Школски програм
Образовни профил:
Техничар обезбеђења
Књига: III
ЕТШ „Славка Ђурђевић“
Јагодина
ОБЛАСТ: Економија, право и администрација
У ову групу спадају бројни послови који се обављају у канцеларији, за пултом или на
шалтеру, радећи са различитим документима, дописима, извештајима и сл. Може се радити са
странкама: на пример вођење пословних књига, припрема и достављање рачуна купцима или
корисницима услуга, обрачунавање камата за кредите, вођење евиденција, писање пословних
писама, али и давање информација, разматрање жалби и молби странака, издавање потврда и
уверења, давање тумачења и сл.
Посао се може обављати у банкама, осигуравајућим друштвима, при општинама,
судовима, поштама, као и у разним агенцијама, предузећима и сл. Такође, после одређеног радног
искуства, уз додатну обуку могу се пружати услуге вођења пословних књига. Зависно од врсте
образовања у области економије, дужине радног искуства и положених професионалних испита
могу се стећи следећа звања: рачуновођа, самостални рачуновођа, овлашћени рачуновођа и
овлашћени јавни рачуновођа. Вођење пословних књига је пописивање свих финансијских промена
у предузећу (набавке, исплата зарада, продаја, и сл.).
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:
Техничар обезбеђења
Послове које обавља
Посао техничара обезбеђења је да чува објекте и покретну имовину. Овај веома одговоран
посао обавља се по свим временским условима и ноћу, а у раду се, између осталог, користи
оружје. Приликом избора овог занимања обавезно је похађање ватрогасног курса. Поред ових,
техничар обезбеђења може обављати и друге послове, као што је рецимо упућивање странке на
место где може обавити посао због ког посећује одређену институцију. Потребна су основна знања
из области администрације и познавање рада на рачунару. Особа која се бави овим послом треба
да има добро телесно здравље, одлично чуло вида и слуха и нормално развијен говорни апарат.
Важно је и да буде присебна, сналажљива и са осећањем одговорности.
Шта је важно за рад?
За успешно обављање ових послова важно је имати следеће способности и особине: добру
покретљивост, физичку спретност и издржљивост, спретност руку и прстију, развијена чула вида и
слуха, схватање односа у равни и простору, сналажење са речима, сналажење са људима, храброст,
одлучност, поузданост, савесност, сталоженост, присебност, динамичност, ...
Услови рада
Ради се у веома различитим радним условима - од канцеларија до рада на отвореном
простору. Ради се у сменама, укључујући дежурства ноћу, викендом и празницима. Посао је
понекад ризичан по здравље и живот. Неки послови подразумевају строге услове за ношење и
коришћење оружја.
3
4
Садржај
Школски програм ................................................................................................................................... 1
Образовни профил: Техничар обезбеђења ....................................................................................... 1
Садржај ................................................................................................................................................... 5
Предмети по разредима .......................................................................................................................... 7
Први разред.............................................................................................................................................9
Српски језик и књижевност ............................................................................................................. 11
Енглески језик ................................................................................................................................... 17
Историја ............................................................................................................................................ 21
Музичка уметност............................................................................................................................. 27
Физичко васпитање .......................................................................................................................... 31
Математика ....................................................................................................................................... 35
Рачунарство и информатика............................................................................................................. 41
Географија ......................................................................................................................................... 47
Физика ............................................................................................................................................... 51
Хемија ............................................................................................................................................... 57
Биологија ........................................................................................................................................... 61
Државно уређење .............................................................................................................................. 67
Основи права..................................................................................................................................... 71
Дактилографија и административно пословање ............................................................................. 75
Грађанско васпитање ........................................................................................................................ 79
Верска настава .................................................................................................................................. 85
Други разред ......................................................................................................................................... 89
Српски језик и књижевност ............................................................................................................. 91
Енглески језик ................................................................................................................................... 97
Историја .......................................................................................................................................... 101
Ликовна култура ............................................................................................................................. 109
Физичко васпитање ........................................................................................................................ 113
Математика ..................................................................................................................................... 117
Рачунарство и информатика ........................................................................................................... 123
Географија ....................................................................................................................................... 129
Физика ............................................................................................................................................. 133
Психологија .................................................................................................................................... 137
Основи радног права ...................................................................................................................... 141
Социјална екологија ....................................................................................................................... 145
Систем обезбеђења ......................................................................................................................... 153
Заштита од пожара и заштита на раду ........................................................................................... 157
Борилачке вештине ......................................................................................................................... 161
Дактилографија и административно пословање ........................................................................... 163
Грађанско васпитање ...................................................................................................................... 169
Верска настава ................................................................................................................................ 175
Трећи разред ....................................................................................................................................... 179
Српски језик и књижевност ........................................................................................................... 181
Енглески језик ................................................................................................................................. 185
Социологија .................................................................................................................................... 189
Историја .......................................................................................................................................... 193
Физичко васпитање ........................................................................................................................ 199
Математика ..................................................................................................................................... 203
Логика ............................................................................................................................................. 207
Основи економије ........................................................................................................................... 213
Основи радног права ...................................................................................................................... 219
5
Систем обезбеђења ......................................................................................................................... 223
Заштита од пожара и заштита на раду ........................................................................................... 227
Основи кривичног права и криминалистике ................................................................................. 233
Основи правних поступака ............................................................................................................. 241
Борилачке вештине ......................................................................................................................... 247
Грађанско васпитање ...................................................................................................................... 249
Верска настава ................................................................................................................................ 253
Четврти разред .................................................................................................................................... 257
Српски језик и књижевност ........................................................................................................... 259
Енглески језик ................................................................................................................................. 263
Филозофија ..................................................................................................................................... 267
Историја .......................................................................................................................................... 271
Физичко васпитање ........................................................................................................................ 281
Математика ..................................................................................................................................... 285
Устав и права грађана ..................................................................................................................... 289
Статистика ...................................................................................................................................... 293
Основи матичне евиденције ........................................................................................................... 297
Систем обезбеђења ......................................................................................................................... 303
Заштита од пожара и заштита на раду ........................................................................................... 307
Служба обезбеђења......................................................................................................................... 311
Основи кривичног права и криминалистике ................................................................................. 317
Основи правних поступака ............................................................................................................. 321
Борилачке вештине ......................................................................................................................... 325
Грађанско васпитање ...................................................................................................................... 327
Верска настава ................................................................................................................................ 331
Тим за школски програм .................................................................................................................... 335
Техничка обрада ................................................................................................................................. 337
6
Предмети по разредима
7
8
Први разред
9
10
Српски језик и књижевност
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Проширивање знања о српском језику, развијање језичке културе, упознавање књижевне уметности, оспособљавање ученика за критички однос
према књижевности, обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности, унапређивање знања о сопственој и култури других
народа, подстицање ученика на усавршавање писања, читања и комуникације
Задаци предмета:
Ученици треба да овладају знањима о српском књижевном језику; да стекну вештине у писменом и усменом општењу са другима; да поштују и
негују српски језик; да упознају репрезентативна дела из српске и светске баштине, да их читају, тумаче , истражују и вреднују; да усвоје
хуманистичке ставове, уверења и систем вредности; да развију личну одговорност, саосећање, разборитост и мудрост.
11
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
УВОД У
ПРОУЧАВАЊЕ
КЊИЖЕВНОГ
ДЕЛА
КЊИЖЕВНОСТ
СТАРОГ ВЕКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Појам и назив књижевности,
књижевност као уметност речи,
књижевност и друге уметности
− Књижевност и проучавање
књижевности, науке о књижевности
(теорија књижевности, историја
књижевности и књижевна критика)
− Усмена и писана књижевност
− Народна лиска песма ''Сунце се
девојком жени''
− Народна епска песма ''Бановић
Страхиња''
− Народна приповетка ''Девојка бржа
од коња''
− Лаза Лазаревић ''Први пут с оцем на
јутрење''
− Књижевност старог века (развој,
врсте)
− Сумерско-вавилонски еп ''Еп о
Гилгамешу''
− Библија – Стари завет ''Легенда о
потопу''
− Библија – Нови завет '' Страдање и
васкрсење Исусово''
− Хомер ''Илијада'' одломак (VI
певање)
− Софокле ''Антигона''
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
14
(10 часова за
обраду и 4 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треаба да разликује
врсте уметности,
− да објасни појам књижев− ности,да разликује усмену од
писане књижевн.,
− да разликује књиж. ро− дове и врсте, да одреди тему,
мотиве, сиже, фабулу,
− лик и идеју дела,да износи
своје утиске о делу
9
(7 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна имена
аутора и називе обрађених
дела, да их класификује по
културама којима припадају,
− по књиж. родовима и врстама
12
СРЕДЊОВЕКОВНА
КЊИЖЊЕВНОСТ
− Почеци словенске писмености, рад и
значај рада Ћирила и Методија
− Најстарије словенско писмо,
глагољица и ћирилица,
старословенски језик и рецензије
− Споменици јужнословенске културе
− Средњовековна
књижевност,специфичности и
књижевне врсте
− Свети Сава ''Житије св. Симеона''
одломци
− Јефимија ''Похвала кнезу Лазару''
− Стефан Лазаревић ''Слово љубве''
− Свети Сава у усменој лњижевности
11
(9 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна значај рада
Ћирила и Методија,
− споменике јужнослов.
културе,да именује ауторе и
дела, да разликује средњовек.
жанрове, да објасни значај
средњовек. књиж. за српску
културу
НАРОДНА
КЊИЖЕВНОСТ
− Поетика и одлике народне(усмене)
књижевности и њено место у
савременој перцепцији књижевности
− Народна лирска песма ''Српска
девојка''
− ''Кнежева вечера'' - народна епска
песма
− ''Марко пије уз рамазан вино'' народна епска песма
− ''Диоба Јакшића'' - народна епска
песма
− ''Ропство Јанковић Стојана'' народна епска песма
− ''Бој на Мишару'' - народна епска
песма
10
(8 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да разликује
лирске,епске и лирско− епске песме, да уочава одлике
усмене књиж., да процењује
етичке вредности изнете у
делима, да тумачи ликове,
мотиве, фабулу, сиже,
композиц., и поруке у делима
13
ХУМАНИЗАМ И
РЕНЕСАНСА
− Хуманизам и ренесанса у европској
књижевности, поетика и реакција
− Данте Алигијери ''Божанствена
комедија'' / ''Пакао'', одломак
− Франческо Петрарка ''Канцонијер'' –
избор
− В. Шекспир ''Ромео и Јулија''
− Сервантес ''Дон Кихот'', одломак
− Хуманизам и ренесанса у
дубровачкој књижевности,
− Шишко Менчетић ''Први поглед''
− Џоре Држић ''Горчије жалости јесу
ли гди кому''
− Марин Држић ''Новела од Станца''
13
(9 часова за
обраду и 4 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна да наведе
представ- нике и њихова дела,
− да на обрађ. делима објасни
одлике епохе, да објасни
појмове хуманизам и
ренесанса, да их упоређује са
средњовек. књиж.
БАРОК И
КЛАСИЦИЗАМ
− Барок и класицизам и и њихови
главни представници у
Европи и код нас
− Иван Гундулић ''Осман''
− Молијер ''Тврдица''
7
(5 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученек треба да зна појмове
барока и класицизма
− да наведе писце и дела, теме,
ликове и поруке дела
− Д. Михаиловић ''Кад су цветале
тикве'
− Данило Киш ''Рани јади''
− Душан Радовић, избор из поезије
− Мирослав Антић, избор из поезије
− Љубомир Симовић, избор из поезије
− Језик као средство комуникације
− Основни појмови о књижевном језику
8
(6 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна ауторе и
дела,теме, мотиве,ликове,
поруке дела, да повезује дело
са пишчевом биограф.
ЛЕКТИРА
14
ЈЕЗИК
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
− Језик као систем знакова и науке које
21
се њиме бавe
(12 за обраду и
− Фонетика и фонологија,
гласови,
9 за
фонеме
утврђивање)
− Фонетика и фонологија, слог,
прозодија
− Морфологија – реч и морфема, врсте
морфема
− Морфологија у ужем смислу –
грађење речи
− Морфофонолошке алтернације и
њихова улогау промени и творби речи
− Синтакса – реченица као језичка и
комуникативна целина
− Лексикологија, лексеме, лексички
фонд, организација лексичког фонда
− Акценатски систем, обележавање и
правила акцентовања
− Функционални стилови, нестандардни
језички варијетети
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту
− Ученик треба да зна да објасни
функцију језика,да разуме
природу стандард. језика,да
− разликује глас. алтернац.,
− да наведе дисципли-не које се
баве проуч. јез. система,
− да разликује
− акценте и функцио− налне стилове
− Правописне вежбе
− Писмени задаци
− Изражајно казивање стихова
рад на тексту,
монолошка,
писани рад
− Ученик треба да зна употрбу
великог и малог слова,да
примени знања о јез.
− алтернац.,
− да подели реч на крају реда,
− да изражајно казује стихове,
− да опише стања,осе− ћања, да изрази ставове и
доноси за− кључке
18
(утврђивање)
15
Енглески језик
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви и задаци предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање
знања и умећа потребних у комуникацији на енглеском језику у усменом и писаном облику, у свакодневном животу и у пословном окружењу.
17
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ТЕМА
WHO AM I?
GLOBETROTTER!
GROWING UP
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Свакодневни живот (слободно
време, пријатељство, култура)
− Садашње просто и садашње трајно
време (обрада и вежбања)
− Описивање личности
− Сналажење у спољном свету
− Путовања, сналажење на
путовањима, типови смештаја
− Конструкције going to и Present
Continuous Tense за исказивање
планова и намера у будућности
− Тражење информација
− Писање мејла
− школство, образовање, навике из
прошлости
− коришћење конструкције used to за
изражавање навика из прошлости и
Past Simple Tense за радње које су се
десиле у прошлости
− придеви за описивање осећања и
ситуација
− тражење дозволе
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
ИСХОДИ
− Употреба једноставних израза
и реченица да би представио
свакодневне, себи блиске
личности и ситуације
− Састављање кратког текста о
одговарајућој теми (култура
наше земље)
− Грађење и употреба садашњег
простог и садашњег трајног
времена
− Способност исказивања
планова у будућности,
сналажење у страним земљама,
комуникација путем мејла
− Способност описивања
догађаја из прошлости,
осећања, ситуација
− Причање о одрастању и
описивање школског система
18
INSPIRATION
− Уметници, инспирација, важни
догађаји у животу
− Препричавање прошлих догађаја у
виду нарације
− Просто прошло време и трајно
прошло време
− Фразални глаголи
− Писање приче
− Способност препричавања
прошлих догађаја
− Дочаравање ситуације
− Способност исказивања
биографије познатих уметника
NO PLACE LIKE
HOME
− Описивање животних простора,
ентеријера и екстеријера и делови
дома и намештај
− Описивање фотографија
− Компарација придева
− Релативне заменице
− Способност описивања
животног простора и
упоређивања
− Способност описивања онога
што се види на фотографији
EAT UP!
− Исхрана, начини исхране, навике у
исхрани
− Бројиве и небројиве именице
− Прилошке одредбе за количину
− Попуњавање упитника, жалбе и
извињења
− Способност исказивања онога
што волимо и не волимо да
једемо
− Исказивање жалби у вези
нечега
− Способност исказивања
количине хране
−
−
−
−
− Могућност предвиђања
догађаја у будућности
− Изражавање могућег услова за
будућност
− Способност писања кратких
летака у виду рекламе или
пропаганде за одређену
кампању
LOOK TO THE
FUTURE
Осврт на будућност
Предвиђања у будућности
Технологија будућности
Конструкције going to и will за
будућност
− Условне реченице (first conditional)
− Писање пропаганде за одређену
кампању
19
Историја
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Стицање знања о развоју људског друштва
Задаци предмета:
Стицање знања о историјским појавама и процесима;развијање критичког мишљења;
21
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
− Историја као наука и наставни
предмет; однос историје према
другим наукама
− Историјски извори, рачунање
времена, историјска раздобља
(периодизација)
(2+1)
Фронтални
и комбиновани
ПРАИСТОРИЈСКА
ЗАЈЕДНИЦА
− Живот људи у старијем и млађем
каменом и у металном добу
− Верске представе и почеци ликовних
уметности у праисторијским
заједницама
− Праисторијска налазишта и културе
на централном Балкану
(3+2)
СТАРИ ВЕК
− Опште одлике Старог века (време,
простор и народи; структура
друштва, веровања, култура) Стари
исток
− Опште особине историје Старог
истока (хронолошки, географски и
етнички оквири, друштвено
устројство)
− Египат: Старо, Средње и Ново
царство
− Државе Месопотамије, Мале Азије и
Блиског истока (Леванта)
(33+23)
ТЕМА
УВОД У ИСТОРИЈУ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ИСХОДИ
− Схватање прошлости (времена
и рачунања времена)
− Схватање историјских извора и
њихово проучавање
− Схватање најстарије људске
заједнице
− Стари век- Стари истоксхватање простора и
географских услова где су
настале прве државе ; настанак
и значај писма; одлике
Источњачких деспотија и раног
робо-власничког
друштва.Стара Грчкадосељавање, колонизација,
друштво, друштвено и државно
уређење (разумевање тираније,
олигархијског и демократског
22
− Писменост, култура и право народа
Старог истока
− Религије народа Старог истока
Стара Грчка
− Најстарија историја Грчке
(досељавање Грка на Балкан,
минојски Крит, микенска
Грчка, Тројански рат)
− Од Микенског ка Хомерском добу.
Дорска и јонска сеоба, друштвени
поредак у IХ и VIII веку пре н. е.
− Настанак полиса, грчка
колонизација, промене друштвеног и
државног уређења од VIII до VI века
пре н. е.
− Спарта: особености уређења и
живота (Ликург, Пелопонески савез)
− Атина: најстарија историја,
друштвене борбе, реформе, настанак
и развој демократије
− Грчко-персијски ратови. Почетак и
ток, њихов утицај на друштвене и
привредне односе у полисима,
Делски савез
− Периклово доба, Атински поморски
савез, Пелопонески рат
− Култура старих Грка (религија,
митови, наука, уметност)
− Криза полиса и успон Македоније
− Александрова освајања и
хеленистичке монархије
− Хеленистичка култура3 Завод за
унапређивање образовања и
васпитања
уређења); Упознавање са
грчком митологијом;
Упознавање и схватање грчке
уметности-архитектура,
песништво, филозофија и
настанак позоришта.
Схватање грчке мисли као
темеља европске цивилизације
(њихов допринос у области
друштвеног развоја) Стари
Рим-настанак, порекло . Развој
Рима од града до светске силе.
Проучавање римског
законодавства као основе
модерног права. Схватање
развоја римске државе од
краљевине преко републике до
царства. Проучавање римске
религије и културе. Схватање
њиховог доприноса европској
цивилизацији. Појава и ширење
хришћанства. Схватање
Балкана у Старом веку и
процеса хеленизације и
романизације.
23
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Стари Рим
Најстарија историја Рима
(становништво Италије, оснивање
Рима, доба краљева)
Доба републике (оснивање
републике, друштвено и државно
уређење)
Римска освајања у Италији
Римска освајања у Средоземљу
(пунски ратови и ратови с
хеленистичким монархијама)
Криза републике и почетак
грађанских ратова (реформе браће
Грах, Марије и Сула)
Први и Други тријумвират
Римска култура у доба републике
(религија, наука и уметност)
Августов принципат
Римско царство од I до III века
Доминат. Реформе Диоклецијана и
Константина
Римска култура у раздобљу од I до
IV века (религија, наука и уметност)
Појава и ширење хришћанства
Римске провинције на Балканском
полуострву
24
ПОЗНА АНТИКА И
РАНИ СРЕДЊИ ВЕК
− Подела Римског царства. Опадање и
пропаст Западног царства
− Сеоба народа и стварање
„варварских” држава на западу
− Источно царство, IV–VI век.
Јустинијанова обнова
− Култура рановизантијског доба
− Аварски походи и насељавање
Словена на Балкану
(6+4)
− Схватање Велике сеобе народа
као битног догађаја који мења
тадашњи свет.
− Настанак „варварских“ држава
као почетак новог и другачијег
света.
− Схватање Византије са
римским , грчким и
хришћанским обележјем.
25
26
Музичка уметност
Разред: I / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 36
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета Музичке уметности је да ученици усвоје елементарна знања из области музичке уметности и историје музике као и
схватање појава и зависности комплексних уметничких односа у животу и друштву, да оспособе ученике за примену усвојених знања у слушању и
разумевању разноврсних облика новије музичке праксе, и за самообразовање, као и да доприносе развијању менталних способности, формирању
уметничког сензибилитета и погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
27
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
− Музика првобитне заједнице
1 (1+0)
комбинована
фронтални
− Да разумеју еволуцију
музичких образаца и
аналитички слушно музички
упореде
− Музика робовласничког друштва
− Музика античке Грчке
2 (2+0)
комбинована
фронтални
− Да науче значај друштвених и
историјских односа за музику
− Елементи развоја музике
1 (1+0)
комбинована
фронтални
− Да слушањем упореде
различите музичке обрасце и
схвате улогу науке у музици
СРЕДЊИ ВЕК
− Средњи век
− Развој вишегласја и нотације
3 (2+1)
комбинована
фронтални
− Да схвате значај музичке
нотације и звучно разликују
православну и католичку
музику
РЕНЕСАНСА
− Ренесанса
− Развој полифоније
3 (2+1)
комбинована
фронтални
− Да разумеју међукултурну
размену и њену вредност
БАРОК
− Барок
− Ј.С.Бах, Г.Ф.Хендл
− Развој опере у 17.в.
4 (2+2)
комбинована
фронтални
− Да аналитички слушно
препознају особине барока
− Реформа опере, комична опера
3 (2+1)
комбинована
фронтални
− Да препознају специфичност
вокалног изражавања
ТЕМА
МУЗИКА
ПРВОБИТНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
МУЗИКА
РОБОВЛАСНИЧКОГ
ДРУШТВА
ЕЛЕМЕНТИ РАЗВОЈА
МУЗИКЕ
РАЗВОЈ ОПЕРЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ИСХОДИ
28
КЛАСИЦИЗАМ
− Класицизам
− Представници класицизма
3 (2+1)
комбинована
фронтални
− Да повежу велике општељудске
идеје и музичко стварање
РОМАНТИЗАМ
−
−
−
−
−
7 (5+2)
комбинована
фронтални
− Да науче и препознају утицај
фолклора разних народа кроз
један музички стил
− Музика 20. века
1 (1+0)
комбинована
фронтални
− Да схвате историјски контекст
20. века кроз музичке стилове
− Импресионизам, експресионизам
2 (1+1)
комбинована
фронтални
− Да схвате повезаност других
уметности кроз музичке
стилове
− Развој музике код нас
1 (1+0)
комбинована
фронтални
− Да схвате развојни процес
музичких органузација у
Србији
− Џез
2 (1+0)
комбинована
фронтални
− Да звуно аналитички прате
трансформацију једне теме
− Народна музика
− Забавна музика, примењена музика
4 (2+2)
комбинована
фронтални
− Да схвате различите улоге које
музика има данас у музици
МУЗИКА 20. ВЕКА
ИМПРЕСИОНИЗАМ,
ЕКСПРЕСИОНИЗАМ
РАЗВОЈ МУЗИКЕ КОД
НАС
ЏЕЗ
ДРУГИ ЖАНРОВИ
Опште карактеристике
Клавирска музика
„Руска петорка“
Чешка национална школа,Чајковски
Романтизам у Србији
29
30
Физичко васпитање
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно -образовним
пордучјима, допринесе интегралном развоју личности ученика(когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности,
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима живота и
рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана, за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
31
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
−
−
−
−
−
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
−
−
−
−
−
Техника
трчања(спринтерско трчање)
Техника трчања дугих пруга
Бацање кугле ,,О Брајан техником
Скок у вис ,,хорајн`` техником
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ВРАТИЛО
-ГРЕДА
-РАЗБОЈ
− ПАРТЕР
− два премета странце у лево и десно
− вага претклоном и
заножењем,постављањем руку на
тло колут напред
− ВРАТИЛО
− потрком у наупор јашући, колут,
одривом саскок уназад
− ГРЕДА
− комплекс елемената, прелази, ваге,
окрети, саскок
− РАЗБОЈ
− комплекс вежби, њих,
узмах,саскок заношком
− поставка играча у одбрани
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
ИСХОДИ
9 часова
(9 часова за
утврђивање)
Вербална метода
Метода
демонстрације,
Рад по групама
− Утврђивање психофизичког
− стања ученика на почетку и
крају школске године
8 часова
(6 часова за
обраду и 2 часа
за утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког
трчања,технику бацања
кугле и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
11 часова
вербалнаметода
(7 за обраду и 4 методадемонстрације
за утврђивање)
аналитичкиметод
рад по групама
допунско вежбање
− Ученици би требало
овладати наведеним
моторичким умењима.
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
32
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− техника додавања у месту и
кретању
− скок-шут.лажни шут,шут из игре
− зонске одбране 6:0; 5:1
− зонске одбране 4:2; 3:3; 3:2:1
10 часова
(7 за обраду и 3
за утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
− правила игре, суђење
− додавање, вођење лопте, шут са
разних дистанци
− скок-шут, дриблинг
− поставвљање и кретање играча у
нападу и одбрани
− зонска одбрана и човек на човека
− напад против разних врста
одбране
− игра са суђењем
10 часова
(6 часова за
обраду и 4 за
утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
33
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
прсти и чекић
сервис
смеч из додавања
смечирање
блок,двојни блок
смечирање иза линије напада
улога примача и дизача
положај играча у пољу
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
10 часова
(8 часова за
обраду и 2 за
утврђивање)
вербална метода
.метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт
10 часова
вербална метода
метода
демонстрације
фронтални облик
рада
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
34
Математика
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
−
−
−
−
−
Развијање логичког и апстрактног мишљења
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичког-логичког језика
Развијање способностии одређивања и процене квантитавних величина и њиховог односа
Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и њихови узајанми односи и трансформације
Допринос радном и политехничком образовању ученика
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
Стицање зњања неопходних за разумевање квантитативних просторних односа
Стицање опште математичке културе и схватање места и значаја матаматике у прогресу цивилизације
Оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области и наука
Допринос формирању и развијању научног погледа на свет
Допринос изграђивању позитивних особина код ученика, као што су; упорност, систематичност, уредност, тачност, критиччност, смисао за
самосталан рад, одговорност
35
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ЛОГИКА И СКУПОВИ
ФУНКЦИЈЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
−
−
−
−
Основи математичке логике
Коњукција и дисјункција
Импликација и еквиваленција
Нека правила математичког
закључивања
− Скупови и операције са скуповима
− Унија, пресек, разлика, комплемент
10 (4+6)
− Декартов производ, релација,
функција
− Композиција функција, инверзна
функција, функционална једначина
6 (2+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Решавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
ИСХОДИ
− Разуме шта је исказ
− зна логичке операције
− испитује тачност сложених
исказа
− зна да доказује таутологију
− зна скуповне операције
− доказује скуповне једнакости
− примењује скупове на
решавање практичних
проблема
− зна шта је Декартов производ
скупова и његов значај
− разуме шта је релација,
особине и врсте релација
− разуме и дефинише функцију,
особине, вресте и разлику у
односу на релацију
− да решава функционалне
једначине
− разуме сложену функцију и
одређује композицију
функција
− зна шта је инверзна функција
и да је одређује
36
РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ
ВЕЛИЧИНА
УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ
− Преглед бројева, операције
− Приближне вредности и
заокруживање бројева
3 (1+2)
− разуме основне бројевне
скупове
− зна њихове особине и релације
међу њима
− зна основне критеријуме
дељивости
− зна појам групе и поља
− зна да заокружује реалне
бројеве
− зна појам приближне и
апсолутне вредности
−
−
−
−
Размера и пропорција
Сразмерни рачун
Рачун поделе и мешања
Процентни и каматни рачун
10 (4+6)
− зна шта је размера и
пропорција
− разуме директну и обрнуту
пропорцију
− зна сразмерни рачун, примену
− рачун поделе и мешања
примену
− процентни рачун примену
− прост каматни рачун примену
− Основни геометријски појмови
− Троугао и четвороугао
5 (2+3)
− разуме основне геометријске
појмове и њихов однос
− разуме врсте углова и
критеријуме једнакости углова
− разликује дуж, полуправу и
праву
− идентификује релације везане
за унутрашње и спољашње
углове троугла
− наведе битне тачке троугла
− зна да конструише симетрале
страница и углова у троуглу
37
− зна особине једнакокраког и
једнакостраничног тругла
− разликује врсте четвороуглова
− наведе основне ставове о
паралелограму
− наведе особине специјалних
паралелограма
ИЗОМЕТРИЈСКЕ
ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
− Подударност фигура. Подударност
троуглова
− Вектори. Операције
− Примена вектора
− Изометријске трансформације
− Транслација
− Ротација
− Осна симетрија
− Централна симетрија
− Примена подударности
14 (3+11)
− разуме појам подударности
фигура
− зна шта су изометријске
трансформације и врсте
− зна дефиницију и ставове
подударности троуглова
− зна да примени ставове
подударности
− зна да доказује подударност
троуглова
− зна појам, дефиницију и
особине вектора
− зна да примењује векторе за
решавање проблема у равни
− Разуме појам линеарне
зависности вектора
− разуме појмове транслације,
ротације, централне и осне
ротације
− зна основне констуктивне
задатке у равни
38
РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ
РАЗЛОМЦИ
−
−
−
−
−
Полиноми и операције са њима
Дељивост полинома
Безуов став и примене
Растављање полинома на чиниоце
Алгебарски разломци.
Проширивање и скраћивање
Алгебарски разломци.множење и
дељење
НЗС за полиноме
Алгебарски разломци. Сабирање
Алгебарски разломци. Операције
20 (7+13)
− разуме појам и основне
операције са полиномима
− зна да примењује формуле за
квадрат и куб бинома, разлику
квадрата и збир и разлику
кубоваву
− зна да примењује Безуов став
и његову последицу
− зна да растави полином на
чиниоце
− Зна да одреди НЗС и НЗД за
полиноме
− зна основне операције са
рационалним алгебарским
изразима
− Линеарна једнацина са једном
непознатом
− Еквивалентност и решавање
линеарних једначина
− Линерна једначина са параметром
− Линеарна функција
− Систем линеарних једначина.
Решавање
− Примена линеарних једначина на
решавање проблема
− Линеарна неједначина
20 (6+14)
− решава линеарне једначине
− зна типове и решења линеарне
једначине
− да разуме, решава и дискутује
линеарне једнацине са
параметром
− разуме линеарну функцију
− зна да испита и скицира
график линеарне функције
− решава системе линеарних
једначина
− зна методе за решавање
система линеарних једначина
− разуме и решава линеарне
неједначине
− зна да одреди пресек решење
неједначина
−
−
−
−
ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ,
НЕЈЕДНАЧИНЕ,
ФУНКЦИЈА, СИСТЕМИ
ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА
39
ХОМОТЕТИЈА И
СЛИЧНОСТ
− Размера и пропоција. Талесова
теорема
− Хомотетија и сличност
− Сличност троглова
5 (2+3)
− разуме Талесову теорему,
њену примену и значај
− зна шта је хомотетија и
сличност
− зна ставове сличности
троглова
− разуме сличност правоуглих
троуглова
40
Рачунарство и информатика
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставног предмета Рачунарство и информатика је стицање основне рачунарске писмености и оспособљавања ученика за коришћење
рачунара у даљем школовању и будућем раду.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
упознавање ученика са унутрашњом организацијом рачунарских система;
упознавање и оспособљавање ученика за коришћење оперативних система;
упознавање и оспособљавање ученика за коришћење програма за обраду текста;
упознавање и оспособљавање ученика за коришћење мултимедијалних апликација;
стицање слике код ученика о могућностима примене рачунарских система.
41
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
РАЧУНАРСКИ
СИСТЕМИ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Предмет изучавања.
− Информатика и друштво.
4 (3+1)
−
−
−
−
−
12 (9+3)
−
−
−
−
Структура рачунарског система
Хардвер.Софтвер.
Однос хардвера и софтвера.
Структура хардвера
Процесор.Радна меморија.
Интерфејс и периферијски уређаји.
Архитектура PC рачунара.
Структура софтвера
Оперативни системи, развојни
софтвер, кориснички софтвер.
Лиценце, заштита софтвера и
хардвера.
Како ради рачунар?
Начин функционисања процесора.
Подизање рачунарског система.
Улога ROM-а. Покретање
оперативног система. Улога
оперативног система. Прекид рада.
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ:
Вербалне
Решавање
проблема –
хеуристички
приступ
Рад на тексту
Писани радови
Демонстративна
Практичан рад
Комбиновани
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални
Групни рад
Рад у пару
Индивидуални
Комбиновани
ИСХОДИ
− Упознавање са предметом
изучавања
− Схватање основних појмова
информатичке технологије као
и примене информатике у
савременом друштву
− Овладавање знањем структуре
рачунарског система
− Разумевање структуре
хардвера, процесора, радних
меморија, интерфејса и
периферних уређаја
− Разумевање структуре
софтвера, оперативног
система, системског софтвера,
апликативних програма
− Разумевање рада оперативног
система
− Савладавање покретања и
подизања рачунарског система
42
ОПЕРАТИВНИ
СИСТЕМИ
− Основни појмови (датотека,
фасцикла, пречица, икона, прозор,
мени). Употреба миша и тастатуре.
Покретање апликација оперативног
система.
− Рад са прозорима. Компоненте
прозора и њихова улога.
− Организација података на диску.
Покретање програма.
− Рад са датотекама и фасциклама
(креирање новог објекта, копирање
и премештање, брисање, промена
назива).
− Коришћење додатних програма
(бележница, цртање, игре,
калкулатор,...).
− Рад са спољашњим меморијама
(flesh меморија, CD, дискете...).
− Подешавање параметара радног
окружења. Одржавање система.
16 (8+8)
− Разумевање основних појмова
датотека, фолдера, пречица,
икона, прозора, менија
− Овладавање рада са
прозорима, промена величине,
повлачења
− Савладавање комфорног рада
са мишем и тастауром
− Разумевање организације
датотека као и њихове
модификације и манипулације
− Овладавање коришћења
додатних програма, рад са
спољном меморијом и
подешавањем параметара
радног окружења
43
ОБРАДА ТЕКСТА
− Основни појмови (пасус, маргина,
заглавље, подножје). Структура
текста.
− Подешавање радног окружења.
Уношење текста. Чување документа.
Затварање документа. Учитавање
документа и измена у документу.
− Рад са блоковима (означавање,
копирање, исецање, лепљење).
− Рад са више докумената.
− Набрајање у тексту.
− Рад са табелама.
− Уметање слика у текст.
− Обележавање страница. Креирање
заглавља и подножја. Фусноте.
− Обликовање документа. Стилови.
Штампање документа.
26 (14+12)
− Схватање структуре и
основних појмова у обради
текста, пасуса, маргина,
заглавља, подножја,
обележавања страница,
фуснота
− Разумевање чувања текста,
затварања, учитавања
− Овладавање радом са
програмским пакетом word-а
− Савладавање у раду са
параграфом, структуром и
подешавањима, стилом
параграфа
− Савладавање рада са
едитовањем текста, велика и
мала слова, претраживање и
замена
− Савладавање рада са блоком,
обележавање, копирање и
премештање
− Савладавање форматирања
текста, структура и
модификација набрајања,
дефинисање оквира
− Савладавање рада са табелама,
дефинисање структуре,
модификација садржаја у
ћелијама, манипулацијама
величинама и положајима
табеле
− Савладавање рада са сликама,
подешавањима, рад са
уметничким словима
44
− Савладавање рада за
обележавање страна,
подешавање заглавља,
подножја, дефинисање
фуснота
− Овладавање умећа у
подешавањима и штампању
докумената
РАЧУНАРСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ
− Начини комуникације између
рачунара. Појам рачунарске мреже.
Интернет и интранет.
− Повезивање рачунара и Интернета.
Успостављање везе, подешавање
параметара и прекидање везе.
− Сервиси интернета (WWW, e-mail,
FTP...). Рад са читачима интернета.
Отварање Web страна. Коришћење
претраживача.
− Снимање Web страна, снимање
слика. Пребацивање садржаја Web
стране у текст процесор. Штампање.
− Електронска пошта (покретање
програма, постављање електронске
адресе, пријем и слање електронске
поште, прављење и коришћење
адресара).
− Рад у мрежи. Дељење мрежних
ресурса.
10 (5+5)
− Упознавање о значају и начину
комуникације између рачунара
− Разумевање појмова интернет
и интранет, карактеристике
− Овладавање радом повезивања
рачунара на интернет,
упостављање и прекидања
везе, подешавање параметара
− Савладавање коришћења
сервиса интернета, рад са
претраживачима, отварање
web стране
− Савладавање учитавања web
стране, снимање слика, текста
у докуменат на спољној
меморији
− Савладавање коришћења
електронске поште, адреса,
подешавање параметара,
пријем, слање, формирање и
коришћење адресара
− Разумевање рада у рачунарској
мрежи као и начина при
дељењу мрежних ресурса
45
МУЛТИМЕДИЈСКЕ
АПЛИКАЦИЈЕ
− Мултимедија. Основне функције
апликација за рад са мултимедијом.
− Организација мултимедијалних
садржаја. Примена мултимедије у
настави.
− Коришћење CD-а и DVD-а са аудио
и видео садржајима, књигама,
енциклопедијама и атласима
6 (3+3)
− Разумевање основних
функција и апликација у раду
са мултимедијом
− Упознавање са
мултимедијалним садржајима
нарочито са образовном и
едукативном делатношћу
− Овладавање коришћења CD-а
и DVD-а са аудио и видео
садржајима, књигама,
енциклопедијама и атласима
− Разумевање начина и
коришћења хипермедија
46
Географија
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе географије је стицање нових и продубљених знања и обавештења о савременим друштвено-географским појавама, процесима и
објектима, као и општа и посебна знања о светској привреди и њеним фундаменталним везама са становништом и природном средином.
Задаци предмета:
Ученици развијају знања и разумевања о:
− -основим појмовима, појавама и процесима из области друштвене географије, њиховим узајамним односима и интерактивним везама са
природним окружењем
− позитивним и негативним утицајима човека на природну средину на глобалном и локалном нивоу
− различитим облицима људске заједнице и о различитим регионалним целинама у свету
− међународним односима о глобалној међузависности у савременом свету
47
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:
ТЕМА
I Увод
II Становништво,
религија, култура
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Предмет проучавања, подела и значај
друштвене географије.
Демографија, појам, значај, извори
података. Порекло људске врсте и ширење
човечанства. Екумена и анекумена. Број
становника, густина насељености и пораст
броја становника у свету. Природни
прираштај и регионалне разлике у порасту
броја становника. Структура
становништва. Светске религије.
Економске структуре становништва.
Тенденција развоја становништва.
Економске структуре и тенденција развоја
становништва. Миграција
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
2 (1+1)
Монолошкодијалошки;
демонстративни
− Циљ је да се ученици уведу у
наставне садржаје друштвене
географије при чему треба
посебно дати на значају
дефинисање, предмет
проучавања, поделу и значај
друштвене географије као и
њено место у систему наука.
20 (11+9 )
Монолошкодијалошки;
демонстративни
− Циљ ове теме је да најважније
демо-географске проблеме
савременог света усвоје кроз
демографски развој и мерама
коеј се предузимају у циљу
превазилажења разлика у
појединим регијама света.
48
III Насеља
IV Политичке и
економске
карактеристике
савременог света (40)
Насеља. Урбанизација – узроци и
последице. Конурбација и мегалополиси.
Градска насеља и животне средине.
8 (4+4)
Монолошкодијалошки;
демонстративни
− Циљ ове теме је нагласити
утицај фактора природне
средине на постанак
распрострањеност и изглед
насеља, функционалну поделу,
урбанизацију као светски
процес и њене последице.
Формирање политичке карте и савремени
процеси у свету. Процес глобализације.
Научно-техничка револуција развоја
информатике. Индрустрија и животна
средина. Локација и структура промене
индрустрије. Светска трговина и
регионална тржишта. Европска унија –
оснивање, развој и регионални проблеми.
Уједињење по моделу концентричних
кругова. Привредне интеграције у свету и
тржиште капитала. Економске и политичке
интеграције у свету. Привреда – европски
макрорегиони. Југоисточна и источна
Европа. Економске одлике Европе.
Пацифички регион – Кина. Јужна Азија и
Африка јужно од Сахаре. Англо-америка и
Латинска Америка. Мултинационалне
компаније. Географија и привреда.
Тржишна привреда мерење економског
развоја. Географија и основне одлике
савремене привреде. Међународна подела
рада. Глобално финансијска тржишта.
Индрустријске зоне и регије.
Пољопривреда, Англо-индустрија,
организација ФАО. Индрустија,
пољопривреда, организација ФАО.
23+17
Монолошкодијалошки;
демонстративни
− Циљ ове теме је да кроз
савремену политичку карту
света упозна ученике са
процесима интеграција и
глобализације које
карактеришу савремени свет, а
посебно интеграције на
просторима Европе.
Привредне карактеристике
ученицима треба представити
кроз развој, размештај и
органиѕацију производње
највећих компанија.
49
Саобраћај и туризам у свету – положај
Србије. Друштвено – економски развој и
положај Србије у свету.
50
Физика
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе физике у средњој школи јесте да ученици стекну основна знања из физике (појаве, појмови, закони, теоријски модели) и оспособе се
за њихову примену, као и да стекну основу за настављање образовања на вишим школама и факултетима, на којима је физика једна од
фундаменталних дисциплина
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
упознају најбитније појмове и законе физике као и најважније теоријске моделе;
упознају методе физичких истраживања;
разумеју физичке појаве у природи и свакодневној пракси;
развијају научни начин мишљења, логичко закључивање и критички прилаз решавању проблема;
оспособе се за примену физичких метода мерења у свим областима физике;
оспособе се да решавају физичке задатке и проблеме;
схвате значај физике за остале природне науке и за технику;
упознају став човека према природи и развијају правилан однос према заштити човекове средине;
стекну навике за рационално коришћење и штедњу свих видова енергије, а посебно електричне енергије;
стекну радне навике и практична умења.
51
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА
ТЕМА
ФИЗИКА И ЊЕНЕ
МЕТОДЕ
ВЕКТОР, ВРЕМЕ,
КРЕТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Физика фундаметална наука
− Физичке величине,мерење
,експеримент,теорија
− Физички закони и принципи,
јединице физичких величина
− Утврђивање
Вектори и основне операције са
векторима
Утврђивање
Референтни систем вектор положаја
Тренутна брзина
Убрзање
Утврђивање
Кружно кретање
Утврђивање
Класичан принцип сабирања брзина
Утврђивање
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
4 (3+1)
METOДЕ:
монолошка
дијалошka
− Упознавање ученика са
физичким величинама, шта су
закони и принципи
10 (6+4)
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални
Рад у пару
Групни
Индивидуални
− Упознавање ученика са
векторима, операције са
векторима, шта је референтни
систем, вектор положаја.
− Шта је брзина убрзање, кружно
кретање
52
ИМПУЛС И
ЕНЕРГИЈА
− Импулс и сила основни закон
класичне механике
− Утврђивање
− Закон акције и реакције
− Основна једначина динамике
− Утврђивање
− Скаларни и векторски производ
− Утврђивање
− Динамика кружног кретања
− Центрипетална сила
− Рад као скаларни производ, снага,
енергија
− Укупна енергија у механици
− Утврђивање
15 (10+5)
ПОЈАМ О
РЕЛАТИВИСТИЧКОЈ
МЕХАНИЦИ
Контракција дужине дилатација
времена
Зависност масе од брзине, веза
енергије и масе
Утврђивање
3 (2+1)
СИЛА И
БЕЗВРТЛОЖНО
ФИЗИЧКО ПОЉЕ
− Врсте и подела физичког поља
− Њутнов закон гравитације
− Гравитацијоно поље, јачина,
потенцијална енергија
− Утврђивање
− Кулонов закон
− Електростатичко поље, потенцијал,
флукс
− Утврђивање
8 (6+2)
− Који је основни закон
динамике, шта је импулс, сила.
Како се рачуна скаларни и
векторски производ
− Како се дефинише кружно
кретање, шта је центрипетална
сила
− Укупна енергија у механици
− Шта је контракција дужине и
дилатација времена
− Како се дефинише зависност
масе од брзине
− Која је веза између масе и
енергује
− Како се деле физичка поља
− Шта представља Њутнов закон
гравитације
− Шта је гравитационо поље
− Нашта се односи кулонов закон
− Потенцијал, флукс
53
ЗАКОНИ ОДРЖАЊА
Електрични капацитет, енергија
електричног поља
Опште карактеристике закона
одржања
Закон одржања импулса
Утврђивање
Закон одржања момента импулса
Унутрашња енергија промена
унутрашње енергије
Закон одржања енергије у класичној
физици
Утврђивање
Закон одржања масе и
наелектрисања у класичној физици
Описивање кретања закона одржања
Потенцијална јама и потенцијална
баријера
Утврђивање
10 (7+3)
− Шта је електрични капацитет,
како се дефинише закон
одржања
− Шта је момент импулса,
промена унутрашње енергије
− Како се дефинише закон
одржања енергије, маса и
наелектрисање
− Шта је потенцијална јама и
баријера
− Макроскопска тела као велики број
молекула
− Чвеста тела кристали
− Утврђивање
− Течности, узајамно деловање
течности површински напон
− Гасови, основна једначина
кинетичке теорије гасова
− Утврђивање
− Једначина идеалног гасног стања
− Дискусија једначине идеалног гасног
стања
− Утврђивање
− Појам о термодинаници други
принцип термо динамике
10 (7+3)
− Шта су макроскопска тела из
чега се састоје, кристали
− Шта су течкости, шта значи
површински напон
− Како се дефинишу гасови,
једначина идеалног гасног
стања
− Шта је термо динамика, први
идруги принцип
термодинамике
−
−
−
−
ФИЗИКА ВЕЛИКОГ
БРOЈА МОЛЕКУЛА
54
ЛАБОРАТОРИСКЕ
ВЕЖБЕ
−
−
−
−
−
−
−
−
Фуково клатно
Тежина тела
Закон одржања импулса
Брауново кретање
Закон убрзаног кретања
Хуков закон
Шарлов закон
Одерђивање коефицијента
површинског напона
− Основни гасни закони
10
55
56
Хемија
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета
Разумеванје односа између структуре супстанци, њихових својстава, као и могућности њихове примене
Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању
Развој хемијске научне писмености
Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду
Разумевање корисности од хемијке произвидње и за одабрану струку
Развој способности за сагледавање потенцијалних разлика, могућности превенције и мере заштите при хемијским незгодама у
свакодневном животу и професионалном раду
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду
Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад
Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу
Развој свести о сопственом знању и потреби за даљим професионалним напредовањем.
Задаци предмета:
Учењем хемије у школи сваки ученик треба да формира базичну хемијску писменост. Хемијски писмена особа поседује такво знање хемије које
јој, потом, обезбеђује сагледавање и разумевање животног окружења, функционисање на личном и будућем професионалном и друштвеном
плану. Она би требало да разуме својства материјала којима је окружена и које користи, да разуме како је употреба материјала одређена њиховим
својствима
и да, према томе, бира одговарајући материјал, као и да безбедно рукује различитим супстанцама. Хемијска писменост омогућује
критичку процену информација из различитих извора и процену поузданости самих извора. Такво знање хемије омогућује, такође, и доношење
различитих одлука, на пример, од ког произвођача купити одређени производ имајући у виду хемијски састав производа, уз критички однос према
рекламним кампањама за производе.
57
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА
ТЕМА
ОСОВНИ ХЕМИЈСКИ
ПОЈМОВИ И
ЗАКОНИТОСТИ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Материја, супстанца, елементи,
једињења, основни хем. закони
− хемијски симболи,формуе, једначине
− атомска и молекулска маса
− мол, моларна мас и моларна
запремина
− основи хемијског рачунања
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
12 (6+6)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошки
Дијалошки
Рад на тексту
Решавање
проблема
фронтални
групни
ИСХОДИ
− Разликује појмове смеше,
супстанце, елементе и
једињења,хем закони
− Разуму разлику између
атома,молекула,
− формуле једињења
− Разуме појам атомске и
молекулске масе као и
релативне атомске и
молекулске масе
− Разуме и разликује појмове
мол,моларна маса и моларна
запремина
− Научене појмове примени у
рачунским задацима
58
СТРУКТУРА
СУПСТАНЦЕ
−
−
−
−
−
−
−
структура атома
елементарне честице
енергетски нивои и поднивои
атомске орбитале
Принцип минимума енергије
Електронска кнфигурација атома
Периодичне промене структуре
атома
Својства елемената у ПСЕ
Ковалентна веза
Поларност ковалентне везе.
Водонична веза
Јонска веза
Молекулски, атомски и јонски
кристали
18 (11+7)
− Разуме структуру атома и
електронску конфигурације
− Разуме природу хемијске везе
− Типови хемијских реакција
− Кретање честица као услов за хем.
реакцију
− Енергетске промене при
хем.реакцијама
− Брзина хем.реакције
− Утицај природе супстанце на брзину
хем.реакције
− Утицај концентрације на брзину хем.
реакције
− Хемијска равнотежа
− Чиниоци који утичу на
хем.равнотежу
15 (9+6)
− Разуме типове хемиј. реакција
− Разуме од чега зависи брзина
хем. реакција и како се на њу
може утицати
− Разуме појам хемиј. равнотеже
и како се она помера на десну
или леву страну
−
−
−
−
−
ХЕМИЈСКЕ
РЕАКЦИЈЕ
59
РАСТВОРИ
−
−
−
−
−
−
−
−
ОКСИДОРЕДУКЦИОНИ
ПРОЦЕСИ
Раствори
растворљивост
расвори електролита
електролитичка дисоцијација.степен
дисоцијације
јаки и слаби елетролити
киселине и базе
јонски производ воде. РН вредност
хидролиза иамфотермност
− Оксидо редукциони процеси
− Електрохемијски низ елемената
− Практични значај електрохем. Низа
корозија
− систематизација градива
16 (8+8)
− Разуме појам дисперзних
система, поделу и шта су то
прави раствори.разликује
дисперзну фазу и дисперзно
средство, односно раств.
супстанцу и растварач као и
типове раствора
− Направи разликуизмеђу
електролита и неелектролита
− Разуме шта је то РН вредност и
разликује је у различитим
срединама као и да примени
тознање у пракси
13 (5+8)
− Разликује оксидо-редукционе
промене
− Разуме појам низа и његову
примену
60
Биологија
Разред: I / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 108
Циљеви предмета:
Циљ наставе биологије је усвајње основиних биолошких законитости функционисања ћелије и човечијег организма. Такође има за циљ
разумевање основе наслеђивања особина и поремећаја. Настава има за циљ и схватање евелоционих теорија и законитости. Такође настава
обухвата сазнања у вези еколошких законитости као и загађење и заштиту животне средине и подизање еколошке свести ученика.
61
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
KAРАКТЕРИСТИКЕ
ЖИВОТА
БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
ВИРУСИ
БАКТЕРИЈЕ
MEТАБОЛИЗАМ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
− Биолошки системи
111 (1-2)
−
−
−
−
−
−
Хемијски састав ћелије:
грађа ћелије
функција органела
митоза
мејоза
неконтролисана деоба
111 (3-13)
− Грађа вируса и болести
111 (13-14)
− Схватање грађе вируса и
изазивања болести
− Грађа бактрија и болести
111 (14-16)
− Схватање грађе бактрија и
изазивање болести
−
−
−
−
111 (17-20)
− Уочавање законитости
метаболизма грађе и функиције
ензима, типова исхране и
фотосинтезе
Подела метаболизма
Ензими
Типови исхране
Фотосинтеза
MEТОДЕ
РАДА:
Монолошка
Дијалошка
ИСХОДИ
OБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални
− Схватање биолошких система
− Разумевање хемијског састава
ћелије
− Грађе ћелије
− Еукариота као и функције
органела
− Схавтање деоба ћелије и
стварање полних ћелија у
мејози
− Разумевање настанка ћелија
тумора и рака
62
MEТАБОЛИЧКИ
ФЕНОМЕНИ
− Eнергетика човечјег организма
− Базални метаболизам
111 (21-23)
− Разумевање енергтике
организма са базалним
метаболизмом
БИЛОГИЈА РАЗВИЋА
ЧОВЕКА
−
−
−
−
−
−
−
−
Гаметогенза
Oплођење
Oрганогенеза
Раст ћелија и органа
Eмбрионални омотачи
Рађање
Старење
Планирање породице
111 (23-36)
− Разумевање основних токова
емриологије од момента
стварања полних ћелија до
рађања
− Схватање раста органа и
органских система
− Развој ембрионалних омотача
− Схватање појма старења
− Значај планирања породице као
и очување репродуктивног
здравља
OСНОВНИ ПОЈМОВИ
НАУКЕ О
НАСЛЕЂИВАЊУ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Грађа и репликација ДНК
Бисинтеза протеина
Генетичка контрола
Ген, генотип и фенотип
Типови наслеђивања
Извори генетичке варијабилности
Утицаји средине на наслеђе
Генетичка варијабилност
Наслеђивање и варирање особина
Наследне болести
Биотенологија
Селекција
Генетичко саветовање
111 (37-61)
− Схватање грађе ДНК и њено
копирање
− Разумевање синтезе
беланчевина као и процеса
контроле деловања гена
− Уочавање појмова ген, генотип
и фенотип
− Законитости типова
наслеђивања и варијабилности
гена
− Уочавање утицаја средине на
гене
− Прихватање знања и
промењивости структуре гена
− Схватање наследних болести
− Разумевање биотехнологије и
селекције и значај генетичког
саветовања
63
OСНОВНИ
ПРИНЦИПИ
ЕВОЛУЦИОНЕ
БИОЛОГИЈЕ
−
−
−
−
−
−
−
−
Порекло живота
Бихемијска еволуција
Eволуција и филогенија
Докази еволуције
Дарвинизам
Адаптације и селекције
Постанак врста
Порекло човека
111 (62-75)
− Схватање постанка и порекла
живота
− Схватање биохемијске
еволуције
− Схватање промена организма
кроз еволуцију
− Схватање доказа у еволицији
− Разумевање дарвинове теорије
− Адаптације и селекције у
постанку врста
− Разумевање еволуције и
постанка човека
OСНОВНИ ПОЈМОВИ
И ПРИНЦИПИ
ЕКОЛОГИЈЕ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Дефиниција екологије
Услови живота
Екофактори
Појам популације
Елементи популације
Бизеноза
Екосистем
Биосфера
Биоциклуси
Однос човека према природи
111 (76-90)
− Усвајање знања о појму
екологије
− Разумевање услова живота
− Схватање еко фактора
− Разумевање појма популације и
схватање елемената
− Уочавање биоценозе у природи
као и еко система
− Глобално схватање биосфере и
односа човка у биосфери
64
ЗАШТИТА И
УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Човек и његов однос према природи
Генетички ефекти загађивања
Врсте загађења
Екотоксикологија
Загађење ваздуха
Загађење воде и земљишта
Бука и вибрације
Радиактивно загађење
Мониторинг загађење
Национални паркови
111 (91-111)
− Схватање утицаја човека на
ефекте загађивања животне
средине
− Схватање генетичких и
здраствених последица
загађења
− Значај тровања и последице
− Схватање загађења воде,
ваздуха и земљишта
− Уочавање утицаја буке на
организам
− Разумевање мониторинга и
праћења загађења
− Уочавање националних
паркова
65
66
Државно уређење
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
67
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
I ЕЛЕМЕНТИ ДРЖАВЕ Уводни час. Учење о елементима држава.
Становништво и власт. Суверенитет
државне власти. Елементи државе.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
5 (3+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
II ДРЖАВНА
Појам државне организације државни
ОРГАНИЗАЦИЈА
органи и службена лица. Надлежност
САВРЕМЕНЕ ДРЖАВЕ државних органа и хијерархија. Државна
организација. Врсте државних органа.
Државни органи.
5 (3+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
III ОБЛИЦИ ДРЖАВЕ
Учење о облицима државе. Облици
владавине. Република – монархија. Облици
државе. Облици политичког
___:демократија, аутократија. Облици
државног уређења. Облици државног
уређења. Облици државне власти,
јединство и подела власти.
12 (8+4)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
68
IV ФУНКЦИОНАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ
РС
V ТЕРИТОРИЈАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ
РС
Учење о државним функцијама; подела и
јединство власти. Принцип поделе власти.
Подела и јединство власти. Организација
скупштине. Скупштине претходних држава
(СРЈ, СЦГ). Скупштина. Скупштина РС.
Нашела рада и одлучивања у Скупштини
РС. Шеф државе. Председник РС. Влада
РС. Органи државне управе. Органи
правосуђа. Уставни суд. Учење о
федерализму и федерацији. Надлежност РС.
Територијално уређење РС. Аутономне
покрајине.
Аутономне покрајине. Република Србија.
20 (16+4)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
8 (5+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
VI ЛОКАЛНА И
КОМУНАЛНА
САМОУПРАВА
Појам и облици локалне самоуправе.
Развитак локалне самоуправе. Локалне
самоуправе. Општине. Обављање послова
ван седишта органа државне управе.
9 (4+5)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
69
I – VI
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
СВИХ ОБЛАСТИ
Државни органи. Формирање владе.
Локална самоуправа.
5 (0+5)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
70
Основи права
Разред: I / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Стицање основних знања о праву, као и упознавање са главним принципима конституисања државноправног поретка једне земље
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
упознавање друштбених детерминанти државе и права и њихових међусобних односа;
овладавање основним појмовима и институтима права ради адекватнијег разумевања и примене у пракси;
упознавање друштвених норми као правила понашања људи у друштву тј. правних норми као посебне врсте друштвених норми;
оспособљавање ученика за повезивање правних норми и стварности њиховог критичког вредновања;
оспособљавање ученика за примену права и формирање критичког принципијалног става према друштву и појединцу у њему;
упознавање карактеристика појединих грана права, посебно оних која ће се примењивати у пракси и у раду;
схватање значаја правног регулисања друштвених односа
71
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ПРАВА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
УВОД
− Појам правне науке и врсте правних
наука
− Предмет и метод правне науке
− Значај правне науке
− Друштво држава и право
6 (4+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
монолошкодијалошка
− овладавање појмом и
разликовање врста правник
наука
− разумевање метода правне
науке и врста
ОПШТА ЗНАЊА О
ПРАВУ
− Појам права и правног поретка
− Појам и врсте друштвених норми
− Право као особена врста друштвених
норми
− Однос државе и права
− Друштвена суштина права
− Појам и елементи правне норме
− Врсте правних норми
− Појам правног акта (елементи и
облик)
− Појам правног акта (садржај и всте)
− Општи правни акти (извори права)
− Врсте формалних правних аката и
њихова хијерархија
− Општи подзаконски акти (статут,
колективни уговор)
− Поједниначни правни акти (судски,
управни, правни посао)
− Уставност и законитост
− правоснажност и извршност
38 (17+21)
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
инвидуални
− схватање значја правне науке
− разумевање односа између
друштва , држве и права
− овладавање појмом права и
правног поретка
− упознавање друштвених норми
као правила понашања
− схвтање правних норми као
посебне врсте друштвених
норми
− разумевање односа
повезаности државе и права
− схватање да право регулише
друштвене односе из
свакодневног живота
− овладавање појмом,
елементима и врстама правних
норми
− савладавање основних појмова
везаних за правни акт
72
− Правна средства
− Правни посао
− Израда уговора о купопродаји
(вежба)
− Обрада акта о основању правног
лица (вежба)
− Израда једноставних тужби (вежба)
− Израда једноставних жалби (вежба)
ПРАВНИ ОДНОСИ
−
−
−
−
−
−
Појам правног односа и елементи
Субјекти права
Објекти права
Правно овлашћење и правна обавеза
Појам и врсте одговорности
Настанак, престанак и мењање
правног односа
− Правне чињенице
− схвтање значаја правних аката
као извора права
− разумевање хијерархије
правних аката
− овладавање појмом и врстама
општих подзаконских аката
− стицање основних знања о
појединачним правним актима
− разумевање појма и значаја
уставности, законитости,
правоснажности и извршности
− овладавање појмом и
упознавање форме основних
правних средстава
− стицање основних знања о
правним пословима
− оспособљавање за примену
знања стечених обрадом ове
теме израдом једноставних
правних аката
18 (7+11)
− овладавање појмом правног
односа и његовом садржином
− овладавање појмом и врстама
субјеката и објеката права
− разумевање садржине правног
овлашћења и правне обавезе
− схватање значаја појма и врста
одговорности
− разумевање разлога за
настанак, престанак и мењање
правног односа
− овладавање појмом и врстама
правних чињеница
73
СТВАРАЊЕ И
ПРИМЕНА ПРАВА
− Стварање права
− Обрада права (тумачење правних
норми)
− Процес примене права
− Докази и доказна средства
− Тзмачење устава (вежба)
− Тумачење закона (вежба)
− Тумачење подзаконских аката
(вежба)
12 (3+9)
− разумевање начина нaстанка
права
− овладавање појмом и врстама
тумачења правних норми
− оспособљавање за повезивање
правних норми са стварношћу
− овладавање појмом доказних
средстава и врстама доказа
− оспособљавање за примену
стечених знања о тумчењу
правних норми
74
Дактилографија и административно пословање
Разред: I / Недељни фонд: / Годишњи фонд:
Циљеви предмета:
Циљ наставе дактилографије и административног пословања је упознавање ученика са основним појмовима, развојем и значајем предмета у
савременом пословном и службеном свету.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
упознавање ученика са механизмом писаће машине и оспособљавање за примену савременог десетопрстног система слепог куцања;
овладавање савременом техником куцања на савременим механичким, електричним и електронским писаћим машинама;
стицање потребне брзине и тачности куцања за извршавање свих текућих и специјализованих послова у дактилографској служби;
упознавање средстава евиденције и система класификације;
упознавање начина пријема, евидентирања и административно-техничке обраде текуће поште у органима управе, организацијама и другим
институцијама;
− деловање на морално, интелектуално и радно васпитање ученика у корелацији са осталим стручним предметима:
− подстицање код ученика уредности, тачности, рационалности, самоиницијативности и одговорности у раду, уз развијање пословне и
техничке културе и стварање позитивног односа према раду као извору свих вредности.
75
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДАКТИЛОГРАФИЈА И АДМИНИСТРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
1. ОСНОВНИ ПОЈАМ
И УЛОГА
ДАКТИЛОГРАФИЈЕ
− Појам, развој и значај
дактилографије и десетопрстног
система слепог куцања.
2
монолошки
фронтални рад
− Очекује се да ученик
самостално понови појам и
значај десетопрстног система
куцања.
2.ПИСАЋА МАШИНА
− Проналазак и усавршавање писаће
машине; Подела писаћих машина;
Механичка подела писаће машине;
Покретни и непокретни део писаће
машине и справе на њој; Појам
тастатуре и њена стандардизација;
Справе у склопу тастатуре;
Табулатор-појам, врсте и употреба;
Одржавање и чишћење писаће
машине.
15
монолошки,
дијалошки,
фронтални рад
и
демонстрација
на справи
− Очекује се да ученик зна да
изнесе податке везане за
проналазак и усавршавање
писаће машине, направи
поделу писаћих машина, као и
механичку поделу, да наброји
делове писаће машине. Ученик
познаје стандардизацију
тастатуре и њене справе. Уме
да одржава и чисти писаћу
машину.
76
3.ОБРАДА СИСТЕМА
СЛЕПОГ КУЦАЊА
− Припрема за правилан рад на
писаћој машини; Правилно увлачење
хартије, намештање ивичника и
извлачење хартије; Основни ред и
основна слова; Тумачење и
приказивање савремене технике
куцања; Правилан положај тела при
куцању; Правилно држање руку и
ритмичко откуцавање уз рационално
коришћење свих справа на
покретном и непокретном делу
писаће машине; Постепена обрада
свих слова израдом вежби слепог
куцања на латиничкој тастатури;
Врсте грешака и коректура радова уз
правилну употребу коректурних
знакова.
50
метода
показивања и
демонстрације,
индивидуални
рад, практичан
самостални
рад на машини
− Ученик заузима правилан
положај при куцању, способан
је да правилно увуче хартију и
намести ивичник. До краја ове
наставне области у стању је да
уради све неопходне вежбе
слепог куцања.
4.ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
− Значај и израда техничких вежби
ради усавршавања технике куцања;
Постепено стицање брзине и
усклађивање ритма читања и
куцања; Свесно уочавање грешака,
коректура и евиденција радова.
15
самостални
рад на
машинама
− ченик самостално усавршава
технику куцања, стиче брзину и
усклађује ритам читања и
куцања. Ученик уочава грешке
и врши њихову корекцију.
− Центрирање и писање наслова и
поднаслова; Препис обликованих
текстова на матерњем и страним
језицима у француској и блокформи.
15
самостални
рад на
машинама
− Ученик самостално врши
препис обликованог текста на
матерњем и страним познатим
језицима у француској и блокформи.
5. ПРЕПИС
ОБЛИКОВАНОГ
ТЕКСТА
77
6. САМОСТАЛНО
ОБЛИКОВАЊЕ
ТЕКСТОВА
− Самостално обликовање текстова у
француској и америчкој форми;
Преобликовање текстова;
Самостално обликовање текстова на
матерњем и страним језицима;
Обликовање текстова по диктату.
15
самостални
рад на
машинама
− Ученик самостално обликује
текстове у француској и
америчкој форми. Ученик
самостално обликује текстове
по диктату.
7. МЕРЕЊЕ
ТАЧНОСТИ И
БРЗИНЕ КУЦАЊА
− Обрачун и евиденција брзине и
тачности; Мерење брзине на пет
минута са највише пет грешака на
1000 бруто откуцаја;
20
самостални
рад на
машинама
− Очекује се да ученик уради
најмање 150 откуцаја с највише
пет грешака на 1000 бруто
откуцаја (распон бодовања од
150 до 210 нето откуцаја у
једном минуту).
78
Грађанско васпитање
Разред: I / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 36
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за
компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима,
поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Задаци предмета:
− Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
− стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини
права;
− усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
− развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
− јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
− разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
− јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
− разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;
− узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;
− овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
− разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;
− унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора
релеватних за живот у демократском друштву;
− унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
− унапреде способности планирања личног и професионалног развоја
79
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ЈА, МИ И ДРУГИ
−
−
−
−
−
Лични идентитет
Откривање и уважавање разлика
Групна припадност
Стереотипи и предрасуде
Толеранција и дискриминација
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
ИСХОДИ
− Израђујући "лични грб" и
међусобним поређењем,
ученици јачају самопоштовање,
боље се упознају и и подстичу
да препознају и цене своје
позитивне особине.
− ученицима се омогућава да
упознају себе и друге, открију и
прихвате постојеће сличности и
разлике, као и да сагледају
сложеност и међусобна
преклапања властитих групних
идентитета.
− откривају се и анализирају
тенденције упрошћеног
опажања и фаворизовања
властите групе, као и
неоправданог негативног
опажања туђих група.
80
КОМУНИКАЦИЈА У
ГРУПИ
−
−
−
−
−
−
−
Самопоуздано реаговање
Гласине
Неслушање
Активно слушање
Неоптужујуће поруке
Изражавање мишљења
Вођење дебате и дијалога
8
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− схватање важности заступања
властитих потреба и права на
јасан и неагресиван начин
− уочавање важности добре
комуникације за међусобно
разумевање
− савладавање различитих
техника активног слушања као
начина на који се може
побољшати узајамна
комуникација
− схватање важности заступања
властитих потреба и права на
јасан и неагресиван начин
− стицање знања о праву на
слободно изражавање
мишљења
− усвајање карактеристика
дијалога и дебате као
различитих комуникацијских
образаца
81
ОДНОСИ У
ГРУПИ/ЗАЈЕДНИЦИ
Сарадња и заједништво
−
−
−
−
Сарадња
Групни рад
Групно одлучивање
Учешће младих: "Лествица
партиципације"
− Радити заједно
4
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
Решавање сукоба
− Динамика и исходи сукоба
− Стилови поступања у конфликтима
− Сагледавање проблема из
различитих углова
− Налажење решења
− Постизање договора
− Извини
− Посредовање
10
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− препознају личне и друштвене
разлоге за сарадњу и
заједништво
− упознавање са одликама
тимског рада и са различитим
начинима доношења одлука у
групи
− развијање вештина за
сарадничко понашање,
толеранцију и преузимању
одговорности
− препознавање могућих
поступака страна у конфликту
и узрока њиховог понашања
− уочавање различитих потреба
страна у сукобу
− ученици налазе
− интегративна решења како би
биле задовољене потребе
страна у сукобу
− упознавање идејам, сврхе и
поступака посредовања у
сукобима и неспоразумима
82
НАСИЉЕ И МИР
−
−
−
−
−
−
Насиље у нашој околини
Вршњачко насиље
Насиље у школи
Постизање мира
Шта носим са собом
9
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− уочавање различитих врста
насиља
− развијање свести да насиље
постоји у свим сферама
друштва и да у свести већине
постоје стереотипи о томе ко су
насилници.
− развијање осетљивости за
препознавање насиља међу
вршњацима
− развијање осећања личне
одговорности и спремност на
пружање помоћи жртви
насиља..
−
83
84
Верска настава
Разред: I / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 36
Циљеви предмета:
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружу целовит православни поглед на свет и
живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију
идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији,
при чему се хришћанско виђење живота и постојање света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о
свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и
верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном делатном плану, уз настојање да се доктринарне
поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).
85
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
УВОД
− Упознавање ученика и вероучитеља,
упознавање садржаја, програма и
начина рада
1
ХРИШЋАНСТВО ЈЕ
ЦРКВА
( ЗАЈЕДНИЧКИ
ЛИТУРГИЈСКИ
ЖИВОТ КАО ИЗРАЗ
ВЕРЕ У БОГА)
− Хришћанство - Црква као заједница
− Христос - Посредник између Бога и
света
− Света Литургија - присутни Христос
4 (3+1)
ПОЈАМ О БОГУ У
ХРИШЋАНСТВУ
− Вера и атеизам
− Проблем сазнања
2 (2)
ПОЗНАЊЕ БОГА
КРОЗ ХРИСТА-У
ЦРКВИ
− Познање Бога кроз Исуса Христа
− Литургијско-подвижничко искуство
вере (Богољубље-човекољубље)
3 (2+1)
КРШТЕЊЕ И
РУКОПОЛОЖЕЊЕ
КАО СЈЕДИЊЕЊЕ СА
ХРИСТОМ У
ЛИТУРГИЈИ
(ПОДВИЖНИШТВО
КАО СРЕДСТВО ЗА
ОСТВАРЕЊЕ ЛИЧНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СА
БОГОМ)
− Лична заједница са Богом-основ вере
у Бога
− Заједница са Богом-основ живота
− Бог као биће заједнице
− Бог као личност
− Личност или индивидуа?
− Религија или црква?
− Слобода у љубави
− Истина као Личност
− Црква у свом есхатолошком стању-
20 (14+6)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
писани радови
демонстрација
Интерактивна
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални
Рад у пару
Групни
Индивидуални
ИСХОДИ
− Развију отвореност и однос
према Богу као другој и
другачијој личности у односу
на нас, као и отвореност и
однос према другом човеку као
икони Божијој, личности,
такође, другачијој у односу на
нас ( свест о заједници )
− Спознају да хришћански живот
у литургијској заједници и
живот за литургијску заједницу
− Уоче да је личност кључни
појам у разумевању
хришћанског учења о Богу и
човеку
− Науче да је Бог личност и да се
само у заједници личности
открива
− Уоче да је подвиг неопходно
средство за остварење личне
заједнице с Богом у Христу у
којој ће Бог бити извор нашег
вечног постојања и личног
идентитета
− Уоче разлике између црквеног
и световног сликарства
86
−
−
−
−
−
СЛИКАРСТВО КАО
ИЗРАЗ ЧОВЕКОВОГ
ОДНОСА ПРЕМА
БОГУ И СВЕТУ
КОЈИ ГА ОКРУЖУЈЕ
(РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ
ЦРКВЕНОГ
СЛИКАРСТВАИКОНОГРАФИЈЕ И
СВЕТОВНОГ
СЛИКАРСТВА)
истински начин постојања света
Црква као будуће Царство Божијециљ света
Подвиг- предуслов припадања цркви
Егоизам или љубав?
Бог је независан од света
Свет-дело воље Божије
− Бог је створио свет ни из чега са
циљем да он постане учесник
Божијег живота и да тако постане
Царство Божије
− Истина света-царство Божије
− Ми на распусту
−
7 (3+4)
87
88
Други разред
89
90
Српски језик и књижевност
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 105
Циљеви предмета:
Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;
Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног језика у усменом и писаном изражавању;
Подстицање ученика на усавршавање говора ,писања и читања, као и неговање културе дијалога;
Оспособљавање за ефикасно комуницирање;
Упознавање књижевне уметности;
Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;
Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске светске културне баштине;
Упућивање ученика на истраживачкеи и критички однос према књижевности;
Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;
Развијање трајног интересовања иза нова сазнања.
Задаци предмета:
Образовни, васпитни и функционални
91
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
БАРОК,
ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Просветитељство у Европи и код
нас
− Гаврил Стефановић Венцловић и
Захарије Орфелин
− Књижевно-просветитељски рад
Доситеја Обрадовића
− Д.Обрадовић: Писмо
Харалампију
− Д. Обрадовић:
− Живот и прикљученија
− Ј. С. Поповић: Тврдица
− Процена остварености исхода
БРОЈ ЧАСОВА
И ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
8 (6+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
Дијалошка ,
монолошка, рад на
тексту, писани рад
Фронтални,
индивидуални,
комбиновани
ИСХОДИ
− Да наведе особености
просветитељства и њихове
представнике у
књижевности
− Да препозна на обрађеним
делима одлике
просветитељства
− Да објасни тначај
Доситејевог рада ѕа сроску
култуеу и књижевност
− Да направи паралелу у
обради истих мотива у
европској и српској
књижевности
92
РОМАНТИЗАМ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Романтизам у Европи и код нас
А.С.Пушкин: Цигани
А.С.Пушкин: Евгеније Оњегин
Х. Хајне: Лорелај
Ш.Петефи: Слобода света
В.Караџић: Вуков рад на
реформи језика и правописа рад
на сакупљању народних
умотворина, лексикографски рад,
Вук као писац- историчар,
биограф
П.П.Његош: Горски вијенац
И. Мажуранић: Смрт Смаил-аге
Ченгића
Б. Радичевић: Ђачки растанак,
Кад млидија умрети
Ђ.Јакшић: На Липару, Орао
Ј.Ј.Змај: Ђулићи и Ђулићи
увеоци, Јутутунска народна
химна
Л.Костић: Међу јавом и мед
сном, Santa Maria della Salute
Ф. Прешерн: Сонетни венац
А. Шеноа: Сељачка
буна(одломци)
Процена остварености исхода
32(20+12)
Монолошка
дијалошка, рад на
тексту, писани
рад,демонстративна,
истраживачки рад
ученика
Фронтални ,
индивидуални,
групни
− Да наведе представнике
романтизма и њихова дела
− Да уочава и образлаже
одлике романтизма
− Да изнесе свој суд о
књижевним делима
користећи стечена знања и
сопствена запажања
− Да препозна и усвоји
вредности националне
културе и разуме културне
вредности других народа
93
РЕАЛИЗАМ
ЈЕЗИК
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Реализам у Европи и код нас
Л.Н.Толстој: Ана Карењина
О.де Балзак: Чича Горио
Н.В.Гогољ: Ревизор
Ги де Мопасан: Два пријатеља
С.Марковић: Певање и мишљење
Ј.Игњатовић: Вечити младожења
М.Глишић: Глава шећера
Л.Лазаревић: Ветар
Р.Домановић: Данга
С.Матавуљ: Поварета
Ј.Керсник: Сељакова смрт
С.Сремац: Зона Замфирова
Б.Нушић: Народни посланик
В.Илић: Сиви суморно небо
С.С.Крањчевић: Мојсије
Процена остварености исхода
− Морфологија у ужем смислу
− Врсте речи
− Именске речи и њихове
граматичке категорије
− Глголи и њихове граматичке
категорије
− Прилози, предлози, везници,
узвици, речце
− Основни појмови о извођењу
речи
− Основни појмови о творби
сложеница и полусложеница
− Процена остварености исхода
22(12+10)
Монолошка,
дијалошка, рад
натексту,
писанирад,
демонстративна,
истраживачки рад
ученика
Фронтални ,
индивидуални, рад
у паровима, групни
14(10+4)
Демонстративна,
вербална, рад на
тексту
Фронтални, рад у
паровима,
индивидуални
− Да наведе представнике
правца и њихова дела
− Да дефинише одлике
реализма и препозна их на
обрађеним књижевним
делима
− Да тумачи уметнички свет и
стваралачке поступке у
структури обрађених Дела
− Да одреди врсту речи и
граматичке категорије
− Да употреби у усменом и
писаном изражавању
облике речи у складу са
језичком нормом
− Да препозна просте ,
изведене и сложене речи
− Да препоза основне
принципе творбе речи
94
ЛЕКТИРА
− И.Андрић: Мост на Жепи
− М.Миланковић: Кроз васиону и
векове
4(2+2)
Вербална, рад на
тексту, писани рад
Фронтални,
индивидуални
ПРАВОПИС
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
− Спојено и одвојено писање речи
− Основна правила спојеног,
полусложеничког и одвојеног
писања
− Скраћенице
− Подела речи на крају ретка
− Домаћи задаци
− Школски писмени задаци
− Писање различитих облика
новинарског изражавања
5(4+1)
Вербална, рад на
тексту, писани рад
Фронтални, рад у
паровима ,
индивидуални
22(1+21)
Рад натексту,
писани радови
Индивидуални
− Да изнесу свој суд о
књижевним делима
− Да умеју да тумаче
уметнички свет и
стваралачке поступке у
о9брађеним делима
− Да примени правила
одвојеног и сасатвљеног
писања речи у складу са
језичком нормом
− Да примени правила о
скраћењу речи као и
правила о подели речи на
крају реда
− Да изражава размишљања и
кртички став према
проблемима и појавама које
намећу књижевни текстови,
али су и део свакодневног
живота
− Да примени одлике
новинарског стила
95
96
Енглески језик
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање
знања и умећа потребних у комуникацији на енглеском језику у усменом и писаном облику, у свакодневном животу и у пословном окружењу
97
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ТЕМА
8 THE WORLD OF
WORK
9 LOVE AND TRUST
10 THE MEDIA
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Gerund and infinitive verb patterns
− Jobs and professions Adjectives to
describe jobs
− Words and phrases about jobs
− Jobs and workplaces
− Email addresses
11 (6+5)
− Present Perfect
− Contrast Present Perfect with Past
Simple
− Present Perfect for things still
happening now
− Time adverbials just, already, (not) yet
Ever and never
− For and since Phrasal verbs (2)
Relationships
− Text message abbreviations
9 (5+4)
− The Passive
− Newspapers, magazines and the
Internet
− TV and TV programmes
− The media
− Linking expressions
14 (7+7)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
ИСХОДИ
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање
− Герунда и инфинитива
− Усвајање вокабулара
− Писање пријаве за посао
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање времена
Present Perfect
− Усвајање вокабулара
− Разговор о породичним
односима
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање пасива
− Усвајање вокабулара
− Разговор о телевизији
98
11 CRIME DOESN’T
PAY
− Past Perfect
− Articles
− Crime, criminals and the law
6 (3+3)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање Past
Perfect Теnsе-a и чланова
− Усвајање вокабулара
− Разговор са пријатељем о
неком проблему
12 ENTERTAIN US!
− Reported Speech: Reporting statements
− Films and reviews
− Films, art and entertainment Dictionary
skills: Antonyms
7 (3+4)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање
индиректног говора
− Усвајање вокабулара
− Писање кратког састава о
омиљеном филму
− Second Conditional (contrasted with
First Conditional)
− Modals should, shouldn’t, must,
mustn’t, have to and don’t have to
− Sport and fitness
− Phrasal verbs (3)
− Personality adjectives (2) Health and
illness
6 (3+3)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање
кондиционала
− Усвајање вокабулара
− Разговор о здрављу
− Question tags
− The European Union/European
countries
− Nation, society and government
9 (5+4)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Усвајање вокабулара
− Писање формалног писма
13 HEALTH MATTERS
14 EUROPE, EUROPE
99
100
Историја
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Да ученици овладају знањима и умењима о развоју људског друштва у средњем веку и развију критичко мишљење.
Задаци предмета:
− Овладају знањима о историјским појавама и процесима на садржајима о прошлости људског друштва у целини и прошлости Срба;
− Развијање критичке свести;
− Схватање основних карактеристика Средњег века;
101
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
ТЕМА
ЕВРОПА У РАНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Крај античког света: сеоба народа и
стварање „варварских” краљевина у
Европи (германске сеобе, продори
Хуна и Авара у Европу, структуре
раних краљевина, христијанизација
варвара и почеци средњовековне
Европе)
− Хришћанска црква до раскола 1054.
године (рано монаштво,
мисионарска делатност,
улога цркве током IX и X века –
Клинијевски покрет, цезаропапизам
у поређењу са односом државе и
цркве у Византији, велики раскол
1054. године и његове последице)
− Франачка држава. Уједињење
Европе под Карлом Великим
(Меровинзи и Каролинзи, ширење
Арабљана и њихов допринос
европској цивилизацији, Пипин
Мали и стварање папске државе,
крунисање Карла Великог за цара)
− Настанак феудалног друштва
(рађање феудалних друштвених
односа у IX веку – витезови и
сељаци, пирамидална хијерархија
власти, верност и вера, рурално
друштво)
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
17 (10+7)
Фронтални и
комбиновани
ИСХОДИ
− Крај античког света и схватање
промена које настају у
Европи;Развој Хришћанства и
његов велики утицај на
тадашњи свет; Настанак и
схватање феудалних односа;
Појава Ислама; Даље сеобе
(Мађари, Викинзи и Арабљани)
и њихов утицај; Одлике и
култура раног средњег века;
102
− Живот у раном средњем веку (двор
– изглед, начин живота на двору,
обичаји; рат – начини ратовања,
настанак и симболика куле; улога
религије у свакодневном животу;
начини становања; болести, глад,
страхови, сеобе; манастири –
бенедиктинско правило,
скрипторији)
− Византија од VII до XII века
(реформа цара Ираклија, борбе
против Арабљана, успон Византије у
време Македонске династије)
− Продори Викинга и Мађара, рађање
Светог римског царства немачког
народа (надирање Нормана у
Европу, њихова улога на истоку и на
западу, стварање државе у
Средоземљу; порекло Мађара и
долазак у Европу до заустављања на
Леху, Отон I)
− Култура раног средњег века (разлике
између култура Византије и западне
Европе, писменост на Западу –
улога ирског монаштва; културна
обнова у време Карла Великог;
манастирска култура, романичка
уметност, однос према Богу у раном
средњем веку)
103
НАСЕЉАВАЊЕ
СЛОВЕНА НА
БАЛКАН И
СТВАРАЊЕ ПРВИХ
СРПСКИХ ДРЖАВА
− Досељавање Словена на Балканско
полуострво (прапостојбина Словена,
узроци сеоба, обичаји и веровања
Словена, насељавање на Балканско
полуострво и у областима Источних
Алпа, Словени и староседеоци)
− Покрштавање Јужних Словена и
њихова рана писменост (почеци
покрштавања, Ћирило и Методије,
ученици Ћирила и Методија,
глагољаши, писмо и књижевност,
уметност)
− Срби до XII века (територијални
оквири српских земаља, Срби
између Византије и Бугарске, кнез
Часлав, успон Дукљанске државе,
осамостаљивање Рашке и Босне)
8 (4+4)
Фронтални и
комбиновани
− Порекло, подела и насељавање
Словена на Балкан;Словенска
племена; Схватање простора
које насељавају Срби, њихово
покрштавање и прве државе.
ЕВРОПА ОД XII ДО
XV ВЕКА
− Настанак градова и универзитета
(оживљавање градова, положај и
уређење, развој градске привреде,
трговци и сајмови, друштвени
односи у градовима)
− Крсташки ратови (папска монархија,
поход на исток као верски и
колонизациони покрет, Први и
Четврти крсташки рат, последице
крсташких ратова, рађање витешког
морала, измењена побожност
западног света)
− Успон западноевропских монархија:
Француска, Енглеска, Немачка
(развој феудалне монархије, Луј IX
Свети као идеални владар, „Велика
18 (11+7)
Фронтални и
комбиновани
− Важност градова и градске
привреде;Крсташки
ратови;Схватање
западноевропских монархија и
њихов и односи;Значај
Хришћанске цркве
104
−
−
−
−
−
−
повеља слобода” и настанак
парламента, Свето римско царство,
од феудалне до националне
монархије)
Феудално друштво: ратници,
работници, духовници (структура
друштва; друштвени покрети, јереси,
инквизиција, просјачки редови)
Живот у позном средњем веку
(образовање; промене у вештини
ратовања; приватна побожност;
породична заједница; измењена
осећајност; рађање индивидуе)
Однос државе и цркве у позном
средњем веку (сукоб царског и
папског концепта, опадање моћи
папа, црквени сабори)
Култура западноевропског света у
позном средњем веку (готичко доба,
ритерска и градска култура,
уметност катедрала, рађање
књижевности на народном језику)
Словенски свет у позном средњем
веку (западни и источни Словени,
Карло IV; Кијевска и Московска
Русија)
Култура позне Византије (процват
уметности у доба Комнина,
Византија после Четвртог крсташког
рата; ренесанса Палеолога)
105
СРПСКИ НАРОД И
ЊЕГОВИ СУСЕДИ
ОД XII ДО XV
ВЕКА
− Држава Немањића (српска држава
између Византије и Угарске, велики
жупан Стефан
− Немања, први пад Византијског
царства, држава Немањића као
краљевина, аутокефална
− црква)
− Успон државе Немањића (владарски
род Немањића, јачање положаја
владара,
− освајања, сукоб између краљева
Драгутина и Милутина, битка код
Велбужда, Стефан Душан,
− проглашење царства)
− Привреда и друштво у немањићкој
Србији (земљорадња, сточарство,
рударство,
− градови као привредна средишта,
трговина, властела, зависно
сељаштво, градско
− становништво)
− Улога српске цркве од XII до XV
века (Охридска архиепископија,
Света Гора и
− Хиландар, црквена самосталност,
српска патријаршија, однос између
српске цркве и државе, ктитори и
задужбине)
− Култура српске средњовековне
државе (културна подручја, језик и
писмо, стара српска
− библиотека, књижевност, правни
споменици, уметност)
− Постанак и развој босанске државе
27 (17+10)
Фронтални и
комбиновани
− Схватање простора,друштва и
државе Немањића; Привреда,
новац,подела друштва, ратови,
црква и утицај развијених
држава нарочито Византије.
Књижевност, закони и сакрална
архитектура. Схватање значаја
ове култуне баштине и државне
традиције. Слабљење
балканских држава у 14.веку и
турска освајања.
106
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(Босна као географски појам, Босна
између Угарске
и Византије, црква босанска, ширење
Босне, проглашење краљевства)
Дубровник у средњем веку
(оснивање града, византијски
Рагусион, млетачка власт,
односи са Угарском, ширење градске
територије, уређење града,
република, односи са Србијом и
Босном, привреда, трговина,
културни успон)
Продор Турака на Балканско
полуострво (Турци Османлије,
уређење Османског
царства, турски начин освајања,
разједињене хришћанске државе,
расуло српске државе,
битка на Марици, битка на Косову)
Држава Лазаревића и Бранковића
(турски вазали, битка код Ангоре,
титула деспота,
привредни успон, уређење
Деспотовине, култура Моравске
Србије)
Крај државне самосталности Србије
и Босне (пад Цариграда, освајање
Србије, превласт
обласних господара у држави
Котроманића, постанак
Херцеговине, пад Босне, крај
херцегове земље)
Зета за време Балшића и Црнојевића
(успон Балшића, комуне и обласни
107
−
−
−
−
господари,
између Турака и Венеције, Зета у
Деспотовини, уздизање Црнојевића,
пад области
Црнојевића)
Сеобе Срба (немирна граница у
Подунављу, сеобе Срба, одбрамбени
систем,
повремени упади хришћанских снага
на турску територију)
108
Ликовна култура
Разред: II / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 35
Циљеви предмета:
Циљ наставе историје уметности је да настајање и развој уметности у простору и времену, да усвоји историјска знања и теоријске поставке и тако
разуме туђа искуства у стваралачком раду, што води оспособљавању за успостављање сопствене слике стварнсти, упознавање са најзначајнијим
уметницима и њиховим делима.
Задаци предмета:
Упознати ученике са развојем уметности у свету и код нас; развијање радних и производних способности неопходних за разна подручја
друштвене, привредне и културне делатности; формирање моралног лика ученика који треба да постане активан члан друштва; развијање љубави
према ликовном стваралаштву као универзалном визуелном језику комуникације међу људима.
109
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ПРАИСТОРИЈСКА И
АНТИЧКА
УМЕТНОСТ
− уметност праисторије
− уметност источних цивилизација.
Египта и Месопотамије
− уметност старе Грчке (Крит и
Микена, архајски, класични и
хеленистички период)
− уметност старог Рима
− утврђивање градива
ХРИШЋАНСКА
УМЕТНОСТ
− ранохришћанска и византијска
уметност
− српска средњовековна уметност
(рашка, косовска, моравска школа)
− утврђивање градива
СТЛОВИ У
УМЕТНОСТИ
ЗАПАДА
−
−
−
−
УМЕТНОСТ XIX
ВЕКА
−
−
−
−
романички и готички стил
ренасанса и маниризам
барок и рококо
систематизација и утврђивањње
градива
неокласицизам
романтизам
реализам
импресионизам и
постимпресионизам
− утврђивање градива
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
9 (6+3)
7 (4+3)
7 (4+3)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
Монолошко
дијалошки метод
са
демонстрацијама:
репродукције,
фотографије,
одласци у музеје
Јагодине
Облици рада:
-фронтални
-индивидуални
-у пару
-истраживачки
рад ученика
ИСХОДИ
− да ученик схвати историјскоуметнички контекст дела,
његово настајање у простору и
времену, као и форму
изражавања друштвене,
економске и културне
особености епохе у којој је
настало
− да усвоји историјска знања и
теоријске поставке као
могућност разумевања туђих
искустава у стваралачком
раду, што води
оспособљавању за
успостављање сопствене
слике стварности
− да схвати уметничко дело као
самосвесну сложену
структуру и јединствену
целину
− да се упозна са најзначајнијим
уметницима код нас и у свету
7 (4+3)
110
УМЕТНОСТ XX ВЕКА
− уметнички правци XX века
− систематизација и утврђивањње
градива
6 (2+4)
111
112
Физичко васпитање
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним
пордучјима, допринесе интегралном развоју личности ученика(когнитивном,афективном,моторичком),развоју моторичких способности, стицању,
усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима живота и рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела(превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана,за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења,знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
113
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
−
−
−
−
−
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ВРАТИЛО
-ГРЕДА
-РАЗБОЈ
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
ИСХОДИ
9 часова
(9 часова за
утврђивање)
Вербална метода
Метода
демонстрације,
Рад по групама
− Утврђивање психофизичког
стања ученика на почетку и
крају школске године
− Техника трчања(спринтерско
трчање)
− Техника трчања дугих пруга
− Бацање кугле О Брајан техником
− Скок у вис ,,фосбери`` техником
8 часова
(6 часова за
обраду и 2 часа
за утврђивање)
вербална метода
.метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког
трчања,технику бацања
кугле и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
− ПАРТЕР
− из упора за рукама провлак згрчно
напред до упора
− кроз став о шакама мост напред на
једну ногу
− ВРАТИЛО
− из мирног виса узмах до упора
одривом од притке саскок
− ГРЕДА
− комплекс елемената
− РАЗБОЈ
− њих,предњихом у упор кроз
заношку саскок
11часова
вербалнаметода
(7 за обраду и 4 методадемонстрације
за утврђивање)
аналитички метод
радпогрупама
допунско вежбање
− Ученици би требало
овладати наведеним
моторичким умењима.
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
114
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− хватање, додавање, шут
− ,,крис крос`` шут на гол
− финте: једнострука,са пребацом
руке
− скок шут,лажни шут
− 6 : 0 одбрана
− 5 : 1 одбрана
− улога пивотмена
− контранапад
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
додавање, хватање, шут на кош
двокорак
полазак у двокорак из пивота
финта са окретом(ролинг) скок
шут
− пресецање лопте,контранапад
− игра 1 : 1
− блокаде,игра 2 : 2
10 часова
(6 за обраду и 4
за утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
10 часова
(5 часова за
обраду и 5 за
утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
115
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
прсти,чекић,сервис
смеч из руке
блок, двојни блок
смеч иза линије напада
пријем, одбрана у пољу
смечирање, одбрана
сервис, улога примача и дизача
одбрана на мрежи, улога
коректора
− положај играча у пољу
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
12 часова
(7 часова за
обраду и 5 за
утврђивање)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
10 часова
вербална метода
метода
демонстрације
фронтални облик
рада
− Ученици ће моћи да се
уклопе у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим
и ниво неопходних знања,
умења и навика, а тиме ће се
и техничко-тактички
припремити за овај спорт.
116
Математика
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 105
Циљеви предмета:
−
−
−
−
−
Развијање логицког и апстрактног мисљења
Развијање способности јасног и прецизног изразавања и корисцења основног математицког-логицког језика
Развијање способностии одредјивањаи процене квантитавних велицина и њиховог односа
Развијање осецаја за простор,разликовање геометриских фигураи њихови узајанми односи и трансформације
Допринос радном и политехницком образовању уценика
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
Стицање зњања неопходних за разумевање квантитативних просторних односа
Стицање опсте математицке културе и схватање места и знацаја матаматике у прогресу цивилизације
Оспособљавање уценика за успесно настављање образовања и изуцавање других области и наука
Допринос формирању и развијању науцног погледа на свет
Допринос изградјивању позитивних особина код уценика,као сто су;упорност,систематицност,уредност,тацносткритицност,смисао за
самосталан рад одговорност
117
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
ТЕМА
СТЕПЕНОВАЊЕ И
КОРЕНОВАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− степен цији ји излозилац природан
број
− степен цији је излозилац цео број
− степен цији је излозилац рационалан
број
− функција Y=XN(N=1,2,3,4)
− појам n-тог корена
− рационалисање имениоца
− комплексни бројеви.операције
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
18 (5+13)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Индивидуални
Групни
Комбиновани
Ресавање
проблема
Фронтални
Индивидуални
ИСХОДИ
− Разуме појам и особине
степене
− Зна операције са степенима
− Зна степен са целим и
рационалним излозиоцима
− Ресава пратицне проблеме са
степенима
− Зна да исприта и скицира
графике једноставнијих
степених функција
− Зна појам н-тог корена
− Примењује основна правила
кореновања; Зна везу измедју
корена и степена са
рационалним излозиоцем
− Зна да рационалисе именилац
разломка
− Разуме ста су комплексни
бројеви; Зна опреације са
комплексним бројевима
− Да одредјује реални и
имагинарни део комплексног
броја; Зна ста је коњуговано
комплексан број
− Разуме релацију скупа
комплексних и осталих
скупова бројева
− Зна појам потпуне и непотпуне
118
КВАДРАТНА
ЈЕДНАЦИНА,
НЕЈЕДНАЧИНА И
ФУНКЦИЈА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
квадратна једнацина, ресавање
растављење квадратног тринома
виетове формуле
природа ресења квадратне једнацине
неке једнацине које се своде на
квадратне
квадратна функција.график
канонски облик и екстремне
вредности квадратне функције
квадратна неједнацина
једноставније ирационалне
једнацине
систем од једне линеарне и једне
квадратне једнацине
29 (9+20)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
квадратне једнацине
Зна да примењује формулу за
ресавање квадратне једнацине
Зна да раставља квадратни
трином на циниоце
Разуме природу ресења
квадратне једнацине и да зна
да дискутује природу ресења у
зависности од датог параметра
Разуме и примењује виетове
формуле
Зна да ресава биквадратне
једнацине
Анализира и скицира график
квадратне функције
Разуме канонски облик
квадратне функције
Зна да одредјује екстремне
вредности квадратне функције
Ресава квадратне неједнацине
Уме да реси једноставне
ирационалне једнацине
Ресава једноставне системе
линеарне и квадртне једнацине
119
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА
И ЛОГАРИТАМСКА
ФУНКЦИЈА И
ЈЕДНАЧИНА
− график и особине експоненцијалне
функције
− једноставније експоненцијалне
једнацине
− логаритам и његова својства
− график и особине логаритамске
функције
− једноставније логаритамске
једнацине
19 (5+14)
− Аналира и скицира график
једноставних
експоненцијалних функција
− Зна да ресава једноставније
експоненцијалне једнацине
− Разуме поја и особине
логаритма
− Зна да примењује основна
правила логаритма
− Анализира и скицира график
логаритамске функције
− Зна да ресава једноставније
логаритамске једнацине
ЕЛЕМЕНТИ
ТРИГОНОМЕТРИЈЕ
− тригонометриске функције острог
угла
− основне тригонометриске
идентицности
− ресавање правоуглог троугла
− тригонометриске функције ког
угла,сводјење на први квадрант
− периодицност тригономертиских
функција
− графици тригонометриских
функција
− адиционе формуле и последице
− једноставније тригонометриске
једнацине
− Синусна теорема
− Косинусне теорема
− ресавање троугла
− примена тригонометрије
30 (11+19)
− Разуме појам тригонометрије и
знацај
− Зна основне тригонометриске
функције
− Примењује основне
тригонометриске
идентицности
− Зна да ресава правоугли
троугао корисцењем знања
тригонометрије
− Анализира и разуме
тригонометриску крузницу
− Разуме и примени на свидјење
на први квадрант
− Разуме појам перодицности
тригонометриских функција
− Анализира и скицира графике
тригонометриских функција
− Примењује адиционе формуле
и њене последице
120
− Зна да ресава једноставније
тригонометриске једнацине
− Разуме и примењује синусну и
косинусну теорему
− Користа знања из
тригонометрије да ресава
произвољан троугао
121
122
Рачунарство и информатика
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Стицање знања која су неопходна за разумевање потребе изучавања програмских садржаја предмета ради примене у савременом животу.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Стицање фундаменталних знања из рачунарства и информатике,
Формирање схватања потребе примене рачунара у пословним системима,
Овладавање рачунаром и његовим системским софтвером,
Допринос конкретном образовању за будуће занимање,
Дање развијање инветивности ученика, логичког мишљења и закључивања,
Оспособљавање ученика, пред практичну наставу за даље самообразовање у области рачунарства,
Оспособљавање за самостално коришћење нових софтверских пакета,
Оспособљавање за самостално коришћење стручне литературе,
Развијање способности ученика да повежу укупна теоријска и практична знања упознавањем савремених научних достигнућа и метода
рада,
− Развијање интелектуалних способности ученика,
− Даље развијање интересовање ученика за стицање нових знања која су неопходна за образовање и практичну примену у процесу рада,
− Даље развијање одговорног односа према раду, радних навика ученика, систематичности, педатности, критичности у раду и других
позитивних вредности личности.
123
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
ИСХОДИ
6 (4+2)
МЕТОДЕ
РАДА:
вербална
рад на тексту
писани радови
практчан рад и
радионица
комбинован
рад
− Упознавање са основним
подацима у АОП-у
− Схватање података, поља
података, физичког слога и
блока, логичког слога и
датотека
− Умеће састављања логичког
слога и његовог
димензионисања
− Структура и начини извршавања
машинских инструкција
− Процес извршавања једно, дво и
троадресних инструкција
3 (2+1)
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
Рад у пару
Групни
Индивидуални
− Упознавање са процесом
извршавања машинских
инструкција у рачунару
−
−
−
−
6 (4+2)
ТЕМА
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ИНФОРМАЦИЈА У
АОП-У
МАШИНСКА И
СИМБОЛИЧКА
ИНСТРУКЦИЈА
АРИТМЕТИКА ЗА
РАЧУНАРСКЕ
ОПЕРАЦИЈЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
−
−
−
−
−
Представљање података у АОП-у
Физички слог и блок
Логички слог и датотека
Организација и врсте датотека
Примери логичких слогова
Позициони бројни системи
Превођење мешовитих бројева
Означавање и запис бројева
Аритметичке операције у покретном
и непокретном зарезу
− Схватање бројних система
− Савладавање превођења
мешовитих бројева
− Упознавање са означавањем и
записом бројева у
информатичком окружњу
− Умеће у раду са аритметичким
операцијама у покретном и
непокретном зарезу
124
ПРОГРАМСКИ
ЈЕЗИЦИ
− Виши програмски језици
− Карактеристике виших програмских
језика, азбука, синтакса и семантика
3 (2+1)
− Упознавање са вишим
програмским језицима и
њиховим карактеристикама
ПОСТУПЦИ У
ПРОЦЕСУ
ПРОГРАМИРАЊА
− Програмски задатак, налог за израду
− Фазе у процесу израде: Анализа
програмског задатка
− Блок дијаграм и симболичко
приказивање операција
− Кодирање и преузимање дијаграма
тока
− Превођење и тестирање програма
7 (5+2)
− Разумевање поступака израде у
креирању процеса
програмирања
− Схватање карактеристика
структуре сваке фазе у
поступку израде програма
− Структуирано програмирање
− Модуларно програмирање
− Интерактивно програмирање
4 (3+1)
− Схватање појединачних
техника процеса програмирања
− Упознавање са структурама и
елементима сваке технике
− Секвенца, линијска програмска
структура
− Селекција, разграната програмска
структура
− Интерација, циклична програмска
структура
− Неструктуираност програма и
поступци у процесу структуирања
9 (6+3)
− Савладавање поступака у
процесу препознавања и
формирања логичких
програмских структура
− Умеће у коришћењу и
разумевању логичких
програмских структура
− Упознавање са
неструктуираношћу програма
као и начина и техника за
његово превазилажење
ОСНОВНЕ МЕТОДЕ
ПРОГРАМИРАЊА
ЛОГИЧКЕ
СТРУКТУРЕ
ПРОГРАМА
125
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПРОГРАМА
− Примери пројектовања програма
− Формирање логичких програмских
структура према азбуци, синтакси и
семантици појединих програмских
језика, Pascal, Cobal
− Разрада логичких програмских
структура
11 (5+6)
− Постизања умећа пројектовања
у конкретној структури
појединих програмских језика,
Pascal, Cobal
− Разумевања формирања
логичких програмских
структура у конкретним
примерима пројектовања
програма
МОДУЛАРНЕ
ЛОГИЧКЕ
СТРУКТУРЕ
ПРОГРАМА
− Циљеви модуларног програмирања
− Симболичко приказивање и рад са
модулима
− Технике пројектовања модуларног
програма
− Особине модула: повезаност и
кохезивност модула
12 (6+6)
− Упознавање са циљевима
модуларне логичке структуре
програма
− Схватање техника у
пројектовању модуларних
структура
− Разумевање особина
модуларних логичких
структура програма
− Примери разраде програмских
задатака техником модуларног
програмирања
− Формирање модула, структуре,
повезаности као и примене
13 (7+6)
− Савладавање процеса
формирање програмског
модула
− Схватање коришћења модула у
формирању програмске
структуре
− Разумевање сврхе
програмирања техником
модуларног програмирања
РАЗРАДА СВИХ
ПРОГРАМСКИХ
ЗАДАТАКА
ТЕХНИКОМ
МОДУЛАРНОГ
ПРОГРАМИРАЊА
126
ВЕЖБЕ EXCEL
СТРУКТУРА И
ФОРМАТИРАЊЕ
ТАБЕЛЕ
− Програмски пакет Еxcel, формирање
и структура табеле
− Форматирање табеле
− Сортирање и филтрирање
6
− Разумевање у сврху коришћења
програмског пакета Еxcel
− Савладавање формирања и
форматирања табеле у
програмском пакету Еxcelа
− Савладавање коришћења
команди сортирања и
филтрирања
ВЕЖБЕ EXCEL
КОРИШЋЕЊЕ
ФУНКЦИЈА И
ФОРМУЛА
− Коришћење многобројних функција
које омогућава програмски пакет
Еxcel
− Креирање, писање формула на
пригодним примерима
6
− Схватање и разумевање у
коришћењу функција
програмског пакета Еxcelа
− Савладавање писања формула
ВЕЖБЕ EXCEL
ФОРМИРАЊЕ
ДИЈАГРАМА
− Формирање дијаграма кроз
одговарајуће кораке
− Модификација структуре дијаграма
6
− Савладавање и схватање
формирање дијаграма кроз
одговарајуће кораке
− Самосталност у раду са
модификацијом структуре
формираног дијаграма
ACCESS,
ФОРМИРАЊЕ
РЕЛАЦИОНИХ
ТАБЕЛА И ФОРМИ
− Рад са релационим базама података,
програмским пакетом Access,
могућности и структура, примена
− Формирање табела, начини и
карактеристике
6
− Упознавање са сврхом и
начином рада програмског
пакета Access
− Савладавање формирања
табела у програмском пакету
Access-а
127
ACCESS,
ФОРМИРАЊЕ УПИТА
И ИЗВЕШТАЈА
БЛОК НАСТАВА,
ПРАКСА У
РАЧУНСКОМ
ЦЕНТРУ
− Креирање форми, упита и извештаја
у Access-у
− Рад са многобројним примера
6
− Савладавање знања у
формирању форми, упита и
извештаја у програмском
пакету Access-а
− Практична разрада програмских
задатака у рачунским центрима
појединих предузећа, који су
обухваћени радом на часовима
теорији и вежби
30
− Схватање и разумевање
примене и разраде програмских
задатака обрађених на
часовима,на конкретним
примерима у делатности рада
рачунских центара појединих
изабраних институција
128
Географија
Разред: II / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 35
Циљеви предмета:
Стицање нових и продубљених знања из географије природних богатстава неопходних за научно тумачење природног и антропогеног комплекса
географске средине.
Задаци предмета:
Упознавање природно-географских и друштвено-географских објеката, појава процеса и њиховог деловања на својства географске средине,
стицање нових знања из географије природних богатстава, изграђивање правилног и рационалног односа ученика према заштити и унапређењу
животне средине, упознавање територијалног размештаја проиуводње и потрошње хране у свету, оспособљавање за осматрање и мерења на
терену као за контунирано образовањи самообразовање.
129
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
УВОД У
ГЕОГРАФИЈУ
ПРИРОДНИХ
РЕСУРСА
− Природни ресурси.Природни услови
и природни
потенцијали.Класификација
природних ресурса.
2 (1+1)
монолошка
дијалошка
фронтални
− Ученик треба да схвати значај
природних услова, природни
потенцијал, природне ресурсе
за биолошку и економску
егзистенцију човека.
ОСНОВНИ
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
− Земљиште као најзначајнији и
незаменљиви природни ресурс.
Земљишни фонд света. Рационално
коришћење и заштита земљишта.
Минерална богатства, резерве,
коришћење и географско
распрострањење. Енергетска
богатства. Необновљива богатства:
угаљ, нафта, природни гас, уљани
шкриљци и нуклеарне сировине.
Резерве и њихов географски
распоред. Обновљиви извори
енергије. Хидроенергетски
потенцијал. Водни биланс
континената. Водне снаге и њихово
коришћење. Путеви развоја светске
енергетике. Енергија ветра.
Геотермална енергија. Сунце-извор
енергије. Енергетска богатства
океана. Океан извор хране и
сировина. Биолошка богатства
20 (14+6)
монолошка
дијалошка
демонстративна
фронтални
− Ученик треба да схвати значај
појединих ресурса, њихово
географско распрострањење и
законитости размештаја,
степен коришћења, али и неке
појаве у природи које имају
негативан утицај не само
наживот и активност људи
него и на друге компоненте
природне средине.
130
океана. Минерална богатства океана.
Метали и неметали на морском дну.
Вода за пиће из океана. Резерве воде
у свету. Дефицит воде у појединим
деловима света. Нови извори
коришћења воде. Водопривреда и
водопривредне гране. Коришћење
водних ресурса. Динамика
потрошње воде у свету. Коришћење
воде у Србији. Водоснабдевање.
Наводњавање. Хидроенергетика.
Пловидба. Рибогојство. Рекреација.
Водопривредни проблеми у Србији.
Одбрана од поплава. Загађеност
водотока. Заштита водених ресурса.
Клима као природни услов и ресурс.
Природне промене климата;
Антропогене промене климата;
Проблем загађивања и заштите
атмосфере. Шуме као једно од
најзначајнијих природни богатства
земљине површине. Географско
распрострањењ шума. Смањивање
шумских богатстава. Експлоатација
и заштита шума. Природне непогоде
и катастрофе. Класификација
елементарних непогода, географско
распрострањењ непогода.
Планирање рационалног коришћења
природних ресурса. Потребе
човечанства за простором, храном,
минералним сировинама, енергијом
и кисеоником.
131
ТРАНСФОРМАЦИЈА
ГЕОГРАФСКЕ
СРЕДИНЕ
ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
− Научно-технолошки процеси и
природа. Научно-технолошке
револуције и трансформација
природе. Служба осматрања и
контроле. Мониторинг природне
средине. Човечанство и еколошка
криза. Загађеност ваздуха и вода,
угроженост земљишта, биљне и
животињске врсте пред
истребљењм. Човек и његова
будућност. Глобални савремени
проблеми човечанства.
8 (4+4)
монолошка
дијалошка
демонстративна
фронтални
2
дијалошка,
фронтални
− Ученик треба да упозна степен
трансформације географске
средине, осматрање и контролу
природе, глобалне проблеме
еколошке кризе и значај
географије у сагледавању
будућности људског друштва.
132
Физика
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Циљ наставе физике у средњој школи јесте да ученици стекну основна знања из физике (појаве, појмови, закони, теоријски модели) и оспособе се
за њихову примену, као и да стекну основу за настављање образовања на вишим школама и факултетима, на којима је физика једна од
фундаменталних дисциплина
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
упознају најбитније појмове и законе физике као и најважније теоријске моделе;
упознају методе физичких истраживања;
разумеју физичке појаве у природи и свакодневној пракси;
развијају научни начин мишљења, логичко закључивање и критички прилаз решавању проблема;
оспособе се за примену физичких метода мерења у свим областима физике;
оспособе се да решавају физичке задатке и проблеме;
схвате значај физике за остале природне науке и за технику;
упознају став човека према природи и развијају правилан однос према заштити човекове средине;
стекну навике за рационално коришћење и штедњу свих видова енергије, а посебно електричне енергије;
стекну радне навике и практична умења.
133
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА
ТЕМА
СИЛЕ И ВРТЛОЖНА
ФИЗИЧКА ПОЉА
ВРЕМЕНСКИ НЕ
ПРОМЕНЉИВО
МАГНЕТНО ПОЉЕ
СИЛЕ И ВРТЛОЖНА
ФИЗИЧКА ПОЉА
ПРОМЕНЉИВА
ЕЛЕКТРИЧНА И
МАГНЕТНА ПОЉА
ОСЦИЛАЦИЈЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Узајамно деловање наелектрисаних
честица које се крећу
− Магнетно поље, магнетна индукција,
магнетни флукс
− Утврђивање
− Деловање магнерног поља на
проводник са струјом
− Енергија магнетног поља
− Утврђивање
− Електромагнетна индукција
фарадејев закон
− Утврђивање
− Самоиндукција Ленцово правило
− Узајамна индукција
− Енергија електро магнетног поља
− Утврђивање
6 (4+2)
− Кретање наелектрисане честице у
електричном и магнтном пољу
− Хармониске осцилације
− Утврђивање
− Слободне, принудне и пригушене
осцилације
− Утврђивање
− Затворено осцилаторно коло
5 (3+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
METOДЕ:
монолошка
дијалошka
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални
Рад у пару
Групни
Индивидуални
ИСХОДИ
− Појам наелектрисаних честица,
њихово кретање
− Како се дефинише магнетно
поље
− Проводник у магнетном пољу
− Како се дефинише
електромагнетна индукција
− Фарадејев закон његова
примена
− Нашта се односи Ленцово
правило
6 (4+2)
− Појам осцилација
− Шта су хармоноске осцилације
− Нашта се одное слободне,
принудне, пригушене
ослилациј
134
ТАЛАСИ
ФИЗИКА МИКРО
СВЕТА
− Настанак и кретање таласа у разним
срединама
− Утврђивање
− Кретање таласа, амплитуда,
учестаност, брзина таласа
− Настанак и врсте својства
електромагнетних таласа
− Утврђивање
− Радар и њихове примене
− Принцип супер позиције таласа
− Утврђивање
− Доплеров ефекат
− Интерференца, дифракција,
поларизација таласа
− Утврђивање
− Дисперзија и расипање таласа
− Утврђивање
13 (8+5)
− Таласно кретање, како се
односе на друге средине
− Амплитуда, перијод, фреквенца
опјмови
− Радар и његова примена
− Дисперзија светлости
− Интерференца и дифракција
таласа
−
−
−
−
−
4 (2+2)
− Шта је то квант енергије,
фотоелектрични ефекат
− Експериментално и
математичко објашњење Де
Брољеве релације
Појам квант енергије, фотон
Фотоелектрични ефекат
Утврђивање
Де Брољевља релација
Утврђивање
135
СТРУКТУРА АТОМА
− Структура атома. Радерфордов оглед
− Стационарна стања и нивои енергије
у атому
− Утврђивање
− Побуђивање и зрачење атома
− Утврђивање
− Појам о ренгенском зрачењу
− Спонтано и стимулисано ѕрачење
ласери
− Утврђивање
− Примена ласера и појам о
холографији
− Електронска теорија метала и термо
електронска емисија
− Полупроводници и њихова примена
− Утврђивање
− Оптичка ремгенска и електронска
спектрометрија
13 (9+4)
− Структура атома, Радерфордов
експеримент
− Пбуђивање и зрачење атома
− Примена ласера, холографија
− Нашта се односи ренгенска и
електронска спектрометрија
ФИЗИКА МИКРО
СВЕТА
− Структура језгра атома нуклеарне
силе
− Дефект масе и стабилност језгра
− Утврђивање
− Радио активни расоад језгра
− Утврђивање
− Нуклеарне реакције фисија и фузија
− Детекција радиоактивног зрачења
− Утврђивање
− Заштита од зрачења
− Елементарне честице
9 (6+3)
− Из чега се састоји атомско
језгро
− Шта је то дефект масе
− Нуклерарне реакције, Појам
фисије и фузије
− Како се штитити од зрачења
− Шта су елементарне честице
АСТРО ФИЗИКА
Астро физика
Структура васионе
Космологија
3
− Појам васионе, њена структура,
− Космос
136
Психологија
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
− Циљ наставе психологије је да допринесе формирању зреле, одговорне, социјализоване и асертивне особе као и подршка развоју компетенција
значајних за свакодневни живот и даљи професионални развој кроз стицање функционалних знања о основним карактеристикама психичког
живота и понашања човека, формирање ставова и овладавање вештинама.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
стекну основна знањима о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом манифестовању у понашању;
упознају органске основе и друштвене чиниоце психичког живота;
разумеју психички живот особе као целину међусобно повезаних процеса, стања и особина;
разумеју сопствену личност као део друштва и света око себе, увиде значај отворености за промене и лично ангажовање за сопствени развој и
развој друштва;
буду самосвеснији, реалистичнији и одговорнији према себи, другим људима и животној средини;
ојачају самосвест и развију реалистичну слику о себи, одговорност према себи, другим људима, и животној средини;
разумеју психолошке основе међуљудских односа, унапреде комуникацијске вештине, вештине конструктивног решавања конфликата,
асертивног понашања и емпатије;
упознају основне карактеристике и могућности превазилажења фрустрација и унутрашњих конфликата, као и потенцијалних развојних криза у
адолесцетном узрасту;
унапреде сарадњу са другима, као и спoсобности за тимски рад и неговање социјалних и емоционалних односа;
примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука и решавању проблема из свакодневног живота;
унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација релеватних за психички
живот човека;
унапреде стратегије и технике успешног учења и развију самоефикасност и позитивне ставове према учењу и образовању током целог живота;
унапреде способност аргументације сопствених ставова и критичког мишљења;
негују интелектуалну радозналост, морално расуђивање и стваралашко мишљење;
разумеју концепт менталног здравља и значај превенције, унапреде здраве животне стилове и примењују их свакодневном животу;
развију ставове и вредности значајне за живот у савременом мултикултуралном и демократски уређеном друштву засноване на поштовању
људских права, толеранцији, солидарности, уважавању различитости и родне равноправности.
137
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
ПРЕДМЕТ, ГРАНЕ И
МЕТОДЕ
ПСИХОЛОГИЈЕ
− Предмет психологије
− Методе и технике у психологији
3 (2+1)
ОРГАНСКЕ ОСНОВЕ
И ДРУШТВЕНИ
ЧИНИОЦИ
ПСИХИЧКОГ
ЖИВОТА
− Органске основе психичког живота –
нервни систем
− Ендокрине жлезде
− Филогенеза и онтогенеза
4 (3+1)
− Појам осета и опажаја
− Утицај искуства, мотивације и
културе на опажање
− Пажња
− Атрибуција
6 (4+2)
−
−
−
−
6 (4+2)
ОСЕЋАЈИ И
ОПАЖАЈИ
УЧЕЊЕ И ПАМЋЕЊЕ
МИШЉЕЊЕ И
СПОСОБНОСТИ
Појам и врсте учења
Појам и врсте памћења
Појам и чиниоци заборављања
Психолошки услови успешног учења
− Појам и врсте мишљења
− Интелигенција и њено мерење
− Структура интелектуалне
способности
6 (4+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални
облик,
монолошкодијалошки
метод
ИСХОДИ
− Стицање знања које омогућава
ученицима да схвате биолошку
и друштвену условљеност
психичког живота; формирање
научног погледа на свет, на
човека и на његово
индивидуално и друштвено
понашање
− Стицање знања о природи
основних психичких процеса,
особина и стања као и личности
у целини
− Боље схватање себе и других
људи са којима долази у
контакт у животу и процесу
рада
− Развој способности и особина
личности ученика, посебно
оних значајних за обављање
послова у области обезбеђења
− Оспособљавање ученика за
правилан однос према послу и
решавања проблема на радном
месту
− Стваралачки однос према раду
и ширење опште културе
ученика
− Способност ученика за
138
ЕМОЦИЈЕ
−
−
−
−
Појам и врсте емоција
Теорије емоција
Развој емоција
Значај емоција за психичко здравље
5 (4+1)
Мотивација
−
−
−
−
Појам и врсте мотива
Хијерархија мотива
Фрустрација и конфликти
Механизми одбране
6 (4+2)
Интересовања, ставови
и вредности
Личност
Поремећаји душевног
живота и понашања
− Појам и карактеристике ставова
− Интересовања вредности и
вредносне орјентације
− Пропаганда, гласине и јавно мњење
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Појам и особине личности
Структура личности
Развој личности
Динамика личности
Теорије личности
Појам воље
Агенси социјализације
Зрела личност
Интеграција особе у друштвену
заједницу
− Психички поремећаји
− Лечење психичких поремећаја
− Поремећај социјалног понашања
превенцију поремећаја
психичког живота и понашања
4 (3+1)
15 (11+4)
5 (4+1)
139
Комуникација
− Комуникација као врста социјалне
интеракције
− Извори неспоразума у комуникацији
3 (2+1)
Живот у групи
−
−
−
−
5 (3+2)
Људи у маси
Појам и врсте друштвених група
Формирање малих група
Групни односи
Норме и руковођење групом
− Публика, маса, гомила
− Социјални покрети
2 (1+1)
140
Основи радног права
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета основи радног права је да ученике упозна са настанком, развојем и карактеристикама радног права и оспособи их за
примену основих законских норми у пракси
Задаци предмета:
− овладавање основним знањима о специфичностима радног односа у државном предузећу, у приватном предузећу, државном органу,
задрузи и различитим облицима предузетништва и слично
− стицање знања о правима и дужностима из радног односа, заштити радника и престанку радног односа
− упознавање са поступком доношења и правног дејства колективних уговора, начин њиховог закључивања, поступка измена и допуна и
заштита радника коју пружа синдикат
− практично оспособљавање ученика за коришћење одговарајуће евиденције која прати област радних односа
− стицање основник знања из свих области социјалног осигурања
141
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
УВОД
−
−
−
−
Појам радног права
Предмет и садржина радног права
Настанак и развој радног права
Место и значај радног правау
правном систему РС
5 (4+1)
ИЗВОРИ РАДНОГ
ПРАВА
−
−
−
−
Извори радног права
Акти органа државне власти
Аутономни акти
Међународни извори радног права
6 (4+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
монолошкодијалошка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
ИСХОДИ
− овладавање појмом и
предметом радног права
− значај, врсте, садржине радног
права у РС
− разумевање и значај места
радног права у правним
системима
− овладавање појмом извори
радног права
− разликовање врста извора
радног права
− схватање значаја извора радног
права
− разумевање односа и примене
извора домаћег и извора
међунараодног порекла
142
РАДНИ ОДНОС
ЗАСНИВАЊЕ
РАДНОГ ОДНОСА
− Радни однос-појам и значај
− Радни однос као предмет радног
права
− Основни појмови из радног односа
− Настанак радног односа
− Појам и значај и подела
колективних уговора
− Колективни уговори-ниво
закључивања,појам преговора и
одлу-чивање
− Синдикати и њихова улога код
закључивања колективних уговора
− Радни однос у јавним установама
− Радни однос у државним органима
− Радни однос у јавним и приватним
предузећима
− Карактеристике радних односа у
школству према посебном закону
− Облици вршења рада по другом
основу
20 (12+8)
− овладавање појмом радног
односа
− схватање значаја настанка
радног односа
− савладавање основних појмова
везаних за радне односе
− схватање значаја синдиката,
уније послодаваца и
колективних уговора
− разумевање односа повезаности
свих врста радних односа
− савладавање основних појмова
и знања везаних за јавна,
приватна, државна и остала
предузећа и установа
− схватање значаја различитог
организовања рада у складу са
законом
− Новоотворена и упражњена радна
места-појам и значај,оглашавање
потребе за истим по захтеву
послодавца у складу са правилником
о раду
− Услови за заснивање радног односа
и поступак пред националном
службом за запошљавање
− Докази и јавне исправе о
испуњености услова потребни за
пријаву за заснивање радног односа.
Радна биографија-цв
21 (11+10)
− овладавање појмовима права на
заснивање радног односа,
појмом и значајем оглашавања
слободних радих места
− схватање о непоходности
испуњавања услова за
заснивање радног односа
− овладавање појмом уговора о
раду, одлуке о избору
кандидата, права на приговор
− схватање значаја доказа и
јавних исправа потребних за
пријављивање за слободно
143
− Провера услова за одређено радно
место. Начин заснивања радног
односа,дужина трајања радног
односа
− Одлука о избору
кандидата,обавештење од стране
послодавца,право на заштиту
незадовољних кандидата
− Уговор о раду-појам, значај и
закључивање
− Уговор о раду и анекс уговора о
раду, продужетак трајања радног
односа или раскид уговора о раду
− Посебни случајеви заснивања радног
односа
− Радни однос лица са посебним
овлашћењима
− Радни однос именованих лица
радно место и правилоно
написане радне биографије
− разумевање посебних враста
радних односа и схватање
радзлике између врста радих
односа у складу са законом
144
Социјална екологија
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Циљ наставе овог предмета је да даје знање и развија способност процењивања значаја и јасног сагледавања комплексних проблема у вези са
човековом околином,који су политички,економски,филозофски и технички,као и да допринесе оформљењу конструктивног става према средини,
у филозофском и прагматичном смислу.
Задаци предмета:
− стицање основних знања о зштити и унапређивању човекове средине
− оспособљавање ученика за примену превентивних мера очувања природе и здравих услова живота и рада људи
− упознавање с односом становништва према загађењу,коришћењу и смањењу рeсурса, очувању природе,транспорта, технологије, урбанпг и
руралног планирања очувања средине
− упознавање ученика с глобалним условима опстанка човека и стратегијом очувања тих услова,у циљу унапређења услова живота
145
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА
ТЕМА
СОЦИЈАЛНА
ЕКОЛОГИЈА И
ЕКОЛОШКА
СРЕДИНА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
− предмет социјалне екологије и њено
место у систему наука
− развој и њене основне категорије као
друштвене(социолошке)науке
− настанак социјалне екологије
− метод социјалне екологије
5 (3+2)
монолошкодијалпшка,
фронтални
− дефинисање и разумевање
предмета социјалне екологије и
њеног места у систему
наука,њеног развоја и места у
систему друштвених наука
ОДНОС СОЦИЈАЛНЕ
ЕКОЛОГИЈЕ ПРЕМА
ДРУГИМ НАУКАМА
− социјална екологија и посебне
социологије
− социјална екологија и економске
науке
− социјална екологија и социјална
политика
4 (3+1)
монолошкодијалпшка,
фронтални
− разумевање односа социјалне
екологије и сродних наука
ПОЈАМ И ЕЛЕМЕНТИ
ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ
− човекова околина-укупност услова и
утицаја који окружују човека
− правни прописи и одредбе о
човековој средини
− човек као друштвено биће у односу
према животној средини
− друштвена компонента човекове
средионе
− однос елемената човекове друштвене
средине-друштвени односи, радна
средина,средина живљења
− дијалектичко јединство друштва и
природе и суштина човека као дела
природе и делатног бића
8 (6+2)
монолошко –
дијалошка,
фронтални
− усвајање знања о елементима
животне средине, утицајима
који окружују човека
− упознавање правних прописа и
одредби о човековој средини
− разумевање специфичности
друштвене компоненте
животне средине, као и
дијалектичког јединства
друштва и природе и суштине
човека као дела природе и
делатног бића
− схватање неопхпдности
стварања безбедених услова
146
− друштвена,природна и вештачка
средина
− радна средина као укупност
материјалних чинилаца и
друштвених односа
− развој производних снагаостваривање безбеднох услова рада
у радној средини и смањивање
могућности нарушавања еколошке
равнотеже
− повезаност односа животне и радне
средине
ЕКОЛОШКА КРИЗА И
МОГУЋНОСТИ
ЊЕНОГ РЕШАВАЊА
− одређивање еколошке кризе
− исцрпљивање природних ресурса и
загађивање човекове срединеобновљиви и необновљиви ресурси
− нарушавање равнотеже између
природних система за одржавање
живота и
индустријскох,технолошких и
демографских потреба човечанства
− узроци еколошке кризе
− деградација природне средине и
нарушавање еколошке равнотеже
− могућности решавања еколошких
проблема
− подмирење људских потреба,
равномерна и хумана расподела
радом створених богатстава
рада у радној средини и
смањивања могућности
нарушавања еколошке
равнотеже
− разумевање повезаности односа
животне и радне средине
10 (7+3)
монолошко –
дијалошка,
фронтални
− одређивање појма еколошке
кризе
− схватање стања природних
ресурса, као и односа између
природних система за
одржавање живота и
индустријских, технолошких и
демографских потреба
човечанства
− разумевање узрока еколошке
кризе
− развијање свести о
неопходности равномерне и
хумане расподеле радом
створених богатстава
147
КВАЛИТЕТ
ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ
ОДНОС ПРЕМА
ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
− човекова средина-укупност
природних и друштвених елемената
− творевина у којој човек живи као
друштвено и природно биће
− квалитет човекове друштвене
средине-сагласност са човековим
одликама
свесног,стваралачког,вредносног и
слободног бића
− квалитет радне средине; друштвено
уређење као детерминанта квалитета
човекове средине
3 (2+1)
− Интеракција између човека и његове
природне средине
− Приватни интерес за већим
профитом и експлоататорски однос
човека према природи
− Потреба усклађивања економског
развоја са еколошким могућностима
човекове средине; Усаглашавање
економског развитка и друштвеног
прогреса са хуманистичким
положајем човека у његовој средини
− Развој еколошке свести о нужном
очувању природне средине
стварањем нових вредности и
потреба; Усклађивање циљева
производње са животном околином
− Однос између облика политичке
организације државе и њене
еколошке политике
6 (4+2)
монолошко –
дијалошка,
фронтални
монолошко –
дијалошка,
фронтални
− разумевање човекове средине
као јединства природних и
друштвених елемената
− схватити да квалитет животне
средине треба да буде
усаглашен са особинама човека
као свесног,
стваралачког,вредносног и
слободног бића и да друштвено
уређење одређује квалитет
човекове средине
− да разумеју односе између
човека и његове природне
средине, интереса за већим
профитом и експлоататорског
односа човека према природи
− да схвате да је неопходно
усклађивање економског
развоја са еколошким
могућностима и
хуманистичким положајем
човека у његовој средини
− развијање еколошке свести о
нужном очувању природне
средине стварањем нових
вредности и потреба и
усклађивању циљева
производње са животном
средином; разумевање односа
између облика политичке
организације државе и њене
еколошке политике
148
ЗАШТИТА И
УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ И РАДНЕ
СРЕДИНЕ-ОЧУВАЊЕ
ИНТЕГРИТЕТА
ЧОВЕКА
− Човек и његов интегритет
− Физички,психички и морални
интегритет човека
− Човек као људско,свесно,слободно и
друштвено биће
− Радне операције,радне способности
и начин и обим ангажовања
појединих органа у процесу рада
− Угрожавање и нарушавање
човековог физичког интегритета у
животној средини
− Психички интегритет човека
− Дезинтеграција психичког
интегритета човека
− Нарушавање психичког интегритета
човека у индустријској радној
средини
− Угрожавање животне и друштвене
средине, ван радне средине
− Морални интегритет човека
− Стварање друштвених односа у
којима се не вређа људско
достојанство
9 (6+3)
монолошко –
дијалошка,
фронтални
− дефинисање појмова
интегритет, физички,психички
и морални интегритет човека
− да разумеју да је човек
природно, свесно,слободно и
социјално и да је битно да
ангажовање човека на радном
месту треба да буде усклађено
са радним способностима
човека
− да схвате проблеме угрожавања
и нарушавања интегритета
човека у радној и животној
средини као и проблеме
угрожавања саме животне
средине
− да разумеју неопходност
стварања друштвених односа у
којима се не вређа људско
достојанство
149
ПРАВО НА ЗДРАВУ
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
− Дужности заједнице да обезбеди
услове
− за остваривање овог права
− Право на здраву животну срединуљудско и грађанско право
− Еколошка свест о узроцима и
појавним облицима еколошке кризе
− Основни узроци и облици
деградације животне средине у
нашој земљи
− Основни правци и субјекти заштите
и унапређења човекове средине
− Решења у систему човек-друштвоживотна средина
5 (3+2)
ПРАВО НА БЕЗБЕДНЕ
УСЛОВЕ РАДА У
РАДНОЈ СРЕДИНИ
− Право на услове рада који обезбеђују
интегритет човека у радној средини
− Заштита интегритета човека у радној
средини
− Друштвена акција за заштиту
интегритета човека у радној средини
и изван формалне организације рада
5 (3+2)
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА
ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ
ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ
− Појам и циљеви образовања за
заштиту
− Образовање-допринос очувању
животне средине
− Стварање еколошке свести
васпитањем и образовањем
− Врсте образовања за заштиту
животне средине
8 (4+4)
монолошко –
дијалошка,
фронтални
− да схвате да је дужност
заједнице да обезбеди услове за
остваривање права човека на
здраву животну средину
− развој еколошке свести о
узроцима и појавним облицима
еколошке кризе
− да знају основне правце и
субјекте заштите и унапређења
човекове средине и решења у
систему човек-друштвоживотна средина
монолошко –
дијалошка,
фронтални
− да знају да постоји право на
услове рада који обезбеђују
интергритет човека у радној
средини, право на заштиту
интегритета, као и неопходност
за покретање друштвене акције
за заштиту интегритета човека
у радној и животној средини
монолошко –
дијалошка,
фронтални
− дефинисање појма и циљева
образовања за заштиту
− да разумеју да су образовање и
васпитање као пут стварања
еколошке свести предуслов за
очување животне средине
− да знају које врсте образовања
за заштиту животне средине
постоје
150
ДРУШТВЕНИ
АСПЕКТИ
МЕЂУНАРОДНЕ
САРАДЊЕ У
ЗАШТИТИ И
УНАПРЕЂЕЊУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
− Заштита човекове околине-глобални
светски проблем
− Међународна сарадња у заштити
животне средине
− Акција у оквиру Организације
уједињених нација
− Сарадња држава региона
6(3+3)
монолошко –
дијалошка,
фронтални
− да разумеју да је заштита
човекове околине глобални
светски проблем и да је
неопходна међународна
сарадња за рашавање овог
проблема
151
152
Систем обезбеђења
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 72
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
153
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ТЕМА
I БЕЗБЕДНОСТ
II САМОЗАШТИТА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Појам безбедности. Врсте безбедности.
Карактеристике система безбедности.
Облици угрожавања имовине и људи.
Узроци криминалних напада на имовину.
Организација безбедности по нивоима.
Физичко-техничка безбедност.
8 (7+1)
Елементи заштите. Настанак и развој
заштите кроз историју. Настанак и развој
заштите у ранијем периоду код нас. Развој
заштите у __ условима. Развој заштите у
транзиционом периоду. Субјекти заштите.
Субјекти заштите у зависности
организације безбедности. Садржај
заштите. Јавна безбедност (структура).
Елементи и функције јавне безбедности.
Сектори јавне безбедности. Сектор за
заштиту и становање.
15 (12+3)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
154
III СИСТЕМ
ЗАШТИТЕ
IV ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗАШТИТЕ
V ФИЗИЧКОТЕХНИЧКА
БЕЗБЕДНОСТ
Организациони облици заштите. Систем
заштите у локалној самоуправи. Систем
заштите у јавним установама. Систем
заштите у предузећима. Систем заштите
осталих правних субјеката. Координација у
систему заштите. Систем заштите као
јединствеи функционални систем.
Подсистеми заштите. Подсистеми заштите
у предузећима. Подсистеми заштите у
сложеним структурама. Координација
система у локалној самоуправи. Облици
организовања предузећа. Облици
организовања предузећа у привреди. Јавна
предузећа.
18 (13+5)
Заштита предузећа. Физичко-техничка
заштита. Начин организовања заштите у
предузећима. Карактеристике техничке
заштите предузећа. Савремеа техничка
средства заштите у предузећима. Савремена
физичко-техничка заштита. Заштита
пословне и друге тајне. Заштита на раду.
Заштита животне средине. Заштита од
пожара. Могућности и методе заштите од
пожара. Заштита од пожара у јавним
установама.
18 (14+4)
Противдиверзиона и антитерористичка
заштита. Заштита у ванредним околностима
и стањима. Појам и садржај цивилне
заштите. Локална самоуправа и цивилна
заштита. Организација обезбеђења
трговинских и занатских радњи. Појам
индивидуалног обезбешења.
11 (7+4)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
155
156
Заштита од пожара и заштита на раду
Разред: II / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
Задаци предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
157
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЗАШТИТА НА РАДУ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ПРОПИСИ И
ОРГАНИЗАЦИЈА
ВАТРОГАСТВА
− Законска регулатива заштите од
пожара
− Ватрогасни јединице
− Правила служре у ватрогасним
јединицама
− Ватрогасни савези
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6 (4+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДИ:
Монолошка
Монолошко –
дијалошка
Комбинована
ИСХОДИ
− Сагледавање и разумевање
првне регулативе заштите од
пожара
− Схватање улоге појединаца и
друштава у организованом
облику заштите од пожара
ОБЛИЦИ :
Фронтални
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
И НАЧИНИ
САГОРЕВАЊА
−
−
−
−
−
Услови настанка процеса горења
Продукти сагоревања
Подела материја према запаљивости
Самозапаљивост
Горење гасовитих, течних и чврстих
материја
− Експлозивно сагоревање
8 (6+2)
МЕТОДИ:
Монолошка
Монолошко –
дијалошка
Комбинована
ОБЛИЦИ :
Фронтални
− Овладавање сазнањима о
основама теорије горења код
чврстих, течних, гасовитих
материја и њихових смеша
− Схватање ризика и опасности
при неконтролисаним
процесима сагоревања
158
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
ГАШЕЊА И
СРЕДСТАВА ЗА
ГАШЕЊЕ
ВАТРОГАСНА
ТЕХНИКА
− Основи гашења и средства за
гашење
− Карактеристике средстава за гашење
− Вода као средствоза гашење
− Услови и начини примене водеза
гашење
− Хемијска пена
− Вазудшна пена
− Прах као средство за гашење
− Халони
− Угљен – диоксид
− Инерген као средство за гашење
− Нова средства за гашење пожара
− Посебна и приручна средства за
гашење
14 (12+2)
−
−
−
−
22 (18+4)
−
−
−
−
−
−
−
Појам и подела ватрогасне опреме
Лична ватрогасна опрема
Скупна ватрогасна опрема
Скупна опрема за заштиту од
топлоте
Скупна опрема за заштиту одргана
за дисање
Скупна опрема за заштиту од
агресивних и радиоактивних
материја
Опрема за спасавање
Опрема за пењанаје опрема за
гашење водом (усисне корпе,
ватрогасна црева, ватрогасна
арматура)
Млазнице
Справе и опрема за пену
Ватрогасни апарати
МЕТОДИ:
Монолошка
Демонстративна
Комбинована
ОБЛИЦИ:
Фронтални
МЕТОДИ:
Монолошка
Демонстративна
Комбинована
ОБЛИЦИ:
Фронтални
Комбиновани
− Разумевање појмова теорије
гашења и схватање функције
средстава за гашење; ефекти
деловања средстава за гашење;
услови за изобр адекватног
средства за гашење; начини
употребе средстава
− Разумевање и схватање
конструктивних и
функционалних
карактеристика опреме за
заштиту од пожара ( скупне и
личне); овладавање методама
примене неких средстава и
опреме ( ватрогасних апарата,
ЛЗС, опреме за спасавање и
др.)
159
−
−
−
−
−
−
Ватрогасни апарати типа С и ЦО2
Ватрогасни апарат за пену и халон
Превозни ватрогасни апарати
Ватогасне пумпе
Мотори
Снабдевање водом из великих
дубина
− Хидрантске инсталације
ВАТРОГАСНА
ТАКТИКА
− Појам и подела пожара
20 (16+4)
− Дојава пожара и долазак на место
интервенције
− Пропреме за интервенцију
− Основна правила развоја пожара,
пожарни сектори
− Тактички захвати
− Опасности при гашењу пожара
− Основна правила гашења пожара
− Црпљење воде; практична и
теориска дубина исисавања
− Најчешћи узроци пожара
− Гашење подрумских пожара
− Гашенеј пожара на спратовима и
димњацима
− Гашенеј пожара у индустрији
− Гашење пожара електричних уређаја
и инсталација
− Гашење на електричним
постројењима
− Гашење пожара материја које се
тешко гасе
− Спасавање људи и техничке
интервенције
−
МЕТОДИ:
Монолошка
Демонстративна
Комбинована
ОБЛИЦИ:
Фронтални
Комбиновани
− Разумевање и схватање улоге
тактите гашења пожара као
начина да се са расположивом
техником,средством и
људством уз најмањи ризик за
најкраце време угаси пожар,
заштите људи и имовина;
тактика је начин да се
рацонално и поуздано изврши
сваки тактички задатак без
обзира на услове и време.
160
Борилачке вештине
Разред: II / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 35
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
161
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
−
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
−
162
Дактилографија и административно пословање
Разред: II / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 105
Циљеви предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
Задаци предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
163
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДАКТИЛОГРАФИЈА И АДМИНИСТРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ
ТЕМА
ПОЈАМ, ЦИЉ И
ЗАДАЦИ
АДМИНИСТРАТИВНОГ
ПОСЛОВАЊА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− *Услови рада
− *Основни канцеларијски
намештај
− *Осврт на канцеларијско
пословање у ширем и ужем
смислу
− *Извршилац канцеларијских
послова-појам и својства за
успешно обављање радних
задатака
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
4
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ РАДА
приказивање машина,
апарата, шема и
демонстрација
радних операција
монолошки
дијалошки
текстуални
ИСХОДИ
− ученик уме да дефинише
канцеларијско пословање
164
ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА
У КАНЦЕЛАРИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ
− ****Техничка средства у
канцеларијском пословању
4
− *Техничке вежбе
23
ПРЕПИСИ
ОБЛИКОВАНИХ
ТЕКСТОВА
− *Преписи обликованих текстова
8
САМОСТАЛНО
ОБЛИКОВАЊЕ
ТЕКСТОВА
− *Самостално обликовање
текстова
9
− *Обликовање пословних писама
13
− *Састављање службених аката
13
ТЕХНИЧКЕ ВЕЖБЕ
ОБЛИКОВАЊЕ
ПОСЛОВНИХ ПИСАМА
САСТАВЉАЊЕ
СЛУЖБЕНИХ АКАТА
приказивање
машина,апарата,шема
и демонстрација
радних операција
монолошки
дијалошки
текстуални
− ученик уме да разликује
техничка средства у
канцеларијском
пословању
− ученик је способан да
самостално пише одређене
текстове
− ученик је способан да
самостално обликује текст
− ученик је способан да
самостално пише
пословна писма
− ученик је способан да
самостално саставља
службене акте
165
ПОТРОШНИ
КАНЦЕЛАРИЈСКИ
МАТЕРИЈАЛ
− *Појам потрошног
канцеларијског материјала.Врсте
и основна намена.
− *Набавка,чување и издавање.
2
ЕВИДЕНЦИЈА И
ПОМОЋНА СРЕДСТВА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ
РАДА
− **Евиденција и помоћна средства
за организацију рада
2
РЕПРОГРАФИЈАУМНОЖАВАЊЕ
− *Појам,потреба и врсте средстава
за репрографију-умножавање
− *Репрографија-умножавање
копирањем и писаћом машином
− *Репрографија-умножавање
фотокопирањем,електростати
− *Репрографија-умножавање
отиском
− *Репрографија-умножавање
отиском,хетрографисање
− *Репрографија-умножавање
отиском(опнени поступак)
− *Репрографија-умножавање
отиском(офсет)
7
приказивање
машина,апарата,шема
и демонстрација
радних операција
монолошки
дијалошки
текстуални
− ученик уме да дефинише
појам потрошног
канцеларијског материјала
− ученик уме да дефинише
појам средстава за
организацију рада
− ученик уме да дефинише
појам репрографија и
врсте репрографије
166
ПЕЧАТИ,ЖИГОВИ И
ШТАМБИЉИ
ПОСТУПАК СА
ПОШТОМ
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
− *Печати,жигови и штамбиљи
2
− *Појам поште.Организација
пријема поште у органима управе
и предузећима
− *Отварање,прегледање,
− распоређивање и сигнирање
− поште.
− *Евиденција аката(предмета) у
основним
евиденцијама(деловоднику)
− по систему основних бројева и
подбројева
− *Евиденција аката-у скраћеном
деловоднику-систем
квалификационих знакова
− *Евиденција аката у картотеци
предмета
− *Прописи о канцеларијском
− пословању у органима управе
− *Достављање аката-предмета у
рад;интерна достава књига
− *Здруживање аката
− *Административно-техничка
обрада аката-враћање решених
предмета писарници
− *Развођење предметаекспедитовање и архивирање
предмета
10
приказивање
машина,апарата,шема
и демонстрација
радних операција
монолошки
дијалошки
текстуални
− ученик је способан да
дефинише појам печата,
жигова и штамбиља
− ученик је способан да
дефинише појам поште
− поступак са поштом
− евиденцију аката у
различитим формама
− развођење предмета
8
167
168
Грађанско васпитање
Разред: II / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 35
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за
компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима,
поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Задаци предмета:
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
− стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини
права;
− усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
− развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
− јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
− разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
− јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
− разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;
− узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;
− овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
− разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;
− унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора
релеватних за живот у демократском друштву;
− унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
− унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.
169
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
ВРСТЕ ПРАВА И
ОДНОСИ МЕЂУ
ПРАВИМА
−
−
−
−
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Потребе и права
Права и правила у учионици
Права и закони
Међународни документи о заштити
права: Универзална декларација о
људским правима и Конвенција о
правима детета...
− Права и вредности
6
−
−
−
−
−
4
Врсте права
Односи међу правима
Сукоб права
Дечја и људска права
Познавање Конвенције и
заступљеност права штампи
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
ИСХОДИ
− уочавање разлике између
потребе и права
− разумевање односа између
права и закона
− зна основне информације о
Конвенцији о правима детета
− схвата однос између права и
вредности
− зна врсте права и однос међу
правима
− схвата могуће начине
решавања ситуација у којима
долази до сукоба права
− препознаје чланке у којима се
говори о људским и дечијим
правима
170
ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТИ
− Одговорности одраслих I II
− Одговорности деце
− Задаци за вежбање: Права и правила
у учионици II
4
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− уочавање постојања
одговорности свих одраслих за
поштовање права деце и
младих;
− упознавање различитих типова
одговорности одраслих;
− разумевање повезаности
одговорности за поштовање
права детета и улоге коју
одрасли има (специфичности
одговорности родитеља,
наставника, запослених у
медијима, запослених у државним органима...);
− разумевање начина
распоређивања одговорности
међу различи-тим категоријама
одраслих.
− развијање свести о личној
одговорности за остваривање
својих и поштовање права
других;
− утврђује неопходна права и
правила у учионици
171
КРШЕЊЕ И
ЗАШТИТА ПРАВА
− Кршење права детета
− Заштита права детета
4
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
− препознавање начина кршења
дечијих права
− схвата начине заштите дечијих
права
рад у паровима
групни рад
индивидуални
комбиновани
рад
ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА
У КОРИСТ ПРАВА
−
−
−
−
−
−
−
−
Сагледавање промена
Партиципација у школи I и II
Избор проблема I и II
Како решити проблем I и II
Израда плана акције I и II
Анализа могућих ефеката акције
Приказ и анализа групних радова
Планирање и извођење акције –
акција по избору ученика
− Завршни анализа акција/планова и
резимирање и евалуација наставе
целог предмета
−
18
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− разумевање сопствених
могућности за стварање
промена и утицање на
будућност;
− освешћивање и развијање
спремности да се преузме
лична одговорност и да се
ангажује у решавању проблема
деце и младих.
− развијање спремности и умећа
да се сопствена знања,
вештине, могућности и намере
узимају у обзир при доношењу
одлука о властитим
активностима.
− развијање способности за
анализирање стања дечјих
права;
− развијање осетљивости за
стање дечјих права
172
− развијање активног става и
спремности за ангажовање у
акцијама у корист дечјих права;
− упознавање са различитим
начинима индивидуалног и
групног деловања у корист
дечјих права.
− стицање знања о техникама
ефикасног планирања акција;
− развијање вештина планирања
акција;
− подстицање иницијативности у
покретању и вођењу акција.
173
174
Верска настава
Разред: II / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 35
Циљеви предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
Задаци предмета:
[Из службеног-просветног гласника]
175
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
ВЕРА У БОГА У
СТАРОМ
И У НОВОМ ЗАВЕТУ
− вера уСтаром завету
− вера у новом завету
4 (2 + 2 )
монолошка
дијалошка
− савладавање
старозаветне и
новозаветне вере
БОГ-СВЕТА ТРОЈИЦА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
један је Бог Отац
конкретна личност
библијска сведочанства
богословско објашњење
Исус Христос Син Божији
библијско сведочанство
сотириолошки значај
антрополошки значај
Свети Дух Треће лице Св.Тројице
улога Св.Духа у икономији
Тумачење вере у Св. Тројицу
као једног Бога
13 (7+ 6 )
монолошка
дијалошка
− савладавање
вере у Свету Тројицу
као једног Бога
БИЋЕ;ЈЕДИНСТВО
МНОШТВО
−
−
−
−
старојелинско
философско схватање
бића
јединство и мноштво
4(2+2)
монолошка
дијалошка
− појам бића
− појам јединства
− појам мноштва
5 (3 + 2 )
монолошка
дијалошка
− појам личности
− личност Бога Оца
ЛИЧНОСТ
− личност Оца јесте узрок
− постојања Божанске природе
− личност и индивидуа
176
ХРИШЋАНСТВО И
ЦРКВА
−
−
−
−
−
−
истина као заједница
заједница будућег века
православно учење о цркви
православна иконографија
религија или црква
црква као будуће цараство
9 (7 + 2 )
монолошка
дијалошка
−
−
−
−
−
−
−
појам заједнице
појам будући век
иконографија
есхатологија
појам религија
појам црква
будуће царство
177
178
Трећи разред
179
180
Српски језик и књижевност
Разред: III / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 105
Циљеви предмета:
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне
писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање
за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова,
књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и
васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци предмета:
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
− овладају знањима о српском књижевном језику;
− стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења,
образовања и интелектуалног развоја;
− поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других
народа;
− унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности).
Ученици треба да:
− упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
− негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним
књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
− развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан
начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;
− усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
− оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова
агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;
− подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом; развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
181
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
КЊИЖЕВНОСТ
(МОДЕРНА И
АВАНГАРДА,
ЛЕКТИРА)
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Појам, особености, значај и главни
представници модерне (парнасизам,
импресионизам, симболизам) и авангарде;
Ш. Бодлер: Албатрос, Избор из поезије фр.
модерниста- Верлен, Рембо, Маларме, А.
Чехов: Ујка Вања; Б. Поповић: предговор
Антологији новије српске лирике; Српска
модерна; Шантић, Дучић, Ракић,
Пандуровић, Дис (избор из лирике); И.
Андрић: На Дрини ћуприја; Б. Станковић:
Коштана, Нечиста крв; М. Црњански:
Сеобе; Суматра; П. Кочић: Мрачајски
прото; Е. Хемингвеј: Старац и море; М.
Бојић: Плава гробница; Р. Петровић. Људи
говоре; И. Секулић: Госпа Нола; М.
Крлежа: Господа Глембајеви;
Д. Максимовић: Тражим помиловање;
Лорка: Романса месечарка; Тагоре:
Градинар; М. Настасијевић: Туга у камену;
Мајаковски: Облак у панталонама.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
68 часова (52
часа обраде+16
часова
утврђивања)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошки и
дијалошки
метод;
фронтални,
индивидуални
и групни рад;
анализа текста
ИСХОДИ
− Ученик дефинише и временски
одређује појам и појаву
Модерне у европској
књижевности, јасно разликује
одлике и особености
реалистичке књижевности и
супротставља их модерним
тенденцијама, зна да издвоји
карактеристике сваког правца
понаособ и да наведе главне
представнике, уочава
симболистичке елементе у
датим примерима из светске
лирике, дефинише нове књ.теоријске појмове-синестезија,
синегдоха, звучна експресија,
јасно излаже биграфске
податке, дело и значај највећих
српских песника Модерне, зна
стихове по избору напамет.
− Ученик уме да понови садржај
задате лектире, да самостално
изложи своја запажања и
утиске о прочитаном делу и да
јасно одговори на задате
истраживачке задатке.
182
− Ученик препознаје
дезинтеграцију модерне у
стиховима Диса и
Пандуровића, дефинише појам
авангарде, наводи
представнике и време трајања.
− Уочава друштвено-историјски
контекст епохе. Ученик гради
свој естетски читалачки осећај
савладавајући задату лектиру.
Дефинише типове приповедања
и одлике модерног романа.
− Јасно уочава разлику у
психолошком начину
приказивања јунака романа у
односу на досадашња
читалачка искуства. Спреман је
да понови главни садржај
задате лектире и да изнесе свој
лични суд о прочитаном.
183
ЈЕЗИК
Основни појмови о извођењу речи;
Лексикологија (синонимија, хомонимија,
антонимија, полисемија); Лексика и
функционални стилови; основни појмови о
грађењу сложеница и полусложеница;
Дијалектизми, регионализми и архаизми;
Неологизми, жаргонизми, вулгаризми;
Лексичка синонимија и вишезначност речи;
речи из страних језика, префикси и суфикси
класичних језика; Основни појмови о
фразеологији; Синтаксичке јединице;
Синтагме-именичке, придевске, глаголске,
прилошке; Субјекатско-предикатска
конструкција; Транскрипција речи из
страних језика; Именичке синтагме.
16 часова (13
часова
обраде+3 часа
утврђивања)
фронтални
облик рада;
монолошка и
дијалошка
метода; рад на
примерима и
тексту
− Ученик успешно наводи
примере синонимије,
хомонимије, антонимије и
полисемије и препознаје
наведене појмове у примерима
за вежбање; Уочава
различитост лексике у
примерима текстова написаним
различитим функционалним
стиловима;
− Ученик дефинише појмове и
наводи примере неологизама,
жаргонизама и вулгаризама.
− На задатим радним вежбањима
успешно препознаје именичке,
придевске, глаголске и
прилошке синтагме.
КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
Анализе домаћих задатака; Израда
писмених задатака и њихова индивидуална
и колективна исправка; Самостална израда
есеја; Упознавање са основним облицима
публицистичког изражавања (вести, чланак,
извештај, интервју, коментар).
24 часа (5
часова
обраде+19
часова
утврђивања)
фронтални и
индивидуални
облик рада,
рад на тексту,
самостално
писмено
изражавање,
дијалошки
метод, анализа
текста.
− Ученик самостално пише
домаће задатке након
претходних усмених анализа на
часу.
− Успешно се усмерава на задате
теме и уочава важност
писменог излагања тока мисли.
− Ради на једноставности стила,
уметничком обликовању
сопственог текста и изградњи
сопственог стилског печата.
− Прави разлику између
различитих видова новинарског
извештавања, проналази
примере у доступној штампи и
путем интернета.
184
Енглески језик
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви и задаци предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање
знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику, како у свакодневном тако и у пословном окружењу.
185
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
UNIT 7: SUCCESS!
− Third conditional; Wish, if only
− School, work: Success and failure;
− Article: Comedian’s success story; A
plot summary; An extract from a novel;
− Excerpts from a story; A popstar giving
an interview; An excerpt talking about
how to be a social success;
− Talking about a successful person;
Speak Out: Giving advice;
− Writing about being successful;
− An application form.
9
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− усвајање трећег кондиционала
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− вежбање коришћења стеченог
језичког знања у свакодневној
комуникацији
− овладавање вештинама писања
на енглеском језику
8 UNIT: TAKING A
BREAK
− The Passive;
− Types of sports;
− Travelling by plane; At the airport;
Collocations; Statistics; Describing
places;
− Brochure: Extraordinary hotels;
Website: Extreme sports; A school
projects about Edinburgh;
− Two girls arrive in UK;
− Talking about extreme sports;
Checking in for a flight; Speak Out:
Interpreting statistics;
− A description of a place.
9
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− усвајање пасива
− вежба непознатог вокабулара
− описивање ситуације, причање
о догађајима користећи
једноставније изразе и
реченице
− читање и разумевање
прочитаног текста
− овладавање вештинама
описивања и писања на
енглеском језику
186
UNIT 9: TO ERR IS
HUMAN
− Reported speech: statements, time,
expressions; Reported speech:
questions and imperatives;
− Reporting verbs; Work; Education;
− Three accident reports; Article: life
after school;
− Human errors; An interview with
careers guidance officer; A speaking
exam: Discussing visual material;
− Giving a presentation; Roleplaying a
career guidance interview; Speak Out:
Discussing visual material;
− Report of a careers guidance interview.
10
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− савладавање индиректног
говора
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− вежбање коришћења стеченог
језичког знања у свакодневној
комуникацији
− презентације
UNIT 10: MYSTERIES
− Modals for speculation; Modal perfect;
− Verbs for descriptive storytelling;
Adjectives for describing places and
atmosphere;
− Short story: The open window; A story
about two rivals;
− A TV programme trailer: The Piano
Man; Radio programme: a famous
pilot;
− Speculating, giving evidence;
− A description of a place Writing a
story.
6
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− овладавање модалним
глаголима
− савладавање вештине
препричавања
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− вежбање коришћења стеченог
језичког знања у свакодневној
комуникацији
187
UNIT 11: BEAUTY
AND HEALTH
− Articles; Have something done;
− Adjectives describing appearance; Hair
styles; Adjectives for describing
appearance;
− Article: Beauty through the ages;
7
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− чланови у енглеском језику
− коришћење вокабулара да би се
описао изглед неке особе
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− вежбање коришћења стеченог
језичког знања у свакодневној
комуникацији
8
Дијалошки;
Рад на тексту;
Решавање
проблема;
Фронтални;
Индивидуални;
Рад у пару;
Групни.
− савладавање индиректних
питања
− читање и разумевање
прочитаног текста
− откривање значења непознатих
речи
− овладавање вештинама писања
на енглеском језику
− Examples of different text types; A
speaking exam: describing a person;
− A radio discussion programme;
− Talking about appearance; Giving a
presentation; Speak Out: Describing
appearance;
− A description of a person.
UNIT 12: IT’S SHOW
TIME
− Indirect questions;
− Types of cultural entertainment; Art,
theatre and music; Base and strong
adjectives; Describing films and TV
programmes; Film reviews;
− Article: New Orleans; Film review;
Course of the Were-Rabbit;
− A tourist visiting UK; People talking
about modern art;
− Roleplay: A visit to London;
Discussing visual material; Talking
about modern art; Speak out:
Participating in conversations; Talking
about film;
− A film review.
188
Социологија
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили
своју улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална знања о друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима
савременог друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву.
Задаци предмета:
Задаци наставе социологије су да ученици:
− овладају основним знањима о начину повезаности појединца, друштва и културе;
− унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и друштвеним институцијама;
− развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у демократски уређеном и хуманом друштву;
− усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним (универзалним) вредностима правде, истине, слободе,
поштења и личне одговорности;
− развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и очувања националне и светске културне баштине;
− унапреде и прошире општу културу;
− јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, образовних, родних, класних, етничких, глобалних...);
− развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених проблема;
− унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе критички однос према њима;
− унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става;
− унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада).
189
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА
ТЕМА
СОЦИОЛОШКИ
ПРИСТУП ДРУШТВУ
ДРУШТВЕНА
СТРУКТУРА И
ДРУШТВЕНЕ
ПРОМЕНЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Одређење предмета и метода
социологије
− Модерно и савремено друштво
− Настанак социологије
− Појединац, култура и друштво
− Друштвена структура и систем:
групе, организације, институције
− Друштвена струкгура и систем:
стратификација, покретљивост
− Друштвена структура и систем:
друштвене улоге, друштвени
положаји, моћ, углед
− Друштвене неједнакости
− Друштвене промене и развој
− Друштво и становништво
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
9 (6+3)
монолошки
дијалошки
комбиновани
фронтални
22 (13+9)
монолошки
дијалошки
комбиновани
хеуристички
приступ
рад у паровима
групна
дискусија
фронтални
ИСХОДИ
− да ученици разумеју
специфичност социолошког
приступа друштву,
− да уоче сличности и разлике
социолошких оријентација и
ниво њихове применљивости
− да усвоје појмове вредности,
норми, идентитета и
социјализације и уоче њихов
значај у формирању
друштвеног и личног
идентитета појединаца
− разумевање друштвене
структуре и друштвених
промена у савременом друштву
− разумети исход, узрок
настанка, суштину и значај
најзначајнијих друштвених
група
− схватање појма раслојавања,
− зна основне карактеристике
хоризонталне и вертикалне
покретљивости
− уочавање односа и главних
извора моћи
− разумевање узрока, облика и
190
−
−
−
−
ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНОГ
ЖИВОТА
−
−
−
−
−
−
−
−
Сфера рада
Економски аспекти друштва
Култура
Религија
Политика
Етнички аспекти друштва
Идеологија
Породица
21 (12+9)
монолошки
дијалошки
комбиновани
хеуристички
приступ
рад у паровима
групна
дискусија
фронтални
нивоа друштвене неједнакости
разумевање социјалних и
историјских извора друштвене
неједнакости
развијање става о врстама,
квалитету и последицама
друштвених промена у нашем
друштву
разумевање властитог положаја
унутар социјалне структуре
усвајање знања о друштвеној
покретљивости и популационој
политици
− схватање појма и проблема
каузалитета поделе рада у
друштву
− разумевање појма, проблема,
значаја, места, улоге и
функције културе у друштву
− уочавање смисла и значаја
друштвених група и заједница
– религијских, политничких,
етничких, породичних,
идеолошких
− схватање настанка религије и
религијског мишљења
− идентификује монотеистичке
религије и њихове основне
карактеристике
191
ПОЈАВЕ И
ПРОБЛЕМИ
САВРЕМЕНОГ
ДРУШТВА
−
−
−
−
−
Социјално-патолошке појаве
Друштво и простор
Еколошки проблеми
Глобализација
Млади у савременом друштву
12 (7+5)
монолошки
дијалошки
комбиновани
хеуристички
приступ
рад у паровима
групна
дискусија
фронтални
− разумети односе природе и
друштва, као и смисао места,
положаја и улоге човека у свету
и друштву
− разумети смисао и значај
заштите човекове животне
средине
− препознати и описати
карактеристике социјалнопатолошких појава
− разумети узроке и последице
социјално-патолошких појава
− схватање појма глобализације и
њених последица на живот у
савременом друштву
− развијање свести о положају
младих у савременом друштву
– њихов значај и улога
192
Историја
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Да ученици овладају знањима и умењима о развоју људског друштва у Новом веку и да допринесе свестраном развоју њихове личности
Задаци предмета:
Овладавање знањима о историским појавама и процесима ;развијање критичке свести и мишљења;схватање основних карактеристика историјског
периода;упознавање особености развитка друштва и државе српског народа и његових суседа
193
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ЕВРОПA ОД XV ДО
XVIII ВЕКА
− Велика географска открића и почеци
европског колонијализма
− Зачеци капитализма
− Хуманизам и ренесанса
− Реформација и католичка реакција
АПСОЛУТИСТИЧКЕ
МОНАРХИЈЕ (XVI–
XVIII век)
− Опште одлике апсолутистичких
монархија
− Шпанија Филипа II; револуција у
Низоземској
− Енглеска од XVI до XVIII века
− Француска од XVI до XVIII века
− Самодржавље у Русији
− Опште одлике просвећеног
апсолутизма
− Просвећени апсолутизам Петра I,
Катарине II, Фридриха II
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
9 (6+3)
11 (7+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални и
комбиновани
ИСХОДИ
− Схватање значаја великих
географских открића и промена
у Европи до којих тада долази;
− Промене у привреди, друштву,
култури и вери;
− Почеци капитализма;
− Значај Реформације и подела
западне цркве;
− Одлике апсолутистичких
монархиј и њени представници;
− Одлике просвећеног
апсолутизма и представници;
− Појам револуције и грађанске
револуције
194
СРПСКИ НАРОД ПОД
ОСМАНСКОМ
ВЛАШЋУ (XVI–XVIII
век)
− Друштвено и државно уређење
Османског царства
− Положај и живот Срба у Османском
царству
− Опадање Османског царства
− Српски народ у ратовима Аустрије и
Млетачке републике против
Османлија
− Улога Пећке патријаршије,
Цетињска митрополија
8 (5+3)
− Одлике Османске државе и
друштва; Специфичност
турског феудализма;
− Положај Срба у Турској ;
− Улога српске цркве у том
периоду као јединог
обједињујућег фактора у
историји Срба ;
СРБИ ПОД
ХАБЗБУРШКОМ И
МЛЕТАЧКОМ
ВЛАШЋУ (XVI–XVIII
век)
− Државно и друштвено уређење
Аустрије
− Српски народ у Војној крајини,
цивилној Хрватској и Славонији,
сеобе у Русију
− Положај Срба у Угарској
− Карловачка митрополија
− Срби под режимом просвећеног
апсолутизма Марије Терезије и
Јосифа II
− Дубровник и Срби у млетачкој
Далмацији и Боки (XVI–XVIII век)
7 (5+2)
− Положај Срба под
Хабзбуршком и Млетачком
влашћу;
− Улога Војне крајине;
− Сеобе Срба и њихове
последице на етничку слику
Балкана;
195
ЕВРОПА И СВЕТ ОД
КРАЈА XVIII ДО
СЕДАМДЕСЕТИХ
ГОДИНА XIX ВЕКА
− Привредне и друштвене промене
(индустријска револуција)
− Епоха грађанских револуција
− Рат за независност САД
− Француска револуција
− Наполеонова владавина и освајања
− Бечки конгрес и Света алијанса
− Револуционарни покрети у Европи у
првој половини XIX века; револуција
1848/1849.
− Раднички и социјалистички покрет у
Европи
− Уједињење Италије; уједињење
Немачке
− Грађански рат у САД
14 (8+6)
− Епоха револуција;
− Схватање грађанске револуције
и промена до којих оне доводе;
− Идеолози и њихов утицај;
− Значај промена до којих
долази;
− Наполеонови ратови и
последице по европско
друштво.Уједињење Италије и
уједињење Немачке као битни
догађаји за европску историју и
промене удо којих долази у
европској политице;
− Схватање последица ових
догађаја за европску и
националну историју.
НАЦИОНАЛНИ
ПОКРЕТИ НА
БАЛКАНУ ОД КРАЈА
XVIII ДО
СЕДАМДЕСЕТИХ
ГОДИНА XIX ВЕКА
− Османско царство крајем XVIII и
почетком XIX века
− Српска револуција – ратни период
(Први српски устанак, устаничка
држава, Хаџи Проданова буна,
Други српски устанак)
− Српска револуција – мирнодопски
период (борба за аутономију, јачање
државности, хатишерифи из 1830. и
1833. године, укидање феудализма)
− Апсолутизам Милоша Обреновића
(уставно уређење – Сретењски устав
и Турски устав; привредни и
друштвени развој)
− Прва владавина кнеза Михаила
(1839–1842)
− Уставобранитељи и кнез Александар
19 (11+8)
− Ослобађање и стварање српске
државе (територија,
становништво, међународна
ситуација и утицај великих
сила);
− Значај српске револуцијеукидање феудализма. развој
српске државе кроз 19.век
(унутрашње борбе, закони,
устави, политичке струје,
Обреновићи и
Карађорђевићи,спољна
политика, образовање,
привреда и култура).
− Специфичност настанка и
развоја државе у Црниј Гори;
положај Срба У Аустрији и
196
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Карађорђевић (1842–1858)
Друга владавина кнеза Милоша и
кнеза Михаила Обреновића (1858–
1868)
Владавина кнеза Милана
Обреновића (друго намесништво и
устав из 1869; српско-турски ратови
1876–1878. и стицање независности)
Културни препород Кнежевине
Србије
Стварање Црногорске државе
Митрополити Петар I и Петар II
Петровић Његош
Кнежевина Црна Гора – књаз Данило
Петровић Његош (1852–1860)
Стицање независности Црне Горе –
књаз Никола Петровић Његош
Босански беговат у првој половини
XIX века
Устанак у Босни и Херцеговини
(1875)
Национални препород Грка, Бугара,
Мађара, Румуна
Хабзбуршка монархија (од краја
XVIII до седамдесетих година XIX
века)
Срби у Хабзбуршкој монархији од
краја XVIII до седамдесетих година
XIX века (Темишварски сабор,
Карловачка митрополија и
патријаршија; Срби у револуцији
1848/1849; Војводство Србија и
тамишки Банат; Светозар Милетић;
Војна граница)
Турској; Значај Берлинског
конгреса и признања
независности;
197
198
Физичко васпитање
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима,у повезаности са осталим васпитно-образовним
пордучјима,допринесе интегралном развоју личности ученика(когнитивном,афективном,моторичком),развоју моторичких
способности,стицању,усавршавању и примени моторичких умења,навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима
живота и рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела(превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења(вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана, за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада
199
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ВРАТИЛО
-ГРЕДА
-РАЗБОЈ
−
−
−
−
−
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
9 часова
(9 часова за
утврђивање)
− Техника трчања(спринтерско
трчање)
− Техника трчања дугих пруга
− Бацање кугле ротационом техником
− Скок у вис ,,фосбери`` техником
8 часова
(3 часова за
обраду и 5 часа
за утврђивање)
− ПАРТЕР
− из упора за рукама премах одбочно
до предњег упора
− ВРАТИЛО
− узмах до упора,одривом од притке
саскок назад
− ГРЕДА
− комплекс елемената
− РАЗБОЈ
− замах у предњи упор,спуст у склек и
зањихом у склек
9часова
(4 за обраду и 5
за утврђивање)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
− Утврђивање психофизичког
− стања ученика на почетку и
крају школске године
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког трчања,технику
бацања кугле и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
− Ученици би требало овладати
наведеним моторичким
умењима.
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
200
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
,,забадање`` шут на гол
контра,полуконтра
финте,шут на гол
кретање у одбрани
зонске одбране 3:2:1; 3:3
ѕонске одбране 6:0; 5:1
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
скок-шут ,двокорак
контра,полуконтра
игра 1:1
игра 2:2
Баскет игра
полуконтра 2:1
полуконтра 3:2
зонске одбране 2:1:2; 2:3; 1:3:1
игра на два коша
12 часова
(4 часова за
обраду и 8 за
утврђивање)
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
−
−
−
прсти, чекић, сервис
сервис, смеч-сервис
блок, двојни блок
игра у пољу
смечирање,пенали
смечирање иза линије напада
улога техничара, ,,кување``
игра
12 часова
(6 часова за
обраду и 6 за
утврђивање)
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
10 часова
(3 за обраду и 7
за утврђивање)
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припремити
за овај спорт.
10 часова
201
202
Математика
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
као и за успешно настављање образовања. Развијање менталне способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
Стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа
Стицање опште математичке културе и схватење места и значаја математике у процесу цивилизације
Оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује
Допринос формирању и развијању научног погледа на свет
Допринос радном и политехничком образовању ученика
Развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције
Допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за
самосталан за рад, критичност
− Даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања
203
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
ТЕМА
I ПОЛИЕДРИ (9)
II ОБРТНА ТЕЛА (15)
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Површина троугао, паралелограм,
трапез.
− Призма, равни пресеци, квадар и
коцка, површина и запремина.
− Пирамида, површина и запремина,
зарубљена пирамида, површина и
запремина, тетраедар, правилни
полиедри,
− Ојлерова теорема.
− Круг, делови круга, ваљак, површина
и зашремина, купа, површина и
запремина, зарубљена купа
површина и запремина.
− Сфере и њени пресеци.
− Површина лопте, калоте и појаса.
Површина и запремине тела
насталих ротацијом.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
9 (4+5)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
15 (5+10)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Израчуна обим и површину
фигура у равни.
Разликује правилне полиједре.
Израчуна површину и
запремину призме, пирамиде и
зарубљене пирамиде.
− Израчуна површину и
запремину ваљка, купе,
зарубљене купе и лопте.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
204
III АНАЛИТИЧКА
ГЕОМЕТРИЈА (32)
IV НИЗОВИ (12)
− Аналитика, растојање, подела, дужи.
− Једначина праве, разни облици
праве, коенфицијент правца.
− Угао између две праве, услов
паралелности и нормалности.
− Растојање тачака праве.
− Аналитичка права.
− Аналитика тачке и праве.
− Кружница, кружница и права,
елипса, елипса и права, хипербола,
хипербола и права.
− Паробола и права. Тангента.
−
−
−
−
−
−
Бројни низ, својства.
Гранична вредност низа.
Аритметички низ.
Геометријски низ.
Бесконачни геометријски низ.
Прост каматни рачун. Сложени
каматни рачун.
32 (10+22)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
5+7
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Израчуна растојање две тачке;
обим троугла, површину
троугла и подели дуж у датој
размери.
Разликује општи облик
једначине праве од
експлицитног и преведе један
запис у други.
одреди једначину праве
одређену датом тачком и
коинфицијентом правца.
Примени услов паралелености
и услов нормалности. Одреди
положај кружнице у
кооридинатном систему и
положај праве у односу на
кружницу.
Исто за елипсу, параболу и
хиперболу
− Препозна низ и да га настави.
Препозна А низ и објасни шта
су латинично m,d, Sm.
Геометријски низ и објасни
шта су n, q и израчуна sm.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
205
206
Логика
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
207
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛОГИКА
ТЕМА
ПРЕДМЕТ ЛОГИКЕ
ПРОБЛЕМ
САЗНАЊА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− постанак и развој логике
− логика,филозофија и наука,
− значај и подела логике
2 (2+0)
− критеријуми, извори и могућности
сазнања,
− однос мишљења и језика
− врсте сазнања, критичко и
рационално прихватање истине
− теорије истине
5 (3+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту,
интерактивна
− Упознавање ученика са
основним филозофским
појмовима, основним
филозофским дисциплинама
− усвајање терминологије и
схватање разлога за настанак
логичког мишљења
ОБЛИЦИ
РАДА:
индивидуални,
групни,
фронтални
− Упознавање са настанком
логике као науке
− упознавање ученика са
најзначајнијим филозофима
античке епохе који су
допринели настанку логике
− значај традиционалне логике
− развијање критичког мишљења
− Упознавање са судом као
основним обликом мисли
208
ПОЈАМ
ДЕФИНИЦИЈА И
КЛАСИФИКАЦИЈА
СУД
−
−
−
−
Шта је појам?
Образовање и развој појма,
појам и термин
обим и садржај појма, конотација и
денотација термина
− односи међу појмовима, графички
приказ
− врсте појмова-појединачни, посебни,
општи, категорије,
− Јасни и нејасни појмови, апстрактни
и конкретни
6 (4+2)
− појам дефиниције
− Врсте дефиниције и
правила дефинисања
деоба и класификација
4 (3+1)
−
−
−
−
−
−
7 (5+2)
Шта је суд?
Реченица, исказ, став и суд
врсте судова
везници сложених судова
анализа сложених судова
основне истиносне таблице
Облици рада:
индивидуални,
групни
-врсте
активности у
образовноваспитном
раду:
Препознати,
објаснити,
дискутовати,
критиковати,
упоредити ,
просудјивати
− упознавање са Аристотеловом
двовалентном логиком
− значај препознавања логичких
неправилности и грешака
− значај односа појам-термин
− указивање на значај припремне
фазе истразивања
− препознавање и разликовање
личних, друштвених и научних
чињеница
− указивање на дескрипцију,
експланацију и предикцију
− упознавање са основним
филозофским дисциплинама
-текстуална
метода,
монолоска,
дијалоска,
хеуристицки
приступ
209
ЗАКЉУЧИВАЊЕ
− Шта је закључивање?
− Врсте закључивања− непосредно закључивање по
опозицији (логички квадрат)
− посредно закључивање, аналогно и
индуктивно закључивање
− дедуктивно закључивање-опште
карактеристике
− силогизам-врсте и правила
− елементи категоричког силогизма
− фигуре и модуси категоричког
силогизма
− сложени облици силогизма
− доказивање и оповргавање
− логичке грешке-софизми и
паралогизми
− врсте софизама
16 (11+5)
ЈЕЗИК НАУЧНИХ
ТЕОРИЈА
− симболичка логика, језик научних
теорија
− функције језика
− услови успешне комуникације
− анализа значења
6 (4+2)
ТЕОРИЈСКА
ПРИПРЕМА
ИСТРАЖИВАЊА
− теорија и искуство, утврђивање
− формулација проблема
− одређивање појмовног оквира
истраживања
− претходне претпоставке
истраживања
4 (3+1)
-рад на тексту,
корисцење
изворне
литературе И
филозофске
хрестоматије
-монолоска,
дијалоска,
комбинована
метода
-одабрани
антицки
софизми
-дијалоска
метода,
функције
језика, везба
210
УТВРЂИВАЊЕ
НАУЧНИХ
ЧИЊЕНИЦА
− утврђивање научних чињеница,
научно посматрање
− експеримент
− мерење и статистичка обрада
података
4 (3+1)
-монолоско –
дијалоска
метода
НАУЧНО
ОБЈАШЊЕЊЕ
−
−
−
−
−
−
појам научног објашњења
постављање и проверавање хипотеза
појам научног закона
врсте законитости
појам узрока и врсте узрочности
Милове методе за испитивање
узрока
− научне теорије и системи
10 (7+3)
-монолоскодијалоска
метода
-надоградња
претходног
знања
ОСНОВНЕ
ФИЛОЗОФСКЕ
МЕТОДЕ
− аналитичко-емпиријска метода
− херменеутичка филозофска метода
− критичко-дијалектичка филозофска
метода
6 (3+3)
-рад на тексту
211
212
Основи економије
Разред: III / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 105
Циљеви предмета:
Циљ наставе је стицање неопходног знања о основним економским категоријама и законима друштвене репродукције, као и основним субјектима
привређивања.
Задаци предмета:
−
изучавање суштине, појавних облика и механизама испољавања основних економских закона;
−
стицање основних знања о нужности и репродукцији производње;
−
стицање знања о нужности и структури привредног организовања;
−
упознавање субјеката привређивања, пре свега предузећа као основног субјекта привређивања;
−
стицање знања која омогућују разумевање наставних предмета који су у корелацији са овим предметом.
213
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
I Увод
− Појам, предмет и метод економије
− Циљеви изучавања економских
наука
− Повезаност екномских наука са
правним и другим наукама
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
3
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
II Производња и њене
карактеристике
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Појам и карактеристике производње
Потребе друштва, мотив производње
Елементи производње
Карактеристике трошења елемената
производње
Друштвена репродукција и њен обим
Фазе друштвене репродукције
Друштвени бруто производ
Друштвени производ
Национални доходак
Становништво и фактор друштвене
репродукције
Привредна и производна добра
Научни и технички процес
Ефекат коришћења средстава за
производњу и радне снаге
20 (13+7)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
ИСХОДИ
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам, предмет и метод
економије, циљеве изучавања
економских науча као и његову
повезаност са правним и
другим наукама.
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам и карактеристике
производње, потребе друштва,
карактерстике и елементе
производње, научни и технички
прогрес, улогу друштвеног
производа и националног
дохотка.
214
III Организовање
друштвене производње
− Појам и значај друштвене поделе
раде
− Привреда земље
− Међусобне везе привредних
субјеката
− Величина земље и степен
развијености привреде
− Друштвена делатности
− Натурална и робна привреда
− Роба и цена својства
− Новац и његова функција
− Тржиште
− Појам и улога привредног система
− Кредитно – монетарни систем
− Порески и спољнотрговински систем
− Девизни систем
− Улога државе у репродукцији
20 (14+6)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
− Циљ ове теме је да ученици
науче појам и значај друштвене
поделе рада, друштене
делатности, врсте привреде,
робу, појам и улогу привредног
система и пореске и девизне
системе.
−
IV Предузеће као
носилац привредне
активности и основни
субјект тржишног
приврећивања
− Појам и карактеристике предузећа
као система
− Задаци предузећа
− Врсте предузећа према својини
− Предузеће према задацима и
величини
− Оснивање и престанак рада
предузећа
7 (5+2)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам карактеристике
предузећа, њихове задатке.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
215
V Средства и извори
средстава предузећа
VI Улога у
репродукцији
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Средства предузећа
Основна средства
Врсте основних средстава
Вредност основних средстава
Амортизација основних средстава
Капацитет основних средстава
Обртна средства и врсте
Обим потребних обртних средстава
Кружно кретање обртних средстава
Средстава посебних намена
Извори средстава предузећа
Извори средстава по рочности
Извори средстава према власништву
20 (13+7)
− Појам и појавни облици
ангажованих средстава
− Обим и врсте ангажованих средстава
− Појам трошкова
− Утрошци радне снаге
− Утрошци материјала
− Утрошци средстава за рад
− Набавне цене елемената производа
− Подела трошкова
− Подела трошкова према промени
обима производње
− Кретање укупних трошкова
предузећа
− Калкулације
15 (11+4)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
науче основна средства,
њихову вредност и поделу.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам и појавне облике
ангажованих средстава,
трошкове, утрошке, набавне
цене и калкулације.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
216
VII Резултати
пословања предузећа
−
−
−
−
Физички обим производње
Укупан приход
Појам, утврђивање и фактор добити
Мерење резултата
5 (4+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам, утврђивање и
факторе добити као и резултате
пословања предузећа.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
VIII Економски
принципи пословања
−
−
−
−
Продуктивност
Економичност
Рентабилност
Ликвидност предузећа
5 (4+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате продуктивност,
економичност, рентабилност и
ликвидност предузећа.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
IX Предузеће и његово
окружење
− Окружење предузећа, утицај
предузећа на окружење
− Појам и фазе развоја предузећа
− Стратегија развоја предузећа
− Улагања у развој предузећа
− Предузеће и његово окружење
7 (4+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да ученици
схвате појам и фазе развоја
предузећа и начине њиховог
улагања и развоја.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
217
218
Основи радног права
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета основи радног права је да ученике упозна са настанком, развојем и карактеристикама радног права и оспособи их за
примену основих законских норми у пракси
Задаци предмета:
− овладавање основним знањима о специфичностима радног односа у државном предузећу, у приватном предузећу, државном органу,
задрузи и различитим облицима предузетништва и слично
− стицање знања о правима и дужностима из радног односа, заштити радника и престанку радног односа
− упознавање са поступком доношења и правног дејства колективних уговора, начин њиховог закључивања, поступка измена и допуна и
заштита радника коју пружа синдикат
− практично оспособљавање ученика за коришћење одговарајуће евиденције која прати област радних односа
− стицање основник знања из свих области социјалног осигурања
219
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА
ТЕМА
РАДНО ВРЕМЕ
ОДМОРИ И
ОДСУСТВА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Појам,подела и врсте радног времена
− Пуно радно време,непуно радно
време
− Скраћено радно време
− Рад дужи од пуног радног времена
− Прерасподела радног времена
− Распоред радног времена
− Значај радног времена, дежурства у
установама
9 (7+2)
− Појам и значај одмора
− Одмор у току дневног рада, дневни и
недељни одмор
− Годишњи одмор
− Плаћенo и неплаћено одсуство
− Мировање радног односа
7 (5+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
монолошкодијалошка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
ИСХОДИ
− упознавање са појмом радног
времена и осталим правима и
обавезама из радног односа
− разликовање појмова пуног.
непуног, скраћеног радног
времена и прековременог рада
− схватање значаја прерасподеле
радног времена
− разумевање односа између
послодавца и запосленог код
утврђивања дужине трајања
радног времена. Израда
решења из области радних
односа
− упознавање са појмом одмора и
прављење разлике између
различитих врста одмора и
упознавање са поступком
доношења решења о год. одм.
− схватање значаја врста одмора
− овладавање знањем о
одморима и одсуствима
− схватање значаја годишњег
одмора
− стицање знања о плаћеном и
неплаћеном одсуству као и
значај мировања радног односа
220
ЗАШТИТА
ЗАПОСЛЕНИХ
− Обавеза заштите запослених и
доношење аката о заштити
− Заштита здравља запослених
− Право на посебну заштиту жена,
омладине и инвалида
5 (3+2)
− схватање значаја заштите на
радном месту
− оваладање појмом заштитите
здравља запослених
− упознавање ученика са правом
на посебну заштиту жена,
омладине и инвалида
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И
ДРУГА ПРИМАЊА
− Зараде, накнаде и остала примањарегулисање и исплата
− Утврђивање цене рада
− Гарантована зарада
− Зарада-бруто-нето, зарада од
самосталних делатности и зарада у
привреди, плате у државним
органима
− Накнада зараде, трошкова и осталих
примања
13 (5+8)
− стицање знања о појму зараде,
накнаде и осталих примања
− разликовање појмова
гарантоване, минималне бруто
и нето зараде
− схватање значаја накнаде и
осталих примања
− разликовање појмова зараде,
накнаде, трошкова и осталих
примања
ОДГОВОРНОСТ
ЗАПОСЛЕНИХ
− Појам одговорности запослених
− Повреде радних обавеза,лакше и
теже
− повреде
− Покретање дисциплинског поступка
− Дисциплинске мере и дисциплински
органи
− Изрицање дисциплинских
мера,удаљење запосленог са рада
− Застарелост дисциплинског поступка
− Поступак пред судом
9 (7+2)
− упознавање са појмом
материјалне и дисциплинске
одговорности
− разумевање односа између
повреде радних обавеза и
дисциплинске одговорности
− схватање значаја одговорности
и изрицања мера у поступку
дисциплинске одговорности
− савладавање основних појмова
из области одговорности
− оспособљавање ученика за
самосталну израду аката из
области дисциплинске
одговорности
221
МАТЕРИЈАЛНА
ОДГОВОРНОСТ
− Појам и врсте материјалне
одговорности
− Подела одговорности
− Утврђивање висине штете, паушални
износ штете
− Поступак пред судом,ослобађање од
накнаде
7 (4+3)
− стицање знања о материјалној
одговорности
− схватање значаја материјалне
одговорности
− разумевање основа за
покретање поступка
материјалне одговорности,
суспензије и других мера у
поступку материјалне
одговорности
ПРЕСТАНАК РАДНОГ
ОДНОСА
− Престанак радног односа
− Престанак радног односа по вољи
запосленог
− Престанак радног односа независно
од воље запосленог
− Престанак радног односа по сили
закона
− Отказни рок
9 (5+4)
− схватање значаја престанка
радног односа
− упознавање са основним
појмовима о престанку радног
односа
− оспособљавање ученика за
самосталну израду аката из
области престанка радних
односа
− стицање знања о престанку
радног односа
ЗАШТИТА ПРАВА
ЗАПОСЛЕНИХ
− Облици заштите права запослених и
заштита код суда
− Право на штрајк
− Арбитража за радне спорове и радни
суд-упоредно-правни прописи
− Право незапослених лица
− Незапослена лица и право на
информисање; ост.права на
осигурање, право на остале облике
заштите
9 (5+4)
− стицање основних знања о
заштити права запослених
− упознавање ученика са правом
на штрајк
− оспособљавање ученика за
примену права незапослених
лица
222
Систем обезбеђења
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Циљ наставе овог предмета је оспособљавање ученика за самосталну примену самосталних метода и средстава у вршењу послова обезбеђења
имовине и лица.
Задаци предмета:
− Упознавање улога, начин организовања и задата службе обезбеђења
− Стицање потребних знања из области нормативног регулисања рада службе обезбеђења
− Упознавања самвремених тенихчких средстава за заштиту објеката и средстава везе и оспособљавање за практичну примену истих у
вршењу службе обезбеђења
− Оспособљавање за успешно одржавање, чување и употребу средстава за рад
− Оспособљавање за савесно и правилно вршење послова обезбеђења
− Развијање сарадње са државним органима и другим субјектима обезбеђења
223
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ТЕМА
I НОРМАТИВНОО
РЕГУЛИСАЊЕ
СИСТЕМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Појам и функције колективних
уговора. Врсте колективних уговора.
− Садржај колективних уговора.
− Радно законодавство.
− МОР-појам и историјат.
− Међународне конвенције.
Међународне препоруке.
− Појам међународне организације
значајне за област рада.
− Нормативно регулисање заштите од
пожара. Закон о заштити од пожара.
− Технички нормативи заштите од
пожара. Стандарди. Планови
заштите од пожара.
− Обевезе правних лица.
− Оперативне карте и планови гашења
пожара. Управни надзор у области
заштите од пожара.
− Организација заштите према закону
о заштити.
− Обавеза локалне самоуправе.
− Обавеза организација прве и друге
категорије.
− Обавеза организација треће и
четврте категорије.
− Класификација технолошких
процеса. Појам, врсте и заштита
тајни
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
25 (21+4)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
ИСХОДИ
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о међународним и
домаћим правним актима
којима се регулише заштита
радника из радног односа, што
је регулисано конвенцијама и
препорукама МОР-а, актима
Уједињених нација, законом о
раду општим колективним
уговором, посебним
колективним уговором и
појединчаним колективним
уговором.
224
II ФИЗИЧКО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
− Облици мере и заштите тајни.
− Пословна и службена тајна.
− Физичко-техничко обезбеђење –
појам.
− Организација ФТО.
− Општа начела рада службе
обезбеђења.
− Делатност службе.
− Документација службе обезбеђења.
− Контрола кретања и боравка
странаца.
− Сарадња са службама у предузећу.
− Сарадња са државним органима.
− Појам и садржај заштите на раду.
− Организација заштите на раду.
− Мере заштите на раду.
− Обевезе запослених и послодаваца.
− Обавезе према инспекцији.
− Појам и узроци угрожавања животне
средине.
− Оргаизација и спровођење заштите
животне средине.
20 (17+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о појму и врстама
тајни као и законском
заштитом војне службене,
пословне и државне тајне.
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
225
III ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗАШТИТЕ ДРЖАВЕ И
ДРУШТВА
− Правни основи заштите животне
средине.
− Основни појмови заштите животне
средине.
− Обевезе правних лица према
заштити животне средине.
− Управни надзор у животној средини.
− Организација јавне безбедности.
− Безбедносна-информативна
агенција.
− Сарадња правне безбедности и БИА.
− Надлежности ЈБ и БИА.
− Појам и функција јавног
тужилаштва.
− ЈТ и безбедносне стуктуре у
предузећима.
25 (16+9)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају са заштитом животне
околине, управним надзором
животне средине, надлежним
државним органима који се
баве системом заштите, као и о
заштити у самим предузећима
и другим организацијама.
226
Заштита од пожара и заштита на раду
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
227
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЗАШТИТА НА РАДУ
ТЕМА
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
У ЗАШТИТИ ОД
ПОЖАРА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Закон и правилници о заштити од
пожара
− Процена опасности од пожрара
− Ватрогасне страже
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
4 (3+1)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
ИСХОДИ
− Разумевање правних основа и
претпоставки за квалитетну и
функционалну преветнивну
заштиту од пожара
ОБЛИЦИ:
Фронтални
УРБАНИСТИЧКО –
АРХИТЕКТОНСКЕ
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА
− Основни појмови о урбанизму,
архитектури и просторном
планирању
− Макро и микро локација
− Уређење и опремање локације
− Распоред објеката и међусобни
односи
− Пролази и прилази
− Саобраћајнице и путеви евакуације
− Унутрашње противпожарне
препреке
− Спољашње противпожарне
препреке
10 (8+2)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Демонстративна
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Овладавање и разумевање
знацаја и функције
урбанистицко –
архитектонских мера
− Схватање појмова урбаниза и
архитектуре
− Схватање знацаја просторно
добро уређених целина у
односу на заштиту од пожара
228
ГРАЂЕВИНСКЕ МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА
ТЕХНОЛОШКЕ МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА
− Грађевинске контрукције
− Подела зграда према
ватроотопорности
− Пожарни сектори и сегменти
− Противпожарна врата, завесе,
клапне и др.
− Отвори за одвод продуката
сагоревања
− Грађевински материјали и нихово
понашање у пожару
− Опека, бетон, целик
− Дрво, стакло, гума, пластичне
материје
10 (8+2)
− Основни пјмови о технологији и
технолошким процесима
− Пожарно оптерецење
− Производња и прерада нафте
− Складиштење нафтних деривата
− Хемијска индустрија
− Производња техничких гасова
− Запаљиве течности
− Експлозивне материје
− Дрвна индустрија
− Заваривање, сечење и лепмљење
12 (10+2)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Монолошко дијалошка
ОБЛИЦИ:
Фронтални
МЕТОДЕ:
Монолошка
Демонстративна
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Сазнања о карактеристикама
грађевинских материјала,
елемената и констукција и
њиховом понашању у
условима пожара
− Разумевање значаја првилног
избора материјала у погледу
ватроотпорности
− Разумевање значаја
пројектовања и изградње
одговарајућих пртов пожарних
препрека ради спречавања
ширења пожара
− Схватање и разумевање
суштине модерних
технолошких процеса,
поступака и операција са
акцентом на потенцијалне
опасности од настанка пожара
и експлозија
− При коришћењу лако
запаљивих течности и гасова
− При коришћењу опасних и
експлозивних материја и
смеша
− При одвијању опасних
технолошких поступака
229
МАШИНСКЕ МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕК
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА
− Машинске мере заштите од пожара
− Заштита у ливницама и
ковачницама
− Заштита при термичкој обради
метала
− Механичка обрада материјала
− Лакирање и фарбање
− Средства унутрашњег транспорта и
мере заштите
− Транспортери и мере заштите
− Грејање и вентилација
− Одпрашивање и климатизација
− Хидрантска мрежа
12 (10+2)
− Основни појмови електротехнике
− Статички електрицитет и мере
заштите
− Електро енергетска постројења
− Електричне инсталације
− Електричне машине
− Извори и зоне опасности
− Инсталације и уређаји за дојаву
пожара
− Јављачи пожара
− Атмосферски електрицитет
− Заштите од атмосферског пражњења
12 (10+2)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Демонстративна
ОБЛИЦИ:
Фронтални
МЕТОДЕ:
Монолошка
Демонстративна
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Сазнавање и разумевање
примене сталних превентивних
мера машинског карактера
при: Термичкој обради метала,
заваривању и сечењу, бојењу и
лакирању; значај вентилације,
грејања и отпрашивања; значај
и функција хидрантске мреже
у гашењу могућих пожара у
почетној фази
− Сагледавање, разумевање и
овладавање знањима знацајним
за превентивну заштиту од
опасних дејстава електричне
струје при њеном коришћењу,
као и од статичког
електрицитета који може бити
узрок експлозиј, као и од
потребе заштите од
атмосферских пражњења (
удар грома)
230
ПРЕВЕНТИВНО –
ТЕХНИЧКЕ МЕРА
ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА
− План заштите од пожара
− Системи за аутоматско гашење од
пожара
− Дренчер и шплинклер инсталације
за гашење водом
− Стабилне инсталације за гашење
пеном
− Стабилне инсталације за гашење
прахом
− Стабилне инсталације за гашење
халоном
− Стабилне инсталације за гашење
угљен – диоксидом
− Стабилне инсталације са новим
средствима за гашење
10 (8+2)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Демонстративна
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Разумевање и нова сазнања о
потреби примене аутоматских
система за откривање, дојаву и
гашење пожара собзиром на
све већи потенцијални ризик и
опасности од настанка и
развоја пожара и експлозија
231
232
Основи кривичног права и криминалистике
Разред: III / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 105
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета је да ученик усвоји знања о институцијама и значају кривичног права и криминалистике и њиховој примени у пракси.
Задаци предмета:
Задатак наставе предмета се огледа у пружању потребних знања о кривичном делу, начинима његовог извршења и условима одговорности за
извршење; о упознавању са појмом,суштином и врстама санкција у нашем правном систему; о упознавању облика најчешћих кривичних дела
против људи и имовине
233
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ КРИВИЧНОГ ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
1.ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ
И
ЗАШТИТНА
ФУНКЦИЈА
КРИВИЧНОГ ПРАВА
−
−
−
−
−
2. КРИВИЧНО ДЕЛО
−
−
−
−
−
−
−
3. ОСНОВИ КОЈИ
ИСКЉУЧУЈУ ПОСТО
ЈАЊЕ КРИВ. ДЕЛА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
Уводни час
Појам и предмет кривичног права
Задатак кривичног права
Подела и извори кривичног права
Утврђивање наставних садржаја
5 (3+2)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
рад у групи
индивидуални
Упознавање ученика са појмом
предметом и заштитном функцијом кривичног права; са
поделом и изворима кривичног права
Појам и општи елементи кр. дела
Биће кривичног дела
Објекат и субјекат кривич. дела
Утврђивање наставних садржаја
Радња,последица и узрочна веза
Место и време извршења кр. дела
Друштвена опасност,
противправност и одређеност
кривичног дела у закону
− утврђивање наставних садржаја
− проверавање наставних садржаја
− проверавање наставних садржаја
10 (6+4)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
рад у групи
индивидуални
ученик упознаје појам и биће
крив. дела, субјекат и објекат
крив. дела, радњу,последицу
и узрочну везу,место и време
извршења кривичног дела;
друштвену опасност,противправност и одређеност дела у
у кривичном закону;
−
−
−
−
−
5 (3+2)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
рад у групи
индивидуални
упознавање ученика са појмовима и разлозима због чега су
наведени основи разлози који
искључују кривичну одгово
рност; самим тим нема криви
чних санкција
Незнатна друштвена опасност
нужна одбрана; крајња нужда
појам силе и претње
утврђивање наставних садржаја
проверавање наставних садржаја
234
4. СТАДИЈУМИ
ИЗВРШЕЊА КРИВ.
ДЕЛА
−
−
−
−
−
припремне радње и покушај
и покушај извршења кр. дела
извршено кривично дело
добровољни одустанак
проверавање наставних садржаја
4 (3+1)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
рад у групи
индивидуални
упознавање ученика са описом радњи које чине стадијуме извршења кривичних дела
5. КРИВИЧНА
ОДГОВОРНОСТ
−
−
−
−
−
−
−
−
појам и елементи кривичне
одговорности
појам урачунљивости
појам кривице-виности
облици кривице: умишљај
и нехат
утврђивање наставних садржаја
проверавање наставн. садржаја
6 (4+2)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
упознавање и усвајање знања
о одговорности; када се и како
утврђује одговорност; појам
и облици кривице- умишњај и
нехат-опис радње и разлика
6. ОСНОВИ КОЈИ
ИСКЊУЧУЈУ ПОСТОЈАЊЕ КРИВИЦЕ
− стварна заблуда
− правна заблуда
− проверавање наставн. садржаја
облици рада:
фронтални
рад у групи
индивидуални
3 (2+1)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
рад у групи
индивидуални
усвајање знања о појму и разлици стварне и правне
заблуде
235
7. САУЧЕСНИШТВО
У КРИВИЧН. ДЕЛУ
−
−
−
−
−
−
−
појам саучесништва
саизвршилаштво, по
дстрекавање
помагање; организовање злочиначких удружења
проверавање настав. садржаја
4 (3+1)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
рад у групи
индивидуални
усвајање знања о појму и разликама основних облика сасаучесништва; појам злочина
чког удружења
8. КРИВИЧНЕ
САНКЦИЈЕ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
појам и врсте санкција
појам иврсте казниодмеравање
утврђивање наст.садржаја
условна осуда и судска опо
мена
мере безбедности
кривичне санкције према
малолетницима
проверавање наст. садржаја
гашење крив. санкције
правне последице осуде;
рехабилитација
проверавање наст. садржаја
брисање осуде и давање података из казнене евиденције
проверавање наст. садржаја
проверавање наст. садржаја
проверавање наст. садржаја
14 (8+6)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
рад у групи
индивидуални
упознавање и усвајање знања о појму и одмеравању ка
зни и сврси, о условној осуди
и судској опомени, о мерама
безбедности и васпитним ме
рама-разлици међу њима; о
гашењу крив. санкције и
о рехабилитацији,брисању
осуде и њиховом правном
значају и последицама
−
−
−
−
−
−
236
9. ПОСЕБНИ ДЕО
КРИВИЧНОГ ПРАВА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
однос општег и посебног дела
крив. права; систематизација
крив.дела против уставног
уређења и безбедности РС
тероризам и диверзија
саботажа,шпијунажа,позивање на насилну промену
уставног уређења
утврђивање наст. садржаја
крив.дела против живота и
тела
убиство
тешка телесна повреда
проверавање наст. садржаја
крив. дела против слобода и
права човека и грађанина;
противправно лишење слободе
отмица,изнуђивање исказа
повреда равноправности,угрожавање
сигурности
утврђивање наст, садржаја
проверавање наст. садржаја
крив.дела против права по
основу рада и права из социјалног осигурања
непредузимање мера заштите на
раду
крив. дела против брака и
породице
двобрачност и насиље у породици
утврђивање наст. садржаја
проверавање наст. садржаја
крив. дела против полне слободе
силовање
54 (34+20)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
рад у групи
индивидуални
усвајање знања о посебном
делу кривичног права, о подели на групе крив.дела обзи
ром на заједничкекарактери
стике; упознавање бића свих
кривичних дела наведених у
садржају наставне теме.
Тако су постигнути циљеви и задаци
изучавања овог предмета
237
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
обљуба; обљуба злоупотребом
положаја
проверавање наст. садржаја
крив. дела против животне
средине; загађење животне средине
крив.дела против здравља људи;
неовлашћена производња,држање и
стављање у промет опојних дрога
утврђивање, проверавање
утврђивање, проверавање
крив. дела против привреде;несавестан рад у привредном пословању
злоупотреба овлашћења у привреди,
одавање пословне тајне
фалсификовање, кријумчарење
проверавање наст. садржаја
крив. дела против имовине;
крађа и тешка крађа
разбојничка крађа и разбојништво
утврђивање, проверавање
превара, изнуда
проверавање наст. садржаја
проверавање наст. садржаја
крив. дела против
правосуђа;непријављивање крив. дела или учиниоца
утврђивање наст, садржаја
проверавање наст. садржаја
крив. дела против државних органа;
спречавање службеног лица у
вршењу
службене радње
крив. дела против јавног реда и
мира;
238
− изазивање панике и нереда
− крив. дела против правног
саобраћаја;
− фалсификовање исправе
− утврђивање наст. садржаја
− проверавање наст. садржаја
− крив. дела против службене
− дужности;злоупотреба службеног
− положаја
− превара у служби; одавање слу− жбене тајне
− проневера; примање и давање
− мита
− утврђивање наст. садржаја
− проверавање наст. садржаја
− проверавање наст. садржаја
− систематизација градива
− проверавање, закључивање оцена
239
Основи правних поступака
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета је оспособљавање ученика да примењују стечена теоријска знања из области материјалног права у извршавању послова и
задатака струке
Задаци предмета:
Задатак наставе предмета су стицање основних знања о правним поступцима који се воде пред надлежним органима и овлашћеним
организацијама и оспособљавање за њихову примену у пракси; усвајање основних знања из управног поступка што је основа за техничку обраду
аката који се доносе у управном поступку; пружање основних знања о законитости рада надлежних органа и правним радњама у поступку
остваривања права грађана и извршавању законских обавеза
241
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
1. УВОД
−
−
уводни час
појам,значај и врсте правних поступака;
управни поступак
управни акт
управна ствар
4 (3+1)
4 (3+1)
−
−
−
−
начело законитости, материјалне
истине, заштите права грађана
начело двостепености,саслушања
странке, слободне оцене доказа,
самосталности органа у решавању
начело пружања помоћи странци
економичности,употребе језика и
писма
утврђивање наставних јединица
−
−
−
−
−
појам, значај и врсте надлежнос
сукоб надлежности
правна помоћ у управном поступку
проверавање наст. јединица
4 (3+1)
−
−
2. ОСНОВНА НАЧЕЛА
У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
3.НАДЛЕЖНОСТ ЗА
ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ
ПОСТУПКА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
−
−
−
−
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошка
дијалошка
рад на тексту
ИСХОДИ
−
упознавање ученика са појмом
правних поступака и врстама; о
управном поступку, ЗУП-у о
појму упр.акта и упр.ствари
−
упознавање и усвајање знања о
начелима-принципима којима се
руководи службено лице током
поступка
−
−
−
упознавање и усвајање знања
о појму, значају и врстама надлежности, о сукобу надле жности; појам правне помоћи
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
242
4. СТРАНКЕ И
ЊИХОВО ЗАСТУПАЊЕ
5. ПОДНЕСЦИ,
ПОЗИВАЊЕ И
ДОСТАВЉАЊЕ
−
−
−
−
−
−
учесници у упр. поступку;
појам служ. лица и странке
страначка и процесна способност;страначка легити мација
заступници странака
проверавање наст. јединица
4 (3+1)
−
поднесци,позивање,записници
достављање
проверавање наст. јединица
2 (1+1)
−
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
монолошка
дијалошка
рад на тексту
−
−
−
−
−
усвајање знања о томе ко све
може бити учесник у поступку
шта је страначка и процесна
способност, ко су заступници
странака
−
усвајање знања о начину општења
органа и странака, појам
поднеска,записника
−
упознавање и усвајање знања о
појму,врсти и рачунању ро- кова;
појам повраћаја у пре- ђашње
стање
−
упознавање ученика и усваја ње
знања о томе ко се стара о
одржавању реда и трошкови- ма
током управног поступка
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
6. РОКОВИ И
ПОВРАЋАЈ У
ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ
−
−
−
рокови
повраћај у пређашње стање
утврђивање, проверавање наставних
јединица
3 (2+1)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
7. ОДРЖАВАЊЕ
РЕДА И ТРОШКОВИ
УПРАВНОГ ПОСТУПКА
−
−
одржавање реда и трошкови управног
поступка
проверавање наст. јединица
2 (1+1)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
243
8. ПОКРЕТАЊЕ
УПРАВНОГ ПОСТУПКА
−
3 (2+1)
−
фазе у управном поступку и покретање
управног
промене у покренутом управном
поступку
проверавање наст. јединица
−
−
−
−
−
скраћени и посебни испитни поступак
претходно(прејудиционо)
питање
усмена расправа
утврђивање, проверавање
4 (3+1)
−
предмет и терет доказивања у управном
поступку
појам и врсте доказних средстава;
обезбеђење доказа
проверавање наст. јединица
проверавање наст. јединица
4 (2+2)
појам значај и форма решења
рок за доношење решења и „ћутање
администрације“
врсте решења; закључак
утврђивање наст. јединица
4 (3+1)
−
9. ИСПИТНИ
ПОСТУПАК
10. ДОКАЗИВАЊЕ И
ДОКАЗНА СРЕДСТВА
−
−
−
11. РЕШАВАЊЕ И
РЕШЕЊЕ
−
−
−
−
монолошка
дијалошка
рад на тексту
−
−
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
монолошка
дијалошка
рад на тексту
−
−
−
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
монолошка
дијалошка
рад на тексту
упознавање са појмом и зада-цима
поступка до доношења
решења (испитни поступак);
појам скраћеног и посебног
поступка; упознавање са то- ком
усмене расправе
−
упознавање и усвајање зна- ња о
спорним и релевантним
чињеницама, терету докази- вања;
о појму и врсти дока- зних
средставаи обезбеђива њу доказа
−
усвајање знања о врстама одлука у
управном поступку; о појму и
врсти решења и закључка; појам
„ћутања администрације“
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
монолошка
дијалошка
рад на тексту
упознавање и усвајање зна- ња о
фазама редовног тока управног
поступка; о променама у покренутом управном
поступку
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
244
12. ПРАВНА СРЕДСТВА
−
−
−
−
−
−
−
13. ВАНРАДНА
ПРАВНА СРЕДСТВА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
14. ИЗВРШЕЊЕ У
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
−
−
−
појам и врсте правних сре- дстава;
жалба
органи надлежни за решававање по жалби; дејство жалбе
проверавање наст. јединица
рад првостепеног орг. по жалби
рад другостепеног орг. по жалби
проверавање наст. јединица
6 (4+2)
појам и врсте ванредних
правних средстава;обнова поступка
мењање и поништавање решења у вези
са управним спором
утврђивање наст. јединица
захтев за заштиту законитости;
поништавање и укидање решења
проверавање наст. јединица
ванредно укидање извршног решења
оглашавање решења ништавим правне
последице
проверавање наст. садржаја
8 (5+3)
појам,обустављање и одлагање
извршења
административно извршење ради
испуњења и обезбеђења извршења
обавеза
проверавање наставн. садржаја
3 (2+1)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
−
усвајање знања о појму и врстама
правних средстава; о жалби као
редовном правном средству,
њеном дејству, органима за
решавање по жалби, врстама
другостепених одлука
−
упознавање и усвајање зна ња о
појму и врстама ванредних
правних средстава; под којим
условима и ком органу се
подносе; о правним последицама
−
усвајање знања о појму и врстама
извршења, знача ју,обустављању и
одлагању извршења
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
245
15.УПРАВНИ СПОРОВИ
−
−
−
−
−
−
−
−
16. ПРЕКРШАЈНИ
ПОСТУПАК
−
−
−
−
−
−
−
−
судска контрола рада управе; управни
спор
странке у управном спору;
надлежност за решавање
проверавање наст. садржаја
тужба и поступак по тужби; правна
средства у управном спору, обавезност
пресуде
утврђивање наст. садржаја
утврђивање наст. садржаја
проверавање наст. садржаја
9 (5+4)
појам, врсте и начела прекрша- јног
поступка
надлежност; органи за вођење
прекршајног поступка;прекрша- јне
казне и заштитне мере
-услови и посебни случајеви
одговорности за прекршај; застарелост гоњења и извршења у
прекршајном поступку
утврђивање наст. садржаја
проверавањенаст. садржаја
систематизација градива
6 (3+3)
монолошка
дијалошка
рад на тексту
−
упознавање ученика и усвајање
знања о управном спору као врсти
правног поступка; о појму, врсти и
предмету управног спора;
странкама; о тужби којом се
покреће управни спор и поступку
по тужби; о правним средствима у
управном спору и обавевезности
пресуде донете у управном спору
−
усвајање знања и разли ковање
прекршаја од осталих
противправних дела; о
надлежности и начелима; о
прекршајној пријави
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
монолошка
дијалошка
рад на тексту
облици рада:
фронтални
комбиновани
индивидуални
246
Борилачке вештине
Разред: III / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 70
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
247
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
−
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
−
248
Грађанско васпитање
Разред: III / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 35
Циљеви предмета:
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за
компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима,
поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге.
Задаци предмета:
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
− стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини
права;
− усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
− развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
− јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
− разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
− јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
− разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;
− узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;
− овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
− разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;
− унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора
релеватних за живот у демократском друштву;
− унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
− унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.
249
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ТЕМА
ДЕМОКРАТИЈА И
ПОЛИТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Демократија и демократско
одлучивање
− Грађански живот, политика и власт
− Ограничена власт
− Подела власти
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
5
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО
− Појам грађанин/грађанка
− Грађани/грађанке и поштовање
закона (припрема за дебату и дебата)
− Упознавање са радом локалне власти
и самоуправе
− Грађанско и цивилно друштво
− Карактеристике цивилног друштва
− Однос цивилног друштва и државе
− Грађански активизам – за и против
(припрема за дебату и дебата)
9
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
монолошка
ИСХОДИ
− усвајање појмова демократије и
политике, као предусловa
политичке партиципације
грађана.
− препознавање механизама
функционисања и институција
демократије, као и начина
контроле и ограничења власти
у демократском поретку.
− усвајање појма, карактеристика
и вредности грађанског
друштва.
− схватање односа државе и
грађанског друштва, појма
грађанина, као и значаја и
начин његовог учествовања у
политици.
250
ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА ПРАВА
И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ
ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ АКЦИЈЕ
−
−
−
−
Претпоставке грађанског друштва
Људска права
Грађани моје општине
Грађанска иницијатива
(формулисање, презентација и
анализа рада, формални предлог)
− Скупштина (припрема за заседање и
заседање)
− Удружење грађана (право на
самоорганизовање и упознавање са
радом локалних удружења грађана)
12
− планирање локалне акције :
− избор проблема, планирање,
прикупљање података, формулисање
проблема, циљева и задатака;
− план надгледања и оцена
успешности;
− одређивање циљних група, анализа
окружења и изградња подршке
− осмишљавање поруке и одабир
канала комуникације
− прикупљање средстава и план
активности
− припрема за јавну презентацију
− јавне презентације у школи
8
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
монолошка
дијалошка
хеуристички
приступ
рад на тексту
радионица
рад у паровима
групни рад
индивидуални
рад
комбиновани
рад
− усвајање појма људских права,
и улоге грађана у залагању за
остваривање ових права
− схватање права на грађанску
иницијативу која омогућава
партиципацију грађана у
процесу доношења одлука и
право на самоорганизовање
грађана,
− упознавање с улогом
невладиних организација
− усвајање знања и развој
вештинеа које су неопходне за
решавање проблема, кроз
реализацију конкретних
локалних акција.
− израда јавне презентације
нацрта акција и резултата у
школи.
251
252
Верска настава
Разред: III / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 35
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
253
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
11 ( 6 + 5 )
монолошка
дијалошка
− појам јединства Бога и света
− схватање Божије и људске
природе у Христу
− појам Христовог страдања и
смрти
− Васкрсење као победа над
смрћу
− Исус као нови Адам
− јединство природе у христу
4 (2+ 2 )
монолошка
диалошка
− поређење Адама и Христа
− јединство света и Бога у
Христу
СВЕТИ ДУХ У
ЊЕГОВА
УЛОГА У СВЕТИМ
ТАЈНАМА
−
−
−
−
улога у сједињењу људи и
створене природе
св.дух у тајнама: крштење,
миропомазање, рукоположење
5 (3 + 2 )
монолошка
диалошка
− схватање улоге Св.духа у
Цркви данас
ЛИТУРГИЈА,
ЦАРСТВО
БОЖИЈЕ
−
−
−
−
−
−
икона истинског постојања
заједничко дело Свете тројице
природна разлика али не и
одељеност између Бога и твари
апостолско пријемство у
контексту литургије
8 ( 4+4)
монолошка
диалошка
− схватање литургије као иконе
будућег постојања
− сва дела Свете заједничка
− поредак у цркви потиче од
Христа и апостола
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ТАЈНА ХРИСТОВА
ИСУС КАО НОВИ
АДАМ
ЈЕДИНСТВО
ПРИРОДЕ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
јединство бога и света
као циљ стварања
истинити бог и истинити човек
христово страдање и смрт као
последица првородног греха
васкрсење Христово
превазилажење смрти као
плод личне заједнице бога и
човека у Христу
ИСХОДИ
254
ЕПИСКОПОСТАЛЕ СЛУЖБЕ У
ЦРКВИ
− икона Христова
− презвитери, ђакони, лаици
ЛИТУРГИЈА КАО
ИКОНА БУДУЋЕГ
ЦАРСТВА БОЖИЈЕГ
− икона будућег века
− распеће и Васкрсење у
− православној иконографији
3 (2 + 1 )
4(3+1 )
монолошка
диалошка
− епископ представља Исуса
христа
− презвитери су наследници
апост.
− ђакони ученика апостолских
монолошка
диалошка
− схватање службе каква ће да
буде у будућности
− схватање Васксења и распећа
Христа
− сликање у православној
иконографији
255
256
Четврти разред
257
258
Српски језик и књижевност
Разред: VI / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 96
Циљеви предмета:
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне
писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање
за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова,
књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и
васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци предмета:
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
− овладају знањима о српском књижевном језику;
− стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења,
образовања и интелектуалног развоја;
− поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и народа;
− унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности).
Ученици треба да:
− упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
− негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним
књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
− развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан
начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;
− усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
− оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова
агресивног и асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;
− подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом; развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
259
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
1. САВРЕМЕНА
ПОЕЗИЈА
− Одлике савремене поезије;
− Избор из светске лирике 20. Века
(Превер, Ахматова, Цветајева,
Бродски);
− Васко Попа: Манасија, Каленић
(избор из циклуса Списак);
− М. Павловић: Научите пјесан,
Реквијем;
− Д. Максимовић: Тражим
помиловање (избор);
− Б. Миљковић: Поезију ће сви писати;
С. Раичковић: Камена успаванка
(избор).
14
фронтални и
индивидуални;
монолошка и
дијалошка
метода;
рад на тексту;
анализа текста.
− Ученик ће бити у стању да:
− наведе обележја савремене
поезије
− тумачи песничка дела износећи
доживљаје, запажања и
образложења о њима
− изведе закључак о
карактеристикама песничког
језика, мотивима и форми у
обрађеним песмама.
2. САВРЕМЕНА
ПРОЗА
− Структурни чиниоци прозног
књижевноуметничког дела и
типологија романа;
− Есеј. Исидора Секулић: О култури;
− И. Андрић:О причи и причању;
− Приповетка. Б. Ћопић: Башта
сљезове боје (избор);
− Д. Киш: Енциклопедија мртвих;
− Борхес: Чекање;
− Роман. А. Ками: Странац;
− И. Андрић: Проклета авлија;
− В. Десница: прољећа Ивана Галеба
(одломак);
29
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
индивидуални,
аналитичкосинтетичка
анализа текста
− именује различите прозне врсте
− тумачи дело у складу са
његовим жанровским
особеностима
− интегрише лично искуство
током читања и тумачења дела
− вреднује дело износећи
аргументе
260
− М. Селимовић: Дервиш и смрт;
− Д. Ћосић: Корени;
− Књижевна критика. Петар Џаџић: О
Проклетој авлији.
3. САВРЕМЕНА
ДРАМА
− Одлике савремене драме;
− С. Бекет: Чекајући Годоа;
− Д. Ковачевић: Балкански шпијун;
Драмска књижевност и други
медији.
8
фронтални,
дијалошки,
гледање филма
у медијатеци
− увиди разлику између
традиционалне и савремене
драме
− упореди драмски књижевни
текст са другим облицима
његове интерпретације
− формулише личне утиске и
запажања о прочитаном делу
4. КЛАСИЦИ
СВЕТСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ
− В. Шекспир: Хамлет;
− Ф. М. Достојевски: Злочин и казна
7
фронтални,
индивидуални,
монолошки,
дијалошки,
анализа дела,
групни рад
− препозна свевременост
обрађених тема
− тумачи дела износећи своја
запажања и утиске и
образложења о њима
261
5. СИНТАКСА
− Синтаксичке јединице
(комуникативна реченица,
предикатска реченица, синтагма,
реч); Основне реченичне и
синтагматске конструкције;
Падежни систем и његова употреба;
предлошко-падежне конструкције;
Конгруенција; Синтакса глаголских
облика; Систем зависних реченица
(обавештајне, упитне, узвичне,
заповедне, жељне); Напоредне
конструкције; Појам напоредног
односа; Главни типови напоредних
конструкција (саставне, раставне,
супротне, искључне, закључне и
градационе).
8
фронтални,
дијалошки, рад
на примерима
и тексту
− одреди синтаксичке јединице и
њихову функцију
− одреди типове независних и
зависних реченица, типове
синтагми и типове напоредних
конструкција
− разуме појам конгруенције
− познаје систем глаголских
облика
6. ПРАВОПИС
− Правописни знаци; Општа правила
интерпункције у реченици.
5
рад на
примерима,
правописне
вежбе
− примени правописне знаке у
складу са језичком нормом
− употрби знакове интерпункције
у складу са језичком нормом
− Лексичке вежбе; Стилске вежбе;
Писање есеја; Говорне вежбе;
Школски писмени задаци;
Административни функционални
стил (писање молбе, жалбе,
биографије).
22
писани радови,
говорне вежбе
− напише есеј поштујући
структуру ове књижевне врсте
− састави биографију, молбу,
жалбу, приговор...
− процењује вредност понуђених
културних садржаја.
7. КУЛТУРА
ИЗРАЖАВАЊА
262
Енглески језик
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 64
Циљеви и задаци предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање
знања и умећа потребних у комуникацији на енглеском језику у усменом и писаном облику, у свакодневном животу и у пословном окружењу
263
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Present and past tenses Articles: a, the,
zero article Ø Adjectives: appearance,
clothes, personality
− Personality types Expressions and
phrasal verbs: start Collocations: job
ads and CVs
9 (5+4)
2 WHAT DO YOU
MEAN?
− Future forms with Future Perfect and
Future Continuous Comparative
structures: The (more) …
− Body language; Phrasal verbs the
(more)
− Train Your Brain: Prefixes Formal
expressions in letters
− Past Simple – all forms
8 (4+4)
3 BRIDGING THE GAP
− Present and past habits: Present/Past
Continuous, will, would, used to
− ’d prefer and ’d rather
− Collocations: habits
− Personality types and traits;
Collocations Antonyms
− Linkers
7 (4+3)
1 A FRESH START
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
ИСХОДИ
монолошка
дијалошка
рад на тексту
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање
− прошлих и садашњих времена
− Усвајање вокабулара
− Писање CV-a
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
групни
рад у паровима
индивидуални
комбиновани
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање будућих
времена
− Усвајање вокабулара
− Разговор о невербалној
комуникацији
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање времена и
глаголских облика за навике у
садашњости и прошлости
− Усвајање вокабулара
− Разговор о разликама међу
генерацијама
264
4 AREN’T WE
AMAZING?
− Narrative tenses with Past Perfect
Continuous; Participle clauses
− Words and expressions: brain
− Train Your Brain: Suffixes Adjectives,
adverbs and dramatic verbs
10 (5+5)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање Past
Perfect Continuous Теnsе-a
− Обнављање и усвајање
партиципа
− Усвајање вокабулара
− Презентација једне невероватне
личности
− Gerunds and infinitives
− Addictions: words and phrases Verbs
with gerunds or infinitives: forget,
remember, try, stop, like
− Train Your Brain: Phrasal verbs
8 (4+4)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање герунда
и инфинитива
− Усвајање вокабулара
− Разговор о стресу и
друштвеном животу
6 SECRET WORLDS
− Modal and related verbs: bound to,
allowed to, supposed to, likely to, etc
− Secret societies
− Words from the text; Phrasal verbs and
idioms: look and see
− Types of books; Adjectives and adverb
collocations
8 (4+4)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање
модалних глагола
− Усвајање вокабулара
− Писање критике једне књиге
7 EXPRESS
YOURSELF
− Reported speech Adjectives The arts;
Words from the text; Adjectives to
describe music Reporting verb patterns
13 (7+6)
− Разумевање текста на
енглеском језику
− Обнављање и усвајање
Индиректног говора
− Усвајање вокабулара
− Разговор о уметности
5 IS IT GOOD FOR US?
265
266
Филозофија
Разред: VI / Недељни фонд: 3 / Годишњи фонд: 96
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
267
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЛОЗОФИЈА
ТЕМА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
I ОДРЕЂЕЊЕ
ФИЛОЗОФИЈЕ
− Име и појам филозофије
− Однос филозфије према миту,
религији, науци и уметности
− Основна филозофска питања и
подручје истраживања
− Филозофске дисциплине, правци и
школе
II АНТИЧКА
ФИЛОЗОФИЈА
− Античка филозофија природе.
Питање о почетку свих ствари
− Милетски филозофи природе, Талес ,
Анаксимандар, Анаксимен
− Хераклитово учење о логосу
− Наука о једном јединственом бићуКсенофан и елејска скола
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
6 (4+2)
25 (18+7)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
-монолошка,
-дијалошка,
-рад на тексту,
-интерактивна
ОБЛИЦИ
РАДА:
-ндивидуални,
-групни,
-фронтални
ИСХОДИ
− Упознавање ученика са
основним филозофским
појмовима,основним
филозофским питањима
− усвајање терминологије и
схватање разлога за настанак
филозофског мишљења
− Упознавање са
карактеристикама античке
епохе
− упознавање ученика са
најзначајнијим филозофима
античке епохе
− Питагора и питагорејци
− Онтолошки плурализам Емпедокла и
Анаксагоре
− Демокритов атомизам
− упознавање са филозофскоетичким појмовима
− Софисти-Горгија и Протагора
− Сократова гносеологија и
антропологија
− сократовске сколе
− системски период - Платоново учење
о идејама и држави
268
− Аристотелова метафизика
− Аристотелова етика и политика
− Хеленистичко-римска филозофијаепикурејство
− Скептицизам и стоицизам
СРЕДЊОВЕКОВНА
ФИЛОЗОФИЈА
НОВОВЕКОВНА
ФИЛОЗОФИЈА
− појава хришћанства, однос вере и
разума
− однос религије и филозофијегностици и апологетиц
− проблем око универзалија
− позна схоластика-Т.Аквински
− филозофија ренесансе. Мор,
Кампанела, Макијавели
− Френсис Бекон- Нови Органон
− природне науке и нова слика света
(Коперник, Галилеј, Бруно)
− рационализам - Декартова нова
метафизика
− Декартово учење о методу
− Спинозин онтолошки монизам
− Спинозин проблем сазнања
− Лајбницова монадологија
− Лаајбницова Теодикеја
− емпиризам, теорија идеја - Џон Лок
− Берклијев радикални емпиризам
− Хјумов скептицизам
− Просветитељство и француски
материјализам XVIII века
− Учење о природном стању и
друштвеном уговору
− проблем либерализма
7 (4+3)
33 (23+10)
Облици рада:
индивидуални,
групни
-врсте
активности у
образовноваспитном
раду:
Препознати,
објаснити,
дискутовати,
критиковати,
упоредити,
просуђивати
-текстуална
метода,
монолошка,
дијалошка,
хеуристички
приступ
− указивање на однос филозофије
и теологије
− развијање критичности и
целовитости
− указивање на значај
пробуђености људског
269
−
−
−
−
−
−
−
−
САВРЕМЕНА
ФИЛОЗОФИЈА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Кантова теоријска филозофија
Кантова практична филозофија
Фихтеово учење о слободи
Селингов сyстем објективног
идеализма
Хегелов апсолутни идеализам
Хегелов сyстем апсолутног духа
Марксово схватање праксе, историје
и човека
проблем отуђења и разотуђења
увод у савремену филозофију
позитивизам-О.Конт
аналитичка филозофија
ирационализам-порекло и
карактеристике
волунтаризам-А.Шопенхауер
витализам-Ф.Ниче
интуиционизам-А.Бергсон
прагматизам-порекло и
карактеристике
прагматизам, Перс и Џемс
инструментализам-Џ.Ђуи
херменеутика-В.Дилтај
феноменологија-Е.Хусерл
филозофија егзистенцијеС.Кјеркегор,
Хајдегерово схватање егзистенције
егзистенцијализам-К.Јасперс
З.П.Сартр
каснији развој херменеутике
критичка теорија друштва-Т.Адорно
савремена етика
политичка филозо
рад на тексту,
коришћење
изворне
литературе и
филозофске
хрестоматије
− упознавање са основним
идејама немачког класичног
идеализма
монолошка,
дијалошка,
комбинована
метода
31 (21+10)
− значај савремене филозофије,
развој егзистенцијализма као
филозофског правца
270
Историја
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 64
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
271
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
ТЕМА
ЕВРОПА И СВЕТ
ПОСЛЕДЊИХ
ДЕЦЕНИЈА XIX И
ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Европске силе после уједињења
Немачке и Италије;
− Западне силе: Велика Британија и
Француска;
− Централна Европа: Немачка,
Аустро-Угарска и Русија;
− Велика источна криза и Берлински
конгрес; Велика источна криза;
− Санстефански мир и Берлински
конгрес;
− Утвђивање: Европске силе после
уједињења Немачке и Италије;
− Велика источна криза и Берлински
конгрес;
− Супарништво великих европских
сила: Империјализам;
− Нови савези;
− Нове и старе политичке идеје и
концепције: либерализам,
конзерватизам, социјализам и
комунизам;
− Утврђивање: Супарништво великих
европских сила;
− Нове и старе политичке идеје;
− Епоха прогреса – наука;
− Технологија и саобраћај; Култура и
просвета;
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
7 (5+2)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
272
СРБИЈА И ЦРНА
ГОРА КАО
НЕЗАВИСНЕ
ДРЖАВЕ
− Србија и Црна Гора као независне
државе;
− Период владавине Милоша
Обреновића;
− Унутрашња политика;
− Спољна политика;
− Утврђивање: Епоха прогреса;
− Србија и Црна Гора као независне
државе;
− Владавина Александра Обреновића
(1889 - 1903.);
− Период политичких певирања и
државних удара;
− Утврђивање: Владавина Александра
Обреновића;
− Србија (1903 – 1914.);
− Друштво, привреда, просвета,
култура независне Србије;
− Привреда;
− Независна Црна Гора до Балканских
ратова (1875 – 1912.);
− Стицање независности;
− Реформе управног и политичког
система;
− Црна Гора у међународним
односима;
− Утврђивање: Друштво, привреда и
култура независне Србије;
− Црна гора до Балканских ратова;
− Срби под турском влашћу;
− Срби под влашћу Аустро-Угарске у
БиХ;
− Срби у јужној Угарској;
15 (9+6)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
273
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
– ВЕЛИКИ РАТ
Срби у Хрватској, Славонији и
Далмацији;
Утврђивање: Срби под турском
влашћу;
Срби у јужној Угарској;
Балкански ратови (1912 – 1913.);
Први балкански рат;
Утврђивање: Балкански ратови (1912
– 1913.);
Први балкански рат;
Други балкански рат;
Последице Балканских ратова;
Утврђивање: Балкански ратови;
Први и Други балкански рат;
− Први св. рат: Међународна криза и
почетак св. рата;
− Узроци рата;
− Европа у рату 1915.;
− Ратна 1915 – неуспели покушај да се
реши исход рата;
− 1916. Најтежа ратна година;
− Иза фронта Првог светског рата;
− Утврђивање: Европа у рату 1915;
− 1916 – Најтежа ратна година.
− Година 1917, прекретница Великог
рата;
− Револуција у Русији и њено
иступање из рата;
− Улазак САД у рат 1917. године;
− Последње битке и крај рата;
− Утврђивање: Европа у рату 1915,
1916, 1917.
− Србија и Црна Гора 1914;
14 (9+5)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
274
− Сучељавање Србије и АустроУгарске;
− Церска и Колубарска битка;
− Црна Гора прве ратне године;
− Утврђивање: Србија и Црна гора
1914.;
− Србија 1915 и 1916.;
− Војнички слом Србије, пут у
беспуће;
− Повратак на бојиште;
− Окупирана Србија;
− Пробој Солунског фронта и крај
рата;
− Пробој Солунског фронта;
− Утврђивање: Србија 1915 и 1916 –
Војнички слом србије;
− Пробој Солунског фронта и крај
рата;
− Стварање заједничке државе јужних
Словена;
− Југословенски одбор;
− Крфска декларација;
− Уједињење;
− Утврђивање: Србија и Црна Гора у
Првом светском рату;
− Стварање заједничке државе;
− Новед државе, нове границе, распад
Аустругарског царства и настанак
нових држава;
− Мировна конфедерација;
275
СВЕТ И ЕВРОПА
ИЗМЕЂУ ПРВОГ И
ДРУГОГ СВЕТСКОГ
РАТА
− Економске друштвене и културне
прилике;
− Последице рата;
− Велика светска економска криза
1929.;
− Наука и технологија;
− Утврђивање: Нове државе – нове
границе;
− Економске, друштвене и културне
прилике;
− Свет између демократије и
парламентаризма;
− Совјетска Русија;
− Фашизам у Италији;
− Нацизам у Немачкој;
− Балканске државе између два
Светска рата;
− Балкан после рата;
− Политичка кретања у Балканским
земљама;
− Балканске конфедерације;
− Балкански савез;
− Утврђивање: Свет између
демократије и парламентаризма;
− Балканске државе између два
Светска рата;
− Ратни сукоби у свету и Европи;
Сукоби на далеком истоку;
− Рушење Версајског система.
7 (5+2)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
276
ЈУГОСЛОВЕНСКА
КРАЉЕВИНА 1918 –
1941. ГОД.
− Нова држава краљевина СХС (1918 –
1929.);
− Уједињење;
− Границе и простор;
− Друштвено уређење;
− Привремено народно
представништво;
− Утврђивање: Ратни сукоби у свету и
Европи;
− Нова држава - Краљевина СХС
(1918 – 1929.);
− Политички живот у краљевини СХС
(1918 – 1929.);
− Политичке странке у краљевини
СХС;
− Комунисти у краљевини СХС;
− Хрватско питање;
− Круна;
− Краљевина Југославије (1929 –
1941.);
− Атентат у скуштини;
− Краљев двор 6.1.1929.;
− Нови устав;
− Намесништво (1934 – 1941.);
− Влада Милоша Стојадиновића;
− Утврђивање: Политички живот у
краљевини СХС;
− Краљевина Југославија (1929 –
1941.);
5 (3+2)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
277
ДРУГИ
СВЕТСКИ РАТ
− Други светски рат: Почетак рата;
Напад на Пољску;
− Совјетско – Фински рат;
− Рат на северу и западу Европе;
− Утврђивање: Други св. рат;
− Почетак рата;
− Свет у рату;
− Велике битке 1941 – 1943.;
− Напад Немачке на СССР; Јапански
напад на Перл Харбор;
− Борбе у северној Африци;
− Источни фронт;
− Победа Антифашистичке коалиције
1943 – 1945.;
− Искрцавање у Нормандију;
− Крај рата у Европи;
− Рат на Балкану;
− Рат на Далеком истоку;
− Утврђивање: Свет у рату;
− Велике битке 1941 – 1943.;
− Победа антифашистичке коалиције
1943 – 1945.
− Дипломатија у рату – Савезничке
конференције, Антифашистичка
коалиција;
− Тотални рат, Холокауст.
6 (4+2)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
278
ЈУГОСЛАВИЈА У
ДРУГОМ СВЕТСКОМ
РАТУ
− Југославија у Другом светском рату;
− Напад на Југославију – Априлски
рат;
− Војни пук у Београду;
− Напад фашистичких земаља на
Југославију;
− Утврђивање;
− Дипломатија у рату;
− Југославија у Другом светском рату;
− Окупација и победа Југославије;
Окупација у Србији;
− Влада народног спаса – генерала
Милана Недића;
− НДХ; Прогон срба у НДХ;
− Антифашистички покрет отпора у
српском народу и Србији;
− Први отпор;
− Партизански отпор;
− Сарадња два покрета и стварање
слободних територија у Србији.
− Утврђивање: Окупација и подела
Југославије;
− Антифашистички покрет отпора у
Србији;
− Југословенско ратиште 1942 – 1944.;
− Операција „Вајс“ и операција
„Швартс“;
− Рат на Балкану и Британска
политика;
− Југословенско ратиште и завршна
фаза рата 1944-1945.;
− Савезничко бомбардовање и
завршне операције;
− Средњи фронт и крај рата;
7 (5+2)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
279
СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА
− Свет после другог Светског рата;
Организација УН;
− Мировна конференција у Паризу;
Хладни рат и блоковна подела;
− Утврђивање: Југословенско ратиште
и завршна фаза рата 1944-1945.;
− Свет после другог Светског рата;
Мировна конференција;
2 (1+1)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
ЈУГОСЛАВИЈА
ПОСЛЕ ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА
− Југославија после другог Светског
рата;
− Прве послератне године;
− Реализација споразума ТитоШубашић;
− Србија као сложена федеративна
јединица;
− Југославија између истока и запада;
Сарадња са СССР-ом 1945-1948.;
− Сукоб са информбироом –
самоуправљање у Југославији;
− Утврђивање: Југославија после
другог Светског рата;
− Југославија између истока и запада;
− Друштвена криза и развијање
заједничке установе 1980-2000.;
− Косовски проблем – почетак распада
установе и грађански рат;
− Бомбардовање Србије;
− Утврђивање: Југославија после
другог Светског рата;
5 (3+2)
монолошки;
дијалошки;
фронтални;
индивидуални,
комбиновани.
280
Физичко васпитање
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 64
Циљеви предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима,у повезаности са осталим васпитно-образовним
пордучјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности,
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним специфичним условима живота и
рада.
Задаци предмета:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја). Развој и усавршавање моторичких
способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима. Стицање моторних умења (вештина) и теоријских знања неопходних за
њихово усвајање. Проширење и продубљење интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортских грана, за
коју показује посебан интерес. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем о вог
предмета (васпитно-образовног подручја). Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
281
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
МЕРЕЊЕ БАТЕРИЈЕ
ТЕСТОВА
−
−
−
−
−
Скок у даљ из места,
згибови,
трбушњаци,
одбијање лопте од зида,
спринт 20 м
6 (0+6)
Вербална
метода
Метода
демонстрације,
Рад по групама
− Утврђивање психофизичког
стања ученика на почетку и
крају школске године
АТЛЕТИКА
-ТЕХНИКА ТРЧАЊА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ
-СКОК У ВИС
−
−
−
−
−
−
Техника
Трчања (спринтерско трчање)
Техника трчања дугих пруга
штафета 4 x 100 м
Бацање кугле ротационом техником
Скок у вис ,,фосбери`` техником
8 (6+2)
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички
метод
рад по групама
− Ученик ће пробати да усвоји
технику спринтерског и
дугопругашког трчања,технику
бацања кугле и технику скока у
вис,,фосбери`` техником
− ПАРТЕР
− премет напред уз помоћ, премет
странце
− колут напред-назад, став на шакама
− летећи колут, свећа
− рондат
− РАЗБОЈ
− из њиха у упору предњихом саскок
са окретом око притке
− ПРЕСКОК
− прескок коњ у ширину-мушкарци
згрчка, девојке разношка
9 (4+5)
вербалнаметода
метода
демонстрације
аналитички
метод
рад по групама
допунско
вежбање
− Ученици би требало овладати
наведеним моторичким
умењима.
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
ГИМНАСТИКА
-ПАРТЕР
-ПРЕСКОК
-РАЗБОЈ
282
РУКОМЕТ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
−
−
−
−
−
поставка играча у одбрани
техника додавања у месту и кретању
скок-шут, лажни шут, шут из игре
зонске одбране 6:0; 5:1
зонске одбране 4:2; 3:3; 3:2:1
КОШАРКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− правила игре, суђење
− додавање, вођење лопте, шут са
разних дистанци
− скок-шут, дриблинг
− -поставвљање и кретање играча у
нападу и одбрани
− зонска одбрана и човек на човека
− напад против разних врста одбране
− игра са суђењем
ОДБОЈКА
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− правила игре, сервис одоздо и
одозго
− техника прсти-чекић игра на мрежи
− смеч, блокови
− распоред играча, ротација
− игра на 2. и 3. лопту
− пријем
вербална метода
метода
демонстрације
аналитички
метод
рад по групама
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички
припремити за овај спорт.
10 (7+3)
вербална метода
.метода
демонстрације
-аналитички
метод
-рад по групама
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички
припремити за овај спорт.
10 (7+3)
вербална метода
.метода
демонстрације
-аналитички
метод
-рад по групама
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички припрем.
10 (7+3)
283
МАЛИ ФУДБАЛ
ТЕХНИЧКОТАКТИЧКИ
ЕЛЕМЕНТИ
− игра на мале голове
− игра по футсал правилима
12
вербална метода
метода
демонстрације
фронтални
облик рада
− Ученици ће моћи да се уклопе
у даље увежбавање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената.
− Упознаће своје слабости, а у
циљу њиховог отклањања
− У том смислу повећаће обим и
ниво неопходних знања, умења
и навика, а тиме ће се и
техничко-тактички
припремити за овај спорт.
284
Математика
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 64
Циљеви предмета:
Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
као и за успешно настављање образовања. Развијање менталне способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет.
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
Стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа
Стицање опште математичке културе и схватење места и значаја математике у процесу цивилизације
Оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује
Допринос формирању и развијању научног погледа на свет
Допринос радном и политехничком образовању ученика
Развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције
Допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за
самосталан за рад, критичност
− Даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања
285
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
ТЕМА
I РЕАЛНА ФУНКЦИЈА
СВОЈСТВА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Функција бијекција.
− Универзална и сложена функција.
Реална функција домена и нуле
функције.
− Ограниченост, парност и
периодичност.
− Знак функције.
− Монотоност.
− Полиноми, дељивост,
− Везуов став.
− Гранична вредност функција.
Основне теореме.
− Израчунавање лимеса.
− Неки важнији лимеси.
− Асимптоте графика функције.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
14 (5+9)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
− Прочита и разуме податке са
графикона.
− Одреди домен, парност, нуле и
знак функције
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
286
II ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ
– ПРИМЕНА
− Извод функције.
− Геометријска интрепетација
дефиниција.
− Таблица извода.
− Правила извода.
− Извод универзалне.
− Извод сложене функције.
− Примена извора монотоност.
− Екстреми.
− Конвекност тачке.
− Испитивање тока.
− Цртање графика.
− Испитивање функције и цртање
графика.
− Примена извода на економске
функције.
− Функције тражње, прихода и
трошкова.
− Функције добити.
− Еластичност економских функција.
− Тражење прихода и укупних
трошкова.
− Пермутације и варијације.
Комбинације.
22 (6+16)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
− Примени таблицу и правила
извода.
− Примени знање извода за
налажење тангенте и нормале.
− Да примени изводна
одређивања монотоности,
екстрема и конвексности
функције.
287
III КОМБИНАТОРИКА
И ВЕРОВАТНОЋЕ
IV СТАТИСТИКА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Пермутације и варијације.
Комбинације.
Комбинаторика.
Опит.
Елементарног догађаја.
Класична дефиниција вероватноће.
Условна вероватноћа.
Вероватноћа сложених догађаја.
Бернулијева шема.
Адициона теорема.
Тотална вероватноћа и Бајес
формула.
− Случајна промена.
− Функција расподеле.
− Нумеричке карактеристике случајне
промене.
− Средње вредности медија.
− Мод и ере варијације.
14 (3+11)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
14 (4+10)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Да препозна распореде у
оквиру неког скупа.
− Да изврши пребројавања у
оквиру неког подскупа.
− Реши једноставне
комбинаторне проблеме
применом правила збира и
производа.
− Решава задатке условне
вероватноће
− Развијање способности
логичког мишљења и
доношење закључака на
темељу статистичких података
и анализа.
Облици рада:
фронтални и
индивидуални
288
Устав и права грађана
Разред: VI / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 32
Циљеви предмета:
Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у
вршењу власти и политичком животу уопште.
Задаци предмета:
Задаци наставе предмета устав и права грађана су да ученици:
− проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и уставних принципа који су обухваћени
садржином предмета;
− упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу
власти и политичком животу уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд;
− стекну општу представу о уређењу Републике Србије;
− усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
− развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
− разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
− узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;
− унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора
релеватних за живот у демократском друштву;
− унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената.
289
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
ТЕМА
УСТАВ И ПРАВНА
ДРЖАВА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДЕМОКРАТИЈА И
МЕХАНИЗМИ
ВЛАСТИ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Обележја Устава Републике Србије
од 2006.
− Принцип уставности и законитости
− Уставни суд
− Судови у Републици Србији
8 (4+4)
− Сувереност народа и сувереност
грађана
− Облици непосредне демократије
− Вишестраначки систем
− Избори
− Највиши органи државне власти у
Републици Србији (Народна
скупштина, Влада, председник
Републике)
8 (5+3)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
монолошки
дијалошки
комбиновани
фронтални
монолошки
дијалошки
комбиновани
групни рад
фронтални
радионица
ИСХОДИ
− схватити значај устава као
највишег правног акта
− разумети однос устав-законпојединачни правни акт
− разумевање и прављење
разлике између уставности и
законитости
− уочавање значаја владавине
права и правне државе
− зна основне одредбе Устава РС
− разликује државне органе
− разликује законодавну,
извршну и судску власт
− схвата функционисање
правосудног система РС
− описује улогу политике у
друштву
− објашњава појам, развој и
облике суверености и
демократије
− разликује удружења грађана и
политичке партије
− схвата изборни поступак и
конституисање скупштине и
владе
290
ГРАЂАНИН И
ЊЕГОВА ПРАВА И
СЛОБОДЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ
И ТЕРИТОРИЈАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
−
−
−
−
Лична права
Политичка права
Економска и социјална права
Права припадника националних
мањина
− Заштита уставом гарантованих права
и слобода
9 (5+4)
− Уставна историја Србије
− Територијална аутономија у
Републици Србији
− Локална самоуправа у Републици
Србији
7 (3+4)
монолошки
дијалошки
комбиновани
групни рад
фронтални
радионица
монолошки
дијалошки
комбиновани
фронтални
− схвата људска права и слободе
и свој положај у друштву
− зна на који начин се штите
права и слободе грађана
− зна дужности грађана
− схвата значај међунароних
институција за заштиту
људских права
− пореди садашње стање и
традицију државности и
уставности у Србији
− разликује аутономију и локалну
самоуправу
− разуме функционисање локалне
самоуправе
291
292
Статистика
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 64
Циљеви предмета:
Циљ наставе статистике је стицање основних статистичких знања потребних за примену статистичких метода у пракси и за даље образовање.
Задаци предмета:
− Уочавање важности статистичких метода у праћењу и аналии пословања предузећа;
− Оспособљавање ученика за примену статистичких метода у праћењу економских појава на нивоу предузећа;
− Развијање представе о значају и употреби статистичких података, њиховој међусобној повезаности као и уочавање везе између статистике
и других наставних дисциплина;
− Развијање способности ученика за закључивање на темељима статистичких података;
− Развијање одговорног односа ученика према раду
293
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СТАТИСТИКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
УВОД У
СТАТИСКИКУ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
− Уводни час
1 (1 + 0)
СТАТИСТИЧКО
ПОСМАТРАЊЕ
− Појам и карактеристике статистике
− Припрема посматрања
− Припрема посматрања
3 (2 + 1)
СРЕЂИВАЊЕ И
ГРУПИСАЊЕ
ПОДАТАКА
−
−
−
−
5 (4 + 1)
ПРИКАЗИВАЊЕ
ПОДАТАКА
− Табеларно приказивање
− Графичко приказивање
− Графичко приказивање
5 (3 + 2)
− Могућности приказивања
статистичких података.
− Аритметичка средина
− Геометријска и хармонијска средина
− Модус и медијана
6 (3 + 3)
− Могућности обраде и анализе
статистичких података према
средњим вредностима.
− Мере дисперзије
− Мере дисперзије
4 (2 + 2)
− Обрада и анализа података
помоћу мера дисперзија.
СРЕДЊЕ
ВРЕДНОСТИ
МЕРЕ ДИСПЕРЗИЈЕ
Атрибутивне серије
Нумеричке серије
Временске и географске серије
Техника обраде и сређивања
МЕТОДЕ
РАДА:
Монолошкодијалошка
Писани радови
ОБЛИЦИ
РАДА:
Фронтални
Рад у пару
Индивидуални
ИСХОДИ
− Упознавање са предметом
статистике.
− Упознавање са програмом и
планирањем статистичких
истраживања
− Сврха, фазе сређивања и
групписања, статистичка
серија.
294
РЕЛАТИВНИ
БРОЈЕВИ
− Статистички релативни бројеви,
показатељи структуре
− Индекси према циљу упоређивања
− Базни и ланчани индекси
4 (3 + 1)
− Обрада и анализа података
помоћу релативних бројева.
ИСПИТИВАЊЕ
ДИНАМИКЕ ПОЈАВА
− Апсолутни ниво, темпо развоја и
средњи темпо производње и промета
− Појам тренда и његово одређивање
методом најмањих квадрата
− Индивидуални и групни индекси
физичког обима производње,
индекси вредности производње
− Индекси цена, мерење извршења
плана производње и промета
методом индекса
6 (4 + 2)
− Испитивање динамике
производње, показатељи
динамике.
ИСПИТИВАЊЕ ВЕЗЕ
− Коефицијент корелације
2 (1 + 1)
− Испитивање веза између
појава, коефицијент
корелације.
− Појам, предмет и значај пословне
статистике
− Информациони токови у предузећу,
организација и задаци статистичке
службе у предузећу
2 (2 + 0)
− Упознавање са пословном
статистиком као примењеном
статистиком
ПОСЛОВНА
СТАТИСТИКА
295
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
− Показатељи запослених радника,
бројно стање запослених
− Структура запослених по основним
обележјима
− Структура запослених по основним
обележјима
− Кретање запослених радника
− Радно време и његово искоришћење
7 (5 + 2)
− Статистичко обухватање
запослених радника по
основним обележјима, анализа
искоришћености радног
времена.
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ПРОИЗВОДЊЕ
− Натурално и временско изражавање
производње и промета
− Укупна вредност производње њено
утврђивање за основну произвођачку
јединицу
− Утврђивање дохотка и добити
− Релативни показатељи и структура
производње и промета
6 (4 + 2)
− Статистичко обухватање
производње и изрражавање
производње.
− Појам продуктивности и начини
мерења
− Индекси продуктивности рада
5 (2 + 3)
− Статистичко обухватање
продуктивности
− Номинална, реална и просечна
зарада
− Индекси нето зарада
7 (2 + 5)
− Статистичко обухватање зарада
запослених и динамике зарада.
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ
СТАТИСТИКА
ЗАРАДЕ
296
Основи матичне евиденције
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 64
Циљеви предмета:
Циљ наставе предмета основи матичне евиденција је стручно оспособљавање ученика за вршење послова и задатака вођења свих врста матичних
евиденција физичких и правних лица и издавања одговарајућих правних исправа.
Задаци предмета:
− стицање основних знања о правним инструментима. Позитивног права којима се регулишу статусна права грађана, овладавање појмова
који су неопходни за њихову примену у пракси и даљем образовању у струци
− оспособљавање за примену стечених теоријских знања на пословима вођења матичних евиденција
− оспосовљавање за примену савремене технике у вођењу матичне евиденције
− развијање хуманог и одговорног односа према примарним социјалним групама, друштвеној средини и схватање значаја правног
регулисања статусних стања грађана
297
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
ТЕМА
УЛОГА И ЗНАЧАЈ
МАТИЧНЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ
ЛИЧНА СТАЊА
ГРАЂАНА
МАТИЧНЕ КЊИГЕ
РОЂЕНИХ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
− Улога и значај матичне евиденције
2 (1+1)
− Појам изначај личних стања грађана
− Појам,значај и врсте јавних књига
− Уверење о личним стањима грађана
− Пријава рођених
− Име детета,лично име
− Вршење родитељског права;
престанак и продужење
− Утврђивање и накнадно признање
очинства
− Промена породичног имена
− Посебни случајеви уписа
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
монолошкодијалошка
3 (3)
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтални
индивидуални
7 (6+1)
ИСХОДИ
− схватање ученика о појму из
начају матичне
евиденције.оспособљавање
ученика за практичну примену
− стицање основних знања о
појму и значају личних стања
грађана,
− Стручно оспособљавање за
вођење свих врста јавних
књига.
− схватање значаја матичних
књига, оспособљавање ученика
за њихово вођење,
− примена теоријских знања на
пословима вођења матичне
евиденције.
− схватање значаја поступка
утврђивања очинстваи промене
породичног имена пр органима
управе.
− стицање знања о условима за
298
МАТИЧНЕ КЊИГЕ
ВЕНЧАНИХ
− Појам брака и породице; услови;
закључење брака
− Брачне сметње и забране; ништави и
рушљиви бракови; разлози за
престанак брака
3 (2+1)
закључење брака.
− схватање значаја сметњи,
забрана и разлога за ништавост
и рушљивост брака.
− примена теоријских сазнања на
практичним примерима.
МАТИЧНЕ КЊИГЕ
УМРЛИХ
− Основни подаци за упис смрти;
матичне књиге умрлих
− Место уписа и дужност
пријављивања смрти
− Рок пријављивања смрти и сахране
5 (3+2)
− стицање основних знања о
матичним књигама умрлих и
потреби за истим
− стручно оспособљавање за
вођење књига умрлих.
− схватање значаја пријављивања
смрти и сахране.
ДРЖАВЉАНСТВО
− Појам држављанства
− Начела за стицање држављанства
− Стицање и престанак држављанства
РС
− Сукоб држављанства
7 (4+3)
− стицање основних знања о
држављанству, начелима за
стицање држављанства,
престанку држављанства.
− схватање значаја регулисања
правног статуса држављана и
њихова заштита у односу на
лица без држављанства,
избеглице итд.
− Појам пребивалишта
− Појам боравишта
− Пријављивање,контрола и
регулисање кретања грађана
6 (3+3)
− Схватање значаја регулисања
кретања грађана
− стицање основних знања о
пријави пребивалишта и
боравишта− практична примена истих
ПРЕБИВАЛИШТЕ И
БОРАВИШТЕ
299
УТВРЂИВАЊЕ
ИНДЕНТИТЕТА
ГРАЂАНА
БИРАЧКИ
СПИСКОВИ
ПРАВНА И
ПОСЛОВНА
СПОСОБНОСТ
УСВОЈЕЊЕ И
СТАРАТЕЉСТВО
− Појам и значај идентитета
грађана;Јединствени матични број
грађана
− Појам и значај личних карата
− Појам, врсте и значај пасоша
− Возачка дозвола
4 (4)
− стицање знања о утврђивању
идентитету грађана
− оспособљавање з апримену
савремене технике у вођењу
евиденције грађана
− Примена теоријских знања на
практичним примерима
издавања јавних исправа,личне
карте,пасоша итд
5 (4+1)
− стицање знања о политичким
правима грађана.
− оспособљавање за примену
савремене технике у
остваривању политичких права
грађана.
− Појам правне способности
− Појам пословне способности
3 (2+1)
− стицање основних знања о
правној и политичкој
способности грађана.
− Усвојење-појам и услови закључења
усвојења
− Усвојење, права, дужности,
− престанак усвојења
− Појам, врсте и значај
старатељства,старатељство над
малолетним лицима
− Органи старатељства, посебни
случајеви, хранитељство и права и
дужности
5 (4+1)
− стицање знања из области
усвојења и старатељства.
− развијање хуманих односа
према примарним социјалним
групама.
− оспособљавање за примену
теоријских знања на
практичним примерима
−
−
−
−
Политичка права грађана
Бирачко право
Значај политичких права грађана
Ажурирање бирачких спискова
300
ПРАВНА ЛИЦА
− Појам правних лица и поступак
оснивања правних лица
− Поступак уписа правних лица
2 (2)
ЕВИДЕНЦИЈЕ
− Остале евиденције
− Евиденција страних држављана
− Издавање јавних и приватних
исправа
5 (3+2)
− примена теоријских знања у
практичној примени вођења
свих врста евиденција.
− Вођење земљишних књига и
катастра
− Законске обавезе вођења
евиденције;врсте
− Поступак издавања јавних исправа
7 (3+4)
− стицање знања о вођењу
земљишних књига.
− оспособљавање за вођење
земљишних књига и катастра,
− вођење јавних књига.
ВОЂЕЊЕ
ЗЕМЉИШНИХ
КЊИГА И КАТАСТРА
− стицање знања о оснивању и
поступку уписа правних лица у
јавне књиге.
301
302
Систем обезбеђења
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 64
Циљеви предмета:
Циљ наставе овог предмета је оспособљавање ученика за самосталну примену самосталних метода и средстава у вршењу послова обезбеђења
имовине и лица.
Задаци предмета:
− Упознавање улога, начин организовања и задата службе обезбеђења
− Стицање потребних знања из области нормативног регулисања рада службе обезбеђења
− Упознавања самвремених тенихчких средстава за заштиту објеката и средстава везе и оспособљавање за практичну примену истих у
вршењу службе обезбеђења
− Оспособљавање за успешно одржавање, чување и употребу средстава за рад
− Оспособљавање за савесно и правилно вршење послова обезбеђења
− Развијање сарадње са државним органима и другим субјектима обезбеђења
303
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ТЕМА
I ИЗРАДА ПЛАНОВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Друштвено-економске прилике и
безбедност.
− Социјална патологија и безбедност.
− Облици социјалне патологије.
− Криминалитет и безбедност.
− Анализа стања у амбијенту правних
субјеката.
− Планови обезбеђења.
− Претпоставке за израду планова.
− Структура плана обезбеђења.
− Процес безбедности, процес
угрожености, појам, значај и
садржај.
− Уводни део плана.
− Редовне и основне мере заштите.
− Контуре улаза и излаза из предузећа.
− Контрола кретања у предузећу.
− Заштита виталних објеката.
− Посебне мере заштите.
− Регресивне мере.
− Систем кодификације – шема службе
обезбеђења.
− Измена плана обезбеђења.
− Допуне плана обезбеђења.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
22 (19+3)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
ИСХОДИ
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о нападима на
имовину, људе и остале
вредности у предузећима,
државним органима и другим
организацијама као и на
предузимању заштиттних мера
да се адекватно и сразмерно
одговори на наведене нападе.
304
II МЕРЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
III ОДГОВОРНОСТ ЗА
ПРИМЕНУ МЕРА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
− Правилник о раду и организацији
службе обезбеђења.
− Правилник о унутрашњем раду.
− Правилник о раду службе.
− Правилник о употреби физичке силе
и ватреног оружја.
− Мере личне и колективне заштите.
− Економске мере.
− Мере социјалне политике.
− Медицинске мере.
− Васпитно-образовне мере.
− Посебне мере.
− Правно-нормативне мере (казнене,
привремене и друге)
16 (11+5)
− Одговорност за безбедност
предузећа. Одговорност службе о
безбедности и ЗОП-а.
− Појединачна одговорност.
− Дисциплинска одговорност.
− Поступак изрицања дисциплинске
одговорности.
− Појам и елементи кривичне
одговорности.
− Кривичне санкције. Правне
последице осуде. ___ одговорност.
− Ванредно стање. Организација и
услови ванредног стања.
− Информисање и комуникација у
ванредном стању.
− Примене плана заштите у ванредном
стању.
− Ратно стање. Привредни субјекти у
условима ратног стања.
22 (16+6)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају са нормативним
регулисањем заштите почев од
закона па до правилника,
планова, карти итд.
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронзални и
индивидуални
− Циљ ове теме је да се ученици
упознају о одговорности
запослених за непоштовање
радне дисциплине, покретање,
вођење дисциплинског
поступка као и изрицање казни
за неизвршење радних обавеза.
305
306
Заштита од пожара и заштита на раду
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 64
Циљеви предмета:
Оспособљавање ученика за функционално укључивање на пословима и задацима застита пожара и заштита на раду у оквиру општег система
безбедности и заштите имовине и људи
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
упознавање ученика са правном регулативом из области заштите од пожара и безбедности на раду
стицање знања о основама теорије горења и гашења
упознавање ученика са ватрогасном опремом
стацање основних знања о значају и садржају противпожарне превентиве
обучавања ученика за руковање опремом и средствима за гашење пожара
упознавање ученика са регулативом безбедности на раду
стицање знања о опасностима и штетностима на радном месту и радној околини
упознавање ученика о важности очувања радне и жовотне средине
упознавање ученика са циљевима и задацима прве помоћи
307
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЗАШТИТА НА РАДУ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
ОБАВЕЗЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦА
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
− Појам и садржина заштите на раду –
безбедности и здравље на раду
− Закон о безбедности и здравља на
раду
− Правилници и други подзаконски
акти
− Права запослених на безбедне
услове рада
− Обавезе запослених
− Одговорност лицаса посебним
овлашћењима
− Одговорност лица задужених за
безбедност на раду
10 (8+2)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Разумевање појма; система и
садржине заштите на раду у
оквиру радног права
− Сазнавање права, обавезе и
одговорности у вези са
заштитом на раду
− Сагелдавање и разумевање
обавеза, одговорности и права
послодавца у погледу
безбедности на раду
−
−
−
−
−
−
−
10 (8+2)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Монолошко –
дијалошка
ОБЛИЦИ:
Фронтални
Индивидуални
− Сагледавање и разумевање
права, обавеза и одговорности
послодаваца у погледу
обезбедјивања безбедних и
безштетних услова на радном
месту и у радној околини
Обавезе послодавца
Радне и помоћне просторије
Оруђа за рад и уређаји
Оспособлајвање запослених
Организовање заштите
Радна места са повећаним ризиком
Услови за запослене у односу на
радна места са повећаним ризиком
− Вођење евиденције и обавезе према
инспекцији
308
ОПАСНОСТИ И
ШТЕТОНОСТИ НА
ПОЈЕДИНИМ
ПОСЛОВИМА –
РАДНИМ МЕСТИМА
− Микроклима радних просторија
− Осветљење радних просторија
− Загађење радне атмосфере гасовим,
парама и прашинама
− Експлозивне паре и гасови у радној
средини
− Штетна зрацења: инфрацрвена, УВ,
ренгенска, јонизациона и
радиоактивна
− Опасност од буке
− Опасност од вибрација
− Опасности од електричне струје
13 (10+3)
МЕТОДЕ:
Моношка
Илустративно –
демонстративна
ОБЛИЦИ:
Фронтални
Рад у паровима
− Стицање основних примарних
знања у вези са опасностима и
штетностима на раду и то:
− Радно осветљење
− Физицко, хемиске и биолошке
штетности
− Од карактеристика радних
места
− Од психичких и
психофизичких напора
− Опасностима од електричне
струје
ЛИЧНА ЗАШТИТНА
СРЕДСТВА
− Појам, подела и функција личних
заштитних срестава (ЛЗС)
− ЛЗС за заштиту главе
− ЛЗС за заштиту лица
− ЛЗС очију
− ЛЗС за заштиту цула слуха
− ЛЗС за заштиту пргана за дисање
− ЛЗС за заштиту тела
− Коришћење, чување и испитивање
ЛЗС
10 (8+2)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Демонстративна
Дијалошка
ОБЛИЦИ:
Фронтални
Индивидуални
Комбиновани
− Схватање улоге и значаја
употребе ЛЗС као допунских
мера заштите физичког
интегритета запослених
− Разумевање начина коришћења
и чувања ЛЗС
− Инспекције рада
− Ндлежност инспекције рада
− Решења инспекције рада
4 (3+1)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
ОБЛИЦИ:
Фронтални
ИНСПЕКЦИЈЕ
РАДА
− Разумевање места и улоге
инспекције рада у систему
заштите права радника с
посебним акцентом на
безбедност и здравље на раду
309
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
− Основни појмови заштите животне
средине
− Загађење земљишта – тла
− Загађење воде
− Загађење ваздуха
5 (4+1)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
Демонстративна
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Разумевање сложених односа у
природи и друштву, животној
и радној средини
− Развој еколошке културе,
еколошке свести, морала и
етике
ПРВА ПОМОЋ
− Појам, циљ и задаци прве помоћи
− Обавезе послодаваца у пружању
прве помоћи
− Врсте прве помоћи
− Оживљавање унесрћених
− Ране и преломи
− Опекотине и смрзотине
− Опасности и помоћ код струјног
удара
− Прва помоћ код стања опасних по
живот
− Организовање прве помоћи код
правних лица
12 (8+4)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Демонстративна
Практичан рад (
вежбе)
ОБЛИЦИ:
Фронтални
Рад у паровима
− Стицање основних знања и
вештина у вези са првом
помоћи
− Разумевање мера, начини
поступака за адекватно
пружање прве помоћи
− Самопоуздање при указивању
прве помоћи и самопомоћи
310
Служба обезбеђења
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 64
Циљеви предмета:
Циљ наставе је оспособљавање ученика за обављање послова и задатака у служби физичко- техничког обезбеђења
Задаци предмета:
−
−
−
−
−
−
стицање потребних знања из области нормативног регулисања рада и организације служба обезбеђења
упознавање са задацима, начинима и функционисањем службом обезбеђења
оспособљавање ученика за рад и примену метода рада служба обезбеђења
упознавање са карактеристикама и функцијама основних и савремених средстава техничког обезбеђења
оспособљавање ученика за разумевање и функционално коришцење опреме и средстава службе обезбеђења
оспособљавање и овладавање садржина за сарадњу са осталим учесницим у систему безбедности
311
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ТЕМА
ПРАВНО
РЕГУЛИСАЊЕ
СЛУЖБЕ
ОБЕЗБЕДЈЕЊА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
− Прописи - републички интерни
− Правилници о раду службе
обезбеђења
3 (2+1)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
Рад на тексту
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Разумевање садржаја и форми
правних оквира којима се
уређује положај и рад службе
физичко техничког обезбеђења
(ФТО)
ОРГАНИЗАЦИЈА
СЛУЖБЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
− Појам,задаци и облици организације
службе обезбеђења
− Организација службе обезбеђења у
предузећима и установама
3 (2+1)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Разумевање циљева и задатака
ФТО
− Облици и модели
организовања службе у
постојећим законским
могућностима
ЗНАЧАЈ И ЗАДАЦИ
СЛУЖБЕ
ОБЕЗБЕЂЈЕЊА
− Задаци службе обезбеђења
− Начела и правила у вршењу послова
обезбеђења
− Стручна обученост
− Опрема службе обезбеђења
5 (4+1)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Разумевање појмова и
методологије на којима се
заснива рад и односи у служби
обезбеђења
312
ДУЖНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХ У
СЛУЖБИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ПРЕНОСА НОВЦА
ПОСЕБНЕ
АКТИВНОСТИ
СЛУЖБЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
САВРЕМЕНИ
СИСТЕМИ
ТЕХНИЧКЕ
ЗАШТИТЕ
−
−
−
−
−
−
Дужности руководиоца службе
Дужности руководиоца смене
Дужности непосредних извршилаца
Дужности на улазним капијама
Дужности стражара и патроле
Идентификација лица при уласку и
изласку из предузећа
− Идентификација возила и
роба,регулисање саобраћаја у
предузећу
9 (7+2)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
Демонстративна
ОБЛИЦИ:
Фронтални
Групни
− Разумевнаје и схаватање права
обавеза и дужности свих
запослених у служби
обезбеђења
− Разумевање појединачних
метода рада
− Пренос новца
− Начини обезбедјење и чувања новца
3 (2+1)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Разумевање ,специфичности и
ризика при извршавању
послова са новцем и
драгоценостима
−
−
−
−
4 (3+1)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Разумевање и сагледавање
улоге службе у ванредним
ситуацијама
8 (6+2)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
Демонстративна
ОБЛИЦИ:
Фронтални
Ванредне ситуације
Пожари и експлозије
Загадјења животне средине
Терористичке и субверзивне
активности
− Појам и функција система техичке
застите
− Заштитне ограде
− Алармни системи
− Системи контроле приступа
− Видео надзор
− Центар техницког обезбеђења
− Одржавање и контрола система
− Разумевање функције система
техничког обезбедјења као
савременог достигнућа у
организацији и раду службе
обезбеђења
313
САРАДЊА СЛУЖБЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊА СА
ОСТАЛИМ
ЧИНИОЦИМА
СИСТЕМА
БЕЗБЕДНОСТИ
− Сарадња са стручним службама у
предузећу
− Сарадња са државним органима
3 (2+1)
МЕТОДЕ:
Монолошка
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Разумевање и схватање
положаја службе обезбеђења у
општем систему безбедности
предузећа и друштва
−
−
−
−
−
Легитимисање и задржавање лица
Преглед возила и пртљага
Обезбеђење лица места
Употреба физичке силе
Употреба ватреног оружија
6 (5+1)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Комбинована
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Разумевање и салгедавање
услова и околности за примену
репресивних метода и мера
ради заштите имовине и људи
а у складу са законом
ДОКУМЕНТАЦИЈА И
ЕВИДЕНЦИЈА
− Оперативна документација службе
обезбеђења
− Планови обезбеђења , наредбе и
извештаји
3 (2+1)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Рад на тексту
ОБЛИЦИ:
Фронтални
− Овладавање и разумевање
значаја и начина вођења
оперативне документације у
раду службе обезбеђења
СПЕЦИФИЧНОСТИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПОСЕБНИХ
ОБЈЕКАТА И
ДОГАЂАЈА
− Обезбеђење банака и пошта
− Обезбеђење робних кућа и тржних
центара
− Обезбеђење музеја и галерија
− Обезбеђење културних
манифестација
− Обезбеђење спортских
манифестација
7 (5+2)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Дијалошка
ОБЛИЦИ:
Фронтални
РЕПРЕСИВНЕ
АКТИВНОСТИ
СЛУЖБЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
− Сагледавање сепцифичности и
сложености обзебеђења
објеката високог ризика и
јавних скупова високог ризика
по појединачну и општу
безбедност
314
ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА
СЛУЖБЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
− Извештај о раду службе обезбеђења
2 (1+1)
МЕТОДЕ:
Монолошка
Рад на тексту
ОБЛИЦИ :
Фронтални
− Разумевање структуре и
садрржаја извештаја
непосредних извршилаца и
руководилаца у служби
обезбеђења
315
316
Основи кривичног права и криминалистике
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 64
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
317
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ КРИВИЧНОГ ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКА
ТЕМА
I ОРГАНИЗОВАЊЕ
(ДРЖАВА) И
СПРЕЧАВАЊЕ У
СУЗБИЈАЊУ
КРИМИНАЛИТЕТА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
План и садржине криминалитета.
Савремени облици. Међународна сарадња
у сузбијању криминалитета.
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
4 (3+1)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
ИСХОДИ
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
II ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ
КРИМИНАЛИСТИКЕ
Предмет и задатак криминалистике.
Научни развој криминалистике. Основна
начела у криминалистици.
4 (3+1)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
III НАУЧНА САЗНАЊА
О КРИВИЧНИМ
ДЕЛИМА И
УЧИНИОЦИМА
КРИВИЧНИХ ДЕЛА
Девет златних питања – правила у
криминалистици. Извори сазнања о
кривичном делу и учиниоцу. Индиције
крминалних обрада и контрола.
Евиденције криминалистичких
оперативаца. Криминалистичко – техничке
радње и мере. Криминалистичке провере.
Прикупљање обавештења и посматрања
легитимисање грађана.
7 (4+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
318
IV
КРИМИНАЛИСТИЧКОТЕХНИЧКЕ РАДЊЕ И
МЕРЕ
Заседа и лишење слободе. Увиђај, место
догађаја и обезбеђење мера догађаја.
Вршење увиђаја. Претресање – појам.
Вештачење – појам и врсте.
12 (9+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
V ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
НЕСПОРНОСТИ И
ПРЕДМЕТ ЗА
ВЕШТАЧЕЊЕ
Препознавање лица и ствари. Алиби.
Обављање информативног разговора.
9 (6+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
VI
КРИМИНАЛИСТИЧКО –
ТЕХНИЧКЕ РАДЊЕ И
МЕРЕ
Кривична пријава – појам и врсте.
Подношење и садржина кривичне пријаве.
Криминалистичко-техничке радње и мере.
Методе идентификација. Трагови, појам и
врсте. Микро и макро трагови. Трагови
папиларних линија. Трагови крви. Трагови
прашине и оруђа. Трагови длаке и одеће.
Трагови ватреног оружја. Трагови возила.
Трагови боје и лакова. Обезбеђивање и
формирање трагова. Трагови, начин
сарадње са органима МУП-а и сарадња у
отривању трагова.
16 (12+4)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
319
VII ОСНОВНИ ОБЛИЦИ
КРИМИНАЛИТЕТА
Тероризам и привредни криминалитет
(облици криминалтета). Појам тероризма.
Појам и врсте привредног криминала.
Паљевине и пожари. Провалне крађе.
Саобраћајне несреће. Крвни деликти –
обраде и подела. Вршење крвних деликта.
Основне карактеристике привредног
криминала. Кривична дела која врше
овлашћења службена лица. Притивправно
лишење слободе. Изнуђивање исказа.
Злоупотреба службеног положаја и
испитавање. Повреда тајности писма и
противзаконито претресање.
16 (13+3)
Монолошкодијалошки;
Дијалошко
монолошки
−
Облици рада:
фронзални и
индивидуални
320
Основи правних поступака
Разред: VI / Недељни фонд: 2 / Годишњи фонд: 64
Циљеви предмета:
Стицање нових знања проширивање постојећих о судским поступцима како би се ученици оспособили за самосталан рад и даље школовање.
Задаци предмета:
− стицање основних знања о формалном праву, његовом значају и правилној примени у пракси
− усвајањ основних знања из судских поступака што треба да представља солидну основу за успешно извршавање појединих радњи и
задатака у судским поступцима,
− пружање неопходних знања о правним радњама у правним поступцима о законитости рада надлежних органа који воде одговарајуће
поступке,
− пружање знања неопходних при изучавању других предмета правне струке и обезбеђивање основа за даље образовање,
321
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
ОСНОВИ
КРИВИЧНОГ
ПОСТУПКА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Појам и задаци кривичног поступка
Врсте кривичног поступка
Начела кривичног поступка
Одређеност кривичног дела у закону
и основи који искључују постојање
кривичног дела
Субјекти кривичног права
Покретање и ток кривичног
поступка
Истрага
Оптужница
Главни претрес
Пресуда
Жалба и ванредна правна средства
Кривичне санкције, правне
последице осуде, рехабилитација и
брисање осуде
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
30 (17+13)
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
ОБЛИЦИ
РАДА:
фронтуални
инвидуални
ИСХОДИ
− савладавање основних појмова
кривичног поступка, схватање
значаја поступка, кривичног
дела и одговорности као и
правилне израде писмена у
кривичном поступку
-
322
ОСНОВИ
ГРАЂАНСКОГ
ПОСТУПКА
− Грађански поступак
− Начела грађанског поступка
− Спорови који се решавају у
грађанском поступку
− Надлежност судова у парничном
поступку
− Странке у парничном поступку
− Тужба и поднесци у парничном
поступку
− Главна расправа и записници
− Пресуда и решење у парничном
поступку
14 (8+6)
− схватње значаја грађанског
поступка и самог тока
законитог поступка и
упознавање са писменима који
настају током поступка
ОСНОВИ
ВАНПАРНИЧНОГ
ПОСТУПКА
− Појам и значај ванпарничног
поступка
− Начела ванпарничног поступка
− Органи надлежни за вођење
ванпарничног поступка
− Странке у ванпарн поступку
− Покретање и ток поступка
− Доказивање и доказна средства
− Одлуке у ванпарничном поступку
13 (7+6)
− схватање значаја ванпарничног
поступка и разликовања од
парничног поступка.
−
−
−
−
7 (4+3)
− схватање значаја извршног
поступка као разлике које
постоје између овог и осталих
судских поступака
ОСНОВИ ИЗВРШНОГ
ПОСТУПКА
Појам и значај извршног поступка
Врсте извршење
Органи надлежни за извршење
Поступак по извршењу,
обустављање и одлагање
323
324
Борилачке вештине
Разред: VI / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 32
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
325
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ТЕМА
−
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
ИСХОДИ
−
326
Грађанско васпитање
Разред: VI / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 32
Циљеви предмета:
Из службеног-просветног гласника
Задаци предмета:
Из службеног-просветног гласника
327
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ТЕМА
ПРАВА И СЛОБОДЕ
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Право на слободан приступ
информацијама
− Социјално-економска права
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
2
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
фронтални
групни
индивидуални
рад у паровима
монолошка
дијалошка
комбинована
хеуристички
приступ
радионица
СВЕТ
ИНФОРМАЦИЈА
− Упознавање извора информација –
државни органи као извор
информација
− Јавна информација, приступ
информацијама – основна правила
− ограничења у приступу
информацијама од јавног значаја
− процедура подношења захтева за
приступ информацијама
− заштита права на информисање –
улога повереника
− медији као извор информација –
13
фронтални
групни
индивидуални
рад у паровима
монолошка
дијалошка
комбинована
хеуристички
приступ
радионица
ИСХОДИ
− сагледавање проблематике
људских права на свеобухватан
начин (јачање професионалних
компетенција за живот,
личне одговорности и
критичког односа)
− разумевање могућности које
закон о слободном приступу
информацијама од
− јавног значаја пружа и значаја
активног тражења информација
за одговорно учествовање у
јавном животу и процесу
доношења одлука које се тичу
самих ученика.
− разумевање које се
информације и на који начин
могу тражити према Закону о
приступу информацијама од
јавног значаја
− разумевање ситуација у којима
је нужно ограничити приступ
информацијама
− схватање начина заштите права
на приступ информацијама од
− јавног значаја
− схватање улоге медија у
328
−
−
−
−
−
СВЕТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА И
РАДА
питање веродостојности
разумевање и тумачење медијских
порука
механизми медијске манипулације
утицај тачке гледишта на
објективност информација
селекција информација:
објективност као одговорност
улога медија у савременом друштву
− планирање каријере и улазак у свет
рада
− самопроцена и вештина
представљања личних
карактеристика од значаја за даље
професионално образовање и рад
− разговор са послодавцем
− тражење информација значајних за
професионално образовање и
тражење посла
−
друштву
− разумевање и тумачење слике и
медијских порука
− схватање могућности намерног
искривљавања медијске слике
стварности
− разумевање значаја
одговорности појединаца за
објективно информисање
17
фронтални
групни
индивидуални
рад у паровима
монолошка
дијалошка
комбинована
хеуристички
приступ
радионица
− развијање одговорног односа
према даљем професионалном
образовању,
− усавршавању и тражењу посла.
− упознавање појма каријере и
професије;
− увиђање начина на који се могу
дефинисати сопствени
професионални циљеви;
− увиђање начина на који се
може планирати сопствена
каријера.
− схватање концепта мотивације
и иницијативе за
професионални развој;
− процена сопствене мотивације
− изграђивање позитивног става
према процесу активног
тражења информација
значајних за професионални
развој
− идентификовање сопствених
вештина, способности, особина
329
−
−
−
−
−
−
личности и знања
значајних за даље
професионално образовање и
укључивање у свет рада
упознавање концепта
професионалне биографије и
пријаве за посао
учење вештина превладавања
препрека при запошљавању
упознавање ситуације
интервјуисања за посао
упознавање права и
одговорности код тражења
посла
учење вештине долажења до
информација преко социјалне
мреже
330
Верска настава
Разред: VI / Недељни фонд: 1 / Годишњи фонд: 32
Циљеви предмета:
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружу целовит православни поглед на свет и
живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију
идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији,
при чему се хришћанско виђење живота и постојање света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о
свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и
верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном делатном плану, уз настојање да се доктринарне
поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).
331
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
ТЕМА
УВОД
САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
− Упознавање садржаја и начина рада
БРОЈ
ЧАСОВА И
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
1
МЕТОДЕ И
ОБЛИЦИ
РАДА
МЕТОДЕ
РАДА:
монолошка
дијалошка
рад на тексту
писани радови
демонстрација
Интерактивна
ХРИШЋАНСКО
СХВАТАЊЕ
ИСТОРИЈЕ
( СТАРОЈЕЛИНСКО
И САВРЕМЕНО )
− Хришћанско схватање историје
− Хришћанско схватање историје
− (старојелинско и савремено )
4 (2+2)
ЕСХАТОН КАО
ЦАРСТВО БОЖИЈЕ
− Есхатон – Царство Божије
− Есхатон као узрок постојања Цркве и
историје
3 (1+3)
ОБЛИЦИ
РАДА:
− Есхатон као узрок постојања Цркве и
историје
− Циљ стварања света
4 (2+2)
Фронтални
Рад у пару
Групни
Индивидуални
− Царство Божије као Литургија
2 (1+1)
− Помесна Црква
− Однос помесне и Васељенске Цркве
4 (2+2)
ЦИЉ СТВАРАЊА
СВЕТА
ЦАРСТВО БОЖИЈЕ
КАО ЛИТУРГИЈА
ПОМЕСНА ЦРКВА –
ОДНОС ПОМЕСНЕ И
ВАСЕЉЕНСКЕ
ЦРКВЕ
ИСХОДИ
− Развију способност за
постављање питања о целини и
најдубљем смислу постојања
човека и света, људској
слободи, животу у заједници,
феномену смрти, однос са
природом која нас окружује и
друго, као и одговарање на ова
питања у светлу православне
хришћанске вере и искуства
Цркве
− Уоче да историју ствара човек
као слободно биће са једним
конкретним циљем
− Испитујући историјске догађаје
проникну у њихов крајњи
смисао
− Уоче да се у делима људи
огледа тежња за личним и
бесмртним животом
− Науче да оцењују историјске
догађаје на основу тога колико
они даку правилан одговор на
проблем превазилажења смрти
у природи и слободног
постојања човека као личности
− Упореде Литургију и
литургијски начин постојања
332
ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ У
ЕПИСКОПУ И
ЕВХАРИСТИЈИ
ТЕОЛОГИЈА
ПРАВОСЛАВНЕ
УМЕТНОСТИ
− Јединство Цркве у Епископу и
Евхаристији
− Литургијски контекст Апостолског
прејемства
− Јединство Цркве на Васељенском
нивоу
6 (3+3)
− Теологија православне уметости
− Црква и свет
8 (4+4)
света са истином која
подразумева превазилажење
смрти и постојање човека као
личности, као апсолутног и
непоновљивог бића
− Уоче да православна уметност
приказује свет не онаквим
какав је сада, смртан и
пролазан, већ какав ће бити у
будућем Царству
− Стекну свест о томе да Црква
није од овага света, али да је у
свету и да постоји ради
спасења света
333
334
Тим за школски програм
1. Горан Николић, директор
2. Бојана Павловић, помоћник директора
3. Милошевић Слободан, помоћник директора
4. Марија Станојевић, стручни сарадник
5. Драгана Јевремовић, стручни сарадник
6. Никола Николић, професор
7. Вујић Милош, професор
8. Петровић Владимир, професор
335
336
Техничка обрада
Никола Николић, професор рачунарства и информатике
337
338
Download

Техничар обезбеђења