oblik lista, štampan samo s
jedne strane, na srpskom i nemačkom
jeziku. Obrazac je izveden tako da je na
beloj podlozi crnim slovima ispisan tekst,
a znak ŽS i leva i desna slika su precrtane
srvenim linijama u obliku slova X
Da, na tri mesta PPRVA PERFORACIJA
NA 5mm od leve strane, druga perforacija
na 55 mm od leve strane, treca perforacija
na 145mm od leve strane
Ne
PROMENITI ZNAK ŽS i na istom mestu
postaviti novi znak ŽS
Listica je izvedena tako da može da se
otcepi leva ili desna slika u zavisnosti od
potreba
Srpski ćirilica
Nemački latinica
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-68
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Napomena
PISMO
MEĐUNARODNA LISTICA O
NEUPOTREBLJIVOSTI
VOZNOG ELEKTRIČNOG
VODA
BLOK – u obliku listice, štampano
jednostrano, uvezan s gornje strane
150*105mm
100 listica u bloku
80g
Obrazac je u obliku lista, štampan samo s
jedne strane na srpskom i nemačkom
jeziku. Listica je bele boje, sa crnim
slovima i slikom vakuum voda koji je
precrtan crvenim linijama u oliku slova X
Da
Ne
LATINICA
Страна 111 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-72
PRIJAVA O ISKLJUČENIM
STRNIM KOLIMA IZ
SAOBRAĆAJA
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
BLOK – uvezan sa leve strane lepljenjem
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
NAPOMENA
PISSMO
A5 8(148*210mm)
200
70g
Obrazac je stampan obostrano na srpskom
i nemačkom jeziku, a popunjava se u pet
primeraka tako da jedan ostane u matici a
četri primerka se otcepljuju
Da, perforacija na 5mm od leve strane
Ne
U desnom uglu promeniti naziv (JP
Železnice Srbije) u (AD Železnice Srbije)
SRPSKI ĆIRILICA
NEMAČKI LATINICA
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC TK-84
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
Pismo
Boja obrasca
MEĐUNARODNA LISTICA O
NEISPRAVNOSTI BOČNIH
ULAZNIH VRATA
LISTICE (nisu uvezane)
A5 (210*148mm)
50 listova u pakovanju
80g
LISTICA je žuteboje, štampan sa obe
strane.Sastoji se od piktograma precrtanog
crvenom linijom od levog donjeg ugla na
gore ukoso. Desni deo listice sadrži tekst
na srpskom, francuskom,nemačkom i
italijanskom jeziku.
Ne
Ne
Srpski ćirilica
Francuski, nemački i italijanski
LATINICA
Žuta (RGB 250,250,6)
Страна 112 oд 122
PUN NAZIV OBRASCA
OBRAZAC Kol 13
Način kako je izveden
obrazac – FORMA
VELIČINA OBRASCA
BROJ STRANA
GRAMAŽA PAPIRA
OBRAZLOŽENJE
PERFORIRANOST
OBRASCA
NUMERACIJA
STRANA
PISMO
PROPRATNICA ZA
OTPREMU
NEISPRAVNIH KOLA U
RADIONICU
BLOK – uvezan sa leve strane lepljenjem i
klajmovanje na dva mesta,
NCR papir
A5 (148*210mm)
100
60g
Obrazac je štampan jednostrano na
samokopirajucem papiru
Da, na 5mm od leve strane
Ne
SRPSKI ćirilica
Страна 113 oд 122
в. Обрасци Заједничке службе (од редног броја 177 закључно са бројем 245) – формирање јединичних цена и
израда образаца у свему према узорцима
r.br.
Ознака
177
АДМ-1
178
АДМ-3
179
АДМ-4
180
AДM-7
181
АДМ-9
182
183
ЕРВ
184
ЕРВ
185
К-231
186
К-232
187
К-233
188
189
190
191
Назив обрасца
АДМ-1-деловодник
АДМ-3-попис аката
Ј.м.
Кол.
Број листа у блоку
– оригинал +
копије
књига
88
250 list.
лист
580
Формат
b-4
Материјал
Ofs 80 gr.
Штампа
obostr.
Дорада
Напомена
tvrd
pov.knj.pl.etik.
Види узорак
Obostr.
АДМ-4
AДM-7
књига
4
200 list.
књига
34
100 list.
a-4
Ofs 80 gr.
obostr.
АДМ-9-кошуљице
Благајнички дневник
ЕРВ- евиденција рад. времена
(књига)
табак
10.110
4 strane
a-3 savijeno
Ofs 80 gr.
jednostr.
књига
142
100 list.
ncr
jednostrano
tvrd
pov.knj.pl.etik.
2kl.+ kor.trip.
šlajfitano po
200str.
2kl.+ kor.trip.
књига
411
32 lista
Ofs 80 gr.
obostr.
2kl.+kor.trip.+etik.
A0 (297х840мм)
Офс 80 гр.
Штампан
једнострано Српски
ћирилица,
перфорираност
обрасца НЕ,
нумерација страна
НЕ
a-3 savijeno
Ofs 80 gr.
obostr.
ЕРВ- евиденција рад. времена
(чаршав)
Записник о налазу при ревизијипредаји К-231
Попис превозних исправа К-232
Евиденција и попис
строгоурачунатих образаца К233
Записник о обављеном стручном
испиту
Уверење о положеном стручном
испиту за ван извршна занимања
Уверење о положеном стручном
испиту за извршна занимања
Извештај о извршеном попису (
А3)
Obostr.
a-5
Види узорак
Види узорак
Види узорак
Види узорак
Види узорак
Види узорак
лист
13.054
табак
2052
лист
3000
А-4
Ofs 80 gr.
obostr.
Види узорак
лист
2000
А-5
Ofs 80 gr.
jednostr.
Види узорак
табак
500
a-3 savijeno
obostr.
Види узорак
комад
200
картон
jednostr.
Види узорак
комад
400
картон
jednostr.
Види узорак
табак
10100
obostr.
Види узорак
4 strane (prevoj)
a-3 savijeno
Види узорак
šlajfirano po
200str.
Види узорак
Страна 114 oд 122
Извештај о расходовању. мат.
сред.рач. Класе"0"
Извештај о расходовању. мат.
сред.рач. Класе"1"
Образац изјава за класу један
Образац изјава за класу нула
192
193
194
195
лист
22
a-4
Офс 80 гр.
jednostr.
Види узорак
лист
72
a-4
Офс 80 гр.
jednostr.
Види узорак
блок
блок
70
40
100 list.
100 list.
a-4
a-4
ncr
ncr
jednostr.
jednostr.
lajm+košulj.
lajm+košulj.
tvrd
pov.knj.pl.etik.
tvrd
pov.knj.pl.etik.
Види узорак
Види узорак
jednostr.+numercija
1-6
jednostr.
.+numercija 1-4
lajm+košulj.
Види узорак
lajm+košulj.
Види узорак
196
Књига излазних фактура
књига
40
200 list.
30x22 cm
Ofs 80 gr.
obostr.
197
Књига улазних фактура
МАТ 01 Записник о пријему
материјала
књига
47
200 list.
30x22 cm
Ofs 80 gr.
obostr.
блок
360
a-4
ncr
МАТ 02 Повратница
МАТ 03 Записник о пријему
материјала добијеног
расходовањем некретнина,
постројења и опреме
МАТ 04 Записник о пријему
материјала добијеног
расходовањем материјалних
средстава
блок
24
a-4
ncr
блок
40
Сет од 5 прим. x
50 сетова,
a-4
ncr
jednostr.
.+numercija 1-5
lajm+košulj.
Види узорак
блок
47
Сет од 5 прим. x
50 сетова,
a-4
ncr
jednostr.
.+numercija 1-5
lajm+košulj.
Види узорак
МАТ 05 Списак вишка
МАТ 06 Записник о пријему
средстава придобијених у току
процеса рада
блок
55
Сет од 5 прим. x
50 сетова,
a-4
ncr
jednostr.
.+numercija 1-5
lajm+košulj.
Види узорак
блок
224
Сет од 5 прим. x
50 сетова
a-4
ncr
jednostr.
.+numercija 1-5
lajm+košulj.
Види узорак
a-4
ncr
lajm+košulj.
Види узорак
a-4
ncr
lajm+košulj.
Види узорак
a-5
ncr
lajm+košulj.
Види узорак
a-4
ncr
lajm+košulj.
Види узорак
a-4
ncr
jednostr.
.+numercija 1-5
jednostr.
.+numercija 1-6
jednostr.
.+numercija 1-5
jednostr.
.+numercija 1-5
jednostr.
.+numercija 1-5
lajm+košulj.
Види узорак
Сет од 6 прим. x
50 сетова,
Сет од 4 прим. x
50 сетова,
Види узорак
Види узорак
198
МАТ 01
199
МАТ 02
200
МАТ 03
201
МАТ 04
202
МАТ 05
203
МАТ 06
204
МАТ 09
МАТ 09 Требовање
блок
10
205
МАТ 10
блок
1.100
206
МАТ 11
МАТ 10 Извадница
МАТ 11 Извадница за гориво и
мазиво
блок
487
207
МАТ 12
МАТ 12 Отпремница
блок
113
208
МАТ 13
МАТ 13 Списак мањка
блок
77
209
МАТ 14
МАТ 14 Списак материјалних
средстава за расходовање
блок
111
Сет од 4 прим. x
50 сетова
a-4
ncr
jednostr.
.+numercija 1-4
lajm+košulj.
Види узорак
210
МАТ 20
блок
311
Сет од 5 прим. x
50 сетова
a-4
ncr
jednostr.
.+numercija 1-5
lajm+košulj.
Види узорак
МАТ 20 Спроводница
Сет од 3 прим. x
50 сетова
Сет од 5 прим. x
50 сетова
Сет од 5 прим. x
50 сетова
Сет од 5 пирм. x
50 сетова
Сет од 5 прим. x
50 сетова
Страна 115 oд 122
211
МAT 21
212
МAT 23
213
МAT 24
214
МAT 47
215
МAT 56
216
МAT 57
217
218
219
220
221
222
П-2
МAT 21 Доставница
МAT 23 Записник о предаји
материјала, резезервних делова
на обраду и дораду
МAT 24 Записник о пријему
материјалних средстава са
дораде и обраде
МAT 47 Картон о евиденцији
службене и заштитне одеће и
опреме
МAT 56 Карта материјала
МAT 57 Карта инвентара- алата
Налог за књижење аналитике
Налог за наплату-исплату R-8
Налог за исплату
Налог за наплату
Вирман налог за пренос
Образац П-2
223
П-3
Налог за службено путовање П-3
224
П-3а
Прилог Налогу за службено
путовање П-3а
блок
200
Сет од 6 прим. x
50 сетова
a-4
ncr
jednostr.
.+numercija 1-6
lajm+košulj.
Види узорак
блок
145
Сет од 5 прим. x
50 сетова
a-4
ncr
jednostr.
.+numercija 1-5
lajm+košulj.
Види узорак
блок
145
Сет од 5 прим. x
50 сетова
a-4
ncr
jednostr.
.+numercija 1-5
lajm+košulj.
Види узорак
ком.
70
karton –svetlo
plave boje
obostr.
Види узорак
ком.
13800
karton-roze
boje
obostr.
Види узорак
ком.
600
obostr.
Види узорак
блок
лист
блок
блок
блок
60
3350
170
35
130
100 listova
karton –žute
boje
ncr
100 listova
100 listova
100 listova
ncr
ncr
ncr
5000
Састоји се из
једног примерка и
пакује се у повезе
од 50 комада
85х55 мм
блок
3878
Састоји се од
једног примерка и
увезује се у
блокове од 100
комада
290х135 мм,
матица
величине
105х135 мм,
налог величине
185х135мм
list
760
ком.
A4
jednostr.
lajm+košulj.
jednostr.
jednostr.
jednostr.
120 гр. Штампа се
у нијансама тамне
и светле црвене
боје, са текстом у
црној боји.
80 гр.
На бездрвном
папиру,
ћирилично писмо,
образац има
петоцифрену
нумерацију, блок
налога се увезује
лајмовано, корице
блока су беле боје
без штампе од
бездрвног папира
lajm+košulj.
lajm+košulj.
lajm+košulj.
jednostrano
Види узорак
Види узорак
Види узорак
Види узорак
Види узорак
Види узорак
lajm+košulj.
Види узорак
Види узорак
Страна 116 oд 122
Путни налог за путничке
аутомобиле (књига)
225
226
blok
22
Set od 2 primerka X
50 setova
А4
У 2 примерка – 1
мора да буде
перфориран,
штампа dvostrana
– 2primerakjednostrana
A4
Путни налог за теретно возило
(књига)
blok
3
Образац П-25
ком.
50000
блок
1
блок
I primerak roze
boje, II
primerak bele
boje
У 2 примерка – 1
мора да буде
перфориран по
левој ивици,
штампа dvostrana
– 2primerakjednostrana
У 2 примерка – 1
мора да буде
перфориран по
левој ивици,
штампа dvostrana
– 2primerakjednostrana
lajm+košulj.
Види узорак
lajm+košulj.
Види узорак
15ммх10мм
Самолепљива
налепница
Са растером у
светлоплавој боји
и ознаком ЖС
50 list.
a-4
ncr
jednostr.
lajm+košulj.
Види узорак
1
50 list.
a-4
ncr
jednostr.
lajm+košulj.
Види узорак
блок
1
50 list.
a-4
ncr
jednostr.
lajm+košulj.
Види узорак
блок
1
50 list.
a-4
ncr
jednostr.
lajm+košulj.
Види узорак
блок
5
50 list.
a-4
ncr
jednostr.
lajm+košulj.
Види узорак
блок
13
50 list.
a-4
ncr
jednostr.
lajm+košulj.
Види узорак
блок
13
50 list.
a-4
ncr
jednostr.
lajm+košulj.
Види узорак
Образац фактуре РА 22
кутија
12
1000 preklopa u kutiji
240x12mm
Mehanog.papir
jednostr.
Види узорак
РА 33
Образац фактуре РА 33
кутија
9
1000 preklopa u kutiji
240x12mm
Mehanog.papir
jednostr.
Види узорак
237
РА 99
Образац фактуре РА 99
кутија
18
1000 preklopa u kutiji
240x12mm
Mehanog.papir
jednostr.
Види узорак
238
Р 36
Р 36 Платни списак
табак
x2
3000
obostrana privi
primerak + umetak
Види узорак
Налог за књижење образац број
1 финансијско књиговодство
блок
65
227
П-25
228
ОС 1
229
ОС 2
230
ОС 3
231
ОС 4
232
ОС 5
233
ОС 20
234
ОС 22
235
РА 22
236
239
ОС 1 налог за укњижење
основних средст.
ОС 2 налог за искњижење осн.
средст.
ОС 3 налог за повећање
вредноси осн. сред.
ОС 4 налог за прекњижење осн.
средст.
ОС 5 налог за корекцију
података ос.средс.
ОС 20 предлог расходовања осн.
Средстава
ОС 22 записник о извршеном
расх. осн,ср.
a-3 savijeno dva
primerka
100 list.
А-4
ncr
jednostr.
Види узорак
lajm+košulj.
Види узорак
Страна 117 oд 122
240
241
Записник о сравњењу
материјалних средства у
стоваришту
Извеш.о
расход.мат.сред.кл.1,прок.вре.до
500 евра
блок
175
Set od 4 primerka X
50 setova
А-4
ncr
jednostr.
lajm+košulj.
Види узорак
блок
12
100 list.
a-4
ncr
jednostr.
lajm+košulj.
Види узорак
Чист папир
беле боје
170 гр. тип
разгледнице, боја
штампе 90%
Pantone Procces
Blue U 10%
Pantone Refi ex
Blue U, Штампа се
на српком,
енглеском,
немачком и
француском језику
Види узорак
jednostr.
Види узорак
242
Корице за лисне карте
ком.
20000
370x90mm није
пресавијено
243
Омот списа
табак
1000
a-3 savijeno
244
Пумп. Извештај
књига
33
100 list.
a-4
ncr
jednostr.
lajm+košulj.
Види узорак
245
Записник о примопредаји горива
књига
142
100 list.
a-4
ncr
jednostr.
lajm+košulj.
Види узорак
Страна 118 oд 122
Додатни технички опис налога П-3
Oбрaзaц П- 3
Налог за службено путовањe
Нaчин кaкo je извeдeн oбрaзaц Фoрмa
Блок
Вeличинa oбрaсцa
290x135mm (матица 105x135mm ; налог
185x135mm)
Брoj стрaнa
100
Брoj кoпиja
0
Образац се састоји из једног примерка
код кога је матица перфорацијом
одвојена од налога. Матица и налог
обележени су истим редним бројем.
Увезују се у блокове од 100 комада.
Матица има штампу са једне стране, а
налог има двострану штампу
Матица је перфорацијом одвојена од
налога
Нумерише се бројевима од _ _ _ _ _
(петоцифрена нумерација) до _ _ _ _ _ у
континуитету (на сваком следећем
блоку се наставља нумерација)
Бездрвни папир масе 80/g/m²
Штампа се у растеру светло браон боје,
са лого знаком ''ЖС'' на матици и
налугу и текстом у црној боји
Oбрaзлoжeњe
Пeрфoрирaнoст oбрaсцa
Нумeрaциja стрaнa
Кoрицa
Штaмпa
Књижни блoк(корице)
папир масе 80/g/m²
Штaмпa
2/1
Пoвeз
Лајомовано
НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ П-3
предња страна
Страна 119 oд 122
полеђина
Налог за службено путовање П-3 има карактер строгоурачунатог обрасца.
Састоји се из једног примерка код кога је матица перфорацијом одвојена од
налога. Нумерише се бројевима од _ _ _ _ _ до _ _ _ _ _ _ који морају бити
одштампани. Матица и налог обележени су истим редним бројем, а налог је
снабдевен са сувим жигом ЖС. Увезују се у блокове од 100 комада.
Величина налога је 290 x 135 mm, од чега је матица величине 105 x 135 mm, а
налог 185 х 135 mm.
Штампа се на бездрвном папиру масе 80 gr/m², у растеру светло браон боје, са лого
знаком „ЖС“ на матици и налогу и текстом у црној боји.
ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ:
за све партије
Oбрaсци кojи сe испoручуjу мoрajу бити прoизвeдeни пo тeхничкoj дoкумeнтaциjи
Нaручиoцa и у пoтпунoсти мoрajу oдгoвaрaти тeхничким услoвимa.
Зa квaлитeт испуручeних oбрaзaцa oдгoвaрa Испоручилац.
Приликoм штaмпaњa oбрaзaцa oбaвeзнo oбрaтити пaжњу нa слeдeћe:
 сви oбрaсци мoрajу бити oдштaмпaни пo узорку обрасца и услoвимa кojи су
нaвeдeни у тeхничкoм oпису зa oднoсни oбрaзaц;
 обрaсци, нaтписи нa кoричним стрaнaмa и зaглaвљa тaбeлa мoрajу бити
oдштaмпaни ћириличним писмoм, сeм oбрaзaцa зa кoje je дeфинисaнo другo писмo у
тeхничкoм oпису;
 нaтписи нa кoричним стрaнaмa блока, са картонским корицама, мoрajу бити
oдштaмпaни (бeз нaлeпницa кoje сe нaкнaднo дoдajу);
 натписи на коричним странама књига, са тврдим повезом, могу имати налепницу;
 у гoрњeм лeвoм углу свaкoг oбрaсцa, у зaглaвљу, мoрa сe нaлaзити лoгo знaк
‘’Жeлeзницe Србиje’’ aд, (
), a у гoрњeм дeснoм углу oзнaкa oбрaсцa,
укoликo ниje другачије одштампано на узорку обрасца и нaвeдeнo у тeхничкoм
oпису oбрaсцa;
Страна 120 oд 122
лaтиничним писмoм мoрajу бити oдштaмпaнe oзнaкe кoje прeдстaвљajу oднoсни
тeхнички пaрaмeтaр (нa примeр S-66), oднoснo oзнaку oбрaсцa;
 сви oбрaсци кojи сe штaмпajу кao књигa, oднoснo свeскa, укoликo ниje другaчиje
нaвeдeнo, мoрajу сe штaмпaти сa 100 листoвa или 200 стрaнa, oднoснo штaмпa мoрa
бити oбoстрaнa;
 зa свe нaзнaчeнe oбрaсцe, укoликo ниje другaчиje нaвeдeнo, штaмпa пojeдиних
стрaнa трeбa бити тaквa дa сe oбрaзaц нaлaзи сa oбe стрaнe jeднoг листa унутaр
сaдржaja књигe, oднoснo свeскe. Кoд oбрaзaцa кojи зaхтeвajу дa буду штaмпaни нa
двe стрaнe, исти мoрajу бити штaмпaни тaкo дa сe, у услoвимa кaдa je књигa (свeскa)
oтвoрeнa, види цeo oбрaзaц. Ниje дoзвoљeнo дa, у тaквим случajeвимa, дeo oбрaсцa
будe нa jeднoj стрaни a други дeo нa пoлeђини истoг листa.


jeдaн oбрaзaц
(лeвa и дeснa стрaнa сe рaзликуjу)

jeдaн
jeдaн
oбрaзaц oбрaзaц
(лeвa и дeснa стрaнa су jeднaкe)
листицe и oбрaсци зa кoje ниje дaт изглeд нaслoвнe стрaнe, кao нaслoвну стрaну
имajу бeлe кoрицe, или кoрицe нeкe другe бoje, бeз икaквих нaтписa и oзнaкa;
 бoja нaслoвнe стрaнe мoжe бити бeлe или нeкe другe бoje;
 нумерација страна у обрасцима, за које је у техничком описом иста захтевана,
врши се на начин да сваки блок, свеска или књига почиње од редног броја 1 (с тим
што сви примерци једног комплета имају исти број, сем образаца са ознаком МАТ
01-24 код којих свака страна у сету има нумерацију од 1 до 3,4,5 или 6 са
одштампаним текстом, у горњем левом углу, коме се доставља);
 редни бројеви образаца се штампају у горњем левом углу, изнад табеле а испод
знака ''Железнице Србије'' ад;
 обрасци, који се испоручују у форми појединачних листица, морају бити
упаковани на начин да се приликом транспорта не могу оштетити;
 количина листица у транспортном паковању је дата у техничком опису обрасца, а
уколико иста није дефинисана, понуђач ће сам одредити количину листица у
транспортном паковању;
 на транспортном паковању мора бити назаначен број и назив обрасца, као и
количина образаца у транспортном паковању.

Оригинaли oбрaзaцa бићe дoступни свим зaинтeрeсoвaним Пoнуђaчимa и мoгу сe
дoбити нa увид, уз писано овлашћење од стране заинтересованог лица, свaкoг
рaднoг дaнa oд 11:00 дo 14:00 чaсoвa у прoстoриjaмa „Жeлeзницe Србиje“ aд –
Сeктoр зa нaбaвкe и цeнтрaлнa стoвaриштa, I спрaт, кaнцeлaриja брoj 19, ул. Здрaвкa
Чeлaрa 14a, почев од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки.
Приликом увида у оригиналне обрасце, понтенцијални понуђачи могу преузети CD
са скенираним обрасцима.
Пoнуђaч je у oбaвeзи дa, приликoм штaмпaњa oбрaзaцa, стрoгo вoди рaчунa дa су
oбрaсци испрaвни и тaчни у смислу изгледа, сaдржaja, тeкстa, рубликa, квaлитeтa
пaпирa и свeгa другoг штo чини oбрaзaц и да, након закључења уговра, а прe пoчeткa
штaмпaњa oбрaзaцa, пoштo сe извршe припрeмe зa штaмпу, о свом трошку, дoстaви
Наручиоцу пo jeдaн примeрaк свaкoг oбрaсцa, кaкo би сe извршиo тeхнички прeглeд
мaтeриjaлa oд стрaнe стручнe кoмисиje Наручиоца ( Дирекције за инфраструктуру,
Дирекције за превоз и Заједничких послова) и дoстaвилo писaнo oдoбрaвaњe пoчeткa
штaмпe. Штaмпaњe oбрaзaцa сe нe мoжe зaпoчeти бeз дoстaвљaњa писaнoг
oдoбрaвaњa пoчeткa штaмпe oд стрaнe стручнe кoмисиje Нaручиoцa.
Страна 121 oд 122
Свaки испoручeни oбрaзaц кojи сaдржи нeдoстaткe, нeурeднoсти или
нeпрaвилнoсти бићe oдбиjeн oд стрaнe стручнe кoмисиje Нaручиoцa, a Пoнуђaч je у
oбaвeзи дa дoстaви, o свoм трoшку, испрaвaн oбрaзaц, и то у следећим роковима:
- за узорке образаца – (пре давања писменог одобрења за штампу) у року од 5 дана
од дана достављања писане рекламације Наручиоца;
- за испоручене обрасце, (након добијања писменог одобрења штампе) - у року од
15 дана од дана достављања писане рекламације у пeриoду од 12 месеци од дана
испоруке образаца у стовариште Наручиоца.
Пoнуђaч, сa кojим сe пoтпишe Угoвoр o купoпрoдajи oбрaзaцa, ћe дoбити узoркe
oбрaзaцa, нa рeвeрс, нa oснoву кojих ћe урaдити припрeму зa штaмпу.
Страна 122 oд 122
Download

pun naziv obrasca