Школски програм
Образовни профил:
Економски техничар
Књига: I
ЕТШ „Славка Ђурђевић“
Јагодина
ОБЛАСТ: Економија, право и администрација
У ову групу спадају бројни послови који се обављају у канцеларији, за пултом или на
шалтеру, радећи са различитим документима, дописима, извештајима и сл. Може се радити са
странкама: на пример вођење пословних књига, припрема и достављање рачуна купцима или
корисницима услуга, обрачунавање камата за кредите, вођење евиденција, писање пословних
писама, али и давање информација, разматрање жалби и молби странака, издавање потврда и
уверења, давање тумачења и сл.
Посао се може обављати у банкама, осигуравајућим друштвима, при општинама,
судовима, поштама, као и у разним агенцијама, предузећима и сл. Такође, после одређеног радног
искуства, уз додатну обуку могу се пружати услуге вођења пословних књига. Зависно од врсте
образовања у области економије, дужине радног искуства и положених професионалних испита
могу се стећи следећа звања: рачуновођа, самостални рачуновођа, овлашћени рачуновођа и
овлашћени јавни рачуновођа. Вођење пословних књига је пописивање свих финансијских промена
у предузећу (набавке, исплата зарада, продаја, и сл.).
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
Економски техничар
Послове које обавља
Обавља књиговодствене, рачуноводствене, финансијске, комерцијалне, или један део
послова у области маркетинга и истраживања тржишта. Води благајничко пословање, попуњава
књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању. По
потреби обавља готовински и безготовински платни промет. Ради углавном у канцеларији или на
шалтеру, седећи, уз употребу рачунара. Осим сналажења са бројевима, за успех у овом занимању
важни су одговност, тачност, систематичност и развијене вештине комуникације.
Шта је важно за рад?
Сналажење са речима, сналажење са бројевима, тачност, уредност, организованост,
темељност, љубазност.
Услови рада
Ради се углавном у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара. Рад за шалтером
подразумева свакодневни контакт са великим бројем странака.
3
4
Садржај
Школски програм ........................................................................................................................................ 1
Образовни профил: Економски техничар ........................................................................................... 1
Садржај ........................................................................................................................................................ 5
Предмети по разредима ............................................................................................................................... 7
Први разред .................................................................................................................................................. 9
Српски језик и књижевност .................................................................................................................. 11
Енглески језик ........................................................................................................................................ 17
Историја .................................................................................................................................................. 21
Физичко васпитање ............................................................................................................................... 31
Математика............................................................................................................................................. 35
Рачунарство и информатика ................................................................................................................. 41
Екологија ................................................................................................................................................ 47
Хемија ..................................................................................................................................................... 51
Основи економије .................................................................................................................................. 55
Пословна економија .............................................................................................................................. 59
Рачуноводство ........................................................................................................................................ 65
Савремена пословна кореспонденција ................................................................................................ 69
Грађанско васпитање ............................................................................................................................. 73
Верска настава........................................................................................................................................ 79
Други разред ............................................................................................................................................... 83
Српски језик и књижевност .................................................................................................................. 85
Енглески језик ........................................................................................................................................ 91
Историја .................................................................................................................................................. 95
Физичко васпитање ............................................................................................................................. 105
Математика........................................................................................................................................... 109
Основи економије ................................................................................................................................ 115
Пословна економија ............................................................................................................................ 119
Рачуноводство ...................................................................................................................................... 125
Савремена пословна кореспонденција .............................................................................................. 129
Комерцијално познавање робе ........................................................................................................... 135
Економска географија ......................................................................................................................... 143
Грађанско васпитање ........................................................................................................................... 155
Верска настава...................................................................................................................................... 159
Трећи разред ............................................................................................................................................. 163
Српски језик и књижевност ................................................................................................................ 165
Енглески језик ...................................................................................................................................... 169
Социологија .......................................................................................................................................... 175
Физичко васпитање ............................................................................................................................. 179
Математика........................................................................................................................................... 183
Основи економије ................................................................................................................................ 187
Пословна економија ............................................................................................................................ 193
Рачуноводство ...................................................................................................................................... 197
Статистика ............................................................................................................................................ 201
Уставно и привредно право ................................................................................................................ 205
Пословна информатика ....................................................................................................................... 213
Монетарна економија и банкарство ................................................................................................... 217
Грађанско васпитање ........................................................................................................................... 221
Верска настава...................................................................................................................................... 225
Четврти разред ......................................................................................................................................... 229
Српски језик и књижевност ................................................................................................................ 231
5
Енглески језик ...................................................................................................................................... 235
Физичко васпитање ............................................................................................................................. 241
Математика........................................................................................................................................... 245
Основи економије ................................................................................................................................ 251
Пословна економија ............................................................................................................................ 255
Статистика ............................................................................................................................................ 259
Рачуноводство ...................................................................................................................................... 263
Уставно и привредно право ................................................................................................................ 271
Монетарна економија и банкарство ................................................................................................... 277
Маркетинг............................................................................................................................................. 283
Пословна информатика ....................................................................................................................... 289
Грађанско васпитање ........................................................................................................................... 293
Верска настава...................................................................................................................................... 299
Тим за школски програм ......................................................................................................................... 303
Техничка обрада ...................................................................................................................................... 305
Контакт ..................................................................................................................................................... 307
6
Предмети по разредима
7
8
Први разред
9
10
Српски језик и књижевност
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 111
Циљеви предмета:
Проширивање знања о српском језику, развијање језичке културе, упознавање књижевне уметности, оспособљавање ученика за критички однос
према књижевности, обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности, унапређивање знања о сопственој и култури других
народа, подстицање ученика на усавршавање писања, читања и комуникације
Задаци предмета:
Ученици треба да овладају знањима о српском књижевном језику; да стекну вештине у писменом и усменом општењу са другима; да поштују и
негују српски језик; да упознају репрезентативна дела из српске и светске баштине, да их читају, тумаче , истражују и вреднују; да усвоје
хуманистичке ставове, уверења и систем вредности; да развију личну одговорност, саосећање, разборитост и мудрост.
11
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
УВОД У
ПРОУЧАВАЊЕ
КЊИЖЕВНОГ
ДЕЛА
− Појам и назив књижевности,
књижевност као уметност речи,
књижевност и друге уметности
− Књижевност и проучавање
књижевности, науке о
књижевности(теорија књижевности,
историја књижевности и књижевна
критика)
− Усмена и писана књижевност
− Народна лиска песма ''Сунце се
девојком жени''
− Народна епска песма ''Бановић
Страхиња''
− Народна приповетка ''Девојка бржа
од коња''
− Лаза Лазаревић ''Први пут с оцем на
јутрење''
14
(10 часова за
обраду и 4 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треаба да разликује
врсте уметности,
− да објасни појам књижев− ности,да разликује усмену од
писане књижевн.,
− да разликује књиж. ро− дове и врсте, да одреди тему,
мотиве, сиже, фабулу,
− лик и идеју дела,да износи
своје утиске о делу
КЊИЖЕВНОСТ
СТАРОГ ВЕКА
− Књижевност старог века (развој,
врсте)
− Сумерско-вавилонски еп ''Еп о
Гилгамешу''
− Библија – Стари завет ''Легенда о
потопу''
− Библија – Нови завет '' Страдање и
васкрсење Исусово''
− Хомер ''Илијада'' одломак (VI
певање)
9
(7 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна имена
аутора и називе обрађених
дела, да их класификује по
културама којима припадају,
− по књиж. родовима и врстама
12
− Софокле ''Антигона''
СРЕДЊОВЕКОВНА
КЊИЖЊЕВНОСТ
− Почеци словенске писмености, рад и
значај рада Ћирила и Методија
− Најстарије словенско писмо,
глагољица и ћирилица,
старословенски језик и рецензије
− Споменици јужнословенске културе
− Средњовековна
књижевност,специфичности и
књижевне врсте
− Свети Сава ''Житије св. Симеона''
одломци
− Јефимија ''Похвала кнезу Лазару''
− Стефан Лазаревић ''Слово љубве''
− Свети Сава у усменој лњижевности
11
(9 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна значај рада
Ћирила и Методија,
− споменике јужнослов.
културе,да именује ауторе и
дела, да разликује средњовек.
жанрове, да објасни значај
средњовек. књиж. за српску
културу
НАРОДНА
КЊИЖЕВНОСТ
− Поетика и одлике народне(усмене)
књижевности и њено место у
савременој перцепцији књижевности
− Народна лирска песма ''Српска
девојка''
− ''Кнежева вечера'' - народна епска
песма
− ''Марко пије уз рамазан вино'' народна епска песма
− ''Диоба Јакшића'' - народна епска
песма
− ''Ропство Јанковић Стојана'' народна епска песма
− ''Бој на Мишару'' - народна епска
песма
10
(8 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да разликује
лирске,епске и лирско− епске песме, да уочава одлике
усмене књиж., да процењује
етичке вредности изнете у
делима, да тумачи ликове,
мотиве, фабулу, сиже,
композиц., и поруке у делима
13
ХУМАНИЗАМ И
РЕНЕСАНСА
− Хуманизам и ренесанса у европској
књижевности, поетика и реакција
− Данте Алигијери ''Божанствена
комедија'' / ''Пакао'', одломак
− Франческо Петрарка ''Канцонијер'' –
избор
− В. Шекспир ''Ромео и Јулија''
− Сервантес ''Дон Кихот'', одломак
− Хуманизам и ренесанса у
дубровачкој књижевности,
− Шишко Менчетић ''Први поглед''
− Џоре Држић ''Горчије жалости јесу
ли гди кому''
− Марин Држић ''Новела од Станца''
13
(9 часова за
обраду и 4 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна да наведе
представ- нике и њихова дела,
− да на обрађ. делима објасни
одлике епохе, да објасни
појмове хуманизам и
ренесанса, да их упоређује са
средњовек. књиж.
БАРОК И
КЛАСИЦИЗАМ
− Барок и класицизам и и њихови
главни представници у
Европи и код нас
− Иван Гундулић ''Осман''
− Молијер ''Тврдица''
7
(5 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученек треба да зна појмове
барока и класицизма
− да наведе писце и дела, теме,
ликове и поруке дела
− Д. Михаиловић ''Кад су цветале
тикве'
− Данило Киш ''Рани јади''
− Душан Радовић, избор из поезије
− Мирослав Антић, избор из поезије
− Љубомир Симовић, избор из поезије
− Језик као средство комуникације
− Основни појмови о књижевном језику
8
(6 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна ауторе и
дела,теме, мотиве,ликове,
поруке дела, да повезује дело
са пишчевом биограф.
ЛЕКТИРА
14
ЈЕЗИК
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
− Језик као систем знакова и науке које
21
се њиме бавe
(12 за обраду и
− Фонетика и фонологија,
гласови,
9 за
фонеме
утврђивање)
− Фонетика и фонологија, слог,
прозодија
− Морфологија – реч и морфема, врсте
морфема
− Морфологија у ужем смислу –
грађење речи
− Морфофонолошке алтернације и
њихова улогау промени и творби речи
− Синтакса – реченица као језичка и
комуникативна целина
− Лексикологија, лексеме, лексички
фонд, организација лексичког фонда
− Акценатски систем, обележавање и
правила акцентовања
− Функционални стилови, нестандардни
језички варијетети
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна да објасни
функцију језика,да разуме
природу стандард. језика,да
− разликује глас. алтернац.,
− да наведе дисципли-не које се
баве проуч. јез. система,
− да разликује
− акценте и функцио− налне стилове
− Правописне вежбе
− Писмени задаци
− Изражајно казивање стихова
рад на тексту,
монолошка,
писани рад
− Ученик треба да зна употрбу
великог и малог слова,да
примени знања о јез.
− алтернац.,
− да подели реч на крају реда,
− да изражајно казује стихове,
− да опише стања,осе− ћања, да изрази ставове и
доноси за− кључке
18
(утврђивање)
15
16
Енглески језик
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 111
Циљеви и задаци предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање
знања и умећа потребних у комуникацији на енглеском језику у усменом и писаном облику, у свакодневном животу и у пословном окружењу
17
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Present Simple and Present Continuous
State and action verbs
Personality adjectives
Adverbs of frequency and time
expressions Countries/nationalities
(theUK) Identity: organisations and
groups
− Personality adjectives
− Echo questions
− Expressions for sounding interested
9 (5+4)
МЕТОДЕ
РАДА:
− going to and Present Continuous for
plans and intentions
− Travel plans
− Charities
− Direct and indirect questions Holiday
accommodation Accommodation,
travel and holiday activities
− Prepositions
16 (8+8)
−
−
−
−
−
−
−
6 (3+3)
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
1WHO AM I?
2 GLOBETROTTER!
3 GROWING UP
−
−
−
−
Past Simple – all forms
used to
School and education
Time expressions with the Past Simple
Childhood
Small talk: greetings and introductions
-ed/-ing adjectives (bored/boring)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ИСХОДИ
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање
− Present Simple и Present
Continuous Теnsе-a
− Усвајање вокабулара
− Лично представљање у
писаном облику
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање going to
и Present Continuous Теnsе-a
− Усвајање вокабулара
− Изражавање различитих
мишљења
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање Past
Simple Теnsе-a
− Усвајање вокабулара
− Разговор о школским данима
− Кратак састав о догађају из
прошлости
18
4 INSPIRATION
5 NO PLACE LIKE
HOME
6 EAT UP!
7 LOOK TO THE
FUTURE
−
−
−
−
−
Past Continuous and Past Simple
Music and literature
Phrasal verbs
Describing feelings and emotions
Time expressions: sequencers
18 (9+9)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање Past
Continuous and Past Simple
Теnsе-a
− Усвајање вокабулара
− Разумевање усменог говора
− Comparative and superlative of
adjectives too/not … enough/not as …
(as)/… than
− Relative pronouns
− Houses and gardens
− Rooms and furniture Adjectives
describing places/homes
− Types of housing
− Describing pictures and atmosphere
8 (4+4)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање
поређења придева
− Обнављање релативних
заменица
− Усвајање вокабулара
− Описивање стамбеног простора
−
−
−
−
Countable and uncountable nouns
Quantifiers
Food and drink
Types of diet and lifestyles Restaurants
and eating out Meals/describing food
− Grading adjectives
(5+5)
− going to and will (future predictions)
− Adverbs of probability with may, might
and will
− First conditional
− Science and technology Adverbs of
probability Ecology and the
environment
− Verb–noun collocations (the
environment)
13 (7+6)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање
квантификатора
− Усвајање вокабулара
− Разговор о храни и исхрани
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање going to
и will за предвиђања у
будућности
− Усвајање вокабулара
− Разговор о животу у
будућности
19
8 THE WORLD OF
WORK
− Gerund and infinitive verb patterns
− Jobs and professions Adjectives to
describe jobs Words and phrases about
jobs
− Jobs and workplaces
− Email addresses
11 (6+5)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање герунда
и инфинитива
− Усвајање вокабулара
− Писање пријаве за посао
9 LOVE AND TRUST
− Present Perfect
− Time adverbials just, already, (not) yet
Ever and never
− Contrast Present Perfect with Past
Simple
− Present Perfect for things still
happening now
− For and since Phrasal verbs
− Relationships Text message
abbreviations
11 (6+5)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање Past
Perfect Теnsе-a
− Усвајање вокабулара
− Писање кратког састава о
породичним односима
20
Историја
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
Да ученици овладају знањима и умењима о развоју људског друштва од најстаријих времена досредине 19.века;Развијање свестране личности
Задаци предмета:
Овладавање знањима о историјским појавама и процесима у прошлости целокупног људског друштва и националној прошлости;развијање
критичке свести и мишљења;Схватање основних карактеристика историјских периода;схватање функција и основних одлика дтржава
21
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
УВОД
− Историја као наука и наставни
предмет: историја као процес и
наука о прошлости, извори, историја
код античких и средњовековних
аутора, модерна историографија. (1)
2
Фронтални и
комбиновани
− Схватање историје као
науке,историјских
извора,рачунање времена.
ПРАИСТОРИЈА
− Првобитне људске заједнице и
опште карактеристике родовског
друштва
− Основне одлике друштвеноекономских односа у првобитним
људским заједницама; зачеци
класног раслојавања. Појава
племенских савеза. (1 + 1)
1+1
Фронтални и
комбиновани
− Најстарија људска заједница и
услови у којима постоји;развој;
− Настанак и развој старих
цивилизација
− Друштво и државе старог истока:
територијални појам "Стари исток" и
географски услови тог подручја.
Настанак држава у долинама
великих река (Египат и Индија) и
особености друштвеног и државног
уређења (источњачке деспотије). (2 +
1)
− Друштво и државе старих Грка и
Римљана: одлике античког ропства;
Атина и Спарта као два типа грчког
10+5
Фронтални и
комбиновани
− СТАРИ ВЕК-СТАРИ ИСТОК –
схватање простора, друштва и
првих држава;
− рано робовласништво и одлике
Старог истока;
− Настанак и значај писма.
СТАРА ГРЧКА –време,
простор, развој, колонизација;
− Гргка религија и култура
(књижевност, филозофија и
уметност) као темељ европске.
Појам демократије; Хеленизам
и значај хеленизације;
СТАРИ ВЕК
22
"полиса". Хеленизам. Рим светска
робовласничка држава (државно
уређење - република, принципат и
доминат). Друштвени сукоби и
политичке борбе у римском
друштву. Кризе Римског Царства
(колонат, подела царства). Пад
Западног Римског Царства као крај
старог века. Особености привредног,
друштвеног и културног развоја
Балканског полуострва у старом
веку. (3 + 1).
− Религија и културно наслеђе
старих народа: корени верских
схватања, обележја источних
религија, грчка религија, римска
религија, појава хришћанства и
његов развој у Римском Царству.
Писма источних народа, Грка и
Римљана. Достигнућа источњачке и
античке филозофије, науке,
књижевности и уметности. Утицај
античке културе на развој светске
културе. (2 + 1)
СРЕДЊИ ВЕК
−
−
−
Друштво, држава и култура света у
средњем веку
Велика сеоба народа: варварски народи
Европе и њихове државе на територији
Западног Римског Царства (привреда,
друштво и утицај римског наслеђа).
Развој франачке државе до средине IX
века. (1)
Настанак феудалних односа у Западној
− СТАРИ РИМ - настанак и
ширење, значај римског права и
римске државе за европску
историју
(11+5)
(9+6)
Фронтални и
комбиновани
− Велика сеоба народа и промене
до којих долази, последице;
Настанак феудализма и
карактеристике. Значај промена
у 11. Веку-градови и привреда.
Специфичност Византије и
њених обележла (римско, грчко
и хришћанско).Значај и утицај
хришћанске цркве на
23
−
−
−
−
Европи: натурална привреда и
организација властелинског поседа
(обавезе сељака и њихов правни
положај); алодији и сеоске општине,
положај црквених поседа и бенифиције.
Феудална хијерархија. (1 + 1)
Зачеци робне привреде у Западној
Европи: промене на феудалном поседу;
одвајање занатства од пољопривреде и
обнова и развој градова. Привреда и
уређење градова. Друштвена и
политичка улога средњовековних
градова. (1)
Државна организација у Западној
Европи: основне одлике ранофеудалне
државе - краљевски двор и дружине.
Сталешка монархија као држава
развијеног феудализма на примеру
Француске XII-XV века. (1 + 1)
Особености развоја друштва и државе у
Византији: утицај римског наслеђа,
покушај рестаурације Римског Царства
(Јустинијан), феудализација, утицај
цркве, слабљење Византије, односи
према Јужним Словенима и осталим
народима Балкана. (1)
Особености развитка исламског
друштва и државе: Ислам и стварање
арабљанске државе, друштвено и
државно уређење Калифата. Односи са
Византијом и државама Западне Европе.
Распад Калифата и нове муслиманске
средњевековни свет. Прошлост
Словена (сеоба, подела и
насељавање). Српски простор и
државе; Немањићи ( простор,
ширење, друштво, привреда,
писменост, култура и црква)
Значај те културне баштине и
државе. Слабљење балканских
држава у 14.веку и турска
освајања.
24
−
−
−
−
−
државе. (1)
Настанак феудалног друштва и државе
код Источних и Западних Словена:
Русија, Пољска, Чешка. (1 + 1)
Религија и њен утицај на средњовековни
свет: Хришћанство, ислам и будизам
као светске религије. Хришћанска црква
у западној Европи - пораст привредне и
идејне моћи, улога папства, црквени
редови, јереси, крсташки ратови.
Црквени раскол 1054. Организација
Православне цркве и њена улога. (2 + 1)
Средњовековна култура: три културна
подручја (западноевропско;
источноевропско и исламско-арапско) и
њихова обележја. Западноевропска
култура - каролиншка ренесанса,
витешка и градска култура, школе и
универзитети, сколастика; уметност.
Византијска култура - хеленистичко и
римско наслеђе, просвета, уметност,
књижевност, историографија, ренесанса
палеолога, исламско-арапска култура утицај хеленистичког наслеђа, наука и
филозофија, књижевност и уметност.
(2 + 1)
Јужнословенски народи и њихови
суседи у средњем веку
Досељавање и покрштавање: Словенско
насељавање Балкана и источних Алпа.
Насељавање Мађара и Бугара. Однос
према староседеоцима и суседима.
25
−
−
−
Покрштавање из различитих средина.
Последице црквеног раскола за развој
Јужних Словена. (1)
Развој феудалних држава Јужних
Словена: ране средњовековне државе
Јужних Словена (Карантанија,
Хрватска, српске државе - Србија,
Дукља, Рашка, Самуилово царство).
Јужнословенске државе у позном
средњем веку (развијеном феудализму):
Србија од XII до XV века, Босна од XII
до XV века, Дубровник у средњем веку,
Словенци под влашћу немачких
феудалаца, Хрватска у државној
заједници са Угарском, државноправни
положај југословенских земаља у
средњем веку. (4 + 2)
Средњовековна култура Јужних
Словена и њихових суседа: битна
обележја средњовековне културе - њена
аутохтоност и страни утицаји. Значајни
културно-историјски споменици. (2 + 1)
Османлијска освајања на Балкану:
османлијско-турска освајања и сеобе у
XIV и XV веку, Српска деспотовина.
Сарадња наших народа и суседа у борби
против османлија. Историјске
последице османлијских освајања.
(1 + 1)
26
НОВИ ВЕК
−
−
−
−
−
−
Европа у периоду од XVI до XVIII века
Привредни развој од краја XV до краја
XVIII века: географска открића и њихов
утицај на европску привреду. Зачеци
формирања капиталистичке привреде мануфактуре, пораста трговине и
банкарства. Феудални карактер аграрне
привреде.
Колонијална освајања европских
земаља. (1)
Нове појаве у култури и религији
Западне Европе: хуманизам и ренесанса
- нови поглед на друштво и природу;
развитак уметности и науке.
Реформација у Немачкој и сељачки рат,
калвинизам; особености реформације у
Енглеској и скандинавским земљама.
Реформација у Хабзбуршкој Монархији.
Противреформација (католичка
реакција) у Европи. (2 + 1)
Свет у доба индустријске револуције и
либералног капитализма
Развој капиталистичке привреде,
друштва и државе од краја XVIII до
средине XIX века: индустријска
револуција - историјска условљеност и
битна обележја; појава индустријске
буржоазије и индустријског
пролетеријата; модернизација аграрне
производње; промене у саобраћају и
трговини; економски либерализам;
борба за превласт на светском тржишту.
(3+1)
(4+2)
(9+5)
Фронтални и
комбиновани
− Велика географска открића и
њихов значај и последице;
Промене у привреди, друштву,
култури и вери; Срби под
страном влашћу; Особеност
турске државе и положај Срба
у њој; Сеобе Срба и њихове
последице; Положај Срба под
хабзбуршком и млетачком
влашћу. 19. Век-стварање
српске државе, укидање
феудализма; Источно питање;
Развој српске државе (закони,
устави, друштво, спољна
политика). Развој и
специфичност Црне Горе, Срби
у Аустрији и Турској
27
−
−
−
−
−
Апсолутна монархија, просвећени
апсолутизам. Уставна монархија. (2 + 1)
Буржоаске револуције и појава нације:
идеологија буржоаских револуција.
Особености буржоаских револуција у
појединим земљама (Низоземска,
Енглеска, Северна Америка,
Француска). Друштвени значај
буржоаских револуција. Економски,
друштвени и културни корени настанка
нација. (2 + 1)
Раднички покрет и социјалистичка
мисао: положај радничке класе до
средине XIX века. Рана социјалистичка
учења Марксово и Енгелсово учење и
делатност у радничком покрету. (1)
Обележје културног развоја: битне
одлике развоја науке и културе у XVII и
XVIII века, природне науке, друштвене
науке. Просветитељство, књижевност и
уметност. (1 + 1)
Јужнословенски народи и њихови
суседи од XVI до средине XIX века
Јужнословенски народи и њихови
суседи под османлијском влашћу и
стварање националних држава:
особеност положаја појединих земаља
под влашћу османлија. Распадање
османлијског феудализма. Облици
отпора и карактер оружаних устанака.
Положај српског народа од XVI до
XVIII века. Сеобе, устанци, учешће у
28
ратовима хришћанских сила, Пећка
патријаршија и њена улога у историји
српског народа. I и II устанак и
стварање државе у Србији; стварање
државе у Црној Гори. Препород
Македонаца. Положај Босне и
Херцеговине под турском влашћу.
Однос националних покрета наших
народа према националним покретима
Албанаца, Бугара и Румуна. (5 + 2)
−
Јужнословенске земље под влашћу
Хабзбурговаца и Млечана: економско
заостајање, неразвијеност градова и
политичка зависност. Јадранско
приморје под влашћу Млечана.
Хуманизам и ренесанса у нашим
земљама. Сељачки устанци.
Реформација и католичка реакција у
нашим земљама. Почеци
капиталистичке производње, однос
националних покрета наших народа
према националним покретима осталих
народа Аустрије. (3 + 1)
29
30
Физичко васпитање
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним
пордучјима, допринесе интегралном развоју личности ученика(когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности,
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима живота и
рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана, за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
31
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
ИСХОДИ
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
−
−
−
−
−
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
9 часова
(9 часова за
утврђивање)
Вербална метода
Метода
демонстрације,
Рад по групама
− Утврђивање психофизичког
− стања ученика на почетку и
крају школске године
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
−
−
−
−
−
Техника
трчања(спринтерско трчање)
Техника трчања дугих пруга
Бацање кугле ,,О Брајан техником
Скок у вис ,,хорајн`` техником
8 часова
(6 часова за
обраду и 2
часа за
утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког
трчања,технику бацања кугле
и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
11 часова
(7 за обраду и
4 за
утврђивање)
вербалнаметода
методадемонстрације
аналитичкиметод
рад по групама
допунско вежбање
− Ученици би требало овладати
наведеним моторичким
умењима.
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ВРАТИЛО
-ГРЕДА
-РАЗБОЈ
− ПАРТЕР
− два премета странце у лево и
десно
− вага претклоном и
заножењем,постављањем руку на
тло колут напред
− ВРАТИЛО
− потрком у наупор јашући, колут,
одривом саскок уназад
− ГРЕДА
− комплекс елемената, прелази, ваге,
окрети, саскок
− РАЗБОЈ
− комплекс вежби, њих,
узмах,саскок заношком
32
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− поставка играча у одбрани
− техника додавања у месту и
кретању
− скок-шут.лажни шут,шут из игре
− зонске одбране 6:0; 5:1
− зонске одбране 4:2; 3:3; 3:2:1
10 часова
(7 за обраду и
3 за
утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− правила игре, суђење
− додавање, вођење лопте, шут са
разних дистанци
− скок-шут, дриблинг
− поставвљање и кретање играча у
нападу и одбрани
− зонска одбрана и човек на човека
− напад против разних врста
одбране
− игра са суђењем
10 часова
(6 часова за
обраду и 4 за
утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
33
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
прсти и чекић
сервис
смеч из додавања
смечирање
блок,двојни блок
смечирање иза линије напада
улога примача и дизача
положај играча у пољу
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
10 часова
(8 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
вербална метода
.метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт
10 часова
вербална метода
метода
демонстрације
фронтални облик
рада
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
34
Математика
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 111
Циљеви предмета:
−
−
−
−
−
Развијање логичког и апстрактног мишљења
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичког-логичког језика
Развијање способностии одређивања и процене квантитавних величина и њиховог односа
Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајанми односи и трансформације
Допринос радном и политехничком образовању ученика
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
Стицање зњања неопходних за разумевање квантитативних просторних односа
Стицање опште математичке културе и схватање места и значаја матаматике у прогресу цивилизације
Оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области и наука
Допринос формирању и развијању научног погледа на свет
Допринос изграђивању позитивних особина код ученика, као што су; упорност, систематичност, уредност, тачност, критиччност, смисао за
самосталан рад, одговорност
35
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ЛОГИКА И СКУПОВИ
ФУНКЦИЈЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
−
−
−
−
Основи математичке логике
Коњукција и дисјункција
Импликација и еквиваленција
Нека правила математичког
закључивања
− Скупови и операције са скуповима
− Унија, пресек, разлика, комплемент
10 (4+6)
− Декартов производ, релација,
функција
− Композиција функција, инверзна
функција, функционална једначина
6 (2+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Решавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
ИСХОДИ
− Разуме шта је исказ
− зна логичке операције
− испитује тачност сложених
исказа
− зна да доказује таутологију
− зна скуповне операције
− доказује скуповне једнакости
− примењује скупове на
решавање практичних
проблема
− зна шта је Декартов производ
скупова и његов значај
− разуме шта је релација,
особине и врсте релација
− разуме и дефинише функцију,
особине, вресте и разлику у
односу на релацију
− да решава функционалне
једначине
− разуме сложену функцију и
одређује композицију
функција
− зна шта је инверзна функција и
да је одређује
36
РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ
ВЕЛИЧИНА
УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ
− Преглед бројева, операције
− Приближне вредности и
заокруживање бројева
3 (1+2)
− разуме основне бројевне
скупове
− зна њихове особине и релације
међу њима
− зна основне критеријуме
дељивости
− зна појам групе и поља
− зна да заокружује реалне
бројеве
− зна појам приближне и
апсолутне вредности
−
−
−
−
Размера и пропорција
Сразмерни рачун
Рачун поделе и мешања
Процентни и каматни рачун
10 (4+6)
− зна шта је размера и
пропорција
− разуме директну и обрнуту
пропорцију
− зна сразмерни рачун, примену
− рачун поделе и мешања
примену
− процентни рачун примену
− прост каматни рачун примену
− Основни геометријски појмови
− Троугао и четвороугао
5 (2+3)
− разуме основне геометријске
појмове и њихов однос
− разуме врсте углова и
критеријуме једнакости углова
− разликује дуж, полуправу и
праву
− идентификује релације везане
за унутрашње и спољашње
углове троугла
− наведе битне тачке троугла
− зна да конструише симетрале
страница и углова у троуглу
37
− зна особине једнакокраког и
једнакостраничног тругла
− разликује врсте четвороуглова
− наведе основне ставове о
паралелограму
− наведе особине специјалних
паралелограма
ИЗОМЕТРИЈСКЕ
ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
− Подударност фигура. Подударност
троуглова
− Вектори. Операције
− Примена вектора
− Изометријске трансформације
− Транслација
− Ротација
− Осна симетрија
− Централна симетрија
− Примена подударности
14 (3+11)
− разуме појам подударности
фигура
− зна шта су изометријске
трансформације и врсте
− зна дефиницију и ставове
подударности троуглова
− зна да примени ставове
подударности
− зна да доказује подударност
троуглова
− зна појам, дефиницију и
особине вектора
− зна да примењује векторе за
решавање проблема у равни
− Разуме појам линеарне
зависности вектора
− разуме појмове транслације,
ротације, централне и осне
ротације
− зна основне констуктивне
задатке у равни
38
РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ
РАЗЛОМЦИ
−
−
−
−
−
Полиноми и операције са њима
Дељивост полинома
Безуов став и примене
Растављање полинома на чиниоце
Алгебарски разломци.
Проширивање и скраћивање
Алгебарски разломци.множење и
дељење
НЗС за полиноме
Алгебарски разломци. Сабирање
Алгебарски разломци. Операције
20 (7+13)
− разуме појам и основне
операције са полиномима
− зна да примењује формуле за
квадрат и куб бинома, разлику
квадрата и збир и разлику
кубоваву
− зна да примењује Безуов став и
његову последицу
− зна да растави полином на
чиниоце
− Зна да одреди НЗС и НЗД за
полиноме
− зна основне операције са
рационалним алгебарским
изразима
− Линеарна једнацина са једном
непознатом
− Еквивалентност и решавање
линеарних једначина
− Линерна једначина са параметром
− Линеарна функција
− Систем линеарних једначина.
Решавање
− Примена линеарних једначина на
решавање проблема
− Линеарна неједначина
20 (6+14)
− решава линеарне једначине
− зна типове и решења линеарне
једначине
− да разуме, решава и дискутује
линеарне једнацине са
параметром
− разуме линеарну функцију
− зна да испита и скицира
график линеарне функције
− решава системе линеарних
једначина
− зна методе за решавање
система линеарних једначина
− разуме и решава линеарне
неједначине
− зна да одреди пресек решење
неједначина
−
−
−
−
ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ,
НЕЈЕДНАЧИНЕ,
ФУНКЦИЈА, СИСТЕМИ
ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА
39
ХОМОТЕТИЈА И
СЛИЧНОСТ
− Размера и пропоција. Талесова
теорема
− Хомотетија и сличност
− Сличност троглова
5 (2+3)
− разуме Талесову теорему,
њену примену и значај
− зна шта је хомотетија и
сличност
− зна ставове сличности
троглова
− разуме сличност правоуглих
троуглова
40
Рачунарство и информатика
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
Циљ наставног предмета Рачунарство и информатика је стицање основне рачунарске писмености и оспособљавања ученика за коришћење
рачунара у даљем школовању и будућем раду.
Задаци предмета:
Задаци наставе Рачунарства и информатике су:
− упознавање ученика са унутрашњом организацијом рачунарских система;
− упознавање и оспособљавање ученика за коришћење оперативних система;
− упознавање и оспособљавање ученика за коришћење програма за обраду текста;
− упознавање и оспособљавање ученика за коришћење мултимедијалних апликација;
− стицање слике код ученика о могућностима примене рачунарских система.
41
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
РАЧУНАРСКИ
СИСТЕМИ
− Предмет изучавања.
− Информатика и друштво.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Структура рачунарског система
Хардвер.Софтвер.
Однос хардвера и софтвера.
Структура хардвера
Процесор.Радна меморија.
Интерфејс и периферијски уређаји.
Архитектура PC рачунара.
Структура софтвера
Оперативни системи, развојни
софтвер, кориснички софтвер.
Лиценце, заштита софтвера и
хардвера.
Како ради рачунар?
Начин функционисања процесора.
Подизање рачунарског система.
Улога ROM-а. Покретање
оперативног система. Улога
оперативног система. Прекид рада.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
(2=2+0)
МЕТОДЕ:
(14=7+7)
Вербалне
Решавање
проблема –
хеуристички
приступ
Рад на тексту
Писани радови
Демонстративна
Практичан рад
Комбиновани
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтални
Групни рад
Рад у пару
Индивидуални
Комбиновани
ИСХОДИ
− разуме предмет изучавања
− схвати значај информатике у
савременом друштву
− наведе примере примене
рачунара у савременом
друштву
− дефинише појмове хардвера и
софтвера и објасни њихов
однос
− наведе јединице које чине
рачунарски систем и објасни
њихову улогу
− разликује јединице за меру
количине података
− разликује основне компоненте
рачунара и њихове
карактеристике
− разликује факторе који утичу
на перформансе рачунара
− разликује врсте софтвера
− схвата значај коришћења
лиценцираног софтвера
− обезбеди заштиту рачунара
− зна да укључи и искључи
рачунар
− схвати начин функц. рачунара
− Раз. значај ОС-а и њег.улоге
42
ОПЕРАТИВНИ
СИСТЕМИ
− Основни појмови (датотека,
фасцикла, пречица, икона, прозор,
мени). Употреба миша и тастатуре.
Покретање апликација оперативног
система.
− Рад са прозорима. Компоненте
прозора и њихова улога.
− Организација података на диску.
Покретање програма.
− Рад са датотекама и фасциклама
(креирање новог објекта, копирање
и премештање, брисање, промена
назива).
− Коришћење додатних програма
(бележница, цртање, игре,
калкулатор,...).
− Рад са спољашњим меморијама
(flesh меморија, CD, дискете...).
− Подешавање параметара радног
окружења. Одржавање система.
(14)
− разуме и овлада основним
појмовима попут датотеке,
фасцикле, пречице,...
− овлада коришћењем миша и
одговарајућим командама
тастатуре
− овлада концептом прозора,
њиховог садржаја и функције
− подешава радно окружење ОС
− хијерархијски организује
фасцикле и управља
фасциклама и датотекама
− разликује типове датотека
− користи текст едитор
оперативног система
− црта помоћу програма за
цртање у оквиру ОС
− инсталира нови софтвер
− компресује и декомпресује
датотеке и фасцикле
− копира податке са флеш
меморије (дискете) на хард
диск и обрнуто
− копира податке са CD-a на
друге медијуми и копира
податке на CD или DVD
(нарезује дискове)
− обезбеђује заштиту рачунара
од штетног софтвера
− подешава радно окружење
програма за обраду текста
− управља текстуалним
документима и чува их у
различитим верзијама
43
ОБРАДА ТЕКСТА
− Основни појмови (пасус, маргина,
заглавље, подножје). Структура
текста.
− Подешавање радног окружења.
Уношење текста. Чување
документа. Затварање документа.
Учитавање документа и измена у
документу.
− Рад са блоковима (означавање,
копирање, исецање, лепљење).
− Рад са више докумената.
− Набрајање у тексту.
− Рад са табелама.
− Уметање слика у текст.
− Обележавање страница. Креирање
заглавља и подножја. Фусноте.
− Обликовање документа. Стилови.
Штампање документа.
(20)
− креира и уређује текстуалне
документе
− подешава параметре изгледа
странице текстуалног
документа
− копира или премешта блокове
текста
− примењује подешавања на
блоковима текста
− креира и уређује табеле
− уметне објекте (слике,
симболе,...) у текст и
модификује их
− проналази и исправља
правописне и словне грешке
помоћу алата уграђених у
програм за обраду текста.
− прегледа и штампа текстуални
документ.
РАЧУНАРСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ
− Начини комуникације између
рачунара. Појам рачунарске мреже.
Интернет и интранет.
− Повезивање рачунара и Интернета.
Успостављање везе, подешавање
параметара и прекидање везе.
− Сервиси интернета (WWW, e-mail,
FTP...). Рад са читачима интернета.
Отварање Web страна. Коришћење
претраживача.
− Снимање Web страна, снимање
слика. Пребацивање садржаја Web
стране у текст процесор. Штампање.
(14)
− објасни појам и структуру
рачунарских мрежа,
− разликује појам Интернета од
Интранета
− разликује начине повезивања
рачунара са Интернетом
− разликује Интернет – сервисе
− објасни појмове хипертекста и
WWW
− користи садржаје са веба
(WWW – сервиса)
− проналази садржаје на вебу
помоћу претраживача
44
− Електронска пошта (покретање
програма, постављање електронске
адресе, пријем и слање електронске
поште, прављење и коришћење
адресара).
− Рад у мрежи. Дељење мрежних
ресурса.
МУЛТИМЕДИЈСКЕ
АПЛИКАЦИЈЕ
− Мултимедија. Основне функције
апликација за рад са мултимедијом.
− Организација мултимедијалних
садржаја. Примена мултимедије у
настави.
− Коришћење CD-а и DVD-а са аудио
и видео садржајима, књигама,
енциклопедијама и атласима
− преузима садржаје са веба
− комуницира путем
електронске поште
− креира и користи програме за
локално чување поште на
рачунару
− разликује предности и
недостатке електронске
комуникације
− користи разноврсне Интернет
– сервисе
− примењује безбедносне мере
приликом коришћења
Интернета
(6)
− разуме појам мултимедије
− користи апликације за рад са
мултимедијом
− користи CD-а и DVD-а са
аудио и видео садржајима,
књигама, енциклопедијама и
атласима
−
45
46
Екологија
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
стицање општих знања о законима живе природе и развијање љубави према природи
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
усвајање појмова и разумевање законитости у живом свету
упознавање принципа функционално живих система
упознавање са грађом и функцијом ћелија
упознавање принципа биологије развића човека,хумане генетике и заштите здравља
развијање правилног културног и савесног односа према природи
стицање нових знања о особеностима животне средине и унапређивање та средине
стицање знања о рационалном коришћењу природних добара,о променама које људском делатношћу настају у природи
стицање знања о значају научних и стручних активности за спречавање нагативних промена у природи
стицање радних навика и одговарајућег односа према раду
− развијање свести о потреби изучавања хијерархијске структуре биолошких појава и процеса
47
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕКОЛОГИЈА
ТЕМА
РАЗНОВРСНОСТ И
КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЖИВОТА НА ЗЕМЉИ
ВУРУСИ
БАКТЕРИЈЕ
БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
БИОЛОГИЈА
РАЗВИЋА ЧОВЕКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− заједничке особине живих бића и
разлоке међу њима
− грађа и размножавање вируса;
− вируси као изазивачи болести
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
2(1+1)
1(1+0)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− усвајање знања о особинама
живих бића
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− усвајање знања о грађи и
размножавању вируса,
разумевање вирусних
инфекција
− грађа и размножавање бактерија,
бактерије као изазивачи болести
2(1+1)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− да науче грађу и начин
размножавања бактерија, као и
најчешће бактеријске
инфекције
− хемијски састав ћелије,ћелијска
грађа, ћелијске деобе, регулација
ћелијске деобе и појава тумора
9(5+4)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− научити хемијски састав и
грађу ћелије, разумети
регулацију деобе ћелије и
појаву тумора
− гамети и гаметогенеза,оплођење,
рани ступњеви ембриогенезе,
органогенеза, рађање, постнатални
период, старење организма и смрт
јединке, планирање породице и
најчешћи узроци стерилитета
11(7+4)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− да знају и разумеју следеће
процесе: гаметогенеза,
ембриогенеза, органогенеза,
рађање, раст и развој, старење
и смрт јединке; да схвате
значај планирања породице и
узроке стерилитета
48
ХУМАНА ГЕНЕТИКА
− нуклеинске киселине, гени, генотип,
фенотип, правила и типови
наслеђивања, генетичка
варијабилност, утицај средине на
изазивање наследних промена,
биотехнологија и генетички
инжењеринг, наслеђивање и
варирање особина код људи,
наследне болести, генетичка
условљеност понашања људи,
генетичко саветовалиште
11(7+4)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− нуклеинске киселине,
гени,генотип,фенотип, правила
и типови
наслеђивања,генетичка
варијабилност, утицај средине
на изазивање наследних
промена, биотехнологија и
генетички инжењеринг,
наслеђивање и варирање
особина код људи, наследне
болести, генетичка
условљеност понашања људи,
генетичко саветовалиште
ЗАШТИТА ЗДРАВЉА
− хигијена тела и усне дупље;
− имунитет, хив, токсикоманије
3(2+1)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− да разумеју значај хигијене,
превентиве и знања у очувању
здравља
ОСНОВНИ
ЕКОЛОШКИ
ПОЈМОВИ И
ПРИНЦИПИ
ЕКОЛОГИЈЕ ЧОВЕКА
− еколошки фактори, популација,
биосфера, биогеохемијски циклуси
на Земљи,
− узроци еколошке кризе,
− појам, извори и врсте загађења,
екотоксикологија;
− загађивање и заштита ваздуха, воде,
земљишта и хране;
− радиоактивно загађење и заштита;
− бука и вибрације и заштита;
− мониторинг систем
3519+16)
монолошкодијајошка,
демонстративна,
фронтални
− усвајање основних еколошких
појмова и разумевање кружења
материје и протицања
енергије;
− да разумеју да сваки човек има
право на живот у здравој
средини,
− узроке еколошке кризе
− усвајање појмова извори и
врсте загађења,
екотоксикологија;
− да схвате начине загађења
животне средине и могућности
заштите
49
50
Хемија
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета
Разумеванје односа између структуре супстанци, њихових својстава, као и могућности њихове примене
Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању
Развој хемијске научне писмености
Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду
Разумевање корисности од хемијке произвидње и за одабрану струку
Развој способности за сагледавање потенцијалних разлика, могућности превенције и мере заштите при хемијским незгодама у
свакодневном животу и професионалном раду
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду
Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад
Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу
Развој свести о сопственом знању и потреби за даљим професионалним напредовањем.
Задаци предмета:
Учењем хемије у школи сваки ученик треба да формира базичну хемијску писменост. Хемијски писмена особа поседује такво знање хемије које
јој, потом, обезбеђује сагледавање и разумевање животног окружења, функционисање на личном и будућем професионалном и друштвеном
плану. Она би требало да разуме својства материјала којима је окружена и које користи, да разуме како је употреба материјала одређена њиховим
својствима и да, према томе, бира одговарајући материјал, као и да безбедно рукује различитим супстанцама. Хемијска писменост омогућује
критичку процену информација из различитих извора и процену поузданости самих извора. Такво знање хемије омогућује, такође, и доношење
различитих одлука, на пример, од ког произвођача купити одређени производ имајући у виду хемијски састав производа, уз критички однос према
рекламним кампањама за производе.
51
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
СУПСТАНЦА
ОСНОВНА
НЕОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА
− смеша, супстанца, елементи,
једињена
− дисперзни системи
− раствори, расвољивост
− колоидни раствори
− раствори електролита
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
5+2
− оксидација. Оксиди метала и
неметала
− киселине
− хидроксиди
− соли
4+3
НЕОРГАНСКИ ХЕМ.
ПРОИЗВОДИ
−
−
−
−
хлороводонична киселина
сумпорна киселина
амонијак
минерална ђубрива
4+3
ОСНОВНА
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
угљеников атом, повезивање
и подела орг. једињења
угљоводоници
алкани
алкени
алкини
ароматични угљоводоници
феноли
алкохоли
алдехиди и кетони
13+12
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошки
Дијалошки
Рад на тексту
Решавање
проблема
фронтални
групни
ИСХОДИ
− Разликује појмове смеше,
супстанце, елементе и
једињења
− Разуму разлику дисперзних
система
− Разуме појам количнске
концентрације
− Израчунава масени проценат
− Разуме процес оксидације и
разликује оксиде
− Разуме појмове киселина,
хидроксида и соли и њихове
особине и реакције
− Разуме процесе добијања
важних киселина и хидроксида
и њихове особине и примену
− Разуме хемијски састав
минералних ђубрива и њихову
важносфункционалне групе и
реакције разлицитих једињења
као и њихову примену и
налажење у природи
− Разуме особине С атома,
повезивње С атома, грађу везе
код органских једињења,
функц.групе и реакције
различитих јед. као и њихову
примену и налажење у природи
52
−
−
−
−
етри
карбоксилне киселине
амино киселине
естри
ОРГАНСКИ ВАЖНА
ЈЕДИЊЕЊА
−
−
−
−
−
−
−
беланчевине
ферменти и хормони
угљени хидрати, моносахариди
олиго и полисахариди
алкохолно врење
масти и уља
витамини и минерали
ОРГАНСКИ ХЕМ.
ПРОИЗВОДИ
−
−
−
−
−
полимери
пластичне масе
еластомери, каучук, гима
боје и лакови
систематизација градива
−
7+7
6+8
53
54
Основи економије
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да ученицима пружи основна знања потребних за разумевање настанка и развоја савременог начина привређивања.
Задаци предмета:
− упознавање општих карактеристика основа економије;
− усвајање основних појмова и терминологије из области њснова економије;
− развијање представе о значају развитка економије на друштвено благостање
55
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
ТЕМА
НАСТАНАК И
РАЗВОЈ ЕКОНОМСКЕ
НАУКЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Уводни час
− Основно схватање и појмови
привредног живота
− Карактеристике појединих
економских наука у објашњавању
привредног живота
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
6 (4 + 2)
МЕТОДЕ
РАДА
Монолошкодијалошка
Писани радови
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
− Упознавање са развојем
економске мисли до појаве
политичке економије, са
привредним условима тог
периода.
− Упознавање са настанком
политичке еконимје као науке,
упознавање са местом
политичке екомије у систему
економских наука.
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
ПРОЦЕС
ДРУШТВЕНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ,
ПРОУЧАВАЊЕ
ПОЛИТИЧКЕ
ЕКОНОМИЈЕ
− Појам производње
− Основни фактори производње
− Техничка и друштвена страна
производње
− Производне снаге
− Производни односи
− Начин производње и друштвено
економска формација
− Појмови и изрази којима се користи
политичка економија
− Основна обележја правилности и
приступа
− Производни односи
12 (8 + 4)
− Упознавање и прихватање
знака о производњи као
најзначајнијој делатности
људи, са факторима
производње, са производним
снагама и производним
одностима, друштвено
економском формулацијом,
економским принципима.
56
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
О ДРУШТВЕНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ
РОБНА
ПРОИЗВОДЊА И
ЊЕНЕ
ЗАКОНИТОСТИ
− Производња и људске потребе
− Карактеристике производње у
савременим условима
− Појам и основне карактеристике
друштвене и техничке поделе рада
− Значај друштвене поделе рада,
основне карактеристике нове
покделе рада
− Сразмеран распоред друштвеног
фонда рада по делатностима
− Друштвени бруто производ и
друштвени производ
− Фактори који одређују обим и
структуру ДБП
− Фактори који одређују обим и
структуру ДБП
− Фактори који одређују обим и
структуру ДБП
− Појам национолног дохотка и
његова расподела
− Структура ДБП и његова расподела
− Потребан производ, потребан рад и
потребно радно време
− Вишак производа, вишак рада и
вишак радног времена
20 (12 + 8)
− Основни циљ треба постићи
реализацијом програмских
садржаја ове наставне теме је
да ученици схвате нужност
друштвене производње,
карактеристика производње у
савременим условима.
− Друштвена репродукција и њени
облици
− Појам и основне карактеристике
натуралне и робне производње
− Услови настанка робне производње
њене опште карактеристике
− Роба њена основна својства
− Двојан карактер рада садржан у роби
36 (22 + 14)
− Упознавање ученика са робном
производњом и њеним
карактеристикама, робом и
њеним својствима као и
облицима изражавања
вредности робе, такође
ученици треба да схвате
законитости робне производње,
57
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Тумачење вредности робе
Прост и сложен рад
Друштвено потребно радно време
Изражавање величине вредности
робе
Изражавање величине вредности
робе
Развој облика вредности
Настанак и основне функције новца
Настанак и основне функције новца
Метални, папирни и кредитни новац
Количина новца потебна робном
промету
Појам и основне карактеристике
инфлације и дефлације
Појам и начин утврђивања паритета
и девизног курса
Појам и основне карактеристике
девалвације и ревалвације
Закон вредности
Појам тржишта вредности и фактори
који је одређују
Појам тржишне цене и фактри који
је одређује
Тржиште и механизмми испољавања
закона вредности
Тржиште и механизми испољавања
закона вредности
− упознавање ученика са
тржиштем и његовим
механизмима
58
Пословна економија
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 74
Циљеви и задаци предмета:
Циљеви и задаци предмета су изучавање предузећа у циљу утврђивања принципа и техника чија примена омогућава ефикасно остваривање
циљева предузећа.
59
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ТЕМА
УВОД У ПОСЛОВНУ
ЕКОНОМИЈУ
НОСИОЦИ
ПРИВРЕЂИВАЊА
ПРЕДУЗЕЋЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Уводни час;
− Увод у пословну економију.
− Носиоци привређивања;
− Појам и карактеристике предузећа;
− Задаци и елементи предузећа;
− Утврђивање (појам пословне
економије);
− Елементи предузећа;
− Врсте предузећа (према делатности);
− Утврђивање (елементи предузећа);
− Врсте предузећа (2);
− Врсте предузећа (3,4 и 5);
− Утврђивање (Врсте предузећа);
− Организациони облици предузећа
(предузетник);
− Ортачко и командитно друштво;
− Утврђивање (Орг: Облици
предузећа)
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
2 (1+1)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће овладати појмовима
везаним за пословну економију.
1
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће бити способан да
распозна носиоце
привређивања.
19 (11+8)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће се упознати са
појмом, карактеристикама и
задацима предузећа, моћи ће
самостално да одреди врсте
предузећа и организационе
облике предузећа (ортачко
друштво, командитно друштво,
ДОО и акционарско друштво)
60
− ДОО и акционарско друштво;
− Утврђивање (Орг: обл. предузећа);
− Предузеће као систем (појам и
организациона структура);
− Утврђивање (предузеће);
− Оснивање и престанак рада
предузећа;
− Систематско утврђивање градива;
− Систематско утврђивање.
СРЕДСТВА И
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
ПРЕДУЗЕЋА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Средства предузећа (појам);
Подела средстава;
Основна средства;
Обртна средства;
Утврђивање (средства предузећа);
Обртна средства;
Обртна средства;
Утврђивање (средства);
Средства посебних намена;
Избори средстава и контрола
њиховог коришћења;
− Систематско обнављање градива;
− Систематско обнављање градива.
12 (8+4)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће бити оспособљен да
распозна средства предузећа,
да врши поделу средстава и
извора средстава.
61
ТРОШКОВИ
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Појам утрошака и трошкова;
Утрошци елемената производње;
Утврђивање (утрошци);
Подела трошкова;
Подела трошкова;
Утврђивање (трошкови);
Динамика укупних трошкова;
Калкулација трошкова;
Контрола трошкова предузећа;
Утврђивање (подела трошкова);
10 (7+3)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− После упознавања са
утрошцима и трошковима
предузећа, ученик ће моћи
самостално да врши поделу
трошкова и да израчунава
трошкове пословања помоћу
одговарајућих калкулација
ТОКОВИ
ВРЕДНОСТИ У
ПРЕДУЗЕЋУ
− Појам и циљеви ангажовања
средстава;
− Елементи ангажовања средстава;
− Утврђивање градива (трошкови);
− Облици ангажовања средстава;
− Циклус ангажовања средстава;
− Утврђивање (трошкови);
− Коефицијент ангажовања средстава;
− Утврђивање (коефицијент);
− Контрола ангажовања средстава;
− Утврђивање градива (ангажовање).
10 (6+4)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће бити способан да
израчуна коефицијент
ангажовања средстава код
различитих облика предузећа
РЕЗУЛТАТИ
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
− Појавни облици резултата
пословања (физички производ);
− Укупни приходи и добитк;
− Утврђивање градива;
− Праћење и упоређивање резултата;
− Расподела резултата;
− Утврђивање (резултати).
6 (4+2)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће се упознати са
појавним облицима пословања
предузећа као што су: физички
производ, укупан приход и
добитак. Самостално ће моћи
да врши расподелу резултата
пословања.
62
ПРИНЦИПИ И ОЦЕНЕ
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Принцип продуктивности;
Обнављање (продуктиност);
Принцип економичности;
Принцип економичности;
Обнављање (економичност);
Принцип рентабилности;
Принцип рентабилности;
Повезаност и условљеност
парциалних принципа пословања;
Утврђивање (економични принципи)
Речник појмова и израза;
Систематско утврђивање градива;
Систематско утврђивање градива.
14 (9+5)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
− Ученик ће бити оспособљен да
прати пословање предузећа на
основу економских принципа
пословања:
− принципа продуктивности
− принципа економичности
− принципа рентабилности
63
64
Рачуноводство
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 111
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета рачуноводства је оспособљавање ученика да се стицањем знања из области рачуноводства, по завршеном школовању
укључе у рад и обављање послова рачуноводствене функције као и да се даље школују и изучавају ову проблематику на факултетима и вишим
школама.
Задаци предмета:
− Стицање знања о различитим облицима својине над средствима као и различитим облицима организовања привредних субјеката с обзиром
на начин вођења пословних књига и пословног извештавања,
− Схватање улога и начаја рачуноводствене функције у евидентирању пословних догађаја, планирању, контроли и анализи пословања
привредног субјекта,
− Схатање неопходности, тачног, уредног и правовременог пружања рачуноводствених информација и информација за пословно одлучивање
као и за потребе екстерних корисника,
− Схватање значаја и потребе правилног процењивања и исказивања биланса стања и биланса успеха,
− Оспособљавање ученика за повезивање стечених теоријско~стручних знања са праксом конкретних привредних субјеката,
− Методе које могу да се користе у извођењу практичне наставе су комбиноване али се своде првенствено на самосталан рад ученика уз
помоћ професора
65
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ПОЈАМ
РАЧУНОВОДСТВА И
КЊИГОВОДСТВА
− рачуноводство и књиговодство
3 (1+2)
СРЕДСТВА И
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
− појам и врсте средстава
− појам и врсте извора средстава
6 (2+4)
− појам, циљ, и врсте ивентарисања
− организација ивентарисања и
састављање ивентара
6 (2+4)
ПОЧЕТНИ БИЛАНС
СТАЊА
− појам, врсте биланса и начела за
састављање
6 (2+4)
− да разуме појам почетног
биланса стања и да научи да
разликује средства према
намени од средстава према
пореклу
ПОСЛОВНЕ
ПРОМЕНЕ
(ДОГАЂАЈИ) И
КЊИГОВОДСТВЕНА
ДОКУМЕНТА
− књиговодствена документа и
њихово попуњавање
− контрола и чување
књиговодствених докумената
6 (2+4)
− да разликује врсте
књиговодствених докумената и
њихову улогу у књиговодству
− да уме да дефинише пословну
– књиговодствену промену
ИВЕНТАРИСАЊЕ
МЕТОДЕ
РАДА:
Монолошка;
Дијалошка;
Писани радови;
Демонстративна;
Смислено
рецептивна;
Интерактивна;
ИСХОДИ
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални;
Групни;
Рад у пару;
Индивидуални;
− ученик ће бити способан да
објасни појам књиговодства и
рачуноводства и њихов значај
− да разликује основна и обртна
средства
− да препознаје изворе средстава
− да разуме сврху инвентара
и да саставља инвентар
66
КЊИГОВОДСТВЕНИ
РАЧУНИ – КОНТА
− појам конта и рашчлањивање
биланса на конта
ЕВИДЕНЦИЈА
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
− благајна евиденције у благајни
− текући рачун и инструменти
платног промета
ЕВИДЕНЦИЈА
МАТЕРИЈАЛА
− појам и врсте материјала
− цене материјала
− документација при набавци и
трошењу материјала
− аналитичка и синтетичка
евиденција материјала
− усаглашавање аналитике и
синтетике материјала
ЕВИДЕНЦИЈА
ОБАВЕЗА ПРЕМА
ДОБАВЉАЧИМА
− повериоци-добављаци
− документација
− аналитичка и синтетичка
евиденција добављаца
− упоредна евиденција добављаца и
материјала
3 (1+2)
− да разуме потребу
рашчлањивања биланса на
конта и да самостално отвори
конта уз постовање правила за
књижење на контима стања
9 (3+6)
− да самостално попуњава
документацију везану за
евиденцију новчаних средстава
(благајна, текући рачун) као и
да самостално књижи на
контима благајне и текућег
рачуна
15 (5+10)
− да објасни појам, врсте и цене
материјала, као и врсте
евиденције материјала
− да самостално попуњава
документацију и књизи на
контима материјала
9 (3+6)
− да разуме појам обавеза према
добављачима
− да самостално књижи и
попуњава документацију
67
ЕВИДЕНЦИЈА
ГОТОВИХ
ПРОИЗВОДА
ЕВИДЕНЦИЈА
ПОТРАЖИВАЊА
КОД КУПАЦА
− готови производи – појам и цене
− документација код евиденције
готових производа
− аналитичка и синтетичка
евиденција готових производа
− усаглашавање евиденције готових
производа
12 (4+8)
− да разуме појам и утврђивање
цене готових производа
− да самостално води евиденцију
и попуњава документацију
− појам дужника – купца и
документација
− аналитичка и синтетичка
евиденција купаца
− упоредна књижења на контима
благајне, текућег рачуна,
добављача, материјала, готових
производа и купаца
9 (3+6)
− да разуме појам потраживања
од купаца
− да самостално књижи и
попуњава докумнтацију
ЕВИДЕНЦИЈА
РОБЕ
− роба – појам, цене и документација
− аналитичка и синтетичка
евиденција робе
− евиденција робе у продавници и
попуњавање документације
− упоредне евиденције
15 (5+10)
− да разуме појам робе
− да самостално води евиденцију
робе у продавници и у
магацину
− да попуњава одговарајућу
документацију
ПРОСТО
КЊИГОВОДСТВО
− појам и карактеристике простог
књиговодства
− основне евиденције простог
књиговодства
− утврђивање имовине и резултата у
простом књиговодству
12 (4+8)
− да разуме карактеристике
простог књиговодства
− да зна које су основне
евиденције
− да самостално утврди резултат
пословања у простом
књиговодству.
68
Савремена пословна кореспонденција
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 111
Циљеви предмета:
Циљ наставног предмета у првом разреду је упознавање ученика са значењем и значајем кореспонденције у пословним комуникацијама.
Задаци предмета:
Кроз програм савремене пословне кореспонденције ученици ће коришћењем савремених електронских средстава савладати технику брзе, тачне и
савремене преписке. Тиме се обезбеђује добра сарадња између привредних субјеката и других субјеката у обављању своје делатности.
69
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
ТЕМА
УВОД
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Појам и функција кореспонденције;
циљ и задаци предмета
− Савремена канцеларија; појам и
развој средстава за писање;
потрошни канцеларијски материјал
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6 (2+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
ИСХОДИ
− Упознавање ученика са
предметом Савремена
пословна кореспонденција
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
ТЕХНИКА КУЦАЊА
− Коришћење рачунара у
кореспонденцији; врсте програма за
обраду текста; врсте и облици
тастатуре
− Контрола тачности куцања
− Тастатура (основна слова, бројеви и
ознаке)
− Тастатура
− Тастатура
− Тастатура
− Тастатура
− Тастатура
− Тастатура
− Тастатура – знаци и правила
машинске интерпункције
30 (10+20)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстрација
− Упознавање механизма
средстава за писање и
савладјивање система слепог
куцања
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
у паровима
индивидуални
70
САМОСТАЛНО
ОБЛИКОВАЊЕ
ТЕКСТОВА
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
− Писање и центрирање наслова
− Препис и самостално обликовање
текстива-форме обликовања
− Препис и самостално обликовање
текстива-форме обликовања
− Обликовање текстова на страним
језицима
− Самостално обликовање текстова
− Куцање и обликовање текстова из
рукописа
− Контрола тачности куцања
− Контрола језичке исправности
− Естетско обликовање текста
30 (10+20)
− Значај и врсте кореспонденције
− Комерцијални значај
кореспонденције у систему
савремених пословних веза
− Начела пословне кореспонденције
− Начела пословне кореспонденције
− Начела пословне кореспонденције
− Стил и фразе у пословној
кореспонденција
− Пословна писма
− Структура пословног писма
− Адресирање писаних пошиљки
− Пословна писма у робном промету
− Пословна кокреспонденција у
предузећима, банкама и осталим
организацијама
− Израда табела и рад са табелама
− Пословни бонтом у пословној
кореспонденцији
45 (15+30)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстративна
− Овладавање техником израде
обликованих преписа и
самостално обликовање
текстова
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
у паровима
индивидуални
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
у паровима
индивидуални
− Развијање осећаја
одговорности за тачност и
прецизност при раду;
− Неговање и развијање навике,
тачности, одговорности,
истрајности, упорности и
систематичности;
− Стицање навике одговорног
чувања постојећих средстава за
рад;
− Да ученици обликују пословна
писма, поштујући принципе да
су садржајно тачна, писана
службеним стилом, језички и
правописно исправна и
естетски обликована;
− Да се ученици оспособљавају
за израду пословних писама,
докумената и формулара на
рачунару.
71
72
Грађанско васпитање
Разред: I / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 37
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за
компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима,
поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Задаци предмета:
− Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
− стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини
права;
− усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
− развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
− јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
− разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
− јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
− разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;
− узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;
− овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
− разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;
− унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора
релеватних за живот у демократском друштву;
− унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
− унапреде способности планирања личног и професионалног развоја
73
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ЈА, МИ И ДРУГИ
−
−
−
−
−
Лични идентитет
Откривање и уважавање разлика
Групна припадност
Стереотипи и предрасуде
Толеранција и дискриминација
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
ИСХОДИ
− Израђујући "лични грб" и
међусобним поређењем,
ученици јачају самопоштовање,
боље се упознају и и подстичу
да препознају и цене своје
позитивне особине.
− ученицима се омогућава да
упознају себе и друге, открију и
прихвате постојеће сличности и
разлике, као и да сагледају
сложеност и међусобна
преклапања властитих групних
идентитета.
− откривају се и анализирају
тенденције упрошћеног
опажања и фаворизовања
властите групе, као и
неоправданог негативног
опажања туђих група.
74
КОМУНИКАЦИЈА У
ГРУПИ
−
−
−
−
−
−
−
Самопоуздано реаговање
Гласине
Неслушање
Активно слушање
Неоптужујуће поруке
Изражавање мишљења
Вођење дебате и дијалога
8
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− схватање важности заступања
властитих потреба и права на
јасан и неагресиван начин
− уочавање важности добре
комуникације за међусобно
разумевање
− савладавање различитих
техника активног слушања као
начина на који се може
побољшати узајамна
комуникација
− схватање важности заступања
властитих потреба и права на
јасан и неагресиван начин
− стицање знања о праву на
слободно изражавање
мишљења
− усвајање карактеристика
дијалога и дебате као
различитих комуникацијских
образаца
75
ОДНОСИ У
ГРУПИ/ЗАЈЕДНИЦИ
Сарадња и заједништво
−
−
−
−
Сарадња
Групни рад
Групно одлучивање
Учешће младих: "Лествица
партиципације"
− Радити заједно
4
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
Решавање сукоба
− Динамика и исходи сукоба
− Стилови поступања у конфликтима
− Сагледавање проблема из
различитих углова
− Налажење решења
− Постизање договора
− Извини
− Посредовање
10
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− препознају личне и друштвене
разлоге за сарадњу и
заједништво
− упознавање са одликама
тимског рада и са различитим
начинима доношења одлука у
групи
− развијање вештина за
сарадничко понашање,
толеранцију и преузимању
одговорности
− препознавање могућих
поступака страна у конфликту
и узрока њиховог понашања
− уочавање различитих потреба
страна у сукобу
− ученици налазе
− интегративна решења како би
биле задовољене потребе
страна у сукобу
− упознавање идејам, сврхе и
поступака посредовања у
сукобима и неспоразумима
76
НАСИЉЕ И МИР
−
−
−
−
−
Насиље у нашој околини
Вршњачко насиље
Насиље у школи
Постизање мира
Шта носим са собом
9
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− уочавање различитих врста
насиља
− развијање свести да насиље
постоји у свим сферама
друштва и да у свести већине
постоје стереотипи о томе ко су
насилници.
− развијање осетљивости за
препознавање насиља међу
вршњацима
− развијање осећања личне
одговорности и спремност на
пружање помоћи жртви
насиља..
−
77
78
Верска настава
Разред: I / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 37
Циљеви предмета:
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружу целовит православни поглед на свет и
живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију
идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији,
при чему се хришћанско виђење живота и постојање света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о
свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и
верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном делатном плану, уз настојање да се доктринарне
поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).
79
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
УВОД
− Упознавање ученика и вероучитеља,
упознавање садржаја, програма и
начина рада
1
ХРИШЋАНСТВО ЈЕ
ЦРКВА
( ЗАЈЕДНИЧКИ
ЛИТУРГИЈСКИ
ЖИВОТ КАО ИЗРАЗ
ВЕРЕ У БОГА)
− Хришћанство - Црква као заједница
− Христос - Посредник између Бога и
света
− Света Литургија - присутни Христос
4 (3+1)
ПОЈАМ О БОГУ У
ХРИШЋАНСТВУ
− Вера и атеизам
− Проблем сазнања
2 (2)
ПОЗНАЊЕ БОГА
КРОЗ ХРИСТА-У
ЦРКВИ
− Познање Бога кроз Исуса Христа
− Литургијско-подвижничко искуство
вере (Богољубље-човекољубље)
3 (2+1)
КРШТЕЊЕ И
РУКОПОЛОЖЕЊЕ
КАО СЈЕДИЊЕЊЕ СА
ХРИСТОМ У
ЛИТУРГИЈИ
(ПОДВИЖНИШТВО
КАО СРЕДСТВО ЗА
ОСТВАРЕЊЕ ЛИЧНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СА
БОГОМ)
− Лична заједница са Богом-основ
вере у Бога
− Заједница са Богом-основ живота
− Бог као биће заједнице
− Бог као личност
− Личност или индивидуа?
− Религија или црква?
− Слобода у љубави
− Истина као Личност
− Црква у свом есхатолошком стању-
20 (14+6)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
писани радови
демонстрација
Интерактивна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални
Рад у пару
Групни
Индивидуални
ИСХОДИ
− Развију отвореност и однос
према Богу као другој и
другачијој личности у односу
на нас, као и отвореност и
однос према другом човеку као
икони Божијој, личности,
такође, другачијој у односу на
нас ( свест о заједници )
− Спознају да хришћански живот
у литургијској заједници и
живот за литургијску заједницу
− Уоче да је личност кључни
појам у разумевању
хришћанског учења о Богу и
човеку
− Науче да је Бог личност и да се
само у заједници личности
открива
− Уоче да је подвиг неопходно
средство за остварење личне
заједнице с Богом у Христу у
којој ће Бог бити извор нашег
вечног постојања и личног
идентитета
− Уоче разлике између црквеног
и световног сликарства
80
−
−
−
−
−
СЛИКАРСТВО КАО
ИЗРАЗ ЧОВЕКОВОГ
ОДНОСА ПРЕМА
БОГУ И СВЕТУ
КОЈИ ГА ОКРУЖУЈЕ
(РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
ЦРКВЕНОГ
СЛИКАРСТВАИКОНОГРАФИЈЕ И
СВЕТОВНОГ
СЛИКАРСТВА)
истински начин постојања света
Црква као будуће Царство Божијециљ света
Подвиг- предуслов припадања цркви
Егоизам или љубав?
Бог је независан од света
Свет-дело воље Божије
− Бог је створио свет ни из чега са
циљем да он постане учесник
Божијег живота и да тако постане
Царство Божије
− Истина света-царство Божије
− Ми на распусту
−
7 (3+4)
81
82
Други разред
83
84
Српски језик и књижевност
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;
Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном изражавању;
Подстицање ученика на усавршавање говора ,писања и читања, као и неговање културе дијалога;
Оспособљавање за ефикасно комуницирање;
Упознавање књижевне уметности;
Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;
Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске светске културне баштине;
Упућивање ученика на истраживачкеи и критички однос према књижевности;
Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;
Развијање трајног интересовања иза нова сазнања.
Задаци предмета:
Образовни, васпитни и функционални
85
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
БАРОК,
ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Просветитељство у Европи и код
нас
− Гаврил Стефановић Венцловић и
Захарије Орфелин
− Књижевно-просветитељски рад
Доситеја Обрадовића
− Д.Обрадовић: Писмо
Харалампију
− Д. Обрадовић:
− Живот и прикљученија
− Ј. С. Поповић: Тврдица
− Процена остварености исхода
БРОЈ ЧАСОВА
И ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
8 (6+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
Дијалошка ,
монолошка, рад на
тексту, писани рад
Фронтални,
индивидуални,
комбиновани
ИСХОДИ
− Да наведе особености
просветитељства и њихове
представнике у
књижевности
− Да препозна на обрађеним
делима одлике
просветитељства
− Да објасни тначај
Доситејевог рада ѕа сроску
култуеу и књижевност
− Да направи паралелу у
обради истих мотива у
европској и српској
књижевности
86
РОМАНТИЗАМ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Романтизам у Европи и код нас
А.С.Пушкин: Цигани
А.С.Пушкин: Евгеније Оњегин
Х. Хајне: Лорелај
Ш.Петефи: Слобода света
В.Караџић: Вуков рад на
реформи језика и правописа рад
на сакупљању народних
умотворина, лексикографски рад,
Вук као писац- историчар,
биограф
П.П.Његош: Горски вијенац
И. Мажуранић: Смрт Смаил-аге
Ченгића
Б. Радичевић: Ђачки растанак,
Кад млидија умрети
Ђ.Јакшић: На Липару, Орао
Ј.Ј.Змај: Ђулићи и Ђулићи
увеоци, Јутутунска народна
химна
Л.Костић: Међу јавом и мед
сном, Santa Maria della Salute
Ф. Прешерн: Сонетни венац
А. Шеноа: Сељачка
буна(одломци)
Процена остварености исхода
32(20+12)
Монолошка
дијалошка, рад на
тексту, писани
рад,демонстративна,
истраживачки рад
ученика
Фронтални ,
индивидуални,
групни
− Да наведе представнике
романтизма и њихова дела
− Да уочава и образлаже
одлике романтизма
− Да изнесе свој суд о
књижевним делима
користећи стечена знања и
сопствена запажања
− Да препозна и усвоји
вредности националне
културе и разуме културне
вредности других народа
87
РЕАЛИЗАМ
ЈЕЗИК
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Реализам у Европи и код нас
Л.Н.Толстој: Ана Карењина
О.де Балзак: Чича Горио
Н.В.Гогољ: Ревизор
Ги де Мопасан: Два пријатеља
С.Марковић: Певање и мишљење
Ј.Игњатовић: Вечити младожења
М.Глишић: Глава шећера
Л.Лазаревић: Ветар
Р.Домановић: Данга
С.Матавуљ: Поварета
Ј.Керсник: Сељакова смрт
С.Сремац: Зона Замфирова
Б.Нушић: Народни посланик
В.Илић: Сиви суморно небо
С.С.Крањчевић: Мојсије
Процена остварености исхода
− Морфологија у ужем смислу
− Врсте речи
− Именске речи и њихове
граматичке категорије
− Глголи и њихове граматичке
категорије
− Прилози, предлози, везници,
узвици, речце
− Основни појмови о извођењу
речи
− Основни појмови о творби
сложеница и полусложеница
− Процена остварености исхода
22(12+10)
Монолошка,
дијалошка, рад
натексту,
писанирад,
демонстративна,
истраживачки рад
ученика
Фронтални ,
индивидуални, рад
у паровима, групни
14(10+4)
Демонстративна,
вербална, рад на
тексту
Фронтални, рад у
паровима,
индивидуални
− Да наведе представнике
правца и њихова дела
− Да дефинише одлике
реализма и препозна их на
обрађеним књижевним
делима
− Да тумачи уметнички свет и
стваралачке поступке у
структури обрађених Дела
− Да одреди врсту речи и
граматичке категорије
− Да употреби у усменом и
писаном изражавању
облике речи у складу са
језичком нормом
− Да препозна просте ,
изведене и сложене речи
− Да препоза основне
принципе творбе речи
88
ЛЕКТИРА
− И.Андрић: Мост на Жепи
− М.Миланковић: Кроз васиону и
векове
4(2+2)
Вербална, рад на
тексту, писани рад
Фронтални,
индивидуални
ПРАВОПИС
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
− Спојено и одвојено писање речи
− Основна правила спојеног,
полусложеничког и одвојеног
писања
− Скраћенице
− Подела речи на крају ретка
− Домаћи задаци
− Школски писмени задаци
− Писање различитих облика
новинарског изражавања
5(4+1)
Вербална, рад на
тексту, писани рад
Фронтални, рад у
паровима ,
индивидуални
22(1+21)
Рад натексту,
писани радови
Индивидуални
− Да изнесу свој суд о
књижевним делима
− Да умеју да тумаче
уметнички свет и
стваралачке поступке у
о9брађеним делима
− Да примени правила
одвојеног и сасатвљеног
писања речи у складу са
језичком нормом
− Да примени правила о
скраћењу речи као и
правила о подели речи на
крају реда
− Да изражава размишљања и
кртички став према
проблемима и појавама које
намећу књижевни текстови,
али су и део свакодневног
живота
− Да примени одлике
новинарског стила
89
90
Енглески језик
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
Задаци предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
91
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
UNIT 10 THE MEDIA
UNIT 11 CRIME
DOESN’T PAY
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
Unit 10 The Media-talking about media
The Passive Voice-Grammar study
Grammar exercises
Tv or not tv -Reading comprehension
Workbook exercises(grammar)
Speaking practice-describing the photo
Listening skills-extracts from the radio
Workbook exercises(vocabulary)
Writing skills-formal letter
Writing skills-Students write their own
letter
− Test practice-Vocabulary and Grammar
− Systematization-Short test
12 (4 + 8)
дијалошки
рад на тексту
решавање
проблема
фронтални
индивидуални
рад у пару
групни
− разумевање текста
− употребљава једноставне
изразе и реченице како би
исказао своје мишљење о
одређеној теми
− описује ситуације и прича о
догађајима
− саставља кратак текст
− на једноставан начин се
споразумева са саговорницима
− поставља једноставна питања
− Unit 11 Crime doesn’t pay-talking
about crime
− Past perfect-Grammar study
− Grammar exercises
− Listening skills-an unsuccessful crime
− Articles-Grammar study
− Workbook exercises(grammar)
− King con-Reading comprehension
− Vocabulary related with crime
− Workbook exercises(vocabulary)
− Speaking practice-expressing feelings
− Writing skills-an advert
− Preparation for the First Written Exam
− The First Written Exam
14 (4 + 10)
дијалошки
рад на тексту
решавање
проблема
индивидуални
рад у пару
групни
фронтални
− употребљава једноставне
реченице како би исказао
мишљење о одређеној теми
− поставља једноставна питања
− пише текст везан за рекламу
− открива значење непознатих
речи на основу контекста или
уз помоћ речника
− чита и разуме прилагођене
текстове
92
UNIT 12 ENTERTAIN
US
− Unit 12 Entertain us!-talking about art
and entertainment
− Correction
− Reported speech-Grammar study
− Grammar exercises
− Vocabulary activator-films, art and
entertainment
− Is graffiti art? Reading comprehension
− Workbook exercises(grammar)
− Speaking practice-making and
responding to suggestions
− Workbook exercises(vocabulary)
− Writing skills-short massages
− Writing skills-students write a film
review
− Revision Units 11-12(Grammar)
− Revision Units 11-12(Vocabulary)
13 (4 + 9)
дијалошки
рад на тексту
решавање
проблема
фронтални
рад у пару
групни
индивидуални
− употребљава једноставне
реченице како би исказао
мишљење о одређеној теми
− поставља једноставна питања
− открива значење непознатих
речи
− саставља кратак текст(порука,
писмо) о одређеној теми
− пише есеј на тему критика
филма
UNIT 13 HEALTH
MATTERS
− Unit 13 Health matters-talking about
health and sport
− The Second Conditional-Grammar
study
− Grammar exercises
− A modest hero-Reading comprehension
− Modal verbs-Grammar study
− Workbook exercises-Grammar and
Vocabulary
− Preparation for the Second Written
Exam
− The Second Written Exam
− Correction
− Vocabulary activator-health and illness
− Speaking and Writing
12 (4 + 8)
дијалошки
рад на тексту
решавање
проблема
фронтални
индивидуални
рад у пару
групни
− -споразумевање са
саговорником у вези са
познатим темама из животаздравље и спорт
− -употреба одређених
граматичких конструкција у
реченицама у усменом и
писменом облику
− -разумевање текста
93
94
Историја
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
Задаци предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
95
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
ТЕМА
ЕВРОПА И СВЕТ У
ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ
XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
- Привреда, напредак науке и технике у
веку либерализма и полетком XX века;
Полет науке; Техничка открића.
- Велике силе и њихови односи на
прелому векова; Вел. Британија;
Француска; Русија; Немачка; Италија;
САД; Јапан;
- Утврђивање: Привреда, напредак науке
и технике; Велике силе и њихови
односи;
- Опште одлике друштва на размени
векова; стварање метрополе; уметност и
култура; спорт;
- Утврђивање: опште одлике друштва на
размеђу векова;
- Обнављање: Европа и свет у другој
половини XIX и почетком XX века;
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
3+3
6
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
96
СРБИЈА И ЦРНА
ГОРА ОД СРЕДИНЕ
XIX ДО ПРВОГ
СВЕТСКОГ РАТА
- Друга владавина кнеза Милоша (18581860); Друга владавина кнеза Михајла
(1860-1868); Намесништво у Србији.
- Ратови за независност (1876-1878);
Санстефански мир и Берлински
конгрес;
- Утврђивање: Друга владавина Милоша
и Михајла обреновића; Ратови за
независност;
- Од стицања независности (1878) до
Мајског преврата (1903) под окриљем
Аустро-Угарске; Оснивање странака;
Рат са Бугарима; Устав из 1888;
- Утврђивање: Од стицања независности
до Александра Обреновића;
- Последњи Обреновић, Мајски преврат;
- Србија од друге владавине Кнеза
Милоша до Мајског преврата (1903);
- Србија од Мајског преврата до Првог
светског рата; Политички чиниоци;
Царински рат (1906-19011); Анексиона
криза (1908);
- Утврђивање: Србија од Мајског
преврата до Првог светског рата (19031914);
- Српско друштво на прелому векова;
Детињство, школство; Друштво, наука,
култура и спорт;
- Обнављање: Привредни и културни
развој крајем XIX почетком XX века;
- Црна Гора у другој половини XIX и
почетком XX века, период до стицања
независности (1860-1878); Развој органа
власти; Устав из 1905; Односи са
10 + 8
18
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
97
-
-
-
-
-
-
-
Србијом;
Српски народ у Османском царству од
половине XIX до Балканских ратова;
Теротирија, становништво, прилике;
После Младотурске револуције;
Утврђивање: Црна Гора у другој
половини XIX и почетком XX века;
Српски народ у Османском царству од
половине XIX века до Балканских
ратова;
Балкански ратови; Балкански савез;
„Рат Турцима“ ; Наставак рата и
Лондонски мир;
Други Балкански рат; Корени сукоба
међу савезницима; Ратне операције;
Букурешки мир и последице ратова;
Утврђивање: Балкански ратови;
Срби у Босни и Херцеговини од
половине XIX до Првог светског рата;
Становништво; Стање у БиХ половином
века; Невесињска пушка; Аустоугарска
окупација БиХ;
Србија у јужној Угарској, Хрватској,
Славонији и Далмацији у другој
половини XIX и почетком XX века;
Укидање српског војводства; Српска
народна слободоумна странка;
Политичке разлике војвођанских Срба;
Култура и друштво;
Утврђивање: Срби у БиХ од половине
XIX до Првог светског рата; Срби у
јужној Угарској, Славонији и
Далмацији у другој половини XIX и
почетком XX века.
98
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
(1914 ДО 1918)
- Први светски рат (1914. до 1918.);
Почетак рата 1915.; Даљи ток рата;
Преломна 1917.; Година расплета –
1918.;
- Утврђивање: Први светски рат (1914.1918.);
- Револуција у Русији и рађање совјетског
савеза; Фебруарска револуциај 1917.;
Октобар 1917. грађански рат и стварање
СССР;
- Утврђивање: Први светски рат;
Револуција у Русији;
- Србија и Ц. Гора у Првом св. рату;
Церска и Колубарска битка; Последице
ратних операција;
- Одбрана Београда и војни слом Србије;
Голгота Србије;
- Утврђивање: Србија и Црна Гора у
Првом св. рату;
- Црна Гора у рату; Мојковачка битка на
Солунском фронту – Српски народ у
рату; Топлички устанак;
- Утврђивање: Солунски фронт; Србија и
Црна Гора под окупацијом; Топлички
устанак;
- Ратни циљеви Србије и стварање
Југословенске државе; Нишка
декларација; Југословенски одбор;
Крфска декларација;
- Утврђивање: Ратни циљеви Србије, и
стварање Југословенске државе.
4+4
8
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
99
СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА
СВЕТСКА РАТА
- Версајски мировни систем; Мировна
конфедерација; Друштво народа;
Светска економска криза;
- Тотални режими у Европи; Италијански
фашизам; Немачки нацизам и Совјетски
комунизам;
- Утврђивање: Версајски мировни
систем; Тотални режими у Европи;
- Међународни односи између два
светска рата; Европа после Версаја;
Јапанска агресија; Немачки наступ;
Италијанско царство;
- Друштвена збивања у Европи и свету;
Европа и свет после сукоба; Уметност и
архитектура, филм, телевизија, спорт;
- Утврђивање: Међународни односи
између два светска рата; Друштвена
збивања у Европи.
4+3
7
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
КРАЉЕВИНА СХС –
ЈУГОСЛАВИЈА У
МЕЂУРАТНОМ
ПЕРИОДУ
- Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца;
Државноправни провизоријум; Избори
за конституанту и Видовдански устав;
- Утврђивање: Краљевина Срба, Хрвата и
Словенаца;
- Период диктатуре (1929-1935); Врхунац
кризе парламентаризма; Лична
владавина краља Александра; Устав из
1931.;
- Утврђивање: Период диктатуре (19291935); Лична владавина краља
Александра;
- У предвечерје Другог св. рата; Влада
Милана Стојадиновића; Пад Милана
Стојадиновића; Стварање бановине
4+3
7
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
100
Хрватске;
- Утврђивање: Влада Милана
Стојадиновића; Стварање бановине
Хрватске;
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
(1939-1945)
- Други светски рат (1939-1945);
- Напад на Пољску; Акције и
Скандинавски напад на Француску;
- Збивања до Немачког напада на СССР;
„Барбароса“; Улазак САД у рат;
- Утврђивање: Други светски рат; Напад
на Пољску и СССР; Улазак САД у рат;
- Слом краљевине Југославије;
Мартовски догађај; Априлски рат;
Окупација и подела Југославије;
- Колаборационе снаге, независна држава
Хрватска; Емигрантске владе;
- Утврђивање: Слом краљевине
Југославије; Мартовски догађај;
Априлски рат;
- Покрети отпора, и почетак устаснка;
Четници – традиционална српска
герила; Стварање НОВЈ; Устанак у
Србији;
- Почетак грађанског рата у Србији и
Црној Гори; Корени сукоба; Почетак
грађанског рата; Ширење грађанског
рата;
- Утврђивање: Покрети отпора и почетак
устанка; Почетак грађанског рата у
Србији и Црној Гори;
- Друга фаза светског рата (1942-1945);
Стаљинград и Куркс; Афрички фронт и
капитулација Италије; Оверлорд;
8+7
15
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
101
- Совејтска летња офанзива 1944.; Пораз
немачке; Крај светског рата;
- Утврђивање: Друга фаза светског рата;
Стаљинград и Куркс; Афрички фронт и
капитулација Италије;
- Рат и збивања у Југославије 1942. и
1943.; активности НОВЈ у другој
половини 1942.; Операција у долини
Неретве; Сутјеска;
- Борбе за ослобођење Југославије 1944.
и 1945. год. „скок коњића“; Рат у
Србији; Офанзива НОВЈ; Ослобођење
Београда и стварање фронта у Срему;
- Утврђивање: Рат и збивања у
Југославији 1942 и 1943; Борбе за
ослобођење Југославије;
- Покрет Отпора у Европи и савезничке
конференције; Покрет Отпора
савезничке конференције;
102
СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА
ЈУГОСЛАВИЈА
ПОСЛЕ ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА
- Епилог другог светског рата; Економске
и социјалне последице рата; Мировни
уговори и границе; Организације УН;
- Утврђивање: покрети Отпора у европи и
савезничке конференције; Епилог
другог светског рата;
- Хладни рат и стварање блокова; Хладни
рат; Склапање војних савеза;
Деколонализација и покрет
Несврстаних; Свет после Другог
светског рата до 1980.;
- Нови међународни односи; Неуспели
отпор Совјетској хегемонији; Промене у
совјетском савезу; Збивања у источној
Европи;
- Утврђивање: Хладни рат и стварање
блокова; Нови међународни односи;
3+2
5
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
- У социјалистичкој југославији;
Демократска федеративна Југославија;
Први устав ФНРЈ; Спољна политика;
- Супротности и крај Југословенске
федерације; Животни стандард;
Национално питање; Устав 1974. и
почетак краја СФРЈ;
- Утврђивање: У социјалистичкој
Југославији; Супротност и крај
Југославије
4+4
8
монолошка;
дијалошка;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
103
104
Физичко васпитање
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним
пордучјима, допринесе интегралном развоју личности ученика(когнитивном,афективном,моторичком),развоју моторичких способности, стицању,
усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима живота и рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела(превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана,за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
105
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
−
−
−
−
−
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ВРАТИЛО
-ГРЕДА
-РАЗБОЈ
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
ИСХОДИ
9 (0+9)
Вербална метода
Метода
демонстрације,
Рад по групама
− Утврђивање психофизичког
стања ученика на почетку и
крају школске године
− Техника трчања(спринтерско
трчање)
− Техника трчања дугих пруга
− Бацање кугле О Брајан техником
− Скок у вис ,,фосбери`` техником
8 (6+2)
вербална метода
.метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког
трчања,технику бацања кугле
и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
− ПАРТЕР
− из упора за рукама провлак згрчно
напред до упора
− кроз став о шакама мост напред на
једну ногу
− ВРАТИЛО
− из мирног виса узмах до упора
одривом од притке саскок
− ГРЕДА
− комплекс елемената
− РАЗБОЈ
− њих,предњихом у упор кроз
заношку саскок
11 (7+4)
вербалнаметода
методадемонстрације
аналитичкиметод
радпогрупама
допунско вежбање
− Ученици би требало овладати
наведеним моторичким
умењима.
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
106
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− хватање,додавање,шут
− ,,крис крос`` шут на гол
− финте: једнострука,са пребацом
руке
− скок шут,лажни шут
− 6 : 0 одбрана
− 5 : 1 одбрана
− улога пивотмена
− контранапад
10 (6 +4)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
10 (5+5)
вербална метода
.метода
демонстрације
-аналитички метод
-рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
додавање, хватање, шут на кош
двокорак
полазак у двокорак из пивота
финта са окретом(ролинг) скок
шут
− пресецање лопте,контранапад
− игра 1 : 1
− блокаде,игра 2 : 2
107
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
прсти,чекић,сервис
смеч из руке
блок, двојни блок
смеч иза линије напада
пријем, одбрана у пољу
смечирање, одбрана
сервис, улога примача и дизача
одбрана на мрежи, улога
коректора
− положај играча у пољу
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
12 (7+5)
вербална метода
.метода
демонстрације
-аналитички метод
-рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
10
вербална метода
метода
демонстрације
фронтални облик
рада
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
108
Математика
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
−
−
−
−
−
развијање логичког и апстрактног мишљења
развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичког-логичког језика
развијање способностии одређивања и процене квантитавних величина и њиховог односа
развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајамни односи и трансформације
допринос радном и политехничком образовању ученика
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
стицање зњања неопходних за разумевање квантитативних просторних односа
стицање опште математичке културе и схватање места и значаја матаматике у прогресу цивилизације
оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области и наука
допринос формирању и развијању научног погледа на свет
допринос изграђивању позитивних особина код ученика, као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, критичност, смисао за
самосталан рад, одговорност
109
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
ТЕМА
СТЕПЕНОВАЊЕ И
КОРЕНОВАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− степен цији ји излозилац природан
број
− степен цији је излозилац цео број
− степен цији је излозилац рационалан
број
− функција y=xn (n=1,2,3,4)
− појам n-тог корена
− рационалисање имениоца
− комплексни бројеви.операције
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
18
5+13
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
ИСХОДИ
− Разуме појам и особине степене
− Зна операције са степенима
− Зна степен са целим и
рационалним излозиоцима
− Ресава пратицне проблеме са
степенима
− Зна да исприта и скицира
графике једноставнијих
степених функција
− Зна појам н-тог корена
− Примењује основна правила
кореновања
− Зна везу измедју корена и
степена са рационалним
излозиоцем
− Зна да рационалисе именилац
разломка
− Разуме ста су комплексни
бројеви
− Зна опреације са комплексним
бројевима
− Да одредјује реални и
имагинарни део компл. броја
− Зна ста је коњуговано
комплексан број
− Разуме релацију скупа
комплексних и осталих скупова
бројева
110
КВАДРАТНА
ЈЕДНАЦИНА,
НЕЈЕДНАЦИНА И
ФУНКЦИЈА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Квадратна једнацина.ресавање
растављење квадратног тринома
виетове формуле
природа ресења квадратне једнацине
неке једнацине које се своде на
квадратне
квадратна функција.график
канонски облик и екстремне
вредности квадратне функције
квадратна неједнацина
једноставније ирационалне
једнацине
систем од једне линеарне и једне
квадратне једнацине
29
9+20
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
− Зна појам потпуне и непотпуне
квадратне једнацине
− Зна да примењује формулу за
ресавање квадратне једнацине
− Зна да раставља квадратни
трином на циниоце
− Разуме природу ресења
квадратне једнацине и да зна да
дискутује природу ресења у
зависности од датог параметра
− Разуме и примењује виетове
формуле
− Зна да ресава биквадратне
једнацине
− Анализира и скицира график
квадратне функције
− Разуме канонски облик
квадратне функције
− Зна да одредјује екстремне
вредности квадратне функције
− Ресава квадратне неједнацине
− Уме да реси једноставне
ирационалне једнацине
− Ресава једноставне системе
линеарне и квадртне једнацине
111
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА
И ЛОГАРИТАМСКА
ФУНКЦИЈА И
ЈЕДНАЦИНА
ЕЛЕМЕНТИ
ТРИГОНОМЕТРИЈЕ
− График и особине експоненцијалне
функције
− Једноставније експоненцијалне
једнацине
− Логаритам и његова својства
− График и особине логаритамске
функције
− Једноставније логаритамске
једнацине
19
5+14
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
− Аналира и скицира график
једноставних експоненцијалних
функција
− Зна да ресава једноставније
експоненцијалне једнацине
− Разуме поја и особине
логаритма
− Зна да примењује основна
правила логаритма
− Анализира и скицира график
логаритамске функције
− Зна да ресава једноставније
логаритамске једнацине
− тригонометриске функције острог
угла
− основне тригонометриске
идентицности
− ресавање правоуглог троугла
− тригонометриске функције ког угла,
сводјење на први квадрант
− периодицност тригономертиских
функција
− графици тригонометриских функција
− адиционе формуле и последице
− једноставније тригонометриске
једнацине
− синусна теорема
− косинусне теорема
− ресавање троугла
− примена тригонометрије
30
11+19
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
− Разуме појам тригонометрије и
знацај
− Зна основне тригонометриске
функције
− Примењује основне
тригонометриске идентицности
− Зна да ресава правоугли
троугао корисцењем знања
тригонометрије
− Анализира и разуме
тригонометриску крузницу
− Разуме и примени на свидјење
на први квадрант
− Разуме појам перодицности
тригонометриских функција
− Анализира и скицира графике
тригонометриских функција
− Примењује адиционе формуле
и њене последице
− Зна да ресава једноставније
112
тригонометриске једнацине
− Разуме и примењује синусну и
косинусну теорему
− Користа знања из
тригонометрије да ресава
произвољан троугао
113
114
Основи економије
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљеви предмета: циљ предмета је да ученицима пружи основна знања потребних за разумевање настанка и развоја савременог начина
привређивања.
Задаци предмета:
− упознавање општих карактеристика основа економије;
− усвајање основних појмова и терминологије из области њснова економије;
− развијање представе о значају развитка економије на друштвено благостање
115
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
РОБНИ ПРОИЗВОЂАЧ
И ЊЕГОВА
РЕПРОДУКЦИЈА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Уводни час
Појам робног произвођача
Радна снага као роба
Појам капитала
Комбиновање чинилаца производње
Производна вредност и њене
карактеристике у робној привреди
Тајна настајања вишка вредности и
њене карактеристике
Појам и нужност акумулације у
робној привреди
Појам и нужност акумулације у
робној привреди
Појам обрта и кружно кретање
фактора производње
Трошкови производње и цена
коштања робног производа
Различити мотиви производње
робног произвођача
Показатељи пословног успеха
робног произвођача
Показатељи пословног успеха
робног произвођача
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
20 (13 + 7)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА
Монолошкодијалошка
Писани радови
ИСХОДИ
− Упознавање и схватање
репродукције робног
произвођача; савладавање
знања о кружном кретању
фактора производње;
прихватање знања о
акумулацији.
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
116
НАЦИОНАЛНИ
ДОХОДАК КАО
МАТЕРИЈАЛНА
ОСНОВА
РАСПОДЕЛЕ У
САВРЕМЕНОЈ
ПРИВРЕДИ
− Различити својински облици и
дохоци у савременој привреди
− Најамнина
− Најамнина
− Најамнина
− Индустријски капитал и
индустријски профит
− Индустријски капитал и
индустријски профит
− Трговачки капитал и трговачки
профит
− Трговачки капитал и трговачки
профит
− Трговачки капитал и трговачки
профит
− Трговачки капитал и трговачки
профит
− Зајмновни капитал и камата
− Зајмновни капитал и камата
− Акцијски капитал и дивиденда
− Акцијски капитал и девиденда
− Акцијски капитал и дивиденда
− Акцијски капитал и дивиденда
− Земљишни капитал и рента
− Земљишни капитал и рента
− Земљишни капитал и рента
30 (20 + 10)
− Прихватање знања о основним
облицима доходка у савремном
друштву
117
ОСНОВНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРОЦЕСА
РЕПРОДУКЦИЈЕ У
САВРЕМНОМ
ДРУШТВУ
− Основна обележја развоја
савременог друштва
− Основна обележја развоја
савременог друштва
− Концентрација и централизација
производње и капитала
− Основне карактеристике производне
и тржишне структуре савремене
привреде
− Основне карактеристике производне
и тржишне структуре савремене
привреде
− Појам и основне карактеристике
привреде прелазног периода
− Појам и основне карактеристике
привреде прелазног периода
− Основне карактеристике и захтеви
високо развијене технике и
технологије
− Основне карактеристике и захтеви
високо развијене технике и
технологије
− Карактеристике процеса
подруштвоњавања
− Појам и основне карактеристике
прелазног периода
− Промене у економској структури
савременог друштва
− Карактеристике и правилности
одвијања процеса репродукције
22 (13 + 9)
− Упознавање са
карактеристикама савремног
друштва, савремене привреде
са присуством различитих
облика својине, са
њлњмњнтима државне
интервенције у привреди, са
карактеристикама
транзиционог периода.
118
Пословна економија
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да ученицима пружи уводна општа и специфична знања из проблематике функционисања предузећа и његових пословних
функција.
Задаци предмета:
− упознавање основних карактеристика пословних функција
− усвајање основних појмова и терминологије из области пословних функција
− овладавање техником пословања у оквиру сваке пословне функције у предузећу
119
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
ДЕФИНИСАЊЕ
ПОЈМА ФУНКЦИЈА
− Појам функције
1 ( 1 + 0)
МЕТОДЕ
РАДА
− Упознвање ученика са појмом
функција.
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ
ФУНКЦИЈА У
ПРЕДУЗЕЋУ
− Диференцирање функција у
предузећу
1 ( 1 + 0)
Монолошкодијалошка
Писани радови
− Прихватање знања о подели
функција у предузећу.
ФУНКЦИЈА
ПЛАНИРАЊА
− Функција планирања
1 (1 + 0)
− Прихватање знања о функцији
планирања, као и њен значај на
даљи развој предузећа.
ПРОИЗВОДНА
ФУНКЦИЈА
− Појмови: производња, производни
процес, технолошки процес
− Типови производње
− Планирање производње
− Припрема производње
− Контрола производње
10 (5 + 5)
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
− Појам, значај и задаци набавке
− Организација набавке
− Набавна политика и методе
истраживања тржишта набавке
− Појам залиха и трошкови
поседовања залиха
− Категорија залиха 1. Део
− Категорије залиха 2. Део
− Трошкови набвке
− Оптималне и просечне залихе
15 (12 + 3)
НАБАВНА
ФУНКЦИЈА
− Прихватање знања о појму
производње, месту производне
функције у предузећу, као и о
значају производне функције.
− Прихватање знања о функцији
набавке, начину организовање
набавне функције, као и о
факторима који утичу на рад
набавке. Упознавање ученика
са залихама и значајем залиха
за нормално функционисање
предузећа.
120
− Планирање набавке
− Калкулација набавних цена
− Документација и евиденција у
набавци
− Сарадња набавке и осталих функција
у предузећу
ПРОДАЈНА
ФУНКЦИЈА
СКЛАДИШНА
ФУНКЦИЈА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Појам, значај и задаци продаје
Организација продаје
Политика продаје
Истраживање тржишта продаје
Планирање продаје
Директна и индиректна продаја
Калкулација продајних цена
Преговарање и закључење продаје
Елементи купопродајног уговора
Документација и евиденција у
продаји, сарадња са осталим
функцијама у предузећу
15 (10 + 5)
− Прихватање знања о значају
продајне функције као једне од
најбитних функција у
предузећу која утиче на
финансијски резултат
пословања, начинима
калкулација продајних цена,
потписивање уговора и врстама
канала продаје.
− Појам, задаци и врсте складишта
− Принципи организације и пријем у
складиште
− Издавање из складишта
− Анбалажа и паковање робе
− Складишна документација и анализа
складишне функције
8 (5 + 3)
− Упознавање ученика са
задацима складишне функције
и неопходност правилног
складиштења за адекватно
чување производа. Коришћење
адекватне амбалаже и
одговарајуће документације.
121
ТРАНСПОРТНА
ФУНКЦИЈА
− Појам, задаци и планирање
транспорта
− Коришћење сопственог возног
парка, коришћење туђих услуга у
транспорту
− Појам и врсте транспортног
осигурања
− Анализа транспортне функције
6 (4 + 2)
− Прихватање знања о
неопходности коришћења
транспортних средстава за брзу
доставу производа на тржиште,
као и о врстама транспортних
средстава.
− Значај, задаци и послоби
финансијске функције
− Организација финансијске функције,
сарадња са осталим функцијама у
предузећу
3 (2 + 1)
− Упознавање ученика са радом
финансијске службе у
предузећу и прихватање знања
о значају рада службе.
КАДРОВСКА
ФУНКЦИЈА
− Кадровска функција
2 (1 + 1)
− Прихватање знања ученика о
неопходности кадровске
функције.
ФУНКЦИЈА
КОНТРОЛЕ
− Функција контроле
2 (1 + 1)
− Упознавање ученика са радом
функције контроле, као и о
њеном постојању у предузећу
која омогућава нормално
функционисање осталих
служби.
− Истраживачко-развојна функција
2 (1 + 1)
− Прихватање ученика о значају
истраживачко развојне
функције као предуслов за
развој предузећа.
ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНА
ФУНКЦИЈА
ИСТРАЖИВАЧКОРАЗВОЈНА
ФУНКЦИЈА
122
ОПШТИ ПОСЛОВИ У
ПРЕДУЗЕЋУ
− Појам, значај и врсте општих
послова у предузећу
2 (1 + 1)
− Упознавање ученика са
службом опстих послова у
предузећу, прихватање знања о
значају и врстама општих
послова.
123
124
Рачуноводство
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета рачуноводства је оспособљавање ученика да се стицањем знања из области рачуноводства, по завршеном школовању,
укључе у рад и обављање послова рачуноводствене функције као и да се даље школују и изучавају ову проблематику на факултетима и вишим
школама.
Задаци предмета:
Задаци наставе рачуноводства су:
− стицање знања о различитим облицима својине над средствима, као и различитим облицима организовања привредних субјеката, с обзиром
на начин вођења пословних књига и пословног извештавања;
− схватање улоге и значаја рачуноводствене функције у евидентирању пословних догађаја, планирању, контроли и анализи пословања
привредних субјекта;
− схватање неопходности рачно, уредног и правовременог пружања рачуноводствених информација и информација за пословно одлучивање,
као и за потребе екстерних корисника;
− схватање значаја и потребе правилног процењивања и исказивања биланса стања и биланса успеха;
− развијање смисла за чување, рационално коришћење и одговорност за средства којима се послује;
− оспособљавање ученика за повезивање стечених теоријско стручних знања са праксом конкретних привредних субјеката;
− методе које могу да се користе у извођењу практичне наставе су комбиноване, али се своде првенствено на самосталан рад ученика, уз
помоћ професора;
− при извођењу практичне наставе у блоку треба извршити корелацију с предметима струке;
− практична настава у блоку може да се организује у предузећу или школи.
125
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО
ТЕМА
I УТИЦАЈ
ПОСЛОВНИХ
ПРОМЕНА НА
БИЛАНС СТАЊА (6)
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Утицај пословних промена на биланс
стања, четири основне групе
билансних промена
− Појам и састављање сукцесивних
биланса
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6(2+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Ученици ће бити оспособљени
да:сагледају утицај пословних
промена на биланс стања.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
II ДВОЈНО
КЊИГОВОДСТВО И
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
ДВОЈНОГ
КЊИГОВОДСТВА (18)
− Дневних – хронолошка евиденција
− Главна књига – системска
евиденција, помоћне књиге
− Пробни биланс
18(3+15)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− схвате значај хронолошке и
системске евиденције
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
III РАСХОДИ И
ПРИХОДИ (6)
− Појам и врсте расхода и прихода
− Дејство расхода и прихода на биланс
стања, биланс успеха
6(2+4)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− да разумеју појмове расхода и
прихода као и врсте расхода и
прихода и да уоче утицај
расхода и прихода на биланс
стања и биланс успеха.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
126
IV ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА
РАСХОДА И
ПРИХОДА (6)
V УТВРЂИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА
УСЛУЖНОГ
ПРЕДУЗЕЋА (15)
− Појам и врсте временских
разграничења, евиденција на
контима временских разграничења,
биланс стања и временска
разграничења.
− Евиденција на контима временских
разграничења, биланс стања и
временска разграничења
− Појам и утврђивање пословних
резултата, закључни лист, биланс
успеха, приказивање резултата
пословања у билансу стања
− Закључивање пословних књига
6(2+4)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
15(2+13)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
VI ЈЕДНООБРАЗНО
КЊИГОВОДСТВО,
КОНТНИ ОКВИР И
МРС (6)
− Појам и потреба једнообразности у
књиговодству, контни оквир – појам,
врсте и принципи
− Садржај класа и група
− да разумеју појам и врсте
временских разграничења као и
да се оспособе за евиденцију на
контима временских
разграничења
6(2+4)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− да се оспособе за утврђивање
пословног резултата, да могу да
се саставе закључни лист и
биланс успеха као и да
самостално закључе пословне
књиге
− да упознају појам
једнообразности у
књиговодству као и контни
оквир
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
127
VII ЕВИДЕНЦИЈА
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (45)
VIII ЕВИДЕНЦИЈА
ДУГОРОЧНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА (6)
− Појам и карактеристике О/С,
вредности О/С, пословне књиге О/С,
амортизација
− Прибављање О/С и извори
финансирања, ПДВ – појам,стопе и
обрачун, Пријем О/С без накнаде
− Куповина О/С
− Изградња О/С
− Отуђивање О/С, Уступање без
накнаде
− Продаја О/С
− Алат и инвентар са калкулативним
отписом
− Учешће у капиталу, улагање
средстава банке
45 (10+35)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
6 (1+5)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− да упознају вредности О/С,
евиденцију кроз пословне
књиге, књижење амортизације,
врсте прибављања отуђивања
О/С као и појам, стопе и
обрачун ПДВ-а.
−
да схвате појам дугорочних
финансијских средстава
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
128
Савремена пословна кореспонденција
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Циљ премета Савремена пословна кореспонденција у другом разреду је увежбавање пословне кореспонденције у пословним комуникацијама.
Кроз програм савремене пословне кореспонденције ученици ће коришћењем савремених елоктронских средстава савладати технику брзе, тачне и
савремене преписке. Тиме се обезбедјује добра сарадња измедју привредних и других субјеката у обављању своје делатности.
Задаци предмета:
Задаци наставног предмета јесу да ученици обликују пословна писма, поштујући принципе да су садржајно тачна, писана службеним стилом,
језички и правописно исправна и естетски обликована; да се ученици оспособљавају за израду пословних писама, докумената и формулара на
ралунару.
129
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
ТЕМА
УСАВРШАВАЊЕ
ТЕХНИКЕ РАДА СА
ТЕКСТОВИМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Рачунар
− рачунар
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6 (2+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
МЕТОДЕ
РАДА:
дијалошка
− Увежбавање пословне
кореспонденције у половним
комуникацијама
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
рад у пару
индивидуални
РАД СА СТРАНКАМА
− Пословни бонтон
3 (1+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстрација
− Развијање код ученика правила
лепог понашања, леп начин
изражавања и отмено држање
ОБЛИК РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
130
ЕВИДЕНЦИЈА
РАДНИХ ОБАВЕЗА
− Коришћење календара, роковника и
именика са адресама
3 (1+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстрација
− Савладавање технике
попуњавања календара радним
обавезама
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
САСТАНЦИ И
ЗАПИСНИЦИ
− Појам и врсте састанака
− Записник
6 (2+4)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстрација
− Да ученици упознају и
савладају технику припремања
састанка, водјења, доношења
закључка као и водјење
записника у току трајања
састанка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад и пару
131
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
− Пословна кореспонденција
− Зупчаста и блок форма пословног
писма
− Кореспонденција везана за
купопродају робе
− Циркуларна понуда
− Општа понудак
− Посебна понуда
− Необавезна посебна понуда
− Посебна понуда са роком
− Посебна понуда са правом на опозив
− Обавезна посебна понуда
− Поруџбина
− Купопродајни уговор
− Комисијски записник
− Рекламација
− Писмо о бонификацији
− Ургенција
− Обрасци у робном прометупоруџбеница
− Закључница
− Закључница – отпремница
− Предрачун
− Рачун (фактура)
− Исправе и кратки састави-уверење и
потврда
− Исправе и кратки саставипризнаница
− Исправе и кратки састави-реверс
− Исправе и кратки састави-пуномоћје
75 (25+50)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
− Стицање знања и могућности
самосталног обликовања свих
врста односно форми
пословних писама и других
докумената који се користе у
савременом пословању;
− Акценат се ставља на тачност у
садржајима и естетском
изгледу писма.
132
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
И ОРГАНИЗАЦИЈА
ВЕЗАНА ЗА
СЛУЖБЕНА
ПУТОВАЊА
− Припрема и организација везана за
службена путовања у земљи и
иностранству
3 (1+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстративна
− Да ученици упознају и
савладају технику припремања,
организовања и изводјења
службеног путовања
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
ПОСТУПАК СА
ПОШТОМ
− Пријем, разврставање и
евидентирање поште
3 (1+3)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
демонстративна
− Да ученици упознају и
савладају технику пријема,
разврставања и евидентирања
писаних пошиљки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтална
индивидуални
рад у пару
133
КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ВЕЗЕ
− телефон, телефакс
− мобилна телефонија, интернет
6 (2+4)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
− Савладавање знања о
телефону, телефаксу, мобилној
телефонији и интернету
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
КЛАСИФИКАЦИЈА И
АРХИВИРАЊЕ
ДОКУМЕНАТА
− Класификација и архивирање
докумената
3 (1+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
− Стицање знања класификација
и архивирања докумената
монолошка
дијалошка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
рад у пару
134
Комерцијално познавање робе
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Стицање знања о својствима производа,квалитету производа и карактеристикама робног асортимана,како са технолошког тако и са економског и
комерцијалног аспекта.
Задаци предмета:
− Стицање општих знања о квалитету и чиниоцима који директно утичу на квалитет робе,
− Упознавање основних својстава и карактеристика одређених група производа,
− Повезивање основних знања из хемије,физике,билогије,технологије,економије и екологије
135
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
ТЕМА
ПОЈАМ,СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
И КЛАСИФИКАЦИЈА РОБЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Појам и карактеристике робе;
− Систематизација и
класификација робе
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
3 (2+1)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
вербалне;
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални,
индивидуални
КВАЛИТЕТ РОБЕ
− Појам квалитета,
− Чиниоци који утичу на
формирање квалитета робе,
− Својства и показатељи квалитета
робе,
− Дизајн робе,
− Нивои квалитета робе,
− Марка и друге ознаке као
симболи квалитета робе,
− прописи који регулишу квалитет
робе у промету,
− А тест о квалитету,
− Декларисање и обележавање
производа ,
− ЕАН и слични системи за
идентификацију производа
8 (5+3)
МЕТОДЕ
РАДА:
вербалне;
демонстративне
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални,
индивидуални
ИСХОДИ
− По завршетку теме, ученик
ће бити у стању да:
− дефинише појам робе,
− наведе основне
карактеристике робе,
− систематизије и
класификује робу;
− дефинише појам квалитета
робе,
− наведе чиниоце који утичу
на формирање квалитета,
− навде и објасни својства и
показатеље квалитета,
− наведе методе испитивања
квалитета робе,
− наведе и објасни нивое
квалитета робе,
− објасни функцију
декларације,
− анализира ЕАН етикету,
− протумачи улогу
стандарда и осталих
прописа који регулишу
квалитет робе у промету;
136
АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ
РОБЕ
СКЛАДИШТЕЊЕ И
ТРАНСПОТ РОБЕ
− Појам амбалаже и
паковања,функције амбалаже,
− Подела амбалаже,
− Амбалажа од папира и картона,
− амбалажа од дрвета,
− стаклена амбалажа,
− метална амбалажа,
− амбалажа од пластичних маса,
− текстилна амбалажа,
− амбалажа од комплексних
материјала,
− системи комерцијалног
паковања.
8 (5+3)
− Узроци кварења робе,
− Заштита производа током
складиштења и транспорта
3 (2+1)
МЕТОДЕ
РАДА:
вербалне;
демонстративне,
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални,
индивидуални
МЕТОДЕ
РАДА:
вербалне;
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални,
индивидуални
− разликује појмове
амбалаже и паковања,
− наведе основне функције
амбалаже у промету,
− класификује амбалажу
према различитим
критеријумима,
− наведе основне
карактеристике и примену
појединих амбалажних
материјала;
− наведе узроке кварења
робе,
− објасни значај правилног
ускладиштења и
транспорта робе
137
ЕНЕРГИЈА
− Технолошки и економски значај
енергије;
− Појам, облици и извори
енергије,
− Горива,
− Састав и својства горива,
− Поделе горива,
− Чврста горива,
− Угаљ,
− Квалитет и прерада угља,
− Течна горива,
− Нафта,
− Класификација и квалитет
нафте,
− Прерада нафте и производи од
нафте,
− Гасовита горива, врсте, квалитет
10 (7+3)
МЕТОДЕ
РАДА:
вербалне
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални,
индивидуални
− објасни технолошки и
економски значај енергије,
− дефинише појам енергије,
− наброји облике и изворе
енергије,
− наведе
појам,састав,својства и
поделу горива,
− наведе појам, врсте,
својства и квалитет угља,
нафте и гасовотих горива,
− Објасни прераду угља,
нафте ,
− Наведе производе прераде
нафте,угља и њихову
примену;
138
ПРОИЗВОДИ
МЕТАЛУРГИЈЕ
− Технолошко-економске
карактеристике металургије и
подела,
− Својства метала и легура,
− Подела метала,
− Добијање метала,
− Прерада и обрада метала и
легура,
− Корозија и заштита метала од
корозије,
− Производи црне
металургије(гвожђе,челик),
− Означавање челика по ЈУС-у,
− Челични производи,
− Производи обојене металургије,
− Производи металургије лаких
метала,
− Племенити метали,
− Обележавање накита од
племенитих метала;
14 (9+5)
МЕТОДЕ
РАДА:
вербалне;
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални,
индивидуални
− дефинише основне појмове
у металургији,
− наведе основна својства
метала и њихових легура,
− наведе поделу метала,
− објасни добијање, прераду,
обраду и заштиту метала
од корозије,
− објасни производњу,
својства и примену гвожђа,
− објасни означавање челика
и појединих врста
челичних производа,
− објасни производњу,
својства, легуре и примену
појединих обојених
метала,
− објасни производњу,
својства, легуре и примену
појединих лаких метала,
− објасни производњу,
својства и примену
пелеменитих метала и
њихових легура,
− наведе и објасни начине
обележавања накита од
племенитих метала;
139
ПРОИЗВОДИ ИНДУСТРИЈЕ
НЕМЕТАЛА
− Технолошко-економске
карактеристике неметала,
− Керамика,
− Сировине за производњу
керамичких производа,врсте и
квалитет керамичких производа,
− Нови керамички и
металокерамички материјали,
− Стакло,
− Сировине за производњу стакла,
− Својства, врсте и квалитет
производа од стакла,
− Цемент-добијање, врсте,
квалитет
9 (6+3)
МЕТОДЕ
РАДА:
вербалне;
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални,
индивидуални
− објасни технолошкоекономске карактеристике
неметала,
− дефинише појам керамике,
− наведе сировине у
производњи керамике,
− објасни производњу
керамике,
− наведе врсте и својства
појединих керамичких
производа,
− наведе врсте, својства и
примену нових
керамичких материјала,
− дефинише појам стакла,
− наведе сировине и објасни
производњу стакла,
− наброји врсте стакла,
њихова својства, квалитет
и примену,
− дефинише појам цемента,
− објасни добијање цемента,
− наведе својства, квалитет и
примену појединих врста
цемента;
140
ПРОИЗВОДИ ПРЕРАДЕ
ДРВЕТА
ПРОИЗВОДИ ТЕКСТИЛНЕ
ИНДУСТРИЈЕ
− Техничко-технолошка својства
дрвета,
− Производи механичке прераде
дрвета,
− Производи хемијске прераде
дрвета,
− Папир, врсте и квалитет;
7 (4+3)
− Основне карактеристике
текстилне индустрије,
− Текстилне сировине-влакна,
− Класификација влакана,
− Својства и квалитет
влакана(природних и
хемијских),
− Пређе,
− Тканине,
− Трикотажа.
10 (6+4)
МЕТОДЕ
РАДА:
вербалне;
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални,
индивидуални
МЕТОДЕ
РАДА:
вербалне;
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални,
индивидуални
− наведе техничкотехнолошка својства
дрвета,
− наброји и објасни примену
појединих производа
механичке прераде дрвета,
− наброји и објасни примену
појединих производа
хемијске прераде дрвета,
− дефинише појам папира,
− објасни производњу
папира,
− наброји својства, квалитет
и примену појединих врста
папира;
− наведе појам влакна,
− наведе класификацију
влакана,
− објасни својства и
квалитет и примену
појединих природних и
хемијских влакана,
− објасни појам,
карактеристике и примену
пређа,
− објасни појам, добијање,
својства и примену
појединих тканина,
− објасни појам, добијање,
својства, квалитет и
примену трикотаже.
141
142
Економска географија
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе економске географије је да ученицима економских и других школа пружи знање и објашњења о савременим економско-географским
појмовима, процесима и објектима, као и општа и посебна знања о светској и југословенској привреди и њиховим фундаменталним везама са
становиштом и природном средином. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, она омогућава разумевање и савладавање
економских и специфичности света и Србије и доприноси развијању ученичких способности за научно посматрање, класификацију,
систематизацију, закључивање и уопштавање.Економска географија има регионални карактер и као таква има примарни значај за схватање и
решавање проблема регионалног и националног планирања и развоја и доприносипрофесионалном побољшавању ученика.
Задаци предмета:
Задаци су вишеструки и могу се сврстати у три катефорије, посредством чијег остваривања се ученици оспособљавају да стичу и развијају знања и
схватања, умења и односе према светским и националним вредностима и достигнућима као и географској средини и њеним економскогеографским карактеристикама.
1. Да се развију знања и разумевања о:
− Основним просторним, узајамним односима економско-географских објеката и појава;
− Основним природним системима у свету и Србији (облицима рељефа, земљишту, водним ресурсима и њиховом коришћењу, климату,
биљном и животињском свету) да ученици разумеју међудејство и размештај природних услова и ресурса у свету и нашој земљи;
− Основним социо-економским системима у свету и Србији (пољопривреда, насеља, транспорт, индустрија, енергетика, трговина, проблеми
заштите животне средине и др.) да стекну осећај за положај и простор. То укључује разумевање утицаја природних услова на људске
делатности, с једне , и различитих утицаја материјалне и духовне културе на људске економске делатности, с друге стране;
− различитим регионалним целинама у свету и Србији да оцењују културно и опште друштвено богатство света и наше земље;
− Структури и процесима у завичају и земљи као простору за свакодневну праксу;
− Изазовима и могућностима на разумевање међународних односа и глабалне међузависноти у простору.
2.
Да се развију умења са циљем:
143
− коришћења различитих форми података, као што су текст, слика, графикон, табела, дијаграми, карта;
− примене таквих метода као што су теренско посматрање и бележење података, интерпретирање допунских извора и примена статистичких
података;
− коришћење комуникационих, мисаоних, практичних и других умења за разумевање различитих економско-географских тема и проблема.
Такав процес стицања знања трба да подстакне ученика да: идентификују проблеме, сакупљају и сређују информације, обрађују и оцењују
податке, праве изводе и уопштавања, закључке и оцене, решавају проблеме, раде заједно у колективима и сналазе се у конкретним
ситуацијама. На тај начин географско образовање доприноси писменом и говорном комуницирању, цифарском и графичком изражавању и
развијању гографског мишљења. Оно такође помаже развоју личности и социјалне компетентности, посебно у односу на просторну
димензију свакодневног живота и рада, на развој друштвене-економских односа и сарадње појединих земаља света и Југославије
1. Да се развијају односи и вредности према:
−
−
−
−
−
−
−
Средини која окружује ученика и према разноликостима природних и људских карактеристика у свету и у нашој земљи;
значају природних лепота, природних услова и фактора који утичу на људске делатности у свету и Србији;
Бризи за квалитет, планирање и заштиту животне средине и људског хабитата на југословенским и светским просторима;
разумевању важности односа и вредности географских елемената и фактора у процесу одлучивања;
коришћења географских знања и умења адекватно и одговорно у личном, професионалном и друштвеном животу:
разумевању за решења локалних, регионалних, националних и светских проблема економског, политичког и другог значаја;
могућностима да донесе одлуке без негативног ефекта на животну средину, као да развијају етику њене заштите која ће их руководити у
њиховим радним и животним активностима
144
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА
ТЕМА
I УВОД У
ЕКОНОМСКУ
ГЕОГРАФИЈУ СВЕТА
И СРБИЈЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Економска географија као научна
дисциплина. Предмет и задаци,
подела, место у систему наука,
практични и теоријски значај. Развој
економске географије у свету и у
Србији.
− Географски положај, величина и
границе Србије.
− Верификација географског положаја.
Величина и границе Србије. Анализа
географског положаја, посебно
његове саобраћајно географске и
политичке компоненте.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
3 (2+1)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
ИСХОДИ
− У овој теми дефинисани су
задаци економске географије
као научно-наставне
дисциплине и анализиран је
географски положај Србије.
− Циљ је упознавање ученика са
појмом и предметом
проучавања економске
географије
145
II ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКА
ВАЛОРИЗАЦИЈА
ПРИРОДНИХ
ПОТЕНЦИЈАЛА
СВЕТА И СРБИЈЕ
− Основне карактеристике и
структура богатстава друштва.
Природни услови и извори. Људи –
највеће богатство сваког друштва.
Географски положај као својеврсно
богатство друштва. Рељеф и његова
економско-географска
валоризација у свету и Србији.
Облици и елементи рељефа,
висинска структура рељефа. Рељеф и
људске делатности. Климатски
елементи и фактори у свету и
Србији. Типови климе, значај климе
за живот људи. Воде на земљи, у
Србији. Облици појављивања и
начин коришћења. Светски океан.
Копнене воде. Коришћење вода.
Продуктивно земљиште, биљни и
животињски свет на земљи и у
Србији. Типови земљишта.
Коришћење и заштита земљишта.
Најважнији биогеографски фактори.
Територијални развој биљног и
животиљског света. Географски
омотач на земљи. Целовитост
географског омотача. Најважнији
еколошки проблеми. Нужност
очувања еколошке равнотеже у
физичко географском комплексу.
Рејонирање природних
потенцијала у Србији. Основни
услови и принципи рејонирања.
Основне физичко географске одлике
рејона у Србији.
10 (7+3)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− У овој теми је дефинисана
структура друштвеног
богатства, а затим основне
географске карактеристике
главних природних елемената и
фактора и њихов значај за
живот људи у свету и у нашој
земљи. Циљ је пружање
могућности ученицима да
схвате значај појединих
природно-географских
компонената за егзистенцију
човека, као и комплексност
географске средине и потребе
њене заштите и унапређења.
− Циљ је упознавање ученика са
основним потенцијалним
предностима Србије, као и
природним потенцијалима
света, односно начинима
њиховог искоришћавања
146
III ДРУШТВЕНО
ГЕОГРАФСКИ
ФАКТОРИ
ПРИВРЕЂИВАЊА
− Основни географски садржај и
типови државе. Политичкогеографски елементи државе.
Класификација држава по
друштвено-политичком и државном
уређењу. Државно устројство
Србије. Број, динамика раста и
густина становништа света и
Србије. Природни прираштај и
биодинамички типови. Миграциони
процес и правци. Одлике густине
становништа света и Србије.
Основне структуре становништва
света. Биолошке социо-економске,
етничке и културолошке. Основне
структуре становништва Србије.
Биолошке социо-економске, етничке
и културолошке. Насеља и процес
урбанизације у свету и Србији.
Типови насеља и њихова
функционална хијерархија. Појам,
узроци и последице урбанизације.
Економско-политички фактори
привређивања. Продукциони и
својински односи. Улога државе,
улога политичких фактора.
Научнотехнолошки развој као
фактор привређивања. Наука –
битан покретач друштвеноекономског развоја. Неравномерни
развој и примена науке у свету.
10 (6+4)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− У овој теми дата је друга група
фактора важних за
организовање привреде.
Приказана је улога државе и
назначени су други бројни
економски, политички и
научно-технолошки услови и
фактори значајни за развој
привреде у свету и у нашој
земљи. Посебна пажња
поклања се основним
демографским
карактеристикама и
проблемима света и Србије.
Циљ је да ученици усвоје знања
о датим друштвеногеографским факторима, али и
да схвате њихов интеракцијски
однос са природногеографским елементима
геопростора.
− Циљ је упознавање ученика са
друштвено-географским
факторима који утичу на развој
привреде у циљу њиховог
оптимизирања
147
IV ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКО
ДЕФИНИСАЊЕ
ПРИВРЕДЕ И ФАЗЕ
РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ
У СРБИЈИ
− Значај привреде и подела људске
делатности. Привреда као
функционални систем. Законитости
које делују у географској средини
важни за развој привреде. Основи
економско-географски приступи у
изучавању привреде.
Територијално, парцијалнотериторијално (регионални),
гранско-територијални
(хоринзонтални) и производнотехнолошки (вертикални) приступ.
Економско-географкса
рејонизација. Принципи
рејонизације. Главни типови рејона.
Фазе развоја привреде Србије и
диспаритета њеног регионалног
развоја. Краћи преглед развоја
привреде у последњих 100 година.
Неравномерни економски развој.
Проблем развоја појединих подручја
(брдско-планинских, пограничних,
вишенационалних, приградских).
6 (4+2)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− У четвртој наставној теми
назначени су главни приступи
за изучавање привреде са
економско-географског
аспекта. Назначене су
најважније привредногеографске законитости,
проблеми и фазе развоја
привреде у свету и у Србији.
Циљ ове теме је тежиште које
треба ставити на објашњење
основних економскогеографских карактеристика
битних за разумевање светске и
српске привреде.
− Циљ је упознавање ученика са
основним одликама и фазама
развоја привреде Србије у циљу
проналажења најефектијег пута
будућег развоја
148
V ПОЉОПРИВРЕДА У
СВЕТУ И СРБИЈИ
− Услови за развој и типови
пољопривреде. Развој и подела
пољопривреде. Савремени начини
рада у пољопривреди. Типови
пољопривреде. Биљна производња
у умереном појасу. Умерени
климатски појас – најважније
подручје биљне производње на
земљи. Размештај производње
главних врста жита, индустријског и
крвног биља. Биљна производња у
сутропском и тропском појасу.
Специфичности производње.
Размештај производње главних
култура. Сточарство и риболов у
свету. Значај сточарства за живот
људи. Главне гране и територијални
размештај. Главна риболовна
подручја и обим улова рибе. Биљна
производња Србије. Географски и
други фактори производње. Обим и
територијални размештај
производње главних
земљорадничких производа.
Сточарство и риболов Србије.
Главне гране сточарства – развој,
значај, територијални размештај.
Улов рибе и значај риболова.
9 (6+3)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− Пета наставна тема обухвата
економско-географску
проблематику најважнијег дела
примарног сектора привреде.
Обрађени су основни
комплекси: фактори и услови
развоја пољопривреде, те обим,
структура и територијални
размештај главних
пољопривредних активности и
производња у глобалним
регијама света и у Србији. Циљ
је да ученици добију целовиту
и функционалну слику о
светској и српској
пољопривреди.
− Циљ је упознавање ученика са
одликама,поделом и
размештајем пољопривреде у
свету и Србији
149
VI ИНДУСТИЈА У
СВЕТУ И СРБИЈИ
− Развој, подела, значај индустрије.
Развој и значај индустрије. Процес
индустријализације и ниво
индустријске развијености.
Последице индустријализације.
Енергетика и њен значај. Значај
енергетике за привредни развој.
Производња угља, нафте и гаса.
Остали извори енергије.
Електроенергетика – базна грана
енергетике. Сировине и њихов
значај. Врсте и значај сировина.
Територијални и размештај и обим
производње главних сировина.
Економско-географске
карактеристике индустије Европе
и територије бевшег Совјетског
Савеза. Развој и значај индустрије.
Индустријске области и рејони.
Европа као колевка савремене
цивилизације. Економскогеографске карактеристике
индустрије Англо-америке. Услови
развоја. Структура и територијални
размештај. Значај и место индустрије
Англоамерике у светској привреди.
Економско- географске
карактеристике индустрије
земаља Западног Пацифика.
Специфичност развоја. Динамика
развоја. Обим и структура и
територијални размештај
производње. Економскогеографске карактеристике
14 (9+5)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− Шеста наставна тема обухвата
сектор привреде – индустрију.
Нагласак је на глобалним
сегментима ове привредне
области, тј. на обради сировина
и енергетике, затим на приказу
и анализи индустријске
производње у адекватним
подручјима света и Србије.
Циљ је да ученици добију
основне информације у овој
теми о најважнијим областима
привреде и да усвоје знања о
најзначајнијим производним
комплексима, како у свету тако
и у Србији.
− Циљ је упознавање ученика са
одликама,поделом и
размештајем индустрије у свету
и Србији
150
индустрије у недовољно
развијеним земљама. Недовољно
развијене земље-велики несклад
између богатства у сировинама и
ниског нивоа економске
развијености. Рударско-индустијске
области Азије, Африке и Латинске
Америке. Тешка индустрија
Србије. Енергетика, рударство,
металургија, машинска индустрија,
базична хемијска индустрија –
развој, значај и територијални
размештај. Лака индустрија
Србије. Лака хемијска, текстилна,
прехрамбена, графичка индустрија.
Значај и теротиријални размештај.
151
VII ПРОМЕТ У СВЕТУ
И СРБИЈИ
− Услови и фактори развоја
саобраћаја. Фактори развоја и
подела саобраћаја. Основи
географски елементи саобраћаја.
Значај и функције саобраћаја.
Саобраћајне гране и њихов
територијални размештај у свету.
Копнени, водени, ваздушни
саобраћај. Основна обележја
савремених комуникација и
информатике у свету и Србији.
Развој, значај, структура и
територијални размештај. Саобраћај
Србије. Развој, структура (гране),
обим и територијални размештај,
промета робе и путника. Спољна
трговина у свету. Обим, структура
и територијални размештај трговине.
Главни токови робе. Унутрашња и
спољна трговина Србије. Обим,
структура, значај и територијални
размештај. Основне економскогеографске одлике туризма у свету
и Србији. Фактори развоја, обим,
структура, територијални размештај
туристичког промета.
10 (7+3)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− У овој теми обрађене су
терцијалне привредне
делатности. Дате су улога,
значај и најважнија обележја
савременог саобраћаја у свету и
Србији. Посебно треба истаћи
саобраћајни значај наше земље
на раскрсници међународних
путева, значај изградњи брзих
пруга и развоја осталих грана
саобраћаја у Србији. Анализом
обима, структуре и робних
токова у светској трговини трба
сагледати велику повезаност и
међузависност појединих
делова света међу собом.
− Циљ је упознавање ученика са
одликама, поделом и
размештајем промета у свету и
Србији
152
VIII ВАЖНЕ
ГЕОГРАФСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА
− Савремена политичка карта света.
Формирање политичке карте света.
Глобални геополитички проблем.
Балкански геополитички чвор.
Основне одлике економског
развоја и интеграционих процеса у
свету. Неравномерни развој –
основна противречност савременог
света. Интеграциони процес и главне
међународне економске и
политичко-географске организације
у свету. Основне карактеристике
„новог светског поретка“. Место и
улога Србије у систему светске
привреде. Положај и значај Србије
на светском тржишту. Могућности
Србије за укључивање у
међународну поделу рада. Основне
економско-географске
карактеристике и проблеми
Републике Србије. Основни
фактори привређивања. Структура и
рејонизација привреде.
6 (4+2)
Монолошкодијалошка;
Дијалошко
демостративна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални и
индивидуални
− У овој теми је извршена
синтеза пређеног градива и
повезивање економске
политичке и геополитичке
карактеристике и односа у
свету. Посебно су обрађена
места и улога Србије у светској
привреди и економскогеографским карактеристикама
Србије.
− Циљ је упознавање ученика са
специфичностима савременог
света које је захваћено
процесом глобализације и у
којем Србија треба да пронађе
своје место
− Исход свих тема и свих
наставних јединица поступно
увођење ученика у сложене
економско-географске појмове
јер се ученици са многим од
њих први пут сусрећу у овој
фази образовања и васпитања.
То показује да је потребна корелација са програмом
географије у основној школи и
ко-релација са наставним
предметима у економској
школи који на одговарајући
начин обрађују привреду света
и Србије.
153
154
Грађанско васпитање
Разред: II / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 36
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за
компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима,
поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Задаци предмета:
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
− стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини
права;
− усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
− развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
− јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
− разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
− јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
− разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;
− узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;
− овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
− разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;
− унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора
релеватних за живот у демократском друштву;
− унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
− унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.
155
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
ВРСТЕ ПРАВА И
ОДНОСИ МЕЂУ
ПРАВИМА
−
−
−
−
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Потребе и права
Права и правила у учионици
Права и закони
Међународни документи о заштити
права: Универзална декларација о
људским правима и Конвенција о
правима детета...
− Права и вредности
6
−
−
−
−
−
4
Врсте права
Односи међу правима
Сукоб права
Дечја и људска права
Познавање Конвенције и
заступљеност права штампи
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
ИСХОДИ
− уочавање разлике између
потребе и права
− разумевање односа између права
и закона
− зна основне информације о
Конвенцији о правима детета
− схвата однос између права и
вредности
− зна врсте права и однос међу
правима
− схвата могуће начине решавања
ситуација у којима долази до
сукоба права
− препознаје чланке у којима се
говори о људским и дечијим
правима
156
ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТИ
− Одговорности одраслих I II
− Одговорности деце
− Задаци за вежбање: Права и правила
у учионици II
4
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
КРШЕЊЕ И
ЗАШТИТА ПРАВА
− Кршење права детета
− Заштита права детета
4
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
− уочавање постојања
одговорности свих одраслих за
поштовање права деце и младих;
− упознавање различитих типова
одговорности одраслих;
− разумевање повезаности
одговорности за поштовање
права детета и улоге коју
одрасли има (специфичности
одговорности родитеља,
наставника, запослених у
медијима, запослених у државним органима...);
− разумевање начина
распоређивања одговорности
међу различи-тим категоријама
одраслих.
− развијање свести о личној
одговорности за остваривање
својих и поштовање права
других;
− утврђује неопходна права и
правила у учионици
− препознавање начина кршења
дечијих права
− схвата начине заштите дечијих
права
рад у паровима
групни рад
индивидуални
комбиновани
рад
157
ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА
У КОРИСТ ПРАВА
−
−
−
−
−
−
−
−
Сагледавање промена
Партиципација у школи I и II
Избор проблема I и II
Како решити проблем I и II
Израда плана акције I и II
Анализа могућих ефеката акције
Приказ и анализа групних радова
Планирање и извођење акције –
акција по избору ученика
− Завршни анализа акција/планова и
резимирање и евалуација наставе
целог предмета
18
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− разумевање сопствених
могућности за стварање промена
и утицање на будућност;
− освешћивање и развијање
спремности да се преузме лична
одговорност и да се ангажује у
решавању проблема деце и
младих.
− развијање спремности и умећа да
се сопствена знања, вештине,
могућности и намере узимају у
обзир при доношењу одлука о
властитим активностима.
− развијање способности за
анализирање стања дечјих права;
− развијање осетљивости за стање
дечјих права
− развијање активног става и
спремности за ангажовање у
акцијама у корист дечјих права;
− упознавање са различитим
начинима индивидуалног и
групног деловања у корист
дечјих права.
− стицање знања о техникама
ефикасног планирања акција;
− развијање вештина планирања
акција;
− подстицање иницијативности у
покретању и вођењу акција.
158
Верска настава
Разред: II / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 36
Циљеви предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
Задаци предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
159
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
ВЕРА У БОГА У
СТАРОМ
И У НОВОМ ЗАВЕТУ
− вера уСтаром завету
− вера у новом завету
4 (2 + 2 )
монолошка
дијалошка
− савладавање
старозаветне и
новозаветне вере
БОГ-СВЕТА ТРОЈИЦА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
један је Бог Отац
конкретна личност
библијска сведочанства
богословско објашњење
Исус Христос Син Божији
библијско сведочанство
сотириолошки значај
антрополошки значај
Свети Дух Треће лице Св.Тројице
улога Св.Духа у икономији
Тумачење вере у Св. Тројицу
као једног Бога
13 (7+ 6 )
монолошка
дијалошка
− савладавање
вере у Свету Тројицу
као једног Бога
БИЋЕ;ЈЕДИНСТВО
МНОШТВО
−
−
−
−
старојелинско
философско схватање
бића
јединство и мноштво
4(2+2)
монолошка
дијалошка
− појам бића
− појам јединства
− појам мноштва
5 (3 + 2 )
монолошка
дијалошка
− појам личности
− личност Бога Оца
ЛИЧНОСТ
− личност Оца јесте узрок
− постојања Божанске природе
− личност и индивидуа
160
ХРИШЋАНСТВО И
ЦРКВА
−
−
−
−
−
−
истина као заједница
заједница будућег века
православно учење о цркви
православна иконографија
религија или црква
црква као будуће цараство
9 (7 + 2 )
монолошка
дијалошка
−
−
−
−
−
−
−
појам заједнице
појам будући век
иконографија
есхатологија
појам религија
појам црква
будуће царство
161
162
Трећи разред
163
164
Српски језик и књижевност
Разред: III / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне
писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање
за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова,
књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и
васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци предмета:
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
− овладају знањима о српском књижевном језику;
− стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења,
образовања и интелектуалног развоја;
− поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других
народа;
− унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности).
Ученици треба да:
− упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
− негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним
књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
− развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан
начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;
− усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
− оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова
агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;
− подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом; развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
165
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
КЊИЖЕВНОСТ
(МОДЕРНА И
АВАНГАРДА,
ЛЕКТИРА)
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Појам, особености, значај и главни
представници модерне (парнасизам,
импресионизам, симболизам) и авангарде;
Ш. Бодлер: Албатрос, Избор из поезије фр.
модерниста- Верлен, Рембо, Маларме, А.
Чехов: Ујка Вања; Б. Поповић: предговор
Антологији новије српске лирике; Српска
модерна; Шантић, Дучић, Ракић,
Пандуровић, Дис (избор из лирике); И.
Андрић: На Дрини ћуприја; Б. Станковић:
Коштана, Нечиста крв; М. Црњански:
Сеобе; Суматра; П. Кочић: Мрачајски
прото; Е. Хемингвеј: Старац и море; М.
Бојић: Плава гробница; Р. Петровић. Људи
говоре; И. Секулић: Госпа Нола; М.
Крлежа: Господа Глембајеви;
Д. Максимовић: Тражим помиловање;
Лорка: Романса месечарка; Тагоре:
Градинар; М. Настасијевић: Туга у камену;
Мајаковски: Облак у панталонама.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
68 (52+16)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошки и
дијалошки
метод;
фронтални,
индивидуални
и групни рад;
анализа текста
ИСХОДИ
− Ученик дефинише и временски
одређује појам и појаву
Модерне у европској
књижевности, јасно разликује
одлике и особености
реалистичке књижевности и
супротставља их модерним
тенденцијама, зна да издвоји
карактеристике сваког правца
понаособ и да наведе главне
представнике, уочава
симболистичке елементе у
датим примерима из светске
лирике, дефинише нове књ.теоријске појмове-синестезија,
синегдоха, звучна експресија,
јасно излаже биграфске
податке, дело и значај највећих
српских песника Модерне, зна
стихове по избору напамет.
− Ученик уме да понови садржај
задате лектире, да самостално
изложи своја запажања и
утиске о прочитаном делу и да
јасно одговори на задате
истраживачке задатке.
−
166
− Ученик препознаје
дезинтеграцију модерне у
стиховима Диса и
Пандуровића, дефинише појам
авангарде, наводи
представнике и време трајања.
− Уочава друштвено-историјски
контекст епохе. Ученик гради
свој естетски читалачки осећај
савладавајући задату лектиру.
Дефинише типове приповедања
и одлике модерног романа.
− Јасно уочава разлику у
психолошком начину
приказивања јунака романа у
односу на досадашња
читалачка искуства. Спреман је
да понови главни садржај
задате лектире и да изнесе свој
лични суд о прочитаном.
167
ЈЕЗИК
Основни појмови о извођењу речи;
Лексикологија (синонимија, хомонимија,
антонимија, полисемија); Лексика и
функционални стилови; основни појмови о
грађењу сложеница и полусложеница;
Дијалектизми, регионализми и архаизми;
Неологизми, жаргонизми, вулгаризми;
Лексичка синонимија и вишезначност речи;
речи из страних језика, префикси и суфикси
класичних језика; Основни појмови о
фразеологији; Синтаксичке јединице;
Синтагме-именичке, придевске, глаголске,
прилошке; Субјекатско-предикатска
конструкција; Транскрипција речи из
страних језика; Именичке синтагме.
16 (13 +3)
фронтални
облик рада;
монолошка и
дијалошка
метода; рад на
примерима и
тексту
− Ученик успешно наводи
примере синонимије,
хомонимије, антонимије и
полисемије и препознаје
наведене појмове у примерима
за вежбање; Уочава
различитост лексике у
примерима текстова написаним
различитим функционалним
стиловима;
− Ученик дефинише појмове и
наводи примере неологизама,
жаргонизама и вулгаризама.
− На задатим радним вежбањима
успешно препознаје именичке,
придевске, глаголске и
прилошке синтагме.
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
Анализе домаћих задатака; Израда
писмених задатака и њихова индивидуална
и колективна исправка; Самостална израда
есеја; Упознавање са основним облицима
публицистичког изражавања (вести, чланак,
извештај, интервју, коментар).
24 (5 +19)
фронтални и
индивидуални
облик рада,
рад на тексту,
самостално
писмено
изражавање,
дијалошки
метод, анализа
текста.
− Ученик самостално пише
домаће задатке након
претходних усмених анализа на
часу.
− Успешно се усмерава на задате
теме и уочава важност
писменог излагања тока мисли.
− Ради на једноставности стила,
уметничком обликовању
сопственог текста и изградњи
сопственог стилског печата.
− Прави разлику између
различитих видова новинарског
извештавања, проналази
примере у доступној штампи и
путем интернета.
168
Енглески језик
Разред: III / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви и задаци предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање
знања и умећа потребних у комуникацији на енглеском језику у усменом и писаном облику, у свакодневном животу и у пословном окружењу.
169
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ТЕМА
THE WORLD AHEAD
AMAZING ANIMALS
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Предвиђања за будућност, природне
катастрофе
− Планови у будућности, распореди,
прдвиђања, одлуке (going to, will,
present continuous, present simple)
− Читање текста, прављење
презентација
− Писање летака
− Свет животиња
− Употреба условнх реченица, њихово
разликовање
− Разговор о вероватноћи
− Хватање бележака у току слушања
диска
− Писање есеја у којима се изражава
лично мишљење
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ИСХОДИ
− Способност коришћења
граматичких конструкција за
изражавање будућности у
говору и писању
− Коришћење фонда речи
− везаног за природне катастрофе
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
− Способност коришћења
условних реченица у
свакодневном говору и
сложеним текстовима
− Способност бележења
најбитнијих информација у
току слушања диска
− Способност писања сложеног
есеја у коме се изражава
мишљење, разумевање
сложених реченичних
конструкција, њихова употреба
и поштовање правила правила
правописа
170
SUCCESS!
− Успех, начини достизања успеха,
постигнућа, посао и образовање
− Трећи кондиционал
− Конструкције I wish, if only
− Давање савета
− Попуњавање пријаве за неки посао
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
TAKING A BREAK
− утовања, летовања, одмор
− Пасив
− Слушање и интерпретација
статистичких података
− Опис места
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
− Способност комуникације о
успеху и шта за ученика
представља успех
− Овладавање вокабулара,
везаног за успех
− Употреба трећег кондиционала
за нереалне ситуације
− Способност попуњавања
пријаве
− Успешно коришћење
вокабулара везаног за путовања
,летовања, превозна средства
− Употреба пасива у сложеним
писаним текстовима и усменом
говору
− Коришћење придева за
описивање неких места
171
TO ERR IS HUMAN
− Посао и школа
− Индиректан говор
− Описивање ситуација које се
дешавају на слици
− Препричавање дијалога
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
− Успешно коришћење
вокабулара везног за посао и
школу
− Коришћење индиректног
говора у препричавању туђих
речи
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
MYSTERIES
− Мистерије
− Претпоставке о неким догађајима
− Модални глаголи који се користе за
предвиђање
− Описивање атмосфере
− Причање приче
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
− Успешно коришћење модалних
глагола за претпоставке и
нагађања
− Способност причања приче и
дочаравања атмосфере уз
ефектну употребу одређених
придева
172
THE BODY
BEAUTIFUL
−
−
−
−
−
Изглед тела, лепота, спољашњост
Члнови
Конструкција have something done
Описивање личности
Идентификовање типа текста
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
IT’S SHOWTIME!
−
−
−
−
Култура, забава
Индиректна питања
Учествовање у разговору
Опис филма
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
− Способност коришћења што
више придева за описивање
личности
− Успешно коришћење
гаматичких конструкција када
желимо да кажемо да нам је
неко пружио услугу
− Способност описивања
културних догађаја у усменој и
писаној форми, као и анализа
филмова у конверзацији са
више особа
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
173
GAME OVER
THE HARD SELL
− Игрице, спортови
− Прилошке одредбе за количину
− Possessive’s и of да изразе
припадност
− Понуде и одговори на понуде
− Писање есеја у којима се изражава
мишљење
− Рекламирање хране, њена продаја,
куповина и услуге
− Употреба предлога и глаголских
шема
− Одговарање на жалбе, колокације
− Писање жалбе
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
− Употреба вокабулара везаног за
игрице и спортове
− способност писања сложених
есеја за изражавање мишљења,
разумевање сложених
реченичних конструкција и
употреба присвојног ‘s за
припадност у усменом говору и
писаним текстовима
− Способност разумевања
реклама о храни
− Могућност писања писма у
форми жалбе уз одговарајући
вокабулар
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
174
Социологија
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено друштво и успешније
остварили своју улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална знања о друштвеним појавама, структури, развоју и
противуречностима савременог друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном
мултикултуралном друштву.
Задаци предмета:
Задаци наставе социологије су да ученици:
− овладају основним знањима о начину повезаности појединца, друштва и културе;
− унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и друштвеним институцијама;
− развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у демократски уређеном и хуманом друштву;
− усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним (универзалним) вредностима правде, истине, слободе,
поштења и личне одговорности;
− развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и очувања националне и светске културне баштине;
− унапреде и прошире општу културу;
− јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, образовних, родних, класних, етничких, глобалних...);
− развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених проблема;
− унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе критички однос према њима;
− унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става;
− унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада).
175
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА
ТЕМА
СОЦИОЛОШКИ
ПРИСТУП ДРУШТВУ
ДРУШТВЕНА
СТРУКТУРА И
ДРУШТВЕНЕ
ПРОМЕНЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Одређење предмета и метода
социологије
− Модерно и савремено друштво
− Настанак социологије
− Појединац, култура и друштво
− Друштвена структура и систем:
групе, организације, институције
− Друштвена струкгура и систем:
стратификација, покретљивост
− Друштвена структура и систем:
друштвене улоге, друштвени
положаји, моћ, углед
− Друштвене неједнакости
− Друштвене промене и развој
− Друштво и становништво
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
9 (6+3)
монолошки
дијалошки
комбиновани
фронтални
22 (13+9)
монолошки
дијалошки
комбиновани
хеуристички
приступ
рад у паровима
групна
искусија
фронтални
ИСХОДИ
− да ученици разумеју
специфичност социолошког
приступа друштву,
− да уоче сличности и разлике
социолошких оријентација и
ниво њихове применљивости
− да усвоје појмове вредности,
норми, идентитета и
социјализације и уоче њихов
значај у формирању
друштвеног и личног
идентитета појединаца
− разумевање друштвене
структуре и друштвених
промена у савременом друштву
− разумети исход, узрок
настанка, суштину и значај
најзначајнијих друштвених
група
− схватање појма раслојавања,
− зна основне карактеристике
хоризонталне и вертикалне
покретљивости
− уочавање односа и главних
извора моћи
− разумевање узрока, облика и
нивоа друштвене неједнакости
176
− разумевање социјалних и
историјских извора друштвене
неједнакости
− развијање става о врстама,
квалитету и последицама
друштвених промена у нашем
друштву
− разумевање властитог положаја
унутар социјалне структуре
− усвајање знања о друштвеној
покретљивости и популационој
политици
ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНОГ
ЖИВОТА
−
−
−
−
−
−
−
−
Сфера рада
Економски аспекти друштва
Култура
Религија
Политика
Етнички аспекти друштва
Идеологија
Породица
21 (12+9)
монолошки
дијалошки
комбиновани
хеуристички
приступ
рад у паровима
групна
дискусија
фронтални
− схватање појма и проблема
каузалитета поделе рада у
друштву
− разумевање појма, проблема,
значаја, места, улоге и
функције културе у друштву
− уочавање смисла и значаја
друштвених група и заједница религијских, политничких,
етничких, породичних,
идеолошких
− схватање настанка религије и
религијског мишљења
− идентификује монотеистичке
религије и њихове основне
карактеристике
177
ПОЈАВЕ И
ПРОБЛЕМИ
САВРЕМЕНОГ
ДРУШТВА
−
−
−
−
−
−
Социјално-патолошке појаве
Друштво и простор
Еколошки проблеми
Глобализација
Млади у савременом друштву
12 (7+5)
монолошки
дијалошки
комбиновани
хеуристички
приступ
рад у паровима
групна
дискусија
фронтални
− разумети односе природе и
друштва, као и смисао места,
положаја и улоге човека у свету
и друштву
− разумети смисао и значај
заштите човекове животне
средине
− препознати и описати
карактеристике социјалнопатолошких појава
− разумети узроке и последице
социјално-патолошких појава
− схватање појма глобализације и
њених последица на живот у
савременом друштву
− развијање свести о положају
младих у савременом друштву
– њихов значај и улога
178
Физичко васпитање
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима,у повезаности са осталим васпитно-образовним
пордучјима,допринесе интегралном развоју личности ученика(когнитивном,афективном,моторичком),развоју моторичких
способности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења,навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима
живота и рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела(превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења(вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана, за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада
179
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
9 часова
(9 часова за
утврђивање)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
−
−
−
−
−
− Утврђивање психофизичког
− стања ученика на почетку и
крају школске године
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
− Техника трчања(спринтерско
трчање)
− Техника трчања дугих пруга
− Бацање кугле ротационом техником
− Скок у вис ,,фосбери`` техником
8 часова
(3 часова за
обраду и 5 часа
за утврђивање)
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког трчања,технику
бацања кугле и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ВРАТИЛО
-ГРЕДА
-РАЗБОЈ
− ПАРТЕР
− из упора за рукама премах одбочно
до предњег упора
− ВРАТИЛО
− узмах до упора,одривом од притке
саскок назад
− ГРЕДА
− комплекс елемената
− РАЗБОЈ
− замах у предњи упор,спуст у склек и
зањихом у склек
9часова
(4 за обраду и 5
за утврђивање)
− Ученици би требало овладати
наведеним моторичким
умењима.
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
−
−
−
−
180
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
,,забадање`` шут на гол
контра,полуконтра
финте,шут на гол
кретање у одбрани
зонске одбране 3:2:1; 3:3
ѕонске одбране 6:0; 5:1
10 часова
(3 за обраду и 7
за утврђивање)
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
за овај спорт.
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
скок-шут ,двокорак
контра,полуконтра
игра 1:1
игра 2:2
Баскет игра
полуконтра 2:1
полуконтра 3:2
зонске одбране 2:1:2; 2:3; 1:3:1
игра на два коша
12 часова
(4 часова за
обраду и 8 за
утврђивање)
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
за овај спорт.
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
прсти, чекић, сервис
сервис, смеч-сервис
блок, двојни блок
игра у пољу
смечирање,пенали
смечирање иза линије напада
улога техничара, ,,кување``
игра
12 часова
(6 часова за
обраду и 6 за
утврђивање)
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
181
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
10 часова
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
за овај спорт.
182
Математика
Разред: III / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
као и за успешно настављање образовања. Развијање менталне способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
Стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа
Стицање опште математичке културе и схватење места и значаја математике у процесу цивилизације
Оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује
Допринос формирању и развијању научног погледа на свет
Допринос радном и политехничком образовању ученика
Развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције
Допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за
самосталан за рад, критичност
− Даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања
183
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
ТЕМА
I ПОЛИЕДРИ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Површина многоугао, троугао,
паралелограм, трапез и шестоугао.
− Призма, равни пресеци, квадар и
коцка, површина и запремина.
− Пирамида, површина и запремина,
зарубљена пирамида, површина и
запремина, правилни полиедри,
Ојлерова теорема.
13 (4+9)
II ОБРТНА ТЕЛА
− Круг, делови круга, ваљак, површина
и зашремина, купа, површина и
запремина, зарубљена купа
површина и запремина. Сфере и
њени пресеци. Површина лопте,
калоте и појаса. Површина и
запремине тела насталих ротацијом.
20 (6+14)
− Израчуна површину и
запремину ваљка, купе,
зарубљене купе и лопте.
III АНАЛИТИЧКА
ГЕОМЕТРИЈА
− Аналитика, растојање, подела, дужи.
Права, разни облици праве,
коенфицијент правца. Угао између
две праве, услов паралелности и
нормалности. Растојање тачака
праве. Аналитичка права. Аналитика
тачке и праве. Кружница, кружница
и права, елипса, елипса и права,
хипербола, хипербола и права.
Паробола, парабола и права.
31 (8+23)
− Израчуна растојање две тачке;
обим троугла, површину
троугла и подели дуж у датој
размери.
− Разликује општи облик
једначине праве од
експлицитног и преведе један
запис у други.
− одреди једначину праве
одређену датом тачком и
коинфицијентом правца.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
− Израчуна обим и површину
фигура у равни.
− Разликује правилне полиједре.
− Израчуна површину и
запремину призме, пирамиде и
зарубљене пирамиде.
184
− Примени услов паралелености
и услов нормалности. Одреди
положај кружнице у
кооридинатном систему и
положај праве у односу на
кружницу.
− Исто за елипсу, параболу и
хиперболу.
IV ЛИНЕАРНО
ПРОГРАМИРАЊЕ
V НИЗОВИ
VI ЕЛЕМЕНТИ
ПРИВРЕДНЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ
МАТЕМАТИКЕ
− Линеарно програмирање.
Транспарентни проблем. Налажење
екстремне вредности на конвексном
полигону.
8 (2+6)
− Примени Гаусов логаритам на
решавање система једначине.
− Бројни низ, својства. Гранична
вредност низа. Аритметички низ.
Геометријски низ. Бесконачни
геометријски низ.
12 (4+8)
− Препозна низ и да га настави.
Препозна А низ и објасни шта
су латинично m,d, Sm.
− Геометријски низ и објасни
шта су n, q и израчуна sm.
− Прост каматни рачун. Каматни број
и каматни кључ. Сложени каматни
рачун. Крајна и почетна вредност.
Број периода. Каматна стопа. Рачун
улога почетком или крајем периода.
Улог, стопа и време. Рачун ренте.
Број исплата. Каматна стопа. Низови
и примене на СКР. Рачун, улога и
ренте.
24 (5+19)
− Примени прост каматни рачун.
Примени сложени каматни
рачун.
− Покаже разлику између
простог и сложеног каматног
рачуна.
− Објасни појам ручуна улога.
− Објасни појам рачуна ренте и
када се он употребљава.
185
186
Основи економије
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Упознавање ученика са основним појмовима о привредном животу и о економским наукама који се њима баве. Стицање знања о друштвеној
производњи, показатељи услова и резултата производње, као и односима и правилностима робног система привређивања и функционисања
тржишта. Стицање знања о карактеристикама и правилностима репродукције робног произвођача. Упознавање ученика са основим облицама
пласмана капитала и дохоцима који се јављају по основу тих пласмана. Упознавање са основним карактеристикама процеса репродукције у
савременом друштву.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
ослобађање ученика за разумевање услова настанка економских наука
упознавање са предметом изучавања политичке економије
савладавање основних појмова о друштвеној производњи
овладавање сазнањима о основним појмовима и законитостима робне производње
оспособљавање ученика за разумевање природе робног произвођача, неопходних услова и процеса његовог репродуковања
стицање знања о расподели националног дохотка у савременој робној привреди као и основним облицима капитала и дохоцима који се
присвајају по основу њих
− стицање знања о основним карактерстикама процеса друштвене репродукције као и о основним питањима друштвено-економског
карактера привреде прелазног периода.
187
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
I ПРЕДМЕТ
ИЗУЧАВАЊА
НАЦИОНАЛНЕ
ЕКОНОМИЈЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Шта изучава национална економија
− Улога спољног фактора у
националној економији
− Однос између макро и микро
економских дисциплина
− Предмет изучавања националне
економије
4 (3+1)
− Циљ ове теме је да ученици
схвате шта изучава национална
економија и њену улогу и
односе са другим економским
дисциплинама.
II ПРИВРЕДНИ
РАЗВОЈ
−
−
−
−
Појам привредног развоја
Чиниоци привредног развоја
Степен привредног развоја
Друштвени производ и национални
доходак
− Фактори раста друштвеног
производа
8 (5+3)
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам привредног
развоја, степен и улогу
друштвеног производа.
III ПРИВРЕДНИ
РАЗВОЈ СЦГ
− Динамика привредног развоја
Југославије- Развојни токови СФРЈ
− Развојни токови СФРЈ
− Промена у структури друштвеног
производа- структура привреде
између 2 светска рата
− Промена у структури друштвеног
производа Југословенске привреде
после другог светског рата
6 (4+2)
− Циљ ове теме је да ученици
схвате улогу привредног
развоја наше земље, развојне
токове, промене у структури
друштвених производа између
два рата, а нарочито промене
после Другог светског рата.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
188
IV РАЗВОЈ
ПРИВРЕДНИХ
СЕКТОРА СЦГ (13)
V РАЗВОЈНА
ПОЛИТИКА И
ИНВЕСТИЦИЈЕ (6)
VI ПРИВРЕДНИ
СИСТЕМ (6)
− Основне карактеристике
индустријског развоја
− Индустријализација као основни
метод привредног развоја
− Грански и регионални размештај
индустрије
− Основне карактеристике развоја
пољопривреде
− Појам и специфичност
пољопривреде
− Мере аграрне политике
− Основне карактеристике развоја
саобраћаја
− Развој трговине
− Регионални развој Југославије
−
− Појам, врсте и функције инвестиције
− Структура инвестиција
− Основна обележја инвестиционе
политике у Југославији
− Развојна политика и инвестиција
13 (9+4)
− Циљ ове теме је да ученици
схвате основне карактеристике
индустријског развоја, грански
и регионални размештај, улогу
и значај пољопривреде, улогу и
значај саобраћаја и трговине.
6 (3+3)
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам, врсте и функције
инвестиција и њену улогу у
политици наше земље.
− Појам и карактеристике привредног
система
− Подручја и компоненте привредног
система
− Развој привредног система у
социалистичкој Југославији
− Привредни систем савезне
Републике Југославије
− Привредни систем
6 (4+2)
− Циљ ове теме је да ученици
схвате карактеристике
привредног система у нашој
земљи.
189
VII ПРЕТПОСТАВКЕ
РАЗВОЈА СЦГ (14)
− Величине и развојне претпоставке
Државне заједнице СЦГ
− Становништво и радна снага као
фактор привредног развоја
− Обим, динамика и структура
становништва СЦГ
− Привредни ресурси и услови
− Енергетски извори и минерална
богатства
− Капитал и тржиште капитала
− Производни фондови привреде
− Инстритуционалне претпоставке
развоја државне заједнице СЦГ
− Претпоставке развоја Државне
заједнице СЦГ
14 (8+6)
− Циљ ове теме је да ученици
схвате улогу демогеографских
фактора на привредни развој
наше земље који је у
непосредној вези са основним
енергетским изворима и
минералним богатствима.
VIII ЕКОНОМСКА
ПОЛИТИКА (4)
− Појам и елементи економске
политике
− Врсте економске политике
− Економска политика на територији
Државне заједнице СЦГ
4 (3+1)
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам и елементе
економске политике наше
земље.
−
−
−
−
4 (3+1)
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам и значај животног
стандарда, социјалну политику
и њен развој.
4 (3+1)
− Циљ ове теме је да ученици
схвате промену привреде и
њене приоритете.
IX СОЦИЈАЛНИ
РАЗВОЈ И
ПОЛИТИКА (4)
X АКТУЕЛНИ
ПРОБЛЕМИ И
ПРИОРИТЕТИ
ПРИВРЕДНОГ
РАЗВОЈА (4)
Појам и значај животног стандарда
Животни стандард у Југославији
Социјална политика
Социјални развој и политика
− Транзиција привреде СЦГ
− Промена привредне структуре
− Приоритети привредног развоја СЦГ
(реферати)
190
XI ПРИВРЕДА ПОСЛЕ
ДЕМОКРАТСКИХ
ПРОМЕНА, СТАЊЕ,
ПРОБЛЕМИ И
ПЕРСПЕКТИВЕ (3)
− Стање, проблеми и перспектива
привреде наше, после демократских
промена
− Привреда после демократских
промена, стање, проблеми и
перспективе
3 (1+2)
− Циљ ове теме је да ученици
разумеју стање, проблеме и
перспективу наше земље, после
демократских промена
191
192
Пословна економија
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
193
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
ДЕФИНАСАЊЕ
УПРАВЉАЊА
− Уводни час
− Дефинисање управљања
2 (2 + 0)
ТЕОРИЈЕ И
КОНЦЕПТИ
УПРАВЉАЊА
− Класична теорија управљања
− Бихевиористичка теорија управљања
− Наука о управљању и савремени
приступ управљању
3 (3 + 0)
− Активности управљања
− Појам и садржај функције
планирања
− Начела планирања
− Начела планирања 2
− Методи планирања 1
− Методи планирања 2
− Анкетирање продаваца и потрошача
− Мрежно планирање
− План као инструмент планирања
− Класификација планова
15 (11 + 4)
АКТИВНОСТИ
УПРАВЉАЊА И
ПЛАНИРАЊЕ
ПОСЛОВАЊА И
РАЗВОЈА
ПРЕДУЗЕЋА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА
Монолошкодијалошка
Писани радови
Облици рада
ИСХОДИ
− Стицање основних знања о
важности управљања
предузећем.
− Упознавање ученика са
развојем начина управљања
кроз историју.
ФРОНТАЛНИ
Рад у пару
Индивидуални
− Упознавање ученика са
функцијом планирања и
начелима које треба поштовати
приликом прављења планова.
Стицање основних знања о
методама које се користи
приликом израде планова.
194
ОРГАНИЗОВАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА
− Дефинисање појма, садржина и
организација функције организовања
− Анализа и синтеза пословања
− Повезивање послова у радне задатке
− Груписање послова и формирање
радних јединица
− Методи департманизације – основни
методи
− Методи департманизације – помоћни
метод
− Појам, настанак и принципи
децентрализације управљања
− Процес организовања пословних
јединица 1
− Процес организовања пословних
јединица 2
− Својински облици организовања
привредних субјеката
− Интеграциони облици организовања
предузећа
15 (11 + 4)
ВОЂЕЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА
− Дефинисање комуникације и
комуникациони систем
− Дефинисање мотивације и теорије о
људским потребама
− Теорија процеса мотивације
− Дефинисање вођства као менаџерске
способности
− Ауторитет и стилови вођства
− Интегрисање радника и пословања
8 (6 + 2)
− Упознвање ученика са
организационом функцијом.
Стицање знања о значају
организације на остваривању
основног циља постојања
предузећа, као и о методама
које се користе приликом
организовања.
− Схватање ученика о начинима
управљања менаџера; њиховим
способностима и начинима на
које мотивишу запослене.
195
ОРГАНИЗАЦИОНО
ПОНАШАЊЕ И
КУЛТУРА
ПРЕДУЗЕЋА
− Дефинисање појма организационо
понашање
− Појам организационе културе и
организационе климе
− Кадровско попуњавање организације
− Поступак пријема радника
− Укључивање нових радника у
колектив
− Обучавање кадрова и напредовање
10 (6 + 4)
− Упознавање ученика са
организационим понашањем и
прихватање знања о
поступцима за пријем радника
у радни однос, као и о значају
њиховог усавршавања за
будуће пословање предузећа.
КОНТРОЛА
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
− Појам и значај контролисања
пословања предузећа
− Врсте контроле
− Процес контроле
− Организовање контроле
6 (4 + 2)
− Схватање ученика о значају
контроле, као и о процесу и
организацији контроле у
предузећу.
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
УПРАВЉАЊА
− Менаџер – носилац активности
управљања
− Диференцирање појмова:
предузетник, менаџер и лидер
− Знања и способности менаџера
− Награђивање менаџера
− Развој, обука и образовање менаџера
10 (8 + 2)
− Упознавање ученика са
појмовима: менаџер,
предузетник, лидер, као и о
њиховим способностима
196
Рачуноводство
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета рачуноводства је оспособљавање ученика да се стицањем знања из области рачуноводства, по завршеном школовању,
укључе у рад и обављање послова рачуноводствене функције као и да се даље школују и изучавају ову проблематику на факултетима и вишим
школама.
Задаци предмета:
Задаци наставе рачуноводства су:
− стицање знања о различитим облицима својине над средствима, као и различитим облицима организовања привредних субјеката, с обзиром
на начин вођења пословних књига и пословног извештавања;
− схватање улоге и значаја рачуноводствене функције у евидентирању пословних догађаја, планирању, контроли и анализи пословања
привредних субјекта;
− схватање неопходности рачно, уредног и правовременог пружања рачуноводствених информација и информација за пословно одлучивање,
као и за потребе екстерних корисника;
− схватање значаја и потребе правилног процењивања и исказивања биланса стања и биланса успеха;
− развијање смисла за чување, рационално коришћење и одговорност за средства којима се послује;
− оспособљавање ученика за повезивање стечених теоријско стручних знања са праксом конкретних привредних субјеката;
− методе које могу да се користе у извођењу практичне наставе су комбиноване, али се своде првенствено на самосталан рад ученика, уз
помоћ професора;
− при извођењу практичне наставе у блоку треба извршити корелацију с предметима струке;
− практична настава у блоку може да се организује у предузећу или школи.
197
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО
ТЕМА
I ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАЛИХА
ПРОЗВОДНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
II ЕВИДЕНЦИЈА
НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Набавка материјала по стварним
планским ценама
− Утрошак материјала (све методе
трошења)
− Обрачун и књижење одступање од
планских цена
− Набавка и утрошак ситног инвентара
и амбалаже
20 (7+13)
− Новчана средства на текућем рачуну,
новчана средства у благајни
− Девизни рачун
− Хартије од вредности (примљене)
16 (5+11)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
III ЕВИДЕНЦИЈА
ПОТРАЖИВАЊА
− Потраживање по основу продаје
− Обезвређена потраживања
− Друга потраживања
8 (3+5)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Ученици ће бити оспособљени
да евидентира набавку
материјала по стварним и
планским ценама као и
утрошак материјала и да
књижи одступање од пласких
цена.
− Да самостално евидентира
новчана средства на текућем
рачуну у благајни, да обавља
евиденцију девизних средстава
као и евиденцију хартија од
вредности.
− Да разуме појам потраживања
по основу продаје као и
евиденцију обезвређених
потраживања.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
198
IV ЕВИДЕНЦИЈА
ОБАВЕЗА
− Дугорочне обавезе
− Краткоочне финансијске обавезе,
обавезе из пословања
8 (3+5)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Да самостално књижи
дугорочне обавезе као и
краткорочне финансијске
обавезе.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
V ЕВИДЕНЦИЈА
КАПИТАЛА
− Карактеристике и структура
капитала
16 (4+12)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Да разуме карактеристике и
структуру капитала као и
евиденцију.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
VI ЕВИДЕНЦИЈА
РАСХОДА
VII ЕВИДЕНЦИЈА
ПРИХОДА
−
−
−
−
Материјални трошкови
Трошкови зарада и накнада
Трошкови амортизације
Трошкови производних услуга,
нематеријални трошкови, временска
разграничења трошкова
− Финансијски расходи
− Остали расходи
16 (7+9)
− Евиденција пословних прихода
− Евиденција финансијских прихода,
евиденција осталих прихода
− Временска разграничења прихода
16 (4+12)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Да самостално књижи
различите врсте трошкова као и
временска разграничења,
финансијске и остале расходе.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Да самостално књижи
различите врсте прихода као и
временска разграничења
прихода.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
199
VIII ЕВИДЕНЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ –
ИНТЕРНИ ОБРАЧУН
IX ЕВИДЕНЦИЈА
НЕДОВРШЕНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ
− Управљачко рачуноводство –
карактеристике, видови производње
− Класификација трошкова у оквиру
управљачког рачуновдства
− Калкулација – појам, врсте и методе
− Обрачун трошкова производње и
завршених учинака, израда
калкулације, књижење масовне и
серијске производње у погонском
књиговодству
− Књижење завршене производње по
оствареним и планским ценама
коштања уз обрачун одступања
− Евиденциј продаје готових
производа – обрачун и књижење
одступања
− Евиденција продаје готових
производа
− Промена вредности залиха
28 (11+17)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
4 (2+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Да разумеју појам управљачког
рачуноводства, класификацију
трошкова, обрачун трошкова
производње и калкулације као
и књижење масовне и серијске
производње у погонском
књиговодству.
− Да разуме и самостално обавља
евиденцију продаје готових
производа као и појам промене
вредности залиха
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
X УТВРЂИВАЊЕ И
РАСПОРЕЂИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА
− Структура биланса успеха; обрачун
и књижење резултата,
распоређивање резултата са
закључком конта стања
− Рачуноводствени извештаји
предузећа
12 (2+10)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Да разуме структуру биланса
успеха, да самостално књижи и
распорећује резултат
пословања као и да самостално
закључује конта стања.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
200
Статистика
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе статистике је стицање основних статистичких знања потребних за примену статистичких метода у пракси и за даље образовање.
Задаци предмета:
− Уочавање важности статистичких метода у праћењу и аналии пословања предузећа;
− Оспособљавање ученика за примену статистичких метода у праћењу економских појава на нивоу предузећа;
− Развијање представе о значају и употреби статистичких података, њиховој међусобној повезаности као и уочавање везе између статистике
и других наставних дисциплина;
− Развијање способности ученика за закључивање на темељима статистичких података;
− Развијање одговорног односа ученика према раду
201
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СТАТИСТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
УВОД У
СТАТИСТИКУ
− Уводни час
− Појам и задаци статистике
− Карактаристике и основе
статистичког медота
− Статстички поступак и организација
статстичке активности у нашој
земљи
4 (4 + 0)
СТАТСТИЧКО
ПОСМАТРАЊЕ
−
−
−
−
−
Припрема посматрања
Припрема посматрања
Припрема посматрања
Припрема посматрања
Планирање и организација
истраживања
− Снимање података и контрола
прикупљиних података
10 (6 + 4)
СРЕЂИВАЊЕ И
ГРУПИСАЊЕ
ПОДАТАКА
− Појам, сврха и фазе сређивања и
груписања
− Атрибутивне серије
− Нумеричке серије
− Пременске и просторне серије
− Технике обраде и сређивања
података
8 (5 + 3)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
Монолошкодијалошка
Писани радови
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
ИСХОДИ
− Упознавање са статистичким
методом, као научним методом
истраживања масовних појава.
− Упознавање са програмом и
организацијом статстичког
истраживања.
− Сврха сређивања и груписања
података статистичких серија.
202
ПРИКАЗИВАЊЕ
СТАТИСТИЧКИХ
ПОДАТАКА
−
−
−
−
−
−
−
−
Табеларно приказивање
Врсте табела
Линијски дијаграм
Површински дијаграми
Површински дијаграми
Површински дијаграми
Површински дијаграми
Пиктограми и картограми
17 (8 + 9)
− Могућности приказивања
статистичких података; табеле
у графулју прикази.
АНАЛИЗА
ПОДАТАКА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Аритметичка средина
Аритметичка средина
Модус
Медијана
Медијана
Геометријска средина
Хармонијска средина
Мере дисперзије
Мере дисперзије
Мере дисперзије
Базни и ланчани индекси
Показатељи односа
33 (15 + 18)
− Могућности обраде и анализе
статистичких података,
сређивање у статистичке серије
преко средњих вредности, мера
дисперзије, коефицијента
корелације и релативних
бројева, тумачење добијених
резултата.
203
204
Уставно и привредно право
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО је овладавање основним појмовима о држави и праву као нужном претпоставком за
усвајање посебних правних садржаја, стицање елемената политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађана, његовом учешћу
у вршењу власти и политичком животу уопште, као и стицање основних знања о привредном праву
Задаци предмета:
Задаци наставе уставног и привредног права су:
− проучавање суштине правне норме и њеног значаја;
− упознавање ученика са повезаношћу државе и права;
− развијање способности ученика за правилно примењивање правних норми уз савладавање радњи примене и тумачења права;
− упознавање ученика са основама правног система СРЈ;
− проучавање свих релативних појмова устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су
обухваћени садржином предмета;
− стицање општих представа о уређењу Југославије и Србије;
− упознавање уставних права и уставом и законом предвиђених инструмената и могућности учешћа грађана у вршењу власти и политичком
животу уопште;
− упознавање ученика са грађанским правом и суштином облигационих односа;
− проучавање најзначајнијих привредних уговора и хартија од вредности;
− оспособљавање ученика за закључивање и тумачење једноставних уговора;
− оспособљавање ученика за сналажење у свим врстама правних аката;
− развијање логичког мишљења.
205
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО
ТЕМА
I ГРАЂАНСКО
ПРАВО
II ГРАЂАНСКОПРАВНИ ОДНОСИ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Појам предмети и подела грађанског
права.
− Стварно право.
− Појам и подела ствари.
− Грађанско и стварно право.
Преговарање.
− Појам и врсте својине. Стицање
својине.
9 (6+3)
− Појам и елементи правног односа.
− Нaсатанак, мењање и престанак
радног односа.
− Појам и врсте правних послова.
− Грађанско-правни односи.
5 (3+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам и поделу
грађанског права (статусног,
стварног и облигационог) као и
појам и стицање својине
(оригинарни и деривативни).
− Циљ ове теме је да ученици
схвате субјекте правног односа
(физичка и правна лица);
дефинисање и поделу правних
послова.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
III ОБЛИГАЦИОНО
ПРАВО
− Појам и предмет облигација.
− Изори облигација.
− Врсте облигација.
4 (3+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају са предметом,
изворима и поделом
облигационо-правних односа.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
206
IV УГОВОРИ
V УГОВОР О
ПРОДАЈИ
VI УГОВОР О
ТРГОВИНСКОМ
ПОСРЕДОВАЊУ
− Појам и садржина уговора.
− Закључивање уговора.
− Одговорност за материјалне и
правне и правне недостатке ствари.
− Рокови.
− Престанак уговора. Уговори.
− Неважност уговора.
− Уговори – престанак и неважност.
14 (8+6)
− Појам и закључивање и битни
елементи уговора о продаји.
− Права и обавезе странака.
− Уговор о продаји.
− Израда уговора о продаји.
− Уговор о трговинском заступању.
Израда уговора о тргвониском
заступању.
5 (3+2)
− Уговор о трговинском посредовању.
3 (2+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици се
упознају са појмом и врстама
уговора, правима и обавезама
странака, форма и дејство
уговрних обавеза.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Као најчешћи уговор о робном
промету ученици се упознају са
правима и обавезама продавца
и купца предметом уговора,
ценом, плаћањима, роковима и
одговорношћу за неизвршење
уговорних обавеза.
− Циљ је да се ученици упознају
са правима и обавезама
налогодавца, посредника и
трећег лица.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
VII УГОВОР О
ТРГОВИНСКОМ
ЗАСТУПАЊУ
− Уговор о трговинском заступању
(заступништво).
− Елементи и израда уговора о
трговинском заступању.
4 (2+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају са појмом уговора о
трговинском заступању, врсте
трговинског заступања и
односима између странака.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
207
VIII УГОВОР О
КОМИСИОН
− Уговор о комисиону – елементи и
садржина.
− Уговор о комисиону права и обавезе.
Израда уговора о комисиону.
3 (2+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о правима и обавезама
уговорних страна из уговора о
комисиону.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
IX УГОВОР О
УСКЛАДИШТЕЊУ
− Уговор о ускладиштењу.
− Елементи уговора о ускладиштењу.
− Израда уговора о ускладиштењу.
4 (3+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
X УГОВОР О
ШПЕДИЦИЈИ
− Уговор о шпедицији.
− Израда уговора о шпедицији.
3 (2+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
XI УГОВОР О
ПРЕВОЗУ
− Уговор о превозу.
− Елементи уговора о превозу.
4 (2+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о складишту робе,
врстама складишта, уговору о
складиштењу као и правима и
обавезама уговорних страна из
уговора о ускладиштењу.
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о отпреми и допреми
робе од продавца до крајњег
купца и свим осталим
пословима који произилазе из
уговора о шпедицији.
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о превозу, односно
транспорту, робе од продавца
до крајњег корисника.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
208
XII УГОВОР О
ОСИГУРАЊУ
− Уговор о осигурању.
− Елементи уговора о осигурању.
− Израда уговора о осигурању.
4 (3+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о осигурању имовине
и лица, дефинисање и елементи
уговора о осигурању као и о
правима и обавезама уговарача.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
XIII ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ
− Појам и врсте хартије од вредности
(врсте и подела).
− Меница.
− Чек и деонице.
6 (4+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о хартијама од
вредности, врсте хартија од
вредности, издавање хартија од
вредности и о обавезама
уговорних страна.
209
211
Пословна информатика
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да ученицима пружи информатичка знања и навике које ће бити у функцији решавања проблема из предмета струке.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
оспособљавање ученика за табеларна израчунавања
оспособљавање ученика за обраду слика;
оспособљавање ученика за мултимедијалне презентације;
оспособљавање ученика за коришћење готових апликација;
оспособљавање ученика за самостални рад;
оспособљавање ученика за примену нових технологија.
213
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
СТАРТОВАЊЕ
ПРОГРАМА ЗА РАД
СА ТАБЕЛАМА
− Уводни час
− Изглед екрана, радна свеска, радни
листови, радно окружење
2 (2+0)
УНОС И БРИСАЊЕ
ПОДАТАКА
− Унос, измена, копирање и
премештање садржаја ћелије
− Брисање, замена и аутоматско
попуњавање ћелије
4 (2+2)
− Тражење и филтрирање података
2 (1+1)
− Проналази и издваја податке
− Сортирање и аутоматско сабирање
2 (1+1)
− Премешта податке по задатим
критеријумима
ПОПРАВЉАЊЕ
ИЗГЛЕДА ТАБЕЛЕ
− Форматирање: редова, колона и
ћелије
− Копирање формата
− Рад са блоковима података и
валидација података
8 (3+5)
− Уређује изгледа табеле са
задатим циљем да буде уредна
и читка
РАД СА РАДНИМ
ЛИСТОВИМА И
ПРОЗОРИМА
− Операције са радним листовима и
деловима екрана
2 (1+1)
− Користи делове екрана и
преклапа их
КРЕТАЊЕ
СОРТИРАЊЕ И
АУТОМАТСКО
САБИРАЊЕ
МЕТОД РАДА:
Демонстрација
и практичан
рад
ИСХОДИ
ОБЛИК РАДА:
индивидуални
рад
− Да схвати значај овог програма
− Подешава радно окружење и
елементе радне свеске
− Користи наредбе за рад са
податком у ћелији
214
ФОРМУЛЕ И
ФУНКЦИЈЕ
− Адресирање ћелија
− Елементи израза: аргументи и
оператори
− Основне функције и њихово
коришћење
− Функције са условом
− Функције са условом и коришћење
логичких оператора
− Међузбирови и остале функције
16 (6+10)
− Научи да користи основне
функције у програму и њихово
аутоматско прерачунавање
РАД СА
ГРАФИКОНИМА
− Типови графикона и њихово
коришћење
− Израда и форматирање графикона
−
− Подешавање параметара стране
(FILE/PAGE SETUP..)
− Прелом стране, преглед пре штампе
и штампање
8 (2+6 )
− Да графички прикаже податке
4 (2+2 )
− Да уреди страну са табелом
НАПРЕДНИ РАД СА
ТАБЕЛАМА
− Коришћње образаца за унос
података
− Напредно филтрирање података
− Изведене табеле и дијаграми
− Алати за испитивање формула
8 (4+4)
− Додатне могућности програма
и увод у базе
СКЕНЕР,
ДИГИТАЛНИ
АПАРАТ И КАМЕРА
КАО ИЗВОР
ПОДАТАКА
− Коришћење скенера, дигиталног
апарата и камере
2 (1+1)
− Да повеже и унесе податке,
слику из дигиталног апарата,
камере и других спољних
медијума
ОСНОВНИ
АТРИБУТИ СЛИКЕ
− Величина слике и формат слике
− Атрибути слике: осветљеност,
осветљај, ротација, негатив
4 (2+2 )
− Да научи основне елементе
слике и њихову корекцију
ШТАМПАЊЕ
215
III ИЗРАДА
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
− Објашњење појмова: објекат и слајд
− Изглед екрана и основни елементи
слајда
− Уређивање изгледа слајда: позадине
и садржине
− Промена редоследа слајдова и
њихова транзиција
− Анимација слајдова и ефекти
прелаза између слајдова
− Снимање презентације и њена
штампа
10 (6+4)
− Да научи да направи
презентацију, и да је направи и
презентује неки економски
проблем
216
Монетарна економија и банкарство
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Cilj nastave predmeta monetarna ekonomija i bankarstvo je sticanje potrebnih znanja iz naučne oblasti monetarne ekonomije, bankarstva, kreditnog sistema,
finansijskog tržišta i finansijskih berzi.
Задаци предмета:
-
упознвање суштине, улоге и значај монетарних финансија односно монетарне економије, банака, кредитног система и финансијског
тржишта;
упознавање са суштином новца и монетарно-кредитном политиком, суштином банака, банкарског пословања и врстом банкарских послова,
кредитирањем и врстама кредита, функционисањем финансијског тржишта и берзи;
упознавање ученика са основном организацијом и управљачким процесима у банкама;
развијање код ученика креативности, предузимљивости, комуникативности и систематичности у раду;
упознавање ученика са савременим кретањима у предметној материји и потребом перманентног образовања у струци;
оспособљавање ученика за самостално коришћење одговарајуће стручне литературе из предметне материје и повезивање стечених знања са
праксом;
217
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
ТЕМА
ФИНАНСИЈЕ И
МОНЕТАРНА
ЕКОНОМИЈА
НОВАЦ И НОВЧАНИ
СИСТЕМ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Финансије као посебна научна
дисциплина
− Основна подела финансијамонетарне финансије, фискална
политика
− Основна подела финансијабанкарство, пословне финансије
− Основна подела финансијамедјународне финансије, осигурање
9 (5+4)
− Настанак и развој новца
− Функције новца
− Вредност новца, промена вредности
новца и монетарна равнотежа
− Новчана маса
− Креирање новчане масе
− Примарни новац
− Монетарно-кредитна
мултипликација
− Кредитни потенцијал пословних
банака
− Кредитна мултипликација
− Појам кредита и кредитирања
17 (10+7)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
решавање
проблемахеуристички
приступ
ИСХОДИ
− Упознавање суштине, улоге и
значај монетарних финансија
односно монетарне економије,
фискалне економије,
банкарства, пословних
финансија, медјународних
финансија и осигурања
− Упознавање са суштином новца
и монетарно-кредитном
политиком, суштином банака,
банкарског пословања и врстом
банкарских послова,
кредитирањем и врстама
кредита
218
ФИНАНСИЈСКИ
СИСТЕМ И
МОНЕТАРНОКРЕДИТНА
ПОЛИТИКА
− Монетарно-кредитни систем
− Циљеви и задаци монетарне
политике
4 (2+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
− Развијање код ученика
креативности,
предузимљивости,
комуникативности и
систематичности у раду
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
ФИНАНСИЈСКА
ФУНКЦИЈА И
ФИНАНСИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Финансијска функција предузећа
Финансијски послови предузећа
Функције пословних финансија
Финансијско пословање предузећа
Финансијска политика предузећа
Фактори и принципи финансијске
политике
Финансијско планирање и
финансијска анализа
Финансијско управљање и
одлучивање
Финансијски менаџмент
Финансијска тржишта
15 (9+6)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
− Упознавање ученика са
финансијским пословањем у
предузећу почев од
финансијских послова,
финансијске политике,
финансијског планирања и
анализе, финансијског
управљања и финансијског
менаџмента
219
ФИНАНСИЈСКА
ТРЖИШТА И БЕРЗЕ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Новчано тржиште
Девизно тржиште
Тржиште капитала
Хартије од вредности на
финансијском тржишту
Приноси и цене обвезница
Приноси и цене акција
Хартије од вредности у нашој земљи
Хартије од вредности на тржишту
капитала-акције
Хартије од вредности на тржишту
капитала-обвезнице
Хартије од вредности на тржишту
новца-благајнички запис
Хартије од вредности на тржишту
новца-цертификат о депозиту
Берзе
Функционисање берзе
Берзанско пословање
Берзе и берзанско пословање у нашој
земљи
27 (16+11)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
− Стицање потребних знања из
научне области финансијског
тржишта и финансијских берзи;
− Упознавање ученика са
савременим кретањима у
предметној материји и
употребом перманентног
образовања у струци.
220
Грађанско васпитање
Разред: III / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 36
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за
компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима,
поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Задаци предмета:
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
− стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини
права;
− усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
− развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
− јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
− разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
− јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
− разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;
− узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;
− овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
− разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;
− унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора
релеватних за живот у демократском друштву;
− унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
− унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.
221
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ТЕМА
ДЕМОКРАТИЈА И
ПОЛИТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Демократија и демократско
одлучивање
− Грађански живот, политика и власт
− Ограничена власт
− Подела власти
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
5
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО
− Појам грађанин/грађанка
− Грађани/грађанке и поштовање
закона (припрема за дебату и дебата)
− Упознавање са радом локалне власти
и самоуправе
− Грађанско и цивилно друштво
− Карактеристике цивилног друштва
− Однос цивилног друштва и државе
− Грађански активизам – за и против
(припрема за дебату и дебата)
9
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
ИСХОДИ
− усвајање појмова демократије и
политике, као предусловa
политичке партиципације
грађана.
− препознавање механизама
функционисања и институција
демократије, као и начина
контроле и ограничења власти
у демократском поретку.
− усвајање појма, карактеристика
и вредности грађанског
друштва.
− схватање односа државе и
грађанског друштва, појма
грађанина, као и значаја и
начин његовог учествовања у
политици.
222
ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА ПРАВА
И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ
ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ
−
−
−
−
Претпоставке грађанског друштва
Људска права
Грађани моје општине
Грађанска иницијатива
(формулисање, презентација и
анализа рада, формални предлог)
− Скупштина (припрема за заседање и
заседање)
− Удружење грађана (право на
самоорганизовање и упознавање са
радом локалних удружења грађана)
12
− планирање локалне акције :
− избор проблема, планирање,
прикупљање података, формулисање
проблема, циљева и задатака;
− план надгледања и оцена
успешности;
− одређивање циљних група, анализа
окружења и изградња подршке
− осмишљавање поруке и одабир
канала комуникације
− прикупљање средстава и план
активности
− припрема за јавну презентацију
− јавне презентације у школи
8
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− усвајање појма људских права,
и улоге грађана у залагању за
остваривање ових права
− схватање права на грађанску
иницијативу која омогућава
партиципацију грађана у
процесу доношења одлука и
право на самоорганизовање
грађана,
− упознавање с улогом
невладиних организација
− усвајање знања и развој
вештинеа које су неопходне за
решавање проблема, кроз
реализацију конкретних
локалних акција.
− израда јавне презентације
нацрта акција и резултата у
школи.
223
224
Верска настава
Разред: III / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 36
Циљеви предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
Задаци предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
225
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ТАЈНА ХРИСТОВА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
јединство бога и света
као циљ стварања
истинити бог и истинити човек
христово страдање и смрт као
последица првородног греха
васкрсење Христово
превазилажење смрти као
плод личне заједнице бога и
човека у Христу
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
11 (6 + 5)
монолошка
дијалошка
− појам јединства Бога и света
− схватање Божије и људске
природе у Христу
− појам Христовог страдања и
смрти
− Васкрсење као победа над
смрћу
ИСХОДИ
ИСУС КАО НОВИ
АДАМ
ЈЕДИНСТВО
ПРИРОДЕ
− Исус као нови Адам
− јединство природе у христу
4 (2+ 2)
монолошка
диалошка
− поређење Адама и Христа
− јединство света и Бога у
Христу
СВЕТИ ДУХ У
ЊЕГОВА
УЛОГА У СВЕТИМ
ТАЈНАМА
−
−
−
−
улога у сједињењу људи и
створене природе
св.дух у тајнама: крштење,
миропомазање, рукоположење
5 (3 + 2)
монолошка
диалошка
− схватање улоге Св.духа у
Цркви данас
ЛИТУРГИЈА,
ЦАРСТВО
БОЖИЈЕ
−
−
−
−
−
−
икона истинског постојања
заједничко дело Свете тројице
природна разлика али не и
одељеност између Бога и твари
апостолско пријемство у
контексту литургије
8 (4+4)
монолошка
диалошка
− схватање литургије као иконе
будућег постојања
− сва дела Свете заједничка
− поредак у цркви потиче од
Христа и апостола
226
ЕПИСКОПОСТАЛЕ СЛУЖБЕ У
ЦРКВИ
− икона Христова
− презвитери, ђакони, лаици
ЛИТУРГИЈА КАО
ИКОНА БУДУЋЕГ
ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ
− икона будућег века
− распеће и Васкрсење у
− православној иконографији
3 (2 + 1 )
4 (3 + 1)
монолошка
диалошка
− епископ представља Исуса
христа
− презвитери су наследници
апост.
− ђакони ученика апостолских
монолошка
диалошка
− схватање службе каква ће да
буде у будућности
− схватање Васксења и распећа
Христа
− сликање у православној
иконографији
227
228
Четврти разред
229
230
Српски језик и књижевност
Разред: VI / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 99
Циљеви предмета:
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне
писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање
за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова,
књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и
васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци предмета:
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
− овладају знањима о српском књижевном језику;
− стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења,
образовања и интелектуалног развоја;
− поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других
народа;
− унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем
књижевности). Ученици треба да:
− упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
− негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним
књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
− развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан
начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;
− усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
− оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова
агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;
− подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом; развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
231
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
1. САВРЕМЕНА
ПОЕЗИЈА
− Одлике савремене поезије;
− Избор из светске лирике 20. века
(Превер, Ахматова, Цветајева,
Бродски);
− Васко Попа: Манасија, Каленић
(избор из циклуса Списак);
− М. Павловић: Научите пјесан,
Реквијем;
− Д. Максимовић: Тражим
помиловање (избор);
− Б. Миљковић: Поезију ће сви писати;
− С. Раичковић: Камена успаванка
(избор).
14
фронтални и Ученик ће бити у стању да:
индивидуални;
монолошка и
− наведе обележја савремене
дијалошка
поезије
метода; рад на
− тумачи песничка дела износећи
тексту;
доживљаје, запажања и
анализа текста.
образложења о њима
− изведе закључак о
карактеристикама песничког
језика, мотивима и форми у
обрађеним песмама.
2. САВРЕМЕНА
ПРОЗА
− Структурни чиниоци прозног
књижевноуметничког дела и
типологија романа;
− Есеј.
− Исидора Секулић: О култури;
− И. Андрић:О причи и причању;
Приповетка. Б. Ћопић: Башта
сљезове боје (избор);
− Д. Киш: Енциклопедија мртвих;
− Борхес: Чекање;
− Роман. А. Ками: Странац;
− И. Андрић: Проклета авлија;
− В. Десница: прољећа Ивана Галеба
(одломак);
29
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
индивидуални,
аналитичкосинтетичка
анализа текста
− именује различите прозне врсте
− тумачи дело у складу са
његовим жанровским
особеностима
− интегрише лично искуство
током читања и тумачења дела
− вреднује дело износећи
аргументе
232
3. САВРЕМЕНА
ДРАМА
4. КЛАСИЦИ
СВЕТСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ
5. СИНТАКСА
−
−
−
−
М. Селимовић: Дервиш и смрт;
Д. Ћосић: Корени;
Књижевна критика.
Петар Џаџић: О Проклетој авлији.
−
−
−
−
Одлике савремене драме;
С. Бекет: Чекајући Годоа;
Д. Ковачевић: Балкански шпијун;
Драмска књижевност и други
медији.
8
фронтални,
дијалошки,
гледање филма
у медијатеци
− увиди разлику између
традиционалне и савремене
драме
− упореди драмски књижевни
текст са другим облицима
његове интерпретације
− формулише личне утиске и
запажања о прочитаном делу
− В. Шекспир: Хамлет;
− Ф. М. Достојевски: Злочин и казна
7
фронтални,
индивидуални,
монолошки,
дијалошки,
анализа дела,
групни рад
.
− препозна свевременост
обрађених тема
− тумачи дела износећи своја
запажања и утиске и
образложења о њима
− Синтаксичке јединице
(комуникативна реченица,
предикатска реченица, синтагма,
реч);
− Основне реченичне и синтагматске
конструкције;
− Падежни систем и његова употреба;
предлошко-падежне конструкције;
Конгруенција;
− Синтакса глаголских облика;
− Систем зависних реченица
(обавештајне, упитне, узвичне,
8
фронтални,
дијалошки, рад
на примерима
и тексту
− одреди синтаксичке јединице и
њихову функцију
− одреди типове независних и
зависних реченица, типове
синтагми и типове напоредних
конструкција
− разуме појам конгруенције
− познаје систем глаголских
облика
233
заповедне, жељне); Напоредне
конструкције;
− Појам напоредног односа;
− Главни типови напоредних
конструкција (саставне, раставне,
супротне, искључне, закључне и
градационе).
6. ПРАВОПИС
7. КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
− Правописни знаци;
− Општа правила интерпункције у
реченици.
5
рад на
примерима,
правописне
вежбе
−
−
−
−
−
22
писани радови,
говорне вежбе
Лексичке вежбе;
Стилске вежбе;
Писање есеја;
Говорне вежбе;
Школски писмени задаци;
Административни функционални
стил (писање молбе, жалбе,
биографије).
− примени правописне знаке у
складу са језичком нормом
− употрeби знакове
интерпункције у складу са
језичком нормом
− напише есеј поштујући
структуру ове књижевне врсте
− састави биографију, молбу,
жалбу, приговор...
− процењује вредност понуђених
културних садржаја.
234
Енглески језик
Разред: VI / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 99
Циљеви и задаци предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање
знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику, како у свакодневном тако и у пословном окружењу.
235
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
UNIT 5: IS IT GOOD
FOR US?
− Gerunds and infinitives;
− Verbs with gerunds or infinitives:
forget, remember, try, stop, like;
− Addictions: words and phrases;
− Train brain: Phrasal verbs;
− Myths and facts; Jigsaw reading:
addictions; Leaflet: coping with stress;
− Marek answers questions about the
visual material; Four people talk about
addictions;
Rossie and Beth talk about diets;
− Speak Out: Visual material: Avoiding
silences; Discussion: Addictions;
− Pairwork activity; Discussion: Stress
and social life;
− Advice leaflet.
10
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− усвајање герунда и инфинитива
− вежбање вокабулара: фразални
глаголи
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− вежбање коришћења стеченог
језичког знања у свакодневној
комуникацији
− вежбање коришћења стеченог
језичког знања у описивању
датих ситуација
UNIT 6: SECRET
WORDS
− Modal and related verbs: Bound to,
allowed to, supposed to, likely to, etc.;
− Secret societies; Societies; Words from
the text; Phrasal verbs and idioms:
Look and see; Types of books;
− Adjectives and adverb collocations;
− Article: The secret world of animals;
− Extract from a novel; The shadow of
wind;
− Book review (The constant gardener)
9
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− овладавање модалним
глаголима
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− вежбање препричавања датог
текста
− презентације
236
−
−
−
−
−
−
UNIT 7: EXPRESS
YOURSELF
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
and biography;
Radio discussion of secret societies;
Student presentation;
Discussion of a cartoon;
Speak Out: Giving presentation:
Generalising;
Topic presentation;
Book review.
Reported speech;
Reporting verb patterns;
Adjectives;
The arts;
Words from the text;
Adjectives to describe music;
Website: A novel in a year; Jigsaw
reading: Move to the music;
Extract: Who’s sorry now? ;
Extracts from the stories;
Conversation: the arts;
Radio phone-in: censorship;
Tips for writing haiku;
Discussion: Quotes;
Discussion: Culture and the arts;
Dance and quotes;
Pairwork activity;
Speak Out: Justifying opinions;
Discussion;
Haiku.
10
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− вежбање индиректног говора,
глаголи који се користе у
индиректном говору
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− групне дискусије на задату
тему
− хаику поезија
237
UNIT 8: GOOD
PROGRESS?
− The passive with passive infinitive and
gerund;
− Linkers: Although, despite, in spite of;
− Interpreting graphs and charts;
− Words form text;
− Train your brain: Compounds;
− Linkers;
− Articles: Culture clash: Bhutan;
− Mobile phones: For and against;
− Maria talks about a bar chart and a
graph;
− Radio Interview: Bhutan;
− Speak Out: Visual material: Graphs and
charts;
− Discussion: Culture clash;
− Discussion internet chatrooms;
− Writing skills: for and against essays:
arguing persuasively.
12
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− вежба пасивне форме са
пасивним инфинитивом
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− групне дискусије на задату
тему
− вежбање коришћења стеченог
језичког знања у свакодневној
комуникацији
− вежбање писања есеја на задату
тему
UNIT 9: WHY RISK IT?
− I wish /if only, I should’ve /could’ve
/should/’d better;
− Conditionals: 0, 1, 2, 3 and mixed
conditionals;
− Phrasal verbs and expressions: Money,
business, banking; Crime;
− Words from the text;
− Questionnaire: Risky situations;
− Article about Frank Abagnale;
− Ali talks about her bad luck;
− Phone conversation;
− News story: survey;
− Pairwork activity;
− Speak Out: Criticising/showing
annoyance;
8
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− обнављање употребе I wish /if
only, I should’ve /could’ve
/should/’d better
− обнављање свих врсти
кондиционала
− коришћење фразалних глагола
који се тичу новца, посла,
банкарства, криминала
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− вежбање писања есеја на задату
тему
238
− Pairwork activity;
− Discussion: crime;
− Writing skills.
UNIT 10: WHERE THE
HEART IS?
− Relative clauses: defining and nondefining;
− Animal homes an adjectives to describe
them;
− Attitude adjectives;
− Words and phrases from the text;
− Homes and houses; Activities and
times in the past;
− Collocations: places;
− Article: Places and the people;
− Article: No place like home?;
− Student’s description of a place;
− Animal monologues;
− Conversation between rabbits;
− Song She’s leaving home;
− Conversation: places in the home;
− Geema’s flat;
− Talking about places;
− Discussion: House rules, and life skills;
− Roleplay and the discussion;
− Speak Out: Being tentative; Roleplay;
− Description of a memorable plаce.
11
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− релативне реченице
− придеви коришћени за
описивање животиња и ставова
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− вежбање коришћења стеченог
језичког знања у свакодневној
комуникацији
− вежбање писања есеја на задату
тему
239
UNIT 11: GIVE ME A
CLUE
UNIT 12:
NEWSWORTHY?
− Past modal verbs with passive and
continuous; Impersonal report
structures: It is/was thought to be/ have
been, etc.;
− Words/collocations from the text;
Phrasal verbs and idioms: live and die;
Adjectives of personality;
− Extract from the novel: friends, lovers,
chocolate; Article: The mysteries of
life; Four short news articles;
− Conversation: Solving riddles; Short
news items; Problem solving;
− Solving riddles; Discussion:
coincidences; Discussion: The uses of
DNA; Speak Out: problem solving;
− Short news paper articles and
headlines.
13
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− модални глаголи у прошлости
− обрада речи и колокација из
текста
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− групне дискусије на задату
тему
− вежбање коришћења стеченог
језичког знања у свакодневној
комуникацији
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
16
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− обрада квантификатора и
инверзије
− обрада речи и колокација из
текста
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− групне дискусије на задату
тему
− вежбање коришћења стеченог
језичког знања у свакодневној
комуникацији
− интервју-језичка вежба
Quantifiers;
Inversion;
Train your brain: Nouns;
Film vocabulary;
Words from the text;
Reports: typical words and phrases;
Article: movie mistakes;
Report: Media Habits;
Interview with a journalist;
Two presentations: photos; Lecture
about celebrity;
− Discussion: movie mistakes;
Discussion: Celebrity;
− Media habits;
− Report: Media Habits
240
Физичко васпитање
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима,у повезаности са осталим васпитно-образовним
пордучјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности,
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима живота и
рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана, за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
241
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
−
−
−
−
−
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
6 (0+6)
Вербална
метода
Метода
демонстрације,
Рад по групама
− Утврђивање психофизичког
стања ученика на почетку и
крају школске године
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
−
−
−
−
−
−
Техника
Трчања (спринтерско трчање)
Техника трчања дугих пруга
штафета 4 x 100 м
Бацање кугле ротационом техником
Скок у вис ,,фосбери`` техником
8 (6+2)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички
метод
рад по групама
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког трчања,технику
бацања кугле и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
− ПАРТЕР
− премет напред уз помоћ, премет
странце
− колут напред-назад, став на шакама
− летећи колут, свећа
− рондат
− РАЗБОЈ
− из њиха у упору предњихом саскок
са окретом око притке
− ПРЕСКОК
− прескок коњ у ширину-мушкарци
згрчка, девојке разношка
9 (4+5)
вербалнаметода
метода
демонстрације
аналитички
метод
рад по групама
допунско
вежбање
− Ученици би требало овладати
наведеним моторичким
умењима.
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ПРЕСКОК
-РАЗБОЈ
242
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
поставка играча у одбрани
техника додавања у месту и кретању
скок-шут, лажни шут, шут из игре
зонске одбране 6:0; 5:1
зонске одбране 4:2; 3:3; 3:2:1
10 (7+3)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички
метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички
припремити за овај спорт.
− правила игре, суђење
− додавање, вођење лопте, шут са
разних дистанци
− скок-шут, дриблинг
− -поставвљање и кретање играча у
нападу и одбрани
− зонска одбрана и човек на човека
− напад против разних врста одбране
− игра са суђењем
10 (7+3)
вербална метода
.метода
демонстрације
-аналитички
метод
-рад по групама
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички
припремити за овај спорт.
− правила игре, сервис одоздо и
одозго
− техника прсти-чекић игра на мрежи
− смеч, блокови
− распоред играча, ротација
− игра на 2. и 3. лопту
− пријем
10 (7+3)
вербална метода
.метода
демонстрације
-аналитички
метод
-рад по групама
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припрем.
243
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
12 часова
вербална метода
метода
демонстрације
фронтални
облик рада
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички
припремити за овај спорт.
244
Математика
Разред: VI / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 99
Циљеви предмета:
−
−
−
−
−
Развијање логицког и апстрактног мисљења
Развијање способности јасног и прецизног изразавања и корисцења основног математицког-логицког језика
Развијање способностии одредјивањаи процене квантитавних велицина и њиховог односа
Развијање осецаја за простор,разликовање геометриских фигураи њихови узајанми односи и трансформације
Допринос радном и политехницком образовању уценика
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
Стицање зњања неопходних за разумевање квантитативних просторних односа
Стицање опсте математицке културе и схватање места и знацаја матаматике у прогресу цивилизације
Оспособљавање уценика за успесно настављање образовања и изуцавање других области и наука
Допринос формирању и развијању науцног погледа на свет
Допринос изградјивању позитивних особина код уценика,као сто су;упорност,систематицност,уредност,тацносткритицност,смисао за
самосталан рад одговорност
245
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
ТЕМА
РЕАЛНА ФУНКЦИЈА
РЕАЛНЕ
ПРОМЕНЉИВЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Област дефинисаности функције
− Нуле функције
− Парност, монотоности периодичност
функције
− Сложене функције
− Непрекидност функције
− Гранична вредност функције
− Карактеристичне граничне
вредности
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
20 (8+12)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
ИСХОДИ
− Зна дефиницију и особине
реалне функције
− Зна да одређује домен
карактеристичних реалних
функција
− Разуме и одређује нуле
функције
− Зна да испитује парност,
монотоност и периодичност
функције
− Зна да испита и нацрта графике
раније обрађених функција
− Разуме значај особина
функција на скицирање
графика функција
− Зна дефиницију граничне
вредности функције
− Зна да израчунава граничну
вредност функције
− Разуме четири таблична лимеса
− Разуме и испитује
непрекидност функције
246
ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ И
ПРИМЕНА ИЗВОДА
− Приршстај, извод и проблем
тангенте
− Основне теореме о изводу
− Таблица извода елементарних
функција
− Извод збира, разлике, производа и
количника
− Извод сложене функције
− Монотоност, екстремне вредности,
конвексност и превојне тачке
функције
− Испитивање функција.график
− Примена извода у економији
− Ф.нкција тражње, прихода и
трошкова
− Функција добити
− Еластичност функција
26 (9+17)
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
− Да разуме појам и значај
извода функције
− Зна основне теореме о изводу
− Зна и примењује таблицу
извода елементарних функција
− Зна да одреди извод збира,
разлике, производа и
количника
− Зна шта је сложена функција
− Зна да одреди извод сложене
функције
− Разуме примену извода у
испитивању функција
− Зна да испита монотоност
функције
− Зна да одреди екстремне
вредности функције
− Зна да испита конвексност
функције
− Зна да одреди пеевојне тачке
функције
− Разуме и пренесе све важне
особине функције на график
− Зна да скицира график
функције
− Разуме примену извода у
економији
− Разуме функцију тражње,
прихода и трошкова
− Разуме њихову повезаност
− Зна функцију добити
− Зна да испитује и дискутује
еластичност функције
−
247
КОМБИНАТОРИКА И
ВЕРОВАТНОЋА
−
−
−
−
−
Основна правила комбинаторике
Пермутације
Варијације
Комбинације без понављања
Класична дефиниција вероватноће и
својства
− Условна вероватноћа и независност
догађаја
− Формула тоталне вероватноће
− Бајесова формула
21 (7+14)
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
− Разуме задатке комбинаторике
− Зна да одређује број
пермутација без понављања
− Зна да одређује број варијација
са и без понављања
− Разуме комбинације без
понављања
− Зна биномни образац и његова
својства
− Схвата значај и улогу
комбинаторике на следеће
области математике
− Разуме проблеме којима се
бави вероватноћа
− Зна дефиницију вероватноће
− Разуме и примењује основна
својства вероватноће
− Разуме условну вероватноћу
− Схвата проблем независности
догађаја
− Примењује формулу тоталне
вероватноће
− Примењује Бајесову формулу
248
ЕЛЕМЕНТИ
ФИНАНСИЈСКЕ
МАТЕМАТИКЕ
− Амортизација зајма једнаким
отплатама и ануитетима
− Израчунавање зајма
− Израчунавање ануитета
− Израчунавање каматне стопе
− Израчунавање броја ануитета
− План амортизације зајма
− Веза између отплата
− Израчунавање зајма.отплаћеног дела
и остатка дуга помоћу прве отплате
− Конверзија зајма
− Амортизација зајма подељеног на
обвезнице
20 (7+13)
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
− Разуме појам зајма
− Схвата појам амортизације
зајам, ануитета и отплате
− Зна да израчуна зајам, ануитет
и отплату
− Зна детаљно да направи
амортизациони план
− Зна примењује списк битних
формула
− Зна шта је конверзија зајма
− Разуме ампризацију зајма
подељеног на обвезнице
249
250
Основи економије
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Упознавање ученика са основним појмовима о привредном животу и о економским наукама који се њима баве. Стицање знања о друштвеној
производњи, показатељи услова и резултата производње, као и односима и правилностима робног система привређивања и функционисања
тржишта. Стицање знања о карактеристикама и правилностима репродукције робног произвођача. Упознавање ученика са основим облицама
пласмана капитала и дохоцима који се јављају по основу тих пласмана. Упознавање са основним карактеристикама процеса репродукције у
савременом друштву.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
ослобађање ученика за разумевање услова настанка економских наука
упознавање са предметом изучавања политичке економије
савладавање основних појмова о друштвеној производњи
овладавање сазнањима о основним појмовима и законитостима робне производње
оспособљавање ученика за разумевање природе робног произвођача, неопходних услова и процеса његовог репродуковања
стицање знања о расподели националног дохотка у савременој робној привреди као и основним облицима капитала и дохоцима који се
присвајају по основу њих
− стицање знања о основним карактерстикама процеса друштвене репродукције као и о основним питањима друштвено-економског
карактера привреде прелазног периода.
251
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
ТЕМА
I ТЕОРИЈА
МЕЂУНАРОДНЕ
ТРГОВИНЕ
II ТРГОВИНСКА
ПОЛИТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Уводни час
− Улога спољних фактора у
националној привреди
− Меркантилистичка схватања
− Протекционистичке концепције
међународне трговине
− Теорија апсолутних вредности
Адама Смита
− Теорија компаративних вредности
Давида Рикарда
− Џон Стјуарт Мил – теорија
реципрочне тражње
− Хектер Олин Самјуелсонов модел
компаративних предности
− Модерна теорија међународне
трговине
− Интраиндустријска трговина
14 (9+5)
− Облици заштите домаћег тржишта
− Аргументи за заштиту домаћег
тржишта
− Ванцаринска заштита и
неопротекционизам
− Подстицање извоза
− Трговинска политика
7 (4+3)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Циљ је да ученици схвате улогу
и спољних фактора у
националној привреди, као и
меркантилистичка схватања и
протекционистичку концепцију
мећународне трговине.
− Циљ ове области је да ученици
схвате облке заштите домаћег
тржишта као и аргументе за
заштиту истих.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
252
III ПЛАТНИ
БИЛАНС
IV ДЕВИЗНИ
КУРСЕВИ
− Појам и концепти платног биланса
− Врсте трансакција које се региструју
у платном билансу
− Дефинисање неравнотеже платног
биланса
− Пресецање платног биланса
− Финансирање или прилагођавање
платног биланса
− Политика прилагођавања платног
биланса
− Платни биланс
11 (6+5)
− Дефинисање и врсте девизних
курсева
− Детерминанте девизних курсева
− Девизно тржиште
− Девизни курсеви
7 (4+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
V МЕЂУНАРОДНО
КРЕТАЊЕ
КАПИТАЛА
− Појам и облици међународног
кретања капитала
− Облици међународног кретања
капитала
− Међународно тржиште капитала
− Међународни монетарни систем
− Међународне финансијске
организације
12 (7+5)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове наставне јединице је
да ученици схвате појам и
концепте, и значај платног
биланса, као и пресецање,
финансирање и политику
прилагођавања платног
биланса.
− Циљ је да ученици схвате
дефинисање и врсте девизних
курсева, девизно тржиште,
девизне курсеве и
детерминанте девизних
курсева.
− Циљ је да ученици схвате појам
и облике међународног
кретања капитала као и његове
облике.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
253
VI ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА
СВЕТСКЕ
ПРИВРЕДЕ
VII ИНТЕГРАЦИЈА
СВЕТСКЕ
ПРИВРЕДЕ
− Динамика и структура међународне
размене
− Економска организација Уједињених
Нација (УН)
− Светска трговинска организација
− Остали облици
институционализације међународне
трговине
− Институционализација светске
привреде
7 (4+3)
− Европска унија
− Остале интеграције светској
привреди
− Транснационалне компаније у
светској привреди
− Начини рада и резултати пословања
транснационалних компанија
− Интеграција светске привреде
8 (4+4)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове наставне јединице је
да ученици схвате динамику и
структуру међународне
размене, и овладају знањем о
економској организацији
Уједињених Нација.
− Циљ је да ученици схвате
начине рада транснационалне
компаније у светкој привреди и
начине рада и интеграцију
светске привреде
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
254
Пословна економија
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ програма овог предмета је да ученици схвате деловање економских законитости и сагледају основне елементе економике, организације и
менаџмента предузећа.
Задаци предмета:
−
−
−
−
Упознавање пословних активности предузећа
Оспособљавање ученика за успешно и рационално решавање основних економских и организационих питања у предузећу
Стицање солидне основе за разумевање појмова као што су средства и извори средстава предузећа, трошкови итд.
Оспособљавање ученика да уочавају чињенице на основу којих се дефинишу и доносе управљачке одлуке у појединачним пословним
подручијима
− Припремање ученика да укључивањем у менаџмент као систем допринесу развоју интерног предузетништва као битног услова ефикасног
пословања у тржишној привреди.
255
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА
УПРАВЉАЊА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− стратегијско управљање
− оперативно управљање и
управљање пословним подручјима
3 (2+1)
ПРОИЗВОДНИ
МЕНАЏМЕНТ
− појам и знацај производног
менадзмента
− задаци производних менадзмента
− управљане технолоским процесом и
садрзина производног менадзмента.
5 (4+1)
МЕНАЏМЕНТ
МАРКЕТИНГА
− појам и знацај управљања
маркетингом
− задаци управљања маркетинга
− садрзина маркетинског менадзмента
4 (3+1)
ФИНАНСИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
појам финансијског менаџмента
задаци финансијског менаџмента
садржина финансијског менаџмента
пословна средства; извори
средстава; финансијска анализа
показатељи ликвидности
показатељи активности
показатељи финансијске културе
показатељи рентабилности
праћење, финансирање и планирање
новчаних токова.
15 (12+3)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
Монолошка;
Дијалошка;
Писани радови;
Демонстративна;
Смислено
рецептивна;
Интерактивна;
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални;
Групни;
Рад у пару;
Индивидуални;
ИСХОДИ
Ученици ће бити способни да:
− да разумеју појам
стратегијског и оперативног
управљања
− да уоче значај производног
менаџмента као и да разумеју
задатке и садржину
производног менаџмента
− да прихвате улогу маркетинга
у савременој привреди и да
прихвате значај менаџмента
маркетинга као и његове
задатке и садржине
− да разумеју значај
финансијског менаџмента као
и потребу финансијске анализе
уз коришћење показатеља
ликвидности, активности,
финансијске структуре и
рентабилности
256
ТРГОВИНСКИ
МЕНАЏМЕНТ
− појам и значај трговинског
менаџмента
− задаци трговинског менаџмента
− садржина трговинског менаџмента
− допунски инструменти трговинског
менаџмента
− принципи финансијског менаџмента
у трговини
− технике презентације трговинске
понуде
− контрола трговинског менаџмента.
15 (10+5)
− да разумеју значај, задатке и
садржину трговинског
менаџмента као и коришћење
принципа финансијског
менаџмента у трговини и
контролу
ПРОЈЕКТНИ
МЕНАЏМЕНТ
− управљање пројектима
− задаци пројектног менаџмента
− садрзина пројектног менаџмента
6 (5+1)
− да разумеју појам, значај,
задатке и садржину пројектног
менаџмента
МЕНАЏМЕНТ
ЉУДСКИХ РЕСУРСА
−
−
−
−
управљање људским ресурсима
проналажење кадрова
мотивисање радника
конфликти у организацији и њихово
решавање
− вођство у организацији
− носиоци вођства
− организација, култура и клима
10 (7+3)
− да разумеју значај менаџмента
људских ресурса као и процес
управљања људским
ресурсима
УПРАВЉАЊЕ
ИНФОРМАЦИОНИМ
СИСТЕМИМА
− управљање информационим
системима
− задаци управљања информационим
системима
− садржина управљања
информационим системима.
5 (3+2)
− да прихвате знацај
информационог система, као и
потребу управљања
информационим системом.
257
258
Статистика
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ наставе статистике је стицање основних статистичких знања потребних за примену статистичких метода у пракси и за даље образовање.
Задаци предмета:
− Уочавање важности статистичких метода у праћењу и аналии пословања предузећа;
− Оспособљавање ученика за примену статистичких метода у праћењу економских појава на нивоу предузећа;
− Развијање представе о значају и употреби статистичких података, њиховој међусобној повезаности као и уочавање везе између статистике
и других наставних дисциплина;
− Развијање способности ученика за закључивање на темељима статистичких података;
− Развијање одговорног односа ученика према раду
259
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СТАТИСТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
УВОД У
СТАТИСКИКУ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
− Уводни час
1 (1 + 0)
СТАТИСТИЧКО
ПОСМАТРАЊЕ
− Појам и карактеристике статистике
− Припрема посматрања
− Припрема посматрања
3 (2 + 1)
СРЕЂИВАЊЕ И
ГРУПИСАЊЕ
ПОДАТАКА
−
−
−
−
5 (4 + 1)
− Сврха, фазе сређивања и
групписања, статистичка
серија.
ПРИКАЗИВАЊЕ
ПОДАТАКА
− Табеларно приказивање
− Графичко приказивање
− Графичко приказивање
5 (3 + 2)
− Могућности приказивања
статистичких података.
− Аритметичка средина
− Геометријска и хармонијска средина
− Модус и медијана
6 (3 + 3)
− Могућности обраде и анализе
статистичких података према
средњим вредностима.
− Мере дисперзије
− Мере дисперзије
4 (2 + 2)
− Обрада и анализа података
помоћу мера дисперзија.
СРЕДЊЕ ВРЕДНОСТИ
МЕРЕ ДИСПЕРЗИЈЕ
Атрибутивне серије
Нумеричке серије
Временске и географске серије
Техника обраде и сређивања
Методе рада
Монолошкодијалошка
Писани радови
Облици рада
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
ИСХОДИ
− Упознавање са предметом
статистике.
− Упознавање са програмом и
планирањем статистичких
истраживања
260
РЕЛАТИВНИ
БРОЈЕВИ
− Статистички релативни бројеви,
показатељи структуре
− Индекси према циљу упоређивања
− Базни и ланчани индекси
4 (3 + 1)
− Обрада и анализа података
помоћу релативних бројева.
ИСПИТИВАЊЕ
ДИНАМИКЕ ПОЈАВА
− Апсолутни ниво, темпо развоја и
средњи темпо производње и промета
− Појам тренда и његово одређивање
методом најмањих квадрата
− Индивидуални и групни индекси
физичког обима производње,
индекси вредности производње
− Индекси цена, мерење извршења
плана производње и промета
методом индекса
6 (4 + 2)
− Испитивање динамике
производње, показатељи
динамике.
ИСПИТИВАЊЕ ВЕЗЕ
− Коефицијент корелације
2 (1 + 1)
− Испитивање веза између
појава, коефицијент
корелације.
ПОСЛОВНА
СТАТИСТИКА
− Појам, предмет и значај пословне
статистике
− Информациони токови у предузећу,
организација и задаци статистичке
службе у предузећу
2 (2 + 0)
− Упознавање са пословном
статистиком као примењеном
статистиком
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
− Показатељи запослених радника,
бројно стање запослених
− Структура запослених по основним
обележјима
− Структура запослених по основним
обележјима
− Кретање запослених радника
− Радно време и његово искоришћење
7 (5 + 2)
− Статистичко обухватање
запослених радника по
основним обележјима, анализа
искоришћености радног
времена.
261
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ПРОИЗВОДЊЕ
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ
СТАТИСТИКА
ЗАРАДЕ
− Натурално и временско изражавање
производње и промета
− Укупна вредност производње њено
утврђивање за основну произвођачку
јединицу
− Утврђивање дохотка и добити
− Релативни показатељи и структура
производње и промета
6 (4 + 2)
− Статистичко обухватање
производње и изрражавање
производње.
− Појам продуктивности и начини
мерења
− Индекси продуктивности рада
5 (2 + 3)
− Статистичко обухватање
продуктивности
− Номинална, реална и просечна
зарада
− Индекси нето зарада
7 (2 + 5)
− Статистичко обухватање зарада
запослених и динамике зарада.
262
Рачуноводство
Разред: VI / Недељни фонд: 4 / Годишњи фонд: 132
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета рачуноводства је оспособљавање ученика да се стицањем знања из области рачуноводства, по завршеном
школовању, укључе у рад и обављање послова рачуноводствене функције као и да се даље школују и изучавају ову проблематику на факултетима
и вишим школама.
Задаци предмета:
Задаци наставе рачуноводства су:
− стицање знања о различитим облицима својине над средствима, као и различитим облицима организовања привредних субјеката, с обзиром
на начин вођења пословних књига и пословног извештавања;
− схватање улоге и значаја рачуноводствене функције у евидентирању пословних догађаја, планирању, контроли и анализи пословања
привредних субјекта;
− схватање неопходности рачно, уредног и правовременог пружања рачуноводствених информација и информација за пословно одлучивање,
као и за потребе екстерних корисника;
− схватање значаја и потребе правилног процењивања и исказивања биланса стања и биланса успеха;
− развијање смисла за чување, рационално коришћење и одговорност за средства којима се послује;
− оспособљавање ученика за повезивање стечених теоријско стручних знања са праксом конкретних привредних субјеката;
− методе које могу да се користе у извођењу практичне наставе су комбиноване, али се своде првенствено на самосталан рад ученика, уз
помоћ професора;
− при извођењу практичне наставе у блоку треба извршити корелацију с предметима струке;
− практична настава у блоку може да се организује у предузећу или школи.
263
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО
ТЕМА
I ЕВИДЕНЦИЈА
НАБАВКЕ РОБЕ
II ЕВИДЕНЦИЈА
У РЕАЛИЗАЦИЈИ
РОБЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Калкулација цена трговинске робе,
документација везана за набавку
робе
− Евиденција набавке робе по
набавној продајној цени
− Евиденција нефактурисане робе
− Роба на путу
− Интерно кретање робе
− Повећање и снижење продајне цене
робе
− Вишкови и мањкови робе
− ПДВ
32 (10+22)
− Документација која је везана за
реализацију робе
− Евиденција реализације робе – када
се залихе евидентирају по набавној
цени
− Евиденција реализације робе када
се залихе воде по продајној цени
без ПДВ-а
− Евиденција реализације робе када
се залихе воде по продајној цени са
ПДВ-ом
12 (4+8)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Ученик ће бити способан да:
− саставља калкулације цена
трговинске робе
− евидентира набаку робе као и
евиденцију повећаја и
снижења продајне цене робе
вишкова и мањкова
− да евидентира реализацију
робе по набавној цени,
продајној цени са ПДВ-ом и
продајној цени без ПДВ-а
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
264
III ЕВИДЕНЦИЈА
УВОЗА И ИЗВОЗА
IV ЕВИДЕНЦИЈА
КОМИСИОНИХ И
КОНСИГНАЦИОНИХ
ПОСЛОВА
V ЕВИДЕНЦИЈА
ТРОШКОВА
ТРГОВИНЕ
− Појам и значај спољно трговинског
промента, калкулација увоза и
извоза
− Документација, евиденција увоза
робе
− Евиденција извоза робе
− Основне карактеристике комисионе
и коцигнационе трговине.
Документација
− Евиденција комисионих основа
16 (5+11)
− Основне карактеристике комисионе
и консигнационе трговине,
документација
− Евиденција комисионих послова
− Евиденција консигнационих
послова
8 (4+4)
− Трошкови трговине – појам, врсте и
евиденција
− Пренос трошкова на класу 7
4 (1+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− да разуме појам спољно
трговинског промета као и да
самостално евидентира увоз и
извоз робе
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− да самостално евидентира
комисионе и консигнационе
послове
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− да евидентира трошкове
трговине и врши пренос на
класу 7
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
265
VI УТВРЂИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА
ТРГОВИНСКИХ
ПРЕДУЗЕЋА
− Структура биланса успеха
− Укупни приходи, укупни расходи,
обрачун резултата
− Распоред добити.
− Покриће губитка
20 (7+13)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− да самостално утврђује
резултат пословања
трговинских предузећа као и
распоред добити и покриће
губитка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
VII ИЗВЕШТАВАЊЕ
ПО МРС
− Извештавање по МРС
4 (1+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− да разуме појам и значај
извештавања по МРС-у
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
VIII
СПЕЦИФИЧНОСТИ
КЊИГОВОДСТВА
БАНКЕ
− Структура биланса стања и биланса
успеха банке
− Контни оквир банке – појам,
функције, садржај конта
− Евиденција готовине и готовинских
еквивалената
− Евиденција плсмана и извора
средстава банке
− Евиденција хартија од вредности,
нематеријалних улагања, основних
и других средстава банке.
− Евиденција обавеза из пословања,
капитала и резерви
− Евиденција расхода и прихода и
резултат банке
28 (10+18)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− да разуме евиденцију
пословања банака, употребу
контног оквира банке као и да
утврђује резултат пословања
банке
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
266
IX ОСНОВЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНОГ
ПЛАНИРАЊА,
КОНТРОЛЕ –
РЕВИЗИЈЕ И АНАЛИЗЕ
− Основе рачуноводственог
планирања, контроле – ревизије и
анализе
8 (2+6)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− да разуме суштину планирања,
контроле – ревизије и анализе
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
267
269
Уставно и привредно право
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО је овладавање основним појмовима о држави и праву као нужном претпоставком за
усвајање посебних правних садржаја, стицање елемената политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађана, његовом учешћу
у вршењу власти и политичком животу уопште, као и стицање основних знања о привредном праву.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
проучавање суштине правне норме и њеног значаја;
упознавање ученика са повезаношћу државе и права;
развијање способности ученика за правилно примењивање правних норми уз савладавање радњи примене и тумачења права;
упознавање ученика са основама правног система СРЈ;
проучавање свих релативних појмова устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су
обухваћени садржином предмета;
стицање општих представа о уређењу Југославије и Србије;
упознавање уставних права и уставом и законом предвиђених инструмената и могућности учешћа грађана у вршењу власти и политичком
животу уопште;
упознавање ученика са грађанским правом и суштином облигационих односа;
проучавање најзначајнијих привредних уговора и хартија од вредности;
оспособљавање ученика за закључивање и тумачење једноставних уговора;
оспособљавање ученика за сналажење у свим врстама правних аката;
развијање логичког мишљења.
271
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
I ГРАЂАНСКО
ПРАВО
− Појам предмети и подела грађанског
права. Стварно право. Појам и
подела ствари. Грађанско и стварно
право. Преговарање. Појам и врсте
својине. Стицање својине.
9 (6+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам и поделу
грађанског права (статусног,
стварног и облигационог) као и
појам и стицање својине
(оригинарни и деривативни).
II ГРАЂАНСКОПРАВНИ ОДНОСИ
− Појам и елементи правног односа.
Нсатанак, мењање и престанак
радног односа. Појам и врсте
правних послова. Грађанско-правни
односи.
5 (3+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате субјекте правног односа
(физичка и правна лица);
дефинисање и поделу правних
послова.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
III ОБЛИГАЦИОНО
ПРАВО
− Појам и предмет облигација. Изори
облигација. Врсте облигација.
4 (3+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Цуљ ове теме је да се ученици
упознају са предметом,
изворима и поделом
облигационо-правних односа.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
272
IV УГОВОРИ
V УГОВОР О
ПРОДАЈИ
VI УГОВОР О
ТРГОВИНСКОМ
ПОСРЕДОВАЊУ
− Појам и садржина уговора.
Закључивање уговора. Одговорност
за материјалне и правне и правне
недостатке ствари. Рокови.
Престанак уговора. Уговори.
Неважност уговора. Уговори –
престанак и неважност.
14 (8+6)
− Појам и закључивање и битни
елементи уговора о продаји. Права и
обавезе странака. Уговор о продаји.
Израда уговора о продаји. Уговор о
трговинском заступању. Израда
уговора о тргвониском заступању.
5 (3+2)
− Уговор о трговинском посредовању.
3 (2+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици се
упознају са појмом и врстама
уговора, правима и обавезама
странака, форма и дејство
уговрних обавеза.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Као најчешћи уговор о робном
промету ученици се упознају са
правима и обавезама продавца
и купца предметом уговора,
ценом, плаћањима, роковима и
одговорношћу за неизвршење
уговорних обавеза.
− Циљ је да се ученици упознају
са правима и обавезама
налогодавца, посредника и
трећег лица.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
273
VII УГОВОР О
ТРГОВИНСКОМ
ЗАСТУПАЊУ
− Уговор о трговинском заступању
(заступништво). Елементи и израда
уговора о трговинском заступању.
4 (2+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају са појмом уговора о
трговинском заступању, врсте
трговинског заступања и
односима између странака.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
VIII УГОВОР О
КОМИСИОНЗ
− Уговор о комисиону – елементи и
садржина. Уговор о комисиону права
и обавезе. Израда уговора о
комисиону.
3 (2+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о правима и обавезама
уговорних страна из уговора о
комисиону.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
IX УГОВОР О
УСКЛАДИШТЕЊУ
− Уговор о ускладиштењу. Елементи
уговора о ускладиштењу. Израда
уговора о ускладиштењу.
4 (3+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о складишту робе,
врстама складишта, уговору о
складиштењу као и правима и
обавезама уговорних страна из
уговора о ускладиштењу.
274
X УГОВОР О
ШПЕДИЦИЈИ
− Уговор о шпедицији. Израда уговора
о шпедицији.
3 (2+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
XI УГОВОР О
ПРЕВОЗУ
− Уговор о превозу. Елементи уговора
о превозу.
4 (2+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о отпреми и допреми
робе од продавца до крајњег
купца и свим осталим
пословима који произилазе из
уговора о шпедицији.
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о превозу, односно
транспорту, робе од продавца
до крајњег корисника.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
XII УГОВОР О
ОСИГУРАЊУ
− Уговор о осигурању. Елементи
уговора о осигурању. Израда уговора
о осигурању.
4 (3+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о осигурању имовине
и лица, дефинисање и елементи
уговора о осигурању као и о
правима и обавезама уговарача.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
275
XIII ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ
− Појам и врсте хартије од вредности
(врсте и подела). Меница. Чек и
деонице.
6 (4+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о хартијама од
вредности, врсте хартија од
вредности, издавање хартија од
вредности и о обавезама
уговорних страна.
276
Монетарна економија и банкарство
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета монетарна економија и банкарство је стицање потребних знања из научне области монетарне економије, банкарства,
кредитног система, финансијског тржишта и финансијских берзи.
Задаци предмета:
− упознавање са суштином новца и монетарно – кредитном политиком, суштином банака, банкарског пословања и врстом банкарских
послова, кредитирањем и врстама кредита, са функционисањем финансијског тржишта и берзи,
− упознавање ученика са основним организационим и управљачким процесима у банкама,
− развијање код ученика креативности, предузимљивости, комуникативности и систематичности у раду,
− упознавање ученика са савременим кретањима у предметној материји и потребом перманентног образовања у струци,
− оспособљавање ученика за самостално коришћење одговарајуће стручне литературе из предмета материје и повезивање стечених
теоретских знања са праксом.
277
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
ТЕМА
БАНКА И НАУКА О
БАНКАРСТВУ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− уводни час
− Појам, настанак и развој банкарства
− Врсте банака
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
3 (2+1)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
решавање
проблемахеуристички
метод
ИСХОДИ
− Упознавање ученика са
банкарством и начином
његовог функционисања
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
БАНКАРСКИ
СИСТЕМ СРБИЈЕ
− Банкарски систем између I и II св.
Рата и послератни развој банкарства
− Данашњи банкарски систем у Србији
и његове карактеристике
3 (2+1)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
решавање
проблемахеуристички
приступ
− Упознавање ученика са
функционисањем банкарства у
нашој земљи у периоду између
I и II св.рата, послератни развој
банкарства и данашњи
банкарски систем
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
278
НАРОДНА БАНКА
СРБИЈЕ
ПОСЛОВНО
БАНКАРСТВО
СРБИЈЕ
− Народна банка Србије
− Оснивање и почетак рада НБС
− Статус, функције, надлежност и
одговорност НБС
− Органи НБС
− Овлашћења НБС у области
монетарне политике
− Надлежност НБС у обезбедјивању
стабилносто валуте
− Имовина, капитал, приходи, расходи
и резерве НБС
− контролна функција НБС
13 (8+5)
− пословне банке
− капитал банке
− организације, управљање и
руководјење пб
5 (3+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
решавање
проблемахеуристички
метод
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
комбиновани
МЕТОДДЕ
РАДА:
-монолошка
-дијалошка
-решавање
проблемахеуристички
метод
− Упознавање ученика и стицање
знања о раду наше главне
банке, Народне банке Србије,
њеним пословима, органима
управљања, спроводјењу
монетарне политике и
инструментима за њено
спроводјење,одржавање домаће
и спољне ликвидности банака и
начин путем којег она
остварује приход и
надокнадјује губитак;
− Упознавање ученика са
савременим кретањима у
предметној материји и
потребом сталног образовања у
струци.
− Упознавање ученика и стицање
знања о нашим пословним
банкама, почев од њиховог
оснивања, органа управљања
до послова које оне обављају
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
279
БАНКАРСКИ
ПОСЛОВИ И
БАНКАРСКО
ПОСЛОВАЊЕ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Појам и врсте банкарских послова
Пасивни банкарски послови
Активни банкарски послови
Нутрални
Сопствени
Финансијски и кредитни потенцијал
Банкарска анализа биланса
Фондови банке
Појам и врсте кредита
15 (9+6)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
решавање
проблемахеуристички
метод
− Стицање знања о пословима
које обављају наше банке и
начину њиховог обављања
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
ПЛАТНИ ПРОМЕТ У
НАШОЈ ЗЕМЉИ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Платни промет
Инструменти платног промета
Обављање пп готовим новцем
Инструменти плацања: цек
Платне картице
Акредитив
Обрацунска плацања: Компензација
Цесија
Асигнација
16 (9+7)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
решавање
проблемахеуристички
метод
− Схватање функционисања
платног промета, његовим
инструментима, плачањима
готовим новцем,
безготовинским плаћањем: чек,
платне картице, као и
обрачунским плаћањем:
компрнзација, цесија,
асигнација
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
280
БАНКАРСКИ
МЕНАЏМЕНТ И
САВРЕМЕНИ
ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМ У
БАНКАМА
− Сустина банкарског менадзмента
− Управљање кредитним потенцијалом
− Депозитни и акцијски потенцијал
банке
− Банкарски менадзер
− Информациони систем у банци
− Развој безготовинског и
електронског плацања
− Аутоматизација послова са
становниством
11 (7+4)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
− Упознавање са улогом
банкарског менаџмента и
савременим информациионим
системом у банкама
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
281
282
Маркетинг
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Стицање теоријских и практичних знања из подручја економије. Приближити ученицима основне појмове како би их схватили и усвојили и у
пракси касније користили.Повезивање претходно стечених знања из економских предмета и њихова надградња.
Задаци предмета:
Да се ученик упозна и усвоји циљеве и садржај предмета; да сам изводи закључке и предлаже решења; да користи примере из праксе у настави ;
да разуме и користи стечено знање у пракси и да се оспособи за самостално коришћење уџбеника и литературе.
283
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАРКЕТИНГ
ТЕМА
УВОД У
МАРКЕТИНГ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Маркетинг као наставна област
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
1 (1 + 0)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
ИСХОДИ
− Упознавање са настанком и
развојем маркетинга
ОБЛИЦИ
РАДА
фронтални
групни
ПРИСТУП
ИЗУЧАВАЊУ
МАРКЕТИНГА
− Настанак, развој и примена
маркетинга
− Орјентације предузећа према
тржишту
− Дефинисање маркетинга
− Интегралност и динамичност
маркетинга
− Интердисциплинарност маркетинга
5(4+1)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
писани радови
интерактивна
− Схватање развоја маркетинга и
односа предузећа према
тржишту кроз историју
− Упознавање основних
карактеристика маркетинга
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
групни
индивидуални
рад у пару
284
ТРЖИШТЕ
МАРКЕТИНГ
АКТИВНОСТИ
− Појам, функције, сегментација
тржишта и маркетиг стратегије
− Појам и садржај истраживања
тржишта
− Тржиште , трговина и маркетинг
− Појам и садржај истраживања
тржишта
− Процес и план истраживања
тржишта
− Класификација истраживања
тржишта и извори података
− Метод посматрања
− Метод испитивања
− Експериментални метод
− Истраживање тржишта
−
−
−
−
−
−
−
Планирање маркетинг активности
Организовање маркетинг активности
Форме организовања и кадрови
Планирање и организовање
Контрола маркетинг активности
Ревизија маркетинг активности
Маркетинг активности
10 ( 9 + 1 )
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
писани радови
интерактивна
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
групни
ндивидуални
рад у пару
7(5+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
писани радови
интерактивна
− Схватање поступка
сегментирања тржишта и
његовог значаај за примену
маркетинг стратегија
− Упознавање са истраживањем
тржишта,
− поступком и планом
− Савладавање метода за
− формирање примарних
података
− Упознавање са процесом
управљања маркетинг
активностима
− Схватање фаза управљања
маркетинг активностима
− Уочавање повезаности
− фаза маркетинг активности
ОБЛИЦИ
РАДА
фронтални
групни
ндивидуални
рад у пару
285
МАРКЕНТИШКИ
ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМ
− Информација, систем и
маркетиншки информациони систем
− Предности, инфраструктура и
функционисање МИС-а
− Функционалне компоненте МИС-а
− Маркетинг информациони систем
4(3+1)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
писани радови
интерактивна
− Упознавање са предностима
МИС-а , његовом
инфраструктуром и
функционалним компонентама
− Схватање односа података и
информација и система и
информационог система
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
групни
индивидуални
рад у пару
ИНСТРУМЕНТИ
МАРКЕТИНГА
− Појам и подела инструмената
маркетинга
− Специфичности инструмената
маркетинга у трговинским
предузећима
− Појам и класификација производа
− Инструменти маркетинга и производ
− Микс и марка производа
− Квалитет, дизајн и паковање
производа
− Животни циклус производа
− Производ
− Нови производ и његов развој
− Процес прихватања новог производа
− Производ
− Цена и поступак одређивања
− Избор метода за одређиванје
конкретне цене
22 ( 16 + 6 )
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
писани радови
интерактивна
ОБЛИЦИ
РАДА
фронтални
групни
индивидуални
рад у пару
− Упознавање са четири основна
инструмента маркетинга
− Савладавање развоја производа
и животног циклуса производа
− Схватање поступка прихватања
новог производа од стране
потрошача
− Уочавање поступка одређивања
конкретне цене и њено
прилагођавање, смањење и
повећање
− Уочавање значаја канала
продаје и правилног избора
стратегије дистрибуције
− Упознавање са улогом
посредника и физичком
дистрибуцијом
− Схватање појма промоције и
286
− Прилагођавање, смањење и
повећање цене
− Цена
− Дистрибуција и канали дистрибуције
− Стратегије, посредници, субјекти и
физичка дистрибуција
− Дистрибуција
− Промоција
− Облици промоције
ЕКОНОМСКА
ПРОПАГАНДА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Економска пропаганда
17 ( 10 + 7 )
Промоција
Мотиви тражње и куповине
Понашање потрошача
Пропагандна порука
Мотиви и понашње потрошача
Пропагандни медији
Пропагандна средства
Медији и средства
Планирање економске
пропаганде
Трошкови економске пропаганде
Методи планирања трошкова
економске пропаганде
Планирање, трошкови и методи
Контрола, ефекти и методи
тестирања успешности економске
пропаганде
Заједничка промоција производних и
трговинских предузећа
Планирање и трошкови економске
пропаганде
Економска пропаганда
Инструменти маркетинга
облика промоције
− Уочавање предности и
недостатака личне продаје,
публицитета, унапређења
продаје и директног
маркетинга
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
писани радови
интерактивна
ОБЛИЦИ
РАДА
фронтални
групни
индивидуални
рад у пару
− Упознавање са појмом,
циљевима и врстама економске
пропаганде
− Савладавање улоге
пропагандне поруке,
пропагандних медија и
пропагандних средстава у
процесу промоције
− Уочавање потребе планирања
економске пропаганде, врсти
трошкова економске
пропаганде и избора метода
планиранја
− Схватање контроле успешности
економске пропаганде
− Савладавање метода тестирања
успешности економске
пропаганде
287
288
Пословна информатика
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 66
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да ученицима пружи информатичка знања и навике које ће бити у функцији решавања проблема из предмета струке.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
оспособљавање ученика за рад са базама података;
припремање и оспособљавање ученика за примену електронског банкарства и укључивање у савремене токове информација;
припремање и оспособљавање ученика за примену електронске трговине и укључивање у савремене токове информација;
овладавање методама и техникама припреме, обраде, преношења и коришћења информација;
оспособљавање ученика за самостални рад;
стицање самопоуздања и неговање логичког мишљења, предузимљивости и комуникативности;
оспособљавање ученика за примену нових технологија.
289
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
УВОД У ПРОГРАМ ЗА
РАД СА БАЗАМА
ПОДАТАКА
− Уводни час
− Термини: ентитет, поље,слог..
− Карактеристике програма и изглед
екрана
− Oтварање базе и њени објекти
4 (4+0)
РАД СА ТАБЕЛАМА
− Типови података и типови поља
− Креирање структуре табеле и унос
података
− Измена података и оператори
− Постављање кључа, модификовање
и форматирање табеле
− Увоз и извоз података из друге
датотеке
− Скривање и замрзавање колона у
табели
− Промена структуре табеле: брисање
и копирање
− Рад са подацима: ажурирање,
брисање и додавање
− Рад са подацима: сортирање и
филтрирање
− Успостављање релација и
референцијални интегритет
14 (10 + 4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОД РАДА:
Демонстрација
и практичан
рад
ОБЛИК РАДА:
индивидуални
рад
ИСХОДИ
− научи основне термине
− упозна се са основним
објектима базе
− направи базу
− креира табелу
− смести у њу податке
− мења, додаје, брише поља у
структури и податке
− успостави релације
− комбинује податке из више
табела
− сортира и филтрира податке
290
УПИТИ
− Креирање упита и коришћење
оператора и израза
− Функције за рад са текстом и
датумима
− Математичке и финансијске
функције
− Функције конверзије и агрегатне
функције
− Параметарски упити
− SQL сумарни упити
− Акциони упити
− Упит брисања и упит додавања
− Упит за ажурирање и унакрсни упит
22 (9 + 13)
− креира упит за приказ и
издвајање
− користи функције у упитима
− прави различите врсте упита:
за брисање, додавање,
ажурирање, унакрсни упит
ИЗВЕШТАЈИ
− Израда извештаја помоћу чаробњака
и његово дизајнирање
− Груписање, сортирање података у
извештају и подизвештаји
− Графикони и дијаграми у извештају
− Извештаји за штампање налепница и
извештаји за циркуларна писма
8 (4 + 4)
− направи извештај помоћу
Wizarda
− уређује изглед уносећи слику,
графикон
− израда налепница, циркуларног
писма
ОБРАСЦИ
− Израда образаца помоћу чаробњака
и дизајнирање образаца
− Промена образаца и контролни
објекти у њему
− Особине контролних објеката и
подобрасци
− Рад са макроима и прављење
контролних табли
12(4 + 8)
−
−
−
−
направи образац
мења изглед обрасца
прави подобрасце
прави контролне табле
291
ЕЛЕКТРОНСКО
ПОСЛОВАЊЕ
− Различити облици електонског
пословања
− Електронска трговина и банкарство
− Електронски системи плаћања
− Заштита и сигурност у електронском
пословању
6(4+2)
− објасни основне елементе
електронског пословања
292
Грађанско васпитање
Разред: VI / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 33
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
293
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ТЕМА
ПРАВА И СЛОБОДЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Право на слободан приступ
информацијама
− Социјално-економска права
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
2
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
фронтални
групни
индивидуални
рад у паровима
монолошка
дијалошка
комбинована
хеуристички
приступ
радионица
ИСХОДИ
− сагледавање проблематике
људских права на свеобухватан
начин (јачање професионалних
компетенција за живот,
личне одговорности и
критичког односа)
− разумевање могућности које
закон о слободном приступу
информацијама од
− јавног значаја пружа и значаја
активног тражења информација
за одговорно учествовање у
јавном животу и процесу
доношења одлука које се тичу
самих ученика.
294
СВЕТ
ИНФОРМАЦИЈА
− Упознавање извора информација –
државни органи као извор
информација
− Јавна информација, приступ
информацијама – основна правила
− ограничења у приступу
информацијама од јавног значаја
− процедура подношења захтева за
приступ информацијама
− заштита права на информисање –
улога повереника
− медији као извор информација –
питање веродостојности
− разумевање и тумачење медијских
порука
− механизми медијске манипулације
− утицај тачке гледишта на
објективност информација
− селекција информација:
објективност као одговорност
− улога медија у савременом друштву
13
фронтални
групни
индивидуални
рад у паровима
монолошка
дијалошка
комбинована
хеуристички
приступ
радионица
− разумевање које се
информације и на који начин
могу тражити према Закону о
приступу информацијама од
јавног значаја
− разумевање ситуација у којима
је нужно ограничити приступ
информацијама
− схватање начина заштите права
на приступ информацијама од
− јавног значаја
− схватање улоге медија у
друштву
− разумевање и тумачење слике и
медијских порука
− схватање могућности намерног
искривљавања медијске слике
стварности
− разумевање значаја
одговорности појединаца за
објективно информисање
295
СВЕТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА И
РАДА
− планирање каријере и улазак у свет
рада
− самопроцена и вештина
представљања личних
карактеристика од значаја за даље
професионално образовање и рад
− разговор са послодавцем
− тражење информација значајних за
професионално образовање и
тражење посла
−
17
фронтални
групни
индивидуални
рад у паровима
монолошка
дијалошка
комбинована
хеуристички
приступ
радионица
− развијање одговорног односа
према даљем професионалном
образовању,
− усавршавању и тражењу посла.
− упознавање појма каријере и
професије;
− увиђање начина на који се могу
дефинисати сопствени
професионални циљеви;
− увиђање начина на који се
може планирати сопствена
каријера.
− схватање концепта мотивације
и иницијативе за
професионални развој;
− процена сопствене мотивације
− изграђивање позитивног става
према процесу активног
тражења информација
значајних за професионални
развој
− идентификовање сопствених
вештина, способности, особина
личности и знања
− значајних за даље
професионално образовање и
укључивање у свет рада
− упознавање концепта
професионалне биографије и
пријаве за посао
− учење вештина превладавања
препрека при запошљавању
− упознавање ситуације
интервјуисања за посао
296
− упознавање права и
одговорности код тражења
посла
− учење вештине долажења до
информација преко социјалне
мреже
297
298
Верска настава
Разред: VI / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 33
Циљеви предмета:
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружу целовит православни поглед на свет и
живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију
идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији,
при чему се хришћанско виђење живота и постојање света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о
свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и
верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном делатном плану, уз настојање да се доктринарне
поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).
299
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
ТЕМА
УВОД
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Упознавање садржаја и начина рада
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
1
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
писани радови
демонстрација
Интерактивна
ХРИШЋАНСКО
СХВАТАЊЕ
ИСТОРИЈЕ
( СТАРОЈЕЛИНСКО
И САВРЕМЕНО )
− Хришћанско схватање историје
− Хришћанско схватање историје
− (старојелинско и савремено )
4 (2+2)
ЕСХАТОН КАО
ЦАРСТВО БОЖИЈЕ
− Есхатон – Царство Божије
− Есхатон као узрок постојања Цркве и
историје
3 (1+3)
ОБЛИЦИ
РАДА:
− Есхатон као узрок постојања Цркве и
историје
− Циљ стварања света
4 (2+2)
Фронтални
Рад у пару
Групни
Индивидуални
− Царство Божије као Литургија
2 (1+1)
− Помесна Црква
− Однос помесне и Васељенске Цркве
4 (2+2)
ЦИЉ СТВАРАЊА
СВЕТА
ЦАРСТВО БОЖИЈЕ
КАО ЛИТУРГИЈА
ПОМЕСНА ЦРКВА –
ОДНОС ПОМЕСНЕ И
ВАСЕЉЕНСКЕ
ЦРКВЕ
ИСХОДИ
− Развију способност за
постављање питања о целини и
најдубљем смислу постојања
човека и света, људској
слободи, животу у заједници,
феномену смрти, однос са
природом која нас окружује и
друго, као и одговарање на ова
питања у светлу православне
хришћанске вере и искуства
Цркве
− Уоче да историју ствара човек
као слободно биће са једним
конкретним циљем
− Испитујући историјске догађаје
проникну у њихов крајњи
смисао
− Уоче да се у делима људи
огледа тежња за личним и
бесмртним животом
− Науче да оцењују историјске
догађаје на основу тога колико
они даку правилан одговор на
проблем превазилажења смрти
у природи и слободног
постојања човека као личности
− Упореде Литургију и
литургијски начин постојања
300
ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ У
ЕПИСКОПУ И
ЕВХАРИСТИЈИ
ТЕОЛОГИЈА
ПРАВОСЛАВНЕ
УМЕТНОСТИ
− Јединство Цркве у Епископу и
Евхаристији
− Литургијски контекст Апостолског
прејемства
− Јединство Цркве на Васељенском
нивоу
6 (3+3)
− Теологија православне уметости
− Црква и свет
8 (4+4)
света са истином која
подразумева превазилажење
смрти и постојање човека као
личности, као апсолутног и
непоновљивог бића
− Уоче да православна уметност
приказује свет не онаквим
какав је сада, смртан и
пролазан, већ какав ће бити у
будућем Царству
− Стекну свест о томе да Црква
није од овага света, али да је у
свету и да постоји ради
спасења света
301
302
Тим за школски програм
1. Горан Николић, директор
2. Бојана Павловић, помоћник директора
3. Милошевић Слободан, помоћник директора
4. Драгана Јевремовић, стручни сарадник
5. Марија Станојевић, стручни сарадник
6. Никола Николић, професор
7. Вујић Милош, професор
8. Петровић Владимир, професор
303
304
Техничка обрада
Никола Николић, професор рачунарства и информатике
305
306
Контакт
Економско-трговинска школа „Славка Ђурђевић“
Адреса:Кнегиње Милице 101
Телефон: 035/245-340
e-mail: [email protected]
web sajt: www.etsjagodina.edu.rs
307
Download

Економски техничар