ТРЕЋ А БЕО ГРАДСКА ГИМН АЗИЈА
Београд, Његошева 15 , Тел:011/3640 942 ; 011/3640 161
ГОДИШЊИ
ПЛАН Р АДА
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
Београд, септембар 2013. године
Садржај
ИЗ ИСТОРИЈАТА ГИМНАЗИЈЕ........................................................................................ 6
УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ ..................................................................................................... 7
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ............................................................................................. 8
КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПО СТРУЧНИМ ВЕЋИМ ............................................................................................. 8
НАСТАВНО ОСОБЉЕ ................................................................................................................................................ 9
СТРУКТУРА ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ .......................................................... 19
Активи , тимови и комисије ..................................................................................................................................................... 20
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЗАДУЖЕЊА У ОКВИРУ ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ .......................... 24
Стручно веће –српски језик и књижевност ............................................................................................................................. 25
Стручно веће –стрaни и класични језици................................................................................................................................. 26
Стручно веће –друштвене науке.............................................................................................................................................. 27
Стручно веће –природне науке................................................................................................................................................. 29
Стручно веће –математика .................................................................................................................................................... 31
Стручно веће –рачунарство и информатика .......................................................................................................................... 32
Стручно веће –уметности ....................................................................................................................................................... 33
Стручно веће –физичко васпитање ......................................................................................................................................... 34
ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ ....................................................................................... 35
АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА ........................................................................................... 35
ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ .......................................................................................................................... 35
ОРГAНИЗAЦИЈA РAДA ШКОЛE .................................................................................... 36
ОДЕЉЕЊСКО СТАРЕШИНСТВО, РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА И УЧИОНИЦАМА ...................... 37
РИТАМ РАДНОГ ДАНА ........................................................................................................................................... 38
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ГИМНАЗИЈУ ............. 39
ПЛАН ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ I РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ ......................................................................... 39
ПЛАН ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ II, III и IV РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ СА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИМ
СМЕРОМ ................................................................................................................................................................... 40
ПЛАН ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ II, III и IV РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ СА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИМ
СМЕРОМ ................................................................................................................................................................... 41
НАСТАВНИ ПЛАН ............................................................................................................. 44
ГИМНАЗИЈА - ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР...................................................................................................................... 44
ГИМНАЗИЈА - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР ............................................................................................................. 46
П Р А В И Л Н И К О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ ................................................................ 49
СПИСАК
У Џ Б Е Н И К А ......................................................................................... 52
I РАЗРЕД ................................................................................................................................................................... 52
ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР............................................................................................................................................ 52
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР.................................................................................................................................... 54
II РАЗРЕД.................................................................................................................................................................. 56
ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР............................................................................................................................................ 56
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР.................................................................................................................................... 58
I I I РАЗРЕД .............................................................................................................................................................. 60
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР .............................................................................................................................................. 60
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР.................................................................................................................................... 62
I V РАЗРЕД ............................................................................................................................................................... 64
ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР ........................................................................................................................................... 64
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР.................................................................................................................................... 66
ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ДВОЈЕЗИЧНИМ ОДЕЉЕЊИМА ЗА
ШКОЛСКУ 2013/2014. ....................................................................................................... 68
Први разред .............................................................................................................................................................................. 68
Други разред ............................................................................................................................................................................. 69
Трећи разред ............................................................................................................................................................................. 70
Четврти разред ....................................................................................................................................................................... 71
ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ.................................................. 72
План рада актива за двојезичну наставу на италијанском језику .......................................................................................... 72
Настава на француском језику ................................................................................................................................................ 73
РЕЗУЛТАТИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ......................................................................... 74
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ЗА ШКОЛСКУ
2013/2014. ГОДИНУ............................................................................................................. 75
ПЛАН РАДА СТРУЧНО-ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА .................................................... 76
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ............................................................................................................................................ 76
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА ................................................................................................................................................ 78
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ......................................................................................................... 80
Први разред .............................................................................................................................................................................. 80
Други разред ............................................................................................................................................................................. 81
Трећи разред ............................................................................................................................................................................. 82
Четврти разред ....................................................................................................................................................................... 83
ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ........................................................................................................ 85
ПЛАН РАДА КООРДИНАТОРА НАСТАВЕ ........................................................................................................... 87
ПЛАНОВИ СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА .......................................... 88
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ........................................................ 89
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА СТРАНИ И КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ ......................................... 92
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈА ................................ 95
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ПРИРОДНИХ НАУКА .............................................................. 98
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ........................................ 100
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКЕ ........................................................................ 103
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА УМЕТНОСТИ ........................................................................... 107
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ...................................................... 111
ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА ПО ПРЕДМЕТИМА .................................................. 114
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ........................................................................................................................ 115
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ................................................................................................................................................... 136
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ............................................................................................................................................... 186
РУСКИ ЈЕЗИК .......................................................................................................................................................... 235
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК .................................................................................................................................................... 261
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК ........................................................................................................................................... 285
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК .................................................................................................................................................. 318
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА .................................................................................................................................330
СОЦИОЛОГИЈА ....................................................................................................................................................... 332
ФИЛОСОФИЈА ........................................................................................................................................................ 338
ЛОГИКА ................................................................................................................................................................... 342
ПСИХОЛОГИЈА ....................................................................................................................................................... 345
ИСТОРИЈА ............................................................................................................................................................... 349
ГЕОГРАФИЈА........................................................................................................................................................... 385
БИОЛОГИЈА ............................................................................................................................................................. 394
МАТЕМАТИКА........................................................................................................................................................ 404
ФИЗИКА ................................................................................................................................................................... 423
ХЕМИЈА ................................................................................................................................................................... 450
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ..................................................................................................................... 481
ЛИКОВНА КУЛТУРА.............................................................................................................................................. 493
МУЗИЧКА КУЛТУРА .............................................................................................................................................. 505
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ........................................................................................................................................ 522
ВЕРСКА НАСТАВА ................................................................................................................................................. 536
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ................................................................................................................................... 544
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ .................................................................. 549
Екскурзије .................................................................................................................................................................550
ПЛАН РАДА КЛУБА ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ .................................................................................. 554
Дебатни клуб .......................................................................................................................................................................... 556
Секција за немачки језик ........................................................................................................................................................ 557
Програмерска секција ............................................................................................................................................................ 558
Спортске секције.................................................................................................................................................................... 559
План рада Клуба за Уједињене нације .................................................................................................................................... 560
Театарска Лабораторија билингвалних одељења ................................................................................................................. 562
ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ............................................................. 565
ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ ......................................................................................................................................... 565
ПЛАН РАДА НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА ................................................................... 569
ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА ЛИЧНОГ И СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА .......................................................... 571
ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ ............................................................................................................................................. 573
ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ .................................................................... 576
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА ..................................................................................................................... 577
ПЛАНОВИ ТИМОВА ....................................................................................................... 617
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА .............................. 617
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ .................................................................................................618
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА ..................................................................................... 620
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ ......................................................................................... 623
ПЛАН РАДА ТИМА НА ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА ................................................................................. 624
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ И ИНОВАЦИЈА У ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОМ РАДУ ............................................................................................................................................... 626
ТИМ ЗА ВОЂЕЊЕ УГЛАДНИХ ЧАСОВА И АКТИВНОСТИ ............................................................................... 627
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СТАТИСТИЧКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА ........................................................................ 628
ПЛАН ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА ................................ 629
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА ....................................................... 630
ПЛАН РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ....................................................................... 632
ПЛАН РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА........................................ 633
ШКОЛСКИ ОДБОР .................................................................................................................................................. 633
ДИРЕКТОР ............................................................................................................................................................... 634
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА ..................................................................................... 638
САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ................... 639
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА ПРЕДВИЂЕНИХ ГОДИШЊИМ
ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ................................................................................................ 640
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПРАТИ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ............... 641
ИЗ ИСТОРИЈАТА ГИМНАЗИЈЕ
Гимнaзијa јe од оснивaњa 1891. годинe, пa свe до 1956. годинe носилa нaзив Трeћa бeогрaдскa гимнaзијa,
a јeдно врeмe измeђу рaтовa Трeћa мушкa рeaлнa гимнaзијa. Познaтa јe у јeдном пeриоду кaо Клaсичнa гимнaзијa, a
од 1963. Осмa бeогрaдскa. Ти нaзиви Трeћa, Клaсичнa, пa Осмa бeогрaдскa, уз онe другe што их јe донeлa јeднa
нeдовољно осмишљeнa рeформa прeд крaј осaмдeсeтих годинa, објeдињујe живописно здaњe у Њeгошeвој 15. Нa
глaвном улaзу Гимнaзијe нaлaзи сe бронзaнa плочa сa угрaвирaним нaтписом:
Згрaдa Трeћe бeогрaдскe гимнaзијe
подигнутa 1906. годинe
aрх. Д. Живaновић и aрх. Д. Ђорђeвић
Због својe aрхитeктонскe и историјскe врeдности проглaшeнa јe спомeником културe 1964. годинe кaо
згрaдa Трeћe бeогрaдскe гимнaзијe. Из обрaзложeњa Рeшeњa дa јe под зaштитом држaвe сe види дa јe школa
сaгрaђeнa у стилу aкaдeмизмa сa јaсно нaглaшeним клaсицистичким eлeмeнтимa у богaтој спољној и унутрaшњој
плaстичној дeкорaцији. Згрaдa прeдстaвљa нaјбољи примeрaк првe нaјмодeрнијe школскe aрхитeктурe сa почeткa
двaдeсeтог вeкa по својим конструктивним, функционaлним и стилским одликaмa.
Историјa гимнaзијe кaо просвeтнe устaновe имa много дубљe корeнe. Почињe од 1859. годинe:
1859. годинe зa врeмe II влaдaвинe кнeзa Милошa оснивa сe нa Тeрaзијaмa полугимнaзијa, популaрно нaзвaнa
Тeрaзијскa полугимнaзијa.
1875. годинe добијa нов нaзив - Бeогрaдскa нижa гимнaзијa.
1891. годинe Укaзом Министaрствa просвeтe и црквeних пословa Крaљeвинe Србијe добијa нaзив Трeћa
бeогрaдскa гимнaзијa.
1906. годинe Трeћa бeогрaдскa гимнaзијa усeљaвa сe у нову, посeбно зa њу зидaну згрaду, живописно здaњe у
Њeгошeвој 15.
1956. годинe Одлуком Сeкрeтaријaтa зa просвeту и културу Нaродног одборa срeзa Бeогрaдa Трeћa бeогрaдскa
гимнaзијa јe укинутa, a у згрaди остaју нижи рaзрeди под нaзивом Основнa школa "Слободaн Принцип Сeљо". Кaснијe сe формирa од одeљeњa IV гимнaзијe новa гимнaзијa у Улици 1. мaјa (сaдa Гeнeрaл
Ждaновa) и онa добијa имe трeћa бeогрaдскa.
1964.
годинe Одлуком Скупштинe општинe Врaчaр исeљaвa сe из згрaдe у Њeгошeвој Основнa школa
"Слободaн Принцип - Сeљо", a у згрaду, којa јe годину дaнa рaнијe проглaшeнa спомeником културe
кaо згрaдa Трeћe бeогрaдскe гимнaзијe, усeљaвa сe новоформирaнa гимнaзијa под нaзивом Осмa
бeогрaдскa.
1980. годинe Зaконом о усмeрeном обрaзовaњу и вaспитaњу нeстaјe рeч гимнaзијa и школa добијa нaзив
Обрaзовно-вaспитнa рaднa оргaнизaцијa прeводилaчкe и природно-тeхничкe струкe, скрaћeно - ОВРО.
1987. годинe Промeном Зaконa о усмeрeном обрaзовaњу врaћa сe укинутa рeч "школa", пa од овe годинe
Гимнaзијa сe зовe Школa културолошко-јeзичкe и природно-мaтeмaтичкe струкe.
1990. годинe нaјновијим Зaконом о срeдњeм обрaзовaњу и вaспитaњу врaћaју сe гимнaзијe и Школa имa опeт
звaничaн нaзив - Осмa бeогрaдскa гимнaзијa.
1991. годинe, годинe обeлeжaвaњa 100 годинa рaдa кaо потпунe гимнaзијe, Одбор зa обeлeжaвaњe
стогодишњицe Гимнaзијe покрeнуо јe иницијaтиву зa врaћaњe изворног имeнa - Трeћa бeогрaдскa
гимнaзијa. Одeљeњe историјских нaукa СAНУ и Скупштинa Грaдa подржaли су ову иницијaтиву
истичући потрeбу дa сe гимнaзији врaти њeно првобитно имe. По зaвршeном поступку у вeзи са
измeнaма и допунaма Стaтутa и добијaњу Рeшeњa о дaвaњу сaглaсности Извршног сaвeтa Скупштинe
Грaдa извршeн јe упис у судски рeгистaр под нaзивом - Трeћa бeогрaдскa гимнaзијa, Њeгошeвa 15.
1999. годинe јe додeљeнa нaгрaдa Школи зa нaјлeпшу фaсaду нa свeтској изложби у Пaризу.
УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Васпитно образовни рад се остварује у две школске зграде: у старој гимназијској згради
у Његошевој 15, где су смештена одељења трећег и четвртог разреда, као и двојезична одељења
свих разреда и два одељења првог разреда ( једно одељење друштвено – језичког смера и једно
одељење природно-математичкиог смера) и у ”малој школи “ у Десанке Максимовић 6, где су
смештена одељења првог и другог разреда. Пошто школа нема фискултурну салу, настава
физичког васпитања се обавља у салама које су у оквиру зграде ООШ Владислав Рибникар и
на нашим спортским теренима..
Гимназија, зграда у Његошевој улици има 14 учионица, укупне површине 573 м 2 , а
зграда у Улици Десанке Максимовић има 8 учионица површине 408м2.
Број ученика у одељењима је већи од норматива простора по ученику који је предвиђен
Нормативом школског простора и опреме (2м2) Сл. гл. бр. 5 од 1990.
Школска зграда је у лошем стању, што се тиче темеља, фасаде и крова, а при том је
споменик културе, па је поново покренута иницијатива од стране директора за реконструкцију
зграде. Тренутно је у процедури израда пројекта постојећег стања, као предуслов за
санацију и ревитализацију зграде.
Школа има кабинет за музичку културу, ликовну културу, два кабинета за стране језике,
два кабинета за информатику у згради у Његошевој 15 и два кабинета за информатику у згради у
Десанке Максимовић 6.
Извршена је комплетна репарација старог намештаја у канцеларијама секретаријата,
рачуноводства, психолога и зборницама. За обе школске зграде 2008. године је купљен нов
школски намештај.
Предвиђеним грађевинским радовима у просторијама мале школе добијен је нови
простор за пријем родитеља, канцеларија координатора наставе, још једна просторија за
зборницу и простор у виду малог хола за боравак ученика.
У школи постоје три интерактивне табле које значајно осавремењују начин рада у оквиру
неких предмета. Табле постоје у свечаној сали, у малој школи и у кабинету за стране језике.У
холу на другом спрату постоје три рачунара са приступом интернету који су искључиво
намењени ученицима.
Поред довољног броја рачунара у кабинетима информатике постоји већи број
рачунара у канцеларијама, зборницама и кабинетима.Такође се користи и 8 пројектора.
Кроз сарадњу са Гете институтом школа је учешћем у Pasch пројекту добила опрему за
сређивање кабинета за немачки језик, који се сада налази у сутеренским просторијама велике
школе и поседује аудио-визуелна средства неопходна за реализацију наставе овог предмета.
Спортски терен у оквиру школског комплекса садржи три игралишт: за мали
фудбал, кошарку и одбојку. На целокупном спортском терену налази се тартан подлога.
Школа има лепу свечану салу у склопу које је и библиотека.
Ове школске године уписано је шест одељења друштвено – језичког смера , од тога два
двојезична одељења и шест одељења природно – математичког смера.
.
7
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Квaлификaционa структурa нaстaвног кaдрa јe тaквa дa сe нaстaвa можe нeсмeтaно и сa успeхом
одвијaти. Сви нaстaвници који изводe нaстaву су стручни зa прeдмeтe којe прeдaју.
КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПО СТРУЧНИМ ВЕЋИМ
ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА
(НАСТАВНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА)
Профeсорa
25
Мaгистaрa
2
МАТЕМАТИКА, ПРИРОДНЕ НАУКЕ И ТЕХНOЛОГИЈА
(НАСТАВНИЦИ БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ,
ИНФОРМАТИКЕ И ГЕОГРАФИЈЕ)
Профeсорa
30
Мaгистaрa
2
Доктор наука
1
ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈА
(НАСТАВНИЦИ ФИЛOЗОФИЈЕ, СОЦИОЛОГИЈЕ, УСТАВА, ПСИХОЛОГИЈЕ,
ИСТОРИЈЕ, ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊЕ И ВЕРОНАУКЕ)
Профeсорa
20
МУЗИЧКА И ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
Профeсорa
5
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Профeсорa
Магистара
3
1
Квалификациона структура запослених
ПРОФИЛ
1
2
3
4
5
Нaстaвно особљe
Дирeктор
Струч. сaрaд. и
библиотeкaр
Aдминистрaтивно
финaнсијско особљe
Домaр, одржaв.
мaшинa, помоћно
тeхничко особљe
УКУПНО
Спeцијaл.
пeдaгошки
сaвeтник
Мaгистaр
доктор
Високa
стручнa
спрeмa
Вишa
стручнa
спрeмa
Срeдњa
стручнa
спрeмa
КВ
Нижa
стручнa
спрeмa
1
-
5
-
83
1
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
12
1
5
89
-
2
1
12
8
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
ПРЕДМЕТ
ОДЕЉЕЊА И НЕДЕЉНИ ФОНД
УКУПАН
ФОНД
1.
Вучковић Нада
Српски језик и
књижевност
I-1, I-3 , I-4i , I-7, I-8
5x4=20
час одељењског старешине I-3
20+1
2.
Гугл Ненад
Српски језик и
књижевност
IV-1 , IV-9 2x5=10; IV-7 , IV-8 2x4=8 ;
час одељењског старешине IV-8
18+1
3.
Живковић Љубиша
Српски језик и
књижевност
II-4i, II-4f
4.
Богојевић Биљана
Српски језик и
књижевност
5.
Марковић Милица
Српски језик и
књижевност
6.
Манчић Љиљана
Српски језик и
књижевност
7.
Кручичанин Јелена
Српски језик и
књижевност
I-2 , I-4f 2x4=8 ; II-2 1x4=4 ;
II-6 , II-8 2x3=6
час одељењског старешине II-6
18+1
8.
Костић Гордана
Српски језик и
књижевност
III-3, III-9 2x5=10 ; IV-5 , IV-6 2x4=8
час одељењског старешине III-9
18+1
II-1, II-9
2x4=8; IV-3, IV-4i 2x5=10
2x4=8 ; IV-2 , IV-4f
2x5=10
I-9 1x4=4 ; III-4f 1x5=5 ;
III-6 , III-7 , III-8 3x3=9
час одељењског старешине I-9
III-1, III-2, III-4i
3x5=15 ; III-5
1x3=3 ;
18
18
18+1
18
9
I-5 , I-6 2x4=8 ; II-3 1x4=4 ;
II-5 , II-7 2x3=6
час одељењског старешине II-3
9.
Јаковљевић Јелена
Српски језик и
књижевност
10.
Кузмановић Марко
Српски језик и
књижевност
11.
Милић Весна
Енглески језик
12.
Стоковић Ивана
Енглески језик
I-1, I-2 , I-5 3x2=6 ;
III-1 , III-2 2x5=10 ; III-5 1x2=2
18
13.
Лазовић Марија
Енглески језик
II-4i,II-4f ,IV-6 ,IV-7
4x2=8 ;
I-4i , I-4f , III-6, III-7 , III-8
5x2=10
час одељењског старешине IV-6
18+1
14.
Tодоровић Светлана
Енглески језик
15.
Чокаш Олга
Енглески језик
16.
Петровић Зуковић Љубица
Енглески језик
17.
Станковић Ђурђа
Енглески језик
18.
Степановић Нада
Француски језик
I-10 , I-11
II-2, II-3
2x4=8
8
2x3=6 ;II-6, II-7,II-8 3x2=6 ; IV-5 ,IV-4i
, IV-8 3x2=6 ;
IV-1 , IV-2
2x4=8 ; III-3 , III-9
2x5=10
II-1 , II-9 2x3=6 ; II-5 1x2=2 ;
IV-4f 1x2=2 ; IV-3 , IV-9 2x4=8
I-3 , I-6 , , I-8 , I-9
I-10, I-11 , I-7 ,III-4i , III-4f
18+1
4x2=8 ;
18
18
18
8
4x2=8 ;
I-7 , I-10 ; II-2 , II-9 ; III-2, III-3 ,III-8 ; IV-2 , IV-6 и
IV-7
9x2=18
час одељењског старешине III-8
10
18+1
10
II-1 , II-7, II-8 3x2=6 ; II-4f 1x3=3 ;
IV-9 3x2=6 ; IV-4f 1x4=4
IV-3,IV-8 ,
19.
Алексић Бојана
Француски језик
20.
Бурави-Ристић Лора
Француски језик
21.
JUIN Elisabeth
Француски језик-лектор
22.
Николовски Весна
Немачки језик
I-2 ; III-2 , III-3, III-5 , III-6 ;
IV-1 , IV-3 и IV-6 , IV-5 , IV-9
9x2=18
час одељењског старешине III-5
23.
Биорац Тијана
Немачки језик
I-1 и I-9 , I-6, I-8 , I-11 ; III-9
II-1 , II-3 , II-5 , II-6 , II-9
24.
Тодић Ана
Руски језик
25.
Гавровић Јелена
Италијански језик
26.
Secomandi Ancia
Италијански језик-лектор
27.
Милинковић Наталија
Латински језик
28.
Јевтић Бојана
Латински језик
I-1 и I-9 , I-3 , I-4f , I-11 4x2=8 ;
III-1 , III-7 ,III-9
3x2=6 ; III-4f 1x5=5
час одељењског старешине I-4f
I-4f,II-4f,III-4f,IV-4f
4x1=4
1x2=2 ;
9x2=18
I-3 и I-2 , I-5 ; II-2 и II-7; III-1 , III-7 , IV-2 , IV-7
7x2=14
час одељењског старешине I-5
I-4i 1x1=1; II-4i 1x2=2; III-4i 1x2=2 ;
IVi-4 1x2=2
час одељењског старешине I-4i
I-4i 1x2=2 ; II-4i 1x2=2 ; III-4i 1x4=4 ; IV-4i
1x3=3 ; историја III-4i , IV-4i 2x1=2
II-4i, II-4f, II-9 3x2=6
I-1, I-2 , I-4i , I-5, I-6, I-7
6x2=12
час одељењског старешине IV-4i
I-3,I-4f , I-8, I-9 , I-10 ,I-11
6x2=12 ;
II-1 , II-2, II-3 3x2=6
час одељењског старешине I-11
19
19+1
4
18+1
20
14+1
7+1
11+2
18+1
18+1
11
29.
Мијатовић Радослав
Веронаука
30.
Ћирић Јована
Грађанско васпитање ,
Философија
31.
Антић Невена
Грађанско васпитање
32.
Вукша Тамара
Грађанско васпитање
33.
Лазовић Весна
Психологија
34.
Деспотивић Милена
35.
I-1и I-2 , I-3 и I-6 ,I-4f и I-9 ,I-5 и I-8, I-7 и I-10, I-4i и I11 ; II-1 и II-3 ,II-2 и II-4i,II-5 и II-4f, II-6 и II-7,II-9 и
II-8 ; III-1 и III-2,III-6 и III-8 ,
III-4i и III-4f , III-7 и III-5 ,III-9 и III-3 ;
IV-1 и IV-4i , IV-4f и IV-7 , IV-2 и IV-9,
IV-8 и IV3 , IV-5 и IV-6
21x1=21
Грађанско: I-1, I-3, I-4f , I-11 , I-10, II-1 , II-4i и II-2,
II-4f , II-6 , II-8 ,III-1, III-3 ,III-4i и III-4f ,III-6 , III-7,
IV-7 и IV-4f, IV-5
15x1=15
Философија:
III-4f 1x2=2 ; IV-4f 1x3=3
I-2 , I-7 , I-4i, I-6, I-5 и I-8, I-9 , III-2, III-5, III-8, III-9,
IV-4i , IV-8 ,
1x12=12
II-3 ,II-5, II-7, II-9, IV-9
5x1=5
22
22
12
5
II-1, II-2, II-3, II-4i ,II-4f ,II-5,II-6,II-7, II-8, II-9 10x2=
20
20
Устав и права грађана
IV-1, IV-2, IV-3, IV-4i, IV-4f, IV-5, IV-6,
IV-9
10x1=10 ;
10
Тадић Славко
Социологија
IV-1,IV-2,IV-3,IV-4f ,IV-9
36.
Марковић-Барби Наташа
Социологија на
италијанском језику
IV-4i
37.
Матићевић Зорана
Социологија
IV-5,IV-6,IV-7,IV-8
IV-7, IV-8,
5x3=15
1x3=3
15
3
4x2=8
8
12
38.
Поповић Марија
Философија, Грађанско
васпитање
39.
Којић Андријана
Философија на
италијанском језику
40.
Минић Владимир
Философија
41.
Мијајловић Биљана
Историја
42.
Пешић Ивана
Историја
43.
Тубић Биљана
Историја
I-7 ; II-5 ,II-6 , II-7,II-8 , II-9 ; III-5 ,III-6 ,III-7,
III-8
10x2=20
час одељењског старешине III-6
44.
Милиновић Мања
Историја
II-1 ,II-2 , II-3
45.
Бајловски Милош
Историја
I-3, I-4f , I-5, I-6, I-8 , I-9, I-10 , I-11
46.
Раковић Сњежана
Географија
47.
Стојадиновић Љиљана
Географија
IV-1,IV-2,IV-3,IV-9
4x3=12 ; IV-6, IV-8 2x2=4 ;
грађ. васп. IV-1 , IV-2, IV-3 , IV-6
4x1=4;
III-4i 1x2=2 ; IV-4i
1x3=3
III-1,III-2,III-3 ,III-5, III-6, III-7, III-8, III-9
IV-5 , IV-7
2x2=4 ;
5
8x2=16 ;
I-1, I-2, I-4i 3x2=6 ;II-4i 1x2=2
III-1, III-4i, III-9 3x3=9 ; IV-4i 1x3=3
час одељењског старешине I-2
II-4f
1x2=2 ; III-2, III-3, III-4f 3x3=9 ;
IV-2 , IV-3, IV-4f 3x3=9
3x2=6 ;
IV-1 ,IV-9
20
20
20+1
20
20+1
2x3=6
12
8x2=16
16
I-5 ,I-6, I-7,I-8 ; II-1, II-2, II-3, II-5
8x2=16
час одељењског старешине IV-3
I-3, I-4i, II-4i ,II-8 ,II-9, III-4i , III-6, III-7, III-8 III-9
10x2=20
час одељењског старешине IV-9
16+1
20+1
13
48.
Радивојевић Славица
Географија
49.
Ерор Александар
Географија
50.
Симовић Љиљана
Биологија
51.
Радојчић Анкица
Биологија
52.
Аврамов Радица
Биологија
53.
Петровић Љиљана
Биологија
54.
Кривокапић Сања
Биологија на француском
језику
55.
Дамјановић Љиљана
Физика
56.
Бабић Светлана
Физика
57.
Ђикановић Бранка
Физика
I-1, I-2, I-4f , II-4f, II-6, II-7 , III-1, III-2,III-3 , III-4f ,III5 11x2=22 ;
час одељењског старешине III-1
I-9, I-10, I-11
3x2=6
6
I-4f
1x2=2; II-4i ,II-5 , II-6 3x2=6 ;
III-5, III-6,
III-7 , III-8
4x3=12 ;
час одељењског
старешине III-7
I-10, I-11, II-1, II-7, II-9 5x2=10 ;
IV-7 ,IV-8 2x3=6;
час одељењског старешине IV-7
I-4i, I-5, I-7, I-8, I-9, II-2, II-3, II-8 , III-4i , III-9
10x2=20
час одељењског старешине III-4i
I-1, I-2, I-3 ,I-6, III-1, III-2, III-3
2x3=6 ;
7x2=14 ; IV-5, IV-6
II-4f , III-4f
2x2=4
час одељењског старешине IV-4f
II-7, II-8, III-7, III-8
4x3=12 ;
2x5=10 ;
20+1
16+1
20+1
20
4+1
IV-5 ,IV-6
II-1 , II-2 , II-3 ; III-1,III-2 ,III-3 6x2=12 ;
IV-1,IV-2,IV-3 , IV-9 4x2=8
час одељењског старешине IV-1
I-5
22+1
1x2=2 ; II-6 1x3=3 ; III-5 , III-6 2x3=6 ;
IV-7,IV-8
2x5=10 ;
22
20+1
21
14
58.
Радишић Тања
Физика на италијанском
језику
59.
Павловић Драгана
Физика
I-4f , II-4f ,III-4f, IV-4f
4x2=8;
II-5 1x3=3 ; II-9 1x2=2
час одељењског старешине III-4f
13+1
60.
Гордић Милан
Физика
I-1, I-2, I-3 ,I-6, I-7, I-8, I-9 , I-10 , I-11; III-9
10x2=20 ;
20
61.
Мишановић Ранка
Хемија
62.
Ђурић Татјана
Хемија
63.
Ристић Здравковић Јелена
Хемија
64.
Златковић Љиљана
Хемија
II-5 1x4=4 ; II-9 1x2=2
6
65.
Ристић Љиљана
Хемија
I-5, I-8, I-9, I-10, I-11 5x2=10
10
66.
Вучић Миле
Математика
III-2, III-3, III-4i, III-9
4x2=8 ;
III-5, III-6 2x5=10 ;
18
67.
Девић Слободанка
Математика
I-4i , II-4i ,III-4i, IV-4i
I-6 , I-7
4x2=8
2x2=4 ; III-5 ,III-6, III-7, III-8 4x4=16 ;
час одељењског старешине I-7
3x4=12 ; IV-5, IV-6, IV-7, IV-8
4x2=8
час одељењског старешине II-8
I-1, I-2, I-3, I-4f , I-4i ; II-1 , II-2 , II-3, II-4f , II-4i
10x2=20
час одељењског старешине II-4f
8
20+1
II-6, II-7 ,II-8
II-7, II-8
2x5=10 ; IV-7 , IV-8 2x4=8 ;
час одељењског старешине II-7
20+1
20+1
18+1
15
68.
Мартиновић Биљана
Математика
69.
Ђуришић Марина
Математика
70.
Милосављевић Анђелка
Математика
71.
Динчић Радуловић Ана
Математика
72.
Зечевић Василија
Математика
73.
Кнежевић Матeја
Математика на француском
језику
74.
Нешовић Марина
Математика , Рачунарство
и информатика
Математика : I-2, I-3,I-4f , I-9 4x4=16 ;
Информатика: IV-5 , IV-6
час
одељењског старешине IV-5
21+1
75.
Мацура Миленко
Рачунарство и
информатика
I-10, II-1 , II-2, III-1,III-2, III-7 , III-8 ,IV-1,IV-2
21
76.
Вешић Саша
Рачунарство и
информатика
77.
Богдановић Горан
Рачунарство и
информатика
I-4i, I-7
2x4=8 ; III-7 , III-8 2x5=10
I-5, I-6, I-10, I-11 4x4=16 ; III-1
1x2=2 ; час
одељењског старешине I-6
II-1 , II-9
2x3=6 ; II-6 1x5= 5;
IV-2, IV-3
2x2=4 ;
IV-6 1x4=4 ;
час одељењског старешине IV-2
II-2 , II-3, II-4i, II-4f
4x3=12 ;
IV-1, IV-4i , IV-9
3x2=6
час одељењског старешине II-2
I-1 , I-8 2x4=8 ; II-5 1x5=5 ; IV-5 1x4=4 ;
час одељењског старешине II-5
III-4f , IV-4f
2x2=4
I-1, I-2, I-3 ,I-5 , I-11, II-3, II-4f, II-4i , II-9,
3
18+1
18+1
19+1
18+1
17+1
4
IV-4f , IV-
I-1, I-2, I-3, II-6 , II-7 , III-3 , III-5 , III-6
час одељењског старешине III-3
21
20+1
16
78.
Митић Јокић Јелица
Рачунарство и
информатика
I-4f , I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, II-3 , II-9 ,III-9, IV-9 час
одељењског старешине I-8
20+1
79.
Тасић Александар
Рачунарство и
информатика
II-1, II-2, II-4f, II-5, II-8 , III-4i , III-4f, IV-4i , IV-7, IV-8
20
80.
Лазовић Виолета
Рачунарство и
информатика
I-6, I-7, I-8 , I-9
8
81.
НОВИ ПРОФЕСОР - информ.
Рачунарство и
информатика
I-4f, I-4i, I-10, I-11
8
20+1
11
82.
Перица Сенка
Музичка култура
I-1, I-2, I-3, I-4i, I-5,I-6,I-7,I-8, I-9, I-10, I-11; III-1, III-2,
III-3, III-4i, IV-1,IV-2,IV-3,IV-4i, IV-9
20x1=20
час одељењског старешине III-2
83.
Пантић Анета
Музичка култура
I-4f, II-4i ,II-4f ,II-5,II-6 , II-7,II-8,II-9, III-4f, III-9, IV-4f
11x1=11
84.
Милијић Игор
Музичка култура
85.
Тодорков Бранислав
Ликовна култура
86.
Петровић Јасна
Ликовна култура
87.
Мунишић Мирјана
Ликовна култура
II-1, II-2, II-3
3x1=3
I-5,I-6,I-7,I-8,I-9 , I-10, I-11 ; II-3 , II-5,II-6, II-7, II-8,
II-9;III-1,III-2, III-3, III-9 ; IV-1, IV-2, IV-9
20x1=20
I-1, I-2 , I-3,I-4i ; II-1, II-2, II-4i ; III-4i, IV-3, IV-4i
10x1=10
час одељењског старешине II-4i
I-4f,II-4f,III-4f,IV-4f
4x1=4
3
20
10+1
4
17
88.
Милосављевић Војкан
Физичко васпитање
89.
Алексић Сања
Физичко васпитање
90.
Марцојевић Милорад
Физичко васпитање
91.
Брезић Горан
Физичко васпитање
I-1, III-1, III-2, III-3, III-4i, III-4f, III-5, III-6, III-7, III8, III-9
11x2=22
час одељењског старешине I-1
II-1, II-5, II-6, II-7, II-8; IV-4i, IV-5, IV-6, IV-7, IV-8
10x2=20
час одељењског старешине II-1
I-2, I-3, I-4i, I-4f, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10, I-11
11x2=22
час одељењског старешине I-10
II-2, II-3, II-4f , II-4i , II-9 , IV-1, IV-2 , IV-3, IV-4f , IV9
10x2=20
час одељењског старешине II-9
22+1
20+1
22+1
20+1
18
СТРУКТУРА ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
Рaдно врeмe нaстaвникa износи:
o у нeпосрeдном обрaзовно-вaспитном рaду сa учeницимa - 24 чaсa
o у рeдовној нaстaви - 20 чaсовa, у прeдмeтимa сa обaвeзним писмeним зaдaцимa - 18
чaсовa
o у фaкултaтивним нaстaвним aктивностимa, фaкултaтивним вaннaстaвним aктивностимa,
обaвeзним вaннaстaвним aктивностимa, учeничкој зaјeдници и рaду одељенскогог
стaрeшинe - до 6 чaсовa, што укупно чини 24 чaсa нeпосрeдног рaдa сa учeницимa.
Зa унaпрeђeњe обрaзовно-вaспитног рaдa и припрeмe зa оствaривaњe нeпосрeдног рaдa сa
учeницимa - до 10 чaсовa
Зa оствaривaњe остaлих пословa (припрeмнa нaстaвa зa упис нa фaкултeт, оргaнизaцијa и
обaвљaњe зaвршног испитa, учeшћe у рaду стручних оргaнa, вођeњe пeдaгошкe докумeнтaцијe,
стручно усaвршaвaњe, руковођeњe стручним aктивом, дeжурство и друго, користи сe прeостaло
врeмe до 40-очaсовнe рaднe сeдмицe.
Нaстaвничко вeћe нa прeдлог стручних aктивa и Пeдaгошког вeћa утврђујe свaком нaстaвнику
пословe у оквиру 40-очaсовнe рaднe сeдмицe.
Контролу и увид у извршeњe ових пословa обaвљa дирeктор школe, зaјeдно сa сaрaдницимa,
руководиоцимa aктивa и одeљeнских вeћa.
Оствaривaњe нeких пословa унeтих зa свaког зaпослeног плaнирa сe током читaвe школскe
годинe, тe сe нa крaју одрeђeног врeмeнског пeриодa подноси извeштaј о рeaлизaцији зaдaтaкa и
обaвeзa утврђeних 40-очaсовном сeдмицом. Овaј извeштaј сe морa поднeти нaјмaњe двa путa
годишњe, нa крaју I и II полугодиштa. 40-очaсовнa рaднa сeдмицa јe сaстaвни дeо Прогрaмa рaдa
школe.
Зaдужeњa у оквиру 40-очaсовнe рaднe сeдмицe
СEКЦИЈE:
РУКОВОДИОЦИ СEКЦИЈA:
МУЗИЧКИ КЛУБ И ХОР
КЛУБ УЈEДИЊEНИХ НAЦИЈA
ДЕБАТНИ КЛУБ
ПЕРИЦА СЕНКА, ИГОР МИЛИЈИЋ
ТУБИЋ БИЉАНА
КОСТИЋ ГОРДАНА
ТАДИЋ СЛАВКО
НЕНАД ГУГЛ
ГОРАН БОГДАНОВИЋ
МАРИНА НЕШОВИЋ
ВЕСНА НИКОЛОВСКИ
ДРАМСКА СЕКЦИЈА
ПРОГРАМЕРСКА СЕКЦИЈА
СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
СПОРТСКE СEКЦИЈE:
- кошaркa, одбојкa
- рукомет и aтлeтикa
- пливaњe
- фудбaл
AЛEКСИЋ СAЊA
МAРЦОЈEВИЋ МИЛОРAД
МИЛОСAВЉEВИЋ ВОЈКAН
БРЕЗИЋ ГОРАН
19
РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА:
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА:
1. ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА
2. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
2. ПРИРОДНЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈА
3. МАТЕМАТИКА
4. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
5. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈА
6. ЛИКОВНА И МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
7. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
РУКОВОДИЛАЦ
ЈЕЛЕНА ЈАКОВЉЕВИЋ
НАТАЛИЈА МИЛИНКОВИЋ
АНКИЦА РАДОЈЧИЋ
МАРИНА ЂУРИШИЋ
ЈЕЛИЦА МИТИЋ ЈОКИЋ
БИЉАНА ТУБИЋ
СЕНКА ПЕРИЦА
ВОЈКАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
КООРДИНАТОР РАДА РУКОВОДИОЦА СТРУЧНИХ ВЕЋА : МИЛОРАД МАРЦОЈЕВИЋ
НАПОМЕНА: стручна већа језик, књижевност и комуникација и природне науке и технологија
су због великог броја чланова подељена на две, односно три мање групе које имају своје
руководиоце.
Активи , тимови и комисије
АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ







ДРАГАНА ВАСИЋ -директор
ВАСИЛИЈА ЗЕЧЕВИЋ -професор
ЉИЉАНА МАНЧИЋ -професор
САЊА ОБРЕНОВИЋ -педагог
ВАНКА ДУБОВАЦ ПАВЛОВИЋ – помоћник локалне заједнице
СНЕЖАНА СТЕФАНОВИЋ – представник родитеља
НИКОЛА ПЕТРОВИЋ – представник ученика
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА





МАРИЈА ПОПОВИЋ – руководилац тима
ДРАГАНА ВАСИЋ
СЛАВКО ТАДИЋ
НАТАЛИЈА МИЛИНКОВИЋ
ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ





ДРАГАНА ВАСИЋ -директор
САЊА ОБРЕНОВИЋ – педагог
МАРИНА НЕШОВИЋ - професор
ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ - професор
ЕРИЋ НЕВЕНКА – члан Савета родитеља
20
ТИМ ЗА ВОЂЕЊЕ УГЛАДНИХ ЧАСОВА И АКТИВНОСТИ





РАДОСЛАВ МИЈАТОВИЋ – руководилац тима
ЈЕЛЕНА РИСТИЋ ЗДРАВКОВИЋ
ВЛАДИМИР МИНИЋ
ЈЕЛЕНА ГАВРОВИЋ
МАРИНА ЂУРИШИЋ
ТИМ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ И ИНОВАЦИЈА У ОБРАЗОВНОВАСТИТНОМ РАДУ








БИЉАНА МИЈАЈЛОВИЋ – руководилац тима
БРАНИСЛАВ ТОДОРКОВ
ЂУРЂА СТАНКОВИЋ
ВЕСНА НИКОЛОВСКИ
ТАТЈАНА ЂУРИЋ
СВЕТЛАНА БАБИЋ
ЈОВАНА ЋИРИЋ
САЊА КРИВОКАПИЋ
TИМ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ





МАРИЈА ЛАЗОВИЋ - руководилац тима
ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ
ЈАСНА ПЕТРОВИЋ
ЛОРА БОУРАВИ РИСТИЋ
ДРАГАНА ВАСИЋ
ТИМ ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ
СПОСОБНОСТИМА







САЛВИЦА РАДИВОЈЕВИЋ – руководилац тима
ОЛГА ЧОКАШ
МИЛЕ ВУЧИЋ
СВЕТЛАНА БАБИЋ
АНА ТОДИЋ
РАДИЦА АВРАМОВ
ВЕСНА ЛАЗОВИЋ
ТИМ ЗА СТАТИСТИЧКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА





ИВАНА СТОКОВИЋ – руководилац тима
ЉИЉАНА МИЛИШИЋ
САША ВЕШИЋ
ГОРАН БОГДАНОВИЋ
ЈЕЛИЦА МИТИЋ ЈОКИЋ
21
ТИМ ЗА ИЗРАДУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНИЦИЈАЛНОГ И ЗАВРШНОГ ТЕСТА
ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ:
 НАДА ВУЧКОВИЋ
 ГОРДАНА КОСТИЋ
 ЈЕЛЕНА ЈАКОВЉЕВИЋ
ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ:
 МИЛЕ ВУЧИЋ
 МАРИНА ЂУРИШИЋ
 СЛОБОДАНКА ДЕВИЋ
ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ:
 СВЕТЛАНА БАБИЋ
 АНКИЦА РАДОЈЧИЋ
 ЈЕЛЕНА РИСТИЋ ЗДРАВКОВИЋ
 СЊЕЖАНА РАКОВИЋ
 БИЉАНА МИЈАЈЛОВИЋ
 СЕНКА ПЕРИЦА
 ЈАСНА ПЕТРОВИЋ
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА





САЊА ОБРЕНОВИЋ – руководилац тима
ЈЕЛЕНА ЈАКОВЉЕВИЋ
АНЂЕЛКА МИЛОСАВЉЕВИЋ
МИЛЕНА ДЕСПОТОВИЋ
АНКИЦА РАДОЈЧИЋ
ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА













ДРАГАНА ВАСИЋ
САЊА ОБРЕНОВИЋ
ДРАГАНА ИВАНЧЕВИЋ БУМБИЋ
ЈЕЛЕНА ЈАКОВЉЕВИЋ
НАТАЛИЈА МИЛИНКОВИЋ
БИЉАНА ТУБИЋ
АНКИЦА РАДОЈЧИЋ
ЈЕЛИЦА МИТИЋ ЈОКИЋ
АНА ДИНЧИЋ РАДУЛОВИЋ
МАРИНА ЂУРИШИЋ
СЕНКА ПЕРИЦА
МИЛОРАД МАРЦОЈЕВИЋ
ЈАСНА ПЕТРОВИЋ
22
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА











НЕНАД ГУГЛ –српски језик и књижевност, координатор тима
ВЕСНА МИЛИЋ – страни језици
ТАЊА РАДИШИЋ – физика, географија
ГОРАН БОГДАНОВИЋ – рачунарство и информатика
БИЉАНА ТУБИЋ – историја, филозофија
РАНКА МИШАНОВИЋ- хемија, биологија
ЈЕСНА ПЕТРОВИЋ – ликовна култура, музичка култура
ЗОРАНА МАТИЋЕВИЋ - социологија, психологија, устав, грађанско васпитање
МИЛОРАД МАРЦОЈЕВИЋ – физичко васпитање и техничка подршка
СЛОБОДАНКА ДЕВИЋ - математика
САЊА ОБРЕНОВИЋ – координатор тима и техничка подршка
ЧЛАНОВИ АКТИВА ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ












ПЕТРОВИЋ ЈАСНА – руководилац италијанске двојезичне секције
ПАВЛОВИЋ ДРАГАНА – руководилац француске двојезичне секције
РАДИВОЈЕВИЋ СЛАВИЦА
ПАНТИЋ АНЕТА
МИЈАЈЛОВИЋ БИЉАНА
РАДИШИЋ ТАЊА
МИЛИНКОВИЋ НАТАЛИЈА
ЗДРАВКОВИЋ РИСТИЋ ЈЕЛЕНА
КРИВОКАПИЋ САЊА
ЋИРИЋ ЈОВАНА
КОЈИЋ АНДРИЈАНА
КНЕЖЕВИЋ МАТЕЈА
ТИМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКОГ САЈТА





МАРИНА НЕШОВИЋ – руководилац тима
НЕНАД ГУГЛ
ГОРДАНА КОСТИЋ
ЈАСНА ПЕТРОВИЋ
МИЛИЦА МАРКОВИЋ
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ
 ЈАСНА ПЕТРОВИЋ
 НАДА ВУЧКОВИЋ
 ГОРДАНА КОСТИЋ
23
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЗАДУЖЕЊА У ОКВИРУ ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
За 2013/2014 школску годину
24
ВУЧКОВИЋ НАДА
13
18
2
ГУГЛ НЕНАД
48
18
2
18
2
18
2
18
2
18
2
2
2
26
18
2
1
1
39
18
2
1
23
18
2
1
8
1
ЈАКОВЉЕВИЋ
ЈЕЛЕНА
КУЗМАНОВИЋ
МАРКО
19
2
Припремни рад ( матура ,
поправни, разредни испити)
1
1
1
1
1
1
2
1
руководилац стручног
већа/тима
10
1
1
1
1
1
1
2
24
10
1
1
1
1
24
10
0.5
1
0.5
24
10
0.5
1
24
10
1
24
10
2
24
2
2
16
40
2
1
16
40
3
1
16
40
1
2
1.5
16
40
1
0.5
2
1.5
16
40
1
1
0.5
1
1.5
16
40
10
0.5
1
1
2
1.5
16
40
24
10
1
1
1
1
2
16
40
24
10
1
1
1
1
1
16
40
9
4.5
0.5
0.5
0.5
1
1
8
17
1
1
1
послови по налогу директора
Преконормни рад
менторски рад
24
УКУПНО ЧАСОВА
дежурство
2
сума посредног рада
сарадња са родитељима и рад
на педагошкој документацији
1
стручно усавршавање
1
рад у стручним органима и
тимовима
2
припреме за час
1
СУМА НЕПОСРЕДНОГ
РАДА
1
одељењско старешинство
1
Секције, хор , оркестар
културне /спортске активности
додатна настава
допунска настава
писмени задатак
КОСТИЋ ГОРДАНА
редовна настава
ЖИВКОВИЋ
ЉУБИША
МАРКОВИЋ
МИЛИЦА
БОГОЈЕВИЋ
БИЉАНА
МАНЧИЋ
ЉИЉАНА
КРУЧИЧАНИН
ЈЕЛЕНА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Одељењски старешина
Стручно веће –српски језик и књижевност
25
ТОДИЋ АНА
ГАВРОВИЋ ЈЕЛЕНА
МИЛИНКОВИЋ
НАТАЛИЈА
ЈЕВТИЋ БОЈАНА
2
111
18
2
1
2
10
4.5
0.5
0.5
0.5
11
24
24
24
24
24
19
9
5.5
10
10
10
10
10
8
4
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
1
2
2
2
2
2
1
2
24
10
1
1
1
0.5
2
24
10
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1.5
1
1
1.5
1
16
16
16
16
16
40
40
40
40
40
1
7
17
1
1.5
1
1
1
1
1
0.5
9
16
16
16
16
16
13
7
20
40
40
40
40
40
32
16
1
16
40
1
16
40
Преконормни рад
18
БИОРАЦ ТИЈАНА
0.5
0.5
1
0.5
0.5
УКУПНО ЧАСОВА
НИКОЛОВСКИ ВЕСНА
1 4f
35
1
1
1
1
1
сума посредног рада
БУРАВИ РИСТИЋ ЛОРА
1
2
1
0.5
1
1
0.5
Послови по налогу директора
4 4i
АЛЕКСИЋ БОЈАНА
1
1
1
1
10
10
10
10
10
руководилац стручног
већа/тима
1
2
2
2
2
2
2
1
2
24
24
24
24
24
1
менторски рад
15
1 4i
10
18
18
18
18
18
14
7
38
дежурство
СТЕПАНОВИЋ НАДА
сарадња са родитељима и рад
на педагошкој документацији
1
стручно усавршавање
1
рад у стручним органима и
тимовима
8
ЧОКАШ ОЛГА
ПЕТРОВИЋ ЗУКОВИЋ
ЉУБИЦА
СТАНКОВИЋ ЂУРЂА
припреме за час
1
2
ЛАЗОВИЋ ТАЊА
СУМА НЕПОСРЕДНОГ
РАДА
ЛАЗОВИЋ МАРИЈА
одељењско старешинство
додатна настава
1
2
СТОКОВИЋ ИВАНА
секције, хор, оркестар
допунска настава
1
2
спортске /културне активности
писмени задатак
2
2
2
2
2
2
2
46
18
18
18
18
18
МИЛИЋ ВЕСНА
Припремни рад ( матура ,
поправни, разредни испити)
редовна настава
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Одељењски старешина
Стручно веће –стрaни и класични језици
1
1
2
26
2
10
5
24
4
2.5
10
0.5
0.5
0.5
0,5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
12
5
1
1
1
19
24
7.5
10
1
1
1
1
0.5
0.5
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
10
4
0.5
0.5
0.5
0.5
1
24
5
24
10
2.5
10
1
0.5
1
1
0.5
1
0.5
0.5
0.5
1.5
1
2
3.25
1.5
0.5
0.5
0.25
2
24
10
1
1
1
1
2
24
24
10
10
1
1
1
1
0.5
1
2.5
1
14
6
0.5
0.5
0.5
1.5
2
1
3
1
1
0.25
12
20
1
1
2
1
1
36
20
20
12
1
1
1
1
1
1
16
40
2
0,5
1
1
6
5
16
16
10
40
4
8
20
11
16
30
40
6
16
16
5
16
40
10
40
2.75
6
16
40
1
1
16
16
40
40
1
10
24
3
1
1
Преконормни рад
0.5
менторски рад
одељењско старешинство
1
УКУПНО ЧАСОВА
2
0.5
сума посредног рада
20
5
20
10
Послови по налогу
директора
8
24
руководилац стручног
већа/тима
1
1
дежурство
2
сарадња са родитељима и
рад на педагошкој
документацији
1
1
стручно усавршавање
1
секције, хор, оркестар
Припремни рад ( матура,
поправни, разредни
испити)
спортске / културне
активности
додатна настава
допунска настава
писмени задатак
1
15
20
КОЈИЋ АНДРИЈАНА
ТУБИЋ БИЉАНА
МИЛИНОВИЋ
МАЊА
8
5
20
10
МИНИЋ ВЛАДИМИР
МАТИЋЕВИЋ
ЗОРАНА
ПОПОВИЋ МАРИЈА
ЋИРИЋ ЈОВАНА
МАРКОВИЋ БАРБИ
НАТАША
МИЈАЈЛОВИЋ
БИЉАНА
ПЕШИЋ ИВАНА
2
рад у стручним органима
и тимовима
ЛАЗОВИЋ ВЕСНА
ДЕСПОТОВИЋ
МИЛЕНА
ТАДИЋ СЛАВКО
1
припреме за час
ВУКША ТАМАРА
20
СУМА НЕПОСРЕДНОГ
РАДА
МИЈАТОВИЋ
РАДОСЛАВ
АНТИЋ НЕВЕНА
редовна настава
Одељењски старешина
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Стручно веће –друштвене науке
1.5
1
1
1.5
1
1
1
2
27
БАЈЛОВСКИ
МИЛОШ
1
1
рад у стручним органима
и тимовима
стручно усавршавање
сарадња са родитељима и
рад на педагошкој
документацији
дежурство
20
8
0.5
0.5
0.5
1.5
сума посредног рада
УКУПНО ЧАСОВА
1
12
24
Преконормни рад
Послови по налогу
директора
руководилац стручног
већа/тима
менторски рад
припреме за час
одељењско старешинство
СУМА НЕПОСРЕДНОГ
РАДА
2
секције, хор, оркестар
Припремни рад ( матура,
поправни, разредни
испити)
спортске / културне
активности
додатна настава
писмени задатак
редовна настава
Одељењски старешина
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
допунска настава
16
28
ЕРОР АЛЕКСАНДАР
СИМОВИЋ
ЉИЉАНА
37
20
РАДОЈЧИЋ АНКИЦА
47
16
АВРАМОВ РАДИЦА
34i
20
1
1
20
2
1
ПЕТРОВИЋ
ЉИЉАНА
КРИВОКАПИЋ
САЊА
БАБИЋ СВЕТЛАНА
43
16
49
20
1
31
20
1
6
1
44f
ГОРДИЋ МИЛАН
41
20
1
20
1
2
1
1
4
2
1
1
2
19
8
1
1
0.5
2
24
11
1
1
1
2
24
11
1
1
1
8
3
0.5
0.5
0.5
2
24
10
1
1
1
2
19
8
1
1
1
2
24
10
1
1
1
24
10
0.5
1
0.5
6
2
0.5
0.25
0.25
24
10
1
1
0.5
2
24
10
1
1
1
2
сума посредног рада
УКУПНО ЧАСОВА
1
13
32
1
1
16
40
16
40
4.5
12.5
1
16
40
1
13
32
2
1
16
40
3
1
16
40
3
9
1.5
16
40
1
16
40
1
1
2
1
Преконормни рад
руководилац стручног
већа/тима
менторски рад
Послови по налогу
директора
2
дежурство
сарадња са родитељима и
рад на педагошкој
документацији
1
стручно усавршавање
1
рад у стручним органима и
тимовима
1
припреме за час
1
СУМА НЕПОСРЕДНОГ
РАДА
1
одељењско старешинство
1
секције, хор,оркестар
Припремни рад ( матура ,
поправни, разредни
испити)
спортске /културне
активности
додатна настава
допунска настава
писмени задатак
редовна настава
РАКОВИЋ
СЊЕЖАНА
МИЛИШИЋ
ЉИЉАНА
РАДИВОЈЕВИЋ
СЛАВИЦА
Одељењски старешина
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Стручно веће –природне науке
2
29
додатна настава
20
2
2
РАДИШИЋ ТАЊА
8
1
ПАВЛОВИЋ
ДРАГАНА
ЂИКАНОВИЋ
БРАНКА
ЗЛАТКОВИЋ
ЉИЉАНА
34f
РИСТИЋ ЉИЉАНА
13
1
20
2
6
1
10
1
МИШАНОВИЋ
РАНКА
17
20
1
ЂУРИЋ ТАТЈАНА
28
20
1
РИСТИЋ
ЗДРАВКОВКОВИЋ
ЈЕЛЕНА
24f
20
1
1
1
1
1
24
10
1
1
0.5
2.5
10
4
0.5
0.5
0.5
17
6.5
0.5
0.5
0.5
1
24
10
0.5
1
0.5
3
8
3
0.5
0.5
0.5
5
0.5
0.5
0.5
1
2
24
10
1
1
1
1
2
24
10
1
1
0.5
2
1.5
16
40
2
24
10
1
1
1
2
1
16
40
сума посредног рада
УКУПНО ЧАСОВА
Преконормни рад
1
Послови по налогу
директора
1
руководилац стручног
већа/тима
менторски рад
дежурство
11
сарадња са родитељима и
рад на педагошкој
документацији
1
стручно усавршавање
2
рад у стручним органима и
тимовима
2
припреме за час
1
СУМА НЕПОСРЕДНОГ
РАДА
одељењско старешинство
секције, хор,оркестар
Припремни рад ( матура ,
поправни, разредни
испити)
спортске /културне
активности
писмени задатак
редовна настава
Одељењски старешина
допунска настава
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ДАМЈАНОВИЋ
ЉИЉАНА
1
16
40
2
0.5
6
16
9
26
16
40
4.5
12.5
1.5
9
20
1
16
40
30
ДЕВИЋ СЛОБОДАНКА
2
МИЛОСАВЉЕВИЋ
АНЂЕЛКА
42
18
2
1
ДИНЧИЋ РАДУЛОВИЋ
АНА
22
18
2
1
ЗЕЧЕВИЋ ВАСИЛИЈА
25
17
2
1
4
1
18
2
1
1
1
1
18
2
1
1
18
2
1
1
2
1
1
1
дежурство
Послови по налогу директораи
сума посредног рада
УКУПНО ЧАСОВА
24
10
0.5
1
0.5
3
1
16
40
24
10
1
1
1
2
1
16
40
24
10
0.5
1
1
2
1.5
16
40
2
24
10
1
1
1
1
1
16
40
2
24
10
1
1
1
2
1
16
40
2
24
10
1
1
1
1
2
16
40
2
24
10
1
1
1
1
1
16
40
5
2.5
0.5
0.5
0.5
4
9
1
1
Преконормни рад
руководилац стручног
већа/тима
менторски рад
сарадња са родитељима и рад
на педагошкој документацији
одељењско старешинство
стручно усавршавање
1
рад у стручним органима и
тимовима
1
припреме за час
2
СУМА НЕПОСРЕДНОГ
РАДА
1
секције, хор,оркестар
спортске/културне активности
18
Припремни рад ( матура ,
поправни, разредни испити)
16
додатна настава
МАРТИНОВИЋ
БИЉАНА
допунска настава
27
писмени задатак
ВУЧИЋ МИЛЕ
редовна настава
ЂУРИШИЋ МАРИНА
КНЕЖЕВИЋ МАТЕЈА
Одељењски старешина
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Стручно веће –математика
1
31
Одељењски старешина
редовна настава
писмени задатак
НЕШОВИЋ
МАРИНА
45
20
1
МАЦУРА
МИЛЕНКО
20
ТАСИЋ
АЛЕКСАНДАР
20
БОГДАНОВИЋ
ГОРАН
МИТИЋ ЈОКИЋ
ЈЕЛИЦА
33
ВЕШИЋ САША
18
2
20
1
20
1
1
2
20
1
стручно усавршавање
сарадња са родитељима и рад
на педагошкој документацији
дежурство
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
24
10
0.5
1
0.5
24
10
0.5
1
24
10
1
24
10
24
1
1
16
40
1
3
1
16
40
1
0.5
3
1
16
40
1
1
2
1
16
40
0.5
1
0.5
3
1
16
40
10
1
1
1
1
1
16
40
менторски рад
Преконормни рад
рад у стручним органима
10
УКУПНО ЧАСОВА
припреме за час
24
сума посредног рада
СУМА НЕПОСРЕДНОГ
РАДА
2
Послови по налогу директора
одељењско старешинство
1
руководилац стручног
већа/тима
секције, хор,оркестар
спотске / културне
активности
Припремни рад (поправни,
разредни матура , испити)
додатна настава
допунска настава
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Стручно веће –рачунарство и информатика
1
ЛАЗОВИЋ
ВИОЛЕТА
8
1
9
4
0.5
0.5
0.5
1
0.5
7
16
НОВИ ПРОФ.
Информатика2
8
1
9
4
0.5
0.5
0.5
1
0.5
7
16
1
32
Одељењски старешина
редовна настава
ПЕРИЦА СЕНКА
32
20
ПАНТИЋ АНЕТА
11
МИЛИЈИЋ ИГОР
3
ТОДОРКОВ
БРАНИСЛАВ
20
ПЕТРОВИЋ
ЈАСНА
МУНИШИЋ
МИРЈАНА
24i
4
2
1
1
1
10
1
СУМА НЕПОСРЕДНОГ
РАДА
припреме за час
рад у стручним органима
стручно усавршавање
сарадња са родитељима и рад
на педагошкој документацији
дежурство
1
2
24
10
1
1
1
1
1
1
1
2
13
5.5
0.5
0.5
0.5
1
4
1.5
0.25
0.25
0.25
24
10
0.5
1
0.5
12
5
0.5
1
0.5
0.25
0.25
0.25
5
2
2
Послови по налогу директора
сума посредног рада
УКУПНО ЧАСОВА
1
1
16
40
1
1
1
0.25
8
21
2.25
6.25
16
40
8
20
3
8
Преконормни рад
руководилац стручног
већа/тима
менторски рад
одељењско старешинство
1
секције, хор,оркестар
спотске / културне
активности
Припремни рад (поправни,
разредни матура , испити)
додатна настава
допунска настава
писмени задатак
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Стручно веће –уметности
33
Одељењски старешина
редовна настава
МИЛОСАВЉЕВИЋ
ВОЈКАН
11
20
АЛЕКСИЋ САЊА
21
20
2
МАРЦОЈЕВИЋ
МИЛОРАД
1 10
20
1
БРЕЗИЋ ГОРАН
29
20
одељењско старешинство
СУМА НЕПОСРЕДНОГ
РАДА
припреме за час
рад у стручним органима
стручно усавршавање
сарадња са родитељима и рад
на педагошкој документацији
дежурство
1
2
24
10
1
1
1
1
2
24
10
0.5
1
1
2
1
2
24
10
1
1
1
1
2
2
24
10
0.5
1
1
2
руководилац стручног
већа/тима
Послови по налогу директора
сума посредног рада
УКУПНО ЧАСОВА
Преконормни рад
менторски рад
секције, хор, оркестар
1
спотске / културне
активности
Припремни рад (поправни,
разредни матура , испити)
додатна настава
допунска настава
писмени задатак
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Стручно веће –физичко васпитање
1
1
16
40
2
1.5
16
40
1
16
40
1.5
16
40
1
2
34
ПОСЛОВИ РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Васић Драгана
Раковић Сњежана
Деспотовић Милена
Ана Тодић
Анкица Радојчић
Игор Милијић
Сања Обреновић
Драгана Иванчевић Бумбић
Тадић Славко
Петровић Јасна
Математички факултет
Географски факултет
Правни факултет
Филолошки факултет
Биолошки факултет
Музичка академија
Филозофски факултет
Филозофски факултет
Филозофски факултет
Филозофски факултет
директор
координатор наставе
координатор наставе
координатор наставе
координатор наставе
Координатор наставе
педагог
психолог
библиотекар
библиотека
АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
Лукић Катарина
Ковачевић Гордана
Королија Љубица
Мировић Владанка
Правни факултет
Економски факултет
Средња економска школа
Средња економска школа
cекретар
шеф рачуноводства
благајник
административни радник
ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Илијевић Раде
Арамбашић Мира
Андрић Душанка
Алексић Левтерка
Мехметај Милина
Илић Љиља
Ивановић Велика
Лазић Јелица
Давитков Рада
Милена Милетић
Стојановић Мирјана
Паригрос Хајналка
Николић Јулишка
Татјана Нешић
ВКВ
основна школа
основна школа
основна школа
основна школа
основна школа
основна школа
основна школа
основна школа
основна школа
основна школа
основна школа
основна школа
основна школа
домар
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
35
ОРГAНИЗAЦИЈA РAДA ШКОЛE
БРОЈ УЧEНИКA ПО ОДEЉEЊИМA, РAЗРEДИМA И СМEРОВИМA
Рaзрeд
Смeр
Друштвeнојeзички
I
Природномaтeмaтички
Друштвeнојeзички
II
Природномaтeмaтички
Друштвeнојeзички
III
Природномaтeмaтички
Друштвeнојeзички
IV
Природномaтeмaтички
Рaзрeд и
одeљeњe
Број
учeникa
у одeљeњу
I-1
I-2
I-3
I-4и
I-4ф
I9
I-5
I-6
I-7
I-8
I-10
I-11
II-1
II-2
II-3
II-4и
II-4ф
II- 9
II-5
II-6
II-7
II-8
31
35
34
24
30
33
31
34
31
35
30
34
32
32
29
16
33
30
35
34
36
33
III-1
35
III-2
III-3
33
32
III-4и
24
III-4ф
21
III-9
III-5
III-6
III-7
III-8
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4и
IV-4ф
IV-9
IV-5
30
29
36
38
36
28
28
34
14
23
28
35
IV-6
IV-7
34
32
IV-8
33
Број
учeникa
по смeру
Просeк по
смeру
187
31.17
195
32.50
172
28.67
138
34.50
175
29.19
139
34.75
155
25.83
134
Број
учeникa у
рaзрeду
Просeк у
рaзрeду
382
31.83
310
31.00
314
31.40
289
28.9
33.50
Укупaн број учeникa у школи јe 1295 ; просeк учeникa по одeљeњу je 30.83
36
ОДЕЉЕЊСКО СТАРЕШИНСТВО, РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО
СМЕНАМА И УЧИОНИЦАМА
Њeгошeвa 15, Вeликa школa
Смeнa: I и III рaзрeд
Смeнa: II и IV рaзрeд
Одeљeњe
Одељ. стaрeшинa
број
учионицe
Одeљeњe
Одељ. стaрeшинa
број
учионицe
I4и
Јелена Гавровић
14
II4и
Јасна Петровић
10
I4ф
Лора Боураи Ристић
17
II4ф
Јелена Ристић
Здравковић
11
I9
I11
III1
Милица Марковић
Бојана Јевтић
II9
Горан Брезић
13
Славица Радивојевић
12
23
13
IV1
Светлана Бабић
21
III2
Сенка Перица
19
IV2
Милосављевић
Анђелка
17
III3
Горан Богдановић
11
IV3
Раковић Снежана
22
III4и
Радица Аврамов
10
IV4и
III4ф
Драгана Павловић
9
IV4ф
Сања Кривокапић
12
III5
Весна Николовски
25
IV5
Марина Нешовић
24
III6
Биљана Тубић
18
IV6
Марија Лазовић
18
III7
Љиљана Симовић
17
IV7
Анкица Радојичић
19
III8
Нада Степановић
22
IV8
Ненад Гугл
23
III9
Гордана Костић
21
IV9
Љиљана Стојадиновић
25
Милинковић Наталија
14
Десанке Максимовић 6, Мaлa школa
Одeљeњe
Одељ. стaрeшинa
број
учионицe
Одeљeњe
Одељ. стaрeшинa
број
учионицe
I1
Војкан Милосављевић
6
II1
Сања Алексић
5
I2
Биљана Мијајловић
2
II2
Ана Динчић Радуловић
6
I3
Нада Вучковић
1
II3
Јелена Јаковљевић
8
I5
Ана Тодић
5
II5
Василија Зечевић
1
I6
Марина Ђуришић
3
II6
Jелена Кручичанин
2
I7
Ранка Мишановић
8
Јелица Митић Јокић
4
II7
Слободанка Девић
I8
3
I10
Милорад Марцојевић
7
II8
Татјана Ђурић
4
37
РИТАМ РАДНОГ ДАНА
Нaстaвa и други сaдржaји рaдa рeaлизују сe у школској згрaди у Њeгошeвој улици и у згрaди у
Десанке Максимовић 6, a чaсови физичког вaспитaњa у фискултурној сaли при Дому "Јeлицa
Миловaновић" у Лaзaрeвићeвој улици. Овaкви услови отeжaвaју оргaнизaцију рaдa, посeбно
изрaду рaспорeдa чaсовa који би зaдовољaвaо основнe пeдaгошкe нормe. Нaстaвничко вeћe јe
нaстојaло дa сe у овој години покушa сa клизним рaспорeдом чaсовa кaко би сe оствaрили
пeдaгошки зaхтeви у обaвљaњу нaстaвe и остaлих вaннaстaвних обликa рaдa.
Нaстaвa сe оргaнизујe у двe смeнe, и то: јeдну смeну чинe одeљeњa I и III рaзрeдa, a другу II и IV
рaзрeд.
Прeподнeвнa смeнa:
У 7:50h звони зa улaзaк учeникa;
чaс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:45 - 10:30
10:40 - 11:25
11:35 - 12:20
12:25 - 13:10
13:15 - 14:00
Поподнeвнa смeнa:
У 13:50h звони зa улaзaк учeникa;
чaс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14:00 - 14:45
14:50 - 15:35
15:45 - 16:30
16:40 - 17:25
17:35 - 18:20
18:25 - 19:10
19:15 - 20:00
Остaли облици обрaзовно-вaспитног рaдa оствaривани су у мeђусмeни и суботом
38
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА
ГИМНАЗИЈУ
Службени гласник СРС - Просветни гласник, бр. 5/90 и Службени гласник РС - Просветни
гласник, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004,
24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009 и 3/2009 од
18.03.2009.године
Члан 1.
Овим правилником утврђује се наставни план и програм за гимназију општег типа и гимназије
са друштвено-језичким и природно-математичким смером.
Наставни план и програм из става 1. овог члана саставни су део овог правилника.
ПЛАН ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ I РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ
Члан 2.
План образовања за предмете I разреда једнак је за гимназију општег типа и гимназију са
друштвено-језичким, односно природно-математичким смером.
Члан 3.
Број часова наставе српског језика и књижевности износи по четири часа седмично са 148 часова
годишње.
У гимназији у којој ученици стичу образовање на језику народности, број часова српског језика
и књижевности у I разреду износи по два часа седмично са 74 часова годишње.
Члан 4.
У гимназији у којој ученици стичу образовање на албанском, мађарском, румунском, бугарском,
русинском, односно словачком језику, број часова наставе језика народности износи по четири
часа седмично са 148 часова годишње.
Члан 5.
За први и други страни језик број часова наставе енглеског, француског, руског, немачког,
шпанског и италијанског језика износи по два часа седмично са 74 часова годишње.
Члан 6.
Број часова наставе латинског језика у I разреду износи по два часа седмично са 74 часова
годишње.
Члан 7.
Број часова наставе историје износи по два часа седмично са 70 часова годишње.
Члан 8.
Број часова наставе географије износи по два часа седмично са 74 часова годишње.
Члан 9.
Број часова биологије износи по два часа седмично са 74 часова годишње.
Члан 10.
Број часова наставе математике износи по четири часа седмично са 148 часова годишње.
Члан 11.
Број часова наставе физике износи по два часа седмично са 74 часова годишње.
Члан 12.
Број часова наставе хемије износи по два часа седмично са 74 часова годишње.
Члан 13.
Број часова наставе рачунарства и информатике у I разреду гимназије општег типа, друштвенојезичког смера и природно-математичког смера износи по два часа вежби недељно са 74 часа
вежби годишње.
39
Члан 14.
Број часова наставе музичке културе износи по један час седмично са 37 часова годишње.
Члан 15.
Број часова наставе ликовне културе износи по један час седмично са 37 часова годишње.
Члан 16.
Број часова физичког васпитања износи по два часа седмично са 74 часова годишње.
Члан 17.
Програми образовања за предмете из чл. 3. до 16. овог правилника саставни су део овог
правилника.
ПЛАН ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ II, III и IV РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ СА ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИМ СМЕРОМ
Члан 36.
Број часова наставе српског језика и књижевности у II разреду износи по четири часа седмично
са 140 часова годишње, у III разреду по пет часова седмично са 180 часова годишње и IV разреду
по пет часова седмично са 160 часова годишње.
У гимназији у којој ученици стичу образовање на језику народности, број часова наставе српског
језика и књижевности у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње, у III разреду
по два часа седмично са 72 часа годишње и у IV разреду са два часа седмично по 64 часа
годишње.
Члан 37.
У гимназији у којој ученици стичу образовање на албанском, мађарском, румунском, бугарском,
русинском, односно словачком језику број часова наставе језика народности износи у II разреду
по четири часа седмично са 140 часова годишње, у III разреду по пет часова седмично са 180
часова годишње и IV разреду по пет часова седмично са 160 часова годишње.
Члан 38.
За први страни језик број часова наставе енглеског, француског, руског, немачког, шпанског и
италијанског језика у II разреду износи по три часа седмично са 105 часова годишње, у III
разреду по пет часова седмично са 180 часова годишње и IV разреду по четири часа седмично са
128 часова годишње.
За други страни језик број часова наставе енглеског, француског, руског, немачког и шпанског
језика у II износи по два часа седмично са 70 часа годишње, у III разреду по два часа седмично
са 72 часа годишње и IV разреду по два часа седмично са 64 часа годишње.
Члан 39.
Број часова наставе латинског језика у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа
годишње.
Члан 40.
Број часова наставе устава и права грађана у IV разреду износи по један час седмично са 32 часа
годишње.
Члан 41.
Број часова наставе социологије у IV разреду износи по три часа седмично са 96 часова
годишње.
Члан 42.
Број часова наставе психологије у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње.
Члан 43.
Број часова наставе филозофије у III разреду износи по два часа седмично са 72 часа годишње и
у IV разреду по три часа седмично са 96 часова годишње.
Члан 44.
Број часова наставе историје у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње, у III
разреду по три часа седмично са 108 часова годишње и IV разреду по три часа седмично са 96
часова годишње.
40
Члан 45.
Број часова наставе географије у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње, и
III разреду по два часа седмично са 72 часа годишње.
Члан 46.
Број часова наставе биологије у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње и у
III разреду по два часа седмично са 72 часа годишње.
Члан 47.
Број часова наставе математике у II разреду износи по три часа седмично са 105 часова
годишње, у III разреду по два часа седмично са 72 часа годишње и IV разреду по два часа
седмично са 64 часа годишње.
Члан 48.
Број часова наставе физике у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње, у III
разреду по два часа седмично са 72 часа годишње и у IV разреду по два часа седмично са 64 часа
годишње.
Члан 49.
Број часова наставе хемије у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње.
Члан 50.
Број часова наставе музичке културе у II разреду износи по један час седмично са 35 часова
годишње, у III разреду по један час седмично са 36 часова годишње и IV разреду по један час
седмично са 32 часа годишње.
Члан 51.
Број часова наставе ликовне културе у II разреду износи по један час седмично са 35 часова
годишње, у III разреду по један час седмично са 36 часова годишње и IV разреду по један час
седмично са 32 часа годишње.
Члан 52.
Број часова физичког васпитања у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње, у
III разреду по два часа седмично са 72 часа годишње и IV разреду по два часа седмично са 64
часа годишње.
Члан 53.
Број часова наставе рачунарства и информатике у III разреду износи један час седмично са 36
часова годишње и 30 часова вежби.
ПЛАН ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ II, III и IV РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ СА ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИМ СМЕРОМ
Члан 54.
Број часова наставе српског језика и књижевности у II разреду износи по три часа седмично са
105 часова годишње, у III разреду по три часа седмично са 108 часова годишње и IV разреду по
четири часа седмично са 128 часова годишње.
У гимназији у којој ученици стичу образовање на језику народности, број часова наставе српског
језика и књижевности у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње, у III разреду
по два часа седмично са 72 часа годишње и у IV разреду са два часа седмично по 64 часа
годишње.
Члан 55.
У гимназији у којој ученици стичу образовање на албанском, мађарском, румунском, бугарском,
русинском, односно словачком језику број часова наставе језика народности износи у II разреду
по три часа седмично са 105 часова годишње, у III разреду по три часа седмично са 108 часова
годишње и IV разреду по четири часа седмично са 128 часова годишње.
Члан 56.
За први страни језик број часова наставе енглеског, француског, руског, немачког, шпанског и
италијанског језика у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње, у III разреду
по два часа седмично са 72 часа годишње и IV разреду по два часа седмично са 64 часа годишње.
41
За други страни језик број часова наставе енглеског, француског, руског, немачког и шпанског
језика у II износи по два часа седмично са 70 часа годишње, у III разреду по два часа седмично
са 72 часа годишње и IV разреду по два часа седмично са 64 часа годишње.
Члан 57.
Број часова наставе устава и права грађана у IV разреду износи по један час седмично са 32 часа
годишње.
Члан 58.
Број часова наставе социологије у IV разреду износи по два часа седмично са 64 часа годишње.
Члан 59.
Број часова наставе психологије у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње.
Члан 60.
Број часова наставе филозофије у III разреду износи по два часа седмично са 72 часа годишње и
у IV разреду по два часа седмично са 64 часа годишње.
Члан 61.
Број часова наставе историје у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње, у III
разреду по два часа седмично са 72 часа годишње.
Члан 62.
Број часова наставе географије у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње и III
разреду по два часа седмично са 72 часа годишње.
Члан 63.
Број часова наставе биологије у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње, у III
разреду по три часа седмично са 108 часова годишње и IV разреду по три часа седмично са 96
часова годишње.
Члан 64.
Број часова наставе математике у II разреду износи по пет часова седмично са 175 часова
годишње, у III разреду по пет часова седмично са 180 часова годишње и IV разреду по четири
часа седмично са 128 часова годишње.
Члан 65.
Број часова наставе физике у II разреду износи по три часа седмично са 105 часова годишње, у
III разреду по три часа седмично са 118 часова годишње и у IV разреду по пет часова седмично
са 160 часова годишње.
Члан 66.
Број часова наставе хемије у II разреду износи по три часа седмично са 105 часова годишње, у III
разреду по три часа седмично са 108 часова годишње и IV разреду по два часа седмично са 64
часа годишње.
Члан 67.
Број часова наставе музичке културе у II разреду износи по један час седмично са 35 часова
годишње.
Члан 68.
Број часова наставе ликовне културе у II разреду износи по један час седмично са 35 часова
годишње.
Члан 69.
Број часова физичког васпитања у II разреду износи по два часа седмично са 70 часа годишње, у
III разреду по два часа седмично са 72 часа годишње и IV разреду по два часа седмично са 64
часа годишње.
Члан 70.
Број часова наставе рачунарства и информатике у IV разреду износи један час седмично са 32
часа годишње и 30 часова вежби.
42
IVа ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Члан 70а
Број часова наставе верске наставе и грађанског васпитања, односно другог предмета етичкохуманистичког садржаја у I, II, III и IV разреду износи по један час недељно.
Верска настава и грађанско васпитање, односно други предмет етичко-хуманистичког садржаја
остварују се као изборни предмети.
Изузетно од става 2. овог члана верска настава и грађанско васпитање остварују се као
факултативни предмети за ученике који су уписани у први разред гимназије школске 2001/2002.
године.
2. Факултативне ваннаставне активности
Члан 74.
Екскурзије ученика предвиђене су до три дана у сваком од четири разреда, стваралачке и
слободне активности ученика од 30 до 60 часова у сваком разреду, хор са два часа недељно, а
културна јавна делатност школе са два радна дана у школској години.
VI ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Члан 75.
Осим наставе гимназије остварују додатни, допунски и припремни рад до 60 часова у сваком
разреду, друштвено корисни рад од по два радна дана у сваком разреду и за рад са ученичком
заједницом од 15 до 30 часова у сваком разреду.
43
НАСТАВНИ ПЛАН
ГИМНАЗИЈА - ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
Т
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
а. Српски језик и
њижевност
б. ____ језик и
књижевност*
Српски као нематерњи
језик*
Први страни језик
Други страни језик
Латински језик
Устав и права грађана
Социологија
Психологија
Филозофија
4
В
Т
148
2
*
74
2
74
2
74
-
В
4
3
2
2
В
Т
140
5
В
Т
180
В
Т
5
В
Т
160
2*
В
18
годиш.
недељно
Т
В
Т
8*
180
4
128
14
487
70
2
72
2
64
8
280
70
-
-
4
144
-
1
32
1
32
-
3
96
3
96
-
-
2
70
5
168
2
72
3
В
628
5
70
нас. у блоку год.
УКУПНО
разр. час. наст.
нас. у блоку год.
годиш.
недељно
нас. у блоку год.
годиш.
недељно
Т
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
разр. час. наст.
105
-
-
В
2*
-
2
нас. у блоку год.
годиш.
недељно
Т
ТРЕЋИ РАЗРЕД
разр. час. наст.
2*
2
-
ДРУГИ РАЗРЕД
разр. час. наст.
нас. у блоку год.
ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ
годиш.
недељно
Ред.број
ПРВИ РАЗРЕД
разр. час. наст.
96
44
Т
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
16
17
18
19
Историја
Географија
Биологија
Математика
Физика
Хемија
Рачунарство и
информатика
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
Укупно А:
Укупно А:
В
Т
2
70
2
74
2
74
4
148
2
74
2
74
2
2
74
1
37
1
37
2
74
2
9
3
0
В
1110
В
2
2
3
2
7
4
2
-
-
1
1
2
30
Т
В
В
Т
В
Т
3
108
3
70
2
72
70
2
105
В
Т
В
В
Т
10
348
-
6
216
72
-
6
216
2
72
2
64
11
389
70
2
72
2
64
8
280
70
-
4
144
-
6
0
-
96
годиш.
недељно
Т
-
1
-
36
30
-
1
-
32
30
-
3
1
105
35
1
36
1
32
4
140
35
1
36
1
32
4
140
70
2
72
2
64
8
280
30
108
0
30
960
6
0
1110
-
30
30
1110
-
30
30
990
-
11
9
120
нас. у блоку год.
УКУПНО
разр. час. наст.
нас. у блоку год.
годиш.
недељно
нас. у блоку год.
годиш.
недељно
Т
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
разр. час. наст.
74
105
0
30
нас. у блоку год.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
разр. час. наст.
годиш.
недељно
Т
2
3
7
1
ДРУГИ РАЗРЕД
разр. час. наст.
нас. у блоку год.
ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ
годиш.
недељно
Ред.број
ПРВИ РАЗРЕД
разр. час. наст.
1
416
3
В
15
7
-
15
7
-
4320
Напомена: *) За ученике који наставу слушају на једном од језика народности (Закон о средњој школи, члан 5).
45
ГИМНАЗИЈА - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
а. Српски језик и књижевност
4
В
Т
148
В
Т
3
Т
105
В
3
В
Т
108
В
Т
4
В
Т
128
В
УКУПНО
14
годиш.
недељно
Т
нас. у блоку год.
разр. час. наст.
нас. у блоку год.
разр. час. наст.
годиш.
годиш.
недељно
Т
нас. у блоку год.
разр. час. наст.
нас. у блоку год.
годиш.
В
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
недељно
ТРЕЋИ РАЗРЕД
разр. час. наст.
недељно
недељно
I ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ
годиш.
Ред.број
разр. час. наст.
Т
1.
ДРУГИ РАЗРЕД
нас. у блоку год.
ПРВИ РАЗРЕД
В
Т
В
489
б. ____ језик и књижевност*
2.
Српски као нематерњи језик*
3.
Први страни језик
4.
Други страни језик
5.
Латински језик
6.
Устав и права грађана
7.
Социологија
8.
Психологија
9.
Филозофија
10
Историја
11
Географија
2*
2*
2*
2*
8*
2
74
2
70
2
72
2
64
8
280
2
74
2
70
2
72
2
64
8
280
2
74
-
-
-
2
74
-
-
-
1
32
1
32
-
-
-
2
64
2
64
-
2
-
-
2
70
-
-
4
136
70
2
72
2
64
2
70
2
74
2
72
-
6
216
2
74
2
70
2
72
-
6
216
46
Биологија
13
Математика
14
Физика
15
Хемија
16
Рачунарство и информатика
В
Музичка култура
18
Ликовна култура
19
Физичко васпитање
В
В
Т
В
В
Т
В
Т
Т
В
Т
годиш.
В
Т
74
2
70
3
108
3
96
10
348
4
148
5
175
5
180
4
128
18
631
2
74
3
105
3
108
5
160
13
447
2
74
3
105
3
108
2
64
10
351
2
74
74
-
-
-
60
-
1
-
36
30
-
1
-
32
30
3
1
105
1
37
1
35
-
-
2
72
1
37
1
35
-
-
2
72
2
74
2
70
2
72
8
280
30
1050
30
1080
2
64
30
960
Укупно А:
29
Укупно А:
30
1
37
1110
30
60
1110
-
30
30
1110
-
30
30
990
119
120
нас. у блоку год.
разр. час. наст.
недељно
годиш.
В
УКУПНО
нас. у блоку год.
разр. час. наст.
недељно
недељно
Т
нас. у блоку год.
разр. час. наст.
нас. у блоку год.
годиш.
Т
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
2
2
17
Т
разр. час. наст.
недељно
недељно
Т
12
годиш.
Ред.број
разр. час. наст.
I ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ
ТРЕЋИ РАЗРЕД
годиш.
ДРУГИ РАЗРЕД
нас. у блоку год.
ПРВИ РАЗРЕД
1
4163
В
1
5
7
-
1
5
7
-
4320
Напомена: *) За ученике који наставу слушају на једном од језика народности (Закон о средњој школи, члан 5).
47
Iа ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ**
1.
2.
Верска настава
Други предмет етичко-хуманистичког Садржаја
ПРВИ РАЗРЕД
нед.
годишње
1
37
1
37
III ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА**
1.
2.
3.
4.
Час одељенског старешине/заједнице
Додатни рад
Допунски рад
Припремни и друштвено-корисни рад*
ДРУГИ РАЗРЕД
нед.
годишње
1
35
1
35
ПРВИ РАЗРЕД
годишње
74 часа
до 30 часова
до 30 часова
до 30 часова
ТРЕЋИ РАЗРЕД
нед.
годишње
1
36
1
36
ДРУГИ РАЗРЕД
годишње
70 часова
до 30 часова
до 30 часова
до 30 часова
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
нед.
годишње
1
32
1
32
ТРЕЋИ РАЗРЕД
годишње
72 часа
до 30 часова
до 30 часова
до 30 часова
УКУПНО
нед.
годишње
4
140
4
140
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
годишње
64 часа
до 30 часова
до 30 часова
до 30 часова
УКУПНО
годишње
280 часова
до 120 часова
до 120 часова
до 120 часова
Напомена: *) Ако се у току године укаже потреба за њим.
IV ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
1.
2.
3.
4.
Екскурзије
Стваралачке и слободне активности ученика
Хор
Културна и јавна делатност школе
до 3 дана
30-60 час.
до 3 дана
30-60 час.
2 часа нед.
2 радна дана
до 3 дана
30-60 час.
до 3 дана
30-60 час.
120-240 час.
280 час.
ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА
Распоред радних недеља у току наставне године
Разред
I
II
III
IV
Разредно-часовна
настава
37 недеља
35 недеља
36 недеља
32 недеље
Настава вежби
Рачунарство и информатика
2 недеље
1 недеља
1 недеља
Обавезне и факултативне ваннаставне актив.
Укупно радних недеља
Остали радни дани
2 недеље
2 недеље
2 недеље
2 недеље
39
39
39
35
4 недеље матура
48
На основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 72/09 и 52/11), Министар просвете и науке доноси
ПРАВИЛНИК
О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску
2013/2014. годину (у даљем тексту: Правилник) утврђује се календар за остваривање обавезних
облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у гимназији,
уметничкој и стручној школи, за школску 2013/2014. годину. Остали обавезни и факултативни
облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за гимназије,
уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада.
Правилником је утврђено да се настава и други облици образовно-васпитног рада у
средњим школама остварују у два полугодишта.
– прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у петак, 27.
децембра 2013. године;
– друго полугодиште почиње у понедељак, 20. јануара 2014. године, а завршава се у петак, 20.
јуна 2014. године, с тим што се за ученике IV разреда гимназије завршава у петак, 23. маја 2014.
године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања
стручних школа у петак, 30. маја 2014. године.
Обавезне облике образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и
вежбе) средње школе остварују на годишњем нивоу, и то:
У гимназији:
– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
– у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.
У оквиру 37 односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавези да годишњим
планом рада равномерно распореди дане у седмици. Неопходно је да сваки дан у седмици, буде
заступљен 37 пута односно 33 пута.
У стручној школи:
– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37
петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне
наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 37 односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је обавезна да
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Неопходно је да сваки дан у седмици буде заступљен 37 пута односно 34 пута.
Наставни план и програм за уметничке школе у I, II, III и IV разреду се остварује према
годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу
са законом.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст, и то:
1) зимски распуст почиње у понедељак, 30. децембра 2013. године, а завршава се у петак, 17.
јануара 2014. године;
2) пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, а завршава се у среду, 23.
априла 2014. године;
3) летњи распуст почиње у понедељак, 23. јуна 2014. године, а завршава се у петак, 29. августа
49
У средњим школама се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о
државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и
92/2011).
У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети
Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у
Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2013. године,
Свети Сава 27. јануара 2014. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату 22. априла 2014. године, Дан победе 9. маја 2014. године,
Видовдан 28. јуна 2014. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске
жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Четвртак, 8. новембар 2013. године обележава се као Дан просветних радника.
Ученици и запослени у основним школама имају право да не похађају наставу, односно
да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице – 15. октобра 2013. године, на први дан Курбан Бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице – 14. септембра 2013. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском
календару – 25. децембра 2013. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару –
7. јануара 2014. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском
и Јулијанском календару – почев од Великог петка закључно с другим даном Ускрса
(православни и католици – од 18. до 21. априла 2014. године).
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити
наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који
утврди годишњим планом рада.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог
полугодишта школа утврђује годишњим планом рада.
Време поделе сведочанстава, полагања завршног испита на крају трогодишњег
образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе
диплома, школа утврђује годишњим планом рада.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2013/2014.
годину је одштампан уз Правилник и дат је у наставку текста.
50
51
СПИСАК
УЏБЕНИКА
I РАЗРЕД
ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРЕДМЕТ
АУТОР /И
Миодраг Павловић
Весна Ломпар
Јован Деретић, Марија Митровић,
Злата Бојовић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Живојин Станојчић, Љубомир Поповић
Иво Тартаља
Ранко Бугарски
Петар Пијановић
Tim Falla, Paul A Davies
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
РУСКИ ЈЕЗИК
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Joanne Collie, Злата Васић, Марија
Лазовић
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Читанка и граматика Клет
Историја књижевности за гимназије и стручне школе, 650-297/84 од 26.5.1984
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред, 650135/89 од 15.3.1989.
Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред 650-0208/97-03 од 13.6.1997
Увод у општу лингвистику I – IV разред 650- 02-207/89 од 15.3.1989.
Књижевност и српски језик за 1. разред гимназије и средњих школа 650-0200024/2008-06 од 31.3.2008
Solutions intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
Way up 1 , Klett
Direkt 1,немачки језик за први разред гимназије - пета година учења(
уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00866/2010-06 од
07.02.2011.Клет
Belleville 1,француски језик за 1. и 2. разред средње школе - прва и друга
Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, Audrey
година (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00839/2010-06
Ndata, Sylvia Lair
од 07.02.2011.
Група аутора
Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Група аутора
Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Латински језик за гимназије – I година учења, 650-00-00062/2003-03 од
М. Пакиж и Д. Димитријевић
21.10.2003.
Nuovo progetto italiano 1, италијански језик за 1. разред средње школе 650-02T. Marin, S. Magnelli
00517/2010-06/2010-06 од 04.04.2011
Ђорђе Мото
Весна Николовска Леонора Ракићевић
52
ПРЕДМЕТ
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
БИОЛОГИЈА
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ВЕРСКА НАСТАВА
АУТОР /И
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Петровић
Винко Ковачевић, Босиљка М Кљајић
Н. Шербан, М. Цвијан и Р. Јанчић
Небојша Икодиновић
Историја за 1. разред гимназије, Клет 2012.
Географија за 1. разред гимназије, Клет
Биологија за 1. раз гимназије, ЗУНС, 650-02-00045/2003-03 од 28.8.2003
Математика за 1. разред гимназије, и средње стручне школе, Клет
Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић
техничких школа, Круг
Вене Б
Збирка за први разред гимназија, ЗУНС
Н. Чалуковић
Физика за 1. разред гимназије,650-02-00374/2010-06 од 21.09.2010.
Н Чалуковић
Збирка задатак и тестова за први разред гимназије, Круг 2010.
Славољуб Ђукић,Радивој
Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње
Николајевић,Милена Шурјановић
стручне школе 601-04-51/119 од 11.4.1991.
Момчило Јоветић
Неорганска хемија за гимназију друштвено-језичког смера, ЗУНС.
Никола Клем
Рачунарство и инф. за 1. разред гимназије 650-02-30/99-03 од 20.8.1999
Водич кроз историју музике за средње школе 6-00-00744/2005-06 од
Оливера Ђурић
14.03.2006.
Ликовна култура за гимн. и средње школе, 601-04-51/74 од 20.12.1990. од
Видосава Галовић Бранка Гостовић
20.12.1
од 2
Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 1.р. средње школе Београд,
група аутора
2002. МПС
Еп. Игњатије Мидић
Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд,
53
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ПРЕДМЕТ
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
АУТОР –И
Миодраг Павловић
Весна
Ломпар
Јован Деретић, Марија Митровић,
Злата Бојовић
Живојин Станојчић,Љубомир
Поповић
Иво Тартаља
Ранко Бугарски
Петар Пијановић
Tim Falla, Paul A Davies
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Joanne Collie, Злата Васић, Марија
Лазовић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Ђорђе Мото Весна Николовска
Леонора Ракићевић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Flore Cuny, Anne-Marie Johnson,
Audrey Ndata, Sylvia Lair
РУСКИ ЈЕЗИК
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
БИОЛОГИЈА
МАТЕМАТИКА
Група аутора
Група аутора
М. Пакиж и Д. Димитријевић
Петровић
Вико Ковачевич, Босиљка М Кљајић
Н. Шербан, М. Цвијан и Р. Јанчић
Небојша Икодиновић
Живорад Ивановић и Срђан
Огњановић
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Читанка и граматика Клет
Историја књижевности за гимназије и стручне школе, 650-297/84 од
26.5.1984
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред,
650-135/89 од 15.3.1989.
Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред 650-0208/97-03 од 13.6.1997
Увод у општу лингвистику I – IV разред 650- 02-207/89 од 15.3.1989.
Књижевност и српски језик за 1. разред гимназије и средњих школа 65002-00024/2008-06 од 31.3.2008
Solutions intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
Way up 1 , Klett
Direkt 1,немачки језик за први разред гимназије - пета година учења(
уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00866/2010-06 од
07.02.2011. Клет
Belleville 1,француски језик за 1. и 2. разред средње школе - прва и друга
година (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-0200839/2010-06 од 07.02.2011
Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Латински језик за 1. раз. гимназије 2006.
Историја за 1. разред гимназије, Клет 2012.
Географија за 1. разред гимназије, Клет
Биологија за 1. раз гимназије, ЗУНС, 2005.
Математика за 1. разред гимназије, и средње стручне школе, Клет
Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и
техничких школа, Круг
54
ПРЕДМЕТ
ФИЗИКА
АУТОР –И
Вене Б
Н. Чалуковић
Н Чалуковић
Татјана Недељковић
ХЕМИЈА
Милена Шурјановић,
Радивој Николајевић
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Никола Клем
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Оливера Ђурић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Видосава Галовић
Бранка Гостовић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
група аутора
ВЕРСКА НАСТАВА
Еп. Игњатије Мидић
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Збирка за први разред гимназија, ЗУНС
Физика за 1. разред гимназије, 2006.
Збирка задатак и тестова за први разерд гимназије, круг 2010.
Општа хемија 1 уџбеник за први разред средње школе за гимназие
општег и природно-математичког , Нови Логос 2013.
Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природноматематичког смера, медицинску и пољопривредну школу 650-404/87 од
30.6.1987. ЗУНС
Рачунарство и инф. за 1. разред гимназије 650-02-30/99-03 од 20.8.1999
Водич кроз историју музике за средње школе 6-00-00744/2005-06 од
14.03.2006.
Ликовна култура за гимн. и средње школе, 601-04-51/74 од 20.12.1990.
од 20.12.1
од 2
Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 1.р. средње школе
Београд, 2002. МПС
Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд,
55
II РАЗРЕД
ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРЕДМЕТ
АУТОР –И
Љиљана Николић,
Босиљка Милић
Александар Јовановић
Јован Деретић,Марија Митровић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Живојин Станојчић,Љубомир
Поповић
Иво Тартаља
Ранко Бугарски
Tim Falla, Paul A Davies
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
РУСКИ ЈЕЗИК
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Joanne Collie, Злата Васић, Марија
Лазовић
Ђорђо Мото, Весна Николовска,
Леонора Ракићевић, Беата
Ћвиковска, Олга Вомачкова
Thiery Gallier, Odile GrandClement,
Aline Volte
Група аутора
Група аутора
М. Пакиж, Т. Киселички Ваш и М.
Кисић
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Marin T. Magnelli S.
ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Требјешанин
Марко Шуица,Смиља Марјановић
-Душанић
ИСТОРИЈА
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе
601-04-51/95 од 11.4.1991.
Читанка за гимназије и стручне школе 650-02-00075/2005-06 од 3.8.2005
Историја књижевности за гимназије и стручне школе 650-428/88 од
30.6.1988
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред, 650135/89 од 15.3.1989.
Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред 650-0208/97-03 од 13.6.1997
Увод у општу лингвистику I – IV разред 650- 02-207/89 од 15.3.1989.
Solutions, intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
Way up 2 ,Klett
Direkt 2, немачки језик за 2. разред гимназије и средњих стручних школа
(шеста година учења 650-02-456/2011-06 од 29.2.2012. Клет
Belleville 2,француски језик за 1. и 2. разред средње школе и за 3. и 4.
средње школе - трећа и четврта година учења (уџбенички комплет –
уџбеник и радна свеска) 650-02-00838/2010-06 од 07.02.2011.
Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Латински језик за 2. разред гимназије 650-02-00097/2005-06 од 27.12.2005.
Nuovo progetto italiano 2,италијански језик за 2. разред средње школе
(уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00518/2010-06 од
05.04.2011
Психологија за 2. разред гимназије 650-02-00733/2010-06од 4.08.2011.
Историја за 2. разред гимназије, друштв. – језички смер 2006. 650-0200053/2002-03 од 24.9.2002.
56
ПРЕДМЕТ
АУТОР –И
ГЕОГРАФИЈА
Др. В. Ђурић
БИОЛОГИЈА
група аутора
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Географија за 2. разред гимназије Неме карте 601-01-194/91 од 20.6.1991
Биологија за 2. раз. гимназије друштв. – језичког смера, ЗУНС650-0200047/2003-03 од 28.8.2003
Бранимир Шешеља
Математика за II разред општег и друштвеног смера, ЗУНС
Ж. Ивановић, Огњановић
Б. Вене
Милан Распоповић,Јован
Шетрајчић,Зоран Распоповић,
Наташа Чалуковић
Збирка зад. из мат. за 2. раз. гимназије , Круг
Збирка зад. из мат. за 2. раз. гимназије , ЗУНС
ХЕМИЈА
В. Павловић и Р. Марковић
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Никола Клем
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Оливера Ђурић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Б. Караџић и В. Галовић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
група аутора
ВЕРСКА НАСТАВА
Еп. Игњатије Мидић
Физика за 2. разред друштв. – јез. смера, ЗУНС
Збирка задатака, издавач „Круг“
Органска хемија за гимназију друштвено-језичког смера 601-04-185/91 од
20.6.1991 ЗУНС
Рачунарство и инф. за 2. разред гимназије, ЗУНС 650-02-00054/2003-03 од
15.9.2003
Водич кроз историју музике за средње школе 6-00-00744/2005-06 од
14.03.2006.
Ликовна култура за гимн. и средње школе, 601-04-51/74 од 20.12.1990. од
20.12.1
од
Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 2.р. средње школе Београд,
2002. МПС
Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд, 2007.
57
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ПРЕДМЕТ
АУТОР –И
Љиљана Николић,Босиљка Милић
Александар Јовановић
Јован Деретић,Марија Митровић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Живојин Станојчић,
Љубомир Поповић
Иво Тартаља
Ранко Бугарски
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РУСКИ ЈЕЗИК
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Tim Falla, Paul A Davies
Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић
Група аутора
Група аутора
Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,Aline
Volte
ПСИХОЛОГИЈА
Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора
Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга
Вомачкова
Жарко Требјешанин
ИСТОРИЈА
С. Ћирковић
ГЕОГРАФИЈА
БИОЛОГИЈА
Др. В. Ђурић
Б. Петров и М. Колезић
Ј. Кечкић, Живановић, Огњановић
Б. Вене
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
Живорад Ивановић Срђан Огњановић
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Читанка са књижевнотеоријским појмовимаза гимназије и стручне школе
601-04-51/95 од 11.4.1991.
Читанказа гимназије и стручне школе 650-02-00075/2005-06 од 3.8.2005
Историја књижевности за гимназије и стручне школе 650-428/88 од
30.6.1988
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред,
650-135/89 од 15.3.1989.
Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред 650-0208/97-03 од 13.6.1997
Увод у општу лингвистику I – IV разред 650- 02-207/89 од 15.3.1989.
Solutions, intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
Way up 2, Klett
Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Belleville 2,француски језик за 1. и 2. разред средње школе и за 3. и 4.
средње школе - трећа и четврта година учења (уџбенички комплет –
уџбеник и радна свеска) 650-02-00838/2010-06 од 07.02.2011.
Direkt 2, немачки језик за 2. разред гимназије и средњих стручних школа
(шеста година учења 650-02-456/2011-06 од 29.2.2012. Клет
Психологија за 2. разред гимназије 650-02-00733/2010-06од 4.08.2011.
Историја за 2. разред гимназије, природно – мат. Смера 601-04-112/91 од
20.6.1991
Географија за 2. разред средње школе 601-01-194/91 од 20.6.1991
Биологија за 2. разред гимназије 650-02-00036/2003-03 од 18.8.2003
Математика за 2. разред гимназије ЗУНС
Збирка зад. из мат. за 2. раз. гимназије и Збирка (Вене)
Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и
техничких школа , Круг
58
ПРЕДМЕТ
ФИЗИКА
АУТОР –И
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Милан Распоповић,Јован Шетрајчић,Зоран
Распоповић
Наташа Чалуковић
Снежана Рајић
ХЕМИЈА
Радивој Николајевић
Шурјановић
Мирјана
Славко Нешић,Момчило Јоветић
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Никола Клем
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Оливера Ђурић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Б. Караџић и В. Галовић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
група аутора
ВЕРСКА НАСТАВА
Еп. Игњатије Мидић
Физика за 2. разред гимназије природно – мат. Смера 650-02-00078/200506 од 2.8.2005
Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије 650-0200375/2010-06 од 21.09.2010
Неорганска хемија за други разред гимназије општег и природноматематичког смера, ЗУНС 2011. 2011,решење бр. 650-02-00113/2011-06
од 22.2.2011
Збирка задатака за први и други разред гимназије, ЗУНС 1987. решење
бр.650-404/87 од 30.6.1987.
Хемијски практикум за гимназије 1988. решење бр. 650-177/88 од
14.4.1988.
Рачунарство и инф. за 2. разред гимназије 650-02-00054/2003-03 од
15.9.2003
Водич кроз историју музике за средње школе 6-00-00744/2005-06 од
14.03.2006.
Ликовна култура за гимн. и средње школе, 601-04-51/74 од 20.12.1990. од
20.12.1
Водич за наставнике: Грађанско васпитање за 2.р. средње школе Београд,
2002. МПС
Православни катихизис за 1. и 2. р. Средње школе, Бгд, 2007.
59
I I I РАЗРЕД
ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРЕДМЕТ
АУТОР –И
Љиљана Николић,Босиљка Милић
Петар Пијановић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Живојин Станојчић,Љубомир Поповић
Иво Тартаља
Ранко Бугарски
Tim Falla, Paul A Davies
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
РУСКИ ЈЕЗИК
Joanne Collie, Злата Васић, Марија
Лазовић
Ђорђо Мото, Весна Николовска,
Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска,
Олга Вомачкова
Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,Aline
Volte,Vicki Moore
Група аутора
Група аутора
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Читанка са књижевнотеоријским појмовимаза гимназије и стручне школе 601-0451/95 од 11.4.1991
Књижевност и српски језик за 3. разред гимназије и средњих школа650-0200113/2009-06 од 11.09.2009
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред, 650-135/89
од 15.3.1989.
Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред 650-02-08/97-03
од 13.6.1997
Увод у општу лингвистику I – IV разред 650- 02-207/89 од 15.3.1989.
Solutions, Upper-intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbook
Way up 3, Klett
Direkt 3, немачки језик за 3. разред гимназије и средњих стручних школа (седма
година учења) 650-02-468/2011-06 од 1.3.2012 Клет
Belleville 3,француски језик за за 3. и 4. разред средње школе (уџбенички комплет
– уџбеник и радна свеска 650-02-00837/2010-06 од 07.02.2011
Привет 2 Уџбеник за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Привет 2 Радна свеска за 1. и 2. разред средње школе Data Status 2013.
Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за 3. и 4. разред средње школе
(уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00535/2010-К06 од
04.04.2011
Историја за 3. разред гимназије друштвено-језичког смера 650-02-00255/2007-06 од
7.9.2007
Географија за 3. разред гимназије ЗУНС-Београд 650-02-00286/2008-06 од
21.7.2008.
ИТАЛИЈАНСКИ
T. Marin,A. Bidetti,M. Dominici,L.Piccolo
ИСТОРИЈА
Р. Љушић
ГЕОГРАФИЈА
Драган Родић
БИОЛОГИЈА
Гордана Цвијић
Јелена Ђорђевић
Биологија за 3. раз друштвено-језичког смера650-02-00036/2004-03 од 1.9.2004.
Г. Војводић, Ђ. Пауновић, Р. Тошић
Математика за гимназије друштвено- језичког смера, ЗУНС
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић
Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких
школа, Круг
МАТЕМАТИКА
60
ПРЕДМЕТ
ФИЗИКА
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
ФИЛОЗОФИЈА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ВЕРСКА НАСТАВА
АУТОР –И
Наташа Каделбург, Коста Панић
Наташа Каделбург, Весна Рапаић
Душан Тошић
М. Чабаркапа
Михаило Марковић
Оливера Ђурић
Б. Караџић В. Галовић
група аутора
Еп. Игњатије Мидић
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Физика за 3. разред гимназије природно-математичког смера 650-02-00379/2010-06
од 21.09.2010
Збирка задатака и тестова (''Круг“), 2009 650-02-0080-10/2008-06 0д 27.05.2008.
Рачунарство и инф. за 3. разред гимназије , ЗУНС 2010
Рачунарство и инф. за 3. разред гимназије , Круг
Логика за гимназије 632-02-71/92-03 од 13.7.1992
Водич кроз историју музике за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
Ликовна култура за гимназије и средње школе
Приручник за: Грађанско васпитање број 3,Београд, 2004.
Православни катихизис за 3. и 4. р. средње школе, ЗУНС Бгд, 2007.
61
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ПРЕДМЕТ
АУТОР –И
Љиљана Николић,Босиљка Милић
Петар Пијановић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Живојин Станојчић,Љубомир Поповић
Иво Тартаља
Ранко Бугарски
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Tim Falla, Paul A Davies
Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић
Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора
Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга
Вомачкова
Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,Aline
Volte,
Vicki Moore
Група аутора
Група аутора
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе 601-0451/95 од 11.4.1991
Књижевност и српски језик за 3. разред гимназије и средњих школа 650-0200113/2009-06 од 11.09.2009
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред, 650-135/89 од
15.3.1989.
Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред 650-02-08/97-03 од
13.6.1997
Увод у општу лингвистику I – IV разред 650- 02-207/89 од 15.3.1989.
Solutions, Upper-intermediate (The English Book), Student’s Book
Workbokk
Way up 3, Klett
Direkt 3, немачки језик за 3. разред гимназије и средњих стручних школа (седма
година учења) 650-02-468/2011-06 од 1.3.2012 Клет
Belleville 3,француски језик за за 3. и 4. разред средње школе (уџбенички комплет –
уџбеник и радна свеска 650-02-00837/2010-06 од 07.02.2011
ИТАЛИЈАНСКИ
T. Marin,A. Bidetti,M. Dominici,L.Piccolo
ИСТОРИЈА
К. Николић, Н Жутић М Павловић З.
Шпадијер
Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић
ГЕОГРАФИЈА
Група аутора
БИОЛОГИЈА
Гордана Цвијић,Јелена Ђорђевић,Надежда
Недељковић,Радомир Коњевић
Привет 3 Уџбеник за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
Привет 3 Радна свеска за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за 3. и 4. разред средње школе (уџбенички
комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00535/2010-К06 од 04.04.2011
Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. раз. друштвенојезичког смера 650-02-00016/2002-03 од 23.5.2002
Историја за 3. Разред гимназије, ЗУНС. 650-02-00547/2010-06 од 21.09.2010
Географија за 3. разред гимназије ЗУНС-Београд 650-02-00286/2008-06 од 21.7.2008
Неме карте Србије
Биологија за гимназију природно-математичког смера 650-02-00030/2004-03 од
27.4.2004.
Јован Кечкић
Математика за 3. разред природно математичког – смера 650-210/88 од 28.12.1988.
Вене Богославов,
Збирка решених задатака из математике 3 650-02-00275/2008-06 од 21.7.2008.
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић
Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких
школа 650-02-00332/2010-06 од 21.07.2010
РУСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
62
ПРЕДМЕТ
ФИЗИКА
АУТОР –И
Наташа Каделбург, Коста Панић
Наташа Каделбург, Весна Рапаић
Стојиљковић Александра
ХЕМИЈА
Славко Нешић, Момчило Јоветић
Јанош Чанади, Велимир Попсавин
Душан Тошић
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Милан Чабаркапа
ФИЛОЗОФИЈА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ВЕРСКА НАСТАВА
Михаило Марковић
Оливера Ђурић
Б. Караџић В. Галовић
група аутора
Еп. Игњатије Мидић
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Физика за 3. разред гимназије природно-математичког смера 650-02-00379/2010-06
од 21.09.2010
Збирка задатака и тестова (''Круг“), 2009 650-02-0080-10/2008-06 0д 27.05.2008.
Хемија за трећи разред гимназије природно-математичког смера, 650-168/89 од
15.3.1989 ЗУНС
Хемијски практикум за трећи разред гимназије 650-574/89 од 26.6.1989
Збирка задатака из хемије за 3. и 4. раз гимназије ЗУНС, ЗУНС Београд,1993.
Рачунарство и инф. за 3. разред гимназије, уџбеник са збирком решених задатака у
PASCAL-у 650-02-00053/2004-03 од 7.9.2004.
Рачунарство иинформатика – уџбеник са збирком задатака за 3.разред гимназије
650-02-00377/2010-06 од 21.09.2010
Логика за гимназије 632-02-71/92-03 од 13.7.1992
Водич кроз историју музике за средње школе 6-00-00744/2005-06 од 14.03.2006.
Ликовна култура за гимназије и средње школе
Приручник за: Грађанско васпитање број 3,Београд, 2004. МПС
Православни катихизис за 3. и 4. р. средње школе, ЗУНС Бгд, 2007.
63
I V РАЗРЕД
ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР
ПРЕДМЕТ
АУТОР –И
Љиљана Николић,Босиљка Милић
Петар Пијановић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Живојин Станојчић,Љубомир Поповић
Иво Тартаља
Ранко Бугарски
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Tim Falla, Paul A Davies
Ђорђо Мото, Весна Николовски,
Г.Монтали, Д. Мандели
Н.ЧернохаусЛинзи
ThieryGallier, OdileGrandClement,AlineVolte, VickiMoore
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе
650-648/89 од 26.6.1989
Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа
650-02-00152/2010-06 од 21.07.2010
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред, 650135/89 од 15.3.1989.
Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред 650-0208/97-03 од 13.6.1997
Увод у општу лингвистику I – IV разред 650- 02-207/89 од 15.3.1989.
Solutions Advanced (The English Book), Student’s Book
Workbook
Direkt 4. немачки језик за 4. разред гимназије и средњих стручних школа Клет
Ендре Пап, Загорка Лозановиб
Црвенковић
Belleville 3, француски језик за за 3. и 4. разред средње школе (уџбенички
комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00837/2010-06 од 07.02.2011
Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за 3. и 4. разред средње школе
(уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00535/2010-06 од
04.04.2011
Привет 3 Уџбеник за 3 и 4. разред средње школе Data Status 2013.
Привет 3 Радна свеска за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и
четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера 650-0200547/2010-06 од 21.09.2010
Математика са збирком за 4. разред средње школе, Зунс, 650-707/89 од
5.4.1990.
Живановић, Огњановић
Збирка задатака из математике за 4. разред гимназије КРУГ, 2010
ИТАЛИЈАНСКИ
T. Marin,A. Bidetti,M.
Dominici,L.Piccolo
РУСКИ ЈЕЗИК
Група аутора
Група аутора
ИСТОРИЈА
Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић
МАТЕМАТИКА
64
ПРЕДМЕТ
АУТОР –И
ФИЗИКА
Н. Чалуковић
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Зорица Лакић
ФИЛОЗОФИЈА
СОЦИОЛОГИЈА
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ВЕРСКА НАСТАВА
В. Савић, В. Цветковић, Н. Цекић
В Вулетић
Др. Владимир Ђурић
Оливера Ђурић
Б. Караџић В. Галовић
група аутора
Еп. Игњатије Мидић
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Физика за 4. разред гимназије(теорија , збирка задатака и тестова ) 650-0200376/2010-06 од 21.09.2010
Рачинарство и информатика за 4. разред гимназије друштвено језички смер
650-02-00151/2007-06 од 16.7.2007
Филозофија за средњу школу 650-02-31/2001-03 од 3.9.2001
Социологија 4. разред гимназије Клет
Устав и права грађана за 4. разред ЛОГОС
Водич кроз историју
Ликовна култура за гимназије и средње школе
Приручник за: Грађанско васпитање број 4,Београд, 2005. МПС
Православни катихизис за 3. и 4. р. средње школе, ЗУНС Бгд, 2007.
65
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
ПРЕДМЕТ
АУТОР –И
Љиљана Николић, Босиљка Милић
Петар Пијановић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Живојин Станојчић,Љубомир Поповић
Иво Тартаља
Ранко Бугарски
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ
РУСКИ ЈЕЗИК
ФИЛОЗОФИЈА
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
БИОЛОГИЈА
Tim Falla, Paul A Davies
Ђорђо Мото, Весна Николовски,
Г.Монтали, Д. Мандели Н.ЧернохаусЛинзи
ThieryGallier, OdileGrand-Clement,
AlineVolte, VickiMoore
T. Marin, A. Bidetti, M. Dominici,
L.Piccolo
Група аутора
Група аутора
В. Савић, В. Цветковић, Н. Цекић
Др. Владимир Ђурић
Д. Цветковић, Г. Матић и Група аутора
Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић
МАТЕМАТИКА
Живановић, Огњановић
Б. Вене
ФИЗИКА
Н. Чалуковић
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Читанка са књижевнотеоријским појмовимаза гимназије и стручне школе
650-648/89 од 26.6.1989
Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа
650-02-00152/2010-06 од 21.07.2010
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред, 650135/89 од 15.3.1989.
Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред 650-0208/97-03 од 13.6.1997
Увод у општу лингвистику I – IV разред 650- 02-207/89 од 15.3.1989.
Solutions Advanced (The English Book), Student’s Book
Workbook
Direkt 4. немачки језик за 4. разред гимназије и средњих стручних школа Клет
Belleville 3, француски језик за за 3. и 4. разред средње школе (уџбенички
комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00837/2010-06 од 07.02.2011
Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за 3. и 4. разред средње школе
(уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) 650-02-00535/2010-06 од
04.04.2011
Привет 3 Уџбеник за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
Привет 3 Радна свеска за 3. и 4. разред средње школе Data Status 2013.
Филозофија за средњу школу 650-02-31/2001-03 од 3.9.2001
Устав и права грађана за 4. разред ЛОГОС
Биологија за 4. разред гимназије природно – мат. Смера ЗУНС
Математика за 4. разред гимназије и средње стручне школе 650-45/90 од
15.02.1990.
Збирка задатака из математике за 4. разред гимназије 650-02-00334/2010-06
од 21.07.2010
Збирка задатака из математике за 4 650-02-00276/2008-06 од 21.7.2008
Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије 650-0200376/2010-06 од 21.09.2010
66
ПРЕДМЕТ
ХЕМИЈА
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ВЕРСКА НАСТАВА
АУТОР –И
Милан Димитријевић, Александар Томић
Јулијана Петровић,
Јанош Чанади, Велимир Попсавин
Зорица Лакић
група аутора
Еп. Игњатије Мидић
НАЗИВ УЏБЕНИКА
Астрономија за гимназију природно-математичког смера
Хемија за 4. р. Гимназије 650-02-00034/93-03 од 16.7.1993 ЗУНС
Збирка задатака за 3. и 4. разред гимназије
Рачинарство и информатика за 4. разред гимназије друштвено језички смер
650-02-00151/2007-06 од 16.7.2007 ЗУНС
Приручник за: Грађанско васпитање број 4,Београд, 2005. МПС
Православни катихизис за 3. и 4. р. средње школе, ЗУНС Бгд, 2007.
67
ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ДВОЈЕЗИЧНИМ
ОДЕЉЕЊИМА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.
Први разред
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
ПРЕДМЕТ
НЕДЕЉНИ
ФОНД
ПРОФЕСОР
1.
Географија
2
Радивојевић Славица
2.
Историја
2
Пешић Ивана
3.
Ликовна култура
1
Мунишић Мирјана
4.
Физика
2
Павловић Драгана
5.
Хемија
2
Здравковић Ристић Јелена
6.
Музичка култура
1
Пантић Анета
Укупно часова на страном
језику
10
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
ПРЕДМЕТ
НЕДЕЉНИ
ФОНД
ПРОФЕСОР
1.
Историја
2
Мијајловић Биљана
2.
Физика
2
Радишић Тања
3.
Латински језик
2
Милинковић Наталија
4.
Ликовна култура
1
Петровић Јасна
Укупно часова на страном
језику
7
68
Други разред
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
ПРЕДМЕТ
НЕДЕЉНИ
ФОНД
ПРОФЕСОР
1.
Биологија
2
Кривокапић Сања
2.
Географија
2
Радивојевић Славица
3.
Ликовна култура
1
Мунишић Мирјана
4.
Физика
2
Павловић Драгана
5.
Музичка култура
1
Пантић Анета
Укупно часова на страном
језику
8
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
ПРЕДМЕТ
НЕДЕЉНИ
ФОНД
ПРОФЕСОР
1.
Историја
2
Мијајловић Биљана
2.
Физика
2
Радишић Тања
3.
Латински језик
2
Милинковић Наталија
4.
Ликовна култура
1
Петровић Јасна
Укупно часова на страном
језику
7
69
Трећи разред
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
ПРЕДМЕТ
НЕДЕЉНИ
ФОНД
ПРОФЕСОР
1.
Биологија
2
Кривокапић Сања
2.
Филозофија
2
Ћирић Јована
3.
Ликовна култура
1
Мунишић Мирјана
4.
Физика
2
Павловић Драгана
5.
Математика
2
Кнежевић Матеја
6.
Музичка култура
1
Пантић Анета
Укупно часова на страном
језику
10
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
ПРЕДМЕТ
НЕДЕЉНИ
ФОНД
ПРОФЕСОР
1.
Историја
3
Мијајловић Биљана
2.
Физика
2
Радишић Тања
3.
Филозофија
2
Којић Андријана
4.
Ликовна култура
1
Петровић Јасна
Укупно часова на страном
језику
8
70
Четврти разред
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
ПРЕДМЕТ
НЕДЕЉНИ
ФОНД
ПРОФЕСОР
1
Математика
2
Кнежевић Матеја
2.
Филозофија
3
Ћирић Јована
3
Ликовна култура
1
Мунишић Мирјана
4.
Историја
3
Пешић Ивана
5.
Музичка култура
1
Пантић Анета
Укупно часова на страном
језику
10
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
ПРЕДМЕТ
НЕДЕЉНИ
ФОНД
ПРОФЕСОР
1.
Историја
3
Мијајловић Биљана
2.
Физика
2
Радишић Тања
3.
Ликовна култура
1
Петровић Јасна
4.
Филозофија
3
Којић Андријана
5.
Социологија
3
Марковић Барби Наташа
Укупно часова на страном
језику
12
71
ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ
Професори који учествују у двојезичној настави на италијанском језику као и на француском
језику су ове школске године формирали две секције које су радиле одвојено и обе у тесној
сарадњи са Комисијом за међународну сарадњу.Планира се да и унаредној школској години због
различитих активности остане одвојен рад у две одвојене секције.
План рада актива за двојезичну наставу на италијанском језику
Професори који ће у наредној школској години држати часове на италијанском језику су:
Анција Сакоманди, лектор; Јелена Гавровић, професор италијанског језика, Наталија
Милинковић, професор латинског језика; Андријана Којић, професор логике и филозофије,
Биљана Мијајловић, професор историје; Татјана Радишић, професор физике, Наташа Марковић
Барби професор социологије и Јасна Петровић, професор ликовне културе.
Као свих ових година и за наредну школску годину 2013/2014.годину планирамо тесну
сарадњу са Амбасадом Италије и Италијанским културним центром. Ученици и професори ће
пратити многобројне културне догађаје које организује Центар као што су предавања, изложбе и
концерти.
Планирамо и наредне школске године посету италијанског Амбасадора нашој школи у
децембру месецу.Ученици ће извести пригодан програм на италијанском језику.
У договору са Драганом Васић планиран је распоред додатних часова италијанског
језика које ће држати Анција Сакоманди, с циљем даљег усавршавања професора. Договорено је
њено партиципирање на појединим часовима историје .
Прошле школске године остварена је пуна сарадња односно размена ученика са три
школе са којима планирамо да наставимо размену и ове школске године: са школом Ређина
Маргерита из Палерма, наставак сарадње са гимназијом Паоло Ђаконо из Чивидалеа и са
класичном гимназијом Кањаци из Алтамуре. Анција Сакоманди је успоставила сарадњу са
гимназијом Вирђилио из Милана са којом такође планирамо размену ученика, прва посета
ученика и професора ове школе је предвиђена за средину октобра, а у току су договори и са
гимназијом из Напуља.
Прошле школске године су ученици прве године двојезичног одељења учествовали на
Међународном фестивалу позоришта младих у Алтамури, планирамо да и ове школске године
такође играмо представу на италијанском језику, коју би поново припремио са ученицима
редитељ Страхиња Савић.
Представа која је успешно одиграна у Алтамури биће поново играна и ове школске
године у позоришту Рекс, на коју ће бити позвани представници италијанске Амбасаде и
Италијанског Културног центра, родитељи ученика и професори Треће беорадске гимназије.
Планира се да и следеће године наши ученици учествују на ликовним конкурсима и
другим разним манифестацијама на италијанском језику.
Већ неколико година је активан ПОД театар који је основан као позориште које изводи
представе на италијанском језику под руководством уметничког директора Татјане Пајевић,
која планира представе и за ову школску годину. Пробе ће се одржавати једном недељно у
библиотеци школе.
72
Ученици ће и ове школске године учествовати на градским и републичким такмичењима
из италијанског језика
Из свих предмета које су слушали током школовања на италијанском језику матуранти ће моћи
да изаберу један из којег ће писати матурски рад на италијанском језику.
Јасна Петровић
Настава на француском језику
Професори који ће у наредној школској години држати часове на францускoм језику су:
-професори који предају француски језик ( Марко Банковић, Лора Бурави Ристић, Нада
Степановић) и лекторка Елизабет Жуен
- професори који држе предметну наставу на француском језику-Ивана Пешић (историја),
Јелена Ристић Здравковић (хемија), Мирјана Мунишић (ликовна култура), Анета Пантић
(музичка култура) , Јована Ћирић (логика, филозофија), Драгана Павловић (физика) , Славица
Радивојевић (географија), Матеја Кнежевић (математика) и Сања Кривокапић (биологија).
Актив ће држати заједничке састанке једном у тромесечју.На састанцима ће се размењивати
искуства из наставе (примери добре праксе) и радиће се на решавању специфичних проблема
оваквог облика наставе. На претходним састанцима се дошло до закњучка да акценат у раду
треба ставити на усмено и писмено изражавање ученика. Ваннаставне активности током којих
ученици са лакоћом усвајају нова сазнања о француској култури, науци, књижевности су добра
прилика за модернизовање и прилагођавање ученицима наставног процеса у складу са
наставним планом и програмом.
Предмет рада Актива биће и припрема и реализација дела матурског испита који се изводи
на француском језику. Из свих предмета које су слушали током школовања на француском
језику матуранти ће моћи да изаберу један из којег ће писати матурски рад на француском
језику.
Актив планира интензивну сарадњу са Француским институтом и Француском школом у
Београду. Ђаци билингвалне секције редовно добијају позиве из Француске школе у Београду да
присуствују занимљивим предавањима гостујућих предавача. Позитивно искуство са фестивала
науке Француске школе у Београду може да послужи као пример добре праксе и
интердисциплинарне сарадње. Као и сваке године планирамо учешће наше екипе у
Франкофоном релију у марту месецу. Ученици ће пратити многобројне културне догађаје које
организује институт као што су предавања,изложбе и концерти. Планира се да и следеће године
наши ученици учествују на разним конкурсима и другим разним манифестацијама на
француском језику.
Планира се даље усавршавање професора који предају на француском језику на
лингвистичком и дидактичком плану. И ове године професори ће имати прилику да се додатно
усавршавају у свом знању језика како на бесплатним курсевима у Француском институту тако
и на семинарима конципираним за професоре билингвалне наставе.
У сарадњи са директором школе планираће се студијска путовања за ученике двојезичних
одељења. Уз помоћ Тима за међународну сарадњу планира се размена ученика са двојезичним
одељењима у земљама из окружења као и размена ученика са вршњацима из Француске.
Драгана Павловић
73
РЕЗУЛТАТИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД
Ове школске године у Трећу београдску гимназију уписано је шест одељења друштвено –
језичког смера, од којих су два двојезична одељења (једно које ће слушати наставу делом на
италијанском и друго делом на француском језику) и шест одељења природно – математичког
смера.
Број поена потребан за упис у Гимназију био је:
на друштвено – језичком смеру: 59,48
на природно – математичком смеру: 60,00
двојезично одељење, за француски језик: 74,67
двојезично одељење, за италијански језик: 71,68
74
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ЗА
ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
Децембар 2013.
Тип провере
Време рализације
Заједничка провера знања из биологије за
ученике III разред природно-математичког
смера
Симулација Матурског испита из страног
језика за матуранте
друга недеља
друга недеља
Април 2014.
Тип провере
Време рализације
Заједничка прoвера знања из биологије за
ученике IV разред природно-математичког
смера
Заједничка прoвера знања из историје за
ученике IV разред друштвено-језичког смера
Заједничка прoвера знања из историје за
ученике III разред природно-математичког
смера
Заједничка прoвера знања из географије за
ученике III разред друштвено-језичког смера
Заједничка прoвера знања из хемије за ученике
II разред оба смера
трећа недеља
трећа недеља
трећа недеља
трећа недеља
трећа недеља
Јун 2014.
Тип провере
Годишњи тест из математике за ученике
првог разреда
Годишњи тест из српског језика за ученике
првог разреда
Време реализације
прва недеља
друга недеља
75
ПЛАН РАДА СТРУЧНО-ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
САДРЖАЈ РАДА
- Подела задужења и организовање
васпитно-образовног рада
- Структура 40-часовне радне седмице свих
запослених
- Разматрање План рада за школску
2013/2014. годину
- Разматрање Програма и организовање
екскурзије за ученике свих разреда
- Организовање допунске, додатне наставе и
ваннаставних активности
- Анализа опремљености и коришћења
наставних средстава
-Даље опремање Школе
- Остваривање сарадње са школама у
Европи – двојезична настава
- Оптерећеност ученика
-Аналлиза успеха и васпитног рада на крају
првог тромесечја
- Реализација наставе и ваннаставних
активности
- Рад стручних већа за области предмета
- Мере за бољи успех ураду
- Предлог тема за матурске радове
- Избор тема матурског рада и помоћ
ученицима у изради
- Праћење реализације васпитно-образовног
рада
- Анализе успеха и дисциплина ученика на
крају I полугодишта
- Реализација васпитно образовног рада
- Мере за побољшање рада у II полугодишту
- Извештај о раду Школе и директора за
период септембар-јануар
- Припрема и одржавање светосавске
свечаности
- Реализација сталног стручног усавршавања
- Анализа сарадње Школе са родитељима и
социјалним средином
- Културна делатност Школе
- Праћење реализације Програмских
задатака
- Радна дисциплина ученика и запослених
- Из аналитичко - истраживачког рада
психолога
РЕАЛИЗАТОРИ
директор,
стручни сарадници,
одељењске старешине
стручна већа,
предметни професори,
директор
Директор,
предметни професори,
стручна већа,
стручни сарадници,
директор,
стручни сарадници,
стручна већа,
одељењска већа,
директор,
стручни сарадници,
одељењска већа,
стручна већа,
предметни професори
директор,
предметни професори,
стручна већа
директор,
прдметни професори,
психолог,
одељењске старешине,
одељењска већа
76
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
САДРЖАЈ РАДА
РЕАЛИЗАТОРИ
- Анализа успеха на крају III
класификационог периода одељења IV
разреда
АПРИЛ
МАЈ
ЈУНИ
АВГУСТ
- Анализа успеха на крају III
класификационог периода
- Реализација васпитно-образовног рада
- Наредни задаци за побољшање успеха у
раду
- Припреме за одржавање матуре и завршног
испита
- Концепција уписа ученика у I разред
- Анализа успеха ученика IV разреда
- Припрема матураната за матурске испите
- Реализација васпитно-образовног рада са
матурантима
- Анализа успеха ученика на крају II
полугодишта
- Анализа успеха матураната на завршном
испиту
- Додела награда и диплома
- Реализација васпитно-образовног рада
- Израда Извештаја о раду школе
- Организација уписа ученика у I разред
- Припрема за наредну школску годину
- Поправни испити ученика
- Анализа успеха ученика на крају школске
године
- Припрема за почетак нове школске године
и предлог мера за успешнији рад
- Усвајање распореда часова
- Формирање одељења и упис ученика у II,
III и IV разред
- Усвајање календара рада
директор,
стручни сарадници,
стручна већа
директор,
стручни сарадници,
одељењске старешине,
стручна већа
директор,
стручни сарадници,
Наставничко веће
директор
стручни сарадници,
Настаничко веће,
предметни професори
77
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
VIII, IX
X, XI
XII, I
САДРЖАЈ РАДА
РЕАЛИЗАТОРИ
- Формирање одељенских већа и избор
руководиоца разредних већа
- Разматрање и усвајање плана рада
одељењских већа
-разматрање и усвајање распореда
часова
-Планирање и усклађивање распореда
писмених задатака и вежби
- усаглашавање ставова око правдања
изостанака ученика и поштовања
кућног реда
- израда програма рада одељењских
заједница
- организација екскурзија
- организација допунске,додатне
наставе и
ваннаставних активности
- сарадња родитеља и школе
чланови О.В.
дељењске старешине,
директор,
одељењске старешине,
директор предметни
професори
стручни сарадници,
тим за израду програма
одељењске старешине
стручни вођа пута
директородељењске
старешине,
предметни професори
одељењске старешине
стручни сарадници
анализа успеха ученика на крају I
тромесечја
- анализа дисциплине и изостанака
ученика и изрицање васпитних мера
- мере за побљшање успеха и
дисциплине ученика
-реализација васпитно-образовних
активности
- усаглашавање захтева наставника и
школе са узрасно-сазнајним
карактеристикама ученика
- сарадња са родитељимa
- анализа успеха ученика на крају I
полугодишта, појединачно, по
предметима, одељењима и разредима
- анализа дисциплине и изостанака
ученика и изрицање васпитних мера
- анализа реализације, редовне,
додатне, допунске наставе, секција и
осталих ваннаставних активности
- мере за успешнији рад у II
полугодишту
- анализа рада одељењске заједнице и
О. старешина
- припреме за такмичење ученика
- културне и јавне манифестације
школе
одељењске старешине
стручни сарадници
чланови О.В.
стручни сарадници,
стручни сарадници,
директор
одељењске старешине
стручни сарадници
одељенске старешине,
чланови О.В.
стручни сарадници,
директор
предметни професори
78
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
II, III,IV
V,VI
САДРЖАЈ РАДА
- анализа успеха ученика на крају III
тромесечја
- владање, изостанци ученика и
васпитне мере
- реализација васпитно-образовних
задатака
- мере за побољшање рада до краја
школске године
- организовање завршних испита
матураната
- унапређење сарадње са родитељима
- анализа успеха ученика на крају II
полугодишта (појединачно, по
предметима, одељењима и разредима)
- анализа реализације редовне, додатне
и допунске наставе, секција и осталих
ваннаставних активности
- владање и изостанци ученика и
васпитно-дисциплинске мере
- анализа резултата завршних испита
матураната
- анализа постигнућа ученика и додела
посебних диплома, награда и похвала
- предлог мера за успешнији рад у
нареденој школској години
РЕАЛИЗАТОРИ
одељенске старешине,
чланови О.В.
стручни сарадници,
директор
одељенске старешине,
чланови одељенског већа,
стручни сарадници,
директор
чланови О.В. и Н.В.
79
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Први разред
Септембар:
1. Упознавање са ученицима, школски календар, распоред часова
2. Избор представника одељенске заједнице, Ђачког парламента,
њихове дужности
3. Пожељно и непожељно понашање – утврђивање правила понашања
4. Анкета (у оквиру процеса самовредновања)
Октобар:
5. Технике учења – рад са психологом
6. Тајни пријатељ (игра, циљ: међусобно упознавање ученика)
7. Моја школа – жеље и очекивања
8. Планирање ваннаставних активности
Новембар:
9. Тема по избору ученика
10. Крај првог тромесечја – анализа успеха
11. Где ме жуља ципела – разговор о потешкоћама, могућностима
уклањања, узајамна помоћ
12. Планирање новогодишње хуманитарне акције
Децембар:
13. Свет без насиља (радионица)
14. Људска права (поводом међународног дана људских права, 10.)
15. Недеља лепих порука
16. Крај првог полугодишта
17. Активности Ђачког парламента
Јануар:
Фебруар:
18. Облици зависности (уводна радионица)
19. Радионица о алкохолу (радионица)
20. Наставак радионице
21. Школски простор - очување
Март:
22. Зелени свет (радионица)
23. Мој избор – најкњига, позоришна представа, особа
24. Шта ме брине, а шта ме радује
25. Тема по избору ученика
Април:
26. Спортски дан (поводом 10. априла, светског дана здравља)
27. Треће тромесечје - анализа
28. Припрема за екскурзију
Мај:
29. Екскурзија – шта, како, зашто
30. Час осмеха (вицеви, музика, имитације)
31. Тема по избору ученика
Јун:
32. Припреме за крај школске године
33. Моје жеље и очекивања (поређење са почетним)
34. Анализа рада и успеха
80
Други разред
Септембар:
1. Распоред часова, календар, распоред тестова и писмених, избор заједнице
2. Мере (не)кажњавања
3. Припреме за екскурзију
4. Анкета (у оквиру процеса самовредновања)
Октобар
5. После екскурзије – анализа, за - против
6. Кад бих био директор – предлози за унапређење наставе
7. Тема по избору ученика
Новембар:
8. Идеје за Ђачки парламент, ваннаставне активности
9. Успех на крају првог тромесечја
10. Не дам своје здравље (радионица)
11. Здраве и нездраве навике
Децембар:
12. Мере поправљања успеха
13. Људска права (поводом 10. дец.)
14. Недеља лепих порука
15. Крај првог полугодишта
Јануар:
16. Организовање хуманитарне акције
Фебруар:
17. Радионица о ПАС (радионица)
18. Наставак радионице
19. Конфликти и начини решавања
20. Информације о сајтовима са понудама за стипендије за ученике
Март:
21. Стваралаштво ученика (неки конкурс и сл.)
22. Зелени свет (радионица)
23. Простор око мене – предлози
24. Тема по избору ученика
Април
25. Спортски дан
26. Треће тромесечје - анализа
27. (Не)пожељно облачење
Мај:
28. Догодило се на данашњи дан
29. Зашто сам радије на Фејсбуку него напољу
30. Шта ме опушта - предлози
31. Тема по избору ученика
Јун:
32. На крају желим да кажем
33. Крај другог полугодишта – резултати
34. А за следећу годину ... (сугестије, предлози)
81
Трећи разред
Септембар:
1. Распоред часова, календар, распоред тестова и писмених задатака
2. Утврђивање правила понашања
3. Припреме за екскурзију
4. Анкета (у оквиру процеса самовредновања)
Октобар:
5. После акскурзије – анализа, сугестије, предлози за следећу екскурзију
6. Ваннаставне активности, Ђачки парламент
7. Тема по избору ученика
Новембар:
8. Вишеструке интелигенције; моја доминантна интел. и стил
9. Успех на крају првог тромесечја
10. Мере за побољшање успеха
11. Слушање у „облацима“
http://www.pedagog.rs/GTZ/medijacija/08_radionica.pdf
Децембар:
12. AIDS – шта у ствари знам о томе
13. Час посвећен Светском дану људских права (10. децембар)
14. Недеља лепих порука
15. Крај првог полугодишта
Јануар:
16. Ученичко предузетништво (радионица)
Фебруар:
17. Сексуално преносиве болести (радионица)
18. Наставак радионице
19. Свет без насиља (радионица)
20. Акција улепшавања и уређења школског простора
Март:
21. Зелени свет (радионица)
22. Моја препорука – филм, музика, концерти, књиге, часописи
23. Слободно време
24. Тема по избору ученика
Април:
25. Спортски дан
26. Треће тромесечје – анализа успеха
27. Аутизам у сајбер свету
Мај:
28. Догодило се на данашњи дан
29. Предрасуде и како их савладати
30. Исти,а другачији (Светски дан за културну разноликост, дијалог и развој)
31. Тема по избору ученика
Јун:
32. Испричаћу вам нешто лепо
33. А за следећу годину ... (сугестије, предлози)
34. Крај школске године
учења
82
Четврти разред
Септембар:
1. Распоред часова, календар, распоред тестова и писмених задатака
2. Утврђивање правила понашања
3. Припреме за екскурзију
4. Анкета (у оквиру процеса самовредновања)
Октобар:
5. После акскурзије – анализа, сугестије, предлози за следећу генерацију
6. Ваннаставне активности, Ђачки парламент
7. Тема по избору ученика
Новембар:
8. Помоћ млађим ученицима
9. Успех на крају првог тромесечја
10. Мере за побољшање успеха
11. Паметан потрошач (радионица)
Децембар:
12. Полагање матуре - информације
13. Час посвећен Светском дану људских права (10. децембар)
14. Недеља лепих порука
15. Крај првог полугодишта
Јануар:
16. Разговор о прослави матуре
Фебруар:
17. Ментално здравље (радионица)
18. Наставак радионице
19. Свет без насиља (радионица)
20. Добровољно давање крви
Март:
21. Зелени свет (радионица)
22. Припрема за студирање – презентација факултета, проф. оријентација
23. Договор о Carеer day
24. Тема по избору ученика
Април:
25. Спортски дан
26. Треће тромесечје – анализа успеха
27. Припрема матурантске параде
Мај:
28. (Не)радо се присећам својих школских дана (разговор, анегдоте ..)
29. Предлози за похвале и награде ученицима
30. Крај школске године
83
Упутство за одељењске старешине
Први разред
Тајни пријатељ – ученици пишу своје име на цедуљу, стављају цедуље у шешир или капу и
сваки ученик извлачи једну цедуљу. Следећих недењу дана треба да буде тајни пријатељ особи
чије име је извукао, та особа не сме да зна ко јој оставља у ранац чоколадице, поруке лепе
садржине, шаље СМС и сл. Игру увести на претходном часу, а на часу предвиђеном за ову игру
извршити евалуацију и дискусију.
Моја школа, жеље и очекивања – После разговора, ученици пишу своја очекивања од гимназије.
Те цедуље треба сачувати и отворити на крају школске године, када треба продискутовати са
ученицима колико су њихова очекивања испуњена и разлоге томе
За све
Недеља лепих порука - Ученици читаве недеље остављају лепе поруке на за то предвиђеном
простору (као у Јулијином кући у Верони). Исто се односи и на професоре.
За часове поред којих пише радионица, већ постоје готове радионице, које само треба копирати.
Спортски дан представља дан без наставе, организује се поводом Светског дана здравља и
предвиђа спортске активности и такмичења професора, ученика и родитеља на Ади.
Тема по избору ученика – обављање текућих шпослова, правдање часова, проблеми у настави,
евентуална дискусија о некој теми о којој ученици желе да причају
За трећи разред – Исти, а другачији
Ученици на претходном часу добију задатак да се удубе у живот неке особе из свог окружења,
која се разликује од њих (са посебним потребама, припадника неке мањине, слабијег
материјалног стања итд). На следећем часу треба да известе остале о животу те особе и да се
поведе дискусија о томе.
За четврти разред
Carrer day – Идеја је да се организује састанак заинтересованих ученика са бившим ђацима,
родитељима, јавним личностима, који би причали о развоју своје каријере
84
ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора који се
односе на:
 осигурање квалитета и унапређење образовно – васпитног рада
 остварење развојног плана школе
 организовање педагошко – инструктивног увида и надзора и предузимање мера за
унапређење и усавршавање рада наставника и стручних сарадника
 планирање стручног усавршавања наставника
Састав Педагошког колегијума остаје непромењен у односу на прошлу школску годину:
Нада Вучковић, Наталија Милинковић, Биљана Тубић, Љиљана Симовић, Ана ДинчићРадуловић, Слободанка Девић, Милорад Марцојевић, Сенка Перица, Ненад Гугл, Василија
Зечевић, Јасна Петровић, Драгана Иванчевић Бумбић и Сања Обреновић.
У оквиру наведених тема, а у складу са Развојним планом школе и планом рада директора,
Педагошки колегијум предлаже оквирни план рада за школску 20013/14. годину, по месецима:
СЕПТЕМБАР
Разматрање планираних активности за школску 2013/14. год.
Oрганизација иницијалног теста за ученике првог разреда
Рад на уједначавању критеријума наставника
Анализа резултата иницијалног теста за ученике првог разреда
Сарадња са Тимом за планирање стручног усавршавања наставника
Анализа плана стручног усавршавања наставника, посебно унутар школе
ОКТОБАР
Предлог угледних часова по предметима
Планирање педагошко – инструктивног рада и предлагање мера за побољшање квалитета
наставе
Осмишљавање увођења ученика и родитеља посматрача часова
Увид у рад секција ученика и предлози за обогаћивање ваннаставних садржаја
Рад на побољшању квалитета корелације између наставних предмета
НОВЕМБАР
Анализа успеха ученика на првом класификационом периоду, са посебним освртом на
уједначавање критеријума наставника
Договор у вези са такмичењима ученика
ДЕЦЕМБАР
Избор предавања и радионица за ученике у циљу превенције здравља ученика
Предлог матурских тема
Избор школа и факултета који ће држати презентацију у школи
ЈАНУАР/ФЕБРУАР
Анализа успеха ученика на крају другог класификационог периода
Анализа реализације часова (број одржаних у односу на број планираних часова)
Извештај о раду Педагошког колегијума за прво полугодиште школске 2012/13. године
85
Анализа инструктивно – педагошког рада директора и стручних сарадника са наставницима
Избор ваннаставних активности и праћење рада секција ученика
МАРТ
Анализа прелиминарних резултата на такмичењима
Избор семинара и предавања за ученике у вези са актуелним темама
Анализа резултата заједничких провера знања из предмета из којих је реализована
АПРИЛ
Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода
Предлог мера за побољшање успеха ученика, као и квалитета часа
Анализа реализације часова додатне и допунске наставе
Самоевалуација
МАЈ
Припреме за матурски испит
Прикупљање материјала и одређивање дужности у вези са израдом Извештаја о раду школе
Анализа постигнутих резултата на такмичењима
Анализа остварености плана стручног усавршавања наставника
Припрема годишњег теста из српског језика и књижевности и математике за ученике првог
разреда
ЈУН/ЈУЛ
Анализа постигнућа на матурском испиту
Анализа успеха на крају наставне године
Анализа реализације часова
Извештај о раду Педагошког колегијума на крају другог полугодишта
Конкретизација задатака у оквиру израде Извештаја о раду школе и рад на истом
Анализа поделе часова и припрема података за израду распореда часова
АВГУСТ
Анализа рада Педагошког колегијума на крају школске године
Договор о раду у следећој школској години
Избор предмета из којих ће се реализовати заједничке провере знања
Избор чланова колегијума и план активности
Анализа распореда часова
86
ПЛАН РАДА КООРДИНАТОРА НАСТАВЕ
Кординатори наставе предвиђени за школску 2013/14. годину су Ана Тодић- професор
руског језика, Сњежана Раковић- професор географије, Милена Деспотовић- професор Устава и
права грађана, Анкица Радојчић- професор биологије и Игор Милијић-професор музичке
културе . У току школске године доле наведене обавезе кординатора наставе ће бити
реализоване пре свега кроз непосредну сарадњу са директором школе Драганом Васић :
- контролисање реализације школског наставног плана и програма
- организација привремених замена одсутних професора и надокнада изгубљених часова
- контролисање и вођење педагошке документације
- организација матурских и поправних испита
- организација полагања разредних и ванредних испита
- организација уписа у први разред и формирање одељења
- организација и праћење рада одељенских већа
- организација Наставничког већа
- пријем и сарадња са родитељима
- организација школских такмичења у школи и праћење општинских,градских и републичких
такмичења наших ученика
- сарадња са здравстевеном и стоматолошком службом школе као и организација систематских
прегледа ученика
- сарадња са домом здравља Врачар ,који одржава семинаре и радионице за ученике наше
школе
- сарадња са Заводом за трансфузију крви и организовање давања крви у просторијама школе
- сарадња са административним службама школе
- сарадња са службом обезбеђења и МУП-ом Врачар
- сарадња са медијима
- организација и контролисање дежурства ученика
- организација ваннаставних активности –приредбе, трибине,књижевне вечери и изложбе
- организација презентације факултета
- организација прослава годишњице матуре за бивше ученике наше школе
- учешће у изради Плана школе и координација истог
- учешће у изради Извештаја о раду школе
87
ПЛАНОВИ СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
88
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар
-усвајање годишњег плана рада актива
- коначна подела фонда часова на наставнике
- избор уџбеника и приручника
- планирање писмених задатака
- анализа успеха ученика из српског језика на иницијлном тесту
Чланови Већа
Састанак Већа
Октобар
-праћење и вредновање успеха ученика
-организација ваннаставних активности
-планирање стручног усавршавања
Поједини професори,
стручни сарадник,
одељењски старешина, директор
Састанак Већа, непосредна настава
Новембар
-анализа успеха ученика на крају 1. класификационог периода
-дефинисање тема за матурске испите
-организација стручних испита
Професори, стручни
сарадници, одељењске старешине
Састанак Већа, непосредна
настава,
консултације
Децембар
-тема из стручног усавршавања наставника
-анализа уџбеника и приручника
Чланови Већа
Састанак Већа, непосредна
настава, тимски и индивидуални
рад
Јануар
-договор о припремама за такмичење ученика
-тема из стручног усавршавања
-реализација наставног градива
-договор о семинарима у току зимског распуста
Чланови Већа
Састанак Већа, договори о
непосредном раду
89
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Фебруар
-анализа успеха ученика на крају 1. полугодишта
-праћење рада предметних професора и анализа реализације часова
-консултације са ученицима који раде матурски рад из српског језика и
књижевности
-извештај са семинара
-такмичење ученика и учешће на литерарним
конкурсима
Професори- чланови Већа, стручни
сарадници, директор, одељењске
старешине
Састанак Већа,
договор о непосредном раду
Март
-градско такмичење
-могућност организовања припремне наставе за упис на факултет
-организација стручних испита у пролећном року
-тема из стручног усавршавања
- анализа рада секција
Чланови и руководилац Већа
Састанак Већа, договор о
непосредном раду
Април
-анализа успеха на крају 3. Класификационог периода
-праћење израде матурских радова
-одређивање комисије за матурске испите
-републичко такмичење (у случају пласмана)
Професори- чланови Већа, стручни
сарадници, директор, одељењске
старешине
Састанак Већа, непосредна
организација такмичења,
непосредан рад са ученицима
Мај
-припреме за матурски испит (одређивање тема за писмени део испита)
-консултације са матурантима који спремају пријемни испит на
Филолошком факултету
-анализа успеха матураната
-стручно усавршавање
Предметни професори, посебно они који
предају 4. разреду
Састанак Већа, непосредан рад са
ученицима
Јун
-анализа успеха ученика на крају школске године
- анализа реализације часова
-анализа рада Већа и израда извештаја о раду са предлозима унапређења
наставе за наредну годину
-предлог поделе фонда часова у оквиру Већа и осталих послова у
структури 40-о часовне радне недеље
-оријентациони план рада Већа за следећу школску годину
Чланови и руководилац Већа, стручни
сарадници, директор
Договор о непосредном раду
90
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Август
-поправни испити
-избор председника Већа за следећу школску годину
-припреме на почетак школске године
Чланови већа (стучног и наставног)
Састанак Већа, организација
поправних испита
Јелена Јаковљевић, руководилац Већа
91
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА СТРАНИ И КЛАСИЧНИ ЈЕЗИЦИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
CЕПТЕМБАР
1. Планирање писмених задатака
2. Планирање допунске и додатне наставе
3. Стручно усавршавање
4. Рад са приправницом
- предметни наставници
- предметни наставници
- предметни наставници
- Ивана Стоковић
ОКТОБАР
1. Стручно усавршавање
2. Организација ваннаставних активности
3. Рад са приправницом
- наставници према договору
- предметни наставници, ученици
- Ивана Стоковић
НОВЕМБАР
1. Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
2. Дефинисање тема за матурске испите
3. Стручно усавршавање
4. Рад са приправницом
- наставници, ученици, одељењске
старешине, педагог, родитељи
- предметни наставници
- наставници према договору
- Ивана Стоковић
ДЕЦЕМБАР
1. Тема из стручног усавршавања наставника
2. Заједнички писмени задаци у одељењима
четвртог разреда
3. Припреме за крај првог полугодишта
- наставници према договору
- наставници енглеског, немачког и
француског језика, директор
- наставници, ученици, одељењске
старешине, педагог, родитељи
ЈАНУАР
1. Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта
2. Планирани и одржани часови
3. Такмичење ученика
4. Тема из стручног усавршавања наставника
- предметни наставници,
педагог,одељењске старешине
- предметни наставници
- наставник који је био на семинару
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- договор
- договор
- договор
- консултације, посећивање
часова
- презентација/ посећивање
часова
- договор
- консултације, посећивање
часова
- анализа успеха, разговор,
саветовање
- договор
- презентација/ угледни час
- консултације, саветовање,
посећивање часова
- презентација/угледни час
- састављање писмених задатака,
договор о оцењивању
- разговор, предлози и закључци
- анализа успеха ученика
- увид у планиране и одржане
часове
- избор ученика, припрема
- презентација
92
ФЕБРУАР
1. Консултације са ученицима који раде матурски
рад из страних језика
2. Стручно усавршавање
3. Такмичење ученика
МАРТ
1. Градско такмичење
2. Консултације са ученицима у вези уписа на
факултет
3. Стручно усавршавање наставника
АПРИЛ
1. Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода
2. Консултације са ученицима који раде матурски
рад из страних језика
3. Стручно усавршавање
4. Републичко такмичење
5. Заједнички писмени задаци
МАЈ
ЈУН
1. Припреме за матурски испит
2. Консултације са ученицима који желе да се
упишу на Филолошки факултет
3. Анализа успеха матураната
4. Заједнички писмени задатак из енглеског
језика у одељењима природног смера
1. Анализа успеха ученика на крају школске
године
2. Планирани и одржани часови, реализација
годишњег плана и програма
3. Анализа рада Већа и израда Извештаја о раду
4. Упис у двојезично одељење
- предметни наставници, ученици
- наставници
- предметни наставници
- наставници, ученици
- предметни наставници, педагог,
ученици
- наставник према договору
- наставници, ученици, одељењске
старешине, педагог, родитељи
- наставници из чијих предмета
ученици раде матурски рад
- наставници према договору
- наставници чији ученици
учествују на такмичењу, ученици
- наставници енглеског, немачког и
француског језика, директор
- предметни наставници, ученици,
одељењске старешине, педагог
- предметни наставници,
одељењско веће
- наставници енглеског језика,
директор
- предметни наставници,
одељењске старешине, педагог,
директор
- наставници који су у Већу
- наставници италијанског и
француског језика
- консултације
- различите активности према
договору
- припрема за такмичење
- учешће на такмичењу
- консултације
- презентација/ посећивање
часова
- увид у оцене ученика, разговор,
предлози, саветовање
- разговор, саветовање
- угледни час/презентација
- припрема за такмичење
- састављање писмених задатака,
договор о оцењивању
- консултације, саветовање,
разговор
- анализа успеха
- састављање писменог задатка,
договор о оцењивању
- анализа успеха
- увид у планиране и одржане
часове
- дискусија и закључци
- организација пријемног испита
93
ЈУЛ
1. Предлог поделе часова и осталих послова у
оквиру 40-часовне радне недеље
2. Формирање одељења првог разреда
3. Стручно усавршавање
- предметни наставници
- наставници, педагог, директор
- наставник који је био на семинару
АВГУСТ
1. Поправни испити
2. Коначна подела часова на наставнике
3. Избор уџбеника за наредну школску годину
4. Усвајање Годишњег плана рада и избор
руководиоца Већа за следећу школску годину
- предметни наставници,
одељењске старешине
- предметни наставници
- предметни наставници
- чланови Већа
- договор
- формирање одељења према
страним језицима
- презентација
- организација испита
- договор
- договор
- предлози, дискусија, закључци
Наталија Милинковић, руководилац Већа
94
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈА
План рада обухвата период од 1. септембра 2013. до 31. августа 2014. године. Рад Већа се одвија кроз непосредне активности предметних професора,
састанке и договоре на нивоу Већа и секције (за сваки предмет појединачно), семинаре у организацији Министарства просвете итд. Неке активности
нису прецизно планиране (семинари, презентације),пошто зависе од институција које их организују.
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
-усвајање годишњег плана рада актива
- коначна подела фонда часова на наставнике
-припреме за почетак школске године
-избор уџбеника и приручника
- израда годишеих и месечних планова
наставника
-разматрање увођења савремених метода у
реализацији наставе
-процене и вредновање успеха ученика
-организација ваннаставних активности
-договор у вези међусобне сарадње у оквиру веча
-текућа питања
-анализа успеха на крају I класификационог
периода и мере за побољшање наставе
-дефинисање тема за матурске испите
-искуства у неговању културе критичког
мишљења
-тема из стручног усавршавања наставника
-анализа уџбеника и приручника
-договор о припремама за такмичење ученика
-из стручног усавршавања
-реализација наставног градива у току I
полугодишта.
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Чланови и руководиоци Већа
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Састанак Већа и секција
Поједини професори, стручни
сарадник,одењенски старешина,
директор
Састанак Већа
Професори, стручни сарадници,
разредне старешине
Састанак Већа, непосредна
настава, консултације
Чланови Већа
Састанак Већа (секција),
договори о непосредном раду
Чланови Већа
Састанак Већа (секција),
договори о непосредном раду
95
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
-договор о семинарима у току зимског распуста
-анализа успеха ученика на крају I полугодишта
са мерама за унапређивање квалитета наставе
-консултације са ученицима који раде матурски
рад из датих предмета
-извештај са семинара
-такмичење ученика
-професионално информисање и усмеравање
ученика
-градско такмичење
-могућност организовања припремне наставе за
упис на факултет
-тема из стручног усавршавања
-анализа успеха ученика на крају III
класификационог периода
-праћење израде матурских радова
-одређивање комисије за матурске
испите
-републичко такмичење (у случају пласмана)
- консултације са матурантима око пријемних
испита
- анализа успеха матураната
- стручно усавршавање
-анализа успеха ученика на крају школске године
-анализа рада Већа и израда извештаја о раду
-предлог поделе фонда часова у оквиру Већа и
осталих послова
-оријентациони план рада Већа за следећу годину
-израда годишњег извештаја о раду школе
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Предметни професори (чланови
Већа), стручни сарадници,
директор, одељенске старешине
Састанак Већа(секција), договор
о непосредном раду
Чланови и руководилац Већа
Састанак Већа (секција),
организација такмичења и
стручних испита
Чланови Већа
Састанак Већа
Предметни професори, посебно
они који предају IV разреду
Састанак Већа
Непосредни рад са ученицима
Чланови и руководилац Већа,
стручни сарадници, састављачи
извештаја, директор
Договор о непосредном раду
Руководилац Већа, стручни
Договор о непосредном раду
96
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
сарадници, састављачи
звештаја,директор
АВГУСТ
-поправни испити
-избор председника Већа
-припрема за почетак школске године
Чланови Већа (стручног и
наставничког
Састанак Већа(секција),
организација поправних испита
Активноти професора














Планирањем и спровођењем наставног плана и програма редовне, додатне, допунске и припремне наставе по класификационим периодима
-Извођењем угледних часова, присуством истим ( теме угледних часова биће одређене у складу са месечним плановима, афинитетима
ученика и актуелним темама)
Корелацијом са другим предметима Стручног већа
Учешћем у разним пројектима ( историја – немачки језик; социологија – филозофија; филозофска олимпијада )
Организацијом и учешћем на стручним предавањима и трибинама
Организацијом стручних посета и путовања
Рад по секцијама ( Социолошка секција, Клуб УН, Млади филозофи )
Менторски рад са студентима
Организација и учешће на такмичењима, у складу са прописима Министарства просвете
Организовањем квизова знања из сродних предмета
Стручним усавршавањем професора унутар и ван институције
Презентацијом семинара, организовањем радионица, презентацијом уџбеника и занимљиве литературе
Сарадња са другим Стручним већима
Интерне посете часовима
Биљана Тубић, руководилац Већа
97
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ПРИРОДНИХ НАУКА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар
Октобар
Новембар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМСКИ
САДРЖАЈИ
РАЗЛИЧИТИ
ПРОГРАМСКИ
САДРЖАЈИ
-Усвајање плана рада
-Набавка потребних училних
Распоред рада у кабинету
средстава
хемије
-Планирање писмених
Лични план усавршавања
задатака,допунске и додатне
сваког наставника
наставе
-Планирање стручног усавршавања
Организација рада секција према
интересовању ученика
Договор о реализацији
ваннаставних активности
-Остваривање сарадње са
другим стручним
Анализа успеха ученика на
комисијама
првом тромесечју
-Мере за побољшање
успеха и сагледавање
реализације програма
Децембар
-Теме за матурске радове
-Договор око учешћа на зимском
и пролећном семинару
Јануар
-Анализа успеха на крају I
полугодишта
-Предлог мера за унапређење
квалитета наставе и знања
ученика
-Разговор о заједничким
критеријумима у
оцењивању
НОСИОЦИ
САРАДНИЦИ
НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Чланови предментне
комисије стручних
већа за област
природних наука
П П служба
Састанак
обласне
комисије
Руководиоци секција
По потреби
Рад са групама
ученика
Руководиоци
секција
-Психолог
-Наставници
одговарајућих
предемета
-Састанак
обласне
комисије
-Непосредна
настава
Библиотекар за
литературу
Обласна комисија
Увид о
основама
система
образовања и
васпитања-са
ученицима
-Анализа
резултата
-Договор о
непосредном
раду
98
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМСКИ
САДРЖАЈИ
Осврт за учешће на републичким
семинарима
Евалуација реализације плана
стручног усавршавања
наставника
-Градско такмичење
-Размена искустава у
реализацији појединих
наставних јединица и ефикасније
методе рада
-Анализа успеха на крају III
тромесечја
и мера за побољшање рада
-Републичко Такмичење
( у случају пласмана )
-Извештај са такмичења
-Анализа успеха на матурском
испиту
-програми мера за наредну
школску годину
-Анализа успеха на крају II
полугодишта
-Предлог за поделу часова
-Извештај о раду
РАЗЛИЧИТИ
ПРОГРАМСКИ
САДРЖАЈИ
НОСИОЦИ
Извештај о стручном
усавршавању наставника
Обласна комисија
Комисије
-Анализа заједничких
задатака
-Предавање из науке
( биологија, хемија )
-Утврђивање тема/текстова
за полагање писменог дела
матурског испита
-Формирање комисије за
матурски испит
САРАДНИЦИ
НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Договори
професора
Службеници
министарства
-Извештај
Комисије
Извештај
Комисије
Извештај
Комисије
-Извештај
-Подела
-Размена
искустава
руководилац већа: Анкица Радојчић
99
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар
октобар
новембар
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Усвајање иновативног плана рада
за школску 2013/2014. годину
План извођења наставе за
наредну школску годину и израда
глобалног плана
Избор уџбеника и збирки
задатака
Планирање писмених задатака и
додатне и допунске наставе
Израда статегије за програмерску
секцију
Анализа распореда часова
Предлог мера за побољшање
услова рада
Креирање портфолиа наставника
Израда плана стручног
усавршавања
Процена интересовања ученика
за додатну наставу и секцију
Сарадња са другим стручним
активима
Стручно усавршавање чланова
актива (семинари, трибине,
угледни часови, презентација
блога, уџбеника)
Планирање, организовање и
координација учешћа на разним
такмичењима
НОСИОЦИ ПОСЛА
САРАДНИЦИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
др Миленко Мацура
Горан Богдановић
Александар Тасић
Марина Нешовић
Саша Вешић
Јелица Митић Јокић
Виолета Лазовић
Сарадници из
актива других
предмета и управа
школе
На седници актива направити
план за спровођење задатог
програма, расподелити
дужности уз координацију
председника актива.
др Миленко Мацура
Горан Богдановић
Александар Тасић
Марина Нешовић
Саша Вешић
Јелица Митић Јокић
Виолета Лазовић
Сарадници из
актива других
предмета
Разговор и прављење плана
са сарадницима.
др Миленко Мацура
Горан Богдановић
Александар Тасић
Сарадници из
актива других
предмета
На седници актива направити
план за спровођење задатог
програма, расподелити
100
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
НОСИОЦИ ПОСЛА
Марина Нешовић
Саша Вешић
Јелица Митић Јокић
Виолета Лазовић
децембар
Стручно усавршавање чланова
актива (семинари, трибине,
угледни часови, презентација
блога, уџбеника)
Анализа успеха ученика на првом
класификационом пероду
Избор и предлог нових
матурских тема
Усклађивање критеријума
оцењивања
Стручно усавршавање чланова
актива (семинари, трибине,
угледни часови, презентација
блога, уџбеника)
Анализа успеха ученика на крају
1. полугодишта
Предлог мера за побољшање
успеха ученика и услова рада
Стручно усавршавање чланова
актива (семинари, трибине,
угледни часови, презентација
блога, уџбеника)
др Миленко Мацура
Горан Богдановић
Александар Тасић
Марина Нешовић
Саша Вешић
Јелица Митић Јокић
Виолета Лазовић
Сарадници из
актива других
предмета
На седници актива направити
план за спровођење задатог
програма, расподелити
дужности уз координацију
председника актива.
др Миленко Мацура
Горан Богдановић
Александар Тасић
Марина Нешовић
Саша Вешић
Јелица Митић Јокић
Виолета Лазовић
Педагошкопсихолошка служба
Тумачење резултата уз
консултацију педагошкопсихолошке службе
Размена искустава у реализацији
плана и програма
Сарадња са другим стручним
активима
Стручно усавршавање чланова
актива (семинари, трибине,
угледни часови, презентација
блога, уџбеника)
др Миленко Мацура
Горан Богдановић
Александар Тасић
Марина Нешовић
Саша Вешић
Јелица Митић Јокић
Виолета Лазовић
Сарадници из
актива других
предмета
Разговор и прављење плана
са сарадницима
јануар
фебруар
САРАДНИЦИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
дужности уз координацију
председника актива.
101
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
март
април
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Планирање, организовање и
координација учешћа такмичења
Анализа резултата на
такмичењима
Стручно усавршавање чланова
актива (семинари, трибине,
угледни часови, презентација
блога, уџбеника)
Анализа успеха ученика на 3.
класификационом периоду
Праћење реализације матурских
тема Анализа успеха ученика на
трећем класификационом пероду
Стручно усавршавање чланова
актива (семинари, трибине,
угледни часови, презентација
блога, уџбеника)
мај
Усклађивање критеријума
оцењивања матурских радова
Стручно усавршавање чланова
актива (семинари, трибине,
угледни часови, презентација
блога, уџбеника)
јун
Анализа успеха ученика на крају
школске године
Предлог поделе часова и плана
стручног усавршавања за наредну
школску годину
Извештај о раду већа
НОСИОЦИ ПОСЛА
САРАДНИЦИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
др Миленко Мацура
Горан Богдановић
Александар Тасић
Марина Нешовић
Саша Вешић
Јелица Митић Јокић
Виолета Лазовић
Сарадници из
актива других
предмета
На седници актива направити
план за спровођење задатог
програма, расподелити
дужности уз координацију
председника актива
др Миленко Мацура
Горан Богдановић
Александар Тасић
Марина Нешовић
Саша Вешић
Јелица Митић Јокић
Виолета Лазовић
Сарадници из
актива других
предмета,
Педагошкопсихолошка служба
Тумачење резултата уз
консултацију педагошкопсихолошке службе
Педагошкопсихолошка служба
На седници актива направити
план за спровођење задатог
програма
Педагошкопсихолошка служба
Тумачење резултата уз
консултацију педагошкопсихолошке службе
др Миленко Мацура
Горан Богдановић
Александар Тасић
Марина Нешовић
Саша Вешић
Јелица Митић Јокић
Виолета Лазовић
др Миленко Мацура
Горан Богдановић
Александар Тасић
Марина Нешовић
Саша Вешић
Јелица Митић Јокић
Јелица Митић Јокић, руководилац Већа
102
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКЕ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
НОСИОЦИ ПОСЛА
САРАДНИЦИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. Усвајање плана рада за школску
2013/14. годину
2. План извођења наставе за наредну
школску годину
3. Избор уџбеника и збирки задатака по
4. Реализација уводног теста за ученике
првог разреда
септембар
5. Набавка нових учила, литературе и
стручних часописа
6. Планирање писмених задатака и
додатне и допунске наставе
Ана Динчић Радуловић
Биљана Мартиновић
Анђелка Милосављевић
Слободанка Девић
Марина Ђуришић
Миле Вучић
Василија Зечевић
Маина Нешовић
Драгана Васић
Индивидуално
и
колективно
7. Анализа распореда часова
8. Предлог мера за побољшање услова
рада
октобар
1. Рад секција и тимова Сарадња са
другим стручним активима
2. Договор о условима и евентуалне
103
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
НОСИОЦИ ПОСЛА
САРАДНИЦИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
реализације заједничког писменог задатка
из математике
1. Анализа успеха на првом
класификационом периоду
новембар
2. Планирање, организовање и
координација учешћа на разним
такмичењима
1. Избор и предлог нових матурских тема
по активима
децембар
2. Разматрање и предлог учешћа на
републичком семинару
3. Усклађивање критеријума оцењивања
1. Анализа успеха ученика на крају 1.
полугодишта
јануар
фебруар
2. Предлог мера за побољшање успеха
ученика и услова рада
1. Размена искустава у реализацији плана
и програма
104
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
НОСИОЦИ ПОСЛА
САРАДНИЦИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
2. Сарадња са другим стручним активима
1. Планирање, организовање и
координација учешћа такмичења по
активима
март
2. Анализа резултата на такмичењима по
активим
3.Сарадња чланова актива
у циљу побољшања наставе(посета
часовима
1. Анализа успеха ученика на 3.
класификационом периоду
2. Праћење реализације матурских тема
април
3. Припрема задатака за аједнички
писмени
4. Анализа резултата заједничког
писменог
мај
1. Усаглашавање ставова у вези са
избором задатака за матурски испит из
математике 2.Усклађивање критеријума
оцењивања матурских радова из
105
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
НОСИОЦИ ПОСЛА
САРАДНИЦИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
математике
јун
1. Анализа успеха ученика на крају
школске годинеПредлог поделе часова за
наредну школску годинуИзвештај о раду
обласне комисије за предмете математика
Марина Ђуришић, руководилац Већа
106
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА УМЕТНОСТИ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар
Октобар
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Избор председника актива
Припрема иницијалног теста за
ученике првог разреда
Мере за побољшање услова рада
Усаглашавање критеријума оцењивања
Планирање рада са даровитим
ученицима
Аудиција за хор
Избор ученика за ликовну секцију
Планирање рада музичке секције
Стручно вођење на екскурзији другог
разреда
Планирање додатне и допунске наставе
Анализа резултата иницијалног теста
Договор о угледним часовима и
стручним предавањима
Посета часова унутар актива
Посета концерту класичне музике
Посета оперској представи
Посета Октобарском салону
Организација гостовања школе из
Италије,посете музејима и галеријама у
граду
НОСИОЦИ ПОСЛА
Професори музичке
културе:
Сенка Перица
Анета Пантић
Игор Милијић
Професори ликовне
културе:
Бранислав Тодорков
Јасна Петровић
Мирјана Мунишић
Игор Милијић
Сенка Перица
Анета Пантић
Бранислав Тодорков
Јасна Петровић
Мирјана Мунишић
САРАДНИЦИ
Директор школе
Педагошки колегијум
Директор школе
Педагошки колегијум
Веће за двојезичну
наставу
Институције културе
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Састанак већа из области
уметности
Рад у групи
Индивидуалан рад
Састанак већа ум.
Рад у групи
Индивидуални рад
107
Новембар
Анализа успеха на крају
првогквалификационог периода
Реализација часова редовне, додатне и
допунске наставе
Корелација између предмета
уметности
Посета концерту класичне музике
или оперској представи
Утврђивање тема за матурске радове
Игор Милијић
Сенка Перица
Анета Пантић
Бранислав Тодорков
Јасна Петровић
Мирјана Мунишић
Децембар
Договор о организације прославе
Св Саве
Планирања стручног усавршавања
Допунска и додатна настава
Анализа рада стручног већа
Игор Милијић
Сенка Перица
Анета Пантић
Бранислав Тодорков
Јасна Петровић
Мирјана Мунишић
Јануар
Реализација плана и програма
Припрема приредбе поводом дана
школске славе
Фебруар
Анализа успеха на крају првог
полугодишта
Учествовање на семинарима стручног
усавршавања
Посета културним дешавањима у
граду:
Концерт ,Оперска представа, изложба
Директор школе
Педагошки колегијум
Одељењско и
Наставничко веће
Састанци Одељењског и
Наставничког већа
и Педагошког колегијума
Директор школе
Састанак већа ум.
Сенка Перица
Игор Милијић
Сенка Перица
Анета Пантић
Игор Милијић
Бранислав Тодорков
Јасна Петровић
Мирјана Мунишић
Састанак већа ум
Директор школе
Педагошки колегијум
Одељењско и
Наставничко веће
Састанци Одељењског и
Наставничког већа
и Педагошког колегијума
Сатанак већа ум.
108
Март
Април
Мај
Мере за побољшање успеха ученика
Реализација допунске и додатне
наставе
Посете угледним часовима
Посета часовима колегама из Већа
Организација студијског путовања
у Милано и посете културним
институцијама овог града
Посета културним дешавањима у
граду:
Концерт ,Оперска представа, изложба
Анализа успеха на трећем
квалификационом периоду
Организовање изложбе фотографија у
школи
Припрема и организација хора и
инструменталних и вокалних солиста и
ансамбла за заједнички концерт у
школи
Извођење концерта и изложбе у школи
Анализа рада секција
Анализа реализације градива
Сенка Перица
Анета Пантић
Бранислав Тодорков
Јасна Петровић
Мирјана Мунишић
Игор Милијић
Сенка Перица
Анета Пантић
Бранислав Тодорков
Јасна Петровић
Мирјана Мунишић
Игор Милијић
Сенка Перица
Анета Пантић
Бранислав Тодорков
Јасна Петровић
Мирјана Мунишић
Игор Милијић
Директор школе
Педагошки колегијум
Веће за двојезичну
наставу
Институције културе
Директор школе
Педагошки колегијум
Одељењско и
Наставничко веће
Ђачки парламент и
талентовани ученици
Састанак Већа
Рад у групи
Индивидуалан рад
Састанак Већа
Састанци Одељењског,
Наставничког већа
и Педагошког колегијума
Рад у групи
Индивидуалан рад
Састанак Већа
109
Јун
Јул
Анализа успеха ученика на крају
наставне године
Анализа успеха ученика четврте
године на одбрани матурских радова
из области уметности
Реализација редовне, допунске и
додатне наставе
Реализација међусобне посете
часовима унутар Већа
Подела часова за наредну школску
годину
Планирање семинара стручног
усавршавања
Планирање стручног усавршавања
унутар институције
Анализа рада стручног већа
Планирање рада стручног већа
Сенка Перица
Анета Пантић
Бранислав Тодорков
Јасна Петровић
Мирјана Мунишић
Директор школе
Педагошки колегијум
Одељењско и
Наставничко веће
Састанак Већа
Састанци Одељењског,
Наставничког већа
и Педагошког колегијума
Сенка Перица
Анета Пантић
Бранислав Тодорков
Јасна Петровић
Мирјана Мунишић
Директор школе
Педагошки колегијум
Одељењско и
Наставничко веће
Састанак Већа
Састанци Одељењског,
Наставничког већа
и Педагошког колегијума
Сенка Перица, руководилац Већа
110
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Време реализације
Септембар
Програмски садржаји
Носиоци посла
Сарадници
-усвајање плана рада за
школску 2013/2014.
-план извођења наставе
-набавка потребних
реквизита и опреме
-усвајање поделе часова и
распореда
Милосављевић Војкан
Марцојевић Милорад
Алексић Сања
Брезић Горан
Марцојевић Милорад
Понуде за набавку опреме и
реквизита
-стручна тема:“Иницијална
мерења ученика првог
разреда“
Октобар
Новембар
Децембар
-тестирање ученика првог
разреда (увид у статус)
-извршити увид у стање
ослобођених ученика
-разматрање потребе за
набавком мајица
-стручна тема: „Ослобађање
ученика увид у статус
(анализа)“
-стручна тема:“Рад на часу
физичког васпитања са
мешовитим одељењем“
-организација Ски школе,
Копаник
-Стручна тема:“Кошарка –
зона 2:1:2(напад против зоне)“
-припрема и организација
за градска такмичења
„СПОРТИШ“
-Угледни час: Кошарка –
Милосављевић Војкан
Марцојевић Милорад
Алексић Сања
Брезић Горан
Марцојевић Милорад
Алексић Сања
Брезић Г. и Алексић С.
Марцојевић Милорад
Марцојевић Милорад
Милосављевић Војкан
Марцојевић Милорад
Алексић Сања
Брезић Горан
Школски лекар
Алексић Сања
Брезић Горан
Понуде за набавку
школских мајица
Начин реализације
Доношење одука о једној од
понуда
Предавање
Преглед докумената
Мерење
Доношење одлуке о једној од
понуда
Предавање
Предавање
Дом ученика машински
центар - Копаоник
Одабир ученика
Градски савез
Савез спортова општина
Врачар
Припрема за такмичење
Предавање
Предавање
Предавање
Предавање
111
Време реализације
Јануар
Фебруар
Март
Програмски садржаји
Носиоци посла
мерење, брзо додавање лопте
за 30 секунди
-Стручна тема:“Рукомет –
Светско првенство“
Милосављевић Војкан
Милосављевић Војкан
-увид у реализацију
наставних планова
-мере за побољшање
квалитета рада
-Стручна тема: „Кошарка –
одабир и припрема ученица
за такмичење“
-извештај са организације
„Ски школе Копаоник“
-Угледни час: Полигон – 1. и
2. Разред
-Стручна тема: „Одбојка –
сервис, почетак напада“
-припрема и организација
школских такмичења
Април
Мај
Јун
- Угледни час: Кошарка –
мини полигон 4. разред
- Угледни час:Одбојка –
спровођење техничких
замисли (улога тренера)
-извештај са одржаних
такмичења у оквиру
„СПОРТИШ-а“ -Стручно
усавршавање: Систем
такмичења „СПОРТИШ“
(анализа) -Фудбал:
„Примена правила игре у
малом фудбалу“
-извештај са школских
Сарадници
Начин реализације
Милосављевић Војкан
Марцојевић Милорад
Алексић Сања
Брезић Горан
Педагошко психолошка
служба
Увид у просек оцена по
одељењу
Алексић Сања
Ученици
Практичан приступ
Дом ученика машински
центар - Копаоник
Предати усмени извештај
Предавање
Предавање
Алексић и Брезић
Милосављевић Војкан
Марцојевић Милорад
Брезић Горан
Предавање
Милосављевић Војкан
Брезић Горан
Алексић Сања
Професори физичког
васпитања
Брезић Горан
Милосављевић Војкан
Марцојевић Милорад
Алексић Сања
Брезић Горан
Милосављевић Војкан
Одељењска такмичења
кошарка одбојак фудбал
Предавање
Предавање
Усмено и писмено излагање
Градски савез
Савез спортова општине
Врачар
Предавање
Предавање
Брезић Горан
Милосављевић Војкан
Педагошко психолошка
Извештај
Предавање
112
Време реализације
Програмски садржаји
Носиоци посла
Сарадници
Начин реализације
такмичења
-реализација наставног
плана
-анализа рада стручног
актива
Марцојевић Милорад
Алексић Сања
Брезић Горан
Алексић Сања
служба
Предавање
-Стручна тема: „Завршно
тестирање антропометријских
способности ученика 4.
Разреда и презентација
резултата“
-Стручна тема:“Анализа
резултата и мере за
унапређење наставе“
Милосављевић Војкан
Брезић Горан
Војкан Милосављевић, руководилац Већа
113
ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА ПО ПРЕДМЕТИМА
114
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: српски језик и књижевност
разред: први,
смер :друштвено-језички, природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Увод у проучавање
Књижевног дела
25
3
2
Септембар
Октобар
Новембар
Књижевност старог века
8
1
1
Децембар
1
Јануар
Фебруар
1
Фебруар
Март
Средњовековна
књижевност
Народна књижевност
Хуманизам и ренесанса
Барок и класицизам
10
10
10
7
1
1
2
1
1
Април
Мај
Јун
Вербалне
Фронтални
Текстуалне Индивидуални
Комбиноване Рад у групама
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Комбиноване
Вербалне
Текстуалне
Фронтални
Комбиноване Индивидуални
Вербалне
Фронтални
Текстуалне Индивидуални
Комбиноване Рад у групама
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
комбиноване
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Комбиноване
Сазнају,тумаче,
Упоређују,
Закључују
вреднују
Сазнају,тумаче
Упоређују
Закључују
Вреднују
Сазнају
Тумаче
Закључују
Вреднују
Сазнају,тумаче
Упоређују
Закључују
Вреднују
Сазнају,тумаче
Упоређују
Закључују
Вреднују
Сазнају, тумаче
Упоређују
Закључују
Вреднују
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Историја уметности
Ликовна култура
Историја уметности
Историја
Верска настава
Ликовна култура
Историја
Верска настава
Историја
Историја уметности
Историја уметности
115
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
Септембар
Октобар
Вербалне
Текстуалне
Фронтални Сазнају, закључују
Индивидуални
Препознају
Октобар
Новембар
Вербалне
Текстуалне
Фронтални
Индивидуални
Децембар
Вербалне
Текстуалне
Фронтални Сазнају, закључују
Идивидуални
Препознају
Општи појмови о језику
2
1
Књижевни језик
4
1
Језички систем и науке
Које се њиме баве
1
1
Фонетика, фонологија
Морфофонологија
Правопис
Култура изражавања
Усмено и писмено
18
2
1
1
4
1
1
Јануар,фебруар
Март,април
мај
1
Септембар
Децембар
Јун
16
Октобар
Децембар
Март,мај,јун
ОБЛИЦИ
РАДА
Вербалне
Фронтални
Текстуалне Индивидуални
Комбиноване Рад у групама
Текстуалне
Вербалне
Индивидуални
Фронтални
Текстуалне Индивидуални
Вербалне
Фронтални
Експеримент.
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Сазнају, закључују
Препознају
Сазнају,
објашњавају,
Препознју
закључују
Сазнају,утврђују
Закључују
Вреднују
Креирају,
Замишљају
Представљају
 ЦИЉЕВИ
- Образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
- Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса
- Унапређење језичке писмености
- Разумевање, коришћење и критичко размишљање о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају у усменом и писаном облику
116
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-током године провера остварености циљева се реализује кроз усмено испитивање, писмене задатке, тестове, контролне вежбе, семинарске радове.
Допунска настава : Књижевни правци, теорија књижевности, особености дела из наставног програма
Додатна настава : Како написати песму хуманистичке вредности, стилске, лексичке и правописне вежбе
Припремна настава : Припрема ученика за такмичења из језика
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Увод у проучавање књижевности
Књижевност старог века
Средњовековна к.
Народна књижевност
Хуманизам и ренесанса
Барок и класицизам
Појмови о језику
Језички систем
Књижевни језик
Фонетика
Култура изражавања
Број предвиђених часова
5
2
2
2
3
3
5
2
3
5
3
Наставна тема
Самосталан рад и читање дела, проширивање знања из теорије и историје књижевности
Додатни рад из савремене књижевности по избору
Креативан рад, стваралачки приступ
Број предвиђених часова
10
15
15
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Самосталан рад и читање дела, проширивање знања из теорије и историје књижевности
Додатни рад из савремене књижевности по избору
Креативан рад, стваралачки приступ књижевности
Број предвиђених часова
5
5
5
117
Наставни предмет: српски језик и књижевност
разред: други,
смер: друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Просветитељство
7
1
1
Романтизам
40
3
2
Реализам
22
3
2
Лектира
10
Књижевни језик
6
1
Морфологија у ужем
смислу
17
1
Правопис
3
1
1
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Комбиноване
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Комбиноване
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Комбиноване
Септембар –
Јун
Вербалне
Индивидуални
Текстуалне
Фронтални
Комбиноване
Новембар
Децембар
Текстуалне
Фронтални
Вербалне
Индивидуални
Експеримент.
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Сазнаје, тумачи
Упоређује
Историја
Закључује
Верска настава
Вреднује
Сазнаје,тумачи
Историја
Упоређује
Музичка култура
Закључује
Ликовна уметност
Вреднује
Сазнаје, тумачи
Анализира,
Историја
дискутује,
Психологија
вреднује
Анализира,
дускутује
Тумачи,закључује
вреднује
Сазнаје,
примењује
Препознаје
Закључује
Децембар
Текстуалне
Сазнаје,примењује
Јануар,фебруар
Фронтални
Вербалне
Препознаје
Март,април
индивидуални
Експеримент.
закључује
мај
Примењује,
Септембар –
Текстуалне Индивидуални
Препознаје
Јун
Вербалне
Фронтални
Закључује
Вреднује
118
НАСТАВНА ТЕМА
Култура изражавања
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
6
5
16
Септембар –
Јун
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Текстуалне
Креира, замишља
Индивидуални
Вербалне
Представља
Фронтални
Комбиноване
Доказује
 ЦИЉЕВИ
- Образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
- Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса
- Унапређење језичке писмености
- Разумевање, коришћење и критичко размишљање о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају у усменом и писаном облику
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-током године провера остварености циљева се реализује кроз усмено испитивање, писмене задатке, тестове, контролне вежбе, семинарске радове.
Додатна настава : 20 часова Расправа о делима савремене књижевности, по избору ученика
Стилске, лексичке, правописне вежбе у циљу усавршавања, богаћења културе изражавања код ученика
Како написати песму хуманистичке вредности
Допунска настава : 17 часова Књижевно-теоријске особености дела из наставног програма које ученици нису најбоље разумели кроз редовне часове
Вежбе из граматике, писменост
Припремна настава : 20 часова Припрема ученика за такмичења из језика, а у складу са програмом
119
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Просветитељство
Романтизам
Реализам
Лектира
Књижевни језик
Морфологија
Правопис
Култура изражавања
Број предвиђених часова
3
7
5
5
3
5
2
5
Наставна тема
Просветитељство Романтизам Реализам Лектира Стваралачки приступ књижевности Правописне недоумице -
Број часова
2
5
5
10
10
3
 ПЛАН ДОДАНЕ НАСТАВЕ
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Просветитељство Романтизам Реализам Лектира Стваралачки приступ књижевности Правописне недоумице -
Број часова
2
2
2
3
2
2
120
Наставни предмет: српски језик и књижевност
разред: други
смер: природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Просветитељство
7
1
1
Романтизам
30
3
2
Реализам
22
2
1
Лектира
5
1
Књижевни језик
1
Морфологија у
ужем смислу
11
Правопис
1
1
1
1
Септембар
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Комбиноване
Октобар
Вербалне
Новембар
Фронтални
Текстуалне
Децембар
Индивидуални
Експеримент.
Јануар,фебруар
Март, април
Мај
Јун
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Експеримент.
Септембар –
Јун
Вербалне
Текстуалне
Фронтални
Индивидуални
Септембар
Вербалне
Текстуалне
Фронтални
индивидуални
Октобар,нов
Текстуалне
Фронтални
Фебруар,март
Вербалне
индивидуални
Април,мај
Експеримент.
Септембар –
Јун
Текстуалне
Вербалне
Индивидуални
Фронтални
Сазнаје, тумачи
Анализира,
Закључује
Вреднује
Сазнаје, тумачи
Анализира,
Закључује
Вреднује
Сазнаје, тумачи
Анализира
Дискутује
Закључује
Сазнаје,тумачи
Анализира
Закључује
Вреднује
Сазнаје,тумачи
Анализира
Закључује
Вреднује
Сазнаје,
примењује
Препознаје
закључује
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Историја
Верска настава
Музичка култура
Ликовна уметност
Историја
Психологија
Историја
Сазнају, утврђују
Закључују
вреднују
121
НАСТАВНА ТЕМА
Култура изражавања
БРОЈ ЧАСОВА
2
2
16
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Септембар –
Јун
Текстуалне
Вербалне
Индивидуални
Фронтални
Креира, замишља
Представља
Доказује
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
 ЦИЉЕВИ
- Образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
- Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса
- Унапређење језичке писмености
- Разумевање, коришћење и критичко размишљање о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају у усменом и писаном облику
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-током године провера остварености циљева се реализује кроз усмено испитивање, писмене задатке, тестове, контролне вежбе, семинарске радове.
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Просветитељство
Романтизам
Реализам
Лектира
Књижевни језик
Морфологија
Правопис
Култура изражавања
Број предвиђених часова
3
7
5
5
3
5
2
5
122
 ПЛАН ДОДАНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Просветитељство Романтизам Реализам Лектира Стваралачки приступ књижевности Правописне недоумице  ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Просветитељство
Романтизам
Реализам
Лектира
Стваралачки приступ књижевности
Правописне недоумице
Број предвиђених часова
2
5
5
10
10
3
Број часова
2
2
2
2
2
2
123
Наставни предмет: српски језик и књижевност
разред: трећи,
смер : друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Књижевност модерне
40
3
2
Међуратна и ратна
књижевност
40
3
2
Лектира
18
2
Језик – Творба речи
4
1
Септембар,
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар,фебруар
Вербалне
Фронтални
Март,април
Текстуалне Индивидуални
Мај
Комбиноване Рад у групама
Септембар –
Јун
1
Лексикологија
Терминологија и
Фразеологија
8
1
1
Синтакса
10
3
2
Правопис
3
1
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Комбиноване
Септембар
Октобар
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Комбиноване
Текстуалне
Вербалне
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Сазнаје,тумачи
Историја уметности
Упоређује
Историја
Закључује
Музичка култура
Вреднује
Сазнаје,тумачи
Историја
Упоређује
Психологија
Закључује
Ликовна и музичка
Вреднује
култура
Сазнаје, тумачи
Упоређује
Закључује
Вреднује
Фронтални Сазнаје,примењује
Индивидуални
Препознаје
Рад у групама
закључује
Сазнаје,
примењује
Препознаје
Закључује
Вреднује
Сазнаје,примењује
Текстуалне
Фебруар,март
Фронтални
Препознаје
Вербалне
Април,мај
Индивидуални
Закључује
Експеримент.
Вреднује
Примењује,
Јануар
Текстуалне Индивидуални
препознаје
јун
Вербалне
Фронтални
Закључује
Вреднује
Октобар,
Новембар
Децембар
Текстуалне
Фронтални
Вербалне
Индивидуални
Експеримент.
124
НАСТАВНА ТЕМА
Култура изражавања
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
6
13
16
Септембар –
Јун
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Текстуалне
Креира, замишља
Индивидуални
Вербалне
Представља
Фронтални
Комбиноване
Доказује
 ЦИЉЕВИ
- Образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
- Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса
- Унапређење језичке писмености
- Разумевање, коришћење и критичко размишљање о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају у усменом и писаном облику
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-током године провера остварености циљева се реализује кроз усмено испитивање, писмене задатке, тестове, контролне вежбе, семинарске радове.
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Модерна
Међуратна књижевност
Лектира
Творба речи
Лексикологија
Синтакса
Култура изражавања
Број предвиђених часова
7
7
5
2
5
5
4
125
 ПЛАН ДОДАНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Модерна
Међуратна књижевност
Лектира
Правописне недоумице
Стваралачки приступ књижевности
Савремена књижевност по избору
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Модерна Међуратна књижевност Лектира Правописне недоумице Стваралачки приступ књижевности Савремена књижевност по избору -
Број предвиђених часова
5
5
5
3
7
10
Број часова
2
2
4
2
2
2
126
Наставни предмет: српски језик и књижевност
разред: трећи,
смер: природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
обрада утврђивање остало
Септембар
Вербалне
Октобар
Фронтални
Текстуалне
Новембар
Индивидуални
Експеримент.
Децембар
Јануар,
Вербалне
Фронтални
фебруар,март
текстуалне Индивидуални
Април
Експеримент. Рад у групама
мај
Књижевност модерне
25
2
2
Међуратна и ратна
књижевност
25
3
2
Лектира
11
2
Септембар –
Јун
Језик – Творба речи
2
1
Септембар
Октобар
Текстуалне
Фронтални
Вербалне
индивидуални
Експеримент.
Текстуалне
Фронтални
Вербалне
Индивидуални
Експеримент.
Лексикологија
Терминологија и
Фразеологија
7
1
1
Октобар
Новембар
Децембар
Јан.Фебруар
Синтакса
8
1
1
Март
Април
Мај
Правопис
1
1
Јануар
Јун
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
индивидуални
Комбиноване
Текстуалне
Вербалне
Текстуалне
Вербалне
Фронтални
Индивидуални
Рад у групама
Индивидуални
Фронтални
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Сазнаје, тумачи
Историја уметности
Анализира,
Историја
Упоређује
Музичка култура
Дискутује
Сазнаје, тумачи
Историја
Дискутује
Психологија
Закључује
Ликовна и музичка
Вреднује
култура
Анализира,
Дискутује
Закључује
Вреднује
Сазнаје,
примењује
Препознаје
закључује
Сазнаје,
примењује
Препознаје
закључује
Сазнаје,примењује
Препознаје
Закључује
Вреднује
Примењује
Препознаје
Закључује
Вреднује
127
НАСТАВНА ТЕМА
Култура изражавања
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
2
1
16
Септембар –
Јун
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Текстуалне
Креира, замишља
Индивидуални
Вербалне
Представља
Фронтални
Комбиноване
Доказује
 ЦИЉЕВИ :
- Образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
- Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса
- Унапређење језичке писмености
- Разумевање, коришћење и критичко размишљање о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају у усменом и писаном облику
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-током године провера остварености циљева се реализује кроз усмено испитивање, писмене задатке, тестове, контролне вежбе, семинарске радове.
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Модерна
Међуратна књижевност
Лектира
Творба речи
Лексикологија
Синтакса
Култура изражавања
Број предвиђених часова
7
7
5
2
5
5
4
128
 ПЛАН ДОДАНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Модерна
Међуратна књижевност
Лектира
Правописне недоумице
Стваралачки приступ књижевности
Савремена књижевност по избору
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Модерна Међуратна књижевност Лектира Правописне недоумице Стваралачки приступ књижевности Савремена књижевност по избору -
Број предвиђених часова
5
5
5
3
7
10
Број часова
2
2
2
1
2
2
129
Наставни предмет: српски језик и књижевност
разред: четврти,
смер : друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Проучавање
Књижевног дела
30
4
1
Савремена књижевност
35
4
1
Лектира
17
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Децембар
Јан. Фебруар
Март,април
Мај
Септембар –
Мај
3
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Експеримент.
Вербалне
Фронтални
Текстуалне Индивидуални
Експеримент.
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Експеримент.
Октобар,новембар
Текстуалне
Фронтални
Децембар,
Вербалне Индивидуални
фебруар, март
Експеримент. Рад у групама
април
Сазнаје,анализира
Дискутује
Закључује
Вреднује
Сазнаје, тумачи
Дискутује
Закључује
Вреднује
Сазнаје, тумачи
Дискутује
Закључује
Вреднује
Сазнаје,примењује
Препознаје
Закључује
вреднује
Језик - Синтакса
17
2
Општи појмови о
језику
8
2
Септембар
Октобар
Текстуалне
Фронтални
Вербалне Индивидуални
Сазнаје,
препознаје
закључује
Правопис
2
3
Септембар –
Мај
Текстуалне Индивидуални
Вербалне
Фронтални
Примењује
Препознаје
Закључује
6
Септембар –
Мај
Текстуалне Индивидуални
Вербалне
Фронтални
Креира, замишља
Представља
Доказује
Култура изражавања
стилистика,писмено
изражавање, писмени
задаци,усмено изражавање
8
1
16
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Историја
уметности
Философија
Психологија
Философија
Психологија
Историја
Философија
Психологија
Историја
Верска настава
130
ЦИЉЕВИ:
- Образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
- Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса
- Унапређење језичке писмености
- Разумевање, коришћење и критичко размишљање о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају у усменом и писаном облику
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-током године провера остварености циљева се реализује кроз усмено испитивање, писмене задатке, тестове, контролне вежбе, семинарске радове.
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Проучавање књижевног дела
Савремена књижевност
Лектира
Синтакса
Појмови о језику
Култура изражавања
Број предвиђених часова
10
5
5
7
5
3
Наставна тема
Проучавање књижевног дела
Савремена књижевност
Лектира
Синтакса
Стваралачки приступ књижевности
Број предвиђених часова
5
10
10
5
5
 ПЛАН ДОДАНЕ НАСТАВЕ
131
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Проучавање књижевног дела
Савремена књижевност
Лектира
Синтакса
Стваралачки приступ књижевности
Број часова
3
4
4
3
2
132
Настав предмет: српски језик и књижевност
разред:четврти,
смер :природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Децембар,јануар
Фебруар,март
Април
Мај
Сазнаје, анализира
Дискутује
Закључује
Вреднује
Сазнаје, анализира
Вербалне
Фронтални
Дискутује
Текстуалне
Индивидуални
Закључује
Експеримент.
Вреднује
Сазнаје, тумачи
Вербалне
Фронтални
Дискутује
Текстуалне
индивидуални
Закључује
Експеримент.
Вреднује
Вербалне
Фронтални
Текстуалне
Индивидуални
Експеримент.
Проучавање
Књижевног дела
23
2
1
Савремена књижевност
30
3
1
Лектира
17
3
Септембар –
Мај
Септембар
Октобар
Нов,дец,феб
Март,април
Вербалне,
Фронтални Сазнаје,примењује
Текстуалне Индивидуални
Препознаје
Експеримент. Рад у групама
Закључује
Вербалне
Фронтални Сазнаје,примењује
Текстуалне Индивидуални
Препознаје
Експеримент.
закључује
Језик – Синтакса
15
2
Општи појмови о језику
7
1
Окотобар
Новембар
март
Правопис
2
2
Септембар –
Мај
Текстуалне
Вербалне
Индивидуални
Фронтални
Примењује
Препознаје
закључује
Септембар –
Мај
Текстуалне
вербалне
Индивидуални
Фронтални
Креира, замишља
Представља
Доказује
Култура изражавања
Стилистика, писмени
задаци
2
1
16
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Психологија
Философија
Историја
уметности
Психологија
философија
историја
Психологија
Философија
Верска настава
133
ЦИЉЕВИ
- Образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса
- Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса
- Унапређење језичке писмености
- Разумевање, коришћење и критичко размишљање о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају у усменом и писаном облику
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-током године провера остварености циљева се реализује кроз усмено испитивање, писмене задатке, тестове, контролне вежбе, семинарске радове.
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Проучавање књижевног дела
Савремена књижевност
Лектира
Синтакса
Појмови о језику
Култура изражавања
Број предвиђених часова
10
5
5
7
5
3
Наставна тема
Проучавање књижевног дела
Савремена књижевност
Лектира
Синтакса
Стваралачки приступ књижевности
Број предвиђених часова
5
10
10
5
5
 ПЛАН ДОДАНЕ НАСТАВЕ
134
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Проучавање књижевног дела
Савремена књижевност
Лектира
Синтакса
Стваралачки приступ књижевности
Број часова
2
2
3
3
2
135
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: енглески језик
разред:први, смер :друштвено-језички и и природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
обрада утврђивање остало
Introductory Part-Student’s
Profiles, Placement Test,
Parts of Speech, Phonetics
On Camera
Наука/технологија
2
6
4
септембар
3
септембар/
октобар
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Ученици се представљају
професору и другим
комуникафронтални,
ученицима
тивни
индивидуални,
(интересовања,породица,
приступ,
рад у
хоби); Израда кратког теста
комбиноване паровима,
(усвојено знање из
методе
групни рад
осн.школе);увежбавање
врста речи и фонетских
симбола
Читање и обрада текста
*Надзор* одговори на
питања, препричавање,
извођење вежби типа
попуњавања са задатим
глаголом, тачно-нетачно,
комуникафронтални,
подвуци тачну реч,
тивни
индивидуални,
Информатика,
слагалице, повезивање две
приступ,
рад у
физика
речи, групе речи или
комбиноване паровима,
Музичка
реченице, слушање
методе
групни рад
култура
(монолога,разговора, песме)
са циљем добијања
одређених информација,
усмена размена
информација, проналажење
и излагање–описивање
одеће, различитих
136
НАСТАВНА ТЕМА
Memories
Људи-сећања и осећања
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
2
6
4
новембар/
децембар
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
КОРЕЛАЦИЈА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
националности, разговори о
националним стеротипима,
популарним
личностима,моди,надзирању,
опис фотографије,
увежбавање и писање
неформалмог писма обрада
лектире
Садашња
времена(упоређивање у
употреби), глаголи стања и
радње, придеви компарација,
сложени придеви,
герунд/инфинитив
ЦД плејер, интерактивна
табла
Читање и обрада текстачланка *Изгубљени у
Њујорку*, одговори на
питања, препричавање,
извођење вежби типа
комуникафронтални,
попуњавања са задатим
тивни
индивидуални,
глаголом, тачно-нетачно,
приступ,
рад у
подвуци тачну реч,
комбиноване паровима,
слагалице, повезивање две
методе
групни рад
речи, групе речи или
реченице, слушање
(монолога,разговора, песме)
са циљем добијања
одређених информација, ,
усмена размена информација
Географија
137
НАСТАВНА ТЕМА
Nine to Five
Посао
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
2
6
4
јануар/
фебруар
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
КОРЕЛАЦИЈА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
проналажење и излагање –
разговор о осећањима,
описивање најранијих
сећања, важним датумима,
описивање и реаговање на
причу, културном
изражавању, увежбавање и
наративно писање “слободно
време''
Прошла времена
(упоређивање), узвичне
реченице, Партиципи у
служби придева, фразни
глаголи, придеви+предлози,
творба именица, придеви
који изражавају осећања
ЦД плејер, интерактивна
табла
Читање и обрада
текста*Обрнуте улоге*,
одговори на питања,
препричавање, извођење
комуникафронтални,
вежби типа попуњавања са
тивни
индивидуални,
задатим глаголом, тачноприступ,
рад у
нетачно, подвуци тачну реч,
комбиноване паровима,
слагалице, повезивање две
методе
групни рад
речи, групе речи или
реченице, слушање
(монолога,разговора, песме)
са циљем добијања
одређених информација,
Српски језик
Страни језик
138
НАСТАВНА ТЕМА
Body an Mind
Здравље
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
2
6
4
март/април
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
КОРЕЛАЦИЈА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
усмена размена
информација, проналажење
и излагање – мушки и
женски послови, играње
улога интервју за посао,
живот и рад ван домовине
предности и мане,
увежбавање и писање
пријаве за посао, формалног
писма
Множина именица, Чланови,
Изговор-интонација,,Фразни
глаголи, иѕражавање
мишљења
ЦД плејер, интерактивна
табла
Читање и обрада текста*Све
је у уму*, чланка о дејству
музике на учење, текста о
дебљини одговори на
питања, препричавање,
фронтални,
комуникаизвођење вежби типа
индивидуални,
тивни
попуњавања са задатим
рад у
приступ,
глаголом, тачно-нетачно,
паровима,
комбиноване
подвуци тачну реч,
групни рад
методе
слагалице, повезивање две
речи, групе речи или
реченице, слушање
(монолога,разговора, песме)
са циљем добијања
одређених информација
Биологија
Музичка
култура
139
НАСТАВНА ТЕМА
Our Future
Наука/технологијакомпјутери
Очување животне
средине
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
3
6
4
мај/јун
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
КОРЕЛАЦИЈА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
усмена размена
информација, проналажење
и излагање –исхрана, дијете,
стил живота, код
доктора(повреде, симптоми,
болести),скорашњи догађаји,
игра памћења, увежбавање и
писање неформалних писама
Садашњи перфекат прости,
трајни, идиоми и речиделови тела, храна
хомофони, прилози за време
ЦД плејер, интерактивна
табла
Читање и обрада чланка
*Визије о будућности,
одговори на питања,
препричавање, извођење
вежби типа попуњавања са
задатим глаголом, тачнокомуникафронтални,
нетачно, подвуци тачну реч,
тивни
индивидуални,
слагалице, повезивање две
приступ,
рад у
речи, групе речи или
комбиноване паровима,
реченице, слушање
методе
групни рад
(монолога,разговора, песме)
са циљем добијања
одређених информација
усмена размена
информација, проналажење
и излагање –чување света
природе и животне средине,
Информатика
Биологија
140
НАСТАВНА ТЕМА
Written Tests
БРОЈ ЧАСОВА
10
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
КОРЕЛАЦИЈА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
твој живот у будућности,
предвиђања,планови,
компјутери, увежбавање и
писање-за/против
Начини исказивања будућег
времена, временске
реченице, Модални глаголи,
глаголи са инфинитивом,
сложене именице, творба
именица, компјутерска
терминологија
ЦД плејер, интерактивна
табла
октобар/новембар/ практичан
Припрема,израда и исправка
индивидуални,
децембар/март/
рад,
писмених и контролних
фронтални
мај/јун
дијалошка
задатака након пређених
рад,
метода
наставних јединица
 ЦИЉЕВИ








Циљ наставе енглеског језика је константно стицање, проширивање и продубљивање знања и вештина језика, упознавање културног наслеђа
и оспособљавање за даље образовање и самообразовање.
Ученик у току првог разреда треба да:
усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 250 речи и израза
развија усмено изражавање уз прихватљив изговор и интонацију и оспособи се за двосмерну комуникацију
развија способност разумевања саговорника – непосредно или путем медија о темама из свакодневног живота и савремених збивања у свету
и нашој земљи
оспособи се за давање основних информација о себи, нашој земљи и стеченим знањима у оквиру обрађене тематике
развија читање у себи и разумевање различитих врста писаних текстова уз помоћ речника
коректно се писмено изражава у оквиру усвојене лексике и раније обрађене тематике
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
141

се током године изводе путем усменог испитивања, разговора на задату тему, петнаесто-минутним вежбама, контролним задацима, писменим
задацима и заједничким писменим задацима и проверама знања, козо семинарске радове и дијалог
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ






Помоћ ученицима који се припремају за наставак школовања у иностранству (УК и САД).
Припрема ученика за учешће у школским приредбама и представама
Организација посета школи и посећивање часова ученика и професора средњих школа из Србије и иностранства и организација
узвратних посета и размене ученика.
Рад са напредним ученицима.
Организација и припреме за учешће ученика на дебатама које се одвијају на енглеском језику на теме из друштвеног, политичког,
културног, спортског живота са ученицима из других школа Србије, региона, Европе, САД.
Припрема ученика за учешће на такмичењима
Наставна тема
Број предвиђених часова
On Camera Наука/технологија
10
Memories Људи-сећања и осећања
10
Nine to Five Посао
Body an Mind Здравље
Our Future Наука/технологија-компјутери Очување животне средине
10
15
15
 ПЛАН ДОПУНСКE НАСТАВE
Наставна тема
On Camera Наука/технологија
Memories Људи-сећања и осећања
Nine to Five Посао
Body an Mind Здравље
Our Future Наука/технологија-компјутери Очување животне средине
Број предвиђених часова
10
10
10
15
15
142
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Introductory Part-Student’s Profiles, Placement Test,Parts of Speech, Phonetics
On Camera
Memories
Nine to Five
Body an Mind
Our Future
Број предвиђених часова
2
1
1
1
1
1
143
Наставни предмет: енглески језик
разред: први
, смер : билингвална одељења
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Unit 1
Families and family life
Unit 2
Memories
Unit 3
What makes good
relationships
Unit 3
What makes good
relationships
Unit 4
Special occasions
Unit 5
Keeping in touch
Unit 6
Making plans
Unit 7
Unusual passions
5
5
5
7
8
7
3
3
сeптембар
/октобар
новемар
/децембар
јануар/фебруар
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
читање и обрада текста, вокабулар,
превод, одговори на питања,
препричавање, извођење вежби са
комуникафронтални,
попуњавањем и повезивањем,
Грађанско
тивни
индивидуални,
писање, слушање, oбрада лектире, васпитање,
приступ,
рад у
Модални глаголи могућности и Рачунарство и
комбиноване паровима,
вероватноће за прошлост, слагање информатика,
методе
групни рад
времена, неуправни говор,
српски језик
фразални глаголи, сложенице,
ЦД плејер, интер-активна табла
читање и обрада текста, вокабулар,
превод, одговори на питања,
препричавање, извођење вежби са
Ликовна
комуникафронтални,
попуњавањем и повезивањем,
култура,
тивни
индивидуални,
писање, слушање, обнављање
Грађанско
приступ,
рад у
времена, сложени фразални
васпитање,
комбиноване паровима,
глаголи,први,други и трећи
Историја,
методе
групни рад
кондиционал,глаголи
Рачунарство и
сапредлозима,прилози (поређење), информатика
ЦД плејер, интер-активна табла
читање и обрада текста, вокабулар,
комуникафронтални,
превод, одговори на питања,
тивни
индивидуални,
препричавање, извођење вежби са
приступ,
рад у
попуњавањем и повезивањем,
комбиноване паровима,
писање, слушање, пасивни облици,
методе
групни рад
безличне заменице
ЦД плејер, интер-активна табла
Грађанско
васпитање,
Ликовна
култура
144
НАСТАВНА ТЕМА
Unit 8
Celebrity, positive and
negative
Unit 9
A small planet and its
people
Unit 10
Stories and histories
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
5
4
6
6
3
март/април
2
мај/јун
6
новембар/децембар
мај/јун
Written Tests
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
читање и обрада текста, вокабулар,
превод, одговори на питања,
препричавање, извођење вежби са
комуникафронтални,
попуњавањем и повезивањем,
тивни
индивидуални,
писање, слушање,
приступ,
рад у
Causitive'have',намерне
комбиноване паровима,
реченице,предлози и предлошке
методе
групни рад
фразе, бројеви,повратне
заменице,ЦД плејер, интер-активна
табла
читање и обрада текста, вокабулар,
превод, одговори на питања,
комуникафронтални, препричавање, извођење вежби са
тивни
индивидуални,
попуњавањем и повезивањем,
приступ,
рад у
писање, слушање,
комбиноване паровима,
партиципске реченице,
методе
групни рад детерминатори,сложенице,годишње
обнављање граматике
ЦД плејер, интер-активна табла
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Грађанско
васпитање,
Музичка
култура,
Биологија
Историја,
Грађанско
васпитање
практичан
индивидуални,
Припрема,израда и исправка
рад,
фронтални
писмених и контролних задатака
дијалошка
рад,
након пређених наставних јединица
метода
 ЦИЉЕВИ
Циљ наставе енглеског језика је константно стицање, проширивање и продубљивање знања и вештина језика, упознавање културног наслеђа и
оспособљавање за даље образовање и самообразовање.
145
Ученик у току другог разреда треба да:
 усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
 учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
 даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног информисања
 даље развија способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
 препознаје значење непознатих речи у контексту
 развија способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
На крају другог разреда ученик је:
 савладао предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
 у стању да учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
 у стању да даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног информисања
 развио способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
 у стању да препозна значење непознатих речи у контексту
 развио способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама

 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Наставна тема
Број предвиђених часова
4
Unit 1, Unit 2
4
Unit 3, Unit 4
4
Unit 5, Unit 6
Unit 7, Unit 8
4
4
Unit9, Unit 10
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

Наставна тема
Број предвиђених часова
4
Unit 1, Unit 2
Unit 3, Unit 4
Unit 5, Unit 6
Unit 7, Unit 8
Unit9, Unit 10
4
4
4
4

146
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Unit 1: Families and family life
Unit 2: Memories
Unit 3: What makes good relationships
Unit 4: Special occasions
Unit 5: Keeping in touch
Unit 6: Making plans
Unit 7: Unusual passions
Unit 8: Celebrity, positive and negative
Unit 9: A small planet and its people
Unit 10: Stories and histories
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
147
Наставни предмет: енглески језик
разред: други
, смер : друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
обрада
Unit 6
Telling tales
Unit 7
True love?
7
8
утврђивањ
остало
е
11
13
4
3
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
сeптембар
/октобар
новемар
/децембар
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
препричавање,
извођење вежби са
попуњавањем и
комуникафронтални, повезивањем, писање,
тивни
индивидуални
слушање, oбрада
приступ,
, рад у
лектире,
комбиноване паровима,
Модални глаголи
методе
групни рад
могућности и
вероватноће за
прошлост, слагање
времена, неуправни
говор, фразални
глаголи, сложенице,
ЦД плејер, интерактивна табла
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Историја,
географија
читање и обрада
комуникафронтални,
текста, вокабулар,
Грађанско
тивни
индивидуални превод, одговори на
васпитање,
приступ,
, рад у
питања,
Енглеска
комбиноване паровима,
препричавање,
књижевност –
методе
групни рад
извођење вежби са
поезија, романтизам
попуњавањем и
повезивањем, писање,
148
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
слушање, обнављање
времена, сложени
фразални глаголи,
први,други и трећи
кондиционал,глаголи
сапредлозима,прилози
(поређење),
ЦД плејер, интерактивна табла
Unit 8
Travel
Unit 9
Spend, spend, spend!
7
6
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
комуникафронтални,
препричавање,
тивни
индивидуални извођење вежби са
приступ,
, рад у
попуњавањем и
јануар/фебруар
комбиноване паровима, повезивањем, писање,
методе
групни рад
слушање, пасивни
облици, безличне
заменице
ЦД плејер, интерактивна табла
11
12
3
март/април
Географија,
историја
читање и обрада
комуникафронтални,
текста, вокабулар,
тивни
индивидуални превод, одговори на
приступ,
, рад у
питања,
комбиноване паровима,
препричавање,
методе
групни рад
извођење вежби са
попуњавањем и
повезивањем, писање,
149
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
слушање,
Causitive'have',намерне
реченице,предлози и
предлошке фразе,
бројеви, повратне
заменице,ЦД плејер,
интер-активна табла
Unit 10
Inspiration
Written Tests
5
10
3
12
мај/јун
октобар
новембар/деце
мбар
март
мај/јун
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
препричавање,
извођење вежби са
комуникафронтални,
попуњавањем и
тивни
индивидуални
Музичко васпитање,
повезивањем, писање,
приступ,
, рад у
ликовно васпитање,
слушање,
комбиноване паровима,
физичко васпитање
партиципске
методе
групни рад
реченице,
детерминатори,
сложенице,годишње
обнављање граматике
ЦД плејер, интерактивна табла
Припрема,израда и
практичан
индивидуални исправка писмених и
рад,
, фронтални контролних задатака
дијалошка
рад,
након пређених
метода
наставних јединица
150
 ЦИЉЕВИ








Циљ наставе енглеског језика је константно стицање, проширивање и продубљивање знања и вештина језика, упознавање културног наслеђа
и оспособљавање за даље образовање и самообразовање.
Ученик у току другог разреда треба да:
усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног информисања
даље развија способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
препознаје значење непознатих речи у контексту
развија способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА







На крају другог разреда ученик је:
савладао предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
у стању да учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
у стању да даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног
информисања
развио способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
у стању да препозна значење непознатих речи у контексту
развио способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Unit 6 Telling tales
Unit 7 True love?
Unit 8 Travel
Unit 9 Spend, spend, spend!
Unit 10 Inspiration
Број предвиђених часова
6
6
6
6
6
151
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Unit 6 Telling tales
Unit 7 True love?
Unit 8 Travel
Unit 9 Spend, spend, spend!
Unit 10 Inspiration
Број предвиђених часова
6
6
6
6
6
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Unit 6 Telling tales
Unit 7 True love?
Unit 8 Travel
Unit 9 Spend, spend, spend!
Unit 10 Inspiration
Број предвиђених часова
2
2
2
2
2
152
Наставни предмет: енглески језик
разред:други, смер :природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
обрада утврђивање остало
Unit 6
Telling tales
Unit 7
True love?
Unit 8
Travel
5
5
5
7
8
7
3
3
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ
сeптембар
/октобар
новемар
/децембар
МЕТОДE
РАДА
комуникативни
приступ,
комбиноване
методе
комуникативни
приступ,
комбиноване
методе
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
фронтални,
индивидуалн
и, рад у
паровима,
групни рад
читање и обрада текста,
вокабулар, превод, одговори на
питања, препричавање, извођење
вежби са попуњавањем и
повезивањем, писање, слушање,
oбрада лектире,
Модални глаголи могућности и
вероватноће за прошлост,
слагање времена, неуправни
говор, фразални глаголи,
сложенице,
ЦД плејер, интер-активна табла
фронтални,
индивидуалн
и, рад у
паровима,
групни рад
читање и обрада текста,
вокабулар, превод, одговори на
питања, препричавање, извођење
вежби са попуњавањем и
повезивањем, писање, слушање,
обнављање времена, сложени
фразални глаголи,први,други и
трећи кондиционал,глаголи
сапредлозима,прилози
(поређење),
ЦД плејер, интер-активна табла
комуника- фронтални,
читање и обрада текста,
јануар/фебруа
тивни
индивидуалн вокабулар, превод, одговори на
р
приступ,
и, рад у питања, препричавање, извођење
комбиноване паровима,
вежби са попуњавањем и
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Историја,
географија
Грађанско
васпитање,
Енглеска
књижевност –
поезија,
романтизам
Географија,
историја
153
НАСТАВНА ТЕМА
Unit 9
Spend, spend, spend!
Unit 10
Inspiration
Written Tests
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
5
4
6
6
3
2
6
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
методе
групни рад
комуникативни
приступ,
март/април
комбиноване
методе
мај/јун
комуникативни
приступ,
комбиноване
методе
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
повезивањем, писање, слушање,
пасивни облици, безличне
заменице
ЦД плејер, интер-активна табла
фронтални,
индивидуалн
и, рад у
паровима,
групни рад
читање и обрада текста,
вокабулар, превод, одговори на
питања, препричавање, извођење
вежби са попуњавањем и
повезивањем, писање, слушање,
Causitive'have',намерне
реченице,предлози и предлошке
фразе, бројеви,повратне
заменице,ЦД плејер, интерактивна табла
фронтални,
индивидуалн
и, рад у
паровима,
групни рад
читање и обрада текста,
вокабулар, превод, одговори на
питања, препричавање, извођење
вежби са попуњавањем и
повезивањем, писање, слушање,
партиципске реченице,
детерминатори,сложенице,годиш
ње обнављање граматике
ЦД плејер, интер-активна табла
Музичко
васпитање,
ликовно
васпитање,
физичко
васпитање
новембар/деце практичан индивидуалн Припрема,израда и исправка
мбар
рад,
и,
писмених и контролних задатака
мај/јун
дијалошка фронтални
након пређених наставних
метода
рад,
јединица
154
ЦИЉЕВИ
Циљ наставе енглеског језика је константно стицање, проширивање и продубљивање знања и вештина језика, упознавање културног наслеђа и
оспособљавање за даље образовање и самообразовање.
Ученик у току другог разреда треба да:
o усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
o учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
o даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног информисања
o даље развија способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
o препознаје значење непознатих речи у контексту
o развија способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
На крају другог разреда ученик је:
o савладао предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
o у стању да учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
o у стању да даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног
информисања
o развио способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
o у стању да препозна значење непознатих речи у контексту
o развио способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Unit 6 Telling tales
Unit 7 True love?
Unit 8 Travel
Unit 9 Spend, spend, spend!
Unit 10 Inspiration
Број предвиђених часова
4
4
4
4
4
155
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Unit 6 Telling tales
Unit 7 True love?
Unit 8 Travel
Unit 9 Spend, spend, spend!
Unit 10 Inspiration
Број предвиђених часова
4
4
4
4
4
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Unit 3: Nine to five
Unit 4: Body and mind
Unit 5: Our future
Unit 6: Telling tales
Unit 7: True Love?
Unit 8: Travel
Unit 10 : Inspiration
Број предвиђених часова
2
2
2
2
2
2
2
156
Наставни предмет: енглески језик
разред:други, смер :билингвални
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Unit 1
Health
Unit 2
Еxtreme sports
Unit 3
Lifestyles
Unit 4
Where does it all go
Unit 5
Fashion
Unit 6
Media
Unit 7
Television
Unit 8
Public speaking
5
5
5
7
8
7
3
3
сeптембар
/октобар
новемар
/децембар
јануар/фебруар
читање и обрада текста, вокабулар,
превод, одговори на питања,
препричавање, извођење вежби са
комуникафронтални,
попуњавањем и повезивањем,
тивни
индивидуални,
писање, слушање, oбрада лектире,
приступ,
рад у
Модални глаголи могућности и
комбиноване паровима,
вероватноће за прошлост, слагање
методе
групни рад
времена, неуправни говор,
фразални глаголи, сложенице,
ЦД плејер, интер-активна табла
читање и обрада текста, вокабулар,
превод, одговори на питања,
препричавање, извођење вежби са
комуникафронтални,
попуњавањем и повезивањем,
тивни
индивидуални,
писање, слушање, обнављање
приступ,
рад у
времена, сложени фразални
комбиноване паровима,
глаголи,први,други и трећи
методе
групни рад
кондиционал,глаголи
сапредлозима,прилози (поређење),
ЦД плејер, интер-активна табла
читање и обрада текста, вокабулар,
комуникафронтални,
превод, одговори на питања,
тивни
индивидуални,
препричавање, извођење вежби са
приступ,
рад у
попуњавањем и повезивањем,
комбиноване паровима,
писање, слушање, пасивни облици,
методе
групни рад
безличне заменице
ЦД плејер, интер-активна табла
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Биологија,
физичко
васпитање
Грађанско
васпитање
Ликовна
култура,
Грађанско
васпитање
Грађанско
васпитање,
историја
157
НАСТАВНА ТЕМА
Unit 9
Books and movies
Unit 10
Visual projects
Unit 10
Visual projects
Unit 11
Grammar and
Vocabulary Summary
Written Tests
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
5
4
6
6
3
март/април
2
мај/јун
6
новембар/децембар
мај/јун
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
читање и обрада текста, вокабулар,
превод, одговори на питања,
препричавање, извођење вежби са
комуникафронтални,
попуњавањем и повезивањем,
тивни
индивидуални,
писање, слушање,
Књижевност,
приступ,
рад у
Causitive'have',намерне
Ликовна
комбиноване паровима,
реченице,предлози и предлошке
култура
методе
групни рад
фразе, бројеви,повратне
заменице,ЦД плејер, интер-активна
табла
читање и обрада текста, вокабулар,
превод, одговори на питања,
комуникафронтални, препричавање, извођење вежби са
тивни
индивидуални,
попуњавањем и повезивањем,
приступ,
рад у
писање, слушање,
комбиноване паровима,
партиципске реченице,
методе
групни рад детерминатори,сложенице,годишње
обнављање граматике
ЦД плејер, интер-активна табла
Ликовна
култура
практичан
индивидуални,
Припрема,израда и исправка
рад,
фронтални
писмених и контролних задатака
дијалошка
рад,
након пређених наставних јединица
метода
 ЦИЉЕВИ
Циљ наставе енглеског језика је константно стицање, проширивање и продубљивање знања и вештина језика, упознавање културног наслеђа и оспособљавање за
даље образовање и самообразовање.
Ученик у току другог разреда треба да:
158






усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног информисања
даље развија способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
препознаје значење непознатих речи у контексту
развија способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
На крају другог разреда ученик је:
 савладао предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
 у стању да учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
 у стању да даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног информисања
 развио способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
 у стању да препозна значење непознатих речи у контексту
 развио способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Unit 1, Unit 2
Unit 3, Unit 4
Unit 5, Unit 6
Unit 7, Unit 8
Unit9, Unit 10
Број предвиђених часова
4
4
4
4
4
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Unit 1, Unit 2
Unit 3, Unit 4
Unit 5, Unit 6
Unit 7, Unit 8
Unit9, Unit 10
Број предвиђених часова
4
4
4
4
4

159
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Unit 1: Health
Unit 2: Extreme sports
Unit 3: Lifestyles
Unit 4: Where does it all go
Unit 5: Fashion
Unit 6: Media
Unit 7: Television
Unit 8: Public speaking
Unit 9: Books and movies
Unit 10: Visual projects
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
160
Наставни предмет: енглески језик
разред:трећи, смер :друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Unit 1: Against all odds
Unit 2: For what it is worth
7
8
5
8
3
4
Септембар
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
препричавање,
комуникафронтални,
извођење вежби са
тивни приступ, индивидуални,
попуњавањем и
комбино-ване
рад у
повезивањем, писање,
методе
паровима,
слушање, прошла
групни рад
времена- прошли
перфект,
ЦД плејер, интерактивна табла
октобар
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
фронтални,
препричавање,
комуникаиндивидуални, извођење вежби са
тивни приступ,
рад у
попуњавањем и
комбино-ване
паровима,
повезивањем, писање,
методе
групни рад
слушање, безлични
глаголски облицигерунд, инфинитив
детерминатори
ЦД плејер, интерактивна табла
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Психологија,
историја
Географија
161
НАСТАВНА ТЕМА
Unit 3: From cradle to grave
Unit 4: Man and beast
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
7
7
9
8
4
3
новембар
децембар
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
препричавање,
фронтални,
извођење вежби са
комуникаиндивидуални,
попуњавањем и
тивни приступ,
рад у
повезивањем, писање,
комбино-ване
паровима,
слушање,
методе
групни рад
будућа времена будуће прошло и
будуће трајно време,
временске реченице,
ЦД плејер, интерактивна табла
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
фронтални,
препричавање,
комуникаиндивидуални, извођење вежби са
тивни приступ,
рад у
попуњавањем и
комбино-ване
паровима,
повезивањем, писање,
методе
групни рад
слушање, модални
глаголи могућности и
вероватноће,
ЦД плејер, интерактивна табла
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Психологија,
грађанско
Биологија
162
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
Unit 5: In the news
6
Unit 6: Points of view
Unit 7: Putting the world to
rights
7
8
4
8
8
1
3
4
јануар
фебруар
март
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
фронтални,
препричавање,
комуникаиндивидуални, извођење вежби са
тивни приступ,
рад у
попуњавањем и
комбино-ване
паровима,
повезивањем, писање,
методе
групни рад
слушање, oбрада
лектире,
неуправни говор
ЦД плејер, интерактивна табла
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
фронтални,
препричавање,
комуникаиндивидуални,
извођење вежби са
тивни приступ,
рад у
попуњавањем и
комбино-ване
паровима,
повезивањем, писање,
методе
групни рад
слушање, субјекатска
и објекатска питања,
question tags,
ЦД плејер, интерактивна табла
комуникафронтални,
читање и обрада
тивни приступ, индивидуални, текста, вокабулар,
комбино-ване
рад у
превод, одговори на
методе
паровима,
питања,
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Психологија,
математика
Историја,
веронаука,
Географија,
хемија
163
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
групни рад
8
Unit 8: Caught in the net
8
4
април
препричавање,
извођење вежби са
попуњавањем и
повезивањем, писање,
слушање, модални
глаголи савета,
обавезе и забране,
модални глаголи
савета, обавезе и
забране у прошлости,
ЦД плејер, интерактивна табла
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
препричавање,
извођење вежби са
фронтални,
попуњавањем и
комуникаиндивидуални, повезивањем, писање,
тивни приступ,
рад у
слушање, oбрада
комбино-ване
паровима,
лектире,
методе
групни рад
Модални глаголи
могућности и
вероватноће за
прошлост, мешани
тип кондиционала,
ЦД плејер, интерактивна табла
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Информатика
164
НАСТАВНА ТЕМА
Unit 9 : A step on the ladder
Unit 10: Out of this world
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
7
7
8
7
3
4
мај
јун
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
препричавање,
фронтални,
извођење вежби са
комуникаиндивидуални,
попуњавањем и
тивни приступ,
рад у
повезивањем, писање,
комбино-ване
паровима,
слушање, изражавање
методе
групни рад
навике у прошлости,
изражавање
будућности у
прошлости,
ЦД плејер, интерактивна табла
читање и обрада
текста, вокабулар,
превод, одговори на
питања,
фронтални,
комуникапрепричавање,
индивидуални,
тивни приступ,
извођење вежби са
рад у
комбино-ване
попуњавањем и
паровима,
методе
повезивањем, писање,
групни рад
слушање, пасивни
облици,
ЦД плејер, интерактивна табла
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Историја,
географија,
музичко
Књижевност,
историја
 ЦИЉЕВИ
165
наставе енглеског језика је константно стицање, проширивање и продубљивање знања и вештина језика, упознавање културног наслеђа и
оспособљавање за даље образовање и самообразовање.
Ученик у току трећег разреда треба да:
Усвајање нових речи и израза, овладавање морфосинтаксичним структурама у усменом излагању, описивању и дијалогу
Развијање усмене и писмене комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне кометенције
Оспособљавање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за разумевање усменог излагања саговорника и саопштавање
сопствених мишљења и ставова
Оспособљавање за коришћење различитих извора информација и за њихово интерпретирање
Усавршавање говора и интонације
Оспособљавање за разумевање непознатог текста уз коришћење речника и за писмену репродукију савладаних речничких структура и
лексике и писање краћих састава, писама и сл
Упознавање са правилима ортографије
Оспособљавање ученика да настави да самостално учи енглески на различите начине и у свим околностима које живот створи
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-се током године иѕводе путем усменог испитивања, разговора на задату тему, петнаесто-минутним вежбама, контролним задацима,
писменим задацима и заједничким писменим задацима и проверама знања, козо семинарске радове и дијалог
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
Unit 1: Against all odds
Unit 2: For what it is worth
Unit 3: From cradle to grave
Unit 4: Man and beast
Unit 5: In the news
Unit 6: Points of view
Unit 7: Putting the world to rights
Unit 8: Caught in the net
Unit 9 : A step on the ladder
Unit 10: Out of this world
3
5
4
2
2
4
2
5
3
5
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
166
Наставна тема
Број предвиђених часова
Unit 1: Against all odds
Unit 2: For what it is worth
Unit 3: From cradle to grave
Unit 4: Man and beast
Unit 5: In the news
Unit 6: Points of view
Unit 7: Putting the world to rights
Unit 8: Caught in the net
Unit 9 : A step on the ladder
Unit 10: Out of this world
3
2
5
4
6
2
2
6
1
4
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Unit 2 – For what is worth
Unit 3 – From candle to grave
Unit 5 – In the news
Unit 6 – Points of view
Unit 7 – Putting the world to rights
Unit 8 – Caught in the net
Unit 9 – A step on the ladder
Број предвиђених часова
2
2
2
2
2
2
2
167
Наставни предмет: енглески језик
разред:трећи, смер :природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
обрада утврђивање остало
1.Against the Odds
2.For what it’s worth
8
8
6
6
2
септембар
октобар
комуникативни индивидуални,
приступ,
фрoнтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
2
новембар
децембар
комуникативни индивидуални,
приступ,
фрoнтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
израза са
историја,
објашњењима и
географија,
синонимима,
ликовна култура,
дискусија на тему,
српски језик
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
српски језик и
творба речи,
књижевност,
спајање речи и
математика,
израза са
објашњењима и
синонимима,
дискусија на тему,
168
НАСТАВНА ТЕМА
3.From cradle to grave
4.Man and beast
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
8
9
4
6
1
2
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
јануар
фебруар
комуникативни индивидуални,
приступ,
фрoнтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
март
април
комуникативни индивидуални,
приступ,
фронтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
израза са
грађанско
објашњењима и
васпитање,
синонимима,
веронаука, српски
дискусија на тему, језик, географија,
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
читање, слушање,
одговарање на
биологија,
питања,
грађанско
попуњавање речи
васпитање, српски
које недостају,
језик
творба речи,
спајање речи и
169
НАСТАВНА ТЕМА
5.In the news
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
6
5
2
мај
јун
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
израза са
објашњењима и
синонинима,
дискусија на тему,
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
комуникативни индивидуални,
израза са
грађанско
приступ,
фронтални, рад објашњењима и
васпитање, српски
комбиноване у пару, групни
синонинима,
језик
методе
рад
дискусија на тему,
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
170
 ЦИЉЕВИ
o Усвајање нових речи и израза, овладавање морфосинтаксичним структурама у усменом излагању, описивању и дијалогу
o Развијање усмене и писмене комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне кометенције
o Оспособљавање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за разумевање усменог излагања саговорника и саопштавање
сопствених мишљења и ставова
o Оспособљавање за коришћење различитих извора информација и за њихово интерпретирање
o Усавршавање говора и интонације
o Оспособљавање за разумевање непознатог текста уз коришћење речника и за писмену репродукију савладаних речничких структура и лексике и
писање краћих састава, писама и сл
o Упознавање са правилима ортографије
o Оспособљавање ученика да настави да самостално учи енглески на различите начине и у свим околностима које живот створи
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
се током године иѕводе путем усменог испитивања, разговора на задату тему, петнаесто-минутним вежбама, контролним задацима, писменим
задацима и заједничким писменим задацима и проверама знања, козо семинарске радове и дијалог
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
Unit 1: Against all odds
Unit 2: For what it is worth
Unit 3: From cradle to grave
Unit 4: Man and beast
Unit 5: In the news
6
6
8
6
6
Наставна тема
Број предвиђених часова
Unit 1: Against all odds
Unit 2: For what it is worth
Unit 3: From cradle to grave
Unit 4: Man and beast
Unit 5: In the news
7
8
5
6
6
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
171
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
Unit 1: Against all odds
Unit 2: For what it is worth
Unit 3: From cradle to grave
Unit 4: Man and beast
Unit 5: In the news
2
2
2
2
2
172
Наставни предмет: енглески језик
разред:четврти, смер :друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
1.Beginnings
2.Stories
6
6
8
8
2
2
септембар
комуникативни индивидуални,
приступ,
фрoнтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
октобар
комуникативни индивидуални,
приступ,
фрoнтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
израза са
објашњењима и
синонимима,
дискусија на тему,
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
ЦД плејер, интерактивна табла
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
израза са
објашњењима и
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
историја,
географија,
физичко
васпитање,
биологија,
латински језик
српски језик и
књижевност,
историја
173
НАСТАВНА ТЕМА
3.Partners
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
6
8
2
новембар
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
синонимима,
дискусија на тему,
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
ЦД плејер, интерактивна табла
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
израза са
географија,
комуникативни индивидуални, објашњењима и
грађанско
приступ,
фринтални, рад
синонимима,
васпитање,
комбиноване у пару, групни дискусија на тему, веронаука, српски
методе
рад
описивање
језик, географија,
догађаја, особа и
социологија
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
ЦД плејер, интерактивна табла
174
НАСТАВНА ТЕМА
4.Changes
5.Battles
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
6
5
8
9
2
2
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
децембар
комуникативни индивидуални,
приступ,
фринтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
Јануар и
фебруар
комуникативни индивидуални,
приступ,
фринтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
израза са
биологија,
објашњењима и
психологија,
синонинима,
грађанско
дискусија на тему,
васпитање, српски
описивање
језик
догађаја, особа и
ствари, убацибање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
ЦД плејер, интерактивна табла
читање, слушање,
одговарање на
питања,
историја,
попуњавање речи
географија,
које недостају,
психологија,
творба речи,
грађанско
спајање речи и
васпитање,
израза са
биологија, музичко
објашњењима и
васпитање
синонимима,
дискусија на тему,
описивање
175
НАСТАВНА ТЕМА
6.Dreams
7.Journeys
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
6
7
8
7
2
2
Фебруар и
март
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
комуникативни индивидуални,
приступ,
фронтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
комуникативни индивидуални,
Март и април
приступ,
фронтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
ЦД плејер, интерактивна табла
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
израза са
објашњењима и
психологија,
синонимима,
филозофија,
дискусија на тему,
историја,
описивање
географија
догађаја, особа и
ствари, убацибање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
ЦД плејер, интерактивна табла
читање, слушање,
одговарање на географија, физика,
питања,
српски језик
попуњавање речи
176
НАСТАВНА ТЕМА
8.Tastes
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
5
8
3
мај
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
израза са
објашњењима и
синонинима,
дискусија на тему,
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
ЦД плејер, интерактивна табла
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
ликовна култура,
комуникативни индивидуални, спајање речи и
биологија,
приступ,
фронтални, рад
израза са
грађанско
комбиноване у пару, групни објашњењима и
васпитање, физика,
методе
рад
синонимима,
српски језик
дискусија на тему,
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
177
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
вежбе,
препричавање
ЦД плејер, интерактивна табла
 ЦИЉЕВИ
стицање, проширивање и продубљивање знања и свим језичким вештинама – како рецептивним, слушању и читању, тако и продуктивним, говору,
писању и превођењу као захтеву за матурски испит.
Током наставе ученик треба да прошири знања о култури народа чији језик учи као страни, путем упознавања достигнућа тог народа на пољу
књижњвности, уметности, друштвених наука и односа тог народа према другим народима и његовом народу посебно.
Упознавањем културе ученик развија однос према народу чији језик учи (пожељно толерантан),
упознаје и увежбава социокултурне, интеркултурне и језичке обрасце понашања.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-се током године иѕводе путем усменог испитивања, разговора на задату тему, петнаесто-минутним вежбама, контролним задацима,
писменим задацима и заједничким писменим задацима и проверама знања, козо семинарске радове и дијалог
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
1.Beginnings
2.Stories
3.Partners
4.Changes
5.Battles
6.Dreams
7.Journeys
8.Tastes
3
5
4
4
3
5
6
2
178
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
Beginnings
Stories
Partners
Changes
Battles
Dreams
Јourneys
Tastes
2
6
4
4
3
5
4
4
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Beginnings
Stories
Partners
Changes
Battles
Dreams
Journeys
Tastes
Број предвиђених часова
1
2
2
2
2
2
2
2
179
Наставни предмет: енглески језик
разред:четврти
, смер природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
1.Beginnings
2.Stories
4
4
3
3
1
1
септембар
комуникативни индивидуални,
приступ,
фрoнтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
октобар
комуникативни индивидуални,
приступ,
фрoнтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
израза са
објашњењима и
синонимима,
дискусија на тему,
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
израза са
објашњењима и
синонимима,
дискусија на тему,
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
историја,
географија,
физичко
васпитање,
биологија,
латински језик
српски језик и
књижевност,
историја
180
НАСТАВНА ТЕМА
3.Partners
4.Changes
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
4
4
3
2
1
1
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
новембар
комуникативни индивидуални,
приступ,
фрoнтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
децембар
комуникативни индивидуални,
приступ,
фронтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
географија,
израза са
грађанско
објашњењима и
васпитање,
синонимима,
веронаука, српски
дискусија на тему, језик, географија,
описивање
социологија
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
читање, слушање,
одговарање на
биологија,
питања,
психологија,
попуњавање речи
грађанско
које недостају, васпитање, српски
творба речи,
језик
спајање речи и
181
НАСТАВНА ТЕМА
5.Battles
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
4
2
1
јануар
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
израза са
објашњењима и
синонинима,
дискусија на тему,
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
историја,
спајање речи и
географија,
комуникативни индивидуални,
израза са
психологија,
приступ,
фронтални, рад објашњењима и
грађанско
комбиноване у пару, групни
синонинима,
васпитање,
методе
рад
дискусија на тему,
биологија, музичко
описивање
васпитање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
182
НАСТАВНА ТЕМА
6.Dreams
7.Journeys
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
4
5
3
3
2
1
фебруар
март
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
комуникативни индивидуални,
приступ,
фрoнтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
комуникативни индивидуални,
приступ,
фронтални, рад
комбиноване у пару, групни
методе
рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
израза са
психологија,
објашњењима и
филозофија,
синонимима,
историја,
дискусија на тему,
географија
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и географија, физика,
израза са
српски језик
објашњењима и
синонимима,
дискусија на тему,
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
183
НАСТАВНА ТЕМА
8.Tastes
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
3
2
3
април, мај
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
читање, слушање,
одговарање на
питања,
попуњавање речи
које недостају,
творба речи,
спајање речи и
ликовна култура,
комуникативни индивидуални,
израза са
биологија,
приступ,
фрoнтални, рад објашњењима и
грађанско
комбиноване у пару, групни
синонимима,
васпитање, физика,
методе
рад
дискусија на тему,
српски језик
описивање
догађаја, особа и
ствари, убацивање
речи и израза у
контекст, дрил
вежбе,
препричавање
 ЦИЉЕВИ
стицање, проширивање и продубљивање знања и свим језичким вештинама – како рецептивним, слушању и читању, тако и продуктивним, говору,
писању и превођењу као захтеву за матурски испит.
Током наставе ученик треба да прошири знања о култури народа чији језик учи као страни, путем упознавања достигнућа тог народа на пољу
књижњвности, уметности, друштвених наука и односа тог народа према другим народима и његовом народу посебно.
Упознавањем културе ученик развија однос према народу чији језик учи (пожељно толерантан),
Упознаје и увежбава социокултурне, интеркултурне и језичке обрасце понашања.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-се током године иѕводе путем усменог испитивања, разговора на задату тему, петнаесто-минутним вежбама, контролним задацима,
писменим задацима и заједничким писменим задацима и проверама знања, козо семинарске радове и дијалог
184
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
1.Beginnings
2.Stories
3.Partners
4.Changes
5.Battles
6.Dreams
7.Journeys
8.Tastes
3
5
4
2
4
6
4
4
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
1.Beginnings
2.Stories
3.Partners
4.Changes
5.Battles
6.Dreams
7.Journeys
8.Tastes
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Beginnings
Stories
Partners
Changes
Battles
Dreams
Journeys
Tastes
Број предвиђених часова
4
4
5
3
3
5
4
4
Број предвиђених часова
1
1
2
1
1
1
1
2
185
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: француски језик
разред:први, смер :друштвено-језички и и природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
обрада утврђивање остало
Lecon 1
5
3
2
Септембар октобар
Lecon 2
5
3
2
Окт-новем
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумеванје
текста, одговори
на питања,
Географија, земља,
читање, тачно
Фронтални
град, историјски
нетачно, писање
Комуникативни Индивидуални
споменици,
састава на задату
приступ
Рад у пару
професионална
тему – родни град,
групни
оријентација,
споменици, опис
занимања
особе, физички
изглед, карактерне
црте, лексика
везана за
породицу
Вежбе слушања,
усмено и писано
Географија, град,
разимевање
делови града,
текста, одговори
Фронтални
Историја,
на питања, тачно
Комуникативни Индивидуални
историјски
нетачно,
Приступ
Рад у пару
споменици,
попуњавање
групни
Грађанско
белина, разговор
васпизање,
на тему шта после
породица
матуре, лексика
везана за осећања,
186
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
разочарања и
родитеље, дозвола
забрана
Lecon 3
5
4
1
Lecon 4
6
3
1
Веежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачно
нетачно,
Фронтални
попуњавање
Информатика и
Комуникативни Индивидуални белина, разговор
рачунарство,
Новем-децемб
Приступ
Рад у пару
на тему, како
делови компјутера,
групни
изразоити свије
мејл, интернет
мишљење, како
пренети нечије
речи, савремена
комуникација,
компјутер,
интернет
Веежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
Фронтални
текста, одговори
Биологија,
Комуникативни Индивидуални на питања, тачно
Јан-феб
здравље, медицина,
Приступ
Рад у пару нетачно, разговор
лекари, лекови
групни
на тему, незгоде у
саобраћају,
болница, лекари,
лекови, здравље
187
НАСТАВНА ТЕМА
Lecon 5
Lecon 6
Lecon 7
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
5
5
4
3
3
4
2
2
2
Феб-март
Април-мај
Мај-јун
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Веежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачно
Фронтални
нетачно,
Комуникативни Индивидуални
синоними,
Приступ
Рад у пару
разговор на тему,
групни
путовања, воѕом
TGV, колима,
лексика, шта је
важно да се успе у
животу, састав
Веежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачно
Фронтални
нетачно, разговор
Комуникативни Индивидуални
на тему,
Приступ
Рад у пару
хуманитарне
групни
организације,
лексика везана за
разговор и дебату,
лексика везана за
новац
Веежбе слушања,
Фронтални
усмено и писано
Комуникативни Индивидуални
разумевање
приступ
Рад у пару
текста, одговори
групни
на питања, тачно
нетачно, разговор
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Географија,
Француска и
путовања
Грађанско, одлуке
и успех
Грађанско
васпитање,
хуманитарни рад
Психологија, како
се расправља на
тему
Грађанско
васпитање,
друштвени
проблеми
Музичка култура,
музика као начин
188
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
на тему,
друштвени
проблеми,
лексика, сатав на
тему музиком
против насиља
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
борбе против
друштвених
проблема
189
 ЦИЉЕВИ
- Развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне компетенције
- Стицање успешних стратегија за усвајање нових структура и развијање самосталности у учењу и примени наученог.
- Оспособљабање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама француског језика
- Оспособљавање ученика да настави на вишем нивоу образовања и самостално учи француски језик на различите начине и у свим околностима које
живот створи
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Проверавање и оцењивање ученика се врши континуираним праћењем активности на часовима, приликом рада у групама или паровима на
заједничким пројектима и задацима, праћењем индивидуалног излагања или тумачења и разумевање различитих врста текстова.
Провера знања је саставни део наставе језика и требало би да се обавља на сваком часу. Циљ проверавања знања је да ученик добије повратну
информацију о свом раду, а да наставницима укаже о успешности метода рада.
Ради успешнијег и објективнијег оцењивања, наставник врши чешће и краће провере знања путем израде тестова, контролних задатака, писмених
вежби, упитника, диктата...(10-15 минута) и то након сваке одрађене наставне јединице, уз претходно јасно образложен циљ провере, увек
сугеришући ученицима јаче и слабије стране.
Начини проверавања и оцењивања вештина:
Читање и слушање – начин проверавања и оцењивања способности разумевања писаног текста (читање) и усменог разумевања (слушање) спроводи
се усмено (одговори на питања о тексту, разговор, кратки резиме, утврђивање редоследа слика...итд) или писмено (одговори на питанја о тексту,
да/не или краћи одговори, попуњавање празнина, објашњење кључних речи описно или путем синонима.
Говор – вештина усменог изражавања (говор) провера се и оцењује кроз више елемената: течност и јасноћа изражавања, изговор (акценат),
кохерентност и повезаност изражавања (логички след), познавање теме, прилагођеност језичког израза ситуацији (говорнику) богатство и правилна
употреба лексике, граматичка правилност, грађење реченице...итд.
Писање – провера и оцењивање писменог изражавања се базира на испуњењу одговарајућих захтева у погледу форме (порука, краће писмо,
формално писмо, есеј, резиме...), стилских карактеристика (прилагођеност језичког израза теми, прегледност и јасноћа изражавања, ред речи, језички
регистар, кохерентност и повезаност мисли и идеја) и језичких и граматичких садржаја (граматичка правилност у употреби времена, заменица, места
придева и друго, богатство лексике, правопис...итд)
Писмени задаци:
I разред
190
Оба смера / други страни језик:
Годишњи фонд часова – 74 ( 2 часа недељно)
Два писмена задатка годишње (новембар и април)
Билингвално одељење:
Годишњи фонд часова – 74 ( 2 часа недељно)
Два писмена задатка годишње (новембар и април)
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Број предвиђених
часова
Наставне теме
MODULE 1
Leçon 1 Un cousin inconnu Времена индикатива, презент, перфекат, имперфекат, грађење и употреба;
- односне заменице: qui, que, où
Leçon 2 Le bac d’abord! Времена индикатива: плусквамперфект, грађење и употреба
Leçon 3 Patience ! Индиректни говор у садашњем и прошлом времену;Заменице, личне, повратне, правог и неправог објекта, облици и
употреба
Leçon 4 Un imprévu пасив;
Leçon 5 C’est parti ! Футур; Компарација;
MODULE 2
Leçon 6 Envie d’agir Односна заменица dont
Leçon 7 Les jeunes de banlieue Изражавање намере; Коњунктив глагола прве групе
7
5
5
3
5
3
7
 ПЛНА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставне теме
Број предвиђених часова
MODULE 1 Leçon 1 Un cousin inconnu
Leçon 2 Le bac d’abord!
Leçon 3 Patience !
Leçon 4 Un imprévu
Leçon 5 C’est parti !
MODULE 2 Leçon 6 Envie d’agir
Leçon 7 Les jeunes de banlieue
7
5
5
3
5
3
7
191
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставне теме
MODULE 1 Leçon 1 Un cousin inconnu
Времена индикатива, презент, перфекат, имперфекат, грађење и употреба;
- односне заменице: qui, que, où
Leçon 2 Le bac d’abord!
Времена индикатива: плусквамперфект, грађење и употреба
Leçon 3 Patience !
Индиректни говор у садашњем и прошлом времену; Заменице, личне, повратне, правог и
неправог објекта, облици и употреба
Leçon 4 Un imprévu
Пасив
Leçon 5 C’est parti !
Футур; Компарација
MODULE 2
Leçon 6 Envie d’agir
Односна заменица dont
Leçon 7 Les jeunes de banlieue
Изражавање намере; Коњунктив глагола прве групе
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
1
192
Наставни предмет: француски језик
разред:први, смер :билингвални
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
обрада утврђивање остало
Lecon 1
5
3
2
Септ-окт
Lecon 2
5
3
2
Окт-новем
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумеванје
текста, одговори
на питања,
Географија, земља,
читање, тачно
Фронтални
град, историјски
нетачно, писање
Комуникативни Индивидуални
споменици,
састава на задату
приступ
Рад у пару
професионална
тему – родни град,
групни
оријентација,
споменици, опис
занимања
особе, физички
изглед, карактерне
црте, лексика
везана за
породицу
Вежбе слушања,
усмено и писано
разимевање
текста, одговори Географија, град,
на питања, тачно
делови града,
Фронтални
нетачно,
Историја,
Комуникативни Индивидуални
попуњавање
историјски
Приступ
Рад у пару
белина, разговор
споменици,
групни
на тему шта после
Грађанско
матуре, лексика
васпизање,
везана за осећања,
породица
разочарања и
родитеље, дозвола
забрана
193
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
Lecon 3
5
4
1
Lecon 4
6
3
1
Lecon 5
5
3
2
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Веежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачно
нетачно,
Фронтални
попуњавање
Информатика и
Комуникативни Индивидуални белина, разговор
рачунарство,
Новем-децемб
Приступ
Рад у пару
на тему, како
делови компјутера,
групни
изразоити свије
мејл, интернет
мишљење, како
пренети нечије
речи, савремена
комуникација,
компјутер,
интернет
Веежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
Фронтални
текста, одговори
Биологија,
Комуникативни Индивидуални на питања, тачно
Јан-феб
здравље, медицина,
Приступ
Рад у пару нетачно, разговор
лекари, лекови
групни
на тему, незгоде у
саобраћају,
болница, лекари,
лекови, здравље
Веежбе слушања,
Географија,
Фронтални
усмено и писано
Француска и
Комуникативни Индивидуални
разумевање
Феб-март
путовања
Приступ
Рад у пару
текста, одговори
Грађанско, одлуке
групни
на питања, тачно
и успех
нетачно,
194
НАСТАВНА ТЕМА
Lecon 6
Lecon 7
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
5
4
3
4
2
2
Април-мај
Мај-јун
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
синоними,
разговор на тему,
путовања, воѕом
TGV, колима,
лексика, шта је
важно да се успе у
животу, састав
Веежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачно
Фронтални
нетачно, разговор
Комуникативни Индивидуални
на тему,
Приступ
Рад у пару
хуманитарне
групни
организације,
лексика везана за
разговор и дебату,
лексика везана за
новац
Веежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
Фронтални
на питања, тачно
Комуникативни Индивидуални нетачно, разговор
приступ
Рад у пару
на тему,
групни
друштвени
проблеми,
лексика, сатав на
тему музиком
против насиља
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Грађанско
васпитање,
хуманитарни рад
Психологија, како
се расправља на
тему
Грађанско
васпитање,
друштвени
проблеми
Музичка култура,
музика као начин
борбе против
друштвених
проблема
195
 ЦИЉЕВИ
- Развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне компетенције
- Стицање успешних стратегија за усвајање нових структура и развијање самосталности у учењу и примени наученог.
- Оспособљабање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама француског језика
- Оспособљавање ученика да настави на вишем нивоу образовања и самостално учи француски језик на различите начине и у свим околностима које
живот створи
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Проверавање и оцењивање ученика се врши континуираним праћењем активности на часовима, приликом рада у групама или паровима на
заједничким пројектима и задацима, праћењем индивидуалног излагања или тумачења и разумевање различитих врста текстова.
Провера знања је саставни део наставе језика и требало би да се обавља на сваком часу. Циљ проверавања знања је да ученик добије повратну
информацију о свом раду, а да наставницима укаже о успешности метода рада.
Ради успешнијег и објективнијег оцењивања, наставник врши чешће и краће провере знања путем израде тестова, контролних задатака, писмених
вежби, упитника, диктата...(10-15 минута) и то након сваке одрађене наставне јединице, уз претходно јасно образложен циљ провере, увек
сугеришући ученицима јаче и слабије стране.
Начини проверавања и оцењивања вештина:
Читање и слушање – начин проверавања и оцењивања способности разумевања писаног текста (читање) и усменог разумевања (слушање) спроводи
се усмено (одговори на питања о тексту, разговор, кратки резиме, утврђивање редоследа слика...итд) или писмено (одговори на питанја о тексту,
да/не или краћи одговори, попуњавање празнина, објашњење кључних речи описно или путем синонима.
Говор – вештина усменог изражавања (говор) провера се и оцењује кроз више елемената: течност и јасноћа изражавања, изговор (акценат),
кохерентност и повезаност изражавања (логички след), познавање теме, прилагођеност језичког израза ситуацији (говорнику) богатство и правилна
употреба лексике, граматичка правилност, грађење реченице...итд.
Писање – провера и оцењивање писменог изражавања се базира на испуњењу одговарајућих захтева у погледу форме (порука, краће писмо,
формално писмо, есеј, резиме...), стилских карактеристика (прилагођеност језичког израза теми, прегледност и јасноћа изражавања, ред речи, језички
регистар, кохерентност и повезаност мисли и идеја) и језичких и граматичких садржаја (граматичка правилност у употреби времена, заменица, места
придева и друго, богатство лексике, правопис...итд)
Писмени задаци:
196
I разред
Оба смера / други страни језик:
Годишњи фонд часова – 74 ( 2 часа недељно)
Два писмена задатка годишње (новембар и април)
Билингвално одељење:
Годишњи фонд часова – 74 ( 2 часа недељно)
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
MODULE 1 Leçon 1 Un cousin inconnu
Времена индикатива, презент, перфекат, имперфекат, грађење и употреба;
- односне заменице: qui, que, où
Leçon 2 Le bac d’abord!
Времена индикатива: плусквамперфект, грађење и употреба
Leçon 3 Patience !
Индиректни говор у садашњем и прошлом времену;Заменице, личне,
повратне, правог и неправог објекта, облици и употреба
Leçon 4 Un imprévu
Пасив;
Leçon 5 C’est parti !
Футур; Компарација;
MODULE 2
Leçon 6 Envie d’agir
Односна заменица dont
Leçon 7 Les jeunes de banlieue
Изражавање намере; Коњунктив глагола прве групе
Број предвиђених часова
7
5
5
3
5
3
7
 ПЛАН ДОДАТАНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
MODULE 1
Leçon 1 Un cousin inconnu
Leçon 2 Le bac d’abord!
Leçon 3 Patience !
Leçon 4 Un imprévu
Leçon 5 C’est parti !
MODULE 2
Leçon 6 Envie d’agir
Leçon 7 Les jeunes de banlieue
Број предвиђених часова
7
5
5
3
5
3
7
197
ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставне теме
MODULE 1 Leçon 1 Un cousin inconnu
Времена индикатива, презент, перфекат, имперфекат, грађење и употреба;
- односне заменице: qui, que, où
Leçon 2 Le bac d’abord!
Времена индикатива: плусквамперфект, грађење и употреба
Leçon 3 Patience !
Индиректни говор у садашњем и прошлом времену;Заменице, личне, повратне,
правог и неправог објекта, облици и употреба
Leçon 4 Un imprévu
Пасив;
Leçon 5 C’est parti !
Футур; Компарација;
MODULE 2
Leçon 6 Envie d’agir
Односна заменица dont
Leçon 7 Les jeunes de banlieue
Изражавање намере; Коњунктив глагола прве групе
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
1
198
Наставни предмет: француски језик
, смер :друштвено-језички и и природно-математички
разред:други
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
MODULE 2
Leçon 8
Un projet en Afrique
Leçon 9
Il faut que ça bouge!
6
5
септембар/
октобар
2
2
1
октобар/
новембар
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачнонетачно,
обрада
Фронтални, непознатих речи
индивиду на тему путовања
Комуникативни
ални, рад у
и авионског
приступ
пару и
превоза, писање
групни рад састава на задату
тему, разговор о
Франкофонији, о
франкофоним
земљама,
реферати,
дискусије,
контролна вежба
Слушање текста,
читање текста,
Фронтални,
постављање и
индивиду
Комуникативни
одговарање на
ални, рад у
приступ
питања у вези са
пару и
темом,
групни рад
обрада
непознатих речи
на тему музике и
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Географија
(франкофоне земље,
подела по
континентима),
Историја (оснивање
међун.организације
франкофоније)
Coциологија
(народна традиција и
фолклор, обичаји и
празници у
Француској)
Музичка култура
(међународни дан
музике 21.јуни)
199
НАСТАВНА ТЕМА
Leçon 10
Une bonne pub…
MODULE 3
Leçon 11
En direct
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
5
5
3
4
2
1
новембар/
децембар
децембар/
јануар
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
музичких
инструмената,
дискусије,
музика, обичаји и
празници, први
писмени задатак
Слушање текста,
читање текста,
постављање и
одговарање на
питања на тему
рекламе,медија и
филма,
обрада
непознатих речи,
реферати,
дискусије
усмено
испитивање –
граматичка
синтеза
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачнонетачно,
попуњавање
празнина
рад са сликама, ,
обрада
непознатих речи,
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Социологија (рекламе,
жене на рекламама)
Култура
(познати филмски
фестивали, француски
режисери,
ретроспективе,
филмска критика)
Култура (медији,
телевизија)
Социологија (настанак
“reality-show”'-а,
интересовање јавности,
за и против)
200
НАСТАВНА ТЕМА
Leçon 12
Un projet ambitieux
Leçon 13
Nostalgie
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
6
5
фебруар/
март
4
2
1
април
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
дискусија на тему
будућности, шта
после матуре,
писање извештаја,
изношење својих
искустава,
- други писмени
задатак
Слушање и
разумевање
текста, читање
текста и
разумевање
прочитаног,
Фронтални,
постављање и
индивиду
Комуникативни
одговарање на
ални, рад у
приступ
питања на тему
пару и
природе,
групни рад
обрада
непознатих речи,
дискусије,
контролна вежба
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
Слушање и
разумевање
текста, читање
текста,
постављање и
одговарање на
питања на тему
путовања,
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Биологија (екологија,
природа и заштита
животне средине,
угрожене врсте,
генетски модификована
храна)
Географија (вулкани,
природне катастрофе)
Географија (туризам ,
путовања, туристичке
дестинације у
Француској,
најпосећенија места)
Социологија
(феномен „трача“,
дефиниција и његова
201
НАСТАВНА ТЕМА
Leçon 14
Bravo!
Leçon 15
A nous la liberté !
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
5
4
3
3
1
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
мај/
јуни
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
јуни
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
улога у друштву)
распуста,
обрада
непознатих речи,
дискусије,
изношење својих
искустава, трећи
писмени задатак
Слушање текста,
читање текста и
Култура и уметност
разумевање
(позориште, опера,
прочитаног,
балет...)
постављање и
Историја (политичке
одговарање на
институције у
питања,
Француској, политичко
обрада
уређење у Фр.,
непознатих речи, поређење са Србијом)
дискусије на тему Социологија (жута
културних
штампа, политички
догађаја у граду,
скандали) Историја
писање
(познате политичке
приче/позоришни
личности)
комад
Слушање и
Физичко васпитање
разумевање
(спорт, спорстке
текста, читање
активности,
текста,
рекреативни спортови)
постављање и
Социологија
одговарање на (спортисти као модерни
питања на тему
хероји)
спорта,
Социологија/географија
студирање у
(програми студирања у
иностранству,
иностранству,
202
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
обрада
стипендије, студенстка
непознатих речи,
размена)
дискусије, писање
савета, изношење
својих искустава,
граматича
рекапитулација,
четврти писмени
задатак
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
 ЦИЉЕВИ:
- Развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне компетенције
- Развијање самосталности у учењу и стицање успешних стратегија учења
- Оспособљабање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама француског језика
- Оспособљавање ученика да настави на вишем нивоу образовања и самостално учи француски језик на различите начине и у свим околностима које
живот створи
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Проверавање и оцењивање ученика се врши континуираним праћењем активности на часовима, приликом рада у групама или паровима на
заједничким пројектима и задацима, праћењем индивидуалног излагања или тумачења и разумевање различитих врста текстова.
Провера знања је саставни део наставе језика и требало би да се обавља на сваком часу. Циљ проверавања знања је да ученик добије повратну
информацију о свом раду, а да наставницима укаже о успешности метода рада.
Ради успешнијег и објективнијег оцењивања, наставник врши чешће и краће провере знања путем израде тестова, контролних задатака, писмених
вежби, упитника, диктата...(10-15 минута) и то након сваке одрађене наставне јединице, уз претходно јасно образложен циљ провере, увек
сугеришући ученицима јаче и слабије стране.
Начини проверавања и оцењивања вештина:
203
Читање и слушање – начин проверавања и оцењивања способности разумевања писаног текста (читање) и усменог разумевања (слушање) спроводи
се усмено (одговори на питања о тексту, разговор, кратки резиме, утврђивање редоследа слика...итд) или писмено (одговори на питанја о тексту,
да/не или краћи одговори, попуњавање празнина, објашњење кључних речи описно или путем синонима.
Говор – вештина усменог изражавања (говор) провера се и оцењује кроз више елемената: течност и јасноћа изражавања, изговор (акценат),
кохерентност и повезаност изражавања (логички след), познавање теме, прилагођеност језичког израза ситуацији (говорнику) богатство и правилна
употреба лексике, граматичка правилност, грађење реченице...итд.
Писање – провера и оцењивање писменог изражавања се базира на испуњењу одговарајућих захтева у погледу форме (порука, краће писмо,
формално писмо, есеј, резиме...), стилских карактеристика (прилагођеност језичког израза теми, прегледност и јасноћа изражавања, ред речи, језички
регистар, кохерентност и повезаност мисли и идеја) и језичких и граматичких садржаја (граматичка правилност у употреби времена, заменица, места
придева и друго, богатство лексике, правопис...итд)
Писмени задаци: Ученици се континуирано оцењују кроз писане провере знања као што су контролни задаци али и кроз усмене провере знања
/одговарања
Оба смера / други страни језик:
Годишњи фонд часова – 70 ( 2 часа недељно)
Два писмена задатка годишње (новембар и април)
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
MODULE 2 Leçon 8 Un projet en Afrique
5
Коњунктви презента иза глагола жеље;
Leçon 9 Il faut que ça bouge !
5
Коњунктив презента иза глагола осећања;
Leçon 10 Une bonne pub
5
Показне и односне заменице
MODULE 3 Leçon 11 En direct
5
Кондиционал презента
Leçon 12 Un projet ambitieux
3
Хипотетична реченица
Leçon 13 Nostalgie
5
Кондиционал прошли
Leçon 14 Bravo!
3
Leçon 15 A nous la liberté!
4
204
 ПЛАН ДОДАТАНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
MODULE 2
Leçon 8 Un projet en Afrique
Leçon 9 Il faut que ça bouge !
Leçon 10 Une bonne pub
MODULE 3
Leçon 11 En direct
Leçon 12 Un projet ambitieux
Leçon 13 Nostalgie
Leçon 14 Bravo!
Leçon 15 A nous la liberté!
Број предвиђених часова
5
5
5
5
3
5
3
4
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставне теме
MODULE 2 Leçon 8 Un projet en Afrique
Коњунктви презента иза глагола жеље;
Leçon 9 Il faut que ça bouge !
Коњунктив презента иза глагола осећања;
Leçon 10 Une bonne pub
Показне и односне заменице
MODULE 3 Leçon 11 En direct
Кондиционал презента
Leçon 12 Un projet ambitieux
Хипотетична реченица
Leçon 13 Nostalgie
Кондиционал прошли
Leçon 14 Bravo!
Leçon 15 A nous la liberté!
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
1
1
205
Наставни предмет: француски језик
разред:други,
смер :билингвални
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
обрада утврђивање остало
MODULE 2
Leçon 8
Un projet en Afrique
Leçon 9
Il faut que ça bouge!
8
8
4
4
1
1
Септембар/
октобар
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
Октобар/
новембар
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачнонетачно,
обрада
Географија
непознатих речи (франкофоне земље,
на тему путовања
подела по
и авионског
континентима),
превоза, писање
Историја (оснивање
састава на задату међун.организације
тему, разговор о
франкофоније)
Франкофонији, о
франкофоним
земљама,
реферати,
дискусије,
контролна вежба
Слушање текста,
читање текста, Coциологија (народна
постављање и
традиција и фолклор,
одговарање на
обичаји и празници у
питања у вези са
Француској)
темом,
обрада
Музичка култура
непознатих речи
(међународни дан
на тему музике и
музике 21.јуни)
музичких
206
НАСТАВНА ТЕМА
Leçon 10
Une bonne pub…
MODULE 3
Leçon 11
En direct
БРОЈ ЧАСОВА
8
8
5
5
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Новембар/
децембар
децембар/
јануар
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални,
Индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
инструмената,
дискусије,
музика, обичаји и
празници, први
писмени задатак
Слушање текста,
читање текста,
постављање и
одговарање на
питања на тему
рекламе,медија и
филма, обрада
непознатих речи,
реферати,
дискусије
усмено
испитивање –
граматичка
синтеза
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачнонетачно,
попуњавање
празнина
рад са сликама, ,
обрада
непознатих речи,
дискусија на тему
будућности, шта
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Социологија (рекламе,
жене на рекламама)
Култура (познати
филмски фестивали,
француски режисери,
ретроспективе,
филмска критика)
Култура (медији,
телевизија)
Социологија (настанак
“reality-show”'-а,
интересовање јавности,
за и против)
207
НАСТАВНА ТЕМА
Leçon 12
Un projet ambitieux
Leçon 13
Nostalgie
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
8
8
4
4
1
1
Фебруар/
март
април
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
после матуре,
писање извештаја,
изношење својих
искустава,
- други писмени
задатак
Слушање и
разумевање
текста, читање
текста и
разумевање
прочитаног,
постављање и
одговарање на
питања на тему
природе,
обрада
непознатих речи,
дискусије,
контролна вежба
Слушање и
разумевање
текста, читање
текста,
постављање и
одговарање на
питања на тему
путовања,
распуста,
обрада
непознатих речи,
дискусије,
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Биологија (екологија,
природа и заштита
животне средине,
угрожене врсте,
генетски модификована
храна)
Географија (вулкани,
природне катастрофе)
Географија (туризам ,
путовања, туристичке
дестинације у
Француској,
најпосећенија места)
Социологија
(феномен „трача“,
дефиниција и његова
улога у друштву)
208
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
изношење својих
искустава, трећи
писмени задатак
Leçon 14
Bravo!
Leçon 15
A nous la liberté !
8
8
5
5
2
мај/
јуни
фронтални,
индивиду
комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
јуни
Фронтални,
индивиду
комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и
групни рад
Слушање текста,
читање текста и
Култура и уметност
разумевање
(позориште, опера,
прочитаног,
балет...)Историја
постављање и
(политичке институције
одговарање на
у Француској,
питања,
политичко уређење у
обрада
Фр., поређење са
непознатих речи,
Србијом) Социологија
дискусије на тему
(жута штампа,
културних
политички скандали)
догађаја у граду,
Историја (познате
писање
политичке личности)
приче/позоришни
комад
Слушање и
Физичко васпитање
разумевање
(спорт, спорстке
текста, читање
активности,
текста,
рекреативни спортови)
постављање и
Социологија
одговарање на (спортисти као модерни
питања на тему
хероји)
спорта,
Социологија/географија
студирање у
(програми студирања у
иностранству,
иностранству,
обрада
стипендије, студенстка
непознатих речи,
размена)
дискусије, писање
209
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
савета, изношење
својих искустава,
граматича
рекапитулација,
четврти писмени
задатак
 ЦИЉЕВИ:
- Развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне компетенције
- Развијање самосталности у учењу и стицање успешних стратегија учења
- Оспособљабање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама француског језика
- Оспособљавање ученика да настави на вишем нивоу образовања и самостално учи француски језик на различите начине и у свим околностима које
живот створи
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Проверавање и оцењивање ученика се врши континуираним праћењем активности на часовима, приликом рада у групама или паровима на
заједничким пројектима и задацима, праћењем индивидуалног излагања или тумачења и разумевање различитих врста текстова.
Провера знања је саставни део наставе језика и требало би да се обавља на сваком часу. Циљ проверавања знања је да ученик добије повратну
информацију о свом раду, а да наставницима укаже о успешности метода рада.
Ради успешнијег и објективнијег оцењивања, наставник врши чешће и краће провере знања путем израде тестова, контролних задатака, писмених
вежби, упитника, диктата...(10-15 минута) и то након сваке одрађене наставне јединице, уз претходно јасно образложен циљ провере, увек
сугеришући ученицима јаче и слабије стране.
Начини проверавања и оцењивања вештина:
Читање и слушање – начин проверавања и оцењивања способности разумевања писаног текста (читање) и усменог разумевања (слушање) спроводи
се усмено (одговори на питања о тексту, разговор, кратки резиме, утврђивање редоследа слика...итд) или писмено (одговори на питанја о тексту,
да/не или краћи одговори, попуњавање празнина, објашњење кључних речи описно или путем синонима.
210
Говор – вештина усменог изражавања (говор) провера се и оцењује кроз више елемената: течност и јасноћа изражавања, изговор (акценат),
кохерентност и повезаност изражавања (логички след), познавање теме, прилагођеност језичког израза ситуацији (говорнику) богатство и правилна
употреба лексике, граматичка правилност, грађење реченице...итд.
Писање – провера и оцењивање писменог изражавања се базира на испуњењу одговарајућих захтева у погледу форме (порука, краће писмо,
формално писмо, есеј, резиме...), стилских карактеристика (прилагођеност језичког израза теми, прегледност и јасноћа изражавања, ред речи, језички
регистар, кохерентност и повезаност мисли и идеја) и језичких и граматичких садржаја (граматичка правилност у употреби времена, заменица, места
придева и друго, богатство лексике, правопис...итд)
Писмени задаци:Ученици се континуирано оцењују кроз писане провере знања као што су контролни задаци али и кроз усмене провере знања
/одговарања
Оба смера / други страни језик:
Годишњи фонд часова – 70 ( 2 часа недељно)
Два писмена задатка годишње (новембар и април)
Билингвално одељење:
Годишњи фонд часова – 105 ( 3 часа недељно)
Четири писмена задатка годишње (октобар, децембар, април и јуни)
Допунска настава
II разред (оба смера, други страни језик)
Годишњи фонд часова: 35
Задаци допунске наставе
o
o
o
o
o
o
o
o
разрада појединих граматичких целина, објашњења и бежбања;
грађење и употреба коњунктива презента;
објашњење нових речи реченичних конструкција;
употреба коњунктива уз глаголе осећања;
показне заменице;
грађење и употреба кондиционала презента;
хипотеза SI + презент
грађење и употреба кондиционала прошлог ;
211
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставне теме
MODULE 2
Leçon 8 Un projet en Afrique Коњунктви презента иза глагола жеље;
Leçon 9
Il faut que ça bouge ! Коњунктив презента иза глагола осећања;
Leçon 10 Une bonne pub Показне и односне заменице
MODULE 3 Leçon 11 En direct Кондиционал презента
Leçon 12 Un projet ambitieux Хипотетична реченица
Leçon 13 Nostalgie Кондиционал прошли
Leçon 14 Bravo!
Leçon 15 A nous la liberté!
Број предвићених часова
5
5
5
5
3
5
3
4
 ПЛАН ДОДАТАНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
MODULE 2
Leçon 8 Un projet en Afrique
Leçon 9 Il faut que ça bouge !
Leçon 10 Une bonne pub
MODULE 3
Leçon 11 En direct
Leçon 12 Un projet ambitieux
Leçon 13 Nostalgie
Leçon 14 Bravo!
Leçon 15 A nous la liberté!
Број предвиђених часова
5
5
5
5
3
5
3
4
212
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставне теме
MODULE 2 Leçon 8 Un projet en Afrique
Коњунктви презента иза глагола жеље;
Leçon 9 Il faut que ça bouge !
Коњунктив презента иза глагола осећања;
Leçon 10 Une bonne pub
Показне и односне заменице
MODULE 3 Leçon 11 En direct
Кондиционал презента
Leçon 12 Un projet ambitieux
Хипотетична реченица
Leçon 13 Nostalgie
Кондиционал прошли
Leçon 14 Bravo!
Leçon 15 A nous la liberté!
Број предвиђених часова
1
2
2
1
1
1
1
1
213
Наставни предмет: француски језик
, смер :друштвено-језички и и природно-математички
разред:трећи
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Lecon 1
Lecon 2
7
7
4
5
2
3
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања,
Фронтални,
синоними, сатав
Комуникативни индивидуални, на задату тему,
Септ-октоб
приступ
рад у пару,
Пребод, разговор
групни
о физичком и
моралном стању,
школи, предмети,
забава после
школе, анкета
Французи и срећа
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања,
Фронтални,
синоними, сатав
Комуникативни индивидуални, на задату тему,
Октоб-новем
приступ
рад у пару,
породица,
групни
разговор на тему
односи са
другима, слагање
неслагање,
породица, односи
у породици
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Психологија, појам
среће и
незадовољства,
школа, Грађанско,
шта променити у
школи
Психологија,
љубав,
заљубљивање
Грађанско
васпитање, односи
у породици, однос
према старима
214
Lecon 3
7
5
2
Lecon 4
7
5
2
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања,
синоними, сатав
Фронтални,
на задату тему,
Српски језик,
Децембар-јан- Комуникативни индивидуални, тачно нетачно,
француска љубавна
феб
приступ
рад у пару,
попуњавање
поезија
групни
белина, осећања и
надања, љубав,
слагање
неслагање, састав
на задату тему,
избор љубавне
поезије
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања,
синоними, сатав
Ликовна култура,
Фронтални,
на задату тему,
акварел
Комуникативни индивидуални, тачно нетачно,
Феб-март-април
Српски језик,
приступ
рад у пару,
вежбе читања и
путовања Симон де
групни
писања, разговор
Бувоар
на тему, путовања,
сувенири, лексика
везана за
путовања,
доживљаје и
осећања
215
Lecon 5
7
4
3
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања,
Фронтални,
синоними, сатав
Комуникативни индивидуални, на задату тему,
Април-мај-јун
приступ
рад у пару,
тачно нетачно,
групни
вежбе, синоними,
диктат и сатав,
разговор на тему
спорта, тенис
Ролан Гарос,
састав мој подвиг
Физичко
васпитање,
спортови, тенис,
тело у покрету
 ЦИЉЕВИ
- Развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне компетенције
- Стицање успешних стратегија за усвајање нових структура и развијање самосталности у учењу и примени наученог.
- Оспособљабање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама француског језика
- Оспособљавање ученика да настави на вишем нивоу образовања и самостално учи француски језик на различите начине и у свим околностима које
живот створи
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Проверавање и оцењивање ученика се врши континуираним праћењем активности на часовима, приликом рада у групама или паровима на
заједничким пројектима и задацима, праћењем индивидуалног излагања или тумачења и разумевање различитих врста текстова.
Провера знања је саставни део наставе језика и требало би да се обавља на сваком часу.
Циљ проверавања знања је да ученик добије повратну информацију о свом раду, а да наставницима укаже о успешности метода рада. Ради
успешнијег и објективнијег оцењивања, наставник врши чешће и краће провере знања путем израде тестова, контролних задатака, писмених вежби,
упитника, диктата...(10-15 минута) и то након сваке одрађене наставне јединице, уз претходно јасно образложен циљ провере, увек сугеришући
ученицима јаче и слабије стране.
Начини проверавања и оцењивања вештина:
216
Читање и слушање – начин проверавања и оцењивања способности разумевања писаног текста (читање) и усменог разумевања (слушање) спроводи
се усмено (одговори на питања о тексту, разговор, кратки резиме, утврђивање редоследа слика...итд) или писмено (одговори на питанја о тексту,
да/не или краћи одговори, попуњавање празнина, објашњење кључних речи описно или путем синонима.
Говор – вештина усменог изражавања (говор) провера се и оцењује кроз више елемената: течност и јасноћа изражавања, изговор (акценат),
кохерентност и повезаност изражавања (логички след), познавање теме, прилагођеност језичког израза ситуацији (говорнику) богатство и правилна
употреба лексике, граматичка правилност, грађење реченице...итд.
Писање – провера и оцењивање писменог изражавања се базира на испуњењу одговарајућих захтева у погледу форме (порука, краће писмо,
формално писмо, есеј, резиме...), стилских карактеристика (прилагођеност језичког израза теми, прегледност и јасноћа изражавања, ред речи, језички
регистар, кохерентност и повезаност мисли и идеја) и језичких и граматичких садржаја (граматичка правилност у употреби времена, заменица, места
придева и друго, богатство лексике, правопис...итд)
Ученици се континуирано оцењују кроз писане провере знања као што су контролни задаци али и кроз усмене провере знања /одговарања
Оба смера / други страни језик:
Годишњи фонд часова – 72 ( 2 часа недељно)
Два писмена задатка годишње (новембар и мај)
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
MODULE 1
Leçon 1 L’amour de soi
8
разрада појединих граматичких целина, објашњења и бежбања; упитна реченица
Leçon 2 L’amour des autres
6
личне заменице, двојна промоминализација
Leçon 3 L'amour avec un grand « A »
8
грађење и употреба коњунктива презента и прошлог ; инфинитив прошли
MODULE 2
Leçon 4 Voyages
5
Аорист, грађење и употреба
Leçon 5 Exploits
8
компаратив и суперлатив
217
 ПЛАН ДОДАТАНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
MODULE 1
Leçon 1 L’amour de soi
Leçon 2 L’amour des autres
Leçon 3 L'amour avec un grand « A »
MODULE 2
Leçon 4 Voyages
Leçon 5 Exploits
Број предвиђених часова
8
6
8
5
8
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставне теме
MODULE 1
Leçon 1 L’amour de soi
разрада појединих граматичких целина, објашњења и бежбања; упитна реченица
Leçon 2 L’amour des autres
личне заменице, двојна промоминализација
Leçon 3 L'amour avec un grand « A »
грађење и употреба коњунктива презента и прошлог ; инфинитив прошли
MODULE 2
Leçon 4 Voyages
Аорист, грађење и употреба
Leçon 5 Exploits
компаратив и суперлатив
Број предвиђених часова
1
2
1
1
2
218
Наставни предмет: француски језик
разред:трећи,
смер :билингвални
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Lecon 1
Lecon 2
16
18
10
10
8
8
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања,
Фронтални,
синоними, сатав
Комуникативни индивидуални, на задату тему,
Септ-октоб
приступ
рад у пару,
Пребод, разговор
групни
о физичком и
моралном стању,
школи, предмети,
забава после
школе, анкета
Французи и срећа
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања,
Фронтални,
синоними, сатав
Комуникативни индивидуални, на задату тему,
Октоб-новем
приступ
рад у пару,
породица,
групни
разговор на тему
односи са
другима, слагање
неслагање,
породица, односи
у породици
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Психологија, појам
среће и
незадовољства,
школа, Грађанско,
шта променити у
школи
Психологија,
љубав,
заљубљивање
Грађанско
васпитање, односи
у породици, однос
према старима
219
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
Lecon 3
20
10
6
Lecon 4
20
9
8
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања,
синоними, сатав
Фронтални,
на задату тему,
Српски језик,
Децембар-јан- Комуникативни индивидуални, тачно нетачно,
француска љубавна
феб
приступ
рад у пару,
попуњавање
поезија
групни
белина, осећања и
надања, љубав,
слагање
неслагање, састав
на задату тему,
избор љубавне
поезије
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања,
синоними, сатав
Ликовна култура,
Фронтални,
на задату тему,
акварел
Комуникативни индивидуални, тачно нетачно,
Феб-март-април
Српски језик,
приступ
рад у пару,
вежбе читања и
путовања Симон де
групни
писања, разговор
Бувоар
на тему, путовања,
сувенири, лексика
везана за
путовања,
доживљаје и
осећања
220
НАСТАВНА ТЕМА
Lecon 5
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
16
11
11
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања,
Фронтални,
синоними, сатав
Комуникативни индивидуални, на задату тему,
Април-мај-јун
приступ
рад у пару,
тачно нетачно,
групни
вежбе, синоними,
диктат и сатав,
разговор на тему
спорта, тенис
Ролан Гарос,
састав мој подвиг
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Физичко
васпитање,
спортови, тенис,
тело у покрету
 ЦИЉЕВИ:
- Развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне компетенције
- Стицање успешних стратегија за усвајање нових структура и развијање самосталности у учењу и примени наученог.
- Оспособљабање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама француског језика
- Оспособљавање ученика да настави на вишем нивоу образовања и самостално учи француски језик на различите начине и у свим околностима које
живот створи
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Проверавање и оцењивање ученика се врши континуираним праћењем активности на часовима, приликом рада у групама или паровима на
заједничким пројектима и задацима, праћењем индивидуалног излагања или тумачења и разумевање различитих врста текстова.
Провера знања је саставни део наставе језика и требало би да се обавља на сваком часу.
Циљ проверавања знања је да ученик добије повратну информацију о свом раду, а да наставницима укаже о успешности метода рада.
Ради успешнијег и објективнијег оцењивања, наставник врши чешће и краће провере знања путем израде тестова, контролних задатака, писмених
вежби, упитника, диктата...(10-15 минута) и то након сваке одрађене наставне јединице, уз претходно јасно образложен циљ провере, увек
сугеришући ученицима јаче и слабије стране.
Начини проверавања и оцењивања вештина:
221
Читање и слушање – начин проверавања и оцењивања способности разумевања писаног текста (читање) и усменог разумевања (слушање) спроводи
се усмено (одговори на питања о тексту, разговор, кратки резиме, утврђивање редоследа слика...итд) или писмено (одговори на питанја о тексту,
да/не или краћи одговори, попуњавање празнина, објашњење кључних речи описно или путем синонима.
Говор – вештина усменог изражавања (говор) провера се и оцењује кроз више елемената: течност и јасноћа изражавања, изговор (акценат),
кохерентност и повезаност изражавања (логички след), познавање теме, прилагођеност језичког израза ситуацији (говорнику) богатство и правилна
употреба лексике, граматичка правилност, грађење реченице...итд.
Писање – провера и оцењивање писменог изражавања се базира на испуњењу одговарајућих захтева у погледу форме (порука, краће писмо,
формално писмо, есеј, резиме...), стилских карактеристика (прилагођеност језичког израза теми, прегледност и јасноћа изражавања, ред речи, језички
регистар, кохерентност и повезаност мисли и идеја) и језичких и граматичких садржаја (граматичка правилност у употреби времена, заменица, места
придева и друго, богатство лексике, правопис...итд)
Писмени задаци Ученици се континуирано оцењују кроз писане провере знања као што су контролни задаци али и кроз усмене провере знања
/одговарања
Билингвално одељење:
Годишњи фонд часова – 180 ( 5 часова недељно)
Четири писмена задатка годишње (октобар, децембар, април и јуни)
222
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставне теме
MODULE 1
Leçon 1 L’amour de soi разрада појединих граматичких целина, објашњења и бежбања; упитна реченица
Leçon 2
L’amour des autres личне заменице, двојна промоминализација
Leçon 3
L'amour avec un grand « A » грађење и употреба коњунктива презента и прошлог ; инфинитив прошли
MODULE 2
Leçon 4 oyages Аорист, грађење и употреба
Leçon 5 Exploits компаратив и суперлатив
Број предвићених часова
8
6
8
5
8
 ПЛАН ДОДАТАНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
MODULE 1
Leçon 1 L’amour de soi
Leçon 2 L’amour des autres
Leçon 3 L'amour avec un grand « A »
MODULE 2
Leçon 4 Voyages
Leçon 5 Exploits
Број предвиђених часова
8
6
8
5
8
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставне теме
MODULE 1 Leçon 1 L’amour de soi
разрада појединих граматичких целина, објашњења и бежбања; упитна реченица
Leçon 2 L’amour des autres
личне заменице, двојна промоминализација
Leçon 3 L'amour avec un grand « A » грађење и употреба коњунктива презента и прошлог ; инфинитив прошли
MODULE 2
Leçon 4 Voyages Аорист, грађење и употреба
Leçon 5 Exploits компаратив и суперлатив
Број предвиђених часова
4
3
4
3
4
223
Наставни предмет: француски језик
разред:четврти, смер :друштвено-језички и и природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
обрада утврђивање остало
MODULE 2/ Aventure
Leçon 5
Exploits
Leçon 6
Passions
5
6
4
4
3
3
септембар/
октобар
октобар/
новембар/
децембар
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Слушање текста,
читање и
разумевање,
разговор о
Физичко васпитање
Фронтални, тексту, превод и
(спортови, тенис
Комуникативни индивидуални, одговори на
рекреативни и
приступ
рад у пару и питања, разговор екстремни спортови)
групни рад о спорту, састав
Психологија: како
омиљени спорт и
превазићи себе
мој лични
подвиг, лексика
везана за покрет
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачнонетачно, разговор
Музика: врсте
Фронтални,
о тексту, тема
уметности и
индивиду
уметност,
Комуникативни
инструменти...Ликовно:
ални, рад у изложбе, музика,
приступ
вајарство, сликарство,
пару и групни омиљена врста
изложбе, филм,
рад
музике, утицај
историјат филма...
уметности на
човека, састав
уметност као лек,
филм, историјат,
жанрови, шта
гледате...
224
MODULE 3 / Avenir
Leçon 7
Rêves et utopies
Leçon 8
Le monde de demain
6
5
4
4
3
3
децембар/
јануар
фебруар/
март/
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и групни
рад
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и групни
рад
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачнонетачно, превод
Социологија
текста, писмено
Утицај реклама на
разумевање,
друштво, устав, избори,
разговор на тему
политика и друштво
реклама, утицај,
за и против,
разговор и
састав: моја
омиљена
реклама...
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
Биологија (клонирање,
текста, одговори
екологија, питање
на питања, тачноетике, за и против
нетачно, превод
клонирања)
текста,
Социологија (устав,
проналажење
европске институције,
синонима,
политика Европске
разговор на тему
Уније, европске
екологије,
интеграције)
предност и
Географија (земље ЕУ)
опасност науке;
Европа, Европска
унија, историјат
и чланице...
225
Leçon 9
Notre avenir
5
5
4
април/
мај
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања, тачно- психологија (страх од
Фронтални, нетачно, читање,
непознатог, од
индивиду
превођење
будућности,
Комуникативни
ални, рад у текста, разговор мотивација, пронаћи
приступ
пару и групни
на тему
себе) Грађанско
рад
будућности
васпитање: будуће
младих, будуће
занимање...
занимање,
студирање у
иностранству или
Француској...
 ЦИЉЕВИ:
- Развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне компетенције
- Развијање самосталности у учењу и стицање успешних стратегија учења
- Оспособљабање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама француског језика
- Оспособљавање ученика да настави на вишем нивоу образовања и самостално учи француски језик на различите начине и у свим околностима које
живот створи.
 САДЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Провера знања и оцењивање
Проверавање и оцењивање ученика се врши континуираним праћењем активности на часовима, приликом рада у групама или паровима на
заједничким пројектима и задацима, праћењем индивидуалног излагања или тумачења и разумевање различитих врста текстова.
Провера знања је саставни део наставе језика и требало би да се обавља на сваком часу.
Циљ проверавања знања је да ученик добије повратну информацију о свом раду, а да наставницима укаже о успешности метода рада.
Ради успешнијег и објективнијег оцењивања, наставник врши чешће и краће провере знања путем израде тестова, контролних задатака, писмених
вежби, упитника, диктата...(10-15 минута) и то након сваке одрађене наставне јединице, уз претходно јасно образложен циљ провере, увек
сугеришући ученицима јаче и слабије стране.
Начини проверавања и оцењивања вештина:
226
Читање и слушање – начин проверавања и оцењивања способности разумевања писаног текста (читање) и усменог разумевања (слушање) спроводи
се усмено (одговори на питања о тексту, разговор, кратки резиме, утврђивање редоследа слика...итд) или писмено (одговори на питанја о тексту,
да/не или краћи одговори, попуњавање празнина, објашњење кључних речи описно или путем синонима.
Говор – вештина усменог изражавања (говор) провера се и оцењује кроз више елемената: течност и јасноћа изражавања, изговор (акценат),
кохерентност и повезаност изражавања (логички след), познавање теме, прилагођеност језичког израза ситуацији (говорнику) богатство и правилна
употреба лексике, граматичка правилност, грађење реченице...итд.
Писање – провера и оцењивање писменог изражавања се базира на испуњењу одговарајућих захтева у погледу форме (порука, краће писмо,
формално писмо, есеј, резиме...), стилских карактеристика (прилагођеност језичког израза теми, прегледност и јасноћа изражавања, ред речи, језички
регистар, кохерентност и повезаност мисли и идеја) и језичких и граматичких садржаја (граматичка правилност у употреби времена, заменица, места
придева и друго, богатство лексике, правопис...итд)
Ученици се континуирано оцењују кроз писане провере знања као што су контролни задаци али и кроз усмене провере знања /одговарања
Оба смера / други страни језик:
Годишњи фонд часова – 64 ( 2 часа недељно)
Два писмена задатка годишње (новембар и мај)
Билингвално одељење:
Годишњи фонд часова – 128 ( 4 часа недељно)
Четири писмена задатка годишње (октобар, децембар, април и јуни)
227
ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
MODULE 2
Leçon 6 Passions
разрада појединих граматичких целина, објашњења и бежбања; показне и односне заменице
MODULE 3
Leçon 7 Rêves et utopies
хипотетичне реченице; партицип презента и герундив;
Leçon 8 Le monde de demain
футур и антериорни футур: грађење и употреба;
Leçon 9 Notre avenir
сложене реченице (препознавање односа главне и зависне реченице у тексту, уочавање субјунктивних конструкција):
узрочна, изражавање циља и намере, концесивне реченице, консекутивне реченице...
Број предвиђених часова
8
8
8
6
 ПЛАН ДОДАТАНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
MODULE 2 Leçon 6 Passions
MODULE 3 Leçon 7 Rêves et utopies
Leçon 8 Le monde de demain
Leçon 9 Notre avenir
Број предвиђених часова
8
8
8
6
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставне теме
MODULE 2 Leçon 6 Passions
разрада појединих граматичких целина, објашњења и бежбања; показне и односне заменице
MODULE 3
Leçon 7 Rêves et utopies
хипотетичне реченице; партицип презента и герундив;
Leçon 8 Le monde de demain
футур и антериорни футур: грађење и употреба;
Leçon 9 Notre avenir
сложене реченице (препознавање односа главне и зависне реченице у тексту, уочавање субјунктивних конструкција):
узрочна, изражавање циља и намере, концесивне реченице, консекутивне реченице...
Број предвиђених часова
2
1
2
1
228
Наставни предмет: француски језик
разред:четврти
, смер :билингвални
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
MODULE 2/ Aventure
Leçon 5
Exploits
Leçon 6
Passions
12
10
8
10
5
5
септембар/
октобар
новембар/
децембар
Вежбе слушања,
усмено и писано
разумевање
текста, одговори
на питања,
тачно-нетачно,
обрада
непознатих речи
Фронтални, на тему спорта и
Комуникативни индивидуални,
спортских
приступ
рад у пару и
активност
групни рад
Француза,
писање састава
на задату тему,
реферати,
дискусије,
контролна
вежба,
први писмени
задатак
Слушање текста,
читање текста,
Фронтални,
постављање и
индивиду
одговарање на
Комуникативни
ални, рад у питања у вези са
приступ
пару и групни
темом,
рад
обрада
непознатих речи
на тему филмске
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Књижевност
(познати писци и дела,
значај писане
речи),Физичко
васпитање (спорт,
рекреативни и
екстремни спортови)
Грађанско васпитање
(хуманитарне
организације, помоћ
угроженим лицима)
Култура
(познати филмски
фестивали, француски
режисери,
229
НАСТАВНА ТЕМА
MODULE 3 / Avenir
Leçon 7
Rêves et utopies
Leçon 8
Le monde de demain
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
12
10
10
8
4
8
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
Јануар/
фебруар
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и групни
рад
Март/
април/
Фронтални,
индивиду
Комуникативни
ални, рад у
приступ
пару и групни
рад
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
уметности,
ретроспективе,
дискусије,
филмска критика)
страст према
Књижевност(познати
некој уметности драмски писци, обрада
(омиљени
одломка)
филмови,
музика,
књиге...), други
писмени задатак
Слушање текста,
читање текста,
постављање и
Историја (студентске
одговарање на
демонстрације у
питања на тему Француској, мај 68.,
научнополитичке институције,
фантастичне
избори) Социологија
књижевности,
(политичке промене
стрипа,
након маја 68.,
обрада
универзални језикнепознатих речи, есперанто -утопија?)
реферати,
дискусије о
Ликовна култура
будућности,
(анализа уметничког
усмено
дела, препознавање
испитивање –
познатих дела)
граматичка
синтеза
Вежбе слушања, Биологија (клонирање,
усмено и писано
питање етике, за и
разумевање
против клонирања)
текста, одговори
Историја (Рађање
на питања,
Европске заједнице,
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
230
НАСТАВНА ТЕМА
Leçon 9
Notre avenir
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
12
10
4
Април/
мај
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
тачно-нетачно,
важни историјски
попуњавање
датуми) Социологија
празнина рад са (европске институције,
сликама, ,
политика Европске
обрада
Уније, европске
непознатих речи,
интеграције)
дискусија на
тему
будућности, шта
после матуре,
писање
мотивационог
писма и
биографије,
изношење својих
искустава, трећи
писмени задатак
Слушање и
Географија (занимљиве
разумевање
дестинације за
текста, читање
студирање)
текста и
Историја (познате
разумевање
високе школе у
Фронтални,
прочитаног,
Француској, познате
Индивиду
постављање и личности) Психологија
Комуникативни
ални, рад у
одговарање на (страх од непознатог,
приступ
пару и групни питања на тему
од будућности,
рад
будућности,
мотивација)
идеалних
Социологија/географија
занимања,
(перспективе за
високо
будућност, програми
образовање у
студирања у
Француској,
иностранству,
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
231
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада
непознатих речи,
дискусије,
контролна
вежба, четврти
писмени задатак
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
стипендије)
 ЦИЉЕВИ
- Развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне компетенције
- Развијање самосталности у учењу и стицање успешних стратегија учења
- Оспособљабање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама француског језика
- Оспособљавање ученика да настави на вишем нивоу образовања и самостално учи француски језик на различите начине и у свим околностима које
живот створи.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Проверавање и оцењивање ученика се врши континуираним праћењем активности на часовима, приликом рада у групама или паровима на
заједничким пројектима и задацима, праћењем индивидуалног излагања или тумачења и разумевање различитих врста текстова. Провера знања је
саставни део наставе језика и требало би да се обавља на сваком часу.
Циљ проверавања знања је да ученик добије повратну информацију о свом раду, а да наставницима укаже о успешности метода рада. Ради
успешнијег и објективнијег оцењивања, наставник врши чешће и краће провере знања путем израде тестова, контролних задатака, писмених вежби,
упитника, диктата...(10-15 минута) и то након сваке одрађене наставне јединице, уз претходно јасно образложен циљ провере, увек сугеришући
ученицима јаче и слабије стране.
Начини проверавања и оцењивања вештина:
Читање и слушање – начин проверавања и оцењивања способности разумевања писаног текста (читање) и усменог разумевања (слушање) спроводи
се усмено (одговори на питања о тексту, разговор, кратки резиме, утврђивање редоследа слика...итд) или писмено (одговори на питанја о тексту,
да/не или краћи одговори, попуњавање празнина, објашњење кључних речи описно или путем синонима.
Говор – вештина усменог изражавања (говор) провера се и оцењује кроз више елемената: течност и јасноћа изражавања, изговор (акценат),
кохерентност и повезаност изражавања (логички след), познавање теме, прилагођеност језичког израза ситуацији (говорнику) богатство и правилна
употреба лексике, граматичка правилност, грађење реченице...итд.
Писање – провера и оцењивање писменог изражавања се базира на испуњењу одговарајућих захтева у погледу форме (порука, краће писмо,
формално писмо, есеј, резиме...), стилских карактеристика (прилагођеност језичког израза теми, прегледност и јасноћа изражавања, ред речи, језички
232
регистар, кохерентност и повезаност мисли и идеја) и језичких и граматичких садржаја (граматичка правилност у употреби времена, заменица, места
придева и друго, богатство лексике, правопис...итд)
Писмени задаци: Годишњи фонд часова – 128 ( 4 часа недељно) Четири писмена задатка годишње (октобар, децембар, април и јуни)
233
ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставне теме
MODULE 2
Leçon 6 Passions разрада појединих граматичких целина, објашњења и бежбања; показне и односне заменице
MODULE 3
Leçon 7 Rêves et utopies хипотетичне реченице; партицип презента и герундив;
Leçon 8
Le monde de demain футур и антериорни футур: грађење и употреба;
Leçon 9
Notre avenir сложене реченице (препознавање односа главне и зависне реченице у тексту, уочавање субјунктивних
конструкција): узрочна, изражавање циља и намере, концесивне реченице, консекутивне реченице...
Број предвиђених часова
8
8
8
6
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

Наставне теме
MODULE 2
Leçon 6 Passions
MODULE 3
Leçon 7 Rêves et utopies
Leçon 8 Le monde de demain
Leçon 9 Notre avenir
Број предвиђених часова
8
8
8
6
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставне теме
MODULE 2
Leçon 6 Passions
разрада појединих граматичких целина, објашњења и бежбања; показне и односне заменице
MODULE 3
Leçon 7 Rêves et utopies хипотетичне реченице; партицип презента и герундив;
Leçon 8 Le monde de demain
футур и антериорни футур: грађење и употреба;
Број предвиђених часова
3
3
3
234
РУСКИ ЈЕЗИК
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: руски језик
разред:први, смер : природно-математички и друштвено-језички
обрада утврђивање
Урок 1 Жизнь прожить –
не поле перейти
Уводне стране
1А Главное в жизни
любовь
1Б У нас много
редственников за
границей
1В Никто не знает, чего
ждать завтра
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
/
4
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
остало
1
септембар
2
септембар
2
3
Септембар,
октобар
2
3
Октобар,
новембар
Слушање, читање и обрада текста,
комуникаразговор о тексту, вокабулар (обрада
тивни
фронтални, нових речи и израза), одговори на питања,
приступ,
индивидуални,
препричавање, Опхођење и правила
комбино-ване рад у паровима, понасање унутар емотивних односа двоје
методе
групни рад
људи, језик у породичном окружењу,
породичне везе, планови и жеље у погледу
занимања
Слушање, читање и обрада текста,
комуникаразговор о тексту, вокабулар (обрада
тивни
фронтални, нових речи и израза), одговори на питања,
приступ,
индивидуални,
препричавање, Разговор о осећањима,
комбино-ване рад у паровима, изражавање ставова о систему вредности,
методе
групни рад
како доживљаваш себе и друге; показна
заменица тот; повратна заменица; именице
3. деклинације
Слушање, читање и обрада текста,
комуникаразговор о тексту, вокабулар (обрада
тивни
фронтални, нових речи и израза), одговори на питања,
приступ,
индивидуални,
препричавање, Разговор о рођацима,
комбино-ване рад у паровима, причање о некоме/нечему на фамилијаран
методе
групни рад
начин; деклинација именица које
означавају чланове породице, деминутиви,
присвојене заменице его, ее, их
комуникаСлушање, читање и обрада текста,
фронтални,
тивни
разговор о тексту, вокабулар (обрада
индивидуални,
приступ,
нових речи и израза), одговори на питања,
рад у паровима,
комбино-ване
препричавање, Негирање, изражавање
групни рад
методе
страхова и очекивања; негација, одричне
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Грађанско
васпитање,
социологија,
психологија
Грађанско
васпитање,
социологија,
психологија
235
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
заменице
Тест 1
1Г Информация из России
Пројекат 1
Урок 2 Одна страна – два
континента
Уводне стране
2А Лучше меньше, да
лучше!
/
/
/
/
4
2
1
2
1
2
новембар
новембар
новембар
комуникативни
фронтални,
приступ,
индивидуални,
комбино-ване рад у паровима,
методе
групни рад
комуникативни
фронтални,
Слушање, читање и обрада текста,
приступ,
индивидуални,
разговор о тексту, вокабулар (обрада
комбино-ване рад у паровима, нових речи и израза), одговори на питања,
методе
групни рад
препричавање, руске пословице
комуникативни
фронтални,
приступ,
индивидуални,
комбино-ване рад у паровима,
методе
групни рад
презентације
новембар
комуникаСлушање, читање и обрада текста,
тивни
фронтални,
разговор о тексту, вокабулар (обрада
приступ,
индивидуални,
нових речи и израза), одговори на питања,
комбино-ване рад у паровима,
препричавање, географија Русије-Сибир,
методе
групни рад
климатски појасеви, екотуризам у Русији
Географија
Новембар,
децембар
комуникаСлушање, читање и обрада текста,
тивни
фронтални,
разговор о тексту, вокабулар (обрада
приступ,
индивидуални,
нових речи и израза), одговори на питања,
комбино-ване рад у паровима,
препричавање, описивање и међусобно
методе
групни рад
поређење; компаратив
Географија
236
НАСТАВНА ТЕМА
(I письменная работа)
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
/
(3)
децембар
2Б Тише едешь – дальше
будешь
2
3
Децембар,
јануар
2В У природы нет плохой
погоды
2
3
фебруар
/
2
фебруар
Тест 2
2Г Информация из России
/
1
фебруар
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
комуникативни
фронтални,
приступ,
индивидуални,
комбино-ване рад у паровима,
методе
групни рад
Слушање, читање и обрада текста,
комуникаразговор о тексту, вокабулар (обрада
тивни
фронтални, нових речи и израза), одговори на питања,
приступ,
индивидуални,
препричавање, упоређивање и
комбино-ване рад у паровима,
вредновање, навођење
методе
групни рад
најкарактеристичнијих особина,
планирање путовања и резервација
путовања; суперлатив, компаратив прилога
Слушање, читање и обрада текста,
комуникаразговор о тексту, вокабулар (обрада
тивни
фронтални,
нових речи и израза), одговори на питања,
приступ,
индивидуални,
препричавање, разговор о времеским
комбино-ване рад у паровима,
приликама, дискусија куда је најбоље ићи
методе
групни рад
на одмор, изражавање правца кретања;
глаголи кретања са префиксима
комуникативни
фронтални,
приступ,
индивидуални,
комбино-ване рад у паровима,
методе
групни рад
комуникативни
фронтални,
Слушање, читање и обрада текста,
приступ,
индивидуални,
разговор о тексту, вокабулар (обрада
комбино-ване рад у паровима, нових речи и израза), одговори на питања,
методе
групни рад
препричавање, слушање песме
Екологија,
географија
Географија,
екологија
237
НАСТАВНА ТЕМА
Пројекат 2
Урок 3 Вот что случилось
Уводне стране
3А Я рада, что ты жив
3Б Вчерашние хиты –
сегодняшяя классика?
II письменная работа
3В Расскажи мне чтонибудь о русской лит.
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
/
2
фебруар
/
1
март
4
2
март
2
3
Март, април
/
(3)
април
2
3
мај
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
комуникативни
фронтални,
приступ,
индивидуални,
комбино-ване рад у паровима,
методе
групни рад
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
презентације
комуникаСрпски језик и
Слушање, читање и обрада текста,
тивни
фронтални,
књижевност,
разговор о тексту, вокабулар (обрада
приступ,
индивидуални,
историја, музичка
нових речи и израза), одговори на питања,
комбино-ване рад у паровима,
култура, ликовна
препричавање, славни природњаци,
методе
групни рад
култура, природне
музичари, композитори, писци
науке
Слушање, читање и обрада текста,
разговор о тексту, вокабулар (обрада
комуниканових речи и израза), одговори на питања,
тивни
фронтални,
препричавање, реакција на догађај и
приступ,
индивидуални,
изјаву, упућивање учтиве молбе,
комбино-ване рад у паровима,
изражавање потреба, Описивање догађаја,
методе
групни рад
описивање стања када си болестан;
предикативан употреба кратких облика
придева; заповедни начин
комуникаСлушање, читање и обрада текста,
тивни
фронтални,
разговор о тексту, вокабулар (обрада
приступ,
индивидуални, нових речи и израза), одговори на питања,
комбино-ване рад у паровима, препричавање, изражавање просторних и
методе
групни рад
времанских односа, разговор о музичком
укусу; придеви са меком основом
комуникафронтални,
Слушање, читање и обрада текста,
тивни
индивидуални,
разговор о тексту, вокабулар (обрада
приступ,
рад у паровима, нових речи и израза), одговори на питања,
комбино-ване групни рад
препричавање, именовање нечег
238
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
методе
Тест 3
3Г Информация из России
Пројекат 3
Систематизация
/
/
2
1
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
неодређеног, питања са ли; неодређене
заменице, неуправни говор
мај
јун
/
2
јун
/
2
јун
комуникативни
фронтални,
Слушање, читање и обрада текста,
приступ,
индивидуални,
разговор о тексту, вокабулар (обрада
комбино-ване рад у паровима, нових речи и израза), одговори на питања,
методе
групни рад
препричавање, слушање песме
комуникативни
фронтални,
приступ,
индивидуални,
комбино-ване рад у паровима,
методе
групни рад
презентације
 ЦИЉЕВИ
Циљ наставе руског језика је константно стицање, проширивање и продубљивање знања и вештина језика, упознавање културног наслеђа и
оспособљавање за даље образовање и самообразовање.
Ученик у току првог разреда треба да:
 усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
 учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
 даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног информисања
 даље развија способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
239


препознаје значење непознатих речи у контексту
развија способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезам
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
На крају првог разреда ученик је:
 савладао предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
 у стању да учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
 у стању да даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног
информисања
 развио способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
 у стању да препозна значење непознатих речи у контексту
 развио способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Урок 1 Жизнь прожить – не поле перейти
Број предвиђених часова
3
Урок 2 Одна страна – два континента
3
Урок 3 Вот что случилось
3
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Урок 1 Жизнь прожить – не поле перейти
Број предвиђених часова
1
Урок 2 Одна страна – два континента
1
Урок 3 Вот что случилось
2
Слободне активности
o Посета позоришној, филмској представи
o Посета Руском дому
o Одлазак на изложбу
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Урок 1 Жизнь прожить – не поле перейти
Урок 2 Одна страна – два континента
Урок 3 Вот что случилось
Број предвиђених часова
3
2
2
240
разред: други,
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА
ТЕМА
обрада
Уводни час
Урок 4 Русь –
Россия – вчера и
сегодня
Уводне стране
4А Царская
Росссия
4Б Ветер перемен
/
/
3
2
утврђивање
Наставни предмет: руски језик
смер : природно-математички и друштвено-језички
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОД
РАДА
ОБЛИК РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
остало
1
1
2
3
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
септембар
септембар
Септембар,
Септембар,
октобар
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање, руска
историја; историјске
личности, владари, иконе,
совјетски плакат
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање,
биографија и животни
планови, разматрање
различитих могућности,
изношење претпоставки;
деклонација именица м.
На –анин (-янин):
односна заменица
который у атрибутивној
функцији
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање, разговор
о значајним историјским
личностима;
аргументација свог става,
избора; деклинација
руских презимена;
деклинација именица
типа время
Историја, ликовна
култура
Историја
241
НАСТАВНА
ТЕМА
4В Русские о себе
Тест 1
4Г Информация
из России
Пројекат 1
Урок 5 Вот наши
любимые занятия
Уводне стране
5А Любимый
вид спорта
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
2
3
октобар
/
2
новембар
/
/
/
3
1
2
1
2
новембар
новембар
Новембар,
Новембар,
децембар
МЕТОД
РАДА
ОБЛИК РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање, навођење
карактерних особина;
спонтано, емотивно
реаговање; узвици; лична
заменица 3.л. јед. И мн.
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање, застава и
химнарусије
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
презентације
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање, спорт,
руска конематографија,
позориште, опера, балет
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавањепричање о
обавезама својим и према
другима; разговор о
242
НАСТАВНА
ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОД
РАДА
ОБЛИК РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
понашању; фадни
глаголски придев
садашњег времена и
прошлог времена;
заповедни начин
(I письменная
работа)
5Б Жизнь коротка
– искусство вечно
5В Договорились!
Тест 2
5Г Информация
из России
/
2
(3)
3
Децембар
Децембар, јануар
2
3
Јануар, фебруар
/
2
фебруар
/
1
фебруар
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање,
изражавање просторних и
временских односа,
информације о
манифестацијама;
прилози за место и време
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање, договор
сусрета, изласка;
навођење времена
дешавања нечега,
изражавање припадности;
неофицијално/разговорно
изражавање времена по
часовнику; заменице весь
и чей
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање, руски
театар
243
НАСТАВНА
ТЕМА
Пројекат 2
Урок 6 Всё могло
бы быть подругому
Уводне стране
6А Другая Россия
, другая жизнь
6Б Человек
творческий
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
/
/
3
2
2
1
2
3
фебруар
март
Март, април
Април, мај
МЕТОД
РАДА
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
ОБЛИК РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
презентације
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање, пројекат
за будућност; велики
сликари, писци,
музичари, песници;
славне историјске
личности
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање,
изражавање реалних и
иреалних услова за
вршење радње;
изражавање својих и
туђих намера; погодбени
начин; условне прилошке
реченице са если и когда
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање,
описивање уметничке
слике; учтиво
саопштавање своје жеље;
навођење сврхе радње,
намере; намерне
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и
књижевност, ликовна
култура, музичка
култура, историја
244
НАСТАВНА
ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОД
РАДА
ОБЛИК РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
пролошке реченице са
чтобы
II письменная
работа
/
(3)
мај
6В Так было, так
и будет. Или нет?
2
3
Мај, јун
Тест 3
/
2
јун
6Г Информация
из России
Пројекат 3
/
/
1
2
јун
јун
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање, навођење
датума и приближног
времена вршења радње,
приближне количине;
употреба бројева у
реченици; глаголски
прилози; деклинација
бројева; прошло време
без -л
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Слушање, читање и
обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада
нових речи и израза),
одговори на питања,
препричавање
комуникативни
приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
презентације
 ЦИЉЕВИ:
Циљ наставе руског језика је константно стицање, проширивање и продубљивање знања и вештина језика, упознавање културног наслеђа и
оспособљавање за даље образовање и самообразовање.
Ученик у току првог разреда треба да:
 усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
245





учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног информисања
даље развија способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
препознаје значење непознатих речи у контексту
развија способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезам
савлада употребу двојезичног речника
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА







савладао предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
у стању да учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
у стању да даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног
информисања
развио способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
у стању да препозна значење непознатих речи у контексту
развио способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама
савладао употребу двојезичног речника
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Додатна настава биће организована за ученике који показују већу заинтересованост за руски језик. На овим часовима детаљније ће бити обрађене
наставне теме, а ученици ће добијати и задатке такмичарског нивоа. Биће им омогућено да додатна упутства добијају и путем mail-a.
.
Наставна тема
Број предвижених часова
Урок 4 Русь – Россия – вчера и сегодня
Урок 5 Вот наши любимые занятия
Урок 6 Всё могло бы быть по-другому
1
1
2
246
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Допунска настава биће организована за ученике који из било којих разлога заостају са усвајањем градива.Трајање и број часова биће утврђени у
зависности од потреба ученика. На часовима допунске наставе биће разјашњене нејасноће и ученик ће бити оспособљен за даље несметано праћење
градива.
Допунска настава биће реализована у зависности од потреба и могућности.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Урок 4 Русь – Россия – вчера и сегодня
Урок 5 Вот наши любимые занятия
Урок 6 Всё могло бы быть по-другому
3
3
3
Слободне активности
 Посета позоришној, филмској представи
 Посета Руском дому
 Одлазак на изложбу
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Урок 4 Русь – Россия – вчера и сегодня
Урок 5 Вот наши любимые занятия
Урок 6 Всё могло бы быть по-другому
Број предвиђених часова
2
3
2
247
Разред :трећи,
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА
ТЕМА
обрада
Повторение;
игра
Модуль 1
Золотое время –
молодость
Уводне стране
1А Учебный год
за рубежом
1Б Всё
начинается с
любви
/
/
3
2
утврђивање
Наставни предмет: руски језик
смер : природно-математички и друштвено-језички
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОД РАДА
ОБЛИК РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
На основу правила игре
ученик учесбује у истој
остало
1
1
2
3
септембар
септембар
Септембар
Септембар,
октобар
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Описивање слике и
карикатуре,
најпрестижније професије
у Русији; слушање и
читање песме, разговор о
песми
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање,
исказивање мишљења о
учењу у иностранству,
разговор о позитивним и
негативним странама
учења у иностранству,
систем образовања,
слободно време,
описивање слика; трпни
глаголски прилог прошлог
времена
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање,
слушање и давање
248
НАСТАВНА
ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
1В Всяк кузнец
своего счастья
2
3
Октобар
Тест 1
/
2
Октобар
Новембар
1Г В новом
контексте
3
2
Новембар
Проект 1
Разные системы
образования
/
2
Новембар,
МЕТОД РАДА
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
ОБЛИК РАДА
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
мишљења о песми,
коментари мишљења и
давањљ свог мишљења,
читање и коменатар
афоризама, статистика;
безличне реченице
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање,
коментар на мишљење
других, разговор о
сопственим плановима и
вредностима, добротворан
рад у иностранству,
писање биографије и
мотивационог писма;
узрочне реченице,
непроменљиве иманеице
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање,
застава и химна русије
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање,
разговор о професијама
презентације
249
НАСТАВНА
ТЕМА
Модуль 2
Традиции нас
объединяют
Уводне стране
2А Традиция
есть традиция
I письменная
работа
2Б К чему
стремится
молодёжь
2В Кроткость –
сестра таланта!
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
/
1
Новембар
3
2
Децембар
/
3
Децембар,
2
2
3
3
Јануар
Јануар
Фебруар
МЕТОД РАДА
ОБЛИК РАДА
методе
групни рад
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Разговор и традицијама и
обичајима
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање,
разговор о традицији и
обичајима; иманице
singularia i pluralia tantum<
principi slagawa u sintagmi
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање,
разговор о циљевима и
тежњама младих,
прокоментарисати радњу
филма на основу слика,
рад у школи: предности и
мане; бројеви
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање,
прокоментарисати филм и
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Историја, култура
Српски језик и
књижевност
250
НАСТАВНА
ТЕМА
2Г В новом
контексте
Тест 2
Проект 2:
Жизнь и
творчество
Чехова
Модуль 3 До
чего дошёл
прогресс...
Уводне стране
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
/
2
Фебруар
/
2
Март
/
/
2
1
Март
Март
3А Техника и
быт
3
2
Март, април
3Б Если не Вы,
2
3
Април
МЕТОД РАДА
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуника-
ОБЛИК РАДА
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
упоредити га са причом,
биографија А. Чехова,
познати људи из Русије;
једносложни глаголи;
именице које означавају
професију
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање,
празници и обичаји у
Русији
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
презентација
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Разговор о значају изума и
интернета, разговор о
човековом утицају на
природну средину
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
фронтални,
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања,
препричавањедати
мишљење о важности
интернета, песма, Трпни
глаголски придев
садашњег времена
Слушање, читање и обрада
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Историја, Култура
Екологија
Рачунарство и
информатика
Екологија, биологија
251
НАСТАВНА
ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
не будет Невы!
II письменная
работа
3В Богатство
России природа
3Г В новом
контексте
Проект 3
Моё идеальное
место для
отдыха
Систематизация
/
2
/
3
3
2
МЕТОД РАДА
ОБЛИК РАДА
тивни приступ,
комбино-ване
методе
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање,
разговор на тему
еколошких проблема
данашњице; двострука
негација
мај
мај
јун
/
2
јун
/
1
јун
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
комуникативни приступ,
комбино-ване
методе
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
фронтални,
индивидуални,
рад у паровима,
групни рад
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање,
географија Русије, клима
Слушање, читање и обрада
текста, разговор о тексту,
вокабулар (обрада нових
речи и израза), одговори
на питања, препричавање
Географија
презентације
 ЦИЉЕВИ:
Циљ наставе руског језика је константно стицање, проширивање и продубљивање знања и вештина језика, упознавање културног наслеђа и
оспособљавање за даље образовање и самообразовање.
Ученик у току првог разреда треба да:
 усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
 учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
252
 даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног информисања
 даље развија способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
 препознаје значење непознатих речи у контексту
 развија способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезам
 савлада употребу двојезичног речника и коришћење једнојезичког речника
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
 савладао предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
 у стању да учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
 у стању да даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног
информисања
 развио способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
 у стању да препозна значење непознатих речи у контексту
 развио способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама
 савладао употребу двојезичног речника и може да користи једнојезички речник
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Додатна настава биће организована за ученике који показују већу заинтересованост за руски језик. На овим часовима детаљније ће бити обрађене
наставне теме, а ученици ће добијати и задатке такмичарског нивоа. Биће им омогућено да додатна упутства добијају и путем mail-a.
Наставна тема
Број часова
Урок 1 Золотое время – молодость
Урок 2 Традиции нас объединяют
Урок 3 До чего дошёл прогресс...
1
1
2
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Допунска настава биће организована за ученике који из било којих разлога заостају са усвајањем градива.Трајање и број часова биће утврђени у
зависности од потреба ученика. На часовима допунске наставе биће разјашњене нејасноће и ученик ће бити оспособљен за даље несметано праћење
градива.
Допунска настава биће реализована у зависности од потреба и могућности.
Наставна тема
Број часова
Урок 1 Золотое время – молодость
Урок 2 Традиции нас объединяют
Урок 3 До чего дошёл прогресс...
3
3
3
Слободне активности
Посета позоришној, филмској представи
Посета Руском дому
253
Одлазак на изложбу
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Урок 1 Золотое время – молодость
Урок 2 Традиции нас объединяют
Урок 3 До чего дошёл прогресс...
Број предвиђених часова
2
3
2
254
разред:четврти
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
Наставни предмет: руски језик
, смер : природно-математички и друштвено-језички
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
септембар
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
Разговор о географији Русији и кломатским
карактеристикама
Географија
септембар
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
Разговор на тему традиције и обичаја код Руса,
карактеристике насељености на територији
Русије, који све народи живе у Русији
септембар
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
Разговор о карактеристикама руске националне
кухиње и по чему се она разликује од других,
поређење са нашом кухињом
септембар
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
Разговор на тему шта знају о Русији, познате
чињенице, коментарисање фотографија, наслови
у новинама о Русији, клишеи и стереотипи о
Русији, Светско првенство 2018
Септембар
Октобар
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване паровима,
методе
групни рад
Слушање, читање и обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада нових речи и израза),
одговори на питања, препричавање, мишљење о
стереотипима о Кавказу на основу текста,
клишеи, предрасуди, клишеи, мултикултурални
футбал, глаголи свршеног и несвршеног вида –
начини образованја
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
обрада утврђивање остало
Повторяем
География и климат России
Повторяем
Традиция и население
Повторяем
Национальная кухня
/
/
/
2
2
1
Модуль 4
Россия в современном
мире
/
1
Уводне стране
4А Судите сами
3
3
255
НАСТАВНА ТЕМА
Первая контрольная
работа
4Б Россия – мозаика
культур
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
/
3
2
3
4Г В новом контексте
Октобар,
новембар
Слушање, читање и обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада нових речи и израза),
одговори на питања, препричавање, разговор о
народима у Русији, где се руски језик користи
као матерњи у разним деловима Русије,
мултикултурализам, руски језик у свету;именице
које означавају националност
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
Слушање, читање и обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада нових речи и израза),
одговори на питања, препричавање,
коментарисање фотографије и новинског чланка
о Нижњем Новгороду и разговор о знаменитости
тог града, разговор на основу чланка о
економској повезаности Русије и других земаља
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
Изразе повезати по смислу, слушање и
коментарисање песме групе Distemper. Раугпвпр
п двојезичности и мултикултурализму,
коментарисање фотографија
4
новембар
/
3
Децембар
2
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
2
/
ОБЛИЦИ
РАДА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
октобар
4В Россия приглашает
I Письменная работа
МЕТОДE
РАДА
Децембар
256
НАСТАВНА ТЕМА
Ток-шоу:
Двуязычное воспитание
детей
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Јануар
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
Слушање и обрада песме, разговор о песми,
вокабулар (обрада нових речи и израза),
одговори на питања, разговор о историјски
значајним личностима у Русији са фотографија,
Русија као земља контраста
Историја
Јануар
Фебруар
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
Слушање, читање и обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада нових речи и израза),
одговори на питања, препричавање, Историја
СССР – битни догађаји; абревијатуре и
скраћенице
Фебруар
Март
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
Слушање, читање и обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада нових речи и израза),
одговори на питања, препричавање, савремена
Русија – животна ситуација разних
насељенихгрупа, статистика – примања у
различитим професијама, разговор о различитим
професијама, разговор о перспективи развоја
тржишта рада; супстантивизација – именице
настале од придева
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
/
1
Децембар
/
2
Децембар
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
Систематизация
Модуль 5
Россия – между прошлым и
будущим
Уводне стране
5А Судьба людей – судьба
страны
5Б Миг между прошлым и
будущим
/
3
3
1
3
3
257
НАСТАВНА ТЕМА
II Контрольная работа
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
/
2
5В Будущее в прошлом
II Письменная работа
5Г В новом контексте
Проект: Город в
будущем
Проект: Через 20, 50, 100
лет
Слушање, читање и обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада нових речи и израза),
одговори на питања, препричавањеразговор о
маштањима људи о будућности у 70/80-им
годинама, разговор о школи каква је била некад,
каква је сад и о школи у будућности
Април
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
Слушање, читање и обрада текста, разговор о
тексту, вокабулар (обрада нових речи и израза),
одговори на питања, препричавање, застава и
химна русије
Април
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
презентација
Мај
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
презентације
Март
Април
/
3
Април
/
/
2
2
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
комуникафронтални,
тивни
индивидуални,
приступ,
рад у
комбино-ване
паровима,
методе
групни рад
4
2
ОБЛИЦИ
РАДА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Март
2
/
МЕТОДE
РАДА
258
НАСТАВНА ТЕМА
Фильм
Систематизация
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
/
3
Мај
Гледање филма и његово коментарисање
/
1
Мај
Слушање, читање и обрада песме, разговор о
песми, вокабулар (обрада нових речи и израза),
одговори на питања, изглед куће у будућности
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
У току школске године ученици пишу два писмена задатка – у сваком полугодишту по један.
 ЦИЉЕВИ:
Циљ наставе руског језика је константно стицање, проширивање и продубљивање знања и вештина језика, упознавање културног наслеђа и
оспособљавање за даље образовање и самообразовање.
Ученик у току првог разреда треба да:
 усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
 учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
 даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног информисања
 даље развија способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
 препознаје значење непознатих речи у контексту
 развија способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезам
савлада употребу двојезичног речника и једнојезичних речника
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
o савладао предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза
o у стању да учествује у разговору о актуелним темама у оквиру предвиђене и раније обрађене тематике
o у стању да даје усмене и писмене резимее оних садржаја са којима се упознао непосредно, путем читања и преко средстава јавног
информисања
o развио способност читања у себи са ширим обимом језичке грађе од оне коју је усвојио продуктивно
o у стању да препозна значење непознатих речи у контексту
o развио способност писаног изражавања, пише краће саставе у вези са обрађеним темама и датим тезама
o савладао употребу двојезичног речника и употребу једнојезичких речника
259
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Додатна настава биће организована за ученике који показују већу заинтересованост за руски језик. На овим часовима детаљније ће бити обрађене
наставне теме, а ученици ће добијати и задатке такмичарског нивоа. Биће им омогућено да додатна упутства добијају и путем mail-a.
Додатна настава биће реализована у зависности од могућности и потреба.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Урок 1 Золотое время – молодость
3
Модуль 5 Россия – между прошлым и будущим
3
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Допунска настава биће организована за ученике који из било којих разлога заостају са усвајањем градива.Трајање и број часова биће утврђени у
зависности од потреба ученика. На часовима допунске наставе биће разјашњене нејасноће и ученик ће бити оспособљен за даље несметано праћење
градива.
Допунска настава биће реализована у зависности од потреба и могућности.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Модуль 4 Россия в современном мире
4
Модуль 5 Россия – между прошлым и будущим
4
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Модуль 4 Россия в современном мире
Број предвиђених часова
4
Модуль 5 Россия – между прошлым и будущим
3
260
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: немачки језик
разред:први, смер : природно-математички и друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
обрада утврђивање остало
LEUTE, ERSTE
KONTAKTE
SCHULE
FAMILIE
3
3
3
5
4
5
2
1
3
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
oктобар/
новембар
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Новембар/
децембар
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Септембар/
октобар
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Слушање текста, читање
текста и разумевање
прочитаног, постављање и
Географија
одговарање на питања у
(земље,
вези теме, обрада
становници,
непознатих речи, обрада
језици)
презента, представљање
особа, писање разгледнице,
израда пројекта
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
постављање и одговарање
на питања у вези теме,
Психологија
обрада непознатих речи,
(емоције),
обрада перфекта и
социологија
претерита, индиректне
(школски систем
упитне реченице, als,
у Немачкој)
израда интервјуа, писање
мејла, израда пројекта,
писање кратких текстова,
слушање музике, тест
Слушање текста, читање
Психологија
текста и разумевање
(односи у
прочитаног, постављање и
породици),
одговарање на питања у
биологија
вези теме,обрада
(потребе домаћих
261
НАСТАВНА ТЕМА
WOHNEN
ESSEN
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
3
3
4
4
2
1
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Комбинована
(вербална,
Јануар/ фебруар
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Децембар/
јануар
непознатих речи, fутур,
конјунктив претерита,
везници – wenn, dass, weil,
denn, неодређени члан,
квиз, писање мејла,
коментарисање анкете,
израда пројекта, лектира,
писмени задатак
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
постављање и одговарање
на питања у вези теме,
обрада непознатих речи,
pредлози са дативом и
акузативом, компа-рација
придева, множина именица,
описивање свог стана /собе,
истраживање на интернету,
читање огласа, израда
проje-кта,Fertigkeitstraining
Слушање текста, читање
текста и разумевање
прочитаног,
постављање и одговарање
на питања у вези теме,
обрада непознатих речи,
употреба члана, инфинитив
са zu,
везник solange, решавање
квиза, читање огласа,
израда пројекта, слушање
музике, тест
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
животиња),
књижевност
(Вилхелм Буш)
Архитектура
(Хундертвасер),
Социологија
(култура
становања)
Психологија
(контакти преко
огласа)
Географија –
социологија
(навике Немаца и
Срба у исхрани)
262
НАСТАВНА ТЕМА
IN DER STADT
TAGESABLAUF
FREUNDE
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
3
3
3
4
4
5
1
3
2
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Март/ април
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Мај/јун
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Фебруар/
март
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
постављање и одговарање
на питања у вези теме,
обрада непознатих речи,
императив, предлози,
везник seit, es gibt,
прављење планова, израда
пројекта, филм, тест
Слушање текста, читање
текста и разумевање прочитаног,постављање и
одговарање на питања у
вези теме,обрада
непознатих речи, глаголи
са наглаше-ним и
ненаглашеним префиксима,
везници – während, bis,
bevor, писање приговора
или похвале, читање
огласа, израда пројекта,
креативно писање, писмени
задатак
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
постављање и одговарање
на питања у вези теме,
обрада непознатих речи,
заменице, вез-ник nachdem,
повра-тни глаголи, писање
писма, утврђивање
предности и мана, израда
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Географија
(Швајцарска)
Психологија/
социологија
(занимања)
Психологија
(пријатељство,
односи међу
људима –
добротворне
акције)
263
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
пројекта, лектира, тест
 ЦИЉЕВИ:
o развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне
компетенције
o развијање самосталности у учењу и стицање успешних стратегија учења
o оспособљавање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
o развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз
уважавање различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
o усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама немачког језика
o сспособљавање ученика да настави усвајање језика на вишем нивоу образовања и самостално учи немачки језик на различите начине и у
свим околностима које живот створи
o лексика везана за обрађиване теме, граматичке структуре: времена, конјуктив претерита, предлози, императив, употреба члана, зависне
реченице (каузална, темпорална, индиректна питања, dass – реченица). Провера остварености циља ће бити реализована тестовима после
сваке лекције (од 15 – 45мин.), писменим задацима и годишњим тестом, на крају школске године.
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Leute, erste Kontakte
Schule
Familie
Wohnen
Essen
In der Stadt
Tagesabläufe
Freunde und Freundinnen
Садржај
Презент, основне фразе при упознавању, имена земаља, становника, језика
Перфекат, претерит, лексика везана за тему – школа, als, индиректне упитне реченице
Број предвиђених часова
4
5
5
4
3
5
5
4
264
Футур, конјунктив претерита, везници – wenn, dass, weil, denn, неодређени члан, лексика везана за тему – породица
Предлози са дативом и акузативом, компарација придева, множина именица, лексика везана за тему – становање Употреба члана, инфинитив са zu,
везник solange, лексика везана за тему – храна
Императив, предлози, везник seit, es gibt, лексика везана за тему – оријентација у граду
Глаголи са наглашеним и ненаглашеним префиксима, везници – während, bis, bevor, лексика везана за тему – свакодневне активности
Заменице, везник nachdem, повратни глаголи, лексика везана за тему - пријатељи
265
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Leute, erste Kontakte
Schule
Familie
Wohnen
Essen
In der Stadt
Tagesabläufe
Freunde und Freundinnen
Садржај
Играње дијалога – упознавање, представљање, лексика
Креативно писање
Породичне приче – писање биографија, припрема за испит А 2
Предлози, говорне вежбе
Говорне вежбе – прављење интервјуа
Вежба на улици – тражење информације
Везници, занимања
Презентације – Моје друштво (говорне вежбе)
Број предвиђених часова
4
4
6
4
5
5
4
3
 ПЛАН РАДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Презент, перфекат, претерит помоћних и модалних глагола
Конјунктив помоћних и модалних глагола
Императив, инфинитив са zu
Падежи, предлози
Зависне реченице
Вежбе писања и говора
Број предвиђених часова
2
1
1
1
1
1
266
Наставни предмет: немачки језик
смер : природно-математички и друштвено-језички
разред: други
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
FERIEN
3
5
2
Септембар/
октобар
EREIGNISSE UND
FAKTEN AM BEGINN
DES NEUEN
JAHRHUNDERTS
4
4
1
Октобар/
новембар
Слушање текста, читање
текста и разумевање
прочитаног,
постављање и одговарање
Комбинована
на питања у вези теме,
Фронтални,
(вербална,
обрада непознатих речи,
индивидуални,
текстуална,
обрада валентности
рад у пару и
илустративна,
глагола, сложеница,
групни рад
демонстративна)
плуралиа тантум, израда
и представљање анкете,
слушање музике,
реферати и презентације,
тест
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
постављање и одговарање
на питања у вези теме,
Комбинована
обрада непознатих речи,
(вербална,
Фронтални,
обнављање перфекта,
текстуална,
индивидуални,
претерита и
илустративна,
рад у
плусквамперфекта,
демонстративна) пару и групни рад обнављање темпоралних
реченице, израда
интервјуа и анкете,
писање извештаја и
биографија, слушање
музике, филм, тест
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Географија
(земље,
временске
прилике)
психологија
(типови
карактера)
Историја
(20. век)
267
НАСТАВНА ТЕМА
GESUNDHEIT
EIN UNFALL
MENSCHEN WIE DU
UND ICH
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
3
3
3
5
4
4
3
2
1
ОБЛИЦИ РАДА
Новембар/
децембар
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Децембар/
јануар
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Комбинована
(вербална,
Јануар/ фебруар
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Слушање текста, читање
текста и разумевање
прочитаног,
постављање и одговарање
на питања у вези
Психологија
теме,обрада непознатих
(проблеми),
речи, обрада
биологија
консекутивних и
(делови тела),
релативних реченица и
књижевност
глагола lassen, обнављање (Рајнер Марија
императива, каузалних
Рилке)
реченица, повратне
заменице, квиз, играње
дијалога, дискусије,
писмени задатак
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
Психологија
постављање и одговарање
(понашање у
на питања у вези теме,
одређеним
обрада непознатих речи,
ситуацијама),
предлози са дативом и
историја
акузативом, неодређене
(проналазак
заменице, кондиционалне
аутомобила)
реченице, истраживање на
интернету, читање возног
реда, дискусија,
Fertigkeitstraining
Слушање текста, читање
Психологија
текста и разумевање
(типови
прочитаног,
карактера,
постављање и одговарање
изглед)
на питања у вези теме,
географија
268
НАСТАВНА ТЕМА
PARTNERSCHAFTEN
JOBS UND BERUFE
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
3
3
4
5
1
3
Фебруар/
март
Март/ април
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
КОРЕЛАЦИЈА
ОБЛИЦИ РАДА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
обрада непознатих речи,
(Берлин)
придевска деклинација,
множина именица,
обнављање компарације
придева и негације,
писање мејла, описивање
људи, дијалози, дискусије,
тест
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
постављање и одговарање
на питања у вези теме,
Социологија
Фронтални,
обрада непознатих речи,
(модни и
индивидуални,
придевска деклинација,
животни стилови
рад у пару и
упитне речи welch-, was
младих у
групни рад
für ein, читање и писање
Немачкој)
огласа, тумачење табеле,
истраживање на
интернету, презентације,
тест
Слушање текста, читање
текста и разумевање
прочи-таног,постављање
и одговарање на питања у
Фронтални,
вези теме,обрада
Психологија/
индивидуални, непознатих речи, финална
социологија
рад у пару и
реченица, инфинитивске
(занимања)
групни рад
конструкције, генитив, N
деклинација, писање
биографије за конкурс,
читање огласа, израда
пројекта, дискусије, филм,
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
269
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
писмени задатак
ZUKUNFTSVISIONEN
3
4
1
Мај/јун
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
Психологија
постављање и одговарање (пријатељство,
на питања у вези теме,
односи међу
обрада непознатих речи,
људима –
псив, концесивна
добротворне
реченица, индиректне
акције)
упитне реченице,
дискусије, креативно
писање, тест
 ЦИЉЕВИ
Циљ и задаци за други разред су:
развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне компетенције
развијање самосталности у учењу и стицање успешних стратегија учења
оспособљабање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама немачког језика
сспособљавање ученика да настави усвајање језика на вишем нивоу образовања и самостално учи немачки језик на различите начине и у свим
околностима које живот створи
 САДРЖАЈИ ПРОЦЕНЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉА
– лексика везана за обрађиване теме, граматичке структуре: времена, валентност, зависне реченице (темпоралне, релативне, консекутивне,
каузалне, кондиционалне, финалне, концесивне, индиректне упитне), придевска деклинација, заменице (рефлексивна, неодређена, упитна), пасив.
Провера остварености циља ће бити реализована тестовима после сваке лекције (од 15 – 45мин.), писменим задацима и годишњим тестом, на крају
школске године.
270
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Ferien
Ereignisse und Fakten am Beginn des neuen Jahrhunderts
Gesundheit
Unfallsort
Menschen wie du und ich
Partnerschaften
Jobs und Berufe
Zukunftsvisionen
Број предвиђених часова
4
4
5
6
5
5
3
3
Садржај:
Валентност глагола, плуралиа тантум
Времена, временске реченице
Релативна реченица, глагол lassen, повратна заменица
Кондиционална реченица, предлози
Придевска деклинација
Придевска деклинација, упитне речи
Финална и модална реченица, Н – деклинација
Пасив, допусна реченица
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Ferien
Ereignisse und Fakten am Beginn des neuen Jahrhunderts
Gesundheit
Unfallsort
Menschen wie du und ich
Partnerschaften
Jobs und Berufe
Zukunftsvisionen
Број предвиђених часова
4
5
6
5
4
4
3
4
Садржај:
Радионице о распусту, истраживање на интернету
Креативно писање
Лексичке вежбе, припрема за испит А 2
Говорне вежбе – на улици
271
Писање – описивање особа, придевска деклинација
Вежбе са интернетом, извођење придева
Везници, занимања
Рад са интернетом, креативно писање
 ПЛАН РАДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Употреба времена
Валентност глагола
Глагол lassen, пасив
Зависне реченице
Придевска деклинација
Вежбе писања и говора
Број предвиђених часова
1
1
1
2
1
1
272
разред: трећи,
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
Наставни предмет: немачки језик
смер : природно-математички и друштвено-језички
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
обрада утврђивање остало
GEFÜHLE UND
EMOTIONEN
FANTASIEN,
TRÄUME,
WÜNSCHE
3
3
6
5
1
1
Септембар/
октобар
Октобар/
новембар
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Слушање текста, читање
текста и разумевање
прочитаног,
постављање и одговарање
на питања у вези теме,
Психологија
обрада непознатих речи,
(реакције и
обрада кондиционалних,
емоције, врсте
жељних, релативних и
љубави),
финалних реченица као и
књижевност
сложених конјунктора, (љубавна поезија)
писање мејла, изношење
претпоставки, разговор,
рад са речником, писање
поезије, тест
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
постављање и одговарање
Психологија
на питања у вези теме,
(снови),
обрада непознатих речи,
социологија
жељне, кондиционалне и
(реалити
копмаративне реченице,
емисије),
обнављање валентности
књижевност
глагола, организовање
(бајке браће
квиза, решерширање на
Грим)
интернету, писање
коментара,креативно
писање, тест
273
НАСТАВНА ТЕМА
EVENTS
NEUE
TECHNOLOGIEN
SPRECHEN SIE
ENGLISCH?
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
3
3
3
4
4
4
3
2
1
Новембар/
децембар
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Децембар/
јануар
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Комбинована
(вербална,
Јануар/ фебруар
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Слушање текста, читање
текста и разумевање
прочитаног,
Историја
постављање и одговарање
(манифестације),
на питања у вези
Социологија
теме,обрада непознатих
(поређење
речи, пасив радње – сва
обичаја),
времена, извођење
књижевност и
именица, квиз, играње
музика (Stille
дијалога, дискусије,
Nacht, heilige
решерширање на
Nacht)
интернету, одговарање на
конкурс, слушање музике,
писмени задатак
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
постављање и одговарање
на питања у вези теме,
Психологија
обрада непознатих речи,
(изражавање
пасив са модалним
става),
фактором, компаративна
социологија
реченица, извођење
(друштвене
придева, префиксација
мреже и мобинг)
глагола, истраживање на
интернету, креативно
писање, дискусија,
Fertigkeitstraining
Слушање текста, читање
текста и разумевање
Енглески и
прочитаног,
српски језик
постављање и одговарање (позајмљенице)
на питања у вези теме,
274
НАСТАВНА ТЕМА
UMWELTSCHUTZ
JUGENDWELT
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
3
3
4
5
1
3
фебруар/
март
Март/ април
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
обрада непознатих речи,
индиректни говор,
деклинација англицизама,
неодређене заменице,
сложени везник, писање
мејла, дијалози, дискусије,
филм, тест
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
постављање и одговарање
Екологија
на питања у вези теме,
(последице
обрада непознатих речи,
загажења
пасивне парафразе са
околине),
модалним фактором,
социологија и
модална реченица, читање
историја (партија
и писање огласа, тумачење
Зелених)
табеле, истраживање на
интернету, презентације,
тест
Слушање текста, читање
Психологија/
текста и разумевање прочисоциологија
таног,постављање и
(живот и
одговарање на питања у
проблеми
вези теме,обрада
младих),
непознатих речи, пасив
књижевност
стања, партикуле, писање
(књижевност
биографије за конкурс,
младих и за
читање огласа, тумачење
младе, говор
табеле, дискусије, филм,
младих)
рад на речнику, креативно
писање, писмени задатак
275
НАСТАВНА ТЕМА
DEUTSCHLAND
UND DIE
DEUTSCHEN
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
2
5
2
Мај/јун
Комбинована
(вербална,
текстуална,
илустративна,
демонстративна)
Фронтални,
индивидуални,
рад у пару и
групни рад
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Слушање и разумевање
текста, читање текста,
постављање и одговарање
Социологија
на питања у вези теме,
(клишеи,
обрада непознатих речи, политички систем
конструкција einer + genitiv
Немачке,
Plural, творба придева,
карактеристике
дискусије, препознавање народа, странци у
брендова, креативно
Немачкој
писање, тумачење табеле,
слушање музике, тест
 ЦИЉЕВИ
Развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне компетенције
Развијање самосталности у учењу и стицање успешних стратегија учења
Оспособљавање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама немачког језика
Оспособљавање ученика да настави на вишем нивоу образовања и самостално учи немачки језик на различите начине и у свим околностима које
живот створижи
 САДРЖАЈИ ПРОЦЕНЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉА
– лексика везана за обрађене теме, граматичке структуре – зависне реченице (кондиционална, жељна, релативна, финална, компаративна, модална),
валентност глагола, пасив радње и стања, пасив са модалним фактором, индиректни говор, партикуле, сложени везници. Провера остварености циља
ће бити реализована тестовима после сваке лекције (од 15 – 45мин.), писменим задацима и годишњим тестом, на крају школске године.
276
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Gefühle und Emotionen
Fantasien, Träume, Wünsche
Events
Neue Technologien
Sprachen – Sprechen Sie Denglisch
Umweltschutz
Jugendwelt
Deutschland und die Deutschen
Број предвиђених часова
4
5
4
5
5
5
3
4
Садржај :
Кондиционалне, жељне и релативне реченице
Компаративне реченице, валентност глагола
Пасив стања – сва времена
Пасив са модалним глаголом, компаративна реченица са je – desto
Индиректни говор
Пасивне парафразе
Пасив стања, разликовање пасива радње и стања
Конструкција einer + G. Pl., обнављање
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Gefühle und Emotionen
Fantasien, Träume, Wünsche
Events
Neue Technologien
Sprachen – Sprechen Sie Denglisch
Umweltschutz
Jugendwelt
Deutschland und die Deutschen
Број предвиђених часова
4
6
4
4
5
4
4
4
Садржај:
Изражавање хипотеза
Креативно писање – бајке
Радионице – опис неког догађаја
Представљање важних проналазака
277
Индиректни говор, интерјуи
Истраживање на тему екологија
Сусрети са Немцима
Реферати о проблемима младих
 ПЛАН РАДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Кондиционална и жељна реч.
Релативна и модална реч.
Валентност глагола
Пасив – сва времена
Пасив са модалним глаголом и парафразе
Индиректни говор
Вежбе писања и говора
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
1
278
разред:четврти
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
Наставни предмет: немачки језик
, смер : природно-математички и друштвено-језички
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
обрада утврђивање остало
WUNDERBARE WELT
3
6
1
VON DER SCHULBANK
AUF INS
BERUFSLEBEN
3
5
1
Септембар/
октобар
октобар/
новембар
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Слушање текста,
читање текста и
разумевање прочитаног, постављање и
одговарање на питања
у вези теме, обрада
непознатих речи,
Комбинована
Фронтални,
Географија,
обра-да партиципа
(вербална, текстуална, индивидуални,
социологија
презента и обнова
илустративна,
рад у пару и
(понашање
придевске
демонстративна)
групни рад
људи)
деклинације, разговор,
рад са речником, прављење плана, истраживање на интернету,
попуњавање формулара, гледање
филма,тест
Слушање и
разумевање текста,
читање текста,
постављање и
Фронтални,
Социологија
Комбинована
одговарање на питања
индивидуални,
(школски
(вербална, текстуална,
у вези теме,
рад у
системи),
илустративна,
обрада непознатих
пару и групни
психологија
демонстративна)
речи, партицип
рад
(типови учења)
перфекта и прид.
декли
нација, решерширање
на интернету, писање
279
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
биографије и писма
извињења, тест
JUGENDSZENE
3
3
3
Новембар/
децембар
KONSUMWELT
3
4
2
децембар/
јануар
Слушање текста,
читање текста и
разумевање
прочитаног,
постављање и
одговарање на питања
Социологија и
у вези теме,обрада
Комбинована
Фронтални,
психологија
непознатих речи,
(вербална, текстуална, индивидуални,
(живот и
валентност глагола,
илустративна,
рад у пару и
проблеми
придева и именица,
демонстративна)
групни рад
младих,
субјекатска реченица,
зависности)
констр. са lassen i sein
+ Inf. mit zu, давање
савета и предлога,
писање личног огласа,
дискусије, писмени
задатак
Слушање и
разумевање текста,
читање текста,
Психологија
постављање и
Комбинована
Фронтални,
(изражавање
одговарање на питања
(вербална, текстуална, индивидуални,
става),
у вези теме, обрада
илустративна,
рад у пару и
социологија
непознатих речи,
демонстративна)
групни рад
(вредности у
индиректног говора,
друштву)
модалног инфинива,
инф. конструкција,
субјективно значење
280
НАСТАВНА ТЕМА
MITEINANDER LEBEN
GESELLSCHAFT UND
SOZIALE
INTERGRATION
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
3
4
2
3
4
1
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
модалних глагола,
препознавање марк.
стратегија, прављење
кампање,
истраживање на
интернету, креативно
писање, дискусија,
писање честитки,
Fertigkeits-training
Слушање текста,
читање текста и
разумевање
прочитаног,
постављање и
Психологија и
Комбинована
Фронтални, одговарање на питања
социологија
(вербална, текстуална, индивидуални, у вези теме, обрада
Јануар/ фебруар
(породица и
илустративна,
рад у пару и
непознатих речи,
проблеми унутар
демонстративна)
групни рад
зависних реченица и
породице)
сложених везника,
претпоставке,
креативно писање ,
дијалози, дискусије,
гледање филма, тест
Слушање и
разумевање текста,
читање текста,
Комбинована
Фронтални,
Фебруар/
постављање и
Социологија
(вербална, текстуална, индивидуални,
март
одговарање на питања (становништво,
илустративна,
рад у пару и
у вези теме, обрада
странци)
демонстративна)
групни рад
непознатих речи,
консекутивне и
компаративне речени281
НАСТАВНА ТЕМА
KULTUR LIVE
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
3
3
2
Април/мај
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
це, неодређене
заменице, тумачење
табеле, истраживање
на интернету,
презентације, тест
Слушање текста,
читање текста и
разумевање прочитаног,постављање и
одговарање на питања
Комбинована(вербална, фронтални,
у вези теме,обрада
текстуална,
индивидуални,
непознатих речи,
илустративна,
рад у пару и
фразе, перфект
демонстративна)
групни рад
модалних глагола,
дискусије, филм, рад
на речнику, креативно
писање, писмени
задатак
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Социологија
(културни
феномени),
књижевност
 ЦИЉЕВИ:
- Развијање усмене и писане комуникацијске компетенције, проширене елементима књижевне, социокултурне и интеркултурне компетенције
- Развијање самосталности у учењу и стицање успешних стратегија учења
- Оспособљавање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, као и за давање и образложење свог мишљења
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости, као и развијање вештина слушања, читања и писања
- Усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама немачког језика
- Оспособљавање ученика да настави на вишем нивоу образовања и самостално учи немачки језик на различите начине и у свим околностима које
живот створи
 САДРЖАЈИ ПРОЦЕНЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉА
– лексика везана за обрађене теме, граматичке структуре – партиципи, придевска деклинација, валантност глагола, именица и придева,
инфинитивске конструкције, модални инфинитив, индиректни говор, субјективно значење модалних глагола, зависне реченице, сложени везници,
282
неодређене заменице, перфекат модалних глагола. Провера остварености циља ће бити реализована тестовима после сваке лекције (од 15 – 45мин.),
писменим задацима и годишњим тестом, на крају школске године.
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
Wunderbare Welt
4
Von der Schulbank auf ins Berufsleben
4
Jugendszene
4
Konsumwelt
4
Miteinander leben
4
Gesellschaft und soziale Integration
5
Kultur live
3
Садржај:
Партицип презента, придевска деклинација, вежбе говора
Партицип презента и перфекта, придевска деклинација,
речи, валентност глагола, придева и именица, конструкције са глаголима lassen i sein
Инфинитивске конструкције, модални инфинитив, субјективно значење модалних глагола
Зависне реченице, сложени везници
Неодређене заменице, зависне реченице
Перфект и употреба времена
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Wunderbare Welt
Von der Schulbank auf ins Berufsleben
Jugendszene
Konsumwelt
Miteinander leben
Gesellschaft und soziale Integration
Kultur live
Број предвиђених часова
4
5
4
4
4
4
3
283
 ПЛАН РАДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Партицип као атрибут
Придевска деклинација
Валентност
Инфинитивске конструкције
Зависне реченице
Модални глаголи
Вежбе писања и говора
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
1
284
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: италијански језик
1
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Unità 3Scrivere e
telefonare
„Furto alla
casa di riposo“
Unità 4- Al bar
“Professor
Grammaticus”,
G. Rodari
1
обрада
7
7
утврђивање
6
6
остало
4
4
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОД РАДА
септембар
октобар
Комуникaтивни
приступ
октобар
новембар
Комуникaтивни
приступ
Разред први
ОБЛИЦИ
РАДА
Комбиновани
Комбиновани
(посебно:
групни, рад
у паровима)
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Слушање,читање, обрада
текста, лексичка и
граматичка анализа,
одговори на питања,
препричавање (усмена и
писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
продуктивних вештина:
повезивање две речи, групе
речи или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и граматичким
елементима,close, табеле,
лудичке активности.
Писање неформалних
писама, емаилова. Presente,
партитивна заменица,
просвојни придеви,
одређени и неодређени
члан.
Слушање,читање, обрада
текста, одговори на питања,
препричавање (усмена и
писана продукција),
технике за развој
КОРЕЛАЦИЈА
Географија: подела
Италије на регије,
административни
центри, главне
саобраћајнице и
путеви, јавни
превоз.
Историја:
друштвено и
политичко уређење
Италије.
Музичка култура:
Планом су обухваћени часови локалног наставника и страног лектора
285
1
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Unità 5 – Feste
e viaggi
“Italia D.O.C.”
обрада
8
утврђивање
7
остало
4
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
новембар
децембар
МЕТОД РАДА
Комуникaтивни
приступ
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
рецептивних и
продуктивних вештина:
повезивање две речи, групе
речи или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и граматичким
елементима,close, табеле,
лудичке активности. Roleplay: наручивање у
италијанском бару. Passato
prossimo, модални глаголи.
познати певачи
савремене
италијанске сцене.
Књижевност:
жанрови,
стилскеодлике.
Слушање,читање, обрада
текста, одговори на питања,
препричавање (усмена и
писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
Комбиновпродуктивних вештина:
ани
повезивање две речи, групе
(индивидуал
речи или реченица,
ни, рад у
попуњавање текста са
паровима и
лексичким и граматичким
мањим
елементима,close, табеле,
групама)
лудичке активности.
Организовање излета,
резервисати карту, будући
планови. Futuro semplice,
futuro composto.
Ликовна култура:
Етрурци
Географија: клима
Италије, временске
прилике.
Историја:
италијанска
традицијакарневали,
прославе,
најважнији верски
и грађански
празници,
поређење са
локалним
обичајима.
286
1
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Unità 6– A
cena fuori
Schema di
storia antica
Unità 7 – Al
cinema
Филм у
настави(“No
mamma, no”;
“La grande
occasione”;
“La cura”;
“Colpo di
обрада
7
8
утврђивање
5
7
остало
4
3
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
јануар
фебруар
март
април
МЕТОД РАДА
Комуникaтивни
приступ
Комуникaтивни
приступ
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Слушање,читање, обрада
текста, одговори на питања,
препричавање (усмена и
писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
продуктивних вештина:
повезивање две речи, групе
Комбиновречи или реченица,
ани
попуњавање текста са
(посебно:
лексичким и граматичким
рад у
елементима,close, табеле,
паровима и
лудичке активности. Roleмањим
play:наручивање у
групама)
италијанском ресторану.
Разговор о италијанској
кухињи и рецептима,
писана продукција:
омиљени рецепти, начин
исхране. Присвојни
придеви и употреба члана,
quello, bello, volerci,
metterci
Слушање,читање, обрада
Комбинов- текста, одговори на питања,
ани
препричавање (усмена и
(индивидуал
писана продукција),
ни, рад у
технике за развој
паровима и
рецептивних и
мањим
продуктивних вештина:
групама)
повезивање две речи, групе
речи или реченица,
КОРЕЛАЦИЈА
Грађанско
вапитање,
биологија: здрава
исхрана.
Историја: Марко
Поло и историја
тестенине.
Историја: сарадња
са локалним
наставникомјезичка анализа
историјских
текстова (старе
цивилизације)
Историја:
италијански филм,
неореализам.
Глумци и
режисери.
Грађанско
васпитање: однос
појединца и
287
1
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
обрада
утврђивање
остало
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
testa”)
Unità 8 – Fare
la spesa
Ricette per
parlare
Concorsi
7
6
4
мaj
јуни
Комуникaтивни
приступ
Комбиновани
(посебно:
рад у
паровима и
мањим
групама,
индивидуал
ни)
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
попуњавање текста са
лексичким и граматичким
елементима,close, табеле,
лудичке активности.
Визуелна средства у
настави-препричавање,
пројекти. Усмена
продукција:изражавање(не)
слагање са саговорником,
опис прошлих догађаја
(писана и усмена
продукција). Imperfetto,
passato prossimo e trapassato
prossimo.
Слушање,читање, обрада
текста, одговори на питања,
препричавање (усмена и
писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
продуктивних вештина:
повезивање две речи, групе
речи или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и граматичким
елементима,close, табеле,
лудичке активности.
Визуелна средства у
настави-препричавање,
пројекти. Описивање
различитих душевних
стања, понудити,
друштва, феномен
„мамизмо“.
Грађанско
вапитање:
потрошачки
менталитет,
организација
слободног времена.
Географија:
еколошка свест
грађана,
рециклажа.
288
1
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
обрада
утврђивање
остало
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
пихватити одбити нечију
помоћ, предлог. Pronomi
diretti, ne, pronomi diretti nei
tempi composti.
 ЦИЉЕВИ :
o оспособљавање ученика да разуме писане и аудио текстове различитих језичких и нејезичких садржаја, а посебно оних предмета који се изводе на
италијанском језику;
o оспособљавање ученика да усмено и писано репродукује своје мишљење, ставове и нејезичко знање на страном језику.
o упознавање ученика са друштвеним и културним моделима Италије.
o развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости.
o развијање самосталности, стратегија у учењу и истраживачког рада.
o развијање тимског и индивидуалног рада код ученика.
o усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама италијанског језика и културе.
o овладавање вештинама разумевања, говорења, читања и писања
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
Утвђивање грамтичких целина предвиђених наставним планом: Presente, партитивна заменица, просвојни придеви, одређени и неодређени члан;
passato prossimo, модални глаголи; присвојни придеви и употреба члана; imperfetto, passato prossimo e trapassato prossimo; pronomi diretti, ne, pronomi
diretti nei tempi composti.
Допунски рад са ученицима у вези са обогаћивањем лексике: синоними, антоними, објашњавање речи и израза на италијанском.
Развој рецептивних и продуктивних вештина: разумевање читањем и слушањем, писана и усмена продукција на материјалима међународних
цертификата (А2). Допунско упућивање ученика у технике за разумевање писаног и усменог текста.
Додатна граматичк и лексичка вежбања из наведене литературе предвиђене за први разред.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Oдређени и неодређени члан; члан спојен са предлозима
3
Присвојни придеви; присвојни придеви и употреба члана
2
Перфекат (passato prossimo) и имперфекат (imperfetto) – упоредна употреба
5
Плусквамперфекат (trapassato prossimo)
2
Директне заменице и речца ne
3
Директне заменице у сложеним временима
3
289
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
Додатна обрада текстова различите тематике и жанрова у вези са интересовањима ученика.
Додатно усавршавање рецептивних и продуктивних вештина: разумевање читањем и слушањем, писана и усмена продукција на материјалима
међународних цертификата (B1.1. B1.2.).
Пројектна настава-израда паноа, ПП презентација у вези са интересовањима ученика.
Учествовање на међународним конкурсима.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Прошла времена: имперфекат (imperfetto), перфекат (passato prossimo) и плусквамперфекат (trapassato
5
prossimo)
Морфосинтаксичка и лексичка компетенцијa
6
Додатни текстови различите тематике (богаћење лексике)
6
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:
Ваннаставне активности укључују следеће, по договору са ученицима:
међународна сарадња између ученика наше школе и италијанске школе (посете, припреме за презентацију и др.)
учествовање на међународним такмичењима (билингвалне школе): литерарни конкурси, фотографије, музичко,ликовно и друго стваралаштво
(сарадња са Амбасадом Италије и Италијанским културним центром)
посете сајмовима, позоришним и биоскопским представама представама
посећивање изложби и разним културним догађајима (сарадња са Италијанским културним центром)
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Презент: правилни, неправилни и модални глаголи
Прошла времена, упоредна употреба: имперфекат (imperfetto), перфекат (passato prossimo)
Плусквамперфекат (trapassato prossimo)
Директне заменице
Број предвиђених часова
1
1
1
1
290
Наставни предмет: италијански језик,
2
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ОБРАДА
Unità 9 – In
giro per i
negozi
Nuovo Pr.1
“Troviamoci al
centro
commerciale”
Unità10 – Che
c’è stasera in
TV?
Nuovo Pr.1
“Marco,
maestro di
strada”
2
7
7
УТВРЂИВАЊЕ
5
5
ОСТАЛО
3
3
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е
септембар
октобар
октобар
новембар
МЕТОД РАДА
Комуникaтивни
приступ
Комуникaтивни
приступ
Разред други
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ И
ГРАМАТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
Слушање,читање, обрада текста,
лексичка и граматичка анализа,
одговори на питања,
препричавање (усмена и писана
продукција), дискусија у разреду,
технике за развој рецептивних и
продуктивних вештина:
повезивање две речи, групе речи
Комбинов
или реченица, попуњавање текста
-ани
са лексичким и граматичким
елементима,close, табеле, лудичке
активности, укрштене речи.
Испричати неки догађај, тражити
и изразити мишљење. Verbi
riflessivi, v.rif. nei tempi composti,
forma impersonale.
.
Слушање,читање, обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена и писана
Комбинов
продукција), технике за развој
-ани
рецептивних и продуктивних
(посебно:
вештина: повезивање две речи,
групни,
групе речи или реченица,
рад у
попуњавање текста са лексичким
паровима) и граматичким елементима,close,
табеле, лудичке активности. Roleplay: тражити и дати
информације, савете и сл.
КОРЕЛАЦИЈА
Географија: Модна
индустрија и модни
креатори “Made in
Italy”
Потрошачко
друштво. Слободно
време младих.
Историја:
италијанска
штампа и
телевизија (кратак
историјски
преглед).
Утицај телевизије
на
језик.Књижевност:
стилске одлике
новинских чланака,
репортажа,
Планом су обухваћени часови локалног наставника и страног лектора
291
2
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ОБРАДА
УТВРЂИВАЊЕ
ОСТАЛО
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ И
ГРАМАТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
Изразити неку жељу, молбу,
жаљење, тражити нешто у најам,
упутити критике и објашњења.
Pronomi indiretti, impеrativo diretto
con i pronomi.
Unità 11- Un
concerto
Nuovo Pr.1
Prove di
ascolto,
produzione
scritta e orale
7
6
3
новембар
децембар
Комуникaтивни
приступ
Комбинов
-ани
(индивид
уални,
рад у
паровима
и мањим
групама)
Слушање,читање, обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена и писана
продукција), технике за развој
рецептивних и продуктивних
вештина: повезивање две речи,
групе речи или реченица,
попуњавање текста са лексичким
и граматичким елементима,close,
табеле, лудичке активности.
Причати о концертима и
музичким укусима. Изразити
остварљиву жељу, будућност у
прошлости, пренети неку вест,
изразити свој став. Condizionale
semplice, condizionale composto.
КОРЕЛАЦИЈА
интервјуа.Музичка
култура: познати
певачи савремене
италијанске сцене;
Сан
Ремо.Грађанско
васпитање:
солидарност,
волонтерски рад,
помоћ деци и
старим лицима.
Музичка култура:
савремена музичка
сцена Италије.
Грађанско
васпитање:
слободно време и
културни садржаји.
Биологија: здрава
исхрана. Ликовна
култура: посета
галеријама,
интересовања
ученика за
савремену
уметност. Рим:
историјски и
уметнички
споменици старог
Рима.
292
2
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Unità1–
Esami...niente
stress!
Nuovo Pr.2
Concorso
MAE –
међународни
литерарни
конкурс за
билингвалне
школе
Unità 2 Soldi e
lavoro
Esercitazioni
varie:dettati,
esercizi su
pronomi, temi,
riassunti.
ОБРАДА
7
7
УТВРЂИВАЊЕ
4
5
ОСТАЛО
2
3
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е
јануар
фебруар
март
МЕТОД РАДА
Комуникaтивни
приступ
Комуникaтивни
приступ
ОБЛИЦИ
РАДА
Комбинов
-ани
(посебно:
рад у
паровима
и мањим
групама)
Комбинов
-ани
(индивид
уални,
рад у
паровима
и мањим
групама)
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ И
ГРАМАТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
КОРЕЛАЦИЈА
Слушање,читање, обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена и писана
продукција), технике за развој
рецептивних и продуктивних
вештина: повезивање две речи,
групе речи или реченица,
попуњавање текста са лексичким
и граматичким елементима,close,
табеле, лудичке активности. Roleplay: студијско путовање (клијент
и службеник ) Разговор о
стресним ситуацијама у школи,
писана продукција: писмо
пријатељу Италијану и тражење
информација о школи језика у
Италији, међународни конкурс. I
pronomi combinati, i pronomi
combinati nei tempi composti,
aggettivi, pronomi e avverbi
interrogativi.
Психологија:
стресне ситуације у
школи, тестови,
испитивања.
Солидарност међу
ученицима.
Слушање,читање, обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена и писана
продукција), технике за развој
рецептивних и продуктивних
вештина: повезивање две речи,
групе речи или реченица,
попуњавање текста са лексичким
Историја:
Италијанска
привреда и
друштво после II
светског рата до
данас.
Ликовна култура:
савремени
Историја: школски
систем у Италији.
Поређење са
локалним
системом.
Историја: сарадња
са локалним
наставникомјезичка анализа
историјских
текстова (старе
цивилизације)
293
2
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ОБРАДА
УТВРЂИВАЊЕ
ОСТАЛО
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ И
ГРАМАТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
и граматичким елементима,close,
табеле, лудичке активности.
Визуелна средства у наставипрепричавање, пројекти. Усмена
продукција: интервју-позната
личност и новинар. Написати
мејл, написати молбу. Издвојити
информације у огласу.
Италијанске пословице.I pronomi
relativi, chi come pronome relativo,
altri pronomi relativi (coloro che),
stare+gerundio, stare per+infinito.
Unità 3 In
viaggio per
l’Italia
Storia e arte.
7
5
3
април
Комуникaтивни
приступ
Слушање,читање, обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена и писана
продукција), технике за развој
рецептивних и продуктивних
Комбинов
вештина: повезивање две речи,
-ани
групе речи или реченица,
(посебно:
попуњавање текста са лексичким
рад у
и граматичким елементима,close,
паровима
табеле, лудичке активности.
и мањим
Визуелна средства у наставигрупама,
препричавање, пројекти. Тражити
индивиду
и пружити туристичке
ални)
информације, описати један
град/место, резервисати собу у
хотелу, написати протестно
писмо.
La comparazione tra due nomi e
КОРЕЛАЦИЈА
италијански дизајн:
архитектура,
индустријски
дизајн.
Географија:
Најважнији
туристички
градови Италије
Културне и
географске разлике
између северне и
јужне Италије.
„Кампанилизмо“.Л
иковна култура:
уметнички значај
појединих
италијанских
градова
(сликарство,
скулптура,
архитектура).
294
2
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ОБРАДА
УТВРЂИВАЊЕ
ОСТАЛО
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е
Unità 4 Un po’
di storia
Мitolog
ia e
favole.
7
6
3
мај
јуни
МЕТОД РАДА
Комуникaтивни
приступ
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ И
ГРАМАТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
pronomi, i verbi farcela e andarsene,
il superlativo relativo, il superlativo
assoluto, fomre irregolari.
Слушање,читање, обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена и писана
продукција), технике за развој
рецептивних и продуктивних
вештина: повезивање две речи,
групе речи или реченица,
Комбинов
попуњавање текста са лексичким
-ани
и граматичким елементима,close,
(индивид
табеле, лудичке активности.
уални,
Визуелна средства у наставирад у
препричавање, пројекти. Причати
паровима
о историјским догађајима,
и мањим
испричати бајку. Читање
групама)
књижевних одломака, митова и
бајки. Испричати историјски
догађај. Passato remoto (verbi
regolari e irregolari), i numeri
romani, trapassato remoto, avverbi
di modo.
КОРЕЛАЦИЈА
Историја: Италија
од 15. века до
данас. Комуне.
Сињорије и
принципати.
Ликовна култура:
кратак историјски
преглед
уметничких
праваца. Римска
уметност.
 ЦИЉЕВИ
o оспособљавање ученика да разуме говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражава у оквиру тема из свакодневног живота
као и у оквиру тематике из природних и друштвених наука са посебним освртом на нејезичке предмете који се изводе на
италијанском језику;
o
o
оспособљавање ученика да разуме писане текстове различитих језичких и нејезичких садржаја, а посебно оних предмета који се изводе на
италијанском језику;
оспособљавање ученика да усмено и писано репродукује своје мишљење, ставове и нејезичко знање на страном језику;
295
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
развијање техника информативног читања и разумевање сложенијих језичко-стилских структура у тексту, упознавање ученика са особеностима
језика читањем одломака из познатих књижевних и научно-популарних дела у складу са интересовањима, узрастом, а посебно у складу са
потребама двојезичне наставе;
усавршавање вештина разумевања, говорења, читања и писања;
упознавање ученика са друштвеним и културним моделима Италије;
развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости;
развијање способности правилног писаног изражавања, писања краћих самосталних састава и њихове усмене интерпретације;
развијање самосталности, стратегија у учењу и истраживачког рада;
развијање тимског и индивидуалног рада код ученика;
стицање опште културе и развијање међукултурне сарадње и толеранције, моралне, радне и естетске вредности, маште и креативности;
усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама италијанског језика и културе;
оспособљавање за даље образовање и самообразовање коришћењем речника, лексикона и друге приручне литературе
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ :
Утвђивање грамтичких целина предвиђених наставним планом.
Допунски рад са ученицима у вези са обогаћивањем лексике: синоними, антоними, објашњавање речи и израза на италијанском.
Развој рецептивних и продуктивних вештина: разумевање читањем и слушањем, писана и усмена продукција на материјалима међународних
цертификата (А2. B1.). Допунско упућивање ученика у технике за разумевање писаног и усменог текста.
Додатна граматичк и лексичка вежбања из наведене литературе предвиђене за други разред.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Директне заменице у сложеним временима
3
Директне и индиректне заменице
3
Императив; императив са заменицама
4
Конјунктив презента и перфекта
3
Поређење са che и di
2
Релативне заменице
3
296
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
Додатна обрада текстова различите тематике и жанрова у вези са интересовањима ученика.
Додатно усавршавање рецептивних и продуктивних вештина: разумевање читањем и слушањем, писана и усмена продукција на материјалима
међународних цертификата (B1.2/ B2.).
Пројектна настава-израда паноа, ПП презентација у вези са интересовањима ученика.
Учествовање на међународним конкурсима.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Директне и индиректне заменице; комбиноване заменице; императив са заменицама
5
Морфосинтаксичка и лексичка компетенцијa
6
Додатни текстови различите тематике (богаћење лексике)
6
297
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Директне заменице у сложеним временима
Повратни глаголи у сложеним временима
Индиректне заменице; комбиноване заменице)
Императив; императив са заменицама
Конјунктив презента и перфекта
Поређење са che и di
Релативне заменице
Passato remoto
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
1
1
298
Наставни предмет: италијански језик
Разред трећи
БРОЈ ЧАСОВА
3
НАСТАВНА ТЕМА
OБРАДА
Unità 5 Stare bene
“Quei gelati, quelle
granite…”Concorso
“Un mondo a
colori”;
Unità6 – Аndiamo
all’opera? “L’uomo
che lavora il
cioccolato ad arte“
„Le chance di un
timido tra tanti
machi“
18
18
УТВРЂИВАЊЕ
6
7
OСТАЛО
4
5
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар
октобар
новембар
МЕТОД
РАДА
Комуни
Тaтивни
приступ
Комуни
кaтивни
приступ
ОБЛИЦИ
РАДА
Комбинова
ни
(посебно:
рад у
паровима и
мањим
групама,
индивидуа
лни)
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ
И ГРАМАТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
Слушање,читање, обрада
текста, одговори на питања,
препричавање (усмена и
писана продукција), технике
за развојразреду: омиљени
спортови. Изразити сопствено
мишљење. Congiuntivo
presente e passato, uso del
congiuntivo, concordanza dei
tempi del congiuntivo, alcuni
dubbi sull’uso del congiuntivo.
Слушање,читање, обрада
Комбинов- текста, одговори на питања,
ани
препричавање (усмена и
(посебно:
писана продукција), технике
групни, рад за развој рецептивних и
у
продуктивних вештина:
паровима) повезивање две речи, групе
речи
КОРЕЛАЦИЈА
Физичка култура:
спортске
дисциплине, здрав
живот.
Биологија: здравом
исхраном до здравог
тела.
Музичка култура:
италијанска опера:
Росини, Пучини,
Верди. Ликовна
култура: савремена
уметност, посета
изложбама.
Психологија,
филозофија: љубав
299
Unità 7 Аndiamo a
vivere in campagna
“Matera: torna a
pulsare il cuore dei
sassi”“Genitori
disattenti e figli
rompiscatole”“Quan
do è la scuola a
insegnare
l’arroganza”, di F.
Alberoni
Unità 8–Tempo
libero e tecnologia
MAE –
међународни
литерарни конкурс
за билингвалне
школе
18
18
8
8
5
5
новембар
децембар
јануар
фебруар
Комуни
кaтивни
приступ
Комуни
кaтивни
приступ
Комбиновани
(индивидуа
лни, рад у
паровима и
мањим
групама)
Комбиновани
(посебно:
рад у
паровима и
мањим
групама)
Слушање,читање, обрада
текста, одговори на питања,
препричавање (усмена и
писана продукција), технике
за развој рецептивних и
продуктивних вештина:
повезивање две речи, групе
речи или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и граматичким
елементима,close, табеле,
лудичке активности. Причати
о предностима града и села, о
екологији.
Грађанско
васпитање:
Волонтерски рад,
свест о заштити
планете Географија:
екологија, заштита
околине Ликовна
култура: уметност
јужне Италије.
Психологија: однос
родитеља и деце.
Слушање,читање, обрада
текста, одговори на питања,
препричавање (усмена и
писана продукција), технике
за развој рецептивних и
продуктивних вештина:
Физика: Галилеј,
Волта, Маркони, да
Винчи.Историја и
ликовна култура:
сарадња са локалним
наставником-језичка
анализа историјских
и уметничких
текстова.
Информатика:
лексика везана за
савремене
технологије и
компјутер.
Књижевност:
позоришна уметност
Италије (Голдони,
Дарио Фо).
300
Unità 9 – L’arte è di
tutti
18
8
5
март
Комуни
кaтивни
приступ
Комбиновани
(индивидуа
лни, рад у
паровима и
мањим
групама)
Слушање,читање, обрада
текста, одговори на питања,
препричавање (усмена и
писана продукција), технике
за развој рецептивних и
продуктивних вештина:
повезивање две речи, групе
речи или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и граматичким
елементима,close, табеле,
лудичке активности.
Потврдити нешто, тражити
потврду за информације.
Италијанске пословице.Forma
passiva. Si passivante. Forma
passiva con andare.
Ликовна култура:
Уметност
Микеланђела и
Леонарда. Римске
фонтане. Савремена
уметност:архитектур
а и дизајн.
Фотографија
(конкурс)Књижевнос
т: Л. Шаша, И.
Калвино, А.
Моравија, Н.
Гинзбург.
301
Unità 10 Paese che vai,
problemi che trovi
20
8
5
април
Комуни
кaтивни
приступ
Комбиновани
(посебно:
рад у
паровима и
мањим
групама,
индивидуа
лни)
Слушање,читање, обрада
текста, одговори на питања,
препричавање (усмена и
писана продукција), технике
за развој рецептивних и
продуктивних вештина:
повезивање две речи, групе
речи или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и граматичким
елементима,close, табеле,
лудичке активности. Визуелна
средства у настави-филм
препричавање, пројекти.
Причати о проблемима
наркоманије и другим
друштвеним проблемима.
Жене и мушкарци: стереотипи
и дискриминација.
Грађанско
васпитање: проблеми
наркоманије и други
друштвени проблеми.
Жене и мушкарци:
стереотипи и
дискриминација.
Размена ученика са
школом из Палерма.
Историја/Географија:
незапосленост у
Италији, разлика
између северне и
јужне Италије,
организовани
криминал, наталитет.
Ликовна култура:
уметнички значај
појединих
италијанских градова
(сликарство,
скулптура,
архитектура).
302
Unità 11-Che bello
leggere!
18
8
5
мај
јуни
Комуни
кaтивни
приступ
Комбиновани
(индивидуа
лни, рад у
паровима и
мањим
групама)
Слушање,читање, обрада
текста, одговори на питања,
препричавање (усмена и
писана продукција), технике
за развој рецептивних и
продуктивних вештина:
повезивање две речи, групе
речи или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и граматичким
елементима,close, табеле,
лудичке активности. Причати
о историјским догађајима,
испричати бајку. Разговор о
омиљеним писцима. Читање
књижевних одломака, митова
и бајки. Gerundio semplice e
composto. Il gerundio con i
pronomi. Infinito presente e
passato.
Књижевност:
Историја италијанске
књижевности: од
почетака до 19. века.
Италијански
нобеловци.
Ликовна култура:
кратак историјски
преглед уметничких
праваца. Римска
уметност.
 ЦИЉЕВИ
o оспособљавање ученика да разуме говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражава у оквиру тема из свакодневног живота као и у
оквиру тематике из природних и друштвених наука са посебним освртом на нејезичке предмете који се изводе на италијанском језику;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
оспособљавање ученика да разуме писане текстове различитих језичких и нејезичких садржаја, а посебно оних предмета који се изводе на
италијанском језику;
оспособљавање ученика да усмено и писано репродукује своје мишљење, ставове и нејезичко знање на страном језику;
развијање техника информативног читања и разумевање сложенијих језичко-стилских структура у тексту, упознавање ученика са особеностима
језика читањем одломака из познатих књижевних и научно-популарних дела у складу са интересовањима, узрастом, а посебно у складу са
потребама двојезичне наставе;
усавршавање вештина разумевања, говорења, читања и писања;
упознавање ученика са друштвеним и културним моделима Италије;
развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости;
развијање способности правилног писаног изражавања, писања краћих самосталних састава и њихове усмене интерпретације;
развијање самосталности, стратегија у учењу и истраживачког рада;
развијање тимског и индивидуалног рада код ученика;
стицање опште културе и развијање међукултурне сарадње и толеранције, моралне, радне и естетске вредности, маште и креативности;
303
o
o
усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама италијанског језика и културе;
оспособљавање за даље образовање и самообразовање коришћењем речника, лексикона и друге приручне литературе.
 ДОПУНСКА НАСТАВА :
Утвђивање грамaтичких целина предвиђених наставним планом.
Допунски рад са ученицима у вези са обогаћивањем лексике: синоними, антоними, објашњавање речи и израза на италијанском.
Развој рецептивних и продуктивних вештина: разумевање читањем и слушањем, писана и усмена продукција на материјалима међународних
цертификата (B1). Допунско упућивање ученика у технике за разумевање писаног и усменог текста.
Додатна граматичк и лексичка вежбања из наведене литературе предвиђене за трећи разред.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Конјунктив имперфекта и плусквамперфекта
3
Употреба конјунктива; слагање времена у конјунктиву
4
Неодређени придеви и заменице
3
Хипотетички период (сва три типа, мешовити тип)
3
Пасив
2
Директни и индиректни говор
3
 ДОДАТНА НАСТАВА:
Додатна обрада текстова различите тематике и жанрова у вези са интересовањима ученика.
Додатно усавршавање рецептивних и продуктивних вештина: разумевање читањем и слушањем, писана и усмена продукција на материјалима
међународних цертификата (B2).
Пројектна настава-израда паноа, ПП презентација у вези са интересовањима ученика.
Учествовање на међународним конкурсима.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Конјунктив: форме и употреба
3
Пасив; пасив са глаголима andare и venire
2
Пасивно si, пасивно si у сложеним временима
2
Додатни текстови различите тематике (богаћење лексике)
5
Морфосинтаксичка и лексичка компетенцијa
5
304
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Kонјунктив презента
Конјунктив перфекта
Употреба конјунктива
Конјунктив имперфекта и плусквамперфекта
Слагање времена у конјунктиву
Пасив
Хипотетички период (три типа), мешовити тип
Директни и индиректни говор
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
1
1
305
Наставни предмет: италијански језик
Разред четврти
БРОЈ ЧАСОВА
4
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Unità 1 –
Еsami
“Ostia: stessa
spiaggia,
nuova lingua”
(lettura, analisi
e commento)
Unità2 –
Аnimali
domestici
4
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
OБРАДА
8
7
УТВРЂИВАЊЕ
6
7
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
OСТАЛО
4
4
мaj
јуни
октобар
новембар
Комуникaтивни
приступ,
Комуникaт
ивни
приступ
Комбинов-ани
(посебно: рад у
паровима и
мањим групама,
индивидуални)
Комбинов-ани
(посебно:
групни, рад у
паровима)
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ
ФУНКЦИЈЕ И ГРАМАТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
Слушање,читање,
обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена
и писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
продуктивних
вештина: повезивање
две речи, групе речи
или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и
граматичким
елементима,close,
табеле, лудичке
активности. Пројекти.
Читање чланака,
разговор у разреду,
изражавање мишљења.
Infinito presente e
passato. Concordanza
dei tempi. Sostantivi e
aggettivi.
Слушање,читање,
обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена
КОРЕЛАЦИЈА
Kњижевност и
језик: одлике
савременог језика,
жаргони,
позајмљенице.Псих
ологија: тестови,
испитивања, како
победити стрес.
Интересовања
ученика за будућа
занимања.
Психологија/
филозофија: Однос
појединца према
друштву Грађанско
Планом су обухваћени часови локалног наставника и страног лектора
306
БРОЈ ЧАСОВА
4
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
OБРАДА
УТВРЂИВАЊЕ
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
OСТАЛО
“Solo in
gruppo odiamo
senza sentirci
colpevoli”, di
F. Alberoni
Unità 3 –
Spendaccioni
Problemi
sociali in
Europa
8
7
3
новембар
децембар
Комуникaт
Комбинов-ани
ивни
(индивидуални,
приступ
рад у паровима и
мањим групама)
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ
ФУНКЦИЈЕ И ГРАМАТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
и писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
продуктивних
вештина: повезивање
две речи, групе речи
или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и
граматичким
елементима,close,
табеле, лудичке
активности. Role-play:
тражити и дати
информације, савете и
сл. Причати о односу
ученика према
животињама. Проблем
паса луталица и како
га решити.
Волонтерски рад.
Однос појединца
према друштву.
Nomi alterati irregolari.
Il congiuntivo. Ripasso.
Слушање,читање,
обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена
и писана продукција),
технике за развој
КОРЕЛАЦИЈА
васпитање:
волонтерски радзаштита животиња
Грађанско
васпитање:
Потрошачки
менталитет
Психологија/Филос
307
БРОЈ ЧАСОВА
4
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Unità 4- No
alla TV! MAE
–
међународни
литерарни
конкурс за
билингвалне
школе
“Naviga
re in
rete”
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
OБРАДА
8
УТВРЂИВАЊЕ
7
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
OСТАЛО
3
децембар
јануар
Комуникaт
ивни
приступ
Комбинов-ани
(посебно: рад у
паровима и
мањим групама)
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ
ФУНКЦИЈЕ И ГРАМАТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
КОРЕЛАЦИЈА
рецептивних и
офија: однос
продуктивних
материјалног и
вештина: повезивање
духовног
две речи, групе речи
богатства.
или реченица,
попуњавање текста са
Географија:
лексичким и
Италија и
граматичким
привредни развој,
елементима,close,
социјални
табеле, лудичке
проблеми
активности. Изразити
мишљење о односу
Ликовна култура:
материјалног богатства Кич и аутентична
и интелектуалним
уметност
вредностима.Participio
passato e pronomi,
participio passato asso
Слушање,читање,
Физика/Биологија/
обрада текста,
Хемија: Значајни
одговори на питања,
италијански
препричавање (усмена
научници.
и писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
Информатика:
продуктивних
лексика везана за
вештина: повезивање
савремене
две речи, групе речи
технологије и
или реченица,
компјутер.
попуњавање текста са
лексичким и
Ликовна култура:
граматичким
италијански дизајн,
308
БРОЈ ЧАСОВА
4
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Unità 5Favole al
telefono Il
linguaggio
poetico
(specificità e
caratteristiche)
;Produzione di
testi
diversificati
(riassunti,
commenti,
temi, relazioni,
recensioni)
Esercitazioni
varie:dettati,
esercizi su
pronomi, temi,
riassunti.
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
OБРАДА
8
УТВРЂИВАЊЕ
7
OСТАЛО
3
фебруар
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ
ФУНКЦИЈЕ И ГРАМАТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
КОРЕЛАЦИЈА
елементима,close,
савремени
табеле, лудичке
уметници
активности. Изразити
претпоставке. Разговор
о употреби и
злоупотреби савремене
технологије. Дискусија
о слободном времену
ученика. Forme
irregolari di
comparazione.
Congiuntivo.
Слушање,читање,
обрада текста,
Књижевност:
одговори на питања,
Савремени
препричавање (усмена
италијански писци
и писана продукција),
и песници.
технике за развој
Класични
рецептивних и
италијански
продуктивних
Комуникaт
Комбинов-ани
песници, поезија по
вештина: повезивање
ивни
(индивидуални,
избору.Историја и
две речи, групе речи
приступ
рад у паровима и
ликовна култура:
или реченица,
мањим групама)
сарадња са
попуњавање текста са
локалним
лексичким и
наставникомграматичким
језичка анализа
елементима,close,
историјских и
табеле, лудичке
уметничких
активности. Потврдити
текстова.
нешто, тражити
потврду за
309
БРОЈ ЧАСОВА
4
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Unità 6 – La
scienza della
buonanotte
Visione,
analisi e
commento di
film: Ma che ci
faccio
qui;Tutto
l’amore del
mondo; Le vite
degli altri
Concorso “Un
mondo a
colori”;
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
OБРАДА
7
УТВРЂИВАЊЕ
7
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
OСТАЛО
4
март
Комуникaт
ивни
приступ
Комбинов-ани
(посебно: рад у
паровима и
мањим групама,
индивидуални)
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ
ФУНКЦИЈЕ И ГРАМАТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
информације.
Италијанске
пословице.
Препричати садржај
књижевног дела,
испричати бајку,
прошли догађај,
резимирати.
Concordanza dei tempi.
Passato remoto. Verbi
pronominali.
Слушање,читање,
обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена
и писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
продуктивних
вештина: повезивање
две речи, групе речи
или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и
граматичким
елементима,close,
табеле, лудичке
активности. Визуелна
средства у наставифилм препричавање,
пројекти преводи.
КОРЕЛАЦИЈА
Грађанско
васпитање:
проблеми
несанице, стреса, и
други здравствени
проблеми као
узроци нездравог
живота.
Солидарност међу
људима.
Историја/Географиј
а: незапосленост у
Италији, разлика
између северне и
јужне Италије,
организовани
криминал,
наталитет.
310
БРОЈ ЧАСОВА
4
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Unità7Uomini e donn
“Architettura
di fine
millennio Renzo Piano”
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
OБРАДА
8
УТВРЂИВАЊЕ
7
OСТАЛО
3
април
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ
ФУНКЦИЈЕ И ГРАМАТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
Причати о проблемима
несанице, стреса, и
другим здравственим
проблемима као
узроцима нездравог
живота.Солидарност
међу људима.
Indefiniti.
Preposizioni.Concordan
za dei tempi.
Слушање,читање,
обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена
и писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
продуктивних
вештина: повезивање
Комуникaт
Комбинов-ани
две речи, групе речи
ивни
(индивидуални,
или реченица,
приступ
рад у паровима и
попуњавање текста са
мањим групама)
лексичким и
граматичким
елементима,close,
табеле, лудичке
активности. Причати о
историјским
догађајима. Разговор о
положају жена кроз
историју и у
КОРЕЛАЦИЈА
Књижевност/
Историја/ Ликовна
култура/Физика/Хе
мија: Познате жене
и мушкарци у
италијанској
историји
Ликовна култура:
Архитектура,
значајни
италијански
ствараоци.
311
БРОЈ ЧАСОВА
4
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
OБРАДА
УТВРЂИВАЊЕ
OСТАЛО
Unità 8- Figli a
vita
L’Europ
a dopo
la Prima
Guerra
Mondial
e;
Taylorismo e
trasformazioni
sociali nella
prima metà del
Novecento
Esercitazioni
varie:dettati,
esercizi su
pronomi, temi,
riassunti.
8
7
3
април
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ
ФУНКЦИЈЕ И ГРАМАТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
савременом друштву.
Писано изражавање о
задатој теми
преводи..Pronomi
diretti, indiretti e
combinati.
Слушање,читање,
обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена
и писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
продуктивних
вештина: повезивање
две речи, групе речи
или реченица,
Комуникaт
Комбинов-ани
попуњавање текста са
ивни
(индивидуални,
лексичким и
приступ
рад у паровима и
граматичким
мањим групама)
елементима,close,
табеле, лудичке
активности. Потврдити
нешто, тражити
потврду за
информације. Причати
о проблему
незапослености,
преводи.Европи после
Првог светског
рата.Condizionale
КОРЕЛАЦИЈА
Историја: сарадња
са локалним
наставникомјезичка анализа
историјских и
уметничких
текстова.Грађанско
васпитање:
самостални живот
младих.
312
БРОЈ ЧАСОВА
4
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
Unità 9(10) NovecentoCon
corso “150
anni – Grande
Italia”Scambio
con Istituto
“Regina
Margherita” di
Palermo
Unità11ТеlefoniniGior
nata di studi
sul
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
OБРАДА
7
8
УТВРЂИВАЊЕ
7
7
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
OСТАЛО
4
3
Комбинов-ани
(посебно: рад у
паровима и
мањим групама,
индивидуални)
мaј
Комуникaт
ивни
приступ
мај
Комбинов-ани
Комуникaт
(индивидуални,
ивни
рад у паровима и
приступ
мањим групама)
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ
ФУНКЦИЈЕ И ГРАМАТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
semplice e composto.
Possessivi.
Слушање,читање,
обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена
и писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
продуктивних
вештина: повезивање
две речи, групе речи
или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и
граматичким
елементима,close,
табеле, лудичке
активности.
Препричавање
књижевних дела,
пројекти, преводи.
Причати о сопственој
култури и историји.
Indicativo imperfetto e
passato prossimo.
Ripasso dei tempi.
Слушање,читање,
обрада текста,
одговори на питања,
препричавање (усмена
КОРЕЛАЦИЈА
Грађанско
васпитање:Размена
са школом из
Италије.Културни
релативизам.
Историја/Географиј
а: Велике
имиграције.
Књижевност:
Савремени
италијански писци
и филмско
стваралаштво.
Књижевност/
Историја/ Ликовна
култура/Физика/Хе
мија: Познате жене
313
БРОЈ ЧАСОВА
4
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
OБРАДА
Risorgimento/
Italia-Serbia :
1861Concorso
MAE “Parole
in viaggio”;
УТВРЂИВАЊЕ
OСТАЛО
МЕТОД РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ/ ЈЕЗИЧКЕ
ФУНКЦИЈЕ И ГРАМАТИЧКЕ
ЦЕЛИНЕ
и писана продукција),
технике за развој
рецептивних и
продуктивних
вештина: повезивање
две речи, групе речи
или реченица,
попуњавање текста са
лексичким и
граматичким
елементима,close,
табеле, лудичке
активности. Причати о
историјским
догађајима. Разговор о
планирању слободног
времена, савременој
технологији. Писано
изражавање о задатој
теми, преводи.
Pronome ne.
Concordanza dei tempi.
КОРЕЛАЦИЈА
и мушкарци у
италијанској
историји
Ликовна/Музичка
култура: Пројекти
ученика о разним
познатим
личностима
 ЦИЉЕВИ
o оспособљавање ученика да разуме говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражава у оквиру тема из свакодневног живота
као и у оквиру тематике из природних и друштвених наука са посебним освртом на нејезичке предмете који се изводе на
италијанском језику;
o
o
o
оспособљавање ученика да разуме писане текстове различитих језичких и нејезичких садржаја, а посебно оних предмета који се изводе на
италијанском језику;
оспособљавање ученика да усмено и писано репродукује своје мишљење, ставове и нејезичко знање на страном језику;
развијање техника информативног читања и разумевање сложенијих језичко-стилских структура у тексту, упознавање ученика са особеностима
језика читањем одломака из познатих књижевних и научно-популарних дела у складу са интересовањима, узрастом, а посебно у складу са
потребама двојезичне наставе;
314
o
o
o
o
o
o
o
o
o
усавршавање вештина разумевања, говорења, читања и писања;
упознавање ученика са друштвеним и културним моделима Италије;
развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према другим језицима и културама уз уважавање
различитости;
развијање способности правилног писаног изражавања, писања краћих самосталних састава и њихове усмене интерпретације;
развијање самосталности, стратегија у учењу и истраживачког рада;
развијање тимског и индивидуалног рада код ученика;
стицање опште културе и развијање међукултурне сарадње и толеранције, моралне, радне и естетске вредности, маште и креативности;
усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са нормама италијанског језика и културе;
оспособљавање за даље образовање и самообразовање коришћењем речника, лексикона и друге приручне литературе.
315
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
Утвђивање грамaтичких целина предвиђених наставним планом.
Допунски рад са ученицима у вези са обогаћивањем лексике: синоними, антоними, објашњавање речи и израза на италијанском.
Развој рецептивних и продуктивних вештина: разумевање читањем и слушањем, писана и усмена продукција на материјалима међународних
цертификата (B2). Допунско упућивање ученика у технике за разумевање писаног и усменог текста.
Додатна граматичк и лексичка вежбања из наведене литературе предвиђене за четврти разред.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Садашњи и прошли инфинитив
2
Садашњи и прошли партицип
2
Садашњи и прошли герундиј
2
Експлицитни и имплицитни облици
3
Неправилна компарација
3
Множина сложеница
3
Слагање времена
3
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
Спремање ученика за различите нивое такмичења из италијанског језика (школско, градско и републичко).
Додатна обрада текстова различите тематике и жанрова у вези са интересовањима ученика.Додатно усавршавање рецептивних и продуктивних
вештина: разумевање читањем и слушањем, писана и усмена продукција на материјалима међународних цертификата (B2. C1). Пројектна наставаизрада паноа, ПП презентација у вези са интересовањима ученика. Учествовање на међународним конкурсима.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Експлицитни и имплицитни облици
3
Множина сложеница
2
Слагање времена
3
Додатни текстови различите тематике (богаћење лексике)
5
Морфосинтаксичка и лексичка компетенцијa
4
316
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕНИ ИСПИТ:
Наставна тема
Садашњи и прошли инфинитив
Садашњи и прошли партицип
Садашњи и прошли герундиј
Експлицитни и имплицитни облици
Множина сложеница
Слагање времена
Директни и индиректни говор
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
1
317
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: латински језик
разред:први, смер : природно-математички и друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
обрада
Латински језик:
порекло латинског
језика и писма,
изговор, нагласак;
врсте речи и њихова
промена
4
утврђ.
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
9
септембар
1
9
ОБЛИК РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
остало
Деклинације у
латинском језику:
именице I-V
деклинације;
придеви I-III
деклинације; основна
значења падежа,
упутства за превођење
(лекције: Matronae
cenam exspectant, Ad
tabernas, In foro, Pueri
Ciceroni occurrunt, In
Arcano, In theatro,
Marcus multa
quaerebat, Ciceronis
epistula)
МЕТОД
РАДА
1
септембар –
децембар
монолошки,
дијалошки
дијалошки,
рад на тексту,
писани рад
фронтални
фронтални,
индивиду ални
вежбе читања,
одређивање
нагласка према
правилима о
наглашавању
читање текста;
усвајање нових
речи;
одређивање службе
речи у реченици и
превођење
једноставних
реченица у оба
смера уз помоћ
речника и
наставника;
одређивање
деклинације,
промена именица и
придева по
падежима;
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
српски и страни
језици – абецеда;
именска и
глаголска промена;
Историја – прича о
оснивању Рима, ко
је говорио
латински језик,
територија Римског
царства.
Српски језик –
систем падежа; род
и број именица и
придева; служба
речи у реченици;
Ликовна култура –
како су Римљани
становали (domus и
insula), одевање;
Римски форум;
Циркус и
амфитеатар;
Историја –
римско државно
уређење и
структура власти;
318
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОД
РАДА
ОБЛИК РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
усклађивање
именица и придева;
допуњавање
реченица;
уочавање
сличности и
разлика у употреби
појединих падежа;
препознавање речи
латинског порекла
у српском и
страним језицима;
контролна вежба
Заменице: личне,
присвојне, повратне,
показне, односноупитна
(лекције:
Lucius patrem fugit,
Ludus)
6
7
3
јануар,
фебруар,март
дијалошки,
рад на тексту,
писани рад
фронтални,
индивидуални,
рад у групи
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
живот у граду и на
селу, јавна
окупљања и забаве
Римљана; римска
религија,
божанства, обреди.
промена заменица
по падежима;
различите врсте
вежбања у писаном
облику
(повезивање,
Српски и страни
допуњавање,
језици – врсте и
превођење
употреба заменица;
одговарајућих
Ликовна култура –
облика заменице);
Терме;
поређење са
Историја –
употребом
образовање у
заменица у српском
старом Риму.
језику;
читање и
превођење
реченица у оба
смера уз обавезну
319
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОД
РАДА
ОБЛИК РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
анализу;
усвајање нових
речи;
писмени задатак;
учење
латинских изрека
Бројеви: основни и
редни бројеви
(лекција In macello)
Компараци-ја
придева: правилна,
неправилна, описна
компарација придева
(лекција Quintus de
bello Gallico narrat)
2
4
1
4
март
март, април
дијалошки,
рад на тексту
дијалошки,
рад на тексту
фронтални,
рад у групи,
рад у
паровима
фронтални,
индивидуални,
рад у групи
читање и
превођење
реченица у оба
смера уз обавезну
анализу и уз помоћ
речника; уочавање
сличности и
разлика у употреби
бројева у
латинском и
српском језику
вежбања у писаном
облику (извођење
компаратива и
суперлатива и
слагање са
именицом);
читање и
превођење
реченица у оба
смера уз обавезну
анализу и уз помоћ
речника; учење
латинских изрека и
Српски и страни
језици – бројеви
Српски и страни
језици –
компарација
придева; Историја
– римска војска;
Цезарови ратови у
Галији.
320
НАСТАВНА ТЕМА
Глаголи:
глаголска промена;
времена презентске
основе у активу и
пасиву (презент,
имперфекат и футур I;
императив); времена
перфекатске основе
(перфекат, плусквамперфекат, футур II);
глагол sum, esse, fui;
глагол possum , posse,
potui (лекције: Matronae
cenam exspectant, Ad
tabernas, In foro, Pueri
Ciceroni occurrunt, In
Arcano, In theatro,
Marcus multa quaerebat,
Ciceronis epistula
Cicerones in Graeciam
navigant, In Corcyra, In
arce Athenarum, Rhodus,
De Tulliae nuptiis, Cicero
proconsul )
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
10
10
3
октобар –
децембар;
фебруар;
април – јун
МЕТОД
РАДА
дијалошки,
рад на тексту,
писани рад
ОБЛИК РАДА
фронтални,
рад у групи,
индивидуални
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
израза
одређивање
конјугације;
Српски и страни
промена глагола по
језици – глаголска
лицима и
промена; значење и
временима;
употреба
превођење
глаголских
реченица у оба
времена, начина и
смера; усвајање
стања;
нових речи и
глаголски вид;
израза;
Књижевност –
препознавање речи
Хомер – Илијада и
латинског порекла
Одисеја;
у српском и у
Историја – Атина –
страним језицима;
град културе и
писмени задатак;
уметности;
пребацивање
римске провинције;
реченица из актива
Ликовна култура –
у пасив и обрнуто;
Акропољ,
уочавање утицаја
архитектура грчког
грчке културе на
храма; седам
римску; Атинска
светских чуда.
агора – Римски
форум.
 ЦИЉЕВИ:
o стицање основних знања из латинске фонетике, морфологије, синтаксе и лексике
o разумевање реченица и прилагођених текстова и њихово превођење на српски језик и обрнуто
o усвајање одређеног фонда речи (200 - 250) и израза пореклом из класичних језика који се користе у међународној терминологији
наука и уметности
o оспособљавање ученика за уочавање утицаја класичних језика на савремене језике
o развијање логичког мишљења и формирање лингвистичке основе за изучавање савремених језика
321
o стицање основних знања о римској историји, религији, митологији, институцијама, обичајима свакодневног живота, као и
разумевање доприноса римске културе и цивилизације европској цивилизацији
o подстицање знатижеље и дивљења према развоју цивилизације
*У току првог полугодишта предвиђена су два контролна задатка, а у другом полугодишту два писмена задатка.
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Циљ допунске наставе је да се помогне ученицима који имају тешкоће у учењу да савладају градиво које је прописано наставним планом и
програмом и да се оспособе да се активно укључе у рад унутар одељења. Предвиђено је утврђивање основних граматичких садржаја неопходних за
самостално превођење и анализирање текстова из уџбеника (деклинација именица и придева, заменице, бројеви, основна значења падежа,
компарација придева, глаголска промена), затим утврђивање фонда речи обрађених на часу, као и давање додатних инструкција за анализу и превод
текста.
План рада на часовима допунске наставе
Наставна тема
Број предвиђених
Латинска абецеда, изговор, нагласак
1
Именице I деклинације; глагол sum, esse, fui у презенту; упутства за превођење
1
Презент глагола I-IV конјугације; упутства за превођење
2
Именице и придеви II деклинације
3
Именице и придеви III деклинације
4
Именице IV деклинације
1
Именице V деклинације
1
Имперфекат, футур I
2
Заменице (личне, присвојне, повратне, упитне, показне, односно-упитна)
7
Перфекат
1
Бројеви
1
Компарација придева
6
Плусквамперфекат, футур II, презент глагола possum, posse, potui
3
Пасивна времена презентске основе (презент,имперфекат, футур I)
2
322
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Додатна настава се организује за ученике који желе да науче више него што је прописано наставним планом и програмом за прву годину учења као и
за ученике који желе да учествују на такмичењу. У оквиру наставе преводе се текстови занимљивог/анегдотског садржаја, обогаћује се фонд речи,
продубљује се знање граматике латинског језика (изузеци у деклинацијама, синтакса падежа) као и
знање историје римске цивилизације (свакодневни живот, религија, образовање).
Наставна тема
Број предвиђених
Изузеци у деклинацијама
2
Синтакса падежа (генитив својства и аблатив својства, акузатив времена и аблатив времена, присвојни датив)
7
Непотпуна компарација придева
2
Компарација прилога
1
Техника превођења (писмено превођење прозних текстова)
15
Римска цивилизација: свакодневни живот, породични живот, образовање, религија, уметност
8
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Деклинације у латинском језику
Глаголска промена
Заменице
Компарација придева
Број предвиђених часова
3
2
1
1
323
Наставни предмет: латински језик
разред:други
смер:друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА
ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОД
РАДА
ОБЛИК
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
обрада утврђ. остало
Пасив:
сложена времена
у пасиву
(перфекат, плусквамперфекат,
футур II)(лекција
Reditus)
Депонентни и
семидепонентни
глаголи:
депонентни
глаголи, семи –
депонентни
глаголи (лекција
Linguam Latinam
mecum discetis)
3
2
5
1
1
септембар и
октобар
октобар
дијалошки,
рад на
тексту,
писани рад
дијалошки,
рад на
тексту
читање текста,
усвајање непознатих
фронтални,
речи, пребацивање
индивидуални реченица из актива у
пасив и обратно,
контролни задатак
промена депонентих
и семидепонентних
глагола по лицима и
временима и њихово
превођење, превод и
фронтални,
анализа текста;
индивидуални проналажење речи у
тексту од којих
потичу речи у
српском или
страним језицима
Српски језик – трпни придев,
помоћни глаголи, пасив;
Страни језици – партицип
прошли, помоћни глагол,
пасив;
Историја – римске провинције
(оснивање и управљање).
Књижевност – настанак и
развитак античке драме,
најважнији представници;
Ликовна култура – античко
позориште.
324
Инфинитив:
акузатив са
инфинитивом;
номинатив са
инфинитивом
(лекције Quis
urbem Romam
condidit; Historia
magistra vitae;
Formosus esse
videor)
Неправилни
глаголи:
глаголи velle, ire,
ferre и њихове
сложенице;
сложенице
глагола
esse(лекције:
Historia magistra
vitae; Formosus
esse videor; De
Horatio poeta;
Non multum
temporis superest)
3
4
5
5
3
октобар и
новембар
новембар –
децембар;
фебруар
дијалошки,
рад на
тексту,
писани рад
дијалошки,
рад на
тексту
читање текста,
учење непознатих
речи; грађење
инфинитива;
превод текста,
тумачење инф.
конструкција;
фронтални,
трансформација
рад у пару,
независно-изјавне
индивидуални
реченице у
акузатив/но –
минатив са
инфинитивом
проналажење
основних података о
Вергилију и Титу
Ливију; писмени
задатак.
промена
неправилних глагола
по лицима и
временима и њихово
превођење; усвајање
најважнијих
сложеница глагола
фронтални,
esse, промена по
рад у групи,
лицима и
индивидуални
временима; учење
латинских изрека и
израза; тражење
латинских речи у
српском и страним
језицима.
Страни језици – акузатив са
инф.
Историја – оснивање Рима, Тит
Ливије;
Књижевност – јуначки еп,
историографија.
Страни језици – неправилни
глаголи
325
Партиципи:
партицип
перфекта,
презента и
футура;
аблатив
апсолутни;
перифрастична
активна
конјугација
(лекције De
Horatio poeta,
Puero legente
magistra redit, De
Orpheo)
Герунд и
герундив:
герунд, герундив,
перифрастична
пасивна
конјугација
(лекције Iter
Singidunum,
Singiduni)
5
2
7
5
3
3
децембар,
јануар, фебруар
март и април
дијалошки,
рад на
тексту;
писани рад
дијалошки,
рад на
тексту
писани рад
читање, превод и
анализа текста,
учење непознатих
речи; грађење
партиципа;
писмено превођење
реченица у оба
правца; тумачење
фронтални,
аблатива
рад у групи,
апсолутног; учење
индивидуални
латинских
изрека и израза;
писмени
задатак; исказивање
намере на више
начина;
проналажење
основних података о
Хорацију, Цезару,
Овидију.
Питање текста,
усвајање непознатих
речи, грађење
герунда и герундива;
превод и анализа
фронтални,
текста; исказивање
индивидуални
морања на више
начина; изналажење
речи латинског
порекла у српском и
страним језицима;
писмени задатак.
Српски језик – глаголски
придеви и прилози; Страни
језици – партиципи; апсолутна
употреба партиципа у
романским језицима;
Књижевност – поезија, сатира;
Историја – доба грађанских
ратова у Риму; Цезар, Галски
рат; проскрипције у Риму,
Августова рестаурација;
Ликовна и Музичка култура –
грчки митови у уметности.
Страни језици – герунд;
Историја – римске провинције
на Балкану, Београд у 2. веку
нове ере; Географија – антички
градови на Балкану.
326
Конјунктив:
значење
конјунктива у
независним
реченицама; врсте
зависних
реченица;
конјунктив у
зависним
реченицама;
слагање времена
(лекција Quisquis
amat, valeat;
друге лекције по
избору)
8
9
април, мај, јун
Грађење
конјунктива;
писмено превођење
реченица у оба
правца; читање,
превод и анализа
Катулове песме;
проналажење
основних података о
Дијалошки,
фронтални,
Катулу; усвајање
рад на
индивидуални
правила о слагању
тексту
времена; писмено
превођење реченица
у оба правца;
употреба различитих
начина у зависним
реченицама; превод
и анализа текста;
учење латинских
изрека и израза.
Српски језик – глаголски
начини у српском језику; врсте
зависних реченица; Страни
језици – конјунктив; слагање
времена; Књижевност –
епиграми, елегије, љубавна
поезија; Музичка култура –
Карл Орф (Catulli carmina);
Ликовна култура – критска
култура, грчки митови у
уметности.
 ЦИЉЕВИ:
o
o
o
o
o
o
o
упознавање ученика са системом латинског језика
оспособљавање ученика за разумевање и тумачење текстова прилагођених узрасту и предзнању
усвајање одређеног фонда речи и израза пореклом из класичних језика који се користе у међународној терминологији наука и уметности
развијање логичког мишљења и формирање лингвистичке основе за изучавање савремених језика
оспособљавање ученика за уочавање генетске везе између латинског и модерних језика
упознавање ученика са најважнијим елементима римске културе и књижевности
подстицање ученика на самостално учење и проналажење литературе
У првом полугодишту се раде један контролни и један писмени задатак, а у другом полугодишту два писмена и један контролни задатак.
327
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Допунска настава се организује за ученике који у оквиру одељења не постижу задовољавајуће резултате, а са циљем да се оспособе за активан и
конструктиван рад на редовном часу. Ученицима се дају додатна граматичка вежбања која треба да им помогну да усвоје основне граматичке
структуре и реченичне конструкције, прописане планом и програмом, без којих не могу да приступе латинском тексту са разумевањем (депонентни
и семидепонентни глаголи, неправилни глаголи, акузатив и номинатив са инфинитивом, партиципи, перифрастична конјугација активна и пасивна,
аблатив апсолутни, конјунктив у независним и зависним реченицама), као и додатне инструкције за анализу и превод текста.
План рада на часоваима допунске наставе
Наставна тема
Број предвиђених часова
Сложена времена у пасиву
4
Депонентни и семидепонентни глаголи
1
Акузатив са инфинитивом
4
Номинатив са инфинитивом
2
Неправилни глаголи
4
Партиципи
2
Аблатив апсолутни
5
Перифрастична активна конјугација
1
Герунд
1
Герундив, перифрастична пасивна конјугација
3
Конјунктив
8
Сложена времена у пасиву
4
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
На часовима додатне наставе ученици преводе, усмено и писмено, текстове чија форма и садржај зависе од њихових интересовања и потреба. Раде
се, такође, додатна граматичка вежбања како би ученици проширили већ стечена знања и вештине (посебни облици у глаголској и именској
промени, синтакса падежа, синтакса реченице), обогаћује се фонд речи, обрађују се, у договору са ученицима, различите теме из римске културе и
књижевности. У оквиру додатне наставе предвиђена је и припрема ученика за такмичење.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Посебни облици у глаголској промени
1
Посебни облици у именској промени
1
Синтакса падежа (генитив ближег одређивања, генитив вредности, датив сврхе, аблатив порекла, аблатив узрока,
5
аблатив обзира)
Синтакса реченице (слагање предиката са више субјеката, слагање предиката по смислу, предикатна употреба
5
именица и придева; сложена реченица и однос реченица у њој)
Техника превођења (превођење текстова различите форме и садржаја)
15
Периодизација римске књижевности, карактеристике и представници
8
328
ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Глаголска промена (пасив, неправилни глаголи)
Акузатив и номинатив са инфинитивом
Партиципи
Аблатив апсолутни
Герунд и герундив
Конјунктив
Број предвиђених часова
2
1
1
1
1
1
329
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: устав и права грађана
разред:четврти, смер : природно-математички и друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
Септембар
Октобар
Излагање
дијалошка
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Фронтални
Читање текста
Разговор о тексту
Одговори на
питања
Историја,
Социологија
обрада утврђивање остало
1. Устав и правна држава
у Републици Србији
2. Демократија и механизми
власти у Републици Србији
3. Грађанин и његова права
и слободе у Републици
Србији
4. Република Србија као
држава, аутономија и
локална самоуправа
6
2
Новембар
Децембар
6
6
5
2
2
3
Јануар
Фебруар
Март
Март
Април
Мај
Монолошка
Разговор о тексту
Разговор
Индивидуални
Дискусија
Рад на тексту
Коментар
Дијалошка
монолошка
Дијалошка
Рад на тексту
Историја,
Социологија
Фронтални
Разговор о текту
Описивање
Одговори на
постављена
питања
Реакције на вести
Историја
Филозофија
Групни рад
Разговор
Читање текста
Одговори на
постављена
питања
Историја
330
 ЦИЉЕВИ :
Циљ наставе предмета Устав и права грађана је стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина,
његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.
o -Развијање способности учења и критичког мишљења
o -Развијање самосвести, одговорно опхођење према свом окружењу
- Културни напредак и хуманистички развој ученика
 САДРЖАЈ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
o
o
o
o
Провера остварености циљева ће се вршити :
Усменим испитивањем
Писменим: тестовима, контролним вежбама
План рада на часовима допунске наставе
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Устав и правна држава
Демократија и механизми власти у Републици Србији
Грађанин и његова права и слободе у Републици Србији
Република Србија као држава, аутономија и локална самоуправа
Број часова
8
8
8
8
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Устав и правна држава
Демократија и механизми власти у Републици Србији
Грађанин и његова права и слободе у Републици Србији
Република Србија као држава, аутономија и локална самоуправа
Број часова
10
7
6
9
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Устав и правна држава у Републици Србији
Демократија и механизми власти у Републици Србији
Грађанин и његова права и слободе у Републици Србији
Република Србија као држава, аутономија и локална самоуправа
Број часова
2
2
2
1
331
СОЦИОЛОГИЈА
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: социологија
разред:четврти, смер : природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
обрада
I
Социолошки приступ
друштву
II
Друштвена структура и
друштвене промене
8
7
утврђивање
1
1
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IV
Појаве и проблеми
савременог друштва
29
5
6
0
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
остало
1
септембар
2
октобар, прва
недеља новембра
5
новембар,
децембар, јануар,
фебруар,
март,април
III
Основне области
друштвеног живота
МЕТОДE
РАДА
1
април.
мај
КМ:
МУСИ,МРЗ,
ТМ,ДМ,ИМ
КМ:
МУСИ,МРЗ,
ТМ,ДМ,ИМ
КМ:
МУСИ,МРЗ,
ТМ,ДМ,ИМ
КМ:
МУСИ,МРЗ,
ТМ,ДМ,ИМ
Фронтални,
групни и
индивидуални
Обављање домаћих и
школских задатака, ,
припрема за ППЗ, анализа
успеха, избор ваннаставне
активности ( посета Двору,
посета Скупштине,
социолошка секција)
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Философија, веронаука,
историја, устав и права
грађана, психологија
Фронтални,
групни и
индивидуални
Обављање домаћих и
школских задатака, анализа
постигнућа, извођење
ваннаставних активности (
симулација скупштинског
заседања, Трибине,
предавања, Божић на Двору,
договор о изради матурских
радова
Философија, веронаука,
историја,српски језик и
књижевност
Фронтални,
групни и
индивидуални
Обављање домаћих и
школских задатака, Дебате,
Трибина''Волонтери у
Србији'' , посете Саборној
цркви, Синагоги и Џамији,
провера постигнућа,
Републичко такмичење
Философија, веронаука,
историја, српски језик и
књижевност, уметност,
физичка култура
Фронтални,
групни и
индивидуални
Израда и анализа матурских
радова, Дијалог о сваком од
наведених проблема,
евалуација постигнућа и
исправке, посета некој од
медијских кућа, Посета
заводу за социјалну помоћ,
Час ван учионице,
Философија, историја,
веронаука, устав и
права грађана,
332
 ЦИЉЕВИ
Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено друштво и успешније
остварили своју улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална знања о друштвеним појавама, структури, развоју и
противуречностима савременог друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном
мултикултуралном друштву.
Задаци наставе социологије су да ученици:
- овладају основним знањима о начину повезаности појединца, друштва и културе;
- унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и друштвеним институцијама;
- развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у демократски уређеном и хуманом друштву;
- усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним (универзалним) вредностима правде, истине, слободе, поштења
и личне одговорности;
- развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и очувања националне и светске културне баштине;
- унапреде и прошире општу културу;
- јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, образовних, родних, класних, етничких, глобалних...);
- развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених проблема;
- унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе критички однос према њима;
- унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованогстава;
унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Садржаји провере остварености циљева
I ПОЛУГОДИШТЕ
1.
ППЗ 1.квалификационог периода
1.
2.
2.
ППЗ 2.квалификационог периода
3.
3.
Усмено испитивање
4.
Обављање домаћих и школских задатака, присуствовање настави и
учешће
4.
5.
Учешће у ваннаставним активностима
5.
II ПОЛУГОДИШТЕ
ППЗ 3. квалификационог периода
ППЗ 4.квалификационог периода
Усмено испитивање
Обављање домаћих и школских задатака, присуствовање настави и
учешће
Допринос ваннаставним активностима
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
333
Наставна тема
Социолошки приступ друштву
Број предвиђених часова
4
Друштвена структура и друштвене промене
4
Основне области друштвеног живота
4
Појаве и проблеми савременог друштва
4
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Социолошки приступ друштву
Број предвиђених часова
4
Друштвена структура и друштвене промене
4
Основне области друштвеног живота
4
Појаве и проблеми савременог друштва
4
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Социолошки приступ друштву
Број предвиђених часова
4
Друштвена структура и друштвене промене
4
Основне области друштвеног живота
4
Појаве и проблеми савременог друштва
4
334
Наставни предмет: социологија
разред:четврти, смер : друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА
ТЕМА
обрада утврђивање
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДЕ РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
остало
Социолошки
приступ
друштву
16
5
Друштвена
структура и
друштвене
промене
31
4
1
Основне
области
друштвеног
живота
22
4
1
Појаве и
проблеми
савременог
друштва
10
2
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Индивидуална
Дијалошки/демон
активност/рад у групи
страција
Фронтални/групни/инд
Септембар/октобар
или у
/интерактивне
ивидуални
паровима/истраживач
методе
ки рад
Индивидуална
Дијалошки
активност/рад у групи
Новембар/децембар
Фронтални/групни/инд
/интерактивне
или у
/јануар
ивидуални
методе
паровима/истраживач
ки рад
Индивидуална
Дијалошки/истра
активност/рад у групи
живачки рад
Фронтални/групни/инд
фебруар/март
или у
ученика/интеракт
ивидуални
паровима/истраживач
ивне методе
ки рад
Индивидуална
Дијалошки/истра
активност/рад у групи
живачки рад
Фронтални/групни/инд
Април/мај
или у
ученика/интеракт
ивидуални
паровима/истраживач
ивне методе
ки рад
 ЦИЉЕВИ:
Настава социологије у четвртом разреду подразумева обликовање ширег хоризонта размишљања на тему кључних питања савременог друштва. Подразумева се
овладавање основним појмовима везаним за друштво, културу, идентитет, основне сфере друштвеног живота и проблематике, односно противречности које
карактеришу савремено друштво.
Ученици би требало да развију критички начин размишљања, да схвате улогу одговорног и активног грађанина и да у вези с тим усвоје и формирају сопствени
систем вредности у складу са универзалним вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности. Настава социологије такође има за циљ да
оспособи ученике да сами проналазе релевантне информације и развијају критички однос према чињеницама, да постављају релевантна питања и да унапређују
културу дијалога. У вези са сазнајним процесом требало би да развију способност како индивидуалног, тако и групног рада.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА Провера и вредновање напретка ученика из наведеног предмета подразумева
усмено испитивање, контролне писмене вежбе, као и вредновање рада ученика кроз учешће у дискусијама и истраживачком раду.
335
Наставни предмет: социологија
разред: IV4и
смер : друштвено-језички (билингвална настава – италијански)
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА
ТЕМА
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
Дијалошки/
демонстрација/
интерактивне методе
Фронтални/групни/
индивидуални
Дијалошки/ интерактивне
методе
Фронтални/групни/
индивидуални
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Индивидуална
активност/рад у групи
или у паровима/
истраживачки рад
Историја
/филозофија
Индивидуална
активност/рад у групи
или у паровима/
истраживачки рад
Историја
Индивидуална
активност/рад у групи
или у паровима/
истраживачки рад
Историја
Индивидуална
активност/рад у групи
или у паровима/
истраживачки рад
Историја
обрад
утврђивање остало
а
Социолошки
приступ друштву
Друштвена
структура и
друштвене
промене
Основне области
друштвеног
живота
Појаве и
проблеми
савременог
друштва
16
31
22
10
Септембар/октобар
5
4
4
2
1
1
Новембар/децембар/ јануар
Фебруар/март
Април/мај
Дијалошки/
истраживачки рад
ученика/
интерактивне методе
Дијалошки/
истраживачки рад
ученика/
интерактивне методе
Фронтални/групни/
индивидуални
Фронтални/групни/
индивидуални
 ЦИЉЕВИ
Настава социологије у четвртом разреду гимназије предвиђа стицање основних знања из области социологије и упознавање социолошких феномена, као и
проблема савремног друштва. Исто тако подразумева се развијање свести о значају социологије као друштвене науке и социолошког аспекта у проучавању појава,
а који подразумева развој интелектуалне и људске ширине, као и обликовање ширег хоризонта размишљања на тему кључних питања савременог друштва.
Подразумева се овладавање основним појмовима везаним за друштво, културу, идентитет, основне сфере друштвеног живота и проблеме и противречности које
карактеришу савремено друштво.
Настава социологије садржи такође и следеће циљеве: развијање критичког начина размишљања, прихватање улоге одговорног и активног грађанина и у вези са
тим формирање сопственог система вредности у складу са универзалним вредностима правде, поштења и личне одговорности.
336
Коначно, настава социологије има за циљ оспособљавање ученика за проналажење релевантних информација, развијање критичког односа према чињеницама,
постављање питања као и унапређење културе дијалога.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Провера и вредновање напретка ученика и наведеног предмета подразумева усмено испитивање, писмене контролне вежбе, као и вредновање рада
ученика везано за учешће у у дискусијама на часу и у истраживачком раду.
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Социолошки приступ друштву
Друштвена структура и друштвене промене
Основне области друштвеног живота
Појаве и проблеми савременог друштва
Број предвиђених часова
2
4
3
1
337
ФИЛОСОФИЈА
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: философија
разред:четврти, смер :друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
Септембар
Монолошки
Дијалошки
Фронтални
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Одређење философије
3
1
Античка философија
17
5
8
Средњовековна философија
5
2
1
Философија новог доба
Савремена философија
17
12
6
4
7
8
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Март
Април
Мај
Историја
Монол/Дијал
Херуистичка
Тумачење текста
Рад на тексту Фронтални
(Платон,
Решавање Индивидуални
Аристотел)
логичкоРешавањеЗеноматематичких
нових парадокса
проблема
Монолошка
Фронтални
Дијалошка
Самостални
Индивидуални
Херуистичка
писани радови
Монолошка
Фронтални
Дијалошка
Рад у групама
Херуистичка
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Дебата
Кант-Хегел
Самостални
Монолошка
Фронтални
писани радови
Дијалошка
Индивидуални
Дебата
Херуистичка
Рад у групама Проблем апсурда
Историја
Математика
Физика
Историја
Веронаука
Историја
Физика,
Социологија
Историја
Социологија
338
 ЦИЉЕВИ:
o
o
o
o
Развијање свести код ученика о потреби да активно обликују свој живот и одговорно учествују у јавном животу
Оспособљавање ученика да независно критички мисле и просуђују
Оспособљавање ученика да формирају сопствени поглед на свет
Развијање способности ученика да се у својим делима и поступцима руководе вредностима истине, добра и правде
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Усмено испитивање, тестови, семинарски, пројекти, изношење критичког мишљења
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Античка филозофија
Среднјовековна филозофија
Филозофија новог доба
Савремена филозофија
Број предвиђених часова
4
2
14
12
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Античка филозофија
Среднјовековна филозофија
Филозофија новог доба
Савремена филозофија
Број предвиђених часова
5
4
12
11
 ПЛАН РАДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Античка филозофија
Среднјовековн филозофија
Филозофија новог доба
Савремена филозофија
Број предвиђених часова
2
1
4
3
339
Наставни предмет: философија
разред:четврти, смер :природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
Септембар
Монолошки
Дијалошки
Фронтални
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Одређење философије
3
1
Античка философија
12
3
5
Средњовековна философија
4
1
1
Философија новог доба
Савремена философија
12
8
3
2
4
5
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Март
Април
Мај
Историја
Монол/Дијал
Херуистичка
Тумачење текста
Рад на тексту Фронтални
(Платон,
Решавање Индивидуални
Аристотел)
логичкоРешавањеЗеноматематичких
нових парадокса
проблема
Монолошка
Фронтални
Дијалошка
Самостални
Индивидуални
Херуистичка
писани радови
Монолошка
Фронтални
Дијалошка
Рад у групама
Херуистичка
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Дебата
Кант-Хегел
Самостални
Монолошка
писани радови
Фронтални
Дијалошка
Дебата
Индивидуални
Херуистичка
Проблем апсурда
Рад у групама
Проблем
егзистенције
Историја
Математика
Физика
Историја
Веронаука
Историја
Физика,
Социологија
Историја
Социологија
 ЦИЉЕВИ :
o Развијање свести код ученика о потреби да активно обликују свој живот и одговорно учествују у јавном животу
o Оспособљавање ученика да независно критички мисле и просуђују
o Оспособљавање ученика да формирају сопствени поглед на свет
340
o Развијање способности ученика да се у својим делима и поступцима руководе вредностима истине, добра и правде
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Усмено испитивање, тестови, семинарски, пројекти, изношење критичког мишљења
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Античка филозофија
Среднјовековна филозофија
Филозофија новог доба
Савремена филозофија
Број предвиђених часова
4
2
14
12
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Античка филозофија
Среднјовековна филозофија
Филозофија новог доба
Савремена филозофија
 ПЛАН РАДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Античка филозофија
Среднјовековн филозофија
Филозофија новог доба
Савремена филозофија
Број предвиђених часова
5
4
12
11
Број предвиђених часова
2
1
4
3
341
ЛОГИКА
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: логика
разред:трећи, смер :друштвено-језички, природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА
ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
обрада утврђивање остало
Предмет логике
2
1
1
Септембар
Монолошки
Фронтални
Копишћење текста
Проблеми
сазнања
3
1
1
Септем/октобар
Хеуристичк
аи
монолошка
фронтални
Рад на тексту
Физика,психологија,биологија
историја
Појам
3
1
Рад на тексту
Математика,биологија
Географија.....
Дефиниција и
класификација
3
2
1
новембар
Суд
4
2
-
Новем/децембар
Закључивање
10
4
1
6
октобар
Хеуристичк
Фронтални и
аи
индивидауални
монолошка
Монолошка
Фронтални и Самосталчни писани
и дијалошка
индивидуални
радови
Хеуристичк
аи
монолошка
Фронтални
Децембар,јануар,фе
Фронтални и
хеуристичка
бруар
рад у паровима
Са свим предметима
Коришћење текста
Српски
језик(Граматика;реченица
Исказ,став)
Рад на тексту
Математика
Физика
Социологија
психологија
342
НАСТАВНА
ТЕМА
Језик научних
теорија
БРОЈ ЧАСОВА
1
1
1
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
март
монолошка
фронтални
Рад на тексту
Физика
биологија
Рад на тексту
самостални писани Биологија,психологија,физика
рад (ученици који иду
.....
у Петницу)
Теоријска
припрема
истраживања
2
1
1
март
монолошка
Утврђивање
научних
чињеница
3
1
-
април
Монолошко Фронтални и
дијалошка индивидуални
Рад на тексту
Хемија,географија,
историја
Научно
објашњење
7
3
2
Април/мај
монолошка
Рад на тексту
Физика,хемија,социологија,пс
ихологија
Логика као
филозофска
дисциплина
2
1
-
јун
Монолошко
дијалошка
фронтални
фронтални
 ЦИЉ
-наставе логике је да код ученика развије свест о потреби да активно обликују свој и активно учествују у јавном животу хумано и демократски
орјентисаног друштва,оспособљавајући их да критички мисле и просуђују,формирају сопствени поглед на свет који је осетљив на културни
контекст.
-да се у својим делима и поступцима руоводи вредностима истине,добра,правде и лепоте чији смисао и значај откривају у процесу овладавања
знањима и вештинама својственим филозофској мисли
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
ће се реализовати усменим испитивањем, тестовима, решавањима конкретних проблема-задатака
343
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Проблем сазнања
Појам
Суд
Закључак
Утврђивање научних чињеница
Број часова
3
3
3
5
2
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Предмет логике
Проблеми сазнања
Појам
Дефиниција и класификација
Суд
Закључак
Наука и знање
Број часова
1
2
2
2
3
4
2
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Увод у логику
Учење о појму
Дефиниција и дивизија
Учење о суду
Закључивање
Логичке грешке
Методологија научног истраживања
Број часова
1
1
1
1
1
1
1
344
ПСИХОЛОГИЈА
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: психологија
разред:трећи, смер :друштвено-језички, природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
обрада утврђивање остало
УВОДНИ ДЕО
ОСНОВНЕ ПСИХИЧКЕ
ПОЈАВЕ – ПСИХИЧКИ
ПРОЦЕСИ, ОСОБИНЕ И
СТАЊА, ОСЕТИ,
ОПАЖАЈИ И ПАЖЊА
6
1
1
24
5
2
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Уочавају, бележе,
анализирају
изложене
информације,
Монолошкоповезују с
БИОЛОГИЈА,
дијалошка,
Фронтални,
претходним
ИСТОРИЈА,
СЕПТЕМБАР илустративна,
групни рад, знањима, користе
СОЦИОЛОГИЈА,
рад на тексту индивидуални разноврсне изворе
ФИЛОСОФИЈА
знања, самостално
и у групном раду
примењују знања,
познају, наводе и
описују.
Уочавају, бележе
изложене
информације,
повезују с
Монолошкопретходним
дијалошка,
Фронтални, знањима, познају
БИОЛОГИЈА,
ОКТОБАР
илустративна,
групни рад, и наводе, користе СОЦИОЛОГИЈА,
- ФЕБРУАР демонстрациони,
индивидуални разноврсне изворе СРПСКИ ЈЕЗИК
рад на тексту
знања, израђују
схеме, паное,
табеле,
самостално и у
групном раду
345
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
примењују знања.
ЛИЧНОСТ
ПОЈЕДИНАЦ У
ДРУШТВЕНОМ
ОКРУЖЕЊУ
17
2
2
8
1
1
Уочавају, бележе,
анализирају
изложене
Монолошкоинформације,
дијалошка,
повезују, познају,
Фронтални,
илустративна,
наводе и описују,
МАРТ - МАЈ
групни рад,
демонстрациони,
користе
индивидуални
рад на тексту
разноврсне изворе
знања, примењују
знања, израђују
схеме, табеле,
паное
Познају, уочавају,
описују, наводе,
анализирају
монолошкоизложене
дијалошка,
информације,
Фронтални,
илустративна,
повезују с
МАЈ, ЈУН
групни рад,
демонстрациони,
претходним
индивидуални
рад на тексту
знањима, користе
разноврсне изворе
знања, самостално
и у групном раду
примењују знања.
БИОЛОГИЈА,
ИСТОРИЈА,
СОЦИОЛОГИЈА,
ФИЛОСОФИЈА,
СРПСКИ ЈЕЗИК,
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
СОЦИОЛОГИЈА,
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
 ЦИЉЕВИ:
Поред формирања научног погледа на свет, циљеви наставе психологије су развијање компетенција неопходних за свакодневни живот и
професионални развој, као и формирање ставова, вредности и вештина потребних у изградњи зреле, асертивне и социјализоване личности.
346
Реализација наведених циљева је заснована на стицању функционалних знања о одликама психичког живота и понашања човека, као и развоју
одређених вештина
 ЗАДАЦИ
 Упознавање органских основа и друштвених чиниоца психичког живота,
 Разумевање психолошких основа међуљудских односа и унапређење комуникацијских
 вештина и емпатије,
 Унапређење способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, аргументацију и преношење информација, као и
техника успешног учења,
 Примењивање стечених знања и вештина при доношењу одлука и решавању проблема
 из свакодневног живота,
 Подстицање позитивних ставова према учењу и образовању, интелектуалне радозналости и стваралачког мишљења,
 Упознавање основних одлика и могућности превазилажења фрустрација и
 унутрашњих конфликата као потенцијалних развојних криза у адолесценцији,
 Унапређење сарадње с другима и способности за тимски рад.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
 перманентно праћење и посматрање рада ученика
 усмено испитивање
 израда презентација
 контролне вежбе
 тестови
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Циљ додатне наставе је да омогући заинтересованим и надареним ученицима да развију и унапреде своја знања, вештине и способности
Наставна тема
Број часова
Уводни део - прикази психолошких истраживања, израда анкете и вођење интервјуа, обрада, квалитативна
6
и квантитативна анализа резултата
Психички процеси, особине и стања, осети, опажаји и пажња – занимљиви огледи, истраживање
14
литературе и припрема презентација
Личност – приказ тестова, психотерапијских техника и студија случаја
11
Појединац у друштвеном окружењу – психолошке радионице, игра улога
4
347
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Циљ допунске наставе је да ученици који нису довољно савладали градиво усвоје елементарна знања, вештине, вредности и ставове
Наставна тема
Број часова
Уводни део: психолошке методе, органске основе и развој психичког живота
5
Психички процеси, особине и стања, осети, опажаји и пажња
15
Личност
11
Појединац у друштвеном окружењу
4
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Уводни део: психолошке методе, органске основе и развој психичког живота
Психички процеси, особине и стања, осети, опажаји и пажња
Личност
Појединац у друштвеном окружењу
Број часова
1
3
2
1
348
ИСТОРИЈА
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: историја
разред:први, смер друштвено-језички и природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
обрада
УВОД У
ИСТОРИЈУ
ПРАИСТОРИЈСКА
ЗАЈЕДНИЦА
2
утврђивање
1
1
остало
1
-
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
септембар
-монолошка,
дијалошка
метода -текст
метода или
метода рада на
изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
септембароктобар
монолошка,
дијалошка
метода
-текст метода или
метода рада на
изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских
радова (реферати,
есеји);
илустративно-
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Упознавање са
историјом као
науком и
наставним
-фрнтални
предметом,
-рад у пару
односом историје
-групни рад
и других
наука,историјским
индивидуални
изворима ,
рад
начинима
рачунања времена
, историјским
раздобљима
(периодизација ) ;.
Анализитаће и
усвајаће
садржајне
-фронтални
елеменате у циљу
-рад у пару
разумевања
-групни рад
појмова
Праисторија и
индивидуални
Историја ,
рад
разумевања
основних одлика
родовског
уређења и услова
под којима су
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
ликовна култура
географија
349
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
демонстративна
метода (нпр.
презентација)
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
настале прве
државе;
користиће
стручну
терминологију;
различитих извора
информација (
књиге, научно
дело, филм,
интернет....)
Користиће :
историјске карте,
рачунар и
интернет,
самостално и
тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и
ликовне садржаје,
прављиће паное ,
читаће
занимљивости,
коришћиће
школску
библиотеку,
водиће дебате
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
350
НАСТАВНА ТЕМА
СТАРИ ВЕК
/ Стари Исток,
Стара Грчка,
Стари Рим /
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
34
15
12
октобар - мај
МЕТОДE
РАДА
-монолошка,
дијалошка
метода
-текст метода или
метода рада на
изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских
радова (реферати,
есеји);
илустративнодемонстративна
метода (нпр.
презентација)
ОБЛИЦИ
РАДА
-фронтални
-рад у пару
-групни рад
индивидуални
рад
- радионице
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Стицање знања о
догађајима и
личностима које
су обележиле
Стари век, знања
о улози науке,
религије ,
привреде и
уметности на
живот људи у
Старом веку,;
Усвајаће узрочне
и последичне везе
, историјске
процее , токове и
личности који су
облежили Стари
век;
стицаће знања о
развоју слобода и
права грађана
античких држава;
истраживаће
контроверзна
питања узимајући
у обзир различите
чињенице,
мишљења и
становишта .
Користиће :
историјске карте,
рачунар и
интернет,
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и
књижевност
Латински језик
Ликовна ултура
Географија
Музичка култура
Верска настава
Енглески језик
/ у двојезичним
одељењима
француски или
италијански
језик /
351
НАСТАВНА ТЕМА
ПОЗНА АНТИКА
И РАНИ
СРЕДЊИ ВЕК
БРОЈ ЧАСОВА
2
2
1
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
мај - јун
-монолшка,
дијалошка
метода
-текст метода или
метода рада на
изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских
радова (реферати,
есеји);
илустративнодемонстративна
метода (нпр.
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
самостално и
тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и
ликовне садржаје,
прављиће паное ,
читаће
занимљивости,
коришћиће
школску
библиотеку,
водиће дебате
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Ученици ће се
информисати , ,
анализирати и
Географија
-фронтални
евалуирати
Ликовна култура
-рад у пару
дејство
Музичка култура
-групни рад
различитих
Енглески језик
друштвених и
/ у двојезичним
индивидуални
културних
одељењима
рад
чинилаца и
француски или
- радионице њихове међусобне
италијански
односе у
језик /
историјским
процесима, знати
чиниоце
352
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
презентација)
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
континуитета ,
развојности и
променљивости и
друштвених и
културних ;
Користиће :
историјске карте,
рачунар и
интернет,
самостално и
тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и
ликовне садржаје,
прављиће паное ,
читаће
занимљивости,
коришћиће
школску
библиотеку,
водиће дебате
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
 ЦИЉЕВИ
o Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
o Разумевање историјског процеса и времена, историјских догађаја , појава и процеса и улоге истакнутих личности;
o Развијање индивидуалног и националног идентитета;
o Стицање и проширивање знања , развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света
o ( у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру );
o унапређење функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву ( истраживачких вештина, критичког и
креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности, развијање
толеранције и културе аргументованог дијалога );
353
o
o
o
o
o
o
o
оспособљавање за ефикасно коришћење информатичко-комуникационих технологија;
развијање свести о потреби сталног усавршавања
разијање свести о важности неговања културно –историјске баштине
буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу
унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад
развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу
развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
перманентно праћење, посматрање
проверавање знања усмено и писмено : белешке ученика, табеле, скице, задаци есејског типа, реферати, презентације
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
ПРАИСТОРИЈСКА ЗАЈЕДНИЦА
ЕГИПАТ
МЕСОПОТАМИЈА
АНТИЧКА ГРЧКА
СТАРИ РИМ
Број часова
5
2
2
12
13
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
УВОД У ИСТОРИЈУ
ПРАИСТОРИЈСКА ЗАЈЕДНИЦА
СТАРИ ВЕК
СТАРИ ИСТОК
СТАРА ГРЧКА И ХЕЛЕНИЗАМ
СТАРИ РИМ
ПОЗНА АНТИКА И РАНИ СРЕДЊИ ВЕК
Број часова
1
1
1
3
12
13
3
354
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
УВОД У ИСТОРИЈУ
ПРАИСТОРИЈСКА ЗАЈЕДНИЦА
СТАРИ ИСТОК
СТАРА ГРЧКА И ХЕЛЕНИЗАМ
СТАРИ РИМ
Број часова
1
1
2
3
3
355
НАСТАВНА ТЕМА
Европа у позном средњем
веку
Српски народ од 12. До 15.
века
Европа од 15 до 18. века
Апсолустистичке монархије
Српски народи под
Османлијском влашћу
Срби под Хабзбуршком и
Млетачком влашћу
Евопа и свет од краја 18.
Века до седамдесетих
година 19. века
Национални покрети на
Балкану од караја 18.века до
седамдесетих година19.века
Наставни предмет: историја
разред:други, смер :природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
КОРЕЛАЦИЈА СА
МЕТОДE
ОБЛИЦИ
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈ
ДРУГИМ
РАДА
РАДА
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Е
ПРЕДМЕТИМА
Монолошко - Фронталнлни и Сазнају, пореде, Историја, уметност,
4
1
септембар
дијалошки индивидуални постављају питања
књижевност
Септембар
Монолошко
Сазнају, пореде,
Веронаука,
Фронталнлни и
8
4
1
Окробар,
дијалошка
постављају
уметност,
индивидуални
новембар
инлустративна
питања, дискутују
књижевност
Сазнају, пореде,
Монолошко - Фронталнлни и
постављају
4
2
новембар
географија
дијалошки индивидуални питања, дискутују,
анализирају
Сазнају, пореде,
Новембар,
Монолошко - Фронталнлни и
постављају
4
2
географија
децембар
дијалошки индивидуални питања, дискутују,
анализирају
Сазнају, пореде,
Веронаука,
Монолошко - Фронталнлни и
постављају
4
2
јануар
уметност,
дијалошки индивидуални питања, дискутују,
књижевност
анализирају
Сазнају, пореде,
Веронаука,
Монолошко - Фронталнлни и
постављају
3
2
фрбруар
уметност,
дијалошки индивидуални питања, дискутују,
књижевност
анализирају
Сазнају, пореде,
Монолошко - Фронталнлни и
постављају
9
4
Фебруар, март
географија
дијалошки индивидуални питања, дискутују,
анализирају
Сазнају, пореде,
Монолошко - Фронталнлни и
постављају
13
5
Април, мај, јун
географија
дијалошки индивидуални питања, дискутују,
анализирају
356
 ЦИЉЕВИ
o Разумевање историјских појава и повезаност прошлости, садашљости и будићности
o Развијање националне свести, схватање повезаности националне и опште историје
o Правилно коришћење историјских извора и литературе
o Развијање способности повезивања стечених знања
o Примена стечених знања у пракси
o Развој критичког мишљења
o Унапређивање вештина неопходних за индивидуални и тимски рад
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
Усмено испитивање, 15-то минутна тестирања, семинарски задаци
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ПРЕДВИЂЕНИХ ЧАСОВА
Европа у позном средњем веку
Европа од 15 до 18. века
Апсолустистичке монархије
Српски народи под Османлијском влашћу
Срби под Хабзбуршком и Млетачком влашћу
Евопа и свет од краја 18. Века до седамдесетих година 19. века
Национални покрети на Балкану од караја 18.века до седамдесетих година19.века
3
2
3
3
2
5
17
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ПРЕДВИЂЕНИХ ЧАСОВА
Европа у позном средњем веку
Европа од 15 до 18. века
Апсолустистичке монархије
Српски народи под Османлијском влашћу
Срби под Хабзбуршком и Млетачком влашћу
Евопа и свет од краја 18. Века до седамдесетих година 19. века
Национални покрети на Балкану од караја 18.века до седамдесетих година19.века
1
2
2
3
2
7
18
357
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Европа у позном средњем веку
Европа од 15 до 18. века
Апсолустистичке монархије
Српски народи под Османлијском влашћу
Срби под Хабзбуршком и Млетачком влашћу
Евопа и свет од краја 18. Века до седамдесетих година 19. века
Национални покрети на Балкану од караја 18.века до седамдесетих година19.века
Број часова
1
1
1
1
1
1
1
358
Наставни предмет: историја
разред:други
, смер :друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
обрада
ЕВРОПА У
РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
7
утврђивање
2
остало
3
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар –
октобар
МЕТОДE
РАДА
-монолошка,
дијалошка
метода
-текст метода
или метода рада
на изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
ОБЛИЦИ
РАДА
-фронтални
-рад у пару
-групни рад
индивидуални
рад
-радионице
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Анализа садржајних
елемената ради
разумевања и
усвајања појма
средњи век,
основних одлика овог
периода, анализа
разлика у односу на
претходни период,
препознавање
различитих група
историјских извора и
њиховог значаја за
тумачење средњег
века као и значаја
самих историјских
извора као важног
културног наслеђа. .
Ученици ће се
упознати са сеобама
народа,
променљивошћу
етничких граница,
настанком нових
држава на простору
Европе и Медитерана
личностима које су
обележиле њихов
развој у раном
средњем веку;
Српски језик и
књижевност
Географија
Ликовна култура
Музичка
култура
Верска настава
Енглески језик
/ у двојезичним
одељењима
француски ,
италијански
језик /
359
Ученици ће се упознати са
религијом и њеном улогом у
свеукупном животу средњег
века, основним одликама
феудалног друштва и
натуралне привреде
културом раног
средњег века
Употреба : историјске
карте, рачунара и
интернета,
самостално и тимско
истраживање,
анализа историјских
извора
анализа историјских и
ликовних садржаја,
прављење паноа
читање
занимњивости,
коришћење школске
библиотеке,дебата
НАСЕЉАВАЊЕ
СЛОВЕНА НА
БАЛКАН И
СТВАРАЊЕ
ПРВИХ СРПСКИХ
ДРЖАВА
3
2
октобар новембар
монолошка,
дијалошка
метода
-текст метода
или метода рада
на изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских
радова
(реферати,
есеји);
илустративнодемонстративна
-фронтални
-рад у пару
-групни рад
индивидуални
рад
- радионице
Ученици ће овладати
знањима о променама
на Балкану у раном
средњем веку,
досељавању
Срба,Хрвата и Бугара,
о стварању првих
српских и
јужнословенских
држава, покрштавању
Јужних Словена и
њиховој раној
писмености,
о византијском
Српски језик и
књижевност
Географија
Ликовна култура
Верска настава
360
метода (нпр.
презентација)
ЕВРОПА ОД 12.
ДО 15. ВЕКА
СРПСКИ НАРОД И
ЊЕГОВИ СУСЕДИ
ОД 12. ДО 15.
ВЕКА
11
21
6
13
1
5
новембар јануар
јануар - јун
-монолошка,
дијалошка
метода
-текст метода
или метода рада
на изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских
радова
(реферати,
есеји);
илустративнодемонстративна
метода (нпр.
презентација)
-монолошка,
дијалошка
метода
-текст метода
или метода рада
на изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских
радова
(реферати,
есеји);
илустративно-
утицају на развој
писмености, религије ,
друштва и културе
Посета :Војни музеј
Народна библиотека
-фронтални рад у пару групни рад
индивидуални
рад
- радионице
-фронтални
-рад у пару
-групни рад
индивидуални
рад
- радионице
Упознаће се са развојем
средњовековних градова и
универзитета ,
крсташким ратовима,
успоном
западноевропскихмонархија,
односом државе и цркве,
најзначајнијим догађајима и
најпознатијим личностима,
феудалним друштвом,
животом у позном средњем
веку,
развојем робно-новчане
привреде, општим одликама
западноевропске
средњовековне културе,
словенским светом у
развијеном средњем веку,
културом позне Византије.
Ученици ће се упознати са
догађајима значајним за
Србију позног средњег века:
развојем њене државности,
државотворној династији
Немањића,
о односима Србије са
суседним земљама, друштву,
привреди, стварању
аутокефалне
цркве, утицају религије и
Цркве на свеукупни живот у
средњем веку, најзначајнијим
задужбинама, књижевним,
историјскиим и правним
споменицима, истакнутим
личностима (државницима,
црквеним
Српски језик и
књижевност
Ликовна култура
Географија
Музичка
култура
Верска наства
Енглески језик
/ у двојезичним
одељењима
француски или
италијански
језик /
Српски језик и
књижевност
Ликовна култура
Географија
Музичка
култура
Верска настава
361
демонстративна
метода (нпр.
презентација)

o
o
o
o
великодостојницима,
књижевним ствараоцима).
Уученици ће се
упознати са
постанком и развојем
босанске државе,
Дубровником у
средњем веку , са
узроцима политичких
и друштвених
промена у Србији и на
Балкану у XV веку,
последицама
османлиј-ских
освајања, сеобама ,
етничким, верским и
културне променама у
овом делу Европе;
Ученици ће се
упознати с мотивима
настанка легенди и
њихо-вом значају за
очување националне
свести и
средњовековног
културног наслеђа.
Посета :
Војни музеј
Музеј Патријаршије,
Музеј фресака
Народна библиотека,
ЦИЉЕВИ
Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјског процеса и времена, историјских догађаја , појава и процеса и улоге истакнутих личности;
Развијање индивидуалног и националног идентитета;
Стицање и проширивање знања , развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света
362
o ( у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру );
o унапређење функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву ( истраживачких вештина, критичког и
креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности, развијање толеранције и
културе аргументованог дијалога );
o оспособљавање за ефикасно коришћење информатичко-комуникационих технологија;
o развијање свести о потреби сталног усавршавања
o разијање свести о важности неговања културно –историјске баштине
363
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
перманентно праћење, посматрање
проверавање знања усмено и писмено : белешке ученика, табеле, скице, задаци есејског типа, реферати, презентације

ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
ЕВРОПА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
НАСЕЉАВАЊЕ СЛОВЕНА НА БАЛКАН
ЕВРОПА ОД XII ДО XV ВЕКА
СРПСКИ НАРОД И ЊЕГОВИ СУСЕДИ ОД XII ДО XV ВЕКА
Број часова
4
3
7
20
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
ЕВРОПА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
НАСЕЉАВАЊЕ СЛОВЕНА НА БАЛКАН И СТВАРАЊЕ ПРВИХ СРПСКИХ ДРЖАВА
ЕВРОПА ОД 12. ДО 15. ВЕКА
СРПСКИ НАРОД И ЊЕГОВИ СУСЕДИ ОД 12. ДО 15. ВЕКА
Број часова
8
4
9
13
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
ЕВРОПА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
НАСЕЉАВАЊЕ СЛОВЕНА НА БАЛКАН И СТВАРАЊЕ ПРВИХ СРПСКИХ ДРЖАВА
ЕВРОПА ОД 12. ДО 15. ВЕКА
СРПСКИ НАРОД И ЊЕГОВИ СУСЕДИ ОД 12. ДО 15. ВЕКА
Број часова
2
2
3
3
364
Наставни предмет: историја
разред:трећи
, смер :природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Еворпа и свет у другој
половини и почетком 20.
века
4
1
септембар
Независне државе: Србија и
Црна Гора
6
2
октобар
Први светски рат
9
5
Новембар,
децембар
Европа и свет измежу
светских ратова
6
3
Децембар,
јануар
Југословенска краљевина
6
4
Фебруар, март
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Активно слушају
Монолошко - Фронталнлни и
наставу, питају и
географија
дијалошки индивидуални
постављају питања
Активно слушају
наставу, питају и
Монолошко - Фронталнлни и
постављају
Географија,
дијалошки индивидуални
питања,
књижевност
анализирају
фотографије
Сазнају, тумаче,
Географија,
Монолошко - Фронталнлни и
вреднују, изводе
Књижевност.
дијалошки индивидуални
закључак
Ликовна култура
Активно слушају
Монолошко - Фронталнлни и
наставу, питају и
дијалошки индивидуални
постављају питања
географија
Активно слушају
Географија,
Монолошко - Фронталнлни и
наставу, питају и
Књижевност.
дијалошки индивидуални
постављају питања Ликовна култура
Други светски тар
9
5
Март април
Активно слушају
Монолошко - Фронталнлни и
наставу, питају и
дијалошки индивидуални
постављају питања
Свет после Другог светског
рата
8
4
Мај, јун
Активно слушају
Монолошко - Фронталнлни и
наставу, питају и
дијалошки индивидуални
постављају питања
географија
Географија,
књижевност
 ЦИЉЕВИ:
 Разумеванје историјских појава и повезаност прошлости, садашљости и будићности
 Развијање националне свести, схватање повезаности националне и опште историје
365
 Правилно коришћење историјских извора и литературе
 Развијање способности повезивања стечених знања
 Примена стечених знања у пракси
 Развој критичког мишљења
 Унапређивање вештина неопходних за индивидуални и тимски рад
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
Усмено испитивање, 15-то минутна тестирања, семинарски задаци
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Еворпа и свет у другој половини и почетком 20. века
Независне државе: Србија и Црна Гора
Први светски рат
Европа и свет измежу светских ратова
Југословенска краљевина
Други светски тар
Свет после Другог светског рата
Број предвиђених часова
2
6
9
2
5
3
8
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Еворпа и свет у другој половини и почетком 20. века
Независне државе: Србија и Црна Гора
Први светски рат
Европа и свет измежу светских ратова
Југословенска краљевина
Други светски тар
Свет после Другог светског рата
Број предвиђених часова
2
6
9
2
5
3
8
366
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Еворпа и свет у другој половини и почетком 20. века
Независне државе: Србија и Црна Гора
Први светски рат
Европа и свет измежу светских ратова
Југословенска краљевина
Други светски тар
Свет после Другог светског рата
Број часова
1
1
1
1
1
1
1
367
Наставни предмет: историја
разред:трећи
, смер :друштвено-језички
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
обрада
утврђивање
остало
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ЕВРОПА ОД XV ДО
XVIII ВЕКА
6
2
2
септембар –
октобар
АПСОЛУТИСТИЧКЕ
МОНАХИЈЕ
8
2
3
октобар новембар
МЕТОДE
РАДА
-монолошка,
дијалошка
метода
-текст метода
или метода рада
на изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
монолошка,
дијалошка
метода
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Анализа садржајних
елемената ради
разумевања и усвајања
појма нови век,
основних одлика овог
периода : велика
географска открића,
зачеци капитализма,
хуманизам и
ренесанса,
-фронтални
реформација и
-рад у пару
католичка реакција;
-групни рад
Користиће :
историјске карте,
индивидуални
рачунар и интернет,
рад
самостално и тимско
-радионице
истраживање,
анализу историјских
извора
анализу историјских и
ликовних садржаја,
прављење паноа
читање занимњивости,
коришћење школске
библиотеке,
дебата
-фронтални
-рад у пару
Стицаће и
прошириваће знања из
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и
књижевност
Географија
Ликовна
култура
Музичка
култура
Верска настава
Енглески језик
/ у двојезичним
одељењима
француски ,
италијански
језик /
Српски језик и
књижевност
368
НАСТАВНА ТЕМА
( XVI – XVIII век )
СРПСКИ НАРОД
ПОД ОСМАНСКОМ
ВЛАШЋУ
( XVI – XVIII век )
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
-текст
метода
или метода рада
на изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских
радова
(реферати,
есеји);
илустративнодемонстративна
метода (нпр.
презентација)
7
2
2
новембар децембар
-монолошка,
дијалошка
метода
-текст метода
или метода рада
на изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
ОБЛИЦИ
РАДА
-групни рад
индивидуални
рад
- радионице
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
опште историје :
анализираће одлике
апсолутистичких
монархија, проучаваће
Шпанију, Енглеску,
Француску, Русију,
Пруску у периоду од
XVI-XVIII века
Користиће :
историјске карте,
рачунар и интернет,
самостално и тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и ликовне
садржаје,
правиће паное ,
читаће занимљивости,
користиће школску
библиотеку, водиће
дебате
Проучаваће положај
-фронтални
српског народа под
-рад у пару
османлијском влашћу :
-групни рад
државно и друштвено
уређење, ратове у
индивидуални којима Срби узимали
рад
учешћа, улогу Пећке
- радионице
патријаршије и
Цетињскемитрополије;
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
Географија
Ликовна
култура
Музичка
култура
у двојезичним
одељењима
француски ,
италијански
језик /
Српски језик и
књижевност
Ликовна
култура
Географија
Музичка
култура
Верска настава
369
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
историјских
радова
(реферати,
есеји);
илустративнодемонстративна
метода (нпр.
презентација)
СРБИ ПОД
ХАБСБУРШКОМ И
МЛЕТАЧКОМ
ВЛАШЋУ
( XVI – XVIII век )
9
2
3
децембар јануар
-монолошка,
дијалошка
метода
-текст метода
или метода рада
на изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских
радова
(реферати,
есеји);
илустративнодемонстративна
метода (нпр.
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Користиће :
историјске карте,
рачунар и интернет,
самостално и тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и ликовне
садржаје,
правиће паное ,
читаће занимљивости,
користиће школску
библиотеку, водиће
дебате
Посетиће:
Војни музеј,
Музеј Патријаршије
Анализираће државно
и друштвено уређење
Аустрије, положај
српског народа у
-фронтални
Војној крајини ,
-рад у пару
цивилној Хрватској и
-групни рад
Славонији, сеобе у
Русију, положај Срба у
индивидуални
Угарској, улогу
рад
Карловачке
- радионице
митрополије, положај
Срба под режимом
Марије Терезије и
Јосифа II ; Дубровник
и Срби у млетачкој
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
Српски језик и
књижевност
Ликовна
култура
Геграфија
Музичка
култура
Верска настава
370
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
презентација)
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Далмацији и Боки
Користиће:
историјске карте,
рачунар и интернет,
самостално и тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и ликовне
садржаје,
правити презентације,
паное читаће
занимљивости,
користиће школску
библиотеку , водиће
дебату
Посета :
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
Етнографски музеј
Народна бибилиотека
ЕВОПА И СВЕТ ОД
КРАЈА XVIII
ДО
СЕДАМДЕСЕТИХ
ГОДИНА XIX ВЕКА
16
7
3
Јануар - март
монолошка,
дијалошка
метода
-текст метода
или метода рада
на изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
-фронтални
-рад у пару
-групни рад
индивидуални
рад
- радионице
Проучаваће и
анализираће
привредне и
друштвене промене у
XVIII веку, грађанске
револуције које су
обележиле овај
период,
Српски језик и
књижевност
Ликовна
култура
Географија
Музичка
култура
371
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
текстовима;
-метода писаних
историјских
радова
(реферати,
есеји);
илустративнодемонстративна
метода (нпр.
презентација)
НАЦИОНАЛНИ
ПОКРЕТИ НА
БАЛКАНУ
ОД КРАЈА XVIII
ДО
СЕДАМДЕСЕТИХ
ГОДИНА XIX
ВЕКА
21
7
6
Март - јун
монолошка,
дијалошка
метода
-текст метода
или метода рада
на изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских
радова
(реферати,
есеји);
илустративнодемонстративна
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
револуционарне
покрете у првој
половини XIX века.
Користиће :
историјске карте,
рачунар и интернет,
самостално и тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и ликовне
садржаје,
правити презентације,
паное читаће
занимљивости,
користиће школску
библиотеку , водиће
дебату
Анализираће
националне покрете на
Балкану : Српску
-фронтални
револуцију, стварање
-рад у пару
Црногорске државе,
-групни рад
националне покрете и
препород Грка, Бугара,
индивидуални
Мађара, Румуна,
рад
национални покрет
- радионице
Срба у Хабсбуршкој
монархији.
Користиће:
историјске карте,
рачунар и интернет,
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
Српски језик и
књижевност
Ликовна
култура
Географија
Музичка
култура
372
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
метода
(нпр.
презентација)
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
самостално и тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и ликовне
садржаје,
правити презентације,
паное читаће
занимљивости,
користиће школску
библиотеку , водиће
дебату
Посета :
Конак кнеза Милоша
Конак кнегиње
Љубице
Историјски музеј
Србије
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
 ЦИЉЕВИ :
 Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
 Разумевање историјског процеса и времена, историјских догађаја , појава и процеса и улоге истакнутих личности;
 Развијање индивидуалног и националног идентитета;
 Стицање и проширивање знања , развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света
 ( у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру );
 унапређење функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву ( истраживачких вештина, критичког и
креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности, развијање
толеранције и културе аргументованог дијалога );
 оспособљавање за ефикасно коришћење информатичко-комуникационих технологија;
 развијање свести о потреби сталног усавршавања
 разијање свести о важности неговања културно –историјске баштине
373
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
перманентно праћење и посматрање
проверавање знања усмено и писмено : белешке ученика, табеле, скице, задаци есејског типа, реферати, презентације
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
ЕВРОПА ОД XV ДО XVIII ВЕКА
АПСОЛУТИСТИЧКЕ МОНАРХИЈЕ
СРПСКИ НАРОД ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ
СРБИ ПОД ХАБЗБУРШКОМ МОНАРХИЈОМ
ЕВРОПА И СВЕТ ОД КРАЈА XVIII ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА
СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА
Број часова
4
3
3
2
10
12
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
ЕВРОПА ОД 15. ДО 18. ВЕКА
АПСОЛУТИСТИЧКЕ МОНАХИЈЕ
СРПСКИ НАРОД ПОД ОCМАНСКОМ ВЛАШЋУ (16 – 18 века)3
СРБИ ПОД ХАБСБУРШКОМ И МЛЕТАЧКОМ ВЛАШЋУ
ЕВОПА И СВЕТ ОД КРАЈА 18. ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 19. ВЕКА
НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТИ НА БАЛКАНУ ОД КРАЈА 18. ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 19. ВЕКА
Број часова
2
3
3
3
9
14
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
ЕВРОПА ОД 15. ДО 18. ВЕКА
АПСОЛУТИСТИЧКЕ МОНАХИЈЕ
СРПСКИ НАРОД ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ
СРБИ ПОД ХАБСБУРШКОМ И МЛЕТАЧКОМ ВЛАШЋУ ( 16 – 18 века )
ЕВОПА И СВЕТ ОД КРАЈА 18. ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 19. ВЕКА
НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТИ НА БАЛКАНУ ОД КРАЈА 18. ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 19. ВЕКА
Број часова
1
1
2
2
2
2
374
Наставни предмет: историја
разред:четврти
, смер :друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
EВРОПА И СВЕТ У
ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ
И ПОЧЕТКОМ
ВЕКА
обрада
4
утврђивање
1
остало
2
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар
МЕТОДE
РАДА
-монолошка,
дијалошка метода
-текст метода или
метода рада на
изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Анализираће нову
слику Европе
након уједињења
Италије и
Немачке,
политичке,
друштвене и
културне промене;
Користиће :
историјске карте,
рачунар и
-фронтални
интернет,
-рад у пару
самостално и
-групни рад
тимско
истраживање,
индивидуални
анализираће
рад
историјске изворе
анализираће
историјске
садржаје,
правиће паное ,
читаће
занимљивости,
користиће
школску или неку
од градских
библиотека,
водиће дебате
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Српски језик и
књижевност
Социологија
Филозофија
Ликовна култура
Географија
Музичка култура
Енглески језик
/ у двојезичним
одељењима
француски или
италијански
језик /
375
НАСТАВНА ТЕМА
НЕЗАВИСНЕ
ДРЖАВЕ СРБИЈА
И ЦРНА ГОРА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
16
3
7
септембароктобар
МЕТОДE
РАДА
монолошка,
дијалошка метода
-текст метода или
метода рада на
изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских радова
(реферати, есеји);
илустративнодемонстративна
метода (нпр.
презентација)
ОБЛИЦИ
РАДА
-фронтални
-рад у пару
-групни рад
индивидуални
рад
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
Проучаваће
независне државе
Србију и Црну
Гору од стицања
независности до
Првог светског
рата
Користиће :
различите изворе
информација (
књиге, научно
дело, филм,
интернет....),
историјске карте,
рачунар и
интернет,
самостално и
тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и
ликовне садржаје,
правиће паное ,
читаће
занимљивости,
користиће
школску
библиотеку,
Српски језик и
књижевност
Географија
Ликовна култура
Музичка култура
376
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
водиће
дебате
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
Посетиће :
Историјски музеј
Србије
Историјски архив
Етнографски музеј
Стари двор
ПРВИ СВЕТСКИ
РАТ
7
2
2
новембар децембар
-монолошка,
дијалошка метода
-текст метода или
метода рада на
изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских радова
(реферати, есеји);
илустративнодемонстративна
метода (нпр.
презентација)
-фронтални
-рад у пару
-групни рад
индивидуални
рад
- радионице
Иистраживаће
контроверзна
питања узимајући
у обзир различите
чињенице,
мишљења и
становишта
;развијаће
критичко и
креативно
мишљење,
развијаће
национални,
европски и
светски идентитет
;
упознаваће и
усвајаће научни
поступак и
развијаће научну
писменост кроз
израду
истраживачких
радова; обрадом
историјских
Српски језик и
књижевност
Географија
Енглески језик
/ у двојезичним
одељењима
француски или
италијански
језик /
377
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
садржаја
у којима
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
се интерпретирају
различити облици
насиља ученици ће
стицати
информације о
последицама
насилног
поступања у
прошлости и
развити свест о
облицима насиља
и последицама
насиља уопште;
развијаће дух
толеранције;
користиће стручну
терминологију;
Посетиће :
Војни музеј
ЕВРОПА И СВЕТ
ИЗМЕЂУ
СВЕТСКИХ
РАТОВА
4
2
-
децембар јануар
-монолошка,
дијалошка метода
-текст метода или
метода рада на
изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
-метода писаних
историјских радова
(реферати, есеји);
илустративнодемонстративна
-фронтални
-рад у пару
-групни рад
индивидуални
рад
- радионице
Ученици ће се
информисати , ,
анализирати и
евалуирати
дејство
различитих
друштвених и
културних
чинилаца и
њихове међусобне
односе у
историјским
Географија
Ликовна култура
Музичка култура
Енглески језик
/ у двојезичним
одељењима
француски или
италијански
језик /
378
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
метода
(нпр.
презентација)
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
процесима,
знати
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
чиниоце
континуитета ,
друштвених и
културних
развојности и
променљивости у
периоду између
два рата ;
Истраживаће
контроверзна
питања узимајући
у обзир различите
чињенице,
мишљења и
становишта ;
Користиће :
историјске карте,
рачунар и
интернет,
самостално и
тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и
ликовне садржаје,
правиће паное ,
читаће
занимљивости,
користиће
школску
библиотеку:
379
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Посетиће
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
Народну
библиотеку
ЈУГОСЛОВЕНСКА
КРАЉЕВИНА
монолошка,
дијалошка метода
-текст метода или
метода рада на
изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
текстовима;
7
2
2
јануар фебруар
-метода
писаних
историјских
радова
(реферати,
есеји);
илустративнодемонстративна
метода (нпр.
презентација
-фронтални
-рад у пару
-групни рад
индивидуални
рад
- радионице
Користиће :
Анализираће
новстворену
дрћжаву, њено
државно,
друштвно и
политичко
уређење,
политичке и
националне
сукобе,
међународни
положај,
економски и
културни развој;
Користиће:
историјске карте,
рачунар и
интернет,
самостално и
тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и
ликовне садржаје,
правиће паное ,
Српски језик и
књижевност
Географија
Енглески језик
/ у двојезичним
одељењима
француски или
италијански
језик /
380
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
читаће
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
занимљивости,
користиће
школску
библиотеку;
Посетиће:
Народну
Скупштину
Бели двор
ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ
12
2
4
Фебруар –март
Ученици ће
стицати знања о
монолошка,
Другом светском
Српски језик и
дијалошка метода
рату, хронологији
књижевност
-текст метода или
метода рада на
ратних дејстава,
изворним,
савезништвима,
Географија
књижевним и
фронтовима
,
научним
историјским
-фронтални
окупационим
Социологија
текстовима,
-рад
у
пару
системима,
уџбеничким
-групни рад
расизму, геноциду Ликовна култура
текстовима;
и холокаусту;
-метода
индивидуални
Обрадом
Музичка култура
писаних
рад
историјских
историјских
- радионице
садржаја у којима
Енглески језик
радова
се
интерпретирају
/
у двојезичним
(реферати,
различити облици
одељењима
есеји);
насиља ученици ће француски или
илустративностицати
италијански
демонстративна
информације
о
језик /
метода (нпр.
последицама
презентација
насилног
поступања у
381
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКАи
прошлости
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
развити свест о
облицима насиља
и последицама
насиља уопште;
развијаће дух
толеранције;
Користиће :
историјске карте,
рачунар и
интернет,
самостално и
тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и
ликовне садржаје,
правиће паное ,
читаће
занимљивости,
користиће
школску
библиотеку,
СВЕТ ПОСЛЕ
ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА
10
4
3
Април - мај
монолошка,
дијалошка метода
-текст метода или
метода рада на
изворним,
књижевним и
научним
историјским
текстовима,
уџбеничким
-фронтални
-рад у пару
-групни рад
индивидуални
рад
Анализираће
послератни свет и
његове
супротности;
Југославију након
Другог светског
Српски језик и
књижевност
Географија
Ликовна култура
382
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
текстовима;
-метода
писаних
историјских
радова (
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
рата;
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
Користиће:
историјске карте,
рачунар и
интернет,
самостално и
тимско
истраживање,
анализираће
историјске изворе
анализираће
историјске и
ликовне садржаје,
правиће паное ,
читаће
занимљивости,
користиће
школску
библиотеку;
Музичка култура
Енглески језик
/ у двојезичним
одељењима
француски језик
 ЦИЉЕВИ
 Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
 Разумевање историјског процеса и времена, историјских догађаја , појава и процеса и улоге истакнутих личности;
 Развијање индивидуалног и националног идентитета;
 Стицање и проширивање знања , развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света
 ( у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру );
 унапређење функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву ( истраживачких вештина, критичког и
креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевање мултикултуралности, развијање
толеранције и културе аргументованог дијалога );
 оспособљавање за ефикасно коришћење информатичко-комуникационих технологија;
 развијање свести о потреби сталног усавршавања
 разијање свести о важности неговања културно –историјске баштине
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
383



перманентно праћење, посматрање
проверавање знања усмено и писмено : белешке ученика, табеле, скице, задаци есејског типа, реферати, презентације
ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
ЕВРОПА И СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
ЕВРОПА И СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Број часова
2
5
4
4
3
2
3
4
3
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
EВРОПА И СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
ЕВРОПА И СВЕТ ИЗМЕЂУ СВЕТСКИХ РАТОВА
ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Број часова
2
3
7
4
3
7
4
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
EВРОПА И СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
ЕВРОПА И СВЕТ ИЗМЕЂУ СВЕТСКИХ РАТОВА
ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Број часова
1
2
1
2
1
1
2
384
ГЕОГРАФИЈА
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: географија
, смер :друштвено-језички и природно-матемарички
разред:први
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
обрада
УВОД У ФИЗИЧКУ
ГЕОГРАФИЈУ
ОПШТЕ ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ
ЗАКОНИТОСТИ ЗЕМЉЕ
УНУТРАШЊА ГРАЂА
ЗЕМЉЕ И ГЕОЛОШКИ
РАЗВОЈ ЗЕМЉИНЕ КОРЕ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
ФРОНТАЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА ГЛОБУСА И
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
БИОЛОГИЈА, ФИЗИКА,
ХЕМИЈА
утврђивање остало
1
1
0
СЕПТЕМБАР
МЕТОД
УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
2
1
0
СЕПТЕМБАР
МОНОЛОШКОДИЈАЛОШКА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА ГЛОБУСА И
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
ФИЗИКА
4
2
0
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР
МОНОЛОШКОДИЈАЛОШКА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
ФИЗИКА, ХЕМИЈА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК, РАД У
ПАРУ
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
ФИЗИКА, ХЕМИЈА,
БИОЛОГИЈА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
ФИЗИКА, ХЕМИЈА
РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ
ПОВРШИНЕ
10
6
1
ОКТОБАР/НОВЕМБАР/
ДЕЦЕМБАР
АТМОСФЕРА
9
5
1
ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР/ФЕБРУАР
МЕТОД
УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊАМОНОЛОШКОДИЈАЛОШКА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА,
МЕТОД
УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊАМОНОЛОШКОДИЈАЛОШКА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА,
385
НАСТАВНА ТЕМА
ХИДРОСФЕРА
БИОСФЕРА
ФИЗИЧКО- ГЕОГРАФСКЕ
ЗАКОНИТОСТИ У
ГЕОГРАФСКОМ
ОМОТАЧУ
ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ГРАДИВА
БРОЈ ЧАСОВА
9
3
3
0
5
2
3
0
1
1
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
ФЕБРУАР/МАРТ/АПРИЛ
МОНОЛОШКОДИЈАЛОШКА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА ГЛОБУСА И
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
ФИЗИКА, ХЕМИЈА
МЕТОД
УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊАМОНОЛОШКОДИЈАЛОШКА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК, РАД У
ПАРУ
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК, РАД У
ПАРУ
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
ФИЗИКА, ХЕМИЈА,
БИОЛОГИЈА
АПРИЛ/МАЈ/ЈУН
0
ЈУН
МЕТОД
УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊАМОНОЛОШКОДИЈАЛОШКА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
4
ЈУН
КАТЕХЕТИЧКИ
РАЗГОВОР
 ЦИЉЕВИ
наставе географије у првом разреду гимназије, за оба смера, јесте да ученици стекну нова знањао физичкој географији, њеној подели и положају у
систему наука; усвајање знања о Космосу и положају Земље у њему; усвајање знања о облику Земље и последицама њеног окретања; распореду
унутрашњих сфера, као и геолошки састав Земље; о природнимм појавама и процесима који нас окружују, а који доводе до стварања разних облика
у рељефу Земљине површине; усвајање знања о егзогеним силама које врше преиначавање рељефа; усвајање знања о атмосфери, основним
климатским елементима и факторима; усвајање знања о хидросфери, подели Светског мора; усвајање знања о биосфери и распореду биљног и
животињског света на Земљи. Да се оспособе за логичко размишљање, да знају да образложе своје мишљење, да дискутују са другима и да примене
одређена знања у пракси.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
проверу остварености циљева професори ће обавити преко контролних задатака и приликом усменог испитивања.
386
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
На часовима додатне наставе остварују се садржаји за које ученици показују посебно интересовање.
Наставна тема
Опште физичко – географске законитости Земље
Рељеф Земљине површине
Атмосфера
Хидросфера
Број часова
10
8
6-7
6-7
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Часови допунске наставе биће организовани за ученике који нису у потпуности савладали садржај предвиђен наставним планом и програмом и то
следећих наставних тема:
Наставна тема
Број часова
Унутрашња грађа Земље и геолошки развој Земљине коре
8
Рељеф Земљине површине
8
Атмосфера
8
Хидросфера
4
Биосфера
4
Физичко – географске законитости у географском омотачу
2
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Опште физичко-географске законитости Земље
Унутрашња грађа Земље и геолошки развој Земљине коре
Рељеф Земљине површине
Атмосфера
Хидросфера
Биосфера
Физичко – географске законитости у географском омотачу
Број часова
1
1
1
1
1
1
1
387
Наставни предмет: географија
, смер :друштвено-језички и природно-матемарички
разред:други
УВОД У ДРУШТВЕНУ
ГЕОГРАФИЈУ
КАРТА И КАРТОГРАФСКИ
МЕТОД У ГЕОГРАФИЈИ
СТАНОВНИШТВО И
НАСЕЉА
ОСНОВНЕ ПОЛИТИЧКОГЕОГРАФСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА
ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
САВРЕМЕНЕ ПРИВРЕДЕ
ПОЛИТИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ,
ДЕМОГРАФСКЕ И
ЕКОНОМСКО-ГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ ПОЈЕДИНИХ
ДЕЛОВА СВЕТА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
ФРОНТАЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
ИСТОРИЈА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА ГЛОБУСА И
ГЕОГРАФСКИХ
КАРАТА- ОПШТИХ И
ПОСЕБНИХ
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
ИСТОРИЈА, ФИЛОЗОФИЈА
НОВЕМБАР
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
ИСТОРИЈА,
0
НОВЕМБАР/
ДЕЦЕМБАР
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
5
ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР/ФЕБРУАР/
МАРТ/АПРИЛ/МАЈ
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊАМОНОЛОШКОДИЈАЛОШКА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК, РАД У
ПАРУ
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ,
КОРИШЋЕЊЕ POWER
POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА
обрада
утврђивање
остало
1
1
0
3
5
3
5
23
2
3
2
3
9
0
0
0
СЕПТЕМБАР
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР
ОКТОБАР
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊАМОНОЛОШКОДИЈАЛОШКА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ИСТОРИЈА
388
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ОСНОВНА ДЕМОГРАФСКА
ОБЕЛЕЖЈА И КУЛТУРНИ
УТИЦАЈИ НА БАЛКАНСКОМ
ПОЛУОСТРВУ
2
ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ГРАДИВА
2
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА
0
ЈУН
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
1
ЈУН
КАТЕХЕТИЧКИ
РАЗГОВОР
0
0
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
ИСТОРИЈА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА ГЕОГРАФСКЕ
КАРТЕ
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА ГЕОГРАФСКЕ
КАРТЕ
 ЦИЉЕВИ
наставе географије у другом разреду гимназије, за оба смера, јесте да ученици стекну нова знања о месту друштвене географије у систему
наука; усвајање знања о значају карте као средству представљања географских објеката, појава и процеса; усвајање знања о основним демографским
одликама- природним прираштајем, миграцијама, распоредом и структурама становништва, културним и животним стандардима, насељима;
усвајање знања о основним политичко-географским садржајима као и одликама светске привреде и економско- географским процесима; усвајање
знања о политичко-географској подели, основним демографским и економским одликама свих континената и појединих држава; усвајање знања о
становништву, културним зонама и утицајима на Балканском полуострву, као и политичко-географским променама. Да се оспособе за логичко
размишљање, да знају да образложе своје мишљење, да дискутују са другима и да примене одређена знања у пракси.
 САРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
остварености циљева професори ће обавити преко контролних задатака и приликом усменог испитивања.
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
На часовима додатне наставе остварују се садржаји за које ученици показују посебно интересовање.
Наставна тема
Карта и картографски метод у географији
Становништво и насеља
Основне политичко – географске карактеристике савременог света
Основне економско – географске одлике савремене привреде
Политичко-географске, демографске и економско-географске одлике појединих делова света
Број часова
4
10
6
2
12
389
ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Часови допунске наставе биће организовани за ученике који нису у потпуности савладали садржај предвиђен наставним планом и програмом и то
следећих наставних тема:
Наставна тема
Број часова
Карта и картографски метод у географији
4
Становништво и насеља
10
Основне политичко – географске карактеристике савременог света
4
Основне економско – географске одлике савремене привреде
4
Политичко-географске, демографске и економско-географске одлике појединих делова света
12
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Карта и картографски метод у географијиСтановништво и насеља
Основне политичко – географске карактеристике савременог света
Основне економско – географске одлике савремене привреде
Политичко-географске, демографске и економско-географске одлике појединих делова света
Основна демографска обележја и културни утицаји на Балканском полуострву
Број часова
1
1
1
1
2
1
390
Наставни предмет: географија
, смер :друштвено-језички и природно-матемарички
разред:трећи
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
обрада
утврђивање
остало
УВОД – БАЛКАНСКО
ПОЛУОСТРВО
2
1
0
СЕПТЕМБАР
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ФРОНТАЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ
ИСТОРИЈА
ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И
ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ
2
1
0
СЕПТЕМБАР
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ФРОНТАЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ;
НЕМЕ КАРТЕ
ИСТОРИЈА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ;
НЕМЕ КАРТЕ
ФИЗИКА, ХЕМИЈА
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ;
НЕМЕ КАРТЕ
ИСТОРИЈА
ПРИРОДНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
СРБИЈЕ
СТАНОВНИШТВО И
НАСЕЉА СРБИЈЕ
ПРИВРЕДА СРБИЈЕ
РЕГИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ У
СРБИЈИ
10
4
1
ОКТОБАР/НОВЕМБАР
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊАМОНОЛОШКОДИЈАЛОШКА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
5
2
1
ДЕЦЕМБАР
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР/
ФЕБРУАР/МАРТ/АПРИЛ
МЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊАМОНОЛОШКОДИЈАЛОШКА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК, РАД У
ПАРУ
15
7
8
5
0
0
АПРИЛ/МАЈ
ПИСАНИ
РАДОВИРЕФЕРАТИ
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК, РАД У
ПАРУ
УПОТРЕБА ГЕОГРАФСКЕ
КАРТЕ
УПОТРЕБА
ГЕОГРАФСКЕ КАРТЕ,
КОРИШЋЕЊЕ POWER
POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА
391
НАСТАВНА ТЕМА
ТЕРИТОРИЈЕ НА КОЈИМА
ЖИВЕ СРБИ ВАН СРБИЈЕ
ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
ГРАДИВА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕТОДE РАДА ОБЛИЦИ РАДА
4
2
0
ЈУН
MЕТОД УСМЕНОГ
ИЗЛАГАЊА,
МЕТОД
ПОКАЗИВАЊА
0
0
2
ЈУН
КАТЕХЕТИЧКИ
РАЗГОВОР
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК, РАД У
ПАРУ
ФРОНТАЛНИ;
ИНДИВИДУЛНИ
ОБЛИК
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
УПОТРЕБА ГЕОГРАФСКЕ
КАРТЕ
ИСТОРИЈА
УПОТРЕБА ГЕОГРАФСКЕ
КАРТЕ
 ЦИЉЕВИ
наставе географије у трећем разреду гимназије, за оба смера, јесте да ученици стекну нова знања о положају Србије и њеном значају на Балканском
полуострву, границама и граничних подручја Србије; усвајање знања о основним физичко-географским карактеристикама Србије, њеном природном
потенцијалу; усвајање знања о основним демографским и привредним карактеристикама Србије и поједих њених делова - регија; усвајање знања о
броју и положају Срба који живе ван територије Србије. Да се оспособе за логичко размишљање, да знају да образложе своје мишљење, да
дискутују са другима и да примене одређена знања у пракси.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
остварености циљева професори ће обавити преко контролних задатака и приликом усменог испитивања.
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
На часовима додатне наставе остварују се садржаји за које ученици показују посебно интересовањ
Наставна тема
Положај, границе и величина Србије
Природне карактеристике Србије
Становништво и насеља Србије
Привреда Србије
Регионалне целине у Србији
Територије на којима живе Срби ван Србије
Број часова
4
10
6
4
8
2
392
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Положај, границе и величина Србије
Природне карактеристике Србије
Становништво и насеља Србије
Привреда Србије
Регионалне целине у Србији
Територије на којима живе Срби ван Србије
Број часова
4
10
6
4
8
2
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Положај, границе и величина Србије
Природне карактеристике Србије
Становништво и насеља Србије
Привреда Србије
Регионалне целине у Србији
Територије на којима живе Срби ван Србије
Број часова
1
1
1
1
2
1
393
БИОЛОГИЈА
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: биологија
Разред:први , смер : природно-математички и друштвено-jeзички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
OСНОВИ
ЦИТОЛОГИЈЕ
ВИРУСИ
БАКТЕРИЈЕ
МОРФОЛОГИЈА,
СИСТЕМАТИКА И
ФИЛОГЕНИЈА НИЖИХ
БИЉАКА
МОРФОЛОГИЈА,
СИСТЕМАТИКА И
ФИЛОГЕНИЈА ВИШИХ
БИЉАКА
14
2
2
8
17
11
1
1
6
11
1
монолошкофронтални,
СЕПТЕМБАР,
користе доступне
дијалошка,
групни,
ОКТОБАР,
изворе знања,
илустративна индивидуални,
НОВЕМБАР
микроскопирање
рад на тексту
рад у пару
ДЕЦЕМБАР
монолошкофронтални,
дијалошка,
групни,
користе доступне
илустративна индивидуални,
изворе знања
рад на тексту
рад у пару
ДЕЦЕМБАР
монолошкофронтални,
дијалошка,
групни,
користе доступне
илустративна индивидуални,
изворе знања
рад на тексту
рад у пару
ДЕЦЕМБАР,
ЈАНУАР.
ФЕБРУАР
монолошкофронтални,
користе доступне
дијалошка,
групни,
изворе знања,
илустративна индивидуални, детерминација
рад на тексту
рад у пару
помоћу кључа
монолошкофронтални,
користе доступне
ФЕБРУАР,
дијалошка,
групни,
изворе знања,
МАРТ, АПРИЛ,
илустративна индивидуални, детерминација
МАЈ, ЈУНИ
рад на тексту
рад у пару
виших биљака
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
ХЕМИЈА
ХЕМИЈА
ХЕМИЈА,
ГЕОГРАФИЈА
394
 ЦИЉЕВИ:
-
схватање и разумевање структуре нуклеинских киселина и протеина у ћелији
сагледавање значаја ћелије у функционисању организма ( органеле и ћелијске мембране )
упознавање са преношењем генетичке информације у процесима митозе и мејозе
упознавање грађе вируса и бактерија, њихово размножавање, које болести изазивају, превенција
упознавање са главним карактеристикама нижих и виших биљака
разумевање морфологије и грађе биљних ткива и органа
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
- усмено испитивање
-
коришћење наставних листића
контролне вежбе или тестови
препознавање микроскопских препарата
прављење хербаријума
препознавање биљака у природи или са слика
детерминација биљака помоћу кључа
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
основи цитологије
вируси и бактерије
ниже биљке
више биљке
Број часова
20-40
5-10
4-8
6-12
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
Основи цитологије
Морфологија,систематика и филогенија нижих биљака
Морфологија,систематика и филогенија виших биљака
Број часова
15
10
10
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ:
Природно-математички смер:
Наставна тема
Основи цитологије
Морфологија,систематика и филогенија нижих и виших биљака
Друштвено-језички смер:
Наставна тема
Основи цитологије
Морфологија,систематика и филогенија нижих и виших биљака
Број часова
5
2
Број часова
4
3
395
Наставни предмет: биологија
разред:други , смер :друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
користе доступне
изворе знања,
самостално
користе кључ
користе доступне
изворе знања,
постављају и
решавају проблем
користе доступне
изворе знања,
изграђују свест о
екологији
користе доступне
изворе знања,
односе отпад на
рециклажу
обрада утврђивање остало
РАЗНОВРСНОСТ И
ГРАЂА ПРОТИСТА И
ЖИВОТИЊА
23
15
ФИЗИОЛОГИЈА
БИЉАКА
12
8
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И
ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ
6
2
ЗАШТИТА И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
3
2
1
монолошкоСЕПТЕМБАР дијалошка,
- ЈАНУАР
илустративна
рад на тексту
монолошкоФЕБРУАР,
дијалошка,
МАРТ, АПРИЛ илустративна
рад на тексту
монолошкодијалошка,
МАЈ
илустративна
рад на тексту
монолошкодијалошка,
ЈУН
илустративна
рад на тексту
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
ХЕМИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОГРАФИЈА,
ХЕМИЈА
 ЦИЉЕВИ:
 упознавање с карактристикама појединих група бескичмењака и хордата
 разумевање биохемијских и физиолошких процеса биљака
 схватање проблема угрожености живог света и природе, развој еколошке свести
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
-усмено испитивање
-контролне вежбе или тестови
-препознавање животиња у природи или са слика
396
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
грађа протиста и животиња
физиологија биљака
екологија и заштита средине
Број предвиђених часова
15-30
30-15
5-10
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
Морфологија и систематика бескичмењака и хордата
Број часова
35
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ:
Наставна тема
Морфологија и систематика бескичмењака и хордата
Физиологија биљака
Основни појмови и принципи екологије и заштита животне средине
Број часова
3
3
1
397
Наставни предмет: биологија
разред:други, смер :природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
МОРФОЛОГИЈА И
СИСТЕМАТИКА
БЕСКИЧМЕЊАКА
25
16
МОРФОЛОГИЈА И
СИСТЕМАТИКА
ХОРДАТА
20
12
1
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
монолошкофронтални,
користе доступне
СЕПТЕМБАР дијалошка,
групни,
изворе знања,
- ФЕБРУАР илустративна индивидуални,
самостално
рад на тексту
рад у пару
користе кључ
монолошкофронтални,
користе доступне
дијалошка,
групни,
изворе знања,
ФЕБРУАР илустративна индивидуални,
самостално
ЈУН
рад на тексту
рад у пару
користе кључ
 ЦИЉЕВИ:
-упознавање с карактристикама појединих група бескичмењака и хордата
-упознавање са болестима које изазивају поједине животиње
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
-усмено испитивање; контролне вежбе или тестови
-препознавање животиња у природи или са слика
-детерминација животиња помоћу кључа
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
Морфологија и систематика бескичмењака и хордата
Број часова
35
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
Бескичмењаци
хордати
Број часова
20-40
15-30
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ:
Наставна тема
Морфологија и систематика бескичмењака и хордата
Број часова
7
398
Наставни предмет: биологија
разред:трећи, смер :друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
користе доступне
изворе знања,
постављају и
решавају проблем
користе доступне
изворе знања,
упоређују фазе
развића
користе доступне
изворе знања,
праве макете
молекула ДНК
користе доступне
изворе знања,
праве родословна
стабла породице
користе доступне
изворе знања,
упоређују фосиле
различитих врста
обрада утврђивање остало
ФИЗИОЛОГИЈА
ЖИВОТИЊА
БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА
ЖИВОТИЊА
ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ
БИОЛОГИЈА
МЕХАНИЗМИ
НАСЛЕЂИВАЊА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
ЕВОЛУЦИОНЕ
БИОЛОГИЈЕ
23
15
5
3
5
3
6
3
5
3
1
монолошкоСЕПТЕМБАР – дијалошка,
ЈАНУАР
илустративна
рад на тексту
монолошкодијалошка,
ФЕБРУАР
илустративна
рад на тексту
монолошкодијалошка,
МАРТ
илустративна
рад на тексту
монолошкодијалошка,
АПРИЛ - МАЈ илустративна
рад на тексту
монолошкодијалошка,
МАЈ - ЈУН
илустративна
рад на тексту
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
ХЕМИЈА,
ФИЗИКА
ХЕМИЈА
ХЕМИЈА,
ФИЗИКА
ГЕОГРАФИЈА
 ЦИЉЕВИ:
 разумевање физиолошких процеса у органским системима животиња
 схватање како се одиграва развиће животиња и разумевање појединих процеса развића
 разумевање грађе и улоге нуклеинских киселина у процесу биосинтезе протеина
 схватање механизама наслеђивања особина, преношења генетичког материјала и варијабилност
 разумевање основних принципа еволуционе биологије, настанак врста

 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
 усмено испитивање
399
 контролне вежбе или тестови
 решавање задатака из генетике
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
Физиологија биљака и животиња
Број часова
35
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
грађа протиста и животиња
физиологија биљака
екологија и заштита средине
Број часова
15-30
15-30
5-10
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ:
Наставна тема
Физиологија животиња
Основи молекуларне биологије
Биологија развића животиња
Механизми наслеђивања
Основни принципи еволуционе биологије
Број часова
2
1
1
2
1
400
Наставни предмет: биологија
разред:трећи, смер :природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
ФИЗИОЛОГИЈА
БИЉАКА
20
10
ФИЗИОЛОГИЈА
ЖИВОТИЊА
57
20
1
монолошкофронтални,
користе доступне
СЕПТЕМБАР,
дијалошка,
групни,
изворе знања,
ОКТОБАР,
илустративна индивидуални,
постављају и
НОВЕМБАР
рад на тексту
рад у пару
решавају проблем
монолошкофронтални,
користе доступне
НОВЕМБАР - дијалошка,
групни,
изворе знања,
ЈУН
илустративна индивидуални,
самостално
рад на тексту
рад у пару
користе кључ
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
ХЕМИЈА
ХЕМИЈА,
ФИЗИКА
 ЦИЉЕВИ:
-разумевање биохемијских и физиолошких процеса биљака
-разумевање физиолошких процеса у органским системима животиња
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
-усмено испитивање
-контролне вежбе или тестови
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
Физиологија биљака и животиња
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
физиологија биљака
физиологија животиња
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ:
Наставна тема
Физиологија биљака
Физиологија животиња
Број часова
35
Број часова
15-30
20-40
Број часова
4
6
401
Наставни предмет: биологија
разред:четврти , смер : природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
користе доступне
изворе знања,
упоређују фазе
развића
користе доступне
изворе знања,
израђују макете
ДНК
користе доступне
изворе знања,
праве родословна
стабла породице
користе доступне
изворе знања,
упоређују фосиле
различитих врста
користе доступне
изворе знања,
изграђују свест о
екологији
користе доступне
изворе знања,
односе отпад на
рециклажу
обрада утврђивање остало
БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА
ЖИВОТИЊА
10
6
ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ
БИОЛОГИЈЕ
10
8
21
18
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
ЕВОЛУЦИОНЕ
БИОЛОГИЈЕ
8
5
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И
ПРИНЦИПИ
ЕКОЛОГИЈЕ
2
2
ЗАШТИТА И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
2
3
МЕХАНИЗМИ
НАСЛЕЂИВАЊА
1
монолошкодијалошка,
СЕПТЕМБАР,
илустративна
ОКТОБАР
рад на тексту
монолошкоОКТОБАР,
дијалошка,
НОВЕМБАР, илустративна
рад на тексту
монолошкодијалошка,
ДЕЦЕМБАР илустративна
МАРТ
рад на тексту
монолошкодијалошка,
АПРИЛ
илустративна
рад на тексту
монолошкодијалошка,
МАЈ
илустративна
рад на тексту
монолошкодијалошка,
МАЈ
илустративна
рад на тексту
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
ХЕМИЈА
ХЕМИЈА,
ФИЗИКА
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОГРАФИЈА,
ХЕМИЈА
 ЦИЉЕВИ:
 схватање како се одиграва развиће животиња и разумевање појединих процеса развића
 разумевање грађе и улоге нуклеинских киселина у процесу биосинтезе протеина
 схватање механизама наслеђивања особина, преношења генетичког материјала и варијабилност
 разумевање основних принципа еволуционе биологије, настанак врста
402

схватање проблема угрожености живог света и природе, развој еколошке свести
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
 усмено испитивање
 контролне вежбе или тестови
 решавање задатака из генетике; правити родословна стабла
 правити презентације на тему екологије и заштите животне средине
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
Основи молекуларне биологије
Биологија развића животиња
Механизми наслеђивања
Основни принципи еволуционе биологије
Основни појмови и принципи екологије и заштита животне средине
Број часова
7
8
10
5
5
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
Наставна тема
молекуларна биологија
развиће животиња
Генетика
Еволуција
Број часова
9-18
8-18
12-24
5-10
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ:
Наставна тема
Основи молекуларне биологије
Биологија развића животиња
Механизми наслеђивања
Основни принципи еволуционе биологије
Основни појмови и принципи екологије и заштита животне средине
Број часова
2
2
3
1
1
403
МАТЕМАТИКА
школска година: 2013/2014
наставни предмет: математика
смер :друштвено-језички и природно-математички
разред:први,
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
обрада утврђивање остало
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Логика и скупови
8
10
2
Септембар,
октобар
Реални бројеви
2
1
1
октобар
Пропорционалност
3
3
2
октобар
Увод у геометрију,
подударност
14
20
4
Рационални алгебарски
изрази
14
15
6
Сличност
7
9
1
Тригонометрија правоуглог
троугла
3
2
1
Писмени задаци са
исправком
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Посматање
проблема,
Новембар,
Вербалне,
анализирање тока
децембар, март решавање
Фронтални,
израде задатака,
задатака,
индивидуални,
самостално
Децембар,
илустративна,
рад у групи
решавање
јануар,
метода
задатака,
фебруар, април,
демонстрације
цртање
графика
мај
функције
Мај, јун
јун
12
 ЦИЉЕВИ
404

стицање математичких знања и умења непоходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
и за успешно настављање образовања
развијање менталних способности ученика и формирање научног погледа на свет

 ЗАДАЦИ
o развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке инутуиције
o стицање знања неопходних за разумевање кванитативних и просторних односа
o оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се примењује математика
o стицање опште математичке културе
o допринос формирању и развијању научног погледа на свет
o допринос изградњи позитивних особина личности као што су систематичност, упорност, тачност, уредност, критичност
 САДРЖАЈ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
o контролне вежбе
o писмени задаци
o заједнички писмени задаци
o семинарски радови
o усмено одговарање
405
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
Логика и скупови
Реални бројеви
Пропорционалност
Увод у геометрију, подударност
Рационални алгебарски изрази
Сличност
Тригонометрија правоуглог троугла
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
Елементи математичке логике
Елементарна теорија бројева – одабрани задаци
Полиноми
Рационални алгебарски изрази, једначине и неједначине
Апсолутна вредност броја и примене
Системи линеарних једначина и неједначина
Равне геометријске фигуре
Одабрани доказни и рачунски задаци
Вектори и њихова примена.
Логички и комбинаторни задаци
Одабрани задаци за такмичења из математике
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
НАСТАВНА ТЕМА
Логика и скупови
Реални бројеви
Пропорционалност
Увод у геометрију, подударност
Рационални алгебарски изрази
Сличност
УКУПНО
5
5
5
5
5
5
5
БРОЈ ЧАСОВА
2
4
4
3
3
2
2
4
4
4
4
БРОЈ ЧАСОВА
2
2
3
2
2
2
406
Наставни предмет: математика
разред:други
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
, смер :друштвено-језички
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
РАДА
обрада утврђивање остало
Степеновање и
кореновање
9
11
2
Септембар, октобар
Квадратна једначина
и квадратна
функција
12
11
2
Новембар, децембар,
јануар
Експоненцијална и
логаритамска
функција
8
8
4
Јануар, фебруар, март
Тригономертијске
функције
15
15
2
Март,април, мај,јун
Четири писмена
задатка са
исправком
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Усмено излагање
Посматрање
наставника,метода
проблема,анализирање тока
решавања
израде задатака,развијање
Фронтални
задатака,
способности прецизне
облик
коришћење
интерпретације и примене
уџбеника,метода
наученог,увежбавање,цртање
демонстрације
графика функција
12
 ЦИЉЕВИ:
o
o
стицање математичких знања и умења непоходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
и за успешно настављање образовања
развијање менталних способности ученика и формирање научног погледа на свет
407
 ЗАДАЦИ:
o
o
o
o
o
o
стицање знања неопходних за разумевање кванитативних и просторних односа
развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке инутуиције
оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се примењује математика
стицање опште математичке културе
допринос формирању и развијању научног погледа на свет
допринос изградњи позитивних особина личности као што су систематичност, упорност, тачност, уредност, критичност
 САДРЖАЈ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
o
o
o
o
o
контролне вежбе
писмени задаци
заједнички писмени задаци
семинарски радови
усмено одговарање
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
Степеновање и кореновање
Квадратна једначина и квадратна функција
Експоненцијална и логаритамска функција
Тригонометријске функције
БРОЈ ЧАСОВА
5
8
12
10
408
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
Квадратне једначине, функције и неједначине
Нелинеарне Диофантове једначине
Ирационални алгебарски изрази, једначине и неједначине
Експоненцијални и логаритамски изрази, једначине и неједначине
Проблеми екстремних вредности
Реални бројеви
Одабрана поглавља тригонометрије
Логичко-комбинаторни и слични нестандардни задаци
Одабрани задаци за математичка такмичења
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
НАСТАВНА ТЕМА
Степеновање и кореновање
Квадратна једначина и квадратна функција
Експоненцијална и логаритамска функција
Тригономертијске функције
БРОЈ ЧАСОВА
4
2
2
3
2
2
5
4
8
БРОЈ ЧАСОВА
3
3
3
3
409
Наставни предмет: математика
разред:други
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
, смер :природно-математички
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Степеновање и
кореновање
15
19
3
Септембар,октобар
Квадратна једначина
и квадратна
функција
22
23
3
Новембар,децембар,јануар
Експоненцијална и
логаритамска
функција
13
16
3
Јануар,фебруар,март
Тригономертијске
функције
24
29
3
Март,април, мај,јун
 Четири писмена
задатка са
исправком


 12 
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Усмено излагање
Посматрање
наставника,метода
проблема,анализирање тока
решавања
израде задатака,развијање
Фронтални
задатака,
способности прецизне
облик
коришћење
интерпретације и примене
уџбеника,метода
наученог,увежбавање,цртање
демонстрације
графика функција




 ЦИЉЕВИ:
o
o
стицање математичких знања и умења непоходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
и за успешно настављање образовања
развијање менталних способности ученика и формирање научног погледа на свет
 ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ:
410
o
o
o
o
o
o
стицање знања неопходних за разумевање кванитативних и просторних односа
развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке инутуиције
оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се примењује математика
стицање опште математичке културе
допринос формирању и развијању научног погледа на свет
допринос изградњи позитивних особина личности као што су систематичност, упорност, тачност, уредност, критичност
 САДРЖАЈ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
o
o
o
o
o
контролне вежбе
писмени задаци
заједнички писмени задаци
семинарски радови
усмено одговарање
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
Степеновање и кореновање
Квадратна једначина и квадратна функција
Експоненцијална и логаритамска функција
Тригонометријске функције
УКУПНО
5
8
12
10
411
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
Квадратне једначине, функције и неједначине
Нелинеарне Диофантове једначине
Ирационални алгебарски изрази, једначине и неједначине
Експоненцијални и логаритамски изрази, једначине и неједначине
Проблеми екстремних вредности
Реални бројеви
Одабрана поглавља тригонометрије
Логичко-комбинаторни и слични нестандардни задаци
Одабрани задаци за математичка такмичења
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
НАСТАВНА ТЕМА
Степеновање и кореновање
Квадратна једначина и квадратна функција
Експоненцијална и логаритамска функција
Тригономертијске функције
БРОЈ ЧАСОВА
4
2
2
3
2
2
5
4
8
БРОЈ ЧАСОВА
3
4
4
3
412
Наставни предмет: математика
разред:трећи
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
, смер :друштвено-језички
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Полиедри
6
4
4
Септембар,октобар
Обртна тела
6
4
1
Новембар,
децембар
Вектори
3
2
2
Јануар,фебруар
Аналитичка геометрија у
равни
10
8
2
Фебруар, март,
април
Математичка индукција,
низови
5
3
0
Мај, јун
Писмени задаци са
исправком
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Посматање
Вербалне,
проблема,
решавање
анализирање тока
Фронтални,
задатака,
израде задатака,
индивидуални,
илустративна,
самостално
рад у групи
метода
решавање
демонстрације
задатака, цртање
графика функције
12
413
 ЦИЉЕВИ
o
o
стицање математичких знања и умења непоходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
и за успешно настављање образовања
развијање менталних способности ученика и формирање научног погледа на свет
 ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ:
o
o
o
o
стицање знања неопходних за разумевање кванитативних и просторних односа
развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке инутуиције
оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се примењује математика
стицање опште математичке културе
 допринос формирању и развијању научног погледа на свет
o
допринос изградњи позитивних особина личности као што су систематичност, упорност, тачност, уредност, критичност
 САДРЖАЈ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
o
o
o
o
o
контролне вежбе
писмени задаци
заједнички писмени задаци
семинарски радови
усмено одговарање
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
Полиедри
Обртна тела
Вектори
Аналитичка геометрија у равни
Математичка индукција, низови
Комплексни бројеви
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
НАСТАВНА ТЕМА
Полиедри
Обртна тела
Вектори
Аналитичка геометрија у равни
Математичка индукција, низови
БРОЈО ЧАСОВА
6
6
6
6
6
5
БРОЈО ЧАСОВА
1
2
1
2
1
414
Наставни предмет: математика
разред:трећи
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
, смер :природно-математички
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Полиедри
10
11
4
Септембар,
октобар
Обртна тела
8
8
2
Октобар,
новембар
Вектори
7
8
2
Новембар,
децембар
Аналитичка геометрија у
равни
22
24
4
Математичка индукција,
низови
21
15
2
Комплексни бројеви
12
6
2
Писмени задаци са
исправком
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Посматање
Вербалне,
проблема,
решавање
анализирање тока
Децембар,
Фронтални,
задатака,
израде задатака,
јануар,
индивидуални,
илустративна,
самостално
фебруар, март
рад у групи
метода
решавање
демонстрације
задатака, цртање
Април, мај
графика функције
Мај, јун
12
 ЦИЉЕВИ
o
o
стицање математичких знања и умења непоходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
и за успешно настављање образовања
развијање менталних способности ученика и формирање научног погледа на свет
415
 ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ:
o
o
o
o
o
o
стицање знања неопходних за разумевање кванитативних и просторних односа
развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке инутуиције
оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се примењује математика
стицање опште математичке културе
допринос формирању и развијању научног погледа на свет
допринос изградњи позитивних особина личности као што су систематичност, упорност, тачност, уредност, критичност
 САДРЖАЈ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
o
o
o
o
o
контролне вежбе
писмени задаци
заједнички писмени задаци
семинарски радови
усмено одговарање
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
Полиедри
Обртна тела
Вектори
Аналитичка геометрија у равни
Математичка индукција, низови
Комплексни бројеви
БРОЈО ЧАСОВА
6
6
6
6
6
5
416
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
Полиедри
Обла и слотела
Математичка индукција и изови
Рекурентне формуле
Примена вектора
Метод координата. Функција и графици
Комплексни бројеви и полиноми
Систем једначина и неједначина вишег реда
Конусни пресеци
Сферна тригонометрија
Одабрани задаци за такмичења
БРОЈ ЧАСОВА
3
3
4
2
4
4
5
2
3
2
3
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
НАСТАВНА ТЕМА
Полиедри
Обртна тела
Вектори
Аналитичка геометрија у равни
Математичка индукција, низови
Комплексни бројеви
БРОЈ ЧАСОВА
3
3
2
3
3
2
417
Наставни предмет: математика
разред:четврти
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА
ТЕМА
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
, смер :друштвено-језички
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Посматрање
проблема,анализирање
Усмено излагање
тока израде
наставника,решавање
задатака,развијање
Септембар,октобар,новембар задатака,коришћење Фронтални
способности
уџбеника,метода
интерпретације и
демонстрације
примене наученог,
цртање графика
функције
Функција
7
5
2
Извод функције
8
6
3
новембар,децембар, јануар
Комбинаторика
2
3
1
Фебруар
Вероватноћа и
статистика
7
6
2
Март,април,мај
Четири писмена
задатка са
исправком
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
12
 ЦИЉЕВИ
o
стицање математичких знања и умења непоходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
и за успешно настављање образовања
418
o
развијање менталних способности ученика и формирање научног погледа на свет
 ЗАДАЦИ:
o
o
o
o
o
o
стицање знања неопходних за разумевање кванитативних и просторних односа
развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке инутуиције
оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се примењује математика
стицање опште математичке културе
допринос формирању и развијању научног погледа на свет
допринос изградњи позитивних особина личности као што су систематичност, упорност, тачност, уредност, критичност
 САДРЖАЈ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
o
o
o
o
o
контролне вежбе
писмени задаци
заједнички писмени задаци
семинарски радови
усмено одговарање
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
функције
извод функције
комбинаторика
вероватноћа и статистика
УКУПНО
10
10
10
5
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
НАСТАВНА ТЕМА
функције
извод функције
комбинаторика
вероватноћа и статистика
УКУПНО
2
2
2
1
419
Наставни предмет: математика
разред:четврти
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
, смер :природно-математички
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
Функција
12
13
3
Посматрање
проблема,анализирање
Усмено излагање
тока израде
наставника,решавање
задатака,развијање
Септембар,октобар задатака,коришћење Фронтални
способности
уџбеника,метода
интерпретације и
демонстрације
примене наученог,
цртање графика
функције
Извод функције
12
12
2
Новембар,децембар
Интеграл
10
9
3
Јануар,фебруар
Комбинаторика
5
5
2
Март
Вероватноћа и
статистика
14
12
2
Април,мај
Четири писмена задатка
са исправком
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
12
420
 ЦИЉЕВИ
o
o
стицање математичких знања и умења непоходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси
и за успешно настављање образовања
развијање менталних способности ученика и формирање научног погледа на свет
 ЗАДАЦИ
o
o
o
o
o
o
стицање знања неопходних за разумевање кванитативних и просторних односа
развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке инутуиције
оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се примењује математика
стицање опште математичке културе
допринос формирању и развијању научног погледа на свет
допринос изградњи позитивних особина личности као што су систематичност, упорност, тачност, уредност, критичност
 САДРЖАЈ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
o
o
o
o
o
контролне вежбе
писмени задаци
заједнички писмени задаци
семинарски радови
усмено одговарање
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
УКУПНО
Математичке структуре
Развој и врста геометрија
Кратак преглед историје математике
Функција у природи и техници
Извод и интеграл
Непрекидност
Нумеричке методе
4
4
8
4
8
4
6
421
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНА ТЕМА
Функција
Извод функције
Интеграл
Комбинаторика
Вероватноћа и статистика
УКУПНО
5
10
10
5
5
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗЕДНИ ИСПИТ
НАСТАВНА ТЕМА
Функција
Извод функције
Интеграл
Комбинаторика
Вероватноћа и статистика
УКУПНО
3
2
3
3
2
422
ФИЗИКА
разред:први
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: физика
, смер :друштвено-језички и природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
обрада утврђивање остало РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УВОД
3
1
/
КРЕТАЊЕ
9
5
1
СИЛА
16
8
2
ГРАВИТАЦИЈА
5
3
1
ЗАКОНИ ОДРЖАЊА
10
6
2
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Математика,
Монолошка, дијалошка,
Упоређивање,самостално
биологија,
решавање проблема, Фронтални,
септембар
закључивање, повезивање,
хемија,
илустративна,
комбиновани
практично примењивање информатика,
демонстративна
географија
Монолошка, дијалошка, Фронтални,
Упоређивање,самостално
Септембар,
решавање проблема, комбиновани
Математика,
закључивање, повезивање,
октобар,
илустративна,
,
информатика,
практично примењивање,
новембар
демонстративна, рад на индивидуалн
географија
израда презентација
тексту
и
Монолошка, дијалошка, Фронтални,
Новембар,
Упоређивање,самостално
решавање проблема, комбиновани
Математика,
децембар,
закључивање, повезивање,
илустративна,
,
информатика,
јануар,
практично примењивање,
демонстративна, рад на индивидуалн
географија
фебруар
израда презентација
тексту
и
Монолошка, дијалошка, Фронтални,
Упоређивање,самостално
решавање проблема, комбиновани
Математика,
закључивање, повезивање,
Март, април
илустративна,
,
информатика,
практично примењивање,
демонстративна, рад на индивидуалн
географија
израда презентација
тексту
и
Монолошка, дијалошка, Фронтални,
Упоређивање,самостално
решавање проблема, комбиновани
Април, мај,
закључивање, повезивање, Математика,
илустративна,
,
јун
практично примењивање, информатика
демонстративна, рад на индивидуалн
израда презентација
тексту
и
423
 ЦИЉЕВИ
наставе физике у гимназији је да ученици усвоје базична знања из ове науке (појмове, појаве, законе, теоријске моделе) уз разумевање и
оспособљавање за примену стечених знања. Неопходно је оспособљавање ученика за даљи наставак образовања на вишим школама и факултетима,
на којима је физика једна од фундаменталних дисциплина.
 САДРЖАЈ ПРОВЕРЕВОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
биће реализован кроз домаће задатке, усмене провере, петнаестоминутне тестове, контролне вежбе и презентације.
План допунске наставе изводиће се у корелацији са текућим наставним јединицама за ученике који, из било којих разлога, имају тешкоће у
савладавању (планом и програмом) предвиђеног градива.План допунске настава је базиран на могућностима и потребама ученика, у циљу
разјашњења нејасноћа и оспособљавања ученика за даље несметано праћење градива.
План додатне наставе усмерен је ка развијању индивидуалних могућности ученика, њихових интересовања и способности, јачања самопоуздања и
унутрашње мотивације. Овај план је у корелацији са наст темама, подразумева праћење актуелних тема и дешавања на пољу физике, детаљније
обрађивање наст тема и израду сложенијих задатака у циљу припреме за такмичења.
424
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Кретање
Сила
Гравитација
Закони одржања
Број предвиђених часова
12
5
8
10
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Кретање
Сила
Гравитација
Закони одржања
Број предвиђених часова
12
14
3
6
 ПЛАН РАДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Кретање
Сила
Гравитација
Закони одржања
Број предвиђених часова
2
2
1
2
425
Наставни предмет: физика
разред:други
, смер :друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
обрада
Молекулско кинетичка
теорија гасова
Термодинамика
Динамика флуида
Молекулске силе и
агрегатна стања
6
7
2
5
утврђива
остало
ње
4
4
2
3
1
1
1
1
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ МЕТОДE РАДА
ЈЕ
Септембар,
октобар
Октобар,
новембар
Новембар,
децембар
Јануар,
фебруар
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање,
комбиновани, повезивање, практично
индивидуални примењивање, израда
презентација
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Математика,
информатика
хемија
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање,
комбиновани, повезивање, практично
индивидуални примењивање, израда
презентација
Математика,
информатика
хемија
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање,
комбиновани, повезивање, практично
индивидуални примењивање, израда
презентација
Математика,
информатика
биологија
хемија
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање,
комбиновани, повезивање, практично
индивидуални примењивање, израда
презентација
Математика,
информатика
хемија
426
НАСТАВНА ТЕМА
Електростатика
Стална електрична струја
Магнетно поље
БРОЈ ЧАСОВА
4
11
7
3
6
3
1
1
1
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ МЕТОДE РАДА
ЈЕ
Монолошка,
дијалошка,
решавање
Март
проблема,
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
Април
проблема,
мај
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
Мај
проблема,
јун
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање,
комбиновани, повезивање, практично
индивидуални примењивање, израда
презентација
Математика,
информатика,
хемија
биологија
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање,
комбиновани, повезивање, практично
индивидуални примењивање, израда
презентација
Математика,
информатика,
биологија
хемија
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање,
комбиновани, повезивање, практично
индивидуални примењивање, израда
презентација
Математика,
информатика
биологија
хемија
 ЦИЉЕВИ
наставе физике у гимназији је да ученици усвоје базична знања из ове науке уз разумевање и оспособљавање за примену стечених знања ради
оспособљавања ученика за наставак образовања на вишим школама и факултетима, на којима је физика једна од фундаменталних дисциплина. У
другом разреду ученици би морали да овладају кључним појмовима из термодинамичких процеса, кретања флуида, фазних прелаза, закона
једносмерне струје и струјних кола и магнетизма.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
биће реализован кроз домаће задатке, усмене провере, петнаестоминутне тестове, контролне вежбе и презентације.
.
427
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Молекулско кинетичка теорија гасова
Термодинамика
Динамика флуида
Молекулске силе и агрегатна стања
Електростатика
Стална електрична струја
Магнетно поље
Број предвиђених часова
4
4
3
3
3
5
4
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Молекулско кинетичка теорија гасова
Термодинамика
Динамика флуида
Молекулске силе и агрегатна стања
Електростатика
Стална електрична струја
Магнетно поље
Број предвиђених часова
5
8
3
3
3
8
5
 ПЛАН РАДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Молекулско кинетичка теорија гасова
Термодинамика
Динамика флуида
Молекулске силе и агрегатна стања
Електростатика
Стална електрична струја
Магнетно поље
Број предвиђених часова
2
2
1
1
2
2
2
428
Наставни предмет: физика
разред:други
, смер :природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
МОЛЕКУЛСКОКИНЕТИЧКА ТЕОРИЈА
ГАСОВА
9
4
2
Септембар,
октобар
ТЕРМОДИНАМИКА
15
6
1
Октобар,
новембар
ОСНОВИ ДИНАМИКЕ
ФЛУИДА
4
2
1
Новембар
МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ
10
4
1
Децембар
Јануар
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Математика,
хемија
Математика,
хемија
Математика
Математика
хемија
429
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
ЕЛЕКТРОСТАТИКА
14
5
2
Јануар
фебруар
март
СТАЛНА ЕЛЕКТРИЧНА
СТРУЈА
12
4
1
Март
Април
мај
МАГНЕТНО ПОЉЕ
7
2
2
Мај
јун
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Математика
Математика
хемија
Математика
 ЦИЉЕВИ
наставе физике у гимназији је да ученици усвоје базична знања из ове науке (појмове, појаве, законе, теоријске моделе) уз разумевање и
оспособљавање за примену стечених знања. Неопходно је оспособљавање ученика за даљи наставак образовања на вишим школама и факултетима,
на којима је физика једна од фундаменталних дисциплина.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
биће реализован кроз домаће задатке, усмене провере, петнаестоминутне тестове, контролне вежбе и презентације.
430
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Молекулско кинетичка теорија гасова
Термодинамика
Динамика флуида
Молекулске силе и агрегатна стања
Електростатика
Стална електрична струја
Магнетно поље
Број предвиђених часова
4
5
4
3
4
5
4
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Молекулско кинетичка теорија гасова
Термодинамика
Динамика флуида
Молекулске силе и агрегатна стања
Електростатика
Стална електрична струја
Магнетно поље
Број предвиђених часова
5
8
3
3
3
8
5
 ПЛАН РАДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Молекулско кинетичка теорија гасова
Термодинамика
Динамика флуида
Молекулске силе и агрегатна стања
Електростатика
Стална електрична струја
Магнетно поље
Број предвиђених часова
3
3
2
2
3
3
3
431
Наставни предмет: физика
разред:трећи
, смер :друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА
ИНДУКЦИЈА
5
4
1
ХАРМОНИЈСКЕ
ОСЦИЛАЦИЈЕ
6
4
1
НАИЗМЕНИЧНА
СТРУЈА
5
6
1
ТАЛАСИ У МЕХАНИЦИ
5
2
1
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
Септембар,
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
октобар
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
Монолошка,
Упоређивање,самостално
дијалошка,
закључивање,
решавање
Фронтални,
Октобар,
повезивање, практично
проблема,
комбиновани,
новембар
примењивање, израда
илустративна, индивидуални
презентација, посета
демонстративна,
Фестивалу науке
рад на тексту
Монолошка,
Упоређивање,самостално
дијалошка,
закључивање,
решавање
Фронтални,
Новембар,
повезивање, практично
проблема,
комбиновани,
децембар
примењивање, израда
илустративна, индивидуални
презентација, посета
демонстративна,
Музеју Н. Тесле
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
Јануар, фебруар
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Математика,
информатика
Математика,
информатика
Математика,
информатика
Математика,
информатика
432
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
АКУСТИКА
3
2
/
Фебруар
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ
ТАЛАСИ
3
1
1
Март
ТАЛАСНА ОПТИКА
4
1
1
Март, април
ДИСПЕРЗИЈА И
АПСОРПЦИЈА
СВЕТЛОСТИ
2
2
/
Април
ГЕОМЕТРИЈСКА
ОПТИКА
6
3
1
Мај, јун
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
Упоређивање,самостално
решавање
Фронтални,
закључивање,
проблема,
комбиновани, повезивање, практично
илустративна, индивидуални примењивање, израда
демонстративна,
презентација
рад на тексту
Монолошка,
Упоређивање,самостално
дијалошка,
Фронтални,
закључивање,
решавање
комбиновани, повезивање, практично
проблема,
индивидуални примењивање, израда
илустративна,
презентација
демонстративна
Монолошка,
Упоређивање,самостално
дијалошка,
Фронтални,
закључивање,
решавање
комбиновани, повезивање, практично
проблема,
индивидуални примењивање, израда
илустративна,
презентација, посета
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Математика,
информатика,
музичко
Математика,
информатика,
биологија
Математика,
информатика
Математика,
информатика,
биологија
Математика,
информатика,
биологија
433
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
демонстративна,
рад на тексту
ФОТОМЕТРИЈА
2
1
Јун
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Физичком факултету
Монолошка,
Упоређивање,самостално
дијалошка, ,
Фронтални,
закључивање,
илустративна, комбиновани
повезивање
демонстративна
Математика
 ЦИЉЕВИ
наставе физике у гимназији је да ученици усвоје базична знања из ове науке (појмове, појаве, законе, теоријске моделе) уз разумевање и
оспособљавање за примену стечених знања. Неопходно је оспособљавање ученика за даљи наставак образовања на вишим школама и факултетима,
на којима је физика једна од фундаменталних дисциплина.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
биће реализован кроз домаће задатке, усмене провере, петнаестоминутне тестове, контролне вежбе и презентације.
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
изводиће се у корелацији са текућим наставним јединицама за ученике који, из било којих разлога, имају тешкоће у савладавању (планом и
програмом) предвиђеног градива.План допунске настава је базиран на могућностима и потребама ученика, у циљу разјашњења нејасноћа и
оспособљавања ученика за даље несметано праћење градива.
Наставна тема
Број предвиђених часова
ЕМИ
9
Хармонијске осцилације
4
Наизменична струја
6
Таласи у механици и акустика
3
ЕМ таласи
3
Таласна и геометријска оптика
10
434
.
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
усмерен је ка развијању индивидуалних могућности ученика, њихових интересовања и способности, јачања самопоуздања и унутрашње мотивације. Овај план је у
корелацији са наст темама, подразумева праћење актуелних тема и дешавања на пољу физике, детаљније обрађивање наст тема и израду сложенијих задатака у
циљу припреме за такмичења
Наставна тема
ЕМИ
Хармонијске осцилације
Наизменична струја
Таласи у механици и акустика
ЕМ таласи
Број часова
9
5
6
2
4
Таласна и геометријска оптика
9
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
ЕМИ
Хармонијске осцилације
Наизменична струја
Таласи у механици и акустика
ЕМ таласи
Таласна оптика
Геометријска оптика
Број часова
1
1
1
1
1
1
1
435
Наставни предмет: физика
разред:трећи
, смер :природно-математички
обрада
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА
ИНДУКЦИЈА
ХАРМОНИЈСКЕ
ОСЦИЛАЦИЈЕ
НАИЗМЕНИЧНА
СТРУЈА
ТАЛАСИ У
МЕХАНИЦИ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
7
10
8
8
утврђивање
3
4
4
2
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
остало
2
Септембар,
октобар
3
Октобар,
новембар
2
Новембар,
децембар
2
Децембар
Јануар
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање, повезивање,
комбиновани,
практично примењивање,
индивидуални
израда презентација
Математика,
информатика
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање, повезивање,
комбиновани,
практично примењивање,
индивидуални
израда презентација
Математика,
информатика
Упоређивање,самостално
Фронтални, закључивање, повезивање,
комбиновани, практично примењивање,
индивидуални
израда презентација,
посета Музеју Н. Тесле
Математика,
информатика
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање, повезивање,
комбиновани,
практично примењивање,
индивидуални
израда презентација
Математика,
информатика
436
НАСТАВНА ТЕМА
АКУСТИКА
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ
ТАЛАСИ
ТАЛАСНА ОПТИКА
ДИСПЕРЗИЈА И
АПСОРПЦИЈА
СВЕТЛОСТИ
ГЕОМЕТРИЈСКА
ОПТИКА И ОПТИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
4
5
8
3
8
2
2
3
2
3
2
/
2
/
3
Јануар
Фебруар
фебруар
Март, април
Април
Мај, јун
МЕТОДE
РАДА
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
, рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање, повезивање,
комбиновани,
практично примењивање,
индивидуални
израда презентација
Математика,
информатика,
музичко
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање, повезивање,
комбиновани,
практично примењивање,
индивидуални
израда презентација
Математика,
информатика,
биологија
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање, повезивање,
комбиновани,
практично примењивање,
индивидуални
израда презентација
Математика,
информатика
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање, повезивање,
комбиновани,
практично примењивање,
индивидуални
израда презентација
Математика,
информатика,
биологија
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање, повезивање,
комбиновани,
практично примењивање,
индивидуални
израда презентација
Математика,
информатика,
биологија
437
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
демонстративна
, рад на тексту
ФОТОМЕТРИЈА
2
2
2
Јун
Монолошка,
дијалошка, ,
Фронтални, Упоређивање,самостално
илустративна, комбиновани закључивање, повезивање
демонстративна
Математика
 ЦИЉЕВИ
наставе физике у гимназији је да ученици усвоје базична знања из ове науке (појмове, појаве, законе, теоријске моделе) уз разумевање и
оспособљавање за примену стечених знања. Неопходно је оспособљавање ученика за даљи наставак образовања на вишим школама и факултетима,
на којима је физика једна од фундаменталних дисциплина.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
биће реализован кроз домаће задатке, усмене провере, петнаестоминутне тестове, контролне вежбе и презентације.
438
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
изводиће се у корелацији са текућим наставним јединицама за ученике који, из било којих разлога, имају тешкоће у савладавању (планом и
програмом) предвиђеног градива.План допунске настава је базиран на могућностима и потребама ученика, у циљу разјашњења нејасноћа и
оспособљавања ученика за даље несметано праћење градива.
Наставна тема
Број часова
Електромагнетна индукција
3
Хармонијске осцилације
7
Наизменична струја
5
Таласи у механици
4
Акустика
3
Електромагнетни таласи
2
Таласна оптика
4
Дисперзија и апсорпција светлости
2
Геометријска оптика
4
Фотометрија
1
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
усмерен је ка развијању индивидуалних могућности ученика, њихових интересовања и способности, јачања самопоуздања и унутрашње мотивације. Овај план је у
корелацији са наст темама, подразумева праћење актуелних тема и дешавања на пољу физике, детаљније обрађивање наст тема и израду сложенијих задатака у
циљу припреме за такмичења
Наставна тема
ЕМИ
Хармонијске осцилације
Наизменична струја
Таласи у механици
Акустика
ЕМ таласи
Таласна оптика
Дисперзија и апсорпција
Геометријска оптика
Фотометрија
Број предвиђених часова
5
5
6
4
2
3
4
1
4
1
439
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
ЕМИ
Хармонијске осцилације
Наизменична струја
Таласи у механици и акустика
ЕМ таласи
Таласна оптика
Дисперзија и апсорпција
Геометријска оптика
Број предвиђених часова
2
1
2
1
1
1
1
2
.
440
Наставни предмет: физика
разред:четврти
, смер :друштвено-језички
обрада
РЕЛАТИВИСТИЧКА
ФИЗИКА
ТОПЛОТНО ЗРАЧЕЊЕ
ТАЛАСНА СВОЈСТВА
ЧЕСТИЦА И ОСНОВИ
КВАНТНЕ МЕХАНИКЕ
КВАНТНА ТЕОРИЈА
ВОДОНИКОВОГ АТОМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
5
4
4
4
утврђивање
4
2
2
2
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Фронтални,
комбиновани,
индивидуални
Упоређивање,самостално
закључивање,
повезивање, израда
презентација
Математика,
информатика
Упоређивање,самостално
закључивање,
Фронтални,
повезивање, практично
комбиновани,
примењивање, израда
индивидуални
презентација, посета
Фестивалу науке
Математика,
информатика
Упоређивање,самостално
закључивање,
повезивање, практично
примењивање
Математика,
информатика
Упоређивање,самостално
Фронтални,
закључивање,
комбиновани, повезивање, практично
индивидуални
примењивање, израда
презентација
Математика,
информатика,
хемија
остало
1
1
/
1
Септембар,
октобар
Октобар,
новембар
Новембар
Децембар
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна,
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна,
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна,
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
проблема,
илустративна,
демонстративна,
Фронтални,
комбиновани,
индивидуални
441
НАСТАВНА ТЕМА
ФИЗИКА ЧВРСТОГ
СТАЊА
ИНДУКОВАНО
ЗРАЧЕЊЕ. ЛАСЕРИ
ФИЗИКА АТОМСКОГ
ЈЕЗГРА
ФИЗИКА
ЕЛЕМЕНТАРНИХ
ЧЕСТИЦА
ПОЈАМ О
АСТРОНОМИЈИ
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
4
3
8
2
3
2
2
4
1
1
1
/
1
1
1
Монолошка,
дијалошка,
решавање
Јануар, фебруар
проблема,
илустративна,
демонстративна,
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
Фебруар
проблема,
илустративна,
демонстративна,
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
Март, април
проблема,
илустративна,
демонстративна,
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
решавање
Април
проблема,
илустративна,
демонстративна,
рад на тексту
Монолошка,
дијалошка,
Мај
решавање
проблема,
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Фронтални,
комбиновани,
индивидуални
Упоређивање,самостално
закључивање,
повезивање, практично
примењивање, израда
презентација
Математика,
информатика
Упоређивање,самостално
закључивање,
Фронтални,
повезивање, практично
комбиновани,
примењивање, израда
индивидуални
презентација, избор тема
за матурске радове
Математика,
информатика,
биологија
Фронтални,
комбиновани,
индивидуални
Упоређивање,самостално
закључивање,
Математика,
повезивање, практично
информатика,
примењивање, израда биологија, хемија
презентација
Фронтални,
комбиновани,
индивидуални
Упоређивање,самостално
закључивање,
повезивање, практично
примењивање, израда
презентација
Математика,
информатика
Фронтални,
комбиновани,
индивидуални
Упоређивање,самостално
закључивање,
повезивање, практично
примењивање, израда
Математика,
информатика,
географија
442
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
илустративна,
демонстративна,
рад на тексту
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
презентација, посета
Планетаријуму, анализа
матурских радова
 ЦИЉЕВИ
наставе физике у гимназији је да ученици усвоје базична знања из ове науке (појмове, појаве, законе, теоријске моделе) уз разумевање и
оспособљавање за примену стечених знања. Неопходно је оспособљавање ученика за даљи наставак образовања на вишим школама и факултетима,
на којима је физика једна од фундаменталних дисциплина.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
биће реализован кроз домаће задатке, усмене провере, петнаестоминутне тестове, контролне вежбе и презентације.
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
изводиће се у корелацији са текућим наставним јединицама за ученике који, из било којих разлога, имају тешкоће у савладавању (планом и
програмом) предвиђеног градива.План допунске настава је базиран на могућностима и потребама ученика, у циљу разјашњења нејасноћа и
оспособљавања ученика за даље несметано праћење градива.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Релативистичка физика
6
Топлотно зрачење
4
Таласна својства честица и основи квантне механике
2
Квантна теорија водониковог атома
3
Физика чврстог стања
2
Индуковано зрачење. Ласери
2
Атомско језгро
10
Елементарне честице
4
443
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
усмерен је ка развијању индивидуалних могућности ученика, њихових интересовања и способности, јачања самопоуздања и унутрашње мотивације.
Овај план је у корелацији са наст темама, подразумева праћење актуелних тема и дешавања на пољу физике, детаљније обрађивање наст тема и
израду сложенијих задатака у циљу припреме за такмичења.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Релативистичка физика
10
Топлотно зрачење
4
Таласна својства честица и основи квантне механике
2
Квантна теорија водониковог атома
3
Физика чврстог стања
3
Индуковано зрачење. Ласери
3
Атомско језгро
8
Елементарне честице
2
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Релативистичка физика
Топлотно зрачење
Таласна својства честица и основи квантне механике
Квантна теорија водониковог атома
Физика чврстог стања
Индуковано зрачење . Ласери
Атомско језгро
Елементарне честице
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
1
444
Наставни предмет: физика
разред:четврти
, смер :природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
1.Релативистичка физика
обрада
8
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Септембар
октобар
Монолошка
Дијалошка
Демонстр.
цртежи
Фронтални
Групни
Индивид.
Дом.задаци
Семинарски радови
Контр.вежба
Математика
астрономија
Дијалошка
Цртежи
графици
Фронтални
Групни
Индивид.
Дом.задаци
ВРЕМЕ
утврђивање остало РЕАЛИЗАЦИЈЕ
6
2
2.Топлотно зрачење и
квантна природа ел.м.
зрачења
7
5
1
октобар
3.Таласне особине честица и
појам о квантној механици
8
6
2
Октобар
новембар
4.Квантна теорија атома
10
6
1
новембар
5.Молекулска структура и
спектри
2
1
6.Физика чврстог стања
8
6
7.Индуковано зрачење.
Ласери.
8. Физика атомског језгра
9. Физика елементарних
честица
4
17
5
Новембар
децембар
1
децембар
3
Jануар
10
Фебруар,март,
април
4
2
1
Април, мај
Монолошка
Дијалошка
цртежи
Монолошка
Дијалошка
цртежи
Монолошка
Дијалошка
графици
Мон.дијал.
Цртежи,
графици
Цртежи,
Дијаграми,
Мон.диј.цртеж
Цртежи,
Дијаграми,
Мон.диј.цртеж
Монолошка
Дијалошка
Фронтални
Групни
Индивид.
Фронтални
Групни
Индивид.
Фронтални
Групни
Индивид.
Хемија
Математика
астрономија
Дом. задаци
Хемија,математика
Дом.задаци
Хемија
Дом.задаци
Хемија
Фронт.
индивидуални
Припрема за тест на крају
првог полугодишта
Хемија
математика
Фронтални
Индивидуални
Групни
Домаћи задаци,контр.вежба
Фронтални
Индивидуални
Групни
Фронтални
Индивидуални
Домаћи задаци
Припрема за систематизацију
целог градива
Ученици се упућују на
компј.програм Јава аплети и
друге сличне
Астрономија
Медицина
хемија
филозофија
Астрономија
Медицина
хемија
445
 ЦИЉЕВИ
да ученици упознају основе теорије релативности,квантне физике,елементе атомског омотача и језгра и основе елементарних честица.
усвоје основне физичке појмове,теоријске моделе и законе у горе неведеним областима;
буду способни да их примењују у свакодневном животу;
да повезују стечена знања са оним у другим приридним наукама и филозофијом;
на основу стечених знанја решавају квант.и квал.задатке;
објасне физичке појаве и све то примене у свакодневном животу и свом даљем школовању.
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-кроз домаће квалитативне и квантитативне задатке,контролне вежбе,семинарске радове -индивидуалне и групне,тестове.
Пошто у школи немамо кабинет ѕа физику, предвиђено је коришћење симулација огледа,мисаоних и оригиналних,на дисковима и у оквиру
наставних филмова.Такође,ученици ће се упућивати на специјализоване програме за презентацију физике на интернету.Укључиваћемо се у сва
предавања која се буду организовала на Факултету за физику и Лабораторијске вежбедоступне ученицима, предавања на Коларчевом
универзитету,на одсеку ѕа Астрономију итд.Посетићемо и Планетаријум,у оквиру наставе астрономије и користити постојеће материјале на
дисковима и у научној литератури предвиђене за наставу астрономије.
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Допунска настава ће се организовати за ученике који нису могли да буду успешни у редовној настави.Ова настава ће се организовати са једним
часом недељно.Циљ ове наставе је да ученици,уз помоћ наставника,стекну минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм физике и
астрономије.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Специјална теорија релативности
3
Квантна природа електромагнетног зрачења
4
Таласне особине честица
3
Таласне особине честица
3
Квантна теорија атома и молекула
3
Ласери
3
Елементи физике чврстог стања
1
Физика језгра
8
Елементарне честице
4
446
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Ова наставе је намењена надареним ученицима,чија интересовања и могућности превазилазе редовну наставу.Такође је предвиђен један час
недељно.Ученици ће се опредељивати за продубљивање садржаја из редовне наставе,за нове садржаје,сложеније задатке,посете одговарајућим
научним установама и слично.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Специјална теорија релативности
5
Квантна природа електромагнетног зрачења
2
Таласне особине честица
2
Таласне особине честица
5
Квантна теорија атома и молекула
2
Ласери
4
Елементи физике чврстог стања
4
Физика језгра
4
Елементарне честице
4
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Специјална теорија релативности
Квантна природа електромагнетног зрачења
Таласне особине честица
Таласне особине честица
Квантна теорија атома и молекула
Ласери
Елементи физике чврстог стања
Физика језгра
Елементарне честице
Небо , простор , време
Фотометријске величине
Сунце . Сунчев систем
Број предвиђених часова
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
447
Наставни предмет: астрономија
Разред: четврти
смер: природно-математички
НАСТАВНА ТЕМА
1.Увод
2.Небо,простор,време
3.Гравитационо дејство
4.Даљине и величине небеских
тела
обрада
БРОЈ ЧАСОВА
утврђивање остало
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
септембар
монолошка
Фронтални,
Рад у пару
дом. рад
Физика,хемија
математика,биологија
1
Септембар,
октобар
монол.рад на тексту и
илустрац.,демон.
Фронтални,
Групни,
индивидуални
Припрема за посету
Планетаријуму
Математика, географија
1
октобар
Вербалне,писани
радови ученика
Фронтални
ндивидуални
Дом. радови
Физика, географија
Вербална,
цртежи
Фронтални
1
2
1
1
1
1
Октобар,новембар
2
1
Новембар,децембар
2
1
1
1
4
1
3
Сунце
1
2
Сунчев систем
2
2
5.Зрачење небеских тела
6.Астрономски инструменти
7.Звезде
8.Галаксије
децембар
Јануар,фебруар
Фебруар,март
Вербалне,
цртежи
Вербалне,
Илустрације,
Писани радови
Вербалне
Илустрације
Писани радови
Вербалне
Илустрације
Писани радови
Математика, физика
Фронтални
Физика
Фронтални,
индивидуални
Домаћи радови
Рад у пару,
групи
Семинарски
радови
Физика
Рад у пару,
групи
Семинарски
радови
Физика
физика
Март,април
Април,мај
Физика
448

ЦИЉЕВИ
Циљ наставе астрономије јесте да ученици упознају небеска тела и појаве у васиони.
Задаци наставе астронимије су да ученици:
- стичу савремена знања о васиони и основним законима макросвета,активно учествујући у процесу сазнавања;
- стичу интересовање,радозналост и жељу за разумевањем света који их окружује;
- схвате универзалност закона природе;
- да се навикавају да примењују знање стечено у другим наукама;
- да се оспособе за апстрактно мишљење и самостално закључивање развијањем смисла за основе природних наука;
- развију смисао за оријентацију у простору и времену;
да се оспособе за квалитативно и квантитативно решавање астрономских проблема и задатака,у границама једног часа недељно
449
ХЕМИЈА
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: хемија
разред први
смер : друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
ВРСТЕ СУПСТАНЦИ
2
1
СТРУКТУРА
СУПСТАНЦИ
10
6
септембар
1
септембар,
октобар,
новембар
Вербалнотекстуалне
(наставниково
излагање,
наставни
разговор)
Илустрационодемонстрационе
(графичке
методе)
Активација и проширивање
већ постојећих знања из
градива седмог разреда
хемије, Основни хемијски
појмови. Повезивање и
фронтални
класификација постојећих
хемијских знања о врстама
супстанци.
Усвајање нових хемијских
информација.
Активација, повезивање и
Вербалнопримена постојећих знања
текстуалне
градива седмог разреда
(наставниково
хемије у области Структуре
излагање,
супстанци и Хемијских
учениково
израчунавања. Упознавање
излагање,
фронтални, нових појмова о стуктури и
наставни
индивидуални
количини супстанце.
разговор)
Усвајање нових хемијских
Илустрационоинформација.Осмишљавање
демонстрационе
градива у области
(графичке
хемијских веза у форми
методе)
презентовања (реферати,
концептне мапе)
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Физика
Физика
450
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
6
4
1
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
9
8
1
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА
И ЈЕДИЊЕЊА
10
10
1
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
ВербалноУпознавање нових појмова,
текстуалне
активација и примена
(наставниково
постојећих знања градива
излагање,
седмог разреда хемије у
учениково
области Хомогених смешановембар,
излагање,
фронтални, раствора. Усвајање нових
децембар
наставни
индивидуални хемијских информација о
разговор)
дисперзним системима.
ИлустрационоОсмишљавање градива у
демонстрационе
области дисперзних система
(графичке
у форми презентовања
методе)
(реферати, концептне мапе)
Активација и примена
Вербалнопостојећих знања седмог
текстуалне
разреда хемије у области
(наставниково
Хемијских реакција и
излагање,
израчунавања. Упознавање
учениково
децембар,
нових појмова у области
излагање,
фронтални,
јануар,
енергетских промена и
наставни
индивидуални
фебруар, март
брзине хемијских реакција
разговор)
и хем. равнотеже. Усвајање
Илустрациононових наставних садржаја
демонстрационе
оксидоредукционих
(графичке
процеса. Израчунавање
методе)
задатака.
ВербалноРад на усвајању нових
текстуалне
хемијских информација и
(наставниково
повезивања знања о хемији
фронтални,
април, мај
излагање,
елемената и једињења.
индивидуални
учениково
Оспособљавање ученика да
излагање,
користе Периодни систем
наставни
елемената за дедукцију
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Математика,
Пропорције
Математика,
Пропорције
Географија,
биологија
451
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
разговор)
Илустрационодемонстрационе
(графичке
методе)
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ
ЗАГАЂИВАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2
2
јун
својстава хемијских
елемената и њ. једињења.
Осмишљавање градива ове
области у форми
класификационих система и
хијерархијским односима
међу њима презентовањем
концептних мапа. Стицање
одговарајућих техничкотехнолошких знања.
Усвајање нових, активација
Вербалнои примена постојећих знања
текстуалне
у области загађења животне
(наставниково
средине са посебним
излагање,
акцентом на екологији.
учениково
Разумевање узрочноизлагање,
фронтални,
последичних веза
наставни
индивидуални
корисности и ризика
разговор)
хемијске производње.
ИлустрационоОсмишљавање градива ове
демонстрационе
области у форми
(графичке
презентовања (реферати,
методе)
концептне мапе)
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Биологија
 ЦИЉЕВИ
-
Активација и проширивање већ постојећих знања основних хемијских појмова.
Повезивање и класификација постојећих хемијских знања о врстама супстанци
Активација, повезивање и примена постојећих знања у области структуре супстанци.
Упознавање нових појмова о структури и количини супстанце.
Оспособљавање ученика да осмисли градиво у области хемијских веза у форми презентовања (реферати, концептне мапе)
Упознавање нових појмова, активација и примена постојећих знања у области дисперзних система.
Усвајање нових хемијских информација о дисперзним системима.
452
-
Осмишљавање градива у области дисперзних система у форми презентовања (реферати, концептне мапе)
Активација и примена постојећих знања у области хемијских реакција и израчунавања.
Упознавање нових појмова у области енергетских промена и брзине хемијских реакција и хем. равнотеже.
Усвајање нових наставних садржаја у области оксидоредукционих процеса.
Израчунавање задатака хемијских реакција и израчунавања.
Рад на усвајању нових хемијских информација и повезивања знања о хемији елемената и једињења.
Оспособљавање ученика да користе Периодни систем елемената за дедукцију својстава хемијских елемената и њ. једињења.
Осмишљавање градива у области хемије елемената и једињења у форми класификационих система и хијерархијским односима међу њима
презентовањем концептних мапа.
Стицање одговарајућих техничко-технолошких знања у области хемије елемената и једињења.
Усвајање нових, активација и примена постојећих знања у области загађења животне средине са посебним акцентом на екологији.
Разумевање узрочно-последичних веза корисности и ризика хемијске производње.
Развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих
супстанци у свакодневном животу
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-
Усмено испитивање
Контролне вежбе или тестови
Прављење презентација, семинарских радова и коцептних мапа
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
ВРСТЕ СУПСТАНЦИ
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
Број предвиђених часова
1
8
7
10
11
453
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
ВРСТЕ СУПСТАНЦИ
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број предвиђених часова
1
8
6
9
11
2
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ПРЕДВИЂЕНИХ ЧАСОВА
ВРСТЕ СУПСТАНЦИ
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1
1
1
2
2
1
454
Наставни предмет: хемија
разред први
смер : природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
ВРСТЕ
СУПСТАНЦИ
2
1
1
септембар
СТРУКТУРА
АТОМА
6
3
1
септембароктобар
ХЕМИЈСКЕ ВЕЗЕ
8
4
1
октобарновембар
ДИСПЕРЗНИ
СИСТЕМИ
4
2
2
децембарјануар
активирају и проширују већ
монолошкопостојећа знања,
фронтални
дијалошка
анализирају,упоређују,
индивидуални
илустративна
повезују,класификују супстанце,
рад у групи
заклључују
одговарају на питања
активирају, повезују и примењују
постојећа знања градива седмог
разреда,усвајају нова знања
активно слушајући
предавања,пишу
монолошкофронтални
електронске
дијалошка
индивидуални
конфигурације,користе
илустративна
ПСЕ,одређују на основу
конфигурације
место елемента у ПСЕ и обрнуто,
упоређују,закључују,
предвиђају особине супстанци
активирају, повезују и примењују
монолошкофронтални
постојећа знања,усвајају нова
дијалошка
индивидуални
знања,приказују хемијске
илустративна
групни рад
везе,упоређују,закључују,
разликују
активирају, повезују и примењују
монолошкофронтални
постојећа знања,усвајају нова,
дијалошка
индивидуални
упоређују,разликују,
илустративна
групни рад
раде рачунске задатке,
демонстрациона рад у пару
испитују растворљивост
различитих супстанци,праве
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
физика
физика
физика
математика
географија
455
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
растворе одређених концентрација
ХЕМИЈСКЕ
РЕАКЦИЈЕ
КИСЕЛИНЕ,БАЗЕ
И
СОЛИ
ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ
РЕАКЦИЈЕ
8
7
4
6
4
2
3
3
2
активирају, повезују и примењују
монолошкофронтани
постојећа знања,усвајају
дијалошка
индивидуални
фебруар-мартнова,примењују усвојена знања за
илустративна
групни рад
април
израду рачунских задатака
демонстрациона рад у пару
април-мај
мај-јун
монолошкофронтални
активирају, повезују и примењују
дијалошка
индивидуални постојећа знања ,усвајају нова,
илустративна
групни рад
раде рачунске задатке,
демонстрациона рад у пару
анализирају,упоређују,закључују
усвајају нова знања,одређују
монолошкофронтални
коефицијенте у оксидодијалошка
индивидуални
редукционим
илустративна
групни рад једначинама,анализирају,упоређују,
демонстрациона рад у пару
закључују,примењују стечена
знања
математика
математика
физика
математика
физика
 ЦИЉЕВИ:
 активација и проширивање већ постојећих знања основних хемијских појмова.
 повезивање и класификација постојећих знања о врстама супстанци
 усвајање нових,активација и примена постојећих знања о структури атома
 разумевање условљености својстава супстанци њиховом структуром
 усвајање нових,активација и примена постојећих знања о типовима хемијских веза
 усвајање знања о квалитативном и квантитативном значењу симбола и формула
 усвајање знања о вези између количине,масе и запремине супстанце
 примена стечених знања за стехиометријска израчунавања
 стицање и продубљивање раније стечених знања о типовима хемијских реакција
 усвајање и примена знања о енергетским променама при хемијским реакцијама
 стицање знања о брзини хемијске реакције и факторима који на њу утичу
456







усвајање знања о хемијској равнотежи и чиниоцима који на њу утичу
стицање нових и активација постојећих знања о дисперзним системима
усвајање знања о растворима електролита
усвајање знања о оксидо-редукционим процесима
развијање систематичности,прецизности у раду,позитивног става према учењу хемије
рад на развијању логичког мишљења и критичког става у мишљењу
оспособљавање ученика да стечена знања и вештине примењују у свакодневном животу

оспособљавање ученика за самостално коришћење савремених информационих технологија у учењу хемије
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРАВЕ ОСТВАРЕНОСТ ЦИЉЕВА:
 усмено испитивање
 израда рачунских задатакана часу
 контролне вежбе или тестови
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Врсте супстанци
Структура атома
Хемијске везе
Дисперзни системи
Хемијске треакције
Киселине,базе и соли
Квалитативна хемијска анализа
Квантитативна хемијска анализа
Оксидо-редукционе реакције
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Врсте супстанци
Структура атома
Хемијске везе
Дисперзни системи
Хемијске реакције
Киселине,базе и соли
Оксидо-редукционе реакције

Број предвиђених часова
1
4
6
4
7
4
5
2
2
Број предвиђених часова
2
5
7
4
8
6
3
ПЛАН ПРИПРАМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
457
Наставна тема
Врсте супстанци
Структура атома
Хемијске везе
Хемујске реакције
Дисперзни системи
Киселине,базе и соли
Оксидо-редукционе реакције
Број часова
1
1
1
2
1
1
1
458
Наставни предмет: хемија
разред други
смер : друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
УВОД У ОРГАНСКУ
ХЕМИЈУ
3
1
УГЉОВОДОНИЦИ
10
5
ОРГАНСКА
КИСЕОНИЧНА
ЈЕДИЊЕЊА
17
8
1
2
Вербалнотекстуалне
Упознавање нових
(наставниково
информација у органској
излагање,
хемији. Активација и
наставни
примена већ постојећих
септембар
фронтални
разговор)
знања из градива осмог
Илустрационоразреда орг.хемије.
демонстрационе
Усвајање нових хемијских
(графичке
информација.
методе)
Вербалнотекстуалне
Упознавање нових појмова,
(наставниково
активација и примена
излагање,
постојећих знања у области
учениково
септембар,
угљоводоника. Усвајање
излагање,
фронтални,
октобар,
нових хемијских
наставни
индивидуални
новембар
информација.Осмишљавање
разговор)
градива у области нафте,
Илустрационогаса у форми презентовања
демонстрационе
(реферати, концептне мапе)
(графичке
методе)
ВербалноУпознавање нових појмова,
текстуалне
активација и примена
новембар,
(наставниково
постојећих знања у области
децембар,
фронтални,
излагање,
органских кисеоничних
јануар,
индивидуални
учениково
једињења. Усвајање нових
фебруар, март
излагање,
хемијских
наставни
информација.Осмишљавање
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
биологија
биологија,
географија
Биологија I
година,
Основи
цитологије
459
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
ОРГАНСКА АЗОТНА
ЈЕДИЊЕЊА
6
3
ВИТАМИНИ,
ХОРМОНИ,
АЛКАЛОИДИ,
АНТИБИОТИЦИ
4
4
2
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
разговор)
градива у области сахарида
Илустрационоу форми презентовања
демонстрационе
(реферати, концептне мапе)
(графичке
методе)
ВербалноУпознавање нових појмова,
текстуалне
активација и примена
(наставниково
постојећих знања у области
излагање,
органских азотних
учениково
једињења. Усвајање нових
Биологија I
излагање,
фронтални,
наставних садржаја
март, април
година, Основи
наставни
индивидуални
орг.азотних
цитологије
разговор)
једињења.Осмишљавање
Илустрационоградива у области протеина
демонстрационе
и нуклеинских киселина у
(графичке
форми презентовања
методе)
(реферати, концептне мапе)
Вербалнотекстуалне
(наставниково
Усвајање нових хемијских
излагање,
информација о витаминима,
учениково
хормонима, алкалоидима и
Биологија I
излагање,
фронтални,
антибиотицима.
април, мај
година, Вируси и
наставни
индивидуални Осмишљавање градива ових
бактерије
разговор)
области у форми
Илустрационопрезентовања (реферати,
демонстрационе
концептне мапе)
(графичке
методе)
460
НАСТАВНА ТЕМА
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ
ЗАГАЂИВАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ ЧАСОВА
2
2
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
јун
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Вербалнотекстуалне
Усвајање нових, активација
(наставниково
Биологија II
и примена постојећих знања
излагање,
година
у области загађења животне
учениково
друштвеносредине са посебним
излагање,
фронтални,
језичког смера,
акцентом на екологији.
наставни
индивидуални
Загађивање и
Осмишљавање градива ове
разговор)
заштита
области у форми
Илустрационоживотне средине
презентовања (реферати,
демонстрационе
концептне мапе)
(графичке
методе)
 ЦИЉЕВИ
-
Стицање знања и разумевање предмета проучавања органске хемије и биохемије
Усвајање класа органских једињења, њихових особина на основу функционалних група, улогу и значај у животним процесима
Разликовање типова органских реакција и разумевање одређених типова које су карактеристичнње за одређену класу једињења
Усвајање класе угљоводоника, њихових физичких и хемијских особина, улогу и значај у животним процесима
Разумевање и усвајање појма изомерије
Разумевање и усвајање именовања органских супстанци према ИУПАЦ номенклатури
Усвајање класе органских једињења са кисеоником, њихових физичких и хемијских особина, улогу и значај у животним процесима
Усвајање класе органских једињења са азотом, њихових физичких и хемијских особина, улогу и значај у животним процесима
Разумевање и усвајање структуре и функције биолошки активних једињења (протеина, нуклеинских киселина, угљених хидрата, липида и др.)
Стицање основних знања о витаминима, хормонима, алкалоидима и антибиотицима, њиховој корисности и штетности
Развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих
супстанци у свакодневном животу
461
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
-
Усмено испитивање
Контролне вежбе или тестови
Прављење презентација, семинарских радова и коцептних мапа
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
Број предвиђених часова
1
УГЉОВОДОНИЦИ
10
ОРГАНСКА КИСЕОНИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
17
ОРГАНСКА АЗОТНА ЈЕДИЊЕЊА
5
ВИТАМИНИ, ХОРМОНИ, АЛКАЛОИДИ, АНТИБИОТИЦИ
2
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
УГЉОВОДОНИЦИ
ОРГАНСКА КИСЕОНИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
ОРГАНСКА АЗОТНА ЈЕДИЊЕЊА
ВИТАМИНИ, ХОРМОНИ, АЛКАЛОИДИ, АНТИБИОТИЦИ
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
НАСТАВНА ТЕМА
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
УГЉОВОДОНИЦИ
ОРГАНСКА КИСЕОНИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
ОРГАНСКА АЗОТНА ЈЕДИЊЕЊА
ВИТАМИНИ, ХОРМОНИ, АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број предвиђених часова
1
10
15
5
2
2
БРОЈ ЧАСОВА
1
2
2
1
1
1
462
Наставни предмет: хемија
разред други
смер : природно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
обрада утврђивање остало
ОКСИДО-РЕДУКЦИОНИ
ПРОЦЕСИ
3
2
0
септембар
монолошкодијалошка,
илустративна
ПЕРИОДНИ СИСТЕМ
ЕЛЕМЕНАТА
1
1
0
септембар
монолошкодијалошка,
илустративна
ВОДОНИК
2
1
0
ЕЛЕМЕНТИ 1.ГРУПЕ
ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА
ЕЛЕМЕНАТА
ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ
ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА
ЕЛЕМЕНАТА
ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ
ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА
ЕЛЕМЕНАТА
3
3
2
1
2
1
октобар
1
октобар
0
октобар,
новембар
1
новембар
монолошкодијалошка,
илустративна
одређују оксидационе бројеве,
фронтални,
састављају оксидо-редукционе
индивидуални једначине,анализирају,упоређују,
закључују,
раде рачунске задатке,
повезују структуру атома са
фронтални,
положајем елемента у
индивидуални
периодном систему,упоређују
особине елемената
физика
биологија,
фронтални,
анализирају,објашњавају,
географија,
индивидуални закључују,раде рачунске задатке
физика
монолошкофронтални,
дијалошка,
индивидуални,
илустративна,
групни
демонстрациона
монолошкофронтални,
дијалошка,
индивидуални,
илустративна,
групни
демонстрациона
монолошкодијалошка,
илустративна,
демонстрациона
физика
упоређују особине елемената,
анализирају,закључују,
решавају рачунске задатке
пореде особине елемената
користећи раније стечена
знања,раде задатке,користе
доступне изворе знања
пореде особине елемената,раде
фронтални,
задатке,користе
индивидуални, доступне изворе знања,раде
презентације
биологија,
физика
географија,
биологија,
физика
географија
463
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ
ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА
ЕЛЕМЕНАТА
4
1
1
децембар
ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ
ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА
ЕЛЕМЕНАТА
5
2
1
јануар,
фебруар
ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ
ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА
ЕЛЕМЕНАТА
4
2
0
фебруар,
март
ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ
ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА
ЕЛЕМЕНАТА
4
2
0
март,
април
ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ
ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА
ЕЛЕМЕНАТА
1
0
1
април
ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ
10
5
2
април,
мај,
јун
ЛАНТАНОИДИ
И АКТИНОИДИ
1
0
0
јун
МЕТОДE РАДА
монолошкодијалошка,
илустративна,
демонстрациона
монолошкодијалошка,
илустративна,
демонстрациона
монолошкодијалошка,
илустративна,
демонстрациона
монолошкодијалошка,
илустративна,
демонстрациона
монолошкодијалошка,
илустративна
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
пореде и анализирају особине
фронтални,
елемената и једињења,раде
индивидуални,
задатке,користе доступне изворе
групни
знања,раде презентације
пореде и анализирају
фронтални,
особине елемената и
индивидуални,
једињења,раде рачунске
групни
задатке,раде презентације
пореде особине елемената и
фронтални,
једињења,објашњавају,
индивидуални,
анализирају,раде рачунске
рад у пару
задатке,раде презентације
пореде особине елемената и
фронтални,
једињења,објашњавају,
индивидуални,
анализирају,раде рачунске
рад у пару
задатке,раде презентације
пореде особине елемената
фронтални,
користећи раније стечена
индивидуални
знања,раде задатке,користе
доступне изворе знања
монолошкофронтални,
дијалошка,
индивидуални,
илустративна,
рад у пару,
експериментална,
групни
рад на тексту
монолошкофронтални,
дијалошка,
индивидуални,
илустративна,
рад у пару,
експериментална,
групни
рад на тексту
пореде особине елемената и
једињења,објашњавају,
анализирају,раде рачунске
задатке,раде презентације
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
географија,
биологија
географија,
биологија
биологија,
математика
биологија,
математика
физика
биологија,
географија
користе доступне изворе
знања,раде презентације
464
НАСТАВНА ТЕМА
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ
ЗАГАЂИВАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ ЧАСОВА
1
0
1
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
јун
монолошкодијалошка,
илустративна,
рад на тексту
фронтални,
раде презентације,користе
индивидуални,
доступне изворе знања,повезују,
рад у пару,
закључују
групни
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
биологија
465
Наставни предмет: ХЕМИЈА –ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
обрада
УВОД У
ЛАБОРАТОРИЈСКУ
ТЕХНИКУ
ОСНОВНЕ
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ
ОПЕРАЦИЈЕ
РЕАКЦИЈЕ И СВОЈСТВА
НЕОРГАНСКИХ
СУПСТАНЦИ
утврђивање
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE РАДА
разред: други
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
остало
6
4
25
септембар
вербалнотекстуалне,
илустративнодемонстративне
септембар,
октобар
монолошкодијалошка,
лабораторијскоекспериментална,
метода писаних
радова
октобар-јун
монолошкодијалошка,
лабораторијскоекспериментална,
метода писанух
радова
усвајање правила и
мера за безбедан
рад,упознавањеса
фронтални,
опремом хемијске
индивидуални,
лабораторије
групни
вођење
лабораторијског
дневника
извођење,
анализирање и
фронтални,
објашњавање
индивидуални,
огледа,
групни
вођење
лабораторијског
дневника
изводђење
огледа,анализирање
фронтални,
и поређење
индивидуални,
особина
групни
супстанци,вођење
лабораторијског
дневника
физика
 ЦИЉЕВИ:
-
стицање продубљених знања из неорганске хемије неопходних за научно тумачење и разумевање појава и промена у природи
развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина,хемијских симбола,формула и једначина
стицање вештина неопходних за планирање и извођење експеримената
развијање радозналости,потребе за сазнањем о својствима супстанци у окружењу
развијање свести о важности одговорног односа према животној средини,одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у
свакодневном животу
466
-
стицање знања о значају хемијске производње за савремено друштво
развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији
оспособљавање ученика за самостално коришћење савремених информационих технологија у учењу хемије
оспособљавање ученика да користе периодни систем елемената за дедукцију својстава хемијских елемената и њихових једињења
усвајање знања о најважнијим хемијским елементима,њиховом налажењу у природи,начинима добијања,физичким и хемијским особинама њихових
једињења,њиховој примени
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
- -перманентно праћење и посматрање рада ученика
- усмено испитивање
- -контролне вежбе или тестови
- -израда презентација
- -решавање рачунских задатака
- -извођење,анализирање и објашњавање огледа
467
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
Периодни систем елемената
4
Оксидо-редукциони процеси
3
Водоник
1
Елементи 1.групе периодног система
3
Елементи 2.групе периодног система
3
Елементи 13.групе периодног система
3
Елементи 14.групе периодног система
3
Елементи 15групе периодног система
3
Елементи 16.групе периодног система
3
Елементи 17.групе периодног система
4
Прелазни метали
5
биће организована према потребама по наставном плану редовне наставе једноставнијим приступом.
Циљ је да ученици усвоје елементарна знања,вештине,вредносне ставове
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
Хемија елемената и једињења
12
Огледи из занимљиве хемије
4
Одабрани задаци за такмичења
8
Квалитативна хемијска анализа
4
Квантитативна хемијска анализа
5
Хемијски аспекти загађивања животне средине
2
Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештине из неких наставних
области у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самостални рад, развој логичког,
стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље самообразовање
468
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Оксидо-редукциони процеси
Водоник
Елементи 1.групе периодног система
Елементи 2.групе периодног система
Елементи 13.групе периодног система
Елементи 14.групе периодног система
Елементи 15.групе периодног система
Елементи 16.групе периодног система
Елементи 17.групе периодног система
Прелазни метали
Број предвиђених часова
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
469
Наставни предмет: хемија
разред трећи
смер : продно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
УВОД У ОРГАНСКУ
ХЕМИЈУ
АЛКАНИ И
ЦИКЛОАЛКАНИ
АЛКЕНИ И ДИЕНИ
4
2
0
3
1
1
4
2
1
1
1
0
септембар
септембар,
октобар
октобар
АЛКИНИ
ПОЛИМЕРИ
2
1
1
новембар
новембар
монолошкофронтални, праве моделе молекула,
дијалошка, индивидуални, упоређују,закључују,
илустративна
групни
објашњавају
праве моделе
монолошкофронтални,
молекула,вежбају
дијалошка,
индивидуални, номенклатуру,изомерију,
илустративна,
групни
анализирају,повезују,раде
демонстрациона
рачунске задатке
праве моделе
монолошкомолекула,вежбају
фронтални,
дијалошка,
номенклатуру,изомерију
индивидуални,
илустративна,
пишу једначине реакција,
рад у групи
демонстрациона
анализирају,повезују,раде
рачунске задатке
праве моделе
молекула,вежбају
монолошкофронтални,
номенклатуру,пишу
дијалошка, индивидуални,
једначине реакција,
илустративна
рад у групи
анализирају,упоређују,
повезују,раде рачунске
задатке
монолошкофронтални,
дијалошка, индивидуални,
илустративна
рад у групи
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
физика,
биологија
географија,
биологија
биологија
повезују,закључују,
објашњавају
470
НАСТАВНА ТЕМА
АРОМАТИЧНИ
УГЉОВОДОНИЦИ
ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ
УГЉОВОДОНИКА
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
ЕТРИ
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
3
2
1
новембар,
децембар
монолошкофронтални,
дијалошка, индивидуални,
илустративна
рад у групи
2
1
1
децембар
монолокофронтални,
дијалошка, индивидуални,
илустративна
рад у групи
монолошкофронтални,
дијалошка,
индивидуални,
илустративна,
рад у групи
демонстрациона
4
2
1
јануар,
фебруар
1
1
0
фебруар
монолошкофронтални,
дијалошка, индивидуални,
илустративна
рад у групи
март
монолошкофронтални,
дијалошка,
индивидуални,
илустративна,
рад у групи
демонстрациона
4
1
1
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
вежбају номенклатуру,
пишу једначине
реакција,анализирају,
објашњавају,упоређују
особине,решавају
рачунске задатке,раде
презентације
вежбају номенклатуру,
пишу једначине
реакција,анализирају,
објашњавају ,упоређују
особине,решавају
рачунске задатке
вежбају номенклатуру,
пишу једначине
реакција,анализирају,
објашњавају,упоређују
особине,решавају
рачунске задатке
вежбају номенклатуру,
пишу једначине
реакција,анализирају,
објашњавају особине
вежбају номенклатуру,
пишу једначине
реакција,анализирају,
објашњавају,упоређују
особине,решавају
рачунске задатке
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Биологија
биологија
биологија
биологија
471
НАСТАВНА ТЕМА
КАРБОКСИЛНЕ
КИСЕЛИНЕ И ЊИХОВИ
ДЕРИВАТИ
БРОЈ ЧАСОВА
5
3
1
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА
СА СУМПОРОМ
2
1
БОЈЕ
МЕТОДЕ
КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ
ОРГАНСКИХ
ЈЕДИЊЕЊА
3
1
1
март,
април
2
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА
СА АЗОТОМ
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА
ЈЕДИЊЕЊА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1
април,
мај
мај,јун
јун
2
јун
1
1
јун
МЕТОДE
РАДА
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
вежбају номенклатуру,
монолошкопишу једначине
фронтални,
дијалошка,
реакција,анализирају,
индивидуални,
илустративна,
објашњавају ,упоређују
рад у групи
демонстрациона
особине,решавају
рачунске задатке
вежбају номенклатуру,
пишу једначине
монолошкофронтални,
реакција,анализирају,
дијалошка, индивидуални,
објашњавају
илустративна
рад у групи
особине,решавају
рачунске задатке
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
биологија
монолошкофронтални,
анализирају,закључују,
дијалошка, индивидуални,
објашњавају,упоређују
илустративна
рад у групи
биологија
монолошкофронтални,
дијалошка,
анализирају,закључују,
индивидуални,
илустративна,
објашњавају,повезују
рад у групи
текстуална
биологија
монолошкофронтални,
дијалошка, индивидуални,
илустративна
рад у групи
метод усменог
фронтални
излагања,
рад у групи
демонстрациона
анализирају,повезују,
закључују
анализирају,повезују,
закључују
Физика
472
Наставни предмет: ХЕМИЈА-лабораторијске вежбе
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА 36
разред:трећи
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE РАДА
септембар,
октобар
лабораторијскоекспериментална,
монолошко-дијалошка,
метода писаних радова
октобар-мај
лабораторијскоекспериментална,
монолошко-дијалошка,
метода писаних радова
мај
лабораторијскоекспериментална,
монолошко-дијалошка,
метода писаних радова
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
обрада утврђивање остало
МЕТОДЕ ИЗОЛОВАЊА
И ПРЧИШЋАВАЊА
ОРГАНСКИХ
СУПСТАНЦИ
РЕАКЦИЈЕ И
СВОЈСТВА
ОРГАНСКИХ
ЈЕДИЊЕЊА
ПРЕПАРАТИВНА
ОРГАНСКА ХЕМИЈА
8
18
4
извођење,
анализирање и
фронтални,
објашњавање
групни,
огледа,вођење
индивидуални
лабораторијског
дневника
извођење,
анализирање и
фронтални, објашњавање
групни,
огледа,
индивидуални
вођење
лабораторијског
дневника
извођење,
анализирање и
објашњавање
фронтални,
огледа,
групни
вођење
лабораторијског
дневника
ИНТЕРАКЦИЈА
монолошкоЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ
дијалошка,лабораторијскоЗРАЧЕЊА И
6
јун
експериментална,
фронтални
ХЕМИЈСКИХ
метода писаних
СУПСТАНЦИ
радова
 ЦИЉЕВИ:
- стицање знања и разумевање предмета проучавања органске хемије
-
КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Физика
Физика
проучавање физичких и хемијских особина угљеникових једињења,проучавање поступака за њихово добијање и испитивање тока хемијских реакција
развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина,хемијских симбола,формула и једначина
разумевање чињенице да су својства супстанци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом хемијском структуром
473
-
стицање знања о начину именовања органских супстанци према IUPAC номенклатури
усвајање и разумевање појма изомерије
разликовање типова органских реакција и разумевање одређених типова који су карактеристичнеи за одређену класу једињења
усвајање знања о угљоводоницима, њиховим физичким и хемијским особинама, примени и значају
усвајање знања о органским једињењима са кисеоником, њиховим физичким и хемијским особинама,примени и значају
усвајање знања о органским једињењима са азотом,њиховим физичким и хемијскихм особинама, улози и значају у животним процесима
стицање вештина неопходних за планирање и извођење експеримената
оспособљавање ученика за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и стицање знања да адекватно реагују при незгодама у хемијској лабораторији и
свакодневном животу
развијање радозналости,потребе за сазнањем о својствима супстанци у окружењу
развијање свести о важности одговорног односа према животној средини,одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у
свакодневном животу
развој техничко-технолошких знања
развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији
оспособљавање ученика за самостално коришћење савремених информационих технологија у учењу хемије
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:
-перманентно праћење и посматрање рада ученика
- усмено испитивање
-контролне вежбе или тестови
-израда презентација
-решавање рачунских задатака
-извођење и анализа огледа
 ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Допунска настава се организује према потребама ученика, а према следећем плану
Наставна тема
Број предвиђених часова
Увод у органску хемију
Алкани и циклоалкани
Алкени,диени
Алкини
Ароматични угљоводоници
Алкохоли,феноли,етри
Алдехиди и кетони
Карбоксилне киселине и деривати
Органска једињења азота
4
3
4
2
4
5
5
5
2
474
Циљ допунске наставе је да ученици који из оправданих разлога нису усвојили потребна знања, то и реализују
 ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Додатна настава се организује према интересовањима ученика, а према следећем плану:
Наставна тема
Број предвиђених часова
Угљоводоници
Изомерија
Органска кисеонична једињења
Органска азотна једињења
Хетероциклична једињења
Одабрани задаци за такмичења
Квалитативна хемијска анализа
Квантитативна хемијска анализа
Хемијски аспекти загађивања животне средине
Огледи из занимљиве хемије
4
2
5
2
2
8
4
2
2
4
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Број предвиђених часова
Увод у органску хемију
Алкани и циклоалкани
Алкени,диени
Алкини
Ароматични угљоводоници
Алкохоли,феноли,етри
Алдехиди и кетони
Карбоксилне киселине и деривати
Органска једињења азота
2
1
2
1
1
1
1
1
1
475
Наставни предмет: хемија
разред четврти
смер : продно-математички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
обрада
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
утврђивање остало
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
7
3
1
септембар,
октобар
ЛИПИДИ
3
2
1
октобар,
новембар
АЛКАЛОИДИ И
АНТИБИОТИЦИ
2
1
новембар
ВербалноУпознавање нових
текстуалне
информација о угљеним
(наставниково
хидратима. Активација и
излагање, наставни фронтални,
примена већ постојећих
разговор)
индивидуални знања из градива осмог
Илустрационоразреда орг.хемије.
демонстрационе
Усвајање нових хемијских
(графичке методе)
информација.
Вербалнотекстуалне
(наставниково
Упознавање нових појмова,
излагање, учениково
активација и примена
фронтални,
излагање, наставни
постојећих знања у области
индивидуални
разговор)
липида. Усвајање нових
Илустрационохемијских информација.
демонстрационе
(графичке методе)
Вербалнотекстуалне
Упознавање нових појмова
(наставниково
у области алакалоида и
излагање, учениково
антибиотика.Осмишљавање
фронтални,
излагање, наставни
градива у области алалоида
индивидуални
разговор)
и антибиотика у форми
Илустрационопрезентовања (реферати,
демонстрационе
концептне мапе)
(графичке методе)
биологија
биологија
биологија
476
НАСТАВНА ТЕМА
ПРОТЕИНИ
ВИТАМИНИ И
ХОРМОНИ
НУКЛЕИНСКЕ
КИСЕЛИНЕ
ОСНОВИ
МЕТАБОЛИЗМА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
8
2
6
8
4
1
фебруар
1
3
4
децембар,
јануар
1
март
април
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
Вербалнотекстуалне
(наставниково
излагање, учениково
фронтални,
излагање, наставни
индивидуални
разговор)
Илустрационодемонстрационе
(графичке методе)
Вербалнотекстуалне
(наставниково
излагање, учениково
фронтални,
излагање, наставни
индивидуални
разговор)
Илустрационодемонстрационе
(графичке методе)
Вербалнотекстуалне
(наставниково
излагање, учениково
фронтални,
излагање, наставни
индивидуални
разговор)
Илустрационодемонстрационе
(графичке методе)
Вербалнотекстуалне
фронтални,
(наставниково
индивидуални
излагање,
учениково
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Упознавање нових појмова,
активација и примена
постојећих знања у области
органских азотних
једињења. Усвајање нових
наставних садржаја у
области протеина
биологија
Усвајање нових хемијских
информација о витаминима
и
хормонима.Осмишљавање
градива ових области у
форми презентовања
(реферати, концептне мапе)
биологија
Усвајање нових, активација
и примена постојећих
знања у области протеина
Осмишљавање градива ове
области у форми
презентовања (реферати,
концептне мапе)
биологија
Усвајање нових знања у
области основа
метаболизма.
Осмишљавање градива ове
области у форми
биологија
477
НАСТАВНА ТЕМА
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БИОТЕХНОЛОГИЈА И
ЊЕНЕ МОГУЋНОСТИ
1
1
мај
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ
ЗАГАЂИВАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2
2
мај

-
МЕТОДE РАДА
ОБЛИЦИ РАДА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
излагање, наставни
презентовања (реферати,
разговор)
концептне мапе)
Илустрационодемонстрационе
(графичке методе)
Вербалнотекстуалне
(наставниково
Усвајање нових знања у
излагање,
области биотехнологије.
учениково
фронтални,
Осмишљавање градива ове
биологија
излагање, наставни индивидуални
области у форми презентовања
разговор)
(реферати, концептне мапе)
Илустрационодемонстрационе
(графичке методе)
Вербалнотекстуалне
Усвајање нових, активација и
(наставниково
примена постојећих знања у
излагање,
области загађења животне
учениково
фронтални, средине са посебним акцентом
биологија
излагање, наставни индивидуални на екологији. Осмишљавање
разговор)
градива ове области у форми
Илустрационопрезентовања (реферати,
демонстрационе
концептне мапе)
(графичке методе)
ЦИЉЕВИ:
Стицање знања и разумевање предмета проучавања биохемије
Усвајање класе угљених хидрата, њихових физичких и хемијских особина, улогу и значај у животним процесима
Разумевање и усвајање појма оптичке изомерије
478
-
Стицање знања класе липида, њихових физичких и хемијских особина, улогу и значај у животним процесима
Стицање знања алкалоида и антибиотика, њихових физичких и хемијских особина, улогу и значај у животним процесима
Стицање знања протеина, њихових физичких и хемијских особина, улогу и значај у животним процесима
Стицање основних знања о витаминима, хормонима, алкалоидима и антибиотицима, њиховој корисности и штетности
Стицање основних знања нуклеинских киселина, њихових својстава, улогу и значај у животним процесима
Стицање основних знања о основама метаболизма, биохемијским животним процесима
Стицање основних знања о употреби биотехнологије и њеним могућностима
Развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих
супстанци у свакодневном животу
 САДРЖАЈИ ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТ ПОСТАВЉЕНИХ ЦИЉЕВА:
- Перманетно праћење и посматрање
- Усмено испитивање
- Контролне вежбе или тестови
- Израда презентација, семинарских радова и коцептних мапа
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
Угљени хидрати
Липиди
Алаклоиди и антибиотици
Протеини
Витамини и хормони
Нуклеинске киселине
Основи метаболизма
Биотехнологија и њене могућности
Хемијски аспекти загађивања животне средине
Допунска настава се организује према потребама ученика, а према следећем плану:
ЦИЉ: Омогућити да ученици који из оправданих разлога нису усвојили потребна знања, то и реализују
6
4
2
8
2
6
4
1
2
479
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Наставна тема
Број предвиђених часова
6
Угљени хидрати
4
Липиди
2
Алаклоиди и антибиотици
8
Протеини
2
Витамини и хормони
6
Нуклеинске киселине
4
Основи метаболизма
1
Биотехнологија и њене могућности
2
Хемијски аспекти загађивања животне средине
ЦИЉ: Додатна настава се организује према интересовањима ученика који желе да продубе своја знања и вештине из појединих наставних
области у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима. Такође ученици се подстичу на самостални рад, као и развој
логичког, критичког и стваралачког мишљења који треба да допринесу њиховом оспособљавању за даље самообразовање.
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Број предвиђених часова
Угљени хидрати
Липиди
Алкалоиди и антибиотици
Протеини
Витамини и хормони
Нуклеинске киселине
Основи метаболизма
Биотехнологија и њене могућности
Хемијски аспекти загађења животне средине
1
1
1
1
1
1
1
1
1
480
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
НАСТАВНА ТЕМА
школска година: 2013/2014
Наставни предмет: Рачунарство и информатика
разред први
смер : продно-математички, друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
ОБЛИЦИ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РАДА
обрада утврђивање остало
Основи
информатике
4
1
5
Архитектура
рачунарског
система
3
2
3
Програмска
подршка рачунара
1
1
1
Основе рада у
оперативном
систему са
графичким
интерфејсом
0
2
9
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Метода разговора
Метода усменог
Процењивање
Фронтални
излагања
Упоређивање
Септембар
Групни рад
ИлустративноОпажање
октобар
Индивидуални
демонстративна
Размишљање
рад
Метода практичног
Закључивање
рада
Метода разговора
Рад на рачунару
Метода усменог
Процењивање
излагања
Групни рад
Октобар
Упоређивање
ИлустративноИндивидуални
новембар
Опажање
демонстративна
рад
Размишљање
Метода практичног
Закључивање
рада
Метода разговора
Метода усменог
Процењивање
излагања
Упоређивање
новембар
ИлустративноГрупни рад
Опажање
демонстративна
Размишљање
Метода практичног
Закључивање
рада
Метода разговора
Рад на рачунару
Метода усменог
Рад у
Процењивање
Новембар/децем
излагања
паровима
Упоређивање
бар
ИлустративноИндивидуални
Опажање
демонстративна
рад
Размишљање
Метода практичног
Закључивање
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Математика
Историја
Физика
Биологија
Физика
Грађанско
васпитање
481
НАСТАВНА ТЕМА
Текст-процесор
Увод у мрежне
информационе
технологије
Слајдпрезентације
Интернет
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
БРОЈ ЧАСОВА
0
2
0
0
4
0
2
2
12
0
10
10
МЕТОДE РАДА
рада
Метода усменог
излагања
Јануар/фебруар/
Илустративномарт
демонстративна
Пројектна метода
Демонстрација
Метода разговора
Метода усменог
излагања
Март
Илустративнодемонстративна
Метода практичног
рада
Метода разговора
Метода усменог
излагања
Март/април
Илустративнодемонстративна
Пројектна метода
Метода разговора
Метода усменог
излагања
Мај/јун
Илустративнодемонстративна
Метода практичног
рада
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ КОРЕЛАЦИЈА СА
УЧЕНИКА
ДРУГИМ
Рад на рачунару
рад у паровима Процењивање
индивидуални
Упоређивање
рад
Опажање
групни рад
Размишљање
Закључивање
Математика
Физика
Хемија
Српски језик и
књижевност
Рад на рачунару
Комуникација
рад у паровима Упоређивање
Размишљање
Закључивање
рад у паровима Рад на рачунару
индивидуални
Опажање
рад
Размишљање
групни рад
Закључивање
рад у паровима
индивидуални
рад
групни рад
Рад на рачунару
Комуникација
Упоређивање
Размишљање
Закључивање
Српски језик и
књижевност
Грађанско
васпитање
 ЦИЉЕВИ:

стицање знања, овладавањем вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне
за даље школовање, живот и рад у савренменом друштву
482










оспособљавање ученика за ефикасно и рационално коришћење рачунара на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље
коришћење програма за обраду текста и креирање докумената у којима су интегрисани текст, слика, табела
стицање знања потребна за подешавање пареметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности
оператививног система и система датотека конкретног оперативног система
разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса и интернет сервиса
упознавање са начином израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација
унапређивање способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација путем рачунара и њихово критичко анализирање,
чување и преношење
развијање прецизности, рационалност и креативност у раду са рачунаром
примене стечена знања и вештине у савладавању програма других предмета
изражавање и образлагање сопственог мишљења и развијање дискусије са другима
развијање мотивације за учење и заинтересованост за предметне садржаје
 САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОВЕРУ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА
Провера остварености циљева се током године реализује кроз активно праћење рада ученика, усменом провером знања, тестовима, пројектним
задацима, семинарским радовима, домаћим задацима, као и кроз рад на заједничким пројектима.
 ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Организација: часови се одржавају у унапред одређеним терминима, као одговор на потребе ученика који заостају са градивом или потешкоћама у
схватању истог.
Наставна тема
Број предвиђених часова
Програмска подршка рачунара
2
Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом
2
Текст-процесор
6
Увод у мрежне информационе технологије
2
Интернет
2
Слајд-презентације
6
 ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Организација: часови се одржавају у унапред одређеним терминима, као одговор на потребе ученика који желе да своја знања из рачунарства и
информатике додатно прошире новим сазнањима и учествују на такмичењима
Наставна тема
Број предвиђених часова
Програмска подршка рачунара
4
Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом
6
483
Текст-процесор
Увод у мрежне информационе технологије
Слајд-презентације
 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Наставна тема
Архитектура рачунарског система
Текст-процесор
Слајд-презентације
Интернет
6
4
6
Број предвиђених часова
2
2
2
1
.
484
Наставни предмет: Рачунарство и информатика
Разред: други
смер : продно-математички, друштвено-језички
БРОЈ ЧАСОВА
НАСТАВНА ТЕМА
ВРЕМЕ
МЕТОДE РАДА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Обрада утврђивање остало
Рад са табелама
3
6
15
Рачунарска графика
2
2
16
Мултимедија
1
1
2
Напредно коришћење
интернета
2
2
8
ОБЛИЦИ
РАДА
АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
Процењивање,
Фронтални,
Вербалне,
упоређивање,
рад у
септембар текстуалне,
опажање,
Математика,
паровима,
децембар
демонстративне,
размишљање, рад
Географија
индивидуални
илустративне
на рачунару,
и групни
закључивање
Фронтални,
Вербалне,
Опажање,
рад у
текстуалне,
размишљање, рад
јануар - март
паровима,
Ликовна култура
демонстративне,
на рачунару,
индивидуални
илустративне
закључивање
и групни
Фронтални,
Вербалне,
рад у
Процењивање, рад
текстуалне,
април
паровима,
на рачунару,
Музичко и ликовно
демонстративне,
индивидуални
закључивање
илустративне
и групни
Процењивање,
Фронтални,
Вербалне,
упоређивање, У блиској вези је са
рад у
текстуалне,
опажање,
свим наставним
април - јун
паровима,
демонстративне,
размишљање, рад
предметима
индивидуални
илустративне
на рачунару,
ученика
и групни
закључивање
 ЦИЉЕВИ:



развијање свести о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој
друштва;
развијање прецизности, рационалности и креативности у раду са рачунаром;
коришћење програма за обраду табеларних података и развијање способности да се неки реални проблеми реше уз њихову употребу;
485



упознавање принципа представљања и обраде цртежа, слика, звука и видео записа на рачунару и овладавање техникама коришћења
одговарајућих програма који се за то користе;
на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретање акција чији је циљ ширење
корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно;
изградња правилних ставова према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихово физичко и ментално здравље.
 САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОВЕРУ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА




ученицима се на крају п